A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 TARTALOM TARTALOM... 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI ALAPJA... 5 I. Az SZMSZ az alábbi jogszabályok alapján készült:... 5 II. Az SZMSZ hatálya... 5 AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI ÉS ALAPADATAI... 6 III. A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM SZERVEZETI RENDSZERE... 7 I. Az intézményvezető... 7 II. Az intézményvezető segítői... 8 III. Az intézmény vezetősége... 8 IV. A kiadmányozás szabályai... 9 V. Az intézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata és használatra jogosultak megnevezése... 9 VI. Vezetők intézményben tartózkodásának rendje VII. A vezetők közötti feladatmegosztás IX. Az intézményvezető-helyettesek feladatai, az intézményvezető által delegált hatáskörök AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, AZOK KAPCSOLATTARTÁSI FORMÁI I. Az iskola közösségei II. Az alkalmazotti közösség III. A nevelőtestület IV. A szakmai munkaközösségek V. A közalkalmazotti tanács VI. Szakszervezeti jogosultságok VII. Az iskolai közösségek a kapcsolattartásának formája és rendje AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE I. A Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium nyitva tartása II. A közalkalmazottak munkarendje III. A Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium tanulóinak munkarendje IV. A tanév helyi rendje V. A tanítási órák, foglalkozások, óraközi szünetek rendje, időtartama VI. Az intézményben tartózkodás rendje VII. Az iskola létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje VIII. A Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium helyiségeinek bérbeadása IX. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái A közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatok X. A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai. 24 XI. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai XII. A reklámtevékenység iskolai szabályai XIII. A tanulók által készített tárgyak, eszközök tulajdonjoga, valamint annak értékesítéséből, hasznosításából származó bevételből a tanulót megillető díjazá s szabályai XIV. Az iskolai könyvtár működési rendje A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE

3 I. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak II. Az ellenőrzés elvei III. Az ellenőrzés területei IV. A pedagógiai ellenőrzés dokumentálása, értékelés, visszacsatolás V. Az előre bejelentett vezetői óralátogatások rendje AZ ISKOLÁVAL JOGVISZONYBAN NEM ÁLLÓK BELÉPÉSE ÉS BENNTARTÓZKODÁSA KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA I. Az intézmény külső kapcsolatai II. A kapcsolattartás rendje, formája III. Az iskolai védőnő feladatai IV. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok V. Nemzetközi kapcsolataink ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK I. Védő, óvó előírások a tanulóbalesetek megelőzéséhez II. Teendők baleset esetén III. Személyvédelem, vagyonvédelem RENDKÍVÜLI ESEMÉNY (BOMBARIADÓ, TŰZ, VIHAR, STB.) ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK Bombariadó esetén szükséges teendők TÁJÉKOZTATÁS AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ ALAPDOKUMENTUMOKRÓL I. A törvényes működés dokumentumai II. A munkaköri leírások mintái AZ ELEKTRONIKUS ÉS AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT NYOMTATVÁNYOK I. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje II. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje 35 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉKOK MELLÉKLET: MUNKAKÖRILEÍRÁS-MINTÁK I. Középiskolai tanár, idegennyelv-tanár II. Az osztályfőnök III. A szakmai-humánpolitikai intézményvezető-helyettes IV. A tanügy-igazgatási intézményvezető-helyettes VI. A munkaközösség-vezető Kapcsolatok VII. Az iskolatitkár VIII. Az Osztályfőnöki munkát támogató és ifjúságvédelmi munkacsoport ifjúságvédelemért felelős tagjai IX. A tanulók tanórán túli tevékenységét támogató munkacsoport tagjai X. A diákönkormányzat munkáját segítő pedagógusok XI. A rendszergazda

4 2. MELLÉKLET: A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az iskolai könyvtár fenntartása, irányítása, működtetése II. Feltételek III. Az iskolai könyvtár működésének és igénybevételének szabályai IV. Az iskolai könyvtár alapfeladatai V. A tankönyvellátás iskolai könyvtári feladatai melléklet az iskolai könyvtár SZMSZ-éhez: Gyűjtőköri szabályzat sz. melléklet az iskolai könyvtár SZMSZ-éhez: Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat sz. melléklet az iskolai könyvtár SZMSZ-éhez: Tankönyvtári szabályzat MELLÉKLET: IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. Az intézményi dokumentumok II. A beírási napló III. A bizonyítvány IV. A törzslap V. Az ellenőrző funkciója és az e-napló VI. Az e-napló VII. A jegyzőkönyv VIII. A tantárgyfelosztás IX. A végzett tanulók nyilvántartása X. A tanügyi nyilvántartások vezetése XI. A bizonyítványnyomtatványok kezelése XII. 1. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez

5 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI ALAPJA I. Az SZMSZ az alábbi jogszabályok alapján készült: a) 16/2013 (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről b) évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról c) évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről d) 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről e) évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról f) évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről g) évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről h) évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról i) évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről j) 202/2012. (VII. 27.) Kormány rendelete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról k) 229/2012(VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról l) 26/1997. (IX. 3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról m) 26/2013 (II. 12.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról n) 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének ált. köv. o) 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról p) a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) OKM-rendelet q) 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról r) évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról 5 II. Az SZMSZ hatálya 1. személyi hatályosság A SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, a KLIK belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. Betartása minden közalkalmazott számára kötelező. 2. időbeli hatályosság Az SZMSZ a jóváhagyástól számítva határozatlan időre szól. A kötelező felülvizsgálat a mindenkori jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően történik. A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt.

6 AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI ÉS ALAPADATAI 1. Megnevezései: 1.1. Hivatalos neve: Budapest XIV. Kerületi Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium 2. Feladatellátási helyei: 2.1. Székhelye: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 3.5. Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca Típusa: gimnázium 5. OM azonosító: Köznevelési és egyéb feladata: Budapest, Ajtósi Dürer sor gimnáziumi nevelés-oktatás nappali rendszerű iskolai oktatás évfolyamok száma: négy, öt sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) nyelvi előkészítő az iskola maximális létszáma: 650 fő iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga: Budapest, Ajtósi Dürer sor Helyrajzi száma: Hasznos alaterülete: nettó nm Intézmény jogköre: ingyenes használati jog KLIK jogköre: ingyenes használati jog Működtető neve: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Működtető székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad utca Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. (A Budapest XIV. Kerületi Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium szakmai alapdokumentuma alapján) 6 Az intézmény telefonszáma: 1/ ; fax: 1/ web:

7 III. A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM SZERVEZETI RENDSZERE intézményvezető szülői szervezet tanügy-igazgatási intézményvezető-helyettes szakmai-humánpolitikai intézményvezető-helyettes az I. humán munkaközösség vezetője a II. humán munkaközösség vezetője az I. természettudományos munkaközösség vezetője a II. természettudományos munkaközösség vezetője az I. idegennyelvi munkaközösség vezetője a II. idegenynyelvi munkaközösség vezetője az osztályőnöki munkaközösség vezetője a készségtárgyak munkaközösségének a vezetője PEDAGÓGUSOK pályázatíró munkacsoport tehetségponti akkreditációs munkacsoport közösségi szolgálati munkacsoport a tanulók tanórán túli tevékenységét támogató team (6T munkacsoport) osztályfőnöki tevékenységet támogató és ifjúságvédelmi munkacsoport mószertani munkacsoport a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógusok NOKS iskolatitkárok (2) rendszergazda (1) laboráns (1) könyvtáros (1) iskolapszichológus (0,45) diákönkormányzat 7 1. A Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium szakmai szervezetének tervezett ábrája I. Az intézményvezető tanulók Az intézményvezető az Intézmény felelős vezetője. A munkája során betartja és betartatja a KLIK elnöki utasításait; a tankerületi igazgató utasításait; magasabb jogszabályokat; valamint az intézmény alapdokumentumaiban meghatározott előírásokat. Az intézményvezető megbízása a hatályos jogszabályok szerint történik. Fenntartói jóváhagyással, valamint a KLIK Budapest XIV. Tankerület igazgatója egyetértésével kiadmányozási joggal rendelkezik. Az intézményvezető felelőssége: a) a Gimnázium törvényes és szakszerű vezetése, irányítása; b) a működtetővel kötött megállapodás intézményi feladatainak a végrehajtása; c) az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása; d) az intézményi szabályzatok elkészítésének megszervezése; e) a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, a végrehajtásuk megszervezése és ellenőrzése; f) az Intézmény pedagógiai programjának, SZMSZ-ének, házirendjének jóváhagyása azokban a kérdésekben, amelyek a fenntartóra és a működtetőre többletköltséget nem hárítanak; g) az intézmény képviselete; h) az intézmény szakmai vezetése, a pedagógiai munka tervezése, szervezése, ellenőrzése;

8 i) megfelelő együttműködés a diákönkormányzattal, a szülői szervezetekkel, a közalkalmazotti tanáccsal, valamint a szakszervezettel; j) a gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő feladatkör ellátásának megszervezése; k) a munkatervben feltüntetett nemzeti és iskolai ünnepek a Budapest XIV. Kerületi Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium és hazánk hagyományaihoz igazodó, méltó megszervezése; l) a fenntartó és a működtető által biztosított lehetőségek alapján a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos lehetőségeinek megteremtése; m) a tanulói balesetek megelőzése érdekében tett intézkedések; n) a tanulók rendszeres egészségügyi szűrővizsgálatának megszervezése (általános orvosi és fogászati szakvizsgálat); o) a Budapest XIV. Kerületi Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium nevelőtestülete által elfogadott Pedagógus etikai kódex betartása és betartatása; p) minden egyéb, a munkaköri leírásában szereplő feladat elvégzése. II. Az intézményvezető segítői A a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján a Budapest XIV. Kerületi Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium intézményvezetőhelyettesei: 1. szakmai-humánpolitikai; 2. tanügy-igazgatási intézményvezető-helyettes. Az intézményvezetőt a vezetésben és irányításban az intézményvezető-helyettesek segítik. Az intézményvezetőt távolléte idején teljes jogkörrel helyettesíti a megbízott tanügy-igazgatási intézményvezető-helyettes. Akadályoztatása esetén a szakmai-humánpoiltikai intézményvezetőhelyettes. Ha a magasabb vezetők közül senki sem tartózkodik az épületben, a vezetői feladatokat az intézményvezető által kijelölt közalkalmazott látja el. Az intézményvezető-helyettesek megbízása magasabb vezetői megbízásnak minősül, így az történhet pályázattal vagy anélkül. Amennyiben a fenntartó pályázatot ír ki a Budapest XIV. Kerületi Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium valamelyik intézményvezető-helyettesi megbízására, a jelöltek pályázatának nevelőtestületi véleményezése után az intézményvezető javaslatot tesz az intézményvezető-helyettes megbízására. A megbízás maximum öt évre szól. A fenntartó a megbízást öt éven belül a jogszabályok adta feltételek mellett visszavonhatja. Pályázati eljárás nélkül a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. (3) alapján lehetséges, amely kimondja, hogy Az Nkt. 67. (7) bekezdésében foglaltak szerinti nyilvános pályázat kiírása nélküli magasabb vezetői megbízás akkor adható, ha azzal a nevelőtestület legalább kétharmada egyetért. Intézményvezető-helyettesi megbízást csak határozatlan idejű szerződéssel rendelkező pedagógus munkakörben alkalmazott kolléga kaphat, aki megfelel a jogszabályban rögzített képesítési előírásoknak. Szűk vezetői értekezlet: Minden tanítási hét első napján reggel az intézményvezető és a helyettesei operatív értekezletet tartanak, amelyen megbeszélik az aktuális heti feladatokat. Az órarendet mindig ennek figyelembevételével kell összeállítani. 8 III. Az intézmény vezetősége Az intézmény vezetőségének tagjai: az intézményvezető; az intézményvezető-helyettesek; a diákönkormányzatot segítő pedagógusok; a közalkalmazotti tanács elnöke, a munkaközösség-vezetők.

9 Az intézmény vezetősége mint testület, konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az iskola vezetősége az éves munkatervben meghatározott rend szerint iskolavezetőségi értekezletet tart, amelyről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a mellékletét képező jelenléti ívvel együtt iktatni kell. Az iskolavezetés tagjai közül az intézményvezető, az intézményvezető-helyettesek, a munkaközösség-vezetők ellenőrzési feladatokat is ellátnak. Az iskola vezetősége együttműködik az intézményi tanáccsal, a szülői munkaközösségek választmányával, a diákönkormányzat képviselőivel. IV. A kiadmányozás szabályai A KLIK kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló 2/2013. (I. 15.) KLIKE utasítás 13. -a alapján az intézményvezető kiadmányozza: a) az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait a jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése kivételével, az intézményben helyettesítés céljából, határozott időre történő jogviszony létesítésére irányuló munkáltatói intézkedést; a tankerületi igazgatóval történt előzetes egyeztetést követően; b) a KLIK kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, utalványozás eljárásrendjéről szóló szabályzata szerint az intézmény jogi személyiségéhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokat; c) az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket, egyéb leveleket; d) az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek kiadmányozási jogát az elnök a maga vagy a KLIK központi szervezeti egysége, illetve a tankerületi igazgató számára nem tartotta fenn; e) a közbenső intézkedéseket; f) a rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratokat, a központi, illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat. Az intézményvezető kötelezettségvállalási jogosultságát a KLIK kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzata tartalmazza, amelyet a gazdasági elnökhelyettes által a tankerület személyi állományából, írásban kijelölt személy ellenjegyzése mellett, az alábbiak szerint gyakorol: a) személyi juttatások tekintetében a kiadmányozás rendjében szabályozottak szerint; b) pályázatok benyújtása és támogatási szerződések megkötése kizárólag szakmai együttműködésre, képzésen való részvételre, valamint az 5 millió Ft támogatási összeget meg nem haladó, 100%-os támogatás intenzitású projektek esetében. 9 V. Az intézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata és használatra jogosultak megnevezése Hosszú bélyegző: Körbélyegző 1. a bélyegző használója: intézményvezető intézményvezető-helyettesek iskolatitkár a bélyegző használója: intézményvezető

10 Körbélyegző 2. a bélyegző használója: tanügy-igazgatási intézményvezető-helyettes Körbélyegző 3. intézményvezető- a bélyegző használója: szakmai-humánpolitikai helyettes Körbélyegző 4. a bélyegző használója: iskolatitkár 1. Körbélyegző 5. a bélyegző használója: iskolatitkár 2. VI. Vezetők intézményben tartózkodásának rendje Az intézmény vezetői hétfőtől csütörtökig tól óráig, pénteken tól ig, az intézményben tartózkodnak, amennyiben hivatalos elfoglaltság nem zavarja meg a rendet. A munkatervben rögzített iskolai programok rendszerint kor befejeződnek. A program befejezéséig az iskolavezetés valamelyik tagja az intézményben tartózkodik. Az intézmény vezetőinek munkabeosztását az éves munkaterv melléklete tartalmazza. 10 VII. A vezetők közötti feladatmegosztás 1. Az intézményvezető feladatai Az intézményvezető a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően, a fenntartó irányítása alapján vezeti a köznevelési intézményt, felelős az oktatás-nevelési feladatok ellátásáért: a) szervezi és ellenőrzi a köznevelési intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai követelmények érvényesülését; b) döntésre előkészít a köznevelési intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos minden olyan ügyet, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe; c) előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket d) előkészíti a köznevelési intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait; e) jóváhagyja a köznevelési intézmény alapdokumentumait: a pedagógiai programot; a házirendet; f) előkészíti a szervezeti és működési szabályzatot; g) kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét; h) gyakorolja a ráruházott munkáltatói, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot a köznevelési intézmény közalkalmazottai felett; i) tájékoztatást ad a fenntartónak a köznevelési intézmény tevékenységéről;

11 j) teljesíti a KLIK illetékes tankerületi igazgatója által kért adatszolgáltatást; k) szakmai értekezletet hív össze a köznevelési intézmény működésével kapcsolatos feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, az operatív feladatok irányítása céljából; l) az intézményvezető felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a pedagógiai munkáért. Dönt az intézet működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe; m) az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja; n) az intézményvezető közvetlen munkatársaival a munkaköri leírásban rögzítve megosztja a nevelő-oktató munka tervezését, szervezését, ellenőrzését és e tevékenységek irányítását; o) az intézményvezető közvetlen munkatársaival együtt gondoskodik a jó munkahelyi légkör kialakításáról, a nevelő-oktató munka zavartalan végzésének feltételeiről,a KLIK és a működtető által az intézmény rendelkezésére bocsátott tárgyi- és személyi feltételek optimális felhasználásáról; p) az intézményvezető gondoskodik a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséről, a döntések végrehajtásának szakszerű megszervezéséről és ellenőrzéséről; q) irányítja, ellenőrzi és minősíti a helyetteseinek munkáját, figyelembe véve, hogy közösen felelősek intézkedéseik összehangolásáért, minden lényeges kérdésben egymás kölcsönös tájékoztatásáért; r) gyakorolja azon munkáltatói és fegyelmi jogköröket, amelyeket a KLIK elnöke vagy a tankerületi intézményvezető átruház rá, illetve nem tart fenn magának. Jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatban javaslatot terjeszthet be a tankerületi igazgatónak; s) gondoskodik a nemdohányzók védelméről szóló évi XLII. törvény intézményre vonatkozó előírásainak betartásáról; t) az intézményi tanáccsal, a szülői közösséggel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzattal együttműködik; u) gondoskodik a nemzeti- és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséről Az intézményvezető helyettesítése Az intézményvezetőt akadályoztatása esetén a tanügy-igazgatási intézményvezető-helyettes teljes felelősséggel helyettesíti. A helyettesítés az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével általános jellegű. Az intézményvezető és a tanügy-igazgatási intézményvezetőhelyettes egyidejű akadályoztatása idején az intézményvezető helyettesítését a szakmaihumánpolitikai intézményvezető-helyettes látja el. Az intézményvezető tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön intézkedés ad felhatalmazást. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes folyamatos távollét. Az intézményvezető és a helyettesek egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítést az intézményvezető által megbízott pedagógus látja el. IX. Az intézményvezető-helyettesek feladatai, az intézményvezető által delegált hatáskörök A vezetői beosztás ellátásával megbízott intézményvezető-helyettesek vezetői tevékenységüket az intézményvezető irányítása mellett, egymással együttműködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el: a) tanügy-igazgatási intézményvezető-helyettes; b) szakmai-humánpolitikai intézményvezető-helyettes.

12 AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, AZOK KAPCSOLATTARTÁSI FORMÁI I. Az iskola közösségei 1. Tanulói közösségek Az iskola tanulói: az iskola és a tanulók együttműködését a házirend szabályozza. Az osztály-diákbizottságok (ODB) képviselői iskolai diákbizottságot (IDB) alakítanak. Ez a közösség a diákok érdekeinek képviseletére és a saját közösségi élet megszervezésére jön létre. Eseti közösségek is létrejönnek, például nyári táborozók, sí- és vízitúrázók csoportja. Rendezvényszervezésre alakult közösségek: gólyatábor, gólyabál, szalagavató bál, Telekinap, nyílt nap, egyéb iskolamarketinggel kapcsolatos csoportok. Eseti és állandó színjátszó csoportok, szakkörök, diákklubok. 2. Tanári közösségek a) a nevelőtestület; b) a munkaközösségek: első idegennyelvi munkaközösség; második idegennyelvi munkaközösség; első természettudományos munkaközösség: matematika, fizika, informatika; második természettudományos munkaközösség: kémia, biológia, földrajz; első humán munkaközösség: magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret; második humán munkaközösség: történelem, társadalomismeret, filozófia, etika; készségtárgyak munkaközössége: testnevelés, ének-zene, rajz és vizuális kultúra; osztályfőnöki munkaközösség. c) az intézmény vezetése által egyes feladatok megoldására kijelölt munkacsoportok a szakmai munkaközösségek delegáltjaiból állnak: pályázati munkacsoport; tehetségponti munkacsoport; módszertani és mentori munkacsoport; közösségi szolgálati munkacsoport; a tanulók tanórán túli tevékenységét támogató munkacsoport; osztályfőnöki munkát támogató és ifjúságvédelmi munkacsoport. d) az iskolavezetőség tagjai: az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek, a munkaközösségek vezetői, a közalkalmazotti tanács elnöke; e) a közalkalmazotti tanács; f) önkéntes szerveződés alapján létrejött munkacsoportok Szülői közösségek az osztályok szülői szervezete; a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező iskolai szintű szülői szervezetet (közösséget) hoznak létre; a szülői közösséggel való kapcsolattartás elsősorban az intézményvezető és a helyettesei felada. 4. A TELEKI BLANKA Gimnáziumi Alapítvány Két pedagógus és három szülő alkotja a kuratóriumot.

13 5. Az intézményi tanács Az intézményi tanács a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat azonos számú delegáltjából áll. Az intézményi tanács jogi személy, amely hatósági nyilvántartásba vétellel jön létre, a hatósági nyilvántartást a hivatal vezeti, székhelye azonos az érintett iskola székhelyével, tagjait az intézményvezető bízza meg a delegálásra jogosultak véleménye alapján a feladat ellátására, elnökének az választható meg, aki életvitelszerűen az intézmény székhelyével azonos településen lakik, ügyrend alapján működik, az ügyrendet az intézményi tanács dolgozza ki és fogadja el azzal, hogy az elfogadott ügyrendet az intézményi tanács elnöke legkésőbb az elfogadást követő tizenötödik napon megküldi a hivatalnak jóváhagyásra, ügyrendjének a hivatal által történt jóváhagyását követően az intézményi tanácsot a hivatal felveszi a hatósági nyilvántartásba, képviseletét az elnök látja el. Az intézményvezető félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény működéséről az intézményi tanácsnak, amely az intézmény működésével kapcsolatos álláspontját megfogalmazza, és eljuttatja a KLIK számára. II. Az alkalmazotti közösség Az iskola alkalmazotti közössége pedagógusokból, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő (NOKS) kollégákból, valamint a működtető által foglalkoztatott technikai dolgozókból áll. A közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (a évi I. törvény, valamint az évi XXXIII. törvény és az ezekhez kapcsolódó rendeletek) valamint a Közalkalmazotti szabályzat rögzíti. A pedagógusokat és a pedagógiai munkát közvetlenül segítőket a magasabb jogszabályok, a KLIK kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló 2/2013. (1. 15.) KLIKE utasítás előírásai alapján megállapított munkakörökre, a KLIK által engedélyezett létszámban az intézményvezető alkalmazza, a tankerületi igazgatóval történt előzetes egyeztetést követően, kinevezésükről és felmentésükről, valamint fegyelmi felelősségre vonásukról a KLIK elnöke dönt. 13 III. A nevelőtestület A nevelőtestület nevelési és oktatási kérdésekben az iskola legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja. A nevelőtestület döntési, egyetértési, véleményezési jogosultságait a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák. 1. A nevelőtestületi értekezletek A nevelőtestületi értekezletek előzetes dokumentációját, a tárgyalásra kész javaslatokat az intézményvezető készíti elő. Az előterjesztést a z iskolavezetőség megvitatja, és módosító javaslatokkal élhet. Az intézményvezető az írásos előterjesztést a megelőző vezetőségi értekezleten jóváhagyottak alapján a nevelőtestületi értekezlet előtt legalább 8 nappal korábban elektronikus formában eljuttatja a munkaközösségek részére. A nevelőtestület az előterjesztett dokumentumok alapján tárgyalja a pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, a házirend, a munkaterv, az iskolai munkára irányuló átfogó elemzés, beszámoló elfogadásával, valamint a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásával kapcsolatos napirendi pontokat.

14 A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához a véleményezési jog figyelembevételével meg kell hívni a szülői szervezet és a diákönkormányzat tanuló képviselőjét. A nevelőtestületi értekezlet levezető elnöki feladatait az intézményvezető látja el. A jegyzőkönyv hitelesítésére az értekezlet két nevelőtestületi tagot választ. Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésénél szavazategyenlőség keletkezik, a határozatot az intézményvezető szavazata dönti el. A nevelőtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni. A jegyzőkönyvileg megfogalmazott határozatokat az értekezlet jelenléti ívével együtt iktatni kell. A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvét az egyik iskolatitkár, akadályoztatása esetén az erre felkért és a nevelőtestület által elfogadott személy vezeti. A jegyzőkönyvet az értekezletet követő 3 munkanapon belül el kell készíteni. A jegyzőkönyvet az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és az értekezleten végig részt vevő két hitelesítő írja alá. a) tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet: az új tanév feladatai, tantárgyfelosztás stb.; b) első félévi záróértekezlet: az I. félév oktató-nevelő munkájának értékelése, további feladatok kitűzése (a félévzárást követő 15 napon belül); c) tanév végi záróértekezlet: a tanév oktató-nevelő munkájának értékelése (a tanévzárást követő 15 napon belül); d) rendkívüli nevelőtestületi értekezlet: össze kell hívni a felsőbb szervek utasítása alapján, vagy ha azt a nevelőtestület 1/3-a javasolja; e) osztályozó értekezletek: az I. félévi osztályzatok lezárása; tanév végi félévi osztályzatok lezárása. Az osztályozó értekezlet elnökei: az intézményvezető (a 9. és a végzős évfolyamon) és az intézményvezető-helyettesek (a 10. és a 11. évfolyamon). Az osztályozó értekezlet levezetője az osztályfőnök, indokolt akadályoztatása esetén az osztályfőnök-helyettes. A nevelőtestület ide vonatkozó delegált jogait lásd jelen SZMSZ e fejezetének VII. 2. b) pontjában! Az értekezletről jegyzőkönyvet kell készíteni. f) nevelési értekezletek: előre meghatározott vagy szabadon választott aktuális nevelési témák megvitatása, az értekezlet elnöke az intézményvezető; az értekezletről jegyzőkönyvet kell készíteni; g) munkaértekezletek: kiemelt fontosságú tennivalók, megmozdulások előtt célszerű tartani; az intézményvezető, vagy az intézményvezető-helyettesek hívják össze (esetenként a munkacsoport vezetője vagy a projektvezető) melyen a nevelőtestület érintett tagjai vesznek részt; h) a pedagógusközösségek értekezletei: az egyes szakmai és tantárgyi munkaközösségek, a fegyelmi bizottság stb. megbeszélései. A hozott határozatok, információk továbbítása a vezetés számára az egyes közösségek vezetőinek feladata. Az értekezletekről megállapodás szerint emlékeztetőt vagy jegyzőkönyvet kell készíteni; i) egyes osztályok tanári közösségeinek értekezlete: alkalmanként az osztályfőnök kezdeményezésére, szakmai, nevelési kérdések megvitatására, különleges helyzetek megoldására, az értekezlet előterjesztője és levezetője az osztályfőnök. Az értekezletről jegyzőkönyv vagy emlékeztető készül, amelyet iktatni kell; j) operatív értekezletek: rendszerint hétfőnként nagyszünetben a heti feladatokról, az aktuális tudnivalókról, az azonnal megoldandó feladatokkal kapcsolatban rövid információs értekezlet, amelynek levezető elnöke az intézményvezető, akadályozatása esetén az intézményvezetőhelyettesek. Tájékoztató értekezlet akár azonnal is összehívható, de lehetőség szerint legalább egy nappal korábban. Az értekezletről jegyzőkönyv készül. Az értekezletek jegyzőkönyve mellékletét képezi minden esetben a jelenléti ív. A jegyzőkönyvet/emlékeztetőt iktatni kell. 14 IV. A szakmai munkaközösségek

15 A évi CXC. törvény 71. (1) alapján a nevelési-oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget. Az intézményben nyolc szakmai munkaközösség működik a jogszabály adta lehetőségnek megfelelően. A munkaközösségek felsorolását lásd a IV. fejezet 1. pont b) részében! A munkaközösség a munkaprogramját az iskola elfogadott éves munkaterve szerint, annak figyelembevételével, illetve saját szervezeti és működési szabályzata alapján készíti el. A munkaprogram részét képezi a munkaközösség-vezető ellenőrzési terve. A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak véleményét kikérve az intézményvezető nevezi ki maximum öt évre a évi CXC. törvény 71. (5) alapján. A szakmai munkaközösség pedagógusoknak nyújtott szakmai segítségének formái: a) mentorálás; b) továbbképzések megtervezése; c) belső továbbképzések tartása; d) esetmegbeszélések; e) műhelytevékenység; f) dokumentumok elemzése; g) óralátogatások és elemzésük; h) tájékoztatás. V. A közalkalmazotti tanács Az intézményi Közalkalmazotti Tanács jogköreit a vonatkozó jogszabályok alapján készült közalkalmazotti szabályzat tartalmazza. Működését saját ügyrendjében rögzíti. VI. Szakszervezeti jogosultságok A szakszervezetekkel való együttműködést a mindenkori kollektív szerződés szabályozza. 15 VII. Az iskolai közösségek a kapcsolattartásának formája és rendje 1. A nevelőtestület Nevelési és oktatási kérdésekben a legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerv az intézmény pedagógusközössége, a nevelőtestület. A nevelőtestület a nevelési és oktatási kérdésekben, az intézet működésével kapcsolatos ügyekben, továbbá a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik a évi CXC. törvény 70. -a alapján: a) a pedagógiai program és módosításának elfogadása; b) a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása; c) az intézmény éves munkatervének elfogadása; d) az intézmény munkáját átfogó elemzéseknek, értékeléseknek, beszámolóknak elfogadása; e) a továbbképzési program elfogadása; f) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása; g) a házirend elfogadása; h) jogszabályban meghatározott más ügyek. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Kötelező kikérni a nevelőtestület véleményét a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, valamint az intézményvezető-helyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt. 2. A nevelőtestület jogainak delegálása

16 A nevelőtestület alkalmi vagy meghatározott időre létrehozott bizottságot alakíthat abban az esetben, ha feladatkörébe tartozó ügyekben kell dönteni vagy eljárni, illetve egyes jogköreinek gyakorlását delegálja a szakmai munkaközösségre, illetve az osztályban tanító pedagógusokra. a) A szakmai munkaközösségre delegálja: a tantárgyfelosztás elfogadása előtti véleményezési jogkört; a pedagógusok külön megbízásainak elosztásával kapcsolatos véleményezési jogkört. A szakmai munkaközösség évente kétszer a félévzáró és az évzáró nevelőtestületi értekezleten számol be az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Jelen SZMSZ külön fejezete szabályozza a nevelőtestületnek a tanulók fegyelmi ügyeiben való jogkörét. b) Az osztályban tanító pedagógusokra delegálja: a tanulók magatartás- és szorgalomjegyének jóváhagyását; a tanulók osztályozó vizsgára bocsátását; a tanulók javítóvizsgára bocsátását; a tanulók magasabb évfolyamba lépésének a megállapítását; a tanulmányok befejezésének és az érettségi vizsgára való bocsátásnak a megállapítását. Az osztályozó értekezlet akkor határozatképes, ha az osztályban tanító pedagógusok 50%-a + 1 fő jelen van. Az osztályozó értekezlet a döntéseket nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az osztályfőnök dönt. 3. A nevelőtestület és a szakmai munkaközösségek A nevelőtestület és a szakmai munkaközösségek kapcsolatát az intézményvezető, az intézményvezető-helyettesek és a munkaközösség-vezetők szervezik: a nevelőtestület a döntését, javaslatát és véleményét általában a munkaközösségek, munkacsoportok előzetes állásfoglalása alapján alakítja ki; a munkaközösség-, munkacsoport-vezető a nevelőtestületi értekezleten szóban ismerteti a munkaközösség álláspontját. a munkaközösség-, munkacsoport-vezető az intézményvezetőnek elektronikus úton elküldi a munkaközösség, munkacsoport javaslatát a nevelőtestület által elkészítendő munkatervhez, valamint a munkaközösség saját működési területére vonatkozó beszámolót az intézmény munkáját átfogó elemzés, értékelés elkészítéséhez. Állandó feladatok ellátása a nevelőtestületben: gyermek- és ifjúságvédelmi felelősi feladatok (az osztályfőnöki munkát segítő és ifjúságvédelmi munkacsoport végzi); rendszergazdai feladatok (főállású közalkalmazott végzi); diákönkormányzat munkáját segítő feladatok; szabadidő-szervező pedagógusi feladatok (jelen SZMSZ e fejezetének I. 2. c) pontjában meghatározott módon a tanulók tanórán túli tevékenységét támogató munkacsoport végzi) Kapcsolat a szülők közösségével Az iskolában megalakított szülői szervezet az általa elfogadott szervezeti és működési szabályzat szerint működik, amelynek jogszabályi kereteit az érvényben lévő vonatkozó jogszabályok biztosítják. Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői szervezetnek a jogszabály és az SZMSZ véleményezési jogosultságot biztosít, a szülők közössége véleményét az intézményvezető kéri meg az írásos anyagok átadásával. A szülők közössége képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjának tárgyalásához a véleményalkotási jog gyakorlásának figyelembe vételével meg kell hívni. Az osztályszintű szülői közösségekkel az osztályfőnökök tartják a kapcsolatot. A szülőkkel való kapcsolattartás közvetlen formái: szülői értekezlet, fogadóórák, nyílt napok, tájékoztató fórumok a leendő középiskolások szülei számára. 5. A nevelőtestület és a tanulóközösségek, valamint a diákönkormányzat kapcsolata

17 a) A tanulóközösségek, valamint a diákönkormányzat a hatáskörébe tartozó döntések meghozatala előtt egy héttel a diákönkormányzatot segítő pedagógusok révén kéri a nevelőtestület véleményét. b) A diákönkormányzatot segítő pedagógusok a véleményezés tárgyát képező írásos anyagot, illetőleg a szabályzat-tervezetet az intézményvezetőnek adják át, aki gondoskodik annak nevelőtestület elé terjesztéséről. c) A nevelőtestület véleményét, illetőleg a jóváhagyással kapcsolatos döntését az intézményvezető írásban közli a diákönkormányzat (tanulóközösség) képviselőjével. d) A diákönkormányzat (tanulóközösség) a döntést hozó értekezletére az intézményvezetőt meghívhatja, illetve az intézményvezető azon részt vehet. e) Az intézményvezető a diákönkormányzatot a tervezet előkészítésébe bevonhatja, a diákönkormányzattól azokra előzetesen javaslatot kérhet. f) A diákönkormányzat véleményét a diákönkormányzatot segítő pedagógusok képviselik a nevelőtestület értekezletén. A nevelőtestület értekezletére a diákönkormányzat tanuló képviselőjét is meg kell hívni. g) Az intézményvezető a szervezeti és működési szabályzat, az éves munkaterv tervezetének a tanulókat érintő részét, valamint a házirend tervezetét a döntést hozó nevelőtestületi értekezlet előtt lehetőleg egy héttel korábban írásban adja át a diákönkormányzat képviselőjének. A tanulóközösség egészét érintő ügyekben a diákönkormányzat a segítő pedagógusok támogatásával intézményvezetőhöz, a tanulók egyes csoportját érintő ügyekben az illetékes intézményvezető-helyetteshez fordulhat. A tanulók szervezett véleménynyilvánításának helyszíne a diákfórum, amelyet évente az éves munkarendben és a diákönkormányzat éves munkarendjében rögzített időpontban valamennyi tanuló részvételével a diákönkormányzatot segítő pedagógusok vezetik le. A diákönkormányzat meghívhatja az iskola vezetőit és tanárait. A diákfórum előkészítését az iskolai diákbizottság az osztály diákküldötteinek javaslatait figyelembe véve a diákönkormányzatot segítő pedagógusok támogatásával végzi. A napirendet és az esetleges kérdéssort a diákönkormányzatot segítő pedagógusok ellenőrzik. 17 AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE I. A Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium nyitva tartása Az Intézmény szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.25 órától este óráig tart nyitva. Az iskola épületének további használatát az intézményvezető engedélyezheti, a házirendben meghatározott módon. Amennyiben az épületben rendezvény zajlik, legfeljebb 22 óráig nyitva tarthat az Iskola, amennyiben az adott rendezvény a havi munkarendben szerepel. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete 16. (1) alapján Az első tanítási órát reggel nyolc óra előtt az iskolaszék, ennek hiányában az iskolai szülői szervezet, közösség és az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével legfeljebb negyvenöt perccel korábban meg lehet kezdeni. Ennek alapján a tanítási idő 7.25-kor kezdődik. Ezt az időpontot minden tanév elején véleményezi a diákönkormányzat és a szülői szervezet. Az alapértelmezett csengetési rend: 1. óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra:

18 A becsengetés előtt két perccel jelzőcsengő figyelmezteti az órakezdésre a pedagógusokat és a tanulókat. A pedagógus legkésőbb e csengő megszólalásakor elindul abba a terembe, ahol az óráját tartja. A tanulók becsengetésre előkészítik a felszerelésüket, és csendben várják a pedagógust. Két óra közötti szünet időtartama 10, illetve 15 vagy 20 perc. Indokolt esetben engedéllyel két azonos, egymást követő szaktárgyi óra összevonható. Ez utóbbi esetben biztosítani kell az Intézmény működésének zavartalanságát. A tanóra védelme érdekében a tanítási órákat lehetőség szerint nem zavarjuk meg. A közleményeket kivéve az iskolarádión elhangzókat a tanítási óra előtt vagy a szünetekben kell elmondani. A vezetők benntartózkodásának rendje: hétfőtől csütörtökig tanítási napokon , pénteki tanítási napokon között intézkedési jogkörrel rendelkező, megbízott magasabb vezető mindig tartózkodik az épületben. A nyári szünetben az iskola vezetőségének egyik tagja külön beosztás szerint az előre meghatározott ügyeleti napokon 9.00 és óra között ügyeletet tart az irodában. Ha tanulók csoportosan tartózkodnak bent a Budapest XIV. Kerületi Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium épületében óra után, akkor a vezetői feladatokat az adott tanulócsoportot felügyelő tanár látja el, az intézményvezető megbízása alapján. Több tanulócsoport esetén az intézménnyel legrégebben közalkalmazotti jogviszonyban álló pedagógus kap vezetői megbízást. Az ilyen megbízás alapján vezetői feladatot ellátó közalkalmazott intézkedési jogköre csak az azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki (az intézmény és a tanulók biztonságának megóvása). A tanulók nagyobb közösségét érintő, óra (pénteken óra) után is tartó rendezvényeken megbízott magasabb vezető köteles az épületben tartózkodni a rendezvény végéig. Az iskolai könyvtár nyitva tartási idejét és használati rendjét a könyvtár működési szabályzata tartalmazza, mely ezen SZMSZ részét képezi. A könyvtári SZMSZ szakmai tartalmáért a könyvtáros pedagógus felel. II. A közalkalmazottak munkarendje 18 A köznevelésben alkalmazottak munkaidejét, beosztását a megfelelő jogszabályi előírások alapján a munkaköri leírásuk tartalmazza. A közalkalmazottak személyre szóló munkaköri leírása a következőket szabályozza: a) feladatok; b) hatáskörök; c) a munkavégzés, valamint az ezért járó díjazás. A évi CLXXXVIII. törvény megkülönböztet intézményi működtetőt és fenntartót. Ennek értelmében eltérő szabályozás vonatkozik a működtetővel és a fenntartóval közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatottakra. Az intézményben a nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét az intézményvezető egyetértési joga mellett a Zuglói Intézménygazdálkodási Központ működtetésért felelős vezetője határozza meg különös tekintettel az intézmény zavartalan működésére. A munkaköri leírásaikat a működtető által meghatározott személy készíti el a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően. A működtetésért felelős vezető tesz javaslatot: az összehangolt napi munkarendre, annak esetleges módosítására; a közalkalmazottak azon szabadságainak kiadására, amelyek a munkáltató hatáskörébe tartoznak. A pedagógusok munkarendjét és benntartózkodását a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet , valamint az órarend, az ügyeleti beosztás, a tantárgyfelosztás, az éves munkaterv és az előbbiek alapján készült munkaköri leírások határozzák meg. 1. A Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium pedagógusai heti teljes munkaidejének összetevői a) A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött része lehet:

19 foglalkozások, tanítási órák előkészítése, a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok végrehajtása, előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók - tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő - felügyelete, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, eseti helyettesítés, a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység, pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, munkaközösség-vezetés, az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés, környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, iskolai szertár fejlesztése, karbantartása, hangszerkarbantartás megszervezése, különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési intézmény telephelyei közötti utazás, valamint a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása b) Egyéb foglalkozás a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozás: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, sportkör, tömegsport foglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás, tanulószoba, tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás, pályaválasztást segítő foglalkozás, közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás, diák-önkormányzati foglalkozás, felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy csoportos, közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését szolgáló csoportos, a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni, a kollégiumi közösségek működésével összefüggő csoportos kollégiumi, valamint szakkollégiumi foglalkozás, tanulmányi szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, bajnokság, valamint a pedagógiai programban rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás c) A pedagógus a kötött munkaidőben köteles a nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálati intézményben tartózkodni, kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható feladatot lát el. A kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató határozza meg, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket a pedagógusnak a nevelési-oktatási intézményben, és melyek azok a feladatok, amelyeket az intézményen kívül lehet teljesítenie. 19

20 d) A neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét meghaladóan a pedagógusnak további tanórai és egyéb foglalkozás megtartása akkor rendelhető el, ha a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére, a munkakör nincs betöltve, és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, feltéve, hogy a munkaközvetítési eljárás sikertelen maradt, és a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerében sem áll rendelkezésre megfelelő szakember vagy a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált. e) az egy pedagógusnak elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés egy pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra rendelhető el. f) Az intézményvezető az órarend és a munkatervben meghatározott feladatok alapján az intézményben foglalkoztatott pedagógusok vonatkozásában munkaidő-nyilvántartást vezet, és a munkavégzést havonta igazolja. Az intézményvezető az iskolai tantárgyfelosztást a területileg illetékes tankerület vezetőjével egyeztetve készíti el. g) A szakszervezetek tisztségviselőit, továbbá a közalkalmazotti tanács tagjait és elnökét megillető munkaidő-kedvezményt a pedagógus kötött munkaidejének terhére kell kiadni oly módon, hogy a munkaidő-kedvezmény nyolcvan százaléka a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőre, húsz százaléka a neveléssel-oktatással lekötött idő felső határa feletti kötött munkaidőre essen. h) Az Intézmény munkatervében az intézményi feladatokkal összhangban meg kell tervezni a középszintű és az emelt szintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga vizsgáztató bizottságainak munkájában részt vevő, továbbá a pedagógusok minősítésében és az országos-pedagógiai szakmai ellenőrzésben, a szaktanácsadói feladatokban közreműködő, a pedagógusok minősítésében és az országos-pedagógiai szakmai ellenőrzésben közreműködőpedagógusok várható munkaidő-beosztását oly módon, hogy az érintettek részt tudjanak venni a felsorolt feladatok végrehajtásában. A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga napjait, továbbá a minősítésben és az országos-pedagógiai szakmai ellenőrzésben történő részvétel napjait a munkatervben a közreműködő pedagógusok tekintetében tanítás nélküli munkanapként kell megtervezni. i) Az intézményvezető a munkatervben meghatározott feladatok elosztása során az egyenlő bánásmód követelményét köteles megtartani. Ennek érdekében a tanítás elrendelésénél, és az egyéb feladatok szétosztásánál biztosítani kell az arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. j) A pedagógus köteles megjelenni a munkahelyen legalább 15 perccel az első tanítási órája előtt, az ügyeleti beosztása előtt; a tanítás nélküli munkanapok intézményi programjának kezdete előtt. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, valamint annak okát lehetőleg előző nap de legkésőbb az adott munkanapon 7.00 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy helyettesének a helyettesítés kiírása céljából. A pedagógus köteles előrelátható hiányzásának kezdetekor a tanítandó tananyagot és taneszközt a szakmai-humánpolitikai intézményvezető-helyetteshez eljuttatni, hogy a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. Egyéb esetben legalább egy nappal előbb a pedagógus az intézményvezetőtől engedélyt kérhet: a tanóra (foglalkozás) elhagyására; a tanmenettől eltérő tartalmú tanóra (foglalkozás) megtartására. A tanórák (foglalkozások) elcserélését a tanügy-igazgatási intézményvezető-helyettes engedélyezi. 20

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1142 Budapest, Ungvár u. 36. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült: 2015. augusztus 31. 1 Tartalomjegyzék A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési-Oktatási Intézmény OM azonosító: 028 945 Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált Kiváló Tehetségpontja Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK BEOSZTÁSA

A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK BEOSZTÁSA A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK BEOSZTÁSA 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. (1) Nevelési-oktatási intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében 1.

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

14. számú tanügy-igazgatási szabályzat. Tantárgyfelosztás

14. számú tanügy-igazgatási szabályzat. Tantárgyfelosztás 14. számú tanügy-igazgatási szabályzat Tantárgyfelosztás I. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 94. r) pontja,

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

Munkajogi aktualitások az egyházi köznevelésben

Munkajogi aktualitások az egyházi köznevelésben Munkajogi aktualitások az egyházi köznevelésben Szontagh Pál pedagógiai szakértő Református Pedagógiai Intézet Irányadó jogszabályok: 2012. évi I. tv. 2012. évi LXXXVI. tv. 2012. évi CCIV. tv. 2012. évi

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037768; Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV

INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV Martfűi József Attila Általános Iskola (intézmény neve) INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV A(z) (5435 Martfű Május 1. út 2. sz. alatt működő) Martfűi József Attila Általános Iskola (intézmény

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata 1. rész Általános rendelkezések A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 73. alapján az iskolában

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a 2016. márciusától hatályos jogszabályok alapján A megrendelő által történő felhasználásra. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat az I.sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírására

OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat az I.sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának JEGYZŐJE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az I.sz. Összevont Óvoda

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest Zugló Tankerület. Liszt Ferenc Általános Iskola. Szervezeti Működési Szabályzata

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest Zugló Tankerület. Liszt Ferenc Általános Iskola. Szervezeti Működési Szabályzata A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest Zugló Tankerület Liszt Ferenc Általános Iskola Szervezeti Működési Szabályzata Készítette: Salamon Attiláné 1. Érvényessége: visszavonásig Beosztása: igazgató

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 8868 Letenye, Bajcsy Zs. u. 2. OM azonosító: 037530 Tel/Fax.: +36-93/343-042; e-mail: andrassy_suli@altisk-letenye.sulinet.hu ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium 2015.09.01 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (13) bekezdése szerint kiadom az alábbi szabályzatot, mely a meghatározott

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola

Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE AZ NKT. 73. (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN LÉTREHOZANDÓ INTÉZMÉNYI TANÁCSRA VONATKOZÓ NORMÁKKAL 5. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE 5.1. A VEZETŐI STRUKTÚRA 1 5.

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület Dunaújvárosi Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések...3 2. Az

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. október 15., hatályba lép: 2013. október 17-én Utolsó módosítás: 2016. február 16., hatályba lép: 2016. február 18-án A Zenei Intézet ügyrendjét

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 1 9 6 3 1 SZILÁGYI DEZSŐ ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 2 0 1 3 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005 I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.1! " # $ % & ' ( ) * % $ +, -.

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 2014 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1. FF 1 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető I. Tartalomjegyzék II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapja,... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja... 6 1.2. A szervezeti és

Részletesebben