Szükséges vállalkozásfejlesztési intézkedések a mikro- és kisvállalkozói szférában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szükséges vállalkozásfejlesztési intézkedések a mikro- és kisvállalkozói szférában"

Átírás

1 Szükséges vállalkozásfejlesztési intézkedések a mikro- és kisvállalkozói szférában

2 Mirıl beszélünk mi? Beszélünk: 1. a célcsoportról, annak helyzetérıl 2. a fejlesztık felelısségérıl 3. a fejlesztések szükséges irányairól 4. a fejlesztési szolgáltatások eddigi tapasztalatairól 5. a fejlesztési szolgáltatások korszerő eszközeirıl és tartalmáról 6. a tennivalókról

3 VERSENYKÉPESSÉG JÖVEDELMEZİSÉG Erıs piaci szereplık Kapcsolat a családi kasszával 1.1. A célcsoport Versenyképesek Dinamizálhatók Növekedıvé tehetık Megerısítendıek Nem növelhetıek Nem akarnak növekedni CÉLCSOPORT Versenyképesség növelés Fejlesztendıek Gyenge piaci pozíció

4 1.2. potenciális mikrovállalkozói célcsoport*: (*GKM adatok alapján) 0 fı 1-9 fı Össz. Kalk. Poten- arány ciális ~ számuk Nem akar nıni % ~ Akar nıni % ~ Inkább akar nıni % ~ Összesen ~

5 Mirıl beszélünk mi? Beszélünk: 1. a célcsoportról, annak helyzetérıl 2. a fejlesztık felelısségérıl 3. a fejlesztések szükséges irányairól 4. a fejlesztési szolgáltatások eddigi tapasztalatairól 5. a fejlesztési szolgáltatások korszerő eszközeirıl és tartalmáról 6. a tennivalókról

6 2.1. A fejlesztık felelıssége nagyon nagy! Nem babra megy a játék! Nagy baj van a gazdaságban, (a mikrovállalkozások és a családok költségvetése terén különösen, várható elszegényedés) Szakmai káosz a vállalkozás-fejlesztés terén: praxis és az elméleti vágyálom ellentmondása Utolsó lehetıség a rendbetételhez: az NFT II forrásai

7 2.2. EU-s gondolatok 1. A konvergenciarégiók, amelyek a leginkább rá vannak szorulva a hiteleszközökre, éppen azok a régiók, ahol a legnehezebb hitelhez jutni, és ahol a kamatlábak magasabbak, mint a fejlettebb régiókban. Mivel a kevésbé fejlett régiókban a bankszektorban kevésbé éles a verseny és kevés figyelmet fordítanak a kisvállalkozókra: ennek eredményeként ritkán fordul elı, hogy az EBB által nyújtott értékes eszközöket ezekben a régiókban használják fel...egyszóval, ha nem teszünk erıfeszítéseket e tendencia visszafordítása érdekében részben a JEREMIE révén bevethetı eszközök pénzügyi közvetítése segítségével - az elmaradottabb régiók hosszú távú szegénységre lesznek kárhoztatva. Forrás: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság JEREMIE vélemény , február

8 2.2. EU-s gondolatok 2. A JEREMIE kezdeményezés javítani fogja azok mikrohitel-lehetıségeit, akik kereskedelmi hitelekhez nem jutnak hozzá. A JEREMIE révén létrehozott eszközökkel történı finanszírozás kombinálható a strukturális alapokból finanszírozott vállalkozástámogatási és intézményépítı intézkedésekkel. Forrás: Európai Közösségek Bizottsága, COM(2006) pont, június

9 Háttérszöveg: Miért vagyunk határozottak és hangosak? Nem nézhetjük tétlenül, hogy nem jó irányba mennek a dolgok! A 16 éves szakmai tapasztalatunk sokkal több mint a reprezentatív felmérések, és íróasztal-teóriák Az idı utólag mindig igazolta: nekünk volt igazunk a szakmai vitákban.

10 Beszélünk: Mirıl beszélünk mi? 1. a célcsoportról, annak helyzetérıl 2. a fejlesztık felelısségérıl 3. a fejlesztések szükséges irányairól 4. a fejlesztési szolgáltatások eddigi tapasztalatairól 5. a fejlesztési szolgáltatások korszerő eszközeirıl és tartalmáról 6. a tennivalókról

11 3.1. Fejlesztés irányai: CÉL: Növekedés, versenyképesség, foglalkoztatás erısítése Ez kkv. fejlesztést jelent komplex, szektorsemleges, és differenciált

12 3.2. Differenciált megközelítés

13 VERSENYKÉPESSÉG 3.2. A fejlesztés iránya A Dinamizálás piaci eszközökkel B Versenyképesek Dinamizálható Növekedıvé tehetı Nem növelhetı Nem akar növekedni klasszikus eszközökkel 1. Feljuttatás A-ba 2. Növekedıvé tenni 3. Megerısítés

14 Beszélünk: Mirıl beszélünk mi? 1. a célcsoportról, annak helyzetérıl 2. a fejlesztık felelısségérıl 3. a fejlesztések szükséges irányairól 4. a fejlesztési szolgáltatások eddigi tapasztalatairól 5. a fejlesztési szolgáltatások korszerő eszközeirıl és tartalmáról 6. a tennivalókról

15 4.1 Eddigi tapasztalatok 1.: Gyenge vállalkozói eredmények Alacsony hozzáadott érték, innováció, versenyképesség, leszakadás. Káosz az intézményrendszerben: együttmőködés hiánya, párhuzamosságok, versenyeztetés, specializáció hiánya Pazarlás és forráshiány egyszerre

16 4.2. Tapasztalatok a valóságból Programok és tevékenységek szakszerőtlen elıkészítése, majd fejlesztés helyett leállítás és újak indítása (ismét rosszul) A szabályozás és finanszírozás hiányosságai szinte ellehetetlenítenek minden programot Ok-okozati összefüggések feltárásának és a reális elemzések hiánya

17 4.3. Esettanulmány 1.: Mikrohitel kihelyezések száma db. kihelyezés összesen Mó. Ft-ban

18 Esettanulmány II.: GVOP Alapszintő tanácsadás Elszámolási idıszakonként keletkezett elszámolt ( db) és össztanácsadás ( db) értékek

19 Esettanulmány 2.: GVOP Alapszintő tanácsadás A program elszámolások 60 napon túli közremőködı általi késedelmes kifizetések napjainak száma (BVK) Idıszak I II III IV I II III. Átlag Rendelkezésre állás támogatási összegre Alapszintő tanácsadás támogatási összegre

20 Beszélünk: Mirıl beszélünk mi? 1. a célcsoportról, annak helyzetérıl 2. a fejlesztık felelısségérıl 3. a fejlesztések szükséges irányairól 4. a fejlesztési szolgáltatások eddigi tapasztalatairól 5. a fejlesztési szolgáltatások korszerő eszközeirıl és tartalmáról 6. a tennivalókról

21 5.1. A korszerő kkv. szolgáltatási rendszer 1.: Komplex, de differenciált struktúra és koncentrált forrásfelhasználás Integrált, ezért szinergizál, nem elkülönült Harmonizált, nem versenyeztetı Stabil, bevezetett hídképzı szolgáltatók Termékspecializált nagy országos szolgáltató hálózatok

22 5.1. A korszerő kkv. szolgáltatási rendszer 2.: Következetesség, kiszámíthatóság, hivatalosság A piaci versenyt nem korlátozza, ösztönzi A mikrovállalkozások számára speciális támogató-szolgáltató eszközöket biztosít.

23 Háttérszöveg: hatékony programmegvalósítás: Stabilitás, hosszú távú programok Következetesség, szakszerőség, kiszámíthatóság a program szabályozásában, finanszírozásban Folyamatos hibafeltárás és fejlesztés, nem pedig elvetés HÁLÓZATI elınyök kihasználása (Tapasztalatok felhalmozása ) Központi szakmai irányítás, de decentralizált megvalósítás!

24 5.2. A támogatásközvetítés módja A támogatásnak a vállalkozók profitját kell növelni, nem pedig a profitorientált közvetítık eredményét A támogatott szolgáltatások közvetítése sokkal kevesebbe kerül, ha egy nagy országos non-profit hálózatban tesszük, mint szétaprózva ( marketing, vezetés, központi költség) NEM PÁLYÁZTATÁSSAL, hanem KIJELÖLÉSSEL kell kiválasztani a közvetítıt! SZINERGIA hatás érvényesülése

25 5.3. Mikro-, kisvállalkozások fejlesztésének kulcsa 1.Tudás és kultúra: Motiváció, információ, szakismeret, speciális vállalkozói készségek és képzettségek, mentális és kulturális felkészítés, valamint a bizalom kialakítása TANÁCSADÁS 2. Fejlesztési forrás: Támogatás, és/vagy olcsó kedvezményes lejáratú hitel MIKROFINANSZÍROZÁS

26 5.4. EURÓPAI TRENDEK A MIKROFINANSZÍROZÁS FELÉRTÉKELİDIK INTEGRÁLT SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁS HÁLÓZATI EGYÜTTMŐKÖDÉSEK ERİSÍTÉSE, B2 EUROPE: EIC, BC-EBN, IRC, Al-Invest; OPET; ECC; EURES; IPE; EDC; Europe Direct; Carrefours; NICE CIP

27 5.5. Mikrofinanszírozás helye a vállalati hitelek piacán (Forrás: dr. Martinkó Károly) Cégméret mikro kis közepes nagy Faktoring, lízing Bank és egyéb ker. bankok Finanszíroz(h)atlanok Erıs Normál Gyönge Nem hitelezhetı Mérleg minısége Hatalmas és elhanyagolt piac A vállalatok 70%-a még sosem élt hitellel vagy eleve hitelképtelen az EU15-beli cégek 15-20%-val szemben.

28 5.6. Integrált vállalkozásfejlesztési szolgáltatási modell A f e jl Pályázatok, vissza nem térítendı támogatások HVK-k, a régió vállalkozásfejlesztési központjai Kereskedelmi banki forrás MFB Rt. VTK Zrt. e s z t é s m eg v a l ó s ít á s a 25 % 50 % 25 % Saját erı Forrás mix: Támogatás Hitel Saját erı Mikro-finanszírozó hitelek Feladat: oktatás, hitelkérelmek befogadása, döntés elıkészítés Szerzıdéskötés, illetve hitelígérvény Folyósítási feltételek ellenırzése Feladat: Monitoring, vállalkozásfejlesztési programok a cégeknél Döntés Hitelbizottság Hitelcélok: Fejlesztés Forgóeszköz Likviditás Tanácsadói program: Fejlesztési cél megfogalmazása Forrás mix összeállítása Üzleti terv elkészítése Projektkövetés Faktorcég Hitelgarancia Zrt. 80 %-os hitelgarancia (gyorsított, csomagdöntés) Feladat: Hitelszámla kezelés, törlesztések figyelemmel kísérése, adatszolgáltatás R E F I N A N S Z Í R O Z Á S K Ö Z V E L E N F I N A N S Z Í R O Z Á S H O L D I N G A L A P

29 Irányított Tanácsadói Szolgáltatás Ügyfélközpont: HVK Nyújtja: HVK Elızmény: korábban Phare, RKW tanácsadói programok, jelenleg GVOP Központi Program Finanszírozó: SA alap/technical Assistance Eljárási kézikönyv és hálózati szoftver rendelkezésre áll, továbbfejlesztendı. Programfejlesztési tapasztalat: 3 év Szolgáltatási tapasztalat: 2 év

30 5.7.2 Mikrohitel nem pénzpiaci termék Ügyfélközpont: HVK Nyújtja: HVK Elızmény: Phare Mikrohitel Program Finanszírozó: HVK saját mikrohitel alap/sa alap/jeremie Javasolt kamat: 3% (Start Hitel szint) Hitelgarancia: illeszthetı A fejlesztési alap nagysága a teljes vonatkozó SA alapból: 50%-os részarány 2010-tıl csökkenı arányban Eljárási kézikönyv és hálózati szoftver rendelkezésre áll, továbbfejlesztendı. Programfejlesztési tapasztalat: 16 év Szolgáltatási tapasztalat: 15 év

31 Mikrohitel Plusz pénzpiaci feltételekhez közelítı termék Ügyfélközpont: HVK Nyújtja: MFB Rt. Elızmény: Phare Mikrohitel Program Bankügynök: HVK Konzorcium regionális illetékességő kft-je Finanszírozó: MFB Rt./NFT II/JEREMIE Javasolt kamat: jegybanki alapkamat Hitelgarancia: illeszthetı A fejlesztési alap nagysága a teljes vonatkozó SA alapból: 28%-os részarány Eljárási kézikönyv és hálózati szoftver rendelkezésre áll. Programfejlesztési tapasztalat: 1,5 év Szolgáltatási tapasztalat: közel 1 év

32 Kisvállalkozói Hitel pénzpiaci partner: kereskedelmi bank Ügyfélközpont: HVK Nyújtja: HVK Elızmény: Budapest Kisvállalkozói Hitel/Európai Innovációs Díj Finanszírozó: HVK/NFT II/akkreditált kereskedelmi bank/jeremie Javasolt kamat: jegybanki alapkamat, amelynek elérése a résztvevı kereskedelmi bankok versenyeztetésével történik Hitelgarancia: illeszthetı A fejlesztési alap nagysága a teljes vonatkozó SA alapból: 16%-os részarány 2010-tıl a Mikrohitel csökkenésének arányában növekvı Eljárási kézikönyv és hálózati szoftver rendelkezésre áll, továbbfejlesztendı. Programfejlesztési tapasztalat: 6 év Szolgáltatási tapasztalat: 6 év

33 Mikrofaktoring pénzpiaci partner: a faktorcég Ügyfélközpont: HVK Nyújtja: akkreditált faktorcég Elızmény: Lánchíd Faktoring Program Finanszírozó: NFT II./JEREMIE Ára: alacsonyabb a piaci árnál, versenyeztetési tényezı A fejlesztési alap nagysága a teljes vonatkozó SA alapból: 6% Eljárási kézikönyv és hálózati szoftver kifejlesztendı. Programfejlesztési tapasztalat: 7 év Szolgáltatási tapasztalat: 2 év

34 5.8. Vállalkozásokat segítı intézményrendszer 1. Üzleti szolgáltatásokat biztosító vállalkozások (kkv-k, pénzintézetek, stb) 2. Vállalkozói érdekképviseletek 3. Kamarák 4. Non-profit fejlesztési ügynökségek (NGO-k) 5. Állami tulajdonú pénzintézetek, támogatásközvetítı, közremőködı szervezetek 6. Államigazgatási szervek, hivatalok

35 5.9. Mennyi idıbe és pénzbe kerül egy ilyen szolgáltató hálózat létrehozása?

36 5.10. Semmibe nem kerül, mert a HVK-k: az EU PHARE és a Kormány több milliárdos támogatásával, 16 éves szolgáltatói kultúrával, az Európai Unió standardjai alapján kialakított országos hálózattal, európai hálózati ismérvekkel, nagyértékő fizikai és humán infrastruktúrával rendelkezésre állnak.

37 5.11. Az országos HVK-hálózat Alapítva: augusztus megyei és fıvárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány 140 helyi szolgáltató iroda 14 inkubátorház mőködtetése 10 ipari park menedzselése Humán erıforrás: ~200 fıállású munkatárs, ~1100 tanácsadó

38 5.12. Honnan szereztük a hazai tapasztalatokat? magyar KKV fejlesztési kormányprogramokban, NFT I programjaiban, regionális fejlesztési programokban, Regionális Innovációs Ügynökségek tagjaként, versenyképességi Pólus Programok kialakításában

39 5.13. Honnan szereztük az európai tapasztalatokat? Nagyszámú bilaterális intézményi kapcsolat 5 európai szakmai szövetség (EMN, BIC, EIC, Beszállítói Program) Részvétel Európai Uniós programokban (Phare: CBC, Interreg, Credo, Leonardo, Leader, IPP, ECOS Overture, Partnership; Welcome, TACIS, IDEA stb.)

40 Mirıl beszélünk mi? Beszélünk: 1. a célcsoportról, annak helyzetérıl 2. a fejlesztık felelısségérıl 3. a fejlesztések szükséges irányairól 4. a fejlesztési szolgáltatások eddigi tapasztalatairól 5. a fejlesztési szolgáltatások korszerő eszközeirıl és tartalmáról 6. a tennivalókról

41 6.1. Azonnali tennivalók, felkészülés a jövıre A GVOP tanácsadói program mőködésének optimalizálása A Mikrohitel program korszerősítésének teljeskörő végrehajtása Az integrált kkv.fejlesztési program komplex programmá nyilvánítása az NFT II-ben

42 6.2. Tennivalók a tervezésben A JEREMIE termékalapok újragondolása, a források hozzárendelése. Az ITSZ kimunkálása, elemeinek harmonizált beépítése a GOP-ba, ROP-ba, EFOP-ba, Ú.M.Vidékfejl. Programba. A HVK HÁLÓZAT szerzıdéses kapcsolatának kialakítása a VTK Zrt-vel.

43 6.3. A meghatározott célcsoport abszorpciós képessége (lásd 1.2) ismérv kalkulált számosság abszorpciós arány Potenciális ügyfélkör nem akar növekedni , növekedni akar , inkább növekedni akar , Összesen: évben beruházna 1/3-a Bankok részesedése Nem hitelezettek

44 6.4. Új termékalapok finanszírozása 136,4 12,1 12,1 20,7 23,6 25,7 27,1 15 Mikrohitel kihelyezés 12,1 12,1 10,7 8,6 5,7 2,1 Mikrohitel törlesztés ÖSSZES M.FAKTO- RING KISVÁLL. HITEL MIKRO- HITEL Össz

45 Megnevezés db Mrd. db Mrd. db Mrd. db Mrd. db Mrd. db Mrd. Tárgyid. hitelek össz Éven túli hitelek összesen Éven túli forinthitelek: ebbıl:beruházási hitel Éven túli devizahitelek Éven belüli hitelek összesen Éven belüli forinthitelek: ebbıl: export-elıfin Éven belüli devizahitelek Hitelállomány összesen MIKROHITEL ÖSSZ , , , , , 8 Éven belüli forinthitelek: mikro Éven belüli forinthitelek: kis összesen Széchenyi kártya

46 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv, mint gazdaságfejlesztési program. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens SZIE GTK RGVI

Az Új Széchenyi Terv, mint gazdaságfejlesztési program. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens SZIE GTK RGVI Az Új Széchenyi Terv, mint gazdaságfejlesztési program Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens SZIE GTK RGVI Előzmények (Széchenyi Terv 2001) Korábban szokatlan volt a nyitott tervezés (vállalakozó, gazdasági

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) II. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 L O G I S Z T I K A Á G A Z AT S Z A K P O L I T I K A I S T R AT É G I A ( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 1 TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2 BEVEZETÉS... 13 2.1 A stratégiakészítés célja

Részletesebben

A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája

A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája Európai Bizottság Energiaügyi és Közlekedési Fıigazgatóság A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája Az új Tagországok várható nehézségei és haszna az energiaszektorban 1. Elıszó Ha a közlekedési

Részletesebben

Mi a régió? A régiók megkülönböztetése (EUROSTAT) Területfejlesztés és turizmus segédanyagok Turizmus szakosok számára

Mi a régió? A régiók megkülönböztetése (EUROSTAT) Területfejlesztés és turizmus segédanyagok Turizmus szakosok számára Területfejlesztés és turizmus segédanyagok Turizmus szakosok számára A régiók megkülönböztetése (EUROSTAT) A régiókat olyan különleges jellemzık szerint különböztethetjük meg, mint: Fizikai jellemzık:

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

Bemutatás. Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység. Barsy Miklós igazgató

Bemutatás. Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység. Barsy Miklós igazgató Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység Barsy Miklós igazgató Bemutatás A Geopolitikai Tanács és Kockázatelemzési Egysége egy független a kockázatok kezelésére specializált tanácsadó

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

SAJTÓINFORMÁCIÓ SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY

SAJTÓINFORMÁCIÓ SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY SAJTÓINFORMÁCIÓ SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY 20 ÉV A MAGYAR VÁLLALKOZÓKÉRT ALAPÍTÁS A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványt (RVA ) 1991-ben húsz

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2009. április

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2009. április Hírlevél 2009. január 1 Hírlevél 2009. április Hírlevél 2009. április 2 MI IS AZ A KOCKÁZATI TŐKE ÉS HOGYAN MŰKÖDIK? Az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram keretében néhány hónapon belül legalább 50

Részletesebben

Egyetemi-ipari együttmőködések teljesítménye és lehetséges vizsgálati módszere

Egyetemi-ipari együttmőködések teljesítménye és lehetséges vizsgálati módszere Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 6290. o. Egyetemiipari együttmőködések teljesítménye és lehetséges vizsgálati módszere Vilmányi Márton

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be. A Változás Városai tudásterméke

Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be. A Változás Városai tudásterméke Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be A Változás Városai tudásterméke Változás Városai Közép-kelet európai önkormányzatok hálózata A helyi önkormányzatokra

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Ma Magyarország meghatározó élménye a bizonytalanság. A napról-napra: átalakuló világgazdasági feltételek mellett ezt erősítik

Részletesebben

Tisztelt Szerzı! Bármilyen további kérdésben készséggel állok rendelkezésére. Köszönettel venném, ha pár napon belül válaszolna.

Tisztelt Szerzı! Bármilyen további kérdésben készséggel állok rendelkezésére. Köszönettel venném, ha pár napon belül válaszolna. Tisztelt Szerzı! Mellékelten megküldöm cikke szerkesztett, megjelentetésre szánt anyagát. Kérem, nézze át a tördelt anyagot, és: - kérem, válaszoljon az utolsó oldalon (esetleg) feltett kérdéseimre; -

Részletesebben

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012.

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

A klaszterek szervezése, javaslat a klaszter alapítás során szabályozandó kérdésekre

A klaszterek szervezése, javaslat a klaszter alapítás során szabályozandó kérdésekre A klaszterek szervezése, javaslat a klaszter alapítás során szabályozandó kérdésekre A nemzetközi tapasztalat szerint a sikeres klaszterek megalakulását legjobb esetben az együttmőködésben érintett vállalkozások

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Európai Uniós Irányelvek, hazai stratégiai tervdokumentumok... 7 2.1 Európai Uniós stratégiák

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben