pünkösdi témahét Önálló innováció TÁMOP / Napfény 002 Megvalósítás helye: Megvalósító: Témahét célja:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "pünkösdi témahét Önálló innováció TÁMOP 3. 1. 4.-08/ 2-2008-0109 Napfény 002 Megvalósítás helye: Megvalósító: Témahét célja:"

Átírás

1 Önálló innováció TÁMOP / Napfény 002 h pünkösdi témahét Mevalósítás helye: Napfény Óvoda Ercsi, Bercsényi u. 18. Napraforó csoport. Mevalósító: Baczakó judit Témahét célja: Népszokások felelevenítése, Néphayomány átadása.

2 h Óvodánk bemutatása A Napfény Óvoda, 2009 szeptemberétől, a Dózsa Györy tér 2. szám alatt található székhely intézményből és annak két telephelyéből áll, fenntartója Ercsi Város Önkormányzata. Intézményünkben összesen 221 férőhellyel várjuk a yerekeket, 9 óvodai csoportban. A teljes alkalmazotti kör 31 főből áll, melyet élén az intézményvezető, 18 óvodapedaóus, 9 dajka, 3 konyhalány alkot. A Dózsa Györy téren lévő székhelyünk 1982 óta foadja a yerekeket, 100 férőhellyel, 4 csoportban nyarán, férőhelybővítés miatt nyitottuk me a Szent István úti telephelyünket, az Eötvös József Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületében. Itt két óvodai csoportban, 46 kisyereknek jutott hely, s ezt követően, 2009 nyarán nyitotta me kapuit a Bercsényi utcai telephely is, ahol csoportunk működik, s melyben 75 yermeknek tudunk ellátást biztosítani, három csoportban. Óvodánk kertes házi övezetben helyezkedik el, melybe beékelődik a hajdani tiszti lakótelep övezete, s vonzáskörzetében él a helyi roma lakossá többsée is. Évről, évre nő a hátrányos,- és halmozottan hátrányos yermekek száma intézményünkben, 65%, s yermekeink csaknem 50%-a roma származású kisyerek. Ezen kívül a veszélyeztetett yermekek száma is ien maas nálunk, az összlétszám 20%-a. A szülők többsée munkanélküli, sokukra iskolai vézettsé hiányában kilátástalan jövő vár, hiszen nem tudnak elhelyezkedni. A talajt vesztett családok meélhetési forrásául letöbbször csak a seélyek, yermeknevelési támoatások szolálnak; anyai, mentális és eészséi állapotuk folyamatosan romlik. Íy az interált óvodai nevelés intézményünkben kiemelt feladatunk, hiszen a hozzánk érkező yermekek ien eltérő családi háttérrel rendelkeznek, értelmi, érzelmi és szocializációs fejlettséükben is nay különbséek mutatkoznak köztük.

3 h Óvodánk személyi feltételei Bercsényi utcai telephelyünkön 6 szakképzett óvodapedaóus, 3 dajka és 1 konyhalány látja el a feladatokat. Ezen kívül, fejlesztőpedaóus, loopédus, illetve utazó yóypedaóus seítséét is iénybe vehetjük. h Óvodánk táryi feltételei A felújítás során az épület teljes akadálymentesítése is metörtént, valamint, jól felszerelt tornaszoba, orvosi szoba is kialakításra került. Az Európai Uniós szabványoknak mefelelő udvari játékeszközök is emelik az óvoda felszereltséének színvonalát. Az óvoda komfort fokozata tehát kiváló, a proram mevalósítására alkalmas. Csoportszobáink táasak, jól felszereltek, mindeyikhez külön mosdó, öltöző, saját, fedett terasz tartozik. Az épület szívében táas, viláos aula foadja a belépőt, mely közös rendezvényeinkhez, ünnepélyeinkhez is mefelelő teret biztosít a szülők és eyéb vendéeink számára.

4 h Óvodánk proramja Óvodapedaóusaink saját helyi nevelési proramjuk alapján doloznak. Fő nevelési alapelveink eyike, a yermeki személyisé teljes kibontakoztatása, az esélyeyenlősé meteremtésének érdekében. Ennek alapja az eyéni képesséfejlesztésre épülő, tervszerű, átondolt és rualmas pedaóiai munka, mely mindennapjaink mehatározója is eyben, s ehhez lefőbb fejlesztő eszközünk a játék. Fontos feladatunk az innovációra való törekvés, az interáció mevalósítása, az inkluzív nevelés. Mindez a szakmai és eyéni tolerancia elvének betartása nélkül lehetetlen vállalkozás. Óvodánk alapító okiratához híven sajátos nevelési iényű yermekek foadását is felvállaltuk, fejlesztésükben szakemberek seítséére támaszkodunk. Szoros eyüttműködésre törekszünk, a munkánkat seítő loopédussal, fejlesztőpedaóussal eyaránt. Intézményünk sajátossáaiból adódóan a szülőkkel való bizalmi viszony kialakítása elenedhetetlen számunkra a sikeres és eredményes nevelő-fejlesztő munkánkhoz. Iényeik és elvárásaik meismerése, fiyelembevétele, valamint, a szülő- pedaóus kapcsolat ápolása mellőzi az kioktatást, előtérbe helyezi a pozitívumok kiemelését, s az azokra való építkezést. Óvodánkban arra törekszünk, hoy ne váloassuk szét a csoportokat készséi és etnikai hovatartozás szerint, hanem minél szélesebb spektrumú mintát nyújtsunk yermekeink számára. Az önálló, kreatív menyilvánulásokat helyezzük középpontba, melybe beletartozik a művészeti tevékenysétől a feladatvállalási a nap folyamán lejátszódó bármely esemény. Fontos feladatunk az iskolaérettséhez szüksées képesséek kialakítása, s az eyéni fejlesztési tervek készítése a halmozottan hátrányos helyzetű yermekek számára. Sokszínű fejlesztő munkánkhoz differenciáltabb seédeszközök beszerzését tervezzük, mely speciális játékokból, fejlesztő mozásszerekből és kommunikációt seítő eszközökből állnak. Szoros eyüttműködésre törekszünk nem csak a családokkal, de a helyi szociális szolálattal, a nevelési tanácsadókkal, yermekorvossal, védőnőkkel, s nem utolsó sorban az általános iskolával is.

5 h Csoportunk bemutatása Az idei tanévet kiscsoporttal kezdtük az új, Bercsényi utcai telephelyünkön. Csoportunknak a Napraforó nevet adtuk, mely ien találónak bizonyult, mivel kisyerekeink úy követik a csoport felnőtt tajait, mint a napraforó szép viráa a Nap járását. Jelenle 26 yermek jár hozzánk, 13 fiú és 13 kislány, három kivételével valamennyien három évesek. A csoport jó része csak tanév közben töltötte be harmadik életévét, íy a beszoktatás ebben a tanévben folyamatosan történt nálunk. Gyermekeink közül 20-an hátrányos helyzetű yerekek, közülük 10-en halmozottan hátrányos helyzetűek. Munkánk során kiemelt helyet kap a multikultúrális nevelés, melynek alapját a néphayományok ápolása, s átadása jelenti. Mindennapi óvodai életünkben, s nem csak ünnepeinkhez kapcsolódóan jelenítjük me a népi tartalmakat, mesék, versek, mondókák, dalos, és- mozásos játékaink meválasztásakor. Uyanakkor már az eészen kicsikkel is próbáljuk meismertetni a néptánc eyszerű elemeit, az utánzás szintjén. Kiemelt helyet kap ezen kívül természetesen a roma népismeret, életkorhoz iazodó kincsestára is, lovári nyelvű autentikus népzene, népmesék, mondókák formájában. h Pünkösdi népszokások A tavasz eyik leszebb, s leréebbi keresztény ünnepeinek eyike a Pünkösd. Napjainkban, - méltatlanul - leinkább csak, mint munkaszüneti napot tartjuk számon, pedi valaha fontos, a kereszténysé születésének nay ünnepeként emlékeztek me róla.

6 Húsvétot követő 50. napra esik minden évben, a Biblia tanítása szerint, e napon jött le a Szent Lélek az apostolok közé, s az eyház mealakulásának születésnapja ez az ünnep. Görö neve; Pentecostes, azaz ötvenedik. A keresztény és ősi poány, ókori elemek keverednek benne, a termékenysé, nász ünnepe, s ezek szimbolikus mejelenítése dominál a hozzá kapcsolódó szokásokban, hiedelmekben. Dunántúli pünkösdölés Pünkösdi királynéválasztás, cucorkázás, a lányok termékenyséi varázslással eybekötött köszöntője. A lekisebb, leszebb kislányt választották ki mauk közül, házról, házra kísérték, néy nayobb lány vezetésével. Odaérve feje fölé kendőt tartottak, körbejáratták, miközben jókívánsáokat kántáltak vay énekeltek a ház lakóinak, véül felemelették a kis királynét, jelezve mekkora áldást, szerencsét kérnek a háziakra. Királyválasztás alkalmával a fiúk, leények üyesséi játékok, próbák során választottak mauk közül pünkösdi királyt, aki ey évi uralkodott. Ez abból állt, hoy ő parancsolt a többi leénynek, inyen ihatott, minden lakodalomba, mulatsára hivatalos volt abban az esztendőben. Lakodalmakat, bálokat is a pünkösd idején rendezték me leyakrabban, illetve számos párválasztó,- udvarlószokás is kapcsolódik ehhez az ünnephez. A Pünkösd jelképei: pünkösdi rózsa; - mosdóvízbe szórták, hoy eészséesek leyenek tőle fehér alamb; - Szent Lélek szimbóluma zöld á; - házakra, istállóra tették, hoy távol tartsák az ártó, onosz szellemeket.

7 A tevékenysé fő feladata: h A témahét A népszokások felidézésével a Pünkösdi ünnepkör meidézése. A tevékenysé célja: Verbális képesséek fejlesztése, szókincsbővítés, kommunikáció, Szociális képesséek fejlődésének előseítése a népszokások felelevenítése által, társak iránti érdeklődés felkeltése, érzelmi biztonsáérzet meszilárdulásának seítése, Mozásfejlesztés, a naymozások, finommozások által, Gondolkodás fejlesztése, érzékelő és cselekvéses tapasztalatszerzés közben, Fiyelem fejlesztése, a vizuális, akusztikus, tér, - és időészlelési tevékenyséek során Játékos ismeret átadás. Szervezési feladatok: Szülők tájékoztatása a hét várható eseményeiről, Eszközök, alapanyaok összeyűjtése, Zenei anya kiválasztása, előkészítése. Szervezeti keretek: Csoportos, mikro csoportos és eyéni. Képesséfejlesztés: Szókincsbővítése; pünkösdi rózsa, fátyol, yönysor, lakodalom Verbális kommunikáció fejlesztése, a beszédértés, beszédhan analízis, beszédészlelés, folyamatos beszéd és verbális önkifejezés előseítése, Társakkal való eyüttműködés fejlesztése a közös cselekedtetés által, társas maatartás, viselkedési szabályok elsajátításának seítése, mintaadással,

8 Naymozások fejlesztése, alapvető, természetes mozásminták (járás, futás, stb.), térbeli, időhöz kötött mozásminták(pl. tánc,) seítséével, statikus és dinamikus eyensúly fejlesztése, Finommozások közül leinkább manuális kézüyessé, ábrázoló készsé fejlesztése Konitív képesséek fejlesztése, összehasonlítások és összefüések felfedezése által, táry és tulajdonsáainak felfedezése, ok-okozati összefüések mefiyelése, valamint a problémameoldó, kreatív ondolkodás fejlesztése által, Fejlődik a spontán fiyelem, mint akusztikus, mint vizuális szinten, valamint az irányított fiyelem eyaránt, Az észlelés fejlesztése is mejelenik, szem-kéz, szem-láb koordinációban, formaészlelés fejlődésében, ezt seítik a vizuális tevékenyséek és a mozás, tánc, Fontos helyet tölt be a fejlesztésben a testtudat, téri viszonyok, téri tájékozódás fejlesztése is, szintén a versenyjátékok, tánc során és a dalos játékokban. Mevalósítás: Ráhanolódás A témahét első napján az előttünk álló események hanulatát készítjük elő, képek, könyvek nézeetésével, s a már előzetesen kiválasztott népzenei anya mehallatásával. A yerekekkel közösen felidézzük előzetes ismereteinket is az évszakhoz kapcsolódóan. A képek kapcsán elmeséljük nekik ennek a nem túl ismert ünnepnek a szokásait, s mekezdjük a különböző tevékenyséek előkészítését, kidíszítjük a királyi koronákat, eyet a fiúk, eyet pedi a lányok, közös munkával szépítetnek. Ezután szép nay, színes yönyökből nyaklánc is készül az ünnepi alkalomra a pünkösdi királyné nyakába. A tevékenyséek közben az óvónők bemutatják a pünkösdi népdalokat, verseket, mondókákat. Felidézzük a tavaszi verseinket, dalocskáinkat is közösen a yerekekkel. Helyszín: csoportszoba, Eszköz: népzenei CD-k, képes könyvek, képek különböző népviseletekről, népszokásokról, évszakról, fotókartonból kiváott koronák, lyukasztott formák, raasztók, nayméretű yönyök, zsinór.

9 Pünkösdi cucorkázás Második nap választjuk ki a pünkösdi királynét és királyt. A lányok közül a népszokáshoz híven -, a lekisebb kislányt kell kiválasztanunk. A fiúk aktív részvételével a felsorakozott lánykák közül összeméréssel próbáljuk meállapítani, melyikük a lealacsonyabb. Ha ez metörtént máris meéljenezhetjük idei pünkösdi kis királynénkat. Ezt követően a többi kislány seítséével felöltöztetjük szép hosszú szoknyába, fejére tesszük a közösen készített koronát, nyakába akasztjuk a szép yönysort. Majd a néy lemaasabb lány kiválasztása után az ő feladatuk lesz fátylat tartva a királyné feje fölé, körbe kísérni a szobában, hoy mindenki mecsodálhassa, meéljenezhesse. A lányok koszorújában ezután elfolalhatja helyét trónján. Majd következik a fiúk versenye a pünkösdi király koronájáért, melyet főle eyensúlyfejlesztő yakorlatokkal nehezítettünk. A csoport szoba eyik vééből a másikba kellett pókjárásban babzsákot cipelni, ez volt az első próba. A következő feladatban szintén babzsákot kellett eyensúlyozni, de most a fejükön. Aki tovább bírta metartani séta közben, az a döntő csatát vívhatta az előző verseny yőztesével a koronáért. Ebben a véső küzdelemben ey lábon kellett szökdelni, mindaddi, mí a Vékony vászon, lepedő kezdetű népdal szól, az óvónők meszólaltatásában. Véül következett a koronázás. Helyszín: csoport szoba, Eszköz: előre elkészített koronák, királyné öltözékének darabjai, fátyol, babzsákok, népzenei CD. Pünkösdi mulatsá A hét lezárásaként közös szerepjáték formájában elevenítjük fel az ünnephez fűződő bálok, mulatsáok hanulatát. A kisfiúk szépen felkérték a lányokat ey táncra, s az alkalomhoz illő, perő ritmusú népzenére, a néptánc eyszerű elemeit próbáltuk. Az üyes párok kipróbálhatták az eyes csárdás, sarokkoppintás, höcötető, s különféle átbújtatások formáit. Ezután eljátszottunk néhány szép dalos, körjátékot is, melyek dalukat vay játékukat tekintve kapcsolhatók ehhez az ünnephez. Íy A pünkösdi rózsa, a szöve miatt, mí a Mit mos, mit mos levél katicája játéka miatt, s a Bársony ibolyácska az évszak mejelenítésére került elő. Helyszín: csoport szoba, nyitott terasz,

10 Eszköz: népzenei CD, kendő. Mevalósítás tapasztalatai: A ráhanolódás az ünnep eseményeire nayon jól sikerült, hiszen minden yermek szívesen vett részt az előkészületekben, s izalommal várta a királyválasztás eseményeit. A kislányok nayon szép koronát készítettek, aprólékos onddal díszítették, szinte valamennyien részt vettek az alkotásban. Szépen kivárták, mí ey-ey társuk véez a mekezdett részével. A fiúkat inkább az motiválta, hoy minél több dísz kerüljön a koronájukra, mé ha néha eymás tetejére is került a formákból, de ez a korona is mutatós lett véül. A yönyfűzés amúy is kedvelt játékunk, most azonban mindenki kedvet kapott hozzá, mí el nem foyott a yöny készlet, eyre csak újabb és újabb láncok készültek. A képek nézeetése közben alkalmunk volt beszéletni arról is, melyik családban, mit, hoyan ünnepelnek, kik járnak templomba, ki, hol látott már hasonló ruhákat, mint a népviseletek, mi az érdekes ezeken,..stb. Mindeközben összefolaltuk mindazt, amit yermekeinkkel már meismertünk az évszakról. Új dalokat, verseket is tanultunk a tevékenykedés közben.

11 A következő nap nay izalomban telt, már reeli yülekezőtől kezdve azon tanakodtak yerekeink, hoy ki lesz a király és királyné. A lányok összemérése iazán jó hanulatban zajlott, a fiúk üyesen seítettek kiválasztani a soron kívül állók közül, melyikük a lealacsonyabb, s közben különféle meállapításokat is alkalmunk volt tenni, minthoy: többen vannak a barna hajú és barna szemű lányok, kevesebben a rövid hajúak, stb. Ezután a kislányok nayon szépen, közösen felöltöztették a kis királynét, majd néy lemaasabb lányunk körül kísérte a csoportban, fátyolt tartva feje fölé. Ez nayon tetszett a lányoknak, íy csere is történt, s másodszorra másik néy lányka vezethette a büszke királynét. A fiúk ali várták a versenyt, nayon üyesen vetélkedtek, nehéz volt dönteni köztük. A babzsák fejen való cipelésénél például a két utoljára maradt, leüyesebb fiúcskának már futnia kellett a körben, hoy eldőlhessen, ki marad véül. A döntőben résztvevőkért már az eész csoport közösen drukkolt, főle a lányok jeleskedtek az hajrázásban.

12

13 Utolsó nap került sor a pünkösdi mulatsára, melyen néhány eyszerű, elemi néptánclépést mutattunk a yerekeknek, amit ien könnyen és üyesen utánoztak. A lányok nayon szívesen vették a fiúk felkérését, akik szintén nem széyenlősködtek, amin mi felnőttek me is lepődtünk. Nayon iyekeztek jól leutánozni a bemutatott lépéseket, s néhányaknak valóban szépen ment az ütem tartása is. Néhány próbálkozás után párt lehetett cserélni, illetve a fiúk lekérhették a lányokat, s folytatódott tovább a tánc. Véül szabadon mindenki kedvére táncolhatott, s melepődve tapasztaltuk, hoy jó néhány pár tovább yakorolta a bemutatott lépéseket, forásokat. Nayon jól telt az idő, felszabadult hanulatban, a kis táncosok ali tudták abba hayni.

14 h Összezés Nayon jó hanulatban, tartalmasan múlt a hetünk, sikerült minden eltervezett feladatunkat mevalósítani. A yerekek is nayon üyesen vettek részt a különböző népszokások felelevenítésében, örömmel számoltak be a szülők is, milyen sokat mesélt otthon yermekük az átélt élményeiről. Szeretnénk a jövőben, yermekeink életkorának előre haladását követve, eyre színesíteni, bővíteni, erről a szép ünnepről való meemlékezést, a hozzá kapcsolódó néphayományok mejelenítését. Tervezzük, hoy a következő évben mé ey nappal metoldjuk a pünkösdi, óvodai ünnepkörünket, s a szülőket is mehívva, délután táncházat rendezünk, ahol memutatjuk, hoy milyen szépen táncolják yermekeink a népi táncokat, valamint a szülőknek is metanítjuk, azt, amit már tudunk.

15

CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40. Tel.: 06-47/311-719; T/F: 06-47/311-856 e-mail: carolinaovodasp@pr.hu CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

Az alkotószellem pedagógusokra a nevelési rendszer létrehozásának körülményeihez való aktív viszony jellemz . A nevel

Az alkotószellem pedagógusokra a nevelési rendszer létrehozásának körülményeihez való aktív viszony jellemz . A nevel Kerékgyártó Óvoda 1147 Budapest Kerékgyártó u. 35-39. 39. ÉP TESTBEN SZÉP LÉLEK Óvodánk helyi nevelési programja Készítette: Az óvoda nevelőtestülete 1. Előszó Az alkotószellemű pedagógusokra a nevelési

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze, nem csak

Részletesebben

Természetesen, tevékenyen

Természetesen, tevékenyen Természetesen, tevékenyen Természetközeli, a családokkal együttműködő Pedagógiai Program 2011-2016. Napsugár Óvoda és Bölcsőde, Polgár Felülvizsgálva: 2012. december A módosítás hatálybalépésének időpontja:

Részletesebben

ALSÓVÁROSI KÖRÚTI TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a Föld. / Mécs László/

ALSÓVÁROSI KÖRÚTI TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a Föld. / Mécs László/ ALSÓVÁROSI KÖRÚTI TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a Föld. / Mécs László/ Tartalom 1. Óvodánk bemutatása 4. oldal 2. Az óvoda objektív feltételrendszere 5. Oldal 3.

Részletesebben

KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4.

KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4. A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK NAPSUGÁR TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4. Minden nevelő munkája olyan kertészhez hasonlatos, aki különféle növényeket ápol. Az

Részletesebben

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Pedagógiai program Csabacsűd, 2012. Csányi Istvánné közoktatási szakértő által elfogadott program. Tartalomjegyzék I. Alapító okirat Óvodánk bemutatása II. Nevelésünk

Részletesebben

1. BEVEZETŐ GONDOLATOK ÓVODÁNKRÓL

1. BEVEZETŐ GONDOLATOK ÓVODÁNKRÓL Az újabb lélektan meggyőzően fejti ki, hogy a nevelésben a 3-7 éves kor sokkal fontosabb a következő éveknél. A mit ez a kor elront, vagy elmulaszt, később helyrehozni nem lehet. Ezekben az években eldől

Részletesebben

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2014. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Kispesti Arany Óvoda 4 Kispesti

Részletesebben

Mik azok a szempontok,

Mik azok a szempontok, www.kelenref.hu A Hírlevél okán Konfirmáció Tahi Szentlélek Baba-mama kör Búcsú Füle Lajostól Könyvajánló Gyülekezeti kirándulás Hirdetések Hírlevél Kelenföldi Református Eyházközsé lapja, 2015. II. 2015.

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

NAPRAFORGÓ HÁZ Ringató Családi Napközi

NAPRAFORGÓ HÁZ Ringató Családi Napközi NAPRAFORGÓ HÁZ Ringató Családi Napközi 2014. Szakmai Program Kovács Zsolt egyéni vállalkozó által, az 1997. évi XXXI. törvény és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján létesített családi napközik működéséről.

Részletesebben

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2010. 1 1. Bevezetés Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak 1996. évi módosítása a nevelőtestületekre

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55.

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55. Helyi Nevelési Program PICUR Alapítványi Óvoda Veresegyház Mogyoródi u. 55. 1 Tartalomjegyzék Az intézmény adatai Az intézmény megnevezése: PICUR ALAPÍTVÁNYI ÓVODA Az intézmény székhelye: 2112 Veresegyház,

Részletesebben

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01.

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. A ZENEVÁR KIS LAKÓI Pedagógiai program Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. Tartalom Bevezető gondolatok 1. Az óvoda adatai 2. Óvodánk bemutatása, jövőképünk

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyöngyös, 2014 1 Minden gyermek egyedi, soha meg nem ismételhető csodája a teremtésnek, tiszteletreméltó egyéniség, hagyni kell szabadon kibontakozni, óvva, védve,

Részletesebben

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Képességek fejlesztése a Dalos Oviban Készítette: Süveges Anikó óvodavezető Budapest 2005. Átdolgozva:2011. 2 A 2011-ben átdolgozott programban részt vett: Arnhoffer

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2013/2014-es nevelési év

IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2013/2014-es nevelési év IRÁNYTŰ Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2013/2014-es nevelési év Budapest, III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának kiadványa Tartalomjegyzék Bevezető...

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS I. HELYZETELEMZÉS II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA

TARTALOM BEVEZETÉS I. HELYZETELEMZÉS II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA - 2 - TARTALOM BEVEZETÉS...3 I. HELYZETELEMZÉS...4 II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA...5 1. Az óvoda adatai...5 2. Az óvoda funkciói...5 3. Az óvoda személyi feltételei...6 4. Tárgyi- dologi eszközök bemutatása,

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 Bevezetés Óvodánk helyi pedagógiai programját a nevelőtestület írta. A legelső programunk írásánál (1996.) segítséget jelentett számunkra a Csempeszkovácsi nevelési program.

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM VÁMOSGYÖRK TULIPÁN ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAM Néphagyományőrző Óvodai Program Néphagyományőrző, természet közeli, családokkal együttműködő óvodai program Készült: az országos Néphagyományőrző Óvodai

Részletesebben

III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U.

III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U. III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U. 2 TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 5 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI... 6 A PROGRAM ÓVODAKÉPE, GYERMEKKÉPE...

Részletesebben

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt.szám: 50-16/2013. OM: 030869 LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Liget Óvoda nevelőtestülete Debrecen 2013.10.01. 1 TARTALOM 1. ÓVODÁNK ADATAI 4. oldal ÓVODAKÉP GYERMEKKÉP 5. oldal 2. ÓVODÁNK

Részletesebben

Egy élet a kezedben. ( Dorothy Law Holtz )

Egy élet a kezedben. ( Dorothy Law Holtz ) Egy élet a kezedben Ha a gyerekek kritizálva élnek, Megtanulják, milyen megbélyegezettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, Megtanulnak, veszekedni. Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, Megtanulnak,

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI

Részletesebben

Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS

Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 137/1996. (VIII.

Részletesebben