ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. egyes gyermekvédelmi és gyámügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. egyes gyermekvédelmi és gyámügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról"

Átírás

1 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: /2006-SZMM. TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére egyes gyermekvédelmi és gyámügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról Budapest, november

2 Az előterjesztés szöveges része Az előterjesztés két kormányrendelet, a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ar.), továbbá a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) módosítását tartalmazza. I. Az Ar. módosítása 1. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelettel való összhang megteremtése (1. ) A tervezet megszünteti azt a jelenleg fennálló kettőséget, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről a 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet és az Ar. alapján is nyilvántartást kell vezetni. A módosítás értelmében ezért a jegyző nem önálló adatlapon hanem a 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendeletben meghatározott nyilvántartási lap másolatával tájékoztatja a megyei, fővárosi szociális és gyámhivatalt a működési engedély kiadásáról, módosításáról és visszavonásáról. 2. Az örökbefogadási nyilvántartáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás (2. ) A tervezet egyértelműen rögzíti, hogy a területi gyermekvédelmi szakszolgálat a gyermekek mihamarabbi örökbefogadásának előkészítése érdekében az örökbefogadási ügyekhez kapcsolódó adatlap adatairól és az azokban bekövetkező változásokról a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztériumot folyamatosan tájékoztatja. A rendeleten átvezetésre került az a módosítás is, hogy az országos örökbefogadási nyilvántartást már nem a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, hanem a minisztérium vezeti. 3. A gyermekvédelmi nyilvántartási rendszer (3 4. ) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: gyermekvédelmi törvény) garanciális jelleggel fogalmazza meg a személyiségi jogok védelmét, az adatkezelés célhoz kötöttségének elvét. A gyermekvédelmi törvény meghatározza, hogy a gyermek, a törvényes képviselő, illetve a gyermekkel kapcsolatban álló személyek vonatkozásában mely adatköröket lehet kezelni. A gyermekvédelmi törvény ának (3) bekezdése értelmében ezeknek az adatköröknek a pontos tartalmát a gyermekvédelmi nyilvántartás rögzíti. A Gyermekeink védelmében elnevezésű nyilvántartási rendszer végigkíséri a gyermeket az egész gondozási

3 2 folyamaton, a gyermekjóléti alapellátástól kezdve a gyermekvédelmi gondoskodáson át egészen a gyermekvédelmi rendszerből való kikerülésig. A nyilvántartási rendszer biztosítja a gyermek gondozásában a tervszerűséget, a partneri együttműködést, a felelősség megosztását, továbbá lehetővé teszi a gyermekeket érintő döntések átlátható felülvizsgálatát. A nyilvántartás adatlapjai végső soron összekötik és összefoglalják a gyermekkel kapcsolatos teljes gondozási folyamatot. A gyermekvédelmi nyilvántartást jelenleg az Ar. alapján kiadott útmutató tartalmazza. Az adatvédelmi biztos többször kifogásolta, hogy a gyermekvédelmi nyilvántartás nem jogszabályban került kiadásra. A módosítás ezért az Ar. részévé teszi (2. számú melléklet) a gyermekvédelmi nyilvántartás adatlapjait. A gyermekvédelmi nyilvántartás részét képező adatlapok egy részét (II. X. számú adatlapok) a gyermekjóléti szolgálat tölti ki az eset indulásától, a gyermek egyéni gondozási tervének elkészítésén át a hatósági intézkedések felülvizsgálatáig. Az adatlapok másik részét (XI. XIV. számú adatlapok) az átmeneti gondozást nyújtó állítja ki. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat is a nyilvántartás megfelelő adatlapjait (XV. XVIII. számú adatlapok) használja az elhelyezési javaslat elkészítésére, a gyermek nevelésbe vételére és a gyermek helyzetének felülvizsgálatára. A gondozó intézmény vagy szolgáltató a nevelésbe vett gyermek egyéni gondozási tervének elkészítésekor, a gyermek-szülő kapcsolat tervezésekor, valamint a nevelésbe vett gyermek helyzetének felülvizsgálatakor köteles a megfelelő adatlapokat (XIX. XXI. számú adatlapok) kitölteni. Az adatlapokban olyan adatok szerepelnek, amelyek kezelésére a gyermekvédelmi törvény XXI. Fejezete felhatalmazást ad. Ahol a törvényi felhatalmazás hiányzik, ott az adatok felvételére a szülő, törvényes képviselő hozzájárulásával kerülhet sor. Az adatközlés önkéntességére ezekben az esetekben a szülőt, törvényes képviselőt figyelmeztetni kell. 4. A nevelési felügyelet alatt álló gyermekről vezetett nyilvántartás (4. ) A gyermekvédelmi törvény július 1-jével bevezette a nevelési felügyelet intézményét, amely a speciális gyermekotthonban elhelyezett nevelésbe vett gyermekekkel szemben alkalmazható, szabadságkorlátozással járó intézkedés. A nevelési felügyelet alá helyezett gyermek adatait ugyanúgy nyilván kell tartani, mint az egyéb ellátást vagy szolgáltatást igénybe vevők adatait, ezért az Ar. 1. számú melléklete kiegészül a nevelési felügyelet alatt álló gyermekről vezetett adatlappal. II. A Gyer. módosítása 1. A szokásos tartózkodási hely fogalmának meghatározása (5. ) A módosítás az érintett személy magán- és szakmai életének központjaként határozza meg a szokásos tartózkodási hely fogalmát. E fogalomnak különös jelentősége van a évi LXXX. törvénnyel kihirdetett a gyermekeknek a

4 3 nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló, Hágában, május 29. napján kelt Egyezmény végrehajtása során. 2. Kapcsolattartási ügyek (6 8. ) A Gyer. meghatározza a kapcsolattartás formáit folyamatos és időszakos, valamint ezek egymáshoz való viszonyát. Így az időszakos kapcsolattartás ideje alatt nincs helye folyamatos kapcsolattartásnak. A jelenlegi szabályozás azonban figyelmen kívül hagyja a gondozó szülő jogát ahhoz, hogy folyamatosan együtt lehessen gyermekével anélkül, hogy ezzel a kapcsolattartás meghatározott rendjét sértené. A módosítás így a kapcsolattartásra jogosult szülő mellett a gondozó szülőnek is módot teremt arra, hogy legalább két hetet, vagy a kapcsolattartásra jogosult szülőt megillető időszakos kapcsolattartással megegyező időtartamot tölthessen el gyermekével úgy, hogy azalatt nem köteles a másik fél számára folyamatos kapcsolattartást biztosítani, ezért az nem is tekinthető elmaradt kapcsolattartásnak. A kapcsolattartás elmaradása vagy a zavartalanságának megsértése a gyermeki jogoknak megfelelően a gyermek fejlődését veszélyezteti. A módosítás egyértelműbb megfogalmazása a gyámhivataltól elvárt határozott végrehajtást könnyíti meg. 3. Örökbefogadási ügyek (9 13. ) A tervezet az örökbefogadás előtti eljárással összefüggésben felhatalmazza a gyámhivatalt, hogy az örökbe fogadni szándékozó személy alkalmassága kérdésében ne csak általánosságban döntsön. A módosítás értelmében a gyámhivatalnak az ügyfél kérelmével összhangban, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat javaslata alapján döntenie kell abban is, hogy az örökbe fogadni szándékozó személy hány és milyen életkorú gyermek örökbefogadására alkalmas, illetve arról, hogy alkalmas-e testvérek vagy egészségileg károsodott gyermek örökbefogadására. A tervezet azonban a gyermek érdekeit szem előtt tartva lehetőséget ad arra, hogy a gyámhivatal az örökbefogadás engedélyezése során az örökbe fogadható gyermekek száma és életkora tekintetében eltérjen az örökbefogadásra való alkalmasság tárgyában hozott határozatban foglaltaktól. Az alkalmassági döntés főszabály szerint a jogerőre emelkedéstől számított 2 évig érvényes. Az alkalmassági határozat érvényességi ideje megszűnik, ha az örökbefogadás már megtörtént. Ha azonban időközben a testvér is örökbe fogadhatóvá válik, a határozat érvényességi ideje meghosszabbodik a testvér örökbefogadási eljárásának jogerős befejezéséig.

5 4 Az örökbefogadásra való alkalmasság kérdésében az adott családra szabott, a fentiekben részletezett döntés meghozatalára az európai uniós országok gyakorlatában is látunk jól működő példákat, így különösen: Hollandiában az örökbefogadó szülő és a gyermek közötti korkülönbség nem lehet több mint 40 év és a holland államhatár átlépésekor a gyermek életkora nem haladhatja meg a 6. életévet. A szülőknek bizonyítaniuk kell, hogy a gyermek nem szenved hosszantartó testi, illetve szellemi betegségben vagy fertőző betegségben. Hollandiában a szülők mindig egy gyermekre kapják meg az örökbefogadási engedélyt. Ha mégis több gyermeket szeretnének örökbefogadni egyszerre, akkor egy újabb elvi engedélyt kell kérniük a Holland Igazságügyi Minisztériumtól, ahol egy külön hatóság, az úgynevezett Igazságügyi Ifjúságpolitikával Foglalkozó Igazgatóság adja meg az engedélyt. Olaszországban az alkalmasságról szóló határozatnak az alapja a család kérelme, amelyben leírhatják, hogy milyen életkorú és egészségi állapotú gyermeke(ke)t kívánnak örökbe fogadni, majd pszichológus tesz javaslatot, hogy hány, milyen idős és egészségi állapotú gyermeket fogadhat örökbe az adott házaspár. A család kérelme és e javaslat alapján adják ki végül az örökbefogadási engedélyt. Ha az így megállapított engedély alapján a meghatározotthoz képest más életkorú gyermek örökbefogadásának lehetősége merül fel, lehet kérni a határozat módosítását a konkrét gyermekre vonatkozóan. Norvégiában a házaspárok engedélyüket a gyermekre vonatkozó életkori megkötéssel kapják, ami rendszerint egy 0-3 év vagy 0-4 év közötti kiskorú örökbefogadására jelent lehetőséget. Az engedély gyors módosítására van mód, ha az abban meghatározottnál idősebb gyermek örökbefogadásának lehetősége merül fel, vagy a házaspár testvéreket szeretne örökbe fogadni. Ahol már van örökbefogadott vagy biológiai gyermek, ott hozzá képest állapítják meg az örökbe fogadható gyermek életkorát. 4. Pénzbeli és természetbeni ellátások ( ) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása során a települési önkormányzat jegyzőjének vizsgálnia kell a család vagyoni helyzetét. A vagyoni helyzet vizsgálatához nyújtanak segítséget a tervezetben szereplő részletszabályok, főként a hasznosítható ingatlan fogalmának definiálásában és a lakás fenntartási költségei meghatározásában. Utóbbiba a módosítás beemeli a lízingdíjat is, amellyel egyre gyakrabban találkoznak a jogalkalmazó szervek. Szintén a gyakorlatban felmerülő kérdésre ad választ a tervezet a lízingelt dolgon fennálló használati jog figyelembevételével és kiszámításával kapcsolatos szabályozás megalkotásával. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására és megszüntetésére vonatkozó eljárási szabályok módosítása összhangot teremt a gyermekvédelmi törvénnyel, mert ezáltal a

6 5 kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja az ügyfelet védő általános rendelkezésnek megfelelően a kérelem benyújtásának napja, megszűnése pedig a megszüntető határozat meghozatalát követő második hónap első napja. A gyermektartásdíj megelőlegezésére vonatkozó szabályok között a Legfőbb Ügyészség véleményét figyelembe véve a tervezet rögzíti, hogy a gyámhivatal számára az azonnali végrehajtás kimondása csak lehetőség, nem kötelezettség, így tudjuk megteremteni a közigazgatási eljárási törvénnyel való összhangot. Szintén az ügyészségi javaslatot figyelembe véve a módosítás kedvezőbb helyzetbe hozza a megelőlegezett gyermektartásban részesülőt azzal, hogy a folyósítás alatt adott gyermektartásdíjat beszámíthatja a korábban felhalmozódott hátralékba. A módosítás megteremti annak lehetőségét, hogy az otthonteremtési támogatás igényléséhez szükséges pénzfelhasználási tervben a fiatal felnőtt feltüntethessen járulékos költségeket, így különösen az eljárási illetéket, a hitelbírálati díjat és az ügyvédi költséget, hiszen a pénzbeli ellátást igénybe vevőknek általában nincs olyan vagyonuk vagy jövedelmük, amelyből ezeket fedezni tudnák. Ezzel kiküszöbölhető a Legfőbb Ügyészség által jelzett jogalkalmazási probléma, mely szerint felhatalmazás nélkül is elfogadták a gyámhivatalok a járulékos költségek elszámolását, ha annak nem volt más fedezete. 5. Külföldre irányuló megkeresések (21. ) A tervezet a nemzetközi ügyek vonatkozásában egy jogalkalmazást könnyítő szabályt állapít meg a közigazgatási eljárási törvénnyel összhangban, amikor a gyámhatóság külföldre irányuló megkeresései vonatkozásában szétválasztja az ismert és így közvetlenül megkereshető hatóságokat az ismeretlen, ezért a felügyeleti szerv és a Külügyminisztérium útján megkereshető szervektől. 6. Gyámhivatali körzethatárok módosítása (22. ) A gyermekvédelmi törvény a hatósági és a szolgáltatótevékenység szétválasztásával egyidejűleg a gyámhatósági feladatokat megosztotta a települési önkormányzat jegyzője, valamint a gyámügyi és gyermekvédelmi ügyintéző (gyámhivatal) mint gyámhatóság között. A gyámhivatalok körzethatárát a Gyer. 1. számú melléklete határozza meg. A körzethatárok többször is módosításra kerültek egyrészt a kistérségi körzethatárokkal való összhang megteremtése miatt, másrészt az új községgé, illetve várossá nyilvánítások miatt. A Gyer. 1. számú mellékletének mostani módosítását a következő köztársasági elnöki határozatok tették szükségessé: Ipolyszög községgé nyilvánításáról szóló 103/2003. (VI. 25.) KE határozat, Pári községgé nyilvánításáról szóló 104/2003. (VI. 25.) KE határozat, Gibárt községgé nyilvánításáról szóló 113/2003. (VII. 1.) KE határozat, Pálosvörösmart községgé nyilvánításáról szóló 114/2003. (VII. 1.) KE határozat, Monorierdő községgé

7 6 nyilvánításáról szóló 88/2005. (VI. 29.) KE határozat, Kerekharaszt községgé nyilvánításáról szóló 87/2005. (VI. 29.) KE határozat. 7. Záró és átmeneti rendelkezések (23. ) A módosítás főszabály szerint január 1-jén lép hatályba. A Gyermekeink védelmében elnevezésű gyermekvédelmi nyilvántartási rendszerre vonatkozó szabályok annak érdekében, hogy kellő időt biztosítsanak a jogalkalmazóknak a felkészülésre április 1-jén lépnek hatályba április 1-jétől a gyermek gondozási folyamatában bekövetkező változás esetén már az új adatlapokat kell kitölteni. A tervezet rendelkezik a korábbi nyilvántartás adatlapjainak megőrzéséről is. Az előterjesztésnek közvetlen, a költségvetést terhelő hatása nincs. Kérem a Kormányt, hogy az előterjesztést fogadja el. Budapest, november Kiss Péter

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás területén

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás területén Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi

Részletesebben

TISZTELT LEENDŐ ÖRÖKBE FOGADÓ SZÜLŐK!

TISZTELT LEENDŐ ÖRÖKBE FOGADÓ SZÜLŐK! BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT MÓDSZERTANI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA TISZTELT LEENDŐ ÖRÖKBE FOGADÓ SZÜLŐK! AZ ÖRÖKBEFOGADÁSRÓL CÍMSZAVAKBAN Az örökbefogadás célja : Az örökbefogadás

Részletesebben

A Ket.-novellából eredő jogszabálymódosítások gyámügyi igazgatás területén

A Ket.-novellából eredő jogszabálymódosítások gyámügyi igazgatás területén Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A Ket.-novellából eredő jogszabálymódosítások a gyermekvédelmi és gyámügyi

Részletesebben

TISZTELT LEENDŐ ÖRÖKBE FOGADÓ SZÜLŐK!

TISZTELT LEENDŐ ÖRÖKBE FOGADÓ SZÜLŐK! BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA TISZTELT LEENDŐ ÖRÖKBE FOGADÓ SZÜLŐK! AZ ÖRÖKBEFOGADÁSRÓL CÍMSZAVAKBAN Az örökbefogadás célja : Az örökbefogadás célja

Részletesebben

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai 2014. május 8. Dr. Mattenheim Gréta EMMI Szociális Jogi Osztály. Jogszabályi háttér Sokrétű jogi szabályozás;

Részletesebben

Gyermekjogi képviselő továbbképzés Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás II. Készítette: Burkáné dr. Nagy Beáta

Gyermekjogi képviselő továbbképzés Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás II. Készítette: Burkáné dr. Nagy Beáta Gyermekjogi képviselő továbbképzés Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás II. Készítette: Burkáné dr. Nagy Beáta. Fontosabb jogszabályok I. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi XXVII.

Részletesebben

2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és

2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és Tájékoztató a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő jogszabályváltozásokról Jogszabály: - 2013. évi CLXVIII. törvény egyes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. - 1 -

A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. - 1 - - 1 - A tervezet célja, hogy megteremtse az összhangot az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/1813. számú törvényjavaslatnak

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 13. szám 2012. december 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A JEGYZŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG, GYÁMHIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK

A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A JEGYZŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG, GYÁMHIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A JEGYZŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG, GYÁMHIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK - Teljes hatályú apai elismerés - Hatósági intézkedésre irányuló kezdeményezés - Eseti

Részletesebben

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről A Kormány a gyermekek

Részletesebben

Módszertani ajánlás gyermekjóléti szolgáltatók számára az óvodáztatási támogatás illetve a családi pótlék természetben történő folyósítása esetére

Módszertani ajánlás gyermekjóléti szolgáltatók számára az óvodáztatási támogatás illetve a családi pótlék természetben történő folyósítása esetére Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermek és Ifjúságvédelmi Főosztály Főosztályvezető Módszertani ajánlás gyermekjóléti szolgáltatók számára az óvodáztatási támogatás illetve a családi pótlék természetben

Részletesebben

T/10047. számú törvényjavaslat

T/10047. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10047. számú törvényjavaslat a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról Előadó:

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére - GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER BELÜGYMINISZTER Ikt. szám: 54402-2/2014/JISZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi XXVII. törvény A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerûsítési Programmal

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. január 28., szerda Tartalomjegyzék 3/2015. (I. 28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.

Részletesebben

a) siófoki szervezeti egység: Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi, Nagyberény, Nyim, Ságvár, Siófok, Siójut, Som, Zamárdi.

a) siófoki szervezeti egység: Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi, Nagyberény, Nyim, Ságvár, Siófok, Siójut, Som, Zamárdi. Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Járási Gyámhivatala 8600 Siófok, Fő tér 1. telefon: 84/504-122, fax: 84/504-130 e-mail: hivatal@siofok.gov.hu A Járási Gyámhivatal a siófoki és balatonföldvári

Részletesebben

A VÁROSI GYÁMHIVATAL BESZÁMOLÓJA

A VÁROSI GYÁMHIVATAL BESZÁMOLÓJA EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Dorog városi Gyámhivatal 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZÜLŐI FELÜGYELETI JOG GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYEK:

SZÜLŐI FELÜGYELETI JOG GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYEK: A gyámhivatal az 1997. évi XXXI. törvény 109. - 117. -ban foglalt feladatait Zirc város, valamint Bakonynána, Bakonybél, Dudar, Borzavár, Porva, Bakonyszentkirály, Nagyesztergár, Bakonyoszlop, Pénzesgyőr,

Részletesebben

Gyakran ismétlődő kérdések az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatban

Gyakran ismétlődő kérdések az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatban Gyakran ismétlődő kérdések az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatban Az alábbi összeállítás célja, hogy segítse az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére irányuló eljárásban

Részletesebben

Budapest, 2013. október

Budapest, 2013. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12911. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. április 29-i ülésére DOROG VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EMBERI ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : VAROSHAZA@DOROG.HU E L Ő T E R J E S Z T É S A

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátások átszervezése. Budapest, 2013.május 23.

A gyermekvédelmi szakellátások átszervezése. Budapest, 2013.május 23. A gyermekvédelmi szakellátások átszervezése Budapest, 2013.május 23. Magyar Közlöny 2012. évi 164. szám Magyar Közlöny 2013. évi 54. szám 2012. évi CXCII. Törvény az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a szociális igazgatási területen Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009.

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a szociális igazgatási területen Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a szociális

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben