Közhasznúsági jelentés 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági jelentés 2001"

Átírás

1 Közhasznúsági jelentés 2001 A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat a magyarországi történelmi protestáns és ortodox egyházak, illetve magánszemélyek által 1991-ben alapított protestáns szellemiségû, kiemelkedõen közhasznú szervezet. Humanitárius tevékenységének célja a hathatós segítségnyújtás szociális, gazdasági, társadalmi vagy természeti okok következtében szükséghelyzetbe került embereknek nemre, nemzetiségre, vallási meggyõzõdésre való tekintet nélkül. A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 2001-ben tizenhét szociális intézményt mûködtetett. Ezeket alapvetõen a szociális törvény által az önkormányzatok számára elõírt kötelezettségek átvállalásával ellátási szerzõdés keretében mûködteti jelenleg is. Intézményei az ország több régiójában megtalálhatóak. A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 1995-tõl tagja az ACT-International (Egyházi segélyszervezetek nemzetközi szövetsége Genf) nemzetközi szövetségnek. Tagszervezeteként a közösen megfogalmazott mûködési elv a Code of Conduct alapján a Szeretetszolgálat számos esetben nyújtott segítséget különbözõ katasztrófák károsultjainak, háborúk áldozatainak. Többek között Kárpátalján, Jugoszláviában Szandzsákban, Koszovóban, Albániában, Oroszországban, Észak-Kaukázusban, Lengyelországban, Ruandában és Indiában. SZOCIÁLIS MUNKA MAGYARORSZÁGON olytatódik az intézményhálózat fejlesztése A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat az ország egyik legnagyobb karitatív segélyszervezeteként immár tíz éve segíti a leszakadó rétegek társadalomba való visszailleszkedését Budapesten és az ország több régiójában. A Szeretetszolgálat megalakulása óta elsõdleges céljának tekinti, hogy az ország szegényebb régióiban mûködtessen szociális központokat ig Budapesten a XIII. (Angyalföld), a XXIII. kerületben (Soroksár), Miskolcon, Debrecenben, Gyulán és Szolnokon hozott létre különbözõ szociális szolgáltatásokkal mûködõ intézményeket, melyekben közel 70 állandó munkatárs dolgozott. A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 2001-ben két új központtal és hat intézménnyel bõvítette magyarországi hálózatát. Szolnokon két családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatot és egy családok átmeneti otthonát nyitott, Gyulán pedig nappali melegedõt, éjjeli menedékhelyet és átmeneti szállót, mellyel újabb állomásához érkezett a tíz éve megkezdett útnak. Az elmúlt tíz év során azonban számos esetben felmerült az a gondolat és igény, hogy további térségekben is megjelenjen a segélyszervezet. Ennek az elképzelésnek megfelelõen a Szeretetszolgálat kidolgozta középtávú fejlesztési tervét, amely szerint újabb központokat nyit az ország déli és keleti felében, mint például Orosházán. A intézmények kialakításánál elsõsorban a gyermekek, a családok és a hajléktalanok helyzetének javítását vette figyelembe. Másrészt a szolgáltatások indításánál fontos szempont volt, hogy az újonnan indított tevékenység a magyarországi szociális struktúrába illeszkedve bõvítse azt. Hazai szociális intézmények koordinálása A Szociális Intézmények Osztálya 2001-ben a Szeretetszolgálat által mûködtetett szociális központok munkájának koordinálására jött létre. õ feladata közé tartozik a szakmai munka irányítása, a hazai szociális stratégia tervezésében való segítségnyújtás, a központok, szakmai egységek munkájának figyelemmel kísérése, ellenõrzése, új szakmai programok tervezése és végrehajtása, új szolgáltatások beindítása, pályázatokon való sikeres és hatékony szereplés elõsegítése, kapcsolattartás állami, egyházi és civil intézményekkel, javaslatok megfogalmazása, észrevételek továbbítása az illetékes hatóságok, minisztériumok felé, részvétel a különbözõ tanácsok munkájába, továbbképzések szervezése és lebonyolítása. A Szociális Intézmények Osztálya a 2001-es évben forintotnyert az Országgyûlés által kiírt pályázaton, melyet mûködésre fordított. Ezen túlmenõen a Szociális és Családügyi Minisztériumtól nyert forintot irodai berendezések fejlesztésére forintot munkahelyi pótlék kiegészítésére. 1.

2 Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye 1139 Budapest, Országbíró u. 16. Tel:(+36-1) ben a Turbina utcai Szociális Központ megszünt. Ezzel egyidõben egy új Szociális Központot nyitott a kerületben. Az Országbíró utcában megnyitott Központ épületének átalakítása 5,5 millió forintba került. Az intézmény a megváltozott igényekhez igazodva alakította ki szolgáltatásainak körét. A Szeretetszolgálat XIII. kerületi Központjának egyik legkeserûbb tapasztalata, hogy az elmúlt évtizedben jelentõsen megnõtt a drogfogyasztók, drogokat kipróbálók, drogfüggõk száma a kerületben. Súlyosbitja a jelenlegi helyzetet az a tény is, hogy a XIII. kerületben nagyon aktív a heroin kereskedelem, az átlagosnál magasabb a beszerzési bûnözés, feltûnõen sok olyan autófeltörést, bolti lopást, kisebb üzletben elkövetett rablást regisztráltak, melynek elkövetõi jelentõs részben kábítószer fogyasztók. A kábítószer probléma ma már olyan kihívás, amely szoros együttmûködést kíván a helyi közösségekkel, az önkormányzattal, civil szervezetekkel, gyülekezetekkel. Hiánypótló szolgáltatások A Szeretetszolgálat csoportfoglalkozások keretében heti rendszerességgel hiányt pótló szolgáltatást nyújtott a szerves oldószert használó fiatalok számára, melynek célja a társadalomba való beilleszkedésük elõsegítése volt. A kerület feltérképezésének eredménye rámutatott arra a tényre, hogy az utcai szociális munkára nemcsak a hajléktalanoknak, hanem az utcán fellelhetõ, drogokkal élõ egyéneknek, csoportoknak is szüksége van, valamint az alacsony komfortfokozatú lakásban élõ gyermekeknek, akik nappali elfoglaltságként az utcát járják. A cél a szenvedélybetegséggel küszködõ egyének felkutatása, tájékoztatása a szenvedélybetegeket ellátó rendszer intézményeirõl, bekerülési feltételeirõl, szükség szerint segítségnyújtásról a bekerüléshez, valamint krízishelyzetek megoldása, kezelése, az utcai életmóddal járó ártalmak csökkentése volt. A 60 fõt ellátó intézmény éves mûködési költsége közel 15 millió forint volt. Az intézményt megilletõ állami normatíva 7 millió forint, így a mûködéséhez szükséges hiányzó összeget, 8 millió forintot a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat saját forrásból biztosította. Az intézmény a Szociális és Családügyi Minisztérium pályázatán 1 millió forintot nyert utcai szociális munka fejlesztésére. Az utcai szociális munka különbözõ szakmai elemeket tartalmaz: prevenció, krízisintervenció,egyéni esetkezelés, ártalomcsökkentés az utcán élõ leendõ kliensek Központba történõ becsábítása szórólapok rendszeres osztása, kapcsolatteremtés A Szociális Központban megjelenõ gyermekek: A kliensek jelentõs csoportját képezték a gyermekek, akik általában egyedül, vagy baráti társasággal érkeztek. A központba elõször az éhség hozta be õket, majd egyre gyakrabban választották az intézmény szolgáltatásait az utca helyett. Program célja: kapcsolati és viselkedési formák fejlesztése deviáns viselkedési formák visszaszorítása kommunikációs képesség fejlesztése - érzéseik és érzelmeik megfelelõ kifejezése családi kapcsolatok erõsítése tanulási problémák kezelése a szabadidõ értelmes és hasznos eltöltése Programok: szabadidõs programok szervezése a Központon belül és kívül (sport, kirándulás, kreatív tevékenységek, stb.) filmklub sajátos életkori problémák (alkohol, drog, szexualitás, stb.) köré épülõ filmekkel közös ünnepek (egyházi, nemzeti, ill. személyes) megünneplése korrepetálás a tanulási nehézségekkel küzdõ gyermekek számára 2.

3 Szociális Információs Tanácsadó Iroda A szociális tanácsadó iroda ügyfélköre három részre tagolódik. Elsõ csoportba tartoznak a hajléktalanok, akiknek többsége utcán, kisebb része szállón lakik. õk fõleg anyagi segítséget várnak. Alulkvalifikáltak, ezért nehezen tudnak munkát találni, vagy csak segédmunkát, és fõként nem bejelentett dolgozóként. Munkavállalásukat nehezíti, hogy nincs állandó lakhelyük, sokan közülük alkoholbetegek, ápolatlanok, így a munkáltatók nem szívesen foglalkoztatják õket. A Szociális Központ fõként természetbeni adományokkal támogatta õket, többek között meleg ruhával, cipõvel, hajléktalan újság fénymásolásával, illetve adományoktól függõen élelmiszerrel. A második csoport azokból a társadalmilag középrétegbe tartozó személyekbõl állt, akik csak munkájukat veszítették el, de lakással és valamennyi jövedelemmel rendelkeznek. Nagy részük nem vállal rögtön munkát, inkább válogat a lehetõségek között, és csak a számára legkedvezõbbet fogadja el. A Szeretetszolgálat ügyfélkörének harmadik csoportját azok a felsõfokú végzettséggel rendelkezõ személyek képezték, akik nemrég veszítették el állásukat, vagy csak változtatni otó: MÖSZ archívum akarnak. Továbbra is igény mutatkozik a szociális információk nyújtására. õleg lakhatással, étkezéssel kapcsolatban kérnek információt. A rászorultak elhelyezése mindig hosszabb távú esetgondozást igényel, mivel sokszor nem felelnek meg a feltételeknek, vagy õk maguk tesznek kitételeket. Jogi ügyekben a nyugellátásokkal, hagyatékkal, és a gyermek elhelyezési illetve gyermektartással kapcsolatban kérnek a Szeretetszolgálat jogászától tanácsot. Egyre többen veszik igénybe e szolgáltatást térítésmentessége miatt. Az elmúlt évek tapasztalatával ellentétben azonban egyre többen keresik a jogi tanácsadást büntetõjogi ügyekben. A szolgáltatás müködtetését és a jogász bérének fedezetét a õvárosi Szociális Közalapítvány Kuratóriuma forinttal támogatta. Soroksári Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat 1238 Budapest, Grassalkovich út 104. Tel: (+36-1) ban alakította ki a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat XXIII. kerületi központját. Intézményében tõl kezdõdõen ellátási szerzõdés alapján a kerület családsegítõ szolgálata mûködik, mely feladatok 1998-tól kezdõdõen ellátási szerzõdés módosításával kiegészültek a gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátásával, mûködtetésével is ben befejezõdött az épület teljes átalakítása, amelynek ez évi költsége 7,8 millió forint volt. Az átalakításnak köszönhetõen XXI. századi munkafeltételek között dolgozhatnak a Szeretetszolgálat munkatársai. A Szeretetszolgálat mûködésében továbbra is az önkéntesség, nyitottság, és együttmûködõ támogató kapcsolat kialakításának elve a meghatározó, mivel a szolgálat céljait vagyis az egyén illetve család társadalmi mûködõképességének megõrzését, ezen képesség helyreállítását leginkább az önkéntességen és kölcsönös együttmûködésen alapuló kapcsolat segíti elõ. A napi fõt ellátó intézmény éves mûködési költsége közel 15,5 millió forint volt. Az intézményt megilletõ állami normatíva 8,1 míg a kiegészítõ támogatás 4,1 millió forint, így a mûködéséhez szükséges hiányzó összeget, 3.

4 2,8 millió forintot a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat saját forrásból, illetve pályázatok útján biztosította. A õvárosi Közgyûlés Szoliálpolitikai és Lakásügyi Bizottsága által kiírt pályázaton a Szolgálat forintott nyert gyermek és ifjúsági szabadidõs klub létrehozására. Ezen kívül az intézmény pályázott és nyert a Szociális és Családügyi Minisztériumnál forintot klub szervezésére gyermeküket egyedül nevelõ szülõk számára, forintot pár és családterápiás szolgáltatási rendszer kialakításához és további forintot gyermekek számára szervezett szabadidõs programokra. Leggyakrabban a következõ problémákkal keresték fel a szolgálatot: szociális, megélhetési gondok tartós egészségromlásból, illetve munkanélküliségbõl eredeztethetõ ellehetetlenülés eladósodás mentális problémák (depresszió és egyéb pszichés problémák, szenvedélybetegségek, gyász stb) gyermeknevelési, beilleszkedési és tanulási problémák családon belüli konfliktusok és kapcsolati problémák Az ügyfelekkel való kapcsolat a következõ szakaszokra bontható: A segítséget kérõ problémájának meghatározása (több probléma esetén ezek rangsorolása), helyzetének komplex felmérése (szociális körülményei, kapcsolatrendszere, erõforrásainak értékelése melyekre támaszkodhatunk a probléma kezelése során, mentális állapota stb.); majd ezek alapján konkrét lépésekre lebontott együttmûködési terv készítése. A tervben megbeszélt feladatok végrehajtása (pl.: iratok beszerzése, ellátáshoz juttatás, képviselet, készségfejlesztés stb.). Értékelés. Amennyiben a felek a kitûzött célokat elértnek tekintik, akkor a kapcsolat lezárható és csak elõre egyeztetett utánkövetést igényel. otó: ekete Dániel MÖSZ Két jól körvonalazható problématerülettel már évek óta foglalkozik a családsegítõ szolgálat. Ez a tartósan munkanélküliek és a díjhátralékot felhalmozók. Gyermekjóléti szolgálat A gyermekjóléti szolgálatok törvényben meghatározott céljuk elérése érdekében (a gyermekek testi, lelki egészségének megõrzése, családban történõ nevelésének elõsegítése, veszélyeztetõ állapotok megelõzése, a már kialakult helyzet megszüntetése, családjából kiemelt gyermek családjába történõ visszajutásának segítése) csakúgy, mint a családsegítõ szolgálat önkéntes és kölcsönös együttmûködést biztosító kapcsolatok elérésére törekszenek. Ha azonban a család nem együttmûködõ, és így a gyermek érdeke nem érvényesíthetõ a szolgálat hatósági beavatkozást kezdeményez, melyet követõen a családnak kötelezõen együtt kell mûködnie intézményünkkel. A szolgálat munkatársai a fentiekben vázolt és törvényben megfogalmazott célok elérése éredekében gondozási, szervezési és közvetítési feladatokat látnak el. 4.

5 Az intézmény szolgáltatásai: információnyújtás, és ügyintézéshez nyújtott támogatás, ellátáshoz juttatás tanácsadás (munkanélküliség kapcsán, társadalombiztosítási ügyekben, mentális problémák esetében, adósságkezeléshez kapcsolódó, stb.) jogsegélyszolgálat pszichológiai tanácsadás, pár- és családterápia családgondozás csoportos foglalkozások természetbeni adományok közvetítése Debreceni Szociális Központ 4029 Debrecen, Rákóczi u. 7. Tel: (+36-52) ; Hajléktalanok nappali melegedõje és Szociális Étkezde 4025 Debrecen, Simonffy u. 32. Tel: (+36-52) A Nappali Melegedõ 1996 óta nyújt ellátást elsõsorban a városban életvitel szerûen tartózkodó hajléktalanok számára. Jelenleg a városban a legszélesebb körû szolgáltatást biztosító nappali melegedõ. A hajléktalan melegedõ pénzügyi egyensúlya részben biztosítható az állami normatívából, amely részben fedezi a központ mûködési költségeit is. A napi 70 fõt ellátó intézmény éves mûködési költsége közel 26 millió forint volt. Az intézményt megilletõ állami normatíva 8,2 millió forint, így a mûködéséhez szükséges hiányzó összeget 10,8 millió forintot a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat saját forrásból, illetve pályázatok útján biztosította. Ezek közé tartozik a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt pályázaton nyert forint, melyet szociális étkeztetésre fordítottak. A hajléktalan személyek számára a melegedõ nappali tartózkodásra, pihenésre, közösségi együttlétre, személyi tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására biztosított lehetõséget. Emellett egy fõ utcai szociális munkás az utcán élõ, az ellátással szemben bizalmatlan hajléktalanok melegedõbe való beintegrálását végezte. Az intézmény 2001-ben utcai szociális munka fejlesztésére 1 millió forintot nyert a Szociális és Családügyi Minisztérium pályázatán, emellett munkahelyi pótlék kiegészítésére is támogatást kapott a minisztériumtól. A Nappali Melegedõ szolgáltatásai 2001-ben: nappali tartózkodásra, pihenésre, szolgáló helységek biztosítása személyi tisztálkodás biztosítása tisztasági csomagok osztása étel melegítése, tálalása, krízisétkeztetés kulturális szolgáltatás, (olvasási lehetõség, televízió) postacím adása állásajánlatokról, albérleti lehetõségekrõl információ nyújtás karácsonyi szeretetvendégség krízissegélyként konzerv- és gyógyszerosztás, ruhasegély szociális ügyintézés, tanácsadás gondozásba vétel, esetkezelés KÁROSULTAK MEGSEGÍTÉSE 5.

6 A tapasztalatok azt mutatták, hogy télen, a hideg idõ beköszöntével megemelkedett a Nappali Melegedõt felkeresõk száma, míg nyáron inkább az étkeztetési, tisztálkodási lehetõségekre volt nagyobb igény. A szociális ügyintézés, tanácsadás során a Szeretetszolgálat napi munkakapcsolatot tartott fenn mindazon segítõ intézményekkel, amelyek a hajléktalan ellátás során a munkába bekapcsolódhattak. A párhuzamos ellátások kikerülése, valamint a segítés színvo- nalának emelése érdekében más hajléktalan ellátó intézményekkel is rendszeres volt a kapcsolattartás. Az ügyfelek így pontos, naprakész információt kaptak az egyes ellátásokra vonatkozólag, a Szeretetszolgálat munkatársai segítséget nyújtottak a nyomtatványok kitöltésében, személyes közbenjárással a kliensek érdekében. A mindennapi élethez szükséges adományok A ruhaadományokra igen nagy igény mutatkozik, tekintve, hogy a hajléktalanok nem tudják hol tárolni a ruháikat. Általában a többség csak az adott évszaknak megfelelõ ruhatárral rendelkezik, így az évszakváltáskor, különösen az õsz, majd a tél beálltakor a vastag ruházatra a legnagyobb a kereslet, ezért õsszel a ruhapótláson felül hetente egy alkalommal meleg ruhaosztásra is sor került. Ezen túlmenõen a debreceni Nappali Melegedõ külföldi felajánlásokból érkezett adományokból 147 db tisztasági csomagot állított össze és osztott ki 2001 tavaszán. A csomagok olyan mindennapi élethez szükséges tisztálkodási eszközöket tartalmaztak, mint például fogkefe, fogkrém, törölközõ, szappan, sampon, varrókészlet, fésû. Az utcai szociális munka keretében a krízisben lévõ ügyfelek számára 596 konzervcsomagot osztott a Szeretetszolgálat. A Melegedõ krízisgyógyszer segély keretén belül fõként kötszert, jódot, sebfertõtlenítõt, gyulladásgátló kenõcsöt, égés elleni spray-t, fájdalom- és lázcsillapítókat, görcs-oldót, vitaminkészítményeket szolgáltat a rászorulóknak. Személyi tisztálkodás, személyes ruházat tisztítása Az elmúlt évben az ügyfelek ezt a otó: ekete Dániel MÖSZ lehetõséget megszokták keresték és nagy számba vették igénybe. Ez he-tente fõt jelentett. A mosatási lehetõség is igen közkedvelt volt a kliensek körében. Mosatásra hetente két kijelölt napon (hétfõn és szerdán) lehetett leadni a ruhákat, és két másik napon (kedden és csütörtökön) lehetett felvenni azokat. Krízisétkeztetés Az önkormányzattal kötött megállapodás értelmében 2001 májusától önkormányzati étkeztetés valósul meg a Melegedõben. Ennek során a kliensek segélykérõ lapon kérvényezhetik az önkormányzattól az ingyenes étkeztetést. A Szeretetszolgálat november 1. és március 31. között minden reggel meleg teát és zsíros/vajas kenyeret oszt szét azon utcán élõ hajléktalanoknak, akik kiszorultak a közösségi szállásokról, és máshogy nem tudják megoldani étkezésüket. Ezt a programot a Szociális és Családügyi Minisztérium 700 ezer forinttal támogatta. A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatától nyert 700 ezer forintot valamint a Szociális és Családügyi Minisztériumtól nyert 257 ezer forintot fordította az intézmény krízis étkeztetés megvalósítására. 6.

7 Karácsonyi program karácsonyán a Szeretetszolgálat munkatársai és önkéntesei a kialakult hagyományokhoz híven két napon keresztül adag meleg étellel várták a hajléktalanokat. A karácsony elõtti utolsó munkanapon a kliensekkel közösen díszeket készítettek a felállított karácsonyfára. Ennek kapcsán lehetõség nyílt arról beszélgetni, hogy ki hogyan ünnepli a karácsonyt. Sok kliensnek ez az egyetlen alkalom biztosította a karácsony meghitt hangulatát. A karácsonyi étkezést és ajándék csomag osztást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata forinttal támogatta, a hiányzó összeget a Szeretetszolgálat saját forrásból biztosította. Szenvedélybetegek nappali ellátása 4029 Debrecen, Rákóczi u. 7 Tel: (+36-52) Debrecen, Víztorony u Tel: (+36-52) A szenvedélybetegekkel fogalkozó két intézményének épületeit a Szeretetszolgálat 2001-ben felújította. A beruházások költségei meghaladták az 5 millió forintot. A debreceni drogbetegellátás hiányosságai közé tartozott, hogy nem mûködött olyan intézmény, amely rehabilitációs szerepet vállalna, és egész napos foglalkoztatást valósítana meg. A Szeretetszolgálat célja egy olyan alacsonyküszöbû program mûködtetése, amely kapcsolatban áll az egészségügyi intézményekkel, mely az utcai szociális munka segítségével egy rehabilitációs, ártalomcsökkentõ, prevenciós és reintegrációs közösséget foglal magába. A szenvedélybeteg ellátás állami normatívát nem kapott, így csak pályázati forrásokból lehetett finanszírozni. A Szociális és Családügyi Minisztérium a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátórendszer évi fejlesztésére kiírt pályázatán a drogprogram 1,6 millió forintot nyert, melybõl 1,1 millió forintot technikai felszerelésre fordított az intézmény. Az Ifjúsági és Sport Minisztérium az intézmény mûködését további 1,77 millió forinttal támogatta. Elsõdlegesen támogatott célcsoport azok a kábítószer-és alkoholfüggõ fiatalok, akiket a meglévõ kezelõintézetek nem tudnak hatékonyan ellátni, egyrészt a magas küszöb terápiás feltételeinek be nem tartása miatt, másrészt a súlyos szociális nehézségeikbõl fakadó hátrányokból adódóan. A cél továbbá olyan egész napos programok biztosítása a kliensek számára, amelyek nincsenek direkt összefüggésben a szerhasználattal, vagy annak elhagyásával. A Szeretetszolgálat Naponta fiatallal kerül kapcsolatba, akik a drogproblémán felül igen súlyos szociális problémákkal is küszködnek. Ezeknek a fiataloknak a legnagyobb része intézetben nõtt fel és tíz-tizenkét évesen kezdõdött drogkarrierjük. Mára alkalmi fogyasztókból rendszeres használókká váltak. Elsõsorban szerves oldószer és marihuana fogyasztók jelentkeznek, de elõfordul, hogy alkoholbetegséggel küszködõk is felkeresik az intézményt. A Szeretetszolgálat egyéni beszélgetésekkel, csoportfoglalkozásokkal, készségfejlesztõ tréningekkel, feszültség-levezetõ játékokkal, sportfoglalkozások segítségével, és közös programokba való bevonással tud hatékonyan segíteni. A legtöbb nehézséget a lakhatás, a munkanélküliség, az iskolázatlanság, a család hiánya jelenti. Gyakori a törvénynyel való összeütközés, melyek nagy része megélhetési lopás. Míg 2000-ben a kliensek nagy része az utcán aludt, 2001-ben már mindegyikük albérletet talált, illetve egyikük hazaköltözött a családjához. olyamatosan próbálnak munkát találni, de nem mindenhol foglalkoztatják õket szívesen, kinézetük, társadalmi helyzetük, szerhasználatuk miatt. Folyamatos kapcsolattartás A debreceni központ folyamatosan kapcsolatot tart a város valamennyi intézményével és civil szervezetével. A Szeretetszolgálat különösen fontosnak tartja az egyházi kapcsolatainak további erõsítését, illetve az önkéntesek bevonását a munkába, amely jelentõs mértékben segítheti az ügyfelek problémáinak hathatós megoldását. 7.

8 Miskolci Családok Átmeneti Otthona 3524 Miskolc, Leszih Andor u. 4. Tel: (+36-46) ; Az otthon létrehozásának és mûködtetésének szükségességét mutatja, hogy a megnyitás óta több mint 300 család kérte a felvételét az otthonba. Közülük 38 család számára tudott a Szeretetszolgálat átmeneti ellátást biztosítani. Az otthonban 11 szoba várja a rászoruló családok jelentkezéseit, melynek kihasználtsága 2001-ben közel 100%-os volt. A napi 38 fõt ellátó intézmény éves mûködési költsége közel 24,8 millió forint volt. Az intézményt megilletõ állami normatíva 17,2 míg a külföldi partnerszervezet támogatása 8,5 millió forint, így a évi költségvetésben megmaradó összeget, 2,7 millió forint külföldi támogatást, valamint a mintegy 700 ezer forint egyéb bevételt 2002-ben használja fel a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat. Az intézmény célja, hogy a hozzá forduló teljes és csonka családok számára átmeneti elhelyezést biztosítson megakadályozva azt, hogy a lakhatási nehézségek miatt a gyermekeket elválasszák szüleiktõl. Az Otthonban tartózkodás ideje alatt a Szeretetszolgálat feladatának érzi, hogy a válsághelyzetbe került családoknak a szociális munka teljes eszköztárával segítséget nyújtson a hozott problémák megoldásában, valamint hozzájáruljon a családok sikeres társadalmi visszailleszkedéséhez es sikeres pályázatok Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt Szociális Alap pályázatán forintot nyert az intézmény krízis otó: Csákvári Andrea MÖSZ ellátásra és irodai eszköz beszerzésére. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt Mecénás Alap pályázaton forintot nyert kézmûves klub mûködtetésére. Míg a Szociális és Családügyi Minisztérium Nõk esélyegyenlõsége pályázatán krízishelyzetben lévõ nõk támogatására forintot nyert. Az Avas 2001 Alapítvány pályázatán nyert forintot tudott fordítani az Otthon az alapellátás színvonalának emelésére. Emellett az intézmény azifjúsági és Sport Minisztérium pályázatán 300 ezer forintot nyert csellengõ gyerekek számára szervezett szabadidõs programok szervezésére. Rendszerszemléletû családgondozás 2001-ben az otthonba bekerült családok 60%-a az apa, élettárs brutalitása elõl keresett menedéket, 20%-uk az albérlet megszûnés miatt kérte felvételét az Otthonba. A fennmaradó 20%-ot azon családok jelentkezése adta, akik számára más Családok Átmeneti Otthonában már lejárt a meghatározott gondozási idõ, így el kellett hagyniuk azt. A családtagok több esetben súlyos mentális sérülésekkel érkeznek az intézménybe. A gyermekek logikai, mozgási, vizuális készségei 1-2 éves lemaradást mutatnak, hasonló korú társaikhoz képest. Ezen problémák felismerésében, feltárásában és megoldásában fontos szerephez jutnak az otthonban dolgozó szakemberek (pszichológus, jogász, mentálhigiénikus, szociális munkás, pedagógus). Pszichológiai tanácsadás keretében az otthonban dolgozó pszichológus minden gyermeket felmér, majd a szülõk és a családgondozók segítségével határozzák meg a szükséges lépéseket. A Szeretetszolgálat jogásza heti 5 órában nyújt segítséget a családok jogi problémáinak a megoldásában. 8.

9 A pszichológiai tanácsadás keretében mentálhigiénés és szociális végzettségû munkatárs egyéni és családi beszélgetések keretében, valamint csoportfoglalkozások szervezésével segíti a problémák feltárását és megoldását. A pedagógus munkatársak heti rendszerességgel játszóházi foglalkozásokat tartanak a gyermekek számára. A foglalkozások célja, hogy a játék eszközével fejlesszék a gyerekek logikai képességeit, kézügyességeit, megismerkedjenek magyar népszokásokkal, ünnepekkel. Jól bevált rendszer miszerint minden családnak van egy családgondozója, akivel hetente egy szükség szerint több alkalommal elõre egyeztetett idõpontban találkoznak. A családgondozás során fogalmazódnak meg azokat a célok, amelyek megoldására együttmûködési szerzõdést köt a család és a családgondozó. Az együttmûködés során kiemelt figyelmet fordítunk a gyereknevelésre, a munkakeresésre, valamint az elõtakarékosságra. Nagy eredménynek tekintjük, hogy a szülõk 60%-a a bekerülést követõ 2 hónapon belül elhelyezkedett, valamint, hogy a családok 80%-a rendelkezik elõre megtakarított pénzzel, melynek összege kikerüléskor elérhette a forintot is es fejlesztések az intézményben A gyermekek nagy örömére külföldi partnerszervezetünk segítségével az Otthon udvarán fajátszóteret és labdajátékokra alkalmas pályát alakíthatott ki. Pályázati forrásból megújúlt az egyéni és családi beszélgetésekre alkalmas helyiség, valamint több új bútordarab szépíti a csoportszobákat. Szép karácsonyi ajándéknak számított a családok számára átadott könyvtár. olyamatos fejlesztésének köszönhetõen az adományba kapott könyvek mellett számos olyan könyv is beszerzésre került, amely segítséget nyújt a családok belsõ problémáinak megoldásában. Pl.: gyermeknevelés, társkapcsolat, alkohol és drogprobléma stb. Intézményen kívüli segítségnyújtás: A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat a tavalyi év folyamán segítséget nyújtott 650 rászoruló embertársának a Családok Átmeneti Otthonán kívül is. Reintegráció, utógondozás A Szeretetszolgálat munkája során tapasztalja, hogy a családokkal végzett munka az otthonból való kikerülést követõen több esetben egyik napról a másikra semmivé válik, illetve a 9 hónapos otthonban tartózkodási idõ kevés a család hozott problémáinak teljes megoldására. A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat egy modellprogram keretében kíván megoldási lehetõségeket felkínálni a kikerülõ családoknak. Ebben az évben 3 kikerülõ családnak ajánlotta fel az utógondozás lehetõségét. A sikeres reintegráció érdekében megfogalmazódtak egy magasabb szintû ellátás tervei is, amelyek az elkövetkezendõ években kerülnek megvalósításra. Szolnoki Szociális Központ 5000 Szolnok, Kõrösi u Tel: (+36-56) ; A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnak, valamint a Családok Átmeneti Otthonának helyet adó épületet a Szolnok Megyei Jogú Város Ön-kormányzata bérli a Magyar Államvasutak Rt-tõl. Az önkormányzat az épületet térítésmentesen biztosítja a Szeretetszolgálat számára ben a Szeretetszolgálat több mint 42 millió forintott költött az épület átalakítására, amelyet az önkormányzat a Szociális és Családügyi Minisztérium pályázatán elnyert 6 millió forint átadásával is támogatta. Ennek köszönhetõen május 3-tól a két telephelyen mûködõ Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatát és Családok Átmeneti Otthonát megnyithatta. A két szolgáltatás, amely kötelezõen ellátandó önkormányzati feladat, az önkormányzattal kötött együttmûködési szerzõdés alapján mûködik. E 9.

10 Déli Ipartelepi és Szandaszõlõsi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat 5000 Szolnok, Kõrösi u Tel: (+36-56) ; Szolnok-Szandaszõlõs, Gorkij u. 32. Tel: (+36-56) Az újonnan indított családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat 2 telephellyel mûködik Szolnokon. Az egyik a déli ipartelep lakosainak, míg a másik Szolnok-Szandaszõlõs hátrányos helyzetû polgárainak nyújt segítséget. Mindkét településrész a megyeszékhely központjától távol helyezkedik el. Szandaszõlõs mind lélekszámban, mind területét nézve is nagyobb a déli ipartelepi körzetnél, de a szociális helyzetet tekintve fordított a jelenlegi állapot. Szandaszõlõs egy viszonylag jómódú városzrész ezzel szemben a déli ipartelep nehezebb sorsú lakosai mellett még kiegészül egy roma teleppel is, amely egy leromlott állagú önkormányzati szükséglakásokból álló lakótelep. Az itt élõ emberek szinte mindegyike a Szeretetszolgálat potenciális ügyfélkörébe tartozik. A közel 300 ügyféllel foglalkozó családsegítõ szolgálat legfõképpen gondozással, érdekérvényesítéssel, családsegítéssel, hátrányos helyzetû gyerekek részére szabadidõs programok szervezésével foglalkozott. A napi fõt ellátó intézmény éves mûködési költsége közel 16,6 millió otó: ekete Dániel MÖSZ forint volt. Az intézményt megilletõ állami normatíva 5,6 míg a kiegészítõ támogatás 2,4 millió forint, így a mûködéséhez szükséges hiányzó összeget 6,5 millió forintot a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat saját forrásból, illetve pályázatok útján biztosította, úgymint a Szociális és Családügyi Minisztériumnál nyert forinttal, melyet a tradicionális roma családi kultúra integrálására valamint Szolnok Önkormányzat Szociális Alaptól nyert forinttal a közösségi etno-kultúra fejlesztésére. Szolnoki Családok Átmeneti Otthona 5000 Szolnok, Kõrösi u Tel:(+36-56) ; Július 20-án az Otthon megnyitása és a lakók beköltözése zökkenõmentesen történt. Az intézmény az elmúlt évben 9 családnak, 41 embernek biztosított 9 hónapra átmeneti szálláshelyet, hogy az intézménybõl való kikerülés után rendezettebb lelki és anyagi körülmények között folytathassák életüket. A kialakulóban lévõ szokások, normarendszerek szorosan kapcsolódtak a házirendben foglaltakhoz. Csakhamar teljes kihasználtsággal üzemelt az Otthon a nap 24 órájában, hétvégén és ünnepnapokon egyaránt. Az intézmény határozott célja, hogy a hozzáforduló általában többszörösen hátrányos helyzetben lévõ családok számára elhelyezést biztosítson megakadályozva azt, hogy a lakhatási nehézségek miatt szétessen a család. Az Otthon felvette a kapcsolatot a város intézményeivel, elsõsorban az iskolákkal, óvodákkal, gyülekezetekkel. A legemlékezetesebb program az intézmény életében a karácsony volt. Az elõkészületek már korábban elkezdõdtek, a munkatársak a lakók bevonásával feldíszítették az Otthont, süteményeket sütöttek, ajándékokat vásároltak és csomagolták azokat. Meghitt, családias ünnepséget sikerült szervezni, aminek mindenki részese volt. A napi fõt ellátó intézmény éves mûködési költsége közel 10,5 millió forint volt. Az intézményt megilletõ állami normatíva 7,7 millió, így a mûködéséhez szükséges hiányzó összeget 2 millió forintot a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat saját forrásból, illetve pályázatok útján biztosította. 10.

11 Adományok támogatás: Holland adományozók küldtek az Otthon részére nagyobb pénzösszeget, valamint a metodista és más gyülekezetek képviselõi hoztak rendszeresen használt ruhát és cipõt. A lakosság körébõl szintén rendszeresen kap az intézmény használt ruhanemût. Gyulai Szociális Központ 5700 Gyula, Zrínyi tér 2. Tel: (+36-66) ; A 2001-es évben a Szeretetszolgálat segítségével megújult formában újraindult Gyulán a Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye Átmeneti Szállása és a Nappali Melegedõje. A Nappali Melegedõben 40 embert láttak el, az Éjjeli Menedékhely 24 embernek biztosított szállást, míg az Átmeneti Szálláson 16 embert helyezett el a Szeretetszolgálat. A hajléktalan melegedõk hagyományos szolgáltatásai mellett a Szeretetszolgálat intézményében többek között az egészségügyi problémával rendelkezõket orvosi ellátással és tanácsadással, rendszeres ruha-és cipõpótlással és tisztasági egységcsomagokkal segítették a rászorultakat. A napi 80 fõt ellátó intézmény éves mûködési költsége közel 21,5 millió forint volt. Az intézményt megilletõ állami normatíva 13 millió, így a mûködéséhez szükséges hiányzó összeget 4,3 millió forintot a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat saját forrásból, illetve pályázatok útján biztosította A Szociális Központ pályázott és forintot nyert a Szociális és Családügyi Minisztériumtól téli kríziskezelésre, melybõl meleg tea, és egy szerény étket biztosított november 01-tõl. Szintén a Minisztériumtól 452 ezer forintott nyert mosókonyha kialakítására és emellett munkahelyi pótlék kiegészítésére is támogatást kapott. Nappali melegedõ A Nappali melegedõ elsõsorban hajléktalan személyek tartózkodására nyújtott lehetõséget, szolgáltatásait ingyenesen vehették igénybe a rászorulók. A Nappali melegedõ szolgáltatásai közé tartozott még a: hivatalos ügyek intézése, segítségnyújtás a munkavégzés lehetõségeinek megszervezésében. Az intézmény a pihenéshez, a személyi tisztálkodáshoz és az étel melegítéséhez, tálalásához és elfogyasztásához biztosított szükséges feltételeket. Utcai szociális munka fejlesztése A Szociális Központ a Szociális és Családügyi Minisztérium pályázatán forintot nyert a Nappali melegedõ szolgáltatásának bõvítésére utcai szociális munkás beállítására. A program november 01. napjával indult a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat vállalta a szociális munkás foglalkoztatását további egy évre. otó: Kóczán Gábor Éjjeli menedékhely Az Éjjeli menedékhely rendelkezik az éjszakai pihenésre, a személyi tisztálkodásra, az étel melegítésére, étkezésre, a közösségi együttélésre szolgáló felszereléssel és helyiségekkel. Ingyen biztosít a hajléktalan emberek számára takarót, ágynemût, a tisztálkodáshoz szükséges feltételeket, a személyes használatai tárgyak biztonságos elhelyezését és az elsõsegélyhez szükséges felszereléseket. Lehetõség van több éjszaka eltöltésére az Éjjeli menedékhelyen, amelyhez elõre be kell jelentkezni, hogy részükre védett ágyat biztosíthasson a Szeretetszolgálat. 11.

12 Átmeneti szálló Az intézmény lakói az elsõ nap kivételével mely ingyenesen járt egy csekély összegû napi térítési díjat fizettek, mely jelenleg 100 forint. Az Átmeneti szálló rendelkezik az életvitelszerû tartózkodás feltételeivel (2-4 ágyas szobák), a személyi tisztálkodásra, az étel melegítésére, étkezésre, a közösségi együttélésre szolgáló helyiségekkel, felszerelésekkel. Az Átmeneti szálló biztosította a kliens ágynemûjét, takaróját, a személyi használati tárgyainak biztonságos õrzését (zárható szekrény) valamint az elsõsegély nyújtásához szükséges eszközöket. Ezen túlmenõen az intézményben lehetõség volt a személyes tárgyak (Tv, rádió, ágynemû) használatára is. Külön megállapodás szerint elõtakarékosságot kellett folytatniuk a klienseknek. Ennek lényege, hogy amikor kikerülnek az Átmeneti szálló ellátási körébõl saját talpukra tudjanak állni és kezelni tudják a mindennapi problémáikat, mint például az elõre nem látható kiadások biztosítását. Orosházi Családok Átmeneti Otthona 5900 Orosháza, Mikszáth Kálmán u. 2. Tel/fax:: (+36-68) ; Információs iroda nyitása A Szociális és Családügyi Minisztérium által kiírt pályázaton nyert forintból a Nappali Melegedõ szakfe-ladatainak ellátását bõvítette, új szolgáltatásként a rászorulóknak külön ingyenes jogsegélyszolgálatot biztosított. Ezen kívül még információs iroda is segítséget nyújtott munkahelyek keresésében, okmányok beszerzésében és egyéb hivatalos ügyintézésben ben az Evangélikus Egyház és a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat közötti megállapodás alapján a Szeretetszolgálat 10 évre térítés mentesen bérbe kapott egy volt iskola épületét, amelyet 31,5 millió forintért átalakított családok átmeneti otthonává. Az átalakítást a Szociális és Családügyi Minisztérium pályázat újtán 7 millió forinttal támogatta. A felújításhoz szükséges további forrásokat a Szeretetszolgálat biztosította és emellett az épület berendezését is önerõbõl teljesítette. A napi 38 fõt ellátó intézmény 2002 januárjától kezdi meg mûködését az orosházi önkormányzattal kötött ellátási szerzõdés alapján. Olaszliszkai ejlesztõ Központ 3933 Olaszliszka, Szent István u. 20. otó: ekete Dániel MÖSZ Az és évi árvízet követõen a Szeretetszolgálat számos bodrogközi településen segített az árvízkárosultaknak. Így került kapcsolatba az Olaszliszkán élõ emberekkel is,a kik igen nehéz szociális körülmények között élnek. A helyi viszonyok megismerése után a Szeretetszolgálat úgy döntött, hogy egy ejlesztõ Központ nyit az itt élõ rászorulók - elsõsorban a roma lakosság - megsegítésére. A döntés alapján 2001-ben csaknem 9,5 millió forintért megvásárolt és átalakított erre a célra egy épületet. Az év második felétõl kezdve napi fõ számára tanulást segítõ, foglalkoztatást elõsegítõ programokat biztosít, melyek fedezetét állami normativa hiányában teljes egészében a Szeretetetszolgálat biztosít pályázati és saját forrásokból. Az Ifjúsági és Sport Minisztérium 300 ezer forinttal támogatta a programot, míg az Egészségügyi Minisztérium erre az idõszakra 250 ezer forintot adott. 12.

13 HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS BEL- ÉS KÜL ÖLDÖN Jelentõs szerepvállalás itthon és külföldön év kiemelkedõ fontosságú év volt a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat humanitárius tevékenységében. Jelentõs elõrelépés történt Magyarország nemzetközi fejlesztési politikájának kialakítását elõsegítõ folyamatban. Munkatársai részt vettek a UNDP által szervezett konferenciákon (Budapest, Tallinn) illetve a brüsszeli székhelyû APRODEV-vel (Assocoation of World Council of Churches Related Development Organisations in Europe) közösen május 17-én maga is rendezett egy konferenciát Budapesten Az EU-tagjelölt országok fejlesztési együttmûködése és humanitárius segítségnyújtásának politikája Egy kihívás és egy lehetõség címmel. Ezen a konferencián részt vettek a közép-európai térség, innország, Hollandia és Németország külügyminisztériumainak és fejlesztési szervezeteinek képviselõi ben a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma a Szeretetszolgálat három humanitárius programját is támogatta: Vajdasági gyógyszersegély kétoldalú együttmûködés keretében 5,5 millió forint. Lengyelországi árvízkárosultak megsegítése 2 millió forint külügyminisztériumi támogatás, amelyet a Szeretetszolgálat további 2 millió forinttal egészített ki. Segítségnyújtás Afganisztánnak 50 millió forint. Emellett a Szeretetszolgálat továbbra is aktív szerepet töltött be az ACT (Action by Churches Together) balkáni szerepvállalásában és koordinációjában. Októberben immár másodszor adott otthont regionális koordinációs találkozójának, amelyen a Balkánon tevékenykedõ ACT-tagok vettek részt. Meghatározó nemzetközi segítségnyújtás A tavalyi év a katasztrófák éve is volt. Árvizek térségünkben (Magyarország, Lengyelország, Ukrajna), földrengés Indiában és Salvadorban, humanitárius katasztrófa Afganisztánban. A Szeretetszolgálat hét nemzetközi programot bonyolított le az ACT keretein belül, donorként támogatta partnerszervezetét Indiában a gujarati földrengés áldozatainak megsegítésében, a UNHCR-ral kötött együttmûködési szerzõdés alapján hét iskolát újított fel Csecsenföldön, gyógyszersegélyben részesítette Vajdaság legrászorultabb rétegeit, árvíz sújtotta iskolát támogatott Lengyelországban, és folytatta balkáni illetve kaukázusi szolgálatát. otó: ekete Dániel MÖSZ A nemzetközi szerepvállalás egy új, izgalmas, kihívásokkal teli fejezetét jelentette a Szeretetszolgálat megjelenése Közép-Ázsiában az afganisztáni humanitárius katasztrófa áldozatainak megsegítése érdekében. Ezzel egy olyan ismeretlen, távoli térségben kezdett el tevékenykedni, amelyre még nem volt példa tízéves fennállása során novemberében irodát nyitott Taskentben, hogy megteremtse az Üzbegisztánból Afganisztánba irányuló segélyszállítmányok logisztikai hátterét. Ezzel párhuzamosan megkezdte közép-ázsiai regionális központjának felállítását. 13.

14 HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS BEL ÖLDÖN Árvíz 2001 Az árvízi katasztrófahelyzetet látva a Szeretetszolgálat felhívással fordult saját adományozói köréhez és a nemzetközi szövetséghez humanitárius munkájának támogatását kérve. A nemzetközi szövetség által is támogatott projekt két szakaszra osztotta a nyolc hónapra tervezett munkát. Az elsõ négy hónapban az árvíz okozta károk azonnali enyhítésére a gyorssegélyezésre irányult, míg a második szakasz az újjáépítéshez csatlakozva a károsultak bútorpótlására az ingóságpótlásra koncentrált. Gyors segítségnyújtás A tarpai gátszakadás követõ napokban a Szeretetszolgálat három millió forint értékû azonnali segélyszállítmányt juttatott el négy árvízkárosultakat befogadó településre, Gyulaházára, Nyírmadára, Pusztadobosra és Rohodra kitelepített mintegy 2000 fõ részére. A három teherautónyi szállítmány tartós élelmiszereket (2000 kg rizst, 500 liter olajat, 500 kg tésztát), fertõtlenítõ szereket, és a tisztálkodáshoz szükséges személyes higiéniai szereket tartalmazott. Az elsõ segélyeknél a Szeretetszolgálat általában a közösségi intézményeket támogatta, hiszen nekik kellett ellátniuk a befogadottakat. Így az adományokból mindenki egyformán és egyenlõ mértékben részesült. Állandó helyszíni jelenlét raktárbázis A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat március 8-án humanitárius irodát és 1200 m 2 es raktárközpontot nyitott Nyíregyházán, segélyakcióinak hatékony helyszíni koordinálása érdekében. Az iroda fõ feladatai közé tartozott az adatgyûjtés, kapcsolattartás a katasztrófavékelmi hatóságokkal, az árvízkárosultakkal, és befogadó településekkel, a károsult települések önkormányzataival, a helyszínen tartózkodó más szervezetekkel, valamint segélyakciók lebonyolításának megtervezése, kivitelezése, jelentések készítése. Szociális munka az átmeneti szállásokon károk, melyek pénzben nem mérhetõk Az állandó segélyszállítmányok mellett a befogadó települések közösségi szállásain a Szeretetszolgálat munkatársaiból, illetve a debreceni tudományegyetem és a református teológia hallgatóiból önkéntes csoport alakult, akik mentál-higiéniai eszközökkel, csoportfoglalkozásokkal, szabadidõs és gyermekprogramokkal segítették a bajba jutott embereket. Ennek legfõbb szerepe abban rejlett, hogy az emberek képesek legyenek konfliktusmentesen elviselni a kényszerû egymás mellett élést, és emellett a személyes tulajdonukat ért kár okozta sokk, a jövõjüket érintõ események feldolgozását megkönnyítse. Károsult települések: Csaroda Jánd Gulács Hetefejércse Tákos Tarpa Vámosatya Beregdaróc Befogadó települések: Baktalórántháza Gemzse Gyulaháza Nyírlovõ Nyírmada Pusztadobos Rohod 14.

15 Több hónapos segítségnyújtás A gyorssegélyezés második szakaszában a Szeretetszolgálat már a károsult településekre koncentrált. A segélyezés területének kiválasztásakor három fõ szempontot vett figyelembe. Egyrészt a károsodás mértékét volt 3-4 olyan falu, amelyet teljes egészében elöntött a víz -, másrészt a települések anyagi helyzetét kevés erõforrással rendelkezõ kistelepülések -, harmadrészt a károsultak számát. Ezeket a szempontokat azért kellett meghatározni, mert a Szeretetszolgálat segítségnyújtása a beérkezõ adományoktól függõen történhetett. A saját szempontok meghatározása, a kárfelmérések és más szervezetekkel való egyeztetések után a Szeretetszolgálat kijelölte azt a hét települést -Hetefejércse, Csaroda, Vámosatya, Gulács, Jánd, Tákos és Beregdaróc ahol tovább folytatta munkáját. A településeken élõ károsultak döntõ részben a Szeretetszolgálat által vásárolt alapvetõ cikkekbõl, valamint kisebb mértékben az adományozóktól érkezõ természetbeni adományokat kaptak. Tisztító-és tisztálkodó szerek A Szeretetszolgálat higiéniai szerekbõl egységcsomagokat szállított a településekre, melyeknek összsúlya meghaladta 35 ezer kilogrammot. Ezeket a csomagokat az önkormányzattal elõzetesen egyeztetve, névsor alapján, családonként osztották szét a segélyszervezet munkatársai és önkéntesei. A csomagok olyan tisztítószereket tartalmaztak szappan, mosogatószer, mosópor, súrolópor, fertõtlenítõszer, egészségügyi papír, stb - amelyek egy háztartás újraindításához elengedhetetlenül szükséges, értéke pedig csomagonként megközelítette a forintot. otó: ekete Dániel MÖSZ Nagy mennyiségû élelmiszer egységcsomag A humanitárius feladat következõ fázisában a Szeretetszolgálat zöldségekbõl álló egységcsomagokat állított össze és adott át a rászorulóknak. Az itt élõ embereknek mindennapi étkezéshez használt zöldségei (hagyma, burgonya, sárgarépa), amelyekbõl egy évre szükséges készletet tároltak pincékben, vermekben, az árvíz következtében megsemmisültek. Pótlásukra az adatgyûjtés során jelentõs igény merült fel. Ezért a Szeretetszolgálat úgy határozott, hogy nagy mennyiségû zöldséggel támogatja a károsultakat egységcsomag formájában. A családok több mint 30 kg zöldséget (burgonya, hagyma, sárga- és fehérrépa) kaptak fejenként. otó: ekete Dániel MÖSZ Újrakezdés - vetõmagok A tavasz második felében, amikor már elkezdett kiszáradni az átázott föld a Szeretetszolgálat újabb projektet indított. A korábbi kárpátaljai munkájához hasonlóan a Beregben is elindította a háztáji vetõmag akcióját, melynek során kilogramm vetõmagot osztott szét. A kezdeményezés célja az volt, hogy az itt elõ embereknek, akik szinte kivétel nélkül a kiskertjükben termesztik a saját fogyasztásra szánt zöldségeket, olyan támogatást nyújtson, amely segítheti az újrakezdést nem csak a házukban, de annak a környékén is. Az akció keretében hat településen minden család 11 háztáji zöldség vetõmagjából álló egységcsomagot kapott. 15.

16 Újjáépítés - Ingóságpótlás A humanitárius munka második szakaszában a Szeretetszolgálat az árvízkárosult családok ingóságainak pótlásában vett részt. A döntés során két tényezõt vett figyelembe: 1. A magyar állam magára vállalta a károsult házak helyreállításának költségeit. 2. A négy legnagyobb magyarországi segélyszervezet áprilisi, vásárosnaményi találkozóján született megállapodást, amely szerint a humanitárius szervezetek az újjáépítés során az ingóságok pótlásában vesznek részt. A nagymértékû árvíz katasztrófára tekintettel összefogás jött létre a magyarországi mobilszolgáltatók között. Minden egyes telefonáló aki a Nemzeti Mobil Segélyvonal számát felhívta 100 forinttal járult hozzá az árvízkárosultak megsegítéséhez. Ennek eredményeként több mint 92 millió forint gyûlt össze, melyet három magyarországi segélyszervezet Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Magyar Vöröskereszt, Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat használt fel egyenlõ mértékben az újjáépülõ és felújítandó házak ingóságainak pótlására. A kidolgozott projekt alapján a Szeretetszolgálat úgy döntött, hogy a meglévõ anyagi forrásainak tükrében két településen közel 220 újjáépülõ családi ház tulajdonosait segíti összesen 30 millió forint értékben. Helyszín: Csaroda (104), Tákos (114) ház. Célcsoport: megsemmisült házak tulajdonosai Segítségnyújtás formája: minden újjáépülõ házba a típustervek és a helyszíni, egyéni felmérés alapján megtervezett konyhabútor legyártása, helyszínre szállítása és beszerelése. Lebonyolítás A Szeretetszolgálat júniusban tárgyalásokat folytatott különbözõ bútorgyárakkal az ingóságpótlási programjának kivitelezésére. A tárgyalások eredményeként a Szeretetszolgálat szerzõdést kötött egy bútorgyárral konyhabútorok készítésére. A családok egyéni épületfelmérések alapján, az igényeket is figyelembe véve egyedi bútorokat kaptak. Ez méltányos és hathatós támogatást jelentett, a rendelkezésre álló pénzösszeg és az újjáépítésre kerülõ házak számának arányának figyelembe vételével. Abban az esetben, ha a konyha kisméretû, és a otó: ekete András beszerelt bútorok értéke nem érte el a meghatározott összeget akkor a hiányzó összegnek megfelelõ árú hûtõszekrény került a konyhába. Amennyiben a helyiség nagyméretû, és a beszerelt bútor nem elegendõ a konyha teljes felszereléséhez a károsult kedvezményes áron kiegészítõ elemeket rendelhetett meg a bútorgyár által kiadott katalógus alapján. 16.

17 HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS KÜL ÖLDÖN Afganisztán: humanitárius katasztrófa 2001 õsze hatalmas fordulatot hozott a Szeretetszolgálat humanitárius tevékenységében, amely egyben egy új fejlõdési szakasz kezdetét is jelentette. Szeptember 11. után afgánok tízezrei hagyták el hazájukat tartva egy koalíciós katonai támadás következményeitõl. A menekültügyi helyzet felmérése és egy humanitárius segítségnyújtás megszervezése érdekében a Szeretetszolgálat tényfeltáró utat szervezett októberben Kazahsztánba, Kirgizisztánba, Tadzsikisztánba és Üzbegisztánba. Az út eredményének kiértékelése után projektjavaslatot nyújtott be mind a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának, mind nemzetközi szövetségének, az ACT-nek. Mindkét javaslat Üzbegisztánból Észak-Afganisztánba történõ humanitárius program lebonyolítását tartalmazta. A Magyar Kormány 50 millió forinttal támogatta a Szeretetszolgálat afganisztáni akcióját. Az elõkészületek keretében novemberben a Szeretetszolgálat megnyitotta taskenti regionális irodáját. A támogatásból december 23-án 11 konténernyi, összesen 185 tonna tartós élelmiszer (liszt, rizs, étolaj, cukor, tejpor és tea) indult útnak Magyarországról Afganisztánba, a harcok elõl menekülõ családok megsegítésének érdekében. A rendkívül nagy földrajzi távolságok miatt a segély szétosztására 2002-es évben került sor. Kárpátalja - Árvíz: határok nélküli összefogás otó: Lehel László MÖSZ 1998 után 2001-ben ismét súlyos árvíz sújtotta márciusban Kárpátalját. A Szeretetszolgálat beregszászi és budapesti irodájának munkatársai azonnal a helyszínre siettek, és megkezdték a kitelepített lakosság élelmiszerrel, ruhával és takaróval történõ ellátását, az ár elvonultával pedig a károk felmérését. Ezzel egyidõben a Szeretetszolgálat mind Magyarországon, mind külföldön felhívást adott ki a kárpátaljai árvízkárosultak megsegítésére. Ennek hatására a Szeretetszolgálat alapító egyházai, gyülekezetek, alapítványok (Új Kézfogás Közalapítvány és Mocsáry Alapítvány), önkormányzatok és a Magyar Köztársaság Washingtoni valamint Berlini nagykövetségei juttatták el támogatásukat a rászorulóknak. A magyar adományok mellett megmozdultak az ACT tagszervezetei is és jelentõs mértékben támogattáka a segélyprogramot. A Szeretetszolgálat tevékenysége fõleg a Beregszászi (Csetfalva, Sárosoroszi, Hetyen, Harangláb), Nagyszõlõsi (Szászfalu és eketeardó) és Huszti (Kriva) járások árvízkárosult településeire koncentrált, de voltak olyan elemei is a programnak, amelyek a megye összes járását érintették. A Szeretetszolgálat kárpátaljai segélyprogramjának kedvezményezettjei elsõsorban azok voltak, akiknek a háza összedõlt vagy otó: ekete Dániel MÖSZ életveszélyesen megrongálódott. Az ár elvonultával elsõdleges feladattá vált a települések fertõtlenítése. A Szeretetszolgálat által 5040 liter fertõtlenítõszer szétosztására és 5000 kg kalcium-hypokloridnak a helyi közegészségügyi hatóságok általi felhasználására került sor. Augusztusban és szeptemberben 2450 árvízkárosult család kapott 4900 kg rizst, kg lisztet, l étolajat, kg cukrot és kg tésztát. õk higiéniai szerekben is részesültek: szappan, tekercs egészségügyi papír, 788 csomag mosópor, mosószappan, l sampon, csomag mosópor és pelenka. A Szeretetszolgálat Beregszászi Irodája emellett takarókat, ruhákat, ágynemût, higiéniai szereket, iskolai csomagokat és babakelengyét osztott a 14 településen károsultaknak. 17.

18 Vetõmag csomag osztás Mivel az árvíz teljesen elmosta a kertek veteményeit, illetve egy idõre lehetetlenné tette a mezõgazdasági munkákat, a Szeretetszolgálat kerti vetõmagcsomagot juttatott el a kárt szenvedett lakosságnak. A vetõmagcsomag 3 csomag sárgarépa-, 2 csomag retek-, 2 csomag vöröshagyma-, 2 csomag paprika-, 2 csomag paradicsom-, 2 csomag zöldborsó-, 1 csomag bab- és 3 csomag petrezselyemmagot tartalmazott. Ez az akció azért volt jelentõs, mivel a Beregszászi, Nagyszõlõsi és Huszti járások összes árvízkárosult családja részesült belõle. Építõanyag támogatás A helyreállítási munkák kezdetén már látható volt, hogy az ukrán állam által nyújtott támogatás nem lesz elég a teljesen romba dõlt házak eredeti állapotának visszaállítására. Azok a családok, akiknek háza életveszélyesen megrongálódott, még nehezebb helyzetbe kerültek, mivel nekik sokkal kisebb kártérítés jutott. Ezért a Szeretetszolgálat 185 árvízkárosult családot segített építõanyag egységcsomaggal Csetfalva, Sárosoroszi, Harangláb, Hetyen, Kispapi és Mezõvári településeken. Egy építõanyagcsomag a következõkbõl állt: 500 kg limes, 1 t cement, 50 kg mész, 40 db hullámpala, 150 m villanyvezeték, 5 l higító, 11 kg olajfesték, 20 kg gipsz, 1 villanyóra, 40 kg szög, 1 mosdókagyló, 10 m2 járólap, 15 m2 csempe, 40 m2 kátránypapír. Szeretetszolgálati támogatás 40 ukrajnai rászoruló gyermeknek január elsõ két hetében az ukrajnai Jóság és Reménység nevû karitatív szervezet kezdeményezésére, az Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint az Ukrán Köztársaság Budapesti Nagykövetségének közös szervezésében Magyarországon, Zánkán üdült negyven hátrányos helyzetû gyermek, akik Ukrajna csernobili körzetébõl és Kárpátaljáról érkeztek. Az üdülés befejezése alkalmából, hazautazásuk elõtt a Szeretetszolgálat Budapesten ünnepséget szervezett a gyermekeknek, hogy emlékezetessé tegye magyarországi tartózkodásukat. Az ünnepség keretében a gyermekek ajándékcsomagokat kaptak, amely sportcipõt, különféle játékokat és édességet tartalmazott. Jugoszláviai segítségnyújtás Belgrád Az ACT tagszervezeteinek támogatásával és a Szerb Orthodox Egyház Belgrádi Püspökségével közösen végrehajtott program kétféle módon kívánt segítséget nyújtani a fõváros környékén táborokban, illetve elszórtan kisebb településeken élõ koszovói menekülteknek. Túlélést jelentõ étkeztetések A program egyik részében a Szeretetszolgálat négy település ingyenkonyháját támogatta: Lestane, Resnik, Mirjevo és Kaludjerica. Mind a négy konyha a hét minden napján 500 adag meleg ételt készített a rászorulóknak. Így a téli idõszakban naponta összesen 2000 menekült étkeztetésérõl gondoskodott a Szeretetszolgálat. Ez a segítségnyújtás a program kedvezményezettjeinek a túlélését jelentette a hideg téli hónapokban, hiszen ezek az emberek semmiféle jövedelemmel nem rendelkeznek, és semmi esélyük sincs a munkavállalásra sem. otó: Németh Eszter MÖSZ A segítségnyújtás másik területe volt, amelyet Arszenij Nikitovics atya, Rainovac kolostorának vezetõje segítségével valósított meg a Szeretetszolgálat, az élelmiszer és higiénia egységcsomagok szétosztása. E program keretében Bor, Krusevac, Cacak, Negotin, Svilajnac településeken, valamint Belgrád környékén élõ család részesedett tartós élelmiszereket, valamint alapvetõ higiéniai cikkeket tartalmazó 18.

19 csomagokban. A Szeretetszolgálat helyi partnerének közremûködésével sikerült olyan menekültcsaládokhoz is eljutni, amelyek nagyon ritkán, vagy egyáltalán nem részesültek semmiféle támogatásban. Szandzsák 2001-ben a Szeretetszolgálat legjelentõsebb jugoszláviai programja továbbra is a szandzsáki segélyezés volt. A tavalyi programmal a Szeretetszolgálat folytatta az 1999-ben megkezdett, 2000-ben tudatosan épített, majd kibõvített irányvonalat. Az ACT tagszervezetei által évek óta jelentõs mértékben támogatott segélyprogram fõleg az élelmiszer-ellátásra és a mezõgazdasági termelésre összpontosított. Az év során négy élelmiszerosztási akció keretében 146,7 tonna élelmiszer (liszt, cukor, rizs, tészta, étolaj, só, tejpor) és két alkalommal higiéniai szerek (mosópor, sampon, szappan) osztást hajtotta végre helyi partnerének, a Merhametnek közremûködésével. A segélyakció elsõsorban a macedóniai zavargások miatt Szandzsákba menekült embereket célozta meg. Az osztások átlagban közel horvátországi, boszniai, koszovói menekült és nehéz szociális helyzetben élõ helyi lakos életén könnyítettek. Sajnos továbbra is nagy szükség volt az immár hagyományossá váló szeptemberi tüzelõosztásra. 600 család részesült régiószerte tûzifában vagy tõzegben. Minden család 2 m3 fát vagy egy tonna tõzeget kapott. A fokozatosan romló jugoszláviai gazdasági helyzet következtében továbbra is a program egyik kulcseleme a Novi Pazarban, Pribojban és Tutinban mûködõ ingyenkonyhák üzemeltetése maradt. Naponta a három helyszínen összesen 1350 egytál étel került szétosztásra a kedvezményezettek körében heti hat alkalommal. A három konyha 2001-ben adag ebédet és darab kenyeret osztott szét. A konyhák mûködéséhez az üzemeltetésen kívül az alapvetõ élelmiszerek (rizs, étolaj, liszt, tészta és fûszerek) biztosításával járult hozzá a Szeretetszolgálat. Emellett a bab és burgonyaszükségletet a mezõgazdasági program során termelte meg a Merhamet. Iskolai élelmezési akció Tutin város önkormányzatának kérésére a Szeretetszolgálat beindította iskolai élelmezési akcióját, mivel a szegénység és az alultápláltság következtében a hegyekben lakó, és onnan bejáró gyerekek képtelenek voltak figyelni az órákon, vagy egyszerûen elájultak. Az év elején a város két középiskolájában tanuló 400 diák kapott tízórait illetve uzsonnát. A növekvõ igények miatt a kedvezményezettek száma a második félévben 600-ra bõvült. 179 tanítási napon összesen tízórai szétosztására került sor. Gazdálkodások létrehozását elõsegítõ fejlesztések 2001-ben is mûködött az elõzõ évben felállított istálló liter tej szétosztására került sor a Novi Pazarban mûködõ ingyenkonyhán keresztül. Ennek az akciónak a kedvezményezettjei 7 év alatti menekült illetve helyi, rossz körülmények között élõ gyerekek valamint egyedülálló idõsek voltak. A takarmány egy részét árpa és lucerna a program saját maga termelte meg. Tavaly a helyi partnerszervezet, a Merhamet összesen 52,5 hektár földet mûvelt meg régiószerte. 12 hektár árpát és ugyanennyi rozsot, 22 hektár burgonyát valamint 4 hektár babot vetettek. Ebbõl a 363 tonna burgonya egy 19.

20 részét a három ingyenkonyha használta fel, a többit a kedvezményezettek körében osztották szét. A kg babtermés teljes mértékben a konyhákra került. A 31,5 tonna árpát és a 46,2 tonna rozsot az istállóban takarmányként használták fel, jutott belõle a szegényebb gazdáknak, valamint vetõmagnak is õszén a Merhamet felállított egy 350 m2 alapterületû üvegházat, amelyben a következõ mezõgazdasági szezonban zöldséget kíván termelni a konyhák élelmiszerellátásának javítása érdekében. Ezenkívül egy helyi gazdának két üvegház felépítéséhez elegendõ építõanyagot adományozott, aki terményekkel fogja segíteni a konyhákat. Júliusban a Merhamet újranyitotta humanitárius gyógyszertárát. Ennek a tevékenységnek a fõ célcsoportját a nyugdíjasok alkotják. A program különbözõ elemei a következõ szandzsáki településeken valósultak meg: Brodarevo, Nova Varoš, Novi Pazar, Priboj, Prijepolje, Ribariæe, Sjenica, Tutin és a montenegrói Pljevlja. Dél-Szerbia január, február, március hónapokban a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat az International Relief and Development, amerikai segélyszervezettel együttmûködésben élelmiszer gyorssegélyt nyújtott a Dél-Szerbiában és a Vajdaságban élõ menekülteknek, valamint a rendkívül nehéz szociális helyzetben élõ helyi lakosságnak. A programot a USAID nemzetközi partnerszervezet finanszírozta, melyben a Szeretetszolgálatot bízta meg a segélyezés összeállításában, és a támogatások helyszínre szállításában. A db egységcsomag alapvetõ, tartós élelmiszereket tartalmazott: 1 l étolaj, 1 kg bab, 2 kg liszt, 1 kg cukor, 450 gr húskonzerv, 150 gr fûszer, 0,5 kg száraz tejpor, 1 kg száraztészta. A 6 kamionnyi segélyáru került kiszállításra a dél-szerbiai Nis-be, ahonnan a Szeretetszolgálat és az IRD munkatársai osztották ki a csomagokat a rászorulóknak. Észak-kaukázus: többszíntû segélyezés 2001-ben a Szeretetszolgálat három programot hajtott végre a Kaukázusban az Orosz Ortodox Egyházzal együttmûködve. Az elsõ ACT-programmal, amely április végéig tartott, a Szeretetszolgálat visszatért Csecsenföldre (Nadterechnij régió északon és Achkoj-Martan körzete), ugyanakkor folytatta 1999-ben és ben megkezdett humanitárius tevékenységét Észak-Oszétiában (Mozdok) és Sztavropol körzetében (Pjatigorszk és Mineralnije Vodi). Célcsoportját a táborokban és befogadó családoknál élõ menekültek jelentették. A program fõ tevékenysége élelmiszerek osztása volt (liszt, étolaj, cukor, hajdina, tészta, tejpor, tea és baby étel). 15 osztással 162 tonna élelmiszert juttatott el a kedvezményezetteknek. Emellett a Sztavropoli körzetben 550 bála takaró, 300 karton iskolai csomag, 300 karton higiéniai csomag és 150 karton babakelengye enyhített a rászorulók szükségletein. A második program július 1-én kezdõdött, és ez már kimondottan Észak-Csecsenföldre koncentrált (Nadterechnij és Naurskij körzetek) Észak-Oszétia és a sztavropoli körzet mellett. A program végrehajtásának három hónapja alatt 12 élelmiszerosztással 227 tonna tartós élelmiszer segített kedvezményezettnek. 20.

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2015 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság Hazai szociális központok Modell- és fejlesztő programok

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2009. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

ÉSZAK-PESTEN MÛKÖDÕ, DROGFOGYASZTÓKKAL FOGLALKOZÓ INTÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK

ÉSZAK-PESTEN MÛKÖDÕ, DROGFOGYASZTÓKKAL FOGLALKOZÓ INTÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK Tisztelt Olvasó! A Mátrix Egyesület és a Nyírõ Nyula Kórház Drogambulancia és Prevenciós Központ a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézettel együttmûködve a TÁMOP 5.4.1./08/1. számú kiemelt projekt

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2002

Közhasznúsági jelentés 2002 Közhasznúsági jelentés 2002 Bevezetés A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 2002-ben végzett munkája, a korábbi gyakorlathoz képest, továbbra is két alappilléren nyugodott, egyrészt a katasztrófák esetén

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6. Telefonközpont: 62/291-556; Telefon/Fax: 62/291-085 13/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt.

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2016.

SZAKMAI PROGRAM 2016. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZAKMAI PROGRAM 2016. Jóváhagyta: a HÜB 306/2011. (XI.29.) számú határozata, módosította a HÜB 90/2012.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA.

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. BEVEZETŐ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 99. évi III. törvény /Szoc.tv./

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére 65/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Szakmai beszámoló 2011. évről 2012. április 1 Szociális munka emberi mű, ezért mindig és mindenkor kudarccal fenyeget. Semmiféle módszertani

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2013. (V. 22.) KT. sz.

Részletesebben

2014. évi beszámolója. Nagymaros

2014. évi beszámolója. Nagymaros Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax: 06-27-354-054 Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2014. évi beszámolója

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

AKTUÁLIS. Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl "Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket"

AKTUÁLIS. Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket AKTUÁLIS Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl "Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket" A város közbiztonságának helyzetérõl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrõl, valamint

Részletesebben

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. TARTALOM I. A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA, FELADATA...1. I/1.Az intézmény küldetése, céljai...2. I/2. A megvalósítani kívánt

Részletesebben

JOGI SZOLGÁLTATÁS A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOKBAN MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

JOGI SZOLGÁLTATÁS A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOKBAN MÓDSZERTANI AJÁNLÁS JOGI SZOLGÁLTATÁS A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOKBAN MÓDSZERTANI AJÁNLÁS Készítette: dr. Juhász Gábor Mártháné Megyesi Mária SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Tabán Családsegítő Közösségi Ház és Dél-alföldi

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Összeállította: Fatérné Rothbart Mária Gyámügyi Iroda, irodavezető Juhászné Végi Edit

Részletesebben

Belső meghatározottságok - a drogprobléma Magyarországon

Belső meghatározottságok - a drogprobléma Magyarországon 2. számú melléklet a Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére című stratégiai programhoz Belső meghatározottságok - a drogprobléma Magyarországon Az alábbi összefoglaló a magyarországi kábítószerhelyzet

Részletesebben

ÉSZAK-BUDÁN MÛKÖDÕ, DROGFOGYASZTÓKKAL FOGLALKOZÓ INTÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK

ÉSZAK-BUDÁN MÛKÖDÕ, DROGFOGYASZTÓKKAL FOGLALKOZÓ INTÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK Tisztelt Olvasó! A Kék Pont Ambulancia és Konzultációs Központ a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézettel együttmûködve a TÁMOP 5.4.1./08/1. számú kiemelt projekt keretében, közel két éve dolgozik

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

IV. Pillér ZÁRÓTANULMÁNY. Készítette:

IV. Pillér ZÁRÓTANULMÁNY. Készítette: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK MODERNIZÁCIÓJA, KÖZPONTI ÉS TERÜLETI STRATÉGIAI TERVEZÉSI KAPACITÁSOK MEGERŐSÍTÉSE, SZOCIÁLPOLITIKAI DÖNTÉSEK MEGALAPOZÁSA TÁMOP 5.4.1. KIEMELT PROJEKT IV. Pillér Kábítószer probléma

Részletesebben

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1 Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

SORSKÉRDÉSEK és a SEGÉLYEZÉSI IPAR

SORSKÉRDÉSEK és a SEGÉLYEZÉSI IPAR SORSKÉRDÉSEK és a SEGÉLYEZÉSI IPAR Beszélgetés Majoros Márta szociálpszichológussal, narkológussal mélypont SORSRONTÓ SZENVEDÉLYEK A dohányzás, az alkohol, a kémiai szerek használata után a játékfüggõség

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2014. május 15-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2014. (V.15.) sz. határozata Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat az Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak

Részletesebben

M ÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK

M ÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK modszertan.qxd 2010.04.21 18:10 Page 1 M ÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓKNAK Jelzõrendszer Szakmai program Adósságkezelés SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI INTÉZET BUDAPEST, 2010 modszertan.qxd

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ A Szolgáltatástervezési koncepciót a Képviselőtestület 500/2004./XI.ÖK/XII.15./ sz. határozatával elfogadta. Budapest, 2004. december

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-72/2008. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Családsegítő és gyermekjóléti ellátás a Homokháti Kistérségben

Családsegítő és gyermekjóléti ellátás a Homokháti Kistérségben Családsegítő és gyermekjóléti ellátás a Homokháti Kistérségben DAOP-4.1.3/A-2008-0028 A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2007-ben hozta létre Családsegítő és Gyermekjóléti Központ néven szociális

Részletesebben

A CÉDRUS REFORMÁTUS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A CÉDRUS REFORMÁTUS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A CÉDRUS REFORMÁTUS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ALAKULÁSÁRÓL 2014. ESZTENDŐBEN Baja, 2015. március, 5. Készítette: Bánné Kiss Erzsébet intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AKTUÁLIS. RENDÕRSÉGI HÍREK Garázdaság, betörés, sírrongálás. Büntetés helyett ajándék kerékpárlámpák

AKTUÁLIS. RENDÕRSÉGI HÍREK Garázdaság, betörés, sírrongálás. Büntetés helyett ajándék kerékpárlámpák AKTUÁLIS RENDÕRSÉGI HÍREK Garázdaság, betörés, sírrongálás Büntetés helyett ajándék kerékpárlámpák Cserényi Iván õrsparancsnok jelentése alapján: Január 1-jén egy Virág úti lakossal szemben garázdaság

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

IV. Pillér ZÁRÓTANULMÁNY. Készítették: A miskolci DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY munkatársai Juhászné Ceglédi Tünde Koleszár Ágnes

IV. Pillér ZÁRÓTANULMÁNY. Készítették: A miskolci DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY munkatársai Juhászné Ceglédi Tünde Koleszár Ágnes SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK MODERNIZÁCIÓJA, KÖZPONTI ÉS TERÜLETI STRATÉGIAI TERVEZÉSI KAPACITÁSOK MEGERŐSÍTÉSE, SZOCIÁLPOLITIKAI DÖNTÉSEK MEGALAPOZÁSA TÁMOP 5.4.1. KIEMELT PROJEKT IV. Pillér Kábítószer probléma

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE SZOLNOKI FŐISKOL E SZOLNOKI FŐISKOL TRTLOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLLÓ... 3 I. FEJEZET 6- BN ELFOGDOTT ÉS -BEN MÓDOSÍTOTT CÉLJINK ÉRTÉKELÉSE... 4 I.. MEGÚJULÁSI STRTÉGIÁBN DEFINIÁLT STRTÉGII CÉLOK MEGVLÓSULÁSÁNK

Részletesebben

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY. 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY. 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Adószám: 18057966-1-42 FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 Félúton Alapítvány 2013. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2013. évi közhasznú

Részletesebben

Köszöntõ. Útitárs 8. szám

Köszöntõ. Útitárs 8. szám Útitárs 8. szám 3 Köszöntõ Karriertervezési kiadványunk nyolcadik, egyben utolsó számának példányát tartjátok kezetekben. Két évvel ezelõtt megkezdett munkánk záró szakaszához értünk. Az eddigi számokban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

BMSZKI Fehér-köz Nappali Melegedő 2015. évi Beszámoló

BMSZKI Fehér-köz Nappali Melegedő 2015. évi Beszámoló BMSZKI Fehér-köz Nappali Melegedő 2015. évi Beszámoló A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Fehér-köz Nappali Melegedője immáron 17 éve fogadja mindazon hajléktalan személyeket, akik

Részletesebben

Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK2001 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG

Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK2001 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK21 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG TARTALOM A minta leírása, szocio-demográfiai összetevõk...243 Alapvetõ statisztikai adatok...243 A vajdasági régiókon belül a települések

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 Családsegítő Szolgálat Hajléktalanok Nappali Melegedője Támogató Szolgálat. Esztergom, 2011. 01.26.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 Családsegítő Szolgálat Hajléktalanok Nappali Melegedője Támogató Szolgálat. Esztergom, 2011. 01.26. MMSZ GONDVISELÉS HÁZA - ESZTERGOM SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 Családsegítő Szolgálat Hajléktalanok Nappali Melegedője Támogató Szolgálat Esztergom, 2011. 01.26. I. Családsegítő Szolgálat A Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Diákmunkát törvényesen!

Új Szöveges dokumentum Diákmunkát törvényesen! Diákmunkát törvényesen! A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a nyári szünidő idején kiemelten fontosnak tartja a fiatal munkavállalók foglalkoztatásának ellenőrzését, a fiatal munkavállalókra vonatkozó

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata. Készült: 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata. Készült: 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Készült: 2015. június 2013-2018 1 Tartalom Tartalom... 2 1. Bevezetés... 4 A

Részletesebben

Átány Község Önkormányzatának gazdasági programja 2007-2010.

Átány Község Önkormányzatának gazdasági programja 2007-2010. Átány Község Önkormányzatának gazdasági programja 2007-2010. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény elõírásai szerint, az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: HÜB../2012. (XI.07.) számú határozata

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2013-as évről 1 Tisztelt Képviselő testület! A beszámoló 2013. január 01.- 2013. december 31. napja közötti időszak

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 42/2013. (VI. 27.) ÁKt határozat Ártánd Község Falugondnoki Szolgálata szakmai programjának

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

A LÖFAN Mazsorett Csoport megalakulásának. 25-én gálamûsorral ünnepelte a tornacsarnokban.

A LÖFAN Mazsorett Csoport megalakulásának. 25-én gálamûsorral ünnepelte a tornacsarnokban. XVI. évfolyam 3. szám, 2012. március 195 Ft KÖZÉLETI LAP Mazsorettgála 2012. A LÖFAN Mazsorett Csoport megalakulásának 15. évfordulóját 2012. február 25-én gálamûsorral ünnepelte a tornacsarnokban. BALOGH

Részletesebben

A SZENTGOTTHÁRDI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA

A SZENTGOTTHÁRDI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA A SZENTGOTTHÁRDI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA SZENTGOTTHÁRD, 2012. TARTALOM JEGYZÉK 1. Intézményi alapadatok....5 2. A tevékenységhez tartozó önkormányzatok elérhetőségei.7

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 136/2005.(VI. 24.) Kt. határozattal elfogadott Ifjúsági Koncepciója a./2009. (IV.24.)Kt.

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 136/2005.(VI. 24.) Kt. határozattal elfogadott Ifjúsági Koncepciója a./2009. (IV.24.)Kt. Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 136/2005.(VI. 24.) Kt. határozattal elfogadott Ifjúsági Koncepciója a./2009. (IV.24.)Kt. határozattal elfogadott felülvizsgálat kiegészítéseivel

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető Budakalász Város Polgármestere 61/2013.(IV.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata élve a jogszabályok

Részletesebben

Szakmai terv 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Szakmai terv 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai terv 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja MEREK 2010. évi szakmai terv A MEREK szakmai terve 2010. évre Misszió A Merek célja a mozgássérült emberek társadalmi integrációjának elősegítése

Részletesebben

2015. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2015. évben Decs községben végzett tevékenységéről

2015. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2015. évben Decs községben végzett tevékenységéről 2015. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2015. évben Decs községben végzett tevékenységéről A Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye szociális ellátás létrehozására

Tárgy: Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye szociális ellátás létrehozására Előterjesztő: Szitka Péter Polgármester Készítette: Untenerné Márton Ágnes osztályvezető Tárgy: Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye szociális ellátás létrehozására

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 15 intézményével, részben

Részletesebben

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu IX. évf. 1. sz. 2012. március www.kiralyhegyes.hu 2012. január 30-án Mágori Józsefné (FIDESZ) területi országgyűlési képviselő látogatott községünkbe. A képviselő-asszonyt Horváth Lajos polgármester fogadta

Részletesebben

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve 2010. I. A közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata. Dévaványa Város Önkormányzat. Helyi Drogstratégia és Cselekvési Terv

Dévaványa Város Önkormányzata. Dévaványa Város Önkormányzat. Helyi Drogstratégia és Cselekvési Terv Dévaványa Város Önkormányzata 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Dévaványa Város Önkormányzat Helyi Drogstratégia és Cselekvési Terv Bevezetés A kilencvenes évek történései nem csak az államok gazdasági-politikai

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Bevezetés...5 Az

Részletesebben

Városházi krónika. Kedves Ünneplõ Békésiek! BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA. Hadd kívánjak most magam és Békés Város Képviselõ-testülete

Városházi krónika. Kedves Ünneplõ Békésiek! BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA. Hadd kívánjak most magam és Békés Város Képviselõ-testülete 2009november.qxd 2009.12.18. 17:36 Page 1 WWW.BEKESVAROS.HU BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA INGYENES 2009. DECEMBER XII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Kedves Ünneplõ Békésiek! Biztos vagyok benne, hogy mind a magyar

Részletesebben

2015 évi beszámoló. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága. Szociális Szolgáltató Központ

2015 évi beszámoló. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága. Szociális Szolgáltató Központ 2015 évi beszámoló Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Szociális Szolgáltató Központ 2015 évi szakmai beszámoló Szociális étkeztetés I. A szociális étkeztetés bemutatása Budapest

Részletesebben

Háttéranyag. Közlekedésfejlesztési célok az Új Magyarország Fejlesztési Tervben

Háttéranyag. Közlekedésfejlesztési célok az Új Magyarország Fejlesztési Tervben MINISZTERELNÖKI HIVATAL KORMÁNYSZÓVIVŐI IRODA 2007. augusztus 07. Háttéranyag Közlekedésfejlesztési célok az Új Magyarország Fejlesztési Tervben A Kormány holnap több mint 1000 milliárd forint út és közlekedésfejlesztésről

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2015. május 7-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2015. (V.7.) sz. határozata Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL A 2004. év őszén teljes körű felmérést végeztünk a szenvedélybetegek nappali ellátást nyújtó intézményeinek körében. A kutatást

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás Jegyzőkönyv Készült: 2012. február 6-án Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2012-es évről 1 I. Az intézmény szakmai működése: 1. Szervezeti felépítés (lsd. melléklet) 2. Feladat mutatók Ellátás

Részletesebben

A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S

A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S 1 A 2013. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése Pécs város területéről, a benyújtott szakmai

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA A KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMA VISSZASZORÍTÁSÁRA A KORMÁNY KÁBÍTÓSZER-ELLENES STRATÉGIÁJÁNAK KONCEPCIONÁLIS ALAPJAI

NEMZETI STRATÉGIA A KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMA VISSZASZORÍTÁSÁRA A KORMÁNY KÁBÍTÓSZER-ELLENES STRATÉGIÁJÁNAK KONCEPCIONÁLIS ALAPJAI A KORMÁNY KÁBÍTÓSZER-ELLENES STRATÉGIÁJÁNAK KONCEPCIONÁLIS ALAPJAI A stratégiai anyagot a Kormány 2000. július 4-én, az Országgyûlés 2000. december 5-én fogadta el Elõterjesztõ: IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM

Részletesebben

Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014

Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014 1 Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014 2008. augusztus Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózatműködtetési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC II. Határozati javaslat melléklete BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC 1. Bevezetés A gyermekek védelméről és a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 8. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Meg kell õrizni. a nyugdíjak reálértékét!

Meg kell õrizni. a nyugdíjak reálértékét! V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l Országgyûlési Meg kell

Részletesebben

2012. Éves Beszámoló. 1. számú melléklet

2012. Éves Beszámoló. 1. számú melléklet 1. számú melléklet 2012. Éves Beszámoló Geier Róbert Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Szociális Szolgáltató Központ 2012. Tartalom 1. A Szociális Szolgáltató Központ szervezeti

Részletesebben

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.)számú határozatával. A tartalma I.

Részletesebben

Beszámoló a tiszaújvárosi KEF 2010. évi tevékenységéről, és javaslat a 2011. évi elvárásokra és irányelvekre

Beszámoló a tiszaújvárosi KEF 2010. évi tevékenységéről, és javaslat a 2011. évi elvárásokra és irányelvekre 1. sz. melléklet Beszámoló a tiszaújvárosi KEF 2010. évi tevékenységéről, és javaslat a 2011. évi elvárásokra és irányelvekre A 2001-ben alakult Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a korábban kidolgozott, aktualizált

Részletesebben

Balatonalmádi Szociális Társulás

Balatonalmádi Szociális Társulás Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat 8220 Balatonalmádi, Baross G.u.32. Tel.: 88/542-551, Fax.: 88/ 430-274, e-mail: gondozasbalmadi@chello.hu Tanulj a tegnapból, élj a

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSBAN MÛKÖDÕ, DROGFOGYASZTÓKKAL FOGLALKOZÓ INTÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK

DUNAÚJVÁROSBAN MÛKÖDÕ, DROGFOGYASZTÓKKAL FOGLALKOZÓ INTÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK Tisztelt Olvasó! A Dunaújváros Ifjúságáért Közalapítvány a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézettel együttmûködve a TÁMOP 5.4.1./08/1. számú kiemelt projekt keretében, közel két éve dolgozik együtt.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA 2016. TARTALOM I. Az intézmény azonosítói 5 1. Az intézmény szociális ellátórendszerben betöltött szerepe 5 II. Az intézmény célja és feladata 5 1.

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye szervezeti és működési szabályzata

Részletesebben

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény Hodosán Róza Tízéves a szociális törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény és annak változásai Magyarország 1976-ban csatlakozott a Gazdasági, Szociális és

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. v é g z é s t

VERSENYTANÁCS. v é g z é s t VERSENYTANÁCS Vj-63/2006/122. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Inform Média Kft. I. rendű és a Tárna Plusz Bt. (Nyíregyháza) II. rendű eljárás alá vont vállalkozások közötti versenykorlátozó

Részletesebben

Összefoglaló a munka-és pihenőidő szabályainak. érvényesülése tárgyú célellenőrzés tapasztalatairól

Összefoglaló a munka-és pihenőidő szabályainak. érvényesülése tárgyú célellenőrzés tapasztalatairól 30083/2013-5440 Összefoglaló a munka-és pihenőidő szabályainak érvényesülése tárgyú célellenőrzés tapasztalatairól [2013. október 2 - október 18.] A munkaügyi hatóság a 2013. évi munkaterv szerint - a

Részletesebben

JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com

JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com Szám: 1/367- /2015. Előkészítő: Harsányiné dr. Tóth Beáta E l ő t e r j e s z t é s a

Részletesebben