Közösségi közlekedési jogszabályok kézikönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közösségi közlekedési jogszabályok kézikönyve"

Átírás

1 Közösségi közlekedési jogszabályok kézikönyve Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003

2 KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI JOGSZABÁLYOK KÉZIKÖNYVE Elsõ kiadás Kiadja: A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Felelõs kiadó: Zsolnay Tamás fõosztályvezetõ 1055 Budapest, Honvéd u Készült az Európai Bizottság DG-VII Guide to the Transport Acquis (1999) c. kiadványának felhasználásával. A kiadvány szerzõi: dr. Hanzséros Andrea 2. fejezet: , és fejezet dr. Simon Brigitta 1. fejezet 2. fejezet: és fejezet Lektorálta: Dr. Czombos Tamás (Külügyminisztérium) Dr. Erdélyi Zsuzsanna (Igazságügyi Minisztérium) Felelõs szerkesztõ: Zsolnay Tamás A kiadói és szerzõi jog fenntartva! A kiadvány bármely technikájú másolását, sokszorosítását, a könyvbõl részletek, illusztrációk közlését, fizetõ közönség elõtti felhasználását csak a kiadó engedélyezheti! A kézirat lezárva: december 31. ISBN Tipográfia, nyomdai elõkészítés: TypoColor Bt. Budapest, III., Harang u. 16. Telefon: (1) Készült 2000 példányban. Budapest, 2003

3 TARTALOM ELÕSZÓ 5 1. fejezet A KÖZÖS KÖZLEKEDÉSPOLITIKA HORIZONTÁLIS KÉRDÉSEI fejezet KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA fejezet KÜLKAPCSOLATOK FUVAROZÁSI MEGÁLLAPODÁSOK fejezet KÖZLEKEDÉSI ADATOK Fuvarozási statisztikák fejezet SZÁRAZFÖLDI KÖZLEKEDÉS fejezet KÖZÚTI SZÁLLÍTÁS (áruk) fejezet KÖZÚTI SZÁLLÍTÁS (személyek) fejezet SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK fejezet VASÚTI KÖZLEKEDÉS fejezet BELVÍZI HAJÓZÁS fejezet NYÁRI IDÕSZÁMÍTÁS fejezet ÁLLAMI TÁMOGATÁS fejezet VERSENYSZABÁLYOK fejezet KÖZSZOLGÁLTATÁS fejezet PÉNZÜGYI HARMONIZÁCIÓ fejezet A KÖZLEKEDÉSSEL KAPCSOLATOS ENGEDÉLYEK ELLENÕRZÉSE fejezet KOMBINÁLT SZÁLLÍTÁS fejezet TECHNOLÓGIA ÉS BIZTONSÁG fejezet VESZÉLYES ÁRUK SZÁLLÍTÁSA fejezet ÖKOPONT fejezet KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 112

4 3. fejezet LÉGIKÖZLEKEDÉS fejezet PIACRAJUTÁS ÉS ENGEDÉLYEZÉS fejezet KÖRNYEZETVÉDELEM fejezet SZÁMÍTÓGÉPES HELYFOGLALÁSI RENDSZER fejezet FOGYASZTÓVÉDELEM fejezet FÖLDI KISZOLGÁLÁS fejezet BIZTONSÁG fejezet SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYEK fejezet LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÁS fejezet RÉSIDÕ-ELOSZTÁS fejezet SZOCIÁLIS SZABÁLYOK fejezet ÁLLAMI TÁMOGATÁS fejezet TENGERI SZÁLLÍTÁS fejezet SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK SZABADSÁGA fejezet A LETELEPEDÉS SZABADSÁGA fejezet A MUNKAERÕ SZABAD MOZGÁSA fejezet VERSENYSZABÁLYOK fejezet KÜLKAPCSOLATOK fejezet TENGERI BIZTONSÁG 168 4

5 ELÕSZÓ A gazdaság mûködésének, az Európai Unió szintjén érvényesülõ hatékony munkamegosztásnak elõfeltétele a megfelelõ színvonalú, kellõ biztonságot nyújtó közlekedés- és infrastruktúra-fejlesztés. Az Európai Unió tagállamai nemzeti terméke össszvolumenének tíz százalékát adja a közlekedés/szállítás értékteremtõ tevékenysége. Magyarország és szomszédai esetében ez a mutatószám szerényebb eredményre utal. Célunk, hogy együttes erõfeszítéssel felzárkózzunk az Európai Unió országai közlekedési ágazati teljesítményének szintjére. A kibõvülõ Európában a közlekedési rendszerek egységesítése, a szállítási szolgáltatások hatékonyságának javítása, a közlekedéssel járó környezeti károk csökkentése, a forgalombiztonság fokozása, végsõ soron az életminõség javítása a feladatunk. A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásával a közösségi jogrendszer az ún. acquis communautaire (közösségi vívmányok) a maga teljességében a magyar jogrend részévé válik. Az elmúlt évek folyamatos jogharmonizációs erõfeszítéseinek köszönhetõen ez nem jelent majd hirtelen gyökeres változást a jogalkalmazók számára. A csatlakozási tárgyalásokon tett vállalásokkal, sõt még korábban az Európai Megállapodás alapján a közlekedéssel összefüggõ közösségi joganyag jelentõs része mára beépült a hazai joganyagba, és a jogalkalmazók már ezen rendelkezéseknek megfelelõen végzik tevékenységüket, illetve járnak el. Természetesen nem csak a csatlakozási folyamat, hanem kibûvölõ gazdasági kapcsolataink az Unióval, valamint az ágazat modernizációja is indokolta a fokozatos közelítést. A kézikönyv alapjául az Európai Bizottság kiadványa szolgált, melyet a csatlakozási tárgyalások átvilágítási részére készítettek elõsegítendõ a tagjelölt országok közigazgatásának felkészülését. Honosításával célunk az, hogy a közlekedési szakmában tevékenykedõ valamennyi szakember ideértve a gazdasági szereplõket és hatóságokat egyaránt és egyéb a közlekedési ügyekkel érintett vagy azok iránt érdeklõdõ széles közönség számára olyan útmutatót, a mindennapokban hasznosítható kézikönyvet bocsássunk rendelkezésre, amely megkönnyíti eligazodásunkat a közlekedéssel összefüggõ közösségi joganyag tengerében. A kézikönyv közlekedési ágazatonkénti bontásban mutatja be az adott ágazattal összefüggõ legfontosabb közösségi vívmányokat, azok megalkotásának célját, fõbb tartalmi elemeit, a fontosabb kapcsolódó joganyagokat és végül értelemszerûen jelzi azokat a hazai jogszabályokat, amelyek az adott acquis elemet a hazai jogrendbe ültették. Reményeink szerint az útmutató a közlekedéssel összefüggõ közösségi joganyag rendszerezésével hatékony segítséget nyújt a jogalkalmazók számára és a csatlakozással együttjáró többlet szabályozás mellett lehetõséget nyújt a jobb felkészülésre, valamint a kibõvülõ piac kínálta lehetõségek kihasználására is. 5

6 6

7 1. fejezet A KÖZÖS KÖZLEKEDÉSPOLITIKA HORIZONTÁLIS KÉRDÉSEI 1. Transzeurópai hálózatok és infrastruktúra Az egész Európát átszövõ közlekedési infrastruktúra-hálózat nélkülözhetetlen az áruk és a személyek szabad áramlásához. A közlekedési infrastruktúra a gazdasági növekedésben is fontos szerepet játszik és nagyban hozzájárul a Közösség gazdasági és szociális egységéhez. Az alábbiakban ismertetett hiányosságok a Közös Közlekedéspolitika elõterébe helyezik a közlekedési infrastruktúrát. A közúti, vasúti, belvízi, kikötõi és repülõtéri infrastruktúrákat sokáig csak nemzeti érdekek érvényesítése céljából fejlesztették. A tagállamok közlekedési hálózatokra fordított beruházásainak GDP-hez viszonyított aránya az elmúlt évtizedekben jelentõsen visszaesett. A hálózaton belüli hiányzó összeköttetések, torlódások, eltérõ mûszaki szabványok és nem a megfelelõ korszerûsítések komoly hatékonysági problémákat okoznak, amelyek komoly beruházásokat tesznek szükségessé. A Maastrichti Szerzõdésbe új, XII. címként (jelenleg XV. cím) a Transzeurópai Hálózatokat (Trans-European Networks) is felvették, szilárd jogi alapokra helyezve ezzel a TEN-nel kapcsolatos intézkedéseket. Az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 154. cikke értelmében a Közösség nemcsak a közlekedés, hanem a távközlés és az energia vonatkozásában is közremûködik a transz-európai infrastruktúrahálózatok kialakításában és fejlesztésében. A XV. cím leszögezi, hogy a közösségi intézkedések e területen a célkitûzések és prioritások iránymutatásokban való meghatározását jelentik, amely iránymutatások egyben meghatározzák a közérdekû projekteket. Az Európai Bizottság minden szükséges intézkedést megtesz a hálózatok kölcsönös átjárhatóságának (interoperabilitásának) biztosításáért. Az EK ezenkívül fõként megvalósíthatósági tanulmányok, hitelgaranciák vagy kamattámogatás formájában támogatásban részesítheti a tagállamoknak az iránymutatásokban foglalt közérdekû projektekkel kapcsolatos pénzügyi erõfeszítéseit. A Kohéziós Alapból meghatározott projektek finanszírozásához is hozzájárulhat. A Parlament és a Tanács július 23-án határozatot fogadott el a transz-európai közlekedési hálózat fejlesztésével kapcsolatos közösségi iránymutatásokról (1692/96/EK határozat). A határozat magában foglalja a transzeurópai hálózatokkal kapcsolatos célkitûzéseket, prioritásokat és meghatározza a közérdekû projekteket. A határozat egységes keretbe foglalja a közúti, a vasúti, a belvízi, a kombinált szállítás, valamint a kikötõi és repülõtéri hálózatok terveit. Foglalkozik azokkal a forgalomkezelési és forgalomirányítási rendszerekkel is, amelyek közvetlenül kihatnak az egész közlekedési rendszer hatékonyságára és biztonságára. Az iránymutatások alapul szolgálnak a közérdekû projektek meghatározásához, amelyek segítenek megvalósítani a hálózatok fokozatos európai szintû integ- A KÖZÖS KÖZLEKEDÉSPOLITIKA HORIZONTÁLIS KÉRDÉSEI 7

8 rálását. A határozat foglalkozik az esseni Európai Tanács által kiemelt jelentõségûnek minõsített közérdekû projektekkel is. A szubszidiaritás elve alapján a tagállamok határozzák meg a projektek pontos részleteit, az útvonalakat, a finanszírozást, valamint a nemzeti tervezési szabályokkal összhangban a megvalósítás ütemét. Az iránymutatások alapján meghatározott közérdekû projektek részesülhetnek a Közösség közlekedési infrastruktúrára szánt pénzügyi támogatásából, ami a költségvetés transzeurópai hálózatokra elkülönített részébõl, vagy a Kohéziós Alapból történhet. A pénzügyi támogatás feltételeit és módját a Tanács végrehajtási intézkedései rögzítik, nevezetesen a Kohéziós Alap létrehozásáról szóló 1164/94/EK rendelet, valamint a transzeurópai közlekedési, távközlési és energiahálózatok területén nyújtandó közösségi pénzügyi támogatás általános szabályairól szóló 2236/95/EK rendelet. 2. A közlekedéspolitika és külkapcsolatok Tekintettel a fuvarozási tevékenységek nemzetközi jellegére, a közös közlekedéspolitikának nemzetközi dimenzióval kell rendelkeznie. A harmadik országokkal fenntartott külsõ közlekedési kapcsolatok egységes, közösségi szintû megközelítését több tényezõ is indokolja, mint például az egységes piac kiépítésének befejezése, az Európai Gazdasági Térség (EEA) kialakítása, majd az Európai Unió 1995-ös kibõvítése, az áruk és személyek fokozódó nemzetközi áramlása, valamint a kelet-közép-európai országokban végbemenõ fejlemények. A külsõ közlekedési kapcsolatokban problémát jelent a hatáskörök elhatárolása. A tagállamok fuvarozási megállapodásokat kötöttek harmadik országokkal, például a viszonosság elve alapján történõ piacra jutásról. Ez természetesen folyamatos diszkriminációt jelent más országokkal szemben, ami komoly torzulásokhoz vezethet. A kétoldalú megállapodások hátrányosan hatnak a belsõ fuvarozási piac szabályozására és annak gazdasági elõnyeire. A kereskedelmi partnerekkel kapcsolatos közös európai álláspont hiánya miatt Európa nem tudja elég hatékonyan érvényesíteni gazdasági érdekeit. Napjainkban megfigyelhetõ egy olyan tendencia, hogy a harmadik országokkal fenntartott közlekedési kapcsolatok az EK Szerzõdéssel és az Európai Bíróság joggyakorlatával összhangban a Közösség keretei között maradnak. Az EK Szerzõdés rendelkezései alapján a Közösség külön szállítási megállapodásokat kötött harmadik országokkal (Svájcot, Szlovéniát és Macedóniát), amelyek a kölcsönös piacrajutás feltételeit határozzák meg elsõsorban a közúti és a kombinált szállítás területén. A tagjelölt közép- és kelet-európai országokkal kötött Európai Megállapodások elõirányozzák, hogy a felek közötti szárazföldi és légi fuvarozás könnyítését, fokozatos liberalizálását és feltételeit a Közösség jogszabályai alapján kötött külön megállapodásokban kell szabályozni. Közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos politikája kiegészítéseként és a Maastrichti Szerzõdés folytatásaként az EK kialakította azokat a kereteket, amelyek között a TEN-t a tagjelölt országokra és rajtuk túlra is kiterjeszti. Az Alapszerzõdés XV. fejezete a területen megteremti a harmadik országokkal való együtt- 8 A KÖZÖS KÖZLEKEDÉSPOLITIKA HORIZONTÁLIS KÉRDÉSEI

9 mûködés jogi alapjait: A közérdekû projektek elõsegítése és a hálózatok interoperabilitásának biztosítása érdekében a Közösség dönthet a harmadik országokkal történõ együttmûködésrõl (155. cikk (3). 1 bekezdése). Az 1997-ben Helsinkiben tartott harmadik Páneurópai Közlekedési Konferencia igényként fogalmazta meg, hogy az Unió közlekedési infrastruktúra-hálózatát össze kell kötni a szomszédos országokkal. A Konferencia foglalkozott továbbá az Európai Közlekedési Infrastruktúra-hálózatokkal kapcsolatos társulás gondolatával is. A társulás a Páneurópai Közlekedési Folyosók mentén és négy Páneurópai Közlekedési Térségben fõként technikai feladatokra, a közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos projektek finanszírozására, az interoperabilitás biztosítására, valamint az intelligens fuvarozási rendszerek használatára terjed ki. Tekintettel a közösségi finanszírozási korlátokra, a Bizottság az összes európai ország, a nemzetközi pénzintézetek és a magánszektor összefogásával kívánja javítani a kérdéses folyosókon és térségekben a közlekedési összeköttetéseket. A közép- és kelet-európai országokkal kötött Európai Megállapodások rendelkeznek a közlekedési infrastruktúráról, fõként a közérdekû fõútvonalak és a Páneurópai Folyosók közúti, vasúti, kikötõi, repülõtéri és belvízi infrastruktúráinak kezelésérõl és modernizálásáról is. Tehát a csatlakozási folyamat során a Közösség prioritásként kezeli, hogy ezen országok a Közösség hálózatával történõ összeköttetése biztosított legyen. Az Európai Közösség és a nemzetközi pénzintézetek egyre fokozottabban vesznek részt a PHARE program keretében a közép- és kelet-európai államok valamint a TACIS program keretében a volt szovjet tagállamok közlekedési infrastruktúra fejlesztésének finanszírozásában. 3. Közlekedési statisztikák Az átfogó és megbízható statisztikai adatok összegyûjtése és átgondolt felhasználása a közös közlekedéspolitika fontos része. A statisztikai adatokat rendszerint a tagállamok hatóságai gyûjtik össze és adják át a 15 tagállam összes statisztikai adatának összegyûjtéséért és közzétételéért felelõs szervezetnek az Eurostatnak. A KÖZÖS KÖZLEKEDÉSPOLITIKA HORIZONTÁLIS KÉRDÉSEI 9

10 1.1. fejezet KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA Transzeurópai hálózat A Parlament és a Tanács július 23-i 1692/96/EK határozata a transzeurópai közlekedési hálózat kialakítására vonatkozó közösségi iránymutatásokról (HL 1 L 228, ) Módosította: A Parlament és a Tanács május 22-i 1346/2001/EK határozata, amely módosítja a Parlament és a Tanács 1692/96/EK határozatát a tengeri kikötõk, a belvízi kikötõk és az intermodális terminálok tekintetében, valamint a III. melléklet 8. számú mellékletét (HL L 185, ) Célkitûzés A határozat célja a transzeurópai közlekedési hálózat fokozatos kiépítése 2010-ig az egész Közösséget átszövõ integrált szárazföldi, tengeri és légi közlekedési infrastruktúra-hálózatokkal az I. mellékletben szereplõ útvonalak és/vagy a határozat II. mellékletében rögzített jellemzõk szerint. A határozatban rögzített iránymutatások általános keretet jelentenek, amelynek célja a közérdekû projektek megvalósítására ösztönözni a tagállamokat és a Közösséget, valamint a transzeurópai közlekedési hálózat kohéziójának, interoperabilitásának és a hálózat hozzáférhetõségének biztosítása. Az irányelv további célja a magánszektor részvételének elõmozdítása. Hatály A határozatban hivatkozott iránymutatások a közlekedési infrastruktúrára, valamint a forgalomkezelési, helymeghatározási és navigációs rendszerekre vonatkoznak. A közlekedési infrastruktúra magában foglalja a közúti, vasúti és belvízi hálózatokat, a tengeri és belvízi kikötõket, a repülõtereket és más összeköttetési pontokat. A forgalomkezelési, helymeghatározási és navigációs rendszerek a szükséges mûszaki objektumokat, valamint az információs és távközlési rendszereket foglalják magukban. 1 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 10 KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA TRANSZEURÓPAI HÁLÓZAT

11 A közösségi intézkedések keretei a következõkre terjednek ki: hálózati tervek összeállítása és felülvizsgálata, közérdekû projektek megjelölése, meglévõ hálózat korszerûsítése, hálózati interoperabilitás ösztönzése, közlekedési módok optimális párosítása, olyan csatlakozási pontok kialakításával, amelyeknek árufuvarozás esetén, az intermodalitás hatékony kihasználása érdekében a városközponttól a lehetõséghez mérten távol kell esnie, pénzügyi támogatás egységességére törekvés, kutatás és fejlesztés, együttmûködés a hálózat fejlesztésben érdekelt harmadik államokkal és velük megállapodások kötése, ösztönzõk a tagállamok és nemzetközi szervezetek számára, hogy támogassák a Közösség által követett célkitûzéseket, folyamatos együttmûködés elõsegítése az érdekelt felek között. A harmadik országok hálózatainak a transzeurópai közlekedési hálózattal való kompatibilitása érdekében a Közösség eseti alapon dönt a közérdekû projektek támogatásáról, valamint a hálózatok összekapcsolásának és interoperabilitásának fejlesztésérõl. Közérdekûnek tekintendõ minden olyan projekt, amely: a határozatban rögzített célkitûzéseket követi, a 3. cikkben ismertetett hálózatokat érinti, egy, vagy több prioritásnak megfelel, és a társadalmi-gazdasági költség-haszon elemzés alapján gazdaságilag mûködõképes. A projekteknek: a cikkben ismertetett hálózat valamely elemével kapcsolatban kell lenniük, kapcsolódniuk kell az I. mellékletben megjelölt útvonalakhoz, és/vagy meg kell felelniük a II. mellékletben rögzített jellemzõknek. A projektek végrehajtásakor tekintettel kell lenni a környezetvédelmi követelményekre. A cikk az egyes hálózatelemek (közúti hálózat, vasúti hálózat, belvízi hajóút hálózat, belvízi hajóutak mellett fekvõ kikötõk, tengeri kikötõk, repülõterek, kombinált áruszállítási hálózat, hajózás-szervezési információs hálózat, légiforgalom-szervezési hálózat, helymeghatározási és navigációs hálózat) fõbb jellemzõit és a velük kapcsolatos konkrét célkitûzéseket határozza meg. A tagállamok rendszeresen tájékoztatni kötelesek a Bizottságot azon nemzeti terveikrõl, programjaikról, amelyeket a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére állítottak össze. A Bizottság felállítja a tagállamok képviselõibõl álló Transzeurópai Közlekedési Hálózat Bizottságát, amely megtárgyalja a tagállamok terveit és programjait, valamint megvizsgálhat minden, a transzeurópai hálózat fejlesztésére vonatkozó kérdést. KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA TRANSZEURÓPAI HÁLÓZAT 11

12 TEN hálózatok finanszírozása A Tanács szeptember 18-i 2236/95/EK rendelete a Közösség transzeurópai hálózatokkal kapcsolatban nyújtandó pénzügyi segítségnyújtásának általános szabályairól (HL L 228, ) Módosította: A Parlament és a Tanács július 19-i 1655/1999/EK rendelete a transzeurópai hálózatok területén nyújtandó közösségi pénzügyi támogatás általános szabályainak megállapításáról szóló, a Tanács 2236/95/EK rendeletének módosításáról (HL L 197, ) Célkitûzés A rendelet célja a Közösség transzeurópai hálózatokra szánt pénzügyi támogatásának elosztása a közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos különbözõ közérdekû projektek között. A rendelet vonatkozik a transzeurópai energia- és távközlési hálózatokra is. Hatály A hatálya a közösségi iránymutatásokban meghatározott (lásd: 1692/96/EK határozat; pont) közérdekû projektekre terjed ki, az összes szállítási mód tekintetében, beleértve a forgalomkezelést és a 15 tagállam interoperabilitással kapcsolatos intézkedéseit is. A projektek támogatásának mértékét az határozza meg, hogy a projekt milyen mértékben járul hozzá az EK Szerzõdésben foglalt célkitûzések a nemzeti hálózatok közötti összeköttetés és interoperabilitás megteremtésének, e hálózatokhoz való hozzáférésnek, a szigetek, tengerpart nélküli és peremterületek megközelíthetõségének megvalósításához, valamint az iránymutatásokban meghatározott egyéb célkitûzések és prioritások teljesüléséhez. Azok a projektek részesülhetnek a Közösség támogatásában, amelyek gazdaságilag mûködõképesek, de nem kellõen rentábilisak. A pénzügyi támogatás iránt az érintett tagállam, vagy a tagállammal kötött megállapodás alapján a közvetlenül érintett állami, illetve magánvállalkozás, vagy egyéb szervezet nyújthat be pályázatot. A pénzügyi támogatás formája lehet: tanulmányok közös finanszírozása (a teljes költség 50%-áig), hitelkamatok fizetésére nyújtott támogatás, hozzájárulás a hitelgaranciák díjaihoz, indokolt esetekben a beruházások közvetlen támogatása, 12 KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA TEN HÁLÓZATOK FINANSZÍROZÁSA

13 kockázati tõkerészesedés befektetési alapokban (a részesedés mértéke a költségvetési források 1%-át nem haladhatja meg, ez azonban 2003-tól 2%-ra növelhetõ), vagy a fentiek kombinációja. A közötti idõszakban a közlekedési infrastruktúra projektek támogatására szánt összeg 55%-át vasúti közlekedésre (beleértve a kombinált szállítást), 25%-át pedig a közúti közlekedésre kell fordítani. A beruházásokra adott támogatás teljes összege nem haladhatja meg a teljes beruházási költség 10%-át. A mûholdas helyzet-meghatározó és navigációs rendszerek esetében a közösségi támogatás összege a beruházási költség 20%-át is elérheti. Az 1999-es módosítás értelmében a közösségi akciók hatékonyságának növelésére a Bizottság ágazatonként több évre szóló programokat dolgozhat ki az EK Szerzõdés 155. cikkének iránymutatásai alapján. A pénzügyi segítségnyújtás célja nem a hálózatok tényleges megépítése, hanem a közérdekû projektek beindítása, illetõleg felgyorsítása, valamint a pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez való hozzájárulás. A rendelet meghatározza a pályázatok értékeléséhez szükséges kritériumokat is. A kifizetések elõlegek, közbülsõ kifizetések és záró kifizetések formájában történnek. Az elõleget amely az elsõ évi ütem 50%-át nem haladhatja meg akkor fizetik ki, ha a pályázatot már elfogadták. Közbensõ kifizetésekre finanszírozási igény esetén van lehetõség, figyelemmel a projekt, vagy tanulmány elõrehaladott voltára. A Bizottság az utolsó kifizetést a projektrõl, vagy a tanulmányról készített a felmerült összes költséget tartalmazó zárójelentés után teljesíti. A tagállamok helyszíni ellenõrzéseket is végezhetnek és a jelentéseket kötelesek továbbítani a Bizottságnak. Amennyiben valószínûsíthetõ, hogy egy adott mûvelet pénzügyi támogatása nem indokolt, a Bizottság kivizsgálja az esetet, és ezt követõen csökkentheti, felfüggesztheti vagy megszüntetheti a nyújtott támogatást. Ha a projekt megvalósítását a támogatás engedélyezését követõ két éven belül nem kezdték meg, a Bizottság a már odaítélt támogatást visszavonja. A közösségi támogatás hatékony felhasználása érdekében, a Bizottság és az érintett tagállamok lehetõség szerint az Európai Befektetési Bankkal együttmûködve rendszeresen értékelik a projektek elõrehaladását. A os idõszakra elõirányzott összeg 4,6 milliárd euró végét megelõzõen a Bizottság jelentést készít a Parlament és a Tanács részére a rendelet végrehajtásának tapasztalatairól. Ennek alapján a Parlament és a Tanács megvizsgálja, hogy milyen további intézkedések szükségesek a os idõszakot követõen. KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA TEN HÁLÓZATOK FINANSZÍROZÁSA 13

14 Kölcsönös átjárhatóság Tanács július 23-i 96/48/EK irányelve a transzeurópai nagysebességû vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról (HL L 235, ) Kapcsolódó jogszabályok A Bizottság május 30-ai 2002/730/EK határozata a Tanács 96/48/EK irányelve 6. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott transzeurópai nagysebességû vasúti rendszer karbantartási alrendszerére vonatkozó mûszaki követelmények kölcsönös átjárhatóságáról (HL 245, ) A Bizottság május 30-ai 2002/731/EK határozata a Tanács 96/48/EK irányelve 6. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott transzeurópai nagysebességû vasúti rendszer forgalomirányító, ellenõrzõ és jelzõ alrendszerére vonatkozó mûszaki követelmények kölcsönös átjárhatóságáról (HL 245, ) A Bizottság május 30-ai 2002/732/EK határozata a Tanács 96/48/EK irányelve 6. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott transzeurópai nagysebességû vasúti rendszer infrastruktúra alrendszerére vonatkozó mûszaki követelmények kölcsönös átjárhatóságáról (HL 245, ) A Bizottság május 30-ai 2002/733/EK határozata a Tanács 96/48/EK irányelve 6. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott transzeurópai nagysebességû vasúti rendszer energia alrendszerére vonatkozó mûszaki követelmények kölcsönös átjárhatóságáról (HL 245, ) A Bizottság május 30-ai 2002/734/EK határozata a Tanács 96/48/EK irányelve 6. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott transzeurópai nagysebességû vasúti rendszer üzemeltetési alrendszerére vonatkozó mûszaki követelmények kölcsönös átjárhatóságáról (HL 245, ) A Bizottság május 30-ai 2002/735/EK határozata a Tanács 96/48/EK irányelve 6. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott transzeurópai nagysebességû vasúti rendszer jármû alrendszerére vonatkozó mûszaki követelmények kölcsönös átjárhatóságáról (HL 245, ) A Bizottság tájékoztatója a transzeurópai nagysebességû vasúti rendszer kölcsönös mûködtethetõségérõl szóló, a Tanács 96/48/EK irányelvében megjelölt tanúsító szervezetek listájáról (HL C 129, ) Célkitûzés Az irányelv célja, hogy meghatározza a nemzeti nagysebességû vasúti rendszerek átjárhatóságának eléréséhez szükséges feltételeket a Közösség teljes területére nézve. 14 KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA KÖLCSÖNÖS ÁTJÁRHATÓSÁG

15 Hatály A közösségi jogszabályokban meghatározott transzeurópai nagysebességû vasúti hálózatra terjed ki 1 ; az újonnan létesített vonalakra, valamint azokra is, amelyeket a nagysebességû vasút üzemeltetése céljából alakítanak át, továbbá magukra a vonatszerelvényekre is. Az irányelv az Európai Közösségnek a mûszaki szabványosítással és harmonizációval kapcsolatos új megközelítését tükrözi. Ennek lényege a vasutak és az ipar képviselõibõl álló közös testület létrehozása Európai Interoperabilitás Szövetségének (European Association for Interoperability, AEIF), amelynek feladata a kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé tévõ mûszaki feltételek (Technical specification for Interoperability, TSI) tervezeteinek kidolgozása. A tervezetek a Bizottság számára készülnek, amely egyetértése esetén véleményezésre továbbítja azokat a tagállamok szakértõibõl álló bizottságnak. A TSI-k a meglévõ, vagy a külön erre a kidolgozott CEN, CENELEC, vagy ETSI szabványokra hivatkoznak. A szakbizottság véleményétõl függõen a Bizottság a TSI-ket elfogadja és közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelyek alkalmazása ezt követõen a Közösség teljes területén kötelezõ. A TSI-knek való megfelelés olyan kompatibilis transzeurópai nagysebességû vasúti rendszert eredményez, amely biztosítani fogja az egyes tagállami vasúthálózatok átjárhatóságát. A TSI-ktõl eltérni a következõ esetekben lehet: ha a mûszaki feltételek közzétételének idõpontjában a nagysebességû vasútvonal építése, vagy már meglévõ hagyományos vasútvonal átépítése elõrehaladott állapotban van, meglévõ vasútvonal átépítésekor, ha a rakodási nyomtáv, a vágány, vagy a vágányok közötti távolság eltér az európai vasúti hálózat nagy része esetében alkalmazott méretektõl, és ahol a vasútvonal nincs összeköttetésben más olyan tagállam nagysebességû vasúti hálózatával, amely a transzeurópai nagysebességû vasúti hálózat részét képezi, új nagysebességû vasútvonalak létesítésekor, vagy meglévõ vonalak átépítésekor, ha az adott tagállam vasúti hálózata nincs összeköttetésben a Közösség nagysebességû vasúti hálózatával, vagy attól tenger választja el, már meglévõ vasútvonal átépítésekor, ha a mûszaki feltételek alkalmazása veszélyeztetné a gazdaságos mûködést. A transzeurópai nagysebességû vasúti rendszer létesítése, átalakítása és mûködtetése során csak olyan rendszerelemek alkalmazhatók, amelyek megfelelnek a rendszerkövetelményeknek és EK megfelelõségi tanúsítvánnyal rendelkeznek. A rendszerelemekre vonatkozó alapvetõ követelmények teljesítését az 1 A transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról szoló, a Parlament és a Tanács 1692/96/EK határozata. I. melléklet, 3. szakasz vasutak KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA KÖLCSÖNÖS ÁTJÁRHATÓSÁG 15

16 európai elõírásoknak megfelelõen kell megállapítani. Az európai elõírásokra történõ hivatkozásokat a Hivatalos Lapban közzé kell tenni. Amennyiben nem létezik európai elõírás, a tagállamoknak tájékoztatniuk kell a többi tagállamot és a Bizottságot a rendszerkövetelmények teljesítése céljából alkalmazott szabványokról és mûszaki elõírásokról. A kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé tevõ rendszerelem megfelelõségének a tanúsítását a gyártónak, a gyártó belföldi képviselõjének vagy a forgalmazónak az erre kijelölt tanúsító szervezettõl kell kérni. A tanúsítvány a nagysebességû vasúti rendszerek mûködtetése szempontjából az a következõ rendszerelemekre vonatkozik: általános, vasúton kívül is felhasználható rendszerelemek; olyan általános rendszerelemek, amelyeknek a vasúti felhasználás során különleges jellemzõkkel is kell rendelkezniük; kizárólag vasúti célra kifejlesztett és alkalmazott rendszerelemek. A tanúsítvány a következõk értékelésére terjed ki: kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé tevõ egyedi rendszerelemek megfelelõsége értékelésére; kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé tevõ egyedi rendszerelemek használhatósága értékelésére a vasúti mûszaki környezetükkel történõ együttmûködés és kölcsönhatás szempontjából. A rendszerelem forgalmazásának korlátozásáról vagy megtiltásáról az indokok megjelölésével együtt haladéktalanul tájékoztatni kell az Európai Bizottságot. A transzeurópai nagysebességû vasúti rendszer alrendszere csak akkor helyezhetõ üzembe és akkor mûködtethetõ, ha létesítése és üzemeltetése során kielégíti a rendszerkövetelményeket; megfelel a kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé tévõ mûszaki feltételeknek, valamint az EK megfelelõségi tanúsítvány kiállítására elõirányzott feltételeknek. A tanúsító szervezet a megbízó költségére a tervezés, az építés vagy gyártás, valamint az üzembe helyezés szakaszait külön-külön ellenõrzi és valamennyi létesítési szakaszhoz kapcsolódóan ellenõrzési nyilatkozatot ad ki, amelyben tanúsítja, hogy az alrendszer megfelel ez irányelv elõírásainak, továbbá a vonatkozó egyéb elõírásoknak és üzembe helyezhetõ. Az ellenõrzési nyilatkozatban foglaltak megalapozottságát mûszaki dokumentációval kell alátámasztani. A Bizottság a Hivatalos Lapban köteles közzétenni az EK megfelelõség tanúsítási eljárás lefolytatására, vagy az EK ellenõrzési nyilatkozat kiállítására jogosult szervezetek listáját. A tagállamoknak az irányelv VII. mellékletében meghatározott követelményeket kell alkalmazniuk a felkért szervezetek kijelölésére. Összeegyeztethetõ magyar jogszabály A nagysebességû vasúti rendszerek átjárhatóságáról szóló 9/2002. (II. 6.) KöViM rendelet 16 KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA KÖLCSÖNÖS ÁTJÁRHATÓSÁG

17 A Parlament és a Tanács március 19-i 2001/16/EK irányelve a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról (HL L 100, ) Célkitûzés Az irányelv célja, hogy megteremtse azokat a feltételeket, amelyekkel a közösségi jogszabályban meghatározott követelmények érvényesítésén keresztül a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer kölcsönös átjárhatósága elérhetõvé válik. Az irányelv által meghatározott követelmények csupán a mûszaki harmonizáció minimális szintjét jelentik, amelyen túl az egyes tagállamok tovább fejleszthetik/növelhetik a nemzetközi vasúti szolgáltatásokat és a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer tervezését, fejlesztését, mûködését érintõen hozzájárulhatnak a szükséges berendezések és a kapcsolódó szolgáltatások belsõ piacának progresszív fejlõdéséhez. Hatály Az irányelvet a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer alkatrészeinek, berendezéseinek tervezésére, üzembe helyezésére, fejlesztésére, kicserélésére, mûködtetésére, valamint a személyzettel szemben támasztott szakmai, egészségügyi és biztonsági követelményekre kell alkalmazni. Hatálya kiterjed a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer valamennyi alrendszerére, a rendszerelemekre, az interfészekre, a kölcsönös átjárhatóság eléréséhez szükséges követelményekre. Az irányelv II. fejezete rendelkezik a kölcsönös átjárhatóság mûszaki feltételei (TSI) tekintetében alkalmazni szükséges elõírásokról. Az irányelv rendelkezései értelmében valamennyi alkalmazott alrendszernek meg kell felni a TSI-knek, amely megfelelõséget az alrendszerek használatának teljes idõtartamára biztosítani kell. Az Európai Interoperabilitás Szövetségének (European Association for Interoperability, AEIF) feladata a TSI-k tervezeteinek kidolgozása. A testület a mûszaki és gazdasági követelményeknek leginkább megfelelõ paramétereket és interfészeket választja ki. A tervezetek a Bizottság számára készülnek, amely véleményezésre továbbítja azokat a tagállamok szakértõibõl álló bizottsághoz. A szakbizottság véleményétõl függõen a Bizottság elfogadja és a Hivatalos Lapban közzéteszi a TSI-ket, amelyek alkalmazása ezt követõen a Közösség teljes területén kötelezõ. A III. fejezet a kölcsönös mûködtethetõségi elemekre vonatkozó szabályokat tartalmazza. A tagállamok nem tilthatják, korlátozhatják, akadályozhatják az irányelv rendelkezéseinek megfelelõ rendszerelemek piacra történõ bevezetését, és nem kérhetik olyan ellenõrzés lefolytatását, amelyet EK megfelelõségi nyilatkozat kibocsátásához kapcsolódó eljárás során már elvégeztek. KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA KÖLCSÖNÖS ÁTJÁRHATÓSÁG 17

18 A transzeurópai hagyományos vasúti rendszer létesítése, átalakítása és mûködtetése során csak olyan rendszerelemek alkalmazhatók, amelyek megfelelnek a rendszerkövetelményeknek és EK megfelelõségi tanúsítvánnyal rendelkeznek. A rendszerelemekre vonatkozó alapvetõ követelmények teljesítését az európai elõírásoknak megfelelõen kell megállapítani. Ha egy tagállam úgy találja, hogy egy EK megfelelõségi tanúsítvánnyal rendelkezõ és értékesítés céljából bevezetett rendszerelem nem teljesíti az alapvetõ követelményeket, minden szükséges intézkedést meg kell tennie használatának korlátozására, betiltására, vagy a piacról történõ bevonására. A tagállam a megtett intézkedésrõl annak indokolásával együtt haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot. A kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé tevõ rendszerelem megfelelõségének tanúsítását a gyártónak, a gyártó belföldi képviselõjének vagy a forgalmazónak az erre kijelölt tanúsító szervezettõl kell kérni. A tanúsító szervezet a megbízó költségére a tervezés, az építés vagy gyártás, valamint az üzembe helyezés szakaszait külön-külön ellenõrzi, amely valamennyi létesítési szakaszhoz kapcsolódóan ellenõrzési nyilatkozatot ad ki, amelyben tanúsítja, hogy az alrendszer megfelel ez irányelv elõírásainak, továbbá a vonatkozó egyéb elõírásoknak és üzembe helyezhetõ. Amennyiben az elõírt feltételek nem teljesülnek, megtagadja a nyilatkozat kiadását. Az ellenõrzési nyilatkozatban foglaltak megalapozottságát mûszaki dokumentációval kell alátámasztani. Az V. fejezet a tanúsító szervezetekre vonatkozó szabályokat tartalmazza. Ennek alapján a Bizottság a Hivatalos Lapban köteles közzétenni az EK megfelelõség tanúsítási eljárás lefolytatására, vagy az EK ellenõrzési nyilatkozat kiállítására jogosult szervezetek listáját. A tagállamoknak az irányelv VII. mellékletében meghatározott követelményeket kell alkalmazniuk a felkért szervezetek kijelölésére. Az infrastruktúra és a gördülõ állomány nyilvántartására vonatkozó szabályokat a VII. fejezet tartalmazza. A TSI-knek meg kell határozniuk, hogy az infrastruktúrára és a gördülõ állományra vonatkozóan milyen adatokat kell tartalmazni a nyilvántartásnak. 18 KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA KÖLCSÖNÖS ÁTJÁRHATÓSÁG

19 A Parlament és a Tanács március 20-i 2000/9/EK irányelve a személyek szállítására tervezett, kötélpályán mozgó berendezésekrõl (HL L 106, ) Célkitûzés Közösségi szintû lépéseket kell tenni a kötélpályán mozgó berendezésekre és azok alberendezéseire, valamint biztonsági alkatrészeire vonatkozó alapvetõ baleset- és egészségvédelmi, környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi elõírások meghatározására. Hatály Az irányelvben foglalt rendelkezéseket az alábbi berendezésre kell alkalmazni: függõvasutak, és egyéb olyan berendezések melyeknél a gépjármûvek, vagy egyéb vontató berendezések révén a vontatás egy vagy több kábellel történik, siklók, ahol az utasfülkét egy vagy több kötél emeli, vagy helyezi át (e kategória kiterjeszthetõ a gondolára és a libegõre is), vontató lift, ahol az eszköz használóját kábel segítségével egy arra alkalmas berendezésben vontatják fel. Az irányelv rendelkezései nem vonatkoznak a következõ berendezésekre: a 95/16/EK irányelv hatálya alá tartozó liftekre, a hagyományos szerkezetû villamosokra, mezõgazdasági célokat szolgáló berendezésekre, vásárokon, vidámparkokban használt rögzített, vagy mozgatható, szabadidõs célra (nem személyek szállítására) tervezett berendezésekre, kábelberendezéssel mûködõ kompokra, fogaskerekû vasutakra, lánchajtású berendezésekre. A kötélpályán mozgó berendezések részét képezõ alrendszereket az irányelv I. melléklete tartalmazza. Az irányelv hatálya alá tartozó létesítményeknek és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúráknak, az alrendszereknek, valamint a berendezéseket alkotó biztonsági alkatrészeknek teljesíteniük kell az irányelv II. mellékletében rögzített alapvetõ követelményeket. A rendszerkövetelmények megvalósítása érdekében az erre a célra létrehozott európai elõírások is alkalmazhatók. Az európai elõírás egy közös mûszaki feltételt, európai mûszaki engedélyt, vagy azon nemzeti szabványokat jelenti, amelyeket európai szabványok felváltására alkalmaznak. A tagállamok nem tilthatják, korlátozhatják és késleltethetik azon biztonsági alkatrészek piacra történõ bevezetését, amelyet olyan berendezés részeként kívánnak használni, melyben az adott alkatrészek az irányelv által elõírt feltételeket teljesítik. KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA KÖLCSÖNÖS ÁTJÁRHATÓSÁG 19

20 Az irányelv rendelkezései alapján a biztonsági alkatrész piacra történõ bevezetését megelõzõen a gyártónak, vagy meghatalmazott képviselõjének a biztonsági alkatrészt megfelelõségi tanúsítási eljárásnak kell alávetni, azon a CE megfelelõségi jelölést rögzíteni kell, és ki kell állítani egy megfelelõségi nyilatkozatot. A CE megfelelõségi jelölést a biztonsági alkatrészen, vagy amennyiben ez nem lehetséges, a csomagoláson minden más hasonló jelöléstõl jól elhatárolhatóan, látható helyen kell elhelyezni. A tagállamok elismerik, hogy azon biztonsági alkatrészek, amelyek CE megfelelõségi jelölést viselnek, valamint a megfelelõségi tanúsítvánnyal rendelkeznek, teljesítik az irányelvben meghatározott követelményeket. A tanúsítási eljárást az erre feljogosított tanúsító szervek végzik, amelyek listáját a Bizottság a Hivatalos Lapban közzéteszi. Az irányelv meghatározza az egyes szervezetek minõsítésére vonatkozó követelményrendszert is. Az egyes tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az alrendszereket csak akkor vezetik be a piacra, ha az elõírt követelményeket teljesítõ létesítmények gyártását már engedélyezték. Az alrendszereknek EK megfelelõségi tanúsítvánnyal, EK ellenõrzési nyilatkozattal, valamint az ehhez kapcsolódó mûszaki dokumentációval kell rendelkezniük. A IV. fejezet a létesítményekre vonatkozóan adja meg a tagállamok által teljesítendõ kötelezettségeket. Ennek értelmében az egyes tagállamoknak a saját területükre vonatkozóan ki kell dolgozniuk a létesítmények építésére, valamint azok mûködésének engedélyezésére vonatkozó eljárási szabályokat. A biztonsági alkatrészeket, és az alrendszereket érintõ biztonsági elemzést, a megfelelõségi nyilatkozatot és a kapcsolódó mûszaki dokumentációt a fõvállalkozó, vagy meghatalmazott képviselõje adja át a létesítmény engedélyezéséért felelõs hatóságnak. A tagállamok az irányelv követelményeit teljesítõ létesítményeket érintõen nem tilthatják, korlátozhatják, vagy késleltethetik az építést, illetve a mûködés megkezdését. Az V. fejezet a biztonsági intézkedésekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Az irányelv értelmében, amennyiben a piacra bevezetett, megfelelõségi jelöléssel ellátott és az irányelvben megjelölt célra felhasznált biztonsági alkatrészekrõl, valamint a megfelelõségi nyilatkozattal rendelkezõ alrendszerekrõl a tagállamok megállapították, hogy azok használata az emberi egészséget és a tulajdon biztonságát veszélyezteti, minden szükséges intézkedést meg kell tenniük annak érdekében, hogy használatukat korlátozzák, vagy meg is tiltsák. A 15. cikk alapján a fent említett szabályt a létesítményekre is irányadónak kell tekinteni. Az irányelv értelmében az érintett tagállamnak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Bizottságot minden olyan intézkedésrõl, amely a rendszerkövetelmények teljesítésére való alkalmatlanság, az európai elõírások nem megfelelõ használata, illetõleg az európai elõírások hiányosságaiból eredeztethetõk. 20 KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA KÖLCSÖNÖS ÁTJÁRHATÓSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2009.10.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 268/11 BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2009. október 6.) az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás és műszaki elemei meghatározásáról (az értesítés

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EU KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA, PÁN-EURÓPAI HÁLÓZATOK...5

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EU KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA, PÁN-EURÓPAI HÁLÓZATOK...5 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. AZ EU KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA, PÁN-EURÓPAI HÁLÓZATOK...5 1.1. AZ EU KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA...7 1.1.1. A fenntartható mobilitás keretei és a keretek jövőbeni

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Menedzsment eszközök vizsgálata 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM VEZETŐ: NEMZETI KÖZLEKEDÉSI

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE L 174/88 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának

Részletesebben

REPÜLÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA

REPÜLÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA REPÜLÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA [A koncepció az új repülésről szóló törvényben szabályozandó tárgyköröket, alapelveket tartalmazza. Meghatározza az átfogó módosítás tartalmát, és az egyes tárgykörökben

Részletesebben

Tartalom. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ

Tartalom. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ LIV. évfolyam 3. szám 81 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE a Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirata VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungarischen Vereins für Verkehrwissenschaft

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.26. COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

Ár, amit érdemes megfizetni

Ár, amit érdemes megfizetni Ár, amit érdemes megfizetni Útmutató a tehergépjárművek útdíjainak új európai uniós szabályozásához (Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség) Ár, amit érdemes megfizetni Útmutató a tehergépjárművek

Részletesebben

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009.

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. DFT-HUNGÁRIA Dr. Hubai Ágnes közérthető közbeszerzés Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. www.e kozbeszerzes.hu. dr. Hubai ágnes: Közérthető Közbeszerzés Szakkönyv a

Részletesebben

Európa - minőség. EU-magyar jogközelítés a minőség-, és a szabványügy területén

Európa - minőség. EU-magyar jogközelítés a minőség-, és a szabványügy területén Európa - minőség EU-magyar jogközelítés a minőség-, és a szabványügy területén Haba József, Loidl Mátyás, Medveczky Gábor, Tóthné Veinperl Ilona, Vass Ilona, Winkler Istvánné 1995 ITDH, Bp. ITDH EURO INFO

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól L 197/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (átdolgozás) (EGT-vonatkozású

Részletesebben

TERMÉKFORGALMAZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN

TERMÉKFORGALMAZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN Vállalkozók Európában 8. szám TERMÉKFORGALMAZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON Budapest, 2001 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2 Termékforgalmazás az EU-ban és Magyarországon A Magyar Kereskedelmi

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

NEMZETI LÉGÜGYI STRATÉGIA

NEMZETI LÉGÜGYI STRATÉGIA NEMZETI LÉGÜGYI STRATÉGIA Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 5 2 Nemzetközi Kapcsolatok... 6 2.1 Helyzetelemzés, jellemző külső és belső adottságok, problémák... 6 2.1.1 Hazánk multilaterális légügyi politikája...

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2014.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 60/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 165/2014/EU RENDELETE (2014. február 4.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről,

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) 27.12.2006 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 371/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai

Részletesebben

1. fejezet 31993L0015

1. fejezet 31993L0015 1. fejezet 31993L0015 Hivatalos Lap L 121, 15/05/1993 o. 0020-0036 finn különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 svéd különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 A Tanács 93/15/EGK irányelve (1993. április

Részletesebben

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben

Stratégia az Intelligens

Stratégia az Intelligens Stratégia az Intelligens Közlekedési Rendszerek és Szolgáltatások Hazai Fejlesztéséhez VITAANYAG Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Budapest, 2009. január A vitaanyag hátteréül szolgáló

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...8 BEVEZETŐ...10 1. MIT JELENT A BELSŐ PIACI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV?...13 AZ IRÁNYELV JELENTŐSÉGE...13 A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS SZABADSÁGA ELŐTT

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/28/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/28/EK IRÁNYELVE L 140/16 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.6.5. IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/28/EK IRÁNYELVE (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról,

Részletesebben

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves szakpolitikai stratégia TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

SZEMÉLYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD MOZGÁSA, A DIPLOMÁK ÉS A SZAKKÉPZETTSÉGEK ELISMERÉSE

SZEMÉLYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD MOZGÁSA, A DIPLOMÁK ÉS A SZAKKÉPZETTSÉGEK ELISMERÉSE IPOSZ EMBLÉMA EU EMBLÉMA 3 SZEMÉLYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD MOZGÁSA, A DIPLOMÁK ÉS A SZAKKÉPZETTSÉGEK ELISMERÉSE EU CSATLAKOZÁSRA FELKÉSZÍTŐ PROGRAMOK KISVÁLLALKOZÁSOKNAK IPOSZ TANANYAG SOROZAT BUSINESS

Részletesebben