,,,,,,, -, -,,' >, : :,,, =," name="description"> ,,,,,,, -, -,,' >, : :,,, =,">

,... < -. a csunyat, elfeledni 'a b8natot. Ha az ar- - cot f isztan vesszcik sze,yiigyre,kitgnik ratshga,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ",... < -. a csunyat, elfeledni 'a b8natot. Ha az ar- - cot f isztan vesszcik sze,yiigyre,kitgnik ratshga,"

Átírás

1 ,& $!' - - :-t",,jgr, : -<;p-:-,- *,- -, -, -----:,- -=<-- -sv-y,, -,, -,,*<,< -;p2;r,f,&#w*-,q, a,': ', -,",,r," -,$77---p,,, W-yF-T;: *, J I,'I * ; - ', ;, - I -: -74-: - >,,,,,,, -, -,,' >, : :,,, =, ; 6, -,-, -, I, Y, >,,,, " I,, ';,, - \I, -Wolyarn' ' &, " :, Budapest, '1915 februdr 'hi5 1;: ': -- : 3,-szdrn;,,, -,, < - - '-,, ' ; 1 ;:, --!> - ' '> - I' - I: i Meslelenik $inden hi I-Bn * 4s I!L-E~I, - ElofizefBsi dij egisz elre: 1 korona, ; - I A2 hazs6gs :, \ :, ', - Mindez csupdn kendbzes Eltakarni akaij6k a csunyat, elfeledni 'a b8natot Ha az ar- - cot f isztan vesszcik sze,yiigyre,kitgnik ratshga, ~z'i~azb~~ot kutafjhk az irnherek andta embrreket megfigyeljnk a termkszetes ll,=lyzef&ben,kiffinik bo[ciog[alan- hog^ elvesztetfek* jgen regen, Lor rneg a bun nern [eft urra sz en~berbco, shguk, tudta ez, hogy m'i az-igazshg Ennek ismerete egyet jeieritett a Lelki egyensirllyal,' boldog: Legytink hit igazak CIS& sdrban is finmagunk irint Valljuk me& boldoglalans8gun- shggal Az igazsiggal egy:ylltt odaveszctt a boldogshg is, kat (inrnagunknak Valljuk meg, hogy sem, Megirtji]k fehit,il$ az emberek az iga& sem magas polc vagy rang, sem PEvezetek ara"y, kcresik De rninket rnindez ideig ki nem eiigi- megcrfji(tk, azt is, bogy miert oly bo[dog{a]anok 3~ ember&, Hamis t'ttek Vatfjukmegiiszinten, hog^ mindebben alapon Allunk 6s hamis utdn jdrunk I~ineri csaibdtunk 6s hogy Cletunket csak kenytelen- van a=, bogy az ember kercs, kwtat, de IliBba kelletren f"i~tatjuk, an61kii11 csak a az jgaza$gnak, a bo]dogsagnak k~tfejerccsdk legkisebb reinenysegun k is volna ra, [logy r ncm akad W nleg valaha igazan boldogok is lennpnk Vall- Az embe!& kuiatasukban sok minden- - ju1' meg rnindazt, amire eddig 'torekedtlink fcle Altal'tCvedCsbe esnek Egyeseket a kills6 feny es pornpa vakit el, mdsok pedig szigord 's~abalyokbetarthsival, vetik elcrni cetjukat Es mit ldtunk magunk knriii? Az erllberek annyira fondk helyzetbe keriiitek, hogy a leglobben azt hiszik mar, hogy az igazsag az ellenspgiik'6s azirt ennelt meglteriilescvee kivhnnak boldogokki lenni Aztrt terjedt el annyira a hazugsag, hogy at emberiseg legelslibbjeit is nyilv8nosan hazugsiggal lehet vadolni Hiif mcg a hetkijznapi elctben? Gyertydval kell keresni azokat, akik, teszem azt bivafalban, iizletben stb a hazugsagot rnegvetendb valarninek tartanhk! Ennyire jutoft emher a holdogsdg ath'ni vagy8ba11hanugsag rfvkn is boldogabb rernci lenni NyitvanvaI6, hogy hatuis 6ton vagyunk, mcrt a boldogs6g csakis az igazs8g megismclcseyetnyerhetfi el, T~I,+J~ lnindenek elutt az igazsrig nlegkedvelgse, megsioklisa fontos &s szcksgges Meg prdb$]nfink igazaknak lertni a legkisebb dologbal*meg a gyermekeink eldtt sem, mpg sen1 hazudjunk l Ha igy kezd az igazsdg ir6nt az Crztkllnk fejlodni, sokfele harugsagnal: jutunk 'flyomha Re fogjuk Iitni hogy hazugshg az, 'hogy a gazdag boldogabb, mlnl a szegeny; h0gy a tudbs" boldogalbb, mint a tudatlan Pszre fogjuk venni, hogy IiazugsAp; ax, hogy 'valaki bold~g,am ikor a kocsmdban dbzsfil vagy k8rtyazik; hogy valaki boldog, aki a azinhazban vagy a tancteremben Clvez 6s vigad, 6s amiben eddig csal6dtunk Cs akkor rrijbviink, ltogy mar rnindent megkiscreltllnk 6s rnhr rniridenbcn csaldrd!unk! De m&gse! EgyrBZ ege'szen elfeledkeztiink De cz nern is rsoda Mir r&gen volt mikor R6la ddesanyank heszelt Beszelt Cs boldogan tckintett reink Szernei sugaroztak, igazan, mintha Idnnyek is csillogfak volna,benniik! Oh, de boldog volt 6 akkor ts milyen Cdes bckesseg volt akkor al Pn sziveniben 1 Igen,emlekszem nldr qgksi! hatarmottan,g, bogy 0 ert mond(a;,,e~vagyok ax fit, uz igaxsdg Cs az ilet!" Igen, csakltogp m6r el is fclejtetteei, hogy llogyatl rnagyarhzta akkoribaa kdes anyi,n011 Isten! Hiszen ncm imadkoztarn m6r, nern tud0m midta! De llht ki is gondol ewe? Igy etmelkeflik az ember, ha az igazsig utjara Es ebbgi kitlinik, hog^ mil^ nagy az jstelli kegyeiern Nem szlinik meg soha, amig csak ember a vilhgban thelyeg Az, igazsag : a hoidogs5g, a bckess6g alapja Es mi az igazdg? Az, hogy blnus ember vagy 6s hogy amig az igazsighoz, JCzhshoz nern jbssz, addig boldog nern is lelietsz Akit 0 megigazit as: igazgn igaz Aki pedig llozza nern ji5, az a sbietsdgberl rnarad 6s azt az ordog wztrli rnindcn igazsigtalansigban b I~atugshgbanTehBt,,ne szesessb tek a viljgot, se azokat amik a vilggban vannak Mert ~nindaz,ami a vilhgban, van, a test kivhnsiiga Cs a szernek kivgnshga Cs

