KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE ÁPRILIS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2011. ÁPRILIS"

Átírás

1 61. ÉVFOLYAM 4. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE ÁPRILIS

2 FELELôS KIADÓ: Völgyesi Zsolt fôigazgató FELELÔS SZERKESZTÔ: Dr. Koren Csaba SZERKESZTÔK: Dr. Gulyás András Miletics Dániel Dr. Petôcz Mária Rétháti András A borítón: A 4-es villamosvonal Szegeden a Tisza Lajos körúton A borító 2. oldalán: Ilyen lesz az új mintamegálló Miskolcon a Selyemréten KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE Alapította a Közlekedéstudományi Egyesület. A közlekedésépítési szakterület mérnöki és tudományos havi lapja. HUNGARIAN REVIEW OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE INDEX: 163/832/1/2008 HU ISSN Kiadja: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Szerkesztôség: Széchenyi István Egyetem, UNIVERSITAS-Gyôr Nonprofit Kft Gyôr, Egyetem tér 1. Telefon: Fax: Design, nyomdai munka, hirdetések, elôfizetés: Press GT Kft Budapest, Üteg u. 49. Telefon: Fax: ; Internet: Lapigazgató: Hollauer Tibor Hirdetési igazgató: Mezô Gizi A cikkekben szereplô megállapítások és adatok a szerzôk véleményét és ismereteit fejezik ki és nem feltétlenül azonosak a szerkesztôk véleményével és ismereteivel. A lap tartalomjegyzéke és a korábbi lapszámok kereshetô formában elérhetôk itt: tartalom Dr. Becker László Dobrocsi Tamás A budapesti körgyûrûs villamosvonalak fejlesztése a Kohéziós Alap támogatásával 1 Komoróczy Imre Prebendárcsik Gyula Lebenszky Ákos Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt. Villamosmegállók egyedi koncepcióval, utastájékoztatás és megújuló energiaellátó hálózat 9 Dr. Németh Zoltán Ádám Villamos- és trolibusz-közlekedés fejlesztése Szegeden, Dr. Rigó Mihály Nyomuló centralizáció a hálózatfejlesztésben 24

3 KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 61. évfolyam, 4. szám ÁPRILIS A BUDAPESTI KÖRGYÛRÛS VILLAMOS- VONALAK FEJLESZTÉSE A KOHÉZIÓS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL DR. BECKER LÁSZLÓ 1 DOBROCSI TAMÁS 2 Elôzmények Budapest fôváros adottságai kiváló lehetôségét adják a kötöttpályára alapozott területi fejlôdésnek olvasható Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve évi kiadásában. Ugyanezen stratégiai dokumentumot az önkormányzat által 2009-ben jóváhagyott új változata megerôsíti: Budapest közlekedéshálózatának fejlôdése, a város múltja és jelenlegi szerkezete, kiterjedtsége, városkörnyéki kapcsolatai és közlekedési adottságai azt indokolják, hogy a közösségi közlekedés gerinchálózata alapvetôen a kötöttpályás hálózatra épüljön, melynek elemei elsôsorban a metró, az új üzemmódú korszerû gyorsvasúti vonalak, valamint a jelentôsebb utasforgalmú, gyûrû irányú kapcsolatokat és a városon keresztül haladó sugár irányú kapcsolatokat biztosító közúti vasúti vonalak. Erre alapozva döntött a fôvárosi önkormányzat a budapesti körgyûrûs villamosvonalak korszerûsítésérôl és továbbfejlesztésérôl, amikor 2004-ben az 1-es és 3-as villamosvonalak projektjét EU-támogatásra javasolta a kormánynak. Stratégiai célrendszer Budapest fôvárost a politikai, közigazgatási és gazdasági változásokkal telt elmúlt húsz évben erôs gazdasági és társadalmi fejlôdés jellemezte. Átalakult a gazdasági szerkezet, a foglalkoztatási struktúra, a kereskedelem és a területfelhasználás. Ezzel együtt megváltozott a népesség száma és összetétele, nôttek a fajlagos utazási igények és a motorizációs szint, átalakultak az utazási szokások. Az eszközválasztásban a személygépjármû térhódítása és a közforgalmú közlekedés utasforgalmának csökkenése jellemzô. Míg 1985-ben a budapesti modal-split a közforgalmú közlekedés javára 85 15% volt, 1994-re ez az arány 67 33%-ra csökkent. A Budapesten belüli helyváltoztatásoknál ma már 60 40%-os a közösségi/egyéni közlekedés aránya, a városhatárt átlépô forgalomban pedig ez a megoszlás már csak 40 60%, és folyamatosan romlik. Az 1-es és 3-as villamosvonal továbbfejlesztésének célrendszere ennek megfelelôen az alábbi. A stratégiai cél a közösségi közlekedés részarányának növelése. Budapest városszerkezete, a munkahelyi és lakóterületek elhelyezkedése miatt a legnagyobb utasforgalmi áramlatok sugár irányúak. A fô utasforgalmi irányokba kiépült metróhálózat szállítja a teljes budapesti utasforgalom 23%-át. Szintén sugár irányú kapcsolatot biztosít a négy HÉV-vonal melynek hálózati kapcsolatai kedvezôtlenek (egyik vonal sem éri el az utazások többségének úti célját) továbbá néhány jelentôs utasforgalmú közúti vasúti viszonylat. A sugár irányú közforgalmú közlekedési fôirányokat gyûrû irányban három jelentôs közúti vasúti vonal köti össze: a 4-es, 6-os, az 1, 1A és a 3, 62-es villamosviszonylatok. Hálózati szerepük kettôs. Egyrészt a sugár irányú gyorsvasúti hálózat és a fôbb sugár irányú közúti vasúti viszonylatok egyes elemei közötti kapcsolatot biztosítják, de jelentôs helyi kiszolgáló szerepet is ellátnak (1. ábra). A 4-es 6-os viszonylat korszerûsítése a Combino villamosjármûvek forgalomba állításával és a teljes infrastruktúra felújításával korábban megtörtént. Az 1-es és 3-as villamosvonalak fejlesztésével tehát a következô célok teljesíthetôk. A projek átfogó célja a közösségi közlekedés fejlesztése a gyûrû irányú kötöttpályás kapcsolatok fejlesztésével, melynek alapján a projekt konkrét célja: az elérhetôség javítása (gyûrûirányú vonalak fejlesztése) intermodalitás (új közösségi közlekedési kapcsolatok létrehozása, meglévô kapcsolatok fejlesztése) a szolgáltatási színvonal jelentôs javítása, a vonalak mûszaki infrastruktúrájának korszerûsítése, az utaskiszolgálás, utastájékoztatás színvonalának emelése a vonalak megnövelt, teljes hosszában az esélyegyenlôség biztosítása (a vonali infrastruktúra és a gördülôállomány fejlesztésével) a közösségi közlekedés versenyképességének növelése (utazási és eljutási idôk csökkentése, a közösségi közlekedés forgalomtechnikai elônyben részesítése). Beavatkozások A projekt megvalósíthatósági tanulmánya alapján kiválasztott változat az egyes vonalakon az alábbi beavatkozásokat tartalmazza. 1-es villamosvonal (2. ábra) a Bécsi út Kerepesi út között a közúti vasúti infrastruktúra (vágány, energiaellátás, peronok stb.) teljes korszerûsítése a vonal átvezetése a Lágymányosi hídon és meghosszabbítása a Fehérvári útig a teljes vonalon az esélyegyenlôség biztosítása a peronok átépítésével és a megállók mozgásukban korlátozottak számára való elérhetôségének javításával az utaskomfort biztosítása: peronfedés, peronberendezések, utastájékoztatás stb. a teljes vonalon a villamosok forgalomtechnikai elônyben részesítése. 3-as villamosvonal (3. ábra) a Mexikói út Ecseri út között részleges pályarekonstrukció a Fehér úton és a Kôrösi Csoma úton teljes pályarekonstrukció a Bihari úti egyvágányú szakasz kétvágányúvá történô átépítése az energiaellátás részleges korszerûsítése, 1 Budapest Fôváros Polgármesteri Hivatal 2 Közlekedés Kft. 1

4 2011. ÁPRILIS KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 61. évfolyam, 4. szám 1. ábra: A Budapesti Közlekedési Zrt. hálózata és lefedettsége a teljes vonalon az esélyegyenlôség biztosítása a peronok átépítésével és a megállók mozgásukban korlátozottak számára való elérhetôségének javításával az utaskomfort biztosítása: peronfedés, peronberendezések, utastájékoztatás stb. a teljes vonalon a villamosok forgalomtechnikai elônyben részesítése. Az egyes beavatkozások mûszaki tartalmát az 1-es és 3-as villamosvonalakra vonatkozóan az alábbiakban mutatjuk be. Az 1-es villamosvonal fejlesztésének mûszaki öszszefoglalása A pálya nagymértékû korszerûsítésével egyide-jûleg a teljes vonalon megtörténik a peronok átépítése emelt szintû peronok 26 cm peronmagassággal és 1,33 m vágánytengelytôl való távolsággal, min. 56 m peronhosszal; megtörténik a peronok arculati megújítása egységes térkô burkolat, egységes peronberendezések, egységes kialakítású utasvárók kerülnek elhelyezésre. Az egyes szakaszokra (4. ábra) vonatkozó fejlesztéseket a következôkben ismertetjük. I. szakasz: Bécsi út Kerepesi út (hossza: 8330 pályaméter, 15 megállóhely) A pálya a jelenlegi nyomvonalán kerül felújításra. Kiemelt figyelmet kap a Vörösvári úton a Rendelôintézet Szentlélek tér közötti szakasz, ahol füves vágány építése valósul meg, és további zöldfelület-rendezésre is sor kerül. A Bécsi út végállomásnál a villamosvasúti jelzôberendezést korszerûsíteni fogják. Komoly kihívás lesz a forgalomterelés miatt az Árpád híd pályafelújítása. A Szentlélek tér megálló intermodális jelentôsége miatt teljes peronfedést kap, és az esélyegyenlôséget liftek beépítésével biztosítják a szentendrei HÉV és a BKV buszvégállomása felé. Ezen a szakaszon az energiaellátás részleges korszerûsítése során az erôátviteli és vontatási kábelek és a felsôvezeték-hálózat 2

5 KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 61. évfolyam, 4. szám ÁPRILIS 2. ábra: Az 1-es villamosvonal fejlesztése cseréje történik meg, a vonalat tápláló áramátalakítók kisebb korszerûsítése és az áram-visszavezetés kiépítése mellett. Az I. szakasz pesti oldalán is jelentôs zöldfelület-rendezésre kerül sor: ahol a geometriai adottságok lehetôvé teszik, a jelenlegi betonfelületek helyére zöldfelületek kerülnek. A pályaépítéssel érintett szakaszokon helyenként a közúti forgalmi sávok korrekciója is szükséges, mely útépítéssel, forgalomtechnikai beavatkozással és az érintett közmûvek kiváltásával, ill. védelembe helyezésével jár. II. szakasz: Kerepesi út Lágymányosi híd (hossza: 5117 pályaméter, 9 megállóhely) Ezen a szakaszon csak kisebb beavatkozásokra kerül sor: a STRAIL típusú útátjárók cseréje (Kôbányai út, Kismartoni u.), a keresztezô villamosvágányok átszelésének cseréje (Kôbányai út), a Soroksári út feletti hídon dilatációs készülék beépítése, az Üllôi úti megállóhely elôtt egy új vágánykapcsolat kiépítése és a ferencvárosi kocsiszínbe vezetô kiágazás kitérôinek vezérelése és fedezôjelzôjének korszerûsítése történik meg. III. IV. szakasz: Lágymányosi híd Fehérvári út (3,14 km új pálya, 5 új megállóhely) A korábbi, Budafoki útig (III. szakasz) történô meghosszabbítást a projekt elôkészítési ideje alatt a IV. szakasz (Budafoki út Szerémi út Fehérvári út) tervezése/engedélyeztetése beérte, így ezt összevontan kezeljük, mint új kiépítésû vonalszakaszt. Az új szakaszon megtörténik a vonal átvezetése a Lágymányosi hídon, kiépül az új pálya a levezetô töltés (Dombóvári út mellett) Szerémi út Hengermalom u. nyomvonalon a Fehérvári útig. Öt új megállóhely létesül (Nádorkerti út, Budafoki út, Szerémi út, Hengermalom u. és Fehérvári út), a Fehérvári útnál ideiglenes végállomás és üzemi kapcsolat létesül, egyidejûleg a jelenlegi ideiglenes végállomást a Lágymányosi hídnál elbontják. Az új villamosvasúti pálya új energiaellátási rendszert kap, két új áramátalakítóval (Vágóhíd és Lágymányos). A 3-as villamosvonal fejlesztésének mûszaki összefoglalása A teljes vonalon a pálya korszerûsítésével egyidejûleg megtörténik a peronok átépítése emelt szintû peronok 26 cm peronmagassággal és 1,33 m vágánytengelytôl való távolsággal, min. 39 m peronhosszal; megtörténik a peronok arculati megújítása egységes térkô burkolat, egységes peronberendezések, egységes kialakítású utasvárók kerülnek elhelyezésre. Az egyes szakaszokra (5. ábra) vonatkozó fejlesztéseket a következôkben ismertetjük. 3

6 2011. ÁPRILIS KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 61. évfolyam, 4. szám 3. ábra: A 3-as villamosvonal fejlesztése I. III. szakasz: Mexikói út Éles sarok A három tervezési szakaszon a pálya részlegesen kerül korszerûsítésre az Erzsébet királyné útján a vágánytengelyt széthúzzák, valamint a villamospálya gömbsüvegsoros védelmet kap; a Fogarasi úti útátjáró átépül; a Finommechanika és Terebesi utca megállók között a vágány teljes felújítására kerül sor. Ezen a szakaszon az energiaellátás részleges korszerûsítése során az erôátviteli és vontatási kábelek cseréje valósul meg, a vonalat tápláló áramátalakítók kisebb korszerûsítése és az áram-visszavezetés kiépítése mellett. IV. VIII. szakasz: Éles sarok Határ út Az Éles saroktól délre jelentôsebb pálya-korszerûsítésekre kerül sor az Éles sarok és a Mázsa tér között. A Kôrösi Csoma úton új közös közösségi közlekedési sáv kerül kialakításra a buszok és a villamos számára a Harmat utca és a Fehér út között; a Harmat utcától délre füves vágány létesül, a Szent László tér Ligeti tér közötti szakaszon új visszafogási lehetôség kiépítésére kerül sor. A Bihari úton a jelenlegi egyvágányú pályaszakaszt kétvágányúra építik ki, a Balkán utcai és az FKFtelep elôtti útátjárók korszerûsítése, valamint a Köteles utcai ív korrekciója megtörténik. Ezen a szakaszon az energiaellátás részleges korszerûsítése során az erôátviteli és vontatási kábelek, valamint a felsôvezeték-tartó oszlopok és a felsôvezeték-hálózat cseréjét hajtják végre, a vonalat tápláló áramátalakítók kisebb korszerûsítése és az áram-viszszavezetés kiépítése mellett. Ami kimaradt Az 1-es és 3-as gyûrûs villamosvonalak vonalvezetésük révén rendkívül jó hálózati kapcsolatokat jelentenek a sugár irányú fôbb villamosvonalakkal, illetve BKV-buszvonalakkal, valamint a metró jelenlegi és tervezett (4-es metró II. szakasz) vonalaival. Érintik a HÉV egyes vonalait és több helyen találkoznak a MÁV vonalaival, valamint a Volán egyes járataival (6. ábra). A csatlakozási pontokban az 1-es és 3-as villamos megállóhelyei a könnyebb és gyorsabb átszállást figyelembe véve kerülnek korszerûsítésre, azonban a tényleges intermodalitás megvalósításához a kapcsolatok másik oldalát is fejleszteni kellene, azaz az átszállási csomópont integrált átépítésére lenne szükség ezt a jelenlegi projekt nem tudta felvállalni. A 3-as villamos hálózati szerepét jelenôsen növelni kellene a vonal mindkét irányú meghosszabbításával (7. ábra). Az északi irányú meghosszabbítással be lehetne kötni a MÁV Vác Veresegyház elôvárosi viszonylatát és a XIII. kerület egyik fontos sugárirányú villamos vonalát (14-es villamos) ez jelentôs többletberu- 4

7 KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 61. évfolyam, 4. szám ÁPRILIS 4. ábra: Az 1-es villamosvonal fejlesztési szakaszai házást igényel a rákosrendezôi felüljáró (Szegedi út) megépítése miatt. A déli irányú meghosszabbítás elsô ütemében tisztázni kell a vonalvezetést Pesterzsébet városközpont közösségi közlekedési ellátásának meghatározásával, távlati ütemében pedig ki kell alakítani a déli átvezetés részletes koncepcióját és megvalósíthatóságát a Soroksári- és a Nagy-Duna-ágon keresztül Budafokig, szintén tetemes többletberuházások vállalásával a hidak megépítése miatt. Az 1-es villamos vonalvezetése egybeesik az Árpád híd Róbert Károly körút Hungária körút Könyves Kálmán körút emelt sebességû (70 km/h) közúti pályájával. A viszonylag nagy megállótávolságok felvetik a villamosjáratok emelt sebességû üzemeltetésének a lehetôségét ami az eljutási idôk rövidülése révén jelentôsen javítaná a viszonylat versenyképességét. A sebességnöveléshez azonban az Országos Vasúti Szabályzatot (OVSz II.) több vonatkozó helyen módosítani szükséges. (Így különösen a kiépítési sebesség-elkülönített pálya, a keresztezési és megközelítési paraméterek, a pálya igénybevétele és felügyelete kérdéseiben), valamint a KRESZ elôírásait is módosítani kell a villamos számára engedélyezett sebesség tekintetében. Ugyancsak felül kell vizsgálni a növelt villamossebesség bevezetéséhez a Közúti vasúti pályaépítési és fenntartási mûszaki adatok és elôírások ( Sárga könyv BKV Zrt. belsô utasítás) idevágó fejezeteit is. A projekt elôkészítésének tanulságai Az 1-es és 3-as körgyûrûs villamosvonalak projekt ötlete 2004 novemberében fogalmazódott meg, amikor a kormány felhívására a közötti finanszírozási idôszakra projektjavaslatokat kellett a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek benyújtani. A pro- jekt bekerült a kormány 1067/2005. (2005. június) kormányhatározatába, ahol az elôkészítés (megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési tervek, EU-pályázati dokumentáció, ajánlati tervek és ajánlati felhívás) számára jelentôs támogatást hagytak jóvá. A támogatási szerzôdés aláírása fél évet vett igénybe, és végül 2006 októberében jött létre a szakértôi konzorciummal a szerzôdés az elôkészítési munkák elvégzésére. A szakértôi munka elsô feladata a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése volt, melyhez a megrendelôi igények és a támogatói rendszer által támasztott követelmények többszöri változása, illetve pontosítása okán az eredeti elképzelésekkel ellentétben csaknem egy évre volt szükség. Kiemelendô egyik oldalról a megrendelô és a szakértôk együttmûködése az alternatíva vizsgálatok kapcsán a menet közben felvetôdô, mûszaki tartalom változtatása okozta munka- és idôráfordítás, illetve a másik oldalról a mûszaki tartalom elszámolhatósági kritériumainak változása. A mûszaki tartalom pontosításának az elhúzódása magával hozta az engedélyezési tervek elkészültének késedelmét, és így azok benyújtása a hatósághoz a tervezett április 30. helyett több mint egy évvel késôbb, június 1-jén történt meg. Végül a pályázatot 2008 decemberében sikerült benyújtani. Ennek megfelelôen a támogatási döntés a kormány június 24-i ülésén született meg. A támogatási szerzôdés aláírására 150 nap állt rendelkezésre, melyhez az engedélyek megszerzésére és a Fôvárosi Közgyûlés jóváhagyó döntésére volt szükség. Idôközben november 10-re mindkét villamosvonal vasút- és közúthatósági engedélyei jogerôre emelkedtek. 5

8 2011. ÁPRILIS KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 61. évfolyam, 4. szám 5. ábra: A 3-as villamosvonal fejlesztési szakaszai Az engedélyezési folyamat a vonalas kötöttpályás közlekedési beruházásnak megfelelôen a közúthatósági, a vasúthatósági és az építéshatósági engedélyek megszerzését jelentette. Az elôzô két engedélytípus megszerzése a szokásos szakmai mederben zajlott, az építéshatósági engedély azonban a hatóságok és a felügyeleti szervek között hatásköri értelmezési eltérések miatt körbejárt, és végül a Fôvárosi Ítélôtábla precedens döntésére volt szükség az engedély megszerzéséhez. A projekt hosszadalmas elôkészítése (8. ábra) után, a támogatói döntés és az engedélyek birtokában a támogatási szerzôdés aláírása következett volna, melyrôl azonban a felgyülemlett elôkészítési kockázatok miatt a projektgazda Fôváros nem tudott dönteni: a december 17-i Fôvárosi Közgyûlés nem hozott határozatot az 1-es és 3-as villamosok továbbfejlesztése projekt támogatási szerzôdésének tárgyában. A végrehajtott kockázatelemzés áttekintette a projekt mûszaki tartalmában megjelent bizonytalanságokat, a beruházási kockázatokat, az üzemeltetô már most azonosítható kockázatait (1. táblázat), és öt kérdésben minôsítette a projekt korábban elfogadott mûszaki tartalmát nem kellôen véglegesítettnek: elhibázott Budafoki úti végállomás, a 3-as villamos déli meghosszabbításának nyomvonalvezetése közlekedésszakmai szempontból vitatott, a felújításra kiválasztott pályaszakaszokon kívül a rossz mûszaki állapotuk miatt továbbiak bevonása szükséges a projektbe, az utasvárók megépítésének a költsége nincs betervezve, a BKV Zrt. nem rendelkezik az új villamosokat is kezelô jármûstratégiával. A fentiek alapján a Fôvárosi Közgyûlés március 11-én a projekt kockázatainak kezelését írta elô, és elhalasztotta a támogatási szerzôdés aláírását. A fôvárosi közgyûlési döntés alapján a támogatási szerzôdés aláírása az elôírt határidôig nem történhetett meg, ezért a támogatási döntés hatályát vesztette. Ugyanakkor mivel a projekt KözOP akciótervi nevesítésére már sor került az NFÜ lehetôséget adott július 31-ig egy új, átdolgozott pályázat benyújtására a támogatási döntés elnyerése érdekében. A projekt gyors és hatékony átdolgozásához közös Városháza BKV munkacsoport került felállításra. A kedvezôtlen helyzetben sikerült széles körû konszenzuson alapuló, mindenki számára (Fôváros, BKV, civil szervezetek) elfogadott projektet kialakítani. Így jelenleg a projekt naprakész, frissített mûszaki tartalommal rendelkezik (jelen cikkünkben bemutatott mûszaki tartalommal), de az új jármûveket külön projektben tervezi a Fôváros beszerezni, így a finanszírozás kedvezôbbé vált. 6

9 KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 61. évfolyam, 4. szám ÁPRILIS 6. ábra: Intermodális csomópontok 1. táblázat: A projekt kockázatai Szakmai kockázatok Beruházási kockázatok Üzemeltetési kockázatok Sok felújítás, kevés fejlesztés Költségkalkulációk eltérései Kivitelezési közbeszerzéshez kiviteli tervek Fehérvári útig történô meghosszabbítás Topánka utcai nyomvonal A kivitelezés organizációja Lágymányosi átvezetés Beruházási kockázatok Megállóhelyi utasvárók, perontetôk engedélyezése és kialakítása Bécsi úti végállomás biztosítóberendezése NKH-engedély elôírásai 3-as villamos hosszabbítására Siemens TraffiCom esetleges versenyelônye Buszpótlások költségei Pályarekonstrukció, szakaszok és azok árazása A 3-as villamos leromlott állapotú vonalszakaszai A projekten kívüli megvalósítás többlet forrásigénye Áramátalakítók és azok árazása Felsôvezeték-tartó oszlopoknál nem került sor komplex oszlopvizsgálatra 7

10 2011. ÁPRILIS KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 61. évfolyam, 4. szám 7. ábra: A 3-as villamosvonal meghosszabbítása 8. ábra: A projekt elôkészítésének mérföldkövei Folytatás a 17. oldalon 8

11 KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 61. évfolyam, 4. szám ÁPRILIS ZÖLD NYÍL MISKOLCI VILLAMOS PROJEKT VILLAMOSMEGÁLLÓK EGYEDI KONCEPCIÓVAL, UTASTÁJÉKOZTATÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAELLÁTÓ HÁLÓZAT KOMORÓCZY IMRE 1 PREBENDÁRCSIK GYULA 2 LEBENSZKY ÁKOS 3 A Miskolc városi villamosvasút fejlesztése nagyprojekt ( ), mely magába foglalja a teljes villamospálya rekonstrukcióját a város kelet nyugat irányú tengelyében (1. ábra), 1,4 kilométer új pályaszakasz építését, valamint 31 új villamosjármû beszerzését, a város történetének legnagyobb beruházása. A Zöld Nyíl által elnyert európai uniós támogatás, melynek áfával számított összköltsége Ft, lehetôvé teszi, hogy a villamospálya mellett felújításra kerüljön a teljes felsôvezeték-rendszer, csökkenjen a zaj- és rezgésterhelés, megvalósuljon az akadálymentes közlekedés, korszerû utastájékoztató eszközök kerüljenek a megállókba, és végül, de nem utolsó sorban megújuljon az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. villamosjavító bázisa. A megszokottól eltérô közlekedéstervezési szemlélet A Zöld Nyíl projekt egyik különleges elemét az új villamosmegállók képezik, mivel az eddig megszokottól eltérô közlekedéstervezési szemléleten túlmutatóan, egyedi építészeti arculatot is adnak a projektnek. A fiatal miskolci tervezô 4 a megállók kapcsán mindig azt hangsúlyozza, hogy a villamospálya nemcsak sín és felsôvezeték, hanem egy olyan léptékû mûtárgy, ami városépítészetileg is komoly befolyásoló tényezô, mivel a pálya a várost és a fôutcát is átszeli, és a város gerincét is alkotja egyben. A megállók tervezése során építészeti szempontból egységes, ugyanakkor mégis egyedi arculat kialakítása volt a cél: alapvetôen egységes arculatú, de városrészenként eltérô megjelenésû megállókat létrehozni. Külföldi példaként hasonló koncepcióként meg kell említeni azt a Hannover Line D-t, ami szintén a teljes vonalhossz arculatának kidolgozásával foglalkozott. Az átfogó koncepció kialakításakor az egyik fô szempont volt, hogy a villamospályán végigutazva Miskolc csaknem teljes hoszszában bejárható, és a város teljes története kibontakozik az utazó szeme elôtt. A megállók egységes szerkezeti keretbe foglalt, a környezetbe illô és városrészekre jellemzô anyaghasználatával lehetôség nyílik arra, hogy változatos, színes képpé álljon össze a villamosmegállók sora, ugyanakkor megmaradjon a ritmusa is. Ez az egységes formavilág kohéziós erôként tud mûködni. Az eredeti villamosvonal megállói sokszor csak egy táblával vannak kijelölve, a legtöbb helyen keskeny peronon várakoznak az utasok esôben, hóban, védôtetô nélkül. (2. ábra) Az új megállók viszont szélesebbek, akadálymentes megközelítésük biztosítva van, és az esôbeállóknak köszönhetôen védelmet nyújtanak rossz idôben is (3. ábra). Ezek az esôbeállók lettek a peronok legkarakteresebb építészeti elemei, melyek formailag egyszerû vonalvezetésû elemek sorolásából épülnek fel. A Zöld Nyíl mint környezettudatos közösségi közlekedési forma koncepciójához illeszkedve a peronszigetek lezárásában minél nagyobb zöld felület biztosítása volt az irányelv, ahol az útviszonyok azt lehetôvé teszik. Ezen túlmenôen a megállókat hangulatossá, színesebbé teszi a növényvályús kialakítás. A megállók révén a villamospálya a város közbiztonsági tengelyeként is funkcionál, mivel térfigyelô kamerákkal és segélyhívókkal vannak felszerelve. Egyedi anyaghasználat A megállók egymástól való megkülönböztetésére, egyedivé tételére az egyik legjobb mód, ha a megállók különbözô anyagokkal van jelölve (4. ábra). A legfontosabb szempont a megálló használhatósága volt, azaz, hogy az anyag olyan formában jelenjen meg, hogy semmilyen körülmények között ne korlátozza a megálló használhatóságát. Az egyedi anyagok használata mellett a megállóváz kialakítása is döntô fontosságú, azon belül is, hogy a tervezett megálló alkalmas legyen a sorozatgyártásra. Mindezek alapján a tervezô választása a vasbetonra esett, ami üzemben sablonnal elôregyártható, és látszó felületként, jó minôségben esztétikus megjelenésû, nem igényel burkolatot. Az esztétikus megjelenés érdekében a betonhoz fehércement hozzáadásával elkerülhetô a klasszikus panelbeton szín kialakulása, és a szerkezet világos kavics használatával fehér mûkôhatású lett. A vandalizmus (graffitik) elkerülése érdekében színtelen, lemosható felülettel lettek kezelve a megállók esôbeállói. A megújuló megállók közül melyek között találhatók normál, kiemelt és csomóponti megállók is két példát emelnénk ki: az elsô és egyben mintamegálló a projekt kivitelezésében a Selyemréti megálló, melynek környezete inhomogén és kiemelt megálló státusszal rendelkezik. Mintamegálló abban az értelemben, hogy elsôként felépítve és kialakítva, a megálló lehetôséget nyújt arra, hogy az utasok és a miskolciak is nyomon követhessék a végleges építészeti arculat kialakulását, illetve véleményezzék azt. Ezen túlmenôen tervezési és kivitelezési szempontból is hasznos, hiszen mielôtt a sorozatgyártás beindulna, feltérképezhetôk azok az esetleges gyerekbetegségek, melyeket még szükséges kijavítani, esetleg bizonyos dolgokat újragondolni mind a tervezô, mind pedig a kivitelezô 5 részérôl. A Selyemréti megálló esetében építészetileg és anyaghasználatban nehezen lelhetôek fel olyan karakteres elemek, melyek beépítése egyértelmûen utal a területre. Kiemelkedô középületek találhatóak a környezetben, azonban ezek anyaghasználata nem egységes, és nem határozza meg a szóban forgó területet. A MÁV-kórház rendelôintézete építészetileg is értékes épületegyüttes, azonban a megálló mégis inkább a Selyemréti strandfürdô megállójaként ismert. Ezért esett a tervezô választása az üvegtéglára, mely uszodák és fürdôk gyakran használt építészeti eleme. Megjelenésével visszaidézi a víz felületi játékát. 1 Projektigazgató, MVK Zrt. 2 Pálya- és létesítménykarbantartó üzemvezetô, MVK Zrt. 3 Ügyvezetô, Corvus Telecom Kft. 4 Juhász-Nagy Balázs, RRM21 Kft. 5 Miskolci Zöld Nyíl Konzorcium: COLAS ALTERRA Építôipari Zrt., COLAS-ÚT Építôipari Zrt., WIS Befektetési és Kereskedelmi Zrt., PENTAVIA Építôipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9

12 2011. ÁPRILIS KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 61. évfolyam, 4. szám 2. ábra: Villamosmegállók. Ilyen volt: régi megálló a Gyôri kapuban 3. ábra: Villamosmegállók. Ilyen lesz: új mintamegálló a Selyemréten A Szent Anna tér Miskolc elsô villamos-végállomásaként különösen fontos a Zöld Nyíl projekt keretében, hiszen közlekedéstörténeti jelentôségû pontként jelenik meg. A megálló azonban a vasúttörténeti jelentôségén túl a Szent Anna templom közvetlen szomszédságában helyezkedik el, valamint vonzáskörzetében több mûvészeti iskola és gimnázium is található. A megállóra jellemzô mottóban nincs hiány ezen a helyen. A diákok nyüzsgése, a mûvészeti képzések kiállításai ehelyütt nagyon élôvé tehetik a környezetet, de a mûemléki környezet mégis visszafogottabb megjelenést igényel. A tervezô mindezek alapján egy kiállítást álmodott meg a megállóban a miskolci villamos történeti jelentôségének bemutatására, kiegészítésként festett üveg hátteret tervezett. Szerkezeti ismertetés 1. ábra: Miskolc villamosközlekedésének vonalhálózati képe a megállókkal az RRM 21 Kft. által készített tanulmánytervbôl A megállóhely lefedése fehér színû, elôregyártott, szálerôsített, nagy szilárdságú finombetonból készül. Szerkezetileg befogással egyenértékû lehorgonyzással rögzített oszlopokra szerelt konzolos gerendákból áll, amelyekre 12 cm vastag vasbeton lemezek terhelnek. A vasbeton lemezek 2%-os lejtésben vannak fektetve. Szállítás után, szerelés elôtt, a vasbeton pillérek aljára elôrefúrt talpakat szerelnek fel, majd a pilléreket ezekkel a talpakkal együtt emelik e helyükre. Az alaptestbe betonozáskor sablon segítségével helyezik el a lehorgonyzó csavarokat, és ezekre a csa- 10

13 KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 61. évfolyam, 4. szám ÁPRILIS 4. ábra: Anyaghasználati lehetôségek az RRM 21 Kft. által készített tanulmánytervbôl varokra ültetik rá az oszlopokat, amiket a szintbeállítás, valamint az alaprajzi finombeállítás után véglegesen rögzítenek. (5. ábra) Peronburkolatok A peronburkolatok meghatározásakor az esztétikai szempontokon túlmenôen olyan méretrendû burkolati rendszer kiválasztása volt a cél, amely a peronméretekhez a legjobban illeszthetô. A Semmelrock Umbriano térkô gránitszürke-fehér színben nem hivalkodó, mégis elegáns burkolata a peronoknak. A burkolati színek kiválasztásakor is az volt a hangsúlyos, hogy a hivalkodó, kellemetlen színkombinációk elkerüljék. Ezzel együtt lehet az akadálymentesítés szempontjainak megfelelni, melyek a taktilis felületi megjelenésen túl színben, árnyalatban kontrasztos eltérést írnak elô. Ezért is esett a választás a homogén, szürkeárnyalatos rendszerre, mely a peronfelépítmény fehér színével együtt harmonikus képet nyújt. Közvilágítás, peronvilágítás A peronok világítása a hangulatvilágításon túl a közvilágítás, illetve a peronok szükséges megvilágítási mértékének biztosítására is szolgál. Alkonykapcsolóval megállópáronként összehangolva kapcsol be a világítás. A lámpatestek mérete a peronok lefedésének méretrendjéhez igazodik mm hosszú fénycsöves lámpatestek kerülnek beépítésre. A lámpatestek színe harmonizál a peronberendezés egyéb fémszerkezeteivel, azokkal egyezô porszórt festést kap. A Zöld Nyíl ITS-rendszerének bemutatása Napjainkra a közösségi közlekedés egyik legnagyobb kihívása a megfelelô színvonalú jármûvek beszerzése és a tetszetôs megállók és végállomások kialakítása mellett a korszerû utastájékoztatás biztosítása lett. A legfontosabb érintkezési felület a közlekedési vállalat és az utas között az utastájékoztatási rendszer. A közösségi oldalakon is megjelentek már a menetrendek, és a leggyakrabban használt elektronikus eszköz, a mobiltelefon is lassan önálló jegymédiummá, illetve az utazás szempontjából is használható kommunikációs eszközzé válik hamarosan. Egy modern utastájékoztató rendszernek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie: Legyen egyszerû módja az információszerzésnek, akár tábláról vagy információs pultról beszélünk, s mindez essen az utas útjába, gyalogosan, a villamoson, buszon vagy otthon a számítógépen. 11

14 2011. ÁPRILIS KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 61. évfolyam, 4. szám 5. ábra: A Miskolci Építészeti Kamara kiállítására készült tablókép a megállók bemutatására (RRM 21 Kft.) Az utasok a tervezett információkhoz képesti jelentôs eltéréseket tudják meg, ha lehet az utazás megkezdése elôtt vagy utazás közben. Különösen fontosak ezek az információk a szolgáltatás összeomlása esetén. Ez ugyanis bármikor bekövetkezhet. Lehet kisebb-nagyobb késés, baleset, árvíz, esetleg sztrájk, ami ha bekövetkezik, az utasok semmi tájékoztatást nem kapva, egyre idegesebben, minden kilátás nélkül várakoznak a megállóban vagy az éppen egyhelyben rostokoló jármûveken. Az információ forrása legyen autentikus, konzisztens. Azaz ugyanazt lehessen elérni interneten, mint a megállóhelyi vagy a jármûfedélzeti kijelzôkön. Az utastájékoztató rendszernek az egyirányú információközlés mellett (úgymint menetrend, öszszesítô tábla, megállóhelyi kijelzôk), a megfelelô médiumokon (internet, interaktív infopult, mobiltelefon) nyújtania kell bizonyos proaktivitási lehetôségeket az utasnak. Lehetôséget kell biztosítani a visszakérdezésre és az optimális útvonal megtervezésére (idôben, árban, az átszállások optimálása tekintetében). A Zöld Nyíl Miskolci Villamos Nagyprojekt keretében a fenti kívánalmak maximális figyelembevételével lett kialakítva az utastájékoztató rendszer ábra: A kommunikációs hálózat két flat ring kialakítású gyûrûje A Zöld Nyíl ITS-rendszerének elemei: nagysebességû optikai gerinchálózat vezeték nélküli kommunikációs alrendszer utastájékoztató alrendszer távmegfigyelô alrendszer (IP-kamerák) segélyhívó alrendszer infrastruktúra-felügyeleti alrendszer (IS) elônyben részesítés irányító alrendszer (ERI). Nagysebességû optikai gerinchálózat A miskolci Zöld Nyíl Projekt keretében a villamospálya rekonstrukciója során a sínpárok között hat darab, 110 mm-es PVC- 6 Corvus Telecom Kft. 12

15 KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 61. évfolyam, 4. szám ÁPRILIS csôbôl álló alépítménykészült, amelynek elsôdleges feladata a peroni rendszerek vezetékhálózatának (0,4 kv-os áramellátás, optikai gerinchálózat) biztonságos üzemi körülmények között történô elhelyezhetôsége. Egy kommunikációs rendszer megbízhatóságát nagy mértékben a fizikai kábelezés megvalósítása határozza meg. Könnyen belátható, hogy komoly, nagy rendelkezésre állású adatátviteli rendszert csak jó minôségû kábelezésre lehet építeni. A kábelezés talán legmeghatározóbb eleme a kábel elhelyezésére szolgáló al-, illetve felépítmény. Az alépítménnyel szemben az alábbi elvárások támaszthatóak: legyen folyamatos (ne legyen beszakadva ) ne legyen benne víz- vagy gázbetörés legyen benne rágcsálók elleni védelem a kábelt könnyen bele lehessen húzni legyen bôvíthetô legyen benne az elágazásoknál a kötések elhelyezésére elegendô hely legyen benne hely a tartalékok elhelyezésére legyen folyamatosan dokumentált legyen karbantartva. Az alépítményben három LPE 32 mm-es csôvel lesz bélelve az optikai kábel megfelelô mechanikai védelme érdekében. A behúzás után még két béléscsô szabadon marad, melyeket egyéb kommunikációs szolgáltatónak bérbe lehet adni. Az alépítménybe 4 12 FVE szálszervezésû monomódusú, 48 szálas optikai kábel lesz behúzva. A kommunikációs hálózat topológiai szempontból két flat ring kialakítású gyûrôbôl fog állni (6. ábra). Az egyik gyûrû (A gyûrû) a sínpálya északi oldalán elhelyezkedô végpontokat (peronok) ölelné fel, míg a másik (B gyûrû) a sínpálya déli oldalán találhatóakat. Ezen megoldásnak az az elônye, hogy esetleges szálszakadás esetén a gyûrûbe felfûzött eszközök kerülôirányon újra felépítik az összeköttetést, így a kiesési idô nagymértékben lecsökken, növelve ezzel a rendszernek a rendelkezésre állását. Az aktív berendezéseket a peronokon található elektromos elosztószekrényben kialakított részben helyezzük el. Az aktív eszközök tekintetében a választás a DLink cég eszközeire esett, mert az MVK Zrt. LAN-hálózata ilyen eszközökbôl lett kialakítva, és évek óta kifogástalanul mûködnek. Vezeték nélküli kommunikációs alrendszer A vezeték nélküli kommunikációs hálózatnak az alábbi kitételeknek kell megfelelnie: megfelelô lefedettség biztosítása a vonalhálózat mentén a jármûvek és a nem vezetékes kapcsolatokon, esetlegesen a hálózatra feljelentkezô berendezések (pl.: vezérelt kitérô, áramátalakító-állomás stb.) számára megfelelô titkosítással rendelkezô adatkapcsolat felépítése fast-hand-over-képes kommunikáció biztosítása központilag legyen menedzselhetô legyen kompatibilis az MVK Zrt. jelenlegi hálózati elemeivel. A fentieknek megfelelve, a választás a DLink cég wireless switching technológiára épülô DWS-324 típusú switchére esett, amely a biztonság mellett képes biztosítani a megfelelô rugalmasságot is a rendszer kialakítása során. A vezeték nélküli rendszer úgy mûködik, hogy a rendszer szinte teljes intelligenciája a switchben összpontosul, míg a rácsatlakoztatott AP-k (hozzáférési pontok) csak a fizikai kapcsolat megvalósításával foglalkoznak. A rendszer képes arra, hogy a megállók környezetében biztosítani tudják az IP-kapcsolat lehetôségét. Ezen az IP-kapcsolaton aztán már csak jogosultság kérdése, hogy mit lehet elérni a végpontról (belsô kommunikációs rendszerek, esetleg internet). További funkcióként kínálkozik a jármûfedélzeti berendezés telepítése, amely lehetôséget biztosít az alábbi funkciók kihasználására: fast-hand-over-képes kapcsolattartás a jármû és a legközelebbi peron között ne legyen szükség fedélzeti GSM-kátyára a jármû-összeköttetés megvalósítása során (nincs havi kártya- és adatforgalmi díj!) legyen lehetôség a jármûvön internetszolgáltatás igénybevételére (extra szolgáltatás az utazóközönségnek) legyen lehetôség a jármûvön a fedélzeti IP-kamera képeinek az átvitelére. Utastájékoztató alrendszer Az utastájékoztatási kijelzôket a láthatósági szempontok miatt az utasáramlásra merôlegesen helyezzük ki a peronokra. Az utastájékoztató környezetek három csoportja: kiemelt szintû megállóhelyi utastájékoztató környezet normál utastájékoztató környezet csomóponti utastájékoztató környezet. Az utastájékoztató környezetekkel kapcsolatos általános elvárások: megfelelô láthatóság nappali és éjszakai üzemben környezeti fényviszonyokhoz alkalmazkodó automatikus fényerô-szabályozás, legalább 20 m olvashatósági távolság (DIN 1450 szerint) legalább 120 olvashatósági szög biztosítása megfelelô kontrasztos kijelzést biztosító sárga-fekete, vagy kék-fehér szín alkalmazása full mátrix felbontás a kijelzôn megjeleníthetô karakter mérete legalább 50 mm magas legyen, a kijelzôk befoglaló méretei: normál kijelzô: mm kiemelt szintû kijelzô: mm csomóponti kijelzô: mm A megállóhely típusa szerinti megkötések: A megállóhelyek utastájékoztatási igénye egy legalább kétsoros információmegjelenítô eszközt igényel. A kijelzô a perontetô alsó részén legyen rögzítve úgy, hogy alsó síkja a peron alapszintjétôl legalább 2250 mm-re lehet. A kijelzô hosszúsági mérete lehet nagyobb és kilóghat a perontetô alól, de nem nyúlhat be az ûrszelvénybe. A kijelzô információtartalma: pontos idô és hômérséklet megjelenítése az adott megálló megnevezése az adott megállóba érkezô járatok azonosítása, ill. az érkezés várható ideje forgalmi zavar esetén: a megállóhelyet is tartalmazó adott viszonylaton a fennálló forgalmi zavar leírása. Hangbemondás: környezeti zajhoz illeszkedô hangerô-szabályozás a kijelzô tartalmazza a hangbemondás eszközeit és annak 3 méteres körzetében hallható hang elôre letöltött sablonok alapján történô hangalapú tájékoztatás, amelyet a központi diszpécser képes vezérelni központi irányító diszpécser által történô hangbemondás. 13

16 2011. ÁPRILIS KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 61. évfolyam, 4. szám 7. ábra: A régi áramhálózat 8. ábra: Az új áramhálózat A kiemelt szintû megállóhelyeken infopult funkciókat kell biztosítani: érintôkijelzôs kivitel webalapú utastájékoztatási funkciók elérésének biztosítása útvonaltervezô elérése térképmegjelenítési lehetôség menetrend elérése. Vontatásienergia-ellátó hálózat felújítása a projektben A nagyprojekt keretein belül a városi villamosvasút vontatásienergia-ellátó hálózatának felújítása is megtörténik. A felújítás elsô üteme 2010-ben a villamospályát, a felsôvezeték-hálózatot és a hozzá tartozó tápkábelhálózatot érintette a Tiszai pályaudvar és a Thököly u. közötti szakaszon. Áramellátási rendszer ismertetése A felújítást megelôzôen a villamosvonalat három áramátalakító állomás táplálta. A vonal keleti szakaszát az Arany János utcai, a középsôt Jánosi Ferenc utcai, a nyugatit pedig a Negyedik utcai áramátalakító. (7. ábra) A három áramátalakító a szomszédos állomásokkal kooperációs kábelhálózaton keresztül kisegítô energiaellátást tud biztosítani egy esetleges üzemzavar vagy karbantartás esetén. A felújítási munkák megkezdése elôtt, mérési adatok alapján, a Központi telepen és a diósgyôri szakaszon a villamosok csúcsidejében feszültségletörések jelentkeztek. Ez több esetekben okozott zavarokat a villamosjármûvek és az áramátalakító állomások 14

17 KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 61. évfolyam, 4. szám ÁPRILIS 1. táblázat: A sugaras és párhuzamos táplálás elônyei és hátrányai Elônyök Hátrányok Sugaras A karbantartások alkalmával munkavédelmi szempontból egyszerûbb megoldás Egyszerûbb a védelem beállítása A betáplálástól távoli pontokon feszültségletörések keletkeznek A feszültségeloszlás nem homogén Az állomás kiesése esetén a táplált vonalon megszûnik a feszültség Párhuzamos Megoszlik a terhelô áram A hálózati veszteség 30 50%-kal csökken Kiegyenlítôdnek a feszültségviszonyok Kedvezô feszültségeloszlás Kedvezô az energia-visszatáplálás szempontjából A visszatápláló fékezés szempontjából a párhuzamos táplálási mód elônyösebb, mint a sugaras. A villamosan egybefüggô, hosszabb tápszakaszokon közlekedô nagyobb jármûmennyiség miatt nagyobb a fékezések gyakorisága, és nagyobb eséllyel lesz a tápszakaszon közlekedô olyan jármû, amelyik a visszatáplált energiát fel tudja használni. Csak azonos feszültségértékû állomásokat lehet párhuzamos üzemre kapcsolni, különben kiegyenlítô áramok folynak Fokozottan ügyelni kell a karbantartások alkalmával 2. táblázat: 2010 és 2009 ugyanazon idôszaka átlag-hômérsékletének összehasonlítása Idôszak Havi átlaghômérséklet C %-os változás november 7, november 9, december 2, december táblázat: A villamosjármûvek kiadása Idôszak Tatra KT8D5 db november 387 %-os csökkenés Kocsikiadás SGP E1 db %-os csökkenés SGP C3 db november december december üzemében. Ez a kedvezôtlen állapot elsôsorban az elégtelen vezeték-keresztmetszetek miatt jön létre. A tervezôi számításokkal alátámasztott áramellátás-rekonstrukció lényege, hogy: a táplálás módja az eddigi sugaras rendszerrôl párhuzamos táplálásra változzon az energiaellátás a hálózat mentén végigfutó három 1000 mm 2 Al földkábelrôl történjen épüljön két áramátalakító állomás a hálózat végpontjain Az egyik végpontra javasolt állomás a Diósgyôr, Batsányi János utcai területen kap helyet. A javasolt áramátalakítót a vonalhosszabbítás és a feszültségviszonyok indokolják. A másik végponti állomás a Komplex telepen létesítendô MVK áramátalakítót elsôsorban az új jármûvek terhelési viszonyai, valamint a vonalhálózattól függetleníthetô betáplálás teszi indokolttá, így ellátást tud biztosítani egy esetleges üzemzavar vagy karbantartás esetén (8. ábra). Az energiaellátás racionalizálásának elemzése A sugaras és a párhuzamos táplálási módok elônyeit és hátrányait mutatja be az 1. táblázat. sugaras táplálásúnak tekintjük azt a tápszakaszt, amelyet egyidejûleg egy pontján táplálunk párhuzamos táplálásúnak vesszük azt a szakaszt, ahol a tápszakasz két végpontján egyidejû a betáplálás. Tapasztalatok az átépítésre vonatkozóan A pályafelújítást követôen, a novemberi decemberi adatokat összehasonlítva az elôzô év ugyanezen idôszakával, az elemzés az Arany J. és a Jánosi utcai állomásra terjedt ki. Az alábbi táblázatokban a villamosenergia-mennyiségeket, átlaghômérsékleteket, a jármûkiadásokat, valamint a futott kilométereket hasonlítottuk össze a bázisév és a év 15

18 2011. ÁPRILIS KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 61. évfolyam, 4. szám 4. táblázat: A futásteljesítmény Idôszak Tátra KT8D5 km november %-os csökkenés Futásteljesítmény SGP E1 km %-os csökkenés SGP C3 km november december december táblázat: A villamosenergia-fogyasztás alakulása (Arany János utcai áramátalakító) Havi átlaghômérséklet Arany J. áramátalakító Lekötés: 1000 kw Idôszak C %-os változás SW, kwh %-os csökkenés P max, kw %-os csökkenés november 7, november 9, december 2, december táblázat: A villamosenergia-fogyasztás alakulása (Jánosi F. áramátalakító) Havi átlaghômérséklet Jánosi F. áramátalakító Lekötés: 800 kw Idôszak C %-os változás SW, kwh %-os csökkenés P max, kw %-os csökkenés november 7, november 9, december 2, december felújítás utáni idôszakában mért adataival. A kapott adatokat elemeztük. Hômérséklet 2010 novemberében 26%-kal volt melegebb, mint az azt megelôzô év ugyan ezen idôszakában, míg decemberben 148%-kal alacsonyabb volt az átlaghômérséklet (2. táblázat). Az idôjárás jelentôsen befolyásolja a villamosenergia-fogyasztást oly módon, hogy hideg idôben a jármûvek fûtésére fordított energiaszükséglet magasabb. Jármûkiadás 2010-ben a Tatra villamosok forgalomban lévô darabszáma nem változott jelentôs mértékben. A bécsi néven ismert SGP E1 típusú jármûvek kiadása novemberben 18, decemberben 8%-kal esett vissza. Az ugyanezen típus által vontatott SGP C3 típusú pótkocsik forgalomba állítása vizsgált idôszakában teljesen megszûnt. A kocsikiadás a két év azonos idôszakára vetítve átlagosan 7,7%.kal esett vissza (3. táblázat). A kocsikiadások visszaesése a futásteljesítményt is csökkentette (4. táblázat). A Tatrák átlagosan 10%-kal, az SGP-k 11%-kal futottak kevesebbet, mint az elôzô évben, tehát összességében 10,5%-kal került kevesebb kilométer a jármûállományba. A különbözô idôszakokban történt hômérséklet-ingadozás ellenére csökkenô tendenciát mutat az energiafelhasználás. Villamosenergia-fogyasztás alakulása Az Arany János utcai áramátalakító sugaras módon táplálta eddig az Arany J. köz Tiszai pu. közötti szakaszt, valamint a központi telephelyet. Az új átalakított hálózaton a megnövekedett keresztmetszeteken kevesebb energia vész el, a betáplált egyenfeszültség nem fûti feleslegesen a tápvezetékeket. A negyedórás vizsgált teljesítmény is kiegyenlítettebb lett, mint korábban. Célszerû azonban a hômérséklet függvényében is vizsgálni az áramfogyasztást. A decemberi, százalékosan nagymértékû lehûlés ellenére is csökkenés látható az elfogyasztott energiamennyiségben, valamint a felhasznált maximum teljesítményben. A fogyasztáscsökkenés november december hónapokhoz viszonyítva hasonló hónapjai összesen kwh volt, ami a Magyar Villamos Mûvek Közleményeiben megjelent, háztartások régiók szerinti átlagfogyasztása szerint 722 északmagyarországi háztartás (a tájékoztató összehasonlító adatot az ELMÛ-ÉMÁSZ adatbázisából vettük) egyhónapos fogyasztása. A megtakarítás tehát jelentôs (5. táblázat). A Jánosi Ferenc áramátalakító által táplált hálózatot még csak részben érintette a hálózatfelújítás, ennek ellenére itt is láthatók eredmények az energiamegtakarítás területén. A november december hónapra viszonyítva átlagosan 16%-os fogyasztáscsökkenés volt tapasztalható (6. táblázat). 16

19 KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 61. évfolyam, 4. szám ÁPRILIS A két áramátalakítót tekintve az Arany János utcai esetében a november december hónapra viszonyított átlagos 22%-os fogyasztáscsökkenés egyértelmûen a jó minôségû energiaellátó hálózatnak köszönhetô, még akkor is, ha az összes jármûkilométer 10%-kal csökkent. A mérési eredményekbôl levonható az a következtetés, hogy egy áramátalakítóhoz tartozó tápvezeték-rekonstrukció a futásteljesítmények csökkenését figyelembe véve az Arany János áramátalakító esetében 10% energiamegtakarítást eredményezett, míg a Jánosi Ferenc áramátalakítót vizsgálva 6%-os energiamegtakarításról beszélhetünk. Várható elôrevetítés Ha a felújítás teljesen elkészül, akkor a Jánosi utcai állomáson jelentkezô 6%-os megtakarítás várhatóan 10,5%-ra emelkedik, míg a teljes vonalon összesen 30% energiamegtakarítás várható. Összefoglalás A Zöld Nyíl Villamos Projekt annak ellenére, hogy nagyban felborítja Miskolc közlekedését a kivitelezés idôszaka alatt, melyet a városlakók és az utazóközönség sokszor nehezen tolerál hosszú távon megteremti annak a lehetôségét, hogy európai színvonalú, környezetbarát, versenyképes villamosközlekedéssel büszkélkedhessen a megyeszékhely, ugyanakkor további fejlesztéseket is vonz maga után a városban. A megállók révén a város arculata is megújul, üzemeltetôi oldalról gazdaságosabb mûködés valósul meg, és végül, de nem utolsó sorban megvalósulhat a projekt alapcélkitûzése: a közösségi közlekedés vonzóvá tétele, a színvonal növelése, az utazóközönség érdekeinek kiszolgálása. A fejlôdés azonban nem állhat meg a Zöld Nyíllal, a városfejlesztési koncepciónak megfelelve újabb városi és elôvárosi közlekedési fejlesztésekre van lehetôség a város észak déli tengelyén. Forrás Juhász-Nagy Balázs, RRM21 Kft. SUMMARY Green Arrow Miskolc Tramway Project: Tram Stops with Unique Concept, Passenger Information and Modernized Power Supply System The Major Project Miskolc Urban Tramway Development, including the full reconstruction of the existing track (10 km) on the East-West axis of the city, the construction of a new tramline section (1,4 km) and the procurement of 31 new tram vehicles, is the largest ever investment in the history of Miskolc. The project, supported by the EU Cohesion Fund with a gross cost of some 140 MEUR, enables to renew besides the rail tracks the full overhead wire system, to decrease the noise and vibration load, to provide for the equal opportunities, to install modern passenger information devices in the tram stops, and last but not least to modernize the tram depot of the local public transportation company. The character of the affected parts of the city is improved through the new stops, and as a fundamental aim of the project the attractiveness of the public transport will be achieved. According to the urban development concept, there are also new challenges in the future for urban and suburban transportation development on the North-South axis of Miskolc. Folytatás a 8. oldalról Összefoglalás Budapest növekvô mobilitási igényeit kielégítendô a közösségi közlekedés versenyképességét csak úgy lehet megteremteni, ha a legfontosabb hálózati viszonylatokat a kor szakmai színvonalának megfelelôen fejlesztjük. Az 1-es és 3-as körgyûrûs villamosvonalak fejlesztése a szükséges pályarekonstrukciók mellett jelentôs hálózati fejlesztést nyújt, az üzemeltetés gazdaságosságát és megbízhatóságát javítja az energiaellátás korszerûsítésével, valamint az utaskomfortot javítja az esélyegyenlôség, az eljutási idôk csökkentése és az utastájékoztatás fejlesztésével. A beruházás magán hordozza a nagyprojekt tipikus sajátosságait: erôs stratégiai megalapozást kell biztosítani; a projekt stabilitását az elôkészítés hosszú idôigénye és a különbözô helyi érdekviszonyok jelentôsen kockáztatják; a vonalas infrastruktúra engedélyezési eljárásrendszere összetett és elôre nem látható kockázatokat is rejt; a projektgazda (2011. február 1-jétôl a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.)csak erôs projektmenedzsmenttel és széles körû konszenzusra törekvéssel tudja érdemben csökkenteni a kockázatokat. SUMMARY Development of Circular Tramlines of Budapest with the Assistance of EU Cohesion Fund In order to satisfy the increasing mobility demands of Budapest, the competitiveness of the public transport can be achieved only if the most important routes are developed according to the stateof-the-art of professional level of knowledge and technology. The planned complex development of the circular tram lines No.1. (16,5 km) and No.3. (13,5 km) in Budapest includes the necessary rail track reconstruction works, but provides in addition also significant network development, by improving the economic and reliable operation through the modernization of the power supply system and the passenger comfort through the development of the passenger information system, by the provision for equal opportunities and by the reduction of travel times. The investment has all the typical features of a major project: it must show a strong strategic founding; the stability of the project is at significant risk due to the long timely demand of the preparatory phase and the involved several particular interest groups; the complex approval procedure system of the linear transportation infrastructure includes also a number of nonpredictable risks. The Principal is able to decrease the risks on its merits only with strong project management and striving at broad consensus. 17

20 2011. ÁPRILIS KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 61. évfolyam, 4. szám VILLAMOS- ÉS TROLIBUSZ-KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE SZEGEDEN, DR. NÉMETH ZOLTÁN ÁDÁM 1 Szeged tömegközlekedésének projekt elôtti helyzete Szegeden jelenleg két tömegközlekedési szolgáltató (az önkormányzati tulajdonú Szegedi Közlekedési Kft. és az állami tulajdonú Tisza Volán Zrt.) végzi az utasok szállítását villamosokkal, trolibuszokkal és autóbuszokkal. A napi 220 ezer elszállított utas tekintetében a két cég közötti megoszlás 2008-ban 49:51% volt, ebbôl 26% utas jutott a négy villamosvonalra, 23% utas a négy trolibusz vonalra, és 51% a 32 autóbusz-viszonylatra. Az elektromos közösségi közlekedés jelenleg a körtöltésen belüli sûrûn lakott területekre koncentrálódik, azonban vannak fontos gerinchálózati útirányok (Szilléri sugárút, Rókusi körút, Újszeged), amelyek csak autóbusszal érhetôk el. A körtöltésen túli ritkábban lakott kertvárosias részek feltárását autóbuszok végzik. A várost kettészeli a Tisza folyó, a közösségi közlekedés a meglévô két híd közül fôleg a Belvárosi hidat használja. A fontos utasáramlási irányok a Belváros felé mutatnak, azonban vannak haránt irányú utasáramlási irányok a körutak mentén is, amelyek fôként abból adódnak, hogy egy nagyobb lakótelep jött létre az északi városrészben a külsô körút mentén. A projekt elején a közösségi villamosközlekedési hálózat leromlott állapotban volt annak ellenére, hogy 2002-ben a Dugonics téri kettôs körforgalom átépítésével elindult egy fejlesztési folyamat ben felújításra került a 3-as és a 4-es villamosvonal közös szakasza a Tisza Lajos körút teljes átépítésével és közös tömegközlekedési sáv kialakításával. Az 1-es vonalon a kritikus ívek helyére korszerû zajcsillapított pályaszerkezet került ban a 4-es villamosvonal végállomásain deltaforduló és hurokforduló épült, amelyek lehetôvé tették az elavult FVV-villamosok kiváltását Tatra villamosokkal. Miért szükséges fejleszteni? A város stratégiai céljai között szerepel egy vonzó, színvonalas közösségi közlekedési kínálat kialakítása, hogy a mindennapi utazásokat gyorsabbá, kellemesebbé tegye, és az autóhasználattal versenybe szálljon. A város a fejlesztést az Európai Unió Kohéziós Alapjának finanszírozási támogatásával tervezi megvalósítani. Az Európai Unió közlekedéspolitikája, a fenntartható mobilitás jegyében ösztönzi a környezetbarát, közforgalmú közlekedést. Szeged hatályos Közlekedésfejlesztési koncepciójában (Kfk.) szerepel: Kiemelten fontos a közösségi közlekedés részarányának fenntartása, lehetôség szerinti növelése. Korszerûsíteni és fejleszteni kell a közforgalmú szolgáltatás minôségét. A közösségi közlekedést még a közúti forgalom rovására is érdemes támogatni. (XLV., XLVI., XLIX. cél.) A városi környezet szennyezéséért elsôsorban a közlekedés felelôs. A személygépkocsik elárasztják az utakat, a forgalmi dugók állandósulnak a városban. A kipufogógázok, a szálló por, a zaj mindinkább veszélyezteti egészségünket. Az autók egyre több helyet igényelnek, parkolóhellyé változnak köztereink, csökken a bennünket körülvevô zöldterület. A forgalom növekedésével a balesetek száma is emelkedik. Ezért létfontosságú, hogy városunkban vonzó közösségi közlekedést kínáljunk az autóforgalom növekedésével szemben. A korszerû elektromos közlekedés kiemelten környezetkímélô, hiszen a legkevesebb káros anyaggal, csendesen üzemel. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005-ben az elektromos közforgalmú közlekedés fejlesztését biztosító projekt megvalósítását határozta el (602/2005. (XI. 11.) Kgy. sz. határozat). A projekt összeállítása A fejlesztések meghatározása 2004-ben kezdôdött. A kormány elôször 2005-ben döntött a nagyprojekt elindításáról. Az egyes javaslatok közlekedési és környezeti hatását, költségüket és eredményességüket részletes megvalósíthatósági tanulmány vizsgálta. Az elérendô célkitûzések, szempontok a következôk voltak: A nagy kapacitású, zéró emissziós elektromos tömegközlekedési gerinchálózat korszerûsítése, utazási sebességének és komfortjának, színvonalának javítása. A gerinchálózat továbbfejlesztése a legerôsebb közlekedési irányokban, hogy azok közvetlen, környezetbarát kapcsolatot nyerjenek a Belvárosba. Minden fejlesztésnek az utazási idô csökkenését kell eredményeznie. A kor színvonalának mindenben megfelelô, vonzó közforgalmú kínálat megteremtése, hogy az egyéni gépkocsihasználat korlátozható legyen a Belvárosban és más érzékeny területeken. Együttmûködés, egymásra építés a környezetbarát közlekedési módokkal: a vasúttal, a buszokkal, a kerékpározással és az akadálymentes gyalogosközlekedéssel. A szolgáltatás legyen megbízható, könnyen hozzáférhetô, mindenütt elérhetô áttekinthetô tájékoztatással, friss információval. A tartós és folyamatos üzemeltetéshez szükséges mûszaki háttér kialakítása. A fejlesztések 29,5 milliárd forintba kerülnek, a projekt elszámolható költségeinek 86,3 százalékát vissza nem térítendô támogatás formájában biztosítja az Európai Unió Kohéziós Alapja és a magyar kormány. A városnak ezt az összeget 4 milliárd forint önrésszel kell kiegészítenie. Az elôkészítés költségeit mintegy kétharmad részben a kormány támogatta. A fejlesztési javaslat beépült a Nemzeti Fejlesztési Terv Közlekedési Operatív Programjába. A kivitelezés a pályázati feltételekbôl adódóan már ban megkezdôdött, és a tervek szerint 2012-ben fejezôdik be. A fejlesztés elemei A projekt az elektromos közösségi hálózat komplex fejlesztését valósítja meg: korszerûsíti Szeged mindhárom meglévô villamos- 1 projektmenedzser, Szeged Pólus Kft. 18

Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt. Szeged 2013. január 23.

Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt. Szeged 2013. január 23. Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt Szeged 2013. január 23. A közösségi villamos közlekedés története 1/3 A kezdetek 1897. július 10-én indult az első villamos, a forgalmat 9 darab motor és 4 darab pótkocsival

Részletesebben

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK TERVEZÉSÉNEK TAPASZTALATAI Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC TÁRSASÁGUNK A FŐMTERV ZRT. Az ország egyik legnagyobb infrastruktúra tervezője 60 éve aktív

Részletesebben

VII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP

VII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP VII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP Elek István: A közelmúlt és közeljövő szegedi pályás fejlesztései Közelmúlt 2008-2014(?) Szeged elektromos közösségi közlekedés fejlesztése nagyprojekt CCI 2008HU161PR014

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése 2012. szeptember 18. Berger András projektvezető Budapesti Közlekedési Központ FUTÁR projekt célok és eszközök Célok A közösségi

Részletesebben

VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP

VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP Elek István: A közelmúlt és közeljövő szegedi pályás fejlesztései Közelmúlt 2008-2012 Közelmúlt és jelen 2014-2015 1. Füves felületű vágányok ügye 3.820 m ilyen vágány

Részletesebben

FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE. Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged

FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE. Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged TÁRSASÁGUNK A FŐMTERV ZRT. A közlekedés minden szakterületében részt veszünk Kötöttpályás tervezési tevékenységeink Közúti

Részletesebben

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN. Szűr Árpád. (tervező) Vasútépítés

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN. Szűr Árpád. (tervező) Vasútépítés A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN Szűr Árpád (tervező) Vasútépítés Budapest, 2013. november 28. Történeti áttekintés Tartalom Megvalósításra

Részletesebben

(KÖZOP-5.5.0-09-2010-0025)

(KÖZOP-5.5.0-09-2010-0025) Budapest 1-es villamos vonalának felújítása és meghosszabbítása a Kerepesi út és a Fehérvári út között (KÖZOP-5.5.0-09-2010-0025) vállalkozási szerződés keretén belül Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/82

Részletesebben

Curriculum Vitae. Tapasztó Sándor Születési dátum: 1976 április 21. Cím:

Curriculum Vitae. Tapasztó Sándor Születési dátum: 1976 április 21. Cím: Curriculum Vitae Név Tapasztó Sándor Születési dátum: 1976 április 21. Cím: 6720, Tisza L. krt. 36-38. I. em.1. Tel.: +36-30-8220274 E-mail: saoni76@gmail.com TANULMÁNYOK: 2005-2006 Budapesti Műszaki és

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

A fenntartható városi mobilitás és városfejlesztés Budapesten. Kangyerka Ádám

A fenntartható városi mobilitás és városfejlesztés Budapesten. Kangyerka Ádám Mozdulj a jó irányba! Fenntartható Városi Közlekedési Tervek XI. Európai Mobilitási Hét előkészítő Kecskemét, 2012. május 24-25. A fenntartható városi mobilitás és városfejlesztés Budapesten Kangyerka

Részletesebben

Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28.

Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Dorner Lajos és Sebestyén István közlekedési szakértők Balatoni Integrációs

Részletesebben

Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése

Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése 2013. július 29. Befejezõdött a Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztését célzó beruházás. A DKV Zrt.

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

GYSEV Zrt. eredmények és fejlesztések a nyugat-dunántúli vasúti közlekedés elmúlt három évéből. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató

GYSEV Zrt. eredmények és fejlesztések a nyugat-dunántúli vasúti közlekedés elmúlt három évéből. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. eredmények és fejlesztések a nyugat-dunántúli vasúti közlekedés elmúlt három évéből Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató A GYSEV ZRT. Elmúlt 3 évének történései Miről is lesz szó A működést

Részletesebben

58. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZÚTI ÉS MÉLYÉPÍTÉSI SZEMLE 2008. SZEPTEMBER

58. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZÚTI ÉS MÉLYÉPÍTÉSI SZEMLE 2008. SZEPTEMBER 58. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZÚTI ÉS MÉLYÉPÍTÉSI SZEMLE 2008. SZEPTEMBER FeLeLÔS kiadó: kerékgyártó Attila mb. fôigazgató FeLeLÔS SZerkeSZtÔ: Dr. koren Csaba SZerkeSZtÔk Dr. Gulyás András rétháti András Dr.

Részletesebben

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Közlekedésfejlesztés Magyarországon Aktualitások Balatonföldvár, 2012. május 15-17. Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Kerényi László Sándor főosztályvezető

Részletesebben

VI. VÁROSI VILLAMOSVASÚTI PÁLYA NAP Szeged, 2013. április 10. Miskolc városi villamosvasút fejlesztése projekt

VI. VÁROSI VILLAMOSVASÚTI PÁLYA NAP Szeged, 2013. április 10. Miskolc városi villamosvasút fejlesztése projekt VI. VÁROSI VILLAMOSVASÚTI PÁLYA NAP Szeged, 2013. április 10. Miskolc városi villamosvasút fejlesztése projekt A projekt előrehaladása 2012. január 17-től menetrendszerinti villamosközlekedés Felső-Majláth

Részletesebben

Az 1-es villamos Rákóczi hídon való meghosszabbításához kapcsolódó változásokról

Az 1-es villamos Rákóczi hídon való meghosszabbításához kapcsolódó változásokról Az 1-es villamos Rákóczi hídon való meghosszabbításához kapcsolódó változásokról 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslat A BKK 2014 nyarán megkezdte az 1-es villamosvonal Rákóczi hídon át, az

Részletesebben

A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében

A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK kikérte az utazóközönség véleményét a 35-ös viszonylat Corvin út térségi útvonal-módosításával

Részletesebben

Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén. Szombathely, 2013.09.19.

Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén. Szombathely, 2013.09.19. Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén Szombathely, 2013.09.19. A fejlesztési ügynökség tevékenységei Nyugat-dunántúli Operatív Program pályázatainak kezelése

Részletesebben

Budapest közlekedés koncepciója

Budapest közlekedés koncepciója BUDAPEST ÚJ DIMENZIÓI Heti Válasz urbanisztika konferencia sorozat Budapest, 2011. november 29. Budapest közlekedés koncepciója Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ Tartalom Budapest

Részletesebben

A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői. A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben

A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői. A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben BME Közlekedésautomatikai Tanszék Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat 3. rész A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben Metróvonalak vonalvezetése

Részletesebben

Budai fonódó villamoshálózat. A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről

Budai fonódó villamoshálózat. A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről Budai fonódó villamoshálózat A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről A fejlesztés lényege az Észak- és Közép-budai villamoshálózat kapcsolatainak kiépítése, mellyel egy átjárható, fonódó

Részletesebben

FELHÍVÁS. a vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzését szolgáló fejlesztések megvalósítására

FELHÍVÁS. a vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzését szolgáló fejlesztések megvalósítására FELHÍVÁS a vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzését szolgáló fejlesztések megvalósítására Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása

Részletesebben

Balatoni vasútvonalak rekonstrukciója

Balatoni vasútvonalak rekonstrukciója Balatoni vasútvonalak rekonstrukciója Nemzeti Közlekedési Napok 2014 Siófok, 2014. október 29. Dorner Lajos Kronológia A térség korábbi közlekedési stratégiájának felülvizsgálata 2005 A Balaton Nagytérség

Részletesebben

Személyszállítási törvény hatósági feladatai végrehajtásának tapasztalatai és a jövőbeni elképzelések

Személyszállítási törvény hatósági feladatai végrehajtásának tapasztalatai és a jövőbeni elképzelések Személyszállítási törvény hatósági feladatai végrehajtásának tapasztalatai és a jövőbeni elképzelések Előadó: Bíró József elnökhelyettes Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal vezető A személyszállítási törvény

Részletesebben

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt.

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. ITS fejlesztés Budapesten Rónai Gergely fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. A fővárosi ITS kezdetei Nemzeti Közlekedési Napok 2013 - ITS fejlesztés Budapesten 2 ITS fejlesztések szervezeti háttere Budapest

Részletesebben

Mobilitás-utazási módok

Mobilitás-utazási módok Mobilitás-utazási módok Utazási igények oka. Területi munkamegosztás Fajlagos utazási igény Utazásra fordított idő-megtett távolság Mobilitás alakulása Utazási módok Egyéni közlekedés Időpont és útvonal

Részletesebben

ITS fejlesztések Pécs közösségi közlekedésében

ITS fejlesztések Pécs közösségi közlekedésében 1 Pécs, 2013. május 23. ITS fejlesztések Pécs közösségi közlekedésében 1 / Tartalom Az előadás során érintett témakörök: 1. Az ITS Master Plan szerepe a városoknál 2. BRT Bus Rapid Transit, közösségi közlekedés

Részletesebben

Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása. összefoglaló jelentés 2009. december 14.

Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása. összefoglaló jelentés 2009. december 14. Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása összefoglaló jelentés 2009. december 14. Projekt megnevezése Forrás Támogatási kérelem kódszám

Részletesebben

ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton. Nagy Ádám Tomaschek Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt.

ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton. Nagy Ádám Tomaschek Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt. ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton Nagy Ádám Tomaschek Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt. Időutazás (2005.) MARABU Kiindulási helyzet - Heterogén, többnyire elöregedett, korszerűtlen eszközpark

Részletesebben

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése KÖZOP 5.5.0-09-11-0027 KÖZLEKEDÉSI PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSI NAPOK Visegrád, 2013. november 26-27. Dobrocsi Tamás Előzmények 2011 novemberben Kormányhatározat

Részletesebben

Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt. Miskolc, 2012. április 3.

Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt. Miskolc, 2012. április 3. Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt Miskolc, 2012. április 3. A közösségi villamos közlekedés története 1/3 A kezdetek 1897. július 10-én indult az első villamos, a forgalmat 9 darab motor és 4 darab pótkocsival

Részletesebben

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Gecse Gergely, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. október 29. Nemzeti Közlekedési Napok 2014, Siófok

Részletesebben

Új forgalomirányító és utastájékoztató rendszer a Kisalföld Volán Zrt.-nél

Új forgalomirányító és utastájékoztató rendszer a Kisalföld Volán Zrt.-nél Új forgalomirányító és utastájékoztató rendszer a Kisalföld Volán Zrt.-nél Mihályka Imre személyszállítási igazgató Bognár László forgalmi és kereskedelmi igazgatóhelyettes Az előadás felépítése A Kisalföld

Részletesebben

Távközlési Szolgálat

Távközlési Szolgálat Távközlési Szolgálat TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE a BKV Zrt. területén alkalmazott vezeték nélküli hírközlő, adatátviteli berendezések és utastájékoztató berendezések üzemeltetése, karbantartása,

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

CHARACTERIZATION OF PEOPLE

CHARACTERIZATION OF PEOPLE CONFERENCE ABOUT THE STATUS AND FUTURE OF THE EDUCATIONAL AND R&D SERVICES FOR THE VEHICLE INDUSTRY CHARACTERIZATION OF PEOPLE MOVEMENT BY USING MOBILE CELLULAR INFORMATION László Nádai "Smarter Transport"

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi Célegyenesben a Bubi 1 Közlekedés Koordinációs Központ Kerékpáros Konferencia 2013. szeptember 19. A budapesti közbringa rendszer előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON AKTUALITÁSOK Balatonföldvár, 2012. május 15-17. A közlekedés helyzete és az állami költségvetés Dr. Kovács Árpád Elnök Költségvetési Tanács Múltidézés A rendszerváltozás

Részletesebben

IV. VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP. A közelmúlt és közeljövő BUDAPESTI pályás fejlesztései

IV. VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP. A közelmúlt és közeljövő BUDAPESTI pályás fejlesztései IV. VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP A közelmúlt és közeljövő BUDAPESTI pályás fejlesztései Előhegyi Zoltán MISKOLC, 2011.04.20. 1 Budapest kötöttpályás hálózata számokban Naturális adatok HÉV Metró Villamos

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára Tárgy: DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú

Részletesebben

ATTAC: A"rac&ve Urban Public Transport for Accessible Ci&es Vonzó közösségi közlekedés az elérhető városokért

ATTAC: Arac&ve Urban Public Transport for Accessible Ci&es Vonzó közösségi közlekedés az elérhető városokért ATTAC: A"rac&ve Urban Public Transport for Accessible Ci&es Vonzó közösségi közlekedés az elérhető városokért 2011. Január 2013. december Az Európai Unió Délkelet- Európai Transznacionális EgyüMműködési

Részletesebben

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Szuppinger Péter REC 2013.05.08. Szentendre Integrált közlekedéstervezés és a kerékpározás Miért integrált? Cél: Miért kerékpározás, integrált? mint mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Tapasztalat:

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása

A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK Zrt. kikérte utasai véleményét a 15-ös, 115-ös és 133-as viszonylatok közlekedési rendjének

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12.

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. 1 A Bubi előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

Közlekedésbiztonság, mint a tömegközlekedés legfontosabb minőségi eleme

Közlekedésbiztonság, mint a tömegközlekedés legfontosabb minőségi eleme Közlekedésbiztonság, mint a tömegközlekedés legfontosabb minőségi eleme Balesetek és következményeik Prevenciós eszközök, módszerek a BKV Zrt-nél Előadó: Berhidi Zsolt BKV Zrt., Forgalombiztonsági és Üzemeltetési

Részletesebben

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1 Gyır MJV Kerékpáros Hálózatfejlesztési Koncepciója és Tanulmányterve 2010.11.22. 1 Tervezı konzorcium bemutatása: K o n z o r c i u m v e z e t õ : J E L - K Ö Z M é r n ö k i Ir o d a K ft. U N IV E R

Részletesebben

BKV Zrt. A pályafenntartás aktualitásai az 1-es és 3-as villamos projekt kapcsán VAMAV Kft. évnyitó rendezvénye 2015. január 28.

BKV Zrt. A pályafenntartás aktualitásai az 1-es és 3-as villamos projekt kapcsán VAMAV Kft. évnyitó rendezvénye 2015. január 28. BKV Zrt. A pályafenntartás aktualitásai az 1-es és 3-as villamos projekt kapcsán VAMAV Kft. évnyitó rendezvénye 2015. január 28. Borbás Péter BKV Zrt. Villamos üzemigazgató 1-es és 3-as villamos projekt

Részletesebben

Beszámoló a Miskolc városi villamosvasút fejlesztése nagyprojekt előrehaladásáról a 2013. szeptember 2014. február időszakban

Beszámoló a Miskolc városi villamosvasút fejlesztése nagyprojekt előrehaladásáról a 2013. szeptember 2014. február időszakban Beszámoló a Miskolc városi villamosvasút fejlesztése nagyprojekt előrehaladásáról a 2013. szeptember 2014. február időszakban Vezetői összefoglaló A jelen beszámoló a Miskolc városi villamosvasút fejlesztése

Részletesebben

A fővárosi vízi közlekedés fejlesztése, a Dunai hajóforgalom hálózati terheléseinek meghatározása

A fővárosi vízi közlekedés fejlesztése, a Dunai hajóforgalom hálózati terheléseinek meghatározása A fővárosi vízi közlekedés fejlesztése, a Dunai hajóforgalom hálózati terheléseinek meghatározása Budapest 2007. szeptember 13. Dunai hajóforgalom lehetőségei Budapest elővárosi és belső közlekedésében

Részletesebben

Autóbuszos szolgáltatások szervezése Helsinkiben A közlekedési hatóság szerepe

Autóbuszos szolgáltatások szervezése Helsinkiben A közlekedési hatóság szerepe Autóbuszos szolgáltatások szervezése Helsinkiben A közlekedési hatóság szerepe Kimmo Sinisalo Helsinki Region Transport Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä A Helsinki régió buszközlekedésének szervezése

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Stockholm Public Transport (SL) Lars Romney Team Manager, Autóbusz- és Speciális közlekedés

Stockholm Public Transport (SL) Lars Romney Team Manager, Autóbusz- és Speciális közlekedés Stockholm Public Transport (SL) Lars Romney Team Manager, Autóbusz- és Speciális közlekedés 2011-05-26 1 Az SL mottója: Az SL a közösségi közlekedésen keresztül hozzájárul ahhoz, hogy Stockholmot Európa

Részletesebben

Igényvezérelt közlekedés indítása Csúcshegy térségében

Igényvezérelt közlekedés indítása Csúcshegy térségében Igényvezérelt közlekedés indítása Csúcshegy térségében 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK kikérte a lakosság véleményét a Csúcshegy térségében az igényvezérelt közösségi közlekedés

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10 2006. december 6-án fogadta el a Kormány a Közlekedés Operatív Programot (KÖZOP), amely tartalmazza azokat a közlekedésre vonatkozó fejlesztéseket, amelyek az elérhetőség javítását és a versenyképesség

Részletesebben

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA DR. HORVÁT FERENC főiskolai tanár 1. BEVEZETÉS KözOP-2.5.0-09-11-2011-0008 sz. projekt: Vasúti műszaki

Részletesebben

A magyarországi CEF projektek

A magyarországi CEF projektek A magyarországi CEF projektek Thoroczkay Zsolt főosztályvezető Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2014. január 22. Nemzeti Közlekedési Stratégia projektjei Vasúti Közúti A CEF projektek területei Vasúti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

PÁLYA NAP. Elek István: szegedi pályp fejlesztései. sei. Szeged, 2013. április 10.

PÁLYA NAP. Elek István: szegedi pályp fejlesztései. sei. Szeged, 2013. április 10. VI. VÁROSI V VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP Elek István: A közelmk zelmúlt lt és s közeljk zeljövő szegedi pályp lyás fejlesztései sei Szeged elektromos tömegkt megközlekedés s fejlesztése se nagyprojekt teljes

Részletesebben

Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001. BuBi SZAKMAI FÓRUM 2011. szeptember 20.

Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001. BuBi SZAKMAI FÓRUM 2011. szeptember 20. Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 BuBi SZAKMAI FÓRUM 2011. szeptember 20. BuBi Szakmai Fórum 2011. szeptember 20. A BuBi szerepe Budapest közösségi

Részletesebben

Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0)

Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0) Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0) Bíró Koppány Ajtony főtitkár Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége XVII. A magyar közlekedés az

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ T-431/14 Tímár utcai megálló támfal és szegély megerősítésének kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásban

MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ T-431/14 Tímár utcai megálló támfal és szegély megerősítésének kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásban MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ T-431/14 Tímár utcai megálló támfal és szegély megerősítésének kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásban Diszpozíció: H5 szentendrei HÉV vonal árvízi károk helyreállítása a 29+02-32+50

Részletesebben

TAPASZTALATOK ÉS TERVEK BUDAPEST ELŐVÁROSÁBAN. 2011. December 15.

TAPASZTALATOK ÉS TERVEK BUDAPEST ELŐVÁROSÁBAN. 2011. December 15. TAPASZTALATOK ÉS TERVEK BUDAPEST ELŐVÁROSÁBAN 2011. December 15. 1 VOLÁNBUSZ Zrt. FŐ ADATAI 2010. RÉGIÓS MŰKÖDÉSI TERÜLET Közlekedési teljesítmény: 69,3 M km Közlekedési bevétel: Éves járatszám: Éves utasszám:

Részletesebben

BuBi A FŐVÁROSI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS ÚJ SZEREPLŐJE 2011 02-18 EPOMM PLUS KKKR WORKSHOP, ARANYTÍZ KULTÚRHÁZ

BuBi A FŐVÁROSI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS ÚJ SZEREPLŐJE 2011 02-18 EPOMM PLUS KKKR WORKSHOP, ARANYTÍZ KULTÚRHÁZ BuBi A FŐVÁROSI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS ÚJ SZEREPLŐJE 2011 02-18 EPOMM PLUS KKKR WORKSHOP, ARANYTÍZ KULTÚRHÁZ MI A BUBI? BUDAPESTI KERÉKPÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER EU FINANSZÍROZÁS, KÖZSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Intermodális közlekedési rendszerek fejlesztése a GYSEV Zrt. Vonalain- 2014. szeptember. megvalósíthatósági tanulmány. eljárás 15.

Intermodális közlekedési rendszerek fejlesztése a GYSEV Zrt. Vonalain- 2014. szeptember. megvalósíthatósági tanulmány. eljárás 15. GYSEV Zrt. 2014. évi i terve Sorszám A tárgya Tervezett eljárástípus Eljárás tervezett megindítása Uniós pályázathoz kapcsolódó beruházások, beszerzések 1. KBCS_2 - Kommunikációs feladatok végzése Kbt.122/A

Részletesebben

Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására

Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására AlterBMV Közlekedési Egyesület Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására Készítette: Mezei Gyula Ellenőrizte: Hoós Bence Welker Zsombor Törökbálint, 2010. augusztus 22.

Részletesebben

SAJTÓANYAG KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI VÁLTOZÁSOK A 2-ES VILLAMOS KÖZLEKEDÉSÉNEK ELINDULÁSÁVAL

SAJTÓANYAG KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI VÁLTOZÁSOK A 2-ES VILLAMOS KÖZLEKEDÉSÉNEK ELINDULÁSÁVAL SAJTÓANYAG KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI VÁLTOZÁSOK A 2-ES VILLAMOS KÖZLEKEDÉSÉNEK ELINDULÁSÁVAL A 2-es villamos február 26-án kezdi meg az utasok szállítását a teljes vonalon, utasforgalmi próbaüzem keretében.

Részletesebben

ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton

ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton Nagy Ádám forgalomszabályozási mérnök ÁAK Zrt. 2013.06.26. ITS alkalmazása a stratégiai célok elérése érdekében Közlekedésbiztonság növelése Forgalom

Részletesebben

A közösségi közlekedés fejlesztési és népszerősítési lehetıségei Gyırben

A közösségi közlekedés fejlesztési és népszerősítési lehetıségei Gyırben A közösségi közlekedés fejlesztési és népszerősítési lehetıségei Gyırben Winkler Ágoston menetrendi elıadó Kisalföld Volán Zrt. Bevezetés Egyéni közlekedés térnyerése Közösségi közlekedés szerepe csökken

Részletesebben

Összesítő jelentés a Tiszai pu. Vár utca kerékpárforgalmi nyomvonalon végzett kerékpáros forgalomszámlálásról

Összesítő jelentés a Tiszai pu. Vár utca kerékpárforgalmi nyomvonalon végzett kerékpáros forgalomszámlálásról Összesítő jelentés a Tiszai pu. Vár utca kerékpárforgalmi nyomvonalon végzett kerékpáros forgalomszámlálásról Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala A forgalomszámlálást végezte: Kerékpáros

Részletesebben

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. 2012.11.08. Kőrös Norbert vezérigazgató GYSEV CARGO Zrt. 1. GYSEV általános bemutatása

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban A projekt bruttó összköltsége: 166.817.040.- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Megvalósítási időszak: 2015.02.02-2015.05.29. Projektazonosító:

Részletesebben

Közösségi közlekedésfejlesztési igények

Közösségi közlekedésfejlesztési igények Közlekedési Projekt Előkészítési Napok Visegrád, 2013. november 26. Közösségi közlekedésfejlesztési igények Kerényi László Sándor közlekedésstratégia szakterületi vezető BKK Budapesti Közlekedési Központ

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007)

KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007) KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007) Városi és elővárosi közösségi 1. bemutatása Akcióterv 1.1. tartalma, 5.- Városi és elővárosi közösségi rövid tartalma A prioritás célja a városok elérhetőségének

Részletesebben

MÁV Zrt. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes

MÁV Zrt. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI Pál László általános vezérigazgatóhelyettes 1 Vasúti folyosók 2 Korridorok jelentősége 3 TERVEZETT 2014 2020. közötti üzemeltetői prioritások Kiinduló állapot 2014-ben

Részletesebben

A Magyar Kerékpárosklub. A kerékpáros közlekedés helye és szerepe,a biztonság

A Magyar Kerékpárosklub. A kerékpáros közlekedés helye és szerepe,a biztonság A Magyar Kerékpárosklub A kerékpáros közlekedés helye és szerepe,a biztonság A szervezet A Magyar Kerékpárosklub a critical mass mozgalom szakmai szervezete A szervezet Kik vagyunk? A Magyar Kerékpároskub

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Az M2 metró és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal megvalósíthatósági tanulmánya c.

ÖSSZEFOGLALÓ. Az M2 metró és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal megvalósíthatósági tanulmánya c. ÖSSZEFOGLALÓ Az M2 metró és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal megvalósíthatósági tanulmánya c. előkészítési projekthez 1. A gödöllői és csömöri HÉV vonalak, illetve Rákoskeresztúr

Részletesebben

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak Hidász Napok, 2015. Visegrád Kardos Gábor Műszaki igazgató BEVEZETŐ, TARTALOM Keretek, források Megvalósuló gyorsforgalmi kivitelezési projektek Megvalósuló

Részletesebben

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője 8. sz. napirendi pont Tájékoztató a 2007-2013. időszakban a KÖZOP támogatásból megvalósuló dél-dunántúli és nyugat-dunántúli úthálózat fejlesztésekről, a következő tervezési időszak ének helyzetéről. Szalóki

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Reményik Kálmán elnök-vezérigazgató, NIF Zrt. Csicsely Gábor projektvezető, NIF Zrt. Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Részletesebben

Új buszüzemeltetési modell Budapesten. Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ 2014. április 23.

Új buszüzemeltetési modell Budapesten. Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ 2014. április 23. Új buszüzemeltetési modell Budapesten Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ 2014. április 23. Tartalom A BKV buszüzemeltetés helyzete 2010-ben A probléma kezelése azonnali eszközökkel

Részletesebben

KORSZERŰ FORGALOMSZERVEZÉSI ÉS UTASTÁJÉKOZTATÁSI RENDSZER TÉRSÉGI BEVEZETÉSE

KORSZERŰ FORGALOMSZERVEZÉSI ÉS UTASTÁJÉKOZTATÁSI RENDSZER TÉRSÉGI BEVEZETÉSE KORSZERŰ FORGALOMSZERVEZÉSI ÉS UTASTÁJÉKOZTATÁSI RENDSZER TÉRSÉGI BEVEZETÉSE GONDOLATOK AZ UTASTÁJÉKOZTATÁS KAPCSÁN 2 Utazni jó A megállapítás régi, mint ahogy az sem újdonság, ha hozzátesszük: de nem

Részletesebben

Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról.

Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról. Készült: 2015. október Készítette : Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága 1. HAJDÚ-BIHAR

Részletesebben

Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009.

Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009. Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009. Honnan indultunk... A Nemzeti Autópálya Rt. létrehozásáról a 2117/1999 (V.26.) Kormányhatározat

Részletesebben

Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés

Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló 1 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció Vezetői

Részletesebben

1-ES VILLAMOS PÁLYAREKONSTRUKCIÓ 2015. JÚLIUS 4 19.

1-ES VILLAMOS PÁLYAREKONSTRUKCIÓ 2015. JÚLIUS 4 19. 1-ES VILLAMOS PÁLYAREKONSTRUKCIÓ 2015. JÚLIUS 4 19. A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. felújítja az 1-es villamos vonal elöregedett pályaszakaszait. A két hétig tartó munka során a villamospálya egyes szakaszai

Részletesebben

Tárgy: a 2006-069-5 számú vasúti esemény vizsgálatának lezárása

Tárgy: a 2006-069-5 számú vasúti esemény vizsgálatának lezárása Ügyintéző: Iktatószám: Lócsi Iván VFO/151/1/2008 Tárgy: a 2006-069-5 számú vasúti esemény vizsgálatának lezárása Eset kategóriája: vasúti baleset, ütközés közúti járművel Ideje: 2006. augusztus 30. 10

Részletesebben