részlete s vitájához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "részlete s vitájához"

Átírás

1 ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/5723/27. Érkezett: 2008 piff 2 Z Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának Költségvetési, pénzügy i és számvev őszéki bizottságána k Környezetvédelmi bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságána k ajánlás a a vasúti közlekedésről szóló évi CVXIII. törvény módosításáról szóló T/5723. sz. törvényjavasla t részlete s vitájához Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottsága (a továbbiakban : Gazdasági bizottság) első helyen kijelölt bizottságként, Költségvetési, pénzügyi és számvev őszéki bizottsága (a továbbiakban : Költségvetési bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, valamint Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága (a továbbiakban : Önkormányzati bizottság) megvitatta a vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvény módosításáró l szóló, T/5723. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/5723/4-26. számú módosító javaslatokat. A Gazdasági bizottság október 8-i ülésén a T/5723/15/4. számú módosító javaslat visszavonásra került, ezért az ajánlás az indítványt nem tartalmazza. Az ajánlásban használt rövidítés : Vtv. : a vasúti közlekedésr ől szóló évi CLXXXIII. törvény T/5723.res. doc

2 2 Megjegyzés : A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ett ől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottu k annak szó szerinti tartalmára figyelemmel. Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta. Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról ne m foglalt állást. A nyelvhelyességi javaslatokat a szavazás megkönnyítése érdekében a szokásostól eltérő módon tesszük közzé az ajánlás végén. Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszer űen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. A Házszabály 145. (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeke t az ajánlás érintett pontjaihoz f űzött keretes megjegyzések tartalmazzák. Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett -ár a vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges. Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. (3) bekezdésében foglaltakkal. A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képvisel ő által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű dönteni. Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történ ő hivatkozással tesszük közzé. 1. Dr. Fónagy János képvisel ő a törvényjavaslat 1. -ában a Vtv. 2. (4) bekezdés e helyébe új 1., 2., 3. pont felvételét, valamint a 15. pont következő módosítását javasolja : l. (1) A vasúti közlekedésr ől szóló évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban : Vtv.) 2. -ának (3) bekezdése a következ ő 10. ponttal egészül ki : [Vasúti szervezetek :] 10. Nem független vasúti pályahálózat-m űködtető: a) az integrált vasúti társaság, b) olyan vasúti pályahálózat-működtető, amelynek bármelyik kapcsolt vállalkozása vállalkozó vasúti társaság, c) olyan vasúti pályahálózat-működtet ő, amelynek a tárgyévet megelőző utolsó lezárt üzleti évben a vállalkozó vasúti társaságokkal, valamint azok kapcsolt vállalkozásaiva l folytatott gazdasági kapcsolatainak a vasúti pályahálózathoz történ ő nyílt hozzáféré s keretében nyújtandó szolgáltatásokkal összefügg ő ügyek (ideértve a kártérítéseket is) kivételével összesített értéke (bevételek, költségek és ráfordítások együttesen) meghaladja a 10 millió forintot, d) olyan vasúti pályahálózat-működtető, amely kapcsolt vállalkozásainak a tárgyévet megel őző utolsó lezárt üzleti évben a vállalkozó vasúti társaságokkal, valamint azok kapcsolt vállalkozásaival folytatott gazdasági kapcsolatainak összesített érték e meghaladja a 10 millió forintot,

3 3 e) olyan vasúti pályahálózat-működtető, amely a b)-d) pontokban meghatározott feltételek hiányát a vasúti igazgatási szervnek könyvvizsgáló nyilatkozatával a működés i engedély iránti kérelem benyújtásával egyidej űleg, vagy a működési engedély feltétele i teljesítésének igazolásakor nem igazolja." (2) A Vtv. 2. -a (4) bekezdésének 1., 2.,3.,és 15. pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : [Vasúti pályák, vasúti létesítmények, vasúti pályahálózatok :] 1.vasúti pálya:a vasúti vágány,az alatta levő, valamint a - jogszabályban vagy hatósági el őírásban megállapított - hozzátartozó védő (biztonsági) földterület, továbbá a különleges vasút működéséhez szükséges szerkezet, illetve földterület, valamint az az t hordozó és mozgásirányát meghatározó tartószerkezet, ahol a törvény vasúti pály a fogalmat alkalmaz, ott azon a vasúti pálya alkotórészeit is érteni kell ; 2.vasúti pálya alkotórészei:a vasúti alagút, híd, támfal, a vasúti jelz ő- és biztosító berendezés, a vasúti villamos felső vezeték és az ehhez kapcsolt berendezés, a vasúti peron,a vasúti peronhoz vezet ő gyalogos alul- és felüljáró, a különböz ő nyomtávolságú pályahálózatok közötti kölcsönös átjárhatóságot biztosító eszközök, berendezések, vágányb a é ített mérle ek valamint külön 'o szabál ban me. határozott vasúti távközlő vezetékek berendezések ideértve a mindezek elhelyezésére szolgáló földterületet is ; 3. vasúti pálya tartozékai:a vasúti jelzőhíd, áteresz, zajvéd ő-fal, a vasút keresztez ődése közúttal magánúttal, a vasúti térvilágító berendezés, vágányfékek, h őnfutásjelző berendezés, valamint külön jogszabályban meghatározott vasúti távközl ő vezetékek, berendezések, vasúti rakodó és járműmozgató berendezések, ideértve a mindezek elhelyezésére szolgáló földterületet is ; 15. saját célú vasúti pályahálózat : olyan vasúti pályahálózat, amelyen kizárólag a vasúti [pálya és tartozékainak tulajdonosa vagy használója] pályával és tartozékaivala polgári jog szabályai szerint rendelkezni jogosult személy érdekében folyik vasúti közlekedési tevékenység. (3) A Vtv. 2. -ának (5) bekezdése a következ ő 16. ponttal egészül ki : [Egyéb fogalmak:i "16. kapcsolt vállalkozás : a számviteli törvényben így meghatározott fogalom." (4) A Vtv. 2. -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki : (6) A 68/A-68/G. alkalmazásában : 1. országhatárokon átnyúló kölcsönös átjárhatósághoz kapcsolódó szolgáltatás : az országhatárokon átnyúló olyan szolgáltatás, amely végzéséhez a vasúti társaságnak legaláb b kettő Európai Uniós tagállam illetékes szervei által kiállított tanúsítvánnyal kell rendelkeznie ; 2. utazó vasúti munkavállaló: a vasúti társaságok azon munkavállalója, ak i munkaköre alapján vonatszemélyzet tagja ; 3. vonatszemélyzet: a vasúti járművezető és a vonatkísér ő ; 4. országhatárokon átnyúló kölcsönös átjárhatósághoz kapcsolódó szolgáltatás t végző utazó vasúti munkavállaló : minden olyan utazó vasúti munkavállaló, aki a napi

4 4 munkaid őn belül összesítve egy óránál hosszabb id őre országhatárokon átnyúló kölcsönö s átjárhatósághoz kapcsolódó szolgáltatásokat végez ; 5. vasúti járművezető: olyan utazó vasúti munkavállaló, akinek feladata vasúti járm ű működtetése ; 6. vonatkísérő : vasúti járművezet őn kívül a vonaton munkát végző utazó vasút i munkavállaló ; 7. éjszakai idő : a huszonkét és hat óra közötti id ő ; 8. lakóhelyen kívüli pihenőidő : napi pihenőidő, amely az országhatárokon átnyúló kölcsönös átjárhatósághoz kapcsolódó szolgáltatásokat ellátó utazó vasúti munkavállal ó lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén nem vehető igénybe ; 9. vezetési idő: a munkaidő azon része, amely alatt a vasúti járművezető a vasút i járműért felel, kivéve a vasúti járm ű üzembe helyezésének és üzemen kívül helyezésének ideje, de beleértve az olyan beütemezett megszakításokat, amikor a vasúti járművezet ő a vasúti járműért továbbra is felelő s." Lásd a T/5723/16. sz. módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz. nem támogatj a - a Környezetvédelmi biz. támogatj a - az El őterjeszt ő képviselője nem ért egye t 2. Molnár Béla, dr. Latorcai János és dr. Fónagy János képviselő a törvényjavaslatot a Vtv. 2. (4) bekezdés 1. pontját érint ően új 1. (2) bekezdéssel javasolja kiegészíteni : /(1) A Vtv. 2. ' (4) bekezdés I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép :/ 7(4) Vasúti pályák, vasúti létesítmények, vasúti pályahálózatok:/ 1.vasúti pálya:a vasúti vágány, az alatta lev ő, valamint a - jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított - hozzátartozó véd ő (biztonsági) földterület, továbbáa különleges vasút működéséhez szükséges szerkezet, illetve földterület, valamint az az t hordozó és mozgásirányát meghatározó tartószerkezet ; valamint minden olyan dolog,. Lásd a T/5723/15/1. sz. módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz. nem támogatj a - a Környezetvédelmi biz. támogatj a - az Előterjeszt ő képviselője nem ért egyet

5 5 3. Gazda László, Kiss Ferenc, dr. Szép Béla és dr. Szanyi Tibor képvisel ő a törvényjavaslat 1. (4) bekezdésében a Vtv. 2. (6) bekezdésének a következő módosítását javasolja : /(4) A Vtv. 2. -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki :/ (6) A [68/A-68/G. ] 68. alkalmazásában : 1. országhatárokon átnyúló kölcsönös átjárhatósághoz kapcsolódó szolgáltatás : az országhatárokon átnyúló olyan szolgáltatás, amely végzéséhez a vasúti társaságnak legaláb b kett ő Európai Uniós tagállam illetékes szervei által kiállított tanúsítvánnyal kell rendelkeznie ; 2. utazó vasúti munkavállaló: a vasúti társaságok azon munkavállalója, aki munkaköre alapján vonatszemélyzet tagja ; 3. vonatszemélyzet: a vasúti járművezető és a vonatkísérő ; 4. országhatárokon átnyúló kölcsönös átjárhatósághoz kapcsolódó szolgáltatást végz ő utazó vasúti munkavállaló : minden olyan utazó vasúti munkavállaló, aki a napi munkaid őn belül összesítve egy óránál hosszabb id őre országhatárokon átnyúló kölcsönö s átjárhatósághoz kapcsolódó szolgáltatásokat végez ; 5. vasúti járművezető: olyan utazó vasúti munkavállaló, akinek feladata vasúti jármű működtetése ; 6. vonatkísérő : vasúti járművezetőn kívül a vonaton munkát végz ő utazó vasút i munkavállaló ; 7. éjszakai id ő: a huszonkét és hat óra közötti id ő ; lakóhelyen kívüli pihenőidő: napi pihenőidő, amely az országhatárokon átnyúló kölcsönös átjárhatósághoz kapcsolódó szolgáltatásokat ellátó utazó vasúti munkavállal ó lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén nem vehető igénybe ; 9. vezetési id ő : a munkaid ő azon része, amely alatt a vasúti járművezet ő a vasút i járműért felel, kivéve a vasúti jármű üzembe helyezésének és üzemen kívül helyezésének ideje, de beleértve az olyan beütemezett megszakításokat, amikor a vasúti járm űvezető a vasúti járműért továbbra is felelő s. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaíban ísmertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggne k 3., 22., 36. Lásd a T/5723/5/1. sz. módosító javaslat támogatja - az Előterjeszt ő képvisel ője egyetért 4. Molnár Béla, dr. Latorcai János és dr. Fónagy János képvisel ő a törvényjavaslatot a Vtv. 6. (2) bekezdését érint ően új 2. (1) bekezdéssel javasolja kiegészíteni : /(1) A Vtv. 6. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

6 6 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységekre m űködési engedély különkülön is megszerezhető a személyszállítási és árutovábbítási működési engedély birtokában más vasúti társaság részére is nyújtható vontatási szolgáltatás. Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggne k 4., 7. Lásd a T/5723/15/2. sz. módosító javaslat nem támogatja - az El őterjesztő képvisel ője nem ért egyet 5. Dr. Szanyi Tibor képviselő a törvényjavaslat 2. (1) bekezdésében a Vtv. 6. (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja : /(1) A Vtv. 6. -ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :/ (2) A vasúti személyszállításra és a vasúti árutovábbításra működési engedély külön - külön is megszerezhető. Vontatási szolgáltatás vasúti személyszállításra vagy vasút i árutovábbításra vonatkozó működési engedély birtokában végezhető. Működési engedélyt az a szervezet kaphat, amely teljesíti az e törvényben és a külön jogszabályban meghatározot t feltételeket. Ha vasúti társaság kizárólag vontatási szolgáltatást nyújt, akkor azt a működés i engedély iránti kérelmében meg kell jelölnie és a működési engedélyében ezt rögzíteni kell. Kizárólag vontatási szolgáltatás nyújtása esetén a vasúti társaságnak személyszállítási vag y árutovábbítási üzletszabályzatot nem kell kérelméhez csatolnia. (3) A vasúti pályahálózat m űködtetésére vonatkozó működési engedély egy adott vasúti pályahálózat vonatkozásában adható ki. Ha a vasúti pályahálózat működtetője nem független vasúti pályahálózat-működtet őnek min ősül, a működési engedély tartalmazza az erre való utalást. Lásd a T/5723/14. sz, módosító javaslat támogatj a - az El őterjesztő képviselője egyetért 6. Gazda László, Kiss Ferenc, dr. Szép Béla és dr. Szanyi Tibor képviselő a törvényjavaslat 2. -át új (2) bekezdéssel a Vtv. 6. (5) bekezdését érintően javasolj a kiegészíteni :

7 7 2 A Vtv. 6. -ának 5 bekezdése hel ébe a következő rendelkezés lém (5) Térségi személyszállításra vonatkozó m űködési engedély önálló térségi vasút i pályahálózaton végzett személyszállítási tevékenységre adható Lásd a T/5723/13. sz. módosító javaslat támogatja - az El őterjeszt ő képviselője egyetért 7. Molnár Béla, dr. Latorcai János és dr. Fónagy János képviselő a Vtv. 7. (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja : 7. (1) Az országos személyszállítási, árutovábbítási és vontatási m űködés i engedély (a továbbiakban: országos működési engedély) a vasúttársaságok engedélyezésér ő l szóló, június 19-ei 95/18/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban: 95/18/EK irányelv ) szerinti működési engedélynek minősül. Az országos működési engedély a Magya r Köztársaság területén valamennyi nyílt hozzáférés ű vasúti pályahálózatra kiterjed. Az országos működési engedélyt a Hivatal a belföldön bejegyzett szervezet részére adja ki. Az országos működési engedély valamennyi EGT-államban érvényes. Megjegyzés: Az ajánlás kővetkező pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggne k 4., 7. Lásd a T/5'723/15/3. sz. módosító javaslat nem támogatja - az El őterjeszt ő képviselője nem ért egyet VISSZAVONVA! 8. Molnár Béla, dr. Latorcai János és dr. Fónagy János képvisel ő a Vtv. 8. -át új (11) bekezdéssel javasolja kiegészíteni : 9. Dr. Fónagy János képviselő a törvényjavaslat 4. -ának a Vtv. 14. (5) bekezdését érintően az elhagyását javasolja : [4. A Vtv a a következő (5) bekezdéssel egészül ki :

8 8 (5) A vasúti pályahálózat működtetésének elemei közül a létesítést, felújítást é s fejlesztést a vasúti pályahálózat m űködtetője vagy a fejlesztési közrem űködő végzi (a továbbiakban : építtető). Ha a létesítést, felújítást és fejlesztést a fejlesztési közrem űködő végzi, a létesítésben, felújításban és fejlesztésben az érintett vasúti pályahálózat működtetője mint a vasúti pályahálózat m űködtetésére hatósági engedéllyel rendelkező szervezet közreműködik. A vasúti pályahálózat m űködtetője és a fejlesztés i közrem ű ködő a feladatok megosztásáról együttm űködési szerződést köt. ] Lásd a T/5723/17. sz. módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz. nem támogatja - az El őterjeszt ő képviselője nem ért egyet 10. Molnár Béla, dr. Latorcai János és dr. Fónagy János képvisel ő a törvényjavaslat 5. -ában a Vtv. 15. (2) bekezdés b) pontjának az elhagyását javasolja : /A Vív a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :/ [Térségi vasúti pályahálózat abban az esetben jelölhető ki, ha] (b) az adott térség érintett önkormányzatai önként vállalt feladataik keretébe n kötelezettséget vállalnak a helyi igényekhez jobban illeszked ő, térségi jelentőségű szolgáltatások fejlesztésére, vagy] Lásd a T/5723/15/5. sz. módosító javaslat nem támogatj a - az Önkormányzati biz. nem támogatj a - az El őterjesztő képvisel ője nem ért egyet 11. Dr. Fónagy János és Bebes István képvisel ő a törvényjavaslat 5. -ában a Vtv. 15. (2) bekezdés b) pontjának a következő módosítását javasolja : /A Vtv a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :/ [Térségi vasúti pályahálózat abban az esetben jelölhető ki, ha] b) az adott térség érintett önkormányzatai önként vállalt feladataik keretében külön jogszabályban meghatározott kötelezettséget vállalnak a helyi igényekhez jobban illeszked ő, térségi jelentő ségű szolgáltatások fejlesztésére, ezen belül különösen pénzügyi forrás, vagy

9 9 önkormányzati tulajdonú ingatlan rendelkezésre bocsátására, vagy szolgáltatások nyújtására, vagy térségi vasút működtetését ellátó társaságban tulajdoni részesedés szerzésére, vagy" Lásd a T/5723/25. sz. módosító javaslat nem támogatja - az Önkormányzati biz. nem támogatj a - az Előterjesztő képvisel ője nem ért egyet 12. Molnár Béla, dr. Latorcai János és dr. Fónagy János képviselő a törvényjavaslat 6. -ában a Vtv. új 24. -ának az elhagyását javasolja : [24. A vasúti társaság kizárólag olyan tevékenység (vasúti személyszállítá s vagy vasúti árutovábbítás) végzéséhez nyújthat vontatási szolgáltatást, amelyr e működési engedéllyel rendelkezik.] Lásd a T/5723/15/6. sz. módosító javaslat nem támogatja - az El őterjeszt ő képvisel ője nem ért egyet 13. Dr. Fónagy János képvisel ő a törvényjavaslat 6. -ában a Vtv. új 24. -ának a következ ő módosítását javasolja : /A Vtv a helyébe a következő rendelkezés lép :/ 24. [A vasúti társaság kizárólag olyan tevékenység (vasúti személyszállítá s vagy vasúti árutovábbítás) végzéséhez nyújthat vontatási szolgáltatást, amelyr e működési engedéllyel rendelkezik.] Vontatási szolgáltatást nyújtó vállalkozó vasúti társaság bármely vállalkozó vasúti tevékenységet végző vasúti társaság részére jogosult vontatási szolgáltatást nyújtani. A vontatási szolgáltatást nyúltó vállalkozó vasúti társaság köteles a vontatási szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeit tartalmazó vontatási üzletszabályzatot készíteni. A vontatási üzletszabályzatot a vállalkozó vasúti társaság köteles a honlapján, illetve térítés ellenében kinyomtatva hozzáférhet ővé tenni. Lásd a T/5723/18. sz. módosító javaslat

10 1 0 nemtámogatja - az El őterjesztő képvisel ője nem ért egyet 14. Gazda László, Kiss Ferenc, dr. Szép Béla és dr. Szanyi Tibor képvisel ő a törvényjavaslat 7. -ában a Vtv ának a következő módosítását javasolja : /7. A Vtv a helyébe a következő rendelkezés lép :/ 27. (1) A miniszter a vasúti közszolgáltatás biztosítása érdekében az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a belföldi vasúti személyszállítást végz ő vasúti társasággal vasúti közszolgáltatási szerz ődést köt (vasúti közszolgáltatási szerz ődés). A vasúti közszolgáltatási szerződés legfeljebb 15 évre köthet ő. Ha e törvény vagy külö n jogszabály másként nem rendelkezik, akkor a vasúti közszolgáltatási szerz ődésre a Ptk. szerz ődésekre vonatkozó általános szabályai az irányadók. Az állam a vasútiközszolgáltatási szerződésen keresztül elősegíti a vonatkozóállampolgárijogokérvényesülését. (2) A vasúti közszolgáltatási szerz ődés tartalmazza : a) a vállalkozó vasúti társaság vasúti közszolgáltatás keretében ellátandó feladatait, a vasúti közszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat, b) az el őírt feladatok ellátását biztosító személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket, az alvállalkozó bevonására vonatkozó kikötéseket, c) a vasúti közszolgáltatás folyamatos nyújtását biztosító feltételeket, így különösen a vasúti személyszállítás akadályoztatása esetén a személyszállítási közszolgáltatás biztosításával kapcsolatos feladatokat, d) a vasúti közszolgáltatás teljesítéséhez elengedhetetlen, lényeges vagyoni eszközö k tulajdonviszonyait, a vállalkozó vasúti társaság birtokába adott vagy más módon rendelkezésére bocsátott eszközök használatára, karbantartására és visszaszolgáltatásár a vonatkozó szabályokat, e) a vállalkozó vasúti társaság vasúti közszolgáltatási tevékenységgel összefügg ő jogait és kötelezettségeit, a vállalkozó vasúti társaság számára biztosított, a vasút i közszolgáltatási tevékenység végzésével kapcsolatos kizárólagos jogokra, valamint e jogok korlátozására vonatkozó feltételeket, f) vasúti kőzszolgáltatás teljesítésére vonatkozó adatok szolgáltatására és az ellenőrzésre vonatkozó szabályokat, mellékletként a vasúti társaság közszolgáltatás i tevékenységére vonatkozó önköltségszámítási szabályzatát, amennyiben a társaságr a vonatkozó önköltségszámítási szabályzat elkészítése a számvitelről szóló törvény szerint a vasúti társaságra nézve kötelező, g) a jegyrendszerre vonatkozó előírásokat, valamint a vasúti közszolgáltatás keretében végzett feladatok ellátásáért járó állami pénzügyi ellentételezés módját és mértékét, teljesítésének szabályait,

11 1 1 h) a vasúti közszolgáltatási szerz ődés módosításának, felmondásának feltételeit, i) a vasúti közszolgáltatási szerz ődésben meghatározott kötelezettségek megszegés e esetére vonatkozó jogkövetkezményeket, a vasúti közszolgáltatási szerz ődés teljesítéséve l kapcsolatos esetleges jogviták rendezésének módját, j) a vasúti közszolgáltatás megkezdésének id őpontját és a vasúti közszolgáltatás i szerz ődés érvényességének id őtartamát. (3) A vállalkozó vasúti társaság tájékoztatja a minisztert, ha más vasút i közszolgáltatási szerződés alapján is végez szolgáltatást vagy nemzetközi vasút i személyszállítást is ellát. (4) A vasúti társaság folyamatosan figyelemmel kíséri a szolgáltatási területét érint ő utazási igények alakulását, és indokolt esetben kezdeményezi a közszolgáltatás i menetrend módosítását szolgáltatásainak az igények változásához való igazítása érdekében. (5) A közszolgáltatási menetrend a vasúti közszolgáltatási szerz ődés elválaszthatatlan részét képezi, módosítását szerződésmódosításként kell kezelni. A menetrendi éven belü l történő közszolgáltatási menetrend módosításhoz nem szükséges az államháztartásért felel ős miniszter egyetértése. (6) A vasúti közszolgáltatási szerződés csak az abban foglalt esetekben é s feltételekkel mondható fel. A vasúti közszolgáltatási szerz ődésben rögzített közszolgáltatás i tevékenység gyakorlásának joga más szervezetre kivételesen indokolt esetben a miniszte r hozzájárulásával ruházható át. (7) A vállalkozó vasúti társaság a minisztert ől kérheti, hogy egyes vonalakon a közszolgáltatási menetrendben meghatározott teljesítményt vonatok helyett közúti járm ű (autóbusz) alkalmazásával teljesíthesse abban az esetben, ha a megoldás a vállalkozó vasút i társaság számára megtakarítást eredményez, és a szolgáltatást igénybe vev ők számára nem jár kedvezőtlenebb feltételekkel. Az ilyen szolgáltatást a vállalkozó vasúti társaság - ha megfelel az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállításra vonatkozó külö n jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételeknek is - kizárólag a vasúti személyszállításr a külön jogszabályban megállapított díj alkalmazása mellett és - az érintett települése k önkormányzatával történő előzetes egyeztetés alapján - a külön törvényben meghatározot t járati engedéllyel végezheti. (8) Ha a vállalkozó vasúti társaság által végzett közforgalmú személyszállítá s műszaki okból vasúti járművel nem látható el, a vállalkozó vasúti társaság a ('7) bekezdésbe n meghatározott feltételeket csak abban az esetben köteles teljesíteni, ha az autóbusszal végzet t tevékenység meghaladja a két hónapot (vonatpótló járat). (9) Az önkormányzatok feladat- és hatáskörébe utalt közszolgáltatási kötelezettsé g ellátásra vonatkozó tevékenység végzésére az önkormányzat az érintett helyi közforgalm ú vasúti társasággal köthet vasúti közszolgáltatási szerz ődést. A vasúti közszolgáltatási szerz ődésre, illetve a vasúti társaság és az önkormányzat képviselő-testületének a vasút i közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos feladataira az (1)-(8) bekezdésben meghatározot t rendelkezéseket kell megfelel ően alkalmazni.

12 1 2 (10) Az önkormányzatok az érintett országos, térségi, el ővárosi vagy helyi vállalkozó vasúti társasággal a közszolgáltatási menetrendben nem szerepl ő közszolgáltatási tevékenység ellátására szerz ődést köthetnek. A szerződésre a (2)-(8) bekezdésekben meghatározott rendelkezéseket kell megfelel ően alkalmazni. " Lásd a T/5723/10. sz. módosító javaslat A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz. támogatja - az Önkormányzati biz. támogatj a - az Előterjesztő képvisel ője egyetért 15. Dr. Fónagy János képvisel ő a törvényjavaslat 8. -ának - a Vtv. 27/A. -át érint ően - az elhagyását javasolja : [8, A Vtv. a 27. -át követ ően a következő 27/A. -sal egészül ki : 27/A. (1) A vállalkozó vasúti társaság nem kötelezhet ő számára gazdasági hátránnyal járó és ezért általa vállalni nem kívánt vasúti közszolgáltatásra. Ilyen esetben - ha a vállalkozó vasúti társaság valamely feladatot a továbbiakban ne m szándékozik végezni - valós gazdasági hátrányának, illetve az utazási igények és egyé b körülmények vasúti közszolgáltatási szerz ődés megkötését követő jelentős változásána k bemutatásával a minisztert ől kérheti a vasúti közszolgáltatási tevékenység vagy annak egy része alóli felmentését. (2) A miniszter közszolgáltatási kötelezettséget abban az esetben tarthat fen n vagy rendelhet el, h a a) az adott vasúti közszolgáltatás biztosítását a közérdek megköveteli, és b) a vasúti közszolgáltatás gazdaságos ellátása más módon nem biztosítható, továbbá c) a vállalkozó vasúti társaságnak kiegyenlíti a közszolgáltatási kötelezettségb ő l eredő valós gazdasági hátrányát. (3) A közszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó döntést megel őzően a miniszte r köteles megvizsgálni a közszolgáltatási feladat más közlekedési eszközzel, má s vállalkozó vasúti társasággal vagy más üzemeltetési feltételekkel történ ő ellátásának lehetőségét, és az összességében legkedvez őbb megoldást választani. A döntésig, d e legfeljebb egy évig a vállalkozó vasúti társaságnak a vasúti közszolgáltatást változatla n feltételekkel biztosítania kell. (4) Ha a (3) bekezdés alapján a miniszter más vállalkozó vasúti társaságot bí z meg, a felmentését kér ő vállalkozó vasúti társaság adott feladattal összefügg ő kizárólagos jogát vasúti közszolgáltatási szerz ődésének módosításával, illetve megszüntetésével meg kell szüntetni.

13 1 3 (5) Vasúti közszolgáltatási szerz ődés vagy a vasúti közszolgáltatás i tevékenységből ered ő egyéb kötelezettség esetén a vállalkozó vasúti társaság köteles a külön jogszabályban meghatározott számviteli elkülönítési kötelezettséget teljesíteni. A vállalkozó vasúti társaságnak az elkülönített elszámolást a vasúti közszolgáltatás i szerz ődés megszűnése naptári évének utolsó napjától számított 5 évig meg kell őriznie.]" Lásd a T/5723/23. sz. módosító javasla t nem támogatja - a Költségvetési biz. nem támogatj a - az El őterjesztő képvisel ője nem ért egyet 16. Molnár Béla, dr. Latorcai János és dr. Fónagy János képvisel ő a Vtv. 29. (1 ) bekezdését új c) ponttal javasolja kiegészíteni : c) RoLa közlekedés támogatására nyújtott költségvetési juttatás. Lásd a T/5723/15/7. sz. módosító javaslat nem támogatja - a Környezetvédelmi biz. támogatja - az El őterjeszt ő képvisel ője nem ért egyet 17. Dr. Fónagy János és Bebes István képviselő a törvényjavaslat 9. -ában a Vtv. 36. (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja : A Vtv a és az azt megelőző alcím helyébe a következ ő rendelkezés lép, valamint a 36. -t követően a következő 36/A. -sal egészül ki : A VASÚTI KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGÁVAL ÖSSZEFÜGG Ő MUNKAKÖRT BETÖLTŐ MUNKAVÁLLALÓK KÉPZÉSE ÉS VIZSGÁZTATÁS A 36. (1) A vasúti közlekedés biztonságával összefügg ő külön jogszabályba n meghatározott [munkakörök] feladatkörök betöltése hatósági alapvizsgához ( a továbbiakban: alapvizsga) kötött. Alapvizsga a külön jogszabályban meghatározott alapképzés elvégzése esetén tehet ő.

14 1 4 (2) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő [munkakört betölt ő ] feladatkört ellátó munkavállaló köteles külön jogszabályban meghatározott id őközönként id őszako s oktatáson részt venni, és időszakos hatósági vizsgát tenni. (3) Alapképzés a közlekedési hatóság által kiadott engedély (a továbbiakban: képzés i engedély) alapján végezhet ő. Az id ő szakos oktatás végzésére a külön jogszabályba n meghatározott személyi és tárgyi feltételeket teljesít ő, a közlekedési hatóság álta l nyilvántartásba vett képzőszervezet és vasúti társaság jogosult. Az alapképzést és az id őszakos oktatást az arra jogosult szervezet a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel ő és a közlekedési hatóság által névjegyzékbe vett vasútszakmai oktat ó bevonásával végzi. (4) Az alapvizsga és az id őszakos vizsga lebonyolítását, valamint az alapképzés, és a z időszakos oktatás szakmai irányítását a Kormány által külön jogszabályban kijelölt vasút i vizsgaközpont végzi. (5) Az alapképzést és az időszakos oktatást a közlekedési hatóság ellen őrzi. (6) Az alapvizsgáztatást és az id őszakos vizsgáztatást a közlekedési hatóság végzi. Eljárása során a külön jogszabályban el őírt feltételeknek megfelel ő, a közlekedési hatósá g vizsgabiztosi névjegyzékébe felvett, és a közlekedési hatóság elnöke által kinevezet t vizsgabiztosokat közreműköd őként bevon. 36/A. Az alapvizsga és az id őszakos vizsga megszerzéséhez el őírt képesítéshe z szükséges képzést és vizsgáztatást végz ő személy és szervezet köteles biztosítani, hogy a képzés és a vizsgáztatás lehet ősége valamennyi érintett számára az egyenlő bánásmód követelményei szerint rendelkezésre álljon. Lásd a T/5723/26. sz. módosító javasla t nem támogatja az El őterjesztő képviselője nem ért egyet 18. Dr. Fónagy János képviselő a törvényjavaslat 11. -ában a Vtv át új (5 ) bekezdéssel javasolja kiegészíteni : /A Vtv a helyébe a következő rendelkezés lép :/ 43. (1) A vasúti pályával szomszédos ingatlan tulajdonosa (használója) t űrn i köteles, hogy a vasúti pályahálózat működtetője, vagy a fejlesztési közreműködő az ingatlanon, az alatt vagy felett gyengeáramú vezetéket, ehhez tartószerkezetet, jelz őkövet, egyéb jelzést vagy ideiglenes eszközt helyezzen el, ezeket javítsa, karbantartásukat elvégezze. Az elhelyezés, a javítás és a karbantartás során a környezet- és természetvédelm i érdekeket figyelembe kell venni.

T/9401/10. Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k. vitájáho z

T/9401/10. Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k. vitájáho z T/9401/10. Az Országgy űlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságána k kiegészít ő ajánlás a egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú

Részletesebben

a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel"'t összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~- -

a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel't összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~- - (-) t'~;,,í ;T~'űlé. Ylivatala ot,,á_ y_ á m : tik zett. io ~2 2 2012. évi... törvény a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel"'t összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~-

Részletesebben

d) agrárgazdasági tevékenység : az I. és 2. mellékletben felsorolt ÖVTJ- és TEÁOR kódszámok szerinti tevékenységek;.

d) agrárgazdasági tevékenység : az I. és 2. mellékletben felsorolt ÖVTJ- és TEÁOR kódszámok szerinti tevékenységek;. 1 t.n:,, :i.,y':;'. M : 2.0.8 $ Érkezet; 2014 [,tiüv 1 a. 2014. évi törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara működéséve l összefügg ő egyes agrártárgyú törvények módosításáró

Részletesebben

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához ORSZÁGGYÜLI3S 1 11VATAL A T/10332/5. szám Érkezett : 1013 MARC 13. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés

Részletesebben

T/9583/40. Az Országgyűlés. Környezetvédelmi bizottságának. a j á n l á s a

T/9583/40. Az Országgyűlés. Környezetvédelmi bizottságának. a j á n l á s a T/9583/40. Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Európai Integrációs Ügyek bizottságának Gazdasági bizottságának Környezetvédelmi bizottságának a j á n l á

Részletesebben

i rin4a G8 Az Országgy űlés Élkv_e ± : Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

i rin4a G8 Az Országgy űlés Élkv_e ± : Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére ,r C.ry 1.11 S i rin4a G8 Az Országgy űlés Élkv_e ± : Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015.

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. március Készült: 2015. ELŐTERJESZTÉS a személygépkocsival díj

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZERZ 338/2004 BORSOD VOLÁN GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI RT. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra Budapest, 2004. december Tekintettel

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/4866. számú törvényjavasla t az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l Előadó: dr. Navracsics Tibo r közigazgatási

Részletesebben

1 d :: 20 :1 OKT 26. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

1 d :: 20 :1 OKT 26. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t gyű l vata la iri ulilldvs"la1m : I I~lg,2 /é Országgyűlési képviselő 1 d :: 20 :1 OKT 26. Módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Budapest Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94.

Részletesebben

T/7954/6. szám. Az Országgyűlés. Gazdasági és informatikai

T/7954/6. szám. Az Országgyűlés. Gazdasági és informatikai T/7954/6. szám ORSZÁGGYÜLLS HIVATAL A Érkezett : 2012 SZER 2 0. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának

Részletesebben

A Közúti Közlekedési Alágazatban Megkötött Kollektív szerződés Lezárva: 2007. május 30-án.

A Közúti Közlekedési Alágazatban Megkötött Kollektív szerződés Lezárva: 2007. május 30-án. A Közúti Közlekedési Alágazatban Megkötött Kollektív szerződés Lezárva: 2007. május 30-án. A Közúti Közlekedési Alágazatban megkötött Kollektív Szerződés Budapest, 1992. június (Az 1993. évi egységes szerkezetbe

Részletesebben

2012. évi... törvény az adózást érinfií egyes törvények módosításáról * 1. Az illetékekiól szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

2012. évi... törvény az adózást érinfií egyes törvények módosításáról * 1. Az illetékekiól szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 1.) S :l4n watais trc mányszám : 1_0 Q érkezett: 2012.;Ujj1. 2012. évi... törvény az adózást érinfií egyes törvények módosításáról * 1. Az illetékekiól szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 1. Az illetékekről

Részletesebben

1 / 24 2015.03.21. 10:18

1 / 24 2015.03.21. 10:18 1 / 24 2015.03.21. 10:18 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási

Részletesebben

2007. évi LXXV. törvény

2007. évi LXXV. törvény 2007/80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 5615 sa jelentõsen több villamosenergia felhasználását teszi szükségessé, mint az integrált digitális televízió készülékek alkalmazása. (4) Felhatalmazást kap az audiovizuális

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezése k. II. Fejezet

I. Fejezet. Általános rendelkezése k. II. Fejezet а ь : Z'АI аып, szám : i tr 0 К 2013. évi.... törvény Ё гк b е U: 23':3 1'^IС G ; e а mező- és erd őgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti

Részletesebben

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS ( Tervezet ) A dokumentum sorszáma: A kiadás dátuma: 2009-12- Változatszám: 2.2. FIGYELEM! Jelen szabályozás

Részletesebben

az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/13217. számú törvényjavaslat

az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/13217. számú törvényjavaslat T/13217/18. OKSZÁGGYOLÉS HIVATAL A Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlás a t,7n 2013DEC1 B az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos A törvény egységes szerkezetbe foglalt változatát a Közbeszerzések Tanácsa Titkársága készítette, nem minősül hivatalos

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat. zárószavazásához. Budapest, 2003. november. 2003.

T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat. zárószavazásához. Budapest, 2003. november. 2003. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter Budapest,

Részletesebben

2008.évi... törvény. A törvény hatálya

2008.évi... törvény. A törvény hatálya 2008.évi.... törvény Országgy űlés -j C Hivatala [romút ysxáni t Érkitt : 2007 DEC 1 7, a társasházakról, a lakásszövetkezetekr ől, a lakások és helyiségek bérletéről és az elidegenítésük egyes szabályairól,

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

2007. évi CXXXV. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről

2007. évi CXXXV. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről 2007. évi CXXXV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről A törvény célja, hogy a pénzügyi piacok zavartalan és eredményes működése, a piaci viszonyok átláthatósága, a tisztességes piaci verseny

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CLVII. törvény A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggõ egyes

Részletesebben

Budapest, 2012. június

Budapest, 2012. június MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7675. számú törvényjavaslat a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról *

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról * a l'1vatai a -crn nyszámj 18 ' ojá 0 ` 1 Érkezett : 2012 OV" 2 6 2012. évi...törvény egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról * I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

T/4393. számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról

T/4393. számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4393. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter

Részletesebben