Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. 2. 1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi"

Átírás

1 Hatályos: december 19. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2006.(XII.15.) rendelete a helyi támogatásról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében és az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló 17/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. rendelet 16. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya kiterjed a Budapest területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező Európai Unió tagállamainak állampolgáraira, valamint letelepedési engedéllyel vagy állandó személyazonosító igazolvánnyal rendelkező külföldi személyekre (1) A helyi támogatás mértéke 1. új vagy használt lakás megszerzéséhez, lakás építéséhez, emeletráépítés, tetőtérbeépítés útján és egyéb módon történő létesítéséhez maximum ,- Ft, 2. lakás bővítéséhez maximum ,- Ft, 3. lakás korszerűsítéséhez: a) a lakás komfortfokozatának növelése céljából víz-, csatorna-, elektromos és gázközmű bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése, fürdőszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs, központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújítható energiaforrások (pl. napenergia) alkalmazását is, az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, a külső nyílászárók energiatakarékos cseréje, tető cseréje, felújítása, szigetelése céljából maximum ,- Ft, b) szennyvízcsatorna-rákötés esetén maximum ,- Ft, 4. lakás felújításához maximum ,- Ft, (2) A helyi támogatás mértéke az összköltség 20 %-áig, korszerűsítés címén történő szennyvízcsatorna-rákötés esetén pedig az összköltség 50 %-áig terjedhet. (3) A rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő: a) tetőtér-beépítés: a lakás alapterületének bővítése tetőtérben, amely az eredeti tetőszerkezet elbontása nélkül helyiség(ek), helyiségcsoport(ok), vagy önálló rendeltetési egység építésével új építményszint (emeletszint) létrehozását jelenti; 1 Módosította a 31/2007.(VI.15.) rendelet 1. Hatályos: június Módosította a 43/2008.(XII.19.) rendelet 1. Hatályos: december 19.

2 2 b) emeletráépítés: meglévő épület belső falsíkon mért legalább 1,90 métert elérő épületmagasítással járó, függőleges irányú bővítése új építményszint létesítése érdekében. Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakra vonatkozóan az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendeletben meghatározottakat kell figyelembe venni. 3. (1) A támogatás kamatmentes legfeljebb 10 évre nyújtható, de a részletfizetés legkisebb összege 2.000,- Ft-nál kevesebb nem lehet. (2) A hitel törlesztését a felvételt követő hónap 10. napjáig kell megkezdeni. (3) A támogatás összegét a rászorultság, a meglévő és a vállalt gyermek(ek), a család jövedelmi és vagyoni viszonyai figyelembevételével úgy kell megállapítani, hogy az a rendeletben megállapított méltányolható lakásigény mértékének megfelelő lakásnagyság megszerzését tegye lehetővé. (4) Az egyéb kölcsönök összege a helyi támogatás visszafizetését nem veszélyeztetheti. (Az egyéb kölcsönök és a helyi támogatás részleteinek összege a család havi összjövedelmének 33 %-át nem haladhatja meg.) (5) A személyi és vagyoni körülményekben bekövetkezett változás esetén (pl. hosszan tartó betegség, egészségi állapot megromlása, haláleset, családi állapot változása, jövedelem jelentős mértékű csökkenése, stb.) a támogatás visszafizetésére vonatkozóan egy alkalommal fizetési halasztás engedélyezhető, azonban a törlesztési idő ez esetben sem haladhatja meg a 10 évet. 4. (1) A támogatás teljes összegének 30 napon belül történő visszafizetésére kell kötelezni a támogatottat a törvényes kamatokkal együtt, ha a támogatott a) a kölcsön visszafizetése előtt a lakást cserelakás nélkül elidegeníti, b) a támogatással vásárolt, épített ingatlant alacsonyabb értékű ingatlanra cseréli, javára kikötött értékkülönbözettel elidegeníti, c) lakását teljes egészében nem lakásként használja, másnak albérletbe, ágybérletbe vagy fizetővendéglátás céljára bérbe adja, d) a támogatott a támogatás odaítélését követően másik kerületben (településen) vesz/másik kerületbe (településre) cserél lakást. e) írásbeli felszólítás ellenére a megjelölt határidőre fizetési, törlesztési kötelezettségének nem tesz eleget (késedelembe esés), f) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) javára kikötött biztosíték érvényesítéséhez, bejegyeztetéséhez szükséges nyilatkozatokat, iratokat, okiratokat az írásos felszólításban megjelölt határidőre nem csatolja be, g) a 9. (2) bekezdésében foglalt határidőig elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget.

3 3 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedés megtételére, a részletfizetés engedélyezésére és a szerződés felmondására átruházott hatáskörben a polgármester jogosult. (3) Amennyiben a támogatott a támogatás odaítélését követően a XXIII. kerületben vesz/cserél lakást, a támogatás változatlan feltételekkel történő visszafizetéséről és a jelzálogjog átterhelhetőségéről (kérelemre) a támogatást nyújtó dönt. (4) Amennyiben a támogatott a támogatás odaítélését követően a jelzáloggal terhelt ingatlanának tulajdoni hányadát átruházza, a jelzálogjog átruházott tulajdoni hányadáról való törlésről (kérelemre) a polgármester átruházott hatáskörben dönt. (5) A támogatás visszafizetése esetén a bejegyzett jelzálogjognak az ingatlannyilvántartásból való törléséről a polgármester átruházott hatáskörben intézkedik. (6) A bejegyzett jelzálogjog ranghelyének megváltoztatásáról, illetve az Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjogot követő bejegyzéshez való hozzájárulásról (kérelemre) átruházott hatáskörben a polgármester dönt. (7) Biztosíték adása kérelemre készfizető kezesség vállalásával is történhet, amennyiben az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésnek akadálya lenne, vagy a támogatott személy nem rendelkezik olyan ingatlannal, amelyre a jelzálogjog bejegyezhető. 5. Mellőzhető a kölcsön még vissza nem térített összegének azonnali visszafizetése és törvényes kamatainak megtérítése, ha az ingatlant jogerős bírói ítélet alapján vagy házasság felbontása esetén (a házassági vagyonközösség megszüntetése érdekében) idegenítik el A méltányolható lakásigényre vonatkozó rendelkezéseket a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.(I.31.) Korm. rendelet tartalmazza (1) Helyi támogatásban részesülhet az a kérelmező, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 3-szorosát. (2) Ugyanarra az ingatlanra ismételt helyi támogatás csak akkor adható, ha valamennyi első alkalommal igénylő kérelmező igénye kielégítésre került, és a tárgyévi költségvetésben még további fedezet áll rendelkezésre. (3) Helyi támogatás nem adható, ha a) a benyújtott adásvételi/ajándékozási, stb. szerződés (tulajdonjogot igazoló okirat), illetve jogerős építési engedély igazolja, hogy a kérelmező a méltányolható lakásigény mértékét meghaladó szobaszámú lakást kíván vásárolni, építeni, bővíteni, korszerűsíteni vagy felújítani, 3 Módosította a 43/2008.(XII.19.) rendelet 2. Hatályos: január 1. 4 Módosította a 31/2007.(VI.15.) rendelet 3. Hatályos: június 15.

4 4 b) a kérelmező jövedelmi (vagyoni) viszonyai az mutatják, hogy annak alacsony volta miatt nem várható a kölcsön visszafizetése. (Alacsony a kérelmező(k) jövedelme, ha az egy főre eső jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegét.), c) a kérelmező a támogatást magánszemélytől felvett kölcsön visszafizetésére kívánja felhasználni, d) a kérelmező a kérelemben olyan bizonyítottan valótlan adatot közöl, mely számára jogosulatlan előnyt jelentene, e) a kérelmező előző lakását kisebb szobaszámú, alacsonyabb komfortfokozatú lakásra cserélte 5 éven belül, f) a kérelmező meglévő lakását részben vagy egészben albérlet, ágybérlet vagy nem lakás céljára szolgáló módon, illetve fizetővendéglátás céljára hasznosítja, g) a kérelmező a kért támogatást az általa bérelt önkormányzati bérlakás megvásárlására kívánja felhasználni, h) a kérelmező a kért támogatást meglévő lakástulajdona vagy önkormányzati bérlakás megtartása mellett másik lakás vásárlásához, építéséhez vagy felújításához kéri, i) a támogatást olyan önkormányzati bérlakás felújításához kéri a bérlő, amely felmondás alatt áll, vagy lakbér/közüzemi és egyéb díj hátralékot tartanak nyilván az ingatlan vonatkozásában, j) a kérelmező a 8. (5) bekezdésben foglalt adatok közzétételéhez, valamint a 10. -ban meghatározott adatkezeléshez nem járul hozzá. (4) Újabb helyi támogatás a 7. (3) bekezdésben foglaltakon túl nem adható: a) ha a támogatott írásbeli felszólítás ellenére a megjelölt határidőre hátralékát nem rendezte, b) ha a korábban folyósított kölcsön meg nem fizetése miatt az Önkormányzat pert indított. c) ha ugyanazon személynek, ugyanarra az ingatlanra az előző támogatás óta 2 év nem telt el. 8. (1) A helyi támogatás iránti igényüket a kérelmezők elsődlegesen a lakó- vagy tartózkodási helyük szerint illetékes kerületi önkormányzathoz nyomtatványon nyújthatják be, az abban felsorolt mellékletek csatolásával. (2) Ha a kérelmező nem XXIII. kerületi lakos, a kérelemhez csatolni kell a budapesti lakóvagy tartózkodási hely szerint illetékes kerületi önkormányzat igazolását arra vonatkozóan, hogy támogatásban nem részesült. (3) A helyi támogatások benyújtásával és a beadási határidővel kapcsolatos tájékoztatást a Soroksári Hírlapban (a továbbiakban: Hírlap) kell közzétenni. (4) A Hírlapban megjelölt határidő jogvesztő. Ezen határidő után benyújtott kérelmeket a döntéshozó érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. (5) 5 A támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósulási helyére vonatkozó adatokat közzé kell tenni (a külön jogszabályban előírt módon és helyen). 5 Módosította a 43/2008.(XII.19.) rendelet 3. Hatályos: január 1.

5 5 9. (1) A döntést követően a kérelmezőt értesíteni kell az eredményről. A kapott kölcsönre vonatkozóan szerződést kell kötni. (2) A támogatott személy a támogatási cél megvalósulását számlával köteles igazolni a folyósítás évét követő 1 éven belül, de kérelemre az elszámolás határideje további fél évvel meghosszabbítható, melyről átruházott hatáskörben a polgármester dönt. (3) Az Önkormányzat a támogatással érintett ingatlant annak visszafizetéséig jelzáloggal megterheli. A jelzálognak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről a kölcsönszerződés három példányának a Földhivatalhoz történő megküldésével gondoskodni kell. (4) A támogatási összeget a kölcsönszerződés aláírását követő 8 napon belül az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. illetékes fiókjához át kell utalni. A folyósított kölcsönről nyilvántartást kell vezetni, valamint figyelemmel kell kísérni a törlesztés teljesítését. 10. A támogatottat nyilatkoztatni kell arról, hogy hozzájárul a kérelem nyomtatványban megjelölt adatkörben személyes adatainak Önkormányzat általi kezeléséhez A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit a évet követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerül Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a helyi támogatásról szóló 38/2004. (V. 26.) rendelete, valamint az azt módosító 3/2005. (I. 30.) és a 49/2005. (XII. 18.) rendelete. Geiger Ferenc s.k. polgármester Dr. Homonnai Ildikó s.k. jegyző 6 Módosította a 17/2007.(II.23.) rendelet 1. Hatályos: február 23.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a helyi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról.

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról. 1 Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról Módosítások: a) 14/1995. (VI. 6.) ör. b) 23/1995. (IX. 14.) ör.

Részletesebben

1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete

1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete 1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete a dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatásának odaítéléséről a 20/2003. (V.30.) számú önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet. a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról. Általános rendelkezések

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet. a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról. Általános rendelkezések 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd 7. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2013. (II. 12.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben

I. fejezet. Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatása

I. fejezet. Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatása Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének a lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 13/2008. (VI.18.) 6/2007. (II.23.), 42/2006. (XII.22.) rendelettel módosított 14/2006.(IV.19.)

Részletesebben

Mórahalom város Képviselőtestülete 6/1996./ IV.11./ Ör rendelete a lakásépítés-, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról *

Mórahalom város Képviselőtestülete 6/1996./ IV.11./ Ör rendelete a lakásépítés-, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról * Mórahalom város Képviselőtestülete 6/1996./ IV.11./ Ör rendelete a lakásépítés-, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról * Mórahalom város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. -a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. -a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. -a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. október 22-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2003. (X. 17.) számú

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda 113. szám Tartalomjegyzék 235/2012. (VIII. 29.) Korm. rendelet 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 17/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelet

Részletesebben

I. Fejezet Kamatmentes kölcsön nyújtásának feltételei

I. Fejezet Kamatmentes kölcsön nyújtásának feltételei Hatályos: 2014. május 6-tól BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelete A LAKÁSCÉLÚ KAMATMENTES KÖLCSÖN HELYI RENDSZERÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/2001. (III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/2001. (III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2001. (III.1.) számú r e n d e l e t e a lakáscélú helyi támogatásokról (egységes szerkezetben a 36/2001. (VII.1.) számú rendelettel) A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

6/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet. A lakáscélú helyi támogatásról

6/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet. A lakáscélú helyi támogatásról 6/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet A lakáscélú helyi támogatásról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben foglalt, valamint a Magyarország helyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 22., szerda Tartalomjegyzék 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések Page 1 of 48 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról 2014.03.15 61 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről

Részletesebben

7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet. a lakáscélú helyi támogatásokról. egységes szerkezetben a módosítására kiadott

7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet. a lakáscélú helyi támogatásokról. egységes szerkezetben a módosítására kiadott 7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet a lakáscélú helyi támogatásokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 12/1997. (IX.20.) Orosházi Önkormányzati, 12/1999. (X.05.) Orosházi Önkormányzati,

Részletesebben

Első fejezet Általános rendelkezések

Első fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2009. (XII.15.) Kgy. rendelete az első lakást szerzők támogatásáról, és a lakás korszerűsítéséhez nyújtott támogatásról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 /II.17./ önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról, valamint a szociális

Részletesebben