A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 VII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM MÁRCIUS 14. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍR A Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága pályázati felhívása kiemelt ügyek vasúti hídügyi referens munkakör betöltésére II. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 36/2008. (II. 23.) Korm. r. a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról 331 4/2008. (II. 29.) GKM r. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet módosításáról JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó, illetve a gazdasági és közlekedési miniszterrel együttesen kiadott vagy a gazdasági és közlekedési miniszter feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok III. RÉSZ AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATA 15/2008. (II. 28.) AB h MINISZTERI UTASÍTÁS 4/2008. (MK. 32.) GKM ut. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 2/2008. (MK. 23.) GKM utasítás módosításáról IV. RÉSZ KÖZLEMÉNY Megsemmisült felügyeleti igazolvány érvénytelenítése V. RÉSZ HIRDETÉS A Paksi Atomerõmû ZRt. Rekreációs Központ hirdetménye a balatonfüredi kikötõje új kikötõrendjérõl

2 330 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám Személyi hír A Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága pályázati felhívása kiemelt ügyek vasúti hídügyi referens munkakör betöltésére A Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatóság Vasúti Hatósági Fõosztály Vasúti Pálya és Híd Osztálya határozatlan idejû köztisztviselõi jogviszonyba pályázatot hirdet kiemelt ügyek vasúti hídügyi referens munkakör betöltésére. Munkavégzés helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 62. A kiemelt ügyek vasúti hídügyi referens által ellátandó feladatok: az országos közforgalmú vasúti pályák hídjai, aluljárói, alagútjai, valamint támfalai létesítésének és használatbavételének engedélyezése, helyi közforgalmú vasúti pályák hídjai, aluljárói, alagútjai, valamint támfalai és átereszei létesítésének és használatbavételének engedélyezése, a vasútgépészeti berendezések engedélyezésével összefüggésben létesülõ vasúti terhet viselõ szerkezetek létesítésének és használatbavételének engedélyezése. A pályázat elnyerésének feltételei: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, felsõfokú szakirányú (építõmérnök, szerkezetépítõ mérnök) végzettség, a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság, a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (Ktv.) 21. -a szerinti összeférhetetlenség hiánya, kinevezés esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése. A pályázat elnyerésénél elõnyt jelent: szakirányú tervezõi, kivitelezõi és/vagy fenntartási gyakorlat, nemzetközi szakmai szervezetekben való közremûködés, a legalább 3 éves szakmai gyakorlat, alagút-tervezési, -építési gyakorlat, közigazgatásban szerzett gyakorlat, felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek, angol, francia vagy német nyelvismeret. A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák: önálló munkavégzés, pontosság, precizitás, megbízhatóság, kiváló kommunikációs, koordinációs és együttmûködési készség. A pályázati anyaghoz csatolandó: fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, egyetemi/fõiskolai és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy az igénylõlap postára adását igazoló szelvény). A foglalkoztatási jogviszonyra, így az illetmény megállapítására és egyéb juttatásokra a Ktv. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ. A pályázat benyújtásának határideje: március 31. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatokat szakmai bizottság bírálja el. Az írásbeli pályázatuk alapján alkalmasnak tartott pályázók bizottság elõtti szóbeli meghallgatáson vesznek részt. A bírálóbizottság javaslata alapján a pályázat nyertesérõl a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat elbírálására a benyújtási határidõtõl számított 30 napon belül kerül sor. A pályázat elbírálását követõen a döntésrõl írásban értesítjük a pályázót. Az eredménytelenül pályázó részére a pályázatra vonatkozó döntést tartalmazó tájékoztatással együtt a teljes pályázati anyaga visszaküldésre kerül. A pályázat benyújtásának módja: A pályázat érvényességének feltétele a hiánytalan pályázati anyag postán történõ megküldése. A postai megküldés mellett a fényképes szakmai önéletrajzot és motivációs levelet elektronikus úton is kérjük továbbítani az alábbi címre (a borítékon és az elektronikus levél tárgyában 59/0/2008. regisztrációs szám feltüntetésével): Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal Humánpolitikai Fõosztály Postacím: 1389 Budapest 62., Pf

3 5. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 331 Jogszabályok A Kormány 36/2008. (II. 23.) Korm. rendelete a gazdasági és közlekedési miniszter feladatés hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. (8) bekezdése a következõ új c) e) pontokkal egészül ki: [A miniszter az informatikáért való felelõssége körében] c) elõkészíti az információs társadalom kiteljesítéséhez, valamint az infokommunikációs szektor fejlesztéshez kapcsolódó stratégiákat; d) gondoskodik a c) pontban meghatározott stratégiákhoz kapcsolódó programok végrehajtásáról, különös tekintettel da) a szélessávú infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedések megtételérõl, kezdeményezésérõl, db) az internetes tartalomkínálat bõvítéséhez, korszerûsítéséhez szükséges kormányzati intézkedések megtételérõl, kezdeményezésérõl, dc) a digitális szakadék felszámolásához, a digitális írástudás elterjesztéséhez szükséges kormányzati intézkedések megtételérõl és kezdeményezésérõl, különösen a közösségi internet-hozzáférési pontok kialakításával és mûködtetésével, illetve az internethasználatot népszerûsítõ motivációs programok elõkészítésével és végrehajtásával összefüggõ feladatok ellátása révén, dd) az e-gazdaság hazai fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedések megtételérõl, kezdeményezésérõl; e) intézkedéseket tesz az infokommunikációs eszközök és alkalmazások gazdaságban történõ felhasználásának ösztönzése érdekében. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és az azt követõ napon hatályát veszti. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök A gazdasági és közlekedési miniszter 4/2008. (II. 29.) GKM rendelete a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet módosításáról Az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. -ában kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következõket rendelem el: 1. A belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. -a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki: (4) A havi bérlet a tárgyhónap 5. napjáig váltható, és a tárgyhónap 1. napjától a tárgyhónapot követõ hónap 5. napján 24 óráig érvényes. A 30 napos bérlet bármely kezdõnappal kiváltható, és a kezdõnapon 0 órától a tárgyhónapot követõ hónap azonos napját megelõzõ napon 24 óráig jogosít utazásra. A 30 napos bérlet legfeljebb 2 hónapra elõre váltható meg, a több hónapra elõre megváltott 30 napos bérletek kiadása külön szelvényen történik. Egyebekben a 30 napos bérletre a havi bérletre vonatkozó szabályok az irányadók. 2. Az R. 8. (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [A megállapított menetdíj vagy pótjegy díján felül 6000 Ft pótdíjat fizet az, aki] b) érvénytelen jeggyel, bérlettel vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve érvénytelen (pl. lejárt érvényességû) kedvezményre jogosító igazolvánnyal, igazolással veszi igénybe a kedvezményt, 3. Az R a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Az e rendeletben meghatározott díjszabási övezeteket a helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedést végzõ közlekedési szolgáltatók a mérésügyrõl szóló évi

4 332 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám XLV. törvény 6. -ában foglaltakkal összhangban, hiteles mérésen alapuló távolságadatokra figyelemmel alkalmazzák. 4. Az R. 1. és 2. melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete lép. Távolság (km) a) Teljes árú menetjegy az autóbuszközlekedésben és a vasúti közlekedésben másodosztályon b) Elsõ osztályú vasúti menetjegy c) 50%-os kedvezményes jegy az autóbuszközlekedésben és a vasúti közlekedésben másodosztályon d) 90%-os kedvezményes jegy az autóbusz-közlekedésben és a vasúti közlekedésben másodosztályon 5. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel március 1-jén lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti az R. 8. (4) bekezdés a) pontja. (2) E rendelet 3. -a december 13-án lép hatályba. (3) A vasúti közlekedésben keletbélyegzés nélkül elõvételben váltott menetjegyeket március 1-jétõl csak a régi és az új ár közötti díjkülönbözet megfizetése után érvényesíti a vasút. A felhasználatlan menetjegyeket azonban a szolgáltató kezelési költség felszámítása nélkül június 1-jéig visszaváltja. (4) A vasúti közlekedésben az e rendelet hatálybalépése elõtt elõvételben meghatározott napra váltott, egy útra szóló menetjegyek az érvényességi idejükön belül, de legkésõbb május 1-jéig, menettérti útra szóló menetjegyek az érvényességi idejükön belül, de legkésõbb június 1-jéig használhatók fel utazásra. (5) A 30 napos bérletre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelõ bérletet május 1-jéig valamennyi vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedést végzõ közlekedési szolgáltató köteles bevezetni. (6) Ez a rendelet december 14-én hatályát veszti. Dr. Kákosy Csaba s. k., gazdasági és közlekedési miniszter melléklet a 4/2008. (II. 29.) GKM rendelethez 1. melléklet a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez Távolság (km) 1. Egy útra szóló menetdíjak (forintban) a) Teljes árú menetjegy az autóbuszközlekedésben és a vasúti közlekedésben másodosztályon b) Elsõ osztályú vasúti menetjegy c) 50%-os kedvezményes jegy az autóbuszközlekedésben és a vasúti közlekedésben másodosztályon d) 90%-os kedvezményes jegy az autóbusz-közlekedésben és a vasúti közlekedésben másodosztályon A felmutatóra érvényes bérletek ára a) A VOLÁN társaságok távolsági (helyközi) autóbuszjáratain felmutatóra érvényes területi érvényességû bérletek ára (forintban) Havi Éves Országos Keleti vagy nyugati országrészre szóló Megyei b) A VOLÁN társaságok távolsági (helyközi) autóbuszjáratain felmutatóra érvényes viszonylati érvényességû bérletek ára (forintban) Távolság (km) Havi Éves

5 5. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 333 Távolság (km) Havi Éves fölött c) A felmutatóra érvényes bérletek ára a vasúti közlekedésben (forintban) Éves bérletjegy ára Havi bérletjegy ára kocsiosztályon I. A MÁV vonalain összvonalas csoportos (rayon) II. A GYSEV vonalain A havi- és félhavi bérletek, valamint a 30 napos bérlet ára és a munkába járásra szolgáló bérletek díjai a) Havibérlet, 30 napos bérlet (forintban) Távolság (km) Díjszabási ár A vasúti közlekedésben Az autóbusz-közlekedésben munkavállaló munkáltató által fizetendõ munkavállaló munkáltató által fizetendõ Távolság (km) Díjszabási ár A vasúti közlekedésben Az autóbusz-közlekedésben munkavállaló munkáltató által fizetendõ munkavállaló munkáltató által fizetendõ b) Félhavi bérlet (forintban) Távolság (km) Díjszabási ár A vasúti közlekedésben Az autóbusz-közlekedésben munkavállaló munkáltató által fizetendõ munkavállaló munkáltató által fizetendõ

6 334 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám 4. A rendszeres kedvezményes utazásra szolgáló havibérletek és 30 napos bérletek ára* Távolság (km) 90%-os kedvezményes bérlet Kutyaszállításért és az autóbuszba bevitt, a kézipoggyásznál nagyobb tömegû vagy terjedelmû csomagok továbbításáért az útipoggyász fuvarozására meghatározott díjat kell fizetni. Kerékpár a kerékpár szállítására alkalmas autóbuszokon szállítható, az alkalmasságot a szolgáltató köteles az autóbuszokon feltüntetni. Díjmentes a vakvezetõ, a mozgáskorlátozottakat segítõ és a rendõrségi kutya szállítása. 2. Útipoggyász fuvarozásának díja a vasúti közlekedésben * A félhavi bérlet ára a havi bérlet árának fele melléklet a 4/2008. (II. 29.) GKM rendelethez 2. melléklet a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez 1. Útipoggyász és élõ állatok fuvarozásának díja a helyközi menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben Távolság (km) Útipoggyász fuvarozásának díja (Ft) felett 235 Távolság (km) Poggyászdarabonként forintban

7 5. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ Élõ állatok fuvarozásának díja, valamint a kerékpár viteldíja a vasúti közlekedésben a) Egy útra szóló Távolság (km) Bármely vonat 2. kocsiosztályán Forintban b) Havibérlet Bármely vonat 2. kocsiosztályán Távolság (km) Forintban A vakvezetõ, a mozgáskorlátozottakat segítõ és a rendõrségi kutya szállítása díjtalan. A vakvezetõ, a mozgáskorlátozottakat segítõ és a rendõrségi kutya szállítása díjtalan.

8 336 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám Jogszabálymutató A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó, illetve a gazdasági és közlekedési miniszterrel együttesen kiadott vagy a gazdasági és közlekedési miniszter feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok (Magyar Közlöny évi száma) A) A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó egyéb jogszabályok 38/2008. (II. 23.) Korm. r. az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyûjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttmûködésének rendjérõl szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 29. szám, oldal) 3/2008. (II. 21.) GKM r. az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató kijelölésére vonatkozó szabályokról szóló 3/2004. (III. 4.) IHM rendelet módosításáról és a bérelt-vonali szolgáltatási piacon jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltató bérelt-vonali szolgáltatási kötelezettségeinek feltételeirõl szóló 8/2003. (VI. 20.) IHM rendelet hatályon kívül helyezésérõl (Magyar Közlöny 27. szám, oldal) 5/2008. (III. 1.) GKM r. a földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 70/2003. (X. 28.) GKM rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 35. szám, oldal) C) A gazdasági és közlekedési miniszter feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok 33/2008. (II. 21.) Korm. r. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ szolgáltatások felsorolásáról (Magyar Közlöny 27. szám, oldal) 45/2008. (II. 29.) Korm. r. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történõ tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttmûködésrõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl (Magyar Közlöny 34. szám, oldal) Az Alkotmánybíróság határozata Az Alkotmánybíróság 15/2008. (II. 28.) AB határozata A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következõ határozatot: Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Munka Törvénykönyvének az ipari és kereskedelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 1/1990. (VIII. 21.) IKM rendelet 4. -a, valamint annak melléklete alkotmányellenes, ezért e rendelkezéseket június 30. napjával megsemmisíti. Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi. Indokolás I. 1. Az Alkotmánybírósághoz két indítvány érkezett, amelyben az indítványozók a Munka Törvénykönyvének az ipari és kereskedelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 1/1990. (VIII. 21.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. -a, valamint az R. melléklete alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését kezdeményezték. Álláspontjuk szerint a munkaidõt az R. mellékletében felsorolt munkakörökben heti 36 órában megállapító rendelkezések ellentétesek az Alkotmány 2. (1) bekezdésébõl származó jogbiztonság követelményével, az Alkotmány 9. (1) és (2) bekezdésével, 13. (1) bekezdésével és 70/A. -ával. Álláspontjuk alátámasztására elõadták, hogy az egészségre ártalmas munkakörülmények között foglalkoztatott munkavállalók védelmét a jelenleg hatályos jogi szabályozás a munkavédelemrõl szóló évi XCIII. törvény, a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény és a végrehajtásukat szolgáló munkavédelmi, foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek megfelelõen biztosítják. Az R. támadott szabályaival elérni kívánt cél nem a munkaidõ csökkentésével, hanem az európai közösségi jogban megfogalmazott követelményekkel összhangban az egészségügyi kockázatnak kitett munkavállalók létszámának csökkentésével, vala-

9 5. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 337 mint a munkavégzés során jelentkezõ egészségügyi kockázatot jelentõ tényezõk csökkentésével, kizárásával érendõ el. Az indítványozók szerint a támadott rendelkezések a gazdasági verseny és a vállalkozáshoz való jog alkotmányellenes korlátozását valósítják meg azzal, hogy az érintett szektorba tartozó vállalkozásokat diszkriminálják: egyrészrõl a rendelettel nem érintett magyarországi munkáltatók számára indokolatlan piaci elõnyt biztosítanak, mivel ezek mûködésüket tekintve rugalmasabb munkaidõbeosztással tudják biztosítani termelésüket. Másrészrõl önkényesen különböztetnek az Európai Unió belsõ piacán mûködõ munkáltatók között is, az érintett szektorba tartozó, nem magyarországi vállalkozások számára ugyanis versenyelõnyt jelent, hogy a közösségi jogon és irányelveken túlmenõen nem kell megfelelniük az R. munkaidõ korlátozására vonatkozó, meghaladott és célszerûtlen elõírásának. Azzal, hogy a jogalkotó a gazdasági élet szereplõi, a munkaadók között a munkavégzés alapvetõ feltételeire vonatkozó elõírások tekintetében alkotmányellenes különbségtételt tesz, indokolatlan piaci elõny megszerzésére is lehetõséget teremt, ami ellentétes a gazdasági verseny szabadságát, a piacgazdaság megteremtését és védelmét deklaráló alkotmányos céllal, torzítja az érintett piac mûködését, és indokolatlan többletterhet ró a vállalkozások tulajdonosaira, sértve a vállalkozások vagyoni viszonyait is. Az Alkotmány 2. (1) bekezdésébõl származó jogbiztonság követelményének megsértését az indítványozók egyrészt azért állították, mert a törvényben foglalt fõszabálytól eltérõ, rövidebb munkaidõ tartamra vonatkozó szabályozás mely a miniszteri rendeletben ölt testet korlátozza a szerzõdési szabadságot, másrészt a jogszabályi hierarchia alkotmányosan meghatározott rendjének sérelme, az Alkotmány 37. (3) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskör, illetõleg a jogalkotói felhatalmazás kereteinek túllépése miatt is. Álláspontjuk szerint a miniszter az R. kiadásakor hatályos, a Munka Törvénykönyve végrehajtásáról szóló 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet (a továbbiakban: Mt.V.) felhatalmazása alapján a speciális kérdésnek nem minõsülõ munkaidõ szabályozására nem volt jogosult, ezért vitatták az R. kiadásakor hatályos jogszabályok szerinti alapját is. Hivatkoztak arra is, hogy a Munka Törvénykönyvérõl szóló évi XXII. törvényben (a továbbiakban: Mt.) meghatározott heti negyven óra törvényes munkaidõnek miniszteri rendeletben való korlátozása felhatalmazás nélküli : a korábbi jogszabályok által adott felhatalmazás, az új Mt., annak átmeneti rendelkezései és az egyéb rendeleti szabályozások alapján nem érvényesül, ezért az R. hatályban tartása alkotmányellenes állapotot eredményez. 2. Az Alkotmánybíróság a fenti indítványok alapján indult ügyeket azok tárgyi összefüggéseire tekintettel az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat (ABH 2003, 2065.; a továbbiakban: Ügyrend) 28. (1) bekezdése alapján egyesítette és egy eljárásban bírálta el. II. Az indítványok elbírálásánál figyelembe vett jogszabályok: 1. Az Alkotmány rendelkezései: 2. (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam. 9. (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlõ védelemben részesül. (2) A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát. 13. (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való jogot. 37. (3) A Kormány tagjai törvényben vagy kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján feladatkörükben eljárva rendeletet adnak ki, amelyek törvénnyel és kormányrendelettel nem lehetnek ellentétesek. A rendeleteket a hivatalos lapban ki kell hirdetni. 70/A. (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. (2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti. (3) A Magyar Köztársaság a jogegyenlõség megvalósulását az esélyegyenlõtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti. 2. Az R. támadott szabályai: 4. A mellékletben felsorolt munkakörökben a munkaidõ heti 36 óra.,,melléklet az 1/1990. (VIII. 21.) IKM rendelethez Heti 36 órás munkaidõ alkalmazására jogosító munkaterületek, munkakörök A) Kohócsarnokban: Kohász (csoportvezetõje is), Csapoló, vezetõcsapoló, csapolásvezetõ (csoportvezetõ is), Egalizáló kemence kezelõ, egalizáló csoportvezetõ, Tüskehúzó (csoportvezetõje is), tüskeverõ, Tüsketisztító, tüskekarbantartó, Masszázó (csoportvezetõje is), keretegyengetõ, Kádépítõ (csoportvezetõje is), Kontaktustisztító (csoportvezetõje is), Csatlakozó felrakó, Anódkezelõ (csoportvezetõje is), anódköpenyezõ, anódellenõr, Raffináló kemence kezelõ (csoportvezetõje is),

10 338 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám Kemencefelújító (csoportvezetõje is), Csapoló edény és csõ karbantartó, Sínszerelõ, szigeteléskarbantartó, Millivoltmérõ, Nyersanyagszállító (timföld, massza, kryolit, alumíniumfluorid), Csarnoki darus (csoportvezetõje is), darukarbantartó lakatos, Targoncás, villamostargoncás, Elektrolízis kád lakatos, kohó üzemlakatos, Karbantartó lakatos (csoportvezetõje is), Karbantartó hegesztõ, Villanyszerelõ (csoportvezetõje is), Kohócsarnoki mûszerész, Kohócsarnoki segédmunkás, szerszámkarbantartó, Salakszállító, aknatisztító, Gázharangszerelõ, Gázelszívóvezeték tisztító, Fémolvasztó, plombaöntõ, Csarnokvezetõ (mûvezetõvel bezáróan). B) Mûkorund és kádkõ gyártásban: Olvasztár, Formázó, bontó, Malom és õrlõmû kezelõ, Durvatörõ, kádkõ kikészítõ, Üzemi karbantartó. C) Szilikát és hõártalom területén a homokfúvó, a homokformázott öntvényt tisztító, köszörülõ, öntvénytisztítók (öntvénytisztító szemcseszóró, acélszemcsés befúvó), tisztító mûhelyi dolgozók. D) Kokszolómûkemence dolgozói. E) Brikettgyártásban a bitumen porlasztó, malexõr és préselõ, bitumen lefejtõ, brikett berakó. F) Ásványõrlõ üzemekben az ásványõrlõ, a molnár, zsákos és a karbantartó molnár. G) A Mecseki Ércbányászati Vállalatnál a föld alatti produktív (termelõ) munkahelyeken, külszínen pedig az ércdúsítás technológiai folyamatához közvetlenül kapcsolódó, ionizációs sugárzásnak kitett munkakörökben. A radioaktív sugárártalomnak kitett munkahelyeken a 17/1979. (XII. 1.) MüM rendelet 24. -a szerint. H) Ólom- és vegyi ártalomnak kitett munkakörökben: Üvegipari savballon fúvó, Savazó (gyapjúsavazó is), Cirokkénezõ, kénezett cirok válogató, Gázmérõbontó, javító, Darsingyártó, Nibrénnel dolgozók, Trigépkezelõ, Tetraklóretán és a mindenkor azonos légtérben triklóretán gyártásban foglalkoztatott tetragenerátor, tetrakompresszor, trigenerátor kezelõ, tridesztilláló, tetrafejtõ, Triklóretilénnel zsírtalanító, savas oldószeres zsírtalanító, Kénsav és származékai (óleum, klórszulfonsav, DB szulfonsav) gyártásban dolgozók, A klóralkáli elektrolízis teljes folyamatában dolgozók, Halogénezett szénhidrogénekkel és szerves kén vegyületekkel (merkaptánok stb.) dolgozók, Szerves nitrogénvegyületekkel dolgozók (nitrovegyületek, anilinszármazékok, difenildiizocianát, diazo ecetsavetilészter stb.), Sztirol gyártásban dolgozók, Gyógyszer, növényvédõ szer, vegyi anyag (nyers, alap-, hatóanyag) és intermedier gyártásban, raktározásban, formulázásban, kiszerelésben résztvevõ dolgozók, oldószer regenerálók, Aromás szénhidrogénekkel (benzol, toluol, xilol stb.), illetve ezeket tartalmazó anyagokkal (lakkgyártás stb.) dolgozók, Robbanóanyaggyártók, kiszerelõk és feldolgozók, Veszélyes vegyi anyagot, hulladékot, illetve ezekkel szennyezett anyagot, eszközt szállító, rakodó és megsemmisító dolgozók, Szuperfoszfát, valamint a foszforsavtripolifoszfát elõállításával, kiszerelésével dolgozók, Ólomfesték elõállításával, ólom pigmenttel és kromáttal dolgozók, A fotokémiai terméket gyártó, kiszerelõ dolgozók, A biokémiai ipar területén dolgozók, A felsorolt munkaterületeken dolgozó karbantartók, s az azokkal összefüggõ kutatófejlesztõ munkát végzõk, továbbá az anyagvizsgáló laboratóriumban dolgozók. I) Az azbeszt feldolgozó, a tûöntõ. J) Nyomdaiparban a mélynyomó, a betûöntõ, a linószedõ, a monóöntõ, a lapöntõ, a tömöntõ, a kemigráfusmarató (cinkográfus). K) Mûgyanta, lakk- és festékgyártásban, feldolgozásban, kiszerelésben dolgozók, karbantartók. Az A) és B) csoportban felsorolt munkakörökben dolgozók csoportvezetõje és mûvezetõje (ahol ez nincs feltüntetve) a kollektív szerzõdés szabályai szerint sorolható e melléklet hatálya alá. III. Az indítványok megalapozottak. 1. Az Alkotmánybíróságnak az indítványozók által az Alkotmány 2. (1) bekezdésével és a 37. (3) bekezdésével összefüggésben felvetett jogforrástani kifogásokra tekintettel elsõként arra a kérdésre kellett választ adnia, hogy a miniszter a jogalkotási felhatalmazása keretein belül járt-e el az R. 4. -ának és mellékletének megalkotása során Az R. személyi hatálya az ipari és kereskedelmi miniszter által irányított ipari és kereskedelmi ágazatokhoz tartozó munkáltatókra és dolgozókra terjed ki (R. 1. ),

11 5. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 339 az R. 4. -a a mellékletben felsorolt munkakörökben heti harminchat óra munkaidõrõl rendelkezik. A munkaidõt az R. megalkotásakor a Munka Törvénykönyvérõl szóló évi II. törvény (a továbbiakban: régi Mt.) 37. (1) bekezdése a következõképpen szabályozta: A munkaidõ heti negyvenkét óra. A Kormány rövidebb, illetõleg kivételesen heti negyvenkét óránál hosszabb munkaidõt is engedélyezhet. Ennek alapján a Minisztertanács az Mt.V. 40. (3) bekezdésében elõírta, hogy [a] munkaidõ heti harminchat-negyvenkettõ óra a külön jogszabályban meghatározott egészségre ártalmas munkakörökben. Az R. kiadásáról az R. preambuluma szerint a Munka Törvénykönyvérõl szóló évi II. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet (Mt. V.) ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján intézkedett az ipari és kereskedelmi miniszter, amely rendelkezés kimondta, hogy A miniszter kizárólag az ágazatához tartozó tevékenységgel kapcsolatban felmerülõ, a munkaügyi miniszter által nem szabályozott speciális kérdéseket a munkaügyi miniszterrel egyetértésben rendezheti. Az R. kiadásakor hatályos régi Mt.-t július 1-jével hatályon kívül helyezte az Mt (3) bekezdés a) pontja, az Mt.V-t pedig ugyanezen idõponttal a 103/1992. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. -a. Az Mt. hatálybalépésekor a törvényhozó a Vegyes és átmeneti rendelkezésekben kifejezetten hatályban tartott egyes, a munkaidõt szabályozó korábbi jogszabályokat, a jelenleg is hatályos 208. szerint: [e] törvény rendelkezései nem érintik a hatálybalépése elõtt kiadott jogszabály munkaidõre vonatkozó rendelkezését, ha az heti negyven óránál rövidebb törvényes munkaidõt állapított meg. A fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróságnak a jelenleg hatályos rendelkezések alapján kellett vizsgálnia a miniszteri rendeletalkotás alkotmányosságát, azt a kérdést, hogy jogosult-e az ipari és kereskedelmi miniszter feladatait és hatásköreit gyakorló miniszter az R. támadott rendelkezéseiben foglalt tárgykörök szabályozására. Az R.-t megalkotó ipari és kereskedelmi miniszter feladatait a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet alapján jelenleg a gazdasági és közlekedési miniszter, mint a Kormány iparügyekért és kereskedelemért felelõs minisztere látja el. Vizsgálandó kérdés tehát, hogy a jelenleg hatályos Mt. alapján a gazdasági és közlekedési miniszter rendelkezik-e alkotmányos felhatalmazással az Mt. hatálya alá tartozó munkáltatók, illetve munkavállalók meghatározott csoportja, nevezetesen az ipari és kereskedelmi ágazatban foglalkoztató és dolgozó jogalanyok tekintetében az Mt.-tõl eltérõ (rövidebb) munkaidõ és annak pontos alkalmazási köre (munkakörök) meghatározására Az Mt. 117/B. (1) bekezdése a teljes munkaidõ mértékét napi nyolc, illetve heti negyven órában határozza meg. A 117/B. (2) bekezdés kimondja, hogy [m]unkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása az (1) bekezdésben foglaltnál rövidebb teljes munkaidõt is elõírhat. A 117/B. (5) bekezdése szerint: Egészségi ártalom vagy veszély kizárása érdekében jogszabály, illetve kollektív szerzõdés meghatározhatja a munkaidõn belül az adott tevékenységre fordítható leghosszabb idõtartamot. Ezen túlmenõen egyéb korlátozás is elõírható. A fentiekbõl következõen az Mt. a teljes munkaidõnél rövidebb munkaidõ szabályozását munkaviszonyra vonatkozó szabályra utalja, a munkatevékenység végzésével összefüggõ egészségi ártalom vagy veszély kizárása céljából pedig az ún. expozíciós idõn túl jogszabály (illetve kollektív szerzõdés) által egyéb korlátozás elõírását is lehetõvé teszi. A munkaviszonyra vonatkozó szabályokat az Mt a konkretizálja, a törvény alkalmazásában munkaviszonyra vonatkozó szabályon törvényt, törvényi felhatalmazás alapján egyéb jogszabályt és kollektív szerzõdést kell érteni. Az Mt. tehát a munkaidõ törvényben elõírt mértékénél rövidebb teljes munkaidõ szabályozását lehetõvé teszi törvényi felhatalmazás alapján alkotott egyéb, azaz bármely, jogszabálynak minõsülõ jogi aktusban (továbbá kollektív szerzõdésben). Ehhez hasonlóan az Mt. alapján önmagában a jogszabályi forma elegendõ ahhoz, hogy az egészségi ártalom vagy veszély kizárása érdekében szabályozott expozíciós idõn túlmenõen a munkaidõ tekintetében valamely jogszabály-alkotásra jogosult szervtõl vagy személytõl (valamint kollektív szerzõdés-kötésre jogosult jogalanyoktól) származó egyéb korlátozás kerüljön alkalmazásra. Az Alkotmánybíróság megítélése szerint ez a szabályozás nem alkalmas annak megállapítására, hogy a gazdasági és közlekedési miniszter jogalkotói hatáskörrel rendelkezik az R. 4. -a és mellékletében foglalt tárgykörök szabályozására. A napi, illetve heti teljes munkaidõ mértékének meghatározása a munkaviszony alapvetõ kérdésének minõsül, amelynek szabályozása a Jat. 2. b) pontja és 4. e) pontja alapján törvényi szintû rendezést igényel. A törvényben rögzített szabályban foglaltaktól való eltérés, a rövidebb teljes munkaidõ elõírásának lehetõsége nem szükségképpen törvényhozási tárgykör, azaz nem kizárt annak alacsonyabb rendû normában való szabályozása, a törvényhozó azonban a jogalkotási hatáskörének átruházása, a végrehajtási jogszabály megalkotására irányuló felhatalmazás során az Alkotmány és a Jat. rendelkezéseinek betartásával köteles eljárni. A jogalkotási felhatalmazás és a delegált jogalkotási hatáskör alapján kiadott jogszabályok alkotmányossági vizsgálata során az Alkotmánybíróság számos határozatában rögzítette, hogy az Alkotmánybíróság gyakorlata a jogállam alkotmányi elve alapján értelmezi az Országgyûlés és a Kormány tevékenységének, a közhatalom gyakorlásának korlátait és kereteit, a hatalommegosztást. A közhatalom gyakorlásába tartozik a jogalkotás is. [30/1998. (VI. 25.) AB határozat, ABH 1998, 220, 233.; 66/1997. (XII. 29.) AB határozat, ABH 1997, 397, 403.] Az Alkotmánybíróság már az 56/1991. (XI. 8.) AB határozatban kimondta, hogy [a] jogállamiság egyik alapvetõ követelménye, hogy a közhatalommal rendelkezõ szervek a jog által meghatározott szervezeti keretek között, a jog által megállapí-

12 340 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám tott mûködési rendben, a jog által a polgárok számára megismerhetõ és kiszámítható módon szabályozott korlátok között fejtik ki tevékenységüket. (ABH 1991, 454, 456.) A jogállamiság követelménye magában foglalja azt is, ha törvény valamely alkotmányos, illetõleg törvényben szabályozott jog korlátozására ad jogalkotási felhatalmazást valamely közigazgatási szervnek, a törvénynek meg kell határoznia a jogalkotási hatáskör terjedelmét, annak korlátait is. [6/1999. (IV. 21.) AB határozat, ABH 1999, 90, 94.; 19/2004. (V. 26.) AB határozat, ABH 2004, 321, ; 21/2006. (V. 31.) AB határozat, ABH 2006, 333, 337.] E követelményeknek a jogszabály-alkotásban való érvényesülését konkretizálja a Jat. annak az alkotmányos jelentõségû elvárásnak a megfogalmazásával, amely szerint a magasabb szintû jogszabály által más jogalkotó számára adott felhatalmazásnak, azaz végrehajtási szabály megalkotására adott felhatalmazásnak tartalmaznia kell a felhatalmazás jogosultját, tárgyát és kereteit [Jat 15. (1) bekezdés]. Erre figyelemmel az Alkotmánybíróság a 21/2006. (V. 31.) AB határozatában a jogállamiság fenti követelményeinek figyelmen kívül hagyásával alkotott olyan kormányrendeleti szabályozást semmisített meg az Alkotmány 2. (1) bekezdésének sérelme miatt, amely a törvény korlátlan felhatalmazása alapján meghatározta az egyes baleseti ellátásra jogosító foglalkozási betegségek körét. (ABH 2006, 333, 337.) A törvényhozó az Mt.-ben általános jellegû felhatalmazást adott a teljes munkaidõ törvénytõl eltérõ rövidebb idõtartama és alkalmazási köre további szabályozására: önmagában a munkaviszonyra vonatkozó szabályra [117/B. (2) bekezdés], a törvényi felhatalmazás alapján egyéb jogszabályra (Mt. 13. ), illetve jogszabályra [Mt. 117/B. (5) bekezdés] történõ utalás alapján nem határozható meg, hogy az Alkotmány szerint jogalkotásra jogosult szervek, illetve személyek közül konkrétan melyek jogosultak e tárgykörök szabályozására. E szabályozás alapján tisztázatlan, beazonosíthatatlan mind a felhatalmazás jogosultja, de a szabályozási tárgykörök is, mert a törvényi felhatalmazásból nem derül ki az sem, hogy jogszabályban mennyivel rövidebb teljes munkaidõ írható elõ, illetve hogy az egészségi ártalom vagy veszély kizárása érdekében a munkaidõt érintõen milyen egyéb korlátozások alkalmazhatók az expozíciós idõn túlmenõen. Mindezekre tekintettel helytálló az indítványozók érvelése, miszerint a jelenlegi szabályozás alapján miniszteri rendeleti szinten nem kerülhet sor a törvényben írtnál rövidebb munkaidõnek az ipari és kereskedelmi ágazatban, az R. szerinti munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó elõírására. A delegált jogalkotás alkotmányossági követelményeinek meg nem felelõ, felhatalmazást nélkülözõ szabályozás ellentétes az Alkotmány 2. (1) bekezdésében deklarált jogállamiság és az abból levezetett jogbiztonság követelményével, továbbá az Alkotmány 37. (3) bekezdésében rögzített, a Kormány tagjainak jogalkotási hatáskörét szabályozó rendelkezéssel is. Ezért az Alkotmánybíróság R. 4. -át és annak Heti 36 órás munkaidõ alkalmazására jogosító munkaterületek, munkakörök címû mellékletében foglalt rendelkezéseit az Alkotmánybíróságról szóló évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 43. (4) bekezdése alkalmazásával június 30-i hatállyal megsemmisítette. Az Alkotmánybíróság az R. rendelkezéseinek pro futuro megsemmisítésénél azt vette figyelembe, hogy a rendelkezések azonnali megsemmisítése az érintett munkáltatók és munkavállalók munkaszervezésének feltételeit illetõen jogbizonytalanságot okozna, s ezáltal biztosítani kívánja azt is, hogy a jogalkotónak elegendõ idõ álljon rendelkezésre az alkotmányos szabályozás kialakításához. 2. Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint, ha az indítvánnyal támadott jogszabályt vagy annak egy részét az Alkotmány valamely rendelkezésébe ütközõnek minõsíti, és ezért azt megsemmisíti, akkor a további alkotmányi rendelkezés esetleges sérelmét a már megsemmisített rendelkezésekkel összefüggésben érdemben nem vizsgálja. [44/1995. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995, 203, 205.; 4/1996. (II. 23.) AB határozat, ABH 1996, 37, 44.; 61/1997. (XI. 19.) AB határozat, ABH 1997, 361, 364.; 15/2000. (V. 24.) AB határozat, ABH 2000, 420, 423.] Ezért a jelen eljárásban az Alkotmánybíróság az indítványozók által felhozott további okok alapján fennálló alkotmányellenesség vizsgálatát mellõzte. A határozat Magyar Közlönyben történõ közzététele az Abtv án alapul. Dr. Balogh Elemér s. k., elõadó alkotmánybíró Dr. Trócsányi László s. k., alkotmánybíró Dr. Bragyova András s. k., alkotmánybíró Alkotmánybírósági ügyszám: 720/B/2007. Miniszteri utasítás A gazdasági és közlekedési miniszter 4/2008. (MK 32.) GKM utasítása a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 2/2008. (MK 23.) GKM utasítás módosításáról 1. A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi LVII. törvény 65. -ában foglaltak alapján a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 2/2008. (MK 23.) GKM utasítást a miniszterelnök jóváhagyásával jelen utasítás mellékletében meghatározottak szerint módosítom.

13 5. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba. Jóváhagyom: Dr. Kákosy Csaba s. k., gazdasági és közlekedési miniszter Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök Melléklet a 4/2008. (MK 32.) GKM utasításhoz A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 2/2008. (MK 23.) GKM utasítás mellékletének 2. számú függeléke helyébe a következõ függelék lép: 2. számú függelék a 2/2008. (MK 23.) GKM utasítás mellékletéhez JOGUTÓD SZERVEZETI EGYSÉG Társasági és Intézményfelügyeleti Fõosztály Társasági Osztály Infokommunikációs Ügyekért Felelõs Szakállamtitkár Titkársága Európai Országok Fõosztálya Európán Kívüli és FÁK Országok Fõosztálya Európán Kívüli és FÁK Országok Fõosztálya / Nemzetközi Kapcsolatok Szervezése Osztály JOGELÕD SZERVEZETI EGYSÉG Vagyongazdálkodási Fõosztály Miniszteri Kabinet, infokommunikációs feladatok Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztály Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztály Humánigazgatási Fõosztály / Nemzetközi Kapcsolatok Szervezése Osztály A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium név- és feladatváltozással érintett szervezeti egységeinek jogutódlása Közlemény JOGUTÓD SZERVEZETI EGYSÉG Infokommunikációs és Elektronikus Hírközlési Fõosztály Infokommunikációs és Elektronikus Hírközlési Fõosztály Befektetési és Védelemkoordinációs Fõosztály / Védelmi ipari és Védelemkoordinációs Osztály Befektetési és Védelemkoordinációs Fõosztály / Befektetési és Ellentételezési Osztály Közbeszerzési Fõosztály Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztály Társasági és Intézményfelügyeleti Fõosztály Intézmény-felügyeleti Osztály JOGELÕD SZERVEZETI EGYSÉG Hálózati Infrastruktúra Fõosztály, infokommunikációs és elektronikus hírközlési feladatok Infrastruktúra Szabályozási Fõosztály, infokommunikációs és elektronikus hírközlési feladatok Államtitkár Titkársága, védelemkoordinációs feladatok Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Szakállamtitkárság, befektetési és ellentételezési feladatok Közbeszerzési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztály Közbeszerzési Osztály Közbeszerzési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztály Tervezés-koordinációs és Kontrolling Osztály Költségvetési Fõosztály Intézmény-felügyeleti Osztály Megsemmisült felügyeleti igazolvány érvénytelenítése Vági László, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága köztisztviselõje részére, a Fejér Megyei Közlekedési Felügyelet által kiállított, 2729 sorszámú a fedõlapon egy haránt aranysávval ellátott, piros színû felügyeleti igazolvány megsemmisült. Az igazolvány február 15-étõl érvénytelen. Hirdetés A Paksi Atomerõmû ZRt. Rekreációs Központ hirdetménye a balatonfüredi kikötõje új kikötõrendjérõl A Paksi Atomerõmû ZRt. Rekreációs Központ (8230 Balatonfüred, Germering út 19.) a Balatonfüred közigazgatási területén üzemeltetett közforgalmú kikötõje használatának helyi szabályait (kikötõrendjét) megállapította, és azt a Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága Hajózási Hatósági Fõosztály a december 11-én kelt KU/HF/2228/0/2007. számú határozatával jóváhagyta. A határozat január 2-án jogerõre emelkedett és ezzel egyidejûleg a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Értesítõ június 30-ai 12. számában (1020. oldal) közzétett kikötõrend érvényét vesztette. A kikötõrend a kikötõben és az üzembentartó székhelyén megtekinthetõ, térítés ellenében az üzembentartónál beszerezhetõ. Paksi Atomerõmû ZRt. Rekreációs Központ

14 342 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS A Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás. A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (törvények, rendeletek ideértve az önkormányzati rendeleteket is, alkotmánybírósági és egyéb határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szaktárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támogatások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartalmaz évi éves elõfizetés díja: 6552 Ft áfával; féléves elõfizetés: 3276 Ft áfával. Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: , fax: , Elõfizetésben megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , vagy a internetcímen. MEGRENDELÕLAP Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot... példányban. A megrendelõ (cég) neve:... Címe (város, irányítószám):... Utca, házszám:... Az ügyintézõ neve, telefonszáma:... A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: évi elõfizetési díj egy évre: 6552 Ft áfával. fél évre: 3276 Ft áfával. Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát! A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk. Keltezés: cégszerû aláírás

15 5. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 343 ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó útjára indította a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot. A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE ahazai közigazgatás-tudományképviselõi, közigazgatási szakemberek számárakívánolyanfórummá válni, amely igényes periodika szerepét tölti be a jövõben. A lap teret biztosít a közigazgatás-tudomány területén születõ tanulmányok, kutatási eredmények közzétételére, ugyanakkor feladatának tekinti, hogy a közigazgatásban végbemenõ változásokról, változtatásokról, új megoldásokról, kísérletekrõl is számot adjon; szakmai háttéranyagokat, elemzéseket mutasson be a kormányzati intézkedések jobb megértése érdekében. Egyúttal helyet ad a nemzetközi kitekintések számára, illetve a közigazgatási szakmában közérdeklõdésre számot tartó eseményekrõl, rendezvényekrõl szóló érdekes és hasznos publikációk, könyvismertetések megjelentetésére. Ezen átfogó ismeretanyag teszi a folyóiratot a közigazgatás-tudomány, valamint a közigazgatási szakma gyakorlata iránt érdeklõdõ olvasóközönség számára egyaránt hasznos olvasmánnyá. A Közigazgatási Szemle a Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium alapításában, a évtõl kezdõdõen negyedévente jelenik meg. A Közigazgatási Szemle elõfizetési díja a évre: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró. Példányonkénti vásárlás esetén a Közigazgatási Szemle ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró. *** Az angol és magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat International Journal of Public Administration in Central and Eastern Europe megjelentetésével a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó erejéhez mérten hozzá kíván járulni, hogy lépéseket tegyünk régiónk országai közigazgatási rendszereinek kölcsönös megismerése terén. Az újszerû és hiánypótló kezdeményezéssel a Kiadó célja, hogy térségünk több mint másfél tucat országából érkezõ cikkek, tanulmányok, közérdekû információk színesítsék minél szélesebb körben a lapot ugyanakkor teret adván a világ távolabbi részeibõl érkezõ, a közigazgatási szakmát foglalkoztató témáknak is. A közép-kelet-európai térség közigazgatási szervezetrendszereibe, az ott zajló folyamatokba és ott érvényesülõ tendenciákba történõ betekintés hasznos eszköze lehet az egymástól való tanulás folyamatának, a rendelkezésre álló tapasztalatok megismerésének, valamint az érdeklõdõ tudományos és szakmai olvasóközönség számára alapot szolgáltathat összehasonlítások végzéséhez is. A Nemzetközi Közlöny a évtõl kezdõdõen negyedévente kerül kiadásra. A Nemzetközi Közlöny elõfizetési díja a évre 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró. Példányonkénti vásárlás esetén a Nemzetközi Közlöny ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró. *** A Közigazgatási Szemle és a Nemzetközi Közlöny együttes elõfizetési ára: Ft vagy 54 euró. MEGRENDELÕLAP Megrendelem a évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot. példányban, amelyet kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró. Megrendelem a évre a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapot. példányban, amelyet kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró. Megrendelem a évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, valamint az angol magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép- Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapokat... példányban, amelyeket kérem, juttassanak el címünkre. Az együttes elõfizetés éves díja: Ft (áfával) vagy 54 euró. A megrendeléseket kérjük, a következõ faxszámra: (1) , vagy címre: szíveskedjenek küldeni! Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze elõfizetési igényét! A megrendelõ (cég) neve:... Címe(város/község,irányítószám):... Utca, házszám:... Azügyintézõneve,telefonszáma:... A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma:... A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk. Keltezés:... cégszerû aláírás

16 344 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában január 1-jétõl jelenik meg a Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ Elõfizetési díja fél évre: Ft, negyedévre: Ft. Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: , fax: , Elõfizetésben megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , vagy a internetcímen. Megrendelem a MEGRENDELÕLAP KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ címû lapot... példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni: A megrendelõ (cég) neve:... Címe (város/község, irányítószám):... Utca, házszám:... Az ügyintézõ neve, telefonszáma:... Elõfizetési díj fél évre Ft negyedévre Ft Csekket kérek a befizetéshez Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát! Keltezés: cégszerû aláírás KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapja Megjelenik szükség szerint (általában kéthetenként). Fõszerkesztõ: dr. Bots Dénes. Szerkesztõség: 1055 Bp., Honvéd u Tel.: Telefax: Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www. mhk.hu Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató. Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon: , /240, 241 mellék. Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , vagy a internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf Terjesztés: tel./fax: , /245 mellék. Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: , fax: , A évi éves elõfizetési díj: Ft áfával. Egy példány ára: 1260 Ft áfával. Féléves elõfizetési díj: Ft áfával. A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja. A Közlekedési Értesítõ elektronikus formában az interneten is elérhetõ a /kozl_ertesito címen. HU ISSN Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

ELŐTERJESZTÉS. az Országos Érdekegyeztető Tanács részére

ELŐTERJESZTÉS. az Országos Érdekegyeztető Tanács részére Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavállalói Oldal Ikt.sz.: TERVEZET ELŐTERJESZTÉS az Országos Érdekegyeztető Tanács részére Az Alkotmánybíróság 720/B/2007. határozatával a Munka Törvénykönyvének az ipari

Részletesebben

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés Melléklet 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés legmagasabb díjairól 1 Tartalom 1. A belföldi helyközi (távolsági)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szerzői Jogi Főosztály Nemzetközi Szerzői Jogi Osztályára.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szerzői Jogi Főosztály Nemzetközi Szerzői Jogi Osztályára. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. (1) bekezdése, a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási

Részletesebben

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. A közszolgálati

Részletesebben

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty.

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Budakörnyéki Közterület-felügyelet

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon 2/3. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Veszprém megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Pápa, Várpalota, Zirc, Balatonfűzfő, Veszprém, Balatonfüred, Ajka) 1. A menetjegyek

Részletesebben

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1173 XVII. kerület, Pesti út 165. A munkakörhöz

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár)

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 2/1. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 1. A menetjegyek és bérletek fajtái

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról 2 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ RENDELETTERVEZET a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Készítette: Papp Gyuláné humánpolitikai vezető

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján Munkakörök megnevezése: 1. Jegyzői Kabinetvezető 2. Gazdálkodási

Részletesebben

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Ügyiratszám: 19029/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúlésheza

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2002. szeptember 11., szerda 118. szám TARTALOMJEGYZÉK 24/2002. (IX. 11.) BM IM MeHVM e. r. 78/2002. (IX. 11.) ME h. 79/2002. (IX.

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére.

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A Szendr i Hétszínvirág Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet A közalkalmazotti jogviszony id tartama: Határozatlan idej közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet tartalmazza. A rendelet

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázata roma foglalkoztatás szervezõ munkakör betöltésére September 03.

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázata roma foglalkoztatás szervezõ munkakör betöltésére September 03. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázata roma foglalkoztatás szervezõ munkakör betöltésére 2009. September 03. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Vaszary Kolos Kórház 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u főigazgatói (intézményvezetői) munkakör

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Vaszary Kolos Kórház 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u főigazgatói (intézményvezetői) munkakör PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény 12. -a alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Szám: NFGM/ / /2008 MUNKAANYAG közigazgatási egyeztetésre (visszamutatásra) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági ban, továbbá a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! I. Hivatali szervezeti változás

Tisztelt Közgyűlés! I. Hivatali szervezeti változás Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/273-11/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezés 1.

Általános rendelkezés 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.25.) számú rendelete a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS 2016. április -i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/215-1/2012/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Helyi menetrend szerinti

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS. KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE Az Önkormányzat hivatalos lapja

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS. KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE Az Önkormányzat hivatalos lapja LI. évfolyam 18. szám 2010. december 16. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE Az Önkormányzat hivatalos lapja TARTALOM ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 64/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet a helyi

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2002. május 31., péntek 78. szám Ára: 140, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2002. (V. 31.) KE h. 84/2002. (V. 31.) KE h. 85/2002. (V. 31.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM TERVEZET ELŐTERJESZTÉS A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról Budapest, 2007.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/939-1/2013/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről I. Diákigazolvány Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy 2012. január

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 3707 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl

Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2285 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 2. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG TANÁCSAINAK A MAGYAR KÖZLÖNYBEN KÖZZÉ NEM TETT HATÁROZATAI ÉS VÉGZÉSEI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG TANÁCSAINAK A MAGYAR KÖZLÖNYBEN KÖZZÉ NEM TETT HATÁROZATAI ÉS VÉGZÉSEI 944 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG TANÁCSAINAK A MAGYAR KÖZLÖNYBEN KÖZZÉ NEM TETT HATÁROZATAI ÉS VÉGZÉSEI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3152/2016. (VII. 22.) AB HATÁROZATA bírói kezdeményezés

Részletesebben

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Szociális és Munkaügyi Minisztérium nevében

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Szociális és Munkaügyi Minisztérium nevében A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Szociális és Munkaügyi Minisztérium nevében a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT

Részletesebben