A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 VII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM MÁRCIUS 14. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍR A Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága pályázati felhívása kiemelt ügyek vasúti hídügyi referens munkakör betöltésére II. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 36/2008. (II. 23.) Korm. r. a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról 331 4/2008. (II. 29.) GKM r. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet módosításáról JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó, illetve a gazdasági és közlekedési miniszterrel együttesen kiadott vagy a gazdasági és közlekedési miniszter feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok III. RÉSZ AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATA 15/2008. (II. 28.) AB h MINISZTERI UTASÍTÁS 4/2008. (MK. 32.) GKM ut. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 2/2008. (MK. 23.) GKM utasítás módosításáról IV. RÉSZ KÖZLEMÉNY Megsemmisült felügyeleti igazolvány érvénytelenítése V. RÉSZ HIRDETÉS A Paksi Atomerõmû ZRt. Rekreációs Központ hirdetménye a balatonfüredi kikötõje új kikötõrendjérõl

2 330 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám Személyi hír A Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága pályázati felhívása kiemelt ügyek vasúti hídügyi referens munkakör betöltésére A Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatóság Vasúti Hatósági Fõosztály Vasúti Pálya és Híd Osztálya határozatlan idejû köztisztviselõi jogviszonyba pályázatot hirdet kiemelt ügyek vasúti hídügyi referens munkakör betöltésére. Munkavégzés helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 62. A kiemelt ügyek vasúti hídügyi referens által ellátandó feladatok: az országos közforgalmú vasúti pályák hídjai, aluljárói, alagútjai, valamint támfalai létesítésének és használatbavételének engedélyezése, helyi közforgalmú vasúti pályák hídjai, aluljárói, alagútjai, valamint támfalai és átereszei létesítésének és használatbavételének engedélyezése, a vasútgépészeti berendezések engedélyezésével összefüggésben létesülõ vasúti terhet viselõ szerkezetek létesítésének és használatbavételének engedélyezése. A pályázat elnyerésének feltételei: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, felsõfokú szakirányú (építõmérnök, szerkezetépítõ mérnök) végzettség, a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság, a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (Ktv.) 21. -a szerinti összeférhetetlenség hiánya, kinevezés esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése. A pályázat elnyerésénél elõnyt jelent: szakirányú tervezõi, kivitelezõi és/vagy fenntartási gyakorlat, nemzetközi szakmai szervezetekben való közremûködés, a legalább 3 éves szakmai gyakorlat, alagút-tervezési, -építési gyakorlat, közigazgatásban szerzett gyakorlat, felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek, angol, francia vagy német nyelvismeret. A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák: önálló munkavégzés, pontosság, precizitás, megbízhatóság, kiváló kommunikációs, koordinációs és együttmûködési készség. A pályázati anyaghoz csatolandó: fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, egyetemi/fõiskolai és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy az igénylõlap postára adását igazoló szelvény). A foglalkoztatási jogviszonyra, így az illetmény megállapítására és egyéb juttatásokra a Ktv. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ. A pályázat benyújtásának határideje: március 31. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatokat szakmai bizottság bírálja el. Az írásbeli pályázatuk alapján alkalmasnak tartott pályázók bizottság elõtti szóbeli meghallgatáson vesznek részt. A bírálóbizottság javaslata alapján a pályázat nyertesérõl a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat elbírálására a benyújtási határidõtõl számított 30 napon belül kerül sor. A pályázat elbírálását követõen a döntésrõl írásban értesítjük a pályázót. Az eredménytelenül pályázó részére a pályázatra vonatkozó döntést tartalmazó tájékoztatással együtt a teljes pályázati anyaga visszaküldésre kerül. A pályázat benyújtásának módja: A pályázat érvényességének feltétele a hiánytalan pályázati anyag postán történõ megküldése. A postai megküldés mellett a fényképes szakmai önéletrajzot és motivációs levelet elektronikus úton is kérjük továbbítani az alábbi címre (a borítékon és az elektronikus levél tárgyában 59/0/2008. regisztrációs szám feltüntetésével): Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal Humánpolitikai Fõosztály Postacím: 1389 Budapest 62., Pf

3 5. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 331 Jogszabályok A Kormány 36/2008. (II. 23.) Korm. rendelete a gazdasági és közlekedési miniszter feladatés hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. (8) bekezdése a következõ új c) e) pontokkal egészül ki: [A miniszter az informatikáért való felelõssége körében] c) elõkészíti az információs társadalom kiteljesítéséhez, valamint az infokommunikációs szektor fejlesztéshez kapcsolódó stratégiákat; d) gondoskodik a c) pontban meghatározott stratégiákhoz kapcsolódó programok végrehajtásáról, különös tekintettel da) a szélessávú infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedések megtételérõl, kezdeményezésérõl, db) az internetes tartalomkínálat bõvítéséhez, korszerûsítéséhez szükséges kormányzati intézkedések megtételérõl, kezdeményezésérõl, dc) a digitális szakadék felszámolásához, a digitális írástudás elterjesztéséhez szükséges kormányzati intézkedések megtételérõl és kezdeményezésérõl, különösen a közösségi internet-hozzáférési pontok kialakításával és mûködtetésével, illetve az internethasználatot népszerûsítõ motivációs programok elõkészítésével és végrehajtásával összefüggõ feladatok ellátása révén, dd) az e-gazdaság hazai fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedések megtételérõl, kezdeményezésérõl; e) intézkedéseket tesz az infokommunikációs eszközök és alkalmazások gazdaságban történõ felhasználásának ösztönzése érdekében. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és az azt követõ napon hatályát veszti. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök A gazdasági és közlekedési miniszter 4/2008. (II. 29.) GKM rendelete a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet módosításáról Az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. -ában kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következõket rendelem el: 1. A belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. -a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki: (4) A havi bérlet a tárgyhónap 5. napjáig váltható, és a tárgyhónap 1. napjától a tárgyhónapot követõ hónap 5. napján 24 óráig érvényes. A 30 napos bérlet bármely kezdõnappal kiváltható, és a kezdõnapon 0 órától a tárgyhónapot követõ hónap azonos napját megelõzõ napon 24 óráig jogosít utazásra. A 30 napos bérlet legfeljebb 2 hónapra elõre váltható meg, a több hónapra elõre megváltott 30 napos bérletek kiadása külön szelvényen történik. Egyebekben a 30 napos bérletre a havi bérletre vonatkozó szabályok az irányadók. 2. Az R. 8. (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [A megállapított menetdíj vagy pótjegy díján felül 6000 Ft pótdíjat fizet az, aki] b) érvénytelen jeggyel, bérlettel vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve érvénytelen (pl. lejárt érvényességû) kedvezményre jogosító igazolvánnyal, igazolással veszi igénybe a kedvezményt, 3. Az R a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Az e rendeletben meghatározott díjszabási övezeteket a helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedést végzõ közlekedési szolgáltatók a mérésügyrõl szóló évi

4 332 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám XLV. törvény 6. -ában foglaltakkal összhangban, hiteles mérésen alapuló távolságadatokra figyelemmel alkalmazzák. 4. Az R. 1. és 2. melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete lép. Távolság (km) a) Teljes árú menetjegy az autóbuszközlekedésben és a vasúti közlekedésben másodosztályon b) Elsõ osztályú vasúti menetjegy c) 50%-os kedvezményes jegy az autóbuszközlekedésben és a vasúti közlekedésben másodosztályon d) 90%-os kedvezményes jegy az autóbusz-közlekedésben és a vasúti közlekedésben másodosztályon 5. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel március 1-jén lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti az R. 8. (4) bekezdés a) pontja. (2) E rendelet 3. -a december 13-án lép hatályba. (3) A vasúti közlekedésben keletbélyegzés nélkül elõvételben váltott menetjegyeket március 1-jétõl csak a régi és az új ár közötti díjkülönbözet megfizetése után érvényesíti a vasút. A felhasználatlan menetjegyeket azonban a szolgáltató kezelési költség felszámítása nélkül június 1-jéig visszaváltja. (4) A vasúti közlekedésben az e rendelet hatálybalépése elõtt elõvételben meghatározott napra váltott, egy útra szóló menetjegyek az érvényességi idejükön belül, de legkésõbb május 1-jéig, menettérti útra szóló menetjegyek az érvényességi idejükön belül, de legkésõbb június 1-jéig használhatók fel utazásra. (5) A 30 napos bérletre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelõ bérletet május 1-jéig valamennyi vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedést végzõ közlekedési szolgáltató köteles bevezetni. (6) Ez a rendelet december 14-én hatályát veszti. Dr. Kákosy Csaba s. k., gazdasági és közlekedési miniszter melléklet a 4/2008. (II. 29.) GKM rendelethez 1. melléklet a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez Távolság (km) 1. Egy útra szóló menetdíjak (forintban) a) Teljes árú menetjegy az autóbuszközlekedésben és a vasúti közlekedésben másodosztályon b) Elsõ osztályú vasúti menetjegy c) 50%-os kedvezményes jegy az autóbuszközlekedésben és a vasúti közlekedésben másodosztályon d) 90%-os kedvezményes jegy az autóbusz-közlekedésben és a vasúti közlekedésben másodosztályon A felmutatóra érvényes bérletek ára a) A VOLÁN társaságok távolsági (helyközi) autóbuszjáratain felmutatóra érvényes területi érvényességû bérletek ára (forintban) Havi Éves Országos Keleti vagy nyugati országrészre szóló Megyei b) A VOLÁN társaságok távolsági (helyközi) autóbuszjáratain felmutatóra érvényes viszonylati érvényességû bérletek ára (forintban) Távolság (km) Havi Éves

5 5. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 333 Távolság (km) Havi Éves fölött c) A felmutatóra érvényes bérletek ára a vasúti közlekedésben (forintban) Éves bérletjegy ára Havi bérletjegy ára kocsiosztályon I. A MÁV vonalain összvonalas csoportos (rayon) II. A GYSEV vonalain A havi- és félhavi bérletek, valamint a 30 napos bérlet ára és a munkába járásra szolgáló bérletek díjai a) Havibérlet, 30 napos bérlet (forintban) Távolság (km) Díjszabási ár A vasúti közlekedésben Az autóbusz-közlekedésben munkavállaló munkáltató által fizetendõ munkavállaló munkáltató által fizetendõ Távolság (km) Díjszabási ár A vasúti közlekedésben Az autóbusz-közlekedésben munkavállaló munkáltató által fizetendõ munkavállaló munkáltató által fizetendõ b) Félhavi bérlet (forintban) Távolság (km) Díjszabási ár A vasúti közlekedésben Az autóbusz-közlekedésben munkavállaló munkáltató által fizetendõ munkavállaló munkáltató által fizetendõ

6 334 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám 4. A rendszeres kedvezményes utazásra szolgáló havibérletek és 30 napos bérletek ára* Távolság (km) 90%-os kedvezményes bérlet Kutyaszállításért és az autóbuszba bevitt, a kézipoggyásznál nagyobb tömegû vagy terjedelmû csomagok továbbításáért az útipoggyász fuvarozására meghatározott díjat kell fizetni. Kerékpár a kerékpár szállítására alkalmas autóbuszokon szállítható, az alkalmasságot a szolgáltató köteles az autóbuszokon feltüntetni. Díjmentes a vakvezetõ, a mozgáskorlátozottakat segítõ és a rendõrségi kutya szállítása. 2. Útipoggyász fuvarozásának díja a vasúti közlekedésben * A félhavi bérlet ára a havi bérlet árának fele melléklet a 4/2008. (II. 29.) GKM rendelethez 2. melléklet a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez 1. Útipoggyász és élõ állatok fuvarozásának díja a helyközi menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben Távolság (km) Útipoggyász fuvarozásának díja (Ft) felett 235 Távolság (km) Poggyászdarabonként forintban

7 5. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ Élõ állatok fuvarozásának díja, valamint a kerékpár viteldíja a vasúti közlekedésben a) Egy útra szóló Távolság (km) Bármely vonat 2. kocsiosztályán Forintban b) Havibérlet Bármely vonat 2. kocsiosztályán Távolság (km) Forintban A vakvezetõ, a mozgáskorlátozottakat segítõ és a rendõrségi kutya szállítása díjtalan. A vakvezetõ, a mozgáskorlátozottakat segítõ és a rendõrségi kutya szállítása díjtalan.

8 336 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám Jogszabálymutató A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó, illetve a gazdasági és közlekedési miniszterrel együttesen kiadott vagy a gazdasági és közlekedési miniszter feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok (Magyar Közlöny évi száma) A) A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó egyéb jogszabályok 38/2008. (II. 23.) Korm. r. az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyûjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttmûködésének rendjérõl szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 29. szám, oldal) 3/2008. (II. 21.) GKM r. az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató kijelölésére vonatkozó szabályokról szóló 3/2004. (III. 4.) IHM rendelet módosításáról és a bérelt-vonali szolgáltatási piacon jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltató bérelt-vonali szolgáltatási kötelezettségeinek feltételeirõl szóló 8/2003. (VI. 20.) IHM rendelet hatályon kívül helyezésérõl (Magyar Közlöny 27. szám, oldal) 5/2008. (III. 1.) GKM r. a földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 70/2003. (X. 28.) GKM rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 35. szám, oldal) C) A gazdasági és közlekedési miniszter feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok 33/2008. (II. 21.) Korm. r. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ szolgáltatások felsorolásáról (Magyar Közlöny 27. szám, oldal) 45/2008. (II. 29.) Korm. r. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történõ tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttmûködésrõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl (Magyar Közlöny 34. szám, oldal) Az Alkotmánybíróság határozata Az Alkotmánybíróság 15/2008. (II. 28.) AB határozata A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következõ határozatot: Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Munka Törvénykönyvének az ipari és kereskedelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 1/1990. (VIII. 21.) IKM rendelet 4. -a, valamint annak melléklete alkotmányellenes, ezért e rendelkezéseket június 30. napjával megsemmisíti. Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi. Indokolás I. 1. Az Alkotmánybírósághoz két indítvány érkezett, amelyben az indítványozók a Munka Törvénykönyvének az ipari és kereskedelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 1/1990. (VIII. 21.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. -a, valamint az R. melléklete alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését kezdeményezték. Álláspontjuk szerint a munkaidõt az R. mellékletében felsorolt munkakörökben heti 36 órában megállapító rendelkezések ellentétesek az Alkotmány 2. (1) bekezdésébõl származó jogbiztonság követelményével, az Alkotmány 9. (1) és (2) bekezdésével, 13. (1) bekezdésével és 70/A. -ával. Álláspontjuk alátámasztására elõadták, hogy az egészségre ártalmas munkakörülmények között foglalkoztatott munkavállalók védelmét a jelenleg hatályos jogi szabályozás a munkavédelemrõl szóló évi XCIII. törvény, a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény és a végrehajtásukat szolgáló munkavédelmi, foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek megfelelõen biztosítják. Az R. támadott szabályaival elérni kívánt cél nem a munkaidõ csökkentésével, hanem az európai közösségi jogban megfogalmazott követelményekkel összhangban az egészségügyi kockázatnak kitett munkavállalók létszámának csökkentésével, vala-

9 5. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 337 mint a munkavégzés során jelentkezõ egészségügyi kockázatot jelentõ tényezõk csökkentésével, kizárásával érendõ el. Az indítványozók szerint a támadott rendelkezések a gazdasági verseny és a vállalkozáshoz való jog alkotmányellenes korlátozását valósítják meg azzal, hogy az érintett szektorba tartozó vállalkozásokat diszkriminálják: egyrészrõl a rendelettel nem érintett magyarországi munkáltatók számára indokolatlan piaci elõnyt biztosítanak, mivel ezek mûködésüket tekintve rugalmasabb munkaidõbeosztással tudják biztosítani termelésüket. Másrészrõl önkényesen különböztetnek az Európai Unió belsõ piacán mûködõ munkáltatók között is, az érintett szektorba tartozó, nem magyarországi vállalkozások számára ugyanis versenyelõnyt jelent, hogy a közösségi jogon és irányelveken túlmenõen nem kell megfelelniük az R. munkaidõ korlátozására vonatkozó, meghaladott és célszerûtlen elõírásának. Azzal, hogy a jogalkotó a gazdasági élet szereplõi, a munkaadók között a munkavégzés alapvetõ feltételeire vonatkozó elõírások tekintetében alkotmányellenes különbségtételt tesz, indokolatlan piaci elõny megszerzésére is lehetõséget teremt, ami ellentétes a gazdasági verseny szabadságát, a piacgazdaság megteremtését és védelmét deklaráló alkotmányos céllal, torzítja az érintett piac mûködését, és indokolatlan többletterhet ró a vállalkozások tulajdonosaira, sértve a vállalkozások vagyoni viszonyait is. Az Alkotmány 2. (1) bekezdésébõl származó jogbiztonság követelményének megsértését az indítványozók egyrészt azért állították, mert a törvényben foglalt fõszabálytól eltérõ, rövidebb munkaidõ tartamra vonatkozó szabályozás mely a miniszteri rendeletben ölt testet korlátozza a szerzõdési szabadságot, másrészt a jogszabályi hierarchia alkotmányosan meghatározott rendjének sérelme, az Alkotmány 37. (3) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskör, illetõleg a jogalkotói felhatalmazás kereteinek túllépése miatt is. Álláspontjuk szerint a miniszter az R. kiadásakor hatályos, a Munka Törvénykönyve végrehajtásáról szóló 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet (a továbbiakban: Mt.V.) felhatalmazása alapján a speciális kérdésnek nem minõsülõ munkaidõ szabályozására nem volt jogosult, ezért vitatták az R. kiadásakor hatályos jogszabályok szerinti alapját is. Hivatkoztak arra is, hogy a Munka Törvénykönyvérõl szóló évi XXII. törvényben (a továbbiakban: Mt.) meghatározott heti negyven óra törvényes munkaidõnek miniszteri rendeletben való korlátozása felhatalmazás nélküli : a korábbi jogszabályok által adott felhatalmazás, az új Mt., annak átmeneti rendelkezései és az egyéb rendeleti szabályozások alapján nem érvényesül, ezért az R. hatályban tartása alkotmányellenes állapotot eredményez. 2. Az Alkotmánybíróság a fenti indítványok alapján indult ügyeket azok tárgyi összefüggéseire tekintettel az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat (ABH 2003, 2065.; a továbbiakban: Ügyrend) 28. (1) bekezdése alapján egyesítette és egy eljárásban bírálta el. II. Az indítványok elbírálásánál figyelembe vett jogszabályok: 1. Az Alkotmány rendelkezései: 2. (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam. 9. (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlõ védelemben részesül. (2) A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát. 13. (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való jogot. 37. (3) A Kormány tagjai törvényben vagy kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján feladatkörükben eljárva rendeletet adnak ki, amelyek törvénnyel és kormányrendelettel nem lehetnek ellentétesek. A rendeleteket a hivatalos lapban ki kell hirdetni. 70/A. (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. (2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti. (3) A Magyar Köztársaság a jogegyenlõség megvalósulását az esélyegyenlõtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti. 2. Az R. támadott szabályai: 4. A mellékletben felsorolt munkakörökben a munkaidõ heti 36 óra.,,melléklet az 1/1990. (VIII. 21.) IKM rendelethez Heti 36 órás munkaidõ alkalmazására jogosító munkaterületek, munkakörök A) Kohócsarnokban: Kohász (csoportvezetõje is), Csapoló, vezetõcsapoló, csapolásvezetõ (csoportvezetõ is), Egalizáló kemence kezelõ, egalizáló csoportvezetõ, Tüskehúzó (csoportvezetõje is), tüskeverõ, Tüsketisztító, tüskekarbantartó, Masszázó (csoportvezetõje is), keretegyengetõ, Kádépítõ (csoportvezetõje is), Kontaktustisztító (csoportvezetõje is), Csatlakozó felrakó, Anódkezelõ (csoportvezetõje is), anódköpenyezõ, anódellenõr, Raffináló kemence kezelõ (csoportvezetõje is),

10 338 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám Kemencefelújító (csoportvezetõje is), Csapoló edény és csõ karbantartó, Sínszerelõ, szigeteléskarbantartó, Millivoltmérõ, Nyersanyagszállító (timföld, massza, kryolit, alumíniumfluorid), Csarnoki darus (csoportvezetõje is), darukarbantartó lakatos, Targoncás, villamostargoncás, Elektrolízis kád lakatos, kohó üzemlakatos, Karbantartó lakatos (csoportvezetõje is), Karbantartó hegesztõ, Villanyszerelõ (csoportvezetõje is), Kohócsarnoki mûszerész, Kohócsarnoki segédmunkás, szerszámkarbantartó, Salakszállító, aknatisztító, Gázharangszerelõ, Gázelszívóvezeték tisztító, Fémolvasztó, plombaöntõ, Csarnokvezetõ (mûvezetõvel bezáróan). B) Mûkorund és kádkõ gyártásban: Olvasztár, Formázó, bontó, Malom és õrlõmû kezelõ, Durvatörõ, kádkõ kikészítõ, Üzemi karbantartó. C) Szilikát és hõártalom területén a homokfúvó, a homokformázott öntvényt tisztító, köszörülõ, öntvénytisztítók (öntvénytisztító szemcseszóró, acélszemcsés befúvó), tisztító mûhelyi dolgozók. D) Kokszolómûkemence dolgozói. E) Brikettgyártásban a bitumen porlasztó, malexõr és préselõ, bitumen lefejtõ, brikett berakó. F) Ásványõrlõ üzemekben az ásványõrlõ, a molnár, zsákos és a karbantartó molnár. G) A Mecseki Ércbányászati Vállalatnál a föld alatti produktív (termelõ) munkahelyeken, külszínen pedig az ércdúsítás technológiai folyamatához közvetlenül kapcsolódó, ionizációs sugárzásnak kitett munkakörökben. A radioaktív sugárártalomnak kitett munkahelyeken a 17/1979. (XII. 1.) MüM rendelet 24. -a szerint. H) Ólom- és vegyi ártalomnak kitett munkakörökben: Üvegipari savballon fúvó, Savazó (gyapjúsavazó is), Cirokkénezõ, kénezett cirok válogató, Gázmérõbontó, javító, Darsingyártó, Nibrénnel dolgozók, Trigépkezelõ, Tetraklóretán és a mindenkor azonos légtérben triklóretán gyártásban foglalkoztatott tetragenerátor, tetrakompresszor, trigenerátor kezelõ, tridesztilláló, tetrafejtõ, Triklóretilénnel zsírtalanító, savas oldószeres zsírtalanító, Kénsav és származékai (óleum, klórszulfonsav, DB szulfonsav) gyártásban dolgozók, A klóralkáli elektrolízis teljes folyamatában dolgozók, Halogénezett szénhidrogénekkel és szerves kén vegyületekkel (merkaptánok stb.) dolgozók, Szerves nitrogénvegyületekkel dolgozók (nitrovegyületek, anilinszármazékok, difenildiizocianát, diazo ecetsavetilészter stb.), Sztirol gyártásban dolgozók, Gyógyszer, növényvédõ szer, vegyi anyag (nyers, alap-, hatóanyag) és intermedier gyártásban, raktározásban, formulázásban, kiszerelésben résztvevõ dolgozók, oldószer regenerálók, Aromás szénhidrogénekkel (benzol, toluol, xilol stb.), illetve ezeket tartalmazó anyagokkal (lakkgyártás stb.) dolgozók, Robbanóanyaggyártók, kiszerelõk és feldolgozók, Veszélyes vegyi anyagot, hulladékot, illetve ezekkel szennyezett anyagot, eszközt szállító, rakodó és megsemmisító dolgozók, Szuperfoszfát, valamint a foszforsavtripolifoszfát elõállításával, kiszerelésével dolgozók, Ólomfesték elõállításával, ólom pigmenttel és kromáttal dolgozók, A fotokémiai terméket gyártó, kiszerelõ dolgozók, A biokémiai ipar területén dolgozók, A felsorolt munkaterületeken dolgozó karbantartók, s az azokkal összefüggõ kutatófejlesztõ munkát végzõk, továbbá az anyagvizsgáló laboratóriumban dolgozók. I) Az azbeszt feldolgozó, a tûöntõ. J) Nyomdaiparban a mélynyomó, a betûöntõ, a linószedõ, a monóöntõ, a lapöntõ, a tömöntõ, a kemigráfusmarató (cinkográfus). K) Mûgyanta, lakk- és festékgyártásban, feldolgozásban, kiszerelésben dolgozók, karbantartók. Az A) és B) csoportban felsorolt munkakörökben dolgozók csoportvezetõje és mûvezetõje (ahol ez nincs feltüntetve) a kollektív szerzõdés szabályai szerint sorolható e melléklet hatálya alá. III. Az indítványok megalapozottak. 1. Az Alkotmánybíróságnak az indítványozók által az Alkotmány 2. (1) bekezdésével és a 37. (3) bekezdésével összefüggésben felvetett jogforrástani kifogásokra tekintettel elsõként arra a kérdésre kellett választ adnia, hogy a miniszter a jogalkotási felhatalmazása keretein belül járt-e el az R. 4. -ának és mellékletének megalkotása során Az R. személyi hatálya az ipari és kereskedelmi miniszter által irányított ipari és kereskedelmi ágazatokhoz tartozó munkáltatókra és dolgozókra terjed ki (R. 1. ),

MAGYAR KÖZLÖNY. 6. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 22., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 6. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 22., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 22., péntek 6. szám Tartalomjegyzék 7/2010. (I. 22.) Korm. rendelet 4/2010. (I. 22.) KHEM rendelet 2/2010. (I. 22.) ÖM rendelet 4/2010.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 11. szám 2010. november 30. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 647 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. január 23., péntek XII. évfolyam, 2009/3. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2011. évi 3. szám TARTALOM JOGSZABÁLYFIGYELÖ... 3 Hazai jogszabályváltozások... 3 A Btk. és egyes törvények pénzügyi bűncselekményekkel összefüggő módosításáról... 3 A rendőrségről, a szabálysértésekről,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5877 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. október 22., szerda XI. évfolyam, 2008/43. szám TARTALOM V. Személyügyi hírek A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. július 24. 2013. 16. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 19/2013. (VII. 19.) AB határozat az egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenõrzés új szabályainak

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 49. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 49. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 18., péntek 49. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 1/2010. (VI. 18.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mûködésével

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos A törvény egységes szerkezetbe foglalt változatát a Közbeszerzések Tanácsa Titkársága készítette, nem minősül hivatalos

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. június 24. 2013. 13. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 13/2013. (VI. 17.) AB határozat a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (I. 14.) HM utasítás a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. július 15. 2014. 20. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 20/2014. (VII. 3.) AB határozat A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 76. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 76. szám MAGYAR KÖZLÖNY 76. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 30., péntek Tartalomjegyzék 17/2014. (V. 30.) AB határozat A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 65. (5) bekezdése a felmondás

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY II. ÉVFOLYAM 2. szám 2010. február 26. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Budapest, Hold u. 1.

Részletesebben

169. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 28., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft

169. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 28., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 28., péntek 169. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 278/2008. (XI. 28.) Korm. r. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2607 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. március 6., péntek XII. évfolyam, 2009/9. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A környezetvédelmi és vízügyi

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

2010. évi CLVIII. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről. I. Fejezet

2010. évi CLVIII. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről. I. Fejezet 2010. évi CLVIII. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről Az Országgyűlés a pénzügyi piacok zavartalan és eredményes működése, a piaci viszonyok átláthatósága, a tisztességes piaci verseny

Részletesebben

2007. évi CXXXV. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről

2007. évi CXXXV. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről 2007. évi CXXXV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről A törvény célja, hogy a pénzügyi piacok zavartalan és eredményes működése, a piaci viszonyok átláthatósága, a tisztességes piaci verseny

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY I. ÉVFOLYAM 14. szám 2009. december 30. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ sé g: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Bu da pest, Hold

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 3., szerda Tartalomjegyzék 297/2014. (XII. 3.) Korm. rendelet A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. július 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 7. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. július 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 7. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 7. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. július 31. TARTALOM UTASÍTÁSOK Oldal SZEMÉLYI HÍREK Oldal Kinevezések.... 373 13/2007. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a Magyar

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3087 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. március 20., péntek XII. évfolyam, 2009/11. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A honvédelmi miniszter utasításai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda 113. szám Tartalomjegyzék 235/2012. (VIII. 29.) Korm. rendelet 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 17/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelet

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. október 9. 2013. 18. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 23/2013. (IX. 25.) AB határozat a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 36. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 36. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 36. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. július 22., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 25/2013. (VII. 22.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Működési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 129. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 10., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 129. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 10., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 129. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 10., kedd Tartalomjegyzék 2010. évi LXXXI. törvény A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról 22318

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek 105. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 28/2010. (XII. 31.) BM utasítás a Belügyminisztérium

Részletesebben