! "!#$% &'! " # $ " %

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "! "!#$% &'! " # $ " %"

Átírás

1 ! "!#$%&'!"# $ " %

2 KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: Internet: +36 (1) (1) kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére Elvégeztük a (továbbiakban az Alap ) mellékelt évi éves jelentés számviteli információinak (továbbiakban: számviteli információk ) a könyvvizsgálatát. jelentésért A Zrt. ügyvezetése (továbbiakban vezetés ) s ennek az éves jelentésnek a kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. törvénnyel, különös tekintettel az eszközök és kötelezettségek leltárral való alátámasztásáért, a kezelési költségeknek elszámolásáért llításoktól mentes éves jelentés elkészítése. ennek az éves jelentés számviteli információinak, különös tekintettel az éves jelentésben bemutatott eszközök és nek a véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves jelentés mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves jelentésben beleértve az éves jelentés akár csalásból, akár hibából jelentés gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns dálkodó egység értékelését. M megadásához. Vélemény Véleményünk szerint a december 31-é ében közölt számviteli információk ó évi CXCIII. törvénnyel összhangban kerültek összeállításra. Az éves j alátámasztottak elszámolásra. Egyéb kérdések Könyvvizsgálatunk kizárólag a fent felsorolt számviteli információkra vonatkozott. Budapest, április 25. KPMG Hungária Kft. Nyilvántartási szám: Agócs Gábor Partner Mádi-Szabó Zoltán Kamarai tag könyvvizsgáló Nyilvántartási szám: KPMG Hungária Kft., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Company registration: Budapest, F városi Törvényszék Cégbírósága, no:

3 ! "#$%!&'!()!%!*%!! +, +,*%!! -($%#&!!./0'#' " #$% 1$' &" 2!##$ ''()*+),-.$ "/0)0+123'(!!.$!$ 45 %(%% 6457 / 45 89*450000:0;:<<!! =>) <? B$ "$* 0( #8 "$:) 3,4*#!& CD4$"C) <' #!!!.' ;#;(E!!' # &" * C"# $# " "" *# " $&* & "*# = $" F) " "" "$ "&* "$ "$# = F $%GF = F G"A &" &* * FF# "G$# "F# $ # & *) '!!$"0(%0!'/!"0'*4#' &" ** C" $ " " $ # F G"A FF "G$# F! = = "G) $" G"G# "" &"&= $ $ % " " "" $ "G" $# H&F" &") ="G $F =/&*)!,!5!4 III))&JIII))&

4 *4%$#/!,! /$ = " "& & $ =! *4%$# *4%$# 4& 6#(&,&"&* ;?#0';#+++#?+ +(#<+0#(0<#(+; $$ 0#0+#'?0#:?;?#:'(#?(#1<' B$ FF <#;+?#(':#;1: 2??<#;00#'0 7, +#<(1#0;;#;<< (<#;(<#(+#'' KG* "*F $ 2:(#+0(#1(+ 2#+1:#?1; &,( +#;?0#11#(:' (<#+#1?:#;' %(0&!&"%#0"",*&(#(! %(0&!&,! 4&#!!%$#4 6#(&#!!%$#4 ))8 )),.,( 9!4,( 9!4 8" <(1#? 0)0E '(#<<;#'0 0);E 0#0+#1;<#': ;+);E?#:00#(?#:;' 1)<E L$F ;#<::#(#?0' ;')'E ;;#<1;#+?;#(;+ +;)0E K "G$ ;#1+#0:<#;?' <0)1E ;0#:#;0#1'1 <:)'E,F #((?#''(#(?1 <)?E #;':#:;1#<;; ;)+E L"$ 0 0)0E 0 #(+#?1<#(00 <):E #(0'#0?+#000 ;)?E G$ 0 0)0E 0 0)0E M #B. 0 0)0E 0 0)0E KH$ 0 0)0E 0 0)0E M ;#(<:#(<#(+( 1)E 0 0)0E $" "$$ :#++<#:;; ):E 2+#1<(#'0 0)0E CF 3CF $ 0 0)0E 2?:?#(1+#;?0 2)1E,,,:(&,(; </=>// )? )? KG 2:(#+0(#1(+ 2#+1:#?1; &,(A F F #" 68"H$" 7 G"&*) /$ ;

5 (.(% 4&#!!%$#4 1' 22,( 0C (#4 (#4,F <0<;0'< ?< ;1(#?;#'( 0)1E 0)'E +0(0;' ?+' 1'1#<+;#:' ):E ;)(E (;;; ;+?; (':#+:0#100 )+E ;)E K "G$ K<00' ('+( #''1#;:<#?0' +)?E :)E K<0;; (??1( #'#'1<#<+0 ;):E +)0E K<0<< (';<1 ;#+1'#;<:#(00 1)0E?)?E K<0<; (';++ #':<#??1#000 +)?E :)0E K<0<;: (';( <#:+:#:?0#+00 ')E <)<E K< ('(; ''1#1;<#000 ;)+E <)(E K<0;< (''+ <<:#<0'#;+0 0)?E );E L$F 9<00; ;+<11?#;10#+0;#'<+ ;0)0E ;')+E 9<00' ;+<:+ +#:#0?#?:( 0)0E N88;0( <(0:?0 #(+#?1<#(00 <):E ()+E 00)0E #(&#!!%$#4 1' 22,( 0 (#4 (#4,F +0(0;' ?+' 1'<#<?;#;+; )<E )(E (;;; ;+?; 10+#<++#0?0 )E )<E K "G$ K+00? (';?( '0#?1?#('; 0)+E 0)+E K+0;' (':0: <#'?'#+<;#000 :)(E?)?E K+0<' (':1+?('#0(+#0'( )1E )'E K+00; ('11( #'''#100#000 <)?E +)+E K+0( ('1:< #<<#1:(#<+ ;)(E ;)'E K+0;; ('1'' #+'1#'++#(00 ;)?E <)<E K+0;0( (':( ;#<';#;;#000 +)(E ()<E K+0;; (':;< #:'<#;;+#?00 <)+E +)0E K+0;' (':< #?'#?<#'00 <)1E +);E K+0<; (':(1 ;#;?<#1<1#?:? +)<E ()0E K+0+0; (':'??:?#(1+#;?0 ):E )'E K+0? ('10? ;1(#?;#110 0)(E 0)1E K+0( ('1? <+#:1#'00 0)1E 0)?E K+; (':?0 ;1#+1:#+<0 0)+E 0)(E K+0;; (':+' ;(?#:''#<;0 0)(E 0)1E L$F 9+00? ;+?'( '#::'#+?;#(;+?)+E ;)1E 9<;< ;+??: ;#(?<#000#000 ;<):E N88;0( <(0:?0 #(0'#0?+#000 ;)?E <)<E 00)0E "/9* F& -"/-F & <

6 1%!4&#$!" 1%!4&#$! D 3& 4&? 6#(&? $ 45 <(1#? 0)0E '(#<<;#'0 0);E 7 -E1 =>/8 D 3& 4&? 6#(&? $ 45 0#0+#1;<#': ;+)<E?#:00#(?#:;' 1)+E 7 -E1 E/9* F& +%F*4! = $ F) 3,!G,!* 3,G3,1' 2($$ 22,( -" K+0+0; (':'? 2?:?#(1+#;?0 0%(*!%$"!"0'*4#$ 0'*4("#$ 4&" 6#(&" ;'#:;0#+<0#;0' <:#<:'#':(#0( *4"0'*4(&,( *4'*4('&&,( 4& 6#(& )<??'1+ )+;11; "0!,! 4& 2 #!%#? 6#(&? ",,?" = & G$"&"&* ;?#0';#+++#?+ 1)+E +(#<+0#(0<#(+;?()<E?()E " "$ "&"&* 0 0 0)0E 0)0E FA$& "&"&* 0 0 0)0E 0)0E B$"&"&* 0 0 0)0E 0)0E 7 >)<? <=/</=/=< 8=)? 8=)? B=& $ = ;?#0';#+++#?+ 1)+E +(#<+0#(0<#(+;?()<E?()E +

7 **4%""9!49(.(%%(0&!&"?,, (.( (.(. "?" 9<;< L$F ;#(?<#000#000 ;<):E ;<)1E 9+00? L$F '#::'#+?;#(;+?)+E?)+E K+0;' K "G$ <#'?'#+<;#000 :)(E :)(E K+0;0( K "G$ ;#<';#;;#000 +)(E +)(E K+0<; K "G$ ;#;?<#1<1#?:? +)<E +)<E (.(%,A <=/</=/=< 8=)? 8=)? %(0&!&"!!%!!.'!**4%""$( 4 F $" ;0 "" " # " # G F $ = " # $ "&= G$$) C "" FF&F/ 0#0E "&= G$$ /* - /*!(.(#!!%$#4#"?($*5!&(.(%$H,,!* 9*) *4%$#!$ 0%!4$% $"= F ""#G $*#" " F= "$FF$$= ;0<2)9$ " F # H $ $ "* $$ $ "$ F )"*$F F#$$ = #G= F F F&=) F & &" # "G BK """ F= & " " = F "# " $$H &* " # & G* " F= "$ ") $ "$ ;00? ;00 FF G= * $" &G$#H =$ AF# G# &$ "$ " "# " H = " ) H = * G= = F= "$& # $ 9 * H = F " F )"*"$F <E2 F# &$F $ "" #& G"A"" F)!"0" " = $% "G$# "* " A "F FF HFF= G"A #! $"#F F&=G <0 =$"# )** F "" $"& G"A =G$ #F "G$"""9 )** F# "$ $" &= $ &H$F) (

8 !,!!##(*4" 0!!!5!4 0"!#($&',!$ B" *4""! B" 3!,!* "*3<) ) G!!.' "*3<) )N G *4".'& "*3<) )$G &',!$ B" 3."$ (F!,", "*31 )- HFF 1!%%9'("0',!$ &)= $AG) G$G G$H&"G$ $$! "" ""G") #$!#!%# ""! <#'':#;:#'<0 6#(&I!!%$#4:"; B/=<=/</B * F "" G" "$"* ** * G" H * F = G$""CBNBM2"=) /$ D#$ &,( I(0%!4$ ;0<)0)< +#(<;#0#1(' )<'<?(1 ;0<)0;);? +;#01?#''(#';< )<':111 ;0<)0<);' +<#'(:#:0;#;(: )+01' ;0<)0+)<0 +(#<(1#<(1#<?: )+0(+;: ;0<)0()< +1#0(#?++#1'+ )+0?1+ ;0<)01);? +?#1<:#11<#+;( )+000 ;0<)0:)< +?#:;+#?(?#+;? )+<(+' ;0<)0?)<0 +?#'11#+0(#'<' )+(:< ;0<)0')<0 +'#<+?#+;#++< )+::< ;0<)0)< (0#(:#?''#1(1 )+'<:' ;0<));' (#(+#:<;#0:+ )+;0(:' ;0<);)< (<#+#1?:#;' )+;11; 1

9 75%!.&#"!#!$9!F!(! K" * F! " 3! & E! ;00:);)< +;#;<+#;0(#;? )0?0;1' ()++E ;00?);)< <<#?#(<(#(< )+:+( 1)+E ;00');)< <'#0;+#<'?#+'' );<;: :)+E ;00);)< +;#'+'#(;#?:< );:(?' <)+'E ;0);)<0R +;#+;;#0+#;0: )<;;?( <):(ER ;0;););?R +#;?0#11#(:' )<??'1+ (#00ER ;0<);)< (<#+#1?:#;' )+;11; ;)<<E R/F#"& AG #&G$"GF=G #&) ''(2) #($%F*4!"$#!",,#($%F*4! = FFH$)!"!4%#($%F*4!)* = $H$)!!$H,"",#!%#%/!$!( 5&0%%""4/"0%!#!%#!!$H,"",#!%#% =$$*G/D H$= "$F,." ) =O$=/D#""N" *>") = $"*=G/4 K") = FF = "* /C" *) =%F FG= "" ;0<2 ")!(5&0%%""4/"0%!#!%#/*4"0%($#& 8>, 42CB22'3;0< "A &"" ;0<) " +2= * "G*G ") 8>, 42CB221(3;0+ "A &"" ;0+) " 02= * "G*G ") :

10 !!#!!!!%! ;0( ; ;01G < $"9$%G +, ( G 1 *;)9$%G : *<)9$%G? *.=9$%G ' 0 K.9$%G ; D00 4 < D'0 + 4;).=9$% ( 4.=8"9$% 1 $G : CF? "S9$%G '.= ;0 84 ; ;; 58'( ;+ >G ;( DB ACFG ;1 DB ;: DB A4G ;? DB& ;' DBK A4 <0 DBK"MFCF < DBBBM <; DBBMFCF << DBGM <+ DBF=KCF <( DBF=M <1 DB.8 G <: DBC A48" <? DBC <' DBCF2B*M +0 DB9 $G + DB$ +; 8?

11 3%#G4(*(%0! #(5&!%4""5%$ #(5&$*""5%$ #(5&!%4""%# #(5&$*""%# < = > B *&&$" " AF*) A T * "" "& & " T H $ % $&* * GF= " G") H "3 $ $" "# $"" = * &) $ $* G" ) " " F F&=# &$ F 2 &"A# "2$" G).F $&"" = ) = G# &$ G$"$$" & #<0" "# $== " $" F ") H$ G$ F= <0 $ "G # = ).F ;<) U ;! =."G* " G")="*$ G# =#$" #& $"") *0%%""%#!$/$!4$0'%#G4(*$&A N" "/ " $= "#! $ $ FH FF " &# * "" $" G= F $ 3$ $""& $ ) 4 "/ & $ = 2= # "* $ =G# $ = $ **G" = FF F &#"G $ % & &) = # & $ = "*$ $ $ # # "* "# "$* = " F= =G) $$ " " "&* G "$$ # " "" G # = $ G$ F &&) "/ = HF " $ &" * $$= ) $A"$$ "# &$ H$# $ A & $ H# $ "") = "/ **G" = FF N= HF "" G ") = $&" F " =F $)FH $ "" "*="&& $ ) =%F "/ = $"" "#* # $ #$=$ # HF G$ " = $" ) = $ = * F =" # G" H = " G" $) = H$$H""* ") = %F & H $ "$# &# FHFF= $ "" *= "&& $ ) #;0+)" ;() =>) '

12 KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: Internet: +36 (1) (1) kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a (továbbiakban az Alap ) mellékelt évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december 31- melyben az eszközök E Ft, a tárgyévi eredmény E Ft nyereség s az egyéb magyarázó A s lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. ennek az éves beszámolónak a véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az beleértve az éves beszámoló akár kockázatok ilyen felmérésekor az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából körülménye vonatkozóan véleményt mondjunk. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák prezentálásának értékelését. véleményünk megadásához. Vélemény Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a december 31- jövedelmi hel KPMG Hungária Kft., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Company registration: Budapest, F városi Törvényszék Cégbírósága, no:

13 Elvégeztük a mellékelt évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, az Alap nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a évi üzleti jelentése a Alap évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Budapest, április 25. KPMG Hungária Kft. Nyilvántartási szám: Agócs Gábor Partner Mádi-Szabó Zoltán Kamarai tag könyvvizsgáló Nyilvántartási szám:

14 #$!" %&&' ($ &)&*+$,-./0)&1, 2, $+& 4+'0.20&&2 (3

15 ($ &)&*+$ 546#78 2, $+& 546#78799:;+0< ' = 7$+:< 0 $ +$ 7$+ ;0& *0"$+ ' ) $* >99:2< $,!"#$%&$' () $ $ $ $% * (++( $' $1 $2, (++(( -./0/#$1&$2 () $> $= #$:&*$&**&*, () *5,1,5:', $ **2512, $: * / *5,1,5:', **2512, *$, / ( #;) ** %.</-+(( 44/ ( -./0/ *, ' (-/ ( -./0/ *% *' *1 *2 *> *= *:,$,*,,,%,',1!"#*'&*1 () %$52,:51:= $ '15%'$51$' * (++( %$5'=%5,,2 '15,$=5*=%, (++(( -./0/#*2&*> () *'25%>, $ *%,5%,* ) **'5:%% $ 0) 0 %*5'%: *%,5%,*?866#*:&,$ () :5=$,5*=' =52,%5**% * // :5=$,5*=' =52,%5**%, 75-0( -./0/ % ;+&'&A00:22?2,< -., * =*52%1, ( #;) $ B =0C"$$$&C9 '9 %$ %* %, %% %' %1 %2 %> %= %: '$ '* 7 () %$5**$5,=> $ %>51'15',* ) -0 0< -E( *52$$5>>251$, *5>,,5,$=5:$= 0) - (0< -E(#;) ;*51>$52225,*1 ;*52='522%5'=> F879"#F8?678G?H)#%*&%,&%%&%' () **52:>52'' $ *15=,'52=* ) - (0< -E0 -(./0/ ;*5,'>5,'% *5>:,5%%2 0) ( -./0/( *'25%>* *%,5%,* ) *$5=1>5=': *,5>:=51*> ).-( *5:'$522> *5*$*51$> %$$ 8 I"J98K J68988L8 $ $ 67B98K J68988L8 1'5%%: >'%5$>= M969B?8D9D68988L889M96?N688 3 (;+&'&A00,-. -., G66H=GDE==7=7!:2?,?,?< N+ 5,$*'+(--,1 I N+

16 ! /;19,! *9,!!"#"$%&'()*%+,-./0 -.1 " " !" # # # # $!$! #%& %&! % # # #! # # '(" # # ) #%% # #&# *+,-./0#1-2343/& ( *+,-./0"4,-:.;.4<20

17 )*":&-;<=%">>&)>" "!!!=>!""? $!?!!!? " '("!? "!! '("! A"B""?????&?%??!" $!$!!=!! $! "C>B"!$C BBA! ="!(D '" *+,-./0#1-2343/& ( *+,-./0"4,-:.;.4<20

18 Budapest Pénzpiaci Tkevédett Alap I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapot a Budapest Alapkezel Zrt. kezeli és képviseli, amely 10 MFt jegyzett tkével október 12-én alakult. A Társaság üzleti tevékenységét ténylegesen október 12-ével kezdte meg. A Társaság alaptkéje a mérlegkészítés idpontjában 500 millió forint. Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193. Cégjegyzék száma: Közzétételi hely: Az alapkezel képviseletében az alap beszámolójának aláírására jogosultak: Szendrei Csaba 1074 Budapest Vörösmarty u. 18/b Pázmándi László 1037 Budapest, Gyógyszergyár u. 38. Habsz Dániel 2440 Százhalombatta, Erkel Ferenc körút /12. A befektetési alapnál a könyvvizsgálat kötelez, melyet a évben KPMG Hungária Kft. végez. A könyvvizsgálatért személyében is felels személy: Mádi-Szabó Zoltán (Magyar Könyvvizsgálói Kamara ). A évi beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díj bruttó Ft. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felels személy: Neve: Ivanov Emil Lakcíme: 1148 Budapest, Csernyus u. 70. Regisztrálási száma: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Számviteli politika A számviteli politika f vonásai Az Alap számviteli politikáját a számviteli törvény és a befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) kormány rendelet alapján alakította ki Az Alap ketts könyvvitelt vezet, éves beszámolót készít, melynek része a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészít melléklet és a Cash flow-kimutatás. Az Alap eszközeirl részletes nyilvántartást vezet, az értékpapírok értékelése az Alap kezelési szabályzatának megfelelen történik. Az értékpapírok nem realizált árfolyam különbözetét a tárgyévi eredmény nem tartalmazza, az közvetlenül a tkenövekménnyel szemben kerül elszámolásra. A deviza, illetve valutakészletek átértékelési különbözete a tárgyévi eredmény nem tartalmazza, az szintén közvetlenül a tkenövekménnyel szemben kerül kimutatásra. A befektetési jegyek napi folyóáron kerülnek eladásra, illetve visszavásárlásra. A forgalmazás névértékben az induló tkét, a befektetési jegyek névértéke és folyóára közötti értékelésbl adódó

19 Budapest Pénzpiaci Tkevédett Alap különbözet a tkenövekményt változtatja. Az összehasonlíthatóság elve érdekében a mérlegben és az eredménykimutatásban az elz évi adatok a rendelet elírásainak megfelel bontásban szerepelnek. A beszámoló szempontjából lényeges és jelents hiba Jelents hiba - ami szükségessé teszi a háromhasábos beszámoló elkészítését - az a hiba, melyet ellenrzés vagy önellenrzés tár fel, és beszámolóval lezárt évre vonatkozik, a hibák és hibahatások eljeltl független együttes értéke pedig meghaladja az ellenrzött üzleti év mérleg-fösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. A valuta és devizatételek évközi elszámolásának módja Az Alap az évközi valuta és devizatételeket az MNB által közzétett a gazdasági esemény teljesítésének napjára szóló devizaárfolyamon számítja át forintra. A valutában és devizában fennálló eszközök és kötelezettségek év végi értékelése Az Alap a valutában és devizában fennálló eszközöket és kötelezettségeket az év végi értékelés során az MNB által közzétett a mérleg fordulónapjára szóló devizaárfolyamon értékeli. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések: Követelések a befektetési jegyeket forgalmazó bankokkal szembeni, követeléseket tartalmazzák. Az értékpapírok állományának összetételét külön kimutatás tartalmazza. Az értékpapírok záró állománya az év utolsó napján érvényes árfolyamon lett értékelve. A saját tke induló tkébl és tkenövekménybl áll. Az induló tke az alakuláskori és a késbbi forgalmazásból származó befektetési jegyeket tartalmazza névértéken. A tkenövekményt az elz évek és a tárgyév eredménye, valamint az értékpapírok és a befektetési jegyek értékelési különbözete teszi ki. Az aktív idbeli elhatárolások összegét lekötött betét kamata adja ki. A rövidlejáratú kötelezettségek összege a tárgyidszak végén beérkez, de pénzügyileg még nem rendezett költségszámlákból, valamit értékpapír ügyletek kötelezettségébl tevdik össze. A passzív idbeli elhatárolások a tárgyévet terhel idarányos költségeket tartalmazza. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés: A pénzügyi mveletek bevételei a tárgyévben az értékpapírok és lekötött betétek után kapott kamatokat, valamint a kapott osztalékot tartalmazza. Az elszámolt mködési költségeket külön táblázat részletezi költségnemenként, a kimutatás a tárgyidszak végéig pénzügyileg rendezett összegeket is tartalmazza. A fizetett, fizetend hozamok a befektetknek járó, tárgyévre idarányosan számított összeg, melynek a kifizetése, jóváírása a tárgyévet követen válik esedékessé.

20 Budapest Pénzpiaci Tkevédett Alap Egyéb Az Alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft, azaz egy forint. Az Alapnál származtatott ügyletek, kölcsönbe adott, illetve kölcsönbe vett értékpapírok, hozamra és tke megóvására tett ígéret, kapott és adott fedezetek, biztosítékok, óvadékok, garancia- és kezességvállalások mérlegfordulókor nem voltak.

21 !"#$ % &'('&)*' +&(+' ',-./0 1,23-1!45!46 "!"#$!

22 7 A,-3, 3!"#$ "##$ % & '( 8 5 9!"6!6 %: '(&;<( =&+7(

23 * A3 1D E,-D 1.!"#$ )*+*#, $ -.$%*+*# 96B C!"B %# < < -? E,-D 1.!"#$ /#0$$12 (( &(( 34+ $44# & "% C!"B %# (*&77) ;*7&<;=

24 ( 11F3--,,G 33-3 >,!"#$ &,66"68! #$5 %# % %: < +;'&(*( A3 1D E,-D 1. 1H, 3-3, -? E,-D 1. 1!"#$,6"6! "% C!"B %# % %: < <

25 01 "#$ %&'.&/.$" !!" # #!" $"%% # & "$"%%!!"! '"( ()*+, - " +, "#$ %&' ()*+), )()- ()*-)(* -)+)." ( "",!!!!/

26 --./ !"!" #$%& '"! ("!'!"" #$ %&'()* +&',%+

27 ,-./ ,4!" #$%!%#!"# $ %&'(%&)(* %&+%'&%%

28 %,-./ % ##&'!" #$%(&)(#!" 678 $ 9 9

29 )*+,-. *+/.-0*!"##$%& '"!$()*+, -.%$"! )*+%$ /.!$!!! "#$"#%&' "#((%#&"'

30 *:;<4 *=4&158*!"" #$ % &!#!'!( #! "!)! % *%+ %%' # #%" %+ %,%"" )# - %.("/ " + )0

31 65748IBJ7CK4L9 575*:7I344J639M B 5) 9 *1&5 50%"% C! # %D >?'>'>? >?'?E'A FG'HG % %D >>'AGF'??? >>'A>'AG >>'AG>'HA 3+% %D ; 5)! %D 'A?'?

32 %6%89&! " #$! %&'(( % )*+,)- 0,1- &*+*+4%&' 6$,$-./!.!/ 2//3.!5 / *+47*8 $ 9! :;)&"& &))0'<&: ;*=',>- 9=!?+,7-? 1 > 9=.! A5> ( "(.B.B > +( 1*7* B335B A> :77* :7+*47* :7**+$ B > &*+$7*C7* B3.252 A> 9=/! #,7-9=5! B>! " ##$ %&'('( )$* 99=! 1+4,7- //5 > 99=.! &*+$7,7- B2B. > 99=/! B> 99=/!! DE/847F,7-99=/=.! > G!./!!. 5 5B> 1?!./!.!.3 / /> H)%+!./!.!/ A> H)%+!./!A!/ H)%+!./!! > 99=5! '(,7-6 % 99=5!! I(,7-?J1 5/A5B3 A3> 99=5!!! 25> 99=5!!.! :*+,7-?J B> 99=5!!/! &*+$*+$!,7-99=5!!5! :K7(,7-99=5!.! <4*+$8+*(! 2 /> 99=5!.!! )$,7-99=5!.!.! :K77+,7-99=5!.!/! )(K,7-2 > 99=5!/! G+,7-99=5!/!! )$,7-99=5!/!.! :K7+,7-99=5!/!/! )(K,7-99=5!5! L4*,7-99=5!5!! )$,7-99=5!5!.! )(K,7-99=5!2! *+,7-99=5!2!! )$,7-99=5!2!.! )(K,7-99=5!B! :4*+,7-99=5!3! G,7-99=2! > % +,!!-, ##$ K*+77$77$(8*4* $(4***4! "#. /01 ".+$

33 F&G 462H "#. 1 % :;< => A, 0;0 )*++,$+$(8K-M &4M /! &(M 5! &K7$7M 5B/3 /./. 2! #8K7$7M B! 9*$(+M 77+M A! 1*477+M G7C7*+M /B5 ($8+M //3A /53 /! ($8+M /B 532 5! 'K7$7 5B/3 /./.? +A"# 0;0 * "!.,! A,!,-!+ 2 9*$ B 9*M 3 '($ 23A/A2/A A '($M :8M 4B;0: A" 0;0 * A"!,.!#+ #!,,!.. *+$./ /AA *+8 B55ABB //A23A.2?77M.B?777.3?77 C 98'%&'('( CD62'D& ) E E 0;0 * A!#-!-" A!!# &1) &1).5!.2!!?!!

34 ? %IJ%'%K D6 4< 0 4< )4* 8%9 0 8%9 )4* = '(./!.!/ 52/52/25. /./.BB5 G&H./!.!/./!.!.A 'K7$7$4./!.!/.3.BA//B./!.!.A.3.BA//B 'K7$7*+$./!.!/.2A2A./!.!.A.2A2A 'KK7$7G./!.!/./!.!.A 9;B;0./!.!/,+!.,#!+#.!+,"./!.!.A,+!.,#!+#.!+," # #$!=?J1./!.!/ A2//.A "44./!.!/./!.!.A "77$./!.!/ A2A../!.!/ -!#,!,!,#./!.!.A -!+!-+!. A! #.!- *+*$47./!.!/ -"./!.!.A #!+"! -" B L /:;0:./!.!/./!.!.A # # 0(4./!.!/ 3 M:;N./!.!/ A#!+."!-#./!.!.A # A#!+."!-# :7+*(./!.!/ A5B./!.!.A A.B. 1K*+(./!.!/.5AA./!.!.A /./3BA "(./!.!/./!.!.A.B.BAA.B.BAA *+$./!.!/ AA3./!.!.A 2A5A (./!.!/ 52./522./!.!.A B L /:;0:0./!.!/ A,-!.+! -./!.!.A A!,!-" "!-."!, $7*./!.!/./!.!.A '$4447*./!.!/ B3.255A.../!.!.A *+*$47*./!.!/./!.!.A 5B/2A 5B/2A./!.!/ A! "!#./!.!.A A,!-!#+" "#"!++!#" 8O ; ) 4* +.!.#! ##!,, +.!,!-! " ""-!,.!.,+? M< );L*.!+,+!,"#!"#.!.!+!# + +!,,+!"++ %< L? M< ; )4L*," +," A####" %; )4* "4(8747$*+*07+( $4$$$$448 NNNNNNNNN"$ )***)4+K 77$$$7*)****+K*+$47(! NNNNNNNNN NNNNNNNNN47:0$+**4,G=$*-7*( $**+8 NNNNNNNNN477+ "4( ($4$ 77!

35 !"# "#$ #!%$## &'!! &'!!%$## ()*$+,! "#-./0+0 " #$% 1*0 &" #++* ''()*+),-.$ "/0)0+123'(! "#-*#!* 45 "$)$$ 6457 / 45 89*450000:0;:<< "# # =>) <? # B$ "$* 0( #8 "$:) 2'3!!%+#, CD4$"C) <' " +## #-0 ;#;(E ""##0 # &" * C"# $# " "" *# " $&* & "*# = $" F) " "" "$ "&* "$ "$# = F $%GF = F G"A &" &* * FF# "G$# "F# $ # & *) " 0##*4/ )$/#0. #4/ 0%3+0 &" ** C" $ " " $ # F G"A FF "G$# F! = = "G) $" G"G# "" &"&= $ $ % " " "" $ "G" $# H&F" &") ="G $F =/&*)

36 5%3$ *+.#'# /$ = " "& & $ =! 5%3$ *+ 3,,&"&* ;?#0';#+++#?+ +(#<+0#(0<#(+; $$ 0#0+#'?0#:?;?#:'(#?(#1<' B$ FF <#;+?#(':#;1: 2??<#;00#'0 6 ' +#<(1#0;;#;<< (<#;(<#(+#'' IG* "*F $ 2:(#+0(#1(+ 2#+1:#?1;, ') +#;?0#11#(:' (<#+#1?:#;' /$#3*$ $"= F ""#G $*#" " F= "$FF$$= ;0<2)9$ " F # H $ $ "* $$ $ "$ F )"*$F F#$$ = #G= F F F&=) F & &" # "G BI """ F= & " " = F "# " $$H &* " # & G* " F= "$ ") $ "$ ;00? ;00 FF G= * $" &G$#H =$ AF# G# &$ "$ " "# " H = " ) H = * G= = F= "$& # $ 9 * H = F " F )"*"$F <E2 F# &$F $ "" #& G"A"" F) "#4/ 4 " = $% "G$# "* " A "F FF HFF= G"A #! $"#F F&=G <0 =$"# )** F "" $"& G"A =G$ #F "G$"""9 )** F# "$ $" &= $ &H$F) 1#$$70)4/ 0'!#* &)= $AG) G$G G$H&"G$ $$! "" ""G") +)*$8%3# 4*+ ""#4 ''+)*$8%3# = FFH$) ""#4#!3$+)*$8%3# 9!!% = $H$) ; +),

37 ""# #*: '44 '!!+#$+$.!#*"#) ;,/$$443.4/ $#!+#$+ ""# #*: '44 '!!+#$+$ =$$*G/D H$= "$F,." ) =J$=/D#""K" *>") = $"*=G/4 I") = FF = "* /C" *) =%F FG= "" ;0<2 ") ""#);,/$$443.4/ $#!+#$+.%34/$)*+, 8>, 42CB22'3;0< "A &"" ;0<) " +2= * "G*G ") 8>, 42CB221(3;0+ "A &"" ;0+) " 02= * "G*G ") #;0+)" ;() =>) <

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Bonitas Plus Alap

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Bonitas Plus Alap ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Bonitas Plus Alap Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C. Éves jelentés I.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 31. H-1134 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részvényesének Az éves beszámolóról

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZÕ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

20 1 4 Éves jelentés

20 1 4 Éves jelentés 20 14 Éves jelentés Bevezető A Magyar Nemzeti Bank 2014 novemberében azért hozta létre a MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zrt-t, hogy csökkentse a hazai pénzügyi rendszerben rejlő kockázatokat,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. június 28. Ára: 3970 Ft 7. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Az elõzõ évi

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

B/5038. számú. beszámoló. a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap

B/5038. számú. beszámoló. a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/538. számú beszámoló a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap 214. január 1. és 214. december 31. közötti üzleti évér ől Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszte r Budapest,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Bogyiszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére Bogyiszló Község Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 29. Ára: 5210 Ft 9. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 29. Ára: 5210 Ft 9. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 29. Ára: 5210 Ft 9. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

Könyvvizsgálói elemzés

Könyvvizsgálói elemzés Callidus Könyvvizsgálói elemzés a HÉRA ALAPÍTVÁNY 2010. december 31-i közhasznú beszámolója alapján Budapest, 2011. április 28. Független könyvvizsgálói jelentés 3 Könyvvizsgálói éves elemzés 5 KETTŐS

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB DOLLÁR TOP 20 Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2007. december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB DOLLÁR TOP 20 Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2007. december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB DOLLÁR TOP 20 Tıkevédett

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Éves beszámoló. K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap. 2013. évi. Budapest, 2014.április 25.

Éves beszámoló. K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap. 2013. évi. Budapest, 2014.április 25. K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap 213. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 213.1.1-213.12.31. Budapest, 214.április 25. Horváth Barnabás s.k. Ziaja György s.k. 2 K&H közép-európai

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. Éves beszámoló. MKB Világszám Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap. 2007. december 31.

MKB Alapkezelı zrt. Éves beszámoló. MKB Világszám Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap. 2007. december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Világszám Tıke- és Hozamgarantált

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete részére a 2006. évi egyszerősített összevont éves jának könyvvizsgálatáról Elvégeztem az Enying Város Önkormányzat mellékelt

Részletesebben