A közlekedés fejlõdése és szabályozása (1.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A közlekedés fejlõdése és szabályozása (1.)"

Átírás

1 és szabályozása (1.) A közlekedés története az emberiség történetével kezdõdött, hiszen közlekedni egyik helyrõl eljutni a másikra ezer évvel ezelõtt is kellett. Vadászni, élelmet megszerezni csak úgy lehetett, hogy az õsi ember felfedezte környezetét, egyre nagyobb területeket hódított meg. Természetesen a legõsibb, napjainkban is legelterjedtebb módon: gyalog. Az ember gyakran futott az élelme után, és nem ritkán az életéért kellett szaladnia. A láb mindig kéznél volt mint egyszerû, de megbízható közlekedési eszköz. Megbízható, de csak kis teljesítményre képes. Egy ember maximum kg terhet volt képes cipelni kisebb-nagyobb távolságra, 7-8 óra alatt legfeljebb km távolságot tudott megtenni. Késõbb a teherhordásba segítséget jelentettek a felmálházott háziasított lovak, ökrök. Az õsi idõkben a szárazföldi közlekedést szabályozni nem kellett, hiszen a terep adta lehetõségeket kihasználva ösvényeken, szurdikokban, tengerparton és mindenhol, ahol lehetett, haladtak az emberek. Navigare necesse est (hajózni kell) a latin szólás kifejezte és hangsúlyozta a tengeri közlekedés és tengeri szállítás fontosságát. Ritkán idézzük a mondás második részét: vivere non est necesse (élni nem muszáj). A legenda szerint ezek a szavak Pompeius szájából hangzottak el, amikor viharban a gabonát szállító hajó matrózait erõsítette meg abban, hogy a feladatot teljesíteni kell, még ha az nagyon nehéznek tûnik is. A rómaiak voltak a történelemben az elsõk, akik a közlekedést már tudatosan szervezték, utakat építettek, különbözõ típusú jármûveket (természetesen állati erõvel vontakat) terveztek és készítettek. Az utak mellett elhelyezett útjelzõ kövek tájékoztatták a közlekedõket, hogy milyen messze vannak Rómától. A pompeji ásatások feltárták a középkori város úthálózatát. A lekövezett utak kopott kövei azt jelzik, hogy sok jármû közlekedett a városban. A zaj és a szálló por miatt az esti és az éjszakai órákban jelentõsen korlátozták, illetve meg is tiltották a kocsik közlekedését. Ha párhuzamot vonnánk a mai viszonyainkkal, mondhatnánk, hogy a városban korlátozott forgalmi övezetet alakítottak ki.

2 és szabályozása (2.) A Római Birodalom védelmét szolgáló szárazföldi határvonal mentén (Limes), azzal párhuzamosan építettek utat az ókori mérnökök. A Limes út tolnai szakaszán több helyen tárták fel a római burkolatok maradványait, ezekbõl lehetett valószínûsíteni az ókori út nyomvonalát. A jelenlegi 6-os Így nézett ki egy római út Via Appia számú fõúttal párhuzamosan, attól kissé nyugatra épült ki a nagyon fontos hadi út. Paks felõl jövet a 6-os utat a 126-os km-szelvényben, majd Szekszárd felé haladva a as km-szelvényben keresztezve haladt a mözsi állomás irányába. Valószínûsíthetõ, hogy a 6- os és 63-as utak keresztezõdésénél fordult dél fele, és vezetett tovább Szekszárd, Mohács irányába. Az utat a történelmi korokban a nép nem véletlenül nevezte hadiútnak, hiszen itt vonultak a római légiók, ezen az úton haladtak a kereskedõk. A birodalom irányítói nagy gondot fordítottak az utak építésére és azok karbantartására is, hiszen az óriási birodalom ellátásához, irányításához, az információk gyors áramoltatásához szükség volt a jó útburkolatra, hidakra. A népvándorlás, elõbb a germánok, majd a hunok támadásai egyre jobban gyengítették a hatalmas római birodalom politikai, társadalmi és gazdasági rendszerét, melynek következtében mint államalakulat összeomlott. A honfoglalást követõen I. István király az ország különbözõ pontjain várakat épített, melyeket királyinak jelentett ki. Így alakult meg a 45 királyi vármegye, köztük Tolna is. Az elsõ magyar települések falusi jellegûek voltak, ezek iparcikkigényeit a vándorkereskedõk szolgálták ki kezdetben. A népesség gyarapodása és az igények fejlõdése alakította ki a vásárokat, ahova nagyobb tömegek is eljártak. A közigazgatás a kolostorokban letelepedett szerzetesek feladatai közé tartozott, feladatuk volt még a birtokviszonyok nyilvántartása, a hiteles helyek, az okmányok õrzése. Ilyen központok voltak Madocsa, Szekszárd, Simontornya, Földvár, Báta, Cikádor. A vásáros helyek és a kolostorok közötti árucsere alakította ki a kereskedelem útvonalait, a középkori úthálózatot. A középkor elsõ harmadának úthasználói kénytelenek voltak kerülni a vízzel borított területeket, hiszen abban az idõben még nem készültek állandó hidak. Keresték a gázlókat, a könnyen leküzdhetõ, kevésbé vizes területeket. A gázlókon késõbb hidak épültek, melyek lehetõvé tették akár nagyobb terhek szállítását is. A magyar királyság külsõ és belsõ megerõsödése a XII. században a gazdasági fejlõdést is megindította, ez az országon belüli közlekedés az útviszonyok javítását és a forgalom biztonságát követelte meg. A vármegyerendszer képezte a középkori magyar állam rendvédelmének alapját. A várispán felelt a rend fenntartásáért és a bûnözõk megbüntetéséért. A várispánok katonai helyettesei a hadnagyok voltak. Természetesen külön rendõrsége még nem volt a nagy forgalmú közlekedési utaknak, de a vásáros helyeken és az oda vezetõ utakon megjelentek a várispán fegyveresei, és ha kellett, elfogták a törvény ellen vétõket.

3 és szabályozása (3.) A településeket összekötõ útvonalak mellett három transzverzális út alakult ki, és vezetett át Tolnán. Egyik a sószállítás útvonala, a Szeged Pataj irányban, a madocsi réven, Simontornyán, Nyéken át Zirc felé vezetõ sóút. Ezen a szegedi Sókamrától átvett sót szállították a dunántúli egyházi elosztó szervezetnek. Egy másik a Debrecen felõl az Adria felé irányuló marhahajtás útvonala, ugyancsak a madocsai réven, Simontornyán, Tamásin, Segesden, Ptujon át vezetett Velence irányába. A forgalom nagyságára jellemzõ, hogy Velence városának vágómarhára volt szüksége évente. A marhahajtás Bécs felé is irányult Simontornyán át. Transzverzális út volt még a Szekszárdon, Nádasdon, Pécsen át Babócsa Zákány útvonalon Ptujba vezetõ kereskedelmi út, végül a Bátmonostorról Bátán át Pécsváradra vezetõ út, amely ott találkozott az elõbbivel. A közúti közlekedés és a kereskedelem ebben az idõben már központi szabályozást tett szükségessé. I. László és Könyves Kálmán királyaink az árucsere rendjét úgy írták elõ, hogy vásárolni csak piacokon lehetett, bírók és vámosok jelenlétében. Érthetõ volt a szabályozás, mert a vámrendszer igen jelentõs királyi jövedelmet képezett, másrészt útkényszert is, mert csak a kijelölt vámos utakon volt megengedett a kereskedõk áruszállítása. A vámokat elkerülõ álutakon tettenérés esetén elkobozták az árukat. A királyi vármegyék tiszti karának vezetõje az ispán akit a király nevezett ki katonai parancsnokként ellátta a rendõri és a bírói teendõket is. Helyettesei a várnagy és a hadnagy voltak. A vár védelmét szervezte a várnagy, míg a hadnagy a falakon kívül a mezõn tevékenykedett. Rendõri feladatokat láttak el a csõszök, börtönõrök, kikiáltók, kapusok. A középkori Magyarországon szigorú rend szerint folyt az élet. Szent István, Szent László törvényei korlátot szabtak a jogtalanságnak, feszes keretet biztosítottak úrnak, szabad embernek és szolgának egyaránt. A drákói szigor ellenére gyakran történtek súlyos bûncselekmények. A tüzes vas próbák körülményeit rögzítõ gyûjtemény, a Váradi Regestrum feljegyzései szerint között 119 rablás, s tulajdonnak erõszakos megsértése, 104 lopás, csalás, sikkasztás, 32 gyilkosság, 11 mérgezés és egyéb jogsértések történtek. A vármegyék a kereskedelmi utak rendszeres ellenõrzésével mai kifejezéssel: járõrözéssel igyekeztek megakadályozni a kereskedõk és utazók elleni támadásokat.

4 és szabályozása (4.) Postajáratok a tolnai utakon A török kiûzését követõen új követelményként jelentkezett a postai szolgálat megszervezése és mûködtetése. A személyek és küldemények gyors szállítása szükségessé tette az utak szilárd burkolattal történõ borítását. Megépült 140 km kavicsolt út, amely már az idõjárástól függetlenül lehetõvé tette a lóvontatású hintók közlekedését. A XVI. században, Buda elestéig, magánvállalkozók kocsijáratai közlekedtek Bécs és Buda között. II. Ferdinánd király Pár Kristóf bárónak adományozta a fõpostamesterséget örökös hûbérként. Az így megalapított Habsburg-posta indította az elsõ postajáratokat Tolna vármegyén keresztül is tól a postaügyek a Budai Kamarához tartoztak, ebben az évben indult meg a Buda Ercsi Adony Dunaföldvár Paks Tolna Szekszárd Bátaszék Baranyavár Eszék járat is. Az 1737-ben kiadott Kóczián-féle Baranya megye térképen feltüntetett járatok közt a pécs budai járat is szerepel Bonyhád állomással. Ennek kocsijai Szekszárdon át közlekedtek. A feljavult minõségû utakon megnövekedett a mentrendszerû postajáratok száma. Az 1745-ös gyõri házi és úti kalendáriumban szerepel Az rendje a magyarországi és erdélyi postajáratoknak Ez említi (az akkori helyesírás szerint) a Buda Ertsi Adony Paks Szekszárd Szektsõ Mohács Eszék- Pétervárad járatot 28 postával. Két állomás közötti távolság szerint egy, másfél vagy két posta volt a díjszabás alapja. A forgalom üzemeltetéséhez tartoztak a postaállomások mesterrel, lovakkal, istállókkal, esetenkénti megszállási lehetõséggel. A gazdasági viszonyok fejlõdése tette szükségessé, hogy a kezdetben heti egykét járat helyett naponta közlekedjenek kocsik az egyes járatokon, és nemcsak utasokat, hanem leveleket és pénzt is szállítottak. A postajáratok száma, gyorsasága (diligence) folyamatosan nõtt. Ebbõl a pontosságra és megbízhatóságra utaló jelzésbõl alakult ki a delizsánsz. A közúti postaforgalom a vasútvonalak kiépülésével párhuzamosan megszûnt. A nagy forgalom, az értékes áruk természetesen vonzották az útonállókat, tolvajokat. A Magyar Királyi Helytartótanács ben a 4052-es ajánlásában, amelyet közbiztonsági szakemberek fõ- és alispánok, kapitányok fogalmaztak meg, javaslatot tett a közbiztonság javításával kapcsolatos intézkedésekrõl, többek között: Csavargókról és gyanús személyekrõl; Tolvajok tanyáinak megregulázásáról; Tolvajok üldöztetésének rendjérõl és módjáról; Útonálló tolvajok és latrok megzabolázásáról; A megjavíthatatlan gonosztevõk megbüntetésérõl. A budai helytartóság alatt mûködött az ország rendõrsége az akkor 10 kerületre osztott Magyarország területén. A kerületek élén álló királyi biztosok szervezték a rendõri egységek munkáját. Az akkor mûködõ rendõrség erejét, lehetõségeit mutatja a létszáma. Budán az 1785-ben megalakult rendõrség személyzete 1 hadnagyból, 1 õrmesterbõl, 2 káplárból, 25 közlegénybõl állt. A rendõrségi adatokkal kapcsolatban forrás: Ernyes Mihály: A magyar rendõrség története.

5 és szabályozása (5.) ra is. Tolna megyében az elsõ vasútvonal Zákány és Dombóvár között épült ki 1872-ben. Hamarosan megépült a Dombóvár Bátaszék vonal is 1873-ban, így Tolna megye déli területein élõk is élvezhették a vasút nyújtotta elõnyöket. Legjelentõsebb fejlesztés a Kapos völgyében kiépült Dombóvár Kelenföld vasúti pálya kiépítése volt 1882-ben, ehhez csatlakozott 1883-ban a Rétszilas Szekszárdi vonal, mely még 14 évig csonkán végzõdött Szekszárdon. A vasútfejlesztésekkel párhuzamosan gyors ütemben fejlõdött a közúti közlekedés is. Az automobil az 1880-as években jelent meg a forgalomban. Az elsõ jogosítványt, egyben forgalmi engedélyt 1888-ban a bajor hatóság állította ki Karl Benz számára, amelyben engedélyezték az autó vezetését és forgalomban tartását. Az irat a balesetmentes közlekedésre hívta fel a figyelmet és az általános közlekedési szabályok betartására intette a jármû tulajdonosát. Magyarországon 1895-ben jelent meg az elsõ autómobil. Tulajdonosa Hatschek Béla Budapesten használta jármûvét, a fõváros közigazgatási határát nem hagyta el vele. Hamarosan követõkre talált. Törley József pezsgõgyáros több gépkocsit is vásárolt. Õ volt az elsõ, aki jármûparkot üzemeltetet, így a pezsgõ szállítása, forgalmazása hatékonyabbá, olcsóbbá vált. A belsõ égésû motorokkal hajtott elsõ jármûvek forgalomba helyezését nem kötötte feltételhez jogszabály. Bejelentési kötelezettség sem terhelte az akkori motorkerékpárosokat, autósokat, mindenki szabadon közlekedhetett. Az elsõ magyarországi gõzmozdony 1846-ból (wikipédia) A gazdaság gyors ütemû fejlõdése, az ipari nyersanyagok, késztermékek, a mezõgazdasági termények szállításával kapcsolatos növekvõ igények kényszerítõ erõvel hatottak a közlekedés fejlesztésére. A XIX. század elején megjelentek az elsõ gõzerõvel hajtott mozdonyok, melyek vonóereje, sebessége lehetõvé tette nagy tömegû áruk szállítását nagy távolságok- Karl Benz elsõ jármûve 1886-ból 1897-ben, amikor szombatonként és vasárnaponként több gépjármû is feltûnt az Andrássy úton és megzavarta a közlekedés csendjét néhányan tûz és robbanásveszélyre hivatkozva kiátkozták a nagy zajjal és füstöt eregetve haladó ló nélküli kocsikat. A békés közlekedõkben folyamatosan nõt az elégedetlenség a furcsa jármûvek közlekedése ellen, ezért a hatóság kénytelen volt szabályozni a közlekedés rendjét. Budapest fõváros rendõrségérõl kiadott XXI. Tc. 7. -a szerint a fõvárosi rendõrség feladata: a szabad közlekedési akadályok elhárítása, a személy- és áruszállítás elõsegítése, a közlekedés rendjének megteremtése.

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA Gyöngyös SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ISMERETEK Kézirat Dr. Magyary István Gyöngyös 2005

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA Gyöngyös SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ISMERETEK Kézirat Dr. Magyary István Gyöngyös 2005 KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA Gyöngyös SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ISMERETEK Kézirat Dr. Magyary István Gyöngyös 2005 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÖZLEKEDÉS KIALAKULÁSA... 2 1.1. A KÖZLEKEDÉSI PÁLYA... 2 1.2. A KÖZLEKEDÉS SZEREPE

Részletesebben

KÖZLEKEDÉS ÉS TÁRSADALOM

KÖZLEKEDÉS ÉS TÁRSADALOM KÖZLEKEDÉS ÉS TÁRSADALOM A projekt címe: Egységesített Jármű- és mobilgépek képzés- és tananyagfejlesztés A megvalósítás érdekében létrehozott konzorcium résztvevői: KECSKEMÉTI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI

Részletesebben

Járási és kistérségi közösségi közlekedést felmérő tanulmány

Járási és kistérségi közösségi közlekedést felmérő tanulmány Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben Azonosító szám: TÁMOP -2.4.5-12/3-2012-0036 Járási és kistérségi közösségi közlekedést felmérő tanulmány Keszthely és Környéke Kistérségi

Részletesebben

Szárazföldi közlekedés a 19. század első felében Magyarországon

Szárazföldi közlekedés a 19. század első felében Magyarországon Szárazföldi közlekedés a 19. század első felében Magyarországon Készítette: Nagy Áron III. évf., szociológia Budapest, 2004. Dolgozatomban a magyarországi szárazföldi (közúti és vasúti) közlekedés 19.

Részletesebben

A hiba bennem van. 2 2007. június. A kormány egy éves mûködésének értékelése

A hiba bennem van. 2 2007. június. A kormány egy éves mûködésének értékelése XVII. évfolyam 6. szám Alapítás éve: 1892 2007. június 2 2007. június A hiba bennem van Sok változást kellett már megélnünk a magyar vasút háza táján, de egy állandó ténynyel mindig szembesülünk, ez pedig

Részletesebben

Malév Berényi János lett a légitársaság igazgatóságának elnöke

Malév Berényi János lett a légitársaság igazgatóságának elnöke Waberer s Holding Megduplázhatja árbevételét a hazai piacvezetõ fuvarozócég 4 Malév Berényi János lett a légitársaság igazgatóságának elnöke 4 Volán Az Alba Volán csaknem 400 millió forint uniós forráshoz

Részletesebben

2014. április TATA VÁROS KÖZLEKEDÉSÉNEK ENERGIAHATÉKONYSÁGI ELEMZÉSE Esettanulmány Fenntartható közlekedési együttműködés a visegrádi régióban című nemzetközi projekt keretében TATA VÁROS KÖZLEKEDÉSÉNEK

Részletesebben

Logisztika és szállítmányozás SZTK. Levelező tagozat

Logisztika és szállítmányozás SZTK. Levelező tagozat BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Logisztika és szállítmányozás SZTK Levelező tagozat A VASÚTI TEHERKOCSIK GAZDASÁGOS KIHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI, A MASPED RAILOG KFT. GYAKORLATÁBAN, A VASÚTI

Részletesebben

A közúti közlekedés területi jellemzői

A közúti közlekedés területi jellemzői Központi Statisztikai Hivatal A közúti közlekedés területi jellemzői 2013. augusztus Tartalom Bevezető...2 Összefoglaló...3 1. Magyarország a nemzetközi közlekedési rendszerben...5 1.1. Az országon áthaladó

Részletesebben

Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve

Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve Készítette: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 2013. év Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 5 1.1. Vezetői Összefoglaló... 5 1.2. Előzmények...

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar A MÁV Zrt. image-építése a Kommunikációs Igazgatóság szervezésében

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar A MÁV Zrt. image-építése a Kommunikációs Igazgatóság szervezésében Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar A MÁV Zrt. image-építése a Kommunikációs Igazgatóság szervezésében Készítette: Udvari Tamás Nemzetközi Kommunikáció szak Tartalomjegyzék Bevezetés...

Részletesebben

AZ INFRASTRUKTÚRA TÉRSZERVEZŐ HATÁSA BUDA-PEST XIX. SZÁZADI FEJLŐDÉSÉBEN Horváth Béla 1

AZ INFRASTRUKTÚRA TÉRSZERVEZŐ HATÁSA BUDA-PEST XIX. SZÁZADI FEJLŐDÉSÉBEN Horváth Béla 1 AZ INFRASTRUKTÚRA TÉRSZERVEZŐ HATÁSA BUDA-PEST XIX. SZÁZADI FEJLŐDÉSÉBEN Horváth Béla 1 1. Bevezető A jelen tanulmány az infrastruktúra térszervező hatását vizsgálja Pest, Buda, majd Budapest és környéke

Részletesebben

Sallai János Egy idejét múlt korszak lenyomata A vasfüggöny története

Sallai János Egy idejét múlt korszak lenyomata A vasfüggöny története Sallai János Egy idejét múlt korszak lenyomata A vasfüggöny története Sallai János Egy idejét múlt korszak lenyomata A vasfüggöny története Sallai János ISBN 998 973 88484 3 7 Kiadja a Hanns Seidel Alapítvány

Részletesebben

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2007 2012. HELYZETELEMZÉS 2007.

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2007 2012. HELYZETELEMZÉS 2007. A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE HELYZETELEMZÉS 2007 2012. DUNAKESZI FÓT GÖD 2007. Készítette: A Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából

Részletesebben

gazdasági eszközeinek összevetése

gazdasági eszközeinek összevetése 2009 Belvárosi forgalomcsillapítás jogi, műszaki és gazdasági eszközeinek összevetése Benczik Zsófia Finta Zsanett Tarr Károly EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására A kiadvány megjelenését

Részletesebben

PARÁDI József SUBA János VEDÓ Attila. A magyar-román határ és őrzése 1867 1918.

PARÁDI József SUBA János VEDÓ Attila. A magyar-román határ és őrzése 1867 1918. PARÁDI József SUBA János VEDÓ Attila A magyar-román határ és őrzése 1867 1918. sorozatszerkesztő PARÁDI József sorozatgondozó Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Budapest

Részletesebben

29 kérdés 29 rövid válasz a sebességkorlátozásról 1. Hol és miért van szükség a sebesség korlátozására?

29 kérdés 29 rövid válasz a sebességkorlátozásról 1. Hol és miért van szükség a sebesség korlátozására? 29 kérdés 29 rövid válasz a sebességkorlátozásról 1. Hol és miért van szükség a sebesség korlátozására? A közúti forgalomban mindenütt szükség van sebességkorlátozásra. A jelenleg közlekedő gépjárművek

Részletesebben

Székkutas. Természetföldrajzi környezet

Székkutas. Természetföldrajzi környezet Székkutas Természetföldrajzi környezet A Tisza bal parti mellékfolyója volt a Kakasszék-ér. Napjainkra az egykor bővizű ősfolyó legtöbb helyen beiszaposodott, mély és széles hullámterű medrével Hódmezővásárhely-Székkutas-Orosháza

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT TURISZTIKAI KONCEPCIÓJA

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT TURISZTIKAI KONCEPCIÓJA ÓBUDABÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT TURISZTIKAI KONCEPCIÓJA Készült: 2006. május A Tanulmány megrendelője: Budapest III. kerület Óbuda Békásmegyer Önkormányzata A Tanulmány szerzői: Dr. Rubovszky András vezető

Részletesebben

2. ELÕZMÉNYEK. A SZÉKELYFÖLDI VÁROSOK SAJÁTOS VONÁSAI

2. ELÕZMÉNYEK. A SZÉKELYFÖLDI VÁROSOK SAJÁTOS VONÁSAI 2. ELÕZMÉNYEK. A SZÉKELYFÖLDI VÁROSOK SAJÁTOS VONÁSAI 2.1. Rövid történeti áttekintõ A székelyföldi városok középkori és kora újkori történetét nemrég Benkõ Elek és szerzõtársai áttekintették, 1 így ennek

Részletesebben

Szakdolgozat. Topfer Éva 2012.

Szakdolgozat. Topfer Éva 2012. Szakdolgozat Topfer Éva 2012. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Balatonboglár helye és szerepe a balatoni turizmus történetében Belső konzulens: Dr. Urbán László Tudományos főmunkatárs

Részletesebben

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Sipos Zoltán Rendőrtiszti Főiskola Katasztrófavédelmi Tanszék Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Tudományos Diákköri Dolgozat Budapest, 2010 Konzulens: Dr. Joó Bálint ny. tűzoltó

Részletesebben

A MAGYAR HADIHAJÓZÁS RÖVID TÖRTÉNETE

A MAGYAR HADIHAJÓZÁS RÖVID TÖRTÉNETE Berki Tamás A MAGYAR HADIHAJÓZÁS RÖVID TÖRTÉNETE Navigare necesse est, vivere non est. Ezt a sokszor ismételt, mára talán kissé elcsépelt mondatot sokan, sokfelé idézik, anélkül, hogy igazi jelentésével

Részletesebben

Kiss Bernadett (ELTE ÁJK, konzulens: Dr. Völgyesi Levente egyetemi tanársegéd): A somlói szőlő- és bortermelés szabályozásának jogi keretei 1

Kiss Bernadett (ELTE ÁJK, konzulens: Dr. Völgyesi Levente egyetemi tanársegéd): A somlói szőlő- és bortermelés szabályozásának jogi keretei 1 Kiss Bernadett (ELTE ÁJK, konzulens: Dr. Völgyesi Levente egyetemi tanársegéd): A somlói szőlő- és bortermelés szabályozásának jogi keretei 1 A somlói szőlészet és borászat jelenlétének korai emlékei A

Részletesebben

MÛHELY ÖKOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGÜGY A

MÛHELY ÖKOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGÜGY A Szociológiai Szemle 2005/1, 41 59. MÛHELY ÖKOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGÜGY A környezet-egészségügyi gondolkodás kialakulása és a környezet- egészségügy állapota Magyarországon a második világháborúig KISS László

Részletesebben

Tisztelt Pályás és Hidász Munkatársaim!

Tisztelt Pályás és Hidász Munkatársaim! Köszöntő 1 TARTALOM Csek Károly Köszöntő 1 Türk Annamária Gróf Széchenyi István és kora 2 Basics Beatrix Közlekedés és művészet 6 Horváth Lajos Ahogyan Kovács Lajos látta Széchenyit 12 Fonyó Sándor Vasútvonal

Részletesebben

Csepeli Szabadkikötõ A fejlesztések a szállítási módozatok összekapcsolását szolgálják

Csepeli Szabadkikötõ A fejlesztések a szállítási módozatok összekapcsolását szolgálják Mondial Malév együttmûködés Útlemondási biztosítást köthetnek online a Malév ügyfelei Csepeli Szabadkikötõ A fejlesztések a szállítási módozatok összekapcsolását szolgálják 2 7 MÁV Cargo A nehézségek ellenére

Részletesebben

A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE

A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE 1 2 A modernkori magyar határrendészet száztíz éve Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozat Budapest 2013 3 Kiadja: A Magyar Rendészettudományi

Részletesebben

7 A közlekedési ágazatok

7 A közlekedési ágazatok 7 A közlekedési ágazatok Ahogy az előző fejezetben láthattuk, a közlekedési ágazatokat a közlekedés közege szerint légi, vízi és szárazföldi (közúti és vasúti) közlekedésbe sorolhatjuk. A szárazföldi közlekedés

Részletesebben

Ésszerûség, nemzeti érdek, jogszerûség

Ésszerûség, nemzeti érdek, jogszerûség HungaroControl Átadták az új légiforgalmi irányító központ épületét Budapesten 4 MÁV-START Folyamatosan nõ a vasúton utazók száma és a vonattal megtett távolság 5 Környezetvédelem Csökkenteni kell a közlekedés

Részletesebben