A SZÁZADOK KÖZLÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZÁZADOK KÖZLÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A SZÁZADOK KÖZLÉSI SZABÁLYZATA 1. A szerkesztõség a szerzõ kézirati szövegét számítógépes formában (*.rtf) kéri. 2. Az eljuttatás módja ben attachement mellékletként vagy postai úton floppylemezen. ( címeink: valamint a 3. Gépírt szöveget is leadhat a szerzõ. 4. A szöveg formázása: a szöveget balra zártan írja, s a kurziválás, kövérítés és jegyzetszámemelés kivételével azt ne formázza. Külön kérjük, hogy a beszúrás menü szimbólum pontját ne használja. Javasoljuk, hogy az egyes betûcsoportokból a,,character Map segítségével (alt+szám) válassza ki az ön számára szükséges jeleket, betûket. (Pl.: kötõjel: alt+045 -; tól ig nagykötõjel alt+0150 ; gondolatjel [csak párban, és közbevetéseknél alkalmazzuk] alt+0151 ; alt+0228 ä; alt Ä; alt+0223 ß. Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy az írásjelek a szöveghez tartoznak, s azokat semmiképpen ne a jegyzetszámok után, hanem elé tegye. 5. A kéziratban az évszázadokat idézetek, tanulmány- és könyvcímek eredeti elõfordulásának kivételével arab számmal tüntesse fel. A kiemelendõ szöveget gépelés esetén aláhúzással jelölje, ha számítógéppel készíti, használja a kurziválási lehetõséget. 6. A jegyzetekben csak a szerzõk nevét kurziváljuk, szerkesztõkét, összeállítókét, valamint címet nem! 7. Idegen nyelvû szöveget magyarra fordítva közlünk; csak eltérõ értelmezés esetén mindkét nyelven. 8. Felhívjuk szerzõink figyelmét arra, hogy csak a fenti szempontok figyelembe vételével készült írásokat tudjuk átvenni közlésre, az attól eltérõen formázott cikkeket javításra visszaadjuk szerzõnek. 9. Kérjük arra, hogy a jelenlegi adózási jogszabályokat figyelembe véve (különösen elõször publikáló szerzõk) személyi adatait vagy annak változásait (munkahelyi és lakáscímét, telefonszámát, beosztását, tudományos fokozatát, nyelvtudását és érdeklõdési körét [ez utóbbi kettõ a szerkesztõség számára nyújt információt arra vonatkozóan, hogy milyen témájú és nyelvû könyvet tud ismertetni a folyóirat hasábjain]) közölje a szerkesztõséggel. A munkahely és a tudományos fokozat megjelölése az egyes számok munkatársi jegyzéke pontos összeállításához, az esetleges reklamációk elkerüléséhez is szükséges. Új szerzõinknek adatlapot küldünk, hogy a fenti adatokat közöljék velünk. 10. A tanulmányokról és cikkekrõl a szerzõi honorárium terhére különlenyomatot készíttetünk. A különlenyomatok mellett szerzõink egy-egy tiszteletpéldányt is kapnak a megjelent számból. 11. Lehetõséget adunk szerzõinknek arra is, hogy a Századok nyomtatott számában hely- és pénzhiány miatt nem közölt (akár színes) mellékleteket honlapunkon ( megjelentessék. Ugyancsak módjuk van arra is, hogy dokumentumokat, új forrásokat (terjedelmi korlátok nélkül) itt közöljenek. 12. Az internetes megjelenés olvasóink számára is biztosítja a véleménynyilvánítás lehetõségét akár a megjelent számok egészét vagy egyes cikkeket érintõ kérdésekben. Szerkesztõségünk kifejezetten kéri a folyóirat olvasóit, hogy kritikai észrevételeikkel is segítsék munkánkat.

2 2 A SZÁZADOK KÖZLÉSI SZABÁLYZATA 13. Felhívjuk olvasóink figyelmét arra is, hogy a honlapra a megjelenõvel párhuzamosan feltesszük a Századok egy évvel korábbi számának teljes anyagát. 14. A Századok szerkesztõsége maximálisan 3 3½ íves (1 ív = 40 ezer karakter szóközökkel együtt) írásokat fogad el megjelentetésre, kivételt ez alól csak nagyon indokolt esetben enged meg. A Magyar Történelmi Társulat tagjai éves tagdíjuk befizetése után (feltételeket l. használhatják a Századok 143 évfolyamának (2009. évi 6. számmal bezárólag) teljes körû adatbázisát. (nfo.arcanum.hu/szazadok). Az adatbázist évente frisssítjük az egy évvel korábbi számok anyagával, ezért megszüntettük azt a korábbi gyakorlatot, hogy a megjelenõ számmal párhuzamosan feltettük a honlapra az elõzõ év azonos sorszámú füzetét. *** RÉSZLETES JAVASLATOK A fõszövegben kerülendõk a közismert rövidítések (pl., ti., ill.), ezeket írják ki teljes alakjukban, ám a jegyzetekben szerepelhetnek rövidítve is. Dátumok esetén a hónapneveket a fõszövegben teljes, a jegyzetekben (kivéve napilapok dátumozását) rövidített alakban kérjük. A fõszövegben és a jegyzetekben is használjuk a (gondolatjelet), a (nagykötõjelet) és a - (kötõjelet). Pl.: ekkor azaz ben történt. A hivatkozott mû szerzõjének nevét kurzíváljuk (a szerkesztõét, összeállítóét nem használjuk a: szerk., vál., jegyz., összeáll. rövidítéseket), kötet címét vagy az írást közlõ folyóiratét is normál karakterekkel írjuk. A szerkesztõ neve a cím után kerüljön, s ne elé. (Pl.: Esztergomi érsekek Szerk. Beke Margit. Bp ) A szerzõ/szerkesztõ teljes nevét adják meg, ne csak a keresztnév kezdõbetûjét. Ha a hivatkozott munka címlapján rövidítve szerepel a keresztnév, [ ]-et alkalmazva egészítsék ki (amennyiben ez lehetséges). Ha a kiadás helye, éve nem szerepel a címlapon, akkor H. n., ill. é. n., ill. H. é. n. szerepeljen, ám ha valamelyik adat kideríthetõ, akkor az [ ]-ban szerepeljen. (Pl. H. n. [Bp.] 1938., vagy Bp. é. n. [1938.], vagy H. é. n. [Bp ]). Idegen nyelvû könyv esetében az elsõ hivatkozásnál az adott nyelvnek megfelelõ módon szerepeljen a név, a további hivatkozások esetében a vezetéknév kerüljön elõre, majd egy vesszõ után a keresztnév kezdõbetûje (Ugyanez a helyzet magyar szerzõk idegen nyelvû publikációi esetében is.) Pl.: Albert Derolez: The Palaeography of Gothic Manuscript Books. From the Twelfth to the Early Sixteenth Centrury. Cambridge = elsõ hivatkozás; Derolez, A.: The Palaeography i. m. 65. = második hivatkozás. Adják meg a hivatkozott munka alcímét is, könyvek esetében (ha van) a címet követõen zárójelben a sorozatcímet is (ha a sorozat egyes köteteit sorszámmal is ellátja, természetesen azt is). Pl.: Wertner Mór: Az Árpádok családi története. (Történeti nép- és földrajzi könyvtár 51.) Nagybecskerek Az elsõ hivatkozásnál a munka teljes bibliográfiai leírását adják meg (Kristó Gyula: A feudális széttagolódás Magyarországon. Bp ), a másodiktól kezdve a

3 A SZÁZADOK KÖZLÉSI SZABÁLYZATA 3 szerzõ vezetékneve és keresztneve kezdõbetûje után a cím jellemzõ részlete következzék, valamint az i. m. utalás, majd a lapszám. Pl.: Kristó Gy.: Széttagolódás i. m. 54. (az elsõ hivatkozásnál szükségtelen a továbbiakban: utalás). A kiadóra nem szükséges hivatkozni, ha mégis megteszi, akkor elõbb szerepeljen a kiadó, s utána a kiadás helye. Pl.: Kristó Gyula: A feudális széttagolódás Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Bp Budapest nevét Bp.-re rövidítve közöljük. Levéltári-, kézirattári forráskiadványok esetében a szokásos a címbõl összeállított betûcsoport szerepeljen, amelyre az elsõ hivatkozásnál (a továbbiakban:) megjegyzés hívja fel a figyelmet. Pl.: Árpádkori új okmánytár I XII. Közzé teszi Wenzel Gusztáv. Pest Bp (a továbbiakban: ÁÚO) IV. 40. Használjuk a következõ rövidítéseket: pagina (p), recto (r), verso (v), Nr (numero). Többkötetesmunkaeseténakötetekszámaacímutánközvetlenül,majdakiadás adatai után következik az éppen hivatkozott kötet és oldalszám. Pl.: Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. I II. Bp II A DL és DF számokat (ha négynél több számból állnak, hármasával lérjük tagolni, s minden esetben pont a végére. Pl.: DL 4356., DL , DF DL és DF-re történõ hivatkozás esetén szükségtelen megadni az eredeti levéltári fondot és az azon belüli jelzetet ( régi jelzet ). Oldalszámok után minden esetben kérünk pontot, ha felsorolásban szerepel, akkor is. Pl.: Cat. font. I. 207., 591., II , III Folyóiratban megjelent írás idézése esetén a szerzõ és a cím után a folyóirat neve, az évfolyam száma, zárójelben a megjelenés éve majd az oldalszám következzék. Pl.: Szentpétery Imre: V. István ifjabb királysága. Századok ( ) Az oldalszámok közé szorosan illesztjük a tól-ig nagykötõjelet. dátumok éveinél is (pl.: , de július 5 augusztus 2. között). Azon folyóiratok esetében, amelyek egy évfolyamon belül újrakezdik az egyes számok lapjainak számozását, a megjelenés éve után a zárójelben legyen a lapszám. Pl.: Zsoldos Attila: A szolgabírói tisztségnév kialakulásának kérdéséhez. Levéltári Szemle 38. (1988: 4. sz.) Tanulmánykötetben (s hasonló kiadványokban) megjelent munka esetén a szerzõ és a cím után In: következik, majd a kötet címe, szerkesztõje, a kiadás adatai, végül a hivatkozott lapszám. Pl.: Zsoldos Attila: Sopron város és megye a 13. század utolsó harmadában. In: A város térben és idõben. Sopron kapcsolatrendszerének változásai. Szerk. Turbuly Éva. Sopron A jegyzetekben alkalmazott rövidítések: l. (lásd, tehát nem ld. vagy lásd); vö. ( vesd össze ); uo. ( ugyanott ); Uõ ( ugyanõ ez mindig nagybetûvel és kurzívval, mert a szerzõ nevét helyettesíti, pont viszont nincs utána, mert az õ személyes névmásként teljes szó), valaki = vki, valamely = vmely, mert a szó vége teljes szó; de i. m. (idézett mû), ún. (úgynevezett), ti. (tudniillik), ill. (illetve), jegyz. (jegyzet, jegyzetek), pl. ( például ) stb. (és így tovább), rövidítéseket kizárólag magyarul kérjük (kivéve a passim, pagina, recto, verso), a lapszámok után nem teszünk oldal (o) vagy lap (l) jelölést. Más esetben akkor is kell pont a rövidítés után, ha a szó utolsó betûje a rövidített alakban is szerepel. Pl. herceg = hg., ponttal a végén. A kötõjeles földrajzi nevek helyesírási szabályának megfelelõen írjuk pl. a Közép-európai Egyetem, Dél-afrikai Köztársaság stb. neveket.

4 4 A SZÁZADOK KÖZLÉSI SZABÁLYZATA A jegyzetben csak a hivatkozott munka szerzõjének nevét kurzíváljuk, pl. a forrásból származó idézetet ne (ha idegen nyelvû, akkor se), s a jegyzetben a forrásból származó idézet után nagykötõjel (alt+150) következik, majd az idézet lelõhelye. Pl.: idézet ÁÚO VIII (tehát a lelõhely ne elõzze meg az idézetet). A jegyzetben a forrásból származó idézetet csak akkor tegyük idézõjelbe, ha más (nem a forrásból származó) szöveg is van mellette. Pl.: A 14. századi krónikakompozíció jellemzése szerint Béla erat enim vir pacificus, sed in exercitibus et preliis minime fortunatus SRH I A hivatkozást és az ahhoz fûzött magyarázó megjegyzést nagykötõjel (alt ) válassza el egymástól Pl.: 1299: CDCr VII Az oklevél nem sokkal III. András halála után készített hamisítvány, l. RA sz. A személynevek között a nagykötõjelet (alt+150) betûközzel, városok esetében szorosan, azaz betûköz nélkül helyezzük el. Pl.: Kovács Tibor Lengyel János:, de Wien Köln Bonn. Internetrõl levett anyagok esetén adjuk meg a honlap pontos címét és a letöltés dátumát. Pl augusztus 30. Századok szerkesztõsége

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről Összeállította: Tari Zsolt EGER 2007 2 EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA Szakdolgozati előírások FORMAI

Részletesebben

AZ IRODALOMJEGYZÉK, A SZÖVEGKÖZI HIVATKOZÁS, AZ ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK FORMAI KÖVETELMÉNYEI

AZ IRODALOMJEGYZÉK, A SZÖVEGKÖZI HIVATKOZÁS, AZ ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK FORMAI KÖVETELMÉNYEI AZ IRODALOMJEGYZÉK, A SZÖVEGKÖZI HIVATKOZÁS, AZ ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK FORMAI KÖVETELMÉNYEI A hivatkozás minden tudományos igényű dolgozat elengedhetetlen része! Mikor idézzünk mások munkájából? alátámasztja

Részletesebben

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2.

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Szövegbe ékelt, szó szerinti idézetre úgynevezett macskakörmöt

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez a BGF KVIK BA és MA hallgatói számára 2013/2014 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ HELYETT... 2 1. A SZAKDOLGOZAT... 4 2. A DOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 4 3. A DOLGOZAT

Részletesebben

IN MEDIAS RES Folyóirat a sajtószabadságról és a médiaszabályozásról. Szerkesztési szabályok

IN MEDIAS RES Folyóirat a sajtószabadságról és a médiaszabályozásról. Szerkesztési szabályok IN MEDIAS RES Folyóirat a sajtószabadságról és a médiaszabályozásról Szerkesztési szabályok A törzsszöveg Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, normál sorközzel, nullás térközzel, sorkizárva

Részletesebben

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Szakdolgozati szabályzat

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Szakdolgozati szabályzat Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Szakdolgozati szabályzat 2010 Tartalom 1. A szakdolgozat célja...3 2. A szakdolgozat készítésének menete...3 2.1. A szakdolgozati témák meghirdetése...3 2.2. A szakdolgozati

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET A TELJES MŰHELYMUNKA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Érvényes: a 2010/2011 tanév tavaszi félévétől 2012/2013. tanév tavaszi

Részletesebben

Hogyan néz ki egy igényes dokumentum?

Hogyan néz ki egy igényes dokumentum? Hogyan néz ki egy igényes dokumentum? néhány szóban az alapvető tipográfiai szabályokról Jeney Gábor Híradástechnikai Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2014. szeptember 30.

Részletesebben

4.1. A szakcikkek felépítése... 4

4.1. A szakcikkek felépítése... 4 Kutatási eredmények publikálásának módszertana 1. Előszó a fejezethez... 2 2. Első lépés... 2 3. A kutatástól tudományos közlésig... 3 4. Tudományos szakcikk... 4 4.1. A szakcikkek felépítése... 4 5. Egyéb

Részletesebben

Több oldalas dokumentum készítése. MS Word 2010 szövegszerkesztővel

Több oldalas dokumentum készítése. MS Word 2010 szövegszerkesztővel Több oldalas dokumentum készítése MS Word 2010 szövegszerkesztővel Egy többoldalas dokumentummal szemben támasztott követelmények (példa feladaton keresztül bemutatva) Készítsünk hat oldalas dokumentumot,

Részletesebben

A médiaszolgáltatás és a sajtótermék fogalma az új magyar médiaszabályozásban

A médiaszolgáltatás és a sajtótermék fogalma az új magyar médiaszabályozásban A médiaszolgáltatás és a sajtótermék fogalma az új magyar médiaszabályozásban Tartalom Tartalom... 1 I. Összefoglaló... 2 II. A médiaszolgáltatás és a sajtótermék fogalma az új magyar médiaszabályozásban

Részletesebben

Formai követelmények a diplomamunkák készítésénél

Formai követelmények a diplomamunkák készítésénél Formai követelmények a diplomamunkák készítésénél Irodalmi hivatkozások, ábrák, képek, térképek elhelyezése, tartalomjegyzék készítése Irodalmi hivatkozások gyűjtése: Ha van egy kiválasztott terület, legyen

Részletesebben

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET?

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1.1. Bevezetés Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az utóbbi néhány évtizedben a korpuszok és a korpuszok tanulmányozása forradalmasította a nyelv és a nyelv alkalmazásának tanulmányozását.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Tipográfiai alapismeretek

Tipográfiai alapismeretek Tipográfiai alapismeretek Kiadványszerkesztés tantárgyi segédlet Készítette: Mohai István 2006 Pannon Egyetem Kihelyezett Képzési Hely, Gyümölcs u. 38. 1. fejezet: Tipográfia alapjai A tipográfia fogalma

Részletesebben

A Facebook használata

A Facebook használata Nógrádi László Mindennapi számítástechnika A Facebook használata Jelen dokumentum a Hétköznapi számítástechnika, avagy idősebbek is elkezdhetik című könyv egy fejezete A könyv online megvásárolható a www.pcsuli.hu

Részletesebben

TISZTELT OLVASÓ! Pál Lajos felelõs szerkesztõ

TISZTELT OLVASÓ! Pál Lajos felelõs szerkesztõ TISZTELT OLVASÓ! Ez évi 2. számunk sajnálatos módon egy tördelési és egy programhibából adódó oldalhiánnyal jelent meg, amiért is szíves elnézését kérjük. Mindkét hibát kijavítottuk, de Tóth Valéria cikkét

Részletesebben

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08.

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A DOKUMENTUM CÉLJA,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez.

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. 1. Általános tudnivalók Az adatszolgáltatást a környezeti alapnyilvántartásról

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÚJSÁGÍRÓKNAK A KÖZÉRDEKÛ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRÕL

ÚTMUTATÓ ÚJSÁGÍRÓKNAK A KÖZÉRDEKÛ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRÕL ÚTMUTATÓ ÚJSÁGÍRÓKNAK A KÖZÉRDEKÛ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRÕL A Legal Leaks eszköztárat az Access Info Europe és a Network for Reporting on Eastern Europe n-ost készítette. Az eszköztárat Helen Darbishire,

Részletesebben

Tutorial: Sopron, 2013. március 25. AZ ELMÚLT IDŐSZAK JELENTŐSEBB FEJLESZTÉSEI, EI, VÁLTOZÁSAI AZ MTMT ADATBÁZISBAN

Tutorial: Sopron, 2013. március 25. AZ ELMÚLT IDŐSZAK JELENTŐSEBB FEJLESZTÉSEI, EI, VÁLTOZÁSAI AZ MTMT ADATBÁZISBAN AZ ELMÚLT IDŐSZAK JELENTŐSEBB FEJLESZTÉSEI, EI, VÁLTOZÁSAI AZ MTMT ADATBÁZISBAN Tutorial: Sopron, 2013. március 25. Balázs András (MTMT), Wolf György (MTMT) Az elmúlt időszak jelentősebb változásai az

Részletesebben

1. oldal, összesen: 12

1. oldal, összesen: 12 Kérdés Válasz 1) Mi az az szám és miért van erre szükség? 2) Milyen okmányok/ adatok szükségesek az igényléshez? 3) A Vám- és Pénzügyőrség mely szerve adja ki az számot? 4) Vámügynök vagyok, és ügyfelem

Részletesebben

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN Takacs_Zoltan.qxd 2005.02.16. 17:34 Page 2 SAVARIA A VAS MEGYEI MÚZEUMOK ÉRTESÍTÕJE 28 SZOMBATHELY, 2004 pp. 317 333 A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO

Részletesebben

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Útmutató az önkéntes törvényhez amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Fejezetcím Tartalomjegyzék Szerzôk: dr. Bíró Endre dr. Bullain Nilda dr.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Tíz év után BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Budapest, 2008 1 ABTL BESZAMOLO tiz ev utan.indd 1 2008. 09. 18. 15:54:17 TARTALOMJEGYZÉK Tíz év után 3 A

Részletesebben

ECDL Szövegszerkesztés, syllabus 5.0 ECDL VIZSGAPÉLDATÁR. Szövegszerkesztés Syllabus 5.0. www.ecdl.hu

ECDL Szövegszerkesztés, syllabus 5.0 ECDL VIZSGAPÉLDATÁR. Szövegszerkesztés Syllabus 5.0. www.ecdl.hu ECDL VIZSGAPÉLDATÁR Szövegszerkesztés Syllabus 5.0 www.ecdl.hu 2014 ECDL Foundation (ECDL-F) és Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) Minden jog fenntartva. Jelen kiadványt, ill. annak részeit

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE

EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE EKE HÍRLEVÉL 1 KE E1994 1092 Budapest, Ráday utca 28. XII. évfolyam A kik utaztak már repülőgépen, ismerik az élményt: a kifutópályán egyre gyorsulva gurul a gép, egyre jobban ráznak a kerekek a betonon,

Részletesebben