A napi ingázás feltételei és a helyi munkanélküliség Magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A napi ingázás feltételei és a helyi munkanélküliség Magyarországon"

Átírás

1 BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP 2006/1 A napi ingázás feltételei és a helyi munkanélküliség Magyarországon Újabb számítások és számpéldák KÖLLŐ JÁNOS MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM, EMBERI ERŐFORRÁSOK TANSZÉK BUDAPEST, 2006

2 Budapest Working Papers On The Labour Market BWP 2006/1 Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet Budapesti Corvinus Egyetem, Emberi Erőforrások Tanszék Köllő János tudományos főmunkatárs, MTA Közgazdaságtudományi Intézet január ISBN ISSN Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézete

3 A napi ingázás feltételei és a helyi munkanélküliség Magyarországon Újabb számítások és számpéldák Köllő János Összefoglaló Az elmúlt években több kísérlet is történt a helyi munkanélküliség és a közlekedési lehetőségek közötti kapcsolatok feltárására, egyéni, illetve települési adatok felhasználásával. E kutatások egyik buktatója a közlekedési távolságok illetve költségtávolságok becslésében meglévő mérési hiba, továbbá a munkanélküliség és az elérhetőség esetleges közös függése további meg nem figyelt tényezőktől, ami befelé torzító paramétereket eredményez. Ebben a tanulmányban többmutatós instrumentális becsléssel próbálok konzisztens becslést adni arra, hogyan befolyásolják a települési munkanélküli rátákat, illetve ezek változásait a település és a környező városok közötti tömegközlekedési kapcsolatok. A keresztmetszeti különbségek e számításokban nagyobbnak mutatkoznak, és növekedtek ben. Tárgyszavak: munkaerő földrajzi mobilitása, távmunka, regionális gazdasági aktivitás

4 Transport costs, availability and local unemployment in Hungary Some new results János Köllő Abstract The paper analyses how the municipality-level unemployment rates of 1993 and their changes in were affected by the availability of urban labour markets in Hungary. The year 1941 share of the Jewish population is used as an instrument for availability, in order to mitigate endogeneity, which arises because common unobserved factors may simultaneously affect unemployment and public transport connections. Compared to previous OLS results the effect of availability appears to be stronger. The unemployment rate differentials between integrated and remote municipalities have been increasing since Keywords: Geographical Labour Mobility, Commuting, Regional Economic Activity JEL: J61, J69, R69

5 BEVEZETÉS Az elmúlt években több kísérlet is történt a helyi munkanélküliség és a közlekedési lehetőségek közötti kapcsolatok feltárására, egyéni (Kertesi 1997, Köllő 2001, Bartus 2004) illetve települési (Köllő 1997) adatok felhasználásával. E kutatások egyik buktatója a közlekedési távolságok illetve költségtávolságok becslésében meglévő mérési hiba, ami befelé torzító paramétereket eredményez. Ebben a tanulmányban többmutatós instrumentális becsléssel (multiple indicators IV, a továbbiakban TIB) próbálok konzisztens becslést adni arra, hogyan befolyásolják a települési munkanélküli rátákat illetve ezek változásait a település és a környező városok közötti tömegközlekedési kapcsolatok. A környező városok elérhetőségére Köllő (1997) cikkemben adott becslést tekintem a földrajzi integráltság egyik proxy változójának. Második proxy-ként az évi népszámlálásban zsidóként összeírtak településen belüli arányát használom 1. Az eredmények azt mutatják, hogy a tömegközlekedési szempontból peremhelyzetű települések munkanélküli rátái magasabbak voltak 1993-ban, és az átlagosnál jóval kisebb mértékben csökkentek 1993 és 2001 között. A tömegközlekedési kapcsolatok hatása erősebbnek mutatkozik TIB, mint OLS becsléssel. További eredmény, hogy a munkanélküliség kisebb mértékben csökkent a szegényebb és kisebb településeken a regionális hovatartozás és a város-sűrűség hatásának kiszűrése után. A kutatás nem a tényleges ingázással foglalkozó elemzésekhez kapcsolódik, hanem a bejárási lehetőségeket tárgyaló művekhez. Itt mindenekelőtt Bibó István, Erdei Ferenc és Mattyasovszky Jenõ városokra és városkörnyékekre irányuló kutatásainak bizonyos elemeire gondolok. Bibó és Mattyasovszky (1950) ezzel a kérdéssel vezetik be a közigazgatás és városfejlesztés reformjára tett javaslatukat:...hogyan lehet az ország egész területén olyan egyenletes városhálózatot kiépíteni, hogy minden lakott hely elérhető távolságban, éspedig akár naponkénti bejárással is elérhető távolságban érjen olyan várost, mely a városi élet összes alapvető szolgáltatásait és értékeit nyújtani tudja számára? (i.m.i.) A vizsgálódás közvetlen előzményének Schwertner János (1985) munkáját tekinthetjük, aki a Köllő (1997) cikkben illetve itt használthoz hasonló módszerrel, menetrendekből nyert információk alapján határozta meg Magyarország tömegközlekedési szempontból peremhelyzetű településeit. 1 Az évi népszámlálás vallásfelekezet, illetve nemzetiség szerinti településsoros adatait Nyíri Józsefné vitte gépre, és számította át a mai települési szerkezetre. Lelkiismeretes munkájáért ezúton mondok köszönetet. A tanulmány az OTKA T42707 keretében készült.

6 AZ ELEMZÉS MÓDSZERE A tanulmány célja voltaképpen nem más, mint az alábbi egyszerű, redukált formájú regressziós modell együtthatóinak becslése, ( 1) u X i = β 1 i + 2U i + β3 β F + ε i i ahol u a település, U pedig a tágabb környezet munkanélküli rátája (vagy ezek változása), X a település méretét és foglalkoztatási kapacitását mérő változóknak a vektora, F pedig egy, a település földrajzi integráltságát kifejező mutató. Integráltnak tekintek egy települést, ha onnét a munkavállalás szempontjából mérvadó időtartományban (reggel és délben) gyorsan és olcsón közelíthetők meg a település környékének városi munkaerőpiacai, délután és este pedig könnyűszerrel lehet hazajutni. A földrajzi integráltság empirikus megfogalmazása és mérése komoly nehézségekkel jár, és csak jelentős hibával oldható meg. Korábbi tanulmányom a település és a környékén lévő városok kora reggeli vasúti és távolsági buszkapcsolataiból indult ki, és a költségtávolságokat azzal a feltételezéssel mérte, hogy autós ingázásra csak tömegközlekedési kapcsolatok hiányában kerül sor. (A részletekről lásd a 3. fejezetet). Nyilvánvaló, hogy ez az eljárás egy sor önkényes feltevésen nyugszik, és óriási hibával méri azt, amit a köznyelv oly érzékletesen fejez ki a gyors, olcsó és könnyűszerrel szavakkal. Ökonometriai értelemben a fenti feltevések alapján, menetrendek felhasználásával és becsült gépjármű-használati költségek segítségével kiszámított költségtávolság (F 1 ) a valóban mérni kívánt F indikátornak csupán közelítő, proxy változója. Az 1997-ben becsült mutatók segítségével végzett kutatások (Kertesi 1997, Tóth 199x) értelmes eredményei arra utaltak, hogy F 1 minden hibája ellenére értékes információt szolgáltat F-ről, amit formálisan a (2) egyenletben szereplő módon írhatunk fel: 1 ( 2) F i = δ 0 + δ1fi + vi, δ1 0 A földrajzi integráltságot egészen más módszerekkel is mérhetnénk. Ebben a tanulmányban az évi népszámlálásban izraelitaként összeírt népesség összlakosságon belüli részarányát használom alternatív közelítő változóként, abból kiindulva, hogy a vidéki zsidó népesség foglalkozási szerkezeténél fogva az erősebben integrált településeken élt nagyobb számban, inkább volt jelen olyan falvakban és kisvárosokban, melyeket erős kereskedelmi (szállítási és utasforgalmi) kapcsolatok fűztek össze a környékbeli városokkal. 2

7 Hogy a kereskedelmi-közlekedési szálak milyen tartósak, azt a köznapi tapasztalat mellett tanúsítja, hogy a peremhelyzetűnek minősített magyarországi települések köre lényegében azonos volt Bibó és Mattyasovszky negyvenes évekbeli, Schwertner nyolcvanas évekbeli és e sorok írójának kilencvenes évekbeli számításaiban. A zsidó népesség hajdani részaránya (F 2 ) ezért ugyancsak értékes (és persze ugyancsak hibákkal terhelt) információt szolgáltat a városi munkaerőpiacok elérhetőségéről, mint azt a (3) egyenlet mutatja: 2 ( 3) F i = ρ0 + ρ1f + ui, ρ1 0 Wooldridge (2002, ) szerint az (1) strukturális egyenletből és a (2)-(3) segédegyenletekből álló rendszer IV becslése (F 2 -tőt F 1 instrumentumaként használva) β 3 konzisztens becslését nyújthatja, ha F 1 és F 2 redundánsak a strukturális egyenletben, δ 1 és ρ 1 nem zérus, és Cov(uv)=0, azaz, a két proxy közötti korreláció csakis az F-fel való összefüggésükből adódik. Az első feltevés a becsült költségtávolságokra vonatkozóan bizonyosan fennáll: ha finoman tudnánk mérni az elérhetőséget, nem lenne szükségünk a durva eszközökkel barkácsolt F 1 mutatóra. Az F 2 proxy azonban csak akkor redundáns, ha az X-ekben megfelelően kontrolláljuk azokat a helyi munkanélküliségre ható tényezőket, amelyek valamilyen módon összefüggnek a zsidók valamikori népességarányával. Nagyon is elképzelhető például, hogy F 2 magas értékei olyan kereskedelmi és szolgáltató funkciók meglétét jelzik, korokon átívelve, melyek mérsékelték a rendszerváltás sokkját, és alacsonyabb munkanélküliséget eredményeztek a kilencvenes évek elején, vagy később, a gazdaság talpraállásának idején. Hogy a kontrollálás megfelelően történt-e, természetesen nem ellenőrizhető, hiszen magát F-et nem ismerjük (csupán annyi állapítható meg, hogy ha az első egyenletet F 2 és F 1 változókkal becsüljük, és a település anyagi helyzetére vonatkozó mutatókat használunk X-ben, akkor F 2 redundáns). A δ 1 és ρ 1 (meg nem figyelhető) együtthatókra vonatkozó feltevések megalapozottnak tűnnek a történelmi tapasztalat és a kutatási eredmények fényében. Az u és v hibatagok korrelálatlansága sem ellenőrizhető közvetlenül, márpedig nem biztos, hogy a feltevés teljesül. Ennek oka, végső soron, hogy az F 1 költségtávolság valószínűleg a ténylegesnél rosszabbnak tünteti fel a peremhelyzetű települések helyzetét. A városi munkaerőpiacok közvetlen buszjárat hiányában, bonyolult átszállási manőverekkel is megközelíthetők, és az is lehetséges, hogy a megfelelő tömegközlekedés hiányát vállalati munkásszállítással vagy megosztott (a számításokban feltételezettnél olcsóbb) gépkocsihasználattal mérséklik. Amennyiben két, a földrajzi integráltság szempontjából azonos helyzetű település közül ott volt különösen alacsony a zsidóság részaránya, ahol az F 1 mutató alulbecsült, akkor u és v 3

8 pozitívan korrelált lesz. Ez nem elképzelhetetlen: gondoljunk olyan földrajzi alakzatokra, mint a főútvonalakra rövid zsákutakkal felfűzött települések sora. (Jó példa erre az Ipoly völgye). A zsákutcás falvak tercier szektora különösen fejletlen lehetett, elérhetőségük pedig alulbecsült, mert a közlekedés gyakran átszállásokkal történik. E gyanú miatt az F 1 változó együtthatójának TIB-ből nyert becslését (abszolút értékben értve) felső, OLS-becslését pedig a mérési hibából eredő befelé húzás miatt alsó becslésként fogom értelmezni. ADATOK A tömegközlekedési kapcsolatok sűrűsége. Egy-egy település környezetébe tartozónak tekintettük azokat a munkaügyi kirendeltséggel rendelkező városokat, melyek közúton mért távolsága 40 km-nél kisebb. 2 (Kivéve a települések saját munkaügyi irodaközpontját, melynek megközelíthetőségét ennél nagyobb távolság esetén is vizsgáltuk). A számítások során a legközelebbi négy várost vettük figyelembe, mert a 40 km-es körön belül ötödik központot már csak elenyészően kevés településhez rendelhettünk. Megvizsgáltuk, be lehet-e érkezni a településről az első, második,..., negyedik központba reggel 5.30 és 7.30 között vonattal vagy busszal. Ha akár csak egyetlen ilyen járatot sikerült találnunk az évi MÁV és Volán-menetrendekben, a központot tömegközlekedéssel megközelíthetőnek tekintettük. Az adatok re vonatkoztak, de az eredményeket - jobb megoldás híján - érvényesnek tekintettük 1993-ra is. Amikor egyetlen járat esetén is elérhetőnek minősítjük a központot, és a visszautazás lehetőségét egyáltalán nem is vesszük figyelembe, túlbecsüljük a napi ingázás esélyeit. Az ebből fakadó torzítás alighanem sokkal súlyosabb, mint ami abból ered, hogy egyes ingázási központokat és utazási módokat ( munkásszállítás, rév) figyelmen kívül hagytunk, vagy hogy a bonyolultabb átszállási manővereket nem derítettük fel. A munkaidő kezdete általában 6 és 8 óra közé esik. Ha csak korai érkezés lehetséges, a munkahely elérhető ugyan, de az utazási idő (és költség) a várakozással meghosszabbodik. Ha csak késői vonat vagy busz jár, az állások egy része nem érhető el. Elvileg megtehettük volna, hogy a járatokat a beérkezés időpontja szerint regisztráljuk és a délutáni visszaút lehetőségét is megvizsgáljuk, a többletmunka hozama azonban igen szerénynek ígérkezett, hiszen nem ismerjük a lakosság potenciális munkahelyeinek eloszlását a munkakezdés időpontja szerint, ennélfogva a fent említett veszteségeket akkor sem tudtuk volna megbecsülni, ha pontosan rögzítjük a járatok beérkezését vagy indulását. Számbavételi módszerünk fogyatékossága nem az, hogy összességében optimista becslést eredményez - ezt akár előnynek is tekinthetnénk - hanem hogy egy kalapba kerülnek a várossal szorosan illetve csak egy szálon összekapcsolt 4

9 települések. Ezt a problémát azonban enyhíti, hogy az első központtal csak egy járatpárral összekapcsolt községeknek jellemzően nincs kapcsolatuk a második, harmadik és negyedik központtal. A tömegközlekedési kapcsolatok száma olyan proxy, amiből többnyire - nem mindig és nem a kívánatos pontossággal - a legközelebbi központokhoz való kapcsolódás intenzitására is következtethetünk. A meghatározott költséggel elérhető központok száma. A mutató kialakításához megbecsültük a megközelítés költségét a legolcsóbbnak feltételezett utazási módozatot feltételezve. A számítások szándék szerint a településen élő munkanélküliekre vonatkoztak. Tömegközlekedési költségek. Havi utazási költségként a MÁV dolgozói bérlet árát számítottuk fel, ha a település és a központ között vasúti kapcsolatot találtunk. Ennek hiányában a legkisebb járathosszra érvényes Volán-bérlet árát vettük figyelembe. A vasúti és buszbérleteknél a teljes árat (nem csak a dolgozót terhelő részt) vettük figyelembe, hiszen az utazási költség a munkavállaló és munkáltató közötti tranzakciót teljes összegével terheli. 3 Az autós ingázás költségei. Tömegközlekedési kapcsolat hiányában az i-ből k-ba történő autós ingázásnak a településre jellemző átlagos költségét szerettük volna megbecsülni. A költség a távolságon kívül függ attól, hogy a potenciális ingázóknak van-e autójuk; ha van, milyen; ha nincs miként jutnak hozzá; s végül attól, hányan ülnek a munkába igyekvõ kocsiban? Számos kérdésre kell tehát választ keresni, vagy rosszabb esetben valamiféle önkényes, de józan választ adni. 4 Az egy munkanélkülire esõ autók számáról (P i u) nincs település mélységű információnk, ám ismerjük az egy aktív lakosra esõ gépkocsik településenkénti számát (P i N) és ennek országos átlagát (P N ). Más forrásból rendelkezünk információval arról, milyen arányban rendelkeznek autóval a munkanélküliek háztartásai Q u. Az egy munkanélkülire esõ autók számát P i u = Q u (P i N /P N )-nel közelítettük. P i N értékét az évi KSH-TSTAR-ban közölt év végi gépkocsi állomány és az évi aktív népesség hányadosaként határoztuk meg, Q u -t pedig a Magyar Háztartás Panel tavaszi hulláma alapján számítottuk. Eszerint száz megkérdezett munkanélküli közül 32.7 háztartásában volt autó (az aktív lakosság egészére 55.4 érték adódik). 2 Az adatbázist Galba Judit, Gáll Ferenc és Juhász Éva segítségével alakítottam ki. 3 Az január elsején érvényes dolgozói havibérletek árát a 27/1992 (XII.29.) KHVM rendelet ( Magyar Közlöny évi 134. szám 4840.old.) illetve a 31/1992 (XII.29.) KHVM rendelet (Magyar Közlöny évi 134. szám 4861.old.) szerint kalkuláltuk. 4 Az személygépkocsi-állomány típusok szerinti és kormegoszlására, futásteljesítményére valamint üzemeltetési költségeire vonatkozó minden információ Békefi Mihály: Becslések az autós ingázás költségeinek meghatározásához (Közlekedéstudományi Intézet, MTA KTI 1996) felkérésünkre írott tanulmányából származik. A részletes számításokat itt nem közöljük: a tanulmányt kérésre az érdeklődő olvasó rendelkezésére bocsátjuk. E helyütt köszönöm meg Békefi Mihálynak és Kapitány Zsuzsának a kérdéskörrel kapcsolatos tanácsaikat. 5

10 Ingázás meglévõ kocsival. Azt feltételeztük, hogy a munkanélküliek gépkocsiállományának típusonkénti összetétele nem tér el a település megyéjében 1993-ban, a teljes állományra vonatkozóan megfigyelt összetételtől. A fajlagos költségek a Trabant, a többi szocialista gyártmány és a nyugati autók esetében erősen különböznek miközben a két utóbbi csoporton belül a különbségek minimálisak. Ezért az állomány összetételét e három csoport arányával (s 1,s 2,s 3 ) írtuk le. A három csoport reprezentatív típusának a Trabant 601 S, a VAZ 2104 kocka Lada illetve a Volkswagen Golf II autókat tekintettük. A tényleges kormegoszláshoz igazodva ilyen típusú, 9 éves, km-t futott gépkocsikra határoztuk meg a (v 1,v 2,v 3 ) fajlagos változó költségeket valamint az egy többletkilométerre esõ többletértékcsökkenést (a 1,a 2,a 3 ). Az előbbi esetben a benzin, az olaj, a gumi, a gyertya, a fékbetét, a rendszeres szerviz és a véletlen meghibásodás miatti javítás tételeit szerepeltettük. Az utóbbi esetben - összehasonlítva egy km-t illetve km-t futott egyébként azonos korú és típusú autó szabadpiaci árát - egy kilométer-specifikus értéket határoztunk meg. A havi ingázási költség az autóra vetítve, d ik távolságra, 245 bejárási napot feltételezve: c 1 ik= d ik [s 1 (v 1 +a 1 )+ s 2 (v 2 +a 2 )+ s 3 (v 3 +a 3 )]/12 Várható költség, ha a munkanélkülinek nincs autója. Ebben az esetben az elképzelhetõ legolcsóbb megoldás költségét igyekeztünk kalkulálni. Azt feltételeztük, hogy az ingázás céljára 9 éves, km-t futott Trabantot vásárolnak ( Ft) ötéves, kamatmentes rokoni-baráti kölcsönbõl. A fenti tételekhez ez esetben hozzáadódik a kötelezõ biztosítás, a súlyadó, a műszaki vizsga, a zöld kártya és az akkumulátorcsere költségének 1/12 valamint a vételárnak 1/60-ad része, így jutunk a c 2 ik költséghez. Utasszám. Ha a család rendelkezik autóval, az ingázási költség esetleg megosztható két családtag között. Továbbra is tartva magunkat ahhoz, hogy inkább alá- semmint fölébecsülni érdemes a költségeket, a már meglévõ autó esetében két utast feltételezünk: a figyelembe vett, egy utasra esõ ráfordítás tehát c 1 ik /2. 5 Ha a családban nincs autó, a munkanélkülinek egyetlen családtagja sem ingázhatott a csak autóval megközelíthetõ központokba az általunk vizsgált választási helyzetet megelõzõen. Az ilyen központok megközelítéséhez szükséges (most megvásárlandó) autót csak akkor lehet megosztani, ha valamelyik családtag egyidejûleg munkahelyet változtat vagy - ha eddig nem dolgozott - a munkaerõpiacra lép, éppen abban a központban helyezkedik el, ahol a család munkanélküli tagja, továbbá mindketten azonos munkarendben kezdenek dolgozni. Ezt az esetet kivételesnek tekintve a magányos autózás költségeit tekintjük ingázási költségnek akkor, ha sem vonat, sem busz nem áll rendelkezésre, és a családnak 5 A közlekedéstudományi Intézet forgalomszámlálási adatokon nyugvó becslése szerint az átlagos utasszám városban 1.5, országúton 2.4 körüli. (Békefi Mihály szíves közlése). Ezek az átlagértékek azonban magukba foglalják a turistákat, a rokonlátogatókat, a legkülönfélébb utazó munkacsoportokat és delegációkat. Ezt figyelembe véve az autóval rendelkezőkre feltételezett 2.0 utasszám inkább magasnak, mint alacsonynak mondható. 6

11 nincs autója. Végül is, figyelembe véve az autóval rendelkezők arányára, az autó típusára és a fajlagos költségekre vonatkozó becsléseket az (i,k) ingázási viszonylatra kalkulált költség: c ik = P i u (c 1 ik /2) + (1-P i u) c 2 ik A meghatározott költséggel elérhető központok száma. A c ik költségadatokat felhasználva megállapítottuk, hány központ érhető el meghatározott ráfordítással az adott településről. Ebben a tanulmányban a Köllő (1997) cikkben szereplő és a Kertesi (1997) cikkben megerősített érvek alapján az évi árakon számított havi 4000 Ft-os ingázási költséggel elérhető központok számát szerepeltetjük. A települések megoszlása közlekedési helyzetük szerint 1993-ban 1. táblázat A tömegközlekedéssel elérhető központok száma szerint, százalék Az évi árakon számított havi 4000 Ft-os ingázási költséggel elérhető központok száma szerint, százalék Az adatok 3,274 településre vonatkoznak (100%) Az 1. táblázat a települések megoszlását mutatja a közlekedési kapcsolatokat leíró (F 1 ) változók szerint. A települések 8.7 százalékából egyetlen központot sem lehetett elérni busszal vagy vonattal, és csupán 2.3 százalékuknak volt tömegközlekedési kapcsolata négy környékbeli központtal. A települések 13.6 százalékából havi 4000 Ft-os (1993. évi árakon számított) ingázási költséggel egyetlen központot sem lehetett elérni, és ekkora ráfordítás csupán 1.1 százalékukban tette lehetővé a négy legközelebbi központ elérését. Munkanélküliség. Számításaink a közlekedési lehetőségek és az évi munkanélküliségi szint, illetve az 1993 és 2001 közötti változás kapcsolatára vonatkoznak. A településszintű munkanélküli ráta nevezőjében az aktív népességre vonatkozó utolsó adatot szerepeltetjük, a számlálóban pedig a regisztrált munkanélküliek számát. A környezet munkanélküli rátáját egy tömegközlekedési kapcsolatokkal összekötött részgráf átlagos munkanélküli rátájaként definiáltuk. Ezen a település, az onnét elérhető központok, valamint azon kisebb települések együttes munkanélküli rátája értendő, melyekből az adott központok szintén elérhetők busszal vagy vonattal. 7

12 A zsidóság részaránya 1941-ben. Az évi népszámlálás 403,614 főt írt össze izraelitaként a jelenlegi országterületen. (Stark 2002, 103). Az összeírás kifejezést használom, mert a hovatartozás megvallása a második zsidótörvényt követően nem az egyéni azonosságtudat, hanem alapvetően a környezet ítélete alapján történt. A településsoros adatok összege 3,642 fővel kevesebb, feltehetően a géprevitel során elkövetett kisebb hibák miatt. A források (Stark 2002, 104, Dolányi Kovács 1944) 55 és 90 ezer közé teszik a keresztény hitfelekezethez tartozó, azonban két vagy több izraelita nagyszülőt jelentők számát. Számarányuk Budapesten lehetett a legmagasabb: nagyjából 60 ezer Ladányi Jánosnak (2002, 78) Dolányi Kovács cikkére támaszkodó számítása szerint. A nagyságrendek alapján valószínűtlen, hogy a népszámlálási adatok torzítva tükröznék a tágabban értelmezett zsidó népesség földrajzi eloszlását a falvak és vidéki városok között. Az adatoknak a jelenlegi közigazgatási beosztásra történt átszámítása során az alábbi eljárást követtük: az azóta összevont településekre a korabeli lélekszámmal súlyozott átlagot számítottunk, a máshonnan kivált települések esetében pedig a hajdani anyatelepülés adatát vettük alapul. Összesen 37 kisebb településhez nem tudtunk adatot rendelni: ezek zömmel hajdani pusztákból kialakult községek (az ismertebbek közül például Pettend vagy Herceghalom) melyek hovatartozását nem tudtuk meghatározni. A munkához Hajdú- Moharos (2000) településtárát használtuk. A különböző közlekedési helyzetű települések megoszlása az izraelita hitfelekezetűek évi népszámlálás szerinti aránya szerint 2. táblázat A zsidóként számba vett népesség részaránya 1941-ben Kapcsolatok % 3-6% 6-9% >9% Öszesen ) Tömegközlekedéssel elérhető központok száma 1993-ban. Az adatok 3,210 településre vonatkoznak A települések 28%-ában nem éltek zsidóként regisztráltak, a legmagasabb, 20%-on felüli arányok az északkeleti országrész kisvárosaiban (Kisvárda, Sátoraljaújhely, Bodrogkeresztúr) alakultak ki. A települések megoszlását a becsült közlekedési kapcsolatok és a zsidóság hajdani részaránya szerint együttesen mutatja a 2. táblázat. Látható, hogy szoros kapcsolat van a két változó között az összefüggés szignifikanciáját a TIB becslések első lépéses regresszióiban vizsgáljuk. 8

13 Egyéb kontrollváltozók. A közlekedési kapcsolatok befolyását adott településméret és település-sűrűség mellett (továbbá a nagyrégió szerinti hovatartozást is kontrollálva) vizsgálom, ezek mérőszámaként az évi aktív népességet illetve 40 km-es körzetben elhelyezkedő városok számát szerepeltetve. A település rendszerváltáskori gazdasági helyzetét az egy aktív korú lakosra eső személygépkocsik számával mérem. Ezt a választást elsősorban az indokolja, hogy míg a jövedelmek egy része kibújhat a statisztika látóköréből, a gépjármű-nyilvántartás teljesnek tekinthető, és valószínűleg jól tükrözi a (formális és informális) jövedelmekben meglévő különbségeket. További előny, hogy míg az adózók aránya vagy a személyi jövedelemadó alap erősen korrelált a tömegközlekedési kapcsolatok számával, a gépjárműsűrűség megoszlása kiegyenlítettebb, mint a 3. táblázat mutatja. Különféle közlekedési helyzetű települések néhány mutatója 3. táblázat A településrõl tömegközlekedéssel megközelíthetõ központok száma Száz munkanélkülire esõ gépkocsik becsült száma Az szja-fizetõk aránya az állandó népességben (%) Szja alá esõ jövedelem egy állandó lakosra vetítve (eft/év) (1993) (1994) (1994) *Az adózókra vonatkozó adatok forrása: MTA KTI Regionális Adatbázis EREDMÉNYEK Az (1)-(3) egyenletrendszer TIB becsléseit illetve az u=f(f 1, U, X) redukált formára vonatkozó OLS eredményeket az táblázatok foglalják össze. Az 5. táblázat a TIB első lépéses regresszióit mutatja be, melyek azt vizsgálják, hogy van-e statisztikailag szignifikáns kapcsolat az instrumentált F 1 változó és a modell exogén változói, és ezen belül, kitüntetett módon, az F 2 változó között. Mint látható, más központok inkább voltak elérhetők nagyobb településekről, nagyobb várossűrűség esetén, és az előző két tényezőt azonosnak tekintve magasabb jövedelem (autósűrűség) esetén. A zsidóság hajdani részarányával való összefüggést mérő együtthatók pozitívak és szignifikánsak, azt jelzik, hogy a zsidó népesség adott településméret és földrajzi elhelyezkedés esetén is nagyobb valószínűséggel élt olyan falvakban és városokban, melyeket földrajzilag integráltnak mutatnak a mai közlekedési adatok. Az összefüggés viszonylag erős: 9

14 a valamikori zsidó népesség 10 százalékkal magasabb aránya esetén 0.66-dal magasabb a tömegközlekedési kapcsolatok becsült száma, ami ez utóbbi mutató 1.5 körüli átlagát és 0.88-as szórását figyelembe véve jelentékeny különbségnek mondható. TIB első lépéses regressziók Függő változó: Együttható t-érték p> t 5. táblázat Tömegközlekedéssel elérhető központok száma Aktív népesség az 1990-es népszámlálás szerint (ezer fő) km-en belüli városi központok száma (0-4) Személygépkocsi-állomány egy aktív lakosra vetítve, Zsidók részaránya az 1941-es népszámlálás szerint (százalék) Győr-Sopron-Moson, Vas és Zala Bács-Kiskun és Csongrád Békés, Hajdú, Heves, BAZ, Szabolcs-Szatmár-Bereg Konstans Megfigyelések száma 3,110 F Prob>F Kiigazított R Ft-os havi ingázási költséggel elérhető központok száma Aktív népesség az 1990-es népszámlálás szerint (ezer fő) km-en belüli városi központok száma (0-4) Személygépkocsi-állomány egy aktív lakosra vetítve, Zsidók részaránya az 1941-es népszámlálás szerint (százalék) Győr-Sopron-Moson, Vas és Zala Bács-Kiskun és Csongrád Békés, Hajdú, Heves, BAZ, Szabolcs-Szatmár-Bereg Konstans Megfigyelések száma 3,110 F Prob>F Kiigazított R

15 6. táblázat OLS és TIB regressziók Függő változó: Települési munkanélküli ráta 1993 Elérhetőségi mutató: tömegközlekedéssel elérhető központok száma Együttható t-érték p> t OLS Tömegközlekedéssel elérhető központok száma Aktív népesség az 1990-es népszámlálás szerint (ezer fő) km-en belüli városi központok száma (0-4) Személygépkocsi-állomány egy aktív lakosra vetítve, Részgráf munkanélküli rátája Győr-Sopron-Moson, Vas és Zala Bács-Kiskun és Csongrád Békés, Hajdú, Heves, BAZ, Szabolcs-Szatmár-Bereg Konstans Megfigyelések száma 3,110 F Prob>F Kiigazított R TIB Tömegközlekedéssel elérhető központok száma Aktív népesség az 1990-es népszámlálás szerint (ezer fő) km-en belüli városi központok száma (0-4) Személygépkocsi-állomány egy aktív lakosra vetítve, Részgráf munkanélküli rátája Győr-Sopron-Moson, Vas és Zala Bács-Kiskun és Csongrád Békés, Hajdú, Heves, BAZ, Szabolcs-Szatmár-Bereg Konstans Megfigyelések száma 3,110 F Prob>F Kiigazított R

16 7. táblázat OLS és TIB regressziók Függő változó: Települési munkanélküli ráta 1993 Elérhetőségi mutató: 4000 Ft/hó költséggel elérhető központok száma Együttható t-érték p> t OLS 4000 Ft/hó költséggel elérhető központok száma Aktív népesség az 1990-es népszámlálás szerint (ezer fő) km-en belüli városi központok száma (0-4) Személygépkocsi-állomány egy aktív lakosra vetítve, Részgráf munkanélküli rátája Győr-Sopron-Moson, Vas és Zala Bács-Kiskun és Csongrád Békés, Hajdú, Heves, BAZ, Szabolcs-Szatmár-Bereg Konstans Megfigyelések száma 3,110 F Prob>F Kiigazított R TIB 4000 Ft/hó költséggel elérhető központok száma Aktív népesség az 1990-es népszámlálás szerint (ezer fő) km-en belüli városi központok száma (0-4) Személygépkocsi-állomány egy aktív lakosra vetítve, Részgráf munkanélküli rátája Győr-Sopron-Moson, Vas és Zala Bács-Kiskun és Csongrád Békés, Hajdú, Heves, BAZ, Szabolcs-Szatmár-Bereg Konstans Megfigyelések száma 3,110 F Prob>F Kiigazított R

MT DP. 2004/24 LŐCSEI HAJNALKA. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet. Budapest

MT DP. 2004/24 LŐCSEI HAJNALKA. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet. Budapest MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT DP. 2004/24 A VIDÉKI VÁROSI AGGLOMERÁCIÓK FEJLŐDÉSI PÁLYÁJA LŐCSEI HAJNALKA Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet Budapest MŰHELYTANULMÁNYOK 2004/24

Részletesebben

Munkahely a közszférában

Munkahely a közszférában BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP 2013/6 Munkahely a közszférában Biztonság és hivatás, a szubjektív szempontok szerepe MOLNÁR GYÖRGY KAPITÁNY ZSUZSA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS

Részletesebben

Nyugdíjjogszerzés és a teljes aktív életpálya*

Nyugdíjjogszerzés és a teljes aktív életpálya* Nyugdíjjogszerzés és a teljes aktív életpálya* Bálint Mónika, az MTA KTI munkatársa E-mail: balintm@econ.core.hu Köllõ János, az MTA KTI munkatársa E-mail: kollo@econ.core.hu Molnár György, az MTA KTI

Részletesebben

A helyi munkaerõpiac hatása a középfokú továbbtanulási döntésekre

A helyi munkaerõpiac hatása a középfokú továbbtanulási döntésekre Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. január (39 60. o.) HERMANN ZOLTÁN A helyi munkaerõpiac hatása a középfokú továbbtanulási döntésekre A tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy az általános

Részletesebben

Working Paper A közszférából történő munkaerő-kiáramlás elemzése Magyarországon. Budapest Working Papers on the Labour Market, No.

Working Paper A közszférából történő munkaerő-kiáramlás elemzése Magyarországon. Budapest Working Papers on the Labour Market, No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Elek, Péter;

Részletesebben

Kutatási beszámoló OFA K-2008/F-8341. Torzítanak-e a diplomások bérelőnyére vonatkozó adatok?

Kutatási beszámoló OFA K-2008/F-8341. Torzítanak-e a diplomások bérelőnyére vonatkozó adatok? Kutatási beszámoló OFA K-2008/F-8341 Torzítanak-e a diplomások bérelőnyére vonatkozó adatok? A szürke- és feketegazdaság bérstatisztikára gyakorolt torzító hatásainak elemzése Budapest 2010. március 31.

Részletesebben

A közszféra bérszintje és a magánszektorból átlépők szelekciója 1997-2008-ban

A közszféra bérszintje és a magánszektorból átlépők szelekciója 1997-2008-ban BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP 2013/8 A közszféra bérszintje és a magánszektorból átlépők szelekciója 1997-2008-ban KÖLLŐ JÁNOS MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2000

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2000 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2000 Az évkönyvsorozat szerkesztõbizottsága Fazekas Károly igazgatóhelyettes, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Köllõ János tudományos fõmunkatárs, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Növekedés alulnézetben

Növekedés alulnézetben Növekedés alulnézetben Budapest, 2000. december TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2000 Szerkesztette: Szivós Péter Tóth István György TÁRKI Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés 1132 Budapest, Victor Hugo u.

Részletesebben

A LISSZABONI FOLYAMAT:

A LISSZABONI FOLYAMAT: MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT DP. 2005/1 A LISSZABONI FOLYAMAT: REJTÉLYEK, ELMÉLETI PROBLÉMÁK ÉS GYAKORLATI NEHÉZSÉGEK GÁCS JÁNOS Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet Budapest

Részletesebben

Working Paper A közszféra bérszintje és a magánszektorból átlépők szelekciója 1997-2008-ban

Working Paper A közszféra bérszintje és a magánszektorból átlépők szelekciója 1997-2008-ban econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Köllő,

Részletesebben

A korai gyermekvállalást meghatározó tényezők a cigány nők körében

A korai gyermekvállalást meghatározó tényezők a cigány nők körében A korai gyermekvállalást meghatározó tényezők a cigány nők körében Janky Béla BME Szociológia és Kommunikáció Tsz. janky@eik.bme.hu Androka Rudolf Emlékkonferencia BCE, Budapest, 2006. október 9-10. Kivonat

Részletesebben

Az elmúlt két évtizedben lezajlott felsőoktatási expanzió folyamatosan

Az elmúlt két évtizedben lezajlott felsőoktatási expanzió folyamatosan mennyit ér a diploma a kétezres években magyarországon? Az elmúlt két évtizedben lezajlott felsőoktatási expanzió folyamatosan aggodalmat keltett a felsőoktatásban dolgozók, a közvélemény és a felsőoktatással

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2001

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2001 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2001 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR Az évkönyvsorozat szerkesztõbizottsága Fazekas Károly igazgatóhelyettes, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Frey Mária tudományos tanácsadó, Foglalkoztatási

Részletesebben

AZ ISKOLÁZOTTSÁG, A FOGLALKOZTATOTTSÁG ÉS AZ INGÁZÁS TERÜLETI ÖSSZEFÜGGÉSEI*

AZ ISKOLÁZOTTSÁG, A FOGLALKOZTATOTTSÁG ÉS AZ INGÁZÁS TERÜLETI ÖSSZEFÜGGÉSEI* Szociológiai Szemle 2009/2, 42 59. AZ ISKOLÁZOTTSÁG, A FOGLALKOZTATOTTSÁG ÉS AZ INGÁZÁS TERÜLETI ÖSSZEFÜGGÉSEI* FORRAY R. Katalin HÍVES Tamás PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológai Tanszék H-7624

Részletesebben

A gyermeknevelési támogatások munkaerõ-piaci hatásai

A gyermeknevelési támogatások munkaerõ-piaci hatásai BÁLINT MÓNIKA KÖLLÕ JÁNOS A gyermeknevelési támogatások munkaerõ-piaci hatásai A tanulmány a gyes, gyed és gyet hatását vizsgálja a kisgyerekes anyák munkavállalására a KSH Munkaerõ-felvételébõl épített

Részletesebben

A szakképzett pályakezdők munkaerő-piaci helyzete és elhelyezkedési esélyei. 2014. március 2014/1

A szakképzett pályakezdők munkaerő-piaci helyzete és elhelyezkedési esélyei. 2014. március 2014/1 A szakképzett pályakezdők munkaerő-piaci helyzete és elhelyezkedési esélyei 2014. március 2014/1 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

2. A gyermeknevelési támogatások munkaerő-piaci hatásai *

2. A gyermeknevelési támogatások munkaerő-piaci hatásai * 2. A gyermeknevelési támogatások munkaerő-piaci hatásai * Bevezetés A kisgyermekes anyák foglalkoztatási rátája Magyarországon nemzetközi összehasonlításban rendkívül alacsony, és az elmúlt 15 évben mind

Részletesebben

A munkanélküli-ellátás változásainak hatása a munkanélküliek segélyezésére és elhelyezkedésére

A munkanélküli-ellátás változásainak hatása a munkanélküliek segélyezésére és elhelyezkedésére Közgazdasági Szemle, L. évf., 2003. július augusztus (608 634. o.) GALASI PÉTER NAGY GYULA A munkanélküli-ellátás változásainak hatása a munkanélküliek segélyezésére és elhelyezkedésére 2000 májusától

Részletesebben

A MUNKANÉLKÜLI ELLÁTÁSI RENDSZER HATÁSVIZSGÁLATA

A MUNKANÉLKÜLI ELLÁTÁSI RENDSZER HATÁSVIZSGÁLATA A MUNKANÉLKÜLI ELLÁTÁSI RENDSZER HATÁSVIZSGÁLATA JÁRADÉKJOGOSULTSÁGOK ÉS ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEK NAGY GYULA GALASI PÉTER 141 1. Járadékjogosultság és elhelyezkedési esélyek A munkanélküliek elhelyezkedésének

Részletesebben

A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig Iskolázási mikroszimulációs modell (ISMIK)

A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig Iskolázási mikroszimulációs modell (ISMIK) BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP 2012/4 A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig Iskolázási mikroszimulációs modell (ISMIK) HERMANN ZOLTÁN VARGA JÚLIA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZGAZDASÁG-

Részletesebben

Iskolai szegregáció, szabad iskolaválasztás és helyi oktatáspolitika 100 magyar városban KERTESI GÁBOR KÉZDI GÁBOR

Iskolai szegregáció, szabad iskolaválasztás és helyi oktatáspolitika 100 magyar városban KERTESI GÁBOR KÉZDI GÁBOR BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP 2014/6 Iskolai szegregáció, szabad iskolaválasztás és helyi oktatáspolitika 100 magyar városban KERTESI GÁBOR KÉZDI GÁBOR MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZGAZDASÁG-

Részletesebben

Segélyezés, életszínvonal és ösztönzés a munkanélküli-járadék kimerítése után

Segélyezés, életszínvonal és ösztönzés a munkanélküli-járadék kimerítése után Segélyezés, életszínvonal és ösztönzés a munkanélküli-járadék kimerítése után 401 Közgazdasági Szemle, XLV. évf., 1998. május (401 423. o.) JOHN MICKLEWRIGHT NAGY GYULA Segélyezés, életszínvonal és ösztönzés

Részletesebben

A cigány foglalkoztatás leépülése és szerkezeti átalakulása 1984 és 1994 között

A cigány foglalkoztatás leépülése és szerkezeti átalakulása 1984 és 1994 között Közgazdasági Szemle, XLVII. évf., 2000. május (406 443. o.) KERTESI GÁBOR A cigány foglalkoztatás leépülése és szerkezeti átalakulása 1984 és 1994 között Munkatörténeti elemzés A tanulmány három részbõl

Részletesebben

Közmunka, segélyezés, elsődleges és másodlagos munkaerőpiac

Közmunka, segélyezés, elsődleges és másodlagos munkaerőpiac Közmunka, segélyezés, elsődleges és másodlagos munkaerőpiac Cseres-Gergely Zsombor Molnár György 1. Bevezetés 1 Bár a közfoglalkoztatás napjaink munkapiaci folyamataiban és szociális rendszerében is központi

Részletesebben

munkaerőpiaci tükör 2008

munkaerőpiaci tükör 2008 munkaerőpiaci tükör 2008 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Fazekas Károly igazgató, MTA Közgazdaságtudományi Intézet Frey Mária tudományos főmunkatárs, Szociálpolitikai és Munkaügyi

Részletesebben

5. A kereslet és kínálat összeegyeztetése. 5.3. Részmunkaidő és más atipikus foglalkoztatási formák. Köllő János. Bevezetés

5. A kereslet és kínálat összeegyeztetése. 5.3. Részmunkaidő és más atipikus foglalkoztatási formák. Köllő János. Bevezetés 5. A kereslet és kínálat összeegyeztetése 5.3. Részmunkaidő és más atipikus foglalkoztatási formák Köllő János Bevezetés Az elmúlt harminc évben a legfejlettebb piacgazdaságokban megtört a napi nyolcórás,

Részletesebben

Nagy Gyula: Munkanélküliség a kilencvenes években

Nagy Gyula: Munkanélküliség a kilencvenes években Nagy Gyula: Munkanélküliség a kilencvenes években (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Nagy Gyula (2000): Munkanélküliség a kilencvenes években in: Társadalmi

Részletesebben

Kibõl lesz ma tanár?

Kibõl lesz ma tanár? Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. július augusztus (609 627. o.) VARGA JÚLIA Kibõl lesz ma tanár? A tanári pálya választásának empirikus elemzése Kibõl lesz ma tanár Magyarországon? Különböznek-e a

Részletesebben

Közelkép. A válság munkapiaci hatásai. Szerkesztette Molnár György

Közelkép. A válság munkapiaci hatásai. Szerkesztette Molnár György Közelkép A válság munkapiaci hatásai Szerkesztette Molnár György közelkép Előszó 1. Foglalkoztatás, munkanélküliség és bérek a válság első évében 1.a) Válságintézkedések a munkapiacon 1.b) A válság hatására

Részletesebben