Tiszaföldvár ésvidéke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszaföldvár ésvidéke"

Átírás

1 Tiszföldvár, V. évfolym. 5. s z á m. Vsárnp, jnuár 29. Tiszföldvár ésvidéke P o l i t i k i, t á r s d l m i, s z é p i r o d l m i é s k ö z g z g t á s i h e t i l p ELŐFIZETÉSI ÁRAK EGÉSZ ÉVRE 6 PENGÖ, FÉLÉVRE 3 PENGÖ, EGYES SZÁM ÁRA 12 FILLÉR. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP REGGEL. HIRDETÉSI D IJA I MINDENKOR ELŐRE FIZETENDŐK. Főszerkesztő DR. E R Ö D I-H A R R A C H T IH A M É R SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL TISZAFÖLDVÁR, LUKÁCS BÉLA-UCCA 12 SZ GYÖRGY JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA T E L E F O N S Z Á M 45. Elfjult mgyrok! Irt: D r. S z r k G y u l. Egy ngy német bölcs mondott: Elromlik minden z ember kezei közt. Pedig ez bölcs nem volt sötéten látó, mert zt is tnított, hogy z emberiség képes mostninál jóvl tökéletesebb emberpéldányt, z emberfeletti embert megtermelni. Mgyr fjunk méltán dicsekedhetik néhány olyn fiávl, kik világ színpdán is örökérvényű lkítást nyújtottk és eszményekké sugárosodtk. De mint múlt százd elejének ngy költője Berzsenyi ostorozt korcs utódokt, ennek mi időnek szomoru dicsősége, hogy létrehozott uj emberegyedet: z átlgemberi ltt lévő emberek torzit, kik mint rút fekélyek eléktelenitik történelmi nemzet élő testét. Sokn zt mondják, hogy nem mgyr mgból srjdtk ezek fel, hnem id e g e n t l jb ó l k iv rz o tt, u j fogllók, kiket jórészt kivetett mgából nyföldjük. Ebben sok igzság vn, de nem fedi teljesen z igzságot, mert z idebent botránkozttó és odkint nemzetgyilkoló szélhámosok között, feles számml vnnk elfjult mgyrok is. A ngyvárosok sikátoribn meriki izü gzságok soksodnk. A hivtli visszélések, idegen pénzek eltuljdonítás, jóhiszemüek vgy tudtlnok kifosztásár, már egész uj iprágk (nem szószerint) lkultk. A mgs polcon ülőknek folytonos és már émelyítő dicsérgetése, kik ugyn, csk szigorú kötelességüket teljesítik, melyért megkpják rngot, címet és jó fizetést, de tlpcsókoló hódolt nem jár, már csk zért sem, mert z távol áll z egyenes és becsületes mgyr természettől. Nem is olyn ritkán pedig, mikor hivtl lejár, olyn undorító visszélések derülnek ki z égig mgsztlt urkról, hogy még jó pár év múlv is fojtogt bűze. A történelem bizonyítj, hogy z igzi ngyságot sohsem jelen, hnem z utókor hivtott megá llp itni és szentesiteni. H ez z álláspont voln urlkodó, kkor nem kellene mitsem ország-világ előtt, Lski-Lővy Mózesek és hozzáhsonlók érdemkeresztjéért szégyenkezni, egészen porig meggörnyedve gyomrotkvró pnmszgok mitt. Egyik képviselő leleplező beszédére megbotránkozás mellett élénk derültség is keletkezett. Mi képviselő urk nem derültünk fel, még kétségtelenül szellemes megjegyzés olvsás után sem, mert mire odáig jutottunk z olvsásbn: kezünk ökölbe szorult, szemünk villámlott és fogunk csikorgott, hogy ilyen éleslátássl válogtnk ki embereket (?) mgyr nép nygi és lelki kincseinek sáfárlásár! Régen lejárt mgát már bús mgyrok m megállpítás, hogyh dott z Isten hivtlt, észt is d hozzáj; ész nélkül csk bolondok hjóját lehet kormányozni, de nem közérdekű hivtlt betölteni!... Tudom, hogy nem kedves szórkozás szennyesek kiteregetése, de nnál dicsőbb z feldt, hogy szennyesek vkitó fehérre mosssnk s np sugri mjd rgyogór simítják s vállunkról ugy hull mjd lá, mint királyi plást ősi hgyományoktólmegszenteltredője. Tűnjenek el börtönökben vgy leglább közmegvetés hullámibn, z Elfjult mgyrok, kik mint hivány élősdiek gyen b ö r t ö n ö k b e n gítik lssnként felüdülő nemzet testét. De közélet kis ptkányi is osonjnk tov. Azok, kik előtt semmi sem szent, csk mit megmrkolhtnk és zsebre rkhtnk, semmi sem jó, csk mi z ő egyéni hsznukt Szülőföldem. írt: Dobos András. H ol Kárpát forrón ölel, Kicsi flut százt ezret, lelkembe mr fájdlom, H vágym odvezet; M ert e föld szülőföldem, Vdvirágos, ékeszölden. H ol felhő terhes gonddl Ráborul hegytetőre, És lombnk jégszeméből véreskönnye, Az föld szülőföldem, V d irágos, ékeszölden! Hol ptk csörgő kedve Dlt fkszt mdárjkon, Hitevesztett szellőszárny Nem dúdol régi hngon, Ott vn z én szülőföldem, Vdvirágos, ékeszölden! Hol hrngkondulásr Felfigyel hervdt fűszál, És z im z Istenhez M inden jkról gzdgon száll, Ott vn z én szülőföldem, Vdvirágos, ékeszölden! M essze innen, messze tőlem, Hol egy öreg temetőben Az nyámnk porát elző Korhdtkereszt ledülőben, Ott vn z én szülőföldem, Vdvirágtól ékeszölden! Hogyh írok bús levelet, Ki csókolj, ki öleli? Székelyhzám, csk még te légy Fáklyfénytől öröm teli! Hdd lásslk szülőföldem, Vdvirágtól ékeszölden! És én kkor leborulok Szentörömmel mint egy gyermek S rögkebledből felsikolt z Anyiszó: J ertek, jertek! Látlk-e még szülőföldem, Vdvirágtól ékeszölden?! Annus árván mrdt. Regény, ir t : Simándy Mári. Egy szárz gly letört vlmelyik fán, bizonyosn rr telepedett voln rigó. A ngy, Ünnepies erdei csendben tisztán lehetett hllni szárz gly csörrenő földre esését. Ferenc báró dobogó szívvel sietett most már közelben terjedő tisztás felé. Gyermekkori, drág, bohókás emlékek rjzoltk fejében és lelki szemei előtt megelevenedtek későbbi, már serdülő éveiből vló képek. Mikor már őt is elvitte édespj egy-egy őszi vgy téli ngy vdásztr. Szeretett már kkor is vdászgtni, de minden lklomml könny szökött szemeibe, mikor terítéken látt ngy tisztáson zsákmányt. Különösen szelíd, nyitott brn szemükkel bámuló, mozdultln őzikéket sjnált. Már Ott is volt tisztás szélén és egy ngy tölgyf derekánál jó helyet keresett, honnn mjd z ő kedves, öreg szilfáját le tudj rjzolni. Mjdnem felkiáltott meglepetésében, tisztáson zöld fűben ngyszámú fehér libusk legelészett és z öreg szilf ltt egy lány á llt... Lány?! Tündér tlán, vgy erdei boszorkány? Mert vnnk ngyon szép boszorkányok is. A huszár tisztek tudják ezt legjobbn. Megállt. Lélegzetet sem mert venni egy ideig, nehogy elrissz leányt. Elővette vázltkönyvét és rjzolni kezdett. Keze remegett és szíve vdul dobogott. Hogyn rjzoljon ő kontár le ilyen csodáltos szépséget? Sugár, rányos termet, rnybrn hjkoszorú fehér, mgs homlok felett. Egyenes, kicsiny, de nem pisze orr, szépen iveit piros száj és lmvirágszin rc hosszúkásn gömbölyded, és most felnéz, sötét szem, melyben két csillg rgyog!... Most kinyitj száját, jj, gyöngysor fogk, de mitől fél, mért remeg, most elsikitj mgát s kővetkező pillntbn egy fitl férfi ugrik le szilfáról éppen leány elébe és két erős krjivl átöle li... Ferenc megdermedve áll, mjd el neveti mgát, zt hiszi játsznk fitlok, mint ők régen Tibor öccsével. Erre igen lklms z öreg szilf számtln jó, görcsös krjávl. De nem, ez nem játék. A lány kétségbe esetten kiáltoz: Hgyjon, ne ne báró ur, legyen esze!... Hát igy vgyunk? gondolt Ferenc, hiszen z z én drág öcsém...

2 2. T ISZ A F Ö L D V Á R É S V ID É K E jnuár 29. szolgálj, kik már eleve tiltkoznk z ellen, hogy z ő bőrüket vágóhidr vigyék, még h hz jólétéről vgy becsületéről lenne is szó. Akiknek mihelyt közérdek, már megsiketülnek fülei és nem látnk szemei, kik csk zért ellenzékiek, mert igy jobbn lehet szót fecsérelni. Akik bevált intézményeket állndón ócsárolnk, hogy egyet megnevezzek: levente intézményt, melyik pedig háború utáni lkultok között, rengeteg erkölcsi és Február 5-én Cselényi József, Rádió legnépszerűbb mgyr nemzeti értéket képvisel, mert z iskolából kikerült ifjkt z emberré levés nehéz utján vezeti. Akik urs- kodni krnk, de munk nélkül s hivtlt viselni, de felelősség nélkül; z állm védelmét és támogtó szerveit hsználni, de dófizetés nélkül. Emeljük fénylő tlpztr z igz mgyrokt és kövessük őket, de tpossuk el z elljsodott gyászmgyrokt és eljön szebb mgyr jövő. dlénekesének mgyr nót-estje! Beszélő szám ok. Némedy Zoltán közigzgtási s. jegyző ur szives előzékenysége folytán sikerült megszerezni z lábbi értékes népmozglmi dtokt, melyet bizonyár minden tiszföldvári olvsónk érdeklődéssel fog olvsni. Nemcsk gzdsági, pénzügyi, hnem sjnos, népmozglmi tekintetben is rosszul kezdődik z 1933-ik esztendő. Ennek bizonyításár szolgáljon z lábbi kis kimuttás, mely három esztendő első hónpjánk népmozglmi dtit fogllj mgábn: jnuárjábn született 25 gyermek, házsságot kötött 9 p á r ; jnuárjábn született 21 gyermek, házsságot kötött 6 p á r ; jnuárjábn született 14 gyermek, házsságot kötött 4 pár. Pár ugrássl fánál termett és glléron rgdt Tibor bárót, mert bizony ő volt, ki huszonkét esztendejének minden féktelen füzével ölelte, csókolt lányt, noh már jó néhány krmolás éktelenitette z rcát. A hirtelen meglepetés gyáv mozdultávl eleresztette lányt és hátrfordult. Arc, h lehet még egy árnylttl vörösebb lett és kicsinylő hngon mérgesen odszólt bátyjánk: Te vgy? Miót csptál fel erénycsősznek? Hiszen Annusk nem hrgszik miért megölelgettem, de prsztlányoknál z szokás, hogy sivitsnk, h udvrolnk nekik. Ne szónokolj, szégyeld mgd és menj in n e n! Rögtön in d u lj! Tibor gúnyosn meghjolt és még gúnyosbbn m ondt: Sok szerencsét Ferenc, látom irigy vg y! Mjd én máskor ügyesebben ugrom! No Isten veled. Pá Annusk, rosszt ne mondjon rólm... Igz ni, de te hogy tláltál ide Ferenc? Kerestelek, hivni krtlk éppen ide. Mjd otthon estére számolunk. Most menj! mondt most már ellentmondást nem tűrő hngon Ferenc. Tibor mégegyszer meghjolt és eltünt fák között. Ann z erdőkerülő szép fitl lány remegve, de érdeklődéssel nézte földesur fiát, kiről eddig csk beszélni hllott, de nem látt. Ferenc báró szintén szótlnul állt és bámult, mint egy gimnzist fiu. I gy közelről és felindultn még sokkl szebb volt lány. e 8 e e o H össze hsonlítjuk fenti szám okt, úgy zok meglehetősen zord képet muttnk és évek első hónpj között úgy születések, mint házsságkötések között óriási, mjdnem 50% -os eltérés muttkozik. E számok z erkölcs és méginkább nyomor, jövőtől vló félelem ijesztően beszélő számdti. Miért nem születnek gyermekek? Miért nem mernek házsságr lépni z emberek? Bizonyár nem zért, minth gyermekszeretet kihlt voln már z emberiség szivéből; s bizonyár nem zért, minth már egymást szerető ifjú lelkek nem volnánk. Egy ok vn, mely mindent mgábn fogll, mely mindent megmgyráz, mely részben elitéi, de ngyobb részben felment: ez mi kor lelke. Ebben benne vn hit, megngyobbodott hitetlenség, helyenkénti vgyonféltés, szemben nyomorrl és még számtln erkölcsi és korképi tényező, mely bennünk is meg vn s mellyel lépten-nyomon tlálkozik z ember. Mi lesz úgy községünkkel s z emberiséggel, h többi hónpok is ily nyomorúságos számdtokt szolgálttnk m jd! Némi vigszt csupán hlálozások rovt nyújt jn uárjábn elhlt 11 egyén, " Az egész népmozglmi sttisztikánk ez z. egyedüli örvendetes számdt. Mint fentebb, úgy itt is, h jnuárjávl hsonlítom össze hlálozási rovtot, közel 50% külömbség. E közül ht elhunyt közül 1 öngyilkos volt. Olyn csodáltos volt még levegő is körülötte, minth nem földi lény lenne. Édes melegséget ársztott mgából és mindmellett, minth hüs ngylszárnyk lebegték voln körül. Mindketten pillntokig z ltt vrázslt ltt állottk, melyet eddig senkinek világon megfejteni nem sikerült. Ezek zok pillntok, mikor két sziv és lélek között megindulnk zok láthttln villnyszikrák, melyek mégis egymásr és od tlálnk, hov küldőjük önkénytelen, szinte öntudtln és önkívületben szánt. Ezek zok pillntok, mikor egymásr tlál két sziv, melyet végzet egymásnk szánt, egyszóvl ez z igzi szerelem!.., Köszönöm, hogy megmentett szólt először reszkető hngon lány. Ferenc is mgához tért kábultból: Mitől kislány, z öcsémtől? Igen. Még igy sohsem rontott rám fitl báró ur. Jj Istenem, mi lett voln, h nincs itt méltóságos ur? Semmi Annus. Erős lány mg, dott voln még egy pár jó pofont neki. Hiszen igyis tudom, édes pám keserüli meg, hogy összekrmoltm z rcát, de minek is bánt mindig, jj nekem, biztosn felmondnk pámnk. Sirv fkdt lány és két kezébe temette rcát. Ne sirjon. Jöjjön hz vezetem. Merre lknk? Itt z erdészház mellett vn kerülő lkás is. Én kerülő lány vgyok, Fehér Ann. Szolgáltjár báró urnk mondt lány még mindig sirv, de zért csinosn meghjolt fitl ember előtt. (Folyt. köv. ) Még érdekesebb dtokt nyujt tiz esztendő népmozglmi dtink összehson született: 3 12 meghlt: 233 házsság: n 260» 211» n 283» 244 n » 307 n 173 n n 340 n 186 n » 296 n 169» » 313 n 190 n n 305 n 222 n n 304» 172 n jj 316 jj 166 n n 308 n 235 n 113 Ezek szerint z elmúlt 10 esztendő leforgás ltt községünkben született 3344 gyermek, ezzel szemben elhunyt 2201 lélek. Tehát, h 10 évi természetes szporodást nézzük, úgy z 1143 egyén. Születések szám legngyobb 1926-bn 340, de h tekintetbe vesszük, hogy 4 évvel korábbn, 1922-ben, mikor pedig még községünk lkosság jóvl kevesebb lélekszámú volt, 312 születések szám, úgy ez z össze hsonlításom vlmi kedvező, s ő t! Hát még múlt évi 308! Legngyobb számot képvisel z elhlálozás rovtbn z 1924-es é v : 244 hlott. Az elmúlt évet kivéve hlálozások szám nem ggsztó. Házsságr lépett z elmúlt 10 év ltt 1186 pár. Legngyobb volt házsság kötések szám és 1922-ben. Legkevesebb 1928-bn. Mindhárom népmozglmi dtr legkedvezőbb volt z 1926-ik esztendő. Vjjon rossz kezdés ellenére mit hoz jö v ő!? Kulturpolitik F e l v i d é k e n. A Benes-féle Cseszke Szlovo m inpábn zt irt, hogy régi világ, mgyr kormány Tóh-földet és Rutén-földet elársztott korcsmávl, pálinkméréssel. Telik, múlik z idő, Cseszke Szlovo megint rzziát trtott felvidéki cspszékekben és következő megállpitásokr jutott: régi mgyr rezsim Tóth-földön és Rutén-vidéken kerekszámbn összesen korcsmát és másféle itlmérést engedélyezett, m pusztán Tót-földön z itlmérési engedélyek szám. A tót vidék keleti részén és Rutén földön egyre jobbn terjed denturált szesz fogysztás és z lkoholcsempészet, mely már óriási méreteket is ölt. A szeszt Lengyelországból és Teschenből csempészik és legszegényebb járások vnnk elársztv z lkoholll. A rögzített dók felmondás. A kereskedelm i és iprkmr figyelm eztetése. A kereskedelmi és iprkmr figyelmezteti kereskedő és ipros érdekeltségét rr, hogy mindzok, kiknek dólpj pengőn lul vn, mennyiben 1932 évre megállpított áltlános kereseti és jövedelmi dójukt rögzittetni nem krják, 1933 évi jnuár hó 31-én dóvllomást kell bedniok. A vllomáshoz cstolni kell egy bélyegmentes kérelmet m. kir. dóhivtlhoz címezve, mely kérelemben indokolni kell, hogy z évre z dózó miért kér uj dómegállpitást. A vllomást ezzel kérelemmel együtt 1931 évi jnuár hó 31-ig z illetékes m. kir. dóhivtlhoz kell bedni. A m. kir. dóhivtl ugynis felmondásokt jegyzékbe veszi és további intézkedés végett z illetékes városi és községi dóhivtlhoz küldi meg. Nyomtékosn figyelmeztetjük kereskedőket és iprosokt, hogy hónp utolsó npjibn zok, kik kereseti és jövedelmi dójukt fel krják mondni, vllomás bedását el ne mulsszák. Itt közöljük, hogy mely esetben nem lehet z dólpot rögzíteni, hnem köteles z dózó dóvllomást dni és z dólpot uj kivetés utján kell m egállpítni: ) H z évi kivetés február hó végéig nem vált jogerőssé. Például vlki megfelebbezte dóját és kivetés, felebbe- RADIÓ~MŰSOR. Budpest, jnuár 29-től február 4-ig. A budpesti rádió állndó közvetítése. Vsárnp, jnuár Hirek Egyházi zene és szentbeszéd z Egyetemi templomból Unitárius istentisztelet Időjelzés, hirek. Után Bpesti Hngverseny Zenekr hngversenye Grmofonhngverseny A földmivelésí minisztérium rádióelődás Grmofonhngverseny. Mjd Rádió Szbd Egyetem Időjárásj. Után m. kir. 1. honvédgylogezred fúvószenekránk hngversenye Novell László Imre mgyr nótákt énekel Novell Operett közvetítés Becsből Időjelzés, hírek, sport. Után Pátri jzz-zene és Bodrics Bél cigányzenekránk hngversenye. H é t f ő, j n u á r Virányi L. szlon-zenekránk hngversenye Nemzetközi vizjelzőszolgált Hrngszó A rádió házikvintettjének hngversenye időjelzés és időjárás Pici árk A rádió ifjúsági félór Asszonyok tnácsdój időjelzés, hirek Keringők, 600. Német nyelvokttás ifj. S iry Elemér és cigányzenekránk hngversenye Fel olvsás A Filhm. Társság hngversenye Időjárásj. hirek. Után z Ostende jzz-zenekr és Horváth Gyul cigányzenekránk hngvers. K e d d, j n u á r Grmofon hngverseny Nemzetközi vizjelzőszolgált Déli hrngszó C ok Jncsi és cigányzenekránk hngversenye Időjárásjelentés Élelmiszerárk Mesék időjelzés, hirek Petrovich E. elődás 5, 30. A Mándits jzz-zenekr hngversenye Frnci nyelvokttás ongorhngv Felolvsás Báóczy D. grmofonrevüje Költemények Az Operház tgjiból lkult zenekr hngv. Szünetben időjelzés, hirek Károlyi Árpád és cigányzenekránk hngvers. Szerd, február Hngverseny Nemzetközi vizjelzőszolgált 12, 00. Déli hrngszó A m. k i r. 1. honvédgylogezred zenekránk hngversenye Időjelzés Pici árk Divtcsevegés Időjelzés, hirek ifj. Héderváry F. és cigányzenekránk hngversenye Bihri I. elődás Grmofonhngverseny Felolvsás Az Operház elődás: Hoffmnn meséi. 4 fel v. felv. AI.felv.után időjelzés, hirek. Után Horváth Rezső cigány- és Pogány Dezső jzz-zenekránk hngversenye. C s ü t ö r t ö k, fe bru ár Hírek Egyházi zene é szentbeszéd budi koronázó főtemplomból Görögkth. Istentisztelet Időjelzés, után z Operház tgjiból lkult zenekr hngversenye Grmofonhngverseny Mesék Toll Árpád és Krcsi cigányzenekránk hngversenye, k ö zben időjelzés, hirek A m. földmivelésügyi minisztérium rádióir ássorozt. 5, 30 Grmofonhngvers. n Budi Dlárd hngversenye 5. Vigjátékelődás Stúdióból. "Buborékok Európi hngverseny, 15. időjelzés, hirek. Után Másfélór szórkozttó zene P é n t e k, f e b r u á r A Bpest koncert Zenekr hngversenye nemzetközi vizjelzőszolgált Déli hrngszó A rádió házikvintetjének hngversenye Időjelzés. 2, 4 Pici árk Felolvsás Időjelzés, hirek Grmofonhngverseny, Gyorsirótnfolym Hngverseny Sebestyén Ede elődás A Kmrszínház elődás "Crmb 3 felv. Az I. felv. után Időjelzés, hirek Mgyri Imre és cigányzenekránk hngversenye. S z o m b t, fe b r u á r Az ÁllástlnZenészek Szimfonikus Zenekránkhngversenye Nemzetközi vizjelzőszolgált Déli hrngszó Hngverseny Időjárásjel Piciárk Hrsányi Gizi elődás. 45. időjelzés és hírek A Szociális Missziótársult elődás Grieg-hngverseny Rádiómtőrpost, után Grmofonhngverseny Mgyrdlok, Külügyi negyedór Telmányi Emil hegedühngvers. 9. Operettrészletek Időjelzés, hírek Csorb Gyul és cigányzenekránk hngversenye.

3 1933. jnuár 29. TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE 3. zés vgy pnsz következtében még nem jogerős. b) H kivetés nem teljes évi, hnem csonk üzletév eredménye lpján történt. c) H z dózó előző évben fogllkozást változttott. d) H z dózttás helye előző évben megváltozott és végül e) H z dóhivtl kár kereseti, kár jövedelemdó ujból kivetése céljából bevllás benyujtásár z dózót felhivj. Az elemi iskolás tnulók énekversenye Tiszföldváron. Még mult évben Tiszföldváron trtott járási áltlános tnítói gyülés elhtározt, hogy mgyr dlkultur emelése érdekében z elemi iskol növendékeivel dlos versenyt fog rendezni. Ez üdvös eszme megvlósítás, előtt áll, mennyiben járásköri tnitó egyesület elnöksége, vezető kir. tnfelügyelő ur utsitás szerint, rendezéshez szükséges lépéseket megtette. A versenyen tiszi Alsójárás iskolái vehetnek részt, iskoli egységenként. Ahol több I VI. oszt. iskol vn egy igzgtó vezetése ltt, külön-külön is minden iskol részt vehet e dlos versenyen. A létszám iskolánként 30 tnulónál több nem lehet. Minden csoport két kötelező és egy szbdon válsztott drbot énekel két szólmr. Az elemi iskoli tnulók ez első dlos versenye mely egész vármegyében először lesz május 27-én Tiszföldváron lesz megtrtv járási tnító gyüléssel kpcsoltbn. A résztvevő iskolák énekét bizottság fogj elbirálni, melynek elnöki tisztségét Bihry István vezető kir. tnfelügyelő ur válllt el. A verseny sikerének előmozditásár dr. Erődi-Hrrch Tihmér országgyülési képviselőnk vándordijt és más dijt jánlott fel, melyek hivtv vnnk kis dlosok lelkesedését, szorglmát fokozni. Hisszük, hogy más tényezők is felismerik e verseny n e m z e t nevelő ngy jelentőségét és szintén igyekezni fognk támogtásukkl zt előmozdítni. Örömmel üdvözöljük tnítóság e nemes törekvését, mely hivtv vn rr, hogy dlos élet lpját lerkv, mgyr dlt fejlessze. Üdvözöljük vármegyénk vezető kir. tnfelügyelőjét, ki z eszme megvlósitását lehetővé tette. Jó l esik látni, hogy z első verseny megrendezésének helyéül Tiszföldvári jelölték ki, hol tgdhttlnul, dlos élet fejlődése eddig, z összes községek között, legszámottevőbb eredményt tud felmuttni. Községünk két dlárdáj már több kerületi és országos versenyen igen jelentős sikereket ért el, reméljük, hogy mi kis dlosink is ezen példán lelkesedve teljes lélekkel küzdenek zért, hogy z e lsők között legyenek. T E R M É M Y Á R A K. Buz 77 kg. -os 4 P bolett P 12*40 12*60 Árp P 6* Zb *20 6*50 Morzsolt tengeri.. 4*80 5*00 Csöves tengeri.... Irányzt: Buz brátságos. Tengeri lnyh. télben! A mindennpi élet szürke hétköznpiságából, sivár eseménytelenségéből mgsn fog kiemelkedni Tiszföldvár közönsége számár február ötödike. A téli hidegtől fázékonnyá lett testet, kellemes tvszi melegséggel fogj elönteni z lelkesedés, mit pártln szépségü mgyr nóták fognk kiváltni hllgtóság leikéből mgyr nót és Cselényi József! Külön is érdekesség! A mgyr nót nnyir felette áll minden más nemzet dlánk, mint mennyivel szebb z mgyr nót Cselényi József vgy legegyszerübb mgyr nótás tolmácsolásábn. Cselényi Józsefet sokn hllhtják rádióbn is. De más személyi vrázs, h látjuk z interportátort, minth képzelő erőnket müködtetjük. Helyi érdekességet z ő idejövetelének ztán z kölcsönöz, hogy Ref. Egyház derék, ifju kántoránk, Szbó Gyulánk mgyr nótáit is ő fogj müvészi elődásábn közönség elé v in n i! Szbó Gyul nemes gesztussl tiszt jövedelem 20%-át s felülfizetések teljes összegét Ref. Egyház ószőlői hrnglp -j jvár d j át. Áldoztot hoz Ivots Andor ur is, ki mozitermet ingyen bocsátj rendelkezésre, sőt müsor keretéül bemuttj Szőke válóok" c. felvonásos hngosfilm vigjátékát és Felhívás keringőre c. egy felvonsos táncfilmet. Két elődás lesz: Egyik délután 3 óri kezdettel,. másik este 8 óri kezdettel. M ü sorunk ugynz, csupán z esti lesz hosszbb egy rövidke megnyitó beszéddel, mit Gál Ljos ref. lelkész mond, Mély tisztelettel kérjük ngyérdemü közönség becses támogtását. Hisszük, hogy jótékony célr dott fillérekért méltó ellenszolgálttást dhtunk. Helyárk: Páholy 1*30 P, I. hely 1*10 P, H. hely 60 fillér, III. hely 40 fillér. A helyek számozottk, jegyek előre is válthtók Szbó Gyul ref. kántornál. A rendezőség. Hthtósbb grárvédelmet Az Országos Mgyr Gzdsági Egyesület igzgtóválsztmány, mint Gzdsági Egyesületek Országos Szövetségének végrehjtó bizottság, mult héten, szerdán délelőtt trtott ezévi első rendes gyülését, Somssich László gróf elnöklete ltt, melyen z lábbi fontosbb viták és htároztok lkultk ki gzdvédelem érdekében: Mutschenbcher dr. igzgtó kifejtette, hogy mezőgzdsági társdlom legfontosbb problémájánk trtj és kíváncsin várj, hogy kormány milyen grárpolitikát követ jövőben. A legüdvösebb politik, melyet gzdtársdlom várn, termelési költségek lecsökkentése voln. Hogy ez bekövetkezhessék, közterheket kellene ngymértékben leszállítni és z állmháztrtást rdikális eszközökkel leszorítni. A hitelkmt kérdéséről beszélve, örömmel állpitott meg z elődó, hogy bizonyos mennyiségü enyhitések történtek, melyek zonbn még mindig nem kíelégítőek, mert. mezőgzdság jelenlegi kmtokt nem bírj megfizetni. -Hthtósbb grárvédelmet sürgetett külföldi példákr hivtkozv. A legktuálisbb kérdések egyike mezőgzdsági termények árink megjvítás, ezt szolgálják külkereskedelmi szerződések. Jelenlegi helyzetünkben ngyon fontos, hogy szomszéd állmokkl jóviszonybn legyünk. Azt hngozttt, hogy z dófizetéseknek mostni csökkent értékekhez kell lklmzkodniok. Az dóbehjtások országszerte erős tempóbn folynk. A felszóllók kiméletes dóbehjtást kértek, z álltkivitel pnszit dták elő. Egyes felszóllók szerint nem helyes, h gzdák krtelb vló tömörülés gondoltát hngozttják. A gzdáknk érdeke szbdverseny. Hngozttták, hogy mezőgzdságnk küzdenie kell kollektiv termelési rendszer ellen, viszont elsőrendü érdek, hogy szövetkezetekbe és szövetségekbe tömörüljenek. Somssich László gróf elnök reflektálv felszóllásokr, kijelentette, hogy teljesen osztj zt felfogást, hogy mgyr kormánynk és gzdtársdlomnk egyránt vitális érdeke, hogy kontingensek elosztás gzdák kezében mrdjon. A mezőgzdság helyzetének megmentésére vontkozólg z egyes érdekképviseletek előtt már folynk tárgylások és z ügy megvittás két vezetőtestület tgjiból lkult válságbizottság elé kerül már jövő héten, Ugyncsk irásbeli nkétet rendez z OMGE mezőgzdság helyzetéről, melynek z célj: megállpitni, hogy gzdtársdlom többsége szbdgzdálkodás, vgy pedig kötött gzdálkodási rendszer hive. Konkoly-Thege Sándor ezután lóértékesítés lehetőségének leromlásáról beszélt, mit z idézett elő, hogy honvédkincstár megszüntette ktontisztek lótrtását. H I R E K. H meghlok... Legyen virágos buj nyári éjjel, fi hold ezüstjét csillogv szórj széjjel Csttogjnk bus cslogány dlok H meghlok... És hol mjd én örök álmom lszom, Cifr márványkő ne jelölje hlmom. Víritson síromon, egy szál fehér rózs Hrmtnk egy könnycsepp csillogjon le ról... A zt rózsszált te ültesd sírr, A zt hrmt cseppet te szemed sírj. Imát te jkd rebegjen el értem S én kkor, nem hiáb éltem... Blog Mncik. I s t e n t i s z t e l e t e k s o r r e n d j e R e f o r m á t u s o k n á l vsárnp délelőtt 3/410órkor ltemplombn prédikál juhász Dezső s. lelkész. Ó szőlőben délelőtt 9, órkor prédikál Gál Ljos lelkész. Ószőlőben délután 1/23 órkor bibliát mgyráz Juhász Dezső s. lelkész. Templombn délután 3/43 órkor bibliái mgyráz Gál Ljos lelkész. A r ó m. k th. te m p l omb n minden ünnepnp és vsárnp 10 órkor ngymise. Délután 3 órkor litáni. Hétköznp mise reggel 1/28 órkor kezdődik. Az á g. h i t v. e v. tem plom b n vsár- Mm '* S z i ves pártfogást kér: Tiszvidékihengermlom 1. m i k o r ig ényeine k teljesen megfelelőenátlkítv, berendezveésmegngyobítv é n A Z Ő R L É S T ÉS DARÁLÁST MEGKEZDTÜK. Pontos kiszolgálásról, elsőrendű m á r p r ó b - őrlésnél meglehet g y ő ző d n i.

4 4. TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE 1933, jnuár 29. np délelőtt és délután z istentiszteletet végzi W eiszer Elek s. lelkész. Az Ó szőlőben délután szokott helyen és időben evngelikus istentiszteletet trt Brózik Károly rendes lelkész, A homoki Beniczky fiuotthonbn minden vsárnp és ünnepnp 7 órkor vn kism ise, 9 órkor pedig énekes ngymise. D élután 2 órkor litáni vn. Hétköznp szentm ise fél 7 órkor kezdődik. Vllásos-est lesz jnuár 31-én, kedden délután 5 órkor Egyeshlmon. Biblimgyráztot trt juhász Dezső s, lelkész, elődó: Szbó Gyul ref. kántor. Személyi h ir. Dr. Knyó Tivdr Tiszföldvár állomásfőnökét felsőbb htóság szolgálti érdekből hsonló minőségben Gyomár helyezte át. Bármennyire is örülünk közszeretetben álló főnök előléptetésének, sjnáljuk szimptikus egyéniségének körünkből vló távozását. Amint értesültünk, Szegedről Lktos Istvánt neveztek ki utódjául, ki már elfogllt hivtlát. Vllásos-est lesz február 5-én, vsárnp Puszt-Héken, délután 3 órkor. Bibliát mgyráz Brózik Károly ev. lelkész, elődást trt: Kzi Benjmin ig. tnitó. Február 5-én, vsárnp délelőtt Cibkházán lesz reformátusok részére istentisztelet szokott helyen és időben. Prédikál Weiszer Elek s. lelkész. Vármegyei kisgyülés. A vármegyei kisgyülés tgjit február hó 1. npjánk délelőtti 10 órájár Szolnokon vármegyeház jobboldli kistermében trtndó kisgyülésre meghivt Borbély főispán, elnök. Szolnoki küldöttség miniszternél. Hirt dtunk már szolnoki törvényszéknek Budpesttől debreceni tábl területéhez tervbevett átcstolásáról. Értesülésünk szerint pénteken egy monstre küldöttség ment ebben z ügyben z igzságügyminiszterhez. E küldöttségben szolnoki ügyvédi kmr, megyei és városi htóságok, megyebeli országgyülési képviselők és felsőházi tgok v ettek részt. Dicsérendő szociális munkát végzett Református Nőegylet z 1932-ik évben Négy hónpon át ebéddel látott el hetente négyszer 40 gyermeket, krácsonykor felruházott 92 fiut és lánykát, 484*40 P értékben. Alklmi segélyképen is többet kiutlt 100 pengőnél. Zárszámdását folyó hó 25-én ejtette meg s multévi összes bevétele (tőkéjével együtt): pengő, összes kidás: 721*23 P. Mrdvány: 2686*81 P, melyből forgótőke: 790 pengő. Tőkeszporult 160 P-vel több, mint 1931-ben volt! A Ref. Nőegylet helyzete tehát stbil, mit tgok fárdhttln buzglmán kivül tisztikrnk, különösen z elnöknőnek, Ppp Aldárné ursszonynk lehet köszönni! Rádiótuljdonos közönségünk figyelmébe. Értesiti helybeli posthivtl rádiózó közönséget, hogy február hó elején rádió nyugták kézbesitésével egy kérdőivet is kézbesit kitöltés végett. Azt mindenki töltse ki és pnszát vgy más kérését megfelelő rovtokb irj be, nnál inkább tegye meg ezt minden rádiós, mert Rádió Társság ezen ivek lpján fogj müsorát összeállitni. Fenti kérdőiveket post kézbesitő másnp vissz hozz. Földgáz Kunhegyesen. Kunhegyesen npok ót állndó rettegés közben élnek kunhegyesi Ujváros" lkói. Ez onnn vn, hogy vsárnp ót környékbeli kutkbn állndón pezseg viz. 2 3 óránként egyetegyet morog föld, mint részeg ember, z jtók kinyilnk, kályhcsövek kiesnek, pohrk ugrálnk. A félelem már olyn ngy, hogy dcár téli időnek környék lkói állndón nyitott jtó mellett lusznk, mert félnek ház összeomlásától. Az esetet jelentették községházán, honnn kiment bizottság s tpsztlás lpján megtették bejelentést Geológii Intézetnek s kérték sürgős kiszállást. Egyelőre zonbn csendőrség és községi rendőrség egy-egy tgj állndón őrködik z Ujj András-féle házbn s jegyzik észrevételeiket. H gázt kpnk kunhegyesiek, gzdg és boldog lesz község. M A báli évd legszebb ÁLARCOS JELMEZ-ESTÉLYE j{ HH február 12-én lesz z H Iprtestület és Iff. Ö n k é p z ő E g y l e t rendezésében. Felhivás leventékhez. Felhivj z Elöljáróság z összes leventeköteles ifjkt, hogy február hó első vsárnpján reggel 8 órár, illetve z ipros szksz délután 1 órkor beosztott helyükön okvetlenül jelenjenek meg, mivel fogllkozás kezdetét veszi. T üzoltó m ükedvelő. A Tiszföldvári Önkéntes Tüzoltó Egylet február 19-én, vsárnp z Iprtestületben mükedvelővel egybekötött táncmultságot rendez, melyen szinre kerül Zilhy Ljos 3 felvonásos müve: A tábornok". A drb sikerét biztositj Sikoly Albert áll. tnitó oddó rendezése és jól összeválogtott szereplők. Községünkben oly nemes és önzetlen munkát végző derék tüzoltóink megérdemelnek minden támogtást. Legyünk Ott minél többen! Várkonyi történet. Tiszvárkony községben beállitott postár egy csinos flusi leányzó és 20 filléres postbélyeget kért. Azután kebelébe nyult és óvtosn kihuzott egy levelet, rárgsztott bélyeget, mjd átnyujtott postmesternek. A postmester megforgtt levelet és látt, hogy boritékon egyetlen sor irás sincs. Od szólt tehát lánynk: Aztán kinek szól levél glmbom? A leány fülig pirult, zvrtn, de hetykén válszolt: Ugy-é szeretné tudni? S zzl ugy fképnél hgyt postát, minth Ott se lett voln. Kitünő m inőségü hzi szén kphtó állndón N. Kovács Ferenc és Fi vs- és füszerkereskedésében. Hovend téli flocsolószer már rktáron. náék ház felé került két jóbrát s nyilván z unoköcs unszolásár Hunydi Sándor egy kisebb evőkéssel z utcjtó közelében Hálás köszönet. Lelkész beikttás álldogáló Brn Lászlót jobb krján sulyosn lklmávl z ebédhez természetben dkoztk: Vincze Mátyásné Székely Mihályné, id. megsértette, mjd z udvrr behtolv, z Ott Sztnovics Ljosné, Földes Lászlóné, Békési borsót csépelő id. Brn Ljosnk ugrott Sándor, Kávási Mihályné, Hrtyányi József, és késsel erőteljesen válláb szurt. Alig K. Ppp Károly, Melis Károlyné, V. Szbó egy hónpi betegeskedés után, z inficiálódott Józsefné, Bjki Mihályné, Késmárki Józsefné, szurás következtében vérmérgezésből keletkezett szivbénulásbn id. Brn Ljos szep Kávási Gyul, Ferenczi Erzsébet, Sánt Kálmán, ifj. Ó. Ngy Ferencné, Czető Sándorné, K. Kiss Gábor, Bbik István, Molnár tember 18-án meghlt. A perbeszédek elhngzás után törvényszék ifj. Hunydi Sándort János, Sjber Mihályné, id. Ó. Ngy Ferencné, Sz. Kovács Benjáminné, Dnku Gáborné, T. 3 évi fegyház, Brn Ljost 5 hvi, K. Tóth Kovács Gáborné, Török Jánosné, Bucsi Ljost 3 hvi, Brn Lászlót pedig 1 hónpi Kálmánné, Jónás Sándorné, Tábori Mihályné, fogházbüntetésre itélte. Ugy vádlottk, mint G. Molnár Ferencné, ifj. S zücs Gáborné, Uri József, Vrg Mihály, É Vrg Mihályné, kir. ügyész z itéletben megnyugodtk és igy z itélet nyombn jogerőre emelkedett. Dr. Szegedi Kálmánné, Hőgye Róz, Pósz Ilon, Boldizsár Jánosné, Kzi Benjáminné, Kós Jolán, Osóczki Jánosné, D. Lőrinczi Sándor, Domonyi Mári, Blog Ferencné, Bt Mári, Kocsor Dezsőné, Lkos Károly, Józs Sámuel, Dobrosi Sándor, özv. Cstó Sándorné, id. Pető Sándor, Kifút Ljosné, Slli Ferenc, Ngy Ferenc, Jónás Imréné, Bárány Mihály, Bácsmegi Józsefné, Jeskó Jánosné, Lpu Gáborné, Fekecs Béniné, Német Gáborné, Szücs Gáborné, özv. Rácz Zsigmondné, Fehér Jánosné, Néposz Mihályné, özv. Szepesi Györgyné, N. N. ifj. Szbó Károlyné, Szbó Gyuláné, N. N., N. N., Molnár Ernőné, Ppp Aldárné, Tóth Bálint, Kzi Sándorné, Ivots Andor, Kovács Benjáminné, ifj, Stnovics Ljosné, id. Szbó Károlyné, Csiki Imréné, Cser Istvánné, Török Jánosné, Kton Gábor, Á. Petyus Mihályné, Czető Istvánné, Ágoston Ferencné, Plvecz Eszter, Király Ljosné, Tóth Sándor, Szelindi Juli, Fodor Sándor, Szücs Mihályné, Kton Ljos, Deim László, Tábori István, Kerti Ferenc, Benczur Jánosné, Mezei Borisk, ifj. Tordi Józsefné, Tábori Ferenc. A jókedvü dkozókt szereti z isten. Fejlődő Szolnok. A Szolnoki Müvészeti Egyesület képzőmüvészetnek állndó propgálás és közönség áltl hozzáférhetőség céljából elhtározt, hogy város belterületén állndó jellegű kiáli tási helyiséget létesit, hol minden hónpbn más-más szolnoki festőművész képeiből rendez kollektiv kiállitásokt. Ngybn elősegitette z Egyesület Vezetősége ezen elhtározásnk megvlósitását, Gettler Izidor bnkár áldoztkész támogtás, ki házábn, bnküzlete mellett egy kis intim helyiséget bocsájtott rendelkezésre és ugy nygilg, mint személyes közremüködésével igyekszik ezen létesitményt támogtni. Zádor István festőművész müveiből rendezendő kollektiv kiállitássl kezdi meg müködését festőművész személyes rendézésében és részvételével. Elhtározt z Egyesület vezetősége, hogy z ezen kiállitásokkl kpcsoltosn állndó iprmüvészeti kiállitást is rendez és igy megfelelő környezetet teremtvén, bizik bbn, hogy megye és városi művészet szerető közönsége még mi nehéz viszonyok között is megértő támogtásbn fogj ezen intézményen keresztül müvészetet részesiteni. Elitélték szurkáló ngyrévi legényeket. Hlált okozó su yos testi sértés büntette, illetve sulyos testi sértés büntettével vádoltn állottk szolnoki kir. törvényszék dr. Fuchs Gyul tnács előtt ifj. Hunydi Sándor, ifj. Brn Ljos, Brn László és K. Tóth Ljos ngyrévi földmives legények. Az I. rendű vádlott néhány brátjávl már délelőtti órákbn borozgtni kezdett s rendesnél többet tlálván grtr felönteni, minden bj nélkül hzment. Rövidesen bel k á s á r ifj. Krszni I m r e u n o k öccse és segitségül hivt, mert őt Brn testvérek meg krták verni. Cskhmr Br- Elgázolt vont. Folyó hó 17-én virrdór Kiss Bálint 73 éves, mezőturi (Kispó) tnyi lkos gzdálkodót, mint tnyájár hzfelé trtott, Csugrprt és Kispó állomások között 14. sz vsuti őrház melletti átjárónál z 5 ór 55 perckor Budpest felé hldó Orient expressz vont elütötte és 100 méter távolságig hurcolt mgávl; fejét összeroncsolt, testtörzsét derékon és jobblábát bokábn lemetszette. A megejtett nyomozás szerint blesetért felelősség senkit sem terhel, zt szerencsétlenül járt ember gondtlnság okozt i I Adóügyekben előfizetőinknek dijmentesen szolgál felvilágositássl z A dó és Könyvvitel szerkesztősége, Budpest, VIII., Rákóczi-ut 11. Telefon :

5 1933. jnuár 29. TISZA FÖLDVÁR ÉS VIDÉKE 5. A Pesti Mgyr Kereskedelmi Bnk igzgtóság Weiss Fülöp elnöklete ltt trtott ülésén megállpitott, hogy z üzletév 4, P tiszt nyereséggel zárult z előző évi 5, '32 pengő tiszt nyereséggel szemben. Az igzgtóság közgyülésnek jvsolni fogj, hogy z évi osztlék kifizetésére 2, P, vgyis részvényenként 4 pengő (tvly 5 pengő) for dittssék, továbbá, hogy rendes trtléklp 1, pengővel, z lklmzottk jóléti intézményei pedig pengővel j vdlmztssnk, ugynugy, mint múlt évben. Elitélték Dobrinét. A kunhegyesi Dobri Demeterné cigánysszony, környék rettegett boszorkányánk bünpere budpesti kir. ítélőtáblához került cigánysszony fellebbezése folytán, mjd bejelentett semmiségi pnszok elbirálásávl m. kir. Kuri mondott ki z utolsó szót. A szolnoki kir. Törvényszék pénteken hirdette ki Kuri itéletét, mely szerint kétévi börtönbüntetés most már jogerős lett. Az itélethirdetésre megidézett cigánysszonyt kit időközben szbdlábr helyeztek biróság z egy évet meghldó hátrlékos büntetésének kitöltése végett kir. ügyészségnek nyombn átdt. Értékes vdászzsákmány. Bkondi István, tiszroffi vdásztársság vdőre f. hó 16-án délben tiszprt meredek oldlán egy perc ltt két gyönyörüen fejlett vidrát lőtt. A lyukból előbb szuk ugrott ki, melynek hossz 112 cm., zután rövidebb, de vskosbb kn. Ennek hossz 98 cm. Mindkettő szerencsés fej lövéssel tűzben krikár bukott. Az osztrák lm leverte z árkt. Ngy tülekedés folyt nnk idején z lmbehoztli engedélyekért, tekintettel z lm mgs árár. Azót megérkeztek styer lmszállitmányok és z egyre szilárduló árkt z osztrák áru leverte. A kereskedők becslése szerint cc 30 százlékos áresés volt z lmpicon, mi súlyosn érinti ngy készlettel rendelkező gyümölcsngykereskedőket. Enyhe büntetés. Mult héten tárgylt szolnoki törvényszék Folkusházy tnács Tóth Mihály szolnoki szerelő bűnügyét, ki julius 20-án motorkerékpáron jött hz Tiszföldvárról és útközben felvette gépjére Goldstein Ljos pici és vásári árust. Rákócziflv község htáránál felborult motorkerékpár. Tóth z árokb esett, Goldstein pedig lezuhnt töltésről és medencecsonttörést szenvedett, mibe ugusztus 5-én bele is hlt szolnoki kórházbn. Az eljárás megindult Tóth ellen és kiderült, hogy neki nem is volt motorkerékpár hjtásához szükséges jogositvány. A főtárgyláson Zs. Tóth Gábor kir. ügyész vád- és dr. Rosti Mihály védőbeszéde után Tóth Mihályt jogerősen két heti fogházr itélte biróság. Ngyrányu rizstermelés Szeged környékén. A földmivelésügyi minisztérium utsitásár szegedi Növényvédelmi Állomás kisérleteket folyttott rizstermelésével. Az eredmény meglepően jó volt és bebizonyult, hogy szegedi szikes földek lklmsk mgyr rizstermelésre. Ennek ellenére zonbn z egyre rosszbbodó gzdsági viszonyok mitt z lföldi rizstermelési kisérletek bbmrdtk. Kálly Miklós földmivelésügyi miniszter értesülésünk szerint npokbn leirtot intézett szegedi Növényvédelmi Állomáshoz, melyben elrendelte, hogy tvsszl rizstermelési kisérleteket z elmult évi kisérleteknél ngyobb mértékben folytssák. A miniszteri leirt közli, hogy kisérleteket két iránybn kell folyttni: szikes földek tljtnulmányozás és rizsfjták minősége szempontjából. A Növényvédelmi Állomás vezetői s miniszteri leirt értelmében kérték Somogyi Szilveszter szegedi polgármestert, hogy ngyrányu rizstermelés meginditásár jelöljön ki vizállásos, szikes területet. A polgármester z lgyői Rertőt jelölte ki. Ezen htlms területen Növényvédelmi Állomás nemcsk kisérletképen szándékozik rizst termelni, hnem jó termés esetén szegedi rizs már fogysztói picr is kerül. Csökkentik földreform-földek árát. A mult évben kidott miniszteri rendelet lehetővé tette, hogy földreform-földek tuljdonosi megváltási ár uj megállpitását és leszállitását kérhessék. Az OFB-nek mult év október 31-ig már el ketlett voln készülnie z összes árleszállitási kérelmekkel. Az ujból vló ármegállpitást zonbn oly ngy számbn kérték, hogy z OFB htáridőig nem tudott elkészülni. Körülbelül 3000 itéletet kell hozni, hogy z ügy nyugvópontr kerüljön. Értesülésünk szerint z OFB csk juniusr k é szülhet el z összes ügyekkel és kkor u j tuljdonosok megtudják, hogy mennyit kell fizetniök földekért. Az OFB eddig csk néhány árleszállitási kérelmet intézett el, de zoknál is látni lehet, hogy egyes esetekben megváltási árt jelentékeny mértékben csökkentik. A ktszteri holdnként megállpitott pengős megváltási árkt indokolt esetben pengőre mérséklik, hogy ezáltl enyhitsenek földhözjutttottknk súlyos helyzetén. Csk gvllérosn! Temesvárról irják: A kolozsvári román Oper vidéki körutján Temesvárott is vendégszerepelni krt. Az összes jegy elővételben elkelt, ngyszerű, telt házr számitottk. Mikor zonbn este jegyek tuljdonosi megjelentek szinházbn, operi műélvezet helyett bbn meglepetésben részesültek, hogy temesvári műegyetem román diákji már elfogllták jobb helyeket, jóformán kivétel nélkül és pedig potyán. Mivel, hogy z ő jelszvuk: Csk gvllérosn mgától értetődik, hogy lefogllt helyeket zután nem voltk hjlndók átengedni jegyek tuljdonosink. Levél Kndából. Tolni Világlpj uj kedvezményének előfizetői járdéktemetkezési és blesetbiztositásánk hire, már messzi külföldre is eljutott. Még kndi mgyrok is érdeklődnek és levélben kérnek részletes tájékozttót. Mindzok, kik hvi 1 pengő 28 fillérrel előfizetnek Tolni Világlpjár, egy életbiztositási kötvényt kpnk, h 55-ik életévüket még nem töltötték be és h szervi bjuk nincs. Részletes tájékozttót kidóhivtl (Budpest, VII., Dohány-utc 12) küld. Jön! Cselényi József. J ö n! A májusbn megtrtndó párisi nemzetközi vásár ujból tlálmánypályáztot irt ki. A párisi nemzetközi vásár budpesti megbizottjánk közlése lpján debreceni kereskedelmi és iprkmr értesiti érdekeltségét, hogy z elmult évben ngy sikerrel lezjlott tlálmánypályázt kiirását párisi nemzetközi vásár vezetősége folyó évben megismétli. Az elmult évben 627 pályázó vett részt, kik között 12 mgyr volt és mgyrok közül z egyik készpénzbeni dijt is nyert. Részletes tájékozttást lehet nyerni párisi nemzetközi vásár budpesti megbizottjától. (Budpest, V. Flk Miksutc ) Egy mesterszállási földmives öngyilkosság. Mesterszállás község htárábn megrenditő öngyilkosság történt. Késmárki Mátyás 33 éves földmives mult hét péntekén kiment tnymelletti szlmkzlhoz, onnn egy csomó szlmát huzott ki, mjd ráült rr. Elővette Frommer revolverét, hlántékánk szögezte és átkiáltott szomszédjánk, Romhányi Mihálynk : Isten veled Mihály és megrántott revolver rvszát. A golyó hlántékán keresztül fejébe furódott. A kiáltásr és dörrenésre odfutottk tnybeliek és szomszédok, kik z öngyilkos gzdát már holtn tlálták. Tettét vlószinüleg pillntnyi elmezvrábn követte el. Fjnyult, tenyésztojást ingyen kpht minden részjegyzés és vissztérités nélkül bárki, ki tenyésztéssel fogllkozni kiván. A nyulból 2 drbot, 1 bk, 1 nőstényt, tenyésztojásból 15 drb. leghorn, rhode islnd, nemesitett mgyr kendermgos, vgy fehér prlgit, 6 8 pengő értékben. Az érdeklődőknek válszbélyeg ellenében készséggel dunk felvilágositást. Kistenyésztők Lpj, Budpest, IX., Csrnok-tér 5. Ngyobb borkivitel indul Ausztri és Csehország felé. Az m. kir. földmivelésügyi minisztérium borászti osztályán szerzett információnk szerint borkivitel rövid időn belül lendületesebb tempóbn indul meg, főleg Ausztri felé z uj kereskedelmi szerződés értelmében. Az osztrák importőrök mgyr érdekeltségekkel már letárgylták z első negyedév kiviteli módoztit és Csehország felé is megtörtént z ujbb kontingens kiosztás. A bor exportjánk lehetősége következtében z árk tovább emelkednek és forglom élénk. Báli nptár. # # # Kbré és te-estély. A Cibkházi Áltlános Iprtestület február hó 2-án, csütörtökön este pont 8 óri kezdettel kbré elődássl egybekötött te-estélyt rendez. A kbré elődás müsorán 4 egyfelvonásos kcgttó vigjáték szerepel. Elődás után tánc. Az elődásr és táncr szóló belépőjegy ár teávl együtt: Fenntrtott hely P 1'20, személyjegy P 1' és P '80. Álrcos-bál Munkás Körben. A Tiszföldvári Munkás Kör február hó 5-én, vsárnp este pontosn 7 óri kezdettel könyvtár jvár sokféle mókávl álrcos-bált rendez. Belépődij személyenként 70 fillér. Az álrcosok között három értékes dij lesz kiosztv. A. Tiszföldvári Iprtestület és Ifjusági Önképző Egylet február hó 12-én, vsárnp este 8 óri kezdettel z Iprtestület székházábn álrcos jelmez-estélyt rendez. Belépőjegy 80 fillér. Jegyek előre válthtók György József könyvkereskedésében. Álrcos bál. A Tiszföldvári 48-s Függ. Olvsókör február hó 12-én, vsárnp este 7 óri kezdettel sját könyvtár és házlp jvár z Olvsókör ngytermében zártkörü álrcos bált rendez. Belépődij személyenként 70 fillér. Jutlombn fog részesülni legszebb, legérdekesebb jelmezes és felismerhetetlen jelmezesek közül sorshuzás utján három álrcos. A Tiszföldvár-Ószőlői Népkör f. évi február hó 19-én, vsárnp este 7 óri kezdettel Népkör összes helyiségeiben trtj környék legérdekesebb, ez évi szokásos álrcos bálját. Belépődij személyenként 70 fillér. A jelmezesek közül jutlmt kpnk: 1. A legszebb női jelmezesek közül 2 d ij; 2. legszebb férfi jelmezes; 3. legérdekesebb jelmezesek közül 2 d ij; 4. felis merhetetlenek közül 4 d ij; 5. fentieken kivül legmegérdemeltebb jelmezes. Szerkesztésért felelős: GYÖRGY JÓZSEF, Kidásért felelős: GYÖRGY JÓZSEF. Tiszföldvár, Lukács Bél-utc 12. sz. ANYAKÖNYVI HIR E K : Tiszföldváron jnuár 21-től jnuár 28-ig születtek: Mezei István Debreceni Klár Károly nevü fi ref. Mki Ferenc Lőkös Veronik Ilon Veron nevü leány r. kth. Trpi Sándor Mtstik Mári Sándor nevű fi ref. Pálinkás Viktóri Mári nevű leány r. kth. K. Kovács Ferenc Bili Zsuzsánn Róz nevü leány ref. Döbrei Pál Bognár Juliánn Juliánn nevű leány ref. Házsságot kötött: Hegyes Biró István Ngy Juliánnávl. Elhltk: Sőrés Gábor 59 éves ref. Timár Blázs 4 hónpos r. kth. Az uj REVIZIÓS t é r k é p 20 fillérért kphtó György József könyvkereskedésébe n. &

6 6. TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE jnuár 29. K ö z g z d s á g Párhuzm z ngol és mgyr mezőgzdság fejlődése között. Külön lenyomt Mgyr Dohányujság" évi 11., 12. és 1929 évi 1., 2., 3 számiból. Irt: Kzl Zsigmond volt főintéző. Felelős kidó: György József. A bérben lévő ngybirtok tuljdonos még kevésbbé fogllkozhtott flusi néppel, mint eddig, flutól, flu érdekeitől mindinkább elidegenedett és igy megszünt kpcsolt és szorosbb viszony; pedig ellenkező esetben olyn szép sikereket eredményezett voln, mint Angliábn. Kétségtelen, hogy bérleti kezelésben birtok ngyobb hozmot dott, mert bérlő bérlet trtmár szükséges és neki kmtozó befektetésekkel kezdte meg gzdálkodást s igy birtokot ki is hsznált; többtermelés előnyös z országr, de viszont z ilyen módon elért többtermelés értéke z illető birtokb nem került vissz. Nem sokt törődtünk terméketlennek vélt területek megjvitásávl, keveset áldoztunk lgcsövezésre és öntözésre, lig létesitettünk mezőgzdsági iprt s mindezek tekintetében is ngyon elmrdtunk z ngol gzdáktól. A ngyobb iprvállltok, mint pl. kendergyárk, cukorgyárk, mlmok részvénytárssági lpon létesültek s igy z iprvállltok nyeresége, hszn, mezőgzdságb szintén nem került vissz, nem ugy mint Angliábn, hol ngyobb iprvállltok részvényei gzdák kezeiben vnnk, igy z ottni birtokosok nemcsk földbirtok jövedelmére támszkodnk. Elhnygoltuk szociális kérdések megfelelő megoldását, mely tény nehéz megélhetést, munkások elégedetlenségét váltott ki. Befolyást gykorolt erre z körülmény is, hogy flu ngybirtok részéről mellőzve volt és sok esetben ngybirtok és község között inkább differenciák muttkoztk, mint kölcsönös és megértő támogtás. Ausztriához vló viszonyunk vámok tekintetében mindig hátrányos volt. Mári Terézi korábn pl. mikor főppjink, főurink mint ngybirtokosok és nemesség jkáról elhngzott vitm et snguinem" és ngy nygi áldoztot hoztk királynő kiürült kincstár részére, mégsem értük el z igzságtln vámtörvény módositását és továbbr is fennállott, hogy Ausztriáb küldött áruinkr mgs kiviteli vámok voltk, de onnn hozzánk beérkezett cikkeket vám lig terhelte. Ausztriához vló kötöttségünk, politiki viszonyok később is hátrányosn befolyásolták mezőgzdságunkt, mégis korábbn kellett voln behtóbbn fogllkoznunk mindzon kérdésekkel, melyek m vnnk szőnyegen; XlX-ik százd közepén már előttünk volt z ngol péld, mit zonbn csk kevés tekintetben követtünk s igy többtermelés terén minket mint kimondottn mezőgzdsági állmot z ngol gzdák egy évszázddl megelőztek, de tul tesz rjtunk ujbbn már Olszország is, hol többtermelés terén eredményeket felmuttó gzdákt kitüntetik és jutlmzzák. Ismert körülmény, hogy nálunk áltlábn még mindig kevés z istállótrágy szántóföldekre, legelőink és kszálóink istállótrágyázásbn nem részesülnek, kellő mennyiségü mütrágyár pedig pénzt sjnáljuk. A mgyr föld m már nem z Knán, mi régebben volt! Visszéltünk föld termőerejével s ennek dcár még m is mostohán trágyázunk és kellőképpen nem pótoljuk tljból elvett tápnygokt; szántunk ugyn mélyebben, mint zelőtt, de figyelmen kivül hgyjuk, hogy mélyebb szántás erősebb trágyázást is követel, sőt szántógépek beállitásávl legtöbb helyen csökkent z álltállomány és igy trágytermelés is. Legelőterületeink jó részét szántófölddé lkitottuk át, psztottuk birkállományunkt, mely ngymennyiségü és jó trágyát produkált, de létszám psztásávl még kevesebb trágy jutott szántóföld holdjár ; mert h birkistállók nem is mrdtk üresen, birktrágy mennyiségét más hszonmrhávl nem pótolhttuk; évröl-évre csökkent vgy leglább is kellőképpen nem gyrpodott szén- és szlmtermésünk, mely utóbbit jórészben, különösen z Alföldön, még m is eltüzeljük. (Folyttjuk.) n em b o ld o g it C s e r n á k Istvánnk 3 hold réti földje, csk ugy, h vesz rjt hvi 7 pengős gylog hlesz, kenderföldje és fél szigeti legelője vn részletre uj tipus eldó, lkás \ Gyep-uccábn. 4 1 O r i o n ", Stndrd" v g y Telefun k en rádió készüléket. Dijtln bemuttó. \ Vrrógép, kerékpár, kályhák éstüzhelyek minden kivitelben. Folytonégő kályhák u jr smottozás és jvitások. SZ Ú T O R TESTVÉREK T ISZ A F Ö L D V Á R. T E LE F O N 20. \ A P R Ó H IR D E T É S E K. Apróhirdetés dij 10 szóig 4 0 fillér, minden további sz ó 3 fillér. Hőgye Sándornk Rákóczi-utc 3 6. számu ház, kedvező fizetési feltételekkel eldó, vlmint egy portáj és egy hss tehene, továbbá burgundi répáj is vn eldó. 3 2 Ágoston Ferencnek két hold rnyhegyi szőlője ésegy portáj eldó. 6 4 Herbály Jánosnk öcsödi-uton lévő öl földje szbd kézből eldó és Zöldfutci lkóház, üzletnek is lklms, minden elfogdhtó árbn szintén eldó. 3 2 K. P p p Károlynk Vsut-utcábn egy portáj, két gylog hlesz és két fejős tehene eldó; érdeklődni lehet Zöldf-utc 22. sz. ltt. 3 1 ö z v. Monoki Mihálynénk egy hold virághegyi szőlője III-ik uton hszonbérbe kidó. 1 Gombár Györgynek egy hold szőlője kedvezményes fizetési feltételek mellett eldó Kós János kereskedőnél ngyon szép lmát lehet kpni. 2 1 K é t h o l d s z ő l ő, minden hozzávló felszereléssel, szbd kézből eldó. Mgyr Sándor Kossuth-utc E g y év közötti fiut tnulónk felvesz Kudlik József kötélgyártó. 1 Egy jó krbn levő, hsznált irósztlt keresek megvételre. Cim kidóbn. K é t szob, konyh és kis üzlethelyiség kidó, szigeti legelő eldó. Kosztosokt fogdunk, érdeklődni K. Ppp Zsigmond korcsmárosnál. 3 1 Ifj. S í p o s Gyulánk egy jól tejelő hss tehene eldó, vgy gyenge fis tehénért elcserélné. C i b k h á z á n Ngy Medárd üzletében: 1 klg. zsirszlonn... P háj vékony szlonn b é l h á j állndón kphtó. L p u Jánosnk törek, csutkszár, árpszlm és tkrmány répáj vn eldó. Nyul-utc 14. szám. 3 3 id. Sípos Gyul Lukács Bélutc 42. számu házábn egy üzlethelyiség bármilyen üzletnek lklms zonnlr is kidó. Nyomdász tnulónk felveszek olyn tisztességes fiut, ki leglább polg. iskol Il-ik osztályát, vgy z elemi iskol Vl-ik osztályát sikerrel elvégezte. György József. Egy hsznált zongor eldó. Cim kidóhivtlbn. 1 Országos vásárok nptár. Jnuár 29. Vsárnp : Kunhegyes, állt és kirkodóvásár. Február 2. Csütörtök: Berettyóújflu, állt- és kirkodóvásár. Február 6. Hétfő : Kenderes, álltés kirkodóvásár. Február 12. Vsárnp: Kunszentmártoni, állt- és kirkodóvásár. H S z o l n o k o ACSAY n j á r o k v e t l e n LAJOS k e r e s s e f e l V E N D É G L Ő J É T, ho l l e g o l c s ó b b p o l g á r i é t k e z é s t k p j s z o l i d k i s z o l g á l á s m e l l e t t. Autóbusz téli menetrend. (Érvényes október hó 15-től.) Szolnok Rákóc ziflv Mrtfű Tiszföldvár Cibkház Tiszinok Tiszkürt között. Reggel Reggel Délelőtt Délután Délután Menetdíj Tiszkürt... Indul Tiszinok Cibkház Tiszföldvár M rtfű Rákócziflv Szndszőlős Szolnok.... Érkezik Szolnok... indul o-oo Szndszőlős., Szolnokon Rákócziflv közvetlen Mrtfű..... V É rk cstlkozik Tiszföldvár Budpest Cibkház Békéscsb - Tiszinok... Érk Érk. Érk. Debrecen felé Tiszkürt.... Érkezik 3-30 FONTOS TUDNIVALÓK! 1. A válllt z esetleges késésekért felelősséget nem válll. 2. Az utóbuszvállltnál külön kocsit minden időben lehet bérelni. Nyomtott György József villnyerőre berendezett könyvnyomdájábn, Tiszföldvár.

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület Vidékfejlesztési Egyesület Emlékeztető Szkmi rendezvény Időpont: 2015. október 07. 15:00 Helyszín: Beretvás Bor- és Pálinktörténeti bemuttóhely, 6041 Kerekegyház, Rákóczi u. 108. Tém: 2014-2020-s Vidékfejlesztési

Részletesebben

Székely Sándornak, első nótáriusuknak köszönhetik:

Székely Sándornak, első nótáriusuknak köszönhetik: A DOHÁNY A FALU ÉLETÉBEN A telepesek a dohány művelésének, gondozásának jól bevált módszerét hozták magukkal. A legtöbb temesközi faluból, ahonnan érkeztek, a növény termesztési technológiájának kipróbált

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Fejetetejére áll. Szinház - Mozi - Közgazdaság. fitókzatós autóbalesei a Köröndön 1935. MÁJUS

Fejetetejére áll. Szinház - Mozi - Közgazdaság. fitókzatós autóbalesei a Köröndön 1935. MÁJUS 50487 / T Á R S D L M I, K R I T I K I É S K Ö Z G Z D S Á G I tm 5 - < -» H E T I L P, «4j.. " v Fejetetejére áll Három Kegyelmes j é úr fitókztós utóblesei Köröndön Kedves Gyuli/ Csortos Szinház - Mozi

Részletesebben

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú N I U S játékszín F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória 1. ktegóri 1.1.1. Adtok: ) Cseh László átlgsebessége b) Chd le Clos átlgsebessége Ezzel z átlgsebességgel Cseh László ideje ( ) ltt megtett távolság Így -re volt céltól. Jn Switkowski átlgsebessége Ezzel

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

játékszín NÁNAY ISTVÁN

játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT T A RTALOM XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 1 9 8 1. FEBRUÁR FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA játékszín NÁNAY

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Történelmi nagynapokkomáromban

Történelmi nagynapokkomáromban X. é v f o l y m 42. szám. A r 20 fillér. Komárom, 1938. o k t ó b e r 15. mmmmmmm E L Ő F I Z E T É S I ÁR gz évre 10 P. ^élévre SZERKESZTŐSÉG 2*50 P. Negyedévre 5 P. Felelős szerkesztő: E g y e s s z

Részletesebben

Hozományt kap vejétől a sikkasztó após

Hozományt kap vejétől a sikkasztó após 50487 4 8. é v f. 1 9 3 8. j n u á r 18 1-2 SZÁM Ameriki reklámutó hirdette pesti uicákon vttéz Endre László impozáns győzelmét A legújbb pesti üslet: A megvesztegetett becsüs Hozományt kp vejétől sikksztó

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL 2011

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL 2011 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 5-6000 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. () bekezdése lpján kötelező. KIMUTATÁS

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

Parti Nagy Lajos. Mindig van mit javítani

Parti Nagy Lajos. Mindig van mit javítani Írt: Nehéz ndre vérbő, (trgi)komikus törtet bárhol játszódht, hol élők holtk, csltások cslások, vitál özvek --- k férfik -- téblábolnk mguk bonyolult, remélhetőleg hosszú öregkor felé. Bárhol, bármely

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

.hu shi ubi its m www.

.hu shi ubi its m www. www.mitsubishi.hu HÓDÍTSA MEG AZ UTAKAT! Urlj z utt tökéletesre csiszolt Outlnder volánj mögött. gilis kormányzásnk, közvetlen és pontos visszjelzéseknek, csendes utstérnek és z úthibákt gyengéden kiegyenlítő

Részletesebben

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer 19. Függvéyek rekurzív megdás, mester módszer Algoritmusok futási idejéek számítás gykr vezet rekurzív egyelethez, külööse kkor, h z lgoritmus rekurzív. Tekitsük például h z összefésülő redezés lábbi lgoritmusát.

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése Sűrűségérés. Szilárd test sűrűségének érése A sűrűség,, definíciój hoogén test esetén: test töege osztv test V térfogtávl: V A sűrűség SI értékegysége kg/, hsználtos ég kg/d, kg/l és g/c Ne hoogén testnél

Részletesebben

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I É s K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 2. S Z Á M 1 9 8 5. F E B R U Á R TARTALOM F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I E S K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 9. S Z Á M 1 9 8 3. S Z E P T E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3)

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú L I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T Ö

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4)

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A VII. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 4. Á P R I L I S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T O R

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 7 5. M Á R C I U S TARTALOM FÖLDES ANNA Ki lesz császár, főszereplő és bálny? (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Felelős. szerkesztő: PATHÓ G Y U L A

Felelős. szerkesztő: PATHÓ G Y U L A VIII. évfolym 4. szám. Ár 20 fillér. Komárom, 1936. j n u á r 25. O ELŐFIZETÉSI Egész évre 10 P. 5 P. Negyedévre Egyes szm r Megjelenik minden 250 V. 20 fül. Felelős konszolidáltság jegyében céltudtos

Részletesebben

Cserépváraljáért Alapítvány szállást hirdet. 10 szobás, minden szobában fürdőszoba. Szobák:

Cserépváraljáért Alapítvány szállást hirdet. 10 szobás, minden szobában fürdőszoba. Szobák: Cserépvárljáért lpítvány szállást hirdet. 10 szobás, minden szobábn fürdőszob. Szobák: - 2 db 2 ágys - 1db mozgáskorlátozott - 4 db 4 ágys - 2 db 6 ágys z ágyk számát érkező csoportokhoz tudjuk igzítni.

Részletesebben

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Kellemes húsvéti ünnepeket! 2007.április Sándor napján megszakad a tél, József napján megszűnik a szél, zsákban Benedek hoz majd meleget, nincs több fázás, boldog, aki él. Már közhírré szétdoboltatik: minden kislány férjhez adatik,

Részletesebben

A történelem korszerű drámai értelmezése

A történelem korszerű drámai értelmezése SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1977. S Z E P T E M B E R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben