SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI"

Átírás

1 SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Kommunikációelmélet modelljei és törvényei SK1001 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 1+0 kollokvium Előfeltétel: - Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár TK A kommunikáció elméletének és gyakorlatának szélesebb körű szemléletét, a tágabb értelemben vett kommunikációs kultúra bemutatását kívánja megvalósítani oly módon, hogy az segítsen a mindennapi kommunikáció tudatossá tételében. 2. Tantárgyi program: A kommunikáció fogalma, fontosabb kutatástörténeti állomásai; az emberi és állati kommunikáció; az emberi beszéd kialakulása; a verbális és nem verbális kommunikáció technikai alapjai; a szakmai, közéleti, tudományos kommunikáció. A Shannon Weaver-elmélet. A nyelvi kommunikáció alaptényezői. A verbális nyelv mint kód; viszonylagos állandóság, gazdaságosság, a redundancia. A Jakobson-féle kommunikációs alapfunkciók, egyéb kommunikációs modellek. A nyelv gondolatalkotó funkciója. A gondolkodási képességek szerepe a nyelvi kommunikációban. A szókincs mint a nyelv kultúrahordozó és közvetítő eszköze. A szókincs fejlődésének, fejlesztésének szerepe a kommunikációban. A beszédaktus-elmélet. A kommunikációelmélet törvényei. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Hallgatói projekt készítése, bemutatása; zárthelyi 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, segédanyag Buda Béla (2000): A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula Egyesület, Budapest ; ~ phtml Fercsik Erzsébet Raátz Judit (2006): Kommunikáció és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest. Fercsik Erzsébet Raátz Judit (1993): Kommunikáció szóban és írásban. Krónika Nova Kiadó. Budapest. Szabó Katalin (2000): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest. Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212. Budapest.

2 Alkalmazott pszichológia SK1002 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 1+0 Kollokvium Szatmári Ágnes tanársegéd TK A hallgatók ismerjék meg az alapvető pszichológiai jelenségeket és azok alkalmazásának lehetőségeit a gyakorlatban. Szerezzenek ismereteket az emberi viselkedés alapjairól, a személyiség dinamikájáról, az emberi kapcsolatrendszerek működéséről és a kommunikáció sajátosságairól. 2. Tantárgyi program: A pszichológia kialakulásának előzményei, története. A pszichológia tárgya, főbb tevékenységi területei, pszichológiai iskolák. Az emberi megismerés alapjelenségei I. A viselkedés biológiai alapjai. Az emberi megismerés alapjelenségei II. A személyiség ösztönző rendszere. A személyiség fogalma, strukturális megközelítése. A személyiség dinamikája és egyensúlyának biztosítása. Motiváció, teljesítmény, siker-kudarc orientáltság. Szociálpszichológia alapkérdései; társas megismerés, benyomás szerveződés, társas kapcsolatok. Társas befolyásolás és csoportfolyamatok; meggyőzés, konform viselkedés, csoportdöntés. Vezetés elméletek. Emberi kapcsolat rendszerek-interakció, kommunikáció. A kommunikáció alapjai, verbális és non-verbális kommunikáció, csoportközi viszonyok. A pszichológia alkalmazási területei. Sportpszichológia. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli szakirodalom Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson, (1999): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. Oláh Attila, Bugán Antal (2001): Fejezetek a pszichológia alapterületeiből. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. Elliot Aronson (2001): A társas lény. KJK-ERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest. E. R. Smith, D. M. Mackie (2004.) Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. Forgács József (2007): A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Könyvkiadó Kft. Bagdy Emőke, Klein Sándor szerk. (2006.): Alkalmazott pszichológia. EDGE Kft, Budapest. Budavári Ágota (2007): Sportpszichológia. Medicina Könyvkiadó zrt, Budapest.

3 Stilisztika és sajtónyelv SK1003 Meghirdetés féléve: 4. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 0+2 Előfeltétel: - Dr. Pethő József főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY A hallgatók mélyítsék el korábban szerzett stilisztikai ismereteiket, illetve szerezzenek olyan újabb stilisztikai ismereteket, amelyek speciálisan sportkommunikátorként jól hasznosíthatók. 2. A tantárgyi program: A sajtónyelv mint nyelvváltozat. A stílus szociokulturális rétegzettsége. Stílusrétegek a sajtóban. A mai magyar sajtónyelv vizsgálata elemzésekkel, különös tekintettel a sportsajtó nyelvére, a következő funkcionális stilisztikai szempontok alapján: a szó- és kifejezéskészlet, az alak- és mondattani jelenségek, képek, képi ábrázolás, szövegstilisztikai jelenségek, nyelven kívüli (extralingvális) eszközök. 3. Évközi ellenőrzés módja: Hallgatói projekt készítése, bemutatása; zárthelyi 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy, 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, segédanyag 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Balázs Géza Grétsy László (szerk.): Sportnyelvünk a 21. század elején. NMKÖM. Budapest Bánhidi Zoltán: Köznyelvünk és sportnyelvünk kapcsolata In: Kiss Jenő Szűts László (szerk.): A magyar nyelv rétegződése Bánhidi Zoltán: A magyar sportnyelv története és jelene. Akadémiai Kiadó. Budapest Laczkó Krisztina: Névadási minták a sportban az FTC-től a Battai Bátor Bulldogokig. Magyar Nyelvőr Szathmári István: Stílusról, stilisztikáról napjainkban. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp

4 Az újságírás elmélete és gyakorlata SK1004 Meghirdetés féléve: 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 0+2 Számonkérés: Előfeltétel: - Dr. Jeney István főiskolai docens A tantárgyfelelős tanszék kódja: AK A hallgatók ismerjék meg az újságírás alapvető műfajait. A műfajok elkészítésének, írásának szabályait. Az újságírói anyaggyűjtés forrásait. A műfajcsoporthoz kapcsolódó alapvető sajtóetikai, sajtójogi kérdéseket. 2. A tantárgyi program: Újságírói tevékenységek, feladatok, munkamódszerek. Az újságírói műfajok és formák. A tájékoztató műfajcsalád jellegzetességei: a hír. Hírérték gyakorlati szempontjai. Hírszerkesztés, hírek kezelése. A tudósítás műfaji jellegzetességei, a tudósító szerepe a médiában. Átmeneti műfajok: interjú, riport. A véleményközlés: a szubjektivitás ereje, rangja, veszélyei. A publicisztikai műfajok. A publicisztika eszközei. Újságírói etika és jog. Az újságírói anyaggyűjtés forrásai. 3. Évközi ellenőrzés módja: Zh-k írása 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy 5. Az értékelés módszere: Írásbeli számonkérés, szóbeli elemzés Tankönyvek, tanulmányok 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Sajtókincstár I. (szerk.: Cserhalmi Imre) Bernáth László (szerk.): Új műfajismeret, Sajtóház Lap- és Könyvkiadó, Budapest, Domokos Lajos: PRESS a nyomtatott és az elektronikus újságírás elmélete, gyakorlata, Domokos Press, Budapest, Mast, C.: Az újságírás ábécéje, Gregers Delacroix SzTE BMI, Budapest, Velics Gabriella: Média és sajtóismeret, BDTF, Szombathely, Benczédy József: Sajtónyelv, Budapest, Marshall McLuhan: A Gutenberg-galaxis. A tipográfiai ember létrejötte. Trezor, 2001.

5 Alkalmazott társadalomelmélet SK1005 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 2+0 kollokvium Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A társadalom működésével kapcsolatos összefüggések bemutatása és elemzése. Ennek érdekében a hallgatókat megismerteti a tantárgy alapfogalmaival, szemléletével. Ezen belül részletesen foglalkozik az életmód, szabadidő és a sport kapcsolatával. 2. Tantárgyi program: A kultúra, értékek és normák, a szocializáció fogalma és funkciói, a társadalmi tanulás módja. Az értékek változása, a szocializációt befolyásoló tényezők. Normák és életminőség a magyar társadalomban. Az életmód, időmérleg, az időfelhasználás szociológiája, a szabadidő növekedése, időmérleg vizsgálatok, férfiak és nők szabadidős szokásai, a sport jelentősége a szabadidőben, a társadalmi rétegek életmódjának különbségei. Az életmód 3. Évközi tanulmányi követelmények: aktív részvétel a szemináriumokon 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: a hallgató szemináriumi aktív munkája, zárthelyi dolgozat megírása az előadásokon elhangzott anyagból és a kötelező irodalmakból. a kötelező és ajánlott irodalmak Albert József (szerk.) (2003): Társadalomismeret. Möbius Kiadó, Nyíregyháza Albert József- Leveleki Magdolna (2008): Szociológiai alapismeretek. Veszprém Andorka Rudolf (2008.): Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest Anthony Giddens (2006): Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest

6 Kommunikációs eszközök és technikák (laptördelés, képszerkesztés SK1006 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 0+2 Dr. Zopus András főiskolai docens MY betekintést nyerni a modern kiadványok tördelésébe és a digitális fotók szerkesztésébe, korrigálásába. 2. Tantárgyi program: A hallgató képes lesz magazinok, újságok, cégkatalógusok, prezentációk, prospektusok tervezésére és tördelésére, valamint megérti és használja valamelyik főbb digitális képszerkesztő alkalmazást, tud képeket letölteni, elmenteni, és szerkeszteni, elsajátítja a képszerkesztést szövegformázás, filterek, rajzolási és festő eszközök használatával 3. Évközi tanulmányi követelmények: Hallgatói projekt készítése, bemutatása; zárthelyi 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): 5. Az értékelés módszere: írásbeli szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, segédanyag Képszerkesztés. Digitális fényképek feldolgozása számítógéppel. Kossuth Kiadó Adobe InDesign CS3 tanfolyam a könyvben. Perfact Carey Bunks - Egy korty GIMP - A digitális képszerkesztés hatékony módszerei. Typotex Kiadó

7 PR-ismeretek és sajtókapcsolat SK1007 Meghirdetés féléve: 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 1+0 kollokvium Dr. Szilágyi Barnabás főiskolai adjunktus AK A hallgatók ismerjék meg a PR gyakorlati folyamatait, a tervezés elméletét, technikáit és metodikáját. Legyenek képesek szakmai programok kialakítására, az elsajátított korszerű technikák segítségével. Ismerjék meg a nemzetközi irányzatokat, hogy ezek törekvéseit felhasználhassák későbbi munkájukban. Képesek legyenek a társadalmi kommunikáció alapvető intézményeiben kommunikációs munka végzésére. Ismerjék meg a társadalmi kommunikáció területeinek problémáit, különös tekintettel, a szervezeti kommunikációra. Képesek legyenek szakmai és általános stoke holderek felé a kifejező prezentációra, üzleti és általános információk közlésére. Ismerjék meg a média intézményeit, a kapcsolattartás sajátosságait a kommunikáció krízis során. A hallgatók prioritásként kezeljék a jó hírnevet, amely kialakítása kommunikáción keresztül valósulhat meg. 2. Tantárgyi program: Tervek a public relations tevékenységben. Stratégiai terv. Akció terv-kampány terv. Taktikai terv. A public relations tevékenység munkafolyamata. RACE-modell. A munkafolyamat minimális minőségi követelményei. A tervezés szakmai folyamata. A tervezés kezdete: analízis. SWOT analízis. Háttéranalízis és problématérkép. Az akció céljainak a kitűzése. Célcsoportok képzése a PR munkában. A célcsoport-képzés Signitzer-féle elmélete. 4C modell (Cross Cultural Consumer Characterization) Az üzenetek meghatározása. Kommunikációs eszközök tervezése. A jó sajtókapcsolat eszközei, feltételei, sajtócsapdák. A sajtóval való kapcsolattartás sajátosságai, sajtótájékoztató folyamata, lebonyolítása. Időzítés tervezése. A két-és háromdimenziós tervezés gyakorlata. Költségtervezés. A PR program kiértékelése. Tervezési szempontok. A szakmai gyakorlattal kapcsolatos követelmények. A PR tervek megvalósításának követelményei. A PR reakciók típusai. 3. Évközi tanulmányi követelmények: aktív részvétel a szemináriumokon 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: a hallgató szemináriumi aktív munkája, zárthelyi dolgozat megírása az előadásokon elhangzott anyagból és a kötelező irodalmakból. a kötelező és ajánlott irodalmak Nyárádi Gáborné Szeles Péter (2001): Public Relation I-II. Perfekt Kiadó, Budapest Szeles Péter (2001): Arculatelmélet. Budapest Szeles Péter (szerk.)(2001): Nagy PR könyv. Management Kiadó, Budapest

8 Beszédtechnika és retorika I. SK1008 Meghirdetés féléve: 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 0+2 Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár TK Az igényes, jól érthető és meggyőző szóbeli kommunikációhoz szükséges képességek fejlesztése. A hallgatók legyenek képesek jó kiejtéssel, kiművelt beszédhangon, gazdag kifejezőkészséggel, hatékonyan közölni gondolataikat a hallgatósággal, azaz váljanak jobb előadókká! 2. Tantárgyi program: A beszéd élettani alapjai. A beszédhangok képzése, osztályozása. A verbális kommunikáció technikai alapjai, a szupraszegmentális tényezők: hangsúly, hanglejtés (hangfekvés, hangköz, hangmenet), beszédszünet, hezitáció, beszédtempó. A magánhangzók és mássalhangzók helyes ejtése a magyar és idegen eredetű közszavakban és tulajdonnevekben; a hangkapcsolatok helyes kiejtése. A szöveg megszólaltatása, a szövegszerkesztés műveletei és műfajai a szóbeli kommunikációban. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, segédanyag Fercsik Erzsébet Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban. Krónika Nova Kiadó. Bp Gáspári László: Retorika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp Hernádi Sándor: Beszédművelés. Tankönyvkiadó. Bp Montágh Imre: Nyelvművesség. A beszéd művészete. Múzsák K., Bp Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó. Bp

9 Beszédtechnika és retorika II. SK1009 Meghirdetés féléve: 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 0+2 Dr. Minya Károly főiskolai tanár MY A hatásos beszéd módszerei, a meggyőző beszéd és magabiztos viselkedés jellemzői. 2. Tantárgyi program: Az érthető beszédet szolgáló elemek: a légzés, a hangelemek és hangkapcsolatok helyes kiejtése, a hangsúly, a hanglejtés, a szünet és a beszédtempó funkciója. A szövegfonetikai elemek alkalmazása: a magassági, az erősségi, a gyorsasági váltás, a szünetek és a hangszín váltásai. A nem verbális jelek szerepe a kommunikáció folyamatában (tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz). Az anyaggyűjtés, az elrendezés fő elvei és szempontjai. Az írásmű szerkezet és tagolása. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat írása, valamint egy szabadon választott szöveg felolvasása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli szakirodalom, segédanyag Hernádi Sándor: Beszédművelés. Nemzeti tankönyvkiadó. Budapest Németh Erzsébet: Közszereplés. Osiris Kiadó. Budapest Allan Pease: Testbeszéd. Park Kiadó. Budapest Wacha Imre: A korszerű retorika alapjai. Szemimpex Kiadó. Budapest

10 Interperszonális kommunikáció SK1010 Meghirdetés féléve: 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 0+2 Számonkérés: Előfeltétel: Dr. Pethő József főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY A hatékony interperszonális kommunikáció, azaz a nyelvi kompetencia, a verbális és a nonverbális kommunikációs készségek fejlesztése. 2. A tantárgyi program: Elméleti bevezető: az interperszonális kommunikáció alapfogalmai, jellege. A hatékony interperszonális kommunikáció különböző szóbeli és írásbeli formáihoz szükséges nyelvi tudás fejlesztése gyakorlatokkal (pl. vita, szerepjáték), a moderátor szakmához kötődő potenciális munkahelyi elvárásoknak, igényeknek megfelelően. 3. Évközi ellenőrzés módja: Hallgatói projekt készítése, bemutatása; zárthelyi 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy, 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, segédanyag 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Horányi Özséb (szerk.): Kommunikáció 1. General Press. Budapest. é.n. [2003] Horányi Özséb: A személyközi kommunikációról. In: Béres I. Horányi Ö. (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Osiris. Budapest Pléh Csaba Síklaki István Terestyéni Tamás (vál. és szerk.): Nyelv, kommunikáció, cselekvés. Tankönyvkiadó. Budapest Szili Katalin: Tetté vált szavak. Tinta Könyvkiadó. Budapest Wiemann, John M. Giles, Howard: Az interperszonális kommunikáció. In: Hewstone Stroebe Codol Stevenson (szerk.): Szociálpszichológia. Budapest,

11 Alkalmazott szociológia (sportszociológia) SK1011 Meghirdetés féléve: 4. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 2+0 kollokvium Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A sport társadalmi megítélésének, környezetének, helyzetének bemutatása, a társadalom és a sport kapcsolatának elemzése. 2. Tantárgyi program: A sportszociológia tárgya, területei, kialakulása és magyarországi helyzete. A sport és a társadalom kapcsolata. Sport szerepe és funkciói a rendszerváltás előtt és a rendszerváltás után, az átalakulás fő tendenciái. Szocializáció, sportszocializáció, a deviancia és a sport, sportolási szokások Magyarországon, időmérleg kutatások, szabadidő felhasználási szokások. Sporttevékenységek társadalmi csoportok szerinti megoszlása. A sport és a média kapcsolata, sport és politika, sport és gazdaság. A sportmédia attitűdjei, a sport és a média kapcsolata. 3. Évközi tanulmányi követelmények: A szemináriumok látogatása, egy sportszociológiai kutatás önálló ismertetése 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: Az előadások és a kötelező irodalomból zárthelyi dolgozat megírása, a félévközi munka értékelése A kötelező és ajánlott irodalmak Fóti Péter (szerk.) (1995): Bevezetés a sportszociológiába. Szöveggyűjtemény. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc Földesiné Szabó Gyöngyi (1994): Helyzetkép a lelátóról. Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest Papp Gábor- Soós István - Vass Miklós (szerk.) (1995): Sportszociológia szöveggyűjtemény: (szerk.) Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs

12 Etikett és protokoll SK1012 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 2+0 Számonkérés: kollokvium Előfeltétel: - Tantárgyfelelős: Dr. Mohácsi Márta A tantárgyfelelős tanszék kódja: AK A hallgatók ismerjék meg a magánéleti és munkahelyi protokoll alapszabályait. A tantárgy bemutatja az öltözködés szabályait, a megjelenéskultúra szempontjait, az ültetési rendek rangsorolását. A hallgatók megismerik a gasztronómia jelentőségét, az otthoni és a hivatali vendéglátás valamint a rendezvényszervezés alapjait. A tantárgy ismerteti az EU- tagországok protokoll gyakorlatának főbb jellemzőit. 2. A tantárgyi program: A viselkedéskultúra alapjai. Viselkedéskultúra alapjai - a legfontosabb alapfogalmak, tegezés, magázás, megszólítás, köszönés, bemutatkozás, kézfogás, öltözködés, telefonálás, névjegykártya, virág, ajándék nemzeti jelképek használata, dohányzás, biológiai megnyilvánulások, munkahelyi és magánéleti protokoll, étkezéses és ültetéses alkalmak. 3. Évközi ellenőrzés módja: A szemináriumon való rendszeres részvétel. Prezentáció egy választott ország protokoll szokásairól. A félév végén protokoll teszt írás. 5. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 6. Az értékelés módszere: A hallgató elsajátította-e a gyakorlati és elméleti készségeket, amelyeket formális vagy informális úton megszerzett. Írásbeli, szóbeli. 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Szakirodalom, multimédia, rövid jegyzetek. 8. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Dr. Sille István (2010): Illem, etikett, protokoll. Akadémiai Kiadó, Bp. Görög Ibolya (2000): Protokoll az életem. Athenaeum Kiadó Bp. Ottlik Károly (2004): Protokoll. Panoráma Kiadó Bp.

13 Tömegkommunikációs ismeretek SK1013 Meghirdetés féléve: 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 0+2 Dr. Karádi Zsolt Béla főiskolai tanár MY a hallgató szerezzen alapvető ismereteket a tömegkommunikáció területéről mind az elmélet, mind a gyakorlat irányából. 2. Tantárgyi program: a kommunikáció és a tömegkommunikáció fogalma, a fogalom terjedelme; tömegkommunikáció és társadalom; a tömegkommunikáció formái, műfajai, technikái; a tömegkommunikáció elmélete; tömegkommunikáció és média; a tömegkommunikáció üzenete. 3. Évközi tanulmányi követelmények: részvétel az órákon és egy házi dolgozat készítése 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli kötetek, sajtótermékek, internet, laptop, projektor Szecskő Tamás: A tömegkommunikáció társadalmi hatásai. Bp Zsolt Péter: Tömegkommunikációs elméletek. Vác, Kapitány Ágnes-Kapitány Gábor: A tömegkommunikáció szimbolikus üzenete: kommunikáció, demokrácia, média. Bp Média, nyilvánosság, közvélemény. Szerk: Angelusz Róbert, Tardos Róbert, Terestyéni Tamás. Bp

14 Műsorok szerkesztésének elmélete és gyakorlata SK1014 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 0+2 Dr. Jeney István főiskolai docens AK A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a műsorszerkesztés és a tervezés gyakorlatával és alkalmazott formáival, illetve hogy milyen elvek határozzák meg egy műsorszolgáltató műsorrácsát. A tantárgy célja, hogy bemutassa az elektronikus média létező, és újjáalakuló struktúráit, vizsgálja a média szerepét a közgondolkodás tematizálásában. Bemutatja az elektronikus média műsorszerkesztési modelljeit. A tantárgy foglalkozik a technikai alapkérdésekkel is. 2. A tantárgyi program: A műsorszerkesztés fogalma, szabálya, bevezetés a műsorszerkesztés alapjaiba. A formai és tartalmi szerkesztés elvei. Az elektronikus média műsorstruktúrája. A műsorszerkesztés típusai. Az agresszív és a biztonsági műsorszerkesztés. A műsorstruktúra kialakításának jogi szabályozása, a szerkesztő felelőssége. A struktúra felépítése, az éves, negyedéves, havi, heti műsortervezés módszertana, műsorsávok, a sávokra jellemző műsorok. A tervezés folyamata, gyakorlati feladatok, struktúra kidolgozások. Az elkészült adástükrök, forgatókönyv vázlatok leadása, megtárgyalása. 3. Évközi ellenőrzés módja: Zh-k írása, gyakorlati feladatok értékelése 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli és szóbeli számonkérés, prezentáció Tankönyvek, tanulmányok, nemzetközi és hazai irányelvek, jogszabályok 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom, jogszabályok: 2007/65/EK Irányelv évi VI. tv. A médiatörvény Újságírói etikai kódex D. Mc.Quail: A tömegkommunikáció elmélete, Budapest, Osiris, Domokos Lajos: Press a nyomtatott és az elektronikus újságírás elmélete. Gálik Mihály: A közönség panasza. In: Jel-Kép, 1996/3-4, Budapest Horváth János: Televíziós ismeretek, Budapest, Média Hungária, Mészáros Zoltán: Rádiózni (egy) helyben. In: Magyarország Médiakönyve, 2000, Budapest Sajtókönyvtár: Műfajismeret, Budapest, MÚOSZ, 1997 Szíjártó Imre: A rádiós és televíziós hírműsorok szerkezetéről. In: Jel-Kép, 2000/4. sz. Szirmai Éva: A sajtóműfajok elmélete, Szeged, SZTE, 1996 Trócsányi Sára: A kommunikáció jogi alapjai, Budapest, Osiris, 2006

15 Sajtóműfajok elmélete és gyakorlata SK1015 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 0+2 Számonkérés: Előfeltétel: - Dr. Jeney István főiskolai docens A tantárgyfelelős tanszék kódja: AK A hallgatók ismerjék meg a sajtóműfajok történetét, az egyes műfajok jellemzőit. A sajtóműfajok rendszerének megismerése. Olyan ismereteket, gyakorlati rutint szerezzenek, amely elősegíti a mindennapi munkájukat. 2. A tantárgyi program: A műfaj fogalma, változásai, szerepe. Az egyes műfajok kialakulásának története. Az egyes műfajok ismerete. Sajtó és irodalom kapcsolata: azonosságok és különbségek. A sajtóműfajok rendszere. Tényközlés és véleményközlés. A hír fogalma, fajtái, a hírérték. Átmeneti műfajok: interjú, riport. A véleményközlés: a szubjektivitás ereje, rangja, veszélyei. A publicisztikai műfajok. A publicisztika eszközei. 3. Évközi ellenőrzés módja: Zh-k írása 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy 5. Az értékelés módszere: Írásbeli számonkérés, szóbeli elemzés Tankönyvek, tanulmányok 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Sajtókincstár I. (szerk.: Cserhalmi Imre) Bernáth László (szerk.): Új műfajismeret, Sajtóház Lap- és Könyvkiadó, Budapest, Domokos Lajos: PRESS a nyomtatott és az elektronikus újságírás elmélete, gyakorlata, Domokos Press, Budapest, Mast, C.: Az újságírás ábécéje, Gregers Delacroix SzTE BMI, Budapest, Velics Gabriella: Média és sajtóismeret, BDTF, Szombathely, Benczédy József: Sajtónyelv, Budapest, Marshall McLuhan: A Gutenberg-galaxis. A tipográfiai ember létrejötte. Trezor, 2001.

16 A szemiotika törvényei SK1016 Meghirdetés féléve: 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.jegy.): 1+0 kollokvium Előfeltétel: Dr. Pethő József főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY A hallgatók megismertetése a legfontosabb szemiotikai fogalmakkal és elméletekkel. 2. A tantárgyi program: A szemiotika tudományának helye a tudományok rendszerében. A jel fogalma. A jelek felosztása (ikon, index, szimbólum). Nyelvszemiotika (a hangszimbolikától a napilapok címadásáig). Művészetszemiotika (zene, építészet, irodalom, film, tánc, iparművészet). A folklór szemiotikája (a népművészettől a nagyvárosi folklórig). Társadalomszemiotika (divatszemiotika régen és ma). A nemzetközi kommunikáció szemiotikája (sztereotípiák és népek, kultúrák, szokások). A szociális viszonyok és státuszok jelrendszere. 3. Évközi ellenőrzés módja: Hallgatói projekt készítése, bemutatása; zárthelyi 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy, 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, segédanyag 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Gráfik Imre Voigt Vilmos (szerk.): Kultúra és szemiotika. Tanulmánygyűjtemény. Budapest Gráfik Imre: Jel és hagyomány. (Etnoszemiotikai tanulmányok.) Debrecen, (Folklór és etnográfia 59.). Hoppál Mihály: Etnoszemiotika. Debrecen Horányi Özséb Szépe György (szerk.): A jel tudománya. Szemiotika. General Press Kiadó. Budapest

17 Szervezeti és vállalkozási formák SK1017 Meghirdetés féléve: 4. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.jegy.): 2+0 Számonkérés: kollokvium Előfeltétel: - Dr. Egri Imre főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja: ÜT A hallgatók megismerik a gazdasági szervezeti és vállalkozási formákat, a szervezési alapismereteket, a munkaszervezeteket, a vállalkozások jogi formáit. 2. A tantárgyi program: Gazdasági szervezetek: a háztartás, a non-profit szervezetek, közüzemek, vállalkozások. A vállalkozások technikai, szervezeti formái. A vállalkozások jogi formái. A vállalkozások létesítésének feltételei. A vállalkozások működése. 3. Évközi ellenőrzés módja: 2 db. zárthelyi dolgozat (2x15 pont) és 1 db beadandó feladat (20 pont) határidőre történő leadása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): A félévi követelmények 51% fölötti teljesítése. Elérhető max. pontszám: 100 pont. Beadandó feladat: 20 pont I. zárthelyi: 15 pont II. zárthelyi: 15 pont Kollokvium: 50 pont 100 pont 5. Az értékelés módszere: Félévközi teljesítmény (50 pont) + kollokvium (50 pont). Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet. 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Egri-Papp (2004): Vállalkozási alapismeretek, Campus, Debrecen Egri (2004): Üzleti terv, Campus, Debrecen

18 A logisztika alapfogalmai SK1018 Meghirdetés féléve: 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.jegy.): 0+2 Számonkérés: Előfeltétel: - Dr. Duleba Szabolcs, főiskolai docens A tantárgyfelelős tanszék kódja: ÜT 1. A tantárgy elsajátításának célja A hallgatók ismerjék meg a logisztika alapvető szerepét, a logisztikai szemléletet, anyagmozgató, raktározó, áruszállítási és irányítási rendszereket, ismerjék meg az ellátási és termelés logisztika alapjait. 2. Tantárgyi program Logisztikai alapfogalmak. A logisztika területei, kapcsolatai más tudományterületekkel. A logisztikai eszközök, létesítmények, rendszerek és láncok értelmezése. Logisztikai rendszerek sajátosságai. Logisztikai rendszerek főbb csoportjai. Csatlakozási helyek a logisztikai folyamatokban. A raktározás szerepe a logisztikai folyamatokban (raktártechnológia, JIT, szállítmányozási és logisztikai raktárak üzemeltetése, technikai eszközök). Csomagolás szerepe a logisztikai folyamtokban. Disztribúció. 3. Évközi ellenőrzés módja: 2 db. zárthelyi dolgozat (2x15 pont) és 1 db beadandó feladat (20 pont) határidőre történő leadása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): A félévi követelmények 51% fölötti teljesítése. Elérhető max. pontszám: 100 pont. Beadandó feladat: 20 pont I. zárthelyi: 15 pont II. zárthelyi: 15 pont Kollokvium: 50 pont 100 pont 5. Az értékelés módszere: Félévközi teljesítmény Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet. 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Kötelező olvasmányok: Dr. Prezenszki József (2001): Logisztika I. Bp. Dr. Prezenszki József (1999): Logisztika II. Bp. Ajánlott irodalom: Szegedi Prezenszki (2003): Logisztikai ismeretek, Kossuth Kiadó Halászné Sipos Erzsébet (1998): Logisztika, Magyar Világ

19 Szervezési ismeretek SK1019 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 0+2 Számonkérés: Előfeltétel: - Dr. Egri Imre főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja: ÜT A szervezési ismeretek, a vezetés és a szervezés alapvető ismereteinek rendszerezett áttekintése és összefoglalása. A vezetés- és szervezettudomány fejlődésén keresztül a hallgatók megismerik a legkiemelkedőbb gondolkodókat, tendenciákat. A kurzus során megvizsgáljuk, hogy különböző befolyásoló tényezők mellett mely szervezeti formát célszerű választani, milyen előnyökkel és hátrányokkal jár az egyes szervezettípusok alkalmazása. Elemzi a vezetés legfontosabb funkcióit, a vezetői problémamegoldás folyamatát és a gyakorlatban kialakult vezetői szerepeket 2. A tantárgyi program: A vezetési és szervezési gondolkodás fejlődése. A szervezetek - mint nyílt rendszerek - kialakítását, működését és megváltoztatását befolyásoló tényezők. Szervezetek strukturális jellemzői. Szervezeti formák, a szervezeti alapformák. A funkcionális szervezetek. A divizionális szervezetek. A profit center, cost-center és investment-center típusú divíziók. A mátrix szervezet. A tenzor szervezet. A duális szervezetek. A stratégiai üzleti egységekkel működő szervezetek. A team szervezet. Konszernek holdingok. Vezetési funkciók. Csoportok létrejötte és a vezető feladatai. Személyes vezetés, leadership. Konfliktusok a szervezetben. A szervezeti kultúra. Új irányzatok a szervezeti magatartás gyakorlatában 3. Évközi ellenőrzés módja: A szemináriumon való rendszeres részvétel. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): 5. Az értékelés módszere: A hallgató elsajátította-e a gyakorlati és elméleti készségeket, amelyeket formális vagy informális úton megszerzett. Írásbeli, szóbeli. Kötelező és ajánlott irodalmak 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Bakacsi Gyula (1996): Szervezeti magatartás és vezetés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Bögel György-Salamonné Huszty Anna (1998): Vállalatvezetés felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest Dobák Miklós (1996): Szervezeti formák és vezetés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Klein Sándor (2001): Vezetés és szervezetpszichológia. Edge KFT, Budapest

20 Ügyviteli és iratkezelési szabályok SK1020 Meghirdetés féléve: 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 0+2 Számonkérés: Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai docens A tantárgyfelelős tanszék kódja: GG A tantárgy tanításának célja, hogy a hallgatók az ügyvitel elméleti és gyakorlati ismeretei alapján képesek legyenek az ügyviteli munka önálló megszervezésére, ellátására. Ismerjék annak területeit, az egyes tevékenységek fázisait, formai és tartalmi követelményeit; valamint irodai munkában használatos irodatechnikai és telekommunikációs eszközöket, azok működési elvét, használatának területeit, beszerzésüknek legalapvetőbb szempontjait. 2. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): félévközi jegy 3. Tantárgyi program: Alapvető elvárás, hogy a hallgató a levéltári és adatvédelmi törvényeket ismerje, ezek alapján sajátítsa el az iratkezelés folyamatát (iktatás, irattovábbítás, -csatolás, irattárazás), valamint annak hagyományos és elektronikus módját, az adatok archiválásának, irattárazásának, selejtezésének teendőit. Ismerje és alkalmazza az adatvédelmi törvényekben foglaltakat, a minősített iratok kezelésével kapcsolatos szabályokat, a bélyegzők készítésének, kezelésének és selejtezésének szabályait. Legyen tisztában az irodaszerek rendelésének, készletezésének és nyilvántartásának teendőivel, a szükséges nyomtatványok, bizonylatok kiállításának kezelésének előírásaival. A tantárgy bemutatja az ügyviteli munka színterét, az irodát; a korszerű irodatechnikai és telekommunikációs berendezéseket (számítógép, nyomtató, szkenner, fax, fénymásoló, telefon, audiovizuális eszközök, diktafon, e- stúdió rendszer), irodai kellékeket, felépítésüket, működésüket, funkciójukat és gyors, hatékony kezelésük módját. A hallgatók megismerik az ideális iroda kialakításának körülményeit, különös tekintettel az ergonómiai követelményekre. 4. Évközi tanulmányi követelmények: feladatlapok, dolgozatok, házi feladatok 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli az szakirodalom, Internet, feladatlapok, ügyviteli folyamatban használatos dokumentumok, nyomtatványok; irodatechnikai és telekommunikációs cégek szakmai anyagai 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Dankó Márta: Információtechnológiai és irodatechnikai alapismeretek. Nyháza, Freisinger Edéné: Irodai ügyvitel. Nemzeti Tankönyvkiadó, Kossáné Prókay Katalin: Amit a korszerű irodai munkához ismerni érdemes. Stíl Stúdió. Szeged, Veres Gabriella: Az ügyviteli munkafolyamatok. Nyíregyháza, Veres Gabriella: Ügyviteli ismeretek főiskolai jegyzet, Nyíregyháza, D. Mónus Erzsébet-Dobi Tibor: Ügyinéztői ismeretek, Budapest, Boros Anita, Kissné Szabó Krisztina, Szabó Tamásné, Riedl Lászlóné, Riedl László, Holpárné Póta Edit: Ügyiratkezelés (Elméletben és gyakorlatban), Közigazgatás Módszertani Bt

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: A tömegkommunikáció elmélete Tantárgy kódja: MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának

Részletesebben

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció I. IY1001 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Gazdálkodási alapismeretek KA1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Egri Imre főiskolai tanár ÜT A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Funkcionális anatómia és terhelésélettan Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10

TANTÁRGYLEÍRÁS. Funkcionális anatómia és terhelésélettan Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10 TANTÁRGYLEÍRÁS Funkcionális anatómia és terhelésélettan FT1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges.

Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges. KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁK, KONFLIKTUSKEZELÉS, DISPUTA S ZAKTERÜL ETEN PE DAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ S ZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉ PZÉSI SZAK 2014/2015. tanév ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Nagy Jenőné továbbképzési vezető

Részletesebben

Testnevelő-edző alapszak Tantárgyi programok

Testnevelő-edző alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Anatómia I. Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: X Síkok, irányok, tengelyek. Csonttan I. Általános csonttan. Részletes csonttan: A koponya

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tantárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ KEMAL0101K Pszichológia kötelező - beszámoló

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A cél azoknak az alapvető pedagógiai, neveléstörténeti, nevelés- és művelődésfilozófiai

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat LG1501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

TANTÁRGYLEÍRÁS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁS Nyíregyháza, 2002. A Kötelező tárgyak 1 Pedagógiai játékelmélet

Részletesebben