Általános Szerződéskötési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződéskötési Feltételek"

Átírás

1 Általános Szerződéskötési Feltételek A jelen Általános Szerződéskötési Feltételek(továbbiakban: szerződés) tartalmazza ayuva Kft., mint szolgáltó által forgalmazott Green Energy System csomag értékesítésére vonatkozó feltételeket. 1. Fogalmak szolgáltató:yuva Kft. vevő: A weboldalon kitöltött regisztráció segítségével a szolgáltatóval szerződést kötő személy. felek: A szolgáltató, valamint a vevő együttesen. Green Energy System csomag: A szolgáltató által jelen szerződésben meghatározottak alapján értékesített eszközök és kedvezmények összessége. kedvezménykártya: Sorszámmal és a vevő nevével ellátott, a kedvezmények igénybevételére jogosító plasztik kártya. kedvezmény: A kedvezményadó partner webshopjában a vevő által lebonyolított vásárlás során a vételárból a vevő részére biztosított árengedmény. kedvezményadó partner: A szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló olyan gazdasági társaság, amelyek a vásárlások után kedvezményeket biztosít a vevő részére. szerződés: A jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szerződési feltételek összessége. kompenzációs terv: A marketingtevékenységre vonatkozó feltételek összessége. 2. Szolgáltató adatai szolgáltató neve: Yuva Kft. szolgáltató székhelye: 7696 Hidas, Dózsa György u. 12. a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatok: cégjegyzékszám: Cg bejegyző cégbíróság: Pécsi Törvényszék adószám: A szerződés tárgya A Green Energy System csomag vevő részére történő értékesítése. A csomag tartalmazza a vevő által választott, energia megtakarítást biztosító eszközöket, berendezéseket, a szolgáltató által biztosított, a 7. pontban meghatározott kedvezmények igénybevételének jogát, a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel és módon, valamint - választása szerint jogosultságot a szolgáltató által működtetett szponzorációs és képviselői rendszerbe való belépésre, a jelen általános szerződési feltételek mellékletét képező kompenzációs tervben meghatározott feltételekkel és módon. 4. Szerződés létrejötte, hatálya. Regisztráció Vevő lehet bármely természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet aki/amely elfogadja a jelen szerződésben foglalt feltételeket, állandó magyarországi lakóhellyel/székellyel rendelkezik, nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság, illetve felszámolási eljárás, csődeljárás, végelszámolás alatt.

2 A vásárlás elektronikus úton, a weboldalon leadott megrendeléssel lehetséges, melyhez a jelen általános szerződési feltételek elfogadása is szükséges. A megrendelés elektronikus leadásához regisztráció szükséges. A megrendelés elküldése jelen általános szerződéskötési feltételeket is elfogadó - szerződéskötésre vonatkozó ajánlatnak minősül. A megrendelés a vevő részéről ajánlattételnek minősül, melynek szolgáltató részére történő megérkezése után a szolgáltató 48 órán belül elektronikus levélben visszaigazolást küld a vevő által megadott elektronikus levelezési címre. A visszaigazoló levél a szolgáltató részéről nem minősül az ajánlat elfogadásának, az kizárólag tájékoztató jellegű. A szolgáltató legkésőbb 72 órán belül tájékoztatja a vevőt az ajánlat elfogadásáról. Amennyiben 72 órán belül a szolgáltató részéről az ajánlat elfogadására vonatkozó elektronikus levél nem érkezik meg, az ajánlat nem minősül elfogadottnak és vevő ajánlati kötöttsége megszűnik. A regisztráció során valós adatok megadása kötelező. A regisztrációs lapon szereplő adatok valódiságáért, hiánytalanságáért és helyességéért a vevő tartozik felelősséggel. A valótlan, hiányosan vagy hibásan kitöltött adatokból eredő mindennemű kárért a szolgáltató a felelősségét kizárja. A regisztráció során megadott jelszó vevő általi elvesztéséből, illetve a szolgáltatónak fel nem róható módon illetéktelen harmadik személyek által történő felhasználásából keletkező károk vonatkozásában a szolgáltató a felelősségét kizárja. A szerződéskötés során megadandó adatok körét, valamint a megadott adatoknak a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelő kezelésére vonatkozó rendelkezéseket az adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A vevő által tett ajánlat elfogadásával létrejött szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, azt a szolgáltató nem iktatja. Szerződéskötés nyelve a magyar nyelv. A szolgáltató kijelenti, hogy nincs olyan magatartási kódex, amelynek az adott szolgáltatás tekintetében aláveti magát. 5. A Green Energy System csomag vételára, megfizetése A Green Energy System csomagvételára a oldalon feltüntett bruttó ár, mely a csomagban lévő eszközök, berendezések, valamint a kedvezményeket biztosító plasztik kártya kiszállításának díját is tartalmazza. A Green Energy System csomag vételára módosításának jogát a szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A vételár megfizetése a szerződés létrejöttét követő 3 napon belül esedékes. A vételár megfizethető a szolgáltató OTP Banknál kezelt számú bankszámlájára történő befizetéssel, átutalással, vagy a gesystem.hu oldalon bankkártyás (VPOS) fizetéssel. Amennyiben a vevő a bankkártyával történő fizetési módot választja, a bankkártya regisztrációt az Otp. Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.; Cg.: ) Internetes Virtuál POS biztonságos bankkártyaregisztrációs oldalán hajtja végre. A szolgáltató semmilyen bankkártya adatot, információt nem lát, nem tárol, azokhoz semmilyen hozzáféréssel nem rendelkezik. A vevő pénzügyi tranzakció lebonyolításához szükséges bankkártya adatait az OTP Bank Nyrt. tárolja, az adatokkal kapcsolatos mindennemű felelősséget az OTP Bank Nyrt. viseli. A szolgáltató a regisztráció során birtokába kerülő, a

3 vevő által választott regisztrációs azonosítót és nevet továbbítja a OTP Bank Nyrt.részére a bankkártyával történő pénzügyi tranzakció lebonyolításához. A vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a bankkártya regisztráció során megadott pénzügyi tranzakciókat jóváhagyó jelszavát nem osztja meg más harmadik személyekkel. Az ezen kötelezettség megszegése családon belüli visszaélésnek számít, így a vevő vállalja, hogy a pénzügyi tranzakciót lebonyolító OTP Bank Nyrt-nél nem indít a kifizetett összegre, valamint az esetlegesen a kötelezettség megszegéséből eredően felmerülő kár megtérítésére vonatkozó charge back eljárást a szolgáltatóval és a kedvezményadó partnekerekkel szemben. A vevő jelszavának neki felróható módon harmadik személy által történő felhasználásából, a hibás vagy téves adatbevitelből, megrendelés elírásából eredő károkért a szolgáltató felelősségét kizárja. A szolgáltató jogosult jelen szerződésből eredő jogait harmadik személyre átruházni. 6. A Green Energy System csomagban található eszközök, berendezések kiszállítása A Green Energy System csomag részét képező eszközök, berendezések kiszállítását a Green Klíma Kft. a vételár megfizetését követő 15 napon belül teljesíti a vevő részére. A kiszállítás díját a csomag ára tartalmazza. 7. Green Energy System csomag tartalma A Green Energy System csomag a vevő által választott, energia megtakarítást biztosító eszközöket, berendezéseket tartalmazza. A csomagot a vevő a gesystem.hu oldalon a regisztráció folyamán választhatja ki. A csomagok tartalma mósodításának jogát a szolgáltató fenntartja. 8. Kedvezményrendszer, kedvezménykártya A szolgáltató által működtetett kedvezményrendszer egy olyan határozott időtartamra (3 év) tervezett rendszer, melyben a vevők a kedvezménykártya használatával, a kedvezményadó partner webshopjában, az előre meghirdetett kedvezményekkel vásárolhatnak a jelen szerződésben meghatározott módon és feltételekkel. A kedvezmények a szerződés létrejöttétől számított 3 évig vehetőek igénybe.a határozott időtartam leteltével a kedvezménykártya bármennyi alkalommal, alkalmanként további 3 évre és alkalmanként 3000,- Ft díj szolgáltatónak történő megfizetésével meghosszabbítható. A díj a gyártási és postaköltséget tartalmazza. A szolgáltató által biztosított kedvezmény a kedvezménykártya használatával vehető igénybe, melyet a szolgáltató a vételár igazolt megfizetését követő 15 napon belül állít ki és juttat el postai úton a vevő által megadott címre. A szolgáltató által kiállított kedvezménykártya egy sorszámmal ellátott plasztik kártya, mely nem hitelkártya, és nem fizetési eszköz. Minden vevőnek csak egy kedvezménykártyája lehet. A kedvezménykártya nem ruházható át. A szolgáltató semmilyen formában nem vesz részt a vevő és a kedvezményadó partner között létrejövő egyes jogügyletekben, így az ezen jogügyletekből eredő bármely követeléssel kapcsolatban mindennemű felelősségét kizárja. A kedvezménykártya felhasználásával

4 megvásárolt termékekért jótállást és szavatosságot a szolgáltató nem vállal, az esetleges jótállási és szavatossági jogok a kedvezményadó partnerrel szemben érvényesíthetőek. A kedvezménykártya használhatatlanná válása, megsemmisülése, elvesztése, vagy a vevő birtokából történő jogellenes és végleges kikerülése esetén a vevő a szolgáltatóhoz írásban eljuttatott kérelemmel új kedvezménykártyát igényelhet. Az új kedvezménykártya igénylésének díja 3000 Ft. Az új kedvezménykártyát a szolgáltató a feltüntett igénylési díj szolgáltató számlájára történő befizetés után, 8 napon belül postai úton juttatja el a vevő részére. A kedvezménykártya elvesztését, vagy a vevő birtokából történő jogellenes és végleges kikerülését (pl.: lopás) a vevő köteles a szolgáltató felé haladéktalanul bejelenteni. A használhatatlanná vált, megsemmisült, elveszett, vagy a vevő birtokából jogellenesen és véglegesen kikerült kedvezménykártya a szolgáltató által letiltásra kerül. A kedvezménykártyával történő esetleges visszaélésekért a szolgáltató a felelősségét kizárja. A visszaélésekből keletkező mindennemű kárért a vevő tartozik felelősséggel. 9. Kedvezmények A kedvezmények a kedvezményadó partner weboldalán keresztül történő, internetes vásárlás esetén vehetőek igénybe. A vásárlás a honlapon történő regisztrálás után kezdhető meg. A vásárlás során a vevő a kedvezménykártya sorszámával azonosítja magát. A vevő által a kedvezménykártya használatával jelen szerződésben meghatározott feltételekkel és módon igénybe vett kedvezmény más kedvezményekkel össze nem vonható. A vevő a részére jelen szerződésben meghatározott feltételekkel és módon nyújtott kedvezményt kizárólag a vásárlása során használhatja fel, a kedvezmény utólagos érvényesítése kizárt. 10. Szponzorációs rendszer A vevőnek a Green Energy System csomag megvásárlásával lehetősége van részt venni egy a szolgáltató által működtetett többszintű, szponzorációs és képviselői rendszerben, mely a Green Energy System csomag népszerűsítésére, továbbértékesítésére szolgál hálózati marketing rendszer keretében, jutalék ellenében. A szponzorációs és képviselői rendszer feltételeit a Kompenzációs terv elnevezésű dokumentum tartalmazza. A szponzorációs és képviselői rendszerben történő részvétel nem kötelező. 11. Elállási jog A vevőt a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szerint az alább részletezett feltételekkel és módon elállási jog illeti meg. A vállalkozás köteles a a) a vállalkozás cégnevéről (nevéről) és címéről (székhelyéről, illetve lakóhelyéről) azonosításra alkalmas módon; b) a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről; c) a terméknek, illetve szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, illetve díjáról, valamint az összes járulékos költségről, így különösen a fuvardíjról, szállítási vagy postaköltségről;

5 d) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről; e) az elállás jogáról (4. és 5. ); való tájékoztatást írásban - papíron vagy más, a fogyasztó számára hozzáférhető tartós adathordozón - a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. Ha e kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően nem tett eleget, ezt az írásbeli megerősítést a szerződés teljesítése során kellő időben, de - kivéve, ha a teljesítés harmadik személy részére történik - legkésőbb a teljesítés időpontjában köteles a fogyasztó részére rendelkezésre bocsátani. A vevő, amennyiben fogyasztónak minősül, a szerződéstől nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállási jogát termék értékesítésére irányuló szerződés esetén a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a fent hivatkozott írásbeli megerősítést, akkor annak kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja. Ha az írásbeli megerősítés kézhezvételére, termék értékesítésére irányuló szerződés esetén a termék kézhezvételének napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. A szolgáltató köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költséget. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot: a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte; b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ; c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó; d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta; e) hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében; f) szerencsejáték-szerződés esetében. Ha a termék árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben a szolgáltató által nyújtott kölcsön [a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 2. o) pontja] fedezi, a fogyasztó elállási jogának gyakorlása a fogyasztási kölcsönszerződést is felbontja. A fogyasztó a szolgáltatónak a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, és tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető. A szolgáltató azonban követelheti a fogyasztótól a kölcsönszerződés megkötéséből eredő kárának megtérítését, feltéve, hogy a kölcsönszerződésben ezt a kár elemeinek és összegszerűségének

6 meghatározásával kifejezetten kikötötte, és a 17/1999. Korm. rendelet 3. szerinti, fent hivatkozott tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. A szolgáltató által nyújtott kölcsön szabályait kell megfelelően alkalmazni, ha a termék árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben harmadik személy által nyújtott fogyasztási kölcsön (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 2. számú melléklete III. 5. pont) fedezi, feltéve, hogy a fogyasztási kölcsönszerződés a pénzügyi intézmény és az értékesítő előzetes megállapodásán alapul. A szolgáltató köteles a fogyasztó elállásáról a pénzügyi intézményt haladéktalanul értesíteni. Ha a felek a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a szolgáltató a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható időpontban, ennek hiányában a fogyasztó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a vállalkozáshoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. Ha a szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. Ha a szolgáltató a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással teljesít, a fentebb írt elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vállalkozást terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a szolgáltató egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni. Panaszok érvényesítésének helye: A fogyasztó a panaszát a szolgáltató 7696 Hidas, Dózsa György u. 12. szám alatti székhelyén érvényesítheti. 12. Adatkezelés A vevő kijelenti, hogy önkéntes és határozott beleegyezését adja az általa a regisztrációs űrlap kitöltése során megadott adatok - teljes körű és egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. A vevő jelen általános szerződési feltételek elfogadásával önkéntes és határozott beleegyezését adja ahhoz, hogy az általa megadott elérhetőségeken a szolgáltató részére reklám célú üzeneteket juttathasson el. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a szolgáltató levelezési címre küldött lemondó nyilatkozattal. Vevő kijelenti, hogy a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. Kormányrendeletben (továbbiakban: rendelet) szabályozott elállási jogával kapcsolatos rendelkezésekről őt a szolgáltató a szerződés megkötése előtt kellő időben tájékoztatta. Az adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket a weboldalon adatkezelési nyilatkozat tartalmazza. található 13. Egyéb rendelkezések Szolgáltató a jelen szerződés megváltoztatásának jogát fenntartja.

7 A szolgáltató a felek között létrejött szerződéssel, az abból eredő jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi fontos információt, módosítást, változást a szolgáltató a weboldalán teszi közzé, valamint értesítést küld a vevő regisztráció során megadott elektronikus levelezési címére, mely értesítési módokat a vevő jelen szerződés elfogadásával elfogad. Jelen szerződés február 11. napján lép hatályba. 14. Irányadó jogszabályok Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetve az egyéb hatályos magyar jogszabályok az irányadók. Jelen szerződésben szereplő kifejezéseket és jogintézményeket - ha jelen szerződés másként nem rendelkezik - a magyar nyelv szabályai, a szavak általánosan elfogadott mindennapi jelentése szerint, valamint a magyar jogszabályok alapján kell értelmezni.

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. -ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A 2011.01.01. óta hatályos szöveg A Kormány a fogyasztóvédelemről

Részletesebben

Általános szerződési feltétel

Általános szerződési feltétel Általános szerződési feltételek Tisztelt Vevőink! Weboldalunkon kétféle termékcsoportot értékesítünk. Komplett készülékeket, valamint alkatrészeket. A komplett készülékek esetében a jótállás 17/1999. (II.

Részletesebben

A termék képe alatt található a termék megnevezése és az ára.

A termék képe alatt található a termék megnevezése és az ára. Vásárlási feltételek Amennyiben vásárlója kíván lenni Webáruházunknak, kérjük olvassa el az alábbi tájékoztatót. Szolgáltatásunk igénybevételéhez elengedhetetlen, hogy az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye

Részletesebben

PRAKTIKER ONLINE ÜZLETSZABÁLYZAT

PRAKTIKER ONLINE ÜZLETSZABÁLYZAT PRAKTIKER ONLINE ÜZLETSZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések Ezen Üzletszabályzat feltételei lépnek hatályba a Praktiker Magyarország Építési- Barkácspiacok Kft. terméksorából kiválasztott árucikknek a) a www.praktikerwebshop.hu

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a felveteliokosan.hu oldalnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket,

Részletesebben

Általános Rendelési, Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF):

Általános Rendelési, Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF): Általános Rendelési, Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF): Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF):

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF): ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF): 1. Felek 1.1. Jelen online Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Webáruházban forgalmazott termékek eladója: Cégnév: GardenGate

Részletesebben

Általános Vásárlási feltételek

Általános Vásárlási feltételek Általános Vásárlási feltételek Jelen Általános Vásárlási Feltételek (továbbiakban: Általános Vásárlási Feltételek; ÁVF; vagy Szerződés) egy jogilag kötelező érvényű megállapodás jelen weboldal üzemeltetője

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ ÜZLETEN KÍVÜLI ÉRTÉKESÍTÉSRÔL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ ÜZLETEN KÍVÜLI ÉRTÉKESÍTÉSRÔL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ ÜZLETEN KÍVÜLI ÉRTÉKESÍTÉSRÔL Tájékoztató füzet az üzleten kívüli értékesítésrôl Szerkesztette: Dr. Kispál Edit Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (1012 Budapest,

Részletesebben

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek Általános rendelkezések Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás Általános Szerződési Feltételek A Samsung Electronics Magyar Zrt. ( Samsung ) által működtetett call centeren (telefonszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a JKH Kft. (székhelye: 8600 Siófok, Honvéd u. 1/C.; cégjegyzékszám: 14-09-301285; adószáma: 11231271-2-14;

Részletesebben

TÖRVÉNYI HIVATKOZÁSOK

TÖRVÉNYI HIVATKOZÁSOK TÖRVÉNYI HIVATKOZÁSOK 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. -ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF) Felhívom szíves figyelmét, ha vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Cumóka Ruházati Bababolt Webáruházának, figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Az alábbiakban közölt Általános Szerződési Feltételek, továbbiakban: ÁSzF a CopyCentral Kft. webáruházában történő vásárlási és felhasználói feltételeket határozza meg. Mielőtt igénybe szeretné venné szolgáltatásainkat,

Részletesebben

1. Általános tudnivalók

1. Általános tudnivalók ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A www.rpibolt.hu (továbbiakban webáruház) online áruházat az rpi Bolt" egyéni vállalkozás üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a "rpi

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az olahgumi.hu domain név alatt működő szolgáltatások

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Alfa-Klíma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.alfa-klima.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Webgépész Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban:szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.kazanpont.hu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató ) által a www.sarvarfurdo.hu

Részletesebben

Nyilvántartó bíróság: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala. Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 4081/2014

Nyilvántartó bíróság: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala. Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 4081/2014 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Szolgáltató adatai Cégnév: Tanó Mónika egyéni vállalkozó Székhely: 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 25. Telefonszám: +3630 5735 097 E-mail cím: tanomoni.webshop@gmail.com

Részletesebben

Jó Közérzet Központ Általános Szerződési Feltételek

Jó Közérzet Központ Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jó Közérzet Központ A Jó Közérzet Központ online áruházában (www.jokozerzetkozpont.hu/shop) leadott megrendeléssel Ön a Jó Közérzet Központ Kft. vásárlója lesz. Kérjük,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 1.) Általános rendelkezések

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 1.) Általános rendelkezések Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 1.) Általános rendelkezések Jelen dokumentum a Címkepláza Kft. által működtetett www.cimkeplaza.hu webcímen elérhető online termékkatalógusban történő

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Extreme Digital Zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Bevezetés Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.lupi.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben