Bevezető I. Elemző rész. 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezető I. Elemző rész. 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések"

Átírás

1 III./B. A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK MECHANIZMUSA

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető I. Elemző rész 1.11 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések II. Tanácsadó rész 2.1 Stratégiai tanácsok 2.2 Taktikai tanácsok 2.3 Informatikai megoldások

3 Bevezető

4 Somogyvár kis mérete miatt viszonylag kevés vállalkozásnak és civil szervezetnek ad otthont, ezért a velük való ügyvitel kevésbé jelentős, minta megye nagyobb településein A történelmi emlékhely kapcsán több szerveződés is található, melyeket örökségvédelmi okból is szem előtt tart a hivatal és a településvezetés, hiszen múltjuk ápolása legalább annyira fontos a helyieknek, mint jövőjük tervezése

5 Mivel a vállalkozások száma nem magas, ezért az iparűzési adóbevételek elmaradnak, a fő bevételi forrást a normatíva adja. A vállalkozásokkal való kapcsolat ennek köszönhetően elég laza, csupán ritkán kezdeményeznek a felek találkozókat, nincsen napi szintű egyeztetés, senki nincs rászorulva, sőt inkább nehézséget jelentene, mint előnyt.

6 Somogyvár civil szervezetei: Somogyvár Műemlékei Védelmében Közalapítvány a helyi történelmi nevezetességek ápolását, hirdetését, bemutatását tűzte ki hagyományőrző céljának Belőle nőttem én Közalapítvány célja az általános iskola és óvoda gyermekeinek korszerű oktatásához szükséges tárgyi és dologi eszközök beszerzéséhez anyagi segítség nyújtása, a kultúra támogatása

7 Nők Együtt Öreglakért Egyesület Öreglak település helyi közösségi egyesülete Somogyvár Községi Sportegyesület a település sportéletének szervezéséért és felvirágoztatásáért alakult lkltcsoportosulás, mely rendezvények szervezésével és eszközök beszerzésével hivatott feladatát ellátni Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr egyesület a település közbiztonságáért, az értékek védelmére létrehozott csoport

8 A civil szervezetek alacsony számának köszönhetően nem szükséges komolyabb koordinációs és kommunikációs apparátus kiépítése az információk eljuttatásának jó része informális csatornákon és körülmények között fut. Ennek eszközei már jórészt elektronikusak: telefon, e- mail, de a személyes megkeresés is gyakran előfordul.

9 A hivatal a rendezvények szervezésében, biztosításában segíti a civileket, ha ez ügyben megkeresés érkezik. Ez a segítség nem kötelezettségalapon, hanem önkéntes alapon történik és több éves hagyományra tekint vissza az önkormányzat és hivatalának ügye segíteni e szervezeteket. Ez közös érdek is, hiszen több feladatot, mint a műemlékek ügyelete, illetve a közbiztonság javítása, át is vesznek e csoportok.

10 Az önkormányzati stratégia elvileg támogatja a hivatal nonprofit civil szervezetekkel való együttműködését, ugyanis ez számtalan előnyt rejt magában: a nonprofit szektor előnyeit kihasználva lhtbi lehet bizonyos fldtktdl feladatokat delegálni álikülő külső csoportnak. Ezzel a hivatal időt, erőforrást és pénzt takarít meg. A civil kezdeményezésekkel szélesebb körhöz szólhatnak informális úton.

11 A civil szervezetek és a vállalkozók is segítenek az állandó rendezvények lebonyolításában. Ilyen például l a László naphoz közeli hétvége é Szent László napok. - Hagyományos rendezvény, a Szent László-napok eseménysorozata, mely minden évben a László naphoz közel eső hétvégén kerül lebonyolításra. Ekkor egyházi, kulturális és szórakoztató programok várják a helybelieket és az idelátogatókat.

12 A somogyvári áiönkormányzatnak k stratégiai i célja, hogy a jövőben még szorosabb kapcsolatot építsen ki a vállalkozókkal és a civil szervezetekkel, mert ezek a kapcsolatok hosszú távon az érdekeit szolgálnák minden félnek. A legnehezebb feladat a vállalkozói szféra érdektelenségének megtörése lesz ebben az informális kapcsolatok lesznek várhatóan a legfontosabb koordinációs eszközök.

13 Ha elég hosszan invitálják a vállalkozói réteget a helyi közszférába, talán olybá tűnik majd nekik, hogy érdemes megerősíteni a kapcsolatokat. Ez azonban hosszú távú projekt, hiszen szemléletet kll kell megváltoztatni, ttiés az csak klassú úfl folyamat során érhető el. Somogyvár jövője szempontjából helyi közérdek az összefogás, ezt kell hihető eszközökkel a vállalkozók tudtára adni, emellett támogatni a civilek szerveződését.

14 1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása

15 1.1.1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA Demokratikus rendszerekben a hatalomgyakorlás két részből áll 1 : egyrészt az operatív hatalmi működésből, másrészt eműködés társadalmi, civil kontrolljából. A hatalom döntéseinek e legitimitása tása kormányzati és önkormányzati szinten egyaránt nagymértékben függ a civil kontroll működésétől.

16 1.1.1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA Ugyanakkor a nonprofit szervezetek a társadalmi problémák kezelésében is aktív szerepet vállalnak. A mindenkori kormánynak és az önkormányzatoknak tehát érdeke, hogy az állami és a nonprofit szektor között átlátható, világosan szabályozott, a civil szervezetek sokszínűségéhez igazodó kapcsolat- és együttműködési rendszer alakuljon ki. 1 Harsányi Gábor nonprofit kutató

17 1.1.2 VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK Alkotmány 63. (1) A Magyar Köztársaságban á az egyesülési jog alapján mindenkinek joga van a törvény által nem tiltott célra szervezeteket létrehozni, illetőleg azokhoz csatlakozni. Az évi II. törvény az egyesülési jogról 1. Az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amelyet a Magyar Köztársaság elismer, és biztosítja annak zavartalan gyakorlását. át Az egyesülési jog alapján mindenkinek joga van arra, hogy másokkal szervezeteket, illetőleg l közösségeketk hozzon létre vagy azok tevékenységében részt vegyen.

18 1.1.2 VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2. (1) Az egyesülési jog alapján a magánszemélyek, a jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei - tevékenységük célja és alapítóik szándéka szerint - társadalmi szervezetet hozhatnak létre és működtethetnek

19 1.1.2 VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK évi LXV. Törvény a helyi önkormányzatokról A települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel. A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában áb határozza meg, mely önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körében tanácskozási jog a képviselő-testület és bizottsága ülésein.

20 1.1.2 VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK évi L. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról civil szervezet: az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján létrejött társadalmi szervezet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény alapján létrejött alapítvány, illetve e szervezetek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (kivéve a pártot, a párt által alapított alapítványt, a párt részvételével létrehozott egyesületet, a létesítő ő okirata szerint munkaadói, munkavállalói vagy gazdasági érdekképviseletet ellátó szervezetet, a biztosító egyesületet és a közalapítványt);

21 1.1.3 A NONPROFIT SZEKTORRAL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS ELŐNYEI A nonprofit szervezetek képesekk pótlólagos ólól források bevonására Gazdálkodásuk rugalmasabb Kevésbé bürokratikusak Szélesebb felhasználói kört érnek el

22 1.1.3 A NONPROFIT SZEKTORRAL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS ELŐNYEI Működésük polgárközelibb Függetlenek a politikától Több teret adnak a kreativitásnak, vonzóbbak a kiváló szakemberek számára Innovációs készségük nagyobb

23 1.1.4 KAPCSOLAT A VÁLLALKOZÓKKAL Hogyan lehet bevonni a vállalkozókat az önkormányzat munkájába? Ez sokkal egyszerűbb annál, mint hinnénk. A megoldás kulcsa: a folyamatos kapcsolattartás, a kommunikáció. DavidR. Froessler düsseldorfi URBACT-szakértő ő

24 1.1.5 AMIRE VÁLASZT KERESÜNK Milyen a civil társadalom állapota Somogyváron? Mennyire segít az önkormányzat a civil szférának a mindennapokban, támaszkodik-e az önkormányzat a nonprofit szektorra a kötelező ő és önként vállalt l feladatok ellátásakor? A civilek ellátják-e kontrollfunkciójukat a döntések előkészítésekor, hozzászólhatnak-e ezekhez? Milyen az önkormányzat kapcsolata a vállalkozói szektorral?

25 1. Elemző rész 1.2 Helyzetelemzés

26 1.2.1 CIVIL SZERVEZETEK A KSH SZERINT Nonprofit szervezetek száma Magyarországon összesen: darab Magyarország népessége é megközelítőleg 10 millió fő Ezek alapján: egy szervezetre 163,5 fő jut

27 1.2.2 HELYZETELEMZÉS Ha a civilekkel és vállalkozókkal való kapcsolatokat vizsgáljuk, azt nem tehetjük meg önmagában. Ehhez szükséges ismerni magát a települést is, illetve annak helyzetét. Erre egy egyszerűsítettű SWOT analízist választottunk

28 1.2.3 ERŐSSÉGEK SWOT ANALÍZIS Vadászturizmus jelenléte, vadászházak, vadfeldolgozás Falusi turizmus kezdeményezései megjelenése Sportegyesületek Történelmi hagyományok Évszázados hagyományra épülő erdő és vadgazdálkodás A Balaton közelsége Megjelenő civil szerveződések

29 1.2.3 ERŐSSÉGEK SWOT ANALÍZIS Úthálózat megléte a fő irányokba, vasútvonal Földgáz a településen Vezetékes ivóvíz

30 1.2.4 GYENGESÉGEK SWOT ANALÍZIS Somogy vár lakossága most csak 1911 fő Jelentős rejtett munkanélküliség Az eltartottak aránya nő Rendkívül alacsony a fiatalok száma A háztartásbeliek aránya meghatározó Felsőfokú végzettségűek aránya alacsony A gazdaságilag g gaktív népesség arányaalacsony y A munkaképes korúakra nagyszámú eltartott jut

31 1.2.4 GYENGESÉGEK SWOT ANALÍZIS ALÍZIS Korszerű technológiák hiánya A népesség é korösszetételeromlik lik A változtatáshoz szükséges szemlélet és anyagiak hiánya

32 1.2.5 LEHETŐSÉGEK SWOT ANALÍZIS A pályázati á lh lehetőségek, ő a megyei, a regionális, az országos és az EU-támogatások lehetőleg jobb kihasználása Együttműködés kialakítása nemcsak a szomszédos településekkel, de általuk a szomszédos kistérségekkel is Részvétel a különböző minisztériumi és kormányzati Részvétel a különböző minisztériumi és kormányzati vidékfejlesztési programokban

33 1.2.5 LEHETŐSÉGEK SWOT ANALÍZIS Szemléletformálás, a megújulási törekvések erősítése Az idegenforgalom, a turizmus fejlesztése Határozott megújulási törekvés a helyzet jobbítására

34 1.2.6 VESZÉLYEK SWOT ANALÍZIS Szűkös bevételi források A térség gyenge gazdasági pozíciói, tőkehiány, tőkebeáramlás lassú, emellett a Dunántúl fejlettnek minősítése ő íé eltakarjaatérség é elnyomorodását á A település népességmegtartó g képességének romlása: a fiatalok és az értelmiség eláramlása A szemléletváltás, a gondolkodásmód megváltozásának lassúsága A programok pénztelensége

35 1.2.7 CIVIL SZERVEZETEK Somogyváron a következő civil szervezeteket találhatjuk meg: Empátia Alapítvány Belőle nőttem én a Somogyvári Általános Iskola és Óvoda tanulmányi feltételeit javító közalapítvány Együtt-egymásért a gyógyulásért Alapítvány Kisebbség Somogyvárért Egyesület Somogyvár Esélyegyenlőségért Agrár Alapítvány

36 1.2.7 CIVIL SZERVEZETEK Somogyvárért S á é Együtt Könnyebb bbegyesület PolgárőrésTűzoltó Egyesület Somogyvár Somogyvár Községi Sportegyesület Szent László Somogyi Apátságért Alapítvány Nők Pogányvölgy Értékeiért Közhasznú Egyesület Somogyvár S á Műemlékei Védelmében éb Közalapítvány Somogyvárt Pártolók és Öregdiákok Köre

37 1.2.7 CIVIL SZERVEZETEK A település honlapján civil szervezetként az előzőeken kívül csak egyetlen egy szerepel: Ez a Nők Együtt Öreglakért Egyesület Érdekes, hogy ahonlapon nincs feltüntetve az összes civil szervezet, hanem közülük összesen csak 5 kapott itt helyet.

38 1.2.7 CIVIL SZERVEZETEK A településen Széchenyi-kastély y található (a kastélyban ma iskola működik) Itt van a Szentesica forrás is, valamint A 1091-ben felszentelt Szent Egyed bencés apátság romjai

39 1.2.7 CIVIL SZERVEZETEK Az önkormányzat igyekszik mindenben támogatni a civil szervezeteket, bár Ez a szűkös keretek, források miatt sokszor nehezen vagy egyáltalán nem lehetséges A ci ilek nem kapnak rendszeresen meghí ót a A civilek nem kapnak rendszeresen meghívót a képviselőtestületi és bizottsági ülésekre.

40 1.2.8 CIVILEK A VILÁGHÁLÓN Somogyvár hivatalos honlapján mindössze öt egyesület kapott helyet Ezek a következők: Somogyvár Műemlékei Védelmében Közalapítvány, "Belőle nőttem én..." Közalapítvány, Nők Együtt Öreglakért Egyesület, Somogyvár Községi isportegyesület, Önkéntes Tűzoltó és PolgárőrEgyesület gy

41 1.2.8 CIVILEK A VILÁGHÁLÓN Érdekes, hogy a civil szervezetekről itt közölt információk nem konzekvensek: három szervezetnél szerepel a bankszámlaszám, ezek közül egynél az adószám is, csak egynél találjuk meg a címet és az elnököt/alelnököt, egynél pedig egyáltalán nem lelhető fel semmilyen adat

42 1.2.8 CIVILEK A VILÁGHÁLÓN Az is érdekességszámba megy, hogy a Nők Együtt Öreglakért Egyesület székhelye nem Somogyváron, hanem a szomszédos Öreglakon van, mégis megjelenik Somogyvár honlapján míg más (kifejezetten somogyvári kötődésű) civil szervezetek egyáltalán nem kapnak helyet a település honlapján

43 1.2.9 KAPCSOLATTARTÁS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL A település nem rendelkezik túl magas lakosságszámmal, és emellett leginkább a kisvállalkozók, valamint az egyéni vállalkozók lk telepedtek meg itt, aminek következtében a kapcsolattartás, a kommunikáció is inkább az informalitás keretei között valósul meg

44 VÁLLALKOZÁSOK A HONLAPON A honlap sajnos nem említi sem a helyi gazdaságot, sem a vállalkozókat Míg tehát a civilek képviselete megoldott a honlapon, addig a vállalkozásoké nem E ll h á kll i i h b ő Emellett hozzá kell tenni azt is, hogy tervben van az ő bevonásuk is: a honlapon a menüpontot már elkészítették ehhez, jelenleg Fejlesztés alatt van

45 1. Elemző rész 1.3 Következtetések

46 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK Jó ötlet hirdetéseket feltenni a honlapra, de ez még nem jelenti azt, hogy teljeskörűen működne a falusi turizmus a településen mindenesetre ez jó irány A vállalkozók lk és a civilek iilk (jövő-ő és jelenbeli) li) megjelenése szintén a fejlődést mutatja, illetve azt, hogy a település mindenképp fejleszteni szeretné magát és környezetét Sokan azonban nem törődnek a helyi ügyekkel, passzívak ezekkel kapcsolatban

47 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK Ez megmagyarázza, hogy miért nincsenek új civil kezdeményezések (például a fiatalok körében), de ezt megmagyarázza az, hogy a fiatalok és az értelmiségiek máshol szeretnének új életet kezdeni, tehát gyengül a település lakosságmegtartó ereje Úgy tűnik, a település fejlődőképes, hiszen mindenki ezt szeretné elérni, és a vállalkozókkal is megtalálták a közös hangot, de financiális és egyéb okokból csak lassan tudnak előrelépni

48 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK Emellett azonban jobban be kell vonni a munkába mind a vállalkozókat, mind a civileket Hagyni kell, hadd döntsenek ők is bizonyos kérdésekben, illetve ha lehet bizonyos jogköröket kell delegálni nekik Ehhez erősödnie kell a párbeszédnek

49 2. Tanácsadó rész 2.1 Stratégiai tanácsok

50 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSOK Az önkormányzatnak mindenképp el kell gondolkodnia azon, miképpen fogja meg az értelmiséget és a fiatalokat, akik máshol kívánnak elhelyezkedni A fiatalok lehetnek majd később azok, akik jótékonyan hathatnak a civil szektorra, vagy akár vállalkozásokat indíthatnak a településen A vállalkozókkal már megtalálta az önkormányzat a közös A vállalkozókkal már megtalálta az önkormányzat a közös hangot, csak sajnos lassan halad a fejlődés

51 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSOK Okvetlenül fontos, hogy a civil szervezeteket pályázatok benyújtására á ösztönözzékö ö az önkormányzatnál, ál hiszen a pályázatok által a kitalált projektek és fejlesztések egy része finanszírozható, és pont ezért a pályázatok nagy terhet vesznek le a civil szervezetek válláról Azon is el kell gondolkodni, hogy nincs-e esetleg olyan kötelező vagy önként vállalt feladata az önkormányzatnak, ami átadható civil szervezetnek

52 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSOK Erősödni fog a párbeszéd, a kapcsolattartás, ha jobban bevonják a civileket il és a vállalkozókat lk a döntések előkészítésének folyamatába Nemcsak a véleményüket kell azonban meghallgatni, hanem esetleg bizonyos jogosítványokat is kaphatnak, így például tárgyalhatnak, részt vehetnek egyeztetéseken, sőt adott esetben (részlegesen) a döntést is át lehet engedni nekik

53 2. Tanácsadó rész 2.2 Taktikai tanácsok

54 2.2.1 TAKTIKAI TANÁCSOK - CIVILEK Érdemes lenne beszélgetést kezdeményezni a fiatalokkal, l bevonni őket a civilek il mindennapi i munkájába, amitől ők is éreznék, hogy fontosak a közösségnek, és egyfajta lokálpatriotizmus alakulhatna ki náluk Ugyanígy érdemes lenne érzelmi úton hatni az értelmiségiekre is

55 2.2.1 TAKTIKAI TANÁCSOK - CIVILEK Ki kell dolgozni a településen egy civil stratégiát, amely alapján később el lehet járni, amely alapján később is fejlődni lehet Mindemellett komolyabban kell venni apályázatokat, á mert sok segítséget és nagy könnyebbséget jelenthetnek a szervezetek számára Ki kell terjeszteni a pályázati úton megvalósuló j p y g támogatást valamennyi helyi civil szervezetre.

56 2.2.2 TAKTIKAI TANÁCSOK - VÁLLALKOZÓK Ki kell kérni a vállalkozók véleményét, tanácsait, ezzel is erősítve, jobbítva a kommunikációt és ezzel bevonva őket az önkormányzati munkába Ahogy a fiatalokat és az értelmiségieket, úgy a vállalkozókat is meg lehetne fogni egy-egy hozzájuk érzelmileg közel álló projekttel

57 2. Tanácsadó rész 2.3 Informatikai megoldások

58 2.3 INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK Somogyvár honlapja folyamatosan fjlődik fejlődik, és folyamatos fejlesztés alatt áll A honlapon szereplő civil szervezetek esetében nem konzekvensek az adatok, ezeket egy platformra kellene hozni El kell érni, hogy a civil szervezetek maguk is honlapot készítsenek Jó ötlet, hogy a szállások sááso és étkezési és lehetőségek e hirdetései, valamint az eladó ingatlanok felkerültek a honlapra.

I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések. II. Tanácsadó rész 2.1 Stratégiai tanácsok 2.2 Taktikai tanácsok

I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések. II. Tanácsadó rész 2.1 Stratégiai tanácsok 2.2 Taktikai tanácsok III./B. A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK MECHANIZMUSA I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések II. Tanácsadó rész 2.1 Stratégiai

Részletesebben

I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása. 1.3 Következtetések

I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása. 1.3 Következtetések III./B. A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK MECHANIZMUSA TARTALOMJEGYZÉK I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések II. Tanácsadó

Részletesebben

Civil és/vagy nonprofit

Civil és/vagy nonprofit Módszertan A civil ifjúsági szektor és kapcsolatai Módszertan A fejezet a hazai ifjúsági civil szervezetek életre hívásáról, létrehozásáról, az önálló szektorrá válást befolyásoló folyamatokról szól.

Részletesebben

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 2 2. A harmadik szektor civil szervezetek 2 2.1 Általános helyzetkép 2 2.2 Civil szféra

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év 1. számú melléklet GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év I. BEVEZETÉS Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fontosnak tartja, és támogatja

Részletesebben

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI Civil_Szemle_2012_1_beliv 3/6/12 5:32 AM Page 23 A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN MA GYAR OR SZÁ GON fókuszban a civil/nonprofit szervezetek Reisinger Adrienn Témafelvetés Tanulmányom

Részletesebben

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon Osváth László A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon (Útmutató és kézikönyv a civil szervezetek térségi együttműködésének elveiről, módszereiről, eljárási rendjéről) Könyv szakmai lezárása:

Részletesebben

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL. KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL. KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei NIOK ALAPÍTVÁNY, 2008 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL

Részletesebben

Nyílt Lapok 2002/1 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata. A civil szervezetek együttműködése Székesfehérváron.

Nyílt Lapok 2002/1 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata. A civil szervezetek együttműködése Székesfehérváron. Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata A civil szervezetek együttműködése Székesfehérváron Domokos Tamás Copyright Echo Nonprofit Network, 2002 A Nyílt Lapok az Echo Innovációs Műhely közhasznú

Részletesebben

Női szervezetek, csoportok működési feltételei, tevékenységei és közösségi terei Magyarországon

Női szervezetek, csoportok működési feltételei, tevékenységei és közösségi terei Magyarországon [2010] Női szervezetek, csoportok működési feltételei, tevékenységei és közösségi terei Magyarországon Készítette: Dezső Dóra és Oborni Katalin a REGINA Alapítvány megbízásából www.reginanet.hu www.anyakozpontok.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Zirc Város Civil Koncepciója Előadó: Németh Gábor bizottsági tag Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

MIT ÉRDEMES TUDNI A kormányzati szakembereknek A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL?

MIT ÉRDEMES TUDNI A kormányzati szakembereknek A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL? MIT ÉRDEMES TUDNI A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL? A Gyakorlat és Kutatás Program támogatója a Charles Stewart Mott Foundation A Program Tanácsadó Testülete Benkô Ágota Csizmár Gábor Czike Klára Farkas István

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló létrehozása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén

Részletesebben

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében 2005 Készítették: Dr. Bartal Anna Mária-Dr. Kákai László-Szabó István Bartal-Kákai-Szabó: Civil szervezetek és civil projektek

Részletesebben

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011.

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011. CIVIL KONTROLL MANKÓ Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve Nagyrév, 2011. A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre.

Részletesebben

AJÁNLÁSOK. a területfejlesztési folyamatokban részt vevő civil szervezetek és a területfejlesztési tanácsok munkaszervezetei részére

AJÁNLÁSOK. a területfejlesztési folyamatokban részt vevő civil szervezetek és a területfejlesztési tanácsok munkaszervezetei részére AJÁNLÁSOK a területfejlesztési folyamatokban részt vevő civil szervezetek és a területfejlesztési tanácsok munkaszervezetei részére Független Ökológiai Központ Alapítvány Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Mely készült a 3-as KÉZFOGÁS NKft. Helyi Akciócsoport tervezési területén, az Észak-Tolna Hegyhát Helyi Közösség igényeire, lehetőségeire alapozva Tartalom Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

http://www.doksi.hu SZAKDOLGOZAT

http://www.doksi.hu SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZAT Bende Edit 2003 1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ SZERVEZETI STRATÉGIÁK

Részletesebben

Visegrád Város Civil Stratégiája

Visegrád Város Civil Stratégiája Visegrád Város Civil Stratégiája 2010. Készítette: Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Összeállította: dr. Juhász Gábor Zsolt ÁROP-3.A.1/A-2008-0039 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében Kulcsár László, Domokos Tamás Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott CIVIL SZERVEZETEK A

Részletesebben

Civil Területfejlesztési Kisokos

Civil Területfejlesztési Kisokos kisokos:layout 1 7/29/10 4:40 PM Page 3 Civil Területfejlesztési Kisokos Tájékoztató füzet civileknek Milyen szerepet töltenek be a civilek a területfejlesztésben? A társadalmi egyeztetés; a partnerség

Részletesebben

A környezeti nevelés finanszírozása

A környezeti nevelés finanszírozása A környezeti nevelés finanszírozása Ahogy a fenntarthatóság és a fenntartható fejlődés fogalmai egyre gyakrabban szerepelnek a médiában és a köznyelvben, ezzel párhuzamosan a forráselosztási rendszerekben

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet

TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet Bevezetés Törökbálint Város Önkormányzata többszörös előkészítés után elkészítette az Önkormányzat civil koncepcióját, ám ez nem kizárólag az önkormányzati feladatokat

Részletesebben