A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 VII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM MÁRCIUS 14. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍR A Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága pályázati felhívása kiemelt ügyek vasúti hídügyi referens munkakör betöltésére II. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 36/2008. (II. 23.) Korm. r. a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról 331 4/2008. (II. 29.) GKM r. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet módosításáról JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó, illetve a gazdasági és közlekedési miniszterrel együttesen kiadott vagy a gazdasági és közlekedési miniszter feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok III. RÉSZ AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATA 15/2008. (II. 28.) AB h MINISZTERI UTASÍTÁS 4/2008. (MK. 32.) GKM ut. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 2/2008. (MK. 23.) GKM utasítás módosításáról IV. RÉSZ KÖZLEMÉNY Megsemmisült felügyeleti igazolvány érvénytelenítése V. RÉSZ HIRDETÉS A Paksi Atomerõmû ZRt. Rekreációs Központ hirdetménye a balatonfüredi kikötõje új kikötõrendjérõl

2 330 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám Személyi hír A Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága pályázati felhívása kiemelt ügyek vasúti hídügyi referens munkakör betöltésére A Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatóság Vasúti Hatósági Fõosztály Vasúti Pálya és Híd Osztálya határozatlan idejû köztisztviselõi jogviszonyba pályázatot hirdet kiemelt ügyek vasúti hídügyi referens munkakör betöltésére. Munkavégzés helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 62. A kiemelt ügyek vasúti hídügyi referens által ellátandó feladatok: az országos közforgalmú vasúti pályák hídjai, aluljárói, alagútjai, valamint támfalai létesítésének és használatbavételének engedélyezése, helyi közforgalmú vasúti pályák hídjai, aluljárói, alagútjai, valamint támfalai és átereszei létesítésének és használatbavételének engedélyezése, a vasútgépészeti berendezések engedélyezésével összefüggésben létesülõ vasúti terhet viselõ szerkezetek létesítésének és használatbavételének engedélyezése. A pályázat elnyerésének feltételei: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, felsõfokú szakirányú (építõmérnök, szerkezetépítõ mérnök) végzettség, a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság, a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (Ktv.) 21. -a szerinti összeférhetetlenség hiánya, kinevezés esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése. A pályázat elnyerésénél elõnyt jelent: szakirányú tervezõi, kivitelezõi és/vagy fenntartási gyakorlat, nemzetközi szakmai szervezetekben való közremûködés, a legalább 3 éves szakmai gyakorlat, alagút-tervezési, -építési gyakorlat, közigazgatásban szerzett gyakorlat, felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek, angol, francia vagy német nyelvismeret. A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák: önálló munkavégzés, pontosság, precizitás, megbízhatóság, kiváló kommunikációs, koordinációs és együttmûködési készség. A pályázati anyaghoz csatolandó: fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, egyetemi/fõiskolai és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy az igénylõlap postára adását igazoló szelvény). A foglalkoztatási jogviszonyra, így az illetmény megállapítására és egyéb juttatásokra a Ktv. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ. A pályázat benyújtásának határideje: március 31. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatokat szakmai bizottság bírálja el. Az írásbeli pályázatuk alapján alkalmasnak tartott pályázók bizottság elõtti szóbeli meghallgatáson vesznek részt. A bírálóbizottság javaslata alapján a pályázat nyertesérõl a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat elbírálására a benyújtási határidõtõl számított 30 napon belül kerül sor. A pályázat elbírálását követõen a döntésrõl írásban értesítjük a pályázót. Az eredménytelenül pályázó részére a pályázatra vonatkozó döntést tartalmazó tájékoztatással együtt a teljes pályázati anyaga visszaküldésre kerül. A pályázat benyújtásának módja: A pályázat érvényességének feltétele a hiánytalan pályázati anyag postán történõ megküldése. A postai megküldés mellett a fényképes szakmai önéletrajzot és motivációs levelet elektronikus úton is kérjük továbbítani az alábbi címre (a borítékon és az elektronikus levél tárgyában 59/0/2008. regisztrációs szám feltüntetésével): Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal Humánpolitikai Fõosztály Postacím: 1389 Budapest 62., Pf

3 5. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 331 Jogszabályok A Kormány 36/2008. (II. 23.) Korm. rendelete a gazdasági és közlekedési miniszter feladatés hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. (8) bekezdése a következõ új c) e) pontokkal egészül ki: [A miniszter az informatikáért való felelõssége körében] c) elõkészíti az információs társadalom kiteljesítéséhez, valamint az infokommunikációs szektor fejlesztéshez kapcsolódó stratégiákat; d) gondoskodik a c) pontban meghatározott stratégiákhoz kapcsolódó programok végrehajtásáról, különös tekintettel da) a szélessávú infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedések megtételérõl, kezdeményezésérõl, db) az internetes tartalomkínálat bõvítéséhez, korszerûsítéséhez szükséges kormányzati intézkedések megtételérõl, kezdeményezésérõl, dc) a digitális szakadék felszámolásához, a digitális írástudás elterjesztéséhez szükséges kormányzati intézkedések megtételérõl és kezdeményezésérõl, különösen a közösségi internet-hozzáférési pontok kialakításával és mûködtetésével, illetve az internethasználatot népszerûsítõ motivációs programok elõkészítésével és végrehajtásával összefüggõ feladatok ellátása révén, dd) az e-gazdaság hazai fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedések megtételérõl, kezdeményezésérõl; e) intézkedéseket tesz az infokommunikációs eszközök és alkalmazások gazdaságban történõ felhasználásának ösztönzése érdekében. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és az azt követõ napon hatályát veszti. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök A gazdasági és közlekedési miniszter 4/2008. (II. 29.) GKM rendelete a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet módosításáról Az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. -ában kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következõket rendelem el: 1. A belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. -a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki: (4) A havi bérlet a tárgyhónap 5. napjáig váltható, és a tárgyhónap 1. napjától a tárgyhónapot követõ hónap 5. napján 24 óráig érvényes. A 30 napos bérlet bármely kezdõnappal kiváltható, és a kezdõnapon 0 órától a tárgyhónapot követõ hónap azonos napját megelõzõ napon 24 óráig jogosít utazásra. A 30 napos bérlet legfeljebb 2 hónapra elõre váltható meg, a több hónapra elõre megváltott 30 napos bérletek kiadása külön szelvényen történik. Egyebekben a 30 napos bérletre a havi bérletre vonatkozó szabályok az irányadók. 2. Az R. 8. (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [A megállapított menetdíj vagy pótjegy díján felül 6000 Ft pótdíjat fizet az, aki] b) érvénytelen jeggyel, bérlettel vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve érvénytelen (pl. lejárt érvényességû) kedvezményre jogosító igazolvánnyal, igazolással veszi igénybe a kedvezményt, 3. Az R a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Az e rendeletben meghatározott díjszabási övezeteket a helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedést végzõ közlekedési szolgáltatók a mérésügyrõl szóló évi

4 332 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám XLV. törvény 6. -ában foglaltakkal összhangban, hiteles mérésen alapuló távolságadatokra figyelemmel alkalmazzák. 4. Az R. 1. és 2. melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete lép. Távolság (km) a) Teljes árú menetjegy az autóbuszközlekedésben és a vasúti közlekedésben másodosztályon b) Elsõ osztályú vasúti menetjegy c) 50%-os kedvezményes jegy az autóbuszközlekedésben és a vasúti közlekedésben másodosztályon d) 90%-os kedvezményes jegy az autóbusz-közlekedésben és a vasúti közlekedésben másodosztályon 5. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel március 1-jén lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti az R. 8. (4) bekezdés a) pontja. (2) E rendelet 3. -a december 13-án lép hatályba. (3) A vasúti közlekedésben keletbélyegzés nélkül elõvételben váltott menetjegyeket március 1-jétõl csak a régi és az új ár közötti díjkülönbözet megfizetése után érvényesíti a vasút. A felhasználatlan menetjegyeket azonban a szolgáltató kezelési költség felszámítása nélkül június 1-jéig visszaváltja. (4) A vasúti közlekedésben az e rendelet hatálybalépése elõtt elõvételben meghatározott napra váltott, egy útra szóló menetjegyek az érvényességi idejükön belül, de legkésõbb május 1-jéig, menettérti útra szóló menetjegyek az érvényességi idejükön belül, de legkésõbb június 1-jéig használhatók fel utazásra. (5) A 30 napos bérletre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelõ bérletet május 1-jéig valamennyi vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedést végzõ közlekedési szolgáltató köteles bevezetni. (6) Ez a rendelet december 14-én hatályát veszti. Dr. Kákosy Csaba s. k., gazdasági és közlekedési miniszter melléklet a 4/2008. (II. 29.) GKM rendelethez 1. melléklet a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez Távolság (km) 1. Egy útra szóló menetdíjak (forintban) a) Teljes árú menetjegy az autóbuszközlekedésben és a vasúti közlekedésben másodosztályon b) Elsõ osztályú vasúti menetjegy c) 50%-os kedvezményes jegy az autóbuszközlekedésben és a vasúti közlekedésben másodosztályon d) 90%-os kedvezményes jegy az autóbusz-közlekedésben és a vasúti közlekedésben másodosztályon A felmutatóra érvényes bérletek ára a) A VOLÁN társaságok távolsági (helyközi) autóbuszjáratain felmutatóra érvényes területi érvényességû bérletek ára (forintban) Havi Éves Országos Keleti vagy nyugati országrészre szóló Megyei b) A VOLÁN társaságok távolsági (helyközi) autóbuszjáratain felmutatóra érvényes viszonylati érvényességû bérletek ára (forintban) Távolság (km) Havi Éves

5 5. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 333 Távolság (km) Havi Éves fölött c) A felmutatóra érvényes bérletek ára a vasúti közlekedésben (forintban) Éves bérletjegy ára Havi bérletjegy ára kocsiosztályon I. A MÁV vonalain összvonalas csoportos (rayon) II. A GYSEV vonalain A havi- és félhavi bérletek, valamint a 30 napos bérlet ára és a munkába járásra szolgáló bérletek díjai a) Havibérlet, 30 napos bérlet (forintban) Távolság (km) Díjszabási ár A vasúti közlekedésben Az autóbusz-közlekedésben munkavállaló munkáltató által fizetendõ munkavállaló munkáltató által fizetendõ Távolság (km) Díjszabási ár A vasúti közlekedésben Az autóbusz-közlekedésben munkavállaló munkáltató által fizetendõ munkavállaló munkáltató által fizetendõ b) Félhavi bérlet (forintban) Távolság (km) Díjszabási ár A vasúti közlekedésben Az autóbusz-közlekedésben munkavállaló munkáltató által fizetendõ munkavállaló munkáltató által fizetendõ

6 334 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám 4. A rendszeres kedvezményes utazásra szolgáló havibérletek és 30 napos bérletek ára* Távolság (km) 90%-os kedvezményes bérlet Kutyaszállításért és az autóbuszba bevitt, a kézipoggyásznál nagyobb tömegû vagy terjedelmû csomagok továbbításáért az útipoggyász fuvarozására meghatározott díjat kell fizetni. Kerékpár a kerékpár szállítására alkalmas autóbuszokon szállítható, az alkalmasságot a szolgáltató köteles az autóbuszokon feltüntetni. Díjmentes a vakvezetõ, a mozgáskorlátozottakat segítõ és a rendõrségi kutya szállítása. 2. Útipoggyász fuvarozásának díja a vasúti közlekedésben * A félhavi bérlet ára a havi bérlet árának fele melléklet a 4/2008. (II. 29.) GKM rendelethez 2. melléklet a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez 1. Útipoggyász és élõ állatok fuvarozásának díja a helyközi menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben Távolság (km) Útipoggyász fuvarozásának díja (Ft) felett 235 Távolság (km) Poggyászdarabonként forintban

7 5. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ Élõ állatok fuvarozásának díja, valamint a kerékpár viteldíja a vasúti közlekedésben a) Egy útra szóló Távolság (km) Bármely vonat 2. kocsiosztályán Forintban b) Havibérlet Bármely vonat 2. kocsiosztályán Távolság (km) Forintban A vakvezetõ, a mozgáskorlátozottakat segítõ és a rendõrségi kutya szállítása díjtalan. A vakvezetõ, a mozgáskorlátozottakat segítõ és a rendõrségi kutya szállítása díjtalan.

8 336 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám Jogszabálymutató A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó, illetve a gazdasági és közlekedési miniszterrel együttesen kiadott vagy a gazdasági és közlekedési miniszter feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok (Magyar Közlöny évi száma) A) A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó egyéb jogszabályok 38/2008. (II. 23.) Korm. r. az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyûjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttmûködésének rendjérõl szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 29. szám, oldal) 3/2008. (II. 21.) GKM r. az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató kijelölésére vonatkozó szabályokról szóló 3/2004. (III. 4.) IHM rendelet módosításáról és a bérelt-vonali szolgáltatási piacon jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltató bérelt-vonali szolgáltatási kötelezettségeinek feltételeirõl szóló 8/2003. (VI. 20.) IHM rendelet hatályon kívül helyezésérõl (Magyar Közlöny 27. szám, oldal) 5/2008. (III. 1.) GKM r. a földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 70/2003. (X. 28.) GKM rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 35. szám, oldal) C) A gazdasági és közlekedési miniszter feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok 33/2008. (II. 21.) Korm. r. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ szolgáltatások felsorolásáról (Magyar Közlöny 27. szám, oldal) 45/2008. (II. 29.) Korm. r. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történõ tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttmûködésrõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl (Magyar Közlöny 34. szám, oldal) Az Alkotmánybíróság határozata Az Alkotmánybíróság 15/2008. (II. 28.) AB határozata A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következõ határozatot: Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Munka Törvénykönyvének az ipari és kereskedelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 1/1990. (VIII. 21.) IKM rendelet 4. -a, valamint annak melléklete alkotmányellenes, ezért e rendelkezéseket június 30. napjával megsemmisíti. Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi. Indokolás I. 1. Az Alkotmánybírósághoz két indítvány érkezett, amelyben az indítványozók a Munka Törvénykönyvének az ipari és kereskedelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 1/1990. (VIII. 21.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. -a, valamint az R. melléklete alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését kezdeményezték. Álláspontjuk szerint a munkaidõt az R. mellékletében felsorolt munkakörökben heti 36 órában megállapító rendelkezések ellentétesek az Alkotmány 2. (1) bekezdésébõl származó jogbiztonság követelményével, az Alkotmány 9. (1) és (2) bekezdésével, 13. (1) bekezdésével és 70/A. -ával. Álláspontjuk alátámasztására elõadták, hogy az egészségre ártalmas munkakörülmények között foglalkoztatott munkavállalók védelmét a jelenleg hatályos jogi szabályozás a munkavédelemrõl szóló évi XCIII. törvény, a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény és a végrehajtásukat szolgáló munkavédelmi, foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek megfelelõen biztosítják. Az R. támadott szabályaival elérni kívánt cél nem a munkaidõ csökkentésével, hanem az európai közösségi jogban megfogalmazott követelményekkel összhangban az egészségügyi kockázatnak kitett munkavállalók létszámának csökkentésével, vala-

9 5. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 337 mint a munkavégzés során jelentkezõ egészségügyi kockázatot jelentõ tényezõk csökkentésével, kizárásával érendõ el. Az indítványozók szerint a támadott rendelkezések a gazdasági verseny és a vállalkozáshoz való jog alkotmányellenes korlátozását valósítják meg azzal, hogy az érintett szektorba tartozó vállalkozásokat diszkriminálják: egyrészrõl a rendelettel nem érintett magyarországi munkáltatók számára indokolatlan piaci elõnyt biztosítanak, mivel ezek mûködésüket tekintve rugalmasabb munkaidõbeosztással tudják biztosítani termelésüket. Másrészrõl önkényesen különböztetnek az Európai Unió belsõ piacán mûködõ munkáltatók között is, az érintett szektorba tartozó, nem magyarországi vállalkozások számára ugyanis versenyelõnyt jelent, hogy a közösségi jogon és irányelveken túlmenõen nem kell megfelelniük az R. munkaidõ korlátozására vonatkozó, meghaladott és célszerûtlen elõírásának. Azzal, hogy a jogalkotó a gazdasági élet szereplõi, a munkaadók között a munkavégzés alapvetõ feltételeire vonatkozó elõírások tekintetében alkotmányellenes különbségtételt tesz, indokolatlan piaci elõny megszerzésére is lehetõséget teremt, ami ellentétes a gazdasági verseny szabadságát, a piacgazdaság megteremtését és védelmét deklaráló alkotmányos céllal, torzítja az érintett piac mûködését, és indokolatlan többletterhet ró a vállalkozások tulajdonosaira, sértve a vállalkozások vagyoni viszonyait is. Az Alkotmány 2. (1) bekezdésébõl származó jogbiztonság követelményének megsértését az indítványozók egyrészt azért állították, mert a törvényben foglalt fõszabálytól eltérõ, rövidebb munkaidõ tartamra vonatkozó szabályozás mely a miniszteri rendeletben ölt testet korlátozza a szerzõdési szabadságot, másrészt a jogszabályi hierarchia alkotmányosan meghatározott rendjének sérelme, az Alkotmány 37. (3) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskör, illetõleg a jogalkotói felhatalmazás kereteinek túllépése miatt is. Álláspontjuk szerint a miniszter az R. kiadásakor hatályos, a Munka Törvénykönyve végrehajtásáról szóló 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet (a továbbiakban: Mt.V.) felhatalmazása alapján a speciális kérdésnek nem minõsülõ munkaidõ szabályozására nem volt jogosult, ezért vitatták az R. kiadásakor hatályos jogszabályok szerinti alapját is. Hivatkoztak arra is, hogy a Munka Törvénykönyvérõl szóló évi XXII. törvényben (a továbbiakban: Mt.) meghatározott heti negyven óra törvényes munkaidõnek miniszteri rendeletben való korlátozása felhatalmazás nélküli : a korábbi jogszabályok által adott felhatalmazás, az új Mt., annak átmeneti rendelkezései és az egyéb rendeleti szabályozások alapján nem érvényesül, ezért az R. hatályban tartása alkotmányellenes állapotot eredményez. 2. Az Alkotmánybíróság a fenti indítványok alapján indult ügyeket azok tárgyi összefüggéseire tekintettel az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat (ABH 2003, 2065.; a továbbiakban: Ügyrend) 28. (1) bekezdése alapján egyesítette és egy eljárásban bírálta el. II. Az indítványok elbírálásánál figyelembe vett jogszabályok: 1. Az Alkotmány rendelkezései: 2. (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam. 9. (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlõ védelemben részesül. (2) A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát. 13. (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való jogot. 37. (3) A Kormány tagjai törvényben vagy kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján feladatkörükben eljárva rendeletet adnak ki, amelyek törvénnyel és kormányrendelettel nem lehetnek ellentétesek. A rendeleteket a hivatalos lapban ki kell hirdetni. 70/A. (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. (2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti. (3) A Magyar Köztársaság a jogegyenlõség megvalósulását az esélyegyenlõtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti. 2. Az R. támadott szabályai: 4. A mellékletben felsorolt munkakörökben a munkaidõ heti 36 óra.,,melléklet az 1/1990. (VIII. 21.) IKM rendelethez Heti 36 órás munkaidõ alkalmazására jogosító munkaterületek, munkakörök A) Kohócsarnokban: Kohász (csoportvezetõje is), Csapoló, vezetõcsapoló, csapolásvezetõ (csoportvezetõ is), Egalizáló kemence kezelõ, egalizáló csoportvezetõ, Tüskehúzó (csoportvezetõje is), tüskeverõ, Tüsketisztító, tüskekarbantartó, Masszázó (csoportvezetõje is), keretegyengetõ, Kádépítõ (csoportvezetõje is), Kontaktustisztító (csoportvezetõje is), Csatlakozó felrakó, Anódkezelõ (csoportvezetõje is), anódköpenyezõ, anódellenõr, Raffináló kemence kezelõ (csoportvezetõje is),

10 338 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám Kemencefelújító (csoportvezetõje is), Csapoló edény és csõ karbantartó, Sínszerelõ, szigeteléskarbantartó, Millivoltmérõ, Nyersanyagszállító (timföld, massza, kryolit, alumíniumfluorid), Csarnoki darus (csoportvezetõje is), darukarbantartó lakatos, Targoncás, villamostargoncás, Elektrolízis kád lakatos, kohó üzemlakatos, Karbantartó lakatos (csoportvezetõje is), Karbantartó hegesztõ, Villanyszerelõ (csoportvezetõje is), Kohócsarnoki mûszerész, Kohócsarnoki segédmunkás, szerszámkarbantartó, Salakszállító, aknatisztító, Gázharangszerelõ, Gázelszívóvezeték tisztító, Fémolvasztó, plombaöntõ, Csarnokvezetõ (mûvezetõvel bezáróan). B) Mûkorund és kádkõ gyártásban: Olvasztár, Formázó, bontó, Malom és õrlõmû kezelõ, Durvatörõ, kádkõ kikészítõ, Üzemi karbantartó. C) Szilikát és hõártalom területén a homokfúvó, a homokformázott öntvényt tisztító, köszörülõ, öntvénytisztítók (öntvénytisztító szemcseszóró, acélszemcsés befúvó), tisztító mûhelyi dolgozók. D) Kokszolómûkemence dolgozói. E) Brikettgyártásban a bitumen porlasztó, malexõr és préselõ, bitumen lefejtõ, brikett berakó. F) Ásványõrlõ üzemekben az ásványõrlõ, a molnár, zsákos és a karbantartó molnár. G) A Mecseki Ércbányászati Vállalatnál a föld alatti produktív (termelõ) munkahelyeken, külszínen pedig az ércdúsítás technológiai folyamatához közvetlenül kapcsolódó, ionizációs sugárzásnak kitett munkakörökben. A radioaktív sugárártalomnak kitett munkahelyeken a 17/1979. (XII. 1.) MüM rendelet 24. -a szerint. H) Ólom- és vegyi ártalomnak kitett munkakörökben: Üvegipari savballon fúvó, Savazó (gyapjúsavazó is), Cirokkénezõ, kénezett cirok válogató, Gázmérõbontó, javító, Darsingyártó, Nibrénnel dolgozók, Trigépkezelõ, Tetraklóretán és a mindenkor azonos légtérben triklóretán gyártásban foglalkoztatott tetragenerátor, tetrakompresszor, trigenerátor kezelõ, tridesztilláló, tetrafejtõ, Triklóretilénnel zsírtalanító, savas oldószeres zsírtalanító, Kénsav és származékai (óleum, klórszulfonsav, DB szulfonsav) gyártásban dolgozók, A klóralkáli elektrolízis teljes folyamatában dolgozók, Halogénezett szénhidrogénekkel és szerves kén vegyületekkel (merkaptánok stb.) dolgozók, Szerves nitrogénvegyületekkel dolgozók (nitrovegyületek, anilinszármazékok, difenildiizocianát, diazo ecetsavetilészter stb.), Sztirol gyártásban dolgozók, Gyógyszer, növényvédõ szer, vegyi anyag (nyers, alap-, hatóanyag) és intermedier gyártásban, raktározásban, formulázásban, kiszerelésben résztvevõ dolgozók, oldószer regenerálók, Aromás szénhidrogénekkel (benzol, toluol, xilol stb.), illetve ezeket tartalmazó anyagokkal (lakkgyártás stb.) dolgozók, Robbanóanyaggyártók, kiszerelõk és feldolgozók, Veszélyes vegyi anyagot, hulladékot, illetve ezekkel szennyezett anyagot, eszközt szállító, rakodó és megsemmisító dolgozók, Szuperfoszfát, valamint a foszforsavtripolifoszfát elõállításával, kiszerelésével dolgozók, Ólomfesték elõállításával, ólom pigmenttel és kromáttal dolgozók, A fotokémiai terméket gyártó, kiszerelõ dolgozók, A biokémiai ipar területén dolgozók, A felsorolt munkaterületeken dolgozó karbantartók, s az azokkal összefüggõ kutatófejlesztõ munkát végzõk, továbbá az anyagvizsgáló laboratóriumban dolgozók. I) Az azbeszt feldolgozó, a tûöntõ. J) Nyomdaiparban a mélynyomó, a betûöntõ, a linószedõ, a monóöntõ, a lapöntõ, a tömöntõ, a kemigráfusmarató (cinkográfus). K) Mûgyanta, lakk- és festékgyártásban, feldolgozásban, kiszerelésben dolgozók, karbantartók. Az A) és B) csoportban felsorolt munkakörökben dolgozók csoportvezetõje és mûvezetõje (ahol ez nincs feltüntetve) a kollektív szerzõdés szabályai szerint sorolható e melléklet hatálya alá. III. Az indítványok megalapozottak. 1. Az Alkotmánybíróságnak az indítványozók által az Alkotmány 2. (1) bekezdésével és a 37. (3) bekezdésével összefüggésben felvetett jogforrástani kifogásokra tekintettel elsõként arra a kérdésre kellett választ adnia, hogy a miniszter a jogalkotási felhatalmazása keretein belül járt-e el az R. 4. -ának és mellékletének megalkotása során Az R. személyi hatálya az ipari és kereskedelmi miniszter által irányított ipari és kereskedelmi ágazatokhoz tartozó munkáltatókra és dolgozókra terjed ki (R. 1. ),

11 5. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 339 az R. 4. -a a mellékletben felsorolt munkakörökben heti harminchat óra munkaidõrõl rendelkezik. A munkaidõt az R. megalkotásakor a Munka Törvénykönyvérõl szóló évi II. törvény (a továbbiakban: régi Mt.) 37. (1) bekezdése a következõképpen szabályozta: A munkaidõ heti negyvenkét óra. A Kormány rövidebb, illetõleg kivételesen heti negyvenkét óránál hosszabb munkaidõt is engedélyezhet. Ennek alapján a Minisztertanács az Mt.V. 40. (3) bekezdésében elõírta, hogy [a] munkaidõ heti harminchat-negyvenkettõ óra a külön jogszabályban meghatározott egészségre ártalmas munkakörökben. Az R. kiadásáról az R. preambuluma szerint a Munka Törvénykönyvérõl szóló évi II. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet (Mt. V.) ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján intézkedett az ipari és kereskedelmi miniszter, amely rendelkezés kimondta, hogy A miniszter kizárólag az ágazatához tartozó tevékenységgel kapcsolatban felmerülõ, a munkaügyi miniszter által nem szabályozott speciális kérdéseket a munkaügyi miniszterrel egyetértésben rendezheti. Az R. kiadásakor hatályos régi Mt.-t július 1-jével hatályon kívül helyezte az Mt (3) bekezdés a) pontja, az Mt.V-t pedig ugyanezen idõponttal a 103/1992. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. -a. Az Mt. hatálybalépésekor a törvényhozó a Vegyes és átmeneti rendelkezésekben kifejezetten hatályban tartott egyes, a munkaidõt szabályozó korábbi jogszabályokat, a jelenleg is hatályos 208. szerint: [e] törvény rendelkezései nem érintik a hatálybalépése elõtt kiadott jogszabály munkaidõre vonatkozó rendelkezését, ha az heti negyven óránál rövidebb törvényes munkaidõt állapított meg. A fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróságnak a jelenleg hatályos rendelkezések alapján kellett vizsgálnia a miniszteri rendeletalkotás alkotmányosságát, azt a kérdést, hogy jogosult-e az ipari és kereskedelmi miniszter feladatait és hatásköreit gyakorló miniszter az R. támadott rendelkezéseiben foglalt tárgykörök szabályozására. Az R.-t megalkotó ipari és kereskedelmi miniszter feladatait a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet alapján jelenleg a gazdasági és közlekedési miniszter, mint a Kormány iparügyekért és kereskedelemért felelõs minisztere látja el. Vizsgálandó kérdés tehát, hogy a jelenleg hatályos Mt. alapján a gazdasági és közlekedési miniszter rendelkezik-e alkotmányos felhatalmazással az Mt. hatálya alá tartozó munkáltatók, illetve munkavállalók meghatározott csoportja, nevezetesen az ipari és kereskedelmi ágazatban foglalkoztató és dolgozó jogalanyok tekintetében az Mt.-tõl eltérõ (rövidebb) munkaidõ és annak pontos alkalmazási köre (munkakörök) meghatározására Az Mt. 117/B. (1) bekezdése a teljes munkaidõ mértékét napi nyolc, illetve heti negyven órában határozza meg. A 117/B. (2) bekezdés kimondja, hogy [m]unkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása az (1) bekezdésben foglaltnál rövidebb teljes munkaidõt is elõírhat. A 117/B. (5) bekezdése szerint: Egészségi ártalom vagy veszély kizárása érdekében jogszabály, illetve kollektív szerzõdés meghatározhatja a munkaidõn belül az adott tevékenységre fordítható leghosszabb idõtartamot. Ezen túlmenõen egyéb korlátozás is elõírható. A fentiekbõl következõen az Mt. a teljes munkaidõnél rövidebb munkaidõ szabályozását munkaviszonyra vonatkozó szabályra utalja, a munkatevékenység végzésével összefüggõ egészségi ártalom vagy veszély kizárása céljából pedig az ún. expozíciós idõn túl jogszabály (illetve kollektív szerzõdés) által egyéb korlátozás elõírását is lehetõvé teszi. A munkaviszonyra vonatkozó szabályokat az Mt a konkretizálja, a törvény alkalmazásában munkaviszonyra vonatkozó szabályon törvényt, törvényi felhatalmazás alapján egyéb jogszabályt és kollektív szerzõdést kell érteni. Az Mt. tehát a munkaidõ törvényben elõírt mértékénél rövidebb teljes munkaidõ szabályozását lehetõvé teszi törvényi felhatalmazás alapján alkotott egyéb, azaz bármely, jogszabálynak minõsülõ jogi aktusban (továbbá kollektív szerzõdésben). Ehhez hasonlóan az Mt. alapján önmagában a jogszabályi forma elegendõ ahhoz, hogy az egészségi ártalom vagy veszély kizárása érdekében szabályozott expozíciós idõn túlmenõen a munkaidõ tekintetében valamely jogszabály-alkotásra jogosult szervtõl vagy személytõl (valamint kollektív szerzõdés-kötésre jogosult jogalanyoktól) származó egyéb korlátozás kerüljön alkalmazásra. Az Alkotmánybíróság megítélése szerint ez a szabályozás nem alkalmas annak megállapítására, hogy a gazdasági és közlekedési miniszter jogalkotói hatáskörrel rendelkezik az R. 4. -a és mellékletében foglalt tárgykörök szabályozására. A napi, illetve heti teljes munkaidõ mértékének meghatározása a munkaviszony alapvetõ kérdésének minõsül, amelynek szabályozása a Jat. 2. b) pontja és 4. e) pontja alapján törvényi szintû rendezést igényel. A törvényben rögzített szabályban foglaltaktól való eltérés, a rövidebb teljes munkaidõ elõírásának lehetõsége nem szükségképpen törvényhozási tárgykör, azaz nem kizárt annak alacsonyabb rendû normában való szabályozása, a törvényhozó azonban a jogalkotási hatáskörének átruházása, a végrehajtási jogszabály megalkotására irányuló felhatalmazás során az Alkotmány és a Jat. rendelkezéseinek betartásával köteles eljárni. A jogalkotási felhatalmazás és a delegált jogalkotási hatáskör alapján kiadott jogszabályok alkotmányossági vizsgálata során az Alkotmánybíróság számos határozatában rögzítette, hogy az Alkotmánybíróság gyakorlata a jogállam alkotmányi elve alapján értelmezi az Országgyûlés és a Kormány tevékenységének, a közhatalom gyakorlásának korlátait és kereteit, a hatalommegosztást. A közhatalom gyakorlásába tartozik a jogalkotás is. [30/1998. (VI. 25.) AB határozat, ABH 1998, 220, 233.; 66/1997. (XII. 29.) AB határozat, ABH 1997, 397, 403.] Az Alkotmánybíróság már az 56/1991. (XI. 8.) AB határozatban kimondta, hogy [a] jogállamiság egyik alapvetõ követelménye, hogy a közhatalommal rendelkezõ szervek a jog által meghatározott szervezeti keretek között, a jog által megállapí-

12 340 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám tott mûködési rendben, a jog által a polgárok számára megismerhetõ és kiszámítható módon szabályozott korlátok között fejtik ki tevékenységüket. (ABH 1991, 454, 456.) A jogállamiság követelménye magában foglalja azt is, ha törvény valamely alkotmányos, illetõleg törvényben szabályozott jog korlátozására ad jogalkotási felhatalmazást valamely közigazgatási szervnek, a törvénynek meg kell határoznia a jogalkotási hatáskör terjedelmét, annak korlátait is. [6/1999. (IV. 21.) AB határozat, ABH 1999, 90, 94.; 19/2004. (V. 26.) AB határozat, ABH 2004, 321, ; 21/2006. (V. 31.) AB határozat, ABH 2006, 333, 337.] E követelményeknek a jogszabály-alkotásban való érvényesülését konkretizálja a Jat. annak az alkotmányos jelentõségû elvárásnak a megfogalmazásával, amely szerint a magasabb szintû jogszabály által más jogalkotó számára adott felhatalmazásnak, azaz végrehajtási szabály megalkotására adott felhatalmazásnak tartalmaznia kell a felhatalmazás jogosultját, tárgyát és kereteit [Jat 15. (1) bekezdés]. Erre figyelemmel az Alkotmánybíróság a 21/2006. (V. 31.) AB határozatában a jogállamiság fenti követelményeinek figyelmen kívül hagyásával alkotott olyan kormányrendeleti szabályozást semmisített meg az Alkotmány 2. (1) bekezdésének sérelme miatt, amely a törvény korlátlan felhatalmazása alapján meghatározta az egyes baleseti ellátásra jogosító foglalkozási betegségek körét. (ABH 2006, 333, 337.) A törvényhozó az Mt.-ben általános jellegû felhatalmazást adott a teljes munkaidõ törvénytõl eltérõ rövidebb idõtartama és alkalmazási köre további szabályozására: önmagában a munkaviszonyra vonatkozó szabályra [117/B. (2) bekezdés], a törvényi felhatalmazás alapján egyéb jogszabályra (Mt. 13. ), illetve jogszabályra [Mt. 117/B. (5) bekezdés] történõ utalás alapján nem határozható meg, hogy az Alkotmány szerint jogalkotásra jogosult szervek, illetve személyek közül konkrétan melyek jogosultak e tárgykörök szabályozására. E szabályozás alapján tisztázatlan, beazonosíthatatlan mind a felhatalmazás jogosultja, de a szabályozási tárgykörök is, mert a törvényi felhatalmazásból nem derül ki az sem, hogy jogszabályban mennyivel rövidebb teljes munkaidõ írható elõ, illetve hogy az egészségi ártalom vagy veszély kizárása érdekében a munkaidõt érintõen milyen egyéb korlátozások alkalmazhatók az expozíciós idõn túlmenõen. Mindezekre tekintettel helytálló az indítványozók érvelése, miszerint a jelenlegi szabályozás alapján miniszteri rendeleti szinten nem kerülhet sor a törvényben írtnál rövidebb munkaidõnek az ipari és kereskedelmi ágazatban, az R. szerinti munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó elõírására. A delegált jogalkotás alkotmányossági követelményeinek meg nem felelõ, felhatalmazást nélkülözõ szabályozás ellentétes az Alkotmány 2. (1) bekezdésében deklarált jogállamiság és az abból levezetett jogbiztonság követelményével, továbbá az Alkotmány 37. (3) bekezdésében rögzített, a Kormány tagjainak jogalkotási hatáskörét szabályozó rendelkezéssel is. Ezért az Alkotmánybíróság R. 4. -át és annak Heti 36 órás munkaidõ alkalmazására jogosító munkaterületek, munkakörök címû mellékletében foglalt rendelkezéseit az Alkotmánybíróságról szóló évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 43. (4) bekezdése alkalmazásával június 30-i hatállyal megsemmisítette. Az Alkotmánybíróság az R. rendelkezéseinek pro futuro megsemmisítésénél azt vette figyelembe, hogy a rendelkezések azonnali megsemmisítése az érintett munkáltatók és munkavállalók munkaszervezésének feltételeit illetõen jogbizonytalanságot okozna, s ezáltal biztosítani kívánja azt is, hogy a jogalkotónak elegendõ idõ álljon rendelkezésre az alkotmányos szabályozás kialakításához. 2. Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint, ha az indítvánnyal támadott jogszabályt vagy annak egy részét az Alkotmány valamely rendelkezésébe ütközõnek minõsíti, és ezért azt megsemmisíti, akkor a további alkotmányi rendelkezés esetleges sérelmét a már megsemmisített rendelkezésekkel összefüggésben érdemben nem vizsgálja. [44/1995. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995, 203, 205.; 4/1996. (II. 23.) AB határozat, ABH 1996, 37, 44.; 61/1997. (XI. 19.) AB határozat, ABH 1997, 361, 364.; 15/2000. (V. 24.) AB határozat, ABH 2000, 420, 423.] Ezért a jelen eljárásban az Alkotmánybíróság az indítványozók által felhozott további okok alapján fennálló alkotmányellenesség vizsgálatát mellõzte. A határozat Magyar Közlönyben történõ közzététele az Abtv án alapul. Dr. Balogh Elemér s. k., elõadó alkotmánybíró Dr. Trócsányi László s. k., alkotmánybíró Dr. Bragyova András s. k., alkotmánybíró Alkotmánybírósági ügyszám: 720/B/2007. Miniszteri utasítás A gazdasági és közlekedési miniszter 4/2008. (MK 32.) GKM utasítása a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 2/2008. (MK 23.) GKM utasítás módosításáról 1. A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi LVII. törvény 65. -ában foglaltak alapján a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 2/2008. (MK 23.) GKM utasítást a miniszterelnök jóváhagyásával jelen utasítás mellékletében meghatározottak szerint módosítom.

13 5. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba. Jóváhagyom: Dr. Kákosy Csaba s. k., gazdasági és közlekedési miniszter Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök Melléklet a 4/2008. (MK 32.) GKM utasításhoz A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 2/2008. (MK 23.) GKM utasítás mellékletének 2. számú függeléke helyébe a következõ függelék lép: 2. számú függelék a 2/2008. (MK 23.) GKM utasítás mellékletéhez JOGUTÓD SZERVEZETI EGYSÉG Társasági és Intézményfelügyeleti Fõosztály Társasági Osztály Infokommunikációs Ügyekért Felelõs Szakállamtitkár Titkársága Európai Országok Fõosztálya Európán Kívüli és FÁK Országok Fõosztálya Európán Kívüli és FÁK Országok Fõosztálya / Nemzetközi Kapcsolatok Szervezése Osztály JOGELÕD SZERVEZETI EGYSÉG Vagyongazdálkodási Fõosztály Miniszteri Kabinet, infokommunikációs feladatok Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztály Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztály Humánigazgatási Fõosztály / Nemzetközi Kapcsolatok Szervezése Osztály A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium név- és feladatváltozással érintett szervezeti egységeinek jogutódlása Közlemény JOGUTÓD SZERVEZETI EGYSÉG Infokommunikációs és Elektronikus Hírközlési Fõosztály Infokommunikációs és Elektronikus Hírközlési Fõosztály Befektetési és Védelemkoordinációs Fõosztály / Védelmi ipari és Védelemkoordinációs Osztály Befektetési és Védelemkoordinációs Fõosztály / Befektetési és Ellentételezési Osztály Közbeszerzési Fõosztály Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztály Társasági és Intézményfelügyeleti Fõosztály Intézmény-felügyeleti Osztály JOGELÕD SZERVEZETI EGYSÉG Hálózati Infrastruktúra Fõosztály, infokommunikációs és elektronikus hírközlési feladatok Infrastruktúra Szabályozási Fõosztály, infokommunikációs és elektronikus hírközlési feladatok Államtitkár Titkársága, védelemkoordinációs feladatok Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Szakállamtitkárság, befektetési és ellentételezési feladatok Közbeszerzési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztály Közbeszerzési Osztály Közbeszerzési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztály Tervezés-koordinációs és Kontrolling Osztály Költségvetési Fõosztály Intézmény-felügyeleti Osztály Megsemmisült felügyeleti igazolvány érvénytelenítése Vági László, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága köztisztviselõje részére, a Fejér Megyei Közlekedési Felügyelet által kiállított, 2729 sorszámú a fedõlapon egy haránt aranysávval ellátott, piros színû felügyeleti igazolvány megsemmisült. Az igazolvány február 15-étõl érvénytelen. Hirdetés A Paksi Atomerõmû ZRt. Rekreációs Központ hirdetménye a balatonfüredi kikötõje új kikötõrendjérõl A Paksi Atomerõmû ZRt. Rekreációs Központ (8230 Balatonfüred, Germering út 19.) a Balatonfüred közigazgatási területén üzemeltetett közforgalmú kikötõje használatának helyi szabályait (kikötõrendjét) megállapította, és azt a Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága Hajózási Hatósági Fõosztály a december 11-én kelt KU/HF/2228/0/2007. számú határozatával jóváhagyta. A határozat január 2-án jogerõre emelkedett és ezzel egyidejûleg a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Értesítõ június 30-ai 12. számában (1020. oldal) közzétett kikötõrend érvényét vesztette. A kikötõrend a kikötõben és az üzembentartó székhelyén megtekinthetõ, térítés ellenében az üzembentartónál beszerezhetõ. Paksi Atomerõmû ZRt. Rekreációs Központ

14 342 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS A Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás. A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (törvények, rendeletek ideértve az önkormányzati rendeleteket is, alkotmánybírósági és egyéb határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szaktárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támogatások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartalmaz évi éves elõfizetés díja: 6552 Ft áfával; féléves elõfizetés: 3276 Ft áfával. Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: , fax: , Elõfizetésben megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , vagy a internetcímen. MEGRENDELÕLAP Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot... példányban. A megrendelõ (cég) neve:... Címe (város, irányítószám):... Utca, házszám:... Az ügyintézõ neve, telefonszáma:... A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: évi elõfizetési díj egy évre: 6552 Ft áfával. fél évre: 3276 Ft áfával. Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát! A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk. Keltezés: cégszerû aláírás

15 5. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 343 ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó útjára indította a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot. A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE ahazai közigazgatás-tudományképviselõi, közigazgatási szakemberek számárakívánolyanfórummá válni, amely igényes periodika szerepét tölti be a jövõben. A lap teret biztosít a közigazgatás-tudomány területén születõ tanulmányok, kutatási eredmények közzétételére, ugyanakkor feladatának tekinti, hogy a közigazgatásban végbemenõ változásokról, változtatásokról, új megoldásokról, kísérletekrõl is számot adjon; szakmai háttéranyagokat, elemzéseket mutasson be a kormányzati intézkedések jobb megértése érdekében. Egyúttal helyet ad a nemzetközi kitekintések számára, illetve a közigazgatási szakmában közérdeklõdésre számot tartó eseményekrõl, rendezvényekrõl szóló érdekes és hasznos publikációk, könyvismertetések megjelentetésére. Ezen átfogó ismeretanyag teszi a folyóiratot a közigazgatás-tudomány, valamint a közigazgatási szakma gyakorlata iránt érdeklõdõ olvasóközönség számára egyaránt hasznos olvasmánnyá. A Közigazgatási Szemle a Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium alapításában, a évtõl kezdõdõen negyedévente jelenik meg. A Közigazgatási Szemle elõfizetési díja a évre: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró. Példányonkénti vásárlás esetén a Közigazgatási Szemle ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró. *** Az angol és magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat International Journal of Public Administration in Central and Eastern Europe megjelentetésével a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó erejéhez mérten hozzá kíván járulni, hogy lépéseket tegyünk régiónk országai közigazgatási rendszereinek kölcsönös megismerése terén. Az újszerû és hiánypótló kezdeményezéssel a Kiadó célja, hogy térségünk több mint másfél tucat országából érkezõ cikkek, tanulmányok, közérdekû információk színesítsék minél szélesebb körben a lapot ugyanakkor teret adván a világ távolabbi részeibõl érkezõ, a közigazgatási szakmát foglalkoztató témáknak is. A közép-kelet-európai térség közigazgatási szervezetrendszereibe, az ott zajló folyamatokba és ott érvényesülõ tendenciákba történõ betekintés hasznos eszköze lehet az egymástól való tanulás folyamatának, a rendelkezésre álló tapasztalatok megismerésének, valamint az érdeklõdõ tudományos és szakmai olvasóközönség számára alapot szolgáltathat összehasonlítások végzéséhez is. A Nemzetközi Közlöny a évtõl kezdõdõen negyedévente kerül kiadásra. A Nemzetközi Közlöny elõfizetési díja a évre 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró. Példányonkénti vásárlás esetén a Nemzetközi Közlöny ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró. *** A Közigazgatási Szemle és a Nemzetközi Közlöny együttes elõfizetési ára: Ft vagy 54 euró. MEGRENDELÕLAP Megrendelem a évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot. példányban, amelyet kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró. Megrendelem a évre a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapot. példányban, amelyet kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró. Megrendelem a évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, valamint az angol magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép- Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapokat... példányban, amelyeket kérem, juttassanak el címünkre. Az együttes elõfizetés éves díja: Ft (áfával) vagy 54 euró. A megrendeléseket kérjük, a következõ faxszámra: (1) , vagy címre: szíveskedjenek küldeni! Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze elõfizetési igényét! A megrendelõ (cég) neve:... Címe(város/község,irányítószám):... Utca, házszám:... Azügyintézõneve,telefonszáma:... A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma:... A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk. Keltezés:... cégszerû aláírás

16 344 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában január 1-jétõl jelenik meg a Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ Elõfizetési díja fél évre: Ft, negyedévre: Ft. Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: , fax: , Elõfizetésben megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , vagy a internetcímen. Megrendelem a MEGRENDELÕLAP KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ címû lapot... példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni: A megrendelõ (cég) neve:... Címe (város/község, irányítószám):... Utca, házszám:... Az ügyintézõ neve, telefonszáma:... Elõfizetési díj fél évre Ft negyedévre Ft Csekket kérek a befizetéshez Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát! Keltezés: cégszerû aláírás KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapja Megjelenik szükség szerint (általában kéthetenként). Fõszerkesztõ: dr. Bots Dénes. Szerkesztõség: 1055 Bp., Honvéd u Tel.: Telefax: Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www. mhk.hu Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató. Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon: , /240, 241 mellék. Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , vagy a internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf Terjesztés: tel./fax: , /245 mellék. Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: , fax: , A évi éves elõfizetési díj: Ft áfával. Egy példány ára: 1260 Ft áfával. Féléves elõfizetési díj: Ft áfával. A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja. A Közlekedési Értesítõ elektronikus formában az interneten is elérhetõ a /kozl_ertesito címen. HU ISSN Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

ELŐTERJESZTÉS. az Országos Érdekegyeztető Tanács részére

ELŐTERJESZTÉS. az Országos Érdekegyeztető Tanács részére Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavállalói Oldal Ikt.sz.: TERVEZET ELŐTERJESZTÉS az Országos Érdekegyeztető Tanács részére Az Alkotmánybíróság 720/B/2007. határozatával a Munka Törvénykönyvének az ipari

Részletesebben

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés Melléklet 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés legmagasabb díjairól 1 Tartalom 1. A belföldi helyközi (távolsági)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon 2/3. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Veszprém megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Pápa, Várpalota, Zirc, Balatonfűzfő, Veszprém, Balatonfüred, Ajka) 1. A menetjegyek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár)

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 2/1. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 1. A menetjegyek és bérletek fajtái

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról 2 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére.

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A Szendr i Hétszínvirág Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet A közalkalmazotti jogviszony id tartama: Határozatlan idej közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet tartalmazza. A rendelet

Részletesebben

Általános rendelkezés 1.

Általános rendelkezés 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.25.) számú rendelete a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM TERVEZET ELŐTERJESZTÉS A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról Budapest, 2007.

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/939-1/2013/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl

Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! I. Hivatali szervezeti változás

Tisztelt Közgyűlés! I. Hivatali szervezeti változás Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/273-11/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/215-1/2012/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Helyi menetrend szerinti

Részletesebben

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről I. Diákigazolvány Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy 2012. január

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5 oldal

1. oldal, összesen: 5 oldal 1. oldal, összesen: 5 oldal Ügyszám: 1039/B/2006 Első irat érkezett: Az ügy tárgya: Előadó Paczolay Péter Dr. alkotmánybíró: Támadott jogi aktus: Határozat száma: 4/2007. (II. 13.) AB határozat ABH oldalszáma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 30., kedd Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXIX. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI 630/2012. Előadó: Petrovszki Zoltán Mell.: szerződésmódosítás Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.)

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság határozatai és végzései

Az Alkotmánybíróság határozatai és végzései M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 11. szám 3547 VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és végzései Az Alkotmánybíróság 6/2011. (II. 3.) AB határozata A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

Tisztelt Társulási Tanács!

Tisztelt Társulási Tanács! Zalahaláp Sáska Község Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanács Elnökétől Szám: 2/51-1/2015. E l ő t e r j e s z t é s a Társulási Tanács 2015. január 15.-ei nyilvános ülésére Előterjesztő

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/7

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása 1. számú melléklet 1. számú melléklet Eljárási határidők és típusok összefoglalása Eljárás fajtája Közösségi értékhatárt elérő Nemzeti értékhatárt elérő I. EGY SZAKASZOS ELJÁRÁSOK 1. Nyílt eljárás 74.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. 199/2010. (VI. 18.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. 199/2010. (VI. 18.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek 105. szám Tartalomjegyzék 199/2010. (VI. 18.) Korm. rendelet 1/2010. (VI. 18.) NFM rendelet 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenõrzés részletes szabályairól A gazdasági és közlekedési miniszter feladat-

Részletesebben

a 7. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás

a 7. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 39. szám 3965 A nemzeti fejlesztési miniszter 12/2014. (III. 14.) NFM rendelete egyes miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Részletesebben

Országos Egészségfejlesztési Intézet

Országos Egészségfejlesztési Intézet Országos Egészségfejlesztési Intézet (Budapest, Nagyvárad tér 2.) pályázatot hirdet egészségfejlesztő konzulens munkakör betöltésére Munkakör pontos megnevezése: egészségfejlesztő konzulens Főbb feladatai:

Részletesebben

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző 1. Ügy megnevezése, tárgya A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. tv. 56. -60/C. alapján

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 12. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. OKTÓBER 11. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI ZMJVK 158/2012. (X.10.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK. OEP-utasítások

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK. OEP-utasítások VI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. AUGUSZTUS 15. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200. Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-011, Fax: 88/545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALÁNAK FŐJEGYZŐJE 8200.

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KIEGÉSZÍTÉSE

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KIEGÉSZÍTÉSE KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KIEGÉSZÍTÉSE a 2007. évi fogyasztói árkiegészítés 07152. számú szolgáltatáscsoportos részletezettségű éves összesítő bevallásához, valamint a fogyasztói árkiegészítés 07215. számú szolgáltatáscsoportos

Részletesebben

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szabadalmi Főosztály Villamossági Osztályára. szabadalmi elbíráló

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szabadalmi Főosztály Villamossági Osztályára. szabadalmi elbíráló A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. (1) bekezdése, a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben