részlete s vitájához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "részlete s vitájához"

Átírás

1 ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/5723/27. Érkezett: 2008 piff 2 Z Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának Költségvetési, pénzügy i és számvev őszéki bizottságána k Környezetvédelmi bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságána k ajánlás a a vasúti közlekedésről szóló évi CVXIII. törvény módosításáról szóló T/5723. sz. törvényjavasla t részlete s vitájához Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottsága (a továbbiakban : Gazdasági bizottság) első helyen kijelölt bizottságként, Költségvetési, pénzügyi és számvev őszéki bizottsága (a továbbiakban : Költségvetési bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, valamint Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága (a továbbiakban : Önkormányzati bizottság) megvitatta a vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvény módosításáró l szóló, T/5723. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/5723/4-26. számú módosító javaslatokat. A Gazdasági bizottság október 8-i ülésén a T/5723/15/4. számú módosító javaslat visszavonásra került, ezért az ajánlás az indítványt nem tartalmazza. Az ajánlásban használt rövidítés : Vtv. : a vasúti közlekedésr ől szóló évi CLXXXIII. törvény T/5723.res. doc

2 2 Megjegyzés : A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ett ől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottu k annak szó szerinti tartalmára figyelemmel. Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta. Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról ne m foglalt állást. A nyelvhelyességi javaslatokat a szavazás megkönnyítése érdekében a szokásostól eltérő módon tesszük közzé az ajánlás végén. Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszer űen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. A Házszabály 145. (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeke t az ajánlás érintett pontjaihoz f űzött keretes megjegyzések tartalmazzák. Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett -ár a vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges. Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. (3) bekezdésében foglaltakkal. A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képvisel ő által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű dönteni. Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történ ő hivatkozással tesszük közzé. 1. Dr. Fónagy János képvisel ő a törvényjavaslat 1. -ában a Vtv. 2. (4) bekezdés e helyébe új 1., 2., 3. pont felvételét, valamint a 15. pont következő módosítását javasolja : l. (1) A vasúti közlekedésr ől szóló évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban : Vtv.) 2. -ának (3) bekezdése a következ ő 10. ponttal egészül ki : [Vasúti szervezetek :] 10. Nem független vasúti pályahálózat-m űködtető: a) az integrált vasúti társaság, b) olyan vasúti pályahálózat-működtető, amelynek bármelyik kapcsolt vállalkozása vállalkozó vasúti társaság, c) olyan vasúti pályahálózat-működtet ő, amelynek a tárgyévet megelőző utolsó lezárt üzleti évben a vállalkozó vasúti társaságokkal, valamint azok kapcsolt vállalkozásaiva l folytatott gazdasági kapcsolatainak a vasúti pályahálózathoz történ ő nyílt hozzáféré s keretében nyújtandó szolgáltatásokkal összefügg ő ügyek (ideértve a kártérítéseket is) kivételével összesített értéke (bevételek, költségek és ráfordítások együttesen) meghaladja a 10 millió forintot, d) olyan vasúti pályahálózat-működtető, amely kapcsolt vállalkozásainak a tárgyévet megel őző utolsó lezárt üzleti évben a vállalkozó vasúti társaságokkal, valamint azok kapcsolt vállalkozásaival folytatott gazdasági kapcsolatainak összesített érték e meghaladja a 10 millió forintot,

3 3 e) olyan vasúti pályahálózat-működtető, amely a b)-d) pontokban meghatározott feltételek hiányát a vasúti igazgatási szervnek könyvvizsgáló nyilatkozatával a működés i engedély iránti kérelem benyújtásával egyidej űleg, vagy a működési engedély feltétele i teljesítésének igazolásakor nem igazolja." (2) A Vtv. 2. -a (4) bekezdésének 1., 2.,3.,és 15. pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : [Vasúti pályák, vasúti létesítmények, vasúti pályahálózatok :] 1.vasúti pálya:a vasúti vágány,az alatta levő, valamint a - jogszabályban vagy hatósági el őírásban megállapított - hozzátartozó védő (biztonsági) földterület, továbbá a különleges vasút működéséhez szükséges szerkezet, illetve földterület, valamint az az t hordozó és mozgásirányát meghatározó tartószerkezet, ahol a törvény vasúti pály a fogalmat alkalmaz, ott azon a vasúti pálya alkotórészeit is érteni kell ; 2.vasúti pálya alkotórészei:a vasúti alagút, híd, támfal, a vasúti jelz ő- és biztosító berendezés, a vasúti villamos felső vezeték és az ehhez kapcsolt berendezés, a vasúti peron,a vasúti peronhoz vezet ő gyalogos alul- és felüljáró, a különböz ő nyomtávolságú pályahálózatok közötti kölcsönös átjárhatóságot biztosító eszközök, berendezések, vágányb a é ített mérle ek valamint külön 'o szabál ban me. határozott vasúti távközlő vezetékek berendezések ideértve a mindezek elhelyezésére szolgáló földterületet is ; 3. vasúti pálya tartozékai:a vasúti jelzőhíd, áteresz, zajvéd ő-fal, a vasút keresztez ődése közúttal magánúttal, a vasúti térvilágító berendezés, vágányfékek, h őnfutásjelző berendezés, valamint külön jogszabályban meghatározott vasúti távközl ő vezetékek, berendezések, vasúti rakodó és járműmozgató berendezések, ideértve a mindezek elhelyezésére szolgáló földterületet is ; 15. saját célú vasúti pályahálózat : olyan vasúti pályahálózat, amelyen kizárólag a vasúti [pálya és tartozékainak tulajdonosa vagy használója] pályával és tartozékaivala polgári jog szabályai szerint rendelkezni jogosult személy érdekében folyik vasúti közlekedési tevékenység. (3) A Vtv. 2. -ának (5) bekezdése a következ ő 16. ponttal egészül ki : [Egyéb fogalmak:i "16. kapcsolt vállalkozás : a számviteli törvényben így meghatározott fogalom." (4) A Vtv. 2. -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki : (6) A 68/A-68/G. alkalmazásában : 1. országhatárokon átnyúló kölcsönös átjárhatósághoz kapcsolódó szolgáltatás : az országhatárokon átnyúló olyan szolgáltatás, amely végzéséhez a vasúti társaságnak legaláb b kettő Európai Uniós tagállam illetékes szervei által kiállított tanúsítvánnyal kell rendelkeznie ; 2. utazó vasúti munkavállaló: a vasúti társaságok azon munkavállalója, ak i munkaköre alapján vonatszemélyzet tagja ; 3. vonatszemélyzet: a vasúti járművezető és a vonatkísér ő ; 4. országhatárokon átnyúló kölcsönös átjárhatósághoz kapcsolódó szolgáltatás t végző utazó vasúti munkavállaló : minden olyan utazó vasúti munkavállaló, aki a napi

4 4 munkaid őn belül összesítve egy óránál hosszabb id őre országhatárokon átnyúló kölcsönö s átjárhatósághoz kapcsolódó szolgáltatásokat végez ; 5. vasúti járművezető: olyan utazó vasúti munkavállaló, akinek feladata vasúti járm ű működtetése ; 6. vonatkísérő : vasúti járművezet őn kívül a vonaton munkát végző utazó vasút i munkavállaló ; 7. éjszakai idő : a huszonkét és hat óra közötti id ő ; 8. lakóhelyen kívüli pihenőidő : napi pihenőidő, amely az országhatárokon átnyúló kölcsönös átjárhatósághoz kapcsolódó szolgáltatásokat ellátó utazó vasúti munkavállal ó lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén nem vehető igénybe ; 9. vezetési idő: a munkaidő azon része, amely alatt a vasúti járművezető a vasút i járműért felel, kivéve a vasúti járm ű üzembe helyezésének és üzemen kívül helyezésének ideje, de beleértve az olyan beütemezett megszakításokat, amikor a vasúti járművezet ő a vasúti járműért továbbra is felelő s." Lásd a T/5723/16. sz. módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz. nem támogatj a - a Környezetvédelmi biz. támogatj a - az El őterjeszt ő képviselője nem ért egye t 2. Molnár Béla, dr. Latorcai János és dr. Fónagy János képviselő a törvényjavaslatot a Vtv. 2. (4) bekezdés 1. pontját érint ően új 1. (2) bekezdéssel javasolja kiegészíteni : /(1) A Vtv. 2. ' (4) bekezdés I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép :/ 7(4) Vasúti pályák, vasúti létesítmények, vasúti pályahálózatok:/ 1.vasúti pálya:a vasúti vágány, az alatta lev ő, valamint a - jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított - hozzátartozó véd ő (biztonsági) földterület, továbbáa különleges vasút működéséhez szükséges szerkezet, illetve földterület, valamint az az t hordozó és mozgásirányát meghatározó tartószerkezet ; valamint minden olyan dolog,. Lásd a T/5723/15/1. sz. módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz. nem támogatj a - a Környezetvédelmi biz. támogatj a - az Előterjeszt ő képviselője nem ért egyet

5 5 3. Gazda László, Kiss Ferenc, dr. Szép Béla és dr. Szanyi Tibor képvisel ő a törvényjavaslat 1. (4) bekezdésében a Vtv. 2. (6) bekezdésének a következő módosítását javasolja : /(4) A Vtv. 2. -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki :/ (6) A [68/A-68/G. ] 68. alkalmazásában : 1. országhatárokon átnyúló kölcsönös átjárhatósághoz kapcsolódó szolgáltatás : az országhatárokon átnyúló olyan szolgáltatás, amely végzéséhez a vasúti társaságnak legaláb b kett ő Európai Uniós tagállam illetékes szervei által kiállított tanúsítvánnyal kell rendelkeznie ; 2. utazó vasúti munkavállaló: a vasúti társaságok azon munkavállalója, aki munkaköre alapján vonatszemélyzet tagja ; 3. vonatszemélyzet: a vasúti járművezető és a vonatkísérő ; 4. országhatárokon átnyúló kölcsönös átjárhatósághoz kapcsolódó szolgáltatást végz ő utazó vasúti munkavállaló : minden olyan utazó vasúti munkavállaló, aki a napi munkaid őn belül összesítve egy óránál hosszabb id őre országhatárokon átnyúló kölcsönö s átjárhatósághoz kapcsolódó szolgáltatásokat végez ; 5. vasúti járművezető: olyan utazó vasúti munkavállaló, akinek feladata vasúti jármű működtetése ; 6. vonatkísérő : vasúti járművezetőn kívül a vonaton munkát végz ő utazó vasút i munkavállaló ; 7. éjszakai id ő: a huszonkét és hat óra közötti id ő ; lakóhelyen kívüli pihenőidő: napi pihenőidő, amely az országhatárokon átnyúló kölcsönös átjárhatósághoz kapcsolódó szolgáltatásokat ellátó utazó vasúti munkavállal ó lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén nem vehető igénybe ; 9. vezetési id ő : a munkaid ő azon része, amely alatt a vasúti járművezet ő a vasút i járműért felel, kivéve a vasúti jármű üzembe helyezésének és üzemen kívül helyezésének ideje, de beleértve az olyan beütemezett megszakításokat, amikor a vasúti járm űvezető a vasúti járműért továbbra is felelő s. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaíban ísmertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggne k 3., 22., 36. Lásd a T/5723/5/1. sz. módosító javaslat támogatja - az Előterjeszt ő képvisel ője egyetért 4. Molnár Béla, dr. Latorcai János és dr. Fónagy János képvisel ő a törvényjavaslatot a Vtv. 6. (2) bekezdését érint ően új 2. (1) bekezdéssel javasolja kiegészíteni : /(1) A Vtv. 6. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

6 6 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységekre m űködési engedély különkülön is megszerezhető a személyszállítási és árutovábbítási működési engedély birtokában más vasúti társaság részére is nyújtható vontatási szolgáltatás. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggne k 4., 7. Lásd a T/5723/15/2. sz. módosító javaslat nem támogatja - az El őterjesztő képvisel ője nem ért egyet 5. Dr. Szanyi Tibor képviselő a törvényjavaslat 2. (1) bekezdésében a Vtv. 6. (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja : /(1) A Vtv. 6. -ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :/ (2) A vasúti személyszállításra és a vasúti árutovábbításra működési engedély külön - külön is megszerezhető. Vontatási szolgáltatás vasúti személyszállításra vagy vasút i árutovábbításra vonatkozó működési engedély birtokában végezhető. Működési engedélyt az a szervezet kaphat, amely teljesíti az e törvényben és a külön jogszabályban meghatározot t feltételeket. Ha vasúti társaság kizárólag vontatási szolgáltatást nyújt, akkor azt a működés i engedély iránti kérelmében meg kell jelölnie és a működési engedélyében ezt rögzíteni kell. Kizárólag vontatási szolgáltatás nyújtása esetén a vasúti társaságnak személyszállítási vag y árutovábbítási üzletszabályzatot nem kell kérelméhez csatolnia. (3) A vasúti pályahálózat m űködtetésére vonatkozó működési engedély egy adott vasúti pályahálózat vonatkozásában adható ki. Ha a vasúti pályahálózat működtetője nem független vasúti pályahálózat-működtet őnek min ősül, a működési engedély tartalmazza az erre való utalást. Lásd a T/5723/14. sz, módosító javaslat támogatj a - az El őterjesztő képviselője egyetért 6. Gazda László, Kiss Ferenc, dr. Szép Béla és dr. Szanyi Tibor képviselő a törvényjavaslat 2. -át új (2) bekezdéssel a Vtv. 6. (5) bekezdését érintően javasolj a kiegészíteni :

7 7 2 A Vtv. 6. -ának 5 bekezdése hel ébe a következő rendelkezés lém (5) Térségi személyszállításra vonatkozó m űködési engedély önálló térségi vasút i pályahálózaton végzett személyszállítási tevékenységre adható Lásd a T/5723/13. sz. módosító javaslat támogatja - az El őterjeszt ő képviselője egyetért 7. Molnár Béla, dr. Latorcai János és dr. Fónagy János képviselő a Vtv. 7. (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja : 7. (1) Az országos személyszállítási, árutovábbítási és vontatási m űködés i engedély (a továbbiakban: országos működési engedély) a vasúttársaságok engedélyezésér ő l szóló, június 19-ei 95/18/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban: 95/18/EK irányelv ) szerinti működési engedélynek minősül. Az országos működési engedély a Magya r Köztársaság területén valamennyi nyílt hozzáférés ű vasúti pályahálózatra kiterjed. Az országos működési engedélyt a Hivatal a belföldön bejegyzett szervezet részére adja ki. Az országos működési engedély valamennyi EGT-államban érvényes. Megjegyzés: Az ajánlás kővetkező pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggne k 4., 7. Lásd a T/5'723/15/3. sz. módosító javaslat nem támogatja - az El őterjeszt ő képviselője nem ért egyet VISSZAVONVA! 8. Molnár Béla, dr. Latorcai János és dr. Fónagy János képvisel ő a Vtv. 8. -át új (11) bekezdéssel javasolja kiegészíteni : 9. Dr. Fónagy János képviselő a törvényjavaslat 4. -ának a Vtv. 14. (5) bekezdését érintően az elhagyását javasolja : [4. A Vtv a a következő (5) bekezdéssel egészül ki :

8 8 (5) A vasúti pályahálózat működtetésének elemei közül a létesítést, felújítást é s fejlesztést a vasúti pályahálózat m űködtetője vagy a fejlesztési közrem űködő végzi (a továbbiakban : építtető). Ha a létesítést, felújítást és fejlesztést a fejlesztési közrem űködő végzi, a létesítésben, felújításban és fejlesztésben az érintett vasúti pályahálózat működtetője mint a vasúti pályahálózat m űködtetésére hatósági engedéllyel rendelkező szervezet közreműködik. A vasúti pályahálózat m űködtetője és a fejlesztés i közrem ű ködő a feladatok megosztásáról együttm űködési szerződést köt. ] Lásd a T/5723/17. sz. módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz. nem támogatja - az El őterjeszt ő képviselője nem ért egyet 10. Molnár Béla, dr. Latorcai János és dr. Fónagy János képvisel ő a törvényjavaslat 5. -ában a Vtv. 15. (2) bekezdés b) pontjának az elhagyását javasolja : /A Vív a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :/ [Térségi vasúti pályahálózat abban az esetben jelölhető ki, ha] (b) az adott térség érintett önkormányzatai önként vállalt feladataik keretébe n kötelezettséget vállalnak a helyi igényekhez jobban illeszked ő, térségi jelentőségű szolgáltatások fejlesztésére, vagy] Lásd a T/5723/15/5. sz. módosító javaslat nem támogatj a - az Önkormányzati biz. nem támogatj a - az El őterjesztő képvisel ője nem ért egyet 11. Dr. Fónagy János és Bebes István képvisel ő a törvényjavaslat 5. -ában a Vtv. 15. (2) bekezdés b) pontjának a következő módosítását javasolja : /A Vtv a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :/ [Térségi vasúti pályahálózat abban az esetben jelölhető ki, ha] b) az adott térség érintett önkormányzatai önként vállalt feladataik keretében külön jogszabályban meghatározott kötelezettséget vállalnak a helyi igényekhez jobban illeszked ő, térségi jelentő ségű szolgáltatások fejlesztésére, ezen belül különösen pénzügyi forrás, vagy

9 9 önkormányzati tulajdonú ingatlan rendelkezésre bocsátására, vagy szolgáltatások nyújtására, vagy térségi vasút működtetését ellátó társaságban tulajdoni részesedés szerzésére, vagy" Lásd a T/5723/25. sz. módosító javaslat nem támogatja - az Önkormányzati biz. nem támogatj a - az Előterjesztő képvisel ője nem ért egyet 12. Molnár Béla, dr. Latorcai János és dr. Fónagy János képviselő a törvényjavaslat 6. -ában a Vtv. új 24. -ának az elhagyását javasolja : [24. A vasúti társaság kizárólag olyan tevékenység (vasúti személyszállítá s vagy vasúti árutovábbítás) végzéséhez nyújthat vontatási szolgáltatást, amelyr e működési engedéllyel rendelkezik.] Lásd a T/5723/15/6. sz. módosító javaslat nem támogatja - az El őterjeszt ő képvisel ője nem ért egyet 13. Dr. Fónagy János képvisel ő a törvényjavaslat 6. -ában a Vtv. új 24. -ának a következ ő módosítását javasolja : /A Vtv a helyébe a következő rendelkezés lép :/ 24. [A vasúti társaság kizárólag olyan tevékenység (vasúti személyszállítá s vagy vasúti árutovábbítás) végzéséhez nyújthat vontatási szolgáltatást, amelyr e működési engedéllyel rendelkezik.] Vontatási szolgáltatást nyújtó vállalkozó vasúti társaság bármely vállalkozó vasúti tevékenységet végző vasúti társaság részére jogosult vontatási szolgáltatást nyújtani. A vontatási szolgáltatást nyúltó vállalkozó vasúti társaság köteles a vontatási szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeit tartalmazó vontatási üzletszabályzatot készíteni. A vontatási üzletszabályzatot a vállalkozó vasúti társaság köteles a honlapján, illetve térítés ellenében kinyomtatva hozzáférhet ővé tenni. Lásd a T/5723/18. sz. módosító javaslat

10 1 0 nemtámogatja - az El őterjesztő képvisel ője nem ért egyet 14. Gazda László, Kiss Ferenc, dr. Szép Béla és dr. Szanyi Tibor képvisel ő a törvényjavaslat 7. -ában a Vtv ának a következő módosítását javasolja : /7. A Vtv a helyébe a következő rendelkezés lép :/ 27. (1) A miniszter a vasúti közszolgáltatás biztosítása érdekében az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a belföldi vasúti személyszállítást végz ő vasúti társasággal vasúti közszolgáltatási szerz ődést köt (vasúti közszolgáltatási szerz ődés). A vasúti közszolgáltatási szerződés legfeljebb 15 évre köthet ő. Ha e törvény vagy külö n jogszabály másként nem rendelkezik, akkor a vasúti közszolgáltatási szerz ődésre a Ptk. szerz ődésekre vonatkozó általános szabályai az irányadók. Az állam a vasútiközszolgáltatási szerződésen keresztül elősegíti a vonatkozóállampolgárijogokérvényesülését. (2) A vasúti közszolgáltatási szerz ődés tartalmazza : a) a vállalkozó vasúti társaság vasúti közszolgáltatás keretében ellátandó feladatait, a vasúti közszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat, b) az el őírt feladatok ellátását biztosító személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket, az alvállalkozó bevonására vonatkozó kikötéseket, c) a vasúti közszolgáltatás folyamatos nyújtását biztosító feltételeket, így különösen a vasúti személyszállítás akadályoztatása esetén a személyszállítási közszolgáltatás biztosításával kapcsolatos feladatokat, d) a vasúti közszolgáltatás teljesítéséhez elengedhetetlen, lényeges vagyoni eszközö k tulajdonviszonyait, a vállalkozó vasúti társaság birtokába adott vagy más módon rendelkezésére bocsátott eszközök használatára, karbantartására és visszaszolgáltatásár a vonatkozó szabályokat, e) a vállalkozó vasúti társaság vasúti közszolgáltatási tevékenységgel összefügg ő jogait és kötelezettségeit, a vállalkozó vasúti társaság számára biztosított, a vasút i közszolgáltatási tevékenység végzésével kapcsolatos kizárólagos jogokra, valamint e jogok korlátozására vonatkozó feltételeket, f) vasúti kőzszolgáltatás teljesítésére vonatkozó adatok szolgáltatására és az ellenőrzésre vonatkozó szabályokat, mellékletként a vasúti társaság közszolgáltatás i tevékenységére vonatkozó önköltségszámítási szabályzatát, amennyiben a társaságr a vonatkozó önköltségszámítási szabályzat elkészítése a számvitelről szóló törvény szerint a vasúti társaságra nézve kötelező, g) a jegyrendszerre vonatkozó előírásokat, valamint a vasúti közszolgáltatás keretében végzett feladatok ellátásáért járó állami pénzügyi ellentételezés módját és mértékét, teljesítésének szabályait,

11 1 1 h) a vasúti közszolgáltatási szerz ődés módosításának, felmondásának feltételeit, i) a vasúti közszolgáltatási szerz ődésben meghatározott kötelezettségek megszegés e esetére vonatkozó jogkövetkezményeket, a vasúti közszolgáltatási szerz ődés teljesítéséve l kapcsolatos esetleges jogviták rendezésének módját, j) a vasúti közszolgáltatás megkezdésének id őpontját és a vasúti közszolgáltatás i szerz ődés érvényességének id őtartamát. (3) A vállalkozó vasúti társaság tájékoztatja a minisztert, ha más vasút i közszolgáltatási szerződés alapján is végez szolgáltatást vagy nemzetközi vasút i személyszállítást is ellát. (4) A vasúti társaság folyamatosan figyelemmel kíséri a szolgáltatási területét érint ő utazási igények alakulását, és indokolt esetben kezdeményezi a közszolgáltatás i menetrend módosítását szolgáltatásainak az igények változásához való igazítása érdekében. (5) A közszolgáltatási menetrend a vasúti közszolgáltatási szerz ődés elválaszthatatlan részét képezi, módosítását szerződésmódosításként kell kezelni. A menetrendi éven belü l történő közszolgáltatási menetrend módosításhoz nem szükséges az államháztartásért felel ős miniszter egyetértése. (6) A vasúti közszolgáltatási szerződés csak az abban foglalt esetekben é s feltételekkel mondható fel. A vasúti közszolgáltatási szerz ődésben rögzített közszolgáltatás i tevékenység gyakorlásának joga más szervezetre kivételesen indokolt esetben a miniszte r hozzájárulásával ruházható át. (7) A vállalkozó vasúti társaság a minisztert ől kérheti, hogy egyes vonalakon a közszolgáltatási menetrendben meghatározott teljesítményt vonatok helyett közúti járm ű (autóbusz) alkalmazásával teljesíthesse abban az esetben, ha a megoldás a vállalkozó vasút i társaság számára megtakarítást eredményez, és a szolgáltatást igénybe vev ők számára nem jár kedvezőtlenebb feltételekkel. Az ilyen szolgáltatást a vállalkozó vasúti társaság - ha megfelel az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállításra vonatkozó külö n jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételeknek is - kizárólag a vasúti személyszállításr a külön jogszabályban megállapított díj alkalmazása mellett és - az érintett települése k önkormányzatával történő előzetes egyeztetés alapján - a külön törvényben meghatározot t járati engedéllyel végezheti. (8) Ha a vállalkozó vasúti társaság által végzett közforgalmú személyszállítá s műszaki okból vasúti járművel nem látható el, a vállalkozó vasúti társaság a ('7) bekezdésbe n meghatározott feltételeket csak abban az esetben köteles teljesíteni, ha az autóbusszal végzet t tevékenység meghaladja a két hónapot (vonatpótló járat). (9) Az önkormányzatok feladat- és hatáskörébe utalt közszolgáltatási kötelezettsé g ellátásra vonatkozó tevékenység végzésére az önkormányzat az érintett helyi közforgalm ú vasúti társasággal köthet vasúti közszolgáltatási szerz ődést. A vasúti közszolgáltatási szerz ődésre, illetve a vasúti társaság és az önkormányzat képviselő-testületének a vasút i közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos feladataira az (1)-(8) bekezdésben meghatározot t rendelkezéseket kell megfelel ően alkalmazni.

12 1 2 (10) Az önkormányzatok az érintett országos, térségi, el ővárosi vagy helyi vállalkozó vasúti társasággal a közszolgáltatási menetrendben nem szerepl ő közszolgáltatási tevékenység ellátására szerz ődést köthetnek. A szerződésre a (2)-(8) bekezdésekben meghatározott rendelkezéseket kell megfelel ően alkalmazni. " Lásd a T/5723/10. sz. módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz. támogatja - az Önkormányzati biz. támogatj a - az Előterjesztő képvisel ője egyetért 15. Dr. Fónagy János képvisel ő a törvényjavaslat 8. -ának - a Vtv. 27/A. -át érint ően - az elhagyását javasolja : [8, A Vtv. a 27. -át követ ően a következő 27/A. -sal egészül ki : 27/A. (1) A vállalkozó vasúti társaság nem kötelezhet ő számára gazdasági hátránnyal járó és ezért általa vállalni nem kívánt vasúti közszolgáltatásra. Ilyen esetben - ha a vállalkozó vasúti társaság valamely feladatot a továbbiakban ne m szándékozik végezni - valós gazdasági hátrányának, illetve az utazási igények és egyé b körülmények vasúti közszolgáltatási szerz ődés megkötését követő jelentős változásána k bemutatásával a minisztert ől kérheti a vasúti közszolgáltatási tevékenység vagy annak egy része alóli felmentését. (2) A miniszter közszolgáltatási kötelezettséget abban az esetben tarthat fen n vagy rendelhet el, h a a) az adott vasúti közszolgáltatás biztosítását a közérdek megköveteli, és b) a vasúti közszolgáltatás gazdaságos ellátása más módon nem biztosítható, továbbá c) a vállalkozó vasúti társaságnak kiegyenlíti a közszolgáltatási kötelezettségb ő l eredő valós gazdasági hátrányát. (3) A közszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó döntést megel őzően a miniszte r köteles megvizsgálni a közszolgáltatási feladat más közlekedési eszközzel, má s vállalkozó vasúti társasággal vagy más üzemeltetési feltételekkel történ ő ellátásának lehetőségét, és az összességében legkedvez őbb megoldást választani. A döntésig, d e legfeljebb egy évig a vállalkozó vasúti társaságnak a vasúti közszolgáltatást változatla n feltételekkel biztosítania kell. (4) Ha a (3) bekezdés alapján a miniszter más vállalkozó vasúti társaságot bí z meg, a felmentését kér ő vállalkozó vasúti társaság adott feladattal összefügg ő kizárólagos jogát vasúti közszolgáltatási szerz ődésének módosításával, illetve megszüntetésével meg kell szüntetni.

13 1 3 (5) Vasúti közszolgáltatási szerz ődés vagy a vasúti közszolgáltatás i tevékenységből ered ő egyéb kötelezettség esetén a vállalkozó vasúti társaság köteles a külön jogszabályban meghatározott számviteli elkülönítési kötelezettséget teljesíteni. A vállalkozó vasúti társaságnak az elkülönített elszámolást a vasúti közszolgáltatás i szerz ődés megszűnése naptári évének utolsó napjától számított 5 évig meg kell őriznie.]" Lásd a T/5723/23. sz. módosító javasla t nem támogatja - a Költségvetési biz. nem támogatj a - az El őterjesztő képvisel ője nem ért egyet 16. Molnár Béla, dr. Latorcai János és dr. Fónagy János képvisel ő a Vtv. 29. (1 ) bekezdését új c) ponttal javasolja kiegészíteni : c) RoLa közlekedés támogatására nyújtott költségvetési juttatás. Lásd a T/5723/15/7. sz. módosító javaslat nem támogatja - a Környezetvédelmi biz. támogatja - az El őterjeszt ő képvisel ője nem ért egyet 17. Dr. Fónagy János és Bebes István képviselő a törvényjavaslat 9. -ában a Vtv. 36. (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja : A Vtv a és az azt megelőző alcím helyébe a következ ő rendelkezés lép, valamint a 36. -t követően a következő 36/A. -sal egészül ki : A VASÚTI KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGÁVAL ÖSSZEFÜGG Ő MUNKAKÖRT BETÖLTŐ MUNKAVÁLLALÓK KÉPZÉSE ÉS VIZSGÁZTATÁS A 36. (1) A vasúti közlekedés biztonságával összefügg ő külön jogszabályba n meghatározott [munkakörök] feladatkörök betöltése hatósági alapvizsgához ( a továbbiakban: alapvizsga) kötött. Alapvizsga a külön jogszabályban meghatározott alapképzés elvégzése esetén tehet ő.

14 1 4 (2) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő [munkakört betölt ő ] feladatkört ellátó munkavállaló köteles külön jogszabályban meghatározott id őközönként id őszako s oktatáson részt venni, és időszakos hatósági vizsgát tenni. (3) Alapképzés a közlekedési hatóság által kiadott engedély (a továbbiakban: képzés i engedély) alapján végezhet ő. Az id ő szakos oktatás végzésére a külön jogszabályba n meghatározott személyi és tárgyi feltételeket teljesít ő, a közlekedési hatóság álta l nyilvántartásba vett képzőszervezet és vasúti társaság jogosult. Az alapképzést és az id őszakos oktatást az arra jogosult szervezet a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel ő és a közlekedési hatóság által névjegyzékbe vett vasútszakmai oktat ó bevonásával végzi. (4) Az alapvizsga és az id őszakos vizsga lebonyolítását, valamint az alapképzés, és a z időszakos oktatás szakmai irányítását a Kormány által külön jogszabályban kijelölt vasút i vizsgaközpont végzi. (5) Az alapképzést és az időszakos oktatást a közlekedési hatóság ellen őrzi. (6) Az alapvizsgáztatást és az id őszakos vizsgáztatást a közlekedési hatóság végzi. Eljárása során a külön jogszabályban el őírt feltételeknek megfelel ő, a közlekedési hatósá g vizsgabiztosi névjegyzékébe felvett, és a közlekedési hatóság elnöke által kinevezet t vizsgabiztosokat közreműköd őként bevon. 36/A. Az alapvizsga és az id őszakos vizsga megszerzéséhez el őírt képesítéshe z szükséges képzést és vizsgáztatást végz ő személy és szervezet köteles biztosítani, hogy a képzés és a vizsgáztatás lehet ősége valamennyi érintett számára az egyenlő bánásmód követelményei szerint rendelkezésre álljon. Lásd a T/5723/26. sz. módosító javasla t nem támogatja az El őterjesztő képviselője nem ért egyet 18. Dr. Fónagy János képviselő a törvényjavaslat 11. -ában a Vtv át új (5 ) bekezdéssel javasolja kiegészíteni : /A Vtv a helyébe a következő rendelkezés lép :/ 43. (1) A vasúti pályával szomszédos ingatlan tulajdonosa (használója) t űrn i köteles, hogy a vasúti pályahálózat működtetője, vagy a fejlesztési közreműködő az ingatlanon, az alatt vagy felett gyengeáramú vezetéket, ehhez tartószerkezetet, jelz őkövet, egyéb jelzést vagy ideiglenes eszközt helyezzen el, ezeket javítsa, karbantartásukat elvégezze. Az elhelyezés, a javítás és a karbantartás során a környezet- és természetvédelm i érdekeket figyelembe kell venni.

15 1 5 (2) Az ingatlan tulajdonosát (használóját) az ingatlan rendeltetésszerű használatának akadályozása miatt az akadályozás mértékének megfelel ő kártalanítás illeti meg. (3) A vasúti pályahálózatot működtető vasúti társaság és a fejlesztési közreműköd ő az ingatlan tulajdonosának (használójának) kártalanítása mellett jogosult a vasúti pályán é s a vasúti pálya közvetlen közelében a szabad kilátást akadályozó, továbbá a vasúti vezetékek nyomvonalában lév ő növényzet eltávolítására, ha azt a közlekedés biztonsága, üzemzava r megel őzése, vagy vezeték létesítése, javítása, karbantartása indokolja. A növényzet eltávolítása nem okozhat aránytalan sérelmet az érintett lakosság érdekei, illetve a környezet - és természetvédelmi érdekek szempontjából. (4) A vasúti közlekedés célját szolgáló er ősáramú vezetékek és tartószerkezetek idegen ingatlanon történő elhelyezésére és üzemben tartására a villamos energíáról szól ó törvényben foglaltakat kell alkalmazni. (5) Idegen ingatlanon vasúti pálya létesítése és ezzel kapcsolatban az ingatlan használata céljából szolgalmi jog alapítható, illetve a jogosult ezen a jogcímen kérheti a szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba való feltüntetését." Lásd a T/5723/19. sz. módosító javaslat nem támogatja - a Környezetvédelmi biz. támogatja - az El őterjeszt ő képviselője nem ért egyet 19. Molnár Béla, dr. Latorcai János és dr. Fónagy János képvisel ő a törvényjavaslat 13. -át új (2) bekezdéssel a Vtv. 44. (3) bekezdését érintően kiegészíteni javasolja : /(1) A Vtv. 44. ' (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/ (3) Az (1) bekezdés alapján létesülő felszín alatti vasúti pályának és tartozékainak tulajdonjoga önálló ingatlanként a 38. (1)-(2) bekezdéseiben, illetve a 40. -ban meghatározott személyt illeti meg. Amennyiben az országos vasúti pálya, annak alkotórésze, vagy tartozéka a felszín alatti vasúti pályához is tartozik illetve annak alkotórészévé, vag y tartozékává válik, az érintett felek a tulajdonjog és használati jog kérdésében a létesítés t megelőzően kötelez őek megállapodni. Lásd a T/5723/15/8. sz. módosító javaslat nem támogatja - a Környezetvédelmi biz. támogatja - az El őterjesztő képvisel ője nem ért egyet

16 1 6 20, Dr. Fónagy János képviselő a törvényjavaslat 14. -ában a Vtv át új (2) bekezdéssel javasolja kiegészíteni : /A Vtv a (1) és (2) bekezdésének helyébe a következ ő rendelkezés lép :/ (1) A vasúti pályahálózathoz a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel a z egyenlő bánásmód elvének megtartásával biztosítani kell a nyílt hozzáférést. (2) A vasúti pályahálózat működtetője nem köteles a nyílt hozzáférést biztosítani a) a kizárólag vasúti személyszállítás céljára fenntartott különálló helyi és térség i vasúti pályahálózathoz, b) a kizárólag vasúti személyszállítás céljára fenntartott el ővárosi vasút i pályahálózathoz, c) a saját célú vasúti tevékenységet végz ő szervezet tulajdonában lév ő vasút i pályákból álló, és kizárólagosan az e szervezet által áruszállításra használt saját célú vasút i pályahálózathoz, d) a kizárólag honvédelmi célra használt vasúti pályahálózathoz, e) az összekötő vasúti pályához, kivéve a vasúti pályahálózat működtető által üzemeltetett saját célú vasúti pályahálózathoz vezet ő összekötő vasúti pályát. Lásd a T/5723/20. sz. módosító javaslat támogatja - a Környezetvédelmi biz. nem támogatj a - az Előterjesztő képviselője a Gazdasági biz. ülésén egyetért, a Környezetvédelmi biz. ülésén nem ért egyet 21. Molnár Béla, dr. Latorcai János és dr. Fónagy János képvisel ő a törvényjavaslat 25. -át a Vtv. 68. (2) bekezdését érintően új (2) bekezdésse l javasolja : kiegészíteni : /(2) A Vtv. 68. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/ (2) A közforgalmú személyszállítási tevékenységet végző, valamint az országo s vasúti pályahálózatot működtet ő vasúti társaság munkavállalóját, nyugdíjasát és igényjogosult hozzátartozóikat továbbá a külön jo sog zabályban meghatározott személyeke t utazási és fuvarozási kedvezmény illeti meg, amely adómentes természetbeni juttatásnak minő sül. Az egyes vasúti társaságok munkavállalóit megillet ő utazási és fuvarozási kedvezmények kölcsönös elismerésére, elszámolásának módjára és a megtérítésére az érintet t közforgalmú vasúti társaságok megállapodása irányadó. Lásd a T/5723/15/9. sz. módosító javaslat

17 1 7 nem támogatja - a Költségvetési biz. nem támogatj a - az El őterjesztő képvisel ője nem ért egye t 22. Gazda László, Kiss Ferenc, dr. Szép Béla és dr. Szanyi Tibor képvisel ő a törvényjavaslat 25. -ában a Vtv. 68. (1) bekezdésének a következ ő módosítását javasolja : /A Vtv a (1) bekezdésének helyébe a következ ő rendelkezés lép :/ (1) A vasúti közlekedési tevékenység keretében a vasúti közlekedés biztonságáva l összefügg ő munkakört betöltő munkavállaló az lehet, aki a külön jogszabályba n meghatározott képesítési és egészségügyi alkalmassági követelményeknek megfelel. A vasúti cárművezet ő munkakör betöltésének további feltétele, hogy a munkavállaló a más vasút i járművezető felügyelete alatt történő vezetésre külön jogszabályban meghatározott gyakorlati idővel rendelkezzen. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek 3., 22., 36. : Lásd a T/5723/5/2. sz. módosító javaslat índokolását. támogatja - az Előterjesztő képviselője egyetért 23. Molnár Béla, dr. Latorcai János és dr. Fónagy János képvisel ő a törvényjavaslat 25. -a helyébe a következő rendelkezés felvételét javasolja : /(1) A Vtv. 68. ' (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ [(1) A vasúti közlekedési tevékenység keretében a vasúti közlekedé s biztonságával összefüggő munkakört betölt ő munkavállaló az lehet, aki a külö n jogszabályban meghatározott képesítési és egészségügyi alkalmasság i követelményeknek megfelel.]»fi)vasúti jármű csak vasúti társasággal létesített, munkavégzésre irányul ó jogviszony keretében vezethet ő."

18 1 8 (3) A vasúti járművezető köteles valamennyi, vasúti járművezetéssel összefüggő munkavégzésre irányuló jogviszonyában töltend ő vezetési idejét az összes érintett vasúti vállalatnak a szerz ődésben előírt gyakorisággal, de nem ritkábban, mint havonta közölni.a vasúti vállalatok e közlés alapján állapítják meg a vasúti járm űvezető vezetési idejét. Lásd a T/5723/15/10. sz. módosító javaslat nem támogatja - az Előterjeszt ő képviselője nem ért egyet 24. Gazda László, Kiss Ferenc, dr. Szép Béla és dr. Szanyi Tibor képvisel ő a törvényjavaslat 25. -át új (2) bekezdéssel a Vtv. 68. (2) bekezdését érintően javasolja kiegészíteni : (2) A Vtv. 68. a 2) bekezdésének helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) Az országos, térségi vagy el ővárosi vasúti közszolgáltatást végz ő, valamint az országos vasúti pályahálózatot m űködtető vasúti társasom munkavállalóját, nyugdíjasát és igényjogosult hozzátartozóikat, továbbá a külön jogszabályban meghatározott személyeke t utazási kedvezmény illeti meg. Az egyes vasúti társaságok munkavállalóit megillet ő utazási kedvezmények kölcsönös elismerésére, elszámolásának módjára és megtérítésére az érintett vasúti társaságok megállapodása irányadó. " " Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek 24., 29., 39. Lásd a T/5723/8/1. sz. módosító javaslat támogatja - a Költségvetési biz. támogatja - az Előterjeszt ő képviselője egyetért 25. Dr. Fónagy János képvisel ő a törvényjavaslat 26. -ában a Vtv. XIII. fejezet 68/A. -ának a következő módosítását javasolja : /A Vtv. XIII. fejezete a következő 68/A-68/G. -sal, valamint új alcímmel egészül ki :/

19 1 9 AZ UTAZÓ VASÚTI MUNKAVÁLLALÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGE I 68/A. (1) A Munka Törvénykönyvér ől szóló évi XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) rendelkezéseit az e törvényben meghatározott eltérésekkel kel l alkalmazni az országhatárokon átnyúló kölcsönös átjárhatósághoz kapcsolódó szolgáltatás t végző utazó vasúti munkavállalók esetében. (2) Az e fejezetben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni az országhatárokon átnyúló helyi és térségi vasúti személyszállítás és az országhatár 15 kilométeres körzetét á t nem lép ő, országhatárokon átnyúló vasúti árutovábbítás, valamint a Magyar Köztársaság és a szomszédos ország határállomásai közötti szolgáltatás tekintetében. (3) Az e fejezetben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni továbbá azon vonato k tekintetében sem, amelyek a Magyar Köztársaság területéről indulnak, a szomszédos ország területén keresztülhaladnak, majd a Magyar Köztársaság területére érkeznek vissza, amennyiben a másik ország infrastruktúráját megállás nélkül használják. (4) [Az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérő en a 68/F-68/G. rendelkezéseit valamennyi vasúti járművezető esetében alkalmazni kell. ] Az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltér ően a 68/13. (1) bekezdését, a 68/F. (1 ) bekezdését ~2) bekezdésének első mondatát ()(4) bekezdéseit, valamint a 68/G. rendelkezéseit az országhatárokon átnyúló kölcsönös átjárhatósághoz kapcsolódó szolgáltatást végz ő utazó vasúti munkavállalónak nem minősül ő vasúti járművezető esetében is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel hogy a 68/F. (2) bekezdésének els ő mondata esetébe n a vezetési idő hossza függetlenül az éjszakai id őben eltöltött munkaórák számától a nap i munkaid őn belül nem haladhatja meg a tizenegy órát. Lásd a T/5723/21. sz. módosító javaslat nem támogatja - az El őterjesztő képvisel ője nem ért egyet 26. Gazda László, Kiss Ferenc, dr. Szép Béla és dr. Szanyi Tibor képviselő a törvényjavaslat 26. -ában a Vtv. 68/A. (4) bekezdésének a módosítását, valamint új (5) bekezdéssel történ ő kiegészítését javasolja : (4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a [68/F-68/G.] 68/B. (1) bekezdését, a 68/F. (1) bekezdését, (2) bekezdésének els ő mondatát, (3)-(4) bekezdéseit, valamint a 68/G. rendelkezéseit az országhatárokon átnyúló kölcsönös átjárhatóságho z kapcsolódó szolgáltatást végz ő utazó vasúti munkavállalónak nem minő sülő [valamennyi] vasúti járművezető esetében is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a 68/F. (2) bekezdésének els ő mondata esetében a vezetési idő hossza függetlenül az éjszakai id őben eltöltött munkaórák számától a napi munkaid őn belül nem haladhatja meg a tíz órát.

20 20 (5) Az országhatárokon átnyúló kölcsönös átjárhatóa fihoz kapcsolódó szolgáltatást végző utazó vasúti munkavállalónak nem minősülő vasúti járművezető esetében a kollektív szerződés kimondhatja, hogy a vezetési id őbe beletartozik az a kiindulási-, közbenső és fordulóállomási várakozási id ő is, amikor a vasúti cárművezet ő köteles a vasúti járművön tartózkodni, viszont nem tartozik bele a vasúti jármű üzembe helyezésének és üzemen kívül helyezésének id őtartama, valamint a munkaközi szünet." Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek 26., 28. : Lásd a T/5723/4/1. sz. módosító javaslat A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági bíz. támogatja - az El őterjesztő képviselője egyetért 27. Dr. Fónagy János képvisel ő a törvényjavaslat 26. -ában a Vtv. XIII. fejezet 68/F. -ának a következő módosítását javasolja : /A Vtv. XIII. fejezete a következő 68/A-68/G. -sal, valamint új alcímmel egészül A vasúti járművezet őre vonatkozó rendelkezések 68/F. (1) Vasúti jármű csak vasúti társasággal vagy a vasúti pályahálózat működtetésében szerződés alapján közreműködő szervezettel fennálló munkaviszony keretében vezethet ő. (2) A vezetési id ő hossza a napi beosztás szerinti munkaid őn belül nem haladhatj a meg a kilenc órát. Aki éjszakai id őben legalább három órán keresztül dolgozik, vezetési idej e nem haladhatja meg a nyolc órát. Kéthetes id őszakonként a vezetési id ő hossza legfeljeb b nyolcvan óra lehet. (3) A vasúti járművezet ő köteles a munkáltatójával fennálló munkaviszonyán kívül i munkaviszonyban töltendő vezetési idejét a munkáltatóval a munkáltató által el őírt gyakorisággal, ennek hiányában havonta írásban közölni. A munkáltató a vasúti járművezető nyilatkozata figyelembevételével állapítja meg a vasúti járművezet ő vezetési idejét. (4) A[z (1) és] (2) és _3) bekezdés szempontjából vezetési id őnek minősül a külö n jogszabályban meghatározott vasúti közlekedés biztonságával összefügg ő munkakörben töltött munkaid ő is. (5) Ha a vasúti járművezet ő napi munkaideje meghaladja a nyolc órát, a vasút i járművezető részére a munkavégzés megszakításával legalább negyvenöt perc munkaköz i szünetet kell biztosítani. (6) Ha a vasúti járművezető munkaidejének hossza eléri a hat órát, de nem haladj a meg a nyolc órát, a munkaközi szünetnek legalább harminc perc id őtartamúnak kell lennie. (7) A vasúti járművezet ő részére biztosított munkaközi szünet egy részének a munkaid ő harmadik és hatodik órája közé kell esnie.

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1 2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1. (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/3486. számú törvényjavaslat

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/3486. számú törvényjavaslat ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/3486/11. szám Érkezett : 2011 S2EPT 1 2. Az Országgyűlés Kulturális és sajt ó bizottságának ajánlás a a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról

Részletesebben

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához ORSZÁGGYÜLI3S 1 11VATAL A T/10332/5. szám Érkezett : 1013 MARC 13. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés

Részletesebben

a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló T13660. számú törvényjavaslat

a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló T13660. számú törvényjavaslat ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/3660/10.szám 1007 SZER 2 0. Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának Európai ügyek bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Költségvetési,

Részletesebben

T/12720/19. szám. Az Országgyűlés. Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának. a j á n l á s a

T/12720/19. szám. Az Országgyűlés. Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának. a j á n l á s a T/12720/19. szám Az Országgyűlés Önkormányzati bizottságának Egészségügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának a j á n l á s a a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi

Részletesebben

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a T/17968/10. szám Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának Önkormányzati bizottságának a j á n l á s

Részletesebben

T/7417/23. Az Országgyűlés

T/7417/23. Az Országgyűlés T/7417/23 ORSZÁGGYÜLÉS I IVATALA Érkezett : 2012 JÓN 1 1 Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának kiegészít ő Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságának ajánlás a a nemzeti vagyonról

Részletesebben

HATÁLYOS VASÚTI TÖRVÉNNYEL KAPCSOLATOS

HATÁLYOS VASÚTI TÖRVÉNNYEL KAPCSOLATOS Észrevételeket megfogalmazó szervezet neve: SafeTrain Tanácsadó és Szolgáltató Kft. A vasúti közlekedési tevékenység definíciója nem fedi le teljes körűen a vasúti pályán közlekedés céljait. A vasúti társaság

Részletesebben

T/1745/39. Az Országgyűlé s. az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáró l szóló T/1745. számú törvényjavasla t

T/1745/39. Az Országgyűlé s. az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáró l szóló T/1745. számú törvényjavasla t T/1745/39. ORSZÁGGYÚLÉS HIVATALA Érkezett : 2010 DEC 0 9. Az Országgyűlé s Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának kiegészít ő Foglalkoztatási

Részletesebben

Ét ::tz : 20 1.4 EC 0 4.

Ét ::tz : 20 1.4 EC 0 4. mccf (á) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Ét ::tz : 20 1.4 EC 0 4. A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.

Részletesebben

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése urbzaggy ű lés Hivatala iroma nyszarn- 6t3.413/ w Érkezett : 2015 DEC 1 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottság a A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése a közbeszerzésekr ől szóló 2015. évi

Részletesebben

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a T/6768/18. szám ORSZÁCG Y 1J lyé 7 _ 1 Tr l. Érkezett: 2008 DEC 1 5. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k ajánlás a a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a

Részletesebben

T/10979/17. Az Országgy űlé s. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/10979. sz. törvényjavaslat.

T/10979/17. Az Országgy űlé s. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/10979. sz. törvényjavaslat. ORSZÁGGVÜLÉS I1IVATAL.t- T/10979/17. Érkezett : 2009 NOV 4 8. Az Országgy űlé s Oktatási és tudományos bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságának kiegészít ő ajánlás a a közoktatásról

Részletesebben

T/13049/20. Az Országgyűlés. családügyi és lakhatási bizottságának. Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának. ajánlás a

T/13049/20. Az Országgyűlés. családügyi és lakhatási bizottságának. Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának. ajánlás a T/13049/20. O RSZÁGG~r liies i-ilvatál A Érkezett : 2013 NOV 2 5. Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának Egészségügyi bizottságána k Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának

Részletesebben

módosító javaslato t

módosító javaslato t Az Országgy űlés Gazdasági és informatikai bizottsága 2009 OKT 21. Bizottságimódosító javaslat Dr. Katona Béla úrnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Gazdasági és informatikai bizottság

Részletesebben

20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e. Helyben. Tisztelt Elnök Úr!

20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e. Helyben. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlé s Gazdasági és informatikai bizottsága. 11-4k /1 (0(24 20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához T/67'70/43. ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2008 DEC 0 4 ' Az Országgyűlé s Gazdasági és informatikai bizottságának Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k Költségvetési, pénzügyi és számvev

Részletesebben

T/6768/9. szám. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/6768/9. szám. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGrYÜLÉS HIVATALA T/6768/9. szám Érkezett : 2008 NOV 2 7. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Költségvetési, pénzügy i és

Részletesebben

T/16302/27.szám. i~s9~éíili'ipiő,4~ú45iííaiy, Az Országgyűlés. Alkotmány- és igazságügyi bizottságának. ajánlása

T/16302/27.szám. i~s9~éíili'ipiő,4~ú45iííaiy, Az Országgyűlés. Alkotmány- és igazságügyi bizottságának. ajánlása T/16302/27.szám A, i~s9~éíili'ipiő,4~ú45iííaiy, Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottságának ajánlása az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggő egyes

Részletesebben

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/10238/14. Érkezett : 2013 ÁPR 0 O. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolato s nemzetközi közigazgatási

Részletesebben

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr!

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr! uiés Hivatala Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t benyújtás a Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t Országgy űlés Hivatal a Zrornánysa á,n. (ft-9 L Az Országgy űlé s Gazdasági és informatikai bizottsága Érkezett : 2012 OK]. 0. Bizottsági módosító javaslat Kövér Lászl ó az Országgyűlés elnöke részére

Részletesebben

A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése

A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése Az Országgyűlés Fenntartható fejl ődés bizottsága Kapcsolódó bizottság A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények

Részletesebben

második kiegészít ő ajánlás a

második kiegészít ő ajánlás a T/10680/19. szám 1 v, IIC..,.sx...x.,.. ~~ c. x,.x 111...:.é.: :.aüix : :ié~éésémtééxééé 3.e.. : eéülygu&ii!m Wi Aéééé 2Z, ORSZAGGYÜLES HIVATALA Érkezett : 3, 3it Az Országgyűlé s Mez őgazdasági bizottságának

Részletesebben

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén?

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Az alábbi szakmai írásunkban megnézzük, hogy mire számítsunk abban az esetben, ha munkaügyi ellenőrzés lenne nálunk, illetve még az ellenőrzés előtt fel tudjunk

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/9318/28. Érkezett : 2009 MÁJ O 7, Az Országgy űlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának Egészségügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának

Részletesebben

A Költségvetési bizottság jelentése

A Költségvetési bizottság jelentése Érkezett : J. Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága Kapcsolódó bizottság A Költségvetési bizottság jelentése az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Részletesebben

>k :ett: 2010 DEC 0 6. Tisztelt Elnök Úr!

>k :ett: 2010 DEC 0 6. Tisztelt Elnök Úr! F5z1.4 Hivatal a tz~. 7 h= TI~~~~16~6 6 Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottsága >k :ett: 2010 DEC 0 6. Bizottsági módosító javaslat Dr. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Helyben

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet tartalmazza. A rendelet

Részletesebben

T/16301/71.szám. Az Országgyűlés. kiegészítő ajánlása. vitájához. (Együtt kezelendő a T/16301/61. sz. ajánlással.)

T/16301/71.szám. Az Országgyűlés. kiegészítő ajánlása. vitájához. (Együtt kezelendő a T/16301/61. sz. ajánlással.) T/16301/71.szám Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának kiegészítő ajánlása az emberi alkalmazásra kerülőgyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot

Részletesebben

T/11657/23. Az Országgyűlés. a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló T/11657. számú törvényjavaslat. vitájáho z

T/11657/23. Az Országgyűlés. a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló T/11657. számú törvényjavaslat. vitájáho z T/11657/23. Az Országgyűlés ORSZ/ G 0 Érkezett : 2013 OKT 01. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának kiegészít ő Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságána k ajánlás a a panaszokról

Részletesebben

T/14337/10. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/14337/10. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/14337/10. számú EGYSÉGES JAVASLAT a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Dr. Kóka János gazdasági és

Részletesebben

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése , Ii ianyszám : 16 A ' L G Az Országgyűlés Érkezett : 2015 OKT 0 1. Törvényalkotási bizottsága A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához T/7037/16. szám ORSZÁGGYLLES HIVATA LA Érkezett : 2012 JuN 0 5 Az Országgyűlés Számvev őszéki és költségvetési bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának Fogyasztóvédelmi bizottságának Gazdasági

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Vontatásszolgáltatás

Részletesebben

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata dr. Nagy Károly osztályvezető Munkahigiénés Osztály Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység

Részletesebben

T/9583/40. Az Országgyűlés. Környezetvédelmi bizottságának. a j á n l á s a

T/9583/40. Az Országgyűlés. Környezetvédelmi bizottságának. a j á n l á s a T/9583/40. Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Európai Integrációs Ügyek bizottságának Gazdasági bizottságának Környezetvédelmi bizottságának a j á n l á

Részletesebben

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l É ke.i.vtt: 2013 0 Y` i 2,J. 2013. évi... törvény a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l 1. A pénzforgalmi szolgáltatás

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához T/6437/23. ORSZÁGG YÜLÉS HIVATAL A Érkezett: Y008 OKT 2.2 Az Országgyűlés Környezetvédelm i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Költségvetési, pénzügy i és számvevőszéki bizottságána

Részletesebben

2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 2013.07.01 2014.12.31 34 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről

2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 2013.07.01 2014.12.31 34 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 1 / 60 2013.07.02. 14:00 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 2013.07.01 2014.12.31 34 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről Az Országgyűlés a nemzeti közlekedéspolitikában meghatározott

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

T/6044/89. szám. Az Országgyűlés. ajánlás a. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló T/6044. számú törvényjavaslat. részlete s.

T/6044/89. szám. Az Országgyűlés. ajánlás a. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló T/6044. számú törvényjavaslat. részlete s. T/6044/89. szám ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 MÁRC 2 9. Az Országgyűlés Gazdasági és informatika i bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civilés vallásügyi bizottságának Fenntartható fejlődé s

Részletesebben

2005. évi CLXXXIII. törvény. a vasúti közlekedésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY HATÁLYA

2005. évi CLXXXIII. törvény. a vasúti közlekedésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY HATÁLYA 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről Az Országgyűlés a nemzeti közlekedéspolitikában meghatározott elvek érvényesítése, a magyar vasúti közlekedésnek az egységesülő nemzetközi vasúti közlekedési

Részletesebben

T/6588/33. szám. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának. ajánlás a

T/6588/33. szám. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának. ajánlás a T/6588/33. szám ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 ÁPR 2 3. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának ajánlás a a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat Országgy űlés Hivatal a Irományszám : l L1 $ 2. 111-1- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2015 JúN 2 2. Egységes javaslat Kövér László ár, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

ÉrketQ t: 2013SNT D3. 2013. évi... törvény

ÉrketQ t: 2013SNT D3. 2013. évi... törvény Országgyűlési képvisel ő ÉrketQ t: 2013SNT D3. Képviselői önálló indítvány 2013. évi... törvény a közszolgálati tisztvisel őkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény é s a munka törvénykönyvér ől szóló 2012.

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

évi CLVI. törvény 455. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

évi CLVI. törvény 455. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : 2015. évi... törvény a diákok iskolaszövetkezeti munkavállalásának, és a megváltozott munkaképesség ű személyek munkaerő-kőlcsönzés keretében történő foglalkoztatásának el ősegítésér ő l 1. A társadalombiztosítás

Részletesebben

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l LA, :,-.dggyú'i,,s Hivatal a?rarttányrs if :1 \( o- N- Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l Az Országgyűlés a közpénzekkel való átlátható

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ :T / sű; 1 Ország gyitic Nivala k, Irományszám Érkezett 2015 JÚN 2, 9. Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

szаggуü?és Hivatala ~l уszw É^kezet 10'% СКТ 1 2.

szаggуü?és Hivatala ~l уszw É^kezet 10'% СКТ 1 2. ~l уszw szаggуü?és Hivatala ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ É^kezet 10'% СКТ 1 2. Képvisel őiönállóindítvány 2014. évi törvény а vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint а légi-, а vasúti

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

az el őadó-m űvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairó l szóló 2008. évi XCIK. törvény módosításáról *

az el őadó-m űvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairó l szóló 2008. évi XCIK. törvény módosításáról * r Érkezett : 2011 2 9, 2011. évi törvény az el őadó-m űvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairó l szóló 2008. évi XCIK. törvény módosításáról * 1. Az előadó-művészeti szervezetek

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

2 T'-/.IIC. 2012. évi törvény a közművezetékek adójáró l

2 T'-/.IIC. 2012. évi törvény a közművezetékek adójáró l a 2 T'-/.IIC 2012. évi törvény a közművezetékek adójáró l ezett : 2012 NOV 16. Az Országgyűlés az arányos közteherviselés elvére figyelemmel a következ ő törvényt alkotja : 1. E törvény alkalmazásában

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

T/9237/23. szám Érkezett : 2012 DEC 0 5. Az Országgy űlés. vitájáho z

T/9237/23. szám Érkezett : 2012 DEC 0 5. Az Országgy űlés. vitájáho z ORSZÁGGYL1L..6 T/9237/23. szám Érkezett : 2012 DEC 0 5. Az Országgy űlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának Oktatási, tudományos és kutatás i bizottságának kiegészít ő ajánlás a az egyes szakképzési

Részletesebben

módosító javaslato t

módosító javaslato t tjrszágyísils hivatala,ci.át*lyszái?t : / (L Érk4aett : 2012 JÚN O 4, Országgyűlési Képvisel ő Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Helyben T/7417/ Módosító javaslat Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály

Részletesebben

1! 7'4 S:2i? 6. 2014. évi... törvény. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a következ ő 3038. -sal egészül ki :

1! 7'4 S:2i? 6. 2014. évi... törvény. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a következ ő 3038. -sal egészül ki : trom~ínyszarn~ 1! 7'4 S:2i? 6. ORSZÁGGY Ű LÉSI KÉPVISEL Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselői önálló indítvány 2014. évi... törvény a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáró

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

EGYSÉGES JA VASLA T. Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló T/5070. sz. törvényjavaslat.

EGYSÉGES JA VASLA T. Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló T/5070. sz. törvényjavaslat. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Ellenjegyezte :, n 34 5, '''""C 'O/ Érívezett: 2011 DEC 1 5. EGYSÉGES JA VASLA T Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló T/5070. sz. törvényjavaslat

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Tisztelt Elnök Úr!

,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Tisztelt Elnök Úr! r -,- ű F~.~ iva la MAGYARORSZÁG KORMÁNYA,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Zárószavazás el őtti módosító javasla t Kövér László ú r az Országgy űlés Elnöke részér e Budapest Tisztelt Elnök Úr! A

Részletesebben

- 1 - T/10554/1521. Az Országgyűlés

- 1 - T/10554/1521. Az Országgyűlés - 1 - T/10554/1521. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának

Részletesebben

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t i s tlivaetal a SZÁMVEVŐSZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Z ).crfcc ( 4z9,(.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet

Részletesebben

T/ számú törvényjavasla t. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

T/ számú törvényjavasla t. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ -rlae 3 Érkezett : 2014 ( i 3 a T/ számú törvényjavasla t a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előterjesztő: Lázár János Budapest,

Részletesebben

Cszái( 2011. évi... törvény a közösségi közlekedés finanszírozásával összefügg ő egyes törvények módosításáról

Cszái( 2011. évi... törvény a közösségi közlekedés finanszírozásával összefügg ő egyes törvények módosításáról Cszái(,ra v Hivatat a Érkezett : 2011 DEC 0 9-2011. évi.... törvény a közösségi közlekedés finanszírozásával összefügg ő egyes törvények módosításáról Az Országgy űlés a helyi közösségi közlekedés színvonalának

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Az Országgyűlés. ajánlás a. részlete s. vitájához

Az Országgyűlés. ajánlás a. részlete s. vitájához T/9928/36. szám Érkezelt : p '0MAR 2 ci. Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának bizottságána k ajánlás a a felnőttképzésről szóló T/9928. számú törvényjavaslat

Részletesebben

16/1999. (XI.18.) NKÖM

16/1999. (XI.18.) NKÖM Összefoglaló a szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló 16/1999. (XI.18.) NKÖM rendelet módosításáról szóló rendelettervezetről A tervezett szabályozás célja

Részletesebben

A közúti közlekedésről szóló törvény módosítása

A közúti közlekedésről szóló törvény módosítása Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A közúti közlekedésről szóló törvény módosítása A közúti közlekedésről szóló

Részletesebben

6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet

6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet Online - 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet - a vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező 1. oldal kárfedezeti 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet a vasúti társaságok nem

Részletesebben

OrszággyíílcsH iramak. 2013. évi... törvény

OrszággyíílcsH iramak. 2013. évi... törvény OrszággyíílcsH iramak 7a '1 : A -rpj (,~.e7c,. 2013 MÁJ 17. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Képvisel ői önálló indítvány 2013. évi... törvény a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésr ől, valamint egyes

Részletesebben

2015. évi. törvény a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2015. évi. törvény a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2015. évi. törvény a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről Az Országgyűlés a turisztikai, kedvtelési és sportolási célú, valamint a közlekedési rendszerekhez kapcsolódó, vasútnak nem minősülő

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint

Részletesebben

Vasútbiztonsági Tanúsítvány

Vasútbiztonsági Tanúsítvány Vasútbiztonsági Tanúsítvány 1 Tartalom Tanúsítvány, Engedély, és ECM tanúsítvány Vasútbiztonsági Tanúsítvány szükségessége Vasútbiztonsági Tanúsítvány tartalma Vasútbiztonsági Rendszer Út a biztonsági

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015.

Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015. Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015. Szakmai Program 15. sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. I. A személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartása A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése :b, :m- 'l/f~'w4~&fid stijnié~inrry3 `il : ~1 1 4~ő / r. :.... mmium.reri; -~~ _Illf$ m i~ 11111 '.1 : ;, 2014 SZEL 1 18. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága A Törvényalkotási bizottság összegz

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2001. (XI.4.) Önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről / egységes

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben