SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI"

Átírás

1 SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Kommunikációelmélet modelljei és törvényei SK1001 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 1+0 kollokvium Előfeltétel: - Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár TK A kommunikáció elméletének és gyakorlatának szélesebb körű szemléletét, a tágabb értelemben vett kommunikációs kultúra bemutatását kívánja megvalósítani oly módon, hogy az segítsen a mindennapi kommunikáció tudatossá tételében. 2. Tantárgyi program: A kommunikáció fogalma, fontosabb kutatástörténeti állomásai; az emberi és állati kommunikáció; az emberi beszéd kialakulása; a verbális és nem verbális kommunikáció technikai alapjai; a szakmai, közéleti, tudományos kommunikáció. A Shannon Weaver-elmélet. A nyelvi kommunikáció alaptényezői. A verbális nyelv mint kód; viszonylagos állandóság, gazdaságosság, a redundancia. A Jakobson-féle kommunikációs alapfunkciók, egyéb kommunikációs modellek. A nyelv gondolatalkotó funkciója. A gondolkodási képességek szerepe a nyelvi kommunikációban. A szókincs mint a nyelv kultúrahordozó és közvetítő eszköze. A szókincs fejlődésének, fejlesztésének szerepe a kommunikációban. A beszédaktus-elmélet. A kommunikációelmélet törvényei. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Hallgatói projekt készítése, bemutatása; zárthelyi 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, segédanyag Buda Béla (2000): A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula Egyesület, Budapest ; ~ phtml Fercsik Erzsébet Raátz Judit (2006): Kommunikáció és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest. Fercsik Erzsébet Raátz Judit (1993): Kommunikáció szóban és írásban. Krónika Nova Kiadó. Budapest. Szabó Katalin (2000): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest. Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212. Budapest.

2 Alkalmazott pszichológia SK1002 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 1+0 Kollokvium Szatmári Ágnes tanársegéd TK A hallgatók ismerjék meg az alapvető pszichológiai jelenségeket és azok alkalmazásának lehetőségeit a gyakorlatban. Szerezzenek ismereteket az emberi viselkedés alapjairól, a személyiség dinamikájáról, az emberi kapcsolatrendszerek működéséről és a kommunikáció sajátosságairól. 2. Tantárgyi program: A pszichológia kialakulásának előzményei, története. A pszichológia tárgya, főbb tevékenységi területei, pszichológiai iskolák. Az emberi megismerés alapjelenségei I. A viselkedés biológiai alapjai. Az emberi megismerés alapjelenségei II. A személyiség ösztönző rendszere. A személyiség fogalma, strukturális megközelítése. A személyiség dinamikája és egyensúlyának biztosítása. Motiváció, teljesítmény, siker-kudarc orientáltság. Szociálpszichológia alapkérdései; társas megismerés, benyomás szerveződés, társas kapcsolatok. Társas befolyásolás és csoportfolyamatok; meggyőzés, konform viselkedés, csoportdöntés. Vezetés elméletek. Emberi kapcsolat rendszerek-interakció, kommunikáció. A kommunikáció alapjai, verbális és non-verbális kommunikáció, csoportközi viszonyok. A pszichológia alkalmazási területei. Sportpszichológia. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli szakirodalom Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson, (1999): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. Oláh Attila, Bugán Antal (2001): Fejezetek a pszichológia alapterületeiből. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. Elliot Aronson (2001): A társas lény. KJK-ERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest. E. R. Smith, D. M. Mackie (2004.) Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. Forgács József (2007): A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Könyvkiadó Kft. Bagdy Emőke, Klein Sándor szerk. (2006.): Alkalmazott pszichológia. EDGE Kft, Budapest. Budavári Ágota (2007): Sportpszichológia. Medicina Könyvkiadó zrt, Budapest.

3 Stilisztika és sajtónyelv SK1003 Meghirdetés féléve: 4. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 0+2 Előfeltétel: - Dr. Pethő József főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY A hallgatók mélyítsék el korábban szerzett stilisztikai ismereteiket, illetve szerezzenek olyan újabb stilisztikai ismereteket, amelyek speciálisan sportkommunikátorként jól hasznosíthatók. 2. A tantárgyi program: A sajtónyelv mint nyelvváltozat. A stílus szociokulturális rétegzettsége. Stílusrétegek a sajtóban. A mai magyar sajtónyelv vizsgálata elemzésekkel, különös tekintettel a sportsajtó nyelvére, a következő funkcionális stilisztikai szempontok alapján: a szó- és kifejezéskészlet, az alak- és mondattani jelenségek, képek, képi ábrázolás, szövegstilisztikai jelenségek, nyelven kívüli (extralingvális) eszközök. 3. Évközi ellenőrzés módja: Hallgatói projekt készítése, bemutatása; zárthelyi 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy, 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, segédanyag 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Balázs Géza Grétsy László (szerk.): Sportnyelvünk a 21. század elején. NMKÖM. Budapest Bánhidi Zoltán: Köznyelvünk és sportnyelvünk kapcsolata In: Kiss Jenő Szűts László (szerk.): A magyar nyelv rétegződése Bánhidi Zoltán: A magyar sportnyelv története és jelene. Akadémiai Kiadó. Budapest Laczkó Krisztina: Névadási minták a sportban az FTC-től a Battai Bátor Bulldogokig. Magyar Nyelvőr Szathmári István: Stílusról, stilisztikáról napjainkban. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp

4 Az újságírás elmélete és gyakorlata SK1004 Meghirdetés féléve: 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 0+2 Számonkérés: Előfeltétel: - Dr. Jeney István főiskolai docens A tantárgyfelelős tanszék kódja: AK A hallgatók ismerjék meg az újságírás alapvető műfajait. A műfajok elkészítésének, írásának szabályait. Az újságírói anyaggyűjtés forrásait. A műfajcsoporthoz kapcsolódó alapvető sajtóetikai, sajtójogi kérdéseket. 2. A tantárgyi program: Újságírói tevékenységek, feladatok, munkamódszerek. Az újságírói műfajok és formák. A tájékoztató műfajcsalád jellegzetességei: a hír. Hírérték gyakorlati szempontjai. Hírszerkesztés, hírek kezelése. A tudósítás műfaji jellegzetességei, a tudósító szerepe a médiában. Átmeneti műfajok: interjú, riport. A véleményközlés: a szubjektivitás ereje, rangja, veszélyei. A publicisztikai műfajok. A publicisztika eszközei. Újságírói etika és jog. Az újságírói anyaggyűjtés forrásai. 3. Évközi ellenőrzés módja: Zh-k írása 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy 5. Az értékelés módszere: Írásbeli számonkérés, szóbeli elemzés Tankönyvek, tanulmányok 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Sajtókincstár I. (szerk.: Cserhalmi Imre) Bernáth László (szerk.): Új műfajismeret, Sajtóház Lap- és Könyvkiadó, Budapest, Domokos Lajos: PRESS a nyomtatott és az elektronikus újságírás elmélete, gyakorlata, Domokos Press, Budapest, Mast, C.: Az újságírás ábécéje, Gregers Delacroix SzTE BMI, Budapest, Velics Gabriella: Média és sajtóismeret, BDTF, Szombathely, Benczédy József: Sajtónyelv, Budapest, Marshall McLuhan: A Gutenberg-galaxis. A tipográfiai ember létrejötte. Trezor, 2001.

5 Alkalmazott társadalomelmélet SK1005 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 2+0 kollokvium Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A társadalom működésével kapcsolatos összefüggések bemutatása és elemzése. Ennek érdekében a hallgatókat megismerteti a tantárgy alapfogalmaival, szemléletével. Ezen belül részletesen foglalkozik az életmód, szabadidő és a sport kapcsolatával. 2. Tantárgyi program: A kultúra, értékek és normák, a szocializáció fogalma és funkciói, a társadalmi tanulás módja. Az értékek változása, a szocializációt befolyásoló tényezők. Normák és életminőség a magyar társadalomban. Az életmód, időmérleg, az időfelhasználás szociológiája, a szabadidő növekedése, időmérleg vizsgálatok, férfiak és nők szabadidős szokásai, a sport jelentősége a szabadidőben, a társadalmi rétegek életmódjának különbségei. Az életmód 3. Évközi tanulmányi követelmények: aktív részvétel a szemináriumokon 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: a hallgató szemináriumi aktív munkája, zárthelyi dolgozat megírása az előadásokon elhangzott anyagból és a kötelező irodalmakból. a kötelező és ajánlott irodalmak Albert József (szerk.) (2003): Társadalomismeret. Möbius Kiadó, Nyíregyháza Albert József- Leveleki Magdolna (2008): Szociológiai alapismeretek. Veszprém Andorka Rudolf (2008.): Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest Anthony Giddens (2006): Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest

6 Kommunikációs eszközök és technikák (laptördelés, képszerkesztés SK1006 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 0+2 Dr. Zopus András főiskolai docens MY betekintést nyerni a modern kiadványok tördelésébe és a digitális fotók szerkesztésébe, korrigálásába. 2. Tantárgyi program: A hallgató képes lesz magazinok, újságok, cégkatalógusok, prezentációk, prospektusok tervezésére és tördelésére, valamint megérti és használja valamelyik főbb digitális képszerkesztő alkalmazást, tud képeket letölteni, elmenteni, és szerkeszteni, elsajátítja a képszerkesztést szövegformázás, filterek, rajzolási és festő eszközök használatával 3. Évközi tanulmányi követelmények: Hallgatói projekt készítése, bemutatása; zárthelyi 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): 5. Az értékelés módszere: írásbeli szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, segédanyag Képszerkesztés. Digitális fényképek feldolgozása számítógéppel. Kossuth Kiadó Adobe InDesign CS3 tanfolyam a könyvben. Perfact Carey Bunks - Egy korty GIMP - A digitális képszerkesztés hatékony módszerei. Typotex Kiadó

7 PR-ismeretek és sajtókapcsolat SK1007 Meghirdetés féléve: 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 1+0 kollokvium Dr. Szilágyi Barnabás főiskolai adjunktus AK A hallgatók ismerjék meg a PR gyakorlati folyamatait, a tervezés elméletét, technikáit és metodikáját. Legyenek képesek szakmai programok kialakítására, az elsajátított korszerű technikák segítségével. Ismerjék meg a nemzetközi irányzatokat, hogy ezek törekvéseit felhasználhassák későbbi munkájukban. Képesek legyenek a társadalmi kommunikáció alapvető intézményeiben kommunikációs munka végzésére. Ismerjék meg a társadalmi kommunikáció területeinek problémáit, különös tekintettel, a szervezeti kommunikációra. Képesek legyenek szakmai és általános stoke holderek felé a kifejező prezentációra, üzleti és általános információk közlésére. Ismerjék meg a média intézményeit, a kapcsolattartás sajátosságait a kommunikáció krízis során. A hallgatók prioritásként kezeljék a jó hírnevet, amely kialakítása kommunikáción keresztül valósulhat meg. 2. Tantárgyi program: Tervek a public relations tevékenységben. Stratégiai terv. Akció terv-kampány terv. Taktikai terv. A public relations tevékenység munkafolyamata. RACE-modell. A munkafolyamat minimális minőségi követelményei. A tervezés szakmai folyamata. A tervezés kezdete: analízis. SWOT analízis. Háttéranalízis és problématérkép. Az akció céljainak a kitűzése. Célcsoportok képzése a PR munkában. A célcsoport-képzés Signitzer-féle elmélete. 4C modell (Cross Cultural Consumer Characterization) Az üzenetek meghatározása. Kommunikációs eszközök tervezése. A jó sajtókapcsolat eszközei, feltételei, sajtócsapdák. A sajtóval való kapcsolattartás sajátosságai, sajtótájékoztató folyamata, lebonyolítása. Időzítés tervezése. A két-és háromdimenziós tervezés gyakorlata. Költségtervezés. A PR program kiértékelése. Tervezési szempontok. A szakmai gyakorlattal kapcsolatos követelmények. A PR tervek megvalósításának követelményei. A PR reakciók típusai. 3. Évközi tanulmányi követelmények: aktív részvétel a szemináriumokon 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: a hallgató szemináriumi aktív munkája, zárthelyi dolgozat megírása az előadásokon elhangzott anyagból és a kötelező irodalmakból. a kötelező és ajánlott irodalmak Nyárádi Gáborné Szeles Péter (2001): Public Relation I-II. Perfekt Kiadó, Budapest Szeles Péter (2001): Arculatelmélet. Budapest Szeles Péter (szerk.)(2001): Nagy PR könyv. Management Kiadó, Budapest

8 Beszédtechnika és retorika I. SK1008 Meghirdetés féléve: 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 0+2 Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár TK Az igényes, jól érthető és meggyőző szóbeli kommunikációhoz szükséges képességek fejlesztése. A hallgatók legyenek képesek jó kiejtéssel, kiművelt beszédhangon, gazdag kifejezőkészséggel, hatékonyan közölni gondolataikat a hallgatósággal, azaz váljanak jobb előadókká! 2. Tantárgyi program: A beszéd élettani alapjai. A beszédhangok képzése, osztályozása. A verbális kommunikáció technikai alapjai, a szupraszegmentális tényezők: hangsúly, hanglejtés (hangfekvés, hangköz, hangmenet), beszédszünet, hezitáció, beszédtempó. A magánhangzók és mássalhangzók helyes ejtése a magyar és idegen eredetű közszavakban és tulajdonnevekben; a hangkapcsolatok helyes kiejtése. A szöveg megszólaltatása, a szövegszerkesztés műveletei és műfajai a szóbeli kommunikációban. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, segédanyag Fercsik Erzsébet Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban. Krónika Nova Kiadó. Bp Gáspári László: Retorika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp Hernádi Sándor: Beszédművelés. Tankönyvkiadó. Bp Montágh Imre: Nyelvművesség. A beszéd művészete. Múzsák K., Bp Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó. Bp

9 Beszédtechnika és retorika II. SK1009 Meghirdetés féléve: 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 0+2 Dr. Minya Károly főiskolai tanár MY A hatásos beszéd módszerei, a meggyőző beszéd és magabiztos viselkedés jellemzői. 2. Tantárgyi program: Az érthető beszédet szolgáló elemek: a légzés, a hangelemek és hangkapcsolatok helyes kiejtése, a hangsúly, a hanglejtés, a szünet és a beszédtempó funkciója. A szövegfonetikai elemek alkalmazása: a magassági, az erősségi, a gyorsasági váltás, a szünetek és a hangszín váltásai. A nem verbális jelek szerepe a kommunikáció folyamatában (tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz). Az anyaggyűjtés, az elrendezés fő elvei és szempontjai. Az írásmű szerkezet és tagolása. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat írása, valamint egy szabadon választott szöveg felolvasása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli szakirodalom, segédanyag Hernádi Sándor: Beszédművelés. Nemzeti tankönyvkiadó. Budapest Németh Erzsébet: Közszereplés. Osiris Kiadó. Budapest Allan Pease: Testbeszéd. Park Kiadó. Budapest Wacha Imre: A korszerű retorika alapjai. Szemimpex Kiadó. Budapest

10 Interperszonális kommunikáció SK1010 Meghirdetés féléve: 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 0+2 Számonkérés: Előfeltétel: Dr. Pethő József főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY A hatékony interperszonális kommunikáció, azaz a nyelvi kompetencia, a verbális és a nonverbális kommunikációs készségek fejlesztése. 2. A tantárgyi program: Elméleti bevezető: az interperszonális kommunikáció alapfogalmai, jellege. A hatékony interperszonális kommunikáció különböző szóbeli és írásbeli formáihoz szükséges nyelvi tudás fejlesztése gyakorlatokkal (pl. vita, szerepjáték), a moderátor szakmához kötődő potenciális munkahelyi elvárásoknak, igényeknek megfelelően. 3. Évközi ellenőrzés módja: Hallgatói projekt készítése, bemutatása; zárthelyi 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy, 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, segédanyag 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Horányi Özséb (szerk.): Kommunikáció 1. General Press. Budapest. é.n. [2003] Horányi Özséb: A személyközi kommunikációról. In: Béres I. Horányi Ö. (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Osiris. Budapest Pléh Csaba Síklaki István Terestyéni Tamás (vál. és szerk.): Nyelv, kommunikáció, cselekvés. Tankönyvkiadó. Budapest Szili Katalin: Tetté vált szavak. Tinta Könyvkiadó. Budapest Wiemann, John M. Giles, Howard: Az interperszonális kommunikáció. In: Hewstone Stroebe Codol Stevenson (szerk.): Szociálpszichológia. Budapest,

11 Alkalmazott szociológia (sportszociológia) SK1011 Meghirdetés féléve: 4. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 2+0 kollokvium Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A sport társadalmi megítélésének, környezetének, helyzetének bemutatása, a társadalom és a sport kapcsolatának elemzése. 2. Tantárgyi program: A sportszociológia tárgya, területei, kialakulása és magyarországi helyzete. A sport és a társadalom kapcsolata. Sport szerepe és funkciói a rendszerváltás előtt és a rendszerváltás után, az átalakulás fő tendenciái. Szocializáció, sportszocializáció, a deviancia és a sport, sportolási szokások Magyarországon, időmérleg kutatások, szabadidő felhasználási szokások. Sporttevékenységek társadalmi csoportok szerinti megoszlása. A sport és a média kapcsolata, sport és politika, sport és gazdaság. A sportmédia attitűdjei, a sport és a média kapcsolata. 3. Évközi tanulmányi követelmények: A szemináriumok látogatása, egy sportszociológiai kutatás önálló ismertetése 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: Az előadások és a kötelező irodalomból zárthelyi dolgozat megírása, a félévközi munka értékelése A kötelező és ajánlott irodalmak Fóti Péter (szerk.) (1995): Bevezetés a sportszociológiába. Szöveggyűjtemény. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc Földesiné Szabó Gyöngyi (1994): Helyzetkép a lelátóról. Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest Papp Gábor- Soós István - Vass Miklós (szerk.) (1995): Sportszociológia szöveggyűjtemény: (szerk.) Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs

12 Etikett és protokoll SK1012 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 2+0 Számonkérés: kollokvium Előfeltétel: - Tantárgyfelelős: Dr. Mohácsi Márta A tantárgyfelelős tanszék kódja: AK A hallgatók ismerjék meg a magánéleti és munkahelyi protokoll alapszabályait. A tantárgy bemutatja az öltözködés szabályait, a megjelenéskultúra szempontjait, az ültetési rendek rangsorolását. A hallgatók megismerik a gasztronómia jelentőségét, az otthoni és a hivatali vendéglátás valamint a rendezvényszervezés alapjait. A tantárgy ismerteti az EU- tagországok protokoll gyakorlatának főbb jellemzőit. 2. A tantárgyi program: A viselkedéskultúra alapjai. Viselkedéskultúra alapjai - a legfontosabb alapfogalmak, tegezés, magázás, megszólítás, köszönés, bemutatkozás, kézfogás, öltözködés, telefonálás, névjegykártya, virág, ajándék nemzeti jelképek használata, dohányzás, biológiai megnyilvánulások, munkahelyi és magánéleti protokoll, étkezéses és ültetéses alkalmak. 3. Évközi ellenőrzés módja: A szemináriumon való rendszeres részvétel. Prezentáció egy választott ország protokoll szokásairól. A félév végén protokoll teszt írás. 5. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 6. Az értékelés módszere: A hallgató elsajátította-e a gyakorlati és elméleti készségeket, amelyeket formális vagy informális úton megszerzett. Írásbeli, szóbeli. 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Szakirodalom, multimédia, rövid jegyzetek. 8. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Dr. Sille István (2010): Illem, etikett, protokoll. Akadémiai Kiadó, Bp. Görög Ibolya (2000): Protokoll az életem. Athenaeum Kiadó Bp. Ottlik Károly (2004): Protokoll. Panoráma Kiadó Bp.

13 Tömegkommunikációs ismeretek SK1013 Meghirdetés féléve: 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 0+2 Dr. Karádi Zsolt Béla főiskolai tanár MY a hallgató szerezzen alapvető ismereteket a tömegkommunikáció területéről mind az elmélet, mind a gyakorlat irányából. 2. Tantárgyi program: a kommunikáció és a tömegkommunikáció fogalma, a fogalom terjedelme; tömegkommunikáció és társadalom; a tömegkommunikáció formái, műfajai, technikái; a tömegkommunikáció elmélete; tömegkommunikáció és média; a tömegkommunikáció üzenete. 3. Évközi tanulmányi követelmények: részvétel az órákon és egy házi dolgozat készítése 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli kötetek, sajtótermékek, internet, laptop, projektor Szecskő Tamás: A tömegkommunikáció társadalmi hatásai. Bp Zsolt Péter: Tömegkommunikációs elméletek. Vác, Kapitány Ágnes-Kapitány Gábor: A tömegkommunikáció szimbolikus üzenete: kommunikáció, demokrácia, média. Bp Média, nyilvánosság, közvélemény. Szerk: Angelusz Róbert, Tardos Róbert, Terestyéni Tamás. Bp

14 Műsorok szerkesztésének elmélete és gyakorlata SK1014 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 0+2 Dr. Jeney István főiskolai docens AK A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a műsorszerkesztés és a tervezés gyakorlatával és alkalmazott formáival, illetve hogy milyen elvek határozzák meg egy műsorszolgáltató műsorrácsát. A tantárgy célja, hogy bemutassa az elektronikus média létező, és újjáalakuló struktúráit, vizsgálja a média szerepét a közgondolkodás tematizálásában. Bemutatja az elektronikus média műsorszerkesztési modelljeit. A tantárgy foglalkozik a technikai alapkérdésekkel is. 2. A tantárgyi program: A műsorszerkesztés fogalma, szabálya, bevezetés a műsorszerkesztés alapjaiba. A formai és tartalmi szerkesztés elvei. Az elektronikus média műsorstruktúrája. A műsorszerkesztés típusai. Az agresszív és a biztonsági műsorszerkesztés. A műsorstruktúra kialakításának jogi szabályozása, a szerkesztő felelőssége. A struktúra felépítése, az éves, negyedéves, havi, heti műsortervezés módszertana, műsorsávok, a sávokra jellemző műsorok. A tervezés folyamata, gyakorlati feladatok, struktúra kidolgozások. Az elkészült adástükrök, forgatókönyv vázlatok leadása, megtárgyalása. 3. Évközi ellenőrzés módja: Zh-k írása, gyakorlati feladatok értékelése 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli és szóbeli számonkérés, prezentáció Tankönyvek, tanulmányok, nemzetközi és hazai irányelvek, jogszabályok 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom, jogszabályok: 2007/65/EK Irányelv évi VI. tv. A médiatörvény Újságírói etikai kódex D. Mc.Quail: A tömegkommunikáció elmélete, Budapest, Osiris, Domokos Lajos: Press a nyomtatott és az elektronikus újságírás elmélete. Gálik Mihály: A közönség panasza. In: Jel-Kép, 1996/3-4, Budapest Horváth János: Televíziós ismeretek, Budapest, Média Hungária, Mészáros Zoltán: Rádiózni (egy) helyben. In: Magyarország Médiakönyve, 2000, Budapest Sajtókönyvtár: Műfajismeret, Budapest, MÚOSZ, 1997 Szíjártó Imre: A rádiós és televíziós hírműsorok szerkezetéről. In: Jel-Kép, 2000/4. sz. Szirmai Éva: A sajtóműfajok elmélete, Szeged, SZTE, 1996 Trócsányi Sára: A kommunikáció jogi alapjai, Budapest, Osiris, 2006

15 Sajtóműfajok elmélete és gyakorlata SK1015 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 0+2 Számonkérés: Előfeltétel: - Dr. Jeney István főiskolai docens A tantárgyfelelős tanszék kódja: AK A hallgatók ismerjék meg a sajtóműfajok történetét, az egyes műfajok jellemzőit. A sajtóműfajok rendszerének megismerése. Olyan ismereteket, gyakorlati rutint szerezzenek, amely elősegíti a mindennapi munkájukat. 2. A tantárgyi program: A műfaj fogalma, változásai, szerepe. Az egyes műfajok kialakulásának története. Az egyes műfajok ismerete. Sajtó és irodalom kapcsolata: azonosságok és különbségek. A sajtóműfajok rendszere. Tényközlés és véleményközlés. A hír fogalma, fajtái, a hírérték. Átmeneti műfajok: interjú, riport. A véleményközlés: a szubjektivitás ereje, rangja, veszélyei. A publicisztikai műfajok. A publicisztika eszközei. 3. Évközi ellenőrzés módja: Zh-k írása 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy 5. Az értékelés módszere: Írásbeli számonkérés, szóbeli elemzés Tankönyvek, tanulmányok 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Sajtókincstár I. (szerk.: Cserhalmi Imre) Bernáth László (szerk.): Új műfajismeret, Sajtóház Lap- és Könyvkiadó, Budapest, Domokos Lajos: PRESS a nyomtatott és az elektronikus újságírás elmélete, gyakorlata, Domokos Press, Budapest, Mast, C.: Az újságírás ábécéje, Gregers Delacroix SzTE BMI, Budapest, Velics Gabriella: Média és sajtóismeret, BDTF, Szombathely, Benczédy József: Sajtónyelv, Budapest, Marshall McLuhan: A Gutenberg-galaxis. A tipográfiai ember létrejötte. Trezor, 2001.

16 A szemiotika törvényei SK1016 Meghirdetés féléve: 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.jegy.): 1+0 kollokvium Előfeltétel: Dr. Pethő József főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY A hallgatók megismertetése a legfontosabb szemiotikai fogalmakkal és elméletekkel. 2. A tantárgyi program: A szemiotika tudományának helye a tudományok rendszerében. A jel fogalma. A jelek felosztása (ikon, index, szimbólum). Nyelvszemiotika (a hangszimbolikától a napilapok címadásáig). Művészetszemiotika (zene, építészet, irodalom, film, tánc, iparművészet). A folklór szemiotikája (a népművészettől a nagyvárosi folklórig). Társadalomszemiotika (divatszemiotika régen és ma). A nemzetközi kommunikáció szemiotikája (sztereotípiák és népek, kultúrák, szokások). A szociális viszonyok és státuszok jelrendszere. 3. Évközi ellenőrzés módja: Hallgatói projekt készítése, bemutatása; zárthelyi 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy, 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, segédanyag 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Gráfik Imre Voigt Vilmos (szerk.): Kultúra és szemiotika. Tanulmánygyűjtemény. Budapest Gráfik Imre: Jel és hagyomány. (Etnoszemiotikai tanulmányok.) Debrecen, (Folklór és etnográfia 59.). Hoppál Mihály: Etnoszemiotika. Debrecen Horányi Özséb Szépe György (szerk.): A jel tudománya. Szemiotika. General Press Kiadó. Budapest

17 Szervezeti és vállalkozási formák SK1017 Meghirdetés féléve: 4. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.jegy.): 2+0 Számonkérés: kollokvium Előfeltétel: - Dr. Egri Imre főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja: ÜT A hallgatók megismerik a gazdasági szervezeti és vállalkozási formákat, a szervezési alapismereteket, a munkaszervezeteket, a vállalkozások jogi formáit. 2. A tantárgyi program: Gazdasági szervezetek: a háztartás, a non-profit szervezetek, közüzemek, vállalkozások. A vállalkozások technikai, szervezeti formái. A vállalkozások jogi formái. A vállalkozások létesítésének feltételei. A vállalkozások működése. 3. Évközi ellenőrzés módja: 2 db. zárthelyi dolgozat (2x15 pont) és 1 db beadandó feladat (20 pont) határidőre történő leadása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): A félévi követelmények 51% fölötti teljesítése. Elérhető max. pontszám: 100 pont. Beadandó feladat: 20 pont I. zárthelyi: 15 pont II. zárthelyi: 15 pont Kollokvium: 50 pont 100 pont 5. Az értékelés módszere: Félévközi teljesítmény (50 pont) + kollokvium (50 pont). Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet. 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Egri-Papp (2004): Vállalkozási alapismeretek, Campus, Debrecen Egri (2004): Üzleti terv, Campus, Debrecen

18 A logisztika alapfogalmai SK1018 Meghirdetés féléve: 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.jegy.): 0+2 Számonkérés: Előfeltétel: - Dr. Duleba Szabolcs, főiskolai docens A tantárgyfelelős tanszék kódja: ÜT 1. A tantárgy elsajátításának célja A hallgatók ismerjék meg a logisztika alapvető szerepét, a logisztikai szemléletet, anyagmozgató, raktározó, áruszállítási és irányítási rendszereket, ismerjék meg az ellátási és termelés logisztika alapjait. 2. Tantárgyi program Logisztikai alapfogalmak. A logisztika területei, kapcsolatai más tudományterületekkel. A logisztikai eszközök, létesítmények, rendszerek és láncok értelmezése. Logisztikai rendszerek sajátosságai. Logisztikai rendszerek főbb csoportjai. Csatlakozási helyek a logisztikai folyamatokban. A raktározás szerepe a logisztikai folyamatokban (raktártechnológia, JIT, szállítmányozási és logisztikai raktárak üzemeltetése, technikai eszközök). Csomagolás szerepe a logisztikai folyamtokban. Disztribúció. 3. Évközi ellenőrzés módja: 2 db. zárthelyi dolgozat (2x15 pont) és 1 db beadandó feladat (20 pont) határidőre történő leadása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): A félévi követelmények 51% fölötti teljesítése. Elérhető max. pontszám: 100 pont. Beadandó feladat: 20 pont I. zárthelyi: 15 pont II. zárthelyi: 15 pont Kollokvium: 50 pont 100 pont 5. Az értékelés módszere: Félévközi teljesítmény Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet. 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Kötelező olvasmányok: Dr. Prezenszki József (2001): Logisztika I. Bp. Dr. Prezenszki József (1999): Logisztika II. Bp. Ajánlott irodalom: Szegedi Prezenszki (2003): Logisztikai ismeretek, Kossuth Kiadó Halászné Sipos Erzsébet (1998): Logisztika, Magyar Világ

19 Szervezési ismeretek SK1019 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 0+2 Számonkérés: Előfeltétel: - Dr. Egri Imre főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja: ÜT A szervezési ismeretek, a vezetés és a szervezés alapvető ismereteinek rendszerezett áttekintése és összefoglalása. A vezetés- és szervezettudomány fejlődésén keresztül a hallgatók megismerik a legkiemelkedőbb gondolkodókat, tendenciákat. A kurzus során megvizsgáljuk, hogy különböző befolyásoló tényezők mellett mely szervezeti formát célszerű választani, milyen előnyökkel és hátrányokkal jár az egyes szervezettípusok alkalmazása. Elemzi a vezetés legfontosabb funkcióit, a vezetői problémamegoldás folyamatát és a gyakorlatban kialakult vezetői szerepeket 2. A tantárgyi program: A vezetési és szervezési gondolkodás fejlődése. A szervezetek - mint nyílt rendszerek - kialakítását, működését és megváltoztatását befolyásoló tényezők. Szervezetek strukturális jellemzői. Szervezeti formák, a szervezeti alapformák. A funkcionális szervezetek. A divizionális szervezetek. A profit center, cost-center és investment-center típusú divíziók. A mátrix szervezet. A tenzor szervezet. A duális szervezetek. A stratégiai üzleti egységekkel működő szervezetek. A team szervezet. Konszernek holdingok. Vezetési funkciók. Csoportok létrejötte és a vezető feladatai. Személyes vezetés, leadership. Konfliktusok a szervezetben. A szervezeti kultúra. Új irányzatok a szervezeti magatartás gyakorlatában 3. Évközi ellenőrzés módja: A szemináriumon való rendszeres részvétel. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): 5. Az értékelés módszere: A hallgató elsajátította-e a gyakorlati és elméleti készségeket, amelyeket formális vagy informális úton megszerzett. Írásbeli, szóbeli. Kötelező és ajánlott irodalmak 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Bakacsi Gyula (1996): Szervezeti magatartás és vezetés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Bögel György-Salamonné Huszty Anna (1998): Vállalatvezetés felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest Dobák Miklós (1996): Szervezeti formák és vezetés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Klein Sándor (2001): Vezetés és szervezetpszichológia. Edge KFT, Budapest

20 Ügyviteli és iratkezelési szabályok SK1020 Meghirdetés féléve: 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 0+2 Számonkérés: Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai docens A tantárgyfelelős tanszék kódja: GG A tantárgy tanításának célja, hogy a hallgatók az ügyvitel elméleti és gyakorlati ismeretei alapján képesek legyenek az ügyviteli munka önálló megszervezésére, ellátására. Ismerjék annak területeit, az egyes tevékenységek fázisait, formai és tartalmi követelményeit; valamint irodai munkában használatos irodatechnikai és telekommunikációs eszközöket, azok működési elvét, használatának területeit, beszerzésüknek legalapvetőbb szempontjait. 2. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): félévközi jegy 3. Tantárgyi program: Alapvető elvárás, hogy a hallgató a levéltári és adatvédelmi törvényeket ismerje, ezek alapján sajátítsa el az iratkezelés folyamatát (iktatás, irattovábbítás, -csatolás, irattárazás), valamint annak hagyományos és elektronikus módját, az adatok archiválásának, irattárazásának, selejtezésének teendőit. Ismerje és alkalmazza az adatvédelmi törvényekben foglaltakat, a minősített iratok kezelésével kapcsolatos szabályokat, a bélyegzők készítésének, kezelésének és selejtezésének szabályait. Legyen tisztában az irodaszerek rendelésének, készletezésének és nyilvántartásának teendőivel, a szükséges nyomtatványok, bizonylatok kiállításának kezelésének előírásaival. A tantárgy bemutatja az ügyviteli munka színterét, az irodát; a korszerű irodatechnikai és telekommunikációs berendezéseket (számítógép, nyomtató, szkenner, fax, fénymásoló, telefon, audiovizuális eszközök, diktafon, e- stúdió rendszer), irodai kellékeket, felépítésüket, működésüket, funkciójukat és gyors, hatékony kezelésük módját. A hallgatók megismerik az ideális iroda kialakításának körülményeit, különös tekintettel az ergonómiai követelményekre. 4. Évközi tanulmányi követelmények: feladatlapok, dolgozatok, házi feladatok 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli az szakirodalom, Internet, feladatlapok, ügyviteli folyamatban használatos dokumentumok, nyomtatványok; irodatechnikai és telekommunikációs cégek szakmai anyagai 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Dankó Márta: Információtechnológiai és irodatechnikai alapismeretek. Nyháza, Freisinger Edéné: Irodai ügyvitel. Nemzeti Tankönyvkiadó, Kossáné Prókay Katalin: Amit a korszerű irodai munkához ismerni érdemes. Stíl Stúdió. Szeged, Veres Gabriella: Az ügyviteli munkafolyamatok. Nyíregyháza, Veres Gabriella: Ügyviteli ismeretek főiskolai jegyzet, Nyíregyháza, D. Mónus Erzsébet-Dobi Tibor: Ügyinéztői ismeretek, Budapest, Boros Anita, Kissné Szabó Krisztina, Szabó Tamásné, Riedl Lászlóné, Riedl László, Holpárné Póta Edit: Ügyiratkezelés (Elméletben és gyakorlatban), Közigazgatás Módszertani Bt

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

3. Évközi tanulmányi követelmények: Hallgatói projekt készítése, bemutatása; zárthelyi

3. Évközi tanulmányi követelmények: Hallgatói projekt készítése, bemutatása; zárthelyi Kommunikációelmélet modelljei és törvényei SK1001 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 1+0 kollokvium Előfeltétel: - Dr. Szabó G. Ferenc főiskolai tanár TK A kommunikáció elméletének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az kurzus

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése TKM1013L Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A tréningen való részvétel kötelező.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium.

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció Kommunikáció és médiatudomány alapszak Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció 2009. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Szociológia KMB1101 3 0

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében (május 10.) írásbeli gyakorlati

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. KÖVETELMÉNYEK Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. TAB1215 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2010/2011. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni.

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni. 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek 090-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ.

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketing alapjai 2011/2012. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere Az EU. társadalompolitikai rendszere B1406L Kreditpont 4 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) K B1407 1. A tantárgy elsajátításának célja: A szociális ellátások, a hozzájutás feltételrendszerének és a segítségnyújtás

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Üzleti Kommunikáció Tárgykód: PMKMENB 036, MENB 810, MELS 204 Heti óraszám 1 : 2 ea Kreditpont: 2 Szak(ok)/ típus 2 : K Tagozat 3 : N, L Követelmény 4 : vizsga

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDB1702 Az oktatáskutatás módszerei A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Schmercz István főiskolai tanár Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 3 Féléves óraszám (levelező): 9 Félévzárás

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak Általános képzés Egyházi kommunikáció szakirány Írott és elektronikus sajtó szakirány Szervezeti kommunikáció/ PR szakirány 2 Kommunikáció és médiatudomány

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV () TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV - Basic marketing 16 (12 + 4) - Marketing-mix döntések 15 (6 + 9) - Marketingkommunikáció 14 (8 + 6) A reklám elmélete és gyakorlata - A gazdasági jog alapjai 6 (6 + 0)

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat 2 Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Tantárgyak Kód I. II. III. IV. Kommunikációs

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika, Közigazgatás-és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2012/2013. II. félév Tantárgyi útmutató

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező)

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) 1. A kommunikációs elméletek hét tradíciója. Az empirikus és az értelmező elméletek különbségei. (Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK II. félév

KÖVETELMÉNYEK II. félév Spontán érés támogatása, korai fejlesztés FP1207 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Konzultációs óraszám 0+15 gyakorlati jegy nincs Tantárgyfelelős neve és beosztása Jeneiné Novák Erzsébet Kojszáné Siska

Részletesebben

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306 Tantárgy neve: Szociológia 3 Tantárgy kódja: SPB1305 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám: (elm.+gyak.) 2+1 Félévi követelmény: k Előfeltétel : SPB1306 Tantárgyfelelős neve és beosztása:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketingstratégia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2016/2017) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketingstratégia Tanszék:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2015-2016. 1. félév Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 12 A hallgatók ismerjék meg a tanulási

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2016/2017. I. félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2016/2017. I. félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár NAPPALI KÖVETELMÉNYEK Inkluzív nevelés - attitűdformálás CGB 2003 Meghirdetés féléve 4,5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti etikett és protokoll Tantárgy kódja: Tantárgy

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2013. szeptember 1

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) CGF 1004 Tantárgyfelelős neve és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) CGF 1004 Tantárgyfelelős neve és beosztása KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Összefüggő komplex szakmai gyakorlat Tantárgy kódja CGF1005 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont: 30 Óraszám (elm.+gyak.) 0+560 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Kereskedelem és Marketing BA szak, levelező tagozat 4. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketingstratégia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketingstratégia Tanszék:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Heti kontakt Tantárgyfelelős Tantárgyfelelős oktató. Filozófiatörténet ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X

Heti kontakt Tantárgyfelelős Tantárgyfelelős oktató. Filozófiatörténet ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X Andragógia alapszak Szakirányok: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Filozófiatörténet ADB1101 2 0 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Új utak, irányok a szövegbevitel tanításának módszertanában

TANTÁRGYLEÍRÁS. Új utak, irányok a szövegbevitel tanításának módszertanában Új utak, irányok a szövegbevitel tanításának módszertanában PSU1117 Félévi kontakt óraszám 9 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet főiskolai docens A kurzus célja, felkészíteni

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BabeşBolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Politikai, Közigazgatási és Kommunikációtudományi 1.3 Intézet Újságíró Intézet

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy-Számvitel szak, Számvitel szakirány Gazdálkodás és Menedzsment szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2016/2017 tanév II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy

Részletesebben

A tantárgy adatlapja

A tantárgy adatlapja A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Politika-,Közigazgatás-,és Kommunikációtudományi kar 1.3 Dom;nium Kommunikációtudományok

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben