Aneszteziológus és Intenzív Terápiás Szakápolók Magyarországi Egyesülete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Aneszteziológus és Intenzív Terápiás Szakápolók Magyarországi Egyesülete"

Átírás

1 Aneszteziológus és Intenzív Terápiás Szakápolók Magyarországi Egyesülete Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 23. Transzplantációs és Sebészeti Klinika Nyilvántartási száma: Fıvárosi bíróság 8151 Adóigazgatási száma: év március hó 31. napján a Rendkívüli Küldött Közgyőlés által elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzata 2008.

2 Jelen Szervezeti és Mőködési Szabályzat /továbbiakban: SZMSZ/ az egyesületekrıl szóló évi II. Törvény, az Egyesület Alapszabálya alapján készült. Figyelembe veszi a számviteli törvény rendelkezéseit, továbbá a munkajoggal kapcsolatos törvényi rendelkezéseket. Az SZMSZ az Egyesület vezetésének és gazdálkodásának az Egyesület jellegének megfelelı szabályokat tartalmazza, így: -az Egyesület mőködésére jellemzı, nagyrészt hosszabb idıre érvényes adatokat, alapvetı elveket és elıírásokat, a tevékenységi körét, -az Egyesület irányítási rendszerét, szervezeti felépítését, általános mőködési rendelkezéseit, belsı szabályozásait, -az Egyesület vezetı és ellenırzı szerveit, azok feladatait és jogkörét, a dolgozók jogait és kötelezettségeit. Az SZMSZ betartása /betartatása/ az Egyesület tagjainak, vezetıinek és alkalmazottainak elsırendő kötelezettsége. 1. Az Egyesület fıbb adatai I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Egyesület neve: Aneszteziológus és Intenzív Terápiás Szakápolók Magyarországi Egyesülete Betőjele: AITSZME Székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 23. Transzplantációs és Sebészeti Klinika Postai címe: 1082 Budapest, Baross utca 23. Transzplantációs és Sebészeti Klinika Telefon száma: Az Egyesület alapszabályának kelte: Nyilvántartási szám: Fıvárosi Bíróság 8151; végzés száma: 11. PK.60437/98. Bankszámlájának száma: OTP Bank Rt. Budapest, József Krt.33. Adóigazgatási száma: KSH száma: Az Egyesület idıtartama: határozatlan idıre alakult Mőködési területe: Magyar Köztársaság 2. Az Egyesület célja Az Egyesület alapvetı célja: - egységes szervezetbe tömöríteni az aneszteziológiai és intenzív ápolás területén dolgozó hazai egészségügyi szakembereket, tevékenységüket pártoló és elısegítı pártoló, levelezı tagjait, - képviseli tagjainak szakmai érdekeit, - az aneszteziológiai és intenzív ápolás területén, a betegellátás elvégezhetı feladatait megállapítani, továbbfejleszteni és a szakmai minıséget biztosítani, - tagjait szakmai tevékenységük és fejlıdésük során támogatni azzal, hogy információ- és tapasztalatcserérıl gondoskodik és rendszeresen továbbképzı oktatásokat, konferenciákat, kongresszusokat, szakmai tudományos rendezvényeket szervez, idıszaki kiadványokat, ismeretterjesztı, továbbképzı könyvek kiadását szervezi, - együttmőködni egyéb olyan egyesületekkel, amelyek az aneszteziológia és intenzív ápolás területén érdekeket képviselnek és az idevágó szakmapolitikai döntési folyamatokban közremőködni, 2

3 - nemzeti és nemzetközi vonalon az egyesület tevékenységének gyakorlati és tudományos összefogása, továbbfejlesztése, programok, vitaülések szervezése, - olyan aktuális kérdésekben állást foglalni, amelyek az aneszteziológia és intenzív terápia területén ellátást nyújtókat érintik. 3. Az Egyesület jogállása Az Egyesület, mint jogi személy jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, tulajdont szerezhet, szerzıdést köthet, pert indíthat és perelhetı. Az Egyesület a gazdasági mőködése során szerzıdéses kapcsolatba kerülhet harmadik személyekkel. A szerzıdésekbıl keletkezı jogok és kötelezettségek nem a tagjait, hanem az Egyesületet illetik meg, illetve terhelik. Az Egyesület szerzıdéseit tevékenysége keretében önállóan, saját belátása szerint, szabadon köti a céljainak megvalósítása érdekében. Az általa kötött szerzıdések jogosítottja, illetve kötelezettje az Egyesület. Ez vonatkozik azokra a szerzıdésekre is, amelyeket olyan tevékenységre vagy szolgáltatásra, termékekre kötött, amely a tagok személyes közremőködésére vagy munkájára épül. Az Egyesület perbeli cselekményeit jogi meghatalmazottja útján végzi. Saját nevében áll perben az Egyesület akkor is, ha az Egyesület valamelyik tagja áll perben az egyesülettel szemben. A fentieken túlmenıen az Egyesület önálló adó-, munkajogi és társadalombiztosítási jogalanyisággal is rendelkezik. 4. Képviselet 4.1 Az Egyesület képviseletére harmadik személyek felé önállóan, minden korlátozástól mentesen az egyszemélyi felelıs vezetı az Elnök jogosult. A jogi hatások az Egyesület javára, illetve terhére keletkeznek. 4.2 Az Elnök akadályoztatása esetén az elnök írásbeli meghatalmazása alapján a Fıtitkár, vagy az Elnökség tagja is képviselheti az Egyesületet. 4.3 Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez egyidejőleg két, ezzel a joggal felruházott személy együttes aláírása szükséges. Ezen jog az elnököt, a fıtitkárt és a pénztárost illeti meg. II. AZ EGYESÜLET BELSİ VISZONYAI Az Egyesület minden tagja részt vehet az Egyesület tevékenységében, az Alapszabály célkitőzéseinek megvalósításában. A tagok részt vehetnek az Egyesület rendezvényein, a fórumain felszólalhatnak, javaslatokat tehetnek, intézkedéseket kezdeményezhetnek Igénybe vehetik az Egyesület eszközeit, szolgáltatásait és (a tagságot megilletı) kedvezményeket. Az Egyesület rendes tagjainak 10 %-a - az ok és cél meghatározása mellett - jogosultak írásban a Küldött Közgyőlés összehívását kérni. A rendes tagot megilleti az Egyesület vezetésében való részvétel joga: választhatnak és választhatók az Egyesület tisztségeire. Megilleti a tagot az Egyesület könyveibe és egyéb irataiba való betekintés és ezekkel kapcsolatban a felvilágosítás kérésének joga. Véleményét és javaslatait szóban vagy írásban megteheti és azokra szükség szerint választ kell kapjon. Ha álláspontja kisebbségben marad, joga van véleményének fenntartására és külön véleményként való megjelenítésére. 3

4 Az Egyesület tagjának ellenırzési joga az ügyvitel megvizsgálására, illetve megvizsgálásának lehetıségére vonatkozik, amit a tagok a számvizsgáló bizottság - szükség szerint, esetenként könyvvizsgáló igénybevételével- gyakorolhatnak. III. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Az Egyesület általános irányítását az Egyesület Küldött Közgyőlése, operatív irányítását az Elnökség látja el. Az Egyesület szervei: Vezetı testületei o Küldött Közgyőlés o Elnökség Vezetı tisztségviselıi o Elnök o Alelnök (2 fı) o Fıtitkár o Titkár (2 fı) o Pénztáros Önálló Bizottságok o Etikai Bizottság o Számvizsgáló Bizottság Regionális csoportok (7 csoport) Az Egyesület szervei a demokratikus önkormányzat, a nyilvánosság és a szolidaritás elvének tiszteletben tartásával mőködnek. 1. Küldött Közgyőlés 1.1 Az Egyesület legfıbb szerve a Küldöttközgyőlés, amelyet a tagok összessége alkot és minden, az Egyesületet érintı kérdésben döntési hatáskörrel rendelkezik. Tagjait alkotják az azonos szavazati joggal rendelkezı - Küldöttek - Elnökség tagjai - Számvizsgáló Bizottság tagjai - I. és II. fokú Etikai Bizottság tagjai A Küldött Közgyőlés ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet. 1.2 A Küldött Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a.) az alapszabály megállapítása és módosítása, b.) Etikai Szabályzat és módosításának elfogadása, c.) az Egyesület Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elfogadása, módosítása, d.) az éves költségvetés megállapítása, éves munkaterv elfogadása, e.) az elnökség, Számvizsgáló Bizottság, az I. és II. fokú Etikai Bizottság éves beszámolójának elfogadása, f.) az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, feloszlásának kimondása, továbbá más országos szervezethez, szövetséghez való csatlakozás és kilépés kezdeményezése, g.) az Egyesületnek fizetendı éves tagdíj mértékének a megállapítása, h.) az Elnökség 4 (négy) évre, a Számvizsgáló Bizottság és az I. és II. fokú Eitkai Bizottság tagjainak 5 (öt) évre szóló, titkos szavazással történı megválasztása, újraválasztása, illetve visszahívása, tisztségrıl történı lemondás elfogadása, díjazásuk mértékének megállapítása i.) döntés alapítvány létrehozásáról, megszüntetésérıl, döntés gazdasági vállalkozás indításáról, megszüntetésérıl, 4

5 j.) az egyesületi tagok és az egyesület szervei /tisztségviselıi/ között keletkezett viták elbírálása, Elnökség által hozott törvénysértı határozatok megsemmisítése, vagy megváltoztatása, az Etikai Szabályzatban meghatározott esetekben az Etikai Bizottság határozata ellen benyújtott panasz elbírálása k.) tag kizárásának tárgyában hozott elnökségi határozat ellen benyújtott panasz elbírálása, l.) döntés minden olyan az Egyesület egészét érintı, nem az ügyintézés és képviselet fogalmába tartozó ügyben, amely jelen Alapszabály alapján nem tartozik más szerv hatáskörébe. 1.3 A Küldött Közgyőlés összehívása A Küldött Közgyőlést az Elnök, akadályoztatása esetén a Fıtitkár hívja össze, a helyszín, idıpont, napirend, tárgysorozat megjelölésével. Az összehívás a kitőzött idıpont elıtt 15 nappal, rendkívüli Küldött Közgyőlés esetén 8 nappal írásbeli értesítés kézhezvételével történik. Az értesítés tartalmazza a határozatképtelenség esetére a következı közgyőlés idıpontját, napirendjét, tárgysorozatát. Az évi rendes Küldött Közgyőlést évente legalább egy alakalommal továbbá akkor is össze kell hívni, ha az Egyesület érdekében egyébként szükséges. Rendkívüli Küldött Közgyőlést kell összehívni, ha: a rendes tagok 10%-a a cél és ok megjelölésével írásban kéri, a Bíróság elrendeli, 1.4 A Küldött Közgyőlés határozatképessége A Közgyőlés határozatképes, ha azon a küldöttek számának több mint felét képviselı tag jelen van és a Küldött Közgyőlést szabályszerően hívták össze. Ha a Küldött Közgyőlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Küldött Közgyőlés az eredeti napirendben szereplı ügyekben a jelenlévık számától függetlenül határozatképes, amennyiben távolmaradás jogkövetkezményeire vonatkozó figyelmeztetést az eredeti meghívók tartalmazták. A megismételt Küldött Közgyőlést az eredeti határozatképtelenség miatt elmaradt Küldött Közgyőlés idıpontját követıen nyolc napon belüli idıpontra kell összehívni, amely idıpont az eredeti Küldött Közgyőlési meghívójában is megjelölhetı. A közzétett napirenden kívüli ügyekben a Küldött Közgyőlés akkor hozhat döntést, ha valamennyi szavazásra jogosult küldött tag jelen van és az ügy napirendre tőzéséhez egyhangúlag hozzájárult. 1.5 Jelenléti ív A Küldött Közgyőlésen megjelent küldöttekrıl jelenléti ív készül, melyen fel kell tüntetni a küldött nevét, lakcímét, szavazatok számát és tartalmaznia kell a küldött aláírását. A jelenléti ívet a Küldött Közgyőlés elnöke és a jegyzıkönyvvezetı hitelesíti. 1.6 Szavazati jog gyakorlása Minden küldött egy szavazati joggal rendelkezik, amelyet személyesen, vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy Küldött Közgyőlésre szól, ideértve a határozat képtelenség miatt ismételten összehívott Küldött Közgyőlést is. A képviseleti meghatalmazás közokirat, vagy teljes bizonyító erejő magánokirat formájában legkésıbb a Küldött Közgyőlés megnyitásáig át kell adni a Küldött Közgyőlés elnökének A Küldött Közgyőlés határozatait egyszerő szótöbbséggel, szavazócédula, illetve tagkártya felmutatásával, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlıség esetén a Küldött Közgyőlés elnökének, más által is támogatott szavazata dönt. 5

6 1.6.3 A Küldött Közgyőlés a tisztségviselıket 4 évi idıtartamra, az I. és II. fokú Etikai Bizottság és a Számvizsgáló Bizottság tagjait titkos szavazással 5 évi idıtartamra választja meg. Az Egyesület szerveibe a jelölés nyíltan történik. Adott tisztségre azt a személyt kell megválasztottnak tekinteni, aki a szavazatok egyszerő szótöbbségét megkapta. Ennek hiányában több jelölt esetén az, aki a második szavazás során a legtöbb, de a jelenlevık legalább egy negyedének a szavazatát megkapta. Szavazategyenlıség esetén az, akit sorrendben elıbb jelöltek Az Alapszabály módosításához, és az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, valamint feloszlásának kimondásához a küldöttek összessége 2/3-nak szavazata (minısített többség) szükséges. 2. Elnökség Az Egyesület ügyintézı szerve az Elnökség. Képviseli az Egyesületet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok elıtt. 2.1 Az Egyesületben az Elnökség szervezi és irányítja az Egyesület munkáját. Ellátja az Egyesület vezetését a két Közgyőlés között. Az 7 (hét) tagú Tanács tagjai: o Elnök o Alelnök (2 fı) o Fıtitkár o Titkár (2 fı) o Pénztáros 2.2 Az Elnökség, mint testület Az Egyesület ügyintézı és képviseleti szervének tagjait titkos szavazással- 4 (négy) évi idıtartamra a Küldött Közgyőlés választja. Ülései nyilvánosak Az Egyesület ügyintézését, képviseletét és a Küldött Közgyőlés döntéseinek a végrehajtását a Küldött Közgyőlés által választott hét fıbıl álló Elnökség látja el. Döntéseirıl, intézkedéseirıl a következı Küldött Közgyőlésen az Elnökség köteles beszámolni Az Elnökség hatáskörébe tartozik különösen: a) az elnökség gondoskodik a küldöttközgyőlés határozatainak végrehajtásáról, ırködik az egyesületi munka alapszabályszerő, törvényes végzésérıl, b) az Egyesület képviselete, ügyintézı szervezet irányítása, c) a tagság tájékoztatásának biztosítása, d) az Egyesület mőködése során felhalmozott vagyon kezelése, e) az elnökség kitőzi a küldöttközgyőlés idıpontját, meghatározza tárgykörét, f) az Egyesület elnöksége döntéseirıl a vezetıség legközelebbi ülésén köteles beszámolni, g) éves munkájáról a Küldöttközgyőlésnek köteles beszámolni, h) a küldöttközgyőlés határozatai alapján elkészíti az egyesület munkatervét és ellenırzi annak végrehajtását, i) irányítja az Egyesület gazdálkodását, s e körben elkészíti az Egyesület évi költségvetését és zárszámadását, j) gondoskodik a küldöttközgyőlés határozatainak végrehajtásáról, k) jóváhagyja az Egyesület SzMSz-t, l) speciális egyesületi feladatok ellátására ad hoc bizottságot alakít, jogszabály tervezetek véleményezi, tudományos, oktatási tevékenységeket tervezi, irányítja, külkapcsolatokat szervezi, pályázatokat figyelemmel kíséri, m) vezeti az egyesület munkáját, figyelemmel kíséri az Egyesület alapszabályszerő mőködését és munkáját, n) döntés minden olyan ügyintézési és képviseleti ügyben, amely nem tartozik a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe. 6

7 2.3 Tisztségviselık, mint az Elnökség tagjai Az Elnök a Küldött Közgyőlés között folyamatosan irányítja az Egyesület munkáját. Az Elnök a) vezeti a vezetıség és az elnökség tanácskozásait, képviseli az Egyesületet a bíróság, hatóság, továbbá harmadik személyek irányában, b) a vezetıség két ülése közötti idıszakban a fıtitkárral egyetértésben dönt és intézkedik az Egyesület tevékenységét érintı ügyekben a Küldött Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével, c) kitőzi az elnökségi ülések idejét, vezeti üléseit, meghatározza azokat a napirendjét és gondoskodik a hozott határozatok végrehajtásáról, d) az Egyesület gazdálkodási ügyvitelének szervezése, elıkészítése, munkáltatói, utalványozási jogok gyakorlása, e) a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell vennie, a Küldött Közgyőlés határozatainak megfelelıen kell az intézkedéseket megtennie, f) a tagságtól, illetve harmadik személyektıl bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását, továbbá az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációkat ellenıriznie kell, g) feladatait írásban átruházhatja az elnökség tagjaira, valamint a regionális csoportvezetıkre Alelnök a) az Egyesület alelnöke az elnök akadályoztatása esetén ellátja az elnöki feladatokat, b) az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörő helyettesítéshez a Küldött Közgyőlés hozzájárulása szükséges Fıtitkár a) vezeti az Egyesület operatív munkáját, b) koordinálja az Egyesület tevékenységét az elnökségi ülések között, c) gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, a határozatok könyvének a vezetésérıl, d) ellenırzi a számlák hitelességét, mindennemő visszaélési lehetıség gyanúja esetén az elnököt értesíti, felelıs az ügyvitel rendjéért, e) az Egyesület fıtitkára a munkáját az Egyesület elnökének és alelnökének elızetes egyeztetésével végzi Titkár a) segíti a fıtitkár munkáját, helyettesíti a fıtitkárt annak akadályoztatása esetén, b) ellátja az egyesület és szervei írásbeli teendıit, c) ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat Pénztáros a) a pénztáros kezeli az Egyesület pénztárát, gondoskodik a bevételek és kiadások teljesítésérıl, a pénzkészlet elıírás szerinti elhelyezésérıl, számlák kezelésérıl, nyilvántartásáról, a naplófıkönyv vezetéséhez elıkészíti a bevételi és kiadási bizonylatokat, b) a közgyőlésnek beszámolási kötelezettséggel tartozik, tevékenységét a vezetıség irányításával végzi 3. Etikai Bizottság Egyesület mőködésével és tagjai tevékenységével kapcsolatos konfliktusok esetében az Etikai Szabályzat alapján I. és II. fokon eljáró testület. 7

8 3.1 I. fokú Etikai bizottság a három tagból álló bizottságot a Küldött Közgyőlés titkos szavazással 5 (öt) évi idıtartamra választja, elnököt a tagok maguk közül választanak, az Etikai Szabályzatban foglaltaknak megfelelıen I. fokon dönt a tagok etikai ügyében, szükség szerint ülésezik, munkájáról az éves Küldött Közgyőlésen beszámol. 3.2 II. fokú Etikai bizottság a három tagból álló bizottságot a Küldött Közgyőlés titkos szavazással 5 (öt) évi idıtartamra választja, elnököt a tagok maguk közül választanak, az Etikai Szabályzatban foglaltaknak megfelelıen I. fokon eljár az Elnökség tagjainak és az Etikai Bizottságok tagjainak etikai ügyében, II. fokon dönt az I. fokon eljárt Etikai Bizottság határozata ellen benyújtott panasz ügyében, szükség szerint ülésezik, munkájáról az éves Közgyőlésen beszámol. 4. Számvizsgáló Bizottság a) három tagból áll, tagjait a Küldött Közgyőlés választja 5 évi idıtartamra, a tagok Elnököt maguk közül választanak, b) feladata az Egyesület éves gazdálkodásának folyamatos ellenırzése, c) évente a Küldött Közgyőlés megelızı 60 (hatvan) napon belül rendes ülést tart, egyébként szükség szerint ülésezik, d) az éves Küldött Közgyőlésnek írásban beszámol, e) Elnöke és tagjai az elnökségi üléseken meghívottként tanácskozási joggal részt vehetnek 6. Ügyviteli Iroda 6.1 Az Egyesület telephelyén Ügyviteli Irodát mőködtet mindennapi és rendszeres feladata ellátása érdekében. 6.2 Az irodát az Elnök irányítása mellett a Titkár vezeti.. Az irodában társadalmi munkások, teljes vagy részmunkaidıs alkalmazottak, tiszteletdíjasok is alkalmazhatók, aki munkájuk során társadalmi munkások közremőködését is igénybe vehetik. 6.3 Az iroda mőködésének költségeit az Egyesület költségvetésében elı kell írni. A Titkár az Ügyviteli Irodát, társadalmi munkában, teljes vagy részmunkaidıs alkalmazottként vezeti. 7. Az Egyesület testületi üléseinek jegyzıkönyve, határozatai: 7.1 Az Egyesület vezetı testületei üléseirıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amelyet a jegyzıkönyvezetı ír alá és két megjelent tag valamint az elnök (Küldött Közgyőlés esetén levezetı elnök) hitelesítenek. A jegyzıkönyv tartalmazza: az Egyesület nevét, székhelyét, az ülés helyét és idejét az ülés elnökének, a jegyzıkönyvvezetınek és hitelesítıinek továbbá a szavazatszámlálóknak a nevét az ülési határozatokat, ideértve a szavazatok és ellenszavazatok valamint a tartózkodás számszerő megjelölését, Elnökségi tag, Bizottsági tag, illetve küldött, továbbá tag tiltakozását valamely határozat ellen, Az ülésen elhangzott fontosabb eseményeket, indítványokat és minden olyan megjegyzést, bejelentést melyet valamelyik tag, küldött, Elnökségi tag, Bizottsági tag jegyzıkönyveztetni kíván 8

9 A Küldött Közgyőlési jegyzıkönyvbıl kivonat, vagy másolat kiadását bármelyik küldött, tag kérheti az Elnökségtıl. A jegyzıkönyv egy hiteles példányát, a jelenléti ívet és a meghívó egy példányát az ülést követı 30 napon belül o o a Küldött Közgyőlés esetén a Fıvárosi Bíróságnak, Regionális csoportgyőlés esetén az Egyesület elnökségének kell megküldeni. 7.2 Határozatok nyilvántartása A testületi ülések határozatait meghozataluk után haladéktalanul sorszámmal ellátva be kell vezetni a Határozatok könyvébe. A határozat a Határozatok könyvébe történı bevezetéssel és a határozat meghozatalában részt vett egy tag hitelesítésével válik érvényessé. A Határozatok könyvét az Egyesület fıtitkára vezeti Tekintettel arra, hogy az Egyesület határozataiban a többség érdeke, véleménye kerül kifejezésre, a kisebbségben maradt tagok jogos érdekeit is védi a törvény, így az Egyesület jogsértı határozatát bármelyik tag a bíróság elıtt keresettel támadhatja meg A Küldöttközgyőlés határozatait a Határozatok könyvébe történı bevezetéssel egyidejőleg Körlevél formájában kell megküldeni a küldötteknek, akik a határozatok kézhezvételét követı nyolc napon belül kötelesek a határozatok tartalmát választóikkal megismertetni. A testületi ülések határozatait a Határozatok könyvébe történı bevezetéssel egyidejőleg meg kell küldeni a testületi ülésre meghívottaknak. 8. Összeférhetetlenség Az Egyesület testületeinek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.685. b.), élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek az Egyesület célszerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjainak, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelı cél szerinti juttatás. IV. GAZDASÁGI SZERVEZET Az Egyesület gazdálkodásának mőködtetése a munkáltatói jogokat gyakorló egyesületi Elnök irányítása és teljes felelıssége mellett történik. 1. Nyilvántartások vezetése A nyilvántartásokat a mindenkor hatályos számviteli;- adó;- munkaügyi jogszabályokban elıírtaknak megfelelıen kell vezetni. Az Egyesület gazdasági eredményeit dokumentáló, azt tükrözı analitikai nyilvántartások vezetése, a kapcsolatos könyvelési feladatok elvégzése, az egyes idıszakoknak megfelelı zárási munkák megszervezése, elvégzése, leltárnyilvántartások vezetése. 9

10 2. Adóügyek intézése A hatályos jogszabályokban meghatározott idıközönként az Egyesület mérlegbeszámolójának és adóbevallásának határidıben történı elkészítése. 3. Bankügyletek intézése Az Egyesülettel szemben fennálló követelések és egyéb banki átutalások lebonyolítása, ezek megtörténtének nyilvántartása. 4. Pénzkezelés A pénzkezelés keretében kell gondoskodni: a szükséges készpénz felvételérıl a szabályszerően utalványozott összegek kifizetésérıl, a pénz és értékállomány biztonságos ırzésérıl a napi kiadások (bevételek) tételes-bizonylatokkal alátámasztott-pénztárkönyvben történı elszámolásáról, a megszabott házipénztár-készleten felüli összegek bankszámlára történı befizetésérıl, a munkabér,- megbízási díj felvételrıl, kifizetésekrıl és a kapcsolódó nyilvántartási kötelezettségek vezetésérıl 5. Munkaügyi nyilvántartások vezetése Bérszámfejtés keretében kell gondoskodni: a felvételre kerülı alkalmazottak, megbízásos jogviszony keretében foglalkoztatottak jogszerő foglalkoztatási feltételeirıl, a társadalombiztosítási szolgáltatások elszámolásáról és az ehhez kapcsolódó nyilvántartások vezetésérıl, munkaviszonyban álló munkavállalók munkabérének, megbízási díjak számfejtése, egyéb bér- és nem bérjellegő juttatások kifizetésének számfejtése, elıkészítése, a dolgozókat terhelı levonások elıjegyzése és a tartozások levonása, a betegállományban levı dolgozók táppénzes adatlapjára a kereseti adatok felvezetése, havonta a szja-elılegek levonása, intézkedés az utalásáról és a könyvelési feladás elkészítése, A jogszabályoknak megfelelıen személyenként az adóelıleg-nyilvántartó kartonok vezetése, az éves adóelszámoláshoz jövedelemigazolások kiállítása, a jövedelemadókról, az adóalapokról jelentés készítése az adóhivatal által meghatározott rendszerben. V. MŐKÖDÉS RENDJE 1.Munkáltatói jogok gyakorlása A munkáltatói jogok gyakorlása a dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos valamennyi kérdésben való döntés jogát jelenti. Ide tartozik a munkaviszony létesítése, megváltoztatása, megszüntetése, a bér és egyéb anyagi ösztönzés megállapítása, a munka minısítése, felelısségre vonás és anyagi felelısség alkalmazása. Az Egyesület Elnöke felett a munkáltatói jogokat a Küldött Közgyőlés gyakorolja. Az Egyesület alkalmazottai, megbízottai és egyéb munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az Egyesület Elnöke gyakorolja, azzal a megkötéssel, hogy alkalmazott felvételét, illetve munkaviszony megszüntetését meg kell elıznie az Elnökség elızetes döntésének. 10

11 2. Az Egyesület képviselete 2.1 Az Elnök képviseleti joga Az Egyesület képviseletében cégszerő aláírásra önállóan csak az Elnök jogosult. Az Elnök akadályoztatása esetén a képviseletre a az elnök írásbeli meghatalmazása alapján a fıtitkár, vagy az Elnökség tagja is képviselheti az Egyesületet. 2.2 Írásbeli kötelezettségvállalás Írásbeli kötelezettséget az Elnök Egyedül vállalhat, azzal a megkötéssel, hogy a küldött közgyőlési határozatban rögzített összeghatár felett kizárólag az Elnökség jóváhagyásával köthet fizetési kötelezettséget tartalmazó szerzıdéseket illetve megállapodásokat 2.3 Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez egyidejőleg két, ezzel a joggal felruházott személy együttes aláírása szükséges. Ezen jog az elnököt, a fıtitkárt és a pénztárost illeti meg. 2.4 Hitelszerzıdés megkötéséhez az Egyesület Elnökének és a két aláírási joggal rendelkezı személynek hármas, együttes aláírására van szükség. 3. Utalványozási jog Az utalványozási jog azt a jogosultságot jelenti, amivel az ezzel felruházott személy igazolja a pénztár felé valamely kifizetés jogosságát. pénz, anyag, fogyóeszköz utalványozására csak az utalványozási joggal felruházott Elnök jogosult. Az Elnök akadályoztatása esetén az Elnökség bármely tagját utalványozási joggal ruházhatja fel. Az utalványozási jog tartalmát, korlátait, idıtartamát írásban kell közölni az e jogosultsággal felruházott Elnökségi taggal. Az utalványozási joggal felruházott személyekrıl naprakész nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza az utalványozásra jogosultakról a következı adatokat: név, beosztás, utalványozási jog tartalma, esetleg korlátai, a jog megadásának, illetve megvonásának idıpontja, saját kező névaláírása. 4. Az ügyvitel rendje, iratkezelési és nyilvántartási szabályok 4.1 Az Egyesület ügyviteli rendjéért a fıtitkár a felelıs, aki az ügyvitel körében ellátja az Egyesület iratforgalmának és levelezésének kezelését, így küldemények érkeztetését, iktatását, levelezés legépelését és másolását, valamint az összes ilyen irat nyilvántartását. 4.2 Iratkezelési és nyilvántartási szabályok: A küldemények fogadása: Az Egyesület címére érkezett küldeményeket (kivéve a meghívókat, reklámkiadványokat, propaganda anyagokat, napi és idıszaki lapokat, tértivevényeket jegyzıkönyveket és határozatokat), így különösen az Egyesület tevékenységével kapcsolatos levelezését dátumbélyegzıvel kell ellátni felbontás után, a borítékot az irathoz kell csatolni, ha - az irat érkezésének idıpontjához jogkövetkezmény főzıdik, - a küldı fél nevét és címét csak a borítékról lehet leolvasni, - az irat, vagy a mellékletei hiányosan, vagy sérülten érkeztek a beérkezett leveleket és iratokat folyamatos sorszámmal ellátott iktatókönyvben iktatni kell, majd elintézés után sorrendben le kell főzni. 11

12 4.3 A kiadványozás elıkészítése A kimenı levél és irattervezetet legépelés illetve sokszorosítás után folyamatos iktatószámmal ellátott iktatókönyvben kell iktatni és elküldése után annak másolatát (feladóvevénnyel együtt) sorrendben le kell főzni. 4.4 Irattározás az iktatott és lefőzött iratokat legalább öt + egy évig meg kell megırizni, a fontosabb iratok késıbbi visszakereshetısége érdekében tárgymutatót kell vezetni, amely az iratokat tárgyuk szerint alfabetikus sorrendben, az iktatószámuk hozzárendelésével feltünteti. 5. A Cégbélyegzık használata és kezelése 5.1 Cégbélyegzık mindazon bélyegzık, amelyek az Egyesület hivatalos elnevezését, székhelyét, adószámát, nyilvántartásba vételi számát és emblémáját tüntetik fel, és lenyomatuk a cégbélyegzı nyilvántartó és átadó könyvben szerepel. 5.2 A bélyegzıkkel ellátott cégszerően aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelent. A cégbélyegzık cégnyilatkozatot érintı használatát a cégszerő aláírásra vonatkozó rendelkezés szabályozza. 5.3 Az Egyesület cégbélyegzıit az Egyesület Elnöke tartja nyílván. A bélyegzıt használók köre: Elnök, pénztáros Az átvevık személyesen felelısek a cégbélyegzı megırzéséért, jogszerő használatáért. 5.4 A cégbélyegzık beszerzésérıl, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjérıl és évenkénti egyszeri leltározásáról az Elnök gondoskodik, illetve a bélyegzı elvesztése esetén az elıírások szerint jár el. 6. Nyilatkozat tömegtájékoztató (hírközlı) szervezetek részére A tömegtájékoztatási eszközök munkatársainak tevékenységét az egyesület tisztségviselıinek, munkavállalóinak rendes tagjainak, pártoló tagjainak az alábbi szabályok betartása mellett kell elısegíteniük. 6.1 A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselıinek adott mindennemő felvilágosítás nyilatkozatnak minısül. 6.2 A felvilágosítás adás, nyilatkozat során az eljárás az alábbi: Az Egyesületet érintı kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra csak az Elnök, vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. A nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos válaszokat kell adjon. A közölt adatok szakszerüségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel. A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni az üzleti titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az Egyesület jó hírnevére és törvényes érdekeire. Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idı elıtti nyilvánosságra hozatala az Egyesület tevékenységében zavart, az 12

13 Egyesületnek anyagi vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekrıl, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevı hatáskörébe tartozik. A nyilatkozattevınek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés elıtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ı szavait tartalmazza, közlés elıtt vele egyeztesse. 6.3 Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozatot csak az Egyesület Elnökének írásos engedélyével adható. 7. A munkaidı beosztás Az Egyesület elnöke és az Elnökség tagjai tisztségüket fıállású munkaidın kívül társadalmi munkában végzik telefon, , levél, elızetes idıpont egyeztetés alapján. Budapest, év március hó 31. nap A Szervezeti és Mőködési Szabályzat év március hó 31. napján megtartott Rendkívüli Közgyőlés jóváhagyásának napján lép életbe és azt az Egyesület minden tagja, munkavállalója köteles alkalmazni és betartani.. Szabó Hajnalka Rendkívüli Küldött Közgyőlés elnöke Meixner Istvánné Egyesület elnöke A jelen SZMSZ-t szerkesztette Budapest, év március hó 31. nap.. Dr. Kissné Dr. Zalányi Zsuzsanna ügyvéd (BÜK.sz ) Aneszteziológus és Intenzív Terápiás Szakápolók Magyarországi Egyesülete jogi képviselıje 13

14 14

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya I. Fejezet I. Általános rendelkezések 1) A szövetség neve: Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség (DALI SZ) 2) A szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség BELSİ SZABÁLYZATA 2000. szeptember hó 18. A 2008. október 15. - i változásokkal egységes szerkezetbe foglalat szöveg. 1 BELSİ SZABÁLYZAT A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Íjász Egyesület Tab 2. Az Egyesület székhelye: Mővelıdési Központ 8660 Tab Kossuth Lajos u.86. 3. Az Egyesület tevékenységét a Magyar

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. SZERVEZET I. Általános rendelkezések Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1.) Az egyesület neve: Veszprémi Motoros Egyesület 2.) Az egyesület m ködési helye: 8200 Veszprém, Nyerges u. 6.

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya I.fejezet: Általános rendelkezések 1. Alapítás Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II.tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott célra egyesület

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Villamos Mővek Zrt. (székhelye: 1011. Budapest, Vám u. 5-7. cégjegyzékszáma: 01-10-041828) és a többségi vagy kizárólagos

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

MAGYAR BEUTAZTATÓK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

MAGYAR BEUTAZTATÓK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MAGYAR BEUTAZTATÓK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1.. 1. Az Egyesület neve: Magyarul: Magyar Beutaztatók Szövetsége Angolul: Hungarian Inbound Professionals Association Nemzetközi

Részletesebben

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Fıvárosi Bíróság által a 6. Pk. 60658. számú végzéssel 500. sorszámmal nyilvántartásba vett Országos Diákszínjátszó Egyesület tagsága a közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A amelyet a 2010 október 1. napján megtartott Közgyőlés hagyott jóvá, és amely az idıközben bekövetkezett

Részletesebben

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2002. május 24-tıl 1. SZAVAZÁSI KÉRDÉSEK Szavazati joggal a Magyar Aktuárius Társaság (továbbiakban Társaság vagy MAT) tagjai és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv. ) 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Trefortos Öregdiák Egyesületet (a továbbiakban:

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y 1 Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y Az alapító személyek az 1989. évi II. törvény alapján, néhai Bató Géza Budaörsi Passió címő szerzıi alkotását alapul véve, a mő felhasználására kötött

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A fıvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. (1) bekezdésének

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt (módosítások dıltbetővel szedve) ALAPSZABÁLYA 2011. október 1. 2 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve:

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya. 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association

A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya. 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association 2. A szervezet nevének rövidítése: GYERE (CCA) 3.

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

5. A FÉT nem helyettesíti a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács tevékenységét.

5. A FÉT nem helyettesíti a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács tevékenységét. A Nyíregyházi Fıiskola Érdekegyeztetı Tanácsának mőködési rendje I. Az Érdekegyeztetı Tanács megalakulása, célja, hatásköre 1.1. A többszörösen módosított 1993. évi LXXX. felsıoktatási törvény (Ftv.) 112..

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait tartalmazza, így :

A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait tartalmazza, így : A PÉCSI VÁROSI TENISZ CLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

A Pannónia Nyugdíjpénztár választási szabályzata

A Pannónia Nyugdíjpénztár választási szabályzata A Pannónia Nyugdíjpénztár választási szabályzata 1 A.) KÜLDÖTT VÁLASZTÁS 1. A szabályzat hatálya Jelen Szabályzat e fejezete a Pannónia Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) Közös Küldöttközgyőlése

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I.1.Álltalános rendelkezések: Az egyesület neve: Alpokalja Zöldek Kiemelkedıen Közhasznú Egyesület

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ÉSZAK-KELET PEST ÉS NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖRNYZETVÉDELMI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Társulás megnevezése A Társulás teljes neve: 2. A Társulás

Részletesebben

A Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület

A Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület 2800 Tatabánya, Köztársaság út 40. 2/1. Adószám: 18615702-1-11 Bankszámlaszám: 63500103-11039299 A Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapítvány elnevezése és székhelye. 2. Az Alapítvány célja

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapítvány elnevezése és székhelye. 2. Az Alapítvány célja ALAPÍTÓ OKIRAT, melyben Rátz Gabriella, 4400 Nyíregyháza, Lehel u. 14/B. szám alatti lakos - a továbbiakban: Alapító - Alapítvány létrehozását határozta el a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

III. Az Egyesület Szervei

III. Az Egyesület Szervei III. Az Egyesület Szervei Az Egyesület szervei: 1. Közgyűlés 2. Választmány 3. Elnökség 4. Regionális szervezetek, Régiók 5. Felügyelő Bizottság 6. Etikai Bizottság 7.Munkabizottságok 1. KÖZGYŰLÉS 1.1.

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Magyar Alagútépítı Egyesület 1994. február 9-ei alakuló közgyőlésén elfogadott alapszabályának - az 1998. január 14-én, a 2004. december 09-én, a 2005. január 13-án, a 2009. december 8-án,

Részletesebben

A MONORI BORÚT EGYESÜLET - ALAPSZABÁLYA - I. fejezet Általános rendelkezések

A MONORI BORÚT EGYESÜLET - ALAPSZABÁLYA - I. fejezet Általános rendelkezések 1 A MONORI BORÚT EGYESÜLET - ALAPSZABÁLYA - I. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A MONORI BORÚT EGYESÜLET (a továbbiakban: Egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM Módosított Alapszabály A Debreceni Német Kulturális Fórum közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Alapító Okirat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság fenntartása érdekében alapítványt hoz létre, mely kiemelten közhasznú szervezet.

Alapító Okirat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság fenntartása érdekében alapítványt hoz létre, mely kiemelten közhasznú szervezet. Alapító Okirat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság fenntartása érdekében alapítványt hoz létre, mely kiemelten közhasznú szervezet. I. Az alapítvány neve: Alapítvány a közbiztonságért

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 1. 1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 2. a; Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium tanulóinak érdekképviselete

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben