Románia magyar irodalmának bibliográfiája.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Románia magyar irodalmának bibliográfiája."

Átírás

1 B I B L I O G R Á F I A Románia magyar irodalmának bibliográfiája év. Összeállította: Valentiny Antal. A romániai magyar kisebbség irodalmának évi bibliográfiája kevesebb számú műről számol be, mint a megelőző évi, mivel összesen 282 (298) címszót tartalmaz és 7 utaló és 14 összefoglaló címszó levonásával 261 (274) munka leírását adja, amelyek közül 9 a megelőző évi bibliográfia kiegészítését, teszi, 2 pedig még egy évvel élőbbről való. A gyűjtött anyag szakcsoportok és százalékarány szerinti megoszlását az alábbi kimutatás tünteti fel: I. Szépirodalom 58 = 22'2% (72 = 26'3 /o) ebből a) Verses művek 21 = 36'3% (17) b) Széppróza 36 = 621% (44) c) Színdarabok 1= 1"6%(11) 11. Tudományos és ismeretterjesztő müvek 70 = 26'8% (71 = 26'3%) III. Vallásos irodalom 39 = 15% (40 = 14'5%) IV. Tankönyvek 22= 8'4%(19 = 6'8%) V. Törvények, rendeletek, szabályok 6= 2'3% (7= 2T>%) VI. Időszaki irodalom 44 = 16'9% (45 = 16'3%) ebből a) vkönyvek, jelentések, jegyzőkönyvek 13 (11) b) Iskolai értesítők - - _ 4 (9) c) Naptárak 27 (25) VII. Különfélék 22= 8'4% (20 = 7*3%) (A zárójelbe tett számok az évi eredményeket tüntetik fel.) A szakcsoportok szerinti megoszlás azt mutatja, hogy a jelzett csökkenés majdnem teljes egészében az irodalmi szempontból legjelentősebb csoportra, a szépirodalomra esik, amely a tavalyi 72 művel szemben csak 58 művel szerepel, míg a többi szakcsoportban a változás egészen jelentéktelen. A szépirodalmi csoporton belőli megoszlásból azt látjuk, hogy amíg a verses művek a tavalyiakhoz képest 4 művel gyarapodtak, a széppróza 8 művet veszített, a színdarabok csoportját pedig egyetlen mű (az is színpadi költemény) képviseli. Sajátságos jelenség, hogy szépíróink, akik annyi becsületet szereztek az erdélyi magyar irodalomnak, parlagon hagyták a színpadi irodalom mezejét; évenkénti kimutatásaink csak néha-néha tüntetnek fel

2 396 e téren egy-egy jelentősebb munkál, máskülönben a színdarabok csoportja leginkább csak a gyermekszínpad szükségleteit sorolta fel. Az erdélyi írók magyarországi kiadásait 10 *-gal megjelölt címszó alatt írtuk le; közöttük 3 olyan kiadás van, amely majdnem egyidőben jelent meg az erdélyivel, ami örvendetesen mutatja, hogy íróink egy része már kivívta az elismerést az egységes magyar irodalom Ítélőszéke előtt is. Figyelemmel kísértem az idén is a bibliográfiában szereplő' müveknél a megjelenési helyek szerinti elosztódást. Az eredmény azt mutatta, liogy a261 mű közül (3 litografált könyvet figyelmen kívül hagyva) 149 jelent meg Kolozsvárt, tehát majdnem 58%, ami azt igazolja, hogy Kolozsvár vezető helye a romániai magyar könyvnyomtatás terén egyre jobban elhatározóvá válik. A Kolozsvárt nyomtatott 149 műből 76 (51%) a inerva r. t. nyomdájából került ki, nagy részük mint ezen irodalmi intézet saját kiadványa. Kolozsvár tehát elsősorban a inerva r. t. tevékenységének köszönheti vezető helyét. Kolozsvár után a többi városok, mint magyar könyvek nyomtatási helyei ekként következnek: Nagyvárad 16, arosvásárhely 14. Temesvár 12, Arad 10, Brassó 9, armarossziget 5, Torda 4 müvei. A régi királyságban nyomtatott művek száma 8, külföldön pedig 10 jelent meg. Az évben feljegyzett művekkel a romániai magyar irodalom termelése az években 5696 művet tesz ki. * int az évi bibliográfiánk bevezetésében tettük, hasonlítsuk össze most is a romániai magyar irodalom számadatait a többségi nép irodalmának számadataival, alapul vévén újból a Román Akadémia könyvtárának az évi működéséről beszámoló jelentését, amely egyik táblázatában a beérkezett köteles nyomtatványok megoszlását mutatja természetük és nyelvük szerint. táblázat a következő: ( táblázat kevesebb magyar művet mutat, mint bibliográfiánk, mivel ez utóbbi a vegyes nyelvű és a külföldi nyomtatású műveket is számontartja.)

3 397 táblázat elárulja, hogy óta a román könyvek száma emelkedett, a magyar könyvek száma pedig csökkent. Érdekes az is, hogy Romániában a magyar és német kisebbség könyvtermelését jóval felülhaladja a francia nyelvű könyvek száma. z utóbbiak többnyire román szerzők munkái és a tudományos eredményeknek egy világnyelven való ismertetését szolgálják. egfigyelhetjük azt is, hogy óta a magyar nyelvű folyóiratok és hírlapok száma is fogyóban van. Ami a hírlapirodalmat illeti, a román hírlapirodalom számadatai is erősen csökkentek, aminek a magyarázata bizonyára az, hogy az ország egységes politikai pártjának kialakulásával a pártpolitikai sajtó elvesztette a talaját. Ugyancsak az akadémiai könyvtár idézett jelentése alapján alkalmunk van egy másik igen fontos és eddig elmulasztott összehasonlítás megtevésére, nevezetesen ti magyarországi könyvtermelés számarányának a romániai magyar könyvtermelés nagyságával való szembeállítására. Az akadémiai könyvtár a román könyvtermelésnek a többi államokéval való összehasonlítására a következő táblázatot állította ugyanis össze: Bulgária (1937) mű Jugoszlávia (1932) Spanyolország (1935) agyarország (1936) Románia (1937) Lengyelország (1935) Olaszország (1936) Ha e kimutatás alapján összevetjük a agyarországon az évben megjelent könyvek számát az ugyanazon évi romániai magyar könyvek számával, ez utóbbiak mintegy 7'5%-át képezik az előbbieknek. Valljuk be, hogy ez jelentősebb arány, mint ahogy eddig gondoltuk, mert hiszen tudnivaló, hogy az erdélyi magyarság a maga szerény irodalmának támogatása mellett jelentősen hozzájárul a magyarországi magyar könyvek kelendőségéhez is.

4 39S I. SZÉPIROD ALO. a) Verses művek. Benedekf}i Samu. Hívnak a földek. (Versek.) Cluj , 1 lev.»grafica«kny. Diószeghy Dezső. Az elkésett ember, -versei. Oradea Grafica''. A címlapot Weisz árton festőművész rajzolta. Dsida Jenő. Angyalok citeráján. Versek. rdélyi Szépmíves Céh. (Cluj-Kolozsvár.) , 1 lev.; a szerző arcképével. (inerva rt.) (Az rdélyi Szépmíves Céh 121. kiadványa, X. sorozatának számú könyve.) Forka Antal, Ifj. Örök béke. - versei. (Lugoj.) Év n Tip.»Union«. Goga, Octavian. Költemények. Fordította: Kibédi Sándor.»Széphalom«irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat. Cluj-Kolozsvár , 1 lev. (»Lyceum«ny.) Gross Adolf. Két világtájon... (Költemények.) Arad. (1938.) Tip. Corvin. Guthy Jenő. egleltem az Istent. (Versek.) Arad (Tip. Lovrov & Co.) Gyallay-Pap Sándor. Parancsolom: tűrni kell!!... Cluj inerva rt. Gyallay-Pap Sándor. Zúg a rengeteg. >: Széphalom «irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat kiadása. (Cluj.) , 1 lev., 1 arck. (inerva rt.) Hegyi ndre. Napóra. Versek. Cluj- Kolozsvár , 1 lev. inerva rt. kiadása. A címlapot és fametszeteket készítette Lengyel József. Jánosy Jakab. Földi tüzek égi tüzek. Cluj »Gloria.«A könyv borítólapját Tóth István festőművész rajzolta. Kabós Éva. Zörgessetek! egnyittatik! Cluj. 8" , 1 lev.»gloria«ny. A borítéklap Gy. Szabó Béla kezemunkája. Papp Asztrik. Üzenem... Versek. Cluj Szent Bonaventura kny. Petőfi Sándor. János vitéz. A helység kalapácsa. Bolond Istók. Bevezetéssel ellátta: Görög Ferenc. Képes kiadás. Cluj. Én n. 8" inerva rt. kiadása. Petőfi Sándor költeményei. Életrajzzal ellátta Görög Ferenc. Képes kiadás. Cluj. Év n inerva rt. kiadása. Plesz Artúr. 4 dimenzió. [Timijoara. I Év n (Tip. Huniadi.) Poe, dgár Allan. A holló. (The raven.) fangolul és magyarul. I Fordította Franyó Zoltán. Cserépfalvi kiadása. Budapest. 4 U (300 számozott példányban készült a timi oarai Helikon ny. rt. betűivel.) A Református gyházkerületi Nőszövetség versenypályázata gyermekek részére, az iskolai évben. [Az elszavalandó költemények gyűjteménye.! (Cluj ) (4«) 18 1 (Tip. Nagy.) Salamon rnő. Szegények küszöbén... Új versek. elletted élnek! Román versek magyarul. Szilágyi-nyomda kiadása. arosvásárhely (Tip. Szilágyi.) (Lei 100.) ireagu Octavian. Krisztus árnyékában. (Költemények prózában.) Átköltötte: Flórián Tibor. Cluj-Kolozsvár. 8" inerva rt. A címlap N. Jeney Lajos rajza. Tompa ihály. lbeszélő költemények. összeállította: Gyallay Pap Domokos. Cluj-Kolozsvár inerva rt. kiadása. (A»agyar Nép? könyvtára. 57.) (Ára 15 Lei.) b) Széppróza. (Regények, elbeszélések, mesék, stb.) Baksay Sándor. Patak banya. Törté- rt. kiadása. (A»agyar Nép«könyvtára, net ária Terézia uralkodásának idejé- 58.) (Ára 20 Lei.) bői. Cluj-Kolozsvár inerva * Bánffy iklós, Gróf. rdélyi törté-

5 399 net. A fali írás második szava: és híj jávai találtattál.,. I II. Révai kiadás. (Budapest.) I , II (Révai ny.) Barta Sándor. Üj Júdea. (Utópia.) regénye. Hamvas Lázár előszavával. Sajtó alá rendezte: Sztojka László. Cluj , 1 lev. Fraternitas R. T. nyomása. (Ára 60 lej.) Biró János, Hegyaljai. Tíízjel Hegyalján. ercurea-ciuc. Év 11. 8", 85 L, 1 lev. Tip. Péter Ferenc. Búzás Gerő. A hargitai lélektorony. Regény-film. Cluj. Év n Tip. Glória'. A könyv címlapja Szopos Sándor festőművész rajza. Déznai Viktor és Gárdonyi István. A D-terv. ugen Prager könyvkiadó. Bratislava-Pozsony. (1938.) 8" [Timi$oara. Tip. Huniadi.l Gagyi László. A kiválasztottak. Regény. Szépmíves Céh. (Cluj.) 8" (inerva rt. Az rdélyi Szépmíves Céh 118. kiadványa, X. sorozatának számú könyve.) * Gagyi László. A kiválasztottak. Révai [kiadási. ( könyv első kiadása az rdélyi Szépmíves Céhnél (Cluj-Kolozsvár) jelent meg.) (Budapest ) (Révai ny.) (Ára P ) Gross Adolf. esszi hegyek-völgyek tájain... (Útleírás.) Arad. Év n Tip. Corvin. Gyallay Domokos. Genovéva. Érzékeny történet. Hajdankor! szép históriák nyomán. ásodik kiadás. Cluj-Kolozsvár. 8" inerva rt. kiadása. Gyallay Domokos. Nyár Solymoson. Regény I. II. Könyvbarátok Társasága. Cluj , 2 lev. (inerva rt.) (rdélyi Könyvesház. 4. és 5. kötete.) A címlapot és jelképet Szopos Sándor festőművész rajzolta. Halász Antal. rdélyi barázdák. Oradea. Év n , 1 lev.»grafica.«(a borítólapot Földes rajzolta.) Hegedűs Lóránt. Viola-város. Könyvbarátok Társasága. Cluj , 1 lev. (inerva rt.) (rdélyi Könyvesház. 6. kötet.) A címlapot és jelképet Szopos Sándor festőművész rajzolta. Iieszke Bcla. Brüsszeli délután.»sziget«kiadás. Brajov-Brassó , 2 lev. (»Hunyady«nyomda.) A fedőlap Kollár Gusztáv festőművész eredeti rajza. Horváth Jenő. ost szedtem a fáról. (inerva kiadás.) Cluj-Kolozsvár I., 1 lev. inerva rt. Hunyadi Sándor. Irina. A 20 éves Keleti Újság regényajándéka. (Cluj-Kolozsvár.) Év n. (4 0.) (Lapkiadó Részvénytársaság kny.) A címlap Ványolós rajza. Kemény János. ítéletidő. Történetek és rajzok a havas életéből. rdélyi Szépmíves Céh. (Cluj-Kolozsvár.) , 2 lev. (inerva rt.) (Az rdélyi Szépmíves Céh 122. kiadványa. XI. sorozatának 1 2. számú könyve.) Kerpel Izsó. Összegyűjtött műfordításai, versei és egyéb cikkei. Arad, 1938 január hó 8. Nagy , 2 lev. Lovrov kny. (Borítékán: Versek, műfordítások és cikkek ) * Kuncz Aladár. Fekete kolostor. Feljegyzések a francia internáltságból. (I. II. kötet.) 8. kiadás. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. kiadása. Budapest. v n (Athenaeum rt. kny.) ael Ferenc. mberek vagyunk. Regény. Cluj , 2 lev.»grafica«knv. arót Sándor. A világ ablaka. Oradea. (1938) Sonnenfeld R. T. kiadása. A borítólap Grünbaum rnő eredeti kőrajza. ezei Béla. Ősök és hősök. Leitner Zoltán előszavával.»népünk«oradea kiadása. Oradea , 1 lev.»grafica.«a borítólap Grünbaum rnő rajza. Nagy Borbála. A Xántus-völgyi ütközet. Kiadja: Az rdélyi Róm. Katolikus Népszövetség. Kolozsvár (Tip. Glória.) (Falu-Füzetek. 2.) Ára 3 Lej. * Nyirő József. Az én népem ik ezer. (Budapest.) Révai. Év n (Révai-nyomda.) Ötvös Béla.... és megbüntetem hetedíziglen. Történelmi regény. Oradea Sonnenfeld S. A. (A borítólapot Földes rajzolta.)

6 400 Rónai rnő. Krasznojárszk. Nagyvárad. 8" , 14 képmell. Franklinnyomda nyomása. (A borítólap Földes munkája.) Seidner Imre. rika. Regény. (Arad ) (Tip. ovrov & Co.) Szántó György. eléte. I. II. rdélyi Szépmíves Céh. (Cluj.) I , 1 lev.; II , x lev. (inerva rt.) (Az rdélyi Szépmíves Céh kiadványa. X. sorozatának , számú könyve.) Szántó György. eléte. II. Révai [kiadási. (Budapest ) 8. I ; II (Révai ny.) * Szentimrei Jenő. Ferenc tekintetes úr. Kölcsey Ferenc életregénye. Athenaeum kiadás. TBudapest (Az Athenaeum rt. nyomása.) [Ára 178 Lei. I (Szini Lajos.) Nyüszkölés a feredőn s a nagy víz martyán. Irta: Laji bá. (Szopos Sándor rajzaival.) (árk István kiadása.) II, kiadás. Negyedik ezer. Gheorgheni-Gyergyószentmiklós , 1 lev. árk István kny. Tamási Áron. Ragyog egy csillag. Regény. Szépmíves Céh. (Cluj.) 8" , 1 lev. (inerva rt.) (Az rdélyi Szépmíves Céh 116. kiadványa. X. sorozatának számú könyve.) * Tamási Áron. Ragyog egy csillag. Révai [kiadási. ( könyv első kiadása az rdélyi Szépmíves Céhnél jelent meg. (Cluj-Kolozsvár.) (Budapest ) (Révai ny.) Á bekötési tábla rajzát Fenyves Sándor tanár tervezte. Tavaszy Sándor. rdélyi tetők. Üti élmények és természeti képek. Szépmíves Céh. (Cluj.) 8" , 3 lev., 14 táblán 37 képmell. (inerva rt.) (Az rdélyi Szépmíves Céh 117. kiadványa. X. sorozatának számú könyve.) Torday Adél. A titokzatos ház. (A Szent Kereszt Szövetség kiadása és tulajdona.) Cluj-Kolozsvár , 1 lev. Szent Bonaventura kny. A címlapot és a szövegközti képeket Torday Adél rajzolta. egrendelhető a Szentföld Biztosi Hivatalánál, Cluj-Kolozsvár, Str. Franciscanilor No. 1. Zsigmond iklós. Az élet riportjai- Arad. Év n. 8" Tip. Lovrov & Co. c) Színdarabok. Salamon rnő. Ének a szolgák sorsá Tip. Szilágyi. (Ára 50 Lei.) ról. (Színpadi költemény.) Tárgu-ure?. II. TUDOÁNYOS ÉS ISRTTRJSZTŐ ÜVK. Ahogy mi akarjuk... Az Új Cionista Szervezet célkitűzései és programja. (Oradea.) Év n (»Grafica.«) (Herzl- Könyvtár. 4. szám.) Ara 10 Lei. Alkotás és béke. A»Chaluz Baal elacha«központjának kiadványa. (Cluj.) Év n. S'\ (Tip. Orient.) Alkotás és béke. (Kiadja: Chaluc Baal elacha<' ardeali központja.) [Cluj. I Év n (Tip. Orient.) Amit a református középiskoláról mindenkinek tudnia kell. Kiáltó Szó kiadása. Cluj-Kolozsvár , 1 lev. (Tip.»Studio«Nagy.) (A»Kiáltó Szó' könyvei. 9. szám.) Bein, Aicx. A cionista mozgalom lényege és története. Bevezető tanulmány. Az rdélyi Cionista Kulturközpont kiadása. Timi^oara (Tip. Uhrraann.) Bihor-Biharmegye, Oradca-Nagyvárad kultúrtörténete és öregdiákjainak emlékkönyve. A szerkesztőbizottság megbizásából szerkesztette Fehér Dezső. Szervezte Honig Sándor. Oradea , 4 lev. Sonnenfeld Adolf rt. * Biró József. A gernyeszegi Telekikastély. Budapest ; 12 táblán képmell. (Sárkány Nyomda Rt.) Bitay Árpád. Az Alba-Iuliai r. kat.

7 401 székesegyház és környéke. Az jún. 7-iki püspökszentelés emlékére. Alba- Iulia Püspöki Lyceumi kny. Bodor Kálmán. Gyógynövénygyüjtés és értékesítés. Az rdélyi Református gyházkerület kiadása. (Cluj.) Én n (Tip. inerva.) Boróczy rzsébet, Cs. A konyhakert. Kiadja az Ágisz Szövetkezet Közművelődési Szakosztálya. Bra?ov-Brasjó (Tip. Bodor.) (Hasznos Könyvtár. 21. szám. IV. évfolyam 1. szám február hó. Gazdasági sorozat 8-ik füzet.) Ára 6 Lei. Bözödi György. Székely bánja. 22 fényképfelvétellel. ásodik kiadás. Tizenhét erdélyi fiatai író kiadása. (Cluj ) ; 5 táblán képmell. (Tip. Glória.) Chindea, Teodor. A székelyek viszonya a román fejedelemségekhez 1527-től napjainkig. Sibiu. Év n. 8" Tip. Dacia Traianá«. (Ára 5 Lei.) A cionizmus uj korszaka. Cluj. Év n. 8" Fraternitas R. T. nyomása. (Noar-Könyvek.) (Ára 30 lej.) Crainicescu-ateescu lisa. Az»Antireumatic Dr. Oeriu»jelentősége a rheumás bántalmak új gyógykezelésében. Kivonat a»clujul cdical«c. folyóirat évi 4-ik számából. [Buc. I Tip. Olimpul.l Csiby Andor. Valea Strámbá-i Gyergyótekerőpataki >Súgó«cseppkőbarlang leírása. Gheorgheni. Év lev. Kahan kny. Ára: 10 Lei. Csűry Bálint. agyar lakodalom. (Vőfélykönyv.) összeállít itta:. III. kiadás. Cluj-Kolozsvár , 1 lev. inerva rt. (A > agyar Nép- könyvtára. 3. sz.) Debreczeni István. A négyszázéves debreceni református kollégium története. Kiadja a Királyhágómelléki Református gyházkerület iratterjesztési osztálya. (Oradea.) Év n. 8, 148 1,, 1 lev, (Kálvin kny.) Az első öt év a bucure$ti-i Unitárius issziói gyházközség életéből. Szerkesztette: Lörinczy Géza T 938. (Bucurejti.) Év (Tip. Bernát.) mlékkönyv Dr. Szádeczky-Kardoss Gyula emlékezetére. Szerkesztette Balogh rnő. rdélyi úzeum-gyesület. Cluj- Kolozsvár , 1 lev., 1 táb. inerva rt. Az rdélyi úzeum-gyesület Székelyudvarhelyen augusztus hó napjain tartott tizennegyedik vándorgyűlésének emlékkönyve. Szerkesztette: György Lajos. Kiadja az rdélyi úzeum-gyesüet. Cluj , 2 lev. (inerva rt.) NB. A 13-ik 1935-ben jelent meg. rdélyi Szépmíves Céh. [Ismertetés.] Cluj-Kolozsvár. Év n Ferenczi Sándor. Az egykori Kászonszék régészete. A kászoni székelyek letelepülése és eredete. Cluj-Kolozsvár , 1 lev. inerva rt. Ferenczi Sándor. Firtosváralja ősibb neve: Besenyőfalva. Különlenyomat az rdélyi úzeum XLIII, k., 3. füzetéből. Cluj-Kolozsvár inerva rt. Fikker János. A vallás gyökerei. Cluj- Kolozsvár, , 1 lev.»pallas«kny. Fodor István, szerelem Szerelem a házasságban. (Deva ) 8" (Tip. > Ardealul«.) Gál Kelemen. Jakab lek élet- és jellemrajza, Különös tekintettel irodalmi munkásságának unitárius vonatkozásaira és jelentőségére. Cluj-Kolozsvár , 2 lev.; 1 arck. (Az Unitárius Irodalmi Társaság Szakkönyvtára.) Gederai levelek. Cluj. Év n ; 2 táblán képmell. Fraternitas R.-T. nyomása. (Noar-Könyvek.) György Lajos. Dr. Bitay Árpád életrajzi adatai és tudományos munkássága. Az... kiadása. Cluj , 1 arcképmell. inerva rt. (rdélyi Tudományos Füzetek sz.) György Lajos. Dr. Bitay Árpád emlékezete. Az rdélyi Iskola kiadása. Cluj- Kolozsvár. 8 () Nyomdajelzés nélkül. * György Lajos. Világjáró anekdoták, összeállította. Budapest A agyar Könyvbarátok részére kiadja a Kir. agy. gyetemi Nyomda. Helyesírási szótár. A. Tud. Akadémia szójegyzéke. Cluj. 8. II Glória kny. (Népművelési Füzetek. 3. sz.)

8 402 Kántor Lajos. Czegei gróf Wass Ottilia, az rdélyi úzeum-gyesület nagy jótevője. Az... kiadása. Cluj , i arcképmell. inerva rt. (rdélyi Tudományos Füzetek. 96. sz.) Kelemen Lajos. Kolozsvári műemlékkrónika. Különlevonat a Pásztortűz évi számából. Cluj-Kolozsvár inerva rt. Kelemen Lajos. Református templomi mennyezet- és karfestések. Különlenyomat az rdélyi agyar Református Naptár évéből. Cluj-Kolozsvár inerva rt. Koncz Lajos. Konyha-kertészet. Cluj. 8" inerva rt. kiadása. (A»agyar Nép«könyvtára ) (Ára 50 lei.) Kovács László,. fhelyesen: Kl\ A finn néprajzi mozgalom. Különlenyomat a»hitel«1938. évfolyam 4. számából. Cluj Tip. Glória. * Kristóf György. Az erdélyi időszaki sajtó a kiegyezéstől a közhatalom változásáig ( ). Különlenyomat a ^agyar Könyvszemle «1938. evi i, szamából, Budapest Királyi agyar gyetemi Nyomda. Lakatos István. A román zene fejlődéstörténete. Az... kiadása. Cluj inerva rt. (rdélyi Tudományos Füzetek. 98. sz.) Lévai Lajos. Székelyudvarhelyi Székely Dalegyiet emlékkönyvecskéje. ( ) Irta és összeállította:. (Odorhei.) Év n , 1 lev. Könyvnyomda R.-T. Lukács ansvét. Arkangyal pallosa vagy szabadulás az ördögi italtól. Kiadja: Az rdélyi Róm. Katolikus Népszövetség. Kolozsvár (Tip. Glória.) Falu-Fűzetek. 1.) Ára 2 lej. enachem endel. Űj Zsidóország urópában. Cluj. (1938.) Fraternitas R.-T nyomása. (Ára 40 Lei.) ikó Imre. A román kisebbségi statutum. Különlenyomat a Hitel évi 3. számából. Cluj-Kolozsvár Gloria-kny. oldvai Ferenc. Galambtenyésztők kézikönyve. A házigalamb-fajták származásának, történetének, fejlődésének, fajtajellegeinek és tenyésztésének az átöröklés alapján való ismertetése.»columbida«(,v. Glória - Transilvaniei) kisállattenyésztő egyesület kiadása. Cluj , 1 lev. (Tip, Grafica.) Nagy András. gészségpolitikai vázlat. Különlenyomat a Hitel évi 1. számából. Cluj. 8" Glória kny. Nagy András. Jó egészséget! János tapasztalatai a főorvos úr szolgálatában. Cluj-Kolozsvár. S H, 82 1, inerva rt, kiadása. (A -agyar Nép<' könyvtára. 59-) (Ára 15 Lei.) Nagy Géza. Akik kősziklára építettek. gyháztörténeti dolgozatok. Cluj-Kolozsvár. (1937.) »Grafika«kny. Nagy Ödön. Szórvány és beolvadas. Különlenyomat a»iitel«1938. évfolyam 4. számából. Cluj. 8, Tip. Glória. Nyárády rastnus Gyula. A Tordahasadék. onográlikus ismertetés 117 ábraval és egy Í színben nyomott részletes térképpel. Cluj ' V, »Lyceum«nyomda. Nyárády. Gyula. A Tordahasadék nevezetesebb látnivalóinak rövid ismertetése. 21 képpel és egy színes térképpel. Aceasta lucrarc este dipa mica a monografiei ilustrate»cheia Turzii«(ín edi^ie rornáneascá), 51»Tordahasadék«(ín edi^ie maghiara) apárute ín anul Cluj. Év Tipografia»Studio«. Oppert's nglish lessons. nglish without teacher with phonetic pronunciation. I-es part. Az angol nyelvnek magánúton való megtanulására összeállította és nyelvtani magyarázatokkal ellátta Oppert Géza. I. rész. Timijoara. Év n Tip.»Victoria«. Peszach Fraternitas kiadás. Cluj. 8, 5o 1, Fraternitas ny, (Noar-Könyvek.) Pintér Jenő György Lajos. A magyar irodalom története. I. Régi irodalom. II. Üj irodalom. Az rdélyi Iskola kiadása. (Cluj.) , 2 lev.; 92 1., 1 lev. (Glória kny.) (Népművelési Füzetek sz.) Pozsonyi József. A Petro eni-i róm. kath. egyházközség rövid története, öszszeállította. Hateg. 8" Tip. Isidor Berger. Pu;cariu, Radu. Cakium a sebészetben. Kivonat a»románia edicala«t936

9 ^03 április i-i számából. [Bucurejti.] Év n lev. [Tip. minescu.] Radó Ferenc. A zsidó szülők és a zsidó iskola. Tárgu-ure$ Tip. S. A. Bela Révész. Románia új alkotmányának jelentősége református egyházunk szempontjából. Az március 11-én a Református Theologia ifjúsága előtt a püspöki vizitáció alkalmával tartott két előadás. Cluj inerva rt. Ros Hasana Cluj. Év n I. Fraternitas R. T. nyomása. (Noar- Könyvek.) (Ára: 30 lej.) Dr. Roussel-féle Sterandryl, kristályosított testikuláris hormon sajátsága, hatása, javallatai a férfinél, a nőnél. [Bucure ti.j Év n. 8" , 1 lev. [Tip.»Cartea Románeascá«.l Sass Kálmán.»lvész a nép, mely tudomány nélkül való.«hóseás 4:6. Iskoláink története. Valea lui ihai. Év ti lev., 29 1.; 2 lev. képmell. Tip. Deck, Schmidt Béla. A vérbaj. I. II. rész. Kiadja az Ágisz Szövetkezet Közművelődési Szakosztálya. Bra ov-brassó. 8. I. rész , 1 mell.; II, rész , 1 mell. (Tip. Bodor.) (Hasznos Könyvtár szám. IV. évfolyam szám március, julius hó. gészségügyi sorozat. 7 8-ik füzet.) Ára füzetenként 6 Lei. Strohli Ferenc Tóbiás, Griinwald rnő, Lasz Gyula. A circumcisio. Vallási és orvosi tanulmány. Ábrákkal és eredeti fényképfelvételekkel. Cluj. Évn. 8. í.í, r 8 1. Tip.»Orient«. (24 1. magyar és 8 1. héber szöveggel.) Szabó T. Attila. A transylvan magyar társadalomkutatás. Különlenyomat a Hitel évi 1. számából. Az rdélyi úzeum-gyesület kiadása. Cluj Glória kny. (Tudományos Füzetek. 97. sz.) Szabó T. Attila. Kelemen Lajos tudományos munkásságának negyven éve. ( ) összeállította:. Az... kiadása. Cluj inerva rt. (rdélyi Tudományos Füzetek. 99. sz.) Szabó T. Attila. iért és hogyan gyűjtsük a helyneveket? Különlenyomat az rdélyi Iskola V. évf számából. Cluj Glória kny. (Népművelési Füzetek. 4. sz.) Székely nagyjaink, összeállította: Ladó Lajos. Székely Alkalmazottak Újságja kiadása. (Cluj-Kolozsvár.) Év n (Tip.»örient«.) Szilágyi Olivér. A székelyföldi görög keleti és görög katolikus vallású lakósság az 1857-iki és 1910-iki népszámlálások tükrében. Különlenyomat a»agyar Kisebbség* nemzetpolitikai szemle évi 1 2. számából. Lugoj Husvéth és Hoffcr kny. Szimonisz Henrik. A gyújtópont. Tanulmány a szudetanémet problémáról. A szudetavidék statisztikai térképével. A szerző saját kiadása. (Timi oara.) (»Temeswarer Zeitung«nyomdája.) A könyv címlapját tervezte és rajzolta: Wáchter Sándor. Tavaszy Sándor. A nevelés református alapelvei leány- és fiú-középiskoláinkban. Az rdélyi Református gyházkerület Iratterjesztésének kiadása. Cluj-Kolozsvár inerva rt. Urmösi Károlyné emléke. Cluj. Év n Pallas-nyomda. Valentiny Antal. Románia -nagy,ír irodalmának bibliográfiája év. összeállította:. Az... kiadása. Cluj- Kolozsvár inerva rt. (rdélyi Tudományos Füzetek sz.) III. VALLÁSOS (Adorján Gábor.) Üzenet: azaz lelkipásztori levél a Tg.-urej-marosvásárhelyi reformátusokhoz. Halottaink. (Tg.- ure?.) Év n (Tip.»Pax«.) Andrea, Joh. Val. Az Úr jámbor szolgája. Szellemi szórakozás együgyű keresztyének mulattatására. Fordította: IRODALO. akkai Sándor. Az»Ifjú rdély«kiadása. (Cluj.) 8 U (»Grafica«kny.) Bibliai Tárház, (összeállította: Jakab Béni.) (Tg.-ure.) Év n (Tip. Pax.«) Kapható: Páncél Lászlónál Tárgu-ure?, str. Prir.cipele Carol 86. Bibliaköri vezérfonal. (NrSwövetségek,

10 404 férfiszövetségek, ifj. ker. egyesületek és leányszövetségek számára.) Különlenyomat a Református lelkipásztor kézikönyvéből. Cluj inerva rt. Boldogok a tisztaszivüek... István püspök főpásztori szózata híveihez. mlékül a máriaradnai zarándoklatra szept Oradea , 1 lev. Szent László rt. kny. Dombi József S. J. A Katolikus Akció vezérkönyve, összeállította: Kiadja az Alba Iulia-i Római Katolikus Püspökség. (Cluj ) 8" 1 arck,, 1 lev,, (Szent Bonaventura kny.) Égi harmat, (összeállította: Jakab Béni.) (Tg.-űre?.) Év n (Tip.»Pax,«) gybegyűltünk... Ima és énekfüzet gyermekek részére. (Kézirat gyanánt. Összeállította és kiadja: Veress rnő.) (Cluj.) Év n (Tip. Glória.) Az vangélium hangja, (összeállította: Jakab Béni.) (Tg.-ure?.) Év n (Tip.»Pax.«) Felolvasások az imahétre 1938 dec. 3 ic. (Bucure$ti.) (4 0.) (Tip. $i dit.»c..«) Fosdick merson Harry. Útazás Palesztinában. (A Pilgrimage to Palestine.) Angolból fordította: Lőfi Ödön. Az előszót írta: Szent-Iványi Sándor. Az Unitárius Sajtó- és Iratterjesztő-Bizottság és az Unitárius Irodalmi Társaság kiadása. Kolozsvár , 1 lev., 1 térkép.»pallas«kny. (Szabadelvű Vallásos Értekezések. XII.) Földes Zoltán. Az Ó-Szövetség hősei. Cluj. 8" Szent Bonaventura kny. Gergely Ferenc. Légy hív mindhalálig! (A vegyes-házasságról.)»gyház és iszszió«kiadása. (Cluj.) 8" (»Grafica<' kny.) Horváth László. Nyugalom... ötödik kiadás. Bucure ti. (1938). 8, Tiparniía. (NB. Az előző kiadások közül csak az évi 2. kiadás jelent meg Romániában.) Imre Lajos. Hivatás és élet. lmélkedések, prédikációk, előadások. Cluj-Kolozsvár inerva rt. kiadása. Imre Lajos. Liliom a tövisek között. (A református egyházak világtestvérisége.) Turda. Év n. 8" Füssy könyvny.»itt az Isten köztünk.«a csendes óra és családi áhítat könyve az év minden napjára. (Az Ifjú rdély és a Királyhágómelléki Ref. gyházkerület Iratterjesztésének közös kiadása. Terjeszti a Királyhágómelléki Ref. gyházkerület Iratterjesztése. A szerkesztést Borbáth Dániel végezte.) Cluj ) 8", ( Grafica«kny.) (Élő Köny/ek. 11.) Jézust követő asszony ik. N'W/óvetségi kézikönyv. Kiadta a transzilvániai nőszövetség egyházkerületi elnöksége, a kerületi nőszövetség megalakulásának tizedik évfordulója alkalmából. Sajtó alá rendezte aksay Albert. Cluj. 8" , 1 lev.»grafica«kny. Jörgensen \J. Johannes\ Köpf (Károly). Zarándokút Szent Ferenc kábájában. (A Szent Bonaventura Nyomda kiadása és tulajdona.) Cluj-Kolozsvár Szent Bonaventura kny. Keresztény Kalauz, (összeállította: Jakab Béni.) (Tg.-ure?.) Év n (Tip.»Pax«.) Konfirmációra előkészítő káté, azaz rövid foglalata mindannak, amit egy öntudatos református keresztyén embernek hitéről, életéről és egyházáról tudnia kell. Néhai Szoboszlai Pap István és Révész Bálint tiszántúli püspökök kátéja nyomán átdolgoztatta és kiadta a Királyhágómelléki Református gyházkerület, az évi közgyűlés 38-e) határozata alapján. Oradea-N így várad Kálvin kny. László Dezső. Az Anyaszentegyház élete és szolgálata. A theologiának mint gyakorlati theologiának alapkérdései. Cluj (Tip. -Glória*.) A könyv címlapját és az első oldal díszét Debreczeni László rajzolta. Lecketerv vasárnapi iskolák és gyermekistentiszteletek számára az évre. Különlenyomat a Református lelkipásztor kézikönyvé-bői. Cluj inerva rt. Liturgikus szentmise a dési ferencrendiek templomában. (Kézirat gyanánt.) i'dej.) Év n (edgyesi Lajos kny.)

11 405 A misszió az élet jele. Néhány szó a misszió lényegéről s egyházunk külmiszsziói munkájáról. Az rdélyi Református gyházkerület kiadása. Cluj-Kolozsvár inerva rt. Nagy Ottó,. Hiszek a Szentháromság-egy Istenben. (A református hit.) gyház és isszió kiadása Turda. Turda. 8" Füssy kny. Pakocs Károly. A Júdás-misztérium. Cluj Bonaventura. (Ára 30 Lei.) egrendelhető a Szent Bonaventura könyvnyomdában. Cluj, Str, Franciscanilor No. i. Puskás Hugolin, P. Szent Antal élete. Cluj. Kis 8" Szent Bonaventura kny. (A Katholikus Világ Könyvei. 21. füzet.) (Ára 6 Lei.) NB. A 20. füzet 1931-ben jelent meg. A református beteg imakönyve. Az rdélyi Református gyházkerület Iratterjesztésének kiadása. Cluj , 1 lev. inerva rt. Református egyházi énekeskönyv. Az rdélyi Református gyházkerület használatára. Kizárólagosan kötelező használatra megállapított kiadás. Az rdélyi Református gyházkerület számú hivatalos kiadványa. Hangjegynélküli teljes szövegkiadás. Cluj-Kolozsvár. 8 n. XVI, inerva rt. A református lelkipásztor kézikönyve. Borbáth Dániel, Darkó Ákos és László Dezső közreműködésével szerkesztette Imre Lajos. Az rdélyi Református gyházkerület kiadása. II. kötet. Cluj-Kolozsvár. 8. VIII, , 1 lev. (inerva rt.) (rdélyi Református gyházi Könyvtár. XIX XX.) A református presbiter kis kátéja. VIII. kiadás. 12. ezer. Az rdélyi Református gyházkerület Iratterjesztésének kiadása. Odorheiu inerva ny. Sipos Géza. Halál, hol a te fullánkod?! gyház és isszió kiadása. (Turda.) , i lev. (Füssy kny.) Szent-Iványi Sándor. Jézus gyógyításai. (Lélektani tanulmány.) Cluj »Pallas«kny. (Szabadelvű Vallásos Értekezések. X.) Tanulmányok a ref. vallási irodalom köréből], Cluj. Év n Tip. >Universala«S. A. A Tg.-urej-marosvásárhelyi református lelkipásztorok levele a gyülekezet tagjaihoz. (Tárgu-ure.) Év n (Tip.»Pax«.) Vásárhelyi János. A református keresztyén imádságos könyve. Az rdélyi Református gyházkerület Iratterjesztésének kiadványa. (Cluj ) Tip. inerva. Wilbur orse arl. A mi unitárius örökségünk. (A szabadelvű kereszténység összefoglaló története.) Angolból fordította és kiegészítette: Szent-Iványi Sándor.) Az Unitárius Sajtó- és Iratterjesztő- Bizottság kiadása. (Cluj.) (1. XVI, (»Pallas«kny.) (Szabadelvű Vallásos Értekezések. XI.) Zengjen hálaének! Énekeskönyv. (»Ifjú rdély«kiadása.) VIII. kiadás ezer. (Cluj.) , 2 lev. (»Grafica«kny.) (Ára 10 Lei.) (Élő Könyvek. 5.) IV. TANKÖNYVK. Abecedar. A inerva Irodalmi és Nyomdai űintézet Részvénytársaság ábécés könyve. Intocmite de:. Szerkesztették: Lőrinczi Ferenc, Bedelean Diomed, Kali Sándor, Ősz Sándor. (Cluj-Kolozsvár.) (inerva rt.) (Ára 34 Lei.) Aritmeticá pentru cl. II. primará cu limba de predare maghiará. Számtan a magyar tannyelvű elemi iskolák II. oszt. számára. Intocmitá de. Szerkesztették: Lőrinczi Ferenc, Bedelean Diomed, Kali Sándor. Cluj inerva rt. kiadása. Aritmeticá fi geometrie pentru cl. IV. primará. Számtan és mértan az elemi iskolák IV. oszt. számára. Intocmitá de. Szerkesztették: Lőrinczi Ferenc, Ferenczi Gábor, Bedelean Diomed, Kali Sándor. Cluj inerva rt. kiadása. Bilinszky Lajos. Gramatica maghiará

12 406 pentru cl. I i II licealá, gimnazialá fi normala. ódszeres magyar nyelvtan a liceum, gimnázium és tanítóképző I. és II. osztálya számára. Cluj inerva rt. kiadása. (Ára 40 Lei.) Czumbel Lajos. Katholikus hitvédelem. A középiskolák számára és a művelt köröknek magánhasználatra. II. kiadás. Cluj , 1 lev. Kiadja a inerva rt. (Ára: 50 Lei.) vangéliumi történetek. Tankönyv az unitárius elemi iskolák IV. osztálya számára. összeállította Benczédi Pál. Cluj- Kolozsvár. Év n , 1 lev. inerva rt. György Lajos. Istoria limbii 51 literaturii maghiare vechi pána la Pentru clasa VII. A magyar nyelv és irodalom története 1825-ig. A VII. osztály számára. Szerkesztette:. Cluj-Kolozsvár inerva rt. kiadása. (Ára 150 lej.) György Lajos. Istoria literaturii maghiare moderne Pentru clasa VIII. A magyar irodalom története A VIII. osztály számára szerkesztette:. Cluj-Kolozsvár inerva rt. kiadása. (Ára 180 lej.) Imre Lajos és aksay Albert. Valláskönyv az elemi népiskolák I. és II. osztályos református növendékei számára. Az rdélyi Rel. gyházkerület Iratterjesztésének kiadása. Cluj-Kolozsvár. (1938.) , 1 lev. (inerva rt.) (Az rdélyi Református gyház Valláskönyvei. I.) Kotsis ária Cecilia. Carte de cántece pentru jcolilc secundare cl. I. Énekeskönyv középiskolák I. oszt. számára. összeállította:. Cluj-Kolozsvár inerva rt. kiadása. (Ára 32 Lei.) Kotsis ária Cecilia. Carte de cántecc pentru jcolile secundare cl. II. Énekeskönyv középiskolák II. oszt. számára. összeállította:. Cluj-Kolozsvár inerva rt. kiadása. (Ára 32 Lei.) Kotsis ária Cecilia. Carte de cántece pentru jcolile secundare cl. III. Énekeskönyv középiskolák III. oszt. számára. összeállította:. Cluj-Kolozsvár inerva rt. kiadása. (Ára 42 Lei.) Kulsis ária Cecilia. Carte de cántece pentru jcolile secundare cl. IV. Énekeskönyv középiskolák IV. oszt. számára. összeállította:. Cluj-Kolozsvár inerva rt. kiadása. (Ára 42 Lei.) Limba maghiará. Carte de cetire pentru cl. II. priniará cu limba de predare maghiará. agyar nyelv. Olvasókönyv és egyéb tudnivalók a magyar tannyelvű iskolák II. osztálya számára. Intocmitá de. Szerkesztették: Lörinczi Ferenc, Bedelcan Diomed, Kali Sándor, Ősz Sándor. Cluj. 8 U inerva rt. kiadása. (Ára a vele egy kötetbe foglalt számtannal és román nyelvkönyv/el együtt 60 Lei.) Limba romána. Cl. II. IFüggelék az elemi iskolák II. osztályú tankönyvéhez. I Cluj ditura inerva. Lörinczi Ferenc. Carte de aritmetica pentru clasa Ill-a a coalelor primare cu limba de predare maghiara. Számtan könyv a magyar tannyelvű elemi iskolák III. osztálya számára. Az elemi iskola új tantervnek megfelelően összeállította:. Cluj. 8 n inerva rt. kiadása. agyar nyelv, olvasókönyv, nyelvtan, természettudományok és számtan a magyar tannyelvű elemi iskolák III. osztálya számára. Intocmitá de Szerkesztették: Lörinczi Ferenc, Ferenczi Gábor, ősz Sándor, Bedelean Diomed. Cluj inerva rt. kiadása. (Ára a vele egy kötetbe foglalt román nyelvkönyvvel együtt 80 Lei.) agyar nyelv, olvasókönyv, nyelvtan, természettudományok, földrajz és számtan a magyar tannyelvű elemi iskolák IV. osztálya számára. Szerkesztették: Lörinczi Ferenc, Bedelean Diomed, Ferenczi Gábor, Kali Sándor. Cluj inerva rt. kiadása. (Ára a vele egy kötetbe foglalt rónán nyelvkönyvvel együtt 90 Lei.) anual de limba romána pentru $coalele primare particulare 51 confesionale cu limba de predare maghiará sau cu ahá limba minoritará. Clasa III. Intocmit de: Francisc Lörinczi, Bedelean Diomed, T.

13 407 C. Stan. Cluj ditura inerva. (NB. A lapokon magyar nyelvű történelmi olvasmányok.) anual de limba română pentru şcoalele primare particulare şi confesionale cu limba de predare maghiară (sau cu altă limbă minoritară). Clasa IV. întocmit de: Francisc Lőrinczi, Bed ele an Diomcd, T. C. Stan. Cluj ditura inerva. Scheffler János. Istoria bisericii catolice pentru şcolile secundare. diţia III. Katholikus egyháztörténelem középiskolák részére. Harmadik átdolgozott kiadás. Cluj. 8" inerva rt. kiadása. (Ára 50 Lei.) Xántusné Pauli Aranka. Geografia umană şi politică pentru clasa VI. secundară. mberföldrajz és politikai földrajz középiskolák VI. oszt. számára. Cluj- Kolozsvár inerva rt. kiadása- (Ára 90 Lei.) V. TÖRVÉNYK, RNDLTK, SZABÁLYOK. Az rdélyi Református gyházkerület Diakonissza Intézetének szabályzata és rendtartása. Az rdélyi Ref. gyházkerület Diakonissza Intézetének hivatalos kiadványa. Cluj-Kolozsvár. 8" »Grafica«kny. Ára 10 Lei. Az rdélyi Református gyházkerület Igazgatótanácsától. Szám: III. Körlevél elemi iskoláink nagytiszteletű elnökeinek és igazgató-tanító atyánkfiainak az tanévi beiratások tárgyában. (Cluj.) (inerva.) Főesperesek szabályzata. Alba-Iulia. Év n Tip. - Cetatea ;. Programa analitică a învăţământului primar (Apărută în onitorul Oficial Nr- 156 cu deciziunea Nr. ti2.967 din. 7 Iulie 1938 a inisterului ducaţiunii Naţionale.) Részletes tanterv az elemi iskolák részére. (egjelent a onitorul Oficial 156. számában a nemzetnevelésügyi minisztérium sz. határozatával.) A fordítást végezte: Lőrinczi Ferenc. Cluj-Kolozsvár inerva rt. kiadása. [Románul és magyarul.] Törvény a bankkereskedelem megszervezéséről és szabályozásáról. A»Consum«közgazdasági újság kiadása. Cluj. Év n, Tip,»Cultura«. Az Unitárius Nők Országos Szövetségének alapszabályai. Cluj-Kolozsvár. Kis inerva rt. VI. IDŐSZAKI IRODALO. a) Évkönyvek, évi jelentések, jegyzőkönyvek. Almanahul vreesc. Jüdisches Jahrbuch. Zsidó évkönyv Szerkesztik: Drechsler iksa, Leichtmann Andor, Naschitz Imre. IV. évfolyam. Kiadja a»hercules«mezőgazdasági farm r. t. [Timişoara. I 8 n , 1 lev. [Tip. oravetz.l Catalogus Dioecesis Albae Iuliensis pro anno Albae luliae. i x officina tipographica Lycei piscopalis. Directorium in usum Dioecesis Albae Iuliensis pro anno Domini 1939 iussu et auctoritate Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Aaron árton administratoris apostoliéi editum. Albae luliae x officina tipographica lycei episcopalis. Az rdélyi Református gyházkerület tanítói értekezletének arosvásárhelyen április 21. napján tartott alakuló gyűlésének jegyzőkönyve. Az rdélyi Református gyházkerület tanítói értekezlete elnökségének számú kiadványa. (Kézirat gyanánt.) Cluj inerva rt. Iparos Évkönyv Szerkeszti: Kő-

14 408 rössy Árpád. Az»Ipari Élet«kiadása. Cluj lev., , i lev. Kiadja: :>Centrala«kny. Jelentés a baia-marei ref. egyház évi állapotáról. 30. füzet. Kiadja a Presbitérium. (Baia-are.) Év n (Ducret-nyomda.) Pénzügyi Almanach az évre. 3. évfolyam. Irta és összeállította: Irinyi Sándor. (Timi$oara.) (»Victoria«-ny.) A Római Kat. gyházmegyei Tanács november 12-én Clajon tartott negyedik [helyesen: ötödik] rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. Cluj " Szent Bonaventura kny. A Római Kat. gyházmegyei Tanács évi november 18-án Cluj-Kolozsváron tartott hatodik rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. Cluj-Kolozsvár Szent Bonaventura kny, A Romániai Zsinatpresbiteri Ág. Hitv. vang. gyház évi nov. hó íj 16-án, Aradon megtartott nyolcadik rendes kerületi közgyűlésének jegyzőkönyve. (Bra$ov.) Év n Tip. Égető. Az Unitárius gyházi Főtanács évi januárius hó napjain Clujon tartott évi rendes üléseinek jegyzőkönyve. Szerkesztette: Benczédi Pál. Cluj >Pallas«kny. Az Unitárius Zsinati Főtanács október 2 4. napjain Cluj-Kolozsváron tartott püspökbeiktatással és lelkészszenteléssel egybekötött évi rendes üléseinek jegyzőkönyve. Szerkesztette: Kiss lek. Cluj. Év n »Pallas«kny.»Uram segélj!«a görgényi református egyházmegye évkönyve Kiadja: A Görgényi Református gyházmegye Lelkészértekezlete. (Szerkesztette: Vajda István.) Tárgu-urej-arosvásárhely, (Tip.»Pax«.) ~Helicon«Petri Károly könyvesboltja. b) Iskolai értesítők. Kolozsvár. A Református Theologiai Fakultás értesítője az tanévről. Szerkesztette: Gönczy Lajos. A Ref. Theol. Fakultás kiadványa. (Cluj.) Év n Grafica kny. Kolozsvár. Az Unitárius gyház Teológiai Akadémiájának értesítője az iskolai évről. Szerkesztette Kiss lek. XLII. évfolyam. Cluj »Pallas«kny. arosvásárhely. A tárgu-muref-i református leányiskola (gimnázium és elemi iskola) értesítője az iskolai évről. XLVII. évfolyam. Szerkesztette: Rakssányi Aranka. Tg.-urej. Év n , 1 lev. Tip. Szilágyi. Sepsiszentgyörgy. A Sft.-Gheorghe-i ref. Székely-ikó kollégium nyilvánossági jogú főgimnáziumának és leánygimnáziumának értesítője az ik iskolai évről. Az elöljáróság megbízásából szerkesztette: Demeter Béla. Sft.- Gheorghe.] Év n , 1 lev. (Tip. óricz tefan.) c) Naptárak.»Amicus«diáknaptár az iskolai évre, (Szerkeszti: Az»Amicus«naptár szerkesztő-bizottsága.)»lepage«könyvkereskedés. Cluj. 8, , $ lev. (>Pallas«kny.) Aradi legújabb Kalendáriom, Krisztus urunk születése után 1939-ik közönséges esztendőre. (90. évfolyam.) Arad Reiner kny. A Békesség naptára az évre. Szerkesztik: olnár Károly és Culmann Géza. A agyar Baptista Szövetség kiadása. Timi$oara (Tip.»ercur«. Oradea.) Ára 12 Lei. Bucure^ti-i agyar vicces naptár évre, Szerkeszci és kiadja:»agentura Románeascás. Bucure$ti (Tip,»Steaua Artei«.) Családi Naptár az évre. Szerkesztette: Pogány arcél. Kiadja a Brassói Lapok könyvkereskedése. (Bra ov.) (Ára 16 Lei.) Az erdélyi gazda naptára Szerkesztik: Gr. Teleki Ádám, Török Bálint.

15 409 LXIX. évfolyam. Kiadja: az rdélyi Gazdasági gylet. Cluj-Kolozsvár XV 1.; 2 képmell. inerva rt. rdélyi Kalendárium évre. Különös tekintettel az erdélyi vásárok hibátlan kiadására. Negyvenkettedik évfolyam. Kiadótulajdonos:»Füssy«könyvnyomda. Turda, sztl. 1.; 1 képmell. rdélyi közhasznú székely naptár a/ ik 365 napból álló közönséges évre. A vásárok pontos jegyzékével. Szerkeszti: Krón rnő. 29-ik évfolyam. Székely naptárak kiadóvállalata. Tárgu-urej- arosvásárhely , 8 lev. [Szilágyi ny.] (Lei 18.) A borítékon: Régi cs valódi Szentistváni Péter András-féle székely naptár. rdélyi magyar naptár XIX. évfolyam. (Kiadja a inerva R.-T. Cluj.) Cluj-Kolozsvár. 8". 176+XVI 1.; 2 képmell. inerva rt. rdélyi magyar református naptár az évre. Az rdélyi Református gyházkerület Iratterjesztésének kiadása. Cluj-Kolozsvár , 2 képmell. inerva rt. (Ára 20 Lei.) Friss Újság naptára Oradea. 8, lev. Pásztor de kny, (Kezelési költség 5 Lei.) A Gazda Naptára az évre. Szerkesztette: Pogány xrcel. Kiadja a Brassói Lapok könyvkereskedése. (Brajov.) (Ara 16 Lei.) Hangya naptár XVII. évfolyam. Szerkeszti és kiadja a»hangya«központ Aiud-Nagyenyed. Cluj-Kolozsvár ; 8 lev. képmell. inerva rt. Katolikus gyermeknaptár az évre. Szerkesztette: Torday Adél. (Cluj- Kolozsvár.) lev., (»Gloria«- nyomda.) Katolikus Naptár az évre. XVI. évfolyam, összeállította: a»katolikus Világ«szerkesztősége. Tulajdonos: a kolozsvári szentferencrendi kolostor. Cluj- Kolozsvár szt l- 1- Sze.il Bonaventura kny. Képes Szentcsalád naptár az évre. XIV. évfolyam. Oradea Szent László-nyomda rt. A borítékán rdélyi Szentcsalád naptár címet visel. Kincses naptár az évre. Cluj. 8" XVI. 1.; 2 le/.»c. Grafica>; ny. (Ára 15 lej.) A Kis Újság agyar Népnaptára az 1938., esztendőre. Szerkeszti: Papp Andor. Kiadja: Kis Újság Lapvállalata Arad. (Arad.) 8. Az esztendőre. 8 lev., XVI Az esztendőre. (gy teljes regénnyel.) XVI, NB. A 32 lapos regény kiadója üller D. Budapest és Cegléden nyomatott Sárik Gyula és Géza kny.-ban. Legjobb naptár az közönséges évre. Szerkesztette és kiadja: Az >Ágisz Általános Gazdasági Szövetkezet közművelődési szakosztálya. Brajov Cultura kny. (Ára 14 lej.) Legújabb képes székely naptár az évre. Szerkeszti és kiadja: Nagy Sándor. Tárgu-ure?. 8 U Nagy Samu nyomdája. (Ára 12 Lei.) agyar Újság Naptára. Szövege azonos az rdélyi magyar naptár szövegével. agyarság naptára. Szövege azonos az Országos agyar Naptár szövegével és a Friss Újság naptára kivonata. esélő Naptár. Szövege azonos a Gazda Naptár szövegével. unkás Naptár Szerkesztik: Hoffer Géza és Deutschek Géza. Kiadja:»lőre«kolozsvári szerkesztősége és kiadóhivatala. Cluj , 2 lev. (Tip. >Grafica«.) (Ára 15 Lei.) Nagy képes naotár az 1939-ik évre. XXXIV. évfolyam. Oradea. 8, Szent László-nyomda rt. A borítékán a következő címek valamelyikét viseli: Földmívelők nagy képes naptára, Keresztény élet nagy képes naptára, esemondó naptár, Pázmány képes naptár. Országos agyar Naptár. Szövege azonos a agyarság naptára szövegével és a Friss Újság naptára kivonata. Református árvaházi képes naptár Kiadja: a Királyhágómelléki Református gyházkerület Iratterjesztése. Szerkesztette: Csernák Béla. XlII-ik évfolyam. Oradea-(Nagy várad) Kálvin kny. Ára 16 Lei.

16 410 Regélő Naptár. Szövege azonos a Családi Naptár szövegével. A Római Katolikus Népszövetség naptára az évre. X. évfolyam. Cluj ; 1 képmell. Tip. >Gloria«. A borítékán: Katolikus Népszövetség Naptára.»Special«zsebnaptár V-ik évfolyam. (Felelős szerkesztők: Rétby Ferenc és Gufárt Károly.) Cluj-Kolozsvár , 1 térk. [inerva rt.l Szilágysági református naptár az cvre. Szerkesztették: Kovács Zsigmond, Bereczky József, Kádár Imre, G. Kovács István, Köblös ndre, Pálúr iklós, Végh Árpád. (A Szilágyszolnoki Református gyházmegye Lelkésztestületének kiadása.) Carei XVI 1. Róth és Komáromy nyomda. (Ára 15 Lei.) A borítékán: Református naptár. Unitárius naptár az 1939-ik közönséges évre. Kiadja: A Dávid Ferenc-gylet. Cluj-Kolozsvár , 2 mell. Pallas? kny. VII. KÜLÖNFÉLÉK. Bianchini Stella. Asszonyok Golgotája. Riportregény. Kiegészítésül: A szerelem kalmárai, iss llie orton detektivkisasszony kalandjai. (Timi oara.) Év U. iii 1. (Tip. Timiijoaraer Zeitung.) Bianchini Stella. lőadás a Feleségképző Akadémián. A Londonban tartott ily irányú előadásokról gyorsírói jegyzetek alapján. (Timijoara.) Év n. 8". 96 I. (Tip. Timi$oaraer Zeitung.) Ára 20 Lei.) Cálau^a óraműim Arad. Aradváros útmutatója. di^ia lui 1. Kerpel. Arad. (1938.) 8. i2 ü Tip. Lovrov öc Co. (Románul és magyarul.) Czelnai szter. Főzelékek. A francia és keleti konyha különlegességei. Bra$ov. Év Égető nyomda. (Ára 35 lei.) Dinnyés Árpád. i a divat nőben? Huszonegy fontos női típus. Timisoara. I Év n , 2 lev. Tip.»Timi$oara-er Zeitung*. (Ára 20 Lei.) Futball-évkönyv (Szerkesztették: Grosz Sándor és Szerényt István. (Arad.) 8". Ó4 1. (Tip. Lovrov &c Co.) Gaái Sándor. Életszabályok és tanácsok. Tarsadalmi neveléstan! Az értelmi és az erkölcsi nevelésről alkotott ideál. (Cluj.) Év 11. 8". 2 lev. (Tip. Royal'.) Határidős munkarend évenként ismétlődő teendőkről. Kiadja: Farkas Jenő ref. esperes. Tárgu-ure. Év n. 8" >*Helicon«Petri Károly könyvesboltja. Kép szcntclés 1938 április 16-án Húsvét szombatján Kiss János testvérnél. ICluj.] 8" ilito Scliildkraut.l Lelkek tavasza. Szellemi nyilatkozatok és médium delejes álmok Nagy ária útján. Kiadja a Cluji Szent József etapszychikai Tanulmánykör.! Cluj húsvét Litogr. Scliildkraut.l ann testvér első gyógyító előadása. [Cluj. I [Lito Scliildkraut.l»inerva«Biztosító Részvénytársaság. A leggyakrabban előforduló tűzkár elleni biztosítások díjszabása. összeállította Sándor Béla és Némethy ndre. Érvényes: 1938 szeptember i.-től kezdődőleg a következő területeken: Ardeal, Banat, Cri$ar,a és araniure$. (Cluj-Kolozsvár.) 8" (inerva rt.) Olvassátok, értsétek és tegyétek. 1 Felhívás a medgyesi magyarsághoz a szövetkezeti munka érdekében. Diciosánmartin. I1938.J 8, 4 lev,»cartea Roináneasca.x Ritta. Novellák-cikkek-tanulmányok. (Szerkeszti: Dhmyés Árpad.) Timi oara. Év 11. 8" (Tip. Timi$oaraer Zeitung.) (Ára 20 lei.) A Satu-arc vármegyei Takarékpénztár r. t. alapszabályai. Az eredeti román szövegű alapszabályok fordítása. Satu- are. Év 11. Kis 8" Presa Liberá. Szabó Béni. A doua dare de seamá apel cátre toű meseria ii din Bra$ov, care au aderat la iniiiníarea sindicatelor. Zweiter Orientierungsbericht und Aufruf an die Kronstadter Gewerbetreiben-

17 411 de, welche sich zur Aufnahme in die Fachsyndikate gemeldet habén. ásodik tájékoztató jelentés es felhívás a szindikátusokba jelentkezett brassói kisiparosokhoz. Szerkesztette.. Bra ov-brassó. 193S. január Tip. Égető. Székely, dmond. Cosmotherapia. Bevezetés a iövő gyógy tudományába. Irta és angolból magyarra fordította:. Published by the International Cosmotherapeutic xpedmon , 011- tego-bay, Jamaica, duting [Sighet.j 8. 2 lev Í-S 1. [Tip. Hcrmes. (Library of the International Cosmoterapeutic University.) Székely, dmond. Cosmovitális diéta- odern tudományos diéta encyclopedia dióhéjban. Irta és angolból magyarra fordította:. Published by the International Cosmotherapeutic xpcdition , ontego-i3ay, Jamaica, during Sighet lev., 1 táblázat, [Tip. Hermes.l (Library of the International Cosmoterapeutic University-), Székely, dmond. Kozmikus élet és gyógymód. I. rész': Bevezetés és gyakorlati alkalmazások. II. rész: lméleti meghatározások és számítások. Irta és angolból magyarra fordította:. Published by the International Cosmotherapeutic xpcdition , ontego Bay, Jamaica, during [Sighet.] 8. I. rész. 2 lev., 95 1., 1 táblázat, 8 1.; II. rész: 2 lev., [Tip. Hermes.l (Library of the International Cosmoterapeutic University.) Székely, dmond. Természetes élet és gyógymód. Levegő, víz, nap, diéta, növényi gyógyszerek, testkultura, lélekápolás. Irta és angolból magyarra fordította:. Published by the International Cosmotherapeutic xpedition , ontego Bay, Jamaica, during [Sighet.] 8. 2 lev., [Tip. Hermes. l (Library of the International Cosmoterapeutic University.) Székely, dmond. Kozmikus vangélium. I. rész: Az mber Fiának csodálatos gyógyításai. redetiből angolra és angolból magyarra fordította:. Published by the International Cosmotherapeutic xpedition , ontego Bay, Jamaica, during [Sighet.] I. [Tip. Hermes.l (Library of the International University of Cosmic and Vitai Sciences affiliated with the Cosmovital Church of Stars and Forests, incorporated of the State of California) Útmutató a bukaresti magyarok számára. I. évfolyam Kiadja a Bukaresti Református Iparos Kör. (Bucurejti.) ( Tiparnita.") (Ára 10 Lei.) VII l. GYŰJTÉNYS UNKÁK ÖSSZFOGLALÓ UTALÓI. (Az egyes művek részletes feldolgozását lásd az dlető szakoknál.) Élő Könyvek. Ifjú rdély kiadása. (Cluj.) 8". 5. Zengjen hálaének. &nekeskönyv. VIII. kiadás. 11.»Itt az Isten köztünk,«a csendes óra és családi áhitat könyve az év minden napjára. rdélyi Könyvesház. Az erdélyi magyar Könyvbarátok Társaságának kiadványa. Vezetője és szerkesztője augusztus i..óta: Sulyok István. 8. (Évi 400 lejért 12 kötet könyvet ad előfizetőinek.) kötet. Gyallay Domokos. Nyár Solymoson. Regény. I II. 6. kötet. Hegedűs Lóránt. Viola-város. Az rdélyi Református gyház Valláskönyvei. Szerkesztik: Imre Lajos és akkai Sándor. Az rdélyi Ref. gyházkerület Iratterjesztésének kiadása. Cluj- Kolozsvár. 8. I. Imre Lajos és aksay Albert. Valláskönyv az elemi népiskolák I. és II. osztályos református növendékei számára. rdélyi Református gyházi Könyvtár. Cluj-Kolozsvár. 8. XIX XX. A református lelkipásztor kézikönyve. Borbáth Dániel, Darkó Ákos és László Dezső közreműködésével szerkesztette Imre Lajos. II. kötet. rdélyi Szépmíves Céh. [X. sor. 12

18 sz. könyv: Szépmíves Céh.] (Cluj- Kolozsvár.) 8. X. sorozat sz. könyv. Tamási Áron. Ragyog egy csillag. Regény sz. könyv. Tavaszy Sándor. rdélyi tetők. Úti élmények és természeti képek sz, könyv. Gagyi László. A kiválasztottak. Regény , sz. könyv. Szántó György. eléte. I, II sz. könyv. Dsida Jenő. Angyalok citeráján. Versek. XI. sorozat sz. könyv. Kemény János. ítéletidő. Történetek és rajzok a havas életéből. rdélyi Tudományos Füzetek. [A 97. szám: Tudományos Füzetek A Szerkeszti: György Lajos. Az... kiadása. Cluj-Kolozsvár Kántor Lajos. Czegei gróf Wass Ottilia, az rdélyi úzeum-gyesület nagy jótevője. 97. Szabó T. Attila. A transylvan magyar társadalomkutatás. 98. Lakatos István. A román zene fejlődéstörténete. 99. Szabó T. Attila. Kelemen Lajos tudományos munkásságának negyven éve. ( ) összeállította:. ÍOO. György Lajos. Dr. Bitay Árpád életrajzi adatai és tudományos munkássága [A 101. szám 1937-ben jelent meg. I 102. Valentiny Antii. Románia magyar irodalmának bibliográfiája év. összeállította:. Falu-Füzetek. Kiadja: Az rdélyi Róm. Katolikus Népszövetség. Kolozsvár P. Lukács ansvét. Arkangyal pallósa vaev szabadulás az ördögi italtól. 2. Nagy Borbála. A Xántus-völgyi ütközet. Hasznos Könyvtár. Népnevelési havi szemle. Kiadja az Ágisz Szövetkezet Közművelődési Szakosztálya. Bra ov- Brassó, 8, 21. szám. Boróczy rzsébet, Cs. A konyhakert szám. Schmidt Béla. A vérbaj. I. II. rész. Herzl-Könyvtár. Bucure^ti. Szerkeszti: Diamant lemér. (Oradea.»Grafica.«) szám. Ahogy mi akarjuk... Az Uj Cionista Szervezet célkitűzései és programja. A Kiáltó Szó Könyvei. Cluj szám. Amit a református középiskoláról mindenkinek tudni kell. (egrendelhető az»ifjú rdély«kiadóhivatalában, Cluj, Református Theologia.) A»agyar Nép«könyvtára. Szerkeszti: Gyallay Domokos. inerva Irodalmi és Nyomdai Intézet R.-T. kiadása. Cluj-Kolozsvár Csűry Bálint. agyar lakodalom. (Vőfélykönyv.) öszszeállította:. III. kiadás Koncz Lajos. Konyha-kertészet Az évben jelent meg. 57. Tompa ihály: lbeszélő költemények, öszszeállította: Gyallay Pap Domokos. 58. Baksay Sándor: Patak banya. Történet ária Terézia uralkodásának idejéből. 59. Nagy András: Jó egészséget! János tapasztalatai a főorvos úr szolgálatában. Nép-művelési Füzetek. Szerkeszti: árton Áron és György Lajos. Az rdélyi Iskola kiadása. Cluj, 8", sz. Pintér Jenő György Lajos. A magyar irodalom története. L II. 3. sz. Helyesírási szótár. A. Tud. Akadémia szójegyzéke. 4. Szabó T. Attila. iért és hogyan gyüjtsük a helyneveket? Szabadelvű Vallásos Értekezések. Szerkeszti: Szent-Iványi Sándor. (Kolozsvár.) 8". X. Szent-Iványi Sándor. Jézus gyógyításai. (Lélektani tanulmány.) XI. Wilbur, orse arl. Ami unitárius örökségünk. (A szabadelvű kereszténység összefoglaló története.) Angolból fordította és kiegészítette: Szent-Iványi Sándor. XII. Fosdick merson Harry. Utazás Palesztinában. (A Pilgrimage to Palestine.) Angolból fordította: Lő fi Ödön. Az előszót írta: Szent-Iványi Sándor. Szépmíves Céh. Lásd: rdélyi Szépmíves Céh. X. sorozatának számú könyve.. Tudományos Füzetek. Lásd: rdélyi Tudományos Füzetek. 97. sz. Az Unitárius Irodalmi Társaság Szakkönyvtára. Cluj-Kolozsvár. 8. Gál Kelemen. Jakab lek élet- és jellemrajza. in»rra Rt. Kolozsvár. 4650

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA \Mh ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK SZERKESZTI DR. GYÖRGY LAJOS 1939. AZ E. M. E. KIADÁSA 112. SZ. ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA 1938. EV. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VALENTINY ANTAL Cluj-Kolozsvár Minerva

Részletesebben

AZ ERDÉLYI MAGYAR IRODALOM BIBLIOGRÁFIÁJA.

AZ ERDÉLYI MAGYAR IRODALOM BIBLIOGRÁFIÁJA. RDÉLYI TUDOÁNYOS FÜZTK SZRKSZTI DR. GYÖRGY LAJOS 1932. AZ RDÉLYI ÚZU-GYSÜLT KIADÁSA 52. SZ. AZ RDÉLYI AGYAR IRODALO BIBLIOGRÁFIÁJA. 1931. ÉV. összeállitotta : DR. FRNCZI IKLÓS. cluj-kolozsvár INRVA IRODALI

Részletesebben

BIBLIO GRAFIA. Románia magyar irodalmának bibliográfiája. 1936. év. Összeállította : Valentiny Antal.

BIBLIO GRAFIA. Románia magyar irodalmának bibliográfiája. 1936. év. Összeállította : Valentiny Antal. BIBLIO GRAFIA Románia magyar irodalmának bibliográfiája. 1936. év. Összeállította : Valentiny Antal. A romániai magyar irodalom 1936. évi bibliográfiája jelentősen nagyobb számú műről számol be, mint a

Részletesebben

Románia magyar irodalmának bibliográfiája.

Románia magyar irodalmának bibliográfiája. Románia magyar irodalmának bibliográfiája. 1937. év. Összeállította : Valentiny Antal. A romániai magyar kisebbség irodalmának 1937. évi bibliográfiája számszerű adatait tekintve, emelkedő irányzatot mutat,

Részletesebben

KISNYOMTATVÁNYOK. 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez

KISNYOMTATVÁNYOK. 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez KISNYOMTATVÁNYOK 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez Kolozsvár, 1932. 03., soksz., 1 f., 24x16 cm 645 Bevonulási felhívás Székelyudvarhely. 1918. 12.

Részletesebben

BIBLIOGRAFIA. Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1931. év. Összeállította: Dr. Ferenczi Miklós.

BIBLIOGRAFIA. Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1931. év. Összeállította: Dr. Ferenczi Miklós. BIBLIOGRAFIA Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1931. év. Összeállította: Dr. Ferenczi iklós. Az 1931. évi irodalmi termésről szóló beszámolónkat is a szokásos panaszkodással kell kezdenünk, hogy

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM.

Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM. Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT és P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM. 1 942. Lengyel-nyomda Kolozsvár, Bólyai-u. 7. Felelős

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA. Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1932. év. Összeállította: Dr. Ferenczi Miklós.

BIBLIOGRÁFIA. Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1932. év. Összeállította: Dr. Ferenczi Miklós. BIBLIOGRÁFIA Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1932. év. Összeállította: Dr. Ferenczi iklós. Az erdélyi magyar irodalom ez évi számbavételekor, mint az már évek óta történni szokott, panaszkodnom

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank

Erdélyi Magyar Adatbank AZ ERDÉLYI MAGYAR IRODALOM BIBLIOGRAFIÁJA. (1919 1924.) Összeállította: Dr. György Lajos. Hat esztendő telt el azóta, hogy irodalmunk az erdélyi magyarság szellemi életének számottevő, öntudatos tényezőjévé

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK SZEREESZTI DR. GYÖRGY LAJOS 1940. AZ E. M. E. KIADÁSA KOLOZSVÁR 122. SZ- ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA 1939. ÉV. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VALENTINY ANTAL MINKRVA IRODALMI

Részletesebben

BIBLIOGRAFIA. Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1930. év.

BIBLIOGRAFIA. Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1930. év. BIBLIOGRAFIA Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1930. év. Összeállította: Dr. Ferenczi iklós. Évi beszámolónk bevezetésében néhány év óta már szinte megszokottá vált a panaszkodás, hogy az erdélyi

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

1938. A TRANSZILVÁNIAI MÚZEUM-EGYESÜLET KIADÁSA 89. SZ. 1935. ÉV. összeállította"; VALENTINY ANTAL

1938. A TRANSZILVÁNIAI MÚZEUM-EGYESÜLET KIADÁSA 89. SZ. 1935. ÉV. összeállította; VALENTINY ANTAL ÁH^íi T U D O M Á N Y O S F Ü 2 S J T B I DR. GYÖRGY LAJOS 1938. A TRANSZILVÁNIAI MÚZEUM-EGYESÜLET KIADÁSA 89. SZ. R O M Á N I A M A G Y A R I R O D A L M Á N A K B I B L I O G R Á F I Á J A 1935. ÉV.

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

AZ ERDÉLYI MAGYAR IRODALOM BIBLIOGRAFIÁJA.

AZ ERDÉLYI MAGYAR IRODALOM BIBLIOGRAFIÁJA. AZ ERDÉLYI MAGYAR IRODALOM BIBLIOGRAFIÁJA. 1925. év. Mellőzhetetlen szükségét érezzük annak, hogy rendszeresen számon kérjük Erdély lelkiismeretétől a szellemi élet terén végzett munkásságát. Az 1919 1924.

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága

Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága 200 Csorba Csaba Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága KÓS KÁROLY az erdélyi tárgyi néprajz legjobb romániai magyar szakértője, egyben legtöbbet publikáló kutatója. Ennek ellenére tevékenységének

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

A Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. kiadványainak bibliográfiája

A Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. kiadványainak bibliográfiája A Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. kiadványainak bibliográfiája 1920 1948 Jelen bibliográfia Monoki István Magyar könyvtermelés Romániában (1919 1940) című nagy jelentőségű forrásmunkájára valamint

Részletesebben

ÉVI ISKOLAI CSAPATBAJNOKSÁG, DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY április 16.

ÉVI ISKOLAI CSAPATBAJNOKSÁG, DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY április 16. 5 6. ÉVI ISKOLAI CSAPATBAJNOKSÁG, DÖNTŐ 6. április 6. VÉGEREDMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ALSÓ TAGOZATA Bornemisza Péter Gimn. és Ált. Isk. Pánczél András Szántó Ariel Fodros Általános Iskola 5 Cseri Ádám 6

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Románia magyar irodalmának bibliográfiája 1940-ben, a bécsi döntés utáni időszakban és 1941-ben

Románia magyar irodalmának bibliográfiája 1940-ben, a bécsi döntés utáni időszakban és 1941-ben Románia magyar irodalmának bibliográfiája 940-ben, a bécsi döntés utáni időszakban és 94-ben Románia magyar irodalmának biblográfiáját az 940 előtti években György Lajos, Ferenczi Miklós és Valentiny Antal

Részletesebben

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11]

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11] Jókai Gyûjtemény "A kényes úrfi s a rongyos baka" / szerk. Mezei Zsolt (2001) "Baráti emlékül-jókai Mór" / összeállította és az elõszót írta E. Csorba Csilla (1981) "Mester Jókai" / szerk. Hansági Ágnes

Részletesebben

CONCURSUL DE RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ DE LIMBA MAGHIARĂ VEŢI FI MARTORII MEI TANÚIM LESZTEK Faza naţională aprilie 2016

CONCURSUL DE RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ DE LIMBA MAGHIARĂ VEŢI FI MARTORII MEI TANÚIM LESZTEK Faza naţională aprilie 2016 CLASA A V-A 1 KNCZEL RSZ Şcoala Gimnazială, Camin 570 Bréda Bernadett 2 ANTAL BALÁZS Liceul Tehnologic "Petőfi Sándor", Dăneşti 571 Szőcs Judit 3 BALLA Şcoala Gimnazială "Majláth Gusztáv Károly" 572 Sárig

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30.

árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30. árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30. Előadó: Dr. Gazda István igazgató Magyar Tudománytörténeti Intézet 500 éve született uszár ál nyomdász, énekszerző, református

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete *

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * I. Tudományos munkák (könyvek, tanulmányok, közlemények) 150. Despre politica socială a regelui atia Corvin în Transilvania. In: Cumpăna.

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Főbíró: Bódy István (BVSC), Kocsis Miklós (VDDSE) Számítógépes főbíró: Szlama Ákos (DVSZ) Orvos: Dr. Kisvarga Magdolna Versenybírák:

Részletesebben

BIBLIOGRAFIA. Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája 1927. év

BIBLIOGRAFIA. Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája 1927. év BIBLIOGRAFIA Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája 1927. év Összeállította: Dr. Ferenczi Miklós. Az 1927. évről szóló összeállításunk az előbbi évihez viszonyítva némi csökkenést mutat, ami a fokozatosan

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

Német, Dr. Szabóné K. Ágota Terem: nyelvi lab. Angol, Márkly Réka Terem: 65. Angol, Márkly Réka Terem: 65. Angol, Csákváriné V. Valéria Terem: 253

Német, Dr. Szabóné K. Ágota Terem: nyelvi lab. Angol, Márkly Réka Terem: 65. Angol, Márkly Réka Terem: 65. Angol, Csákváriné V. Valéria Terem: 253 1. Neved: Agócs Ágoston Albert Flóra Apró Anna Apró Péter Baksa Kristóf 2. Jelenlegi iskolád neve: Mezőkövesd Egri Kemény Ferenc EKE Gyakorló EKE Gyakorló Széchenyi István Katolikus iskola, Füzesabony

Részletesebben

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok Könyvtárhasználat / könyvtárismeret Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok KÖNYVEK ELHELYEZÉSE A POLCON FELTÁRÁS SZÉPIRODALMI DOKUMENTUMOK ISMERETKÖZLŐ (SZAKIRODALMI) DOK. /SZAKRENDI CSOPORTOSÍTÁS/

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK ERDÉLYI MAGYAR IRODALOM BIBLIOGRÁFIÁJA Í928 ÉV,

ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK ERDÉLYI MAGYAR IRODALOM BIBLIOGRÁFIÁJA Í928 ÉV, ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK SZERKESZTI DR. GYÖRGY LAJOS 1929. ERDÉLYI IRODALMI SZEMLE" KIADÁSA 21. SZ. AZ ERDÉLYI MAGYAR IRODALOM BIBLIOGRÁFIÁJA Í928 ÉV, PÓTLÁSOKKAL AZ Í919 1928. ÉVEKRŐL. ÖSSZEÁLLÍTÓI

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 42. Gazda István Feladataink id. Szinnyei József tudományos életműve további feltárása érdekében Íródott halálának centenáriumán Megjelent 2014-ben

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Optimist Magyar Bajnokság Balatonfüred, október Eredmény

Optimist Magyar Bajnokság Balatonfüred, október Eredmény Optimist Magyar Bajnokság Balatonfüred, 2015. október 8-12. Eredmény Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 97, Scoring system: Appendix A Rank Nemz Vitsz Kormányos Klub Korcsop Nem R1 R2 R3 R4

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar POLITIKAI-, ÁLLAMIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR 1.3 Intézet ÚJSÁGÍRÓI 1.4 Szakterület

Részletesebben

A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA. VII. évfolyam Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő

A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA. VII. évfolyam Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő JiSZ KUNSÁG A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA VII. évfolyam 1961. Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő Szerkesztő bizottság* Barna Gábor, Kaposvári Gyula, Lévai

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

1.osztályos tankönyvek:

1.osztályos tankönyvek: 1.osztályos tankönyvek: Ének-zene /nat 2012/ Nemzedékek Kiadó Az én ABÉCÉM Első olvasókönyvem Első technikakönyvem A képzelet világa Játékház: betűtanítás- írásfűzet Játékház: képes olvasókönyv / Hargitai

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

Informatika Alkalmazói verseny

Informatika Alkalmazói verseny 1 / 8 2014.02.20. 16:38 Informatika Alkalmazói verseny Felkészítő tanár neve 1 Hunyadi János Általános Iskola Rátki Barnabás 6.b Hegedűs Hedvig 5-6. 90,0 1. 2 Herman Ottó Általános Iskola Bagotai Tamás

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

VIII ÚJSÁGCIKKEK, BROSÚRÁK. Tartalomjegyzék:

VIII ÚJSÁGCIKKEK, BROSÚRÁK. Tartalomjegyzék: VIII ÚJSÁGCIKKEK, BROSÚRÁK Tartalomjegyzék: VIII/a VIII/b BELFÖLDI UNITÁRIUS VONATKOZÁSÚ ÚJSÁGCIKKEK, ÚJSÁGOK 2 KÜLFÖLDI UNITÁRIUS VONATKOZÁSÚ ÚJSÁGCIKKEK, ÚJSÁGOK 4 VIII/c TÁRSEGYHÁZAKRA VONATKOZÓ BELFÖLDI

Részletesebben

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965 Terjedelem: 0,73 fm, 7 doboz (0,70 fm), 1 kötet (0,03 fm), 8 raktári egység 1 ; 101. állvány, 3. polc a) Balogh család iratai 1724-1841 0,03 ifm b) Boronkay család iratai 1569-1786 0,20 ifm c) Lukanyényei

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

BIBLIOGRAFIA. 1926. év

BIBLIOGRAFIA. 1926. év BIBLIOGRAFIA Az erdélyi magyar irodalom 1926. év Összeállította: DR. FERENCZI MIKLÓS bibliografiája Az erdélyi magyarság szellemi életének egy újabb esztendejéről számolunk be az alábbiakban. Ez a bibliografiai

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

Romániában az 1935. évben megjelent románmagyar és magyar időszaki sajtótermékek címjegyzéke.

Romániában az 1935. évben megjelent románmagyar és magyar időszaki sajtótermékek címjegyzéke. Romániában az 1935. évben megjelent románmagyar és magyar időszaki sajtótermékek címjegyzéke. Összeállította: onoki István egyetemi könyvtáros. Tizenhárom évvel ezelőtt jelent meg György Lajos bibliográfiája

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 4,, 7-. 2. A. Láng MKKE 5, 6,, 7-. 3. MTK Budapest III 9,5 7, 6,5 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 3, 3-4. 5. Törekvés SE 8, 5,

Részletesebben

Játékos ranglista Budapest I/B bajnoki év A mérkőzések legalább 50%-án szereplők között (a százalékos eredmények sorrendjében)

Játékos ranglista Budapest I/B bajnoki év A mérkőzések legalább 50%-án szereplők között (a százalékos eredmények sorrendjében) Játékos ranglista Budapest I/B 2008-2009 bajnoki év A mérkőzések legalább 50%-án szereplők között (a százalékos eredmények sorrendjében) Hely Név Csapat Eredmény Mérkőzés Győzelem % 1 Vágott János Pestújhely

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME. L Szt. György. erények üzenete a mának július 7-13 Libán tető

Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME. L Szt. György. erények üzenete a mának július 7-13 Libán tető Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME A PÁLYÁZAT KÖTSÉGEK IGÉNYELT MEGITÉLT HELYE IDŐTARTAMA ÖSSZESEN E A lovagrendi értékek és L Szt. György erények üzenete a 2915 1 Lovagrend

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok és csoportok, valamint alkalmazotti létszámok meghatározása

Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok és csoportok, valamint alkalmazotti létszámok meghatározása Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-114/2789/2012. sz. határozat Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Készítette: Kónya Franciska BBTE (Kolozsvár), BTK, A Magyar Irodalomtudományi Tanszék 2. éves doktorandusza. Firenze, 2011.05.12. @ Kónya Franciska

Részletesebben

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA 1942-BEN

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA 1942-BEN ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK - 178. SZ. u _ ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA 1942-BEN ÖSSZEÁLLÍTOTTA VITA ZSIGMOND KOLOZSVÁR, 19M AZ EEDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET KIADÁSA Különlenyomat az ERDÉLYI MÚZEUM

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 Terjedelem: 2,00 fm, 20 doboz, 20 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. terem, 116-119. polc Az iratokat Dr. Feldmáyer György nagykőrösi

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben