Őszi Fesztivál Kismajtényban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Őszi Fesztivál Kismajtényban"

Átírás

1 Büntetõkkel büntette az Oli a Zilahot Nehezen, de végül sikerült megszakítania negatív sorozatát a Szatmárnémeti Olimpiának, miután a harmadik ligás bajnokság 8. fordulójában egy góllal nyert hazai pályán a Zilahi FC ellen. A szatmáriak hátrányból fordítottak, a két hazai gólt a csapatkapitány Cosmin Iuhas szerezte, mindkettõt tizenegyesbõl. Folytatás az 5. oldalon A mi hangunkra rajzolták a magyar rajzfilm-figurákat Mikó István, Jászai Mari-díjas színmûvész ma ünnepli 62. születésnapját. Hétvégén a szatmári Mindhalálig Beatles csapat meghívását elfogadva immár másodszor Szatmárnémetibe érkezett. Szót ejtettünk színházról, szinkronszínészetrõl és értelemszerûen zenérõl is. Folytatás a 6. oldalon SZATMARI MAGYAR HIRLAP október 22. hétfõ VIII. (XXX.) évf (2181.) szám 12 oldal ára: 1 lej Őszi Fesztivál Kismajtényban A SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP a magyar helyesírást kitûnõen ismerõ munkatársakat alkalmaz újságírói munkakörbe. További információk a es, ás és a ás telefonszámokon. Dadogók világnapja Október 22. a dadogás elfogadásának nemzet - közi napja 1998 óta. A nap célja a dadogók tár - sadalmi megítélésének javítása, a kap csolatte remtés és -erõsítés a szakemberek és az érintettek között. A dadogás személyre szabott terápiával, kemény munkával és kitartással leküzdhetõ, illetve nagy mértékben javítható, de az akadozó beszédtõl való megszabadulás komoly feladatot jelent. Számos híres ember küzdött dadogással: a Biblia tanúsága szerint Mózes, Démoszthenész, a kiváló ókori szónok, Isaac Newton angol fizikus, Winston Churchill. Ki gondolná, hogy civilként dadogva ejtették/ejtik a szavakat olyan híres színészek is, mint Marilyn Monroe, Anthony Quinn, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Julia Roberts vagy éppen a magyar Őze Lajos. Napi jegyzet Célirányosságban: az egyetemi oktatás Ragyogó napsütés és késõ nyári me - leg tette még kellemesebbé a Kismaj - tény ban, a polgármesteri hivatal és a helyi tanács, valamint a Rügyecskék Néptánccsoport közös szervezésében, idén harmadik alkalommal megren de - zett Őszi Fesztivált. A rendezvényre, mely rövid hálaadással kezdõdött, Szükség volt arra, hogy a hatéves gyerekeket kötelezõ módon iskolába kül d - jük, tekintve, hogy Romániában vannak a legidõsebb elsõ osztályos gyerek-generációk, átlagban minden elsõ osztályban van egy-egy nyolcéves gyermek, jelentette ki Daniel Funeriu, volt oktatási mi niszter. Kifejtette, a felkészítõ osztály bevezetése szükséges intézkedés volt a hatéves gyerekeket illetõen. kilátogatott Kaiser ªtefan, a Szatmári Német Demokrata Fórum képvisele - tében, valamint Adrian ªtef és Mircea Govor, a megyei tanács elnöke és alelnöke is. Üdvözlõ szavaiban a megye mindkét vezetõje köszöntötte, a vá - roslakók nevében is, a földet egész év - ben fáradtsággal megmûvelõket, Nagyon sok évig, több évtizeden keresztül Romá niában a gyerekek hatéves korukban kezdték az iskolát ben Ecaterina Andronescu sürgõsségi rendelettel arra kényszerítette a gyerekeket, hogy hatévesen iskolába menjenek és nagyon jól tette. Az egész Európai Unióban hatéve sen kezdik a gyerekek a tanulást, sõt vannak olyan országok, ahol öt-, vagy akár négyéves ki hang súlyozva, hogy az õ munkájuk nál talán nincs is fontosabb. David Gheorghe, Majtény polgármestere és a fesztivál szervezõje örömének adott hangot, hogy harmadik alkalommal is sikerült megrendezni ezt az ünnepsé get, mind - a zoknak, akik a földbõl, a mezõgaz - daságból élnek, hogy legalább kis idõre Szükség volt a felkészítõ osztályokra a hatéves gyerekek számára kortól kezdõdik a köte lezõ oktatás. Romániában ugyanakkor évente olyan gyerek volt, aki hatévesen sem óvodába, sem iskolába nem járt. Óriási eltérések következtek be azok szintje között, akik hétévesen kezdték el az elsõ osztályt és azok között, akik hatévesen kerültek be az iskolába, s ezeket az eltolódásokat soha nem lehetett behozni. Jelenleg Romániának van a kikapcsolódjanak a minden napi ro - botmunkából. A polgármester külön sikernek könyvelte el, hogy idén annyi segítõkész szponzor jelentkezett a fesztivál megszervezéséhez, hogy egy jelentõsebb összeget meg tudtak spó rol ni az erre a célra elkülönített költ ségvetésbõl. Folytatás a 7. oldalon legidõsebb gyerek-generációja az elsõ osztályban. Átlagban minden elsõ osztály ban van egy-egy nyolcéves gyermek jelentette ki Funeriu.A felkészítõ osztályok kapcsán nem lehet az osztálytermek hiányáról beszélni, mivel 2000 és 2010 között az elsõ és nyolcadik osztályos gyerekek létszáma egymillióval csökkent, állította a volt ok - tatási miniszter. Bura László Rendezvénysorozattal emlékezik a Babeº-Bolyai Tudományegyetem az elsõ kolozsvári állami tudományegyetemnek 1872-ben történt mega - la pítására. A 140 éve négy karral jogtudományi; orvostudományi, bölcsészet, nyelv- és tör té - nettudományi; matematika és természettu do - mányi megalapított, 1881-tõl a Ferenc József Tudományegyetem nevet viselõ kolozsvári egyetem felidézése nyilvánvalóan célirányos, tudatos elképzelés. Alkalom, hogy konferenciákon, szak - mai tudományos tanácskozásokon számbave - gyék mindazt, ami a múltban maradandó, hasznosítható és gyakorlatba ültethetõ a jelenben is. Nem kicsiny feladat, hiszen minden európai társadalom tapasztalata, hogy a történelmi múlt rendezése sohasem könnyû. Oktatási rendszerünk utolsó másfélszázados alakulása is annyi változáson ment át, hogy gyakran még a tanítói-tanári pályán mûködõk is megakadnak. Folytatás a 2. oldalon Hagyományaink tiszta forrásából merítsünk Ezen a hétvégén a Hám János Óvoda szer - vezésében, a Bethlen Gábor Alap és a Szatmári Római Katolikus Püspökség támogatásával rendhagyó óvónõtábor került megrendezésre Erdõdhegyen tájékoztatta lapunkat Somogyi Mária és Scheitli Renáta óvónõ. Folytatás a 12. oldalon Rengetegen küldték sétára elektromos hulladékukat Maguk a szervezõk is meglepõdtek, mekkora sikere volt az elektromos hulladék gyûjtõ akciónak. Több, mint 20 tonna hulladék gyûlt össze a két nap alatt! Ez négyötszöröse annak a mennyiségnek, amelyet a Szatmár - németivel azonos lakosszámú városokban adtak le ugyanilyen akciók során. Részletek a 12. oldalon

2 2 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Politika október 22., hétfõ Napi jegyzet Célirányosságban: az egyetemi oktatás Folytatás az 1. oldalról Elég csak a megye szék - helyen mûködõ általános és középiskolák nevének, megnevezésének ötven év alatt történt változ tatá - saira, átkeresztelésére utal nunk, azonosításukban ez még egykori neve - lõiket is tétovázóvá teszi. Az egykori zárdai iskolák nemrég renovált egyik épületén olvasom a régi festés alól elõbukkant feliratot: Római Katholikus Polgári Iskola. A feliratot védetten megõrizték, ugyanis oktatás tör téneti emléket õriz: 170 éve ebben az épületben mûködött a város és a régió elsõ nyilvános (leány) elemi iskolája tól már felsõfokú, hétosztályos volt. Ugyanebben az épületben mûködött a 155 éve már nyilvánosan elismert,1885-tõl négyéves idõtartamú tanítónõképzõ. A feliratban szereplõ polgári iskola megnevezés viszont elbizonytalanítja az olvasót, s nem tudja hová is sorolja ezt az iskolatípust. Romániában korábban ilyen típusú középiskola nem mû - ködött, ezért oktatási rendszerének egységesítésekor 1923-ban ezt meg szüntette. Hogy milyen középiskola volt? A korabeli gimnáziumok alsó tagozatának felelt meg: A városokban mûködõ hétosztályos elemi iskolákat alakította át 1890-ben az akkori közoktatási miniszter ún. polgári iskolákká, melynek elvégzése után a diák tovább tanulhatott tanítóképzõben, ke - res kedelmi iskolákban, stb. Össze hason - lítva a jelennel: az általános iskola V- VIII. osztályával azonosíthatjuk. Az új iskolatípus mûködéséhez meg - felelõ tanerõket is kellett képezni, ezért létesítették a tanítóképzõ középis kolát elvégzettek felsõ fokú képzése számára a létesítésükkor polgári iskolai taní - tókép zõnek, késõbbi polgári iskolai tanár képzõknek nevezett intézményeket. Az eleinte polgári iskolai tanítók - nak, késõbb polgári iskolai tanároknak ne vezett peda gógusok megfelelõje a 20. században az általános iskolai tanár. Szatmár térsége számára jelentõs vívmány volt a polgári iskolai tanító - nõképzõ létesítése, ugyanis ilyen rangú (állam vagy egyház fenntartotta) oktatási intézmény összesen hat létesült és mûködött a korabeli ország területén. A hely megválasztá sá - ban bizonyosan szerepet játszott Szatmár németi földrajzi helyzete, valamint mû ködése helyének és feltételeinek biztosított volta. A Szatmári Irgalmas Nõ-vérek rendje nyil - vánva lóan érdekelt volt a polgári iskolai tanárok képzésében, ugyanis az ország külön bözõ részein 13 ilyen típusú iskolát mûködtettek. A polgári iskolai tanító - nõképzõ szerke zete sze - rint két tagozattal indult: nyelv- és történelem - tudomány, mate mati ka és természet - tudományok. Mind két tagoza ton a hallgatók sza ko - sod hattak: német vagy francia nyelv, történelem; illetõleg: matematika, földrajz, természetrajz, vegy tan szakra. Záróvizsgájukat a miniszté rium által kinevezett biztos jelenlétében tették. A minisztérium 1909-ben engedélyezte a zene és kézimunka (munka - mesternõi) tagozat, 1920-ban a torna (tornames ter nõ) szakos képzést is. A felsõfokú tane rõket képezõ, 1918-tól polgári iskolai tanárképzõ néven mûködõ fõiskola tagozatain nemcsak Szatmár megyébõl és a vele szomszédos térségbõl származó hallgatók tanultak, sokan jöttek Erdélybõl, Székelyföldrõl, de távoli térségekbõl is, katolikusok és reformátusok egyaránt. Hallgatója volt (egy évig) az ismert írónõ, Kaffka Margit, itt tanultak a református leányiskola késõbbi tanárai is, így Posvék Irén, Bakcsyné Korbuly Etelka, stb. A polgári iskolai tanárképzõ 1921-tõl a Kolozsvári Közoktatási Államtitkárság rendelete alapján kétnyelvû (baloldalt román, jobb oldalt magyar nyelvû) okle - veleket bocsátott ki, az 1922-es tanévtõl pedig három szakkal mûködött: 1) Nyelv- és történettudomány, 2) Földrajz, ter mészetrajz, vegytan, 3) Mennyi - ségtan fizika. A polgári iskola típusának megszûné - se szükségtelenné tette a polgári iskolai tanárok képzését, így az intézmény 1924-ben megszûnt. Térségünk elsõ felsõfokú oktatási intézménye neveléstan tanárának (Holczmann Béla) tartalmában és mó d - szeré ben ma is helytálló munkája Nevelés tör ténet. Szatmár-Németi, 1916 a polgári iskolai tanárképzõben folyó színvonalas munkáról is tanúskodik és ösztönzõ példa korunk egyetemi oktatói számára. Bura László SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP ISSN: Esztétikai- és plasztikaisebészeti magánklinika ÚJ!!! Videodermatoszkópia - rosszindulatú daganatok felismerése arcszépítési technikák sebészeti beavatkozások nélkül: kollagénes injekciók (ajakfeltöltés is), dysport, bõrradírozás, peeling a szemhéjak, az orr, a fülkagylók esztétikai sebészete arcfeszesítés hajátültetés mellplasztika (nagyobbítás, kisebbítés) zsírleszívás sebészeti vagy lézeres visszérkezelés. Elisestet: Szatmárnémeti, Szigetlanka utca 2. szám (Titulescu tér). Naponta óra között telefon/fax: , mobil: Alapító: Szilágyi Ferenc Szerkesztõség: , Szatmár németi, Mircea cel Bãtrân u. 15. szám Tel./Fax.: Titkárság, információk internet: Kiadó: Solpress Kft., Ügyvezetõ igazgató: Dumitru Pãcuraru Felelõs szerkesztõ: Szabad Mária A terjesztési osztály telefonszáma: Orbán keményen bírálta a szocialistákat Bukarestben Orbán Viktor magyar miniszterelnök keményen bírálta az európai szocialista politikusokat Bukarestben, az Európai Néppárt (EPP) kongresszusán írta pénteken a România liberã címû napilap, amely kiemelte azt is, hogy Orbán szerint nem a technokraták, hanem a politikusok fogják megmenteni Európát. A pénteki román lapok zöme tényszerû tudósításban számolt be a néppárt bukaresti kongresszusáról és a magyar miniszterelnök beszédérõl. A jobbközép eszmerendszerrel szimpatizáló România liberã tudósításának címében kiemelte Orbánnak azt a kijelentését, miszerint ha a szocialistákon múlott volna, a Szovjetunió még ma is létezne. A Romániában kormányzó balközép Szociál-Liberális Szövetséget (USL) támogató Jurnalul Naþional címû napilap a kongresszus kapcsán arról ír, hogy azon részt vett Jevhenyija Timosenko, a börtönben lévõ Julija Timosenko volt ukrán miniszterelnök lánya, akit Traian Bãsescu román államfõ hivatalában fogadott. Bãsescu szolidaritását fejezte ki Timosenkóval. A lap párhuzamot von Timosenko és Adrian Nãstase volt román miniszterelnök bebörtönzése között. A volt román kormányfõt korrupció vádjával ítélték el jogerõsen két év szabadságvesztésre. A lap szerint miközben Timosenko bebörtönzése miatt az EPP teljes vezérkara aggodalmát fejezte ki, addig Nãstase elítélését a román igazságszolgáltatás függetlenségének nagy gyõzelmeként üdvözölte. Az újság szerint Nãstase pere olyan Kolozsváron indul a Mindent vissza! akció Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács sajtóközleménye szerint a Mindent vissza! (Restitutio in integrum) tüntetéssorozat elsõ állomását tartják hétfõn, október 22- én Kolozsvárott. A tulajdon-visszaszol gáltatásért indított kezdeményezés az államosítással elkobzott erdélyi ingatlanokra és a jogi buktatókkal évekig elhúzott ügyekre hívja fel a figyelmet. A szervezõ Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Magyar Ifjúsági Tanács a történelmi egyházaktól elkobzott négy kolozsvári épülethez várja a demonstrálókat. Hétfõn 12 órától, a Szentegyház (Iuliu Maniu) utca 1. szám alatti épülettõl a Széchenyi (Mihai Viteazul) tér 39. szám alá vonulnak, késõbb a Nagyszamos és Dézsma (Iaºilor és Someºului) utcai útkeresztezõdéshez, majd a Kálvin (Câmpeni) utca 2. szám alatti eltulajdonított épülethez érkezik a menet. A szervezõk mintegy kétórásra becsülik a táblás felvonulás idõtartamát, amely során tájékoz - Korrupció az uniós pénzek leosztásánál Aggasztó méreteket öltöttek az európai uniós pénzek felhasználásánál tapasztalt rendellenességek nyilatkozta az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség vezetõje. Horia Georgescu szerint leggyakrabban az uniós alapok felhasználásáról döntõ személyek csalnak, a tisztségviselõk több, mint egynegyede saját cégeikhez, vagy ismerõseik és rokonaik vállalkozásaihoz irányítja az összegeket. Az ügynökség vezetõje szerint módosítani kellene a törvényt azért, hogy hatékonyabban lehessen fellépni a csalók ellen. A közbeszerzési eljárások szabálytalanságai miatt öt ágazati operatív program esetében vont el forrásokat az Európai Bizottság az elmúlt idõszakban. Minden negyedik választott tisztség - viselõ sajátja vagy ismerõsei, rokonai vállalkozásához irányítja az EU-s pénze - ket. Fõleg az önkormányzati tisztség - viselõkre és az EU-s pénzeket kezelõ hivatalnokokra jellemzõ az érdekkon - Ismét módosítja a kormány a bejegyzési adót Victor Ponta miniszterelnök bejelentette: jövõre a bejegyzési adót szennye - zési adóval fogják helyettesíteni és ezt a díjat annak függvényében számolják majd ki, hogy mennyire szennyezi a kör - nyezetet a jármû. A kormányfõ azt mondta, ez az adó nem lesz nagyobb az autó áránál. A bejegyzési adót a kormány négy éve vezette be, azóta azonban többször is módosították a díjat szabályozó törvényt. Kormányfõi aggályok Ha pénzügyi kiigazításokat eszközölnek, nem sikerül majd betartani a Nemzetközi Valutaalappal megállapított költségvetési hiány-mértéket mondta Victor Ponta. A miniszterelnök szerint a kabinet az Európai Bizottság támogatását kérte, hogy megoldást találjanak a szükséges pénzügyi kiigazítások megté - telére, ugyanis amennyiben ezeket legtöbb 25 százalékos mértékben még politikai indíttatású jogi eljárás, ami legutóbb a volt román kommunista párt vezetõi ellen irányult az 1989-es rendszerváltás után. Megállapítja, hogy Bãsescu soha nem fogadta hivatalában Andrei Nãstasét, az elítélt román politikus fiát, aki szintén szenved az apjával szemben elkövetett igazságtalanság miatt olvasható a Jurnalul Naþionalban. tató matricákat és szórólapokat osztanak. Az utolsó helyszínen Szász Péter, az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei elnöke tart sajtótájékoztatót. A Mindent vissza! (Restitutio in integrum) célja, hogy elõtérbe helyezze a még vissza nem adott ingatlanok sorsát és a sajtónyilvánosság erejével hasson az illetékes hatóságokra, hogy ezek helyzete mielõbb rendezõdjön. A közeljövõben tíz erdélyi városban szerveznek ilyen akciókat. fliktus. A feddhetetlenségi ügynökség elnöke, Horia Georgescu tegnap azt mondta, a csalások felderítését bonyolítja, hogy az uniós pénzek felhasználását ellenõrzõ szervek nem jelentik a rendellenességeket. Múlt hónapban az európai uniós kapcsolatokért felelõs miniszter bejelentette, 5 operatív prog ram esetében von el pénzt az Európai Bizottság, mert rendellenességek voltak a közbeszerzési eljárásoknál. idén eszközölik, Bukarest nem lesz képes betartani a Nemzetközi Valutaalappal megállapodott költségvetési célhiányértéket magyarázta a kormányfõ.

3 2012. október 22., hétfõ Közelkép Vasárnap Batizon hármas ünnepélyt tartottak A batizi református gyülekezet az 56-os forradalom hõseire, az 1672-ben, a kuruc-labanc szabadságharcban elesett Batizi Ifjakra emlékezett, valamint Szilágyi Domokos emléktáblája elõtt rótta le tiszteletét. SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 3 Több, mint kétszáz bántalmazott, molesztált gyerek Több, mint kétszáz Szatmár megyei gyermeket bántalmaztak idén. A legtöbbjüket elhanyagolták vagy érzelmileg bántották, de kilenc kiskorút szexuálisan molesztáltak, két gyereket pedig prostitúcióra kényszerítettek derül ki a gyermekvédelmi hatóság megrázó adataiból. Romániában 2004-ben lépett érvénybe a 272. számú törvény, mely a bármilyen nemû erõszak vagy molesztálás áldoza - taivá vált gyerekeket védi. Az idei évben Szatmár megyében, a Szatmár Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság adatai szerint már több, mint kétszáz esetet jeleztek. Manapság nem csupán a bántalmazás, hanem a gyerekek elhanyagolása is bûnnek számít. A legtöbb gyereket 92-t elhanyagolták, ezáltal veszélybe került fizikai, mentális és lelki fejlõdésük, 77-et pszichikailag, érzelmileg bántalmaztak, ami azt jelenti, hogy megfenyegették, zsarolták õket, A gyerekeket a leggyakrabban nem idegenek molesztálják szexuálisan, hanem családtagok és közeli ismerõsök (szomszéd, családi jó barát). Sokszor felmerül a gyereket nevelõ felnõttekben a kérdés, hogy ha néha megpofozza a gyerekét vagy kiabál vele, akkor õ is bántalmazó szülõ? Aggodalomra azonban nincs ok: a bántalmazott gyerekek világosan és pontosan elkülöníthetõk az alapvetõen szeretetben és biztonságban élõ gyerekektõl. Az a gyerek, akivel gondozója alkalmanként fáradtsága, idegessége vagy tü - relmet lensége miatt kiabál, még nem okvetlenül bántalmazott, hiszen ez önmagában nem bántalmazás, csak bántás. Bántalmazásnak azt nevezzük, amikor valaki visszatérõen és rendszeresen ugyanazokat a bántásokat követi el egy Október 21-én, vasárnap délelõtt órától, a batizi református templomban istentisztelettel vette kezdetét a hármas ünnepély. Igét hirdetett Ilonczai Zsom - bor, a Szatmárnémeti Református Gimnázium iskolalelkésze. Alapigeként Pál apostol, Filippibeliekhez írt levelének versei szolgáltak. Az igehirdetés központi gondolata a megemlékezés volt, valamint a mindenkori ember életcéljainak hangsúlyozása, melyet az Úr igéje által ismerhetünk meg. Az ember hajlamos a felejtésre A megemlékezés kapcsán a lelkipásztor elmondta, hogy az ember hajlamos a felejtésre, ezért fel kell frissíteni mindazt, amit mások korábban ránk bíztak. Ezáltal utalva a forradalom, valamint a sza - bad ságharc hõseire és azoknak tetteire, illetve az akkori események üzenetére, melyet a ma emberének be kell fogadnia és példaként szem elõtt tartva követnie. Viszont az emberi életnek nem csak múltja, hanem jövõje is van és ebben a jövõben célokat kell megvalósítani. Ehhez nagyon fontos, hogy jól gazdálkodjunk azokkal a tálentumokkal, melye - ket Istentõl kaptunk. Célunk egy új Ég és új Föld megvalósítása, aminek úgy kell eljönnie, hogy még élnek magyarok. Ehhez szükség van arra, hogy amikor életünk hajójának vitorláit viharfelhõk szaggatják, mi tudjuk azt, hogy a felhõk fölött süt a nap. Vagyis, Isten gondviselése továbbra is ránk ragyog. Az igehirdetés befejeztével, a batizi református gyülekezet lelkésze, Király Lajos köszöntötte az egybegyûlteket: Ilonczai Zsombor lelkipásztort, Keres - kényi Gábort, a szatmárnémeti RMDSZ elnökét, a helyi polgármesteri hivatal vezetõségét, Szilágy Évát, a Szat már - németi Református Gimnázium igazgatónõjét, valamint az iskola tanárait és diákjait, továbbá minden meghívottat és vendéget. A templomi szertartás nemzeti himnuszunk eléneklésével zárult. A Batizi Ifjak emlékére felállított emlékmûnél koszorúkat helyeztek el Ezt követõen az ünneplõ sokaság a templom cintermében felállított Batizi András reformátor szobránál gyûlt össze. Póti Eduárd, a Szatmárnémeti Refor má - tus Gimnázium történelemtanára tartott rövid elõadást, így emlékezve 56-ra, illetve egy-egy szavalat hangzott el Kánya Edina és Ary Dalma elõadásában. Ezt követte Batizi András szobrának meg - koszorúzása. A továbbiakban az egybegyûltek a batizi református temetõben felállított diákdombi emlékmûhöz láto - gattak ki, ahol Kereskényi Gábor, a Szabad munkahelyek Szatmár megyében A Szatmár Megyei Munkaerõ-foglalkoztatási Ügynökség (AJOFM) közleményben tájékoztatta a sajtót a megyében jelenleg szabadon lévõ munkahelyekrõl. Szatmárnémetiben 378, Nagykárolyban 19, Avasfelsõfaluban pedig 60 munkahely vár betöltésre. Ez összesen 457 bejegyzett üres állást jelent a megye területén. Mint mindig, most is a konfekció- és textiliparban van a legtöbb, egész pontosan 258 szabad munkahely. De ezen kívül még keresnek: biztosítási ügynököt (38), üzletvezetõt (14), asztalost (23), cipõfelsõrész készítõt, autó szerelõt és autó villanyszerelõt, villamosmérnököt, géplakatost, áru mozgatót, programozót, elõ és fõkönyvelõt, esztergályost, szakácsot, konyhai kisegítõt, cukrászt, péket, fodrászt és elárusítót, hogy csak a legkere setteb - beket említsük. Szatmárnémetiben 8 állás elfoglalásához szükséges felsõfokú végzettség, 367-hez elegendõ a középfokú és csupán 3 olyan munkahely van, ahová nem kérnek semmiféle képesítést. A Szatmár Megyei Munkaerõ-foglalkoztatási Ügynökség tudomásunkra hozta azoknak a külföldi munkahelyeknek a listáját is (53 állás), melyeket néhány európai uniós ország hirdetett meg a romá niai munkaerõpiac számára. A teljesség igénye nélkül a következõ országok kí nálnak szatmárnémeti RMDSZ elnöke ünnepi beszédet mondott, valamint a Szatmár - németi Református Gimnázium X. osztályos diákjai kuruc-versekbõl és -dalokból összeállított ünnepi elõadást mutattak be. Végezetül, az szeptember 20-án elesett Batizi Ifjak emlékére felállított emlékmû tövébe is elhelyezték a koszorúkat. Az ünnepség utolsó felvonására a református parókia udvarán került sor, ahol Kereskényi Sándor irodalomtörténész és muzeológus Szilágyi Domokosról tartott elõadást, valamint gratulált a Szatmárnémeti Református Gimnáziumban e hónap elején létrejött Szilágyi Domokos Irodalmi Kör megalapításához. Ezt két Szilágyi Domokos vers követte, Török Kinga és Sámi Zsuzsa diákok elõadásában. Az eseményt a Szilágyi Domokos emléktábla megkoszorúzása zárta. Koszorút helyeztek el: a Szatmárnémeti Reformá - tus Gimnázium - Szilágyi Domokos Irodalmi Köre, a szatmári RMDSZ de le gációja, a helyi polgármesteri hivatal, a Batizi András Kulturális Alapítvány, valamint a batizi református egyházköz - ség. Végül az ünneplõ gyülekezet örömére a 100 éves, újonnan renovált toronyóra is megkondult. Bajnai Botond munkahelyet a román munkakere sõk számára: Magyarország 20 állást hir det, melynek zöme kamionsofõri munka. Szlovákiába fogorvost, Né met országba általános egészségügyi asszisztenseket és számítástechnikai mérnököket, Ausztriába favágót, Spanyolországba esztergályost és fémipari munkásokat, Norvégiába cukrászt, valamint terve zõmérnököt keresnek. Akik bõvebb információt szeretnének vagy állást igé nyel nének, érdeklõdhetnek a Szatmár Megyei Munkaerõ-foglalkoztatási Ügy nökség es telefonszá mán vagy személyesen a hivatal székhelyén, a Ion Ghica utca 36. szám alatt. Bajnai Botond ordítottak és csúnyán beszéltek velük. Érzelmi erõszaknak számít minden olyan cselekmény, amely a gyerekben tehetetlenségérzetet, zavarodottságot, félelmet vagy bûntudatot kelt. Leggya - koribb példái a gyerek sértegetése, megszégyenítése vagy megalázása (gyakran más családtagok vagy idegenek elõtt is), képességeinek, hobbijainak vagy barátainak leszólása, elhagyással, örökbeadással vagy egyéb ijesztõ dologgal való fenyegetése, a gyerekkel való kiabálás, ordítozás vagy trágár beszéd, berendezési tárgyak dobálása, a gyerek számára fontos tárgyak összetörése, fokozott és indokolatlan kontroll vagy rettegést kiváltó viselkedés a gyerek mindennapi cselekedetei kapcsán Ami a gyerekek ellen elkövetett erõszakot jelenti, ezek közül a fizikai bántalmazás volt a legtöbb Szatmár megyében, összesen 16, majd ezt követte a szexuális molesztálás kilenc bizonyított esettel, emellett két gyereket prostitúcióra kényszerítettek. Testi erõszaknak számít minden olyan cselekedet, amely a gyerek teste, illetve testi integritása ellen irányul. Ide tartozik a gyerek rázása, dobálása vagy lökdösése, megpofozása, kézzel vagy bármilyen tárggyal való megütése, megrúgása, fojtogatása, megégetése, leforrázása vagy hidegnek való kitevése, szobájába vagy egyéb helyre való bezárása, a lakásból való kizárása, alvás-, táplálék- vagy folyadékmegvonással történõ szándékos büntetés. Az érzelmi és a testi erõszakkal ellentétben a gyerekek szexuális bántalmazását nem mindig kíséri nyílt kényszerítés és erõszak. Az elkövetõk gyakran nyílt vagy burkolt zsarolással, kedveskedéssel vagy megtévesztéssel veszik rá a gyerekeket a szexuális cselekményekben való aktív részvételre. A bántás nem mindig bántalmazás? rábízott gyerek ellen. A gyerek bántását jogosultságérzéssel vagy a gyerek rosszaságával magyaráz - za, ezért a bántalmazást nem bocsánatkérés és a jövõbeli szülõi viselkedés megváltozása követi, hanem további hasonló szülõi túlkapások, így a gyerek kimutathatóan lelkileg és gyakran testileg is sérül. Egy egészséges és felnõtt személyiségû szülõ büntetetés helyett magyaráz, mert nem a gyerek frusztráló viselkedése által keltett dühe irányítja, hanem az a tudatos döntés, hogy számára minden körül - mény között a gyerek boldogsága és biztonsága az elsõdleges szempont. Ha egy gyereket bántalmaznak, viselkedésében és gondolkodásában egy sor eltéveszthetetlen tünet jelenik meg: tehetetlenséget, rettegést, megalázottságot és bûntudatot érez és ezek az érzések a szülõi feloldás hiányában az évek során átveszik az irányítást a gyerek személyiségszervezõdése és világlátásának alakulása fölött. Mit tehetünk, ha tudjuk, hogy egy gyereket bántalmaznak? Az elsõ feladat a gyerek biztonságának megteremtése amennyire lehet, a nem bántalmazó családtagok maximális bevonásával. Ez bizonyos esetekben elég jó megoldás lehet, ám sokszor nincs a közvetlen környezetben olyan moz - gósítható családtag, vagy éppen õk jelentik a veszélyt. Ilyenkor külsõ segítségre lesz szükség: akár a rendõrség, akár a gyermekvédelmi hatóság munkatársainak személyében A pedagógusok, pszichológusok és gyermekorvosok szerint bármilyen nemû erõszak életük végéig súlyos lelki vagy testi nyomokat hagy a gyerekekben. Ha bármilyen nemû, megyénkben történt, gyerekek ellen elkövetett bántalmazást észlelnek, hívják a Gyerekek Telefonját a as ingyenes számon, vagy jelentsék be a Szatmár Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóságon, Szatmárné metiben, a Corvinilor utca 18. szám alatt vagy a as számon. B. K.

4 4 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Aktuális október 22., hétfõ Még nem ért véget a gyógykezelési szezon Bár a Szatmár Megyei Nyugdíjpénztárnak több alkalommal is sikerült plusz gyógykezelési jegyekhez jutnia, az igénylõk nagy része mégsem jutott kedvezményes üdüléshez az elmúlt hónapokban. Tavasz óta ugyanis olyan hónap is volt, hogy kétszer többen igényeltek jegyet, mint ahány hellyel a pénztár rendelkezett. Eddig en vették igénybe az ingyenes vagy kedvezményes gyógykezelés adta lehetõséget, az elmúlt hétvégén pedig újabb 245 személy indulhatott 18 napos kezelésre 1 Mai, Amara, Bizuºa, Cãciulata, Kovászna, Félixfürdõ, Geoagiu Bãi, Moneasa, Olãneºti, Szováta, Stâna de Vale vagy éppen Vatra Dornei üdülõibe, ezek ugyanis a szatmáriak által legked - veltebb gyógykezelési helyek tudtuk meg Eugenia Saboutól, a nyugdíjpénztár vezetõjétõl. A kedvezményes gyógykezelési idõszak azonban még nem ért teljesen véget, novemberig még lesz induló turnus. Az üdülésre jogosultak listáját minden alkalommal kifüggesztik a Szatmár Megyei Nyugdíjpénztár székhelyén, de az intézmény honlapján ( is megtalálható. Ugyanitt megtalálhatóak az elbírálási kritériumok is, amelyek egyébként nem változtak az eddigiekhez képest. Egy típuskérvényt kell elsõként kitölteniük a kérelmezõknek. A jegyeket azonban nem a kérvények beérkezési idejének so r - rendjében ítélik oda, hanem pont - rendszer alapján bírálják el azokat. Beleszámít ebbe a nyugdíj értéke és az is, hogy az igénylõk az elmúlt két évben részt vettek-e egészségügyi kezelésen. Azok a nyugalomba vonult személyek, Magyarországon már megkezdõdtek az elõkészületek: az 56-os forradalomra emlékeznek Hosszú hétvége van Magyarországon, mely holnapig tart, hiszen a határon túl az 56-os forradalom megemlékezéseire már megkezdõdtek az elõkészületek. Természetesen Szatmárnémetiben is minden évben vannak megemlékezések és koszorúzások. A forradalom áldozatai elõtt mi is tisztelgünk. akik az elmúlt két évben nem vettek igénybe semmilyen kedvezményes gyógykezelési lehetõséget, a maximumot, azaz tíz pontot kapnak kérvényükre, akik viszont például tavaly május-augusztus között kezeltették magukat, csupán három pontot kapnak. Attól függõen, hogy milyen típusú nyugdíjat kap valaki, szintén különbözõ pontokat kap. A rokkantnyugdíjban részesülõk igénylésükre például 8, a korhatáros nyugdíjat kapók 6, az utódlási nyugdíjban részesülõk 3, míg az éveiket teljes egészében le nem dolgozott nyugdíjasok nem kapnak pontot a kérvényük ezen részére. Az igényléseket a kívánt kezelés megkezdése elõtt, idõben kell leadni a pénztárnál azoknak, akik 90 napnál hoszszabb ideje munkaképtelenek, illetve rokkantsági nyugdíjas személyek, akiknek egyéni felépülési programot ír elõ a szakorvos; azok a személyek, akik politikai meghurcoltatást szenvedtek, illetve annak idején külföldre deportáltak vagy fogságba hurcoltattak. Ők egyébként ingyenes gyógykezelésben részesülnek. A kezelési jegyekkel kapcsolatos további információkat munkanapokon 9-tõl 14 óráig lehet beszerezni az intézmény székhelyén, a Vasile Lucaciu utca 4-6. szám alatt. B. K. Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra és a szovjet meg szállás elleni harca. Kevesen tudják azt, hogy a forradalom nem Budapesten kezdõdött és nem is a fõvárosban folyt elõször vér, hanem Debrecenben. Október 23-án reggel debreceni diákok több ezres tömege gyûlt össze az egyetem elõtt. A diákok innen jelszavakat skan - dálva és forradalmi dalokat és verseket mondva és énekelve, a belvárosi párt szék - ház hoz vonultak, hogy az egyetemi ifjúság húsz pontos követelését ki nyom - tassák. Az október 23-i budapesti tömegtün - tetés a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre leadott véres sortûz következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nõtt. Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok visszavonulá sához, majd a többpár - trendszer vissza állí tásához és az ország demokratikus átalakulásának megkezdé - séhez vezetett. November elsõ napjaiban az új kormány megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes kivonásáról, a Varsói Szerzõdésbõl való kilépésrõl és az ország semlegességérõl. A szovjet politikai vezetés azonban a kezdeti hajlandóság után meggondolta magát és miután a nyugati nagyhatalmak biztosították arról, hogy nem nyújtanak a magyar kormánynak segítséget, novem - ber 4-én a szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyar ország ellen. Az aránytalan túlerõvel szemben egyedül maradt ország több napon át folytatott hõsi szabadságharca így végül elbukott. Romániára is kihatott a forradalom heve Romániában, az erdélyi magyarság körében a magyarországihoz hasonló forradalmi megmozdulásokra, fegyveres harcokra nem került sor. Az itteni magyarság viszont ideig-óráig visszanyerte önbizal - mát és bízott a diktatúra bukásában. A magyarországi forradalom másnapján, a Román Munkáspárt ülésén a Központi Vezetõség szigorú intézkedésekrõl döntött. Bevezették a cenzúrát, növelték a határõrség létszámát és riadókészültséget ren deltek el a hadsereg gyorshadtesteinél. A forradalom ürügyként szolgált a romániai magyar oktatás megbénítására, hiszen 1959 februárjában megszüntették az önálló magyar Bolyai Tudomány egye - temet. Ez ellen öngyilkossággal tiltakozott Szabédi László költõ és Csendes Zoltán prorektor. Romániában a forradalom többek között arra is ürügyet szolgált, hogy leszámoljanak a magyar értelmiséggel. Nagy számban indultak perek, a Szo - boszlay-perben 11 embert ítéltek halálra, melybõl 10-et ki is végeztek. Az úgy - nevezett érmihályfalvi csoport perében 31 embert ítéltek el, közülük kettõt végeztek ki, valamint a román börtönök közül több, mint hatban vesztették életüket kínzások következtében. B.G. Elõször fociztak egymás ellen az egri és a kökényesdi gyerekek Hagyományteremtõ szándékkal ren dez - ték meg Egriben a helyi és a kökényesdi általános iskolák csapatainak elsõ focimérkõzését, melyen V-VIII. osztályosok léptek pályára. A kiegyenlített mérkõzésen a Kocsán Tamás testnevelõ tanár által felkészített kökényesdi alakulat Vraja és Delegán találataival 2-0 arányban gyõzött, de most elsõsorban nem is az eredmény számított, hanem a részvétel, persze ebben a korban is élményt jelentett min - denki számára a siker. Az egri gyerekeket Bogdán Lajos készítette fel, aki elmondta, hogy jövõre azt szeretnék, ha több környékbeli település iskoláinak a csapatai is pályára lépnének egy minibajnokság keretében. Az egri csapat összetétele: Szilágyi Félix, Nagy Ádám, Nagy Márk, Véradókra nagyon nagy szükség van Annak ellenére, hogy Szatmár me - gyében nem csökken a véradási kedv, bizonyos vértípusokból állandóan nagy hiány van. Az AB IV Rh-negatív és az A II Rh-negatív vércsoportokból szinte alig vannak tartalékai a megyeszékhely vér - központjának. Sajnos nem újdonság, hogy vér - hiánnyal küszködnek a kórházaink. Szatmár megyében, bár nem csökken az önkéntes véradási kedv, hasonló a helyzet. Mivel a vér semmivel sem pótolható és évente több százezer vérre, vérké - szítményre szoruló beteg van, a véradás nélkülözhetetlen a rászorulók gyógyításában, az életmentés során. Az intézményeknek fõként az AB IV Rhnegatív és az A II Rh-negatív vércso - portok ra lenne szükségük - ezek azonban igen ritkák, a szatmárnémeti vérközpont is ezeknek van híján. A szatmárnémeti vérközpontot egy átlagos hétköznapon közel ötven véradó keresi fel, ám ez nem elég a vérhiány pótlásához. Miért hasznos vért adni? Egy alkalommal 400 milliliter vért vesznek az önkéntesektõl az európai normáknak megfelelõen. A véradónak jár hét darab ebédjegy, egy szabadnap a véradás napján, valamint egy átfogó vérvizsgálat. A véradók a rendszeres orvosi vizsgá - latnak köszönhetõen túl azon, hogy eleve tudhatják, hogy egészségesek, hamarabb kerülnek orvoskézre, ha bármilyen betegség miatt mégis rendellenes vérképet találnak náluk. Ennél a biztonságérzetnél nagyobb haszon tán nem is kell. A véradók betegségre utaló jelek esetén kérés nélkül is kézhez kapják a leleteket. Kérésre pedig minden további adat is rendelkezésükre áll. A véradás kapcsán hepatitisz A, B, C, HIV- és szifilisz-tesztet végeznek a vizsgálatok során. Ki adhat vért? Hatszáz lejes büntetések A Szatmár Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság (DSVSA) munkatársai a múlt héten összesen 51 kereskedelmi- és háztáji gazdaságot ellenõriztek, mely során 600 lej értékben szabtak ki büntetést. Ellenõrizték az élelmiszeripari lerakatokat, boltokat, az étkezdéket, az óvodákat, a cukrászdákat, a pékségeket, tej- és húsfeldolgozó üzemeket, állatpatikákat, vala - mint vásárokat, piacokat. Meggyõzõdtek Általában mindenki, aki egészséges, betöltötte a 18. életévét és még nincs 62 éves. Néhány feltétele azért még van. 50 kg-nál kisebb testsúlyú egyéntõl nem vesznek vért, mert a 4 dl-es leveendõ mennyiséghez képest nincs elegendõ vértartaléka. Ugyancsak nem adhatnak vért szoptató anyák. A nõk évente négyszer, férfiak évente ötször adhatnak vért. Két véradás között minimum 56 napnak kell eltelnie. Bár a levett vért mindig ellenõrzik, ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy aki legjobb tudomása szerint nem teljesen biztos abban, hogy teljesen egészséges, ne adjon vért. Vannak fertõzõ betegségek (pl. az AIDS vagy hepatitis C), melyek különös figyelmet igényelnek: ezért azok sem adhatnak vért, akik bár tudomásuk szerint nem fertõzöttek, mégis veszélyeztetettek. A véradásra is fel kell készülni A véradásra egy kicsit fel kell készülni. Célszerû a bõ, feltûrhetõ ujjú, kényelmes ruha viselete. Éhgyomorra nem ajánlott a véradás, ezért érdemes indulás elõtt kényelmesen, bõségesen enni és inni. Kerülni kell a zsíros ételeket, alkoholt arról, hogy megvannak-e a bejegyzési iratok, illetve a megfelelõ higéniai körülmények, az állatok egészségügyi papírjai. Az élelmiszerek ügyében pedig a csomagolást, a címkézést, a szállítási körülményeket, valamint minden esetben a munkavédelmi eszközöket is ellenõrizték. A 600 lejes bírságot többnyire olyan eseteknél szabták ki, ahol nem feleltek meg a körülmények az állategészségügyi Câmpeanu Ronaldo, Pataki Levente, Nagy Krisztián, Jáger Valter, Kuzman Márk, Gáti Gábor. A kökényesdi csapat összetétele: Csatári Ákos, Vraja Claudiu, Berecki Dávid, Kovács Zoltán, Simon Benjámin, Simon Kevin, Jakab Martin, Delegán Tamás, Zelicskovics Tamás, Tóth István, Tóth Roland, Mezei Zoltán. Romász J. nem szabad fogyasztani. Az éhezés és a folyadékhiány rossz általános közérzetet okoz, ráadásul a vérrel is legalább 2 dl folyadék távozik. A szervezetben lévõ megfelelõ folyadékmennyiség az erek teltsége miatt könnyebbé teszi a véna megtalálását és a vérvétel is gyorsabb. A vért steril, egyszer használatos vérvételi zsákba veszik le, a hozzá csatlakozó vérvételi tû sem használható még egyszer, így a véradó nem fertõzõdhet. A zsákban a vér alvadását gátló és a vérsejteket tápláló oldat van, mert egyrészt a megalvadt vért nem lehetne átömleszteni, másrészt a vér sejtjeinek is szükséges a táplálék mindaddig, amíg a vért kapó beteg szervezetébe be nem kerülnek. A véradást követõen nem árt étkezni és sok folyadékot inni, ami a vér újrater - meléséhez szükséges kalória minél elõbbi bevitele miatt szükséges. Hol adhatunk vért? Jó volna azonban, ha a többszöri véradók helyett egy évben legalább egyszer mindenki elmenne vért adni saját egészsége és a rászoruló betegek segítése érdekében. Ne feledjük, a véradást szabályozó, érvényben lévõ törvény szerint a véradás önkéntes, névtelen és önzetlen cselekedet, amely ugyanakkor életeket menthet. A véradókat Szat - márnémetiben minden munkanapon 7.45 és 9 óra között, a Károlyi út 26. szám alatt várják. B. K. és élelmiszerbiztonsági szabályoknak. A legtöbb szabálysértõ az élelmiszerek csomagolása, illetve raktározása miatt volt büntetve. Minden héten lehet számítani ellenõrzésekre, hiszen a Szatmár Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság szeretné megóvni a lakosságot az ilyen módon terjedõ betegségektõl és fertõzésektõl. B.G.

5 2012. október 22., hétfõ Sport Büntetõkkel büntette az Oli a Zilahot LABDARÚGÁS Nehezen, de végül sikerült megsza - kítania negatív sorozatát a Szatmárnémeti Olimpiának, miután a harmadik ligás bajnokság 8. fordulójában egy góllal nyert hazai pályán a Zilahi FC ellen. Az eseménytelenül eltelt elsõ negyedórát követõen az elõrehúzódó Iuhas elõtt adódott gólszerzési lehetõség, de közeli fejesét a szilágyságiak kapusa hárítani tudta. Egy újabb szûk negyedórányi, helyzet nélküli periódus után az elsõ félóra vége elõtt a zilahiak megszerezték a vezetést is, az egyedül hagyott Téglás elõrevetõdve fejelt a bal alsó sarokba. Az Olimpiának azonban még a szünet elõtt sikerült egyenlítenie, a Negrean kezezése miatt megítélt büntetõt Iuhas értéke - sítette. Az Olimpia csapatkapitánya a második félidõ elején újra a tizenegyes pont mögé állhatott és most is belõtte a Marinaº buktatásáért megadott büntetõt. A meccs hátralévõ részében Molnar, Marinaº és Feier elõtt is adódtak gólhelyzetek, ugyanakkor a zilahiaktól Stanciu egyenlíthetett volna, de ªuta kapus lábbal hárított a gólvonal elõtt. Néhányan még mindig nagyon görcsösen játszottak, de dicséret illeti a fiúkat, mert felálltak és hátrányból fordítani tudtak egy olyan csapat ellen, amely szerintem most jobban játszott, mint az éllovas vajdahunyadi csapat, mikor ellenük szerepeltünk. Ez a gyõzelem lélektanilag most nagyon jókor jött, remélem visszatér a csapat önbizalma, mivel most sorozatban három idegenbeli mérkõzés következik nyilatkozta Csík Tibor vezetõedzõ. III. LIGA, 5. CSOPORT, 8. FORDULÓ: Szat - márnémeti Olimpia Zilahi FC 2-1 (Iuhas 41., 47. mindkettõt tizenegyesbõl, illetve Téglás 29.). AZ OLIMPIA ÖSSZEÁLLÍTÁSA: ªuta Glodean, Sabãu, Iuhas, Lauruk (Micaº 58.), Gavrilescu, Villand, Pop Mihai, Molnar (Botos 85.), Marinaº (Roatiº 58.), Dãnilã (Feier 65.). TOVÁBBI EREDMÉNYEK: Borossebesi Naþional Kolozsvári Sãnãtatea 4-3, Tordai FCM Dési Unirea 0-4 (a mérkõzés a 16. percben félbeszakadt, mivel a hazai csapat hat mezõnyjátékossal maradt), Gyulafehérvári Europa Pankotai ªoimii 1-1, Fugyivásárhelyi CS Máramarosszigeti Plimob 2-1, Vajdahunyadi FC Aranyosgyéresi Seso 1-0. A Petrozsényi Jiul állt. A KÖVETKEZŐ FORDULÓ, PÉNTEK: Petro - zsény Olimpia, Zilah Borossebes, Sã - nãtatea Torda, Dés Gyulafehérvár, Pan kota Fugyivásárhely, Máramarosszi - get Vajdahunyad. Az Aranyosgyéres áll. Három ponttal kapott ki a VSK KOSÁRLABDA Nyolcadik mérkõzésén elszenvedte elsõ vereségét a Szatmárnémeti VSK nõi kosár labda együttese, amely az elmúlt idény bajnoki döntõjének ismétlésén hárompontos vereséget szenvedett a címvédõ Târgoviºte otthonában. A szinte végig kiegyenlített meccsen (a hazaiak egyszer vezettek 10 ponttal, 41:31, 23. perc) mindkét együttes vezetett, de a hajrában pontosabbak voltak a hazaiak és bár az utolsó elõtti percben egyenlített a VSK (61:61), a végén Gabriela Mãrginean büntetõjével kialakította a végeredményt. A héten mindkét alakulat bemutatkozik a kontinentális kupákban, a Târgoviºte az Euroligában debütál, míg Dan Fleºeriu együttese az Európa Kupában, az elõbbi csapat szerdán az olasz Schio együttesét fogadja, míg a szatmáriak csütörtökön szintén hazai pályán játszanak a francia Montpellier ellen, ez a találkozó kor kezdõdik. NEMZETI LIGA, 6. FORDULÓ: Târgoviºtei CSM Szatmárnémeti VSK 67:64 (15:13, 19:16, 12:14, 21:21). A TÂRGOVIªTEI PONTSZERZŐK: Mãrginean 17, Robbins 16, Miljkovics 10, Babkina 7, Tyihonyenyko 6, Stoenescu 6, Novosel 3, Matics 2. JÁT- SZOTT MÉG: Huþanu, Diaconu. A SZATMÁRI PONTSZERZŐK: Freeman 18, Whittington 10, Pãrãu 9, Drye 8, Lucas 8, Szlimák 5, Orosz 4, Kovacsevics 2. JÁTSZOTT MÉG: Giurgiu. TOVÁBBI EREDMÉ- NYEK: Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC Bukaresti Olimpia 109:55, Alexandriai CSB Teleorman Temesvári BCM Danzio 71:47, Marosvásárhelyi Nova Vita Nagyváradi CSU 97:61, Gyulafehérvári CSU Brassói Olimpia 82:49, Craiovai SCM Rapid 78:46, Bukaresti CSM Sportul Studenþesc Aradi BC ICIM 59:87. A Kolozsvári U állt. A KÖVETKEZŐ FORDULÓ, SZOMBAT: Szatmárnémeti Craiova, Nagyvárad Gyulafehérvár, Temes - vár Ko lozsvár, Bukaresti Olimpia Alexandria, Rapid Sepsiszentgyörgy, Arad Târgoviºte, Brassó Sportul. A bajnokság állása 1. Szatmárnémeti : Târgoviºte : Arad : Gyulafehérvár : Temesvár : Craiova : Brassó : Sepsiszentgyörgy : Marosvásárhely : Rapid : Olimpia : Alexandria : Kolozsvár : Sportul : Nagyvárad :506 6 A bajnokság állása 1. Vajdahunyad Dés Fugyivásárhely Olimpia Pankota Borossebes Zilah Petrozsény Sãnãtatea Aranyosgyéres Europa Máramarossziget Torda Hét érmet szereztek a szatmáriak a gyerek ob-n BIRKÓZÁS Szombaton és vasárnap benépesült az erdõdi sportcsarnok, ugyanis a Román Birkózó Szövetség, a Szatmárnémeti Sportklub, az Erdõdi Polgármesteri Hivatal és a Megyei Ifjúsági és Sportigaz - gatóság szervezésében itt bonyolították le az országos gyerekbajnokság (13-16 év közöttiek) döntõ tornáját a legjobb kötöttfogású birkózók részére. A viadalon az ország 32 klubjának 240 sportolója lépett szõnyegre, eljöttek olyan jelentõs birkózó hagyományokkal rendelkezõ városok képviselõi is, mint Brassó, Konstanca, Botoºani, Suceava, Piatra Neamþ, Slatina, Râmnicu Vâlcea, Piteºti, Lugos, Temesvár, Arad, Bákó, de itt voltak a három nagy bukaresti klub, a Steaua, a Dinamo és a Rapid birkózói is. A mezõnyben szõnyegre lépett a Szatmárnémeti Sportklub/Erdõdi Cetate 19 birkózója is, akiket Barbul Tudor és Szabó Ferenc készített fel a viadalra. A szatmáriak eredményesen zárták a bajnokságot, ugyanis hét érmet szereztek, amibõl kettõ volt arany, kettõ ezüst és három bronz. Elégedettek is lehetünk, meg nem is, hiszen az erõviszonyok alapján Bulgãr Mãdãlintól aranyérmet vártam és csak bronz lett a végén. Azt pedig egyáltalán nem gondoltam volna, hogy Berei Lénárd még a dobogóra sem áll fel nyilatkozta Barbul, aki megköszönte a támogatók segítségét, a helyi Petõfi Kör tagjai például a résztvevõknek sütöttekfõztek. A SZATMÁRIAK EREDMÉNYEI, 1. hely: Marius Bulgãr (32 kg), Dângã Cãtãlin (35 kg); 2. hely: Peck Sándor (66 kg), Ghiran Andrei (85 kg); 3. hely: Zaha Marian (32 kg), Buzilã Andrei (35kg), Bulgãr Mãdãlin (53 kg). SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 5 Kovács Dóra országos bajnok lett CSELGÁNCS Nagybányán rendezték meg a kadett (17 éven aluliak) országos bajnokságot a hagyományos és a földharc cselgáncsban, a viadalon indult a Szatmárnémeti Unio három dzsúdósa is, Kovács Dóra, Faur Mihaela és Faur Florin. Terely Mihály tanítványai közül a +57 kilogrammos súlycsoportban Kovács Dóra mindkét stílusban bajnoki címet szerzett, Faur Mihaela a földharcban harmadik lett, míg testvére az ötödik helyen zárt. Emellett a két lány a Kolozsvári CSM színeiben indulva a csapatversenyben is bajnoki címet nyert a hagyományos cselgáncsban. Elmaradt a szatmári éremszerzés Bukarestben VÍVÁS Nem sikerült érmet szerezniük a Szat - márnémeti Sportklub párbajtõrözõinek a Bukarestben véget ért 15 éven aluli országos bajnokságon. Az egyéni ver - senyben az ob-n indult öt fiú (Mácska Ádám, Szép Márton, Szilágyi Péter, Oroian Alex, Kató Zoltán) közül az egyéni küzdelmekben a 40 fõs mezõnyben Mácskának és Szépnek sikerült bejutnia a nyolcas döntõbe, ahol mindketten vereséget szenvedtek, így végül Szép a hatodik, Mácska pedig a nyolcadik helyen zárt. Csiszár Ferenc és Nagy Lehel tanítványai a csapatversenyben a négy közé jutásért re nyertek a nagybányaiak ellen, a fináléba kerülésért viszont re kikaptak a Bukaresti UNEFS alakulatától. Végül a bronzérem sem jött össze, ugyanis a harmadik helyért vívott mérkõzésen a szatmáriak egy tussal, ra kikaptak a Konstancai LPS együttesétõl. Sajnos így alakult a vége, érem nélkül térünk haza, pedig elõzetesen azért számoltunk egy medállal, illett volna összehozni összegzett Csiszár Ferenc. Amint arról beszámoltunk, korábban a lányok versenyében az egyetlen szatmári induló, Pallai Amarillisz a hatodik helyen végzett. Hatgólos szatmári vereség Nagybányán KÉZILABDA A másodosztályos férfi kézilabda bajnokság szombati fordulójában a Szatmár - németi VSK együttese Nagybányára látogatott, ahol a feljutásra legnagyobb esélyesnek tartott Minaur ellen lépett pályára. A hazaiakat a VSK volt beállósa, Váradi Gyula irányítja, a keretükben pedig három válogatott, Alexandru Stamate, Alin Bondar és Mihai Bogdan található, akik hárman egyébként összesen 23 gólt szereztek. A Nicolae Istrate által irányított szatmáriak azonban sokáig egyenlõ ellenfélnek bizonyultak, de a tapasztalat hiánya végül döntõnek bizonyult, így a végén a hazaiak hat góllal nyertek. A OSZTÁLY, 6. FORDULÓ, B CSOPORT: Nagybányai HC Minaur Szatmárnémeti VSK (17-13). A SZATMÁRI GÓLSZERZŐK: Oláh 8 (2x7), Jurj 5, Mureºan 5, Albu 4, Chira 3, Mateº 1, Santeiu 1, Ciaca 1. JÁT- SZOTTAK MÉG: Pop, Oºvat, Pogyinã, Cioroiu. Az oldalt szerkesztette Romász János

