VIRTUÁLIS IFJÚSÁGI MUNKA ÉS AZ E-IFJÚSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIRTUÁLIS IFJÚSÁGI MUNKA ÉS AZ E-IFJÚSÁG"

Átírás

1 Ex5 10/8/23 2:06 PM Page 1 VIRTUÁLIS IFJÚSÁGI MUNKA ÉS AZ E-IFJÚSÁG ÚTIKALAUZ A DIGITÁLIS BENNSZÜLÖTTEK VILÁGÁBA Székely Levente Nagy Ádám dr. Budapest, 2010

2 Ex5 10/8/23 2:06 PM Page 2 SOROZATSZERKESZTÔ Nagy Ádám dr. Székely Levente, 2010 Nagy Ádám dr., Budapest, Adria u ISBN FELELÔS KIADÓ Excenter NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS Illovszky Gyöngyi 2

3 Ex5 10/8/23 2:06 PM Page 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetô Digitális bennszülöttek fiatalok az információs társadalomban... 7 A magyarországi fiatalok médiafogyasztása A digitális közeg jellegzetességei emberek és közösségek a virtuális világban Digitális útikalauz ifjúsági munka a digitális közegben Az e-részvétel A virtuális ifjúsági munka céljai, feladatai A virtuális ifjúsági munka eszközei A virtuális ifjúsági munkát végzôk alapszabályai Az ifjúsági munka ott kezdôdik, ahol a fiatalok vannak Gyakorlati tanácsok a fiatalokkal foglalkozó szervezetek számára Mit akarhat az ifjúsági munka az online térben? Hogyan kezdjünk hozzá? Irodalom Végjegyzet Rövid összefoglaló az Excenter Kutatási Központról Az Excenter alapításkori és mai vezetôi

4 Ex5 10/8/23 2:06 PM Page 4

5 Ex5 10/8/23 2:06 PM Page 5 BEVEZETÉS A jelenkor társadalmát gyakran szokták posztmodern társadalomnak vagy információs társadalomnak nevezni, elkülönítve ezzel a korábbi struktúráktól. Az elkülönítést a merôben új viszonyok indokolják, amelyek a mindennapokban is érzékelhetôek: alapvetôen megváltozott például a kapcsolatteremtés és kapcsolattartás módja, egyre nagyobb szerep jut a személyközi kommunikációt felváltó, különbözô infokommunikációs eszközöket közbeiktató megoldásoknak. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy habár a közeg más a digitális eszközök mögött mindig az ember van, ezért van feladata az ifjúsági munkának a virtuális térben is. Az Excenter Füzetek jelen számában a különbözô digitális terekben végezhetô és végzendô ifjúsági munkával fogunk foglalkozni. Bemutatjuk ennek az új területnek a jellegzetességeit, foglalkozunk az általános szabályszerûségekkel és az egyes közegek (alkalmazások) különbözô jellemzôivel. Bemutatunk olyan gyakorlati példákat, amelyek sikerességük okán követendôek, továbbá megfogalmazunk olyan általános alapszabályokat, amelyeket érdemes betartani, ha virtuális térben kívánunk ifjúsági munkát végezni. 5

6 Ex5 10/8/23 2:06 PM Page 6

7 Ex5 10/8/23 2:06 PM Page 7 DIGITÁLIS BENNSZÜLÖTTEK FIATALOK AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN Essünk túl a nehezén: mi az információs társadalom és kik azok a fiatalok? Az ipari társadalmak után kifejlôdô új szerkezet, amelyet Daniel Bell 1 posztindusztriális társadalomnak, vagy Manuel Castells 2 információs társadalomnak nevez az egész világot érintô és átható a napjainkban is zajló gazdasági társadalmi kulturális átalakulás. Az információs társadalmi átmenet leglátványosabb megmutatkozása kétségtelenül az infokommunikációs technológiák így a számítógép, a mobiltelefon, az internet, stb. megnövekedett szerepéhez kapcsolódik, a lényegi változások ugyanakkor az egész (gazdasági társadalmi kulturális) struktúrára érvényesek. A szakirodalomban közel félszáz nevesebb definíció található az információs társadalomról, Z. Karvalics László ezek közül választott ki néhány olyat, amelyik megôrizte erejét a mai napig is. Az összegyûjtött definíciók egészen eltérô aspektusokat emelnek ki így az innovációt, a tudást (pl.: Bell, Naisbitt) az információs javak termelését (pl.: Masuda, Nick Moore), vagy a információs és telekommunikációs technológiák szerepét (Murányi). Az alábbi rövid definíciók egészen eltérô aspektusokat emelnek ki, miközben azt a fentebb említett valami mást azaz az információ és a tudás jelenségcsaládjának valamelyik kiterjedését állítják szervezô elvvé, vagy a központi elemmé. (Z. Karvalics, 2008) 7

8 Ex5 10/8/23 2:06 PM Page 8 Virtuális ifjúsági munka és az e-ifjúság Az információs társadalom gazdasági valóság és nem csupán szellemi elvonatkoztatás Megszûnik az információk terjedési késése [ ] fokozatosan új tevékenységek, mûveletek és termékek látnak napvilágot (John Naisbitt). Olyan társadalom, amely a társadalmi kontroll, valamint az innováció és a változás kezelése érdekében a tudás körül szervezi magát (Daniel Bell). Új típusú társadalom, amelynek átalakulása és fejlôdése mögött az információs (és nem az anyagi) javak termelése a hajtóerô [ ] (és amely ezzel) az emberi intellektuális kreativitást virágoztatja fel (Yoneji Masuda). Olyan társadalom, amelyben [ ] az információt gazdasági erôforrásként használják, a közösség jobban kihasználja azt, s mindezek mögé kifejlôdik egy olyan iparág, amely a szükséges információkat állítja elô (Nick Moore). Az információ és a tudás szabad létrehozásán, forgalmazásán, hozzáférésén és felhasználásán alapuló társadalmi struktúra [ ] az élet számos területének globalizálódása ([Magyar] Nemzeti Informatikai Stratégia, 1995). Olyan új típusú társadalom, melyben az információs és telekommunikációs technológiák globális elterjedésének segítségével az emberiségnek új típusú életvitelre, magasabb minôségû életre, munkavégzésre, társadalomban betöltött szerepre van lehetôsége (Murányi Béla). Az információs társadalom elméletének egyik alaptézise a megváltozó kommunikációs és médiafogyasztási szokások. Az információs társadalom mérhetôségének két fontos próbaköve (1) az inter-konnektivitás, amely a kölcsönös összekapcsoltság mértékében telefonhálózatnál 50 százalék feletti és (2) a fogyasztás, amely a vásárolt információs és kulturális javak, eszközök és szolgáltatások tekintetében egyharmados (a 8

9 Ex5 10/8/23 2:06 PM Page 9 Excenter-füzetek V. fogyasztói kosár szerinti) lélektani határt határoz meg. (Z. Karvalics, 2008) Az integrált médiakörnyezet, az újfajta kommunikációs formák olyan fogalmakat hoznak be a köztudatba, mint a közösségi média, vagy az egyidejû többcsatornás kommunikáció és médiafogyasztás. Az ifjúságról szólva kézenfekvô életkori csoportokkal dolgozni, a szakirodalmakban azonban többféle meghatározásról, lehatárolásról olvashatunk 3. Ezek általában kétféle, adminisztratív és fejlôdési szempontból közelítik meg az ifjúság fogalmát. Elôbbit elsôsorban a jogtudomány, utóbbit a biológiai és a társadalomtudományok használják. A pszichológiai és szociológiai megközelítések bár közös tôrôl fakadnak a legkülönbözôbb meghatározással, felosztással élnek. Az Ifjúságügy címû könyv szerint az ifjúság a gyermekek és a fiatalok (valamint a posztadoleszcens) korosztályai együttesen. A különbözô értelmezések 4 alapján kijelenthetô, hogy a gyermek és a fiatal nem két diszjunkt halmazt, hanem egymást átfedô viszonyok együttese. (Nagy, 2008) A társadalomtudományos definíció többdimenziós (élethelyzetre és nem elsôsorban életkorra korlátozódó) igénye abból fakad, hogy a köznapi gondolkodás is részletgazdag és szituációfüggô meghatározással dolgozik abban, hogy kit tekintünk fiatalnak, gyermeknek, serdülônek, fiatal felnôttnek, stb. Az Excenter Füzetek korábbi számában a részletesebben bemutatott harmadlagos szocializációs közeg elméleti megalapozása kapcsán az alábbi ifjúsági csoportokkal dolgozunk: gyerekek (kb éves kortól kb. 14 éves korig), a serdülôkorúak (kb. 14 éves kortól kb. 18 éves korig), valamint a fiatal felnôttek (kb. 19 éves kortól kb éves korig). (Nagy-Székely, 2010) Az információs társadalom korának egyik legfontosabb problémája, hogy a felnövekvô generációk, beleszületve a digitális korba, miképpen alakítják át az ismert társadalmat és hogyan alakítja az ôket. A fiatalok számos okból tekinthetôk Marc Prensky szavaival élve digitális ôslakosnak (digital natives). Ôk azok, akik elsôként képesek elsajátítani az új technikai eszközök használatát. Az ilyen ismeretek elsajátítása nem 9

10 Ex5 10/8/23 2:06 PM Page 10 Virtuális ifjúsági munka és az e-ifjúság pusztán kevésbé megterhelô a netgeneráció 5 számára, hanem spontán és természetes módon történik (Rushkoff, 1996), továbbá e generáció tagjai nemcsak magukévá teszik, hanem a mindennapokban használják és a maguk képére formálják ezeket az eszközöket és tartalmakat. Ez a mindennapos használat nagymértékben átalakítja az információszerzési információfogyasztási, kommunikációs és médiafogyasztási szokásaikat, azok egyre inkább eltérnek az idôsebbek szokásaitól (Prensky, 2001). Az ifjúság megkülönböztetett helyzete (információs társadalmi szempontból) világosan megmutatkozik, amint a nemzetközi infokommunikációs technológiákhoz kapcsolódó hozzáférési és használati indexeket vizsgáljuk, ahol Magyarország a lakosság egészét tekintve rendre rosszul szerepel, ugyanakkor a korosztályos bontások szerint az ifjúság együtt mozog a globális változásokkal év elején a magyar társadalom több mint fele 6, ezzel szemben a fiatalok (14-29 évesek) kilenctizede 7 használt internetet a tizenévesek esetében ez az arány még magasabb. A kutatók számára világossá vált, hogy ez a nemzedék sok szempontból különbözik más generációktól. Beállítódásaikat jellemzi, hogy fogékonyak a kulturális tartalmak iránt, vonzódnak a csoporttevékenységekhez, a közösségi térhez, teljesítményközpontúak, magabiztosak, ugyanakkor szerények, azonosulnak a szüleik által vallott értékekkel, magasan képzettek (többségük számára fontos az iskola, fontos a jó iskolai teljesítmény). Ennek a generációnak három olyan fontos jellemzôje van, amely a szolgáltatásokat tervezôk szempontjából különösen fontos: multitasking: egyidejûleg több csatornán fogyasztanak (az együttes fogyasztásuk meghaladja az egy fô által fizikailag elérhetô mennyiséget). Hazai és nemzetközi kutatások eredményei szerint a heti médiafogyasztással több idô megy el, mint egy teljes állással es adatok szerint egy átlagos nem internetezô több mint 40 órát, egy internetezô több mint 50 órát tölt médiával hetente. (Székely, 2008) 10

11 Ex5 10/8/23 2:06 PM Page 11 Excenter-füzetek V. info-support: környezetüktôl egy ideje információs segítséget igényelnek a technológiai támogatás (tech-support) helyett. nagy részükben nincs semmilyen reflektív tudatosság a tipikus és megszokott internet-használatuk (pl. letöltés, fájlcsere) jogi-intézményi környezete iránt. Az Ifjúság2008 adatai szerint a fiatalok komoly CD-DVD gyûjteménnyel rendelkeznek otthonukban, amelyeknek mintegy fele másolt lemez. A digitális nemzedék jellemzôit már többen is megkísérelték összefoglalni. Prensky alapján a digitális ôslakosok jellemzôi a következôk: gyorsan befogadják az információkat, az információkat párhuzamosan dolgozzák fel, tevékenységeiket szimultán végzik (multitasking), a szöveg helyett a képet és a hangot preferálják, elônyben részesítik a véletlenszerû kapcsolódásokat (hypertext), kitûnôen dolgoznak hálózatban, vágyaik azonnali és gyakori kielégítésére törekszenek, elônyben részesítik a játékot a komoly munka helyett, a technológiában a kényelmetlen, de szükségszerû társ helyett barátot látnak. Rushkoff alapján a digitális nemzedék hat jellemzôje: a lineáris gondolkodás alkonya a káosz felemelkedése 8, a dualizmus alkonya a holizmus felemelkedése 9, a mechanikus mivolt alkonya az animizmus felemelkedése 10, a gravitáció alkonya a konszenzuális hallucináció felemelkedése 11, a metafora alkonya a rekapituláció felemelkedése 12, Isten alkonya a természet felemelkedése. 11

12 Ex5 10/8/23 2:06 PM Page 12 Virtuális ifjúsági munka és az e-ifjúság A magyarországi fiatalok médiafogyasztása A fiatalok és az információs társadalom metszetének vizsgálata során szinte azonnal beleütközünk a megváltozó médiafogyasztási és kommunikációs szokások kérdésébe, ahol a fiatalok az idôsebb generációktól eltérô szokásaival találjuk magunkat szembe. Egy korábbi munkában, amely az életkor és a médiafogyasztás mennyiségének kapcsolatát vizsgálta (Pintér Székely, 2006) jó néhány, a fiatalok médiafogyasztására vonatkozó sztereotípiáról bizonyította be, hogy minden alapot nélkülöz. A vizsgált sztereotípiák, vagyis hogy a fiatalok sokat néznek tévét, keveset olvasnak, illetve túl sokat telefonálnak az adatok alapján hamisnak bizonyulnak. A World Internet Project 2004-es adatai alapján elmondható, hogy a év közötti korcsoport, amelyet a hivatkozott tanulmány mai fiatalok korosztályaként nevesít olvas a legtöbbet könyvet ma Magyarországon, hozzájuk hasonló (szignifikánsan nem kevesebb) idôt töltenek olvasással hetente a év alatti, illetve az és afeletti korosztályok. 13 Bár könyveket a fiatalok olvasnak leginkább míg a évesek több mint négytizede legalább hetente olvas könyvet, ugyanez az idôsebbek mintegy harmadát jellemzi az újságok esetében azonban úgy tûnik, hogy egyszerûen kihalnak az olvasók, ugyanis a fiatalabb korosztályok egyre kevesebb idôt töltenek újságolvasással. A zenehallgatás az a terület, ahol a sztereotípia igaz, a fiatalok hallgatnak a legtöbbet és leggyakrabban zenét és itt találjuk a legnagyobb mennyiségbeli eltéréseket is a különbözô korosztályok között. A fiatalok (14-29 évesek) több mint fele (56%) naponta hallgat zenét, a középkorúak (30-59 évesek) mindössze valamivel több mint negyede tesz ugyanígy, míg az idôsek (60 felettiek) csupán 5%-a. A generációs töréspontot a éves korcsoport esetében találjuk, ôk a heti közel 9 óra zenehallgatással, már szignifikánsan kevesebbet hallgatnak, mint a referenciakategóriát képviselô évesek. A mennyiségi különbségek hát- 12

13 Ex5 10/8/23 2:06 PM Page 13 Excenter-füzetek V. terében feltehetôleg, korcsoportok szerint szervezôdô, eltérô zenehallgatási és megosztási kultúrát találunk. A mai fiatalok egy mp3 megosztás-letöltés és hordozható lejátszó uralta világban szocializálódnak, ahol a jó zene könnyen és gyorsan beszerezhetô részben illegálisan. A zeneiparnak tehát bár hosszútávon ugyanúgy az üzleti modell fenntarthatatlanságával kell szembenéznie, mint az újságoknak vagy a könyvkiadásnak, paradox módon éppen ellentétes okokból kifolyólag: nem a tevékenység elhalása fenyeget, hanem az egyre élénkülô igények csillapíthatatlan, de alternatív, piacon kívüli forrásból táplálkozó kielégítése, azaz az illegális zeneletöltés jelenti a kihívást. A rádió hallgatásának kor szerinti megoszlásáról alkotott közkeletû kép sokkal inkább a tartalmak tekintetében (közszolgálati-kereskedelmi) létezik, mint a mennyiség tekintetében, természetesen ez nem jelenti azt, hogy különbség nem lenne. A fiatalok rádióhallgatási gyakorisága az újságolvasáshoz hasonló mintázatot mutat, azaz a év közötti fiatalok közül mintegy 10%-al kevesebben hallgatnak rádiót naponta, mint az idôsebb korosztályok. A heti rádióhallgatási mennyiséget tekintve már a éves korcsoportban töréspontot találunk, innentôl kezdve a kérdezettek szignifikánsan többet rádióznak. A rádió esetében elmondható, hogy bár továbbélését tulajdonképpen az internet nem veszélyezteti, ugyanakkor kérdés, hogy a meglévô adók milyen gyorsan ismerik fel az internetben, az internetes rádiózásban rejlô lehetôségeket? Figyelemre méltó összefüggéseket tapasztalhatunk a telefonálás és a kor tekintetében, mennyiségi dimenzióban ugyanis akárcsak a könyveknél fordított mintázatot kapunk, mint a sztereotípia feltételezi, azaz nem tûnik igaznak, hogy a fiatalok sokkal többet beszélnének, mint az idôsebbek. A telefonálás gyakoriságát szemügyre véve azonban azt találjuk, hogy a fiatalok (14-29 évesek) kétharmada naponta használja a telefont, a középkorúak fele, míg az idôsek mindössze negyede viselkedik ugyanígy. A különbség valószínûleg az eltérô használati módokból 13

14 Ex5 10/8/23 2:06 PM Page 14 Virtuális ifjúsági munka és az e-ifjúság adódik, azaz a fiatalokra a szabadidôs beszélgetések jellemzôek, szemben a hivatalos, munkához kapcsolódó telefonokkal. A televízió nézésének gyakorisága és mennyisége már sokkal egyértelmûbb, mint a telefonálásnál megtapasztaltak, azonban a sztereotípiának, miszerint a fiatalok sokat tévéznek ellentmondani látszik. A fiatalok (14-29 évesek) többsége (86-87%) naponta néz televíziót az idôsebb korcsoportok azonban még ennél is nagyobb, több mint kilenctizedes (93%) arányban teszi ugyanezt. A televízió elôtt eltöltött idô tekintetében a legidôsebb korosztályok mutatnak kiemelkedô eredményt, a csúcsot a évesek tartják heti közel 24 óra televíziózással, a fiatalok televíziózása ezzel, szemben kifejezetten visszafogottnak tekinthetô. A korábbi kutatás eredményeit a frissebb adatbázisokon is sikerült igazolni. Az alábbi ábrán látható a heti átlagos interneztetés mennyisége is. Az adatokból jól látszik, hogy a fiatal korosztályok nem csupán a használat nem használat dichotóm kategóriáiban, hanem a használat mennyiségében és más kutatások alapján elmondható, hogy minôségében is lényegesen különböznek az idôsebb korosztályoktól. 1. ábra: A médiafogyasztás szerkezete korcsoportok szerint (óra/hét) (Forrás: Székely, 2008; World Internet Project, 2007) 14

15 Ex5 10/8/23 2:06 PM Page 15 Excenter-füzetek V. A fentiek alapján elmondható, hogy a fiatalok médiafogyasztása mind az adott médium elôtt-mellett eltöltött idô, mind a fogyasztás gyakorisága mentén lényegesen különbözik sok esetben az uralkodó sztereotípiákkal meghazudtolva az idôsebb korosztályokétól. Az egyes médiumokkal töltött idô generációs töréspontjai sok esetben a húszas éveik második felében járóknál találhatjuk. Ez nem véletlen, ez ugyanis az a korosztály, ahol a legtöbbek esetében megtörténik a munkaerôpiaci integráció, másik oka valószínûleg a családalapítás következtében megváltozó fogyasztói szokások és igények. De egészen biztosan létezik kohorsz-hatás is, ami alapján elkülönülnek a húszas éveik végén járóktól a mai tizenévesek, akik már a digitális kor értékvilágát és szocializációját hordozzák. A World Internet Project kérdôíve lehetôséget adott az egyes médiumok (vélt) fontosságának 14 vizsgálatára az életkor tekintetében. (Székely, 2006) A WIP 2004-es vizsgálata a hagyományos média (televízió, rádió, napilapok, magazinok, könyvek) mellett az internet fontosságára is rákérdezett, mint információ, illetve mint szórakozási forrásra 15. A médiumok fontosságuk megítélésének sorrendjében a következôk: televízió, rádió, napilapok, könyvek, magazinok, internet. Ez tehát azt jelenti, hogy a legfontosabb médium a kérdezettek megítélése szerint a televízió és a rádió, az írott médiumok kevésbé fontosak, az internet fontossága lényegesen kisebb, megítélése elsôsorban a televíziós átlaghoz képest lényegesen kedvezôtlenebb. Az adatok alapján elmondhatjuk, hogy a televíziót, a rádiót, illetve a napilapokat inkább fontosnak, az internetet inkább nem fontosnak tartják a kérdezettek. A könyvek illetve a magazinok megítélése ambivalens. 15

16 Ex5 10/8/23 2:06 PM Page 16 Virtuális ifjúsági munka és az e-ifjúság 1. tábla: Médiumok értékelése a 14+ korosztályban Médiumok Mennyire fontos, Mennyire fontos, mint információforrás mint szórakozás Televízió 4,2 4,1 Rádió 3,8 3,7 Napilapok 3,5 3 Könyvek 3 3,2 Magazinok 2,8 2,9 Internet 2 1,8 (Forrás: Székely, 2006; World Internet Project, 2004) A kutatás eredménye azt mutatta, hogy az egyes médiumok megítélése különbözik az életkor szerint: a fiatalok az egyes médiumok, elsôsorban az internet fontosságát másképp látják, mint az idôsebbek 16. A hagyományos médiumok fontosságának megítélésében megfigyelhetô, hogy azok a médiumok, amelyeket a fiatalok az átlagoshoz képest fontosabbnak tekintenek (pl. könyvek és magazinok), az idôsek esetében az átlagoshoz képest kevésbé fontosak, illetve fordítva, a fiatalok által kevésbé fontosnak tartott médiumok (pl. televízió, rádió), az idôsek szemében fontosabbak. Ha a meglévô képbe beemeljük az internetet is, egyrészt azt láthatjuk, hogy megítélésének kapcsolata szinte tökéletesen lineáris a korral, másrészt a fontos-nem fontos dimenziót az életkor alapján többé-kevésbé változó (hagyományos) médiumok megítélésének szövevényét szó szerint keresztülvágja. Tehát az internet megítélése az életkor alapján sokkal szélsôségesebb, mint a hagyományos médiumoké, a fiatalok sokkal fontosabbnak tekintik az internetet mint az idôsebbek. 16

17 Ex5 10/8/23 2:06 PM Page 17 Excenter-füzetek V. 2. ábra: Az egyes médiumok fontossága korcsoportok szerint (Forrás: Székely, 2006 (World Internet Project, 2004) Egy 2007-ben kvalitatív (fókuszcsoportos) módszerrel végzett kutatás, amely kifejezetten a fiatalok médiafogyasztásával foglalkozott megállapítottuk, hogy a fiatalok infokommunikációs fogyasztása jelentôsen különbözik az idôsebbekétôl. A fiatalok sokkal magabiztosabban kezelik az infokommunikációs eszközöket, de emellett a tartalom szelektálása is sokkal nagyobb tudatosságot mutat, mint ahogy azt sokan gondolnák. Tudják, hogy mit és miért fogyasztanak, ráadásul nagyfokú racionalitást mutat, hogy az egymás mellett jól megférô tevékenységeket gyakran párhuzamosan végzik, így kihasználva a rendelkezésre álló szûkös szabadidôt. A kutatásból egyértelmûen kiderült, hogy a fiatalok az internetet tekintik az elsôszámú médiumnak, és ez egyaránt igaz az információs és a szórakoztató tartalmakra. (Urbán-Székely, kézirat) Nem kétséges, hogy az internet használat terjedése elsôsorban a hagyományos médiumok kárára történik. A televízió térvesztése jól érzékelhetô, a fókuszcsoportokból leszûrhetô tapasztalatok teljes mértékben alátámasztják a piackutatók által kimutatott tendenciákat: a fiatal 17

18 Ex5 10/8/23 2:06 PM Page 18 Virtuális ifjúsági munka és az e-ifjúság korosztályokban a tévénézésre fordított idô és érdeklôdés drámai módon csökken. A saját szobában elhelyezett tévékészülék már messze nem annyira vonzó egy fiatal számára, mint néhány évvel ezelôtt volt. Szintén egyértelmûen bebizonyosodott a zene fontossága a fiatalok számára, elmondható, hogy ha tehetik, folyamatosan zenét hallgatnak. Ebben minden bizonnyal nagy szerepe van az ingyenesen ha nem is feltétlenül legálisan elérhetô óriási választéknak. Az is kiderült, hogy a zenehallgatás ami amúgy is jellemzôen a számítógépen keresztül történik remekül kiegészíti az egyéb online alkalmazásokat: miközben a felhasználók az interneten böngésznek, játszanak, vagy éppen személyes kommunikációt folytatnak (pl. chat), a háttérben folyamatosan szól valamilyen zene. Minden bizonnyal ez is hozzájárul a televízió háttérbe szorulásához, hiszen a számítógép használat és a zenehallgatás együttesen leköti a fogyasztók figyelmét, és így már nincs szükségük a televízióra. Az olvasás nem igazán fér meg más médium fogyasztásával, ebben az életkorban ez inkább kényszer (tanulás), illetve bizonyos szituációkban idôtöltés (pl. utazás, nyaralás), de otthon nem tekinthetô jellemzô kikapcsolódási formának. Magazinokat olvastak a kutatás alanyai, de a napilapok gyakorlatilag elvesztették funkciójukat, tekintettel arra, hogy a fiatalok amúgy is az internetrôl tájékozódnak. A párhuzamos fogyasztás egyértelmûen megjelenik a fiatalok körében, különösen online (különbözô számítógépes alkalmazások egyidejû futtatása), de esetenként az online hagyományos média kevert formájában is (pl. televízió nézés és internet használat egyidejûsége). A nemzetközi tapasztalatokhoz hasonlóan a fókuszcsoportos kutatásunkból is kiderült, hogy minél fiatalabbakat vizsgálunk, annál inkább jellemzô a multitasking, még ha az egyes korosztályokon belül vannak is egyéni különbségek, pl. a pszichológiai jellemzôknek, szokásoknak vagy éppen a háztartás méretének köszönhetôen. Kiderült, hogy még a multitaskingot magas szinten ûzôk is bizonyos, koncentrációt igény- 18

19 Ex5 10/8/23 2:06 PM Page 19 Excenter-füzetek V. lô szituációkban (pl. egy elgondolkodtató feladat megoldásakor) felhagynak a párhuzamos tevékenységekkel, ilyenkor próbálnak csak egy dologra figyelni. Nem véletlen, hogy a multitasking elsôsorban a személyes kommunikáció és a szórakozás különbözô formáihoz kötôdik, így pl. IM használathoz vagy zenehallgatáshoz. (Urbán-Székely, kézirat) A digitális közeg jellegzetességei emberek és közösségek a virtuális világban Fentebb láthattuk, hogy a médiafogyasztás amely a szabadidô tehát a harmadlagos szocializációs közeg nagy részét elfoglalja egyre inkább az infokommunikációs eszközökhöz, a digitális közeghez kötôdik. Természetesen, amikor digitális közegrôl, virtuális környezetrôl kezdünk beszélni, azt akaratlanul is a valódi világhoz viszonyítjuk. Fontos azonban, hogy ezeket ne egymással szemben álló dolgokként, hanem egymás kiegészítôiként értelmezzük. Alapvetôen hibás az az elgondolás, amely szerint a virtuális környezetben zajló cselekmények a valódi élettôl, a valódi viszonyoktól való eltávolodást jelentik. A digitális közeg csupán egy része a valóságnak, nem attól különálló entitás (pl.: egy tizenéves fiatal személyiségéhez hozzátartozik a fizikai megjelenésén és kedvenc zenei stílusán túl a blogja vagy valamely online játékban megtestesített karaktere is). Mindebbôl az is következik, hogy a virtuális közösségek nagyban hasonlítanak az igazi közösségekhez, legalábbis ami az egyéni viszonyulást illeti. A közösségek kialakulásának egyik legerôsebb meghatározója sokáig a földrajzi közelség volt: nem alakulhattak ki közösségek egymástól távol élô (így a sûrû interakcióra képtelen) egyének között. A földrajzi meghatározottság az infokommunikációs eszközök révén feloldható, így az emberi kapcsolatok és érzelmek megannyi módon kifejezôdhetnek. Howard Rheingold nevéhez köthetô az elsô ismertté vált virtuális 19

20 Ex5 10/8/23 2:06 PM Page 20 Virtuális ifjúsági munka és az e-ifjúság közösség a The WELL (The Whole Earth 'Lectronic Link), amely olyan emberek csoportját jelenti, akik lehet, hogy személyesen is ismerik egymást, de alapvetôen számítógép-hálózatok segítségével, gondolatcserék során érintkeznek egymással. Bár ezek a közösségek általában rendelkeztek földrajzilag meghatározható lokális központtal, az internet révén távoli helyekrôl is be lehetett kapcsolódni a társaságba. Az ilyen típusú online közösségek leginkább valamilyen cél vagy probléma, közös érdeklôdés mentén szervezôdtek és szervezôdnek. A virtuális közösségeket minden esetben a hagyományos értelemben vett közösségek oldaláról, azokkal összehasonlítva közelítették meg. Az összehasonlítás sokszor szembeállításként jelent meg, azaz a közösség jellemzôit állították szembe a virtuális közösség jellemzôivel. Kérdés, hogy különbözik-e a virtuális közösség a hagyományos értelemben vett közösségektôl, és amennyiben igen, milyen paraméterek szerint. A különbségekre szavazók ugyancsak két csoportra oszthatók aszerint, hogy a különbségek alapján melyik típust tekintik elônyösebbnek. A technológiai fejlôdéshez pozitív attitûddel közelítôk közül kerülnek ki azok, akik szerint a virtualitás merôben új tapasztalatokat nyújt, mondhatni az ember hátrahagyja testi adottságait, és úgy csatlakozik ezekhez a közösségekhez. A külsôdleges (testi) adottságok kiiktatásának, háttérbe szorulásának nagy elônye, hogy az elôítélettel körülvett (pl. kisebbségben vagy fogyatékossággal élô) egyének számára lehetôség nyílik az elôítélet-mentes környezet biztosítására. A virtuális közösségeket a valódi közösségekkel szembeállítók vélekedése szerint az elôbbiek kevésbé értékesek, személytelenek, csupán árnyékai a való világban szervezôdô társaiknál. A különbségek helyett a hasonlóságokat elônyben részesítôk szerint a közösség legyen az online vagy offline maga is virtuális abban az értelemben, hogy közvetett és képzeletbeli ennek alapján, pusztán a személyes kontaktus hiányából adódóan, nem lehet a virtuális közösségeket alacsonyabb rendûnek tekinteni. Gyakran nem is beszélhetünk tisztán virtuális kö- 20

21 Ex5 10/8/23 2:06 PM Page 21 Excenter-füzetek V. zösségekrôl, csak abban az esetben, ha az adott közösség tagjai kizárólag az internet (vagy más infokommunikációs eszköz) révén tartják egymással a kapcsolatot. Ezekben az esetekben leggyakrabban maga az internet, illetve valamilyen internetes tevékenység (pl. online játék) köré szervezôdik a társaság. Más esetekben a kapcsolattartás nem korlátozódik egyedül az internetre, gyakran jelen van a mobiltelefon, valamint a személyes találkozás is. Mindezek alapján arra lehet következtetni, hogy a valódi és a virtuális környezetben végzett ifjúsági munkában hasonlóak a célok, és a siker kritériumai is nagyban hasonlítanak egymásra. Ugyanakkor alapvetôen téves kizárólag olyan elvárásokat támasztani a virtuális ifjúsági munkával szemben, amelyek a részvételre ösztönzést nem általános értelemben fogják fel, hanem leszûkítik, a fizikai részvételre korlátozzák. Azaz korántsem kizárólag akkor teljesít jól egy ifjúságsegítô, ha a soron következô offline rendezvényen több fiatal vesz részt. Maga a digitális környezet azonban sok esetben más jellemzôkkel rendelkezik, mint a személyes találkozást lehetôvé tevô (face-to-face) helyzet, ebbôl adódóan gyakran másfajta viszonyulásokat kíván meg. A különbségeket az alábbiakban lehet összefoglalni: Tér és idô: A közösségek formálódásában eddig meghatározó szerepet játszott a természeti környezet a digitális környezetben ez a szilárd alap eltûnik. A fizikai világ határvonalai elmosódnak, ahogy az idô is másfajta hangsúlyt kap, így például bármi, amit digitális környezetünkben teszünk, nyomot hagy maga után. Sebesség: A digitális környezetben az információ (az üzenet) szédületes sebességgel terjed, gyorsan átalakítható, megosztható, szinte mindig visszakereshetô. Ez a felfokozott sebesség sokak számára nyomasztóan hat, és korunk egyik jellemzô hátrányaként szokás emlegetni. 21

22 Ex5 10/8/23 2:06 PM Page 22 Virtuális ifjúsági munka és az e-ifjúság Szabadság: A technológia demokratikus jellege miatt a hozzáférési küszöböt átlépve bárki vagy bármely közösség meglehetôsen nagy nyilvánossághoz juthat a világhálón. Összetettség: A digitális média a szöveget, a képet, a hangot és az adatokat kombinálja egymással, az összetett üzenetet pedig mi, a befogadók is összetettebb módon, multimediális érzékeléssel, multi-hálózatokba csatlakozva érzékeljük. Interaktivitás: A digitális környezet nem pusztán lehetôséget ad az interakciók kiterjesztésére, hanem az interaktivitás természetes és bevett gyakorlattá válik, így egyre inkább a fogyasztó szerkeszti a tartalmakat. Interkonnektivitás (always on): Az információs társadalom elektronikus eszközei a folyamatos kapcsolatban maradás érzésével ajándékoznak meg bennünket. Az IKT eszközök konvergenciája miatt a mobiltelefon, a számítógép és az internet egyre inkább egységes, állandó, interaktív kapcsolatot biztosító eszközrendszerré olvad össze. Hálózatosodás: Az információs társadalomban az emberek egyszerûbb-összetettebb, lazább-szorosabb virtuális hálózatokba rendezôdnek, a legnagyobb hálózat a hálózatok hálózata : maga az internet. Egyszerûség és komplexitás: A mindennapokban használt IKT eszközeink egy-egy gombnyomásra összetett munkafolyamatokat végezhetnek el. A szóbeliség és az írásbeliség összeolvadása: A digitális környezetben az írásbeli kommunikáció sokkal inkább a szóbeliség jegyeit hordozza, az írásbeliség és a szóbeliség összemosódik. 22

Nemzedékek közötti szolidaritás szerepe a jóléti szolgáltatásokban

Nemzedékek közötti szolidaritás szerepe a jóléti szolgáltatásokban 1. Társadalomtudományok Nemzedékek közötti szolidaritás szerepe a jóléti szolgáltatásokban Szekcióvezető: Dr. Soós Zsolt egyetemi docens Tartalomjegyzék: Benyák Anikó, Farnady-Landerl Viktória: Generációk

Részletesebben

Online közösségek. Egy jól működő fórum elemzésén keresztül. Készítette: Szalóki Gabriella. III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató

Online közösségek. Egy jól működő fórum elemzésén keresztül. Készítette: Szalóki Gabriella. III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató Online közösségek Egy jól működő fórum elemzésén keresztül Készítette: Szalóki Gabriella III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató Konzulensek: dr. Boda István egyetemi adjunktus (Debreceni Egyetem)

Részletesebben

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek Digitális kompetencia versenyek (TÁMOP2.2.307/22F20080033) A globális világ és a tanulás A XXI. század világa nyitott és bonyolult rendszer lett, amelyben a globalizálódás mellett megjelennek a több pólusú,

Részletesebben

Kapcsolatok online és offline Az internet és más infokommunikációs technológiák szerepe a privát kapcsolathálózatokban

Kapcsolatok online és offline Az internet és más infokommunikációs technológiák szerepe a privát kapcsolathálózatokban Kapcsolatok online és offline Az internet és más infokommunikációs technológiák szerepe a privát kapcsolathálózatokban Csüllög Krisztina Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Témavezető: Tardos Róbert

Részletesebben

HERZOG CSILLA A MÉDIAMŰVELTSÉG ÉS A MÉDIAHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 14 18 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN. PhD-értekezés. Témavezető: Csíkos Csaba

HERZOG CSILLA A MÉDIAMŰVELTSÉG ÉS A MÉDIAHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 14 18 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN. PhD-értekezés. Témavezető: Csíkos Csaba Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola HERZOG CSILLA A MÉDIAMŰVELTSÉG ÉS A MÉDIAHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 14 18 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN PhD-értekezés Témavezető: Csíkos

Részletesebben

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!!

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminőség, digitális esélyegyenlőség és a társadalmi megújulás Magyarországa Helyzetkép, legjobb gyakorlatok és akcióterv BME-UNESCO Információs Társadalom-

Részletesebben

Az információs társadalom

Az információs társadalom Az információs társadalom Az információs társadalom Az elmélettõl a politikai gyakorlatig Tankönyv Gondolat Új Mandátum, Budapest, 2007 Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.

Részletesebben

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban A Magyar Elektronikus Könyvtár Készítette:

Részletesebben

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére. 2011. szeptember v1.

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére. 2011. szeptember v1. EU Kids Online II A magyarországi kutatás eredményei Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére 2011. szeptember v1.2 TARTALOM TARTALOM... 2 I. LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK... 3 II. BEVEZETÉS:

Részletesebben

ICT az 50+ generáció életében Ph.D. értekezés

ICT az 50+ generáció életében Ph.D. értekezés Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Doktori Iskola ICT az 50+ generáció életében Ph.D. értekezés Készítette: Gergátz Ildikó Témavezető: Dr. Törőcsik Mária egyetemi tanár 2009

Részletesebben

Szerző: Boronkai Dóra Lektor: Síklaki István TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerző: Boronkai Dóra Lektor: Síklaki István TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Az internet pszichológiája Szerző: Boronkai Dóra Lektor: Síklaki István Bevezető Ebben az elektronikus tananyagban ön megismerkedhet az internethasználat alapvető színtereivel, az internetes kommunikáció

Részletesebben

A médiakonvergencia hatása az elektronikus média átalakulására

A médiakonvergencia hatása az elektronikus média átalakulására BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Marketing és TQM Szak Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány A médiakonvergencia hatása az elektronikus média átalakulására Készítette: Takács Zoltán Budapest

Részletesebben

MÁSODKÉZBŐL MAGYAR IFJÚSÁG 2012

MÁSODKÉZBŐL MAGYAR IFJÚSÁG 2012 MÁSODKÉZBŐL MAGYAR IFJÚSÁG 2012 MÁSODKÉZBŐL MAGYAR IFJÚSÁG 2012 Másodkézből Magyar Ifjúság 2012 Másodkézből Magyar Ifjúság 2012 Szerzők: Balcsók István Ph.D., Becsei Lilla, Birinyi Márk, Bogáromi Eszter,

Részletesebben

Puskás Tivadar Közalapítvány. PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. 2012. I. negyedéves jelentés

Puskás Tivadar Közalapítvány. PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. 2012. I. negyedéves jelentés Puskás Tivadar Közalapítvány PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ 2012. I. negyedéves jelentés Tartalom Bevezető...3 A PTA CERT-Hungary, Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ tevékenysége számokban...4

Részletesebben

Szakszervezetek a Web 2.0-án Szakszervezeti és munkahelyi szervezés, közösségépítés a virtuális térben

Szakszervezetek a Web 2.0-án Szakszervezeti és munkahelyi szervezés, közösségépítés a virtuális térben Szakszervezetek a Web 2.0-án Szakszervezeti és munkahelyi szervezés, közösségépítés a virtuális térben Fiedler Péter József 2011. március 31. Tartalomjegyzék 1. Fejezet...3 Bevezetés...3 1.1 Hipotézisek...4

Részletesebben

A digitális jövo térképe

A digitális jövo térképe Informatikai és Hírközlési Minisztérium A kutatás kiemelt támogatói: Antenna Hungária Miniszterelnöki Hivatal A kutatás támogatói: Axelero Sun Microsystems Hungary 1-2 - 3-4 - 5-6 - 7-8 - 9-1 A kutatás

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS SZAK Levelező tagozat

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS SZAK Levelező tagozat BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS SZAK Levelező tagozat ONLINE MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA EGY SZABADIDŐKÖZPONT SZÁMÁRA Készítette: Tamás Ildikó Budapest,

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET

ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET GYORSJELENTÉS A WORLD INTERNET PROJECT 6. ÉVI MAGYARORSZÁGI KUTATÁSÁNAK EREDMÉNYEIRÔL 2

Részletesebben

módszertani kézikönyv

módszertani kézikönyv módszertani kézikönyv Innovating Vocational Educational Training Applying Games Realities a szakképzés innovációja web 2.0 alapú játékokkal Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a

Részletesebben

ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET

ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET JELENTÉS A WORLD INTERNET PROJECT 2007. ÉVI MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

A médiafogyasztás (át)alakulása az ezredfordulótól napjainkig

A médiafogyasztás (át)alakulása az ezredfordulótól napjainkig Székely Levente A médiafogyasztás (át)alakulása az ezredfordulótól napjainkig 1. BEVEZETÉS Napjainkban a médiának vitathatatlanul egyre fontosabb szerepe van az életünkben. Egyre több időt töltünk mediatizált

Részletesebben

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Világosság 2005/2 3. Infokommunikáció Hain Ferenc Hutter Ottó Kugler Judit Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Áttekintés és kísérlet a téma fogalmi rendszerezésére

Részletesebben

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon Osváth László A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon (Útmutató és kézikönyv a civil szervezetek térségi együttműködésének elveiről, módszereiről, eljárási rendjéről) Könyv szakmai lezárása:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT DOMJÁN ZSÓFIA

SZAKDOLGOZAT DOMJÁN ZSÓFIA SZAKDOLGOZAT DOMJÁN ZSÓFIA 2010 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI tagozat MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ szakirány A KÖZÖSSÉGI MÉDIA TÉRNYERÉSE AZ ONLINE MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓBAN

Részletesebben

Civil és/vagy nonprofit

Civil és/vagy nonprofit Módszertan A civil ifjúsági szektor és kapcsolatai Módszertan A fejezet a hazai ifjúsági civil szervezetek életre hívásáról, létrehozásáról, az önálló szektorrá válást befolyásoló folyamatokról szól.

Részletesebben

Ökonometria. Mission impossible. Interjú TÁVKÖZLÉS. Fmcg. Kampányhatékonyság elemzés idősoros adatokkal. InternetPenetráció: 63%

Ökonometria. Mission impossible. Interjú TÁVKÖZLÉS. Fmcg. Kampányhatékonyság elemzés idősoros adatokkal. InternetPenetráció: 63% MARKETINGKUTATÓ NRC#02 2012. ősz ingyenes www.marketingkutato.hu Mission impossible Mi a baj a fiatalokkal? Ökonometria Kampányhatékonyság elemzés idősoros adatokkal Interjú Szabó Csaba Magyar Telekom

Részletesebben

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA Készítette CSÜLLÖGNÉ BOGYÓ KATALIN könyvtári informatika szakos hallgató Szakértő DR. KOKAS KÁROLY

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben