! "!#$% &'! " # $ " %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "! "!#$% &'! " # $ " %"

Átírás

1 ! "!#$%&'!"# $ " %

2 KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: Internet: +36 (1) (1) kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére Elvégeztük a (továbbiakban az Alap ) mellékelt évi éves jelentés számviteli információinak (továbbiakban: számviteli információk ) a könyvvizsgálatát. jelentésért A Zrt. ügyvezetése (továbbiakban vezetés ) s ennek az éves jelentésnek a kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. törvénnyel, különös tekintettel az eszközök és kötelezettségek leltárral való alátámasztásáért, a kezelési költségeknek elszámolásáért llításoktól mentes éves jelentés elkészítése. ennek az éves jelentés számviteli információinak, különös tekintettel az éves jelentésben bemutatott eszközök és nek a véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves jelentés mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves jelentésben beleértve az éves jelentés akár csalásból, akár hibából jelentés gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns dálkodó egység értékelését. M megadásához. Vélemény Véleményünk szerint a december 31-é ében közölt számviteli információk ó évi CXCIII. törvénnyel összhangban kerültek összeállításra. Az éves j alátámasztottak elszámolásra. Egyéb kérdések Könyvvizsgálatunk kizárólag a fent felsorolt számviteli információkra vonatkozott. Budapest, április 25. KPMG Hungária Kft. Nyilvántartási szám: Agócs Gábor Partner Mádi-Szabó Zoltán Kamarai tag könyvvizsgáló Nyilvántartási szám: KPMG Hungária Kft., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Company registration: Budapest, F városi Törvényszék Cégbírósága, no:

3 ! "#$%!&'!()!%!*%!! +, +,*%!! -($%#&!!./0'#' " #$% 1$' &" 2!##$ ''()*+),-.$ "/0)0+123'(!!.$!$ 45 %(%% 6457 / 45 89*450000:0;:<<!! =>) <? B$ "$* 0( #8 "$:) 3,4*#!& CD4$"C) <' #!!!.' ;#;(E!!' # &" * C"# $# " "" *# " $&* & "*# = $" F) " "" "$ "&* "$ "$# = F $%GF = F G"A &" &* * FF# "G$# "F# $ # & *) '!!$"0(%0!'/!"0'*4#' &" ** C" $ " " $ # F G"A FF "G$# F! = = "G) $" G"G# "" &"&= $ $ % " " "" $ "G" $# H&F" &") ="G $F =/&*)!,!5!4 III))&JIII))&

4 *4%$#/!,! /$ = " "& & $ =! *4%$# *4%$# 4& 6#(&,&"&* ;?#0';#+++#?+ +(#<+0#(0<#(+; $$ 0#0+#'?0#:?;?#:'(#?(#1<' B$ FF <#;+?#(':#;1: 2??<#;00#'0 7, +#<(1#0;;#;<< (<#;(<#(+#'' KG* "*F $ 2:(#+0(#1(+ 2#+1:#?1; &,( +#;?0#11#(:' (<#+#1?:#;' %(0&!&"%#0"",*&(#(! %(0&!&,! 4&#!!%$#4 6#(&#!!%$#4 ))8 )),.,( 9!4,( 9!4 8" <(1#? 0)0E '(#<<;#'0 0);E 0#0+#1;<#': ;+);E?#:00#(?#:;' 1)<E L$F ;#<::#(#?0' ;')'E ;;#<1;#+?;#(;+ +;)0E K "G$ ;#1+#0:<#;?' <0)1E ;0#:#;0#1'1 <:)'E,F #((?#''(#(?1 <)?E #;':#:;1#<;; ;)+E L"$ 0 0)0E 0 #(+#?1<#(00 <):E #(0'#0?+#000 ;)?E G$ 0 0)0E 0 0)0E M #B. 0 0)0E 0 0)0E KH$ 0 0)0E 0 0)0E M ;#(<:#(<#(+( 1)E 0 0)0E $" "$$ :#++<#:;; ):E 2+#1<(#'0 0)0E CF 3CF $ 0 0)0E 2?:?#(1+#;?0 2)1E,,,:(&,(; </=>// )? )? KG 2:(#+0(#1(+ 2#+1:#?1; &,(A F F #" 68"H$" 7 G"&*) /$ ;

5 (.(% 4&#!!%$#4 1' 22,( 0C (#4 (#4,F <0<;0'< ?< ;1(#?;#'( 0)1E 0)'E +0(0;' ?+' 1'1#<+;#:' ):E ;)(E (;;; ;+?; (':#+:0#100 )+E ;)E K "G$ K<00' ('+( #''1#;:<#?0' +)?E :)E K<0;; (??1( #'#'1<#<+0 ;):E +)0E K<0<< (';<1 ;#+1'#;<:#(00 1)0E?)?E K<0<; (';++ #':<#??1#000 +)?E :)0E K<0<;: (';( <#:+:#:?0#+00 ')E <)<E K< ('(; ''1#1;<#000 ;)+E <)(E K<0;< (''+ <<:#<0'#;+0 0)?E );E L$F 9<00; ;+<11?#;10#+0;#'<+ ;0)0E ;')+E 9<00' ;+<:+ +#:#0?#?:( 0)0E N88;0( <(0:?0 #(+#?1<#(00 <):E ()+E 00)0E #(&#!!%$#4 1' 22,( 0 (#4 (#4,F +0(0;' ?+' 1'<#<?;#;+; )<E )(E (;;; ;+?; 10+#<++#0?0 )E )<E K "G$ K+00? (';?( '0#?1?#('; 0)+E 0)+E K+0;' (':0: <#'?'#+<;#000 :)(E?)?E K+0<' (':1+?('#0(+#0'( )1E )'E K+00; ('11( #'''#100#000 <)?E +)+E K+0( ('1:< #<<#1:(#<+ ;)(E ;)'E K+0;; ('1'' #+'1#'++#(00 ;)?E <)<E K+0;0( (':( ;#<';#;;#000 +)(E ()<E K+0;; (':;< #:'<#;;+#?00 <)+E +)0E K+0;' (':< #?'#?<#'00 <)1E +);E K+0<; (':(1 ;#;?<#1<1#?:? +)<E ()0E K+0+0; (':'??:?#(1+#;?0 ):E )'E K+0? ('10? ;1(#?;#110 0)(E 0)1E K+0( ('1? <+#:1#'00 0)1E 0)?E K+; (':?0 ;1#+1:#+<0 0)+E 0)(E K+0;; (':+' ;(?#:''#<;0 0)(E 0)1E L$F 9+00? ;+?'( '#::'#+?;#(;+?)+E ;)1E 9<;< ;+??: ;#(?<#000#000 ;<):E N88;0( <(0:?0 #(0'#0?+#000 ;)?E <)<E 00)0E "/9* F& -"/-F & <

6 1%!4&#$!" 1%!4&#$! D 3& 4&? 6#(&? $ 45 <(1#? 0)0E '(#<<;#'0 0);E 7 -E1 =>/8 D 3& 4&? 6#(&? $ 45 0#0+#1;<#': ;+)<E?#:00#(?#:;' 1)+E 7 -E1 E/9* F& +%F*4! = $ F) 3,!G,!* 3,G3,1' 2($$ 22,( -" K+0+0; (':'? 2?:?#(1+#;?0 0%(*!%$"!"0'*4#$ 0'*4("#$ 4&" 6#(&" ;'#:;0#+<0#;0' <:#<:'#':(#0( *4"0'*4(&,( *4'*4('&&,( 4& 6#(& )<??'1+ )+;11; "0!,! 4& 2 #!%#? 6#(&? ",,?" = & G$"&"&* ;?#0';#+++#?+ 1)+E +(#<+0#(0<#(+;?()<E?()E " "$ "&"&* 0 0 0)0E 0)0E FA$& "&"&* 0 0 0)0E 0)0E B$"&"&* 0 0 0)0E 0)0E 7 >)<? <=/</=/=< 8=)? 8=)? B=& $ = ;?#0';#+++#?+ 1)+E +(#<+0#(0<#(+;?()<E?()E +

7 **4%""9!49(.(%%(0&!&"?,, (.( (.(. "?" 9<;< L$F ;#(?<#000#000 ;<):E ;<)1E 9+00? L$F '#::'#+?;#(;+?)+E?)+E K+0;' K "G$ <#'?'#+<;#000 :)(E :)(E K+0;0( K "G$ ;#<';#;;#000 +)(E +)(E K+0<; K "G$ ;#;?<#1<1#?:? +)<E +)<E (.(%,A <=/</=/=< 8=)? 8=)? %(0&!&"!!%!!.'!**4%""$( 4 F $" ;0 "" " # " # G F $ = " # $ "&= G$$) C "" FF&F/ 0#0E "&= G$$ /* - /*!(.(#!!%$#4#"?($*5!&(.(%$H,,!* 9*) *4%$#!$ 0%!4$% $"= F ""#G $*#" " F= "$FF$$= ;0<2)9$ " F # H $ $ "* $$ $ "$ F )"*$F F#$$ = #G= F F F&=) F & &" # "G BK """ F= & " " = F "# " $$H &* " # & G* " F= "$ ") $ "$ ;00? ;00 FF G= * $" &G$#H =$ AF# G# &$ "$ " "# " H = " ) H = * G= = F= "$& # $ 9 * H = F " F )"*"$F <E2 F# &$F $ "" #& G"A"" F)!"0" " = $% "G$# "* " A "F FF HFF= G"A #! $"#F F&=G <0 =$"# )** F "" $"& G"A =G$ #F "G$"""9 )** F# "$ $" &= $ &H$F) (

8 !,!!##(*4" 0!!!5!4 0"!#($&',!$ B" *4""! B" 3!,!* "*3<) ) G!!.' "*3<) )N G *4".'& "*3<) )$G &',!$ B" 3."$ (F!,", "*31 )- HFF 1!%%9'("0',!$ &)= $AG) G$G G$H&"G$ $$! "" ""G") #$!#!%# ""! <#'':#;:#'<0 6#(&I!!%$#4:"; B/=<=/</B * F "" G" "$"* ** * G" H * F = G$""CBNBM2"=) /$ D#$ &,( I(0%!4$ ;0<)0)< +#(<;#0#1(' )<'<?(1 ;0<)0;);? +;#01?#''(#';< )<':111 ;0<)0<);' +<#'(:#:0;#;(: )+01' ;0<)0+)<0 +(#<(1#<(1#<?: )+0(+;: ;0<)0()< +1#0(#?++#1'+ )+0?1+ ;0<)01);? +?#1<:#11<#+;( )+000 ;0<)0:)< +?#:;+#?(?#+;? )+<(+' ;0<)0?)<0 +?#'11#+0(#'<' )+(:< ;0<)0')<0 +'#<+?#+;#++< )+::< ;0<)0)< (0#(:#?''#1(1 )+'<:' ;0<));' (#(+#:<;#0:+ )+;0(:' ;0<);)< (<#+#1?:#;' )+;11; 1

9 75%!.&#"!#!$9!F!(! K" * F! " 3! & E! ;00:);)< +;#;<+#;0(#;? )0?0;1' ()++E ;00?);)< <<#?#(<(#(< )+:+( 1)+E ;00');)< <'#0;+#<'?#+'' );<;: :)+E ;00);)< +;#'+'#(;#?:< );:(?' <)+'E ;0);)<0R +;#+;;#0+#;0: )<;;?( <):(ER ;0;););?R +#;?0#11#(:' )<??'1+ (#00ER ;0<);)< (<#+#1?:#;' )+;11; ;)<<E R/F#"& AG #&G$"GF=G #&) ''(2) #($%F*4!"$#!",,#($%F*4! = FFH$)!"!4%#($%F*4!)* = $H$)!!$H,"",#!%#%/!$!( 5&0%%""4/"0%!#!%#!!$H,"",#!%#% =$$*G/D H$= "$F,." ) =O$=/D#""N" *>") = $"*=G/4 K") = FF = "* /C" *) =%F FG= "" ;0<2 ")!(5&0%%""4/"0%!#!%#/*4"0%($#& 8>, 42CB22'3;0< "A &"" ;0<) " +2= * "G*G ") 8>, 42CB221(3;0+ "A &"" ;0+) " 02= * "G*G ") :

10 !!#!!!!%! ;0( ; ;01G < $"9$%G +, ( G 1 *;)9$%G : *<)9$%G? *.=9$%G ' 0 K.9$%G ; D00 4 < D'0 + 4;).=9$% ( 4.=8"9$% 1 $G : CF? "S9$%G '.= ;0 84 ; ;; 58'( ;+ >G ;( DB ACFG ;1 DB ;: DB A4G ;? DB& ;' DBK A4 <0 DBK"MFCF < DBBBM <; DBBMFCF << DBGM <+ DBF=KCF <( DBF=M <1 DB.8 G <: DBC A48" <? DBC <' DBCF2B*M +0 DB9 $G + DB$ +; 8?

11 3%#G4(*(%0! #(5&!%4""5%$ #(5&$*""5%$ #(5&!%4""%# #(5&$*""%# < = > B *&&$" " AF*) A T * "" "& & " T H $ % $&* * GF= " G") H "3 $ $" "# $"" = * &) $ $* G" ) " " F F&=# &$ F 2 &"A# "2$" G).F $&"" = ) = G# &$ G$"$$" & #<0" "# $== " $" F ") H$ G$ F= <0 $ "G # = ).F ;<) U ;! =."G* " G")="*$ G# =#$" #& $"") *0%%""%#!$/$!4$0'%#G4(*$&A N" "/ " $= "#! $ $ FH FF " &# * "" $" G= F $ 3$ $""& $ ) 4 "/ & $ = 2= # "* $ =G# $ = $ **G" = FF F &#"G $ % & &) = # & $ = "*$ $ $ # # "* "# "$* = " F= =G) $$ " " "&* G "$$ # " "" G # = $ G$ F &&) "/ = HF " $ &" * $$= ) $A"$$ "# &$ H$# $ A & $ H# $ "") = "/ **G" = FF N= HF "" G ") = $&" F " =F $)FH $ "" "*="&& $ ) =%F "/ = $"" "#* # $ #$=$ # HF G$ " = $" ) = $ = * F =" # G" H = " G" $) = H$$H""* ") = %F & H $ "$# &# FHFF= $ "" *= "&& $ ) #;0+)" ;() =>) '

12 KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: Internet: +36 (1) (1) kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a (továbbiakban az Alap ) mellékelt évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december 31- melyben az eszközök E Ft, a tárgyévi eredmény E Ft nyereség s az egyéb magyarázó A s lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. ennek az éves beszámolónak a véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az beleértve az éves beszámoló akár kockázatok ilyen felmérésekor az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából körülménye vonatkozóan véleményt mondjunk. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák prezentálásának értékelését. véleményünk megadásához. Vélemény Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a december 31- jövedelmi hel KPMG Hungária Kft., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Company registration: Budapest, F városi Törvényszék Cégbírósága, no:

13 Elvégeztük a mellékelt évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, az Alap nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a évi üzleti jelentése a Alap évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Budapest, április 25. KPMG Hungária Kft. Nyilvántartási szám: Agócs Gábor Partner Mádi-Szabó Zoltán Kamarai tag könyvvizsgáló Nyilvántartási szám:

14 #$!" %&&' ($ &)&*+$,-./0)&1, 2, $+& 4+'0.20&&2 (3

15 ($ &)&*+$ 546#78 2, $+& 546#78799:;+0< ' = 7$+:< 0 $ +$ 7$+ ;0& *0"$+ ' ) $* >99:2< $,!"#$%&$' () $ $ $ $% * (++( $' $1 $2, (++(( -./0/#$1&$2 () $> $= #$:&*$&**&*, () *5,1,5:', $ **2512, $: * / *5,1,5:', **2512, *$, / ( #;) ** %.</-+(( 44/ ( -./0/ *, ' (-/ ( -./0/ *% *' *1 *2 *> *= *:,$,*,,,%,',1!"#*'&*1 () %$52,:51:= $ '15%'$51$' * (++( %$5'=%5,,2 '15,$=5*=%, (++(( -./0/#*2&*> () *'25%>, $ *%,5%,* ) **'5:%% $ 0) 0 %*5'%: *%,5%,*?866#*:&,$ () :5=$,5*=' =52,%5**% * // :5=$,5*=' =52,%5**%, 75-0( -./0/ % ;+&'&A00:22?2,< -., * =*52%1, ( #;) $ B =0C"$$$&C9 '9 %$ %* %, %% %' %1 %2 %> %= %: '$ '* 7 () %$5**$5,=> $ %>51'15',* ) -0 0< -E( *52$$5>>251$, *5>,,5,$=5:$= 0) - (0< -E(#;) ;*51>$52225,*1 ;*52='522%5'=> F879"#F8?678G?H)#%*&%,&%%&%' () **52:>52'' $ *15=,'52=* ) - (0< -E0 -(./0/ ;*5,'>5,'% *5>:,5%%2 0) ( -./0/( *'25%>* *%,5%,* ) *$5=1>5=': *,5>:=51*> ).-( *5:'$522> *5*$*51$> %$$ 8 I"J98K J68988L8 $ $ 67B98K J68988L8 1'5%%: >'%5$>= M969B?8D9D68988L889M96?N688 3 (;+&'&A00,-. -., G66H=GDE==7=7!:2?,?,?< N+ 5,$*'+(--,1 I N+

16 ! /;19,! *9,!!"#"$%&'()*%+,-./0 -.1 " " !" # # # # $!$! #%& %&! % # # #! # # '(" # # ) #%% # #&# *+,-./0#1-2343/& ( *+,-./0"4,-:.;.4<20

17 )*":&-;<=%">>&)>" "!!!=>!""? $!?!!!? " '("!? "!! '("! A"B""?????&?%??!" $!$!!=!! $! "C>B"!$C BBA! ="!(D '" *+,-./0#1-2343/& ( *+,-./0"4,-:.;.4<20

18 Budapest Pénzpiaci Tkevédett Alap I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapot a Budapest Alapkezel Zrt. kezeli és képviseli, amely 10 MFt jegyzett tkével október 12-én alakult. A Társaság üzleti tevékenységét ténylegesen október 12-ével kezdte meg. A Társaság alaptkéje a mérlegkészítés idpontjában 500 millió forint. Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193. Cégjegyzék száma: Közzétételi hely: Az alapkezel képviseletében az alap beszámolójának aláírására jogosultak: Szendrei Csaba 1074 Budapest Vörösmarty u. 18/b Pázmándi László 1037 Budapest, Gyógyszergyár u. 38. Habsz Dániel 2440 Százhalombatta, Erkel Ferenc körút /12. A befektetési alapnál a könyvvizsgálat kötelez, melyet a évben KPMG Hungária Kft. végez. A könyvvizsgálatért személyében is felels személy: Mádi-Szabó Zoltán (Magyar Könyvvizsgálói Kamara ). A évi beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díj bruttó Ft. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felels személy: Neve: Ivanov Emil Lakcíme: 1148 Budapest, Csernyus u. 70. Regisztrálási száma: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Számviteli politika A számviteli politika f vonásai Az Alap számviteli politikáját a számviteli törvény és a befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) kormány rendelet alapján alakította ki Az Alap ketts könyvvitelt vezet, éves beszámolót készít, melynek része a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészít melléklet és a Cash flow-kimutatás. Az Alap eszközeirl részletes nyilvántartást vezet, az értékpapírok értékelése az Alap kezelési szabályzatának megfelelen történik. Az értékpapírok nem realizált árfolyam különbözetét a tárgyévi eredmény nem tartalmazza, az közvetlenül a tkenövekménnyel szemben kerül elszámolásra. A deviza, illetve valutakészletek átértékelési különbözete a tárgyévi eredmény nem tartalmazza, az szintén közvetlenül a tkenövekménnyel szemben kerül kimutatásra. A befektetési jegyek napi folyóáron kerülnek eladásra, illetve visszavásárlásra. A forgalmazás névértékben az induló tkét, a befektetési jegyek névértéke és folyóára közötti értékelésbl adódó

19 Budapest Pénzpiaci Tkevédett Alap különbözet a tkenövekményt változtatja. Az összehasonlíthatóság elve érdekében a mérlegben és az eredménykimutatásban az elz évi adatok a rendelet elírásainak megfelel bontásban szerepelnek. A beszámoló szempontjából lényeges és jelents hiba Jelents hiba - ami szükségessé teszi a háromhasábos beszámoló elkészítését - az a hiba, melyet ellenrzés vagy önellenrzés tár fel, és beszámolóval lezárt évre vonatkozik, a hibák és hibahatások eljeltl független együttes értéke pedig meghaladja az ellenrzött üzleti év mérleg-fösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. A valuta és devizatételek évközi elszámolásának módja Az Alap az évközi valuta és devizatételeket az MNB által közzétett a gazdasági esemény teljesítésének napjára szóló devizaárfolyamon számítja át forintra. A valutában és devizában fennálló eszközök és kötelezettségek év végi értékelése Az Alap a valutában és devizában fennálló eszközöket és kötelezettségeket az év végi értékelés során az MNB által közzétett a mérleg fordulónapjára szóló devizaárfolyamon értékeli. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések: Követelések a befektetési jegyeket forgalmazó bankokkal szembeni, követeléseket tartalmazzák. Az értékpapírok állományának összetételét külön kimutatás tartalmazza. Az értékpapírok záró állománya az év utolsó napján érvényes árfolyamon lett értékelve. A saját tke induló tkébl és tkenövekménybl áll. Az induló tke az alakuláskori és a késbbi forgalmazásból származó befektetési jegyeket tartalmazza névértéken. A tkenövekményt az elz évek és a tárgyév eredménye, valamint az értékpapírok és a befektetési jegyek értékelési különbözete teszi ki. Az aktív idbeli elhatárolások összegét lekötött betét kamata adja ki. A rövidlejáratú kötelezettségek összege a tárgyidszak végén beérkez, de pénzügyileg még nem rendezett költségszámlákból, valamit értékpapír ügyletek kötelezettségébl tevdik össze. A passzív idbeli elhatárolások a tárgyévet terhel idarányos költségeket tartalmazza. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés: A pénzügyi mveletek bevételei a tárgyévben az értékpapírok és lekötött betétek után kapott kamatokat, valamint a kapott osztalékot tartalmazza. Az elszámolt mködési költségeket külön táblázat részletezi költségnemenként, a kimutatás a tárgyidszak végéig pénzügyileg rendezett összegeket is tartalmazza. A fizetett, fizetend hozamok a befektetknek járó, tárgyévre idarányosan számított összeg, melynek a kifizetése, jóváírása a tárgyévet követen válik esedékessé.

20 Budapest Pénzpiaci Tkevédett Alap Egyéb Az Alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft, azaz egy forint. Az Alapnál származtatott ügyletek, kölcsönbe adott, illetve kölcsönbe vett értékpapírok, hozamra és tke megóvására tett ígéret, kapott és adott fedezetek, biztosítékok, óvadékok, garancia- és kezességvállalások mérlegfordulókor nem voltak.

21 !"#$ % &'('&)*' +&(+' ',-./0 1,23-1!45!46 "!"#$!

22 7 A,-3, 3!"#$ "##$ % & '( 8 5 9!"6!6 %: '(&;<( =&+7(

23 * A3 1D E,-D 1.!"#$ )*+*#, $ -.$%*+*# 96B C!"B %# < < -? E,-D 1.!"#$ /#0$$12 (( &(( 34+ $44# & "% C!"B %# (*&77) ;*7&<;=

24 ( 11F3--,,G 33-3 >,!"#$ &,66"68! #$5 %# % %: < +;'&(*( A3 1D E,-D 1. 1H, 3-3, -? E,-D 1. 1!"#$,6"6! "% C!"B %# % %: < <

25 01 "#$ %&'.&/.$" !!" # #!" $"%% # & "$"%%!!"! '"( ()*+, - " +, "#$ %&' ()*+), )()- ()*-)(* -)+)." ( "",!!!!/

26 --./ !"!" #$%& '"! ("!'!"" #$ %&'()* +&',%+

27 ,-./ ,4!" #$%!%#!"# $ %&'(%&)(* %&+%'&%%

28 %,-./ % ##&'!" #$%(&)(#!" 678 $ 9 9

29 )*+,-. *+/.-0*!"##$%& '"!$()*+, -.%$"! )*+%$ /.!$!!! "#$"#%&' "#((%#&"'

30 *:;<4 *=4&158*!"" #$ % &!#!'!( #! "!)! % *%+ %%' # #%" %+ %,%"" )# - %.("/ " + )0

31 65748IBJ7CK4L9 575*:7I344J639M B 5) 9 *1&5 50%"% C! # %D >?'>'>? >?'?E'A FG'HG % %D >>'AGF'??? >>'A>'AG >>'AG>'HA 3+% %D ; 5)! %D 'A?'?

32 %6%89&! " #$! %&'(( % )*+,)- 0,1- &*+*+4%&' 6$,$-./!.!/ 2//3.!5 / *+47*8 $ 9! :;)&"& &))0'<&: ;*=',>- 9=!?+,7-? 1 > 9=.! A5> ( "(.B.B > +( 1*7* B335B A> :77* :7+*47* :7**+$ B > &*+$7*C7* B3.252 A> 9=/! #,7-9=5! B>! " ##$ %&'('( )$* 99=! 1+4,7- //5 > 99=.! &*+$7,7- B2B. > 99=/! B> 99=/!! DE/847F,7-99=/=.! > G!./!!. 5 5B> 1?!./!.!.3 / /> H)%+!./!.!/ A> H)%+!./!A!/ H)%+!./!! > 99=5! '(,7-6 % 99=5!! I(,7-?J1 5/A5B3 A3> 99=5!!! 25> 99=5!!.! :*+,7-?J B> 99=5!!/! &*+$*+$!,7-99=5!!5! :K7(,7-99=5!.! <4*+$8+*(! 2 /> 99=5!.!! )$,7-99=5!.!.! :K77+,7-99=5!.!/! )(K,7-2 > 99=5!/! G+,7-99=5!/!! )$,7-99=5!/!.! :K7+,7-99=5!/!/! )(K,7-99=5!5! L4*,7-99=5!5!! )$,7-99=5!5!.! )(K,7-99=5!2! *+,7-99=5!2!! )$,7-99=5!2!.! )(K,7-99=5!B! :4*+,7-99=5!3! G,7-99=2! > % +,!!-, ##$ K*+77$77$(8*4* $(4***4! "#. /01 ".+$

33 F&G 462H "#. 1 % :;< => A, 0;0 )*++,$+$(8K-M &4M /! &(M 5! &K7$7M 5B/3 /./. 2! #8K7$7M B! 9*$(+M 77+M A! 1*477+M G7C7*+M /B5 ($8+M //3A /53 /! ($8+M /B 532 5! 'K7$7 5B/3 /./.? +A"# 0;0 * "!.,! A,!,-!+ 2 9*$ B 9*M 3 '($ 23A/A2/A A '($M :8M 4B;0: A" 0;0 * A"!,.!#+ #!,,!.. *+$./ /AA *+8 B55ABB //A23A.2?77M.B?777.3?77 C 98'%&'('( CD62'D& ) E E 0;0 * A!#-!-" A!!# &1) &1).5!.2!!?!!

34 ? %IJ%'%K D6 4< 0 4< )4* 8%9 0 8%9 )4* = '(./!.!/ 52/52/25. /./.BB5 G&H./!.!/./!.!.A 'K7$7$4./!.!/.3.BA//B./!.!.A.3.BA//B 'K7$7*+$./!.!/.2A2A./!.!.A.2A2A 'KK7$7G./!.!/./!.!.A 9;B;0./!.!/,+!.,#!+#.!+,"./!.!.A,+!.,#!+#.!+," # #$!=?J1./!.!/ A2//.A "44./!.!/./!.!.A "77$./!.!/ A2A../!.!/ -!#,!,!,#./!.!.A -!+!-+!. A! #.!- *+*$47./!.!/ -"./!.!.A #!+"! -" B L /:;0:./!.!/./!.!.A # # 0(4./!.!/ 3 M:;N./!.!/ A#!+."!-#./!.!.A # A#!+."!-# :7+*(./!.!/ A5B./!.!.A A.B. 1K*+(./!.!/.5AA./!.!.A /./3BA "(./!.!/./!.!.A.B.BAA.B.BAA *+$./!.!/ AA3./!.!.A 2A5A (./!.!/ 52./522./!.!.A B L /:;0:0./!.!/ A,-!.+! -./!.!.A A!,!-" "!-."!, $7*./!.!/./!.!.A '$4447*./!.!/ B3.255A.../!.!.A *+*$47*./!.!/./!.!.A 5B/2A 5B/2A./!.!/ A! "!#./!.!.A A,!-!#+" "#"!++!#" 8O ; ) 4* +.!.#! ##!,, +.!,!-! " ""-!,.!.,+? M< );L*.!+,+!,"#!"#.!.!+!# + +!,,+!"++ %< L? M< ; )4L*," +," A####" %; )4* "4(8747$*+*07+( $4$$$$448 NNNNNNNNN"$ )***)4+K 77$$$7*)****+K*+$47(! NNNNNNNNN NNNNNNNNN47:0$+**4,G=$*-7*( $**+8 NNNNNNNNN477+ "4( ($4$ 77!

35 !"# "#$ #!%$## &'!! &'!!%$## ()*$+,! "#-./0+0 " #$% 1*0 &" #++* ''()*+),-.$ "/0)0+123'(! "#-*#!* 45 "$)$$ 6457 / 45 89*450000:0;:<< "# # =>) <? # B$ "$* 0( #8 "$:) 2'3!!%+#, CD4$"C) <' " +## #-0 ;#;(E ""##0 # &" * C"# $# " "" *# " $&* & "*# = $" F) " "" "$ "&* "$ "$# = F $%GF = F G"A &" &* * FF# "G$# "F# $ # & *) " 0##*4/ )$/#0. #4/ 0%3+0 &" ** C" $ " " $ # F G"A FF "G$# F! = = "G) $" G"G# "" &"&= $ $ % " " "" $ "G" $# H&F" &") ="G $F =/&*)

36 5%3$ *+.#'# /$ = " "& & $ =! 5%3$ *+ 3,,&"&* ;?#0';#+++#?+ +(#<+0#(0<#(+; $$ 0#0+#'?0#:?;?#:'(#?(#1<' B$ FF <#;+?#(':#;1: 2??<#;00#'0 6 ' +#<(1#0;;#;<< (<#;(<#(+#'' IG* "*F $ 2:(#+0(#1(+ 2#+1:#?1;, ') +#;?0#11#(:' (<#+#1?:#;' /$#3*$ $"= F ""#G $*#" " F= "$FF$$= ;0<2)9$ " F # H $ $ "* $$ $ "$ F )"*$F F#$$ = #G= F F F&=) F & &" # "G BI """ F= & " " = F "# " $$H &* " # & G* " F= "$ ") $ "$ ;00? ;00 FF G= * $" &G$#H =$ AF# G# &$ "$ " "# " H = " ) H = * G= = F= "$& # $ 9 * H = F " F )"*"$F <E2 F# &$F $ "" #& G"A"" F) "#4/ 4 " = $% "G$# "* " A "F FF HFF= G"A #! $"#F F&=G <0 =$"# )** F "" $"& G"A =G$ #F "G$"""9 )** F# "$ $" &= $ &H$F) 1#$$70)4/ 0'!#* &)= $AG) G$G G$H&"G$ $$! "" ""G") +)*$8%3# 4*+ ""#4 ''+)*$8%3# = FFH$) ""#4#!3$+)*$8%3# 9!!% = $H$) ; +),

37 ""# #*: '44 '!!+#$+$.!#*"#) ;,/$$443.4/ $#!+#$+ ""# #*: '44 '!!+#$+$ =$$*G/D H$= "$F,." ) =J$=/D#""K" *>") = $"*=G/4 I") = FF = "* /C" *) =%F FG= "" ;0<2 ") ""#);,/$$443.4/ $#!+#$+.%34/$)*+, 8>, 42CB22'3;0< "A &"" ;0<) " +2= * "G*G ") 8>, 42CB221(3;0+ "A &"" ;0+) " 02= * "G*G ") #;0+)" ;() =>) <

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés !"#$%!"# $ " % KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére Elvégeztük

Részletesebben

! " #$ % & '( & '+) $ (

!  #$ % & '( & '+) $ ( !"#$%&'(&) *'+) $(!"# $ " % KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

! "# # $% &'!! " # $ " %

! # # $% &'!!  # $  % !"# #$%&'!!"# $ " % KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés Elvégeztük

Részletesebben

1 1 0. 5 7 0-1 / 2 0 0 7 PSZÁF engedély száma 2 0 0 7 / 1 0 / 1 1 PSZÁF engedély dátuma Alapkezel: Forgalmazó: Letétkezel: Budapest Alapkezel Zrt. Budapest Bank Nyrt. Citibank Europe plc Magyarországi

Részletesebben

1 1 0. 4 0 5-1 / 2 0 0 6 PSZÁF engedély száma 2 0 0 6 / 0 7 / 2 6 PSZÁF engedély dátuma Alapkezel: Forgalmazó: Letétkezel: Budapest Alapkezel Zrt. Budapest Bank Nyrt. Citibank Europe plc Magyarországi

Részletesebben

1 1 0. 0 9 9 - / 9 8 PSZÁF engedély száma 1 9 9 8 / 0 5 / 1 9 PSZÁF engedély dátuma Alapkezel: Forgalmazó: Letétkezel: Budapest Alapkezel Zrt. Budapest Bank Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. Budapest Nemzetközi

Részletesebben

K&H euró fix plusz 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap. 2013. évi. éves jelentése

K&H euró fix plusz 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap. 2013. évi. éves jelentése 2013. évi éves jelentése KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés Elvégeztük a Budapest Horizont

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (8086 Felcsút Fő utca 176) tulajdonosainak. Elvégeztem a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (továbbiakban Alapítvány)

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége vezetősége részére Azegyszerűsítettévesbeszámolórólkészültjelentés Elvégeztük a VTMSZ mellékelt 2013. évi az egyéb szervezetek

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés Elvégeztük a Budapest Abszolút

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest 2015 Alap

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest 2015 Alap ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest 2015 Alap Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C. Éves jelentés I. Vagyonkimutatás,

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft-ban A. Befektetett 0 65 661 191 979 370 0 191 979

Részletesebben

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint A 2008.06.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Magánnyugdíjpénztári ágazatának 2008. évközi végleges vagyonmérlegér l közzétett adatok Mérlegfordulónap: 2008.06.30

Részletesebben

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja évi. éves jelentése

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja évi. éves jelentése K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja 2013. évi éves jelentése Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a közhasznúsági mellékletéről Készítette: C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK A 008.0.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Önkéntes és Magáni ágazatának 008. évi gazdálkodásáról közzétett adatok az összesített alapján MÉRLEG-ESZKÖZÖK i

Részletesebben

JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft.

JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. : 1042 Budapest, József A. u. 32-34. B. lph. I/3. TH: 1042 Budapest, József A. u. 18. II/15. : 1-369-7555,1-369-6648. fax: 1-369-7555. e-mail:

Részletesebben

K&H ingatlanpiaci részvényalapok nyíltvégű befektetési alapja évi. éves jelentése

K&H ingatlanpiaci részvényalapok nyíltvégű befektetési alapja évi. éves jelentése 2013. évi éves jelentése Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 A K&H

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A Banif Plus Bank Zrt. részvényesének

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés Elvégeztük a Götvény Alap

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés ABanif Plus Bank Zrt.részvényesének

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014 Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

ÉVES JELENTÉS 2014 Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2014 Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C. Éves jelentés

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Az éves pénztári beszámoló elkészítése az Igazgatótanács feladata.

Az éves pénztári beszámoló elkészítése az Igazgatótanács feladata. Az Egészségpénztár azonosító adata: A pénztár neve: PRO V1TA Elso Magyar Kiegészíto Egészségpénztár Rövidítése: PRO V1TA Egészségpénztár Székhelye: 1075 Budapest, Károly krt. 3/a. Muködési területe: Magyarország

Részletesebben

Végleges Vagyonmérleg

Végleges Vagyonmérleg 22411825845701111308 08-09-008156 Kapuvári Ipari Park KFT 9330 Kapuvár, Fő utca 1. Végleges Vagyonmérleg 2011. július 14. Átvevő Kapuvári Ipari Park KFT végleges vagyonmérlege 1/2. oldal 22411825845701111308

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0.

Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0. A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár ezúton hozza nyilvánosságra a 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat a 2013. évre vonatkozóan: A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár (korábban

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap 212. évi éves jelentése Tartalomjegyzék független könyvvizsgálói jelentés éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) vezetőségi/üzleti

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS HUF Likviditási Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló mérlege Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Könyvvizsgálói jelentés 2016-2017 Könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatos változások 2016. december 15-én vagy azt követően végződő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata során kell

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Csodalámpa Óhaj Sóhaj Kívánságteljesít Alapítvány

Csodalámpa Óhaj Sóhaj Kívánságteljesít Alapítvány 1. AZ ALAPÍTVÁNY ISMERTETÉSE A Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesít Alapítvány 2003. április 14-én jött létre. A bejegyzéssel egyidben az Alapítvány közhasznú minsítést is kapott. Alapítója: Patzauer

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. Gránit Bank Betét Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló Mérlege Beszámolási időszak : 2011.12.08.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése 2010

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C. Éves jelentés

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez FÖLDES VAGYONGAZDÁLKODÁSI KFT. 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 1. E-mail: foldes.vagyongazd@gmail.com Iktatószám: 1335-2/2015. 7. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez a Földes Közmű Kft.

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Kötvény Alap

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Kötvény Alap ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Kötvény Alap Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C. Éves jelentés I. Vagyonkimutatás,

Részletesebben

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2005. január 31. vállalkozás vezetje (képviselje) 1 BALLA AUDIT KFT. K I E G É S Z Í T M E L L

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.30 22:39:34 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 6 2 Település: Budapest Közterület neve: Budapesti Közterület jellege: út Házszám: 180 Lépcsőház:

Részletesebben

6. számú MELLÉKLET A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI HITELESÍTŐ ZÁRADÉKOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK. PA Audit Kft / Tóth Péter bejegyzett könyvvizsgáló

6. számú MELLÉKLET A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI HITELESÍTŐ ZÁRADÉKOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK. PA Audit Kft / Tóth Péter bejegyzett könyvvizsgáló 6. számú MELLÉKLET A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI HITELESÍTŐ ZÁRADÉKOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK 1. oldal I. Előzmények - A feladat meghatározása Átalakulási vagyonmérleg-tervezetek felülvizsgálatáról az Észak-magyarországi

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C.

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés 11110077... BBuuddaappeesst tt BBaal llkkáánn uu... 1122... ffsszzt f tt...11. TTeel ll: : 226633- -2299- -0033 ee- -mmaai iil ll: : iinnf i ffoo@aauuddi iit ttl lli iinn ee...hhuu wwwwww...aauuddi iit

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest 2016 Alapok Alapja

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest 2016 Alapok Alapja ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest 2016 Alapok Alapja Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C. Éves jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Az AGORA Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot 1989. Június 5-i alapító közgyűlés jegyzőkönyve szerint 6 fő magánszemély

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Zenit Alapok Alapja

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Zenit Alapok Alapja ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Zenit Alapok Alapja Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C. Éves jelentés

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014 GE Money Abszolút Kötvény Alapok Alapja

ÉVES JELENTÉS 2014 GE Money Abszolút Kötvény Alapok Alapja ÉVES JELENTÉS 2014 GE Money Abszolút Kötvény Alapok Alapja Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C. Éves

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2015. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

"BOM a Magyar Sportért" Közhasznú Alapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. 2014. december 31.

BOM a Magyar Sportért Közhasznú Alapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. 2014. december 31. Közhasznú szervezet "BOM a Magyar Sportért" Közhasznú Alapítvány Egyszerűsített éves beszámoló 2014. december 31. Budapest, 2015.05.18 1 8 2 8 7 2 2 8 9 4 9 9 5 6 9 0 1 Közhasznú szervezet "BOM a Magyar

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG -. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG A beszámolóban szereplő cégnév:. Beszámolási időszak: 2015.01.01. - 2015.12.31. adatok egyezer HUF-ban SORSZÁM TÉTEL MEGNEVEZÉSE 2014 VÁLTOZÁS 2015 A.

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS TARTALOM 1., 2012. évi számviteli beszámoló 2., Kiegészít melléklet 3., 2012. évben kapott támogatások felhasználása 4., 2012. évben közhasznú tevékenység keretében nyújtott

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Bonitas Plus Alap

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Bonitas Plus Alap ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Bonitas Plus Alap Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C. Éves jelentés I.

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE Gyömrő Várs Önkrmányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámló (+,-) Előző évi auditált beszámló Tárgyévi költségvetési beszámló (+,-) Tárgyévi auditált

Részletesebben

Éves jelentés nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart

Éves jelentés nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C. Éves

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag

MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag Nemzetkozi Penzugyi Beszamolasi Standardok szerint keszitett Konszolidalt penzugyi kimutatasok a Fuggetlen Konyvvizsgal6i Jelentessel egyutt

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Euroforint Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap

Részletesebben

Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány

Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány 1 8 4 6 5 2 3 9-9 1 3 3-5 6 1-0 6 Statisztikai számjel Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány 6772 Deszk Móra Ferenc u. 2. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2013.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2010.

Kiegészítő melléklet 2010. Adószám: 14566534-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-09-124975 Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító Kft 2092 Budakeszi, Szél utca 25. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Hitelesítő záradék (igen/nem) *

Hitelesítő záradék (igen/nem) * Ügyfél neve Mudi Fajtamentő Egyesület 1 8 7 2 6 9 0 3 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Ügyfél címe 2377 Örkény, Vörösmarty u. 66 Mérlegkészítés helye Örkény adószám P K 6 0 4 0 0-2 0 0 9 18726903-9499-529-13 Cégjegyzék

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Torna Szövetkezet Cégjegyzékszáma: 05 02 000618

Részletesebben