6 6 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Kutúra október 22., hétfõ Beatles slágerektõl volt hangos a filharmónia Zsúfolásig megtelt szombaton este a Szatmárnémeti Dinu Lipatti Filharmónia koncertterme, ahol a szatmári Beatles-emlékzenekar koncertezett. Rappert-Vencz Gábor, Nagy Csongor- Zsolt, Péter Attila-Zsolt színmûvészek és Cserey Csaba ütõhangszermûvész ismét fergeteges bulival ajándékozta meg a közönséget és bebizonyították, hogy még így, sok év távlatából is létjogosultsággal bír az a bizonyos beat-életérzés. Felcsendültek a Beatles zenekar legismertebb dalai, a Let it be, a Hey Jude, az Oh Darling, a Rock and roll music, a Can't buy me love, a Michelle, az Imagine és a Yesterday is, hogy csak a legnagyobb slágereket említsük a több, mint három órás jótékonysági koncert során elhangzott muzsikák közül. A fellépés az együttzenélés öröme mellett jótékony célból valósult meg, hiszen a csapat és a barátok úgy döntöttek, hogy egy kis segítségnyújtásként szer - veznek egy ingyenes koncertet Péter Attila- Zsolt kisfiának, Péter Zsolt mûtéti bea vatkozásának támo gatásáért. Az eseményen a résztvevõk anyagi lehetõségeikhez mérten tehettek adományokat az intézmény elõcsarnokába felállított perselybe. Árverésre bocsájtottak egy zenei fõtámogató által felajánlott 800 lej értékû gitárt is, amelynek eszmei értéke talán még nagyobb, hiszen aláírásával látta el például Sánta Imre, Rúzsa Magdi gitárosa, Lukács Peta, a Bikini zenekar gitárosa és Mikó István is. A Jászai Mari- díjas színmûvész volt az est sztárvendége, aki a magyarországi Beatles-emlékzenekar egyik alapító tagja. A mûvész nemcsak egyéni produkcióival szórakoztatta a nagyérdemût, hanem a szatmári csapattal közösen is fellépett. A koncerten közremûködött továbbá Man - frédi Annamária, vagy ahogy a csapat humorosan nevezte: zenei anyánk, illetve Sepa Mihály Sándor Sugár is egy stand up mûsorral. A különleges eseményt az RMDSZ Szatmár megyei szervezetének több tagja is megtisztelte jelenlétével. Kereskényi Gábor, az RMDSZ szatmár - németi szervezetének elnöke, parlamenti képviselõjelölt, Maskulik Csaba RMDSZ-es városi tanácsos, szenátorjelölt, Szász Piroska Szatmár megyei fõtanfelügyelõ-helyettes, parlamenti képviselõjelölt, illetve Butka Gergõ RMDSZ-es városi tanácsos is örömmel ült be a filharmónia sorai közé, hogy figyelemmel kövesse a már jól ismert, szatmárnémeti mûvészekbõl összeko - vácsolódott Beatles-emlékzenekar elõadását. A koncert végén több szöri vissza tapsolás után a közönség több percen át tartó álló elismeréssel köszönte meg a mûvészek lenyûgözõ, szív-lélek produkcióját. Kovács Eszter A mi hangunkra rajzolták a magyar rajzfilm-figurákat interjú Mikó Istvánnal Mikó István, Jászai Mari-díjas szín - mûvész ma ünnepli 62. születésnapját. Hétvégén a szatmári Mindhalálig Beatles-csapat meghívását elfogadva immár másodszor Szatmárnémetibe érkezett, hogy együtt zenéljen a fiúkkal, illetve, hogy egyéni produkcióival és személyes varázsával is elkápráztassa a közönséget. Szemének csillogása és mosolyának huncutsága már elsõ találkozásunkkor is levett a lábamról. Csak úgy sugárzott belõle az életkedv, pedig az interjú során elárulta, nemrég két autóbalesetet is elszenvedett. Szót ejtettünk színházról, szinkronszínészet - rõl és értelemszerûen zenérõl is. Ha pedig becsuktam a szemem és csak a hangját figyeltem olyan érzésem támadt, mintha Micimackóval beszélgetnék. - Tavaly tavasszal járt Szatmárnémetiben. Akkor is a szatmári csapat meghívásának tett eleget. Értelemszerûen teltház és hatalmas buli volt a színházban. A közönség imádta minden rezdülését. Milyen érzések - kel tért vissza a városba? - Nagyon örültem, hogy újból meghívtak a fiúk, mert már másfél évvel ezelõtt is nagyon jól éreztem magam. Péter Attila- Zsolt külön kérésére vagyok most itt, mert már tavasszal is beszéltünk egy esedékes jótékonysági koncertrõl, csak nehéz volt összeegyeztetni. Persze nem volt kérdéses, hogy elvállaljam. Pedróval nagyon könnyen lehet barátozni, azt nem tudom, hogy mennyire tudja megtartani is a barátait, de egy nagyon kedves, aranyos fickó, lelkes figura. És a többiek is azok. Szóval örömmel jöttem. - Ahogy mondta, nehezen ment az egyez tetés. Biztosan nagyon elfoglalt. Milyen darabokban játszik jelenleg? - Tizenöt párhuzamosan futó darab van, amiben játszom, és ez idõm nagy részét ki is tölti. Hogy a legfrissebbekrõl beszéljek: van egy Kálmán Imre operett, amit nagyon szeretek, a Cigányprímás. Ebben címszerepet játszom. A különlegessége az, hogy élõben hegedülök, ha már cigányprímás a fõszereplõ, akkor ezt így illik. Bár már nem zenélünk együtt a Mindhalálig Beatles csapattal, a muzsika azért végigkíséri az életemet. Nem áll egymástól távol a szín - pad és a zene, jelenleg is sok darab zenei összeállítója, közremûködõje vagyok. Nemrégiben rendeztem egy Móricz Zsig - mond darabot, a Sári bírót. A kollégáim, akik nemcsak színészként remekek, hanem muzsikusként is, beálltak zenélni a darabba velem együtt, úgyhogy nemcsak a szere - pünket játsszuk, hanem zenélünk is. Ennek a sikerén felbuzdulva éppen most kezdtem el a próbáit egy német szerzõ, Paul Schurek egyik mûvének, amelyet én dolgoztam át, én szereztem a zenéjét és írtam a dalszövegeit is. A végeredmény: az Aszfaltmuzsikusok, aminek november 17- én lesz a bemutatója. Ahogy az a címben is benne van, zenészekrõl szól a darab, azokkal a kollégákkal fogok együtt dolgozni, akikkel már a Móricz mûben is. Egy más - fajta zenei világot fogunk bemutatni. - Ön a mûvészeti vezetõje a Turay Ida Színháznak. Hogyan kell elképzelni a mû - kö dé sét? Hasonló, mint a régi vándor szín - házak, nyakukba veszik az országot és játszóhelyet keresnek? - Elég erõteljesen hasonlít, mert nincsen saját színházunk. Van két állandó hely, ahol próbálhatunk, vagy éppen játszhatunk, de természetesen mindezt nem ingyen. Álta - lá ban olyan helyeken fordulunk meg, aho - vá már más színházak nem nagyon tá jol nak, nem jutnak el. Nekünk ez az igazán jó vadászterület, táptalaj, hogy elõadásokat vigyünk, ha a technikai dolgok is megoldhatóak. Tulajdonképpen ez egy magánszínház, vagyis van egy tulajdonosa, aki szereti a színházat és munkát ad na - gyon sok olyan kollégámnak, akinek nincs vagy éppen van, de nem elég munkája. - Miért szüneteltetik a munkát a Mind - halálig Beatles-emlékzenekarral? - Már vagy három éve nem tudjuk össze - hangolni a közös munkát. Csupán a basszusgitárosunkkal dolgozom egy színház ban, a többiek teljesen más pontján vannak az országnak, úgyhogy még vélet - lenül sem tudjuk összehozni, hogy újból együtt zenéljünk. Csináltunk már olyat, hogy egy két éves kihagyás után, próba nélkül kiálltunk a közönség elé és hát csináltunk valamit. Ez egy olyan zene kar - nak is halálugrás, akik folyamatosan együtt játszanak, mert próbálni, azt mindig kell. - Sem az önök zenekara, sem a szatmári csapat nem hivatásos muzsikusokból állt össze. Kivételt képez Cserey Csaba Csabcsi, a dobos, aki nemrégiben csatlakozott a bandához. Ahogy a nevükben is benne van: színész-zenekar. Miben más ez? - Biztosan nem jobb zenészek, mint a hivatásosak, viszont sokkal jobb színészek. A színpadi jelenlétük sokkal erõteljesebb és az is fontos, hogy a közönség mást is gondol mögéjük. Él bennük egy kép, hogy miket csináltak eddig a színpadon. Ha zenélésre is adja a színész a fejét, széle - sedik a repertoár, a kínálat az illetõ részérõl és azt tapasztaltam, hogy mindig szereti a közönség, ha valaki olyasmit csinál szín - padon, ami egyébként nem a foglalkozása vagy a hivatása. Persze mindezt színvonalas módon kell tenni. A fiúk jól csinálják a dolgukat. Nem sokat láttam õket színpadon, de nagyjából tisztában vagyok azzal, hogy miket csináltak eddig. Például Csongornak a zenei múltjából ismerek egy-két dolgot. Kovács András Ferencnek a verseit én is megzenésítettem, ahogy tették azt nemré - giben a fiúk is a Csillagszélben. Nemcsak megzenésítettem, de még egy lemezt is adtam ki négy évvel ezelõtt bizonyos Jack Cool daloskönyvébõl. Vannak közös voná - sok és nem is kell sokat egymás között beszélgetni ahhoz, hogy ezek ki is derüljenek. - Színpadi szerepei mellett az ön hangján ismerhettek meg a gyerekek olyan figurákat, mint Micimackó a Walt Disney-féle feldolgozásban, Breki a Muppet Showból vagy éppen Lusta Dick a Macskafogóból, Fõkukac A nagy ho-ho-ho-horgászból, hogy magyar rajzfilmeket is említsünk... Az amerikai színésznek, Robin Williamsnek is Ön kölcsönzi a hangját. Miben más a szinkron - színészi munka? - Egészen más, hiszen nem egy szerep bõrébe bújsz, hanem egy színész alakítását kell követned empátiával. Ezt sem tudja mindenki egyébként igazán csinálni. Véle - mé nyem szerint nincsen szinkronszínész, csak jó színész és rossz színész. A jó színész az nagyon jól tud szinkronizálni is, a rossz színész a szinkron szerepeiben sem lesz sokkal jobb. Ilyen egyszerû. A Micimackón nemzedékek nõttek fel. Az nagyon a szí - vem hez nõtt, az egyik legkedvesebb figurám. Persze a magyar rajzfilmekrõl sem feledkezem meg A nagy ho-ho-ho-horgász, a Macskafogó, az Erdõ kapitánya min d - egyiket imádom. Amikor magyar rajzfil - mek nek kölcsönöztük a hangunkat, akkor a mi hangunkra rajzolták tulajdonképpen a figurákat. Nagy különbség, hiszen nem kész termékek voltak. - Tavaly, amikor Szatmárnémetiben járt, beszélgettünk egy készülõben levõ életrajzi könyvrõl. Milyen fázisban van? Hogy haladnak vele? - Úgy van, hogy készül. Még mindig. Kicsit sok munkám volt, ami jobban lekötött mintsem hogy a könyvvel foglalkozzak. A könyv rólam fog szólni, arról, hogy milyen is vagyok a magánéletben. Nem bulváros szinten, inkább két ember kapcsolatának a szintjén, hiszen a párom írja. Neki is elég nehézkes összeegyeztetni bizonyos dolgokat, õ is színházi ember, mellette írogat újságokba is, azt hiszen nem is kell magyaráznom, hogy ez mennyi - re kevés szabadidõvel jár. Nehezen készül a könyv, de nem baj. Ami késik, az nem múlik. - Hétfõn (ma) ünnepli 62. születés nap - ját. - A sors az elõzõ héten mindent megtett, hogy ne nagyon éljem meg ezt a kort. Kettõs autóbaleset után vagyok két nap leforgása alatt. Az egyiknek a szenvedõ alanya az az autó volt, amit én vezettem. Egy vadkan volt az úttest közepén, valaki már elgázolta én meg nem tudtam kikerülni. Aztán egy hölgy úgy gondolta, hogy frontálisan belejön abba az autóba, amiben én is utaztam. Ez egy szombati és egy hétfõi napon történt. Aki sokat utazik, az tudja, hogy ez benne van a pakliban. Régebben már volt egy szegycsonttörésem, most nem tört el, de nagyon fáj. Mozogni is csak nehézkesen tudok. A szállodában kedve - sen megkérdezték, hogy miért vagyok ilyen szomorú mondom dehogy vagyok szo - morú, hogy lennék az, csak fáj minden porcikám. Talán a Jóisten is azért engedte, hogy még éljek, mert van még dolgom a földön. Szeretem ezt a Tamási Áron idézetet: Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne én pedig szeretek itthon lenni. Otthon. Teljesen mindegy, hogy éppen hol vagyok. Azt mondják, hogy aki sokat utazik nincs igazán otthon sehol. Útközben is nagyon jó, de megérkezni valahová és onnan hazaérkezni, az a legjobb. Én szeretem ezt az életet és még nagyon sok tervem van, ami színházzal és muzsikával kapcsolatos. - Hívták Nagyváradra is, hogy közremû - ködjön egy elõadás létrehozásában - Valóban hívtak. Szigligeti Ede szü le - tésének 200. évfordulójára akar a színház bemutatni értelemszerûen egy Szigligeti darabot, de ez nem a Liliomfi lesz, mert ahogy hallottam az nemrégiben volt bemutatva ott. Jelenleg keresési fázisban vagyok, hogy mit is rendezzek, a zenéjét is nekem kéne csinálni, de még nem tudom ponto - san, hogy mi is lesz az. Nekem is van egy elképzelésem, nekik is, aztán majd meglát - juk mi jön ki a kettõbõl. A bemutató 2014 tavaszán lenne. - Azt olvastam Önrõl, hogy igyekszik naprakész lenni a kortárs irodalommal. Mit olvas most? - Nemrég fejeztem be nagy nehezen de nem azért mert nem volt jó Ljudmila Ulickaja Imágó címû könyvét, amit nagyon ajánlok mindenkinek. A rendszerváltás elõtti, közbeni és utáni helyzeteket mutatja be egy baráti társaság szemszögébõl. Most kezdtem el Michael Caine önéletrajzi könyvét, szóval mindig van mit olvasnom. A könyv az jó, kikapcsol. Talán ez kapcsol ki a legjobban. Kovács Eszter

7 2012. október 22., hétfõ Események SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 7 Őszi Fesztivál és lovasparádé Kismajtényban A nyertes ló A feldíszített sátrakban nem csak terményeket mutattak be, hanem a majtényi gazdaasszonyok jóvoltából a hagyományos, a magyar, a német és a román konyha ízvilágát felsorakoztató ételeket is megkóstolhattak a látogatók, akiknek étvágyát bizony meghozta a friss levegõ és az ínycsiklandó sajtok, szalonnák, sonkák, kolbászok, kemen - cében sült kenyerek halmaza. Szintén nagy érdeklõdésnek örvendett a kü - lönleges megõgazdasági képek kiállítása is, ahol a sorban felállított, már-már fantasztikus filmekbe is beillõ mostrumok egyik-másikába bele is lehetett ülni. De bármennyire is különlegesek és mo - dernek voltak a gépek, a legnagyobb érdeklõdést a lovasparádé váltotta ki. Ez érthetõ is, hiszen a megyében nemigen szerveznek efféle bemutatókat, és XXI. század ide vagy oda, a falusi ember még mindig többre értékeli a legnemesebb állatot, mint a gépeket. A lószépség - versenyre 29 állatot neveztek be elismert tenyésztõk és állattartók a megye majd minden te lepülésérõl, Halmitól Tasádon át Kolcsig, illetve a megyehatáron túlról is, hiszen még Nagybányáról is jöttek. Különleges nek számított az az észak-amerikai fajta, melyet Batizról hozott el tenyésztõje, és fehér alapon fekete pettyezetével min denkit lenyûgözött. A szépségversenyt is õ nyerte, bár a zsûrinek igazán nehéz dolga volt a döntésnél, hiszen egyik állat pompásabb példány volt a másiknál ahogy ezt a nézõk elismerõ és szakértõ beszólásai bizonyították. Volt olyan nézõ is, aki anynyira felbuzdult a látványtól, hogy kocsikulcsait elõkapva megzörgette azokat a tenyésztõ orra elõtt, mondván: abban a pillanatban elcserélné autóját a lóra az ajánlaton az állat gazdája csak somolygott, hisz lova körülbelül eurót ér. A lovak szépsége után a kocsisok ügyessége mérettetett meg a fogathajtóversenyen, amelyen a versenypályán felállított akadályok kikerülésével kellett végigvágtatniuk a szekereknek és homokfutóknak. A több órán át tartó felvonultatás és megmérettetés után az állatok és gazdáik végre pihenhettek, s helyezéstõl függetlenül megünnepelhették a ver - senyeken való részvételt egy-egy pohár sörrel, illetve borral. A négylábú táncosok helyét a kétlábú táncosok vették át. A színpadon magyar, német és román néptáncokat roptak a Majtényi Rügyecskék, a nagymajtényi Német Fórum tánccsoportja és a domahídi Crasna Néptánccsoport tagjai, õket követte a szatmárnémeti Sincron együttes elõadása, végül Alb Negru koncerttel zárult a fesztivál. Sz. K. M. A szatmári Surányi Botond továbbjutott Négy igennel és dicsérettel jutott be a szatmári Surányi Botond a román X-Faktor második fordulójába. A meghallga táson sikerült lenyûgöznie nem minden napi produkciójával a három mentort: Delia Matachet (az egykori N&D énekesnõje), Dan Bittmant (a Holograf együttes frontembere) és Cãtãlin ªtefan Iont, mûvésznevén Cheloot (a Paraziþii szabadszájú rappere). A Kings Of Leon Use Somebody címû slágert adta elõ. Aztán a közönséget és a zsûrit is meglepte, ugyanis egy lánykérési jelenetet adott elõ: ott helyben, a színpadon, kérte meg barátnõje, Evelin, kezét. Surányi Botond most már bent van a felkészítõ táborban és törekedhet a 200 ezer eurós nagydíjért. Ezennel két X-Faktorosért izgulhatnak a szatmáriak: a nagykárolyi származású Csobot Adélért, aki a magyarországi verseny - ben vesz részt és Surányi Botondért. Perecsenyiek nyerték a dobrai bográcsfõzõ versenyt Sógor Csaba: az emlékezet kovácsolja közösséggé a falut Ötödik alkalommal szerveztek szüreti fesztivált szombaton Dobrán. A rendez - vény bográcsfõzõ versennyel kezdõdött, majd az istentisztelet és a helyi emlékmû megkoszorúzása után hangulatos szüreti bállal folytatódott. Az a jó bográcsgulyás, amelyik ízlik fogalmazta meg az örökérvényû igazságot Kereskényi Gábor RMDSZ-es képviselõ - jelölt a dobrai bográcsfõzõ verseny zsûrizése közben. Hét csapat nevezett be az V. Dobrai Szüreti Fesztivál nyitánya - ként megrendezett versenyre, amelyre a helyiek mellett a Szilágy megyei Pere - csenyrõl is érkeztek szakácsok. A Sógor Csaba európai parlamenti képviselõ, Erdei D. István képviselõ, Csehi Árpád, a Szatmár Megyei Tanács alelnöke, Kereskényi Gábor és Balogh Sándor képviselõjelöltek, Kovács Máté megyei tanácsos, valamint Kallós Ferenc helyi vállalkozó alkotta zsûri csak elhúzódó vita után tudta megállapítani a végsõ sorren - det. A bográcsfõzõ versenyt végül kis különbséggel a vendég perecsenyi csapat nyerte meg. Gergely Ilona, a gyõztes csapat fõszakácsa elmondta, sikerük elsõsorban a felhasznált alapanyagnak és nem utolsósorban a messze földön híres perecsenyi hagymának tudható be. A verseny második helyén a Forgács Diana, Kallós Erika és Kocsis Norbert alkotta csapat végzett, a harmadik díjat pedig a Zsûrizés közben Sipos Tibor és a község alpolgármestere, Fekete Bertalan fõzte bográcsos vitte el. Az ízletes ebédet követõen istentiszteletre került sor, majd a templomkertben elhelyezett turul emlékmûvet koszorúz - ták meg. Emlékezzünk azokra, akik elõttünk jártak évszázadokon keresztül kezdte az emlékmûnél mondott ünnepi beszédét Sógot Csaba. Az európai parla - menti képviselõ beszédében elmondta, az emlékezet volt az, ami összetartott bennünket, az emlékezet az, ami közös - séggé kovácsolja a falut. Ezt követõen Erdei D. István beszédében a két világ - háború hõsi halottainak emelt emlékmû létrehozásának körülményeire emlékezett. Az elmúlt 23 év alatt bebizonyosodott, hogy az RMDSZ-en kívül nincs más politikai erõ, amely jobban képviselne bennünket - zárta szavait a képviselõ, majd az RMDSZ parlamenti képviselõ - csoportja és a megyei RMDSZ nevében Sógor Csabával és Pataki Csaba megyei RMDSZ-elnökkel közösen elhelyezték az emlékezés koszorúját az emlékmûnél. A dobrai szüreti fesztivál a helyi kultúrotthonban megrendezett ünnepi mûsorral, majd késõ éjjelig tartó bállal zárult. Az AVE IMPEX KFT. KARBANTARTÓ-SZERELŐT alkalmaz. Követelmény: minimum három év szakmai gyakorlat. Önéletrajzokat a 0261/ os faxszámra és az címre lehet küldeni, illetve személyesen benyújtani Szatmárnémetiben, a ªoimoºeni utca 32. szám alatt. Jelentkezési határidõ: október 26. Csak a kiválasztott személyeket értesítik. Érdeklõdni a 0261/ ös és a 0261/ es telefonszámokon lehet. 8 MEGYE, EZERNYI ÉLMÉNY október 24-én zárul az Európai Unió támogatásával és a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmûködési Program keretén belül megvalósuló Infotourism projekt. A projekt keretén belül a szatmári Regioline Egyesület és a nyíregyházi Kölcsey Televízió 8 határmenti megye (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Szatmár, Hajdú-Bihar, Bihar, Csongrád, Arad, Békés, Temes) turisztikai látványosságait mutatja be a turisztikai weblapon. A projekt célja, hogy a régió lakossága jobban megismerje környezete szépségét és adottságait, lehetõség szerint minél többet meglátogasson közülük. Az oldal látogatói megismerhetik többek között: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye természeti értékeit, gyógyhatású termálvizeit, Szatmár megye sokszínû kultúráját és turizmusát, Bihar megye vadregényes tájait, termálvizeit és Ady-kultuszát, Hajdú-Bihar megye református hitéletét, világhírû virágkarneválját és alföldi pásztoréletét, Csongrád megye természeti szépségét, fesztiváljait, történelmi látnivalóit, Arad megye kastélyait és a szabadság jelképének tekintett megyeközpontot, Békés megye kulturális turizmusát és igazi magyaros gasztronómiáját, Temes megye borral és gyógyító ásványvízzel folyó kánaánját. Közel 2000 fénykép Minõségi megyebemutató videófelvételek Szállodák adatbázisa több száz szálláshely elérhetõségeivel Szabadidõs programok,nemzeti örökségek és látnivalók, mûvészetek, wellness Látogassa meg a turisztikai weblapot és tegyen egy virtuális sétát a 8 határmenti megye ezernyi látnivalói között. A projekt az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjának finanszírozásával, a Magyarország- Románia Határon Átnyúló Együttmûködési Program keretén belül valósult meg: Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

8 8 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Bulvár október 22., hétfõ Kos Döntési képessége felerõ - södött a bolygók hatására. Nyi - tottabb és határozottabb a szokásosnál. És ami a lényeg: elõbb gondolkodik, csak azután cselekszik. Bika A mai nap feszültebb, nyug - talanabb lehet a szokott nál. Tele van türelmetlen séggel, talán úgy érzi, hogy lemarad valamirõl. Tombol önben a tenni akarás. Ikrek Nem igaz, hogy aki szeren - csés az anyagiakban, az a sze - relemben kevésbé az. Ha van part ne re, most jobban szereti, mint vala ha, ha nincs, hamarosan megtalálhatja. Rák Az elõzõ napok vidámsága, energikussága még ma is tart. Ám most nem annyira a munka - sikerek, hanem az érzelmek kerül - hetnek elõtérbe. Oroszlán Fizikai aktivitása megnõhet ma, ez kedvezõen hathat a köz - érzetére. Érdemes a szelle mi munkát végzõ Oroszlá noknak többet spor - tolniuk vagy kerti mun kát végezniük. Szûz Jókedvet ígér ez a nap, an - nak ellenére, hogy a bolygók anyagilag kissé blokkolják a siker soro - zatot. Most mindenhez van belsõ ereje, nem kell csüggednie. Mérleg A csillagok állása segíti a kapcsolatteremtést, különös tekintettel a párkapcsolatokra. Jó lenne ma kifejezetten a párjára figyelnie, s örömöt szerezni neki. Skorpió Ha nagy türelemmel és odafigyeléssel közelít a válasz - tottjához, bizonnyal sikert ér el nála. Az érdeklõdés és a gyengédség célravezetõbb, mint lerohanni valakit. Nyilas Lehet, hogy ma legszí ve seb - ben otthon maradna és kizárná a külvilágot. Használja ki a mai napot, próbáljon a lehetõ leg ke - vesebbet érintkezni embertársaival. Bak Ma sok mindent valóra válthat abból, amit eltervezett. Megvalósulhat egy régi terve, ami örömmel tölti el. Csupán az anyagiakra kedvezõtlen a nap. Vízöntõ Ha korábban vitája volt vala - kivel, ma higgadtan átgon - dolhatja a történteket, s ha Ön is képes belátni a tévedéseit, szent lesz a béke. Elõtérbe kerülnek a párkapcsolatai. Halak Az elõzõ napok nagy energiája fékezõdik kissé, s lehet, hogy a hangulata sem a legjobb mosta nában. Ha fáradtságot érez, ne gyötörje magát a munkával. Sudoku 1004 megfejtés Párperces Ady Endre versei A nõstény komodói vará nuszok feleannyi ideig élnek, mint a hímek, átlagos életkoruk 31 év, míg a hímeké 62. Egy vizsgálat azt sugallja, hogy a házimunka fizikai kö ve telményei csökkentik a nõstények élettartamát. Egy kutatócso port 400 komodói sárkányt vizsgált meg 2002 és 2010 között Indonézia keleti részén, az óriás ragadozó gyí kok szülõ földjén. Kiderült, hogy a hímek és a nõstények testméretei szinte megegyez nek egészen addig, mígnem hétéves koruk körül ivaréretté nem válnak. Onnantól kezdve a nõs - tények növeke dése lelassul. Testhosszuk csak az 1,2 métert, testsúlyuk a 22 kilogrammot éri el. A hímek viszont átlagosan 1,6 méteresre nõnek és elérik a 65 kilogrammot is. A testméret nemi alapú különbsége ama hatalmas energiamennyiséghez kapcsol ható, melyet a nõsté nyek a tojások elõállításába, valamint a fészek építésébe és õrzésébe fektetnek mondja Tim Jessop, a Melbourne-i Egyetem zooló gusa. A folyamat hat hónapot is felölelhet, melynek során a nõstények gyakorlatilag koplal - nak, ren geteg súlyt és erõt veszítenek. Mind a hímek, mind a nõsté nyek növekedési üteme evolúciós adaptációnak tekinthetõ, hogy biztosítsa a Vízszintes: 1. A költemény címének elsõ része (zárt betû: U). 12. Bibliában is szereplõ hegy, az Isten hegye. 13. Hajnalodik. 14. Mosdóban van! 15. Helyrag. 17. Részvénytársaság. 18. Kiütés a ringben. 19. Fél keze! 20. Kávéfajta. 21. Apuka, angolul. 22. Csípõtájéki testrésze. 24. A hét második napjához kapcsolódó. 26. A költemény címének második része (zárt betû: C). Függõleges: 1. Északkelet-indiai állam. 2. Megveszi az Isten... (szólás: nagyon fázik) 3. Év, spanyolul. 4. Mint a vízsz , maróka, mit fõztél, kását? (gyerekmondóka) 6. Nagy Péter. 7. Puzzle. 8. Idegen mûvészet. 9. Téka mássalhangzói. 10. Papagájféle. 11. Magától lesz. 16. Erõsen óhajt. 20. Szorgos rovar. 21. Mérgezõ bolhapor. 23. Bolygó része! 25. Tova. Debreczeni Éva szaporodási sikert. A nõstények melyek szûznemzésre is képesek az ivarérettség elérésekor elkezdik energiájukat belefektetni az anyai feladatokba, miközben a hímek energiatartalékai a nagyobb testméret kifejlesz tését segítik, így elõnyre tesznek szert a más hímekkel zajló, a nõstényekért és territó riumért folytatott versengés ben. Ezek az eredmények furcsának tûnhetnek az ember Humor Piroska odaér a nagymama házához és bemegy. - Nagymama! Miért olyan nagy a füled? - Azért, hogy jobban halljalak. - Nagymama! Miért olyan nagy a szemed? - Azért, hogy jobban lássalak. - Nagymama! Miért olyan nagy az orrod? - Azért, hogy jobban érezzem a sütemény illatát. - De nagymama! Miért olyan nagyok a fogaid? - Azért, hogy jobban meg tudjam rágni a répát, amit nekem hoztál. - De nagymama! Én nem is szoktam répát hozni neked! - Hát ez nem jött össze - mondta a nyúl és kimászott a nagymama ágyából. * - Milyen a klónozott szellem? - Kísértetiesen hasonlít. * - Mi lesz, ha a Csipet-csapat felrobban? - Cifet-cafat! * Mi a különbség a légy és az elefánt között? - Az, hogy az elefánt tudja magát a fülével legyezni, de a légy nem tudja magát a fülével elefántolni. Ige És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és semmiket, hogy a valamiket megsemmi - sítse. (1Kor 1,28) A HARAG GYÖRGY TÁRSULAT októberi mûsorterve 24-én, szerdán 10 órakor - A helység kalapácsa - Benedek Elek bérlet órakor - A helység kalapácsa - Csokonai Vitéz Mihály bérlet 26-án, pénteken 10 órakor - A helység kalapácsa - Lázár Ervin bérlet órakor - A helység kalapácsa - Fazekas Mihály bérlet 27-én, szombaton 10 órakor - A helység kalapácsa - Szigligeti Ede bérlet órakor - A helység kalapácsa - Arany János bérlet 28-án, vasárnap 11 órakor - A helység kalapácsa - Móra Ferenc bérlet 31-én, szerdán 18 órakor - Világjobbítók - Kölcsey I. bérlet A színház a mûsorváltoztatás jogát fenntartja! A házimunka a nõstény komodói varánusz életét is megrövidíti számára, amikor az ausztráliai férfiak és nõk élettartama között mindössze öt év a különbség. Azonban minden faj más - féle stratégiával él génjeinek átörökí - tésére mondja Jessop. Az emberek például rengeteg energiát fektetnek néhány gyermek felnevelésébe, míg a rovarok több száz utódot is világra hoznak és nem nem törõdnek felnevelésükkel. Végleg felmondott Kocsis Tibor Az X-Faktor tavalyi gyõztese búcsút intett egykori munkaadójának, a Sze - rencsejáték Zrt.-nek. Tibónak, aki az elmúlt egy évet fizetés nélküli szabad - ságon töltötte, a napokban döntést kellett hoznia jövõjérõl. Az énekes hivatalosan is feladta közalkalmazotti jogviszonyát és ezzel együtt a biztos meg élhetést a kiszá mít hatatlan önálló - ságért. Tibó már csak a zenébõl akar élni. Az énekes mellõzve minden felhajtást, csendesen vett búcsút kollégáitól. Az biztos, hogy a követke zõ hónapokban nem kell megélhetéséért aggódnia, mert naptárja január elejéig megtelt fellépésekkel. A komodói sárkányokat veszélyeztetettnek tartják. Bár a környezet védõk becslései szerint mintegy ötezer egyed maradt természetes élõhelyén, aggódnak, mert csak 350 ivarérett nõstényrõl tudnak. A nõstények korai elhullása súlyosbíthatja a versengést a hímek között a megmaradt nõsté nyekért, ami pedig fokozhatja a fajon belül az ivari kétalakúság arányát mondják a kutatók.

9 2012. október 22., hétfõ Hirdetés SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 9 Jókívánság Sárközújlakra, VARGA ATTILÁNAK, születésnapja alkalmából erõt, egészséget, nagyon boldog, hosszú életet kíván szeretõ családja. Annyi szívünkben a sok jókívánság, / Hogy kitelne abból egy szép imádság. / De minden fohásznak egy legyen a vége, / Legyen neked még sok-sok boldog éved. / Érd meg sokszor születésed napját. / Isten áldása kísérje és ragyogja be életed minden napját. Szatmárhegyre, SZILÁGYI BEÁTÁNAK, születésnapja alkalmából nagyon sok boldogságot, jó egészséget, örömet, Istentõl megáldott, hosszú életet kíván sok szeretettel Magdi mama, valamint két nagybátyja családjaikkal. Áldjon meg téged az élet minden széppel s jóval, / Ne sóhajts fel soha keserû szóval. / Légy mindig boldog, egészséges és vidám, / Mert a boldogság fényes napja mindig sütni fog reád. / Szívedben legyen béke, lelkedben nyugalom, / Légy nagyon boldog ezen a szép napon. / Hit, remény, szeretet és béke, / Ez legyen életed állandó vendége. / Ne számold az éveket, azok úgysem lesznek kevesebbek, / Csak öröm legyen minden perced velünk együtt, / Akik téged nagyon-nagyon szeretünk. Szatmárhegyre, SZILÁGYI BEÁTÁNAK, születésnapja alkalmából nagyon sok boldogságot, minden elképzelhetõ szépet és jót kívánnak szülei: Erika és Gabi, húga, Tündi és barátja, István. Áldjon meg téged az élet minden széppel s jóval, / Ne sóhajts fel soha keserû szóval. / Légy mindig boldog, egészséges és vidám, / Mert a boldogság fényes napja mindig sütni fog reád. / Szívedben legyen béke, lelkedben nyugalom, / Légy nagyon boldog ezen a szép napon. / Hit, remény, szeretet és béke, / Ez legyen életed állandó vendége. / Ne számold az éveket, azok úgysem lesznek kevesebbek, / Csak öröm legyen minden perced velünk együtt, / Akik téged nagyon-nagyon szeretünk. Ingatlaneladás Eladó a József Attila utcában két család részére is alkalmas emeletes ház garázszsal. Telefon: Eladó az Argeºului utca 88. szám alatt 50 ár föld, kovácssatu, új háziszõttes zsák. Telefon: Eladó háromszobás, kétkonyhás, fürdõszobás családi ház, 10 ár telekkel, 20 m utcafronttal, a Siretului utca 6. szám alatt. Telefon: Eladó háromszobás lakás a Károlyi úton és 5,5 ár lanka a Pirosberekben. Telefon: Eladó háromszobás ház a Grigore Ureche utcában, 427 nm-es telekkel, euróért. Telefon: Eladó a Batizi úton egy második emeleti kétszobás blokklakás. Telefon: , Eladó garázs a Traian sugárúton. Telefon: , Eladó ház és telek a Toamnei utca 41. szám alatt. Telefon: , Eladó sürgõsen két család részére nagy ház, az udvarban emeletes nyári konyhával. Telefon: , Eladó háromszobás tégla blokklakás a 15- ös lakónegyedben és egy ház Pusztadarócon nagy kerttel. Telefon: , Eladó az Alexiu Berinde (volt Abatorului) utca 13. szám alatt egy 115 nm területû ház 13 ár telekkel + három fázis bevezetve (14kW), 100 nm mûhely. Telefon: Eladó Nagykárolyban, az Igniºului utcában, a 3. Számú Általános Iskola mellett, harmadik emeleti, kétszobás blokklakás. Irányár: euró. Telefon: Eladó jutányos áron 18 ár szõlõ, házzal együtt, Nagykárolyban. Telefon: Eladó Nagykárolyban kilencedik emeleti, kétszobás tömbházlakás, mûködõ lifttel. Irányár: euró. Telefon: Eladó Nagykároly központjában négyszobás blokklakás, elõnyös áron. Telefon: Eladó Nagykárolyban 22 ár szõlõ, a ianculeºti-i oldalban, kétszobás, konyhás, elõszobás házzal, valamint pincével és borházzal. Telefon: , Eladó Nagykárolyban 20 ár építkezésre alkalmas telek, a Teremi úton, az aszfalt mellett és 10 ár házhely az Állomás utcában. Telefon: , Eladó Börvelyben az 52-es házszám alatt kétszobás konyhás ház, 10 ár telekkel. Telefon: , Eladó Börvelyben az 52-es házszám alatt kétszobás, konyhás ház, 10 ár telekkel. Telefon: , Eladó ház Börvelyben, a Vasút utca 69-es szám alatt. Telefon: Eladó a túrterebesi szõlõhegyen, az Úrvölgyben 40 ár szõlõ. Telefon: Eladó Pusztadarócon három telek: egy 7,5, egy 14 és egy 7 ár. Telefon: Eladó Erdõdön, az Eroilor utcában 23 ár építkezésre alkalmas terület, 14 m utcafronttal. Irányár: euró. Telefon: , este 8 óra után. Eladó vagy bérbe adó Gencsen, a fõút mellett 20 ár építkezésre alkalmas telek. Telefon: Eladó Gencsen, a 248. szám alatt, közel a fõúthoz 1 ha terület házzal. Telefon: Eladó 0,40 ha a meggyesi hegyen: 0,10 ha szõlõs+0,30 ha szilvás; építkezési lehetõség, villany a közelben. Telefon: Eladó Lázáriban, az új lakónegyed végében 50 ár földterület. Telefon: Eladó Pusztadarócon, a 189. szám alatt kétszobás, konyhás, fürdõszobás ház 20 ár kerttel. Telefon: Eladó Vetésen 14 ár kert euróért. Telefon: , Eladó Krasznaterebesen a Mare u. 56. szám alatt felújított ház 0,64 ha telekkel, euróért. Telefon: , Eladó Vetésen a 312 szám alatt kétszobás, konyhás ház, 20 ár telekkel. Telefon: Eladó Pálfalván lakható régi ház két utcafronttal, régi fenyõbútor: kredenc, sifony, dupla ágy, egy asztal, két szék és egy régi íróasztal (100 év). Telefon: Eladó Börvelyben elsõ emeleti, kétszobás blokklakás, termopán ablakkal, szalagparkettával, csempével és vas bejárati ajtóval. Irányár: 9200 euró. Telefon: Eladó Kálmándon, a fõúton, ház, 33 ár területtel. Telefon: , Eladó 1,8 ha tölgy- és cserfaerdõ a tasnádi strandtól 5 km-re, köves út mellett, hivatalos papírokkal, kétszeri kivágási engedéllyel. Telefon: , Eladó kétszobás elsõ emeleti blokklakás Sárközújlakon, az Unirii negyedben. Telefon: , Eladó Tasnádon, a Câmpului utca 90. szám alatti kétszobás ház, 7 ár területen. Irányár: euró. Telefon: Eladó Kökényesden, a Fõút 205. szám alatti új építésû, 245 nm-es, központi fûtéses, tetõteres családi ház: 4 szoba, konyha, ebédlõ, elõszoba, 2 fürdõszoba, gardrób, 2 balkon, garázs; teljes berendezéssel vagy anélkül, 10 ár udvarral és 13 ár kerttel. Telefon: Eladó a petei Peco mellett 86 ár házhely. Telefon: Eladó 37 ár föld Kökényesden (a Doboséban). Telefon: Eladó vagy elcserélhetõ ház Peleskén, a fõúton. Telefon: Eladó Tasnádon családi ház és hozzá tartozó építkezési telek, a strandhoz közel, fõúton, Tudor Vladimirescu u. 19- es szám alatt. Irányár: euró. Telefon: , óra után. Eladó Szatmárhegyen, a Csillag (Stelelor) utcában 50 ár belterület. Telefon: Eladó Kökényesden két parcella szántóföld (58 és 43 ár). Telefon: , Eladó kétszobás, teraszos, pincés víkendház a Szõlõshegyen, gyümölcsössel és 39 ár szõlõssel. Telefon: Eladó Sárközön házhely, alap lerakva, a Salcâmilor utcában 0,68 ha területtel. Telefon: , Eladó Erdõdön 14 ár terület a szõlõsök között. Telefon: Eladó 26 ár telek Kaplonyban, háromszobás fürdõszobás házzal, vízzel és gázzal bevezetve. Telefon: Eladó ház Csárdán (Kisdengelegen). Telefon: vagy Eladó Csomaközön, a Károlyi utcában, kétszobás, konyhás, teraszos ház, 5 ár területen. Telefon: Eladó Lázáriban, a futballpályával szemben 55 ár föld. Telefon: Eladó Nagypeleskén ház vagy elcserélem egy apartmanra. Telefon: Eladó Szatmárhegyen 20 ár belterület, víz és villany bevezetve, közel a fõúthoz. Telefon: , 17 óra után. Eladó Vetésen, a Fõutca 330. szám alatt ház. Telefon: Eladó Szatmárhegyen két belterület (19, illetve 44 ár). Telefon: Eladó Csengerbagoson (Boghiº) háromszobás ház kerttel, gyümölcsfákkal, szõlõvel, terasszal. Irányár: euró. Telefon: Eladó Halmiban, a Zorilor utca 47. szám alatt ház. Telefon: Eladó Tamásváralján ház, 30 ár földdel. Telefon: , Eladó Tamásváralján ház, 1 hektár földdel. Telefon: , Eladó Túrterebesen, a Fõ utca 2. szám alatt háromszobás, fürdõszobás, konyhás, spájzos ház nagy pincével, nagy terasszal, garázzal, melléképületekkel (csûr, disznóól, fásszín), szõlõssel, üres telekhellyel. Irányár: euró. Telefon: Eladó Sándorhomokon, a 254. szám alatt, 200 méterre az erdõtõl ház 35 ár telekkel. Irányár: euró. Telefon: , Eladó Kispeleske bejáratánál, közvetve a fõút mellett jutányos áron 0,50 ha földterület, akár építkezési lehetõséggel. Telefon: Eladó Dabolcon, a 30. szám alatt háromszobás, konyhás, verandás, kamrás ház, 30 ár kerttel. Irányár: euró, alkudható. Telefon: Eladó Kismajtényban, Nagykároly alatt, a Korparéten 1 ha 20 ár föld, vagy akár megmûvelésre bérbe is kiadó. Telefon: Eladó Vetésben 14 ár házhely. Irányár: euró. Telefon: Pénzváltó Exchange 1 euró vétel 4,560 eladás 4,565 USA-dollár vétel 3,510 eladás 3, forint vétel 1,640 eladás 1,650 Eladó Pusztadarócon téglaház, 10 ár, azonnal beköltözhetõ. Telefon: Eladó 1 ha 15 ár föld a Nagy Réten (Râtu Mare). Telefon: Eladó Nagypeleskén azonnal beköltözhetõ családi ház, 50 ár telek, csere is érdekel. Telefon: Eladó ház Sándorhomokon, a 263. szám alatt. Telefon: Eladó Lázáriban 5 ha szántóföld, Szatmárhegye 5 ha legelõ, a Csonkáserdõ mellett két 20 áras belterület és 1 ha tölgyerdõ a Virágosban. Telefon: Gépjármû Eladó 2001-es Audi A4 limuzin, 1,6 benzines, 2007-ben beíratva, egyedüli tulajdonos Romániában; klímatronik, távirányítós központi zár, 6 légzsák, elektromos tükör és ablak, metálezüst, alufelni. Irányár: 3800 euró.telefon: Eladó 1996-os VW Passat 1,9 TDI, kombi, klímás, alufelni, vonóhorog, 2690 euró. Telefon: Eladó 1992-es 1000 köbcentis Fiat Panda, 2014-ig érvényes mûszaki vizsgával. Telefon: Eladók nehéz tárcsák 2,8 5m-ig és ekék, részletre is. Telefon: Eladó 1996-os évjáratú VW Passat 1,9 TDI, klíma, alufelni, forgalomba beíratva. Ára: 2690 euró. Telefon: Eladó 2003-as Dacia Berlina megkímélt, jó állapotban, km-ben. Telefon: Eladó Pusztadarócon kétsoros CSU. Telefon: Eladó Belarus 55-ös traktor. Telefon: Eladó 1997-es Dacia novemberig érvényes mûszakival, márciusig érvényes biztosítással, irányár: 750 euró. Telefon: Eladó Class kombájn, 1992-es Ford Transit, Java kettes, mind kitûnõ állapotban. Telefon: , Eladó 2001-es nyolcszemélyes VW Transporter 2004-es dízelmotorral, 3850 euróért. Telefon: Eladó egy kétfejes forgatható eke, valamint egy szénaforgató gép. Telefon: Eladó 2003-as Skoda Octavia 1.9 TDI kitûnõ állapotban, km-ben, ABS, AC, ESP, ülésfûtés, alufelni. Irányár 5000 euró. Telefon: Eladó 1994-es VW T4, 1,9 TDI, 6 személy + áruszállítás, jó állapotban. Telefon: Eladó 2 tonnás utánfutó. Telefon: Eladó VW Golf 2-es. Telefon: Eladó 2000-es Daewoo Tico. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ, beíratott Opel Astra Caravan 1.7-es TDI motorral. Gyártási év Mûszaki vizsga 2014-ig érvényes. Ár: 3150 euró. Telefon: Eladó 1995-ös Opel Vectra 1,7 TD 1500 euróért. Telefon: Eladó 2004-es Dacia Logan 1,6 i megütve, km-ben. Telefon: Eladó 1995-ös metálkék Golf 3-as kitûnõ állapotban, rendezett iratokkal. Irányár: 1900 euró. Telefon: Eladó 2002-es ezüstmetál Opel Astra TD 3100 euróért. Telefon: Eladó 1987-es Dacia 1310-es. Telefon: , Eladó Dacia 1310-es vagy elcserélném kétszemélyes motorra, robogóra. Szamosdob 30. szám, Kopeczky Zsolt. Eladó kitûnõ állapotban lévõ, 2000-es gyártmányú, ezüstszínû, beíratott, ig mûszakival rendelkezõ Volkswagen Passat. Irányár: 4150 euró, alkudható. Telefon: Eladó Yamaha Virago 535 köbcentis chopper motorkerékpár, kitûnõ állapotban, km-ben (3000 futott csak Romániában) saját részre hozva Németországból, extrákkal, bõr oldaltáskákkal, eredeti színében, rendezett papírokkal, megvigyázott állapotban. Irányár: 1850 euró, vagy elcserélem VW Golf IV-es TDI-re + különbözet. Telefon: , Apróhirdetési szelvény 1 LEJ Szöveg:... csak magánszemélyeknek 20 szavas hirdetés A nagykárolyi ALCONOR COMPANY KFT. kémiai laboratóriumába, megha tá - rozott idõtartamra alkalmaz felsõfokú végzettségû LABORÁNST. Önéletrajzokat a cég székhelyén, Nagy - károlyban, az. A. I. Cuza utca 27. szám alatt lehet beadni, illevte a címre elküldeni. Bõvebb felvilágosítással a 0261/ as telefonszámon szolgálnak. Csak a kiválasztott személyeket értesítik. Az elõfizetést igazoló nyugta 5 nap ingyenes hirdetésre jogosítja fel az elõfizetõt.

10 10 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Hirdetés október 22., hétfõ Eladó 2004-es kombi Dacia 1400-as km-ben, 2014-ig érvényes mûszakival és biztosítással. Irányár: 6000 lej. Telefon: Eladó kínai kistraktor 18-as tárcsával és ekével együtt. Irányár: 2200 euró. Telefon: Eladó 2008-as, beíratott, fehér, motorinás Mercedes Sprinter 315 CDI, 2148 köbméteres, 110 kw, km (valós érték), légkondis, elsõ tulajdonostól. Irányár: euró. Telefon: , Eladó 1997-es Honda Shadow 750C chopper motorkerékpár, nagyon jó állapotban, lila, km-ben. Irányár: 3300 euró. Telefon: Eladó fehérorosz MTZ 80 jó állapotban lejért, tárcsa 4200 lejért, sínes eke 1800 lejért. Telefon: Eladó háromköldökös csöves román eke és kétköldökös Lemken forgóeke. Telefon: Eladó MZ motorkerékpár, kitûnõ állapotban. Telefon: Eladó 2007-es Opel Combo 1.3 CDTI, 5 literes fogyasztás vagy elcserélem 3,5 tonnás áruszállítóra. Irányár: 3500 euró. Telefon: Eladó 2008 októberi Daewoo Matiz, magánszemélyre bejegyezve, kitûnõ állapotban, km-ben. Telefon: Eladó 2001-es benzines, full extrás, 1,6- os Skoda Octavia 4600 euróért. Telefon: Eladó 2008-as áruszállító Dacia Logan km-ben. Telefon: Eladó 2001-es Alfa Romeo 156, 140 LE, 103kW, 1,8 benzines, manuális klíma, elektromos ablakemelõ, szürke szín. Irányár 2900 euró. Telefon: Eladó román bálázó sok pótalkatrésszel, ára 2000 lej. Telefon: Eladó 1996-os VW Transporter T4, 2.4 dízel, 7 literes fogyasztás vagy elcserélem 3,5 tonnás áruszállítóra. Irányár: 3300 euró. Telefon: Eladó bontott VW Touran Caddy fényszóró, hibátlan, karcmentes állapotban. Telefon: Eladó egy 80 lóerõs szimpla meghajtású International traktor, kétfejes, forgatható ekével és szénagyûjtõvel 5000 euró. Az EXCLUSIV LV Kft. bérbe ad autóbuszokat, mikrobuszokat kirándulásokhoz alkalmazottak munkahelyi utaztatását vállalja. Telefon: Eladó 2002-es klímás, ötajtós Fiat Punto 2199 euró. Telefon: Eladó 2004-es Dacia Combi 1310-es, 5 sebességes, téli-nyári külsõkkel, injektoros motorral, jó állapotban. Ára 5000 lej. Telefon: Eladó 2001-es saját névre bejegyzett VW Golf 1.6, klíma, távirányítós centrálzár, elektromos tetõablak és tükör, szervizkönyv stb. Telefon: Eladó 2001-es benzines Opel Agila sok extrával. Irányár: 2550 euró. Telefon: Eladó 1999-es évjáratú, gázzal és benzinnel mûködõ Dacia 1310-es. Telefon: Eladó Steyr traktor ekével, tárcsával, kaszálógéppel, két pótgumival. Irányár: 4300 euró. Telefon: Eladó bejegyzetlen 1999-es Ford Transit 2,5 D, billenõplatós, dupla kabinos, dupla kerekû, 3,5 tonnás kisteherautó, jó állapotban. Telefon: Eladó U650-es traktor, jó állapotban és kombájn. Telefon: Eladó 2000-es Dacia 1310-es 2013 decemberéig érvényes mûszakival, jó állapotban, irányár: 1000 euró. Telefon: Eladó Belarus T25-ös, 28 lóerõs traktor ekével. Telefon: Eladó 2005-ös metálszürke, kétajtós VW Golf V, klíma, ABS, ESP, elektromos ablakok és tükrök, 10 légzsák stb. Irányár: 4760 euró. Telefon: Eladó 1993-as VW Vento 1,8 benzines. Irányár: 1800 euró. Telefon: Eladó két U 650-es traktor és egy eke. Telefon: Eladó bejegyzetlen 1998-as középmagas, hosszú Ford Transit 2,5 Diesel mikrobusz (haszongépjármû), 6 személyes + raktér, körbe ablakos. Telefon: Eladó 1999-es bejegyzetlen Ford Transit 2,5 TD, dupla kabinos, platós, dupla kerekû, 101 LE motorral Mezõfényen. Telefon: , Eladó gardályos Pannónia motoros kerti kistraktor, jó állapotban. Irányár: 1200 lej. Telefon: Eladó 2008-as Ford Transit Diesel, 7 személyes, rakteres, ponyvázva 2,10 x 3,30 m. Irányár: euró. Telefon: Telefon: ; A hirdetések tartalmáért a hirdetõ felel! Eladó 2005-ös Skoda Fabia. Telefon: , Eladó 2 db Sachs lengéscsillapító, kódja , megfelelõ VW Golf 5-öshöz és Skoda Octaviához. Telefon: , Mikola. Sürgõsen eladó Yamaha XV 535 Virago, kitûnõ állapotban, érvényes mûszakival. Irányár: 1700 euró.telefon: , Eladó 14-es alufelniszett Mazdára. Telefon: Eladó VW Vento 1,9 Diesel. Telefon: Eladó SPC mûtrágyaszóróval. Telefon: Eladó Staier traktor forgatható ekével. Telefon: Vegyes Őszi akció! Az Ingi Marky Kft. akciós áron eladásra kínál kerti és elektromos gépeket 10-15%-os kedvezménnyel. Túrterebes, Turului u szám, telefon: , Eladó nemes tuja, cm, bukszus, élõsövények és hibiszkusz. Telefon: Eladó Mikolában 50 kg-os süldõk, 3 db redõny (120x170, 120x150). Telefon: Eladó bécsi zongora és pianínó. Telefon: Eladó 300 db cigánytégla. Telefon: Eladó C1-es búzavetõmag, Renen és Arlequin fajták, kezelve vagy kezelés nélkül. Telefon: Eladó Börvelyben hófehér menyasszonyi ruha moletteknek. Telefon: Eladó nagyon jó állapotban lévõ kéményes konvektor. Telefon: , Eladó egyszemélyes ágy. Telefon: Eladó egy inox szõlõdaráló és 80 literes prés. Telefon: Eladó kenyérbúza. Telefon: Eladó Kálmándon egy cserépkályha, egy üvegcsillár, egy szõlõprés és bontásból ajtók, ablakok. Telefon: BOA LINES Rendszeres járat: Szatmárnémeti Józsefháza és Apa Külföldi és belföldi kirándulások, mikrobusszal. Cégek számára: alkalmazottak ingáztatása, elõnyös áron. Telefon: , DANISEB Ren d sze res járat Szat már né meti és Nagykároly között Telefon: Eladó 2 t szemes málé. Telefon: Eladó Kaplonyban málé. Telefon: Eladó traktor után köthetõ malom és pálinkafõzõ kazán. Telefon: Eladó 10 t szemes málé. Telefon: Eladó: szõlõprés, daráló, boroshordók, kétszemélyes, új gyapjúpaplan, élelmiszeripari szakkönyvek román nyelven. Telefon: Eladó 50 m 4x6-os MCG elektromos kábel és egy 25 literes alumínium kanna. Telefon: Eladó egy tízéves kanca, kiváló hámos, valamint egy herélt, egyéves csikó. Telefon: Eladók: díszcserjék, smaragdtuják, sövény - tuják, 25 féle virágzó és örökzöld díszcserje. Helyben megtekinthetõ, kiválasztható. Beültetést, tanácsadást is vállalok. Szat - márhegy, telefon: Eladó boxer kiskutya 100 euróért. Telefon: Eladó Lázáriban egy 140 kg-os húsdisznó. Telefon: , , Eladó tölgyfa sózókád és két tölgyfa szõlõskád. Telefon: Eladó daru fejõstehén és egy kétéves elsõ elõhasú piros-tarka tehén. Telefon: Eladó kétéves kancacsikó és egyéves agár. Telefon: , Eladók Túrterebesen használt bútorok. Telefon: , , Eladó 400 liter vörösbor. Telefon: Eladók fiatal tehenek, 4-5 hónapos borjak. Telefon: Eladó két turbókonvektor és egy turbóbojler. Telefon: Eladó Gencsen, a 396. szám alatt 4 m hosszú, 3 méter magas, 1,20 méter széles vasgóré. Telefon: Eladó: tömör, belsõ ajtó (208x89) 280 lejért; szürke színû Platinium színes televízió távirányító nélkül 220 lejért; kétrészes, 50-es méretû menyasszonyi ruha 400 lejért. Telefon: Napi menü Káposztaleves, disznóhússal 7 lej Zöldborsófőzelék Trandafir kolbásszal 7 lej Bármilyen esemény, a legelegánsabb környezetben: Poesis Esküvõk, keresztelõk, családi események, 100 fõig esküvõi menü - 85 lej/személy alapártól keresztelõi menü - 65 lej/személy alapártól halotti tor - 20 lej/személy alapártól Foglalás és rendelésfelvétel a ös telefonszámon, illetve a címen. Hidegtálak 99 lejtõl (4 személy számára) MC DANIELS Arni Sol Kft. Szatmárnémeti, Lucian Blaga út 66. Napi rendszeres járat Szatmárnémeti Nagykároly és Szatmárnémeti Újberek között. Telefon: Személyszállítás hetente Olaszországba, Spanyolországba, Francia o r - szágba, Portugáliába. Bérbe adunk 17 személyes mikro - buszt, vagy személyes kisbuszt. Telefon: 0261/766310, , , Rendszeres járat Szatmárnémeti Udvari; Szatmárnémeti Aranyosmeggyes; Szatmárnémeti Szamoskrassó Szamoslippó, Szatmárnémeti Avasfelsõfalu között. Telefon: Megrendeléseket a ös telefonszámon, illetve a címre várnak.

11 2012. október 22., hétfõ Hirdetés SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 11 Eladó: Neumann varrógép; Csajka 3 többfázisú varrógép; villanyhegesztõ, oxigénhegesztõ palackkal; elektromos, több funkciójú köszörûgép; kézi és motoros fúrógép, kisszekér. Telefon: Eladó Gencsen 10 darab 7 hetes malac. Telefon: Eladó malac Szatmárhegyen. Telefon: Eladó 100 kg-os húsdisznó Mikolában. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ citera. Telefon: Eladó raklap. Telefon: Eladó nagybillentyûs, ötoktávos Korg IS 50B szintetizátor és 2001-es Dacia. Telefon: Eladó 2 db új pinceajtó: egyik kültéri, üveggel, tömítéssel, 164x138, a másik beltéri, teli, 170x94. Telefon: Eladó egyszemélyes sírhely a vasúti református temetõben. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ, régi típusú Arctic hûtõszekrény. Telefon: Eladó Electrolux gázbojler és egy 56-os võlegényi ruha. Telefon: Eladó egy 5,5-ös háromfázisú motor vagy elcserélem egy 2,2-es monofázisúra. Telefon: Eladó Dacarbazin Lanchema 200. Telefon: Eladók Pusztadarócon kg közötti disznók. Telefon: Eladó Nagykárolyban nõi kerékpár 80 lej, két perzsaszõnyeg és jégdaráló koktélokhoz. Telefon: Eladó menyasszonyi ruha. Telefon: Eladó 160 kg-os disznó Lázáriban, a 257. szám alatt. Telefon: Eladó 7 éves pej kanca, Nagykárolyban. Telefon: Eladó 140 kg-os disznó Szamos - darán.telefon: Eladó Csomaközön, az 540-es házszám alatt 2 tonna étkezési krumpli, tavalyi termés. Telefon: Eladó két, 100 kg-os disznó Mikolában. Telefon: Eladó Börvelyben hófehér, vállpántos, fûzõs menyasszonyi ruha tartozékokkal: kesztyû, fátyol, koszorú. Telefon: Eladó kétéves 2 hónapos fejõstehén bikaborjúval. Telefon: Eladó homok, kavics, mosott kavics kis tételben. Telefon: Eladó 44-es menyasszonyi ruha. Telefon: , Eladó felfûrészelt tûzifa, házhoz szállítva. Telefon: Eladó feldarabolt tûzifa, házhoz szállítva. Telefon: Eladó egy kétéves kanca csikó. Telefon: Eladó homok, kavics, mosott kavics, házhoz szállítva. Telefon: Eladó betonkeverõ, hézagos tégla (rendelésre is). Telefon: Eladók használt, mûködõ HP 1740-es 17 colos, 44 cm átmérõjû monitorok, 150 lej/db. Telefon: Eladó kukorica és burgonya. Telefon: Eladó Szilágypérben nemes fehér- és vörösbor, 5 lej/ liter. Telefon: Eladó Nagykárolyban egy masszív, fából készült szekrénysor (2,70 m), egy férfi mountain bike és egy kicsi színes televízió. Telefon: Eladó Nagykárolyban egy kisebb és egy nagyobb konvektor, mindkettõ jó állapotban. Telefon: Eladók Pusztadarócon kg-os húsdisznók. Telefon: Eladó étkezési burgonya, bálázott széna és szalma. Telefon: Telefon: , Eladó Nagykárolyban fürjtojás. Telefon: Eladó Gencsen egy 180 kg-os disznó, árpa és tengeri. Telefon: Eladó széna. Telefon: Eladó szép menyasszonyi ruha, két oldalt fûzõvel, méret után lehet igazítani, kedvezõ áron. Telefon: , Eladó jó minõségû pálinka. Telefon: Eladó vetõ- és étkezési burgonya. Telefon: Eladó háromfiókos disznóól góréval. Telefon: Eladó bálázott búzaszalma, Sárközújlakon. Telefon: , Eladó 130 kg-os disznó, Gencsen, a Temetõ utca 46 szám alatt. Eladó hargitai burgonyamag: Marabel, Sante, Laura. Telefon: Eladó jutányos áron kéményes konvektor, szõlõprés, 600 literes tölgyfa kád és egy 2,5x3,5-ös perzsaszõnyeg. Telefon: , Eladó tûzifa. Telefon: Eladó Yamaha PSR 550 B szintetizátor tartozékokkal együtt, magyar használati utasítás, USB kábel, CD, a szintetizátor 2 GB-ig olvas flasht, kitûnõ állapot, méltányos ár. Telefon: Eladó két Fender szólógitár. Telefon: Eladó vetõ- és étkezési krumpli: Laura és Marabel fajták. Szállítás megoldható. Telefon: Eladók német, használt kerékpárok, nagyon jó állapotban: hagyományos vagy váltós mountain bike, férfi-, nõi, gyermekbicikli, leszervizelve, útra készen. Telefon: , Eladó Nagykárolyban Sony kazettás videokamera, jutányos áron. Telefon: Eladó Nagykárolyban 500 kg-os mérleg, jó állapotban. Telefon: Eladó szemes kukorica. Telefon: Eladó hatfiókos nyúlketrec, kóró, széna. Telefon: Eladó 35 négyzetméter német textil tapéta és energiaspirál könyvvel együtt, olcsón. Telefon: , óra között. Eladó falun három, kg közötti disznó és szemes málé. Telefon: Eladó alig használt tolószék és egy járóka. Telefon: Eladó takarmányrépa. Telefon: Eladók jutányos áron nagy, kerekes bõröndök. Telefon: Eladók Szamosdobon, a 70. szám alatt 10 hetes malacok és házi szõttes zsák. Eladó piros krumpli nagy tételben. Telefon: Eladó friss házitej rendelésre, Nagykárolyban, házhoz szállítással, minden nap, 2 lej/liter. Rendelés naponta óra között. Telefon: Eladó tûzifa, 175 lej tonnája. Telefon: Eladó csizmadia varrógép. Telefon: Eladó Gencsen malac és hízó. Telefon: Eladó kukorica. Telefon: Eladó egy 280 kg-os disznó Gencsen. Telefon: Eladó egy LG televízió és egy gyereketetõszék. Telefon: Eladó Pusztadarócon disznó, vagy elcserélem terménnyel. Telefon: Eladó szilvapálinka, fehér- és vörösbor. Telefon: Eladó dupla sírhely a vasút melletti református temetõben, az út mellett. Telefon: Eladó tégla. Telefon: Eladó Sándorhomokon, a 37. szám alatt krumpli. Telefon: Eladó Szatmárhegyen vegyes tûzifa, házhoz szállítással. Telefon: Vennék literes boroshordót. Telefon: Vásárolunk régi és új tollat. Telefon: Bérbeadás Kiadó Nagykárolyban háromszobás blokklakás. Telefon: Albérlet 2-3 személynek a Bariþiu út környékén. Telefon: Társkeresõ 63 éves hölgy komoly barátot keres. Telefon: Utazás Személyszállítás Ausztria-Németország - ba/ból, kívánt címre kétnaponta. Telefon: Személyszállítás a kívánt címre Ausztriába és Németországba; kényelemben és biztonságban. Telefon: Személyszállítás kívánt címre; Olasz - ország-románia. Telefon: , Személyeket szállítok Magyarország- Ausztria-Németország irányába, háztól házig. Telefon: Egyéb IT CISCO és LINUX kurzusok. Telefon: , cursuri.samnet.ro. Lakodalmakra, keresztelõkre fényképezést, videózást vállalok, profi felszereléssel. Telefon: Vállalom mosógép, hûtõszekrény és más elektromos cikk javítását háznál, egyéves garancia. Telefon: , Hangulatos, minõségi, színvonalas élõzenét vagy gépzenét szolgáltatunk, bármilyen alkalomra. Telefon: Kútfúrást vállalunk, egy év garanciát biztosítunk. Telefon: , Háznál javítok minden márkájú színes televíziót olcsón, garanciát vállalok, kiszállás falura is. Telefon: Kõmûvesmunkát, házfelújítást és festést is vállalok. Telefon: , Háznál javítok színes televíziót, LCD-t garanciával, vidékre is kiszállok. Telefon: Háznál javítok színes televíziót, garanciával, vidékre is kiszállok. Telefon: Házépítést, külsõ és belsõ kõmûvesmunkákat vállalunk cégeknél és magánszemélyeknél is. Telefon: , Idõs, beteg gondozását vállalom a saját lakásomon, Mogyoróson (Mãriuº). Telefon: , Kútfúrás. Telefon: Vezetéstechnika-oktatás, kedvezményes áron, Nagy Lászlóval. Telefon: , Vállaljuk mosógépek javítását háznál, garanciával, kiszállás falura is. Telefon: Gyerekfelügyeletet vállalok Szatmáron. Telefon: Részvétnyilvánítás Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, SURÁNYI ELEMÉR temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek el és mélységes gyászunkban õszinte részvéttel osztoztak. A gyászoló család Mély megrendüléssel értesültünk osztálytársunk, SÜTŐ INGRID VIVIEN édesapjának elhunytáról. Együttérzéssel és õszinte szeretettel osztozunk fájdalmában. A Bãlcescu-Petõfi Iskola IV. D osztálya és a tanító néni Őszinte részvétünket fejezzük ki Sütõ Ingrid Viviennek és édesanyjának a drága édesapa és férj elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Kétévesnél idõsebb gyermek felügyeletét vállalom, lehetõség szerint a 14-es, 15-ös vagy 16-os lakónegyedben élõ családnál. Telefon: Földet, homokot stb. szállítok házhoz, 2,5 köbméterig. Telefon: Fogsor (protézis) javítását vállalom. Telefon: , Tapasztalt kõmûves vállal falazást, vakolást, csempe- és padlócsemperakást, valamint különbözõ javításokat, reális áron. Telefon: Ácsmunkát vállalok (tetõ, terasz, csatornázás). Telefon: Homokot, kavicsot szállítok, kõmûves munkát vállalok A-tól Z-ig. Telefon: Beteggondozást, fõzést, takarítást, vasalást vagy gyerekfelügyeletet, egyszóval bármit elvállalok, kérem jelentkezzenek. Telefon: , Gépzene különbözõ rendezvényekre. Telefon: Fiatal pár vállalja idõs hölgy vagy úr gondozását (akár ágyban fekvõ betegét is), lakás ellenében. Telefon: Fiatal házaspár ház és kert gondozását vállalja ott lakás ellenében, falun. Telefon: Gyümölcsfametszést vállalok. Telefon: Háznál javítok hûtõszekrényt, garanciával. Telefon: Idõsgondozást vállalok Németországban. Telefon: Élõ fa kivágását és felaprítását vállaljuk láncfûrésszel, baltával. Telefon: Vállalok hangosítást különbözõ rendezvényekre, minõségi felszereléssel, amely igény esetén ki is bérelhetõ. Telefon: Háztartási munkát vállalok a Bãlcescu-Petõfi Iskola munkaközössége és diákjai Nagykárolyban. Telefon: Kavicsot, építkezési anyagot szállítok minden mennyiségben, 2,5 köbméteres kamionnal. Telefon: Vállalunk csempézést, festést, gipszkartonozást, építést kulcsra készen. Telefon: Vállalok térkõrakást, festést, bármilyen építkezési munkát. Telefon: Hûtõszekrény-javítás háznál, garanciával. Telefon: , Vállalok takarítást háznál, lépcsõháznál. Telefon: Bontási munkálatokat végzek, akár építõanyag ellenében is. Telefon: Vállalom színes televíziók javítását háznál, garanciával, kiszállás akár falura is. Telefon: Vállalok festõmunkát, kõmûvesmunkát, külsõ szigetelést, ácsmunkát, színezést, tetõátalakítást, lakásfelújítást. Telefon: Olcsón vállalok csemperakást, festést, gipszkartonozást, kõmûvesmunkát, lakásfelújítást. Telefon: Álláshirdetés Lapterjesztõt keresünk Kaplonyba, Józsefházára és Béltekre. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. Belsõ és külsõ munkára tapasztalattal rendelkezõ festõt vagy kõmûvest keresünk Svédországba. Angol vagy német nyelvtudásra szükség van. Jelentkezni a as telefonszámon lehet. Családorvosi rendelõ orvost alkalmaz. Telefon:

12 12 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP október 22., hétfõ Hagyományaink tiszta forrásából merítsünk Ezen a hétvégén a Hám János Óvoda szervezésében, a Bethlen Gábor Alap és a Szatmári Római Katolikus Püspökség támogatásával rendhagyó óvónõtábor került megrendezésre Erdõdhegyen tájékoztatta lapunkat Somogyi Mária és Scheitli Renáta óvónõ. A táborban, melynek az erdõdhegyi Helga Winter Közösségi Ház adott otthont, 45 óvónõ és 5 elõadó vett részt, akik Szatmár megye különbözõ telepü - léseirõl érkeztek. A rendezvény célja a térségben való megmaradás elõsegítése, egy felelõsségteljes magatartás kialakítása, illetve meg - erõ sítése az óvónõkben, hiszen nyelvünk, iskoláink jövõje minden pedagógusnak, minden magyarnak szívügye kell, hogy legyen. Ezért nagyon fontos népi hagyományaink, gyökereink fontosságának tudatosítása és a mindennapi éle tünk - ben, munkánkban való megélése, s ezáltal továbbadása gyermekeinknek. A program egyik értékét és érde - kességét az adta, hogy a szervezõk közül kerültek ki az elõadók, akik igényes, tartalmas elõadásaikban mutattak rá népi mûveltségünk gazdagságára, azt külön - bözõ oldalakról megvilágítva, mint: népi bölcsességek, életmód, kézmû vesség, népzene, ritmus, mozgás. Ezt koronázta meg Szejke Ottília tanfelügyelõ a népmesék világáról tartott elõadása. Ő többek között a népmesék személyi - ségfejlesztõ hatását és gyógyító erejét hangsúlyozta, mely mind gyermeket, mind felnõttet megtart a helyes úton a jó, a valódi értékek melletti döntésben. A népmesék ezen vetületeinek ismerete ma igen aktuális és szükséges, amikor oly sok hamis és zavaros, lelket mérgezõ hatású mese árad a gyermekeink felé, legfõ - képpen a villanypásztorrá minõsült televízióból. Az elõadásokat kézmûves foglalkozások váltották, melyekben önfeledt öröm - mel dolgozott minden óvónõ. Lel kese dé sük megmutatkozott a végeredményben, hiszen szebbnél szebb rongybabák, kosarak, csuhévirágok és bõrbõl készült, népi motívumokkal is díszített ékszerek, dísztárgyak születtek, mindnyájuk örömére. A tábor gyümölcse egy szöveg - gyûjtemény Édes Anyanyelvünk címmel, mely igényesen kiválasztott mon dókákat, népdalokat, népi gyermekjátékokat, népmeséket tartalmaz majd és segédanyagként szolgál az óvónõk számára. A szöveggyûjtemény anyagát a résztvevõ óvónõk gyûjtötték és a tábor folyamán bemutatták. A rendezvény során nemcsak a lélek, hanem a test is gazdagodott, hiszen a Hám János óvoda dajkái hagyományos ételekkel örvendeztették meg a résztvevõket, a,,búcsúebédet pedig Ádámkó István Csaba igazgató készítette. Az együttlét örömét növelte, hogy a rendezvény során Szász Piroska fõtanfelügyelõ helyettes és Ghiþ Leontina szaktanfelügyelõ is megtisztelte a táborozókat jelenlétével. A program ünnepélyes zárása kereté - ben minden résztvevõ oklevélben részesült, a meglepetés ajándék pedig egy magyar népi motívumokkal díszített könyvjelzõ volt, mely útjelzõként szolgál az értékek hordozásában. B. K. Sikeres hulladékgyûjtés Maguk a szervezõk is meglepõdtek, mekkora sikere volt a RoRec Egyesület által szervezett elektromos hulladék- nyek, nyomtatók és mindazok az elektromos cikkek, melyekre már nem volt szükségük tulajdonosaiknak. A lakosság Megismerni a környezetet, ahonnan a gyerek érkezik A háttér megismerése által vezették rá a hitoktatókat a problémás helyzetek kezelésére idei egyházmegyei találkozójukon. gyûjtõ akciónak. Szombaton és vasárnap, 9 17 óra között Szatmárnémeti tíz pont - ján felállított sátraknál lehetett leadni az elromlott vagy éppenséggel megunt, már rég nem használt elektronikai cikkeket. Az átvevésnél önkéntes diákok is segédkeztek, hiszen a gyûjtõpontok egyegy iskola mellett voltak felállítva. Szombaton már a kora délelõtti órákban szép számban, takaros sorokban gyûltek egymás mellett a számítógép-monitorok, tévékészülékek, mosógépek, hûtõszekré- Halálos baleset Vasárnap, hajnali 4 óra 20 perckor Szamoslippó közelében történt halálos kimenetelû közlekedési baleset. A 37 éves, erdõszádai (Máramaros megye) T. G. S. az útviszonyoknak nem megfelelõ nagy sebességgel vezetett, elvesztette nagy örömmel üdvözölte ezt az akciót, hiszen Szatmárnémetiben (még) nincs egy állandóan üzemelõ gyûjtõhely és a nagyobb méretû, használaton kívüli készülélektõl elég nehéz megszabadulni a kisebbeket pedig egyszerûen a szemétbe dobjuk, súlyosan szennyezve környezetünket. Vasárnap este, az akciót lezáró tombolasorsolás után gyorsmérleget vontak a szervezõk: több, mint 20 tonna hulladék gyûlt össze a két nap alatt! uralmát a gépjármû fölött és lesodródott az úttestrõl. A baleset következtében utasa, a 24 éves B. F. A. életét vesztette. A súlysan sérült gépkocsivezetõnél 0,76 mg/l alkoholszintet mutatott ki a szonda. A hátrányos helyzetû és roma gyerekekkel való foglalkozás volt a témája az október 19. és 21-e között megrendezett hitoktatók egyházmegyei találkozójának. A nagyszokondi Szent Ignác lelki gya - korlatos házban összegyûlt vallástanárok - nak dr. Szabó Thalmeiner Noémi, a Babeº-Bolyai Tudományegyetem Pszicho - lógia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet Szatmárnémeti Kihelyezett Tagoza - tának adjunktusa és Kardos Melinda, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Neveléstudományi Karának doktorandusza tartott helyzetgyakorlatokkal kiegészí - tett interaktív elõadást. Ezekben igyekeztek rávezetni a hitoktatókat, hogy különbözõ helyzetekben mit miért tesz a gyerek az osztályban, mi a célja vele, mi az, ami motiválja bizonyos viselkedések megtételére. Az elõadók próbáltak rávilágítani néhány olyan emberi dologra, csoportdinamikai változás - ra, amelyek alapján a hitoktatók meg tudják érteni, hogy mi zajlik az osztályban és az okokat kezelve tudnak majd ott hatékonyabban mûködni. Helyzetgyakorlatokon keresztül vezet - ték a tanárokat: Ez tapasztalati tanulás. Játékos gyakorlatok segítségével megél - tetünk olyan helyzeteket, amik a val ó ság - ban is megtörténnek. Ezeket ki ele mez zük, mindenki elmondja az érzéseit, amik születtek közben és annak a követ - keztetéseit általánosítjuk és alkalmazzuk a gyakorlatra. Megbeszélés szintjén eljutunk a gyakorlathoz. Ez tulajdonképpen a képzés módszere - mondta dr. Szabó Thalmeiner Noémi. Befogadás, kizárás, együttmûködés, bevonás: A roma gyerekekkel való foglalkozás esetében meg kell ismerni a roma kultúrát, értékrendet és ennek tudatában kell oktatni. Sok esetben ott jelentkezik a probléma, hogy a pedagógus nem ismeri azt a helyzetet, ahonnan a gyermek jön. Nem ismeri a kultúrát, nem tudja, hogy milyen értékek irányítják a viselkedést és ez vonhatja maga után az értékkon flik - tusokat. Ha ezt meg tapasztalja, már nyit a gyermek felé. A megismerés által már könnyebb ezeket a problémákat kezelni, mert jobban tud kommunikálni, kialakul egy bizalmi kapcsolat és az együttmûködés folytán a problémák is megoldhatók. Minden gyereknél ugyanígy kell ennek mûködnie, de itt vannak bizonyos sajátosságok, amiket még hozzá tudunk adni és ez a kultúrabeli különbség. A találkozón összevetéseket készítettek a roma és a nem roma kultúra sajá - tosságairól és értékrendjérõl. Különbözõ elõítéleteket vizsgáltak meg mind a két részrõl, mindezeket pedig iskolai kontextusba ültették. A hitoktatók találkozója vasárnap délben ért véget.

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát"

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a Tavaszi Kupát Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát" U9 1 / 8 Helyszín: Paks Dátum: 2014.05.08. Értékelés: ASE BAJA 4 : 12 A mérkőzés előtti cél az volt, hogy mindenki játéklehetőséghez jusson, többet-kevesebbet

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket: Tisztelt Sporttársak! A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket: 2007. július 1-től életbe lépett nevezési rend értelmében minden nemzeti szövetség jogosult versenyszámonként

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2014/ /2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján

Tanítási év helyi rendje 2014/ /2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján Tanítási év helyi rendje 2014/2015 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok száma: 5 nap 1 hónap nap hét napja tanítási nap sorszám feladat óra

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

2013. OKTÓBER HAVI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE

2013. OKTÓBER HAVI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 2013. OKTÓBER HAVI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE Október 1-jén a zenei világnap alkalmából fellépő Újfehértói Fúvószenekar nagy sikerű koncertet adott iskolánkban a város kulturális napi rendezvényeinek keretein

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem!

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! 2015-02-15 12:00:00 Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán!

Részletesebben

ÜTEMTERV tanév

ÜTEMTERV tanév ÜTEMTERV 2013 2014. tanév SZEPTEMBER 2. h Az első tanítási nap 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra Felső tagozat: 1-5.óra: osztályfőnöki óra Ebéd

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Bonifert Domonkos matematika verseny I. forduló feladatai és kor szülői értekezletek 1. és 5. évfolyam

Bonifert Domonkos matematika verseny I. forduló feladatai és kor szülői értekezletek 1. és 5. évfolyam időpont esemény 09. 01. 8.00 óra évnyitó 09.01. Bonifert Domonkos matematika verseny I. forduló feladatai 09. 02. 17 és 17.30-kor szülői értekezletek 1. és 5. évfolyam 09. 05. 17 és 17 30 szülői értekezletek

Részletesebben

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely A Székely Szabadság Napja - 2016. március 10., Marosvásárhely 2016. 03. 04. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által működtetett Demokrácia-központok is részt vesznek a Marosvásárhelyen március 10-én megszervezésre

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Lássuk az eredményeket!

Lássuk az eredményeket! 2012. április 28-29. között került megrendezésre az idei évi Ifjúsági, Junior, Masters Fekvenyomó Magyar Bajnokság, Jánoshalmán. 3 héttel a Fekvenyomó Világbajnokság előtt, sokaknak ez volt az utolsó verseny,

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók)

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) 2012.02.18-án Magyarország, Erdély és Felvidék után első alkalommal a délvidéken, Topolyán került megrendezésre a V. Balassi kupa nyílt szablyavívó verseny.

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2012. 14. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2012. 14. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2012. 14. hét Erdély Önálló magyar vonal a MOGYE-n Elfogadta a kormány azt a határozatot, amely egy új kart hoz létre a magyar és angol tannyelvű szakok számára a Marosvásárhelyi

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása

Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása Hantz Péter egyetemi adjunktus, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár jegyző, az Oktatási Szakbizottság elnöke, Erdélyi Magyar Nemzeti

Részletesebben

KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEK

KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEK KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEK MEGYEI SZINTŰ VERSENYEK: Terematlétika 30 m síkfutás Velekei Bence 4.a 2. hely Sály Péter 7.a 2. hely Tömöttlabdadobás Gerencsér Vivien 8.b Pataki Péter 7.b 5. hely 5-körös futás

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Közzétételi lista A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Sorszám Beosztás Végzettség Szakképzettség Tanított tárgyak 1. tanító főiskola tanító, technika

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

A REÁL munkaközösség tervezete 2016/2017 tanév

A REÁL munkaközösség tervezete 2016/2017 tanév A REÁL munkaközösség tervezete 2016/2017 tanév Készítette: Orbán Noémi Jóváhagyta: Horváthné Páter Beatrix Igazgató Herend, 2016. szeptember 15. A munkaközösség tagjai, a tantárgyakat tanító tanárok, tanítók

Részletesebben

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Iskolánkról Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolát 2004-ben alapította a Szegedi Tudományegyetem. Iskolánk, fiatal kora

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ 2014-15-ÖS TANÉV KÉSZÍTETTE: FUKÁSZ LÁSZLÓNÉ ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET 20 augusztus 29-én 20 AUGUSZTUS 2014-2015-ös tanév -181 tanítási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Eseménynaptár os tanév. Szeptember

Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Eseménynaptár os tanév. Szeptember 1. 6-12-ig 7. 8. 15. Szeptember Első tanítási nap Szülői ért. összevont is az 1. évf.-on Szülői ért. összevont is az 5. évf.-on Német erdei iskola 3.-4. oszt. Szülői értekezletek a 2. évfolyamnak Szülői

Részletesebben

Március 15-i ünnepi programok

Március 15-i ünnepi programok Március 15-i ünnepi programok 2012. 3. 14. Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Erdély számos magyarlakta településén emlékezik ünnepségsorozattal az 1848-as szabadságharc

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00)

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00) 2016/6. szám (14. hét) 2016. április 8. HÍRLEVÉL 2335 Taksony, Fő út 85. telefon: 24/520-777 fax: 24/520-770 e-mail: onkormanyzat@taksony.hu www.taksony.hu Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

6/ sz. Hivatalos közlöny MEGYEI II. OSZTÁLY NYUGATI CSOPORT 6. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 6. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT

6/ sz. Hivatalos közlöny MEGYEI II. OSZTÁLY NYUGATI CSOPORT 6. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 6. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT Magyar Labdarúgó Szövetség Tolna Megyei Igazgatósága Telefonok: 74/511-123 7100 Szekszárd, Keselyűsi u 3. 74/511-124 E-mail: tolna@mlsz.hu Fax: 74/412-857 Honlap cím: www.tolnalsz.hu 6/2015-2016 sz. Hivatalos

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

2005 legjobb sportolóinak, csapatainak kiértékelése

2005 legjobb sportolóinak, csapatainak kiértékelése 2005 legjobb sportolóinak, csapatainak kiértékelése Gúta város önkormányzatának sportbizottsága a 2006 os év januári ülésén határozatot hozott a 2005 - ös év legjobb sportolóinak, csapatainak kiértékeléséről.

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

8/ sz. Hivatalos közlöny MEGYEI II. OSZTÁLY NYUGATI CSOPORT 8. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 8. FORDULÓ U-21-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT

8/ sz. Hivatalos közlöny MEGYEI II. OSZTÁLY NYUGATI CSOPORT 8. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 8. FORDULÓ U-21-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT Magyar Labdarúgó Szövetség Tolna Megyei Igazgatósága Telefonok: 74/511-123 7100 Szekszárd, Keselyűsi u 3. 74/511-124 E-mail: tolna@mlsz.hu Fax: 74/412-857 Honlap cím: www.tolnalsz.hu 8/2013-2014 sz. Hivatalos

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Forever Cup Dunaújvárosban

Forever Cup Dunaújvárosban Dunaújváros volt az egyik állomása a Forever Cupa selejtezőjének, melyet a Dunaújváros stadionban rendezett meg a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség. A kupára 16 csapat nevezett be, hogy megnyerje a dunaújvárosi

Részletesebben

2016/2017 tanév rendje

2016/2017 tanév rendje 2016/2017 tanév rendje 2016/2017. tanév rendjéről a 12/2016. EMMI rendelete alapján 2016. augusztus 23. kedd Gólyatáboros szülői értekezlet 2016. augusztus 24-26. sz - cs - p Gólyatábor - Révfülöp 2016.

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben