Románia magyar irodalmának bibliográfiája.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Románia magyar irodalmának bibliográfiája."

Átírás

1 B I B L I O G R Á F I A Románia magyar irodalmának bibliográfiája év. Összeállította: Valentiny Antal. A romániai magyar kisebbség irodalmának évi bibliográfiája kevesebb számú műről számol be, mint a megelőző évi, mivel összesen 282 (298) címszót tartalmaz és 7 utaló és 14 összefoglaló címszó levonásával 261 (274) munka leírását adja, amelyek közül 9 a megelőző évi bibliográfia kiegészítését, teszi, 2 pedig még egy évvel élőbbről való. A gyűjtött anyag szakcsoportok és százalékarány szerinti megoszlását az alábbi kimutatás tünteti fel: I. Szépirodalom 58 = 22'2% (72 = 26'3 /o) ebből a) Verses művek 21 = 36'3% (17) b) Széppróza 36 = 621% (44) c) Színdarabok 1= 1"6%(11) 11. Tudományos és ismeretterjesztő müvek 70 = 26'8% (71 = 26'3%) III. Vallásos irodalom 39 = 15% (40 = 14'5%) IV. Tankönyvek 22= 8'4%(19 = 6'8%) V. Törvények, rendeletek, szabályok 6= 2'3% (7= 2T>%) VI. Időszaki irodalom 44 = 16'9% (45 = 16'3%) ebből a) vkönyvek, jelentések, jegyzőkönyvek 13 (11) b) Iskolai értesítők - - _ 4 (9) c) Naptárak 27 (25) VII. Különfélék 22= 8'4% (20 = 7*3%) (A zárójelbe tett számok az évi eredményeket tüntetik fel.) A szakcsoportok szerinti megoszlás azt mutatja, hogy a jelzett csökkenés majdnem teljes egészében az irodalmi szempontból legjelentősebb csoportra, a szépirodalomra esik, amely a tavalyi 72 művel szemben csak 58 művel szerepel, míg a többi szakcsoportban a változás egészen jelentéktelen. A szépirodalmi csoporton belőli megoszlásból azt látjuk, hogy amíg a verses művek a tavalyiakhoz képest 4 művel gyarapodtak, a széppróza 8 művet veszített, a színdarabok csoportját pedig egyetlen mű (az is színpadi költemény) képviseli. Sajátságos jelenség, hogy szépíróink, akik annyi becsületet szereztek az erdélyi magyar irodalomnak, parlagon hagyták a színpadi irodalom mezejét; évenkénti kimutatásaink csak néha-néha tüntetnek fel

2 396 e téren egy-egy jelentősebb munkál, máskülönben a színdarabok csoportja leginkább csak a gyermekszínpad szükségleteit sorolta fel. Az erdélyi írók magyarországi kiadásait 10 *-gal megjelölt címszó alatt írtuk le; közöttük 3 olyan kiadás van, amely majdnem egyidőben jelent meg az erdélyivel, ami örvendetesen mutatja, hogy íróink egy része már kivívta az elismerést az egységes magyar irodalom Ítélőszéke előtt is. Figyelemmel kísértem az idén is a bibliográfiában szereplő' müveknél a megjelenési helyek szerinti elosztódást. Az eredmény azt mutatta, liogy a261 mű közül (3 litografált könyvet figyelmen kívül hagyva) 149 jelent meg Kolozsvárt, tehát majdnem 58%, ami azt igazolja, hogy Kolozsvár vezető helye a romániai magyar könyvnyomtatás terén egyre jobban elhatározóvá válik. A Kolozsvárt nyomtatott 149 műből 76 (51%) a inerva r. t. nyomdájából került ki, nagy részük mint ezen irodalmi intézet saját kiadványa. Kolozsvár tehát elsősorban a inerva r. t. tevékenységének köszönheti vezető helyét. Kolozsvár után a többi városok, mint magyar könyvek nyomtatási helyei ekként következnek: Nagyvárad 16, arosvásárhely 14. Temesvár 12, Arad 10, Brassó 9, armarossziget 5, Torda 4 müvei. A régi királyságban nyomtatott művek száma 8, külföldön pedig 10 jelent meg. Az évben feljegyzett művekkel a romániai magyar irodalom termelése az években 5696 művet tesz ki. * int az évi bibliográfiánk bevezetésében tettük, hasonlítsuk össze most is a romániai magyar irodalom számadatait a többségi nép irodalmának számadataival, alapul vévén újból a Román Akadémia könyvtárának az évi működéséről beszámoló jelentését, amely egyik táblázatában a beérkezett köteles nyomtatványok megoszlását mutatja természetük és nyelvük szerint. táblázat a következő: ( táblázat kevesebb magyar művet mutat, mint bibliográfiánk, mivel ez utóbbi a vegyes nyelvű és a külföldi nyomtatású műveket is számontartja.)

3 397 táblázat elárulja, hogy óta a román könyvek száma emelkedett, a magyar könyvek száma pedig csökkent. Érdekes az is, hogy Romániában a magyar és német kisebbség könyvtermelését jóval felülhaladja a francia nyelvű könyvek száma. z utóbbiak többnyire román szerzők munkái és a tudományos eredményeknek egy világnyelven való ismertetését szolgálják. egfigyelhetjük azt is, hogy óta a magyar nyelvű folyóiratok és hírlapok száma is fogyóban van. Ami a hírlapirodalmat illeti, a román hírlapirodalom számadatai is erősen csökkentek, aminek a magyarázata bizonyára az, hogy az ország egységes politikai pártjának kialakulásával a pártpolitikai sajtó elvesztette a talaját. Ugyancsak az akadémiai könyvtár idézett jelentése alapján alkalmunk van egy másik igen fontos és eddig elmulasztott összehasonlítás megtevésére, nevezetesen ti magyarországi könyvtermelés számarányának a romániai magyar könyvtermelés nagyságával való szembeállítására. Az akadémiai könyvtár a román könyvtermelésnek a többi államokéval való összehasonlítására a következő táblázatot állította ugyanis össze: Bulgária (1937) mű Jugoszlávia (1932) Spanyolország (1935) agyarország (1936) Románia (1937) Lengyelország (1935) Olaszország (1936) Ha e kimutatás alapján összevetjük a agyarországon az évben megjelent könyvek számát az ugyanazon évi romániai magyar könyvek számával, ez utóbbiak mintegy 7'5%-át képezik az előbbieknek. Valljuk be, hogy ez jelentősebb arány, mint ahogy eddig gondoltuk, mert hiszen tudnivaló, hogy az erdélyi magyarság a maga szerény irodalmának támogatása mellett jelentősen hozzájárul a magyarországi magyar könyvek kelendőségéhez is.

4 39S I. SZÉPIROD ALO. a) Verses művek. Benedekf}i Samu. Hívnak a földek. (Versek.) Cluj , 1 lev.»grafica«kny. Diószeghy Dezső. Az elkésett ember, -versei. Oradea Grafica''. A címlapot Weisz árton festőművész rajzolta. Dsida Jenő. Angyalok citeráján. Versek. rdélyi Szépmíves Céh. (Cluj-Kolozsvár.) , 1 lev.; a szerző arcképével. (inerva rt.) (Az rdélyi Szépmíves Céh 121. kiadványa, X. sorozatának számú könyve.) Forka Antal, Ifj. Örök béke. - versei. (Lugoj.) Év n Tip.»Union«. Goga, Octavian. Költemények. Fordította: Kibédi Sándor.»Széphalom«irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat. Cluj-Kolozsvár , 1 lev. (»Lyceum«ny.) Gross Adolf. Két világtájon... (Költemények.) Arad. (1938.) Tip. Corvin. Guthy Jenő. egleltem az Istent. (Versek.) Arad (Tip. Lovrov & Co.) Gyallay-Pap Sándor. Parancsolom: tűrni kell!!... Cluj inerva rt. Gyallay-Pap Sándor. Zúg a rengeteg. >: Széphalom «irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat kiadása. (Cluj.) , 1 lev., 1 arck. (inerva rt.) Hegyi ndre. Napóra. Versek. Cluj- Kolozsvár , 1 lev. inerva rt. kiadása. A címlapot és fametszeteket készítette Lengyel József. Jánosy Jakab. Földi tüzek égi tüzek. Cluj »Gloria.«A könyv borítólapját Tóth István festőművész rajzolta. Kabós Éva. Zörgessetek! egnyittatik! Cluj. 8" , 1 lev.»gloria«ny. A borítéklap Gy. Szabó Béla kezemunkája. Papp Asztrik. Üzenem... Versek. Cluj Szent Bonaventura kny. Petőfi Sándor. János vitéz. A helység kalapácsa. Bolond Istók. Bevezetéssel ellátta: Görög Ferenc. Képes kiadás. Cluj. Én n. 8" inerva rt. kiadása. Petőfi Sándor költeményei. Életrajzzal ellátta Görög Ferenc. Képes kiadás. Cluj. Év n inerva rt. kiadása. Plesz Artúr. 4 dimenzió. [Timijoara. I Év n (Tip. Huniadi.) Poe, dgár Allan. A holló. (The raven.) fangolul és magyarul. I Fordította Franyó Zoltán. Cserépfalvi kiadása. Budapest. 4 U (300 számozott példányban készült a timi oarai Helikon ny. rt. betűivel.) A Református gyházkerületi Nőszövetség versenypályázata gyermekek részére, az iskolai évben. [Az elszavalandó költemények gyűjteménye.! (Cluj ) (4«) 18 1 (Tip. Nagy.) Salamon rnő. Szegények küszöbén... Új versek. elletted élnek! Román versek magyarul. Szilágyi-nyomda kiadása. arosvásárhely (Tip. Szilágyi.) (Lei 100.) ireagu Octavian. Krisztus árnyékában. (Költemények prózában.) Átköltötte: Flórián Tibor. Cluj-Kolozsvár. 8" inerva rt. A címlap N. Jeney Lajos rajza. Tompa ihály. lbeszélő költemények. összeállította: Gyallay Pap Domokos. Cluj-Kolozsvár inerva rt. kiadása. (A»agyar Nép? könyvtára. 57.) (Ára 15 Lei.) b) Széppróza. (Regények, elbeszélések, mesék, stb.) Baksay Sándor. Patak banya. Törté- rt. kiadása. (A»agyar Nép«könyvtára, net ária Terézia uralkodásának idejé- 58.) (Ára 20 Lei.) bői. Cluj-Kolozsvár inerva * Bánffy iklós, Gróf. rdélyi törté-

5 399 net. A fali írás második szava: és híj jávai találtattál.,. I II. Révai kiadás. (Budapest.) I , II (Révai ny.) Barta Sándor. Üj Júdea. (Utópia.) regénye. Hamvas Lázár előszavával. Sajtó alá rendezte: Sztojka László. Cluj , 1 lev. Fraternitas R. T. nyomása. (Ára 60 lej.) Biró János, Hegyaljai. Tíízjel Hegyalján. ercurea-ciuc. Év 11. 8", 85 L, 1 lev. Tip. Péter Ferenc. Búzás Gerő. A hargitai lélektorony. Regény-film. Cluj. Év n Tip. Glória'. A könyv címlapja Szopos Sándor festőművész rajza. Déznai Viktor és Gárdonyi István. A D-terv. ugen Prager könyvkiadó. Bratislava-Pozsony. (1938.) 8" [Timi$oara. Tip. Huniadi.l Gagyi László. A kiválasztottak. Regény. Szépmíves Céh. (Cluj.) 8" (inerva rt. Az rdélyi Szépmíves Céh 118. kiadványa, X. sorozatának számú könyve.) * Gagyi László. A kiválasztottak. Révai [kiadási. ( könyv első kiadása az rdélyi Szépmíves Céhnél (Cluj-Kolozsvár) jelent meg.) (Budapest ) (Révai ny.) (Ára P ) Gross Adolf. esszi hegyek-völgyek tájain... (Útleírás.) Arad. Év n Tip. Corvin. Gyallay Domokos. Genovéva. Érzékeny történet. Hajdankor! szép históriák nyomán. ásodik kiadás. Cluj-Kolozsvár. 8" inerva rt. kiadása. Gyallay Domokos. Nyár Solymoson. Regény I. II. Könyvbarátok Társasága. Cluj , 2 lev. (inerva rt.) (rdélyi Könyvesház. 4. és 5. kötete.) A címlapot és jelképet Szopos Sándor festőművész rajzolta. Halász Antal. rdélyi barázdák. Oradea. Év n , 1 lev.»grafica.«(a borítólapot Földes rajzolta.) Hegedűs Lóránt. Viola-város. Könyvbarátok Társasága. Cluj , 1 lev. (inerva rt.) (rdélyi Könyvesház. 6. kötet.) A címlapot és jelképet Szopos Sándor festőművész rajzolta. Iieszke Bcla. Brüsszeli délután.»sziget«kiadás. Brajov-Brassó , 2 lev. (»Hunyady«nyomda.) A fedőlap Kollár Gusztáv festőművész eredeti rajza. Horváth Jenő. ost szedtem a fáról. (inerva kiadás.) Cluj-Kolozsvár I., 1 lev. inerva rt. Hunyadi Sándor. Irina. A 20 éves Keleti Újság regényajándéka. (Cluj-Kolozsvár.) Év n. (4 0.) (Lapkiadó Részvénytársaság kny.) A címlap Ványolós rajza. Kemény János. ítéletidő. Történetek és rajzok a havas életéből. rdélyi Szépmíves Céh. (Cluj-Kolozsvár.) , 2 lev. (inerva rt.) (Az rdélyi Szépmíves Céh 122. kiadványa. XI. sorozatának 1 2. számú könyve.) Kerpel Izsó. Összegyűjtött műfordításai, versei és egyéb cikkei. Arad, 1938 január hó 8. Nagy , 2 lev. Lovrov kny. (Borítékán: Versek, műfordítások és cikkek ) * Kuncz Aladár. Fekete kolostor. Feljegyzések a francia internáltságból. (I. II. kötet.) 8. kiadás. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. kiadása. Budapest. v n (Athenaeum rt. kny.) ael Ferenc. mberek vagyunk. Regény. Cluj , 2 lev.»grafica«knv. arót Sándor. A világ ablaka. Oradea. (1938) Sonnenfeld R. T. kiadása. A borítólap Grünbaum rnő eredeti kőrajza. ezei Béla. Ősök és hősök. Leitner Zoltán előszavával.»népünk«oradea kiadása. Oradea , 1 lev.»grafica.«a borítólap Grünbaum rnő rajza. Nagy Borbála. A Xántus-völgyi ütközet. Kiadja: Az rdélyi Róm. Katolikus Népszövetség. Kolozsvár (Tip. Glória.) (Falu-Füzetek. 2.) Ára 3 Lej. * Nyirő József. Az én népem ik ezer. (Budapest.) Révai. Év n (Révai-nyomda.) Ötvös Béla.... és megbüntetem hetedíziglen. Történelmi regény. Oradea Sonnenfeld S. A. (A borítólapot Földes rajzolta.)

6 400 Rónai rnő. Krasznojárszk. Nagyvárad. 8" , 14 képmell. Franklinnyomda nyomása. (A borítólap Földes munkája.) Seidner Imre. rika. Regény. (Arad ) (Tip. ovrov & Co.) Szántó György. eléte. I. II. rdélyi Szépmíves Céh. (Cluj.) I , 1 lev.; II , x lev. (inerva rt.) (Az rdélyi Szépmíves Céh kiadványa. X. sorozatának , számú könyve.) Szántó György. eléte. II. Révai [kiadási. (Budapest ) 8. I ; II (Révai ny.) * Szentimrei Jenő. Ferenc tekintetes úr. Kölcsey Ferenc életregénye. Athenaeum kiadás. TBudapest (Az Athenaeum rt. nyomása.) [Ára 178 Lei. I (Szini Lajos.) Nyüszkölés a feredőn s a nagy víz martyán. Irta: Laji bá. (Szopos Sándor rajzaival.) (árk István kiadása.) II, kiadás. Negyedik ezer. Gheorgheni-Gyergyószentmiklós , 1 lev. árk István kny. Tamási Áron. Ragyog egy csillag. Regény. Szépmíves Céh. (Cluj.) 8" , 1 lev. (inerva rt.) (Az rdélyi Szépmíves Céh 116. kiadványa. X. sorozatának számú könyve.) * Tamási Áron. Ragyog egy csillag. Révai [kiadási. ( könyv első kiadása az rdélyi Szépmíves Céhnél jelent meg. (Cluj-Kolozsvár.) (Budapest ) (Révai ny.) Á bekötési tábla rajzát Fenyves Sándor tanár tervezte. Tavaszy Sándor. rdélyi tetők. Üti élmények és természeti képek. Szépmíves Céh. (Cluj.) 8" , 3 lev., 14 táblán 37 képmell. (inerva rt.) (Az rdélyi Szépmíves Céh 117. kiadványa. X. sorozatának számú könyve.) Torday Adél. A titokzatos ház. (A Szent Kereszt Szövetség kiadása és tulajdona.) Cluj-Kolozsvár , 1 lev. Szent Bonaventura kny. A címlapot és a szövegközti képeket Torday Adél rajzolta. egrendelhető a Szentföld Biztosi Hivatalánál, Cluj-Kolozsvár, Str. Franciscanilor No. 1. Zsigmond iklós. Az élet riportjai- Arad. Év n. 8" Tip. Lovrov & Co. c) Színdarabok. Salamon rnő. Ének a szolgák sorsá Tip. Szilágyi. (Ára 50 Lei.) ról. (Színpadi költemény.) Tárgu-ure?. II. TUDOÁNYOS ÉS ISRTTRJSZTŐ ÜVK. Ahogy mi akarjuk... Az Új Cionista Szervezet célkitűzései és programja. (Oradea.) Év n (»Grafica.«) (Herzl- Könyvtár. 4. szám.) Ara 10 Lei. Alkotás és béke. A»Chaluz Baal elacha«központjának kiadványa. (Cluj.) Év n. S'\ (Tip. Orient.) Alkotás és béke. (Kiadja: Chaluc Baal elacha<' ardeali központja.) [Cluj. I Év n (Tip. Orient.) Amit a református középiskoláról mindenkinek tudnia kell. Kiáltó Szó kiadása. Cluj-Kolozsvár , 1 lev. (Tip.»Studio«Nagy.) (A»Kiáltó Szó' könyvei. 9. szám.) Bein, Aicx. A cionista mozgalom lényege és története. Bevezető tanulmány. Az rdélyi Cionista Kulturközpont kiadása. Timi^oara (Tip. Uhrraann.) Bihor-Biharmegye, Oradca-Nagyvárad kultúrtörténete és öregdiákjainak emlékkönyve. A szerkesztőbizottság megbizásából szerkesztette Fehér Dezső. Szervezte Honig Sándor. Oradea , 4 lev. Sonnenfeld Adolf rt. * Biró József. A gernyeszegi Telekikastély. Budapest ; 12 táblán képmell. (Sárkány Nyomda Rt.) Bitay Árpád. Az Alba-Iuliai r. kat.

7 401 székesegyház és környéke. Az jún. 7-iki püspökszentelés emlékére. Alba- Iulia Püspöki Lyceumi kny. Bodor Kálmán. Gyógynövénygyüjtés és értékesítés. Az rdélyi Református gyházkerület kiadása. (Cluj.) Én n (Tip. inerva.) Boróczy rzsébet, Cs. A konyhakert. Kiadja az Ágisz Szövetkezet Közművelődési Szakosztálya. Bra?ov-Brasjó (Tip. Bodor.) (Hasznos Könyvtár. 21. szám. IV. évfolyam 1. szám február hó. Gazdasági sorozat 8-ik füzet.) Ára 6 Lei. Bözödi György. Székely bánja. 22 fényképfelvétellel. ásodik kiadás. Tizenhét erdélyi fiatai író kiadása. (Cluj ) ; 5 táblán képmell. (Tip. Glória.) Chindea, Teodor. A székelyek viszonya a román fejedelemségekhez 1527-től napjainkig. Sibiu. Év n. 8" Tip. Dacia Traianá«. (Ára 5 Lei.) A cionizmus uj korszaka. Cluj. Év n. 8" Fraternitas R. T. nyomása. (Noar-Könyvek.) (Ára 30 lej.) Crainicescu-ateescu lisa. Az»Antireumatic Dr. Oeriu»jelentősége a rheumás bántalmak új gyógykezelésében. Kivonat a»clujul cdical«c. folyóirat évi 4-ik számából. [Buc. I Tip. Olimpul.l Csiby Andor. Valea Strámbá-i Gyergyótekerőpataki >Súgó«cseppkőbarlang leírása. Gheorgheni. Év lev. Kahan kny. Ára: 10 Lei. Csűry Bálint. agyar lakodalom. (Vőfélykönyv.) összeállít itta:. III. kiadás. Cluj-Kolozsvár , 1 lev. inerva rt. (A > agyar Nép- könyvtára. 3. sz.) Debreczeni István. A négyszázéves debreceni református kollégium története. Kiadja a Királyhágómelléki Református gyházkerület iratterjesztési osztálya. (Oradea.) Év n. 8, 148 1,, 1 lev, (Kálvin kny.) Az első öt év a bucure$ti-i Unitárius issziói gyházközség életéből. Szerkesztette: Lörinczy Géza T 938. (Bucurejti.) Év (Tip. Bernát.) mlékkönyv Dr. Szádeczky-Kardoss Gyula emlékezetére. Szerkesztette Balogh rnő. rdélyi úzeum-gyesület. Cluj- Kolozsvár , 1 lev., 1 táb. inerva rt. Az rdélyi úzeum-gyesület Székelyudvarhelyen augusztus hó napjain tartott tizennegyedik vándorgyűlésének emlékkönyve. Szerkesztette: György Lajos. Kiadja az rdélyi úzeum-gyesüet. Cluj , 2 lev. (inerva rt.) NB. A 13-ik 1935-ben jelent meg. rdélyi Szépmíves Céh. [Ismertetés.] Cluj-Kolozsvár. Év n Ferenczi Sándor. Az egykori Kászonszék régészete. A kászoni székelyek letelepülése és eredete. Cluj-Kolozsvár , 1 lev. inerva rt. Ferenczi Sándor. Firtosváralja ősibb neve: Besenyőfalva. Különlenyomat az rdélyi úzeum XLIII, k., 3. füzetéből. Cluj-Kolozsvár inerva rt. Fikker János. A vallás gyökerei. Cluj- Kolozsvár, , 1 lev.»pallas«kny. Fodor István, szerelem Szerelem a házasságban. (Deva ) 8" (Tip. > Ardealul«.) Gál Kelemen. Jakab lek élet- és jellemrajza, Különös tekintettel irodalmi munkásságának unitárius vonatkozásaira és jelentőségére. Cluj-Kolozsvár , 2 lev.; 1 arck. (Az Unitárius Irodalmi Társaság Szakkönyvtára.) Gederai levelek. Cluj. Év n ; 2 táblán képmell. Fraternitas R.-T. nyomása. (Noar-Könyvek.) György Lajos. Dr. Bitay Árpád életrajzi adatai és tudományos munkássága. Az... kiadása. Cluj , 1 arcképmell. inerva rt. (rdélyi Tudományos Füzetek sz.) György Lajos. Dr. Bitay Árpád emlékezete. Az rdélyi Iskola kiadása. Cluj- Kolozsvár. 8 () Nyomdajelzés nélkül. * György Lajos. Világjáró anekdoták, összeállította. Budapest A agyar Könyvbarátok részére kiadja a Kir. agy. gyetemi Nyomda. Helyesírási szótár. A. Tud. Akadémia szójegyzéke. Cluj. 8. II Glória kny. (Népművelési Füzetek. 3. sz.)

8 402 Kántor Lajos. Czegei gróf Wass Ottilia, az rdélyi úzeum-gyesület nagy jótevője. Az... kiadása. Cluj , i arcképmell. inerva rt. (rdélyi Tudományos Füzetek. 96. sz.) Kelemen Lajos. Kolozsvári műemlékkrónika. Különlevonat a Pásztortűz évi számából. Cluj-Kolozsvár inerva rt. Kelemen Lajos. Református templomi mennyezet- és karfestések. Különlenyomat az rdélyi agyar Református Naptár évéből. Cluj-Kolozsvár inerva rt. Koncz Lajos. Konyha-kertészet. Cluj. 8" inerva rt. kiadása. (A»agyar Nép«könyvtára ) (Ára 50 lei.) Kovács László,. fhelyesen: Kl\ A finn néprajzi mozgalom. Különlenyomat a»hitel«1938. évfolyam 4. számából. Cluj Tip. Glória. * Kristóf György. Az erdélyi időszaki sajtó a kiegyezéstől a közhatalom változásáig ( ). Különlenyomat a ^agyar Könyvszemle «1938. evi i, szamából, Budapest Királyi agyar gyetemi Nyomda. Lakatos István. A román zene fejlődéstörténete. Az... kiadása. Cluj inerva rt. (rdélyi Tudományos Füzetek. 98. sz.) Lévai Lajos. Székelyudvarhelyi Székely Dalegyiet emlékkönyvecskéje. ( ) Irta és összeállította:. (Odorhei.) Év n , 1 lev. Könyvnyomda R.-T. Lukács ansvét. Arkangyal pallosa vagy szabadulás az ördögi italtól. Kiadja: Az rdélyi Róm. Katolikus Népszövetség. Kolozsvár (Tip. Glória.) Falu-Fűzetek. 1.) Ára 2 lej. enachem endel. Űj Zsidóország urópában. Cluj. (1938.) Fraternitas R.-T nyomása. (Ára 40 Lei.) ikó Imre. A román kisebbségi statutum. Különlenyomat a Hitel évi 3. számából. Cluj-Kolozsvár Gloria-kny. oldvai Ferenc. Galambtenyésztők kézikönyve. A házigalamb-fajták származásának, történetének, fejlődésének, fajtajellegeinek és tenyésztésének az átöröklés alapján való ismertetése.»columbida«(,v. Glória - Transilvaniei) kisállattenyésztő egyesület kiadása. Cluj , 1 lev. (Tip, Grafica.) Nagy András. gészségpolitikai vázlat. Különlenyomat a Hitel évi 1. számából. Cluj. 8" Glória kny. Nagy András. Jó egészséget! János tapasztalatai a főorvos úr szolgálatában. Cluj-Kolozsvár. S H, 82 1, inerva rt, kiadása. (A -agyar Nép<' könyvtára. 59-) (Ára 15 Lei.) Nagy Géza. Akik kősziklára építettek. gyháztörténeti dolgozatok. Cluj-Kolozsvár. (1937.) »Grafika«kny. Nagy Ödön. Szórvány és beolvadas. Különlenyomat a»iitel«1938. évfolyam 4. számából. Cluj. 8, Tip. Glória. Nyárády rastnus Gyula. A Tordahasadék. onográlikus ismertetés 117 ábraval és egy Í színben nyomott részletes térképpel. Cluj ' V, »Lyceum«nyomda. Nyárády. Gyula. A Tordahasadék nevezetesebb látnivalóinak rövid ismertetése. 21 képpel és egy színes térképpel. Aceasta lucrarc este dipa mica a monografiei ilustrate»cheia Turzii«(ín edi^ie rornáneascá), 51»Tordahasadék«(ín edi^ie maghiara) apárute ín anul Cluj. Év Tipografia»Studio«. Oppert's nglish lessons. nglish without teacher with phonetic pronunciation. I-es part. Az angol nyelvnek magánúton való megtanulására összeállította és nyelvtani magyarázatokkal ellátta Oppert Géza. I. rész. Timijoara. Év n Tip.»Victoria«. Peszach Fraternitas kiadás. Cluj. 8, 5o 1, Fraternitas ny, (Noar-Könyvek.) Pintér Jenő György Lajos. A magyar irodalom története. I. Régi irodalom. II. Üj irodalom. Az rdélyi Iskola kiadása. (Cluj.) , 2 lev.; 92 1., 1 lev. (Glória kny.) (Népművelési Füzetek sz.) Pozsonyi József. A Petro eni-i róm. kath. egyházközség rövid története, öszszeállította. Hateg. 8" Tip. Isidor Berger. Pu;cariu, Radu. Cakium a sebészetben. Kivonat a»románia edicala«t936

9 ^03 április i-i számából. [Bucurejti.] Év n lev. [Tip. minescu.] Radó Ferenc. A zsidó szülők és a zsidó iskola. Tárgu-ure$ Tip. S. A. Bela Révész. Románia új alkotmányának jelentősége református egyházunk szempontjából. Az március 11-én a Református Theologia ifjúsága előtt a püspöki vizitáció alkalmával tartott két előadás. Cluj inerva rt. Ros Hasana Cluj. Év n I. Fraternitas R. T. nyomása. (Noar- Könyvek.) (Ára: 30 lej.) Dr. Roussel-féle Sterandryl, kristályosított testikuláris hormon sajátsága, hatása, javallatai a férfinél, a nőnél. [Bucure ti.j Év n. 8" , 1 lev. [Tip.»Cartea Románeascá«.l Sass Kálmán.»lvész a nép, mely tudomány nélkül való.«hóseás 4:6. Iskoláink története. Valea lui ihai. Év ti lev., 29 1.; 2 lev. képmell. Tip. Deck, Schmidt Béla. A vérbaj. I. II. rész. Kiadja az Ágisz Szövetkezet Közművelődési Szakosztálya. Bra ov-brassó. 8. I. rész , 1 mell.; II, rész , 1 mell. (Tip. Bodor.) (Hasznos Könyvtár szám. IV. évfolyam szám március, julius hó. gészségügyi sorozat. 7 8-ik füzet.) Ára füzetenként 6 Lei. Strohli Ferenc Tóbiás, Griinwald rnő, Lasz Gyula. A circumcisio. Vallási és orvosi tanulmány. Ábrákkal és eredeti fényképfelvételekkel. Cluj. Évn. 8. í.í, r 8 1. Tip.»Orient«. (24 1. magyar és 8 1. héber szöveggel.) Szabó T. Attila. A transylvan magyar társadalomkutatás. Különlenyomat a Hitel évi 1. számából. Az rdélyi úzeum-gyesület kiadása. Cluj Glória kny. (Tudományos Füzetek. 97. sz.) Szabó T. Attila. Kelemen Lajos tudományos munkásságának negyven éve. ( ) összeállította:. Az... kiadása. Cluj inerva rt. (rdélyi Tudományos Füzetek. 99. sz.) Szabó T. Attila. iért és hogyan gyűjtsük a helyneveket? Különlenyomat az rdélyi Iskola V. évf számából. Cluj Glória kny. (Népművelési Füzetek. 4. sz.) Székely nagyjaink, összeállította: Ladó Lajos. Székely Alkalmazottak Újságja kiadása. (Cluj-Kolozsvár.) Év n (Tip.»örient«.) Szilágyi Olivér. A székelyföldi görög keleti és görög katolikus vallású lakósság az 1857-iki és 1910-iki népszámlálások tükrében. Különlenyomat a»agyar Kisebbség* nemzetpolitikai szemle évi 1 2. számából. Lugoj Husvéth és Hoffcr kny. Szimonisz Henrik. A gyújtópont. Tanulmány a szudetanémet problémáról. A szudetavidék statisztikai térképével. A szerző saját kiadása. (Timi oara.) (»Temeswarer Zeitung«nyomdája.) A könyv címlapját tervezte és rajzolta: Wáchter Sándor. Tavaszy Sándor. A nevelés református alapelvei leány- és fiú-középiskoláinkban. Az rdélyi Református gyházkerület Iratterjesztésének kiadása. Cluj-Kolozsvár inerva rt. Urmösi Károlyné emléke. Cluj. Év n Pallas-nyomda. Valentiny Antal. Románia -nagy,ír irodalmának bibliográfiája év. összeállította:. Az... kiadása. Cluj- Kolozsvár inerva rt. (rdélyi Tudományos Füzetek sz.) III. VALLÁSOS (Adorján Gábor.) Üzenet: azaz lelkipásztori levél a Tg.-urej-marosvásárhelyi reformátusokhoz. Halottaink. (Tg.- ure?.) Év n (Tip.»Pax«.) Andrea, Joh. Val. Az Úr jámbor szolgája. Szellemi szórakozás együgyű keresztyének mulattatására. Fordította: IRODALO. akkai Sándor. Az»Ifjú rdély«kiadása. (Cluj.) 8 U (»Grafica«kny.) Bibliai Tárház, (összeállította: Jakab Béni.) (Tg.-ure.) Év n (Tip. Pax.«) Kapható: Páncél Lászlónál Tárgu-ure?, str. Prir.cipele Carol 86. Bibliaköri vezérfonal. (NrSwövetségek,

10 404 férfiszövetségek, ifj. ker. egyesületek és leányszövetségek számára.) Különlenyomat a Református lelkipásztor kézikönyvéből. Cluj inerva rt. Boldogok a tisztaszivüek... István püspök főpásztori szózata híveihez. mlékül a máriaradnai zarándoklatra szept Oradea , 1 lev. Szent László rt. kny. Dombi József S. J. A Katolikus Akció vezérkönyve, összeállította: Kiadja az Alba Iulia-i Római Katolikus Püspökség. (Cluj ) 8" 1 arck,, 1 lev,, (Szent Bonaventura kny.) Égi harmat, (összeállította: Jakab Béni.) (Tg.-űre?.) Év n (Tip.»Pax,«) gybegyűltünk... Ima és énekfüzet gyermekek részére. (Kézirat gyanánt. Összeállította és kiadja: Veress rnő.) (Cluj.) Év n (Tip. Glória.) Az vangélium hangja, (összeállította: Jakab Béni.) (Tg.-ure?.) Év n (Tip.»Pax.«) Felolvasások az imahétre 1938 dec. 3 ic. (Bucure$ti.) (4 0.) (Tip. $i dit.»c..«) Fosdick merson Harry. Útazás Palesztinában. (A Pilgrimage to Palestine.) Angolból fordította: Lőfi Ödön. Az előszót írta: Szent-Iványi Sándor. Az Unitárius Sajtó- és Iratterjesztő-Bizottság és az Unitárius Irodalmi Társaság kiadása. Kolozsvár , 1 lev., 1 térkép.»pallas«kny. (Szabadelvű Vallásos Értekezések. XII.) Földes Zoltán. Az Ó-Szövetség hősei. Cluj. 8" Szent Bonaventura kny. Gergely Ferenc. Légy hív mindhalálig! (A vegyes-házasságról.)»gyház és iszszió«kiadása. (Cluj.) 8" (»Grafica<' kny.) Horváth László. Nyugalom... ötödik kiadás. Bucure ti. (1938). 8, Tiparniía. (NB. Az előző kiadások közül csak az évi 2. kiadás jelent meg Romániában.) Imre Lajos. Hivatás és élet. lmélkedések, prédikációk, előadások. Cluj-Kolozsvár inerva rt. kiadása. Imre Lajos. Liliom a tövisek között. (A református egyházak világtestvérisége.) Turda. Év n. 8" Füssy könyvny.»itt az Isten köztünk.«a csendes óra és családi áhítat könyve az év minden napjára. (Az Ifjú rdély és a Királyhágómelléki Ref. gyházkerület Iratterjesztésének közös kiadása. Terjeszti a Királyhágómelléki Ref. gyházkerület Iratterjesztése. A szerkesztést Borbáth Dániel végezte.) Cluj ) 8", ( Grafica«kny.) (Élő Köny/ek. 11.) Jézust követő asszony ik. N'W/óvetségi kézikönyv. Kiadta a transzilvániai nőszövetség egyházkerületi elnöksége, a kerületi nőszövetség megalakulásának tizedik évfordulója alkalmából. Sajtó alá rendezte aksay Albert. Cluj. 8" , 1 lev.»grafica«kny. Jörgensen \J. Johannes\ Köpf (Károly). Zarándokút Szent Ferenc kábájában. (A Szent Bonaventura Nyomda kiadása és tulajdona.) Cluj-Kolozsvár Szent Bonaventura kny. Keresztény Kalauz, (összeállította: Jakab Béni.) (Tg.-ure?.) Év n (Tip.»Pax«.) Konfirmációra előkészítő káté, azaz rövid foglalata mindannak, amit egy öntudatos református keresztyén embernek hitéről, életéről és egyházáról tudnia kell. Néhai Szoboszlai Pap István és Révész Bálint tiszántúli püspökök kátéja nyomán átdolgoztatta és kiadta a Királyhágómelléki Református gyházkerület, az évi közgyűlés 38-e) határozata alapján. Oradea-N így várad Kálvin kny. László Dezső. Az Anyaszentegyház élete és szolgálata. A theologiának mint gyakorlati theologiának alapkérdései. Cluj (Tip. -Glória*.) A könyv címlapját és az első oldal díszét Debreczeni László rajzolta. Lecketerv vasárnapi iskolák és gyermekistentiszteletek számára az évre. Különlenyomat a Református lelkipásztor kézikönyvé-bői. Cluj inerva rt. Liturgikus szentmise a dési ferencrendiek templomában. (Kézirat gyanánt.) i'dej.) Év n (edgyesi Lajos kny.)

11 405 A misszió az élet jele. Néhány szó a misszió lényegéről s egyházunk külmiszsziói munkájáról. Az rdélyi Református gyházkerület kiadása. Cluj-Kolozsvár inerva rt. Nagy Ottó,. Hiszek a Szentháromság-egy Istenben. (A református hit.) gyház és isszió kiadása Turda. Turda. 8" Füssy kny. Pakocs Károly. A Júdás-misztérium. Cluj Bonaventura. (Ára 30 Lei.) egrendelhető a Szent Bonaventura könyvnyomdában. Cluj, Str, Franciscanilor No. i. Puskás Hugolin, P. Szent Antal élete. Cluj. Kis 8" Szent Bonaventura kny. (A Katholikus Világ Könyvei. 21. füzet.) (Ára 6 Lei.) NB. A 20. füzet 1931-ben jelent meg. A református beteg imakönyve. Az rdélyi Református gyházkerület Iratterjesztésének kiadása. Cluj , 1 lev. inerva rt. Református egyházi énekeskönyv. Az rdélyi Református gyházkerület használatára. Kizárólagosan kötelező használatra megállapított kiadás. Az rdélyi Református gyházkerület számú hivatalos kiadványa. Hangjegynélküli teljes szövegkiadás. Cluj-Kolozsvár. 8 n. XVI, inerva rt. A református lelkipásztor kézikönyve. Borbáth Dániel, Darkó Ákos és László Dezső közreműködésével szerkesztette Imre Lajos. Az rdélyi Református gyházkerület kiadása. II. kötet. Cluj-Kolozsvár. 8. VIII, , 1 lev. (inerva rt.) (rdélyi Református gyházi Könyvtár. XIX XX.) A református presbiter kis kátéja. VIII. kiadás. 12. ezer. Az rdélyi Református gyházkerület Iratterjesztésének kiadása. Odorheiu inerva ny. Sipos Géza. Halál, hol a te fullánkod?! gyház és isszió kiadása. (Turda.) , i lev. (Füssy kny.) Szent-Iványi Sándor. Jézus gyógyításai. (Lélektani tanulmány.) Cluj »Pallas«kny. (Szabadelvű Vallásos Értekezések. X.) Tanulmányok a ref. vallási irodalom köréből], Cluj. Év n Tip. >Universala«S. A. A Tg.-urej-marosvásárhelyi református lelkipásztorok levele a gyülekezet tagjaihoz. (Tárgu-ure.) Év n (Tip.»Pax«.) Vásárhelyi János. A református keresztyén imádságos könyve. Az rdélyi Református gyházkerület Iratterjesztésének kiadványa. (Cluj ) Tip. inerva. Wilbur orse arl. A mi unitárius örökségünk. (A szabadelvű kereszténység összefoglaló története.) Angolból fordította és kiegészítette: Szent-Iványi Sándor.) Az Unitárius Sajtó- és Iratterjesztő- Bizottság kiadása. (Cluj.) (1. XVI, (»Pallas«kny.) (Szabadelvű Vallásos Értekezések. XI.) Zengjen hálaének! Énekeskönyv. (»Ifjú rdély«kiadása.) VIII. kiadás ezer. (Cluj.) , 2 lev. (»Grafica«kny.) (Ára 10 Lei.) (Élő Könyvek. 5.) IV. TANKÖNYVK. Abecedar. A inerva Irodalmi és Nyomdai űintézet Részvénytársaság ábécés könyve. Intocmite de:. Szerkesztették: Lőrinczi Ferenc, Bedelean Diomed, Kali Sándor, Ősz Sándor. (Cluj-Kolozsvár.) (inerva rt.) (Ára 34 Lei.) Aritmeticá pentru cl. II. primará cu limba de predare maghiará. Számtan a magyar tannyelvű elemi iskolák II. oszt. számára. Intocmitá de. Szerkesztették: Lőrinczi Ferenc, Bedelean Diomed, Kali Sándor. Cluj inerva rt. kiadása. Aritmeticá fi geometrie pentru cl. IV. primará. Számtan és mértan az elemi iskolák IV. oszt. számára. Intocmitá de. Szerkesztették: Lőrinczi Ferenc, Ferenczi Gábor, Bedelean Diomed, Kali Sándor. Cluj inerva rt. kiadása. Bilinszky Lajos. Gramatica maghiará

12 406 pentru cl. I i II licealá, gimnazialá fi normala. ódszeres magyar nyelvtan a liceum, gimnázium és tanítóképző I. és II. osztálya számára. Cluj inerva rt. kiadása. (Ára 40 Lei.) Czumbel Lajos. Katholikus hitvédelem. A középiskolák számára és a művelt köröknek magánhasználatra. II. kiadás. Cluj , 1 lev. Kiadja a inerva rt. (Ára: 50 Lei.) vangéliumi történetek. Tankönyv az unitárius elemi iskolák IV. osztálya számára. összeállította Benczédi Pál. Cluj- Kolozsvár. Év n , 1 lev. inerva rt. György Lajos. Istoria limbii 51 literaturii maghiare vechi pána la Pentru clasa VII. A magyar nyelv és irodalom története 1825-ig. A VII. osztály számára. Szerkesztette:. Cluj-Kolozsvár inerva rt. kiadása. (Ára 150 lej.) György Lajos. Istoria literaturii maghiare moderne Pentru clasa VIII. A magyar irodalom története A VIII. osztály számára szerkesztette:. Cluj-Kolozsvár inerva rt. kiadása. (Ára 180 lej.) Imre Lajos és aksay Albert. Valláskönyv az elemi népiskolák I. és II. osztályos református növendékei számára. Az rdélyi Rel. gyházkerület Iratterjesztésének kiadása. Cluj-Kolozsvár. (1938.) , 1 lev. (inerva rt.) (Az rdélyi Református gyház Valláskönyvei. I.) Kotsis ária Cecilia. Carte de cántece pentru jcolilc secundare cl. I. Énekeskönyv középiskolák I. oszt. számára. összeállította:. Cluj-Kolozsvár inerva rt. kiadása. (Ára 32 Lei.) Kotsis ária Cecilia. Carte de cántecc pentru jcolile secundare cl. II. Énekeskönyv középiskolák II. oszt. számára. összeállította:. Cluj-Kolozsvár inerva rt. kiadása. (Ára 32 Lei.) Kotsis ária Cecilia. Carte de cántece pentru jcolile secundare cl. III. Énekeskönyv középiskolák III. oszt. számára. összeállította:. Cluj-Kolozsvár inerva rt. kiadása. (Ára 42 Lei.) Kulsis ária Cecilia. Carte de cántece pentru jcolile secundare cl. IV. Énekeskönyv középiskolák IV. oszt. számára. összeállította:. Cluj-Kolozsvár inerva rt. kiadása. (Ára 42 Lei.) Limba maghiará. Carte de cetire pentru cl. II. priniará cu limba de predare maghiará. agyar nyelv. Olvasókönyv és egyéb tudnivalók a magyar tannyelvű iskolák II. osztálya számára. Intocmitá de. Szerkesztették: Lörinczi Ferenc, Bedelcan Diomed, Kali Sándor, Ősz Sándor. Cluj. 8 U inerva rt. kiadása. (Ára a vele egy kötetbe foglalt számtannal és román nyelvkönyv/el együtt 60 Lei.) Limba romána. Cl. II. IFüggelék az elemi iskolák II. osztályú tankönyvéhez. I Cluj ditura inerva. Lörinczi Ferenc. Carte de aritmetica pentru clasa Ill-a a coalelor primare cu limba de predare maghiara. Számtan könyv a magyar tannyelvű elemi iskolák III. osztálya számára. Az elemi iskola új tantervnek megfelelően összeállította:. Cluj. 8 n inerva rt. kiadása. agyar nyelv, olvasókönyv, nyelvtan, természettudományok és számtan a magyar tannyelvű elemi iskolák III. osztálya számára. Intocmitá de Szerkesztették: Lörinczi Ferenc, Ferenczi Gábor, ősz Sándor, Bedelean Diomed. Cluj inerva rt. kiadása. (Ára a vele egy kötetbe foglalt román nyelvkönyvvel együtt 80 Lei.) agyar nyelv, olvasókönyv, nyelvtan, természettudományok, földrajz és számtan a magyar tannyelvű elemi iskolák IV. osztálya számára. Szerkesztették: Lörinczi Ferenc, Bedelean Diomed, Ferenczi Gábor, Kali Sándor. Cluj inerva rt. kiadása. (Ára a vele egy kötetbe foglalt rónán nyelvkönyvvel együtt 90 Lei.) anual de limba romána pentru $coalele primare particulare 51 confesionale cu limba de predare maghiará sau cu ahá limba minoritará. Clasa III. Intocmit de: Francisc Lörinczi, Bedelean Diomed, T.

13 407 C. Stan. Cluj ditura inerva. (NB. A lapokon magyar nyelvű történelmi olvasmányok.) anual de limba română pentru şcoalele primare particulare şi confesionale cu limba de predare maghiară (sau cu altă limbă minoritară). Clasa IV. întocmit de: Francisc Lőrinczi, Bed ele an Diomcd, T. C. Stan. Cluj ditura inerva. Scheffler János. Istoria bisericii catolice pentru şcolile secundare. diţia III. Katholikus egyháztörténelem középiskolák részére. Harmadik átdolgozott kiadás. Cluj. 8" inerva rt. kiadása. (Ára 50 Lei.) Xántusné Pauli Aranka. Geografia umană şi politică pentru clasa VI. secundară. mberföldrajz és politikai földrajz középiskolák VI. oszt. számára. Cluj- Kolozsvár inerva rt. kiadása- (Ára 90 Lei.) V. TÖRVÉNYK, RNDLTK, SZABÁLYOK. Az rdélyi Református gyházkerület Diakonissza Intézetének szabályzata és rendtartása. Az rdélyi Ref. gyházkerület Diakonissza Intézetének hivatalos kiadványa. Cluj-Kolozsvár. 8" »Grafica«kny. Ára 10 Lei. Az rdélyi Református gyházkerület Igazgatótanácsától. Szám: III. Körlevél elemi iskoláink nagytiszteletű elnökeinek és igazgató-tanító atyánkfiainak az tanévi beiratások tárgyában. (Cluj.) (inerva.) Főesperesek szabályzata. Alba-Iulia. Év n Tip. - Cetatea ;. Programa analitică a învăţământului primar (Apărută în onitorul Oficial Nr- 156 cu deciziunea Nr. ti2.967 din. 7 Iulie 1938 a inisterului ducaţiunii Naţionale.) Részletes tanterv az elemi iskolák részére. (egjelent a onitorul Oficial 156. számában a nemzetnevelésügyi minisztérium sz. határozatával.) A fordítást végezte: Lőrinczi Ferenc. Cluj-Kolozsvár inerva rt. kiadása. [Románul és magyarul.] Törvény a bankkereskedelem megszervezéséről és szabályozásáról. A»Consum«közgazdasági újság kiadása. Cluj. Év n, Tip,»Cultura«. Az Unitárius Nők Országos Szövetségének alapszabályai. Cluj-Kolozsvár. Kis inerva rt. VI. IDŐSZAKI IRODALO. a) Évkönyvek, évi jelentések, jegyzőkönyvek. Almanahul vreesc. Jüdisches Jahrbuch. Zsidó évkönyv Szerkesztik: Drechsler iksa, Leichtmann Andor, Naschitz Imre. IV. évfolyam. Kiadja a»hercules«mezőgazdasági farm r. t. [Timişoara. I 8 n , 1 lev. [Tip. oravetz.l Catalogus Dioecesis Albae Iuliensis pro anno Albae luliae. i x officina tipographica Lycei piscopalis. Directorium in usum Dioecesis Albae Iuliensis pro anno Domini 1939 iussu et auctoritate Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Aaron árton administratoris apostoliéi editum. Albae luliae x officina tipographica lycei episcopalis. Az rdélyi Református gyházkerület tanítói értekezletének arosvásárhelyen április 21. napján tartott alakuló gyűlésének jegyzőkönyve. Az rdélyi Református gyházkerület tanítói értekezlete elnökségének számú kiadványa. (Kézirat gyanánt.) Cluj inerva rt. Iparos Évkönyv Szerkeszti: Kő-

14 408 rössy Árpád. Az»Ipari Élet«kiadása. Cluj lev., , i lev. Kiadja: :>Centrala«kny. Jelentés a baia-marei ref. egyház évi állapotáról. 30. füzet. Kiadja a Presbitérium. (Baia-are.) Év n (Ducret-nyomda.) Pénzügyi Almanach az évre. 3. évfolyam. Irta és összeállította: Irinyi Sándor. (Timi$oara.) (»Victoria«-ny.) A Római Kat. gyházmegyei Tanács november 12-én Clajon tartott negyedik [helyesen: ötödik] rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. Cluj " Szent Bonaventura kny. A Római Kat. gyházmegyei Tanács évi november 18-án Cluj-Kolozsváron tartott hatodik rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. Cluj-Kolozsvár Szent Bonaventura kny, A Romániai Zsinatpresbiteri Ág. Hitv. vang. gyház évi nov. hó íj 16-án, Aradon megtartott nyolcadik rendes kerületi közgyűlésének jegyzőkönyve. (Bra$ov.) Év n Tip. Égető. Az Unitárius gyházi Főtanács évi januárius hó napjain Clujon tartott évi rendes üléseinek jegyzőkönyve. Szerkesztette: Benczédi Pál. Cluj >Pallas«kny. Az Unitárius Zsinati Főtanács október 2 4. napjain Cluj-Kolozsváron tartott püspökbeiktatással és lelkészszenteléssel egybekötött évi rendes üléseinek jegyzőkönyve. Szerkesztette: Kiss lek. Cluj. Év n »Pallas«kny.»Uram segélj!«a görgényi református egyházmegye évkönyve Kiadja: A Görgényi Református gyházmegye Lelkészértekezlete. (Szerkesztette: Vajda István.) Tárgu-urej-arosvásárhely, (Tip.»Pax«.) ~Helicon«Petri Károly könyvesboltja. b) Iskolai értesítők. Kolozsvár. A Református Theologiai Fakultás értesítője az tanévről. Szerkesztette: Gönczy Lajos. A Ref. Theol. Fakultás kiadványa. (Cluj.) Év n Grafica kny. Kolozsvár. Az Unitárius gyház Teológiai Akadémiájának értesítője az iskolai évről. Szerkesztette Kiss lek. XLII. évfolyam. Cluj »Pallas«kny. arosvásárhely. A tárgu-muref-i református leányiskola (gimnázium és elemi iskola) értesítője az iskolai évről. XLVII. évfolyam. Szerkesztette: Rakssányi Aranka. Tg.-urej. Év n , 1 lev. Tip. Szilágyi. Sepsiszentgyörgy. A Sft.-Gheorghe-i ref. Székely-ikó kollégium nyilvánossági jogú főgimnáziumának és leánygimnáziumának értesítője az ik iskolai évről. Az elöljáróság megbízásából szerkesztette: Demeter Béla. Sft.- Gheorghe.] Év n , 1 lev. (Tip. óricz tefan.) c) Naptárak.»Amicus«diáknaptár az iskolai évre, (Szerkeszti: Az»Amicus«naptár szerkesztő-bizottsága.)»lepage«könyvkereskedés. Cluj. 8, , $ lev. (>Pallas«kny.) Aradi legújabb Kalendáriom, Krisztus urunk születése után 1939-ik közönséges esztendőre. (90. évfolyam.) Arad Reiner kny. A Békesség naptára az évre. Szerkesztik: olnár Károly és Culmann Géza. A agyar Baptista Szövetség kiadása. Timi$oara (Tip.»ercur«. Oradea.) Ára 12 Lei. Bucure^ti-i agyar vicces naptár évre, Szerkeszci és kiadja:»agentura Románeascás. Bucure$ti (Tip,»Steaua Artei«.) Családi Naptár az évre. Szerkesztette: Pogány arcél. Kiadja a Brassói Lapok könyvkereskedése. (Bra ov.) (Ára 16 Lei.) Az erdélyi gazda naptára Szerkesztik: Gr. Teleki Ádám, Török Bálint.

15 409 LXIX. évfolyam. Kiadja: az rdélyi Gazdasági gylet. Cluj-Kolozsvár XV 1.; 2 képmell. inerva rt. rdélyi Kalendárium évre. Különös tekintettel az erdélyi vásárok hibátlan kiadására. Negyvenkettedik évfolyam. Kiadótulajdonos:»Füssy«könyvnyomda. Turda, sztl. 1.; 1 képmell. rdélyi közhasznú székely naptár a/ ik 365 napból álló közönséges évre. A vásárok pontos jegyzékével. Szerkeszti: Krón rnő. 29-ik évfolyam. Székely naptárak kiadóvállalata. Tárgu-urej- arosvásárhely , 8 lev. [Szilágyi ny.] (Lei 18.) A borítékon: Régi cs valódi Szentistváni Péter András-féle székely naptár. rdélyi magyar naptár XIX. évfolyam. (Kiadja a inerva R.-T. Cluj.) Cluj-Kolozsvár. 8". 176+XVI 1.; 2 képmell. inerva rt. rdélyi magyar református naptár az évre. Az rdélyi Református gyházkerület Iratterjesztésének kiadása. Cluj-Kolozsvár , 2 képmell. inerva rt. (Ára 20 Lei.) Friss Újság naptára Oradea. 8, lev. Pásztor de kny, (Kezelési költség 5 Lei.) A Gazda Naptára az évre. Szerkesztette: Pogány xrcel. Kiadja a Brassói Lapok könyvkereskedése. (Brajov.) (Ara 16 Lei.) Hangya naptár XVII. évfolyam. Szerkeszti és kiadja a»hangya«központ Aiud-Nagyenyed. Cluj-Kolozsvár ; 8 lev. képmell. inerva rt. Katolikus gyermeknaptár az évre. Szerkesztette: Torday Adél. (Cluj- Kolozsvár.) lev., (»Gloria«- nyomda.) Katolikus Naptár az évre. XVI. évfolyam, összeállította: a»katolikus Világ«szerkesztősége. Tulajdonos: a kolozsvári szentferencrendi kolostor. Cluj- Kolozsvár szt l- 1- Sze.il Bonaventura kny. Képes Szentcsalád naptár az évre. XIV. évfolyam. Oradea Szent László-nyomda rt. A borítékán rdélyi Szentcsalád naptár címet visel. Kincses naptár az évre. Cluj. 8" XVI. 1.; 2 le/.»c. Grafica>; ny. (Ára 15 lej.) A Kis Újság agyar Népnaptára az 1938., esztendőre. Szerkeszti: Papp Andor. Kiadja: Kis Újság Lapvállalata Arad. (Arad.) 8. Az esztendőre. 8 lev., XVI Az esztendőre. (gy teljes regénnyel.) XVI, NB. A 32 lapos regény kiadója üller D. Budapest és Cegléden nyomatott Sárik Gyula és Géza kny.-ban. Legjobb naptár az közönséges évre. Szerkesztette és kiadja: Az >Ágisz Általános Gazdasági Szövetkezet közművelődési szakosztálya. Brajov Cultura kny. (Ára 14 lej.) Legújabb képes székely naptár az évre. Szerkeszti és kiadja: Nagy Sándor. Tárgu-ure?. 8 U Nagy Samu nyomdája. (Ára 12 Lei.) agyar Újság Naptára. Szövege azonos az rdélyi magyar naptár szövegével. agyarság naptára. Szövege azonos az Országos agyar Naptár szövegével és a Friss Újság naptára kivonata. esélő Naptár. Szövege azonos a Gazda Naptár szövegével. unkás Naptár Szerkesztik: Hoffer Géza és Deutschek Géza. Kiadja:»lőre«kolozsvári szerkesztősége és kiadóhivatala. Cluj , 2 lev. (Tip. >Grafica«.) (Ára 15 Lei.) Nagy képes naotár az 1939-ik évre. XXXIV. évfolyam. Oradea. 8, Szent László-nyomda rt. A borítékán a következő címek valamelyikét viseli: Földmívelők nagy képes naptára, Keresztény élet nagy képes naptára, esemondó naptár, Pázmány képes naptár. Országos agyar Naptár. Szövege azonos a agyarság naptára szövegével és a Friss Újság naptára kivonata. Református árvaházi képes naptár Kiadja: a Királyhágómelléki Református gyházkerület Iratterjesztése. Szerkesztette: Csernák Béla. XlII-ik évfolyam. Oradea-(Nagy várad) Kálvin kny. Ára 16 Lei.

16 410 Regélő Naptár. Szövege azonos a Családi Naptár szövegével. A Római Katolikus Népszövetség naptára az évre. X. évfolyam. Cluj ; 1 képmell. Tip. >Gloria«. A borítékán: Katolikus Népszövetség Naptára.»Special«zsebnaptár V-ik évfolyam. (Felelős szerkesztők: Rétby Ferenc és Gufárt Károly.) Cluj-Kolozsvár , 1 térk. [inerva rt.l Szilágysági református naptár az cvre. Szerkesztették: Kovács Zsigmond, Bereczky József, Kádár Imre, G. Kovács István, Köblös ndre, Pálúr iklós, Végh Árpád. (A Szilágyszolnoki Református gyházmegye Lelkésztestületének kiadása.) Carei XVI 1. Róth és Komáromy nyomda. (Ára 15 Lei.) A borítékán: Református naptár. Unitárius naptár az 1939-ik közönséges évre. Kiadja: A Dávid Ferenc-gylet. Cluj-Kolozsvár , 2 mell. Pallas? kny. VII. KÜLÖNFÉLÉK. Bianchini Stella. Asszonyok Golgotája. Riportregény. Kiegészítésül: A szerelem kalmárai, iss llie orton detektivkisasszony kalandjai. (Timi oara.) Év U. iii 1. (Tip. Timiijoaraer Zeitung.) Bianchini Stella. lőadás a Feleségképző Akadémián. A Londonban tartott ily irányú előadásokról gyorsírói jegyzetek alapján. (Timijoara.) Év n. 8". 96 I. (Tip. Timi$oaraer Zeitung.) Ára 20 Lei.) Cálau^a óraműim Arad. Aradváros útmutatója. di^ia lui 1. Kerpel. Arad. (1938.) 8. i2 ü Tip. Lovrov öc Co. (Románul és magyarul.) Czelnai szter. Főzelékek. A francia és keleti konyha különlegességei. Bra$ov. Év Égető nyomda. (Ára 35 lei.) Dinnyés Árpád. i a divat nőben? Huszonegy fontos női típus. Timisoara. I Év n , 2 lev. Tip.»Timi$oara-er Zeitung*. (Ára 20 Lei.) Futball-évkönyv (Szerkesztették: Grosz Sándor és Szerényt István. (Arad.) 8". Ó4 1. (Tip. Lovrov &c Co.) Gaái Sándor. Életszabályok és tanácsok. Tarsadalmi neveléstan! Az értelmi és az erkölcsi nevelésről alkotott ideál. (Cluj.) Év 11. 8". 2 lev. (Tip. Royal'.) Határidős munkarend évenként ismétlődő teendőkről. Kiadja: Farkas Jenő ref. esperes. Tárgu-ure. Év n. 8" >*Helicon«Petri Károly könyvesboltja. Kép szcntclés 1938 április 16-án Húsvét szombatján Kiss János testvérnél. ICluj.] 8" ilito Scliildkraut.l Lelkek tavasza. Szellemi nyilatkozatok és médium delejes álmok Nagy ária útján. Kiadja a Cluji Szent József etapszychikai Tanulmánykör.! Cluj húsvét Litogr. Scliildkraut.l ann testvér első gyógyító előadása. [Cluj. I [Lito Scliildkraut.l»inerva«Biztosító Részvénytársaság. A leggyakrabban előforduló tűzkár elleni biztosítások díjszabása. összeállította Sándor Béla és Némethy ndre. Érvényes: 1938 szeptember i.-től kezdődőleg a következő területeken: Ardeal, Banat, Cri$ar,a és araniure$. (Cluj-Kolozsvár.) 8" (inerva rt.) Olvassátok, értsétek és tegyétek. 1 Felhívás a medgyesi magyarsághoz a szövetkezeti munka érdekében. Diciosánmartin. I1938.J 8, 4 lev,»cartea Roináneasca.x Ritta. Novellák-cikkek-tanulmányok. (Szerkeszti: Dhmyés Árpad.) Timi oara. Év 11. 8" (Tip. Timi$oaraer Zeitung.) (Ára 20 lei.) A Satu-arc vármegyei Takarékpénztár r. t. alapszabályai. Az eredeti román szövegű alapszabályok fordítása. Satu- are. Év 11. Kis 8" Presa Liberá. Szabó Béni. A doua dare de seamá apel cátre toű meseria ii din Bra$ov, care au aderat la iniiiníarea sindicatelor. Zweiter Orientierungsbericht und Aufruf an die Kronstadter Gewerbetreiben-

17 411 de, welche sich zur Aufnahme in die Fachsyndikate gemeldet habén. ásodik tájékoztató jelentés es felhívás a szindikátusokba jelentkezett brassói kisiparosokhoz. Szerkesztette.. Bra ov-brassó. 193S. január Tip. Égető. Székely, dmond. Cosmotherapia. Bevezetés a iövő gyógy tudományába. Irta és angolból magyarra fordította:. Published by the International Cosmotherapeutic xpedmon , 011- tego-bay, Jamaica, duting [Sighet.j 8. 2 lev Í-S 1. [Tip. Hcrmes. (Library of the International Cosmoterapeutic University.) Székely, dmond. Cosmovitális diéta- odern tudományos diéta encyclopedia dióhéjban. Irta és angolból magyarra fordította:. Published by the International Cosmotherapeutic xpcdition , ontego-i3ay, Jamaica, during Sighet lev., 1 táblázat, [Tip. Hermes.l (Library of the International Cosmoterapeutic University-), Székely, dmond. Kozmikus élet és gyógymód. I. rész': Bevezetés és gyakorlati alkalmazások. II. rész: lméleti meghatározások és számítások. Irta és angolból magyarra fordította:. Published by the International Cosmotherapeutic xpcdition , ontego Bay, Jamaica, during [Sighet.] 8. I. rész. 2 lev., 95 1., 1 táblázat, 8 1.; II. rész: 2 lev., [Tip. Hermes.l (Library of the International Cosmoterapeutic University.) Székely, dmond. Természetes élet és gyógymód. Levegő, víz, nap, diéta, növényi gyógyszerek, testkultura, lélekápolás. Irta és angolból magyarra fordította:. Published by the International Cosmotherapeutic xpedition , ontego Bay, Jamaica, during [Sighet.] 8. 2 lev., [Tip. Hermes. l (Library of the International Cosmoterapeutic University.) Székely, dmond. Kozmikus vangélium. I. rész: Az mber Fiának csodálatos gyógyításai. redetiből angolra és angolból magyarra fordította:. Published by the International Cosmotherapeutic xpedition , ontego Bay, Jamaica, during [Sighet.] I. [Tip. Hermes.l (Library of the International University of Cosmic and Vitai Sciences affiliated with the Cosmovital Church of Stars and Forests, incorporated of the State of California) Útmutató a bukaresti magyarok számára. I. évfolyam Kiadja a Bukaresti Református Iparos Kör. (Bucurejti.) ( Tiparnita.") (Ára 10 Lei.) VII l. GYŰJTÉNYS UNKÁK ÖSSZFOGLALÓ UTALÓI. (Az egyes művek részletes feldolgozását lásd az dlető szakoknál.) Élő Könyvek. Ifjú rdély kiadása. (Cluj.) 8". 5. Zengjen hálaének. &nekeskönyv. VIII. kiadás. 11.»Itt az Isten köztünk,«a csendes óra és családi áhitat könyve az év minden napjára. rdélyi Könyvesház. Az erdélyi magyar Könyvbarátok Társaságának kiadványa. Vezetője és szerkesztője augusztus i..óta: Sulyok István. 8. (Évi 400 lejért 12 kötet könyvet ad előfizetőinek.) kötet. Gyallay Domokos. Nyár Solymoson. Regény. I II. 6. kötet. Hegedűs Lóránt. Viola-város. Az rdélyi Református gyház Valláskönyvei. Szerkesztik: Imre Lajos és akkai Sándor. Az rdélyi Ref. gyházkerület Iratterjesztésének kiadása. Cluj- Kolozsvár. 8. I. Imre Lajos és aksay Albert. Valláskönyv az elemi népiskolák I. és II. osztályos református növendékei számára. rdélyi Református gyházi Könyvtár. Cluj-Kolozsvár. 8. XIX XX. A református lelkipásztor kézikönyve. Borbáth Dániel, Darkó Ákos és László Dezső közreműködésével szerkesztette Imre Lajos. II. kötet. rdélyi Szépmíves Céh. [X. sor. 12

18 sz. könyv: Szépmíves Céh.] (Cluj- Kolozsvár.) 8. X. sorozat sz. könyv. Tamási Áron. Ragyog egy csillag. Regény sz. könyv. Tavaszy Sándor. rdélyi tetők. Úti élmények és természeti képek sz, könyv. Gagyi László. A kiválasztottak. Regény , sz. könyv. Szántó György. eléte. I, II sz. könyv. Dsida Jenő. Angyalok citeráján. Versek. XI. sorozat sz. könyv. Kemény János. ítéletidő. Történetek és rajzok a havas életéből. rdélyi Tudományos Füzetek. [A 97. szám: Tudományos Füzetek A Szerkeszti: György Lajos. Az... kiadása. Cluj-Kolozsvár Kántor Lajos. Czegei gróf Wass Ottilia, az rdélyi úzeum-gyesület nagy jótevője. 97. Szabó T. Attila. A transylvan magyar társadalomkutatás. 98. Lakatos István. A román zene fejlődéstörténete. 99. Szabó T. Attila. Kelemen Lajos tudományos munkásságának negyven éve. ( ) összeállította:. ÍOO. György Lajos. Dr. Bitay Árpád életrajzi adatai és tudományos munkássága [A 101. szám 1937-ben jelent meg. I 102. Valentiny Antii. Románia magyar irodalmának bibliográfiája év. összeállította:. Falu-Füzetek. Kiadja: Az rdélyi Róm. Katolikus Népszövetség. Kolozsvár P. Lukács ansvét. Arkangyal pallósa vaev szabadulás az ördögi italtól. 2. Nagy Borbála. A Xántus-völgyi ütközet. Hasznos Könyvtár. Népnevelési havi szemle. Kiadja az Ágisz Szövetkezet Közművelődési Szakosztálya. Bra ov- Brassó, 8, 21. szám. Boróczy rzsébet, Cs. A konyhakert szám. Schmidt Béla. A vérbaj. I. II. rész. Herzl-Könyvtár. Bucure^ti. Szerkeszti: Diamant lemér. (Oradea.»Grafica.«) szám. Ahogy mi akarjuk... Az Uj Cionista Szervezet célkitűzései és programja. A Kiáltó Szó Könyvei. Cluj szám. Amit a református középiskoláról mindenkinek tudni kell. (egrendelhető az»ifjú rdély«kiadóhivatalában, Cluj, Református Theologia.) A»agyar Nép«könyvtára. Szerkeszti: Gyallay Domokos. inerva Irodalmi és Nyomdai Intézet R.-T. kiadása. Cluj-Kolozsvár Csűry Bálint. agyar lakodalom. (Vőfélykönyv.) öszszeállította:. III. kiadás Koncz Lajos. Konyha-kertészet Az évben jelent meg. 57. Tompa ihály: lbeszélő költemények, öszszeállította: Gyallay Pap Domokos. 58. Baksay Sándor: Patak banya. Történet ária Terézia uralkodásának idejéből. 59. Nagy András: Jó egészséget! János tapasztalatai a főorvos úr szolgálatában. Nép-művelési Füzetek. Szerkeszti: árton Áron és György Lajos. Az rdélyi Iskola kiadása. Cluj, 8", sz. Pintér Jenő György Lajos. A magyar irodalom története. L II. 3. sz. Helyesírási szótár. A. Tud. Akadémia szójegyzéke. 4. Szabó T. Attila. iért és hogyan gyüjtsük a helyneveket? Szabadelvű Vallásos Értekezések. Szerkeszti: Szent-Iványi Sándor. (Kolozsvár.) 8". X. Szent-Iványi Sándor. Jézus gyógyításai. (Lélektani tanulmány.) XI. Wilbur, orse arl. Ami unitárius örökségünk. (A szabadelvű kereszténység összefoglaló története.) Angolból fordította és kiegészítette: Szent-Iványi Sándor. XII. Fosdick merson Harry. Utazás Palesztinában. (A Pilgrimage to Palestine.) Angolból fordította: Lő fi Ödön. Az előszót írta: Szent-Iványi Sándor. Szépmíves Céh. Lásd: rdélyi Szépmíves Céh. X. sorozatának számú könyve.. Tudományos Füzetek. Lásd: rdélyi Tudományos Füzetek. 97. sz. Az Unitárius Irodalmi Társaság Szakkönyvtára. Cluj-Kolozsvár. 8. Gál Kelemen. Jakab lek élet- és jellemrajza. in»rra Rt. Kolozsvár. 4650

Nagy Péter egy EME-alapító portréja

Nagy Péter egy EME-alapító portréja Gaál György Nagy Péter egy -alapító portréja A régi felekezeti iskolák egyik nagy ajándéka volt a tehetséges fiatalok kiválasztása és továbbtanulásuk biztosítása. A szegényebb környezetből érkezőknek e

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

CORVINA. A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A M A G Y A R K Ö N Y V JÉ SZ E T czímü havi melléklettel.

CORVINA. A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A M A G Y A R K Ö N Y V JÉ SZ E T czímü havi melléklettel. XXXJ. évfolyam. Budapest, 1908. február 10. Jf. szám CORVINA A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A M A G Y A R K Ö N Y V JÉ SZ E T czímü havi melléklettel. A «CORVINA» szerkesztőségének szánt

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Kiállítás: 2014. június 11-én (szerdán), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest, VI.

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)...

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)... T A R T A L O M Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen V. évfolyam 2013 1. szám MŰHELY Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÍRÓK ÉS MŰVEKl Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 ERDÉLYI TOLL KÖNYVEKl KIADVÁNYOK 2 A könyv borítóját Beke Sándor-Olivér tervezte Beke Sándor AZ ERDÉLYI

Részletesebben

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására Előszó 3 A második világháború előtti magyar társadalom szerkezetéről, működéséről egyre több kiadvány nyújt hiteles tájékoztatást. A polgári intézmények sorában kiemelt helyet foglal el az alapítvány,

Részletesebben

Csapody Miklós. Mikó Imre pályakezdése (1928 1933)

Csapody Miklós. Mikó Imre pályakezdése (1928 1933) Csapody Miklós Mikó Imre pályakezdése (1928 1933) Az erdélyi magyar kisebbség második értelmiségi nemzedékének pályakezdése a harmincas évek első felére esett, arra az időre, amit Ligeti Ernő a helytállás

Részletesebben

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY.

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Cenzúrát. XLVI. évf. Clui, 1936. január. 1. szám. Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Boldog uj esztendőt!... Lelkünk telve van ünnepi gondolatokkal... Csak most hangzott el minden templomban a magasztos karácsonyi

Részletesebben

Jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1939. évi működéséről.

Jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1939. évi működéséről. 85 A megválasztott elnök rendesen programmot szokott adni és kifejteni, hogyan és milyen irányban kívánja a reá bízott egylet ügyeit vezetni. Szabatos programmot én ma nem adhatok. De azt hiszem, a mai

Részletesebben

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez Lapok Dunakeszi múltjából A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI SOROZATA ISSN 1787-9248 ÚJABB AJÁNLÓJEGYZÉK DUNAKESZI

Részletesebben

PÁKEI LAJOS RAJZAI KOLOZSVÁR ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEIRŐL

PÁKEI LAJOS RAJZAI KOLOZSVÁR ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEIRŐL 11213 */M. ERDÉLYI TUDOMÁNYOS 188 FÜZETEK PÁKEI LAJOS RAJZAI KOLOZSVÁR ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEIRŐL ÍRTA BALOGH JOLÁN ö m, % % l y

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. 94. évfolyam 1988 4. szám KOLOZSVAR-NAPOCA TARTALOM TANULMANYOK

KERESZTÉNY MAGVETŐ. 94. évfolyam 1988 4. szám KOLOZSVAR-NAPOCA TARTALOM TANULMANYOK KERESZTÉNY MAGVETŐ 94. évfolyam 1988 4. szám KOLOZSVAR-NAPOCA TARTALOM A Köztársaság Napja 209 Dr. Kovács Lajos: Az egyház szolgálatában 211 TANULMANYOK Fred Ken worthy: Jézus 220 Dr. Erdő János: Mikor

Részletesebben

Katolikus sajtó. Dr. Viczián János

Katolikus sajtó. Dr. Viczián János Dr. Viczián János Katolikus sajtó 1. Aacheni Értesítő, Aachen, 1962. aug.--1971.: egyházközségi értesítő. -- Havonta 4 old. Szerk. aacheni r.k. Szt László Egyhközs. Kiadó: Szigeti István. Ny: soksz. [Mildschütz

Részletesebben

X. HAGYATÉKOK, LETÉTEK, ALAPÍTVÁNYOK. Tartalomjegyzék:

X. HAGYATÉKOK, LETÉTEK, ALAPÍTVÁNYOK. Tartalomjegyzék: X. HAGYATÉKOK, LETÉTEK, ALAPÍTVÁNYOK Tartalomjegyzék: X/a BERDE MÓZES hagyatéka 2 X/b BATTHYÁNY ILONA hagyatéki ügye 2 X/c TÓTH GYÖRGY dr. hagyatéka 6 X/d BARABÁS ISTVÁN hagyatéka 8 X/e ZSAKÓ ISTVÁN dr.

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2008/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 2. Határon túli lapok 1. A bácskai sajtó anyaga

Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 2. Határon túli lapok 1. A bácskai sajtó anyaga Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 2. Határon túli lapok 1. A bácskai sajtó anyaga 1 Készítette: MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport Kutatócsoport-vezető:

Részletesebben

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület története 1924-től napjainkig.*

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület története 1924-től napjainkig.* Az rdélyi úzeum-gyesület története 1924-től napjainkig.* Irta: Dr. Kántor Lajos. 1. Az rdélyi úzeum. Tizenkét évi szünetelés után, sok küzdelem eredményeképpen, a jelen számmal ismét elindul az rdélyi

Részletesebben

Balogh István (1912 )

Balogh István (1912 ) Balogh István (1912 ) (SZEMÉLYI BIBLIOGRÁFIA) összeállította: Sándor Lászlóné Előszó A múlt ismerete minden tudományágban nélkülözhetetlen. Ez vonatkozik az ethnográfiára is, amely az egyes népek kultúrájával

Részletesebben

Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a 17 18. században

Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a 17 18. században Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a 17 18. században Franciscan Missionaries in Hungary: in the Kingdom and in Transylvania in the 17 th and 18 th Centuries bibliotheca

Részletesebben

DÉS TELEPÜLÉSE ÉS LAKOSSÁGA

DÉS TELEPÜLÉSE ÉS LAKOSSÁGA 11213 ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK. 147. SZ. i DÉS TELEPÜLÉSE ÉS LAKOSSÁGA ÍRTA SZABÓ T. ATTILA AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET KOLOZSVÁR, 1943 KIADÁSA ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK m^gmggmmmgmm-g-s-bbb ab 147.

Részletesebben

AZ ERDÉLYI ÉS MAGYARORSZÁGI ROMÁN EGYHÁZAK ÉS ISKOLÁK ÉLETE ÉS SZERVEZETE A VILÁGHÁBORÚ ELŐTT

AZ ERDÉLYI ÉS MAGYARORSZÁGI ROMÁN EGYHÁZAK ÉS ISKOLÁK ÉLETE ÉS SZERVEZETE A VILÁGHÁBORÚ ELŐTT AZ ERDÉLYI ÉS MAGYARORSZÁGI ROMÁN EGYHÁZAK ÉS ISKOLÁK ÉLETE ÉS SZERVEZETE A VILÁGHÁBORÚ ELŐTT ROMÁN FORRÁSOK ALAPJÁN KIADJA A MAGYAR KISEBBSÉG" NEMZETPOLITIKAI SZEMLE husvéth és hoffer könyvnyomdája, lúgos.

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

12 ilula. bioeel in hann&tty wirh nature II. BHP bekeshelp hu. pbanrra patik.a _/ AZ ERDÉLYI GYÓGYSZERÉSZET MAGYAR VONATKOZÁSAI KOLOZSVÁR 2013

12 ilula. bioeel in hann&tty wirh nature II. BHP bekeshelp hu. pbanrra patik.a _/ AZ ERDÉLYI GYÓGYSZERÉSZET MAGYAR VONATKOZÁSAI KOLOZSVÁR 2013 A könyv megjelenését támogatták: PÉTER H.. MÁRIA Magyar Gyógyszerészi Kamara- Budapest Békéshelp Non-profit Kft Budapest BHP bekeshelp hu Gedeon Richter gyógyszergyár - Marosvásárhely GEDEON RICHTER ROMANIA

Részletesebben

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000)

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000) GEROLD LÁSZLÓ JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000) FORUM KÖNYVKIADÓ, ÚJVIDÉK A kötet megjelenését a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztáriuma és a Nyílt Társadalomért Alap,

Részletesebben

IRODALOMTÖRTÉNET A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. MEGINDÍTOTTA SZERKESZTI

IRODALOMTÖRTÉNET A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. MEGINDÍTOTTA SZERKESZTI XXVIII. ÉVFOLYAM. 1 2. SZÁM. 1939. IRODALOMTÖRTÉNET A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. MEGINDÍTOTTA.» PINTÉR JENŐ SZERKESZTI ALSZEGHY ZSOLT HUSZONNYOLCADIK ÉVFOLYAM. KIADJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI

Részletesebben