2 az &let kcrk nem a vitfigw1 ts a v~ragelmallkc es annak kivatlshga is; de aki at lste tit tselekszi, rnegmlirad UrllkkE* lelket lanoz es halgher=,, londdt6n : f tt frnddkozk, ekkor bekelgess, Rohdf he higyj&el Ti IeIkI kevdyek, Hogy Crtekelni 6s Irnhdkoznf vttek S tilfjdtdk ther e 1 lrndjht, dnekct, meg nern ohhatjdltok Rs lstennek Lelkelr Ti helyhez katnete lddhds szabndfok? Szemetekbe rnondf-, nern hallgatunk rditok! ll?indeniift, mladen ndr csak keften-he--a* icstsrjick az Istev nekben Irndban eressiik as Urat mtg rnegfoidlfuk ; eressak, irnddjuk lagoszfaljuk, dldiuk, add filalma~zonhdf ennflnket akdrki, 11 a buzgbsdgban em fogunk megdl -: +WasIe~ iundcso &i net#$, -_, - ketl, a nepnek pr&likdlnir<wesley 6, htok I -h QAbeszCdek a aqpsz&i6rrt" kijnjvh n ns a~hhlja,hogj: Rlland,6ar1 d Jkkvi- IAgasibb ki legegysierfibb ~karakat h ask inkljut EigJr irnak, akin& besi6dmddori felette alegaiis volt, brie abiive a kijvetk858 tsnhcaot adta: ;Mikor kijrklbeltil 10 lplv ' eliitt nz egyetem ta$ja voltam, k$dilbbliij ligy irtavk &a bszdltei, kiol,on; rnikor aionhn a - n6phea bese8ltern,,8szrsvettem, bogy hallgathim unatkoztak Bs Qsitoitak Ei arra isditott, hogy, besibdmodoroma~ az~nnalniegvaltoztattam As ligy beszhltern hondjak, ahoman ezokvi vol tak RQr r2 i8en egynzerii, ~zbrtmegis van,benne biroayos rn&ltdsbg,amely a legrnagas~bbk6r- Lo1 izdnnazbkat is voniza", - I 35,36 tandcs brra nezve, hmn,le- Gi eredrntnjldh eletet klni Waslejuek e=+ I;hsa volt, minden tllkalmat kihssinalni, hi valami jbt tehetett Ehhez sokban ama tq nhcs jbrule, melyet dr Potter, a canterburyi hercegdrsek adott neki ifjirsbgaban 4s arnelyrla Wesley hag ZiregsBgBben is halaval em Ihkezett :,i 4zt nloodta netem, hs nagyon has%- aou hii kivkusz lelui, tgy ne paaaralj idtit vsgy erlit k&teijellegii dolgok$rt vagy ehek ellen YRIA li~rcoih9ra; ellenben kiizdj ogdsz hathrozotts6ggal nyilv6noa btiiask Pa gonoszsagok ellen As ttirekedjhl igaz szenb s8g et6mozditasb1-thy - Wesley ezt fiizte mbg hoze&r,na feledjiik el e saavakal, hanem hr~gyjnk aa ezer lnegvitathatir dolrob akikuek ninc~oolrosabb dolgnk, mint ykedbs ily pontjbival idejiiket elt61- tent kep;gltuk aurnban erbteljes blzonysbgot minden gonosa~hgellen AS B legnagyobb kornotynkggal ~jhnljuk aa ernbereknek ama szentsbget, amely ualkfil az Urat senzre meg nam Ihtja" 36 Alddsos pelddzit f3 kahlikui bszszong Ls keresztje 1190ben rnegl6togatta Wesiey Doncastlet Cs ~gynagy ggiilelieznt- ' nek pr8dikalt Ems prdd ikhcihjjiban egg ka* tolikua teaa6ite el, ak~nek,a porcellhn keresztje elt6r6tt Bs lelki f8lelrndhen a na~hozrohant 6s szt kikltotta:,oh urarn, I 4x8 Elt reszterr nagy 'I

3 ,, ' C, t ' ri mim aincs, amibdli ~o~btehi&hdk:"2 :&felt- f*a d este 9,QAkcii: ~vah&lik8ob: Belmle kora I;egyelemU kixlu Weeley felemelt ke- GyZrrgy 1 gekkel, 'khogy e szkk8hy k+sadhy~%lr~pgre Swrda d e 1/,9 6rakor: Irnabra! Jakob dad, horn volt Cehinije, arnibell m~gbizhatatt,nk SietTda d e 9 brakor :Eliiadks! A ~gdkhkbap Qg nhgy lstend~ikiviilu Egg high katoli- bus ember, IIAV szarint Jeweson, p hallga- ik e r e ~ ~ ~ & +,,>A:,+ tbshg,kgzbtt,volt Ei -8)bedx6tAst hppbu AI- +e- a bpii~eirs&tkel: ~ ~ ~ b k61mh$ idbbezl hallotia BelAtta kdveddaeit,, Knsali hikk 4s megtdrt, A legkijzele bbi vas$x&pori csiit: ~ & dii db; Wk4r: El tadas : A &Atna$ labnzdtt>d&etodfsta egyhaziaoz Bs knihd ha- l&lhi df&btos 6s hii tsnuahgot tett 616 hi- me~sieii~bl~ii &I ah: zetirf - 'nak Aldbdil %e$eii - =S~~==~&GS&-I GY&Y J,,* 0-1< 1 +t A -, Smrda este 7 hator : EvauasEin&ciirc dako6 A 2i t6ii konferencia ~4~06 kzid hkdik tali kobfers&clgijbtaw- A biiipbk; metadi;u 6g~hLiislater- te tte! metbivjut vil;&edfiyi t&tb&+eiiikik >* - mdbn benttameson isla femr 9*4,,& Bs bultainknt e kintl b6i 8s t~mldirf; $Q-bhqrtfirtjuk a mdsdlh f611 konfmn- k4riik Urat, hog^ ea idbfi k,mint tavaf~? EM^ ti kbvetkek6 prograrnmal: gaadagou Mdjk beg erne mi fafmdoza*$bkat: A ki k a Vid B'kr8l jiiniislr, siive~kedjeiiek4k: HBtB esta 7 6rakormr: Irna6ra: ~osdimhrk kszdsfikidget misldbb kdi ~~~4 $ddi: am---- * ' t d kedd d d 9 drlilh : S~~~ntslb ggolsksiet hbhor t&krhm& ~~eott~m&~on bjaiania&, Ps iirvacsora:jakob 5 h~gyallat8srbl Bs IakAsrbl Kondwliodh~m*lon Kddd 86,lli3 brakdr :Eltiadds: A $asknap ImBdkorinhk buzgh Bi h1lbi'ts*to9sh, hogp eredete Bs tendelte- ar 3r hlks ibtdaiefi rnindeneh-et?den di; t&e : ~&objbnos '~i8sd~dre Pi-rnilsdnyAjudfF ;javah,,, :- mu1 jt'l-4-in&lt ~Gktotmn- meg Bs tatunk be mintegy k olvaad- 300 kat- Irikhak nlnak kqsight- szitettek tan~hiak k-nrhcmkijlijnijsen uyi eso- kitiintet m~guta tdk map kbpen Airkat mar razolt csoti5bb iz- porkon hen,hi&& Ilrtjnk a m e hdborfi kat, akik tart Nsm e hamcaak beren- fi AS muu-" dezthk a kabnn kdt ims- ih~tveftermet se tek: Re hsiitt ka- mdljti k, tankink ~OEY - szbmbra, ~i the,ka- hanem mi- fouhink: den agy - nak nagp hben Szenttadsiak a hadba vbnvlt katonhinkdrt iirijmet sebastilt voit ni)ult,ezeket ellkcthtt tol- irzerxett e, sok, 46rarla~6~sldBs tin f4hidozb*- jesen s am s orvusoknalr, mint iiiiltin kiki5p: s$l k8sltett ajhndplr

4 lblt haltalr ndrnetwtestv8reiul<,1;iiziil Ex mind6nenetrs PtrBkeuy resztes6g 'Az?nban: ellehetiiuktrb hdsziilve, h'ogy :1n6g soklrnl tobben frlgnali n becsiilet mez~j~n' ~inrrrdni Isten wonban fog gondoskodni arr61, ILPR y e hss6kliliz mbt16 ut6dnk vezedsek az v,'r White H I< a giirijg nyqlret az saen t IigyAt $ovrbb ICiiEGniisen, Bradkeny cln, RZ 'iigyv6dihirodkjabbl ide:pd p~pe\, -,L ' tanulta m~g:,1- ' - A,>!-,- :+ veazt8~kgea uhat mitodizmufiopk Dr,, nli?ch egyiptologns, b6si hnlblk Miller E kli8farnf0,: nrhhz hiiatlsi yel- 'DrJZIES~CII 'lerc annyj irlijt tfllalt, 1rBstb 6s olvasirr~ra~ fiqtal, tudbst 'm6g ji tlbmet kortnany is, atnelynek llogy PZ htou k leghiresebb szerzbknek%' ezolgblkt&ban Gggrjptornban mliliijdiitt, p6tolh~t~!lannaktart! Orlirilhiel ol\%ssril; 7~xonlinnU~VREe nshhny 61-rtfelhanznkihsa Altal, rnelieket mint helyen, hagy eddig 62 metodista tiszt, a!- pacliol6 1;ovAca takn~jtottmeg rnsgaiak2bqst tiszt, klizvit&z,:ds teugerhsz hpia,lneg a ters4gbnek ft~lylntbs:r 1;ijzten hires,vashresztet Tudjqk ugyrnis,, - hqgy, Xugy &ndo,wbl, (Nacedo~iakirilp~fa, vaskel-e~ztet, ' cikltia niemhlyes vit8asbggel lehet megszerezni "8s' ped ~g,csak ' hdbo- meghbdil'ntti< n-vilhgot,, besadlik, hbgp,ko; 323-bau Kr e )?$iw*m8r32 BvB~' korkb~n rfibein Milp secp, hogg axok 'alrilr"~<risetug 'keresztjdt vrselilr egymkvu tan ~aegkap- m iude1l regget nbgy 6rakor hbj6szomjijlq rncl~nyikjadarsxigorfian mekpsrancsoltq h~gy jal~a, vil!lgb~n h oly nagy b~csbentartobt ItiBItsa :,Gondold meg, hogy msg kell halnod!" Jh az Blet gyors el1n619sfiravaid tee vaskererrdet,-?&hen u~egl;apthii t estv8- reink k~ziil ii miiritembergi kiralye61 hx 1rintettel SAndor znindig kortln lipt t, hogy a, caiiiiat "vitpzkpgi' keresztet Isten tartaa msg ' drdgn, id6 egy 'pilla~tatlitsen, vevzitse el sokh lilis udmet testv&reinket! - I *,: Rem mulaszt~ukel e helyen ni6g egygaer fellt8roia lr o~vns6ictznt,hogy jinndoljtlnalc a kiizeledd lmnfel-encihn tira h 'progmpmot ;hai s5arfiuokban ki~zdljiil; &s Prdelies dolgokr61 lesz ~ 26,Alti teheti, ^ jiijjtin, el,, de jelentse ba idejtzn sz&nd&kht M~ndeli~sten:hldAsdt61fugg, "Art ae sztinjiint m?g Brte fohasalcorlai ' ' I, " -- 1, < Metddidta istentis24 - ', Kula: Kucora: I teletek ibrtninnli: ; - XI ' "' --, ' F~anklin,5'&jdmin: nagy!~rnerdtbit; szal;nd pi1 lqua tainak!iih,hszmaiast~atdt':saj$+ tit4)tt~el Elr pedig ezeke2; 6tIrezB~iBs alvbiid~jcbiilszakitotta ki mag6nal: [;,: Ni!v -'Brth~t,etl~uiilnagy munkrt v6- gextek PdE aposfol, Luther 6r Ttesby! Ez';' csnk ~gytehettirk, lmgy tlz idiit lelkiismereteseu liihnsznslttilr - Ae id0 azbrt uly foitos, mert az iir6klravalbsqg-fiigg tble 6,s mert az id8 vethi ideje az iirokk6val6sig; ndc A eziileta~p! haliil kc26 esij riivid id$ az egyetlen kegyelrni 6s~eliiI;bziiletiid8 a hosszit, Itosszii iiriikk&valj s Ag szarnlira EzBrt negyon dldga' TehAt: Ygy dljbl, ahogyaq, -~ha-laeglinllsxkivimni fogqd, hogy BltBI ~olna~ -, SX+P(IR Vasfirr~np "mt~8d 6~~k0r tt R 6s Pentek estops&rator agysz&kcrp: Tdtli~kint!becre, hru6 urea 64: Vulrnnp d it R 6r Pdntak t b,- I errs 'j4sdrskol- Budapnteh, i'il:,~ottelild11,;blcr 55: J'x~lrlapd: 6rbvh: ' Y ~ ~ d, A ~ 9, 6 ~ **te ~ 7 ~ brakor, e I0, e~a'n B Grabor, kerldeu BR cc;fifbr%k Szeged: ~ d ~ ~, ~ j ~ +,, ^ ~rtn8 drdkor Sreghegp: V~rB~nspd, e '/,I), d, rt 2 *g csle VI, T?etse~f~~y nlca 26 (Atlgytllf6Jrl): rrl**4rmrp olxuo,-; I{edderj osta 11,s hrrkor,, 64 yx~rrla14erto 8 6rnkor Szenttarnh: VR~~IIRP d 8 1/,10 b~ este 11,8 6mkor BAcrfchetchqp, Pet66 utca 486 : ~ H(i~ri&bn 'este h7eld~bs Gifitiir'~ijk PR~H'/a 6rtlkor -" 7, :kipdja : a,,ktrtsztcng konp~eshdr"k f sr8v Budapest, VII, ker Rottenbiller-utca 35 gz6m I',q,~,-, FeScl6s yxerkcsztll : kkob JAnas, Ll]werbA~r Bdcs-megye - 4% nyomafott Boros Gylrgv kbnpnpam36jdban Ujverbiszon,,

5

6

7

8

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

A Financial Times sem hisz a deregulációban?

A Financial Times sem hisz a deregulációban? Dr. For gács Im re egye te mi do cens A Financial Times sem hisz a deregulációban? (Té zi sek a pénz ügyi vál ság ról re gu lá ci ós né zõ pont ból) Az az ér zé sem, hogy töb bé már nem Kan sas - ban va

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben