SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013.

2 Tartalomjegyzék: 1. AZ SZMSZ CÉLJA A szabályzat tartalma és hatálya A szabályzat célja, tartalma Az SZMSZ jogszabályi alapja: A szabályzat hatálya: INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok Intézményi adatok: Szakmai alapdokumentumok Pedagógiai (nevelési) program Minőségirányítási program Szervezési dokumentumok és a nyilvánosság Intézményi munkaterv Tantárgyfelosztás Órarend és terembeosztás Ügyeleti beosztás (ügyeleti rend) A dokumentumok kötelező nyilvánossága SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS VEZETÉS Az intézmény szervezeti egységei Szervezeti egységek és vezetői szintek A vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje A szülőkkel való kapcsolattartás rendje A DÖK-kel való kapcsolattartás Az iskolai sportkör Az intézmény vezetője Vezető helyettes és a vezetőség A vezető helyettesek (igazgatóhelyettesek) személye A vezető helyettesek jogköre és felelőssége A vezetők kapcsolattartása és helyettesítési rendje A belső ellenőrzés rendje Intézményünk dokumentumainak nyilvánossága A nevelési és pedagógiai program, valamint a minőségirányítási program nyilvánossá tétele Az SZMSZ, a pedagógusok ügyeleti rendje, az éves munkaterv Kollektív szerződés (a dolgozói munkaviszonyról) Tűz- és balesetvédelem, katasztrófavédelem előírásait tartalmazó dokumentumok Házirend A külső kapcsolatok rendszere Kapcsolattartás a gyermekvédelmi hálózattal valamint az iskola egészségügyi ellátást biztosítókkal MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény általános rendje A tanév helyi rendje A dolgozók munkarendje Az alkalmazottak általános munkarendje

3 A pedagógusok munkarendje A többi alkalmazott munkarendje A dolgozók megbízásának és kijelölésének elvei A nevelőtestületre és a szakmai munkaközösségekre vonatkozó szabályok Nevelőtestületi feladatok Nevelőtestületi jogkör Nevelőtestületi jogok átruházása Nevelőtestületi értekezletek, határozatok Szakmai munkaközösségek Az intézmény működés rendje A gyermekek, a tanulók fogadásának és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben tartózkodásának rendje Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel Balesetvédelmi feladatok és egészséget veszélyeztető helyzetek kezelése Az iskolai könyvtár nyitva tartása Reklámtevékenység Tanórán kívüli foglalkozások rendje Ünnepélyek, megemlékezések rendje A tankönyvrendelés szabályai Záró rendelkezések Legitimációs záradék Mellékletek tanulói fegyelmi eljárás szabályozása - beiskolázási szabályzat - könyvtári szmsz - vizsgaszabályzat 3

4 1. AZ SZMSZ CÉLJA A szabályzat célja, tartalma A szabályzat tartalma és hatálya A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, hogy meghatározza az intézmény számára a struktúra és a működés alapvető irányelveit és rendszerét. Az SZMSZ biztosítja: Az SZMSZ tartalmazza: a szervezeti felépítettség kialakítását a működés közben megvalósítandó rendezettségét az alkalmazottak számára követendő magatartási szabályokat. az intézmény szervezeti felépítését és vezetését a tagintézménnyel való kapcsolat tartás rendjét az intézményvezetői jog- és feladatköröket, kiadmányozás rendjét, munkaköri leírás mintákat az elektronikus úton előállított nyomtatványok hitelesítésének és kezelésének rendjét a benntartózkodás és a működés rendjét a pedagógiai munka belső ellenőrzési rendjét a szülők tájékoztatásának szabályait és a kapcsolattartás rendjét a külső kapcsolatok rendszerét az egészségügyi ellátás rendjét a hagyományok és ünnepélyek rendjét a balesetmegelőző, védő és óvó rendszabályokat a rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket a szülői szervezet véleményezési, egyetértési jogkörét tanulóval szembeni fegyelmi eljárás rendjét /mellékletben/ a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formáit a DÖK és az iskolavezetés közötti kapcsolattartás formáját az iskolai könyvtár működési rendjét 4

5 Az SZMSZ jogszabályi alapja: évi XXII. törvény: A munka törvénykönyve évi XXXIII. törvény: A közalkalmazottak jogállásáról évi LXXIX. törvény: A közoktatásról 11/1994. évi (VI) MKM rendelet: A nevelési-oktatási intézmények működéséről /2004. évi 30/2004.(X.28. ) OM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet módosításáról LXI/2003. (07.16.) A közoktatási törvény módosítása 138/1992 (X. 08.) Kormányrendelet 1995 évi LXVI. törvény rendelkezéseit 2001 évi XXXVII. Törvény 23/2004 (VIII. 27.) OM rendelet 335/2005 (XII. 29.) Kormán rendelet 44/2007 (XII. 29.) OKM rendelet 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 2/2013,(I.15.) KLIK utasítás 22/2013(III.22.) EMMI rendelet A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény A szabályzat hatálya: Az SZMSZ és a mellékletét képező szabályzatok betartása kötelező érvényű az intézmény minden közalkalmazottjára és a szerződéses jogviszonyban állókra. Az SZMSZ-t az intézményvezető terjeszti elő, a nevelőtestület fogadja el, a szülői szervezet és a diákönkormányzat egyetértési jogának gyakorlása mellett. A szabályzat a fenntartó/ KLIK jóváhagyásával lép hatályba szeptember 1- jén és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül kerül az előző SZMSZ. 5

6 2. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok A fejezet az Alapító okirat alapján készült, tartalma az Alapító okirat változtatásával értelemszerűen módosul Intézményi adatok: 1. A költségvetési szerv neve: GÁBOR ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. Az intézmény székhelye: 1196 BUDAPEST NÁDASDY UTCA Az intézmény tagintézménye: 1196 BUDAPEST FŐ UTCA Az intézmény típusa: Általános iskola OM azonosítója: Az intézmény évfolyamainak száma: 8 6. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 505 fő 7. Jogszabályban meghatározott közfeladata: általános iskolai oktatás 6

7 8. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest, Szalay u Fenntartó neve, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest, Szalay u Bp. 19. Tankerület 10. A költségvetési szerv működési köre: KIK Bp. 19 Tankerület 11. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:általános Iskola 12. Feladatellátáshoz gyakorolt funkciója alapján:általános Iskola 13. A költségvetési szerv jogállása:önálló jogi személy 14. Gazdálkodási jogkörrel kapcsolatos további szabályok: Vagyonhasználati jog: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest, Szalay u Bp. 19. Tankerület Működtető neve: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Polgármesteri Hivatal Gazdasági Ellátó Szervezete (GESZ) Székhelye: 1192 Budapest Ady Endre út Felügyeleti szerv: Kormányhivatal Budapest XIX. ker. 16. Alapító szerv neve és címe: Klebelsberg Intézményfenntartó Intézet 1055 Budapest, Szalay u Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény igazgatóját KLIK pályázat útján, határozott időre nevezi ki. 7

8 18. Az intézményi feladat ellátását szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jogosultság: A Budapest XIX. Nádasdy u. 98. sz. alatti ingatlanon (helyrajzi szám: ) és a Budapest XIX. Fő u sz. alatti ingatlanon (hrsz.:165349) lévő épületek és a bennük lévő szakmai felszerelés. 19. A FEUVE rendszerrel kapcsolatos előírások: A FEUVE rendszerrel kapcsolatos előírásokat a Költségvetési ellenőrzés című melléklet tartalmazza. Az intézmény tevékenységi köre január 1.-től hatályos: a.) TEÁOR száma, megnevezése: 8520 Alapfokú oktatás szakágazat száma, megnevezése: 8520 Alapfokú oktatás b.) Ellátandó alaptevékenység, szakfeladat számok: Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelés, oktatása (1-4.évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) Integrált oktatás szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: - testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós súlyos rendellenességével küzdő tanulók - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók Általános iskola nevelés, oktatás felső tagozaton Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) Integrált oktatás szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: - érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés Általános iskolai napközi otthoni nevelés és iskolaotthoni nevelés 8

9 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése és iskolaotthoni nevelés Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolai intézményi étkeztetés Diáksport Pedagógiai (nevelési) program Szakmai alapdokumentumok Az intézmény szakmai működését, feladatait a Nemzeti Alaptanterv, és az új Nemzeti Alaptanterv alapján a pedagógiai program határozza meg Minőségirányítási program A pedagógiai program végrehajtása a minőségirányítási program megvalósításával biztosított. Ennek keretében az intézmény minőségfejlesztési rendszert valósít meg Intézményi munkaterv Szervezési dokumentumok és a nyilvánosság Az intézmény egy tanévre szóló helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti munkatervben, az érintettek véleményének figyelembe vételével. A munkaterv tartalma: Tantárgyfelosztás a konkrét feladatok, tevékenységek megnevezését, a kitűzött időpontok és határidők dátumát, a munkatevékenységet ellátó felelősök név szerinti felsorolását, a tevékenységek ellenőrzését. A tantárgyfelosztás tanügy igazgatási dokumentum, amit a pedagógiai irányításért felelős igazgató tanévenként készít el, - a minisztérium engedélyezett nyomtatványára. A tantárgyfelosztást a nevelőtestület véleményezi, és a fenntartó (KLIK) hagyja jóvá. A tantárgyfelosztás a pedagógus munkarend alapokmánya. 9

10 Órarend és terembeosztás A tantárgyfelosztás alapján a pedagógusok konkrét napi munkaidő beosztása órarend szerint történik. Heti órarend írja elő a pedagógusok és a diákok részére, hogy mikor, kinek és milyen tanítási órán (foglalkozáson) kell részt venni. Órarendkészítés szempontjai: az egyes tanulócsoportok héten belüli egyenletes terhelése, a csoportbontások végrehajthatósága, a szaktantermek kihasználtsága, a tanulók napi változatos tanóra összeállítása, a pedagógus beoszthatósága. A heti órarendet terembeosztás egészíti ki, ami az órarend szerinti tanítási órák, foglalkozások pontos helyszínét tünteti fel Ügyeleti beosztás (ügyeleti rend) A felügyeletre beosztott pedagógus köteles a biztonsági feladatkört teljes figyelemmel ellátni, mert személyesen felelős a rábízott feladatokért. A felügyeleti beosztás órarendhez igazodó tanügyi dokumentum, amely a teljes nyitvatartási időtartamban név szerint jelöli ki ügyeletre a pedagógusokat, nagy pontossággal (óra, perc). A beosztás azonos időtartamban minden helyszínre egy pedagógust nevez meg: az ügyeletes pedagógust (lásd: Házirend) A dokumentumok kötelező nyilvánossága Az intézmény köteles a működési alapdokumentumokat nyilvánosságra hozni, hogy az alkalmazottak, a szülők, az érdeklődők tájékozódhassanak a helyi tantervről, programokról, rendszabályokról. A dokumentáció hivatalos tárolási helyei az intézményi könyvtár és az igazgatói iroda. Ezekben a helyiségekben a következő dokumentumokból kell tartani 1-1 hiteles példányt: pedagógiai (nevelési) program, SZMSZ, belső szabályzatok, házirend, minőségirányítási program, éves munkaterv, pedagógus ügyeleti beosztás, órarend. A dokumentumok hozzáférhetőségét az érdeklődők számára oly módon kell biztosítani, hogy az iratok helyben olvashatók legyenek. 10

11 Az alapdokumentumokat előzetes egyeztetés alapján hétfőtől péntekig között az iskola könyvtárában lehet megtekinteni. Az alapdokumentumok az intézmény honlapján is megtekinthetők. 11

12 3. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS VEZETÉS Az intézmény szervezeti egységei Szervezeti egységek és vezetői szintek A szervezeti piramis felépítése: 12

13 Az iskola belső információs rendszere: Információforrás Igazgató Iskolatitkárok Igazgató helyettesek Iskolavezetőség Technikai dolgozók Min. ir. vezető Mk. vezetők Karbantartó Konyhai dolgozók Takarítók Min. ir. kör Iskolai közösség Tantestüle t Munka értekezlet Osztályok Mk. ülések Egyes gyerekek Egyes nevelők 13

14 A vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Iskolavezetőség Az iskolavezetőség a tanév elején ül össze először, hogy meghatározza az éves célokat, feladatokat és összeállítsa a tanév munkatervét. A mindenkit érintő kérdéseket az első, tanévnyitó értekezleten, a szakmai kérdéseket pedig munkaközösségi megbeszéléseken beszélik meg. A tanév közben felmerülő aktuális kérdéseket és teendőket szükség szerint, de legalább kéthavonta tartandó iskolavezetőségi megbeszéléseken tárgyalják meg. A tanév végén tartott megbeszélés alapja a munkaközösségi vezetők írásos beszámolója, értékelése is lehet. Feladata a tanév értékelése. A vezetőség a vezetőkből és a középvezetőkből áll: ők irányítják, tervezik, szervezik, ellenőrzik és értékelik a szervezeti egységeket. A középvezető ellenőrzéseiről, tapasztalatairól közvetlen vezetőjének számol be, kiemelkedő jelentőségű ügyben az intézményvezetőnek. Az intézmény vezetősége konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joga van. A vezetőség tagjai: az intézményvezető, a vezető helyettesek, az alkalmazottak választott képviselője, a diákság választott segítője, a munkaközösség-vezetők. A vezetőség a munkatervben rögzített időpontokban vezetői értekezleteket tart, melyről emlékeztető feljegyzés készül. Az ülések összehívása az igazgató feladata. Kéthavonta tanácskoznak. Az ülésre meg kell hívni a K.T. elnökét, a szakszervezeti főbizalmit, és a minőségügyi vezetőt, a munkavállalók foglalkoztatásával összefüggő valamennyi ügyben. Rendkívüli vezetői értekezletet az intézményvezető az általános munkaidőn belül bármikor összehívhat. A vezetői értekezleteken a résztvevők beszámolnak a szervezeti egységek működéséről: a kiemelkedő teljesítményekről, a hiányosságokról, a problémákról, valamint azok megoldási módjáról. A vezetőség félévenként beszámolót tart a nevelőtestületi értekezleteken a feladatokról, a tapasztalt pozitívumokról és hiányosságokról Munkaközösség-vezetők A munkaközösség vezetők rendszeresen eljárnak a kerületi szakmai értekezletekre és az itt hallottakról, tájékoztatják az iskolai munkaközösségek tagjait, feladatuk tehát többirányú, mivel az iskolavezetőségi megbeszéléseken hallottakról is tájékoztatniuk kell a kollégákat. Fontos, hogy a belső szakmai munkát segítsék elsősorban. A munkaközösségi megbeszélések gyakorisága változó: tanév elején, 14

15 félévkor, év végén mindig tartanak megbeszélést, de feladattól függően a megbeszélések száma változó, legalább negyedévente egy alkalom. Feladatuk: részvétel a szakmai munka belső ellenőrzésében a munkaterv alapján a pedagógus teljesítmény-értékelési rendszer működésével kapcsolatos feladatok ellátása folyamatos és azonnali információ továbbítás a munkaközösségi tagok továbbképzéseken való részvétel biztosítása Pedagógus-álláshelyek pályázati anyagának véleményezése az intézménybe kerülő új kollégák számára mentor kijelölése a gyakornokok munkájának figyelemmel kisérése, beilleszkedésük segítése óralátogatások tanterv-beválás vizsgálata tanmenetek beválásának vizsgálata módszerek, eszközök kiválasztása, módszertani tapasztalatok átadásának fórumai (bemutatók, ötletbörze), a tanulók értékelés követelményeinek teljesülése, felmérések alapkövetelményeinek tisztázása, tanulmányi versenyekre való felkészítés, tanulmányi versenyek és bemutató órák szervezése (házi, kerületi) Egy osztályban tanító tanárok közössége és az osztályfőnöki munkaközösség Egy osztályban tanító tanárok közössége és az osztályfőnöki munkaközösség vezető az igazgató vagy helyettese vezetésével félévkor és tanév végén osztályozó értekezletet tart a nevelőtestületi jogkör átruházása alapján. Az értékelés alapja az egy-kéthavonta a kollégák által (írásban) megadott magatartás és szorgalom értékelése és az osztályfőnök által az ellenőrzőbe, illetve naplóba beírt havi magatartás és szorgalom jegyek, illetve a naplóban tartott magatartásfüzet bejegyzései. A magatartás és szorgalom jegyeket a tantestület által elfogadott értékelés alapján kell megállapítani, melynek szempontjait a Pedagógiai Program melléklete tartalmazza Tantestületi értekezletet Tantestületi értekezletet tanév elején, végén, havonta illetve szükség szerint tartunk, amelyeken mindenkinek (kivétel: technikai dolgozók) kötelező a részvétel. 15

16 Itt döntünk az intézményi munkát befolyásoló aktuális kérdésekben egyszerű többségi szavazattal A technikai dolgozók 2013 január 01.-től a technikai dolgozók munkáltatója a XIX. kerület Önkormányzat GESz. Mivel munkahelyük továbbra is az iskola, így a technikai dolgozók (iskolatitkár, gazdasági ügyintéző, konyhai dolgozók, takarítónők, karbantartók, fűtők) munkamegbeszéléseit az igazgató és helyettesei koordinálják és tartják tanév elején és végén, tanév közben pedig szükség szerinti időpontban Minden dolgozó A minden dolgozót érintő kérdésekben az igazgató közalkalmazotti értekezletet hívhat össze (melyen a technikai dolgozók is részt vesznek) A szülőkkel való kapcsolattartás rendje Szülői értekezlet A szülők tájékoztatása a szülői értekezleten történik (szeptember és február elején, az első évfolyamosok számára májusban, a második tanítási napon, február elején). Októberben a 8. osztályosok (7. osztályosok) részére pályaválasztási szülői értekezletet tartunk Szülői munkaközösség Az igazgató tartja a szülői munkaközösség vezetők részére évi egy-két alkalommal az úgynevezett választmányi értekezletet, ahol meghatározott kérdésekben kikéri a szülők véleményét. A szülői munkaközösség vezetők a szülői értekezleteken adják tovább az információkat a szülőknek, illetve gyűjtik össze a szülők véleményét, felvetéseit. A választmány tagja minden osztály szülői közösségének két-két tagja, akiket az év eleji szülői értekezleteken választanak meg egyszerű szótöbbséggel. A választmány elnököt választ, mely megbízatás a visszavonásig érvényes. Az elnök jár el két választmányi értekezlet között a szülői közösség képviseletében. A választmányi értekezletek állásfoglalásairól rövid írásos emlékeztető készül Szülői közösség véleményezési jogköre A szülői közösség véleményezési jogkörrel rendelkezik a következő kérdésekben: - a működés rendje, a tanulók fogadása - külső személyek belépése és benntartózkodásának rendje - a vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás formája - külső kapcsolatok rendszere, formája és módja - a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje - az intézményi védő-, óvó előírások - a rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 16

17 - a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái - DÖK-kel való kapcsolattartás rendje - a mindennapi testedzés formái és rendje - az iskola könyvtár működési rendje - az iskolai dokumentumok tanulókat érintő részei A tanulóval kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó eljárási szabályok - a tanulói jogviszony létesítéséről és megszűnéséről az intézmény köteles a tanulót és szülőjét vagy gondviselőjét írásban tájékoztatni, értesíteni - az iskolai felvételről hozott döntésről (első osztályos beiratkozás után) az intézmény köteles a szülőt írásban tájékoztatni.( Melléklet: Beiskolázási szabályzat) - a tanuló szülőjének vagy gondviselőjének írásbeli nyilatkozatát kell beszerezni minden olyan döntéshez, amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul (pl.: kirándulás) - a szülőket a megelőző tanév végén (leendő első osztályosok esetén a beiratkozást követő májusi szülői értekezleten) tájékoztatni kell azokról a tankönyvekről, taneszközökről, felszerelésekről, melyekre a következő tanévben szükség lesz (szórólap a bizonyítványba, szülői értekezlet, plakát, honlap) - a szülőket tájékoztatni kell az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani az szülői kiadások csökkentéséhez (normatív, szociális támogatás) A DÖK-kel való kapcsolattartás Diákönkormányzat (DÖK) Az iskola diákjait a tanítási órákon, osztályfőnöki órákon: szóban és írásban informáljuk az őket érintő kérdésekről. Érdekképviseletük a DÖK (Diákönkormányzat), amelybe osztályonként minden tanév elején titkos szavazással két főt választanak. A DÖK vezető minden év elején az alakuló megbeszélésen kívül havonta ül össze a DÖK képviselőkkel, akik osztályfőnöki órákon tájékoztatják a tanuló közösséget az őket érintő kérdésekről, programokról, lehetőségekről DÖK SZMSZ A DÖK saját szervezeti - és működési szabályzata szerint működik. A DÖK munkáját DÖK segítő tanárok segítik, akik - a DÖK megbízásával - eljárhatnak a DÖK képviseletében. Ők tartanak folyamatos kapcsolatot az igazgatóval. Egyikük az iskolavezetőség állandó tagja. A DÖK diákelnöke a diákok egyetértési jogkörébe tartozó kérdések megtárgyalásakor részt vehet a nevelőtestület ülésén. 17

18 A DÖK egyetértési jogköre A DÖK egyetértési jogkörrel rendelkezik az alábbi kérdésekben: - ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok - a DÖK és az iskolavezetés kapcsolattartási formája, a DÖK működéséhez szükséges feltételek biztosítása - a mindennapi testedzés formái, az iskolai sportkör működése - az iskolai SZMSZ elfogadása, módosítása - a házirend elfogadása, módosítása - egy tanítás nélküli munkanap felhasználása Az iskolai sportkör Az iskolai sportkörrel való kapcsolattartás rendje: Az iskolai sportkör saját szervezeti- és működési szabályzata szerint működik. Az iskolai sportkör vezetője folyamatosan kapcsolatot tart az igazgatóval. Az információáramlást az iskola különböző szervezeti egységei között, illetve a szülői közösség felé az alábbi eszközökkel oldjuk meg: körözvény meghívó szórólap, plakát, helyi kiállítás rendkívüli megbeszélések, fogadóórák ellenőrző, üzenő füzet levél honlap kábel tévé Az intézmény vezetője A vezető személye: Az intézményvezető a közoktatási törvény feltételeinek megfelelő személy, kiválasztása nyilvános pályázat útján történt. Jog és felelősségi körét a Közoktatási Törvény, illetve a Fenntartó (KLIK) határozza meg. Az intézményvezető a fenntartó ( KLIK ) irányítása alapján vezeti az intézményt: - szervezi és ellenőrzi az intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai követelmények érvényesülését, - döntésre előkészíti az iskola működésével kapcsolatos minden olyan ügyet, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe, - előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket és az iskola közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait, 18

19 - jóváhagyja az intézmény alapdokumentumait, a pedagógiai programot, a helyi tantervet, elkészíti az SZMSZ-t és a házirendet, - kezdeményezi a munkavégzés feltételei biztosításához szükséges intézkedéseket, - gyakorolja a ráruházott munkáltatói, utasítási és ellenőrzési jogot az intézmény közalkalmazottai felett, - tájékoztatja a fenntartót az intézmény tevékenységéről, - teljesíti a KLIK tankerületi igazgatója által kért adatszolgáltatást, - szakmai értekezletet hív össze az intézmény működésével kapcsolatos feladatok megoldásához szükséges vélemények, javaslatok megismerésére, az operatív feladatok irányítása céljából. Az intézményvezető a felsorolt feladatok ellátása céljából a kiadmányozási jogot a jogszabályoknak megfelelően gyakorolja, illetve a KLIK 2/2013.(I.15.) KLIKE utasításban az intézményvezető számára meghatározottak szerint kiadmányozza: - a jogviszony létesítése és megszüntetése kivételével, az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait, - a tankerület igazgatóval való előzetes egyeztetés után az intézményben helyettesítés céljából, határozott időre történő jogviszony létesítésére irányuló munkáltatói intézkedést, - a KLIK kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, utalványozás eljárásrendjéről szóló szabályzata szerint az intézmény jogi személyiségéhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokat, - az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket, egyéb leveleket, - az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, melyek kiadmányozási jogát a KLIK elnöke vagy központi szervezeti egysége, illetve a tankerület igazgató számára nem tartotta fenn, - a közbenső intézkedéseket, - a rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő iratokat, a központi, illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat. Az intézményvezető kötelezettségvállalási jogosultságát gyakorolja: - személyi juttatások esetén a kiadmányozási rendben szabályozottak szerint, - pályázatok benyújtása és támogatási szerződések megkötése kizárólag szakmai együttműködésre, képzésen való részvételre, valamint az 5 millió Ft támogatási összeget meg nem haladó, 100%- os támogatású projektek esetében. Az intézményvezető kapcsolatot tart fenn a hivatali működés érdekében 19

20 - a szakmai feladatai ellátása során a tankerület munkatársaival, - az intézmény fenntartása, működtetése kérdésében a tankerület munkatársaival, - az intézmény működtetése kérdésében az illetékes kerületi önkormányzat képviselőivel. Vezető helyettes és a vezetőség A vezető helyettesek (igazgatóhelyettesek) személye Az intézményvezető feladatait az igazgatóhelyettes közreműködésével látja el. A vezető helyettesi megbízást a fenntartó (KLIK) adja intézményvezetői és nevelőtestületi véleményezés megtartásával a határozatlan időre kinevezett közalkalmazottnak. Az igazgatóhelyettesi megbízás határozott időre -5 évre szól A vezető helyettesek jogköre és felelőssége A vezető helyettesek munkájukat munkaköri leírás alapján és az intézményvezető közvetlen irányításával végzik. A vezető helyettesek hatásköre kiterjed a teljes vezetői feladatkörre, kivéve a munkáltatói és gazdálkodási jogköröket. Tevékenységükben személyes felelősséggel tartoznak az intézmény vezetőjének. Beszámolási kötelezettségük az intézmény egész működésére és minden alkalmazott munkájára vonatkozik. Ellenőrzéseiket, tapasztalataikat, lényegi észrevételeiket, az intézmény érdemi problémáit jelzik, az intézményvezetőnek konkrét megoldási javaslatokat tesznek A vezetők kapcsolattartása és helyettesítési rendje Az intézményvezető és a helyettes kapcsolattartása folyamatos, a szükségletnek és a konkrét feladatoknak megfelelő rendszerességű. Az intézményvezető helyettesítése: Az igazgatót akadályoztatása esetén teljes hatáskörrel (kivéve a munkáltatói és gazdálkodási jogkörök ) az igazgatóhelyettesek helyettesítik. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolják a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is. (tartós távollét =legalább kéthetes folyamatos távollét.) Az intézményvezető előrelátható tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön írásos intézkedésben ad felhatalmazást. Az igazgató és helyettese egyidejű akadályoztatása esetén az igazgató helyettesítése a reál munkaközösség vezetőjének feladata, az igazgatóhelyettest az alsós munkaközösség-vezető illetve az idegen nyelvi munkaközösség-vezető helyettesíti. A megbízást az alkalmazottak tudomására kell hozni. 20

21 Vezetők és a szervezeti egységek kapcsolattartásának rendje Mind két igazgató helyettes teljes jogkörrel rendelkezik, egyikük a székhelyen, másikuk a telephelyen. Minden, az egész intézményt érintő kérdésben konzultációs illetve egyeztetési kötelezettségük van. Az intézményvezető az egész intézményt érintő kérdésekben rendszeresen konzultál az intézményvezető helyettesekkel és iskolatitkárokkal, gazdasági vezetővel. Az intézményvezető meghatározott rend szerint tartózkodik a székhelyen és a telephelyen. Az iskolatitkárok napi rendszerességgel konzultálnak, egyeztetnek egymással szóbeli megbeszélésen, telefonon, faxon, en tartják a kapcsolatot. A munkaközösség vezetők hatás és feladatköre a székhelyre és a telephelyre is kiterjed. A minőségirányítási munkacsoport hatásköre a székhelyre és a telephelyre is kiterjed. A belső ellenőrzés rendje A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed a tanórán kívüli foglalkozásokra is. Az ellenőrzés területeit, célját és ütemezését az éves ellenőrzési terv mely a munkaterv része - tartalmazza. Ennek előkészítése és hatékony működtetése az igazgató feladata az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell hozni. A tervben nem szereplő eseti ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató dönt. A pedagógusi munka értékelésének alapja az ellenőrzés. Az ellenőrzési folyamatban a folyamat-jelleg mellett a ciklikusság is érvényesül. Az ellenőrzés főbb területei: - Tanítási órák - Tanmenetek - A tanórán kívüli tevékenység: felzárkóztatás, tehetséggondozás, közösségépítés (szünet, kirándulások, táborok, sport, kulturális események, DÖK, rendezvények, stb.) - Adminisztráció (napló, statisztika, anyakönyvek, bizonyítvány, stb.). Az ellenőrzést elsősorban az igazgató és helyettese, illetve a munkaközösségvezetők végzik. Az ellenőrzés akkor tölti be érdemben szerepét, ha rendszeres, a visszajelzések a dolgozók felé azonnaliak, így lehetőséget adnak a feltárt hibák mielőbbi korrigálására. Az ellenőrzések célját az ellenőrzési terv tartalmazza, a visszajelzés, értékelés megbeszélés formájában történik. 21

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A BIATORBÁGYI RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BIATORBÁGYI RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BIATORBÁGYI RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELFOGADTA A BIATORBÁGYI RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE június hó 29. napján.

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012 0 I. AZ SZMSZ CÉLJA 1. A szabályzat célja, tartalma A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja, hogy

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kossuth u. 2. sz. Hatályba lépés időpontja: 2013. december 01. 1 TartalomSZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. Az SZMSZ célja, hatálya...

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat Sopron 2013 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja...

Részletesebben

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. TARTALOM 2 Oldal I. rész: Általános rendelkezések 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT N y í r e g y h á z i M ó r i c z Z s i g m o n d Á l t a l á n o s I s k o l a OM 033423 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kertvárosi Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Vécsey Károly Tagintézmény NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo.

OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo. Köövveessssii Errzzsséébeett Baapttiissttaa Szzaakköözzéépiisskoollaa,, Szzaakiisskoollaa ééss Giimnáázziium OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662 E-mail: titkarsag@neteverest.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az intézmény adatai... 5 Az ellátandó alaptevékenységek megjelölése... 5 Szakágazati besorolása... 5 Alap szakfeladata... 5 További szakfeladatai... 5 Alap, illetve speciális feladatai...

Részletesebben

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Felülvizsgálat: 2013. március 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

Mikszáth Kálmán Líceum

Mikszáth Kálmán Líceum Mikszáth Kálmán Líceum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: 2013. szeptember 10. PH.. Herczegné Varga Ilona igazgató 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (1161 Budapest, Béla u.23.) OM: 035100 Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Budapest, 2013. év hónap nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda,Fejlesztő nevelés- oktatást Végző Iskola, Speciális Szakiskola Orosháza 5900 Pacsirta u. 1. sz. OM: 202952 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 Tartalomjegyzék:

Részletesebben