pünkösdi témahét Önálló innováció TÁMOP / Napfény 002 Megvalósítás helye: Megvalósító: Témahét célja:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "pünkösdi témahét Önálló innováció TÁMOP 3. 1. 4.-08/ 2-2008-0109 Napfény 002 Megvalósítás helye: Megvalósító: Témahét célja:"

Átírás

1 Önálló innováció TÁMOP / Napfény 002 h pünkösdi témahét Mevalósítás helye: Napfény Óvoda Ercsi, Bercsényi u. 18. Napraforó csoport. Mevalósító: Baczakó judit Témahét célja: Népszokások felelevenítése, Néphayomány átadása.

2 h Óvodánk bemutatása A Napfény Óvoda, 2009 szeptemberétől, a Dózsa Györy tér 2. szám alatt található székhely intézményből és annak két telephelyéből áll, fenntartója Ercsi Város Önkormányzata. Intézményünkben összesen 221 férőhellyel várjuk a yerekeket, 9 óvodai csoportban. A teljes alkalmazotti kör 31 főből áll, melyet élén az intézményvezető, 18 óvodapedaóus, 9 dajka, 3 konyhalány alkot. A Dózsa Györy téren lévő székhelyünk 1982 óta foadja a yerekeket, 100 férőhellyel, 4 csoportban nyarán, férőhelybővítés miatt nyitottuk me a Szent István úti telephelyünket, az Eötvös József Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületében. Itt két óvodai csoportban, 46 kisyereknek jutott hely, s ezt követően, 2009 nyarán nyitotta me kapuit a Bercsényi utcai telephely is, ahol csoportunk működik, s melyben 75 yermeknek tudunk ellátást biztosítani, három csoportban. Óvodánk kertes házi övezetben helyezkedik el, melybe beékelődik a hajdani tiszti lakótelep övezete, s vonzáskörzetében él a helyi roma lakossá többsée is. Évről, évre nő a hátrányos,- és halmozottan hátrányos yermekek száma intézményünkben, 65%, s yermekeink csaknem 50%-a roma származású kisyerek. Ezen kívül a veszélyeztetett yermekek száma is ien maas nálunk, az összlétszám 20%-a. A szülők többsée munkanélküli, sokukra iskolai vézettsé hiányában kilátástalan jövő vár, hiszen nem tudnak elhelyezkedni. A talajt vesztett családok meélhetési forrásául letöbbször csak a seélyek, yermeknevelési támoatások szolálnak; anyai, mentális és eészséi állapotuk folyamatosan romlik. Íy az interált óvodai nevelés intézményünkben kiemelt feladatunk, hiszen a hozzánk érkező yermekek ien eltérő családi háttérrel rendelkeznek, értelmi, érzelmi és szocializációs fejlettséükben is nay különbséek mutatkoznak köztük.

3 h Óvodánk személyi feltételei Bercsényi utcai telephelyünkön 6 szakképzett óvodapedaóus, 3 dajka és 1 konyhalány látja el a feladatokat. Ezen kívül, fejlesztőpedaóus, loopédus, illetve utazó yóypedaóus seítséét is iénybe vehetjük. h Óvodánk táryi feltételei A felújítás során az épület teljes akadálymentesítése is metörtént, valamint, jól felszerelt tornaszoba, orvosi szoba is kialakításra került. Az Európai Uniós szabványoknak mefelelő udvari játékeszközök is emelik az óvoda felszereltséének színvonalát. Az óvoda komfort fokozata tehát kiváló, a proram mevalósítására alkalmas. Csoportszobáink táasak, jól felszereltek, mindeyikhez külön mosdó, öltöző, saját, fedett terasz tartozik. Az épület szívében táas, viláos aula foadja a belépőt, mely közös rendezvényeinkhez, ünnepélyeinkhez is mefelelő teret biztosít a szülők és eyéb vendéeink számára.

4 h Óvodánk proramja Óvodapedaóusaink saját helyi nevelési proramjuk alapján doloznak. Fő nevelési alapelveink eyike, a yermeki személyisé teljes kibontakoztatása, az esélyeyenlősé meteremtésének érdekében. Ennek alapja az eyéni képesséfejlesztésre épülő, tervszerű, átondolt és rualmas pedaóiai munka, mely mindennapjaink mehatározója is eyben, s ehhez lefőbb fejlesztő eszközünk a játék. Fontos feladatunk az innovációra való törekvés, az interáció mevalósítása, az inkluzív nevelés. Mindez a szakmai és eyéni tolerancia elvének betartása nélkül lehetetlen vállalkozás. Óvodánk alapító okiratához híven sajátos nevelési iényű yermekek foadását is felvállaltuk, fejlesztésükben szakemberek seítséére támaszkodunk. Szoros eyüttműködésre törekszünk, a munkánkat seítő loopédussal, fejlesztőpedaóussal eyaránt. Intézményünk sajátossáaiból adódóan a szülőkkel való bizalmi viszony kialakítása elenedhetetlen számunkra a sikeres és eredményes nevelő-fejlesztő munkánkhoz. Iényeik és elvárásaik meismerése, fiyelembevétele, valamint, a szülő- pedaóus kapcsolat ápolása mellőzi az kioktatást, előtérbe helyezi a pozitívumok kiemelését, s az azokra való építkezést. Óvodánkban arra törekszünk, hoy ne váloassuk szét a csoportokat készséi és etnikai hovatartozás szerint, hanem minél szélesebb spektrumú mintát nyújtsunk yermekeink számára. Az önálló, kreatív menyilvánulásokat helyezzük középpontba, melybe beletartozik a művészeti tevékenysétől a feladatvállalási a nap folyamán lejátszódó bármely esemény. Fontos feladatunk az iskolaérettséhez szüksées képesséek kialakítása, s az eyéni fejlesztési tervek készítése a halmozottan hátrányos helyzetű yermekek számára. Sokszínű fejlesztő munkánkhoz differenciáltabb seédeszközök beszerzését tervezzük, mely speciális játékokból, fejlesztő mozásszerekből és kommunikációt seítő eszközökből állnak. Szoros eyüttműködésre törekszünk nem csak a családokkal, de a helyi szociális szolálattal, a nevelési tanácsadókkal, yermekorvossal, védőnőkkel, s nem utolsó sorban az általános iskolával is.

5 h Csoportunk bemutatása Az idei tanévet kiscsoporttal kezdtük az új, Bercsényi utcai telephelyünkön. Csoportunknak a Napraforó nevet adtuk, mely ien találónak bizonyult, mivel kisyerekeink úy követik a csoport felnőtt tajait, mint a napraforó szép viráa a Nap járását. Jelenle 26 yermek jár hozzánk, 13 fiú és 13 kislány, három kivételével valamennyien három évesek. A csoport jó része csak tanév közben töltötte be harmadik életévét, íy a beszoktatás ebben a tanévben folyamatosan történt nálunk. Gyermekeink közül 20-an hátrányos helyzetű yerekek, közülük 10-en halmozottan hátrányos helyzetűek. Munkánk során kiemelt helyet kap a multikultúrális nevelés, melynek alapját a néphayományok ápolása, s átadása jelenti. Mindennapi óvodai életünkben, s nem csak ünnepeinkhez kapcsolódóan jelenítjük me a népi tartalmakat, mesék, versek, mondókák, dalos, és- mozásos játékaink meválasztásakor. Uyanakkor már az eészen kicsikkel is próbáljuk meismertetni a néptánc eyszerű elemeit, az utánzás szintjén. Kiemelt helyet kap ezen kívül természetesen a roma népismeret, életkorhoz iazodó kincsestára is, lovári nyelvű autentikus népzene, népmesék, mondókák formájában. h Pünkösdi népszokások A tavasz eyik leszebb, s leréebbi keresztény ünnepeinek eyike a Pünkösd. Napjainkban, - méltatlanul - leinkább csak, mint munkaszüneti napot tartjuk számon, pedi valaha fontos, a kereszténysé születésének nay ünnepeként emlékeztek me róla.

6 Húsvétot követő 50. napra esik minden évben, a Biblia tanítása szerint, e napon jött le a Szent Lélek az apostolok közé, s az eyház mealakulásának születésnapja ez az ünnep. Görö neve; Pentecostes, azaz ötvenedik. A keresztény és ősi poány, ókori elemek keverednek benne, a termékenysé, nász ünnepe, s ezek szimbolikus mejelenítése dominál a hozzá kapcsolódó szokásokban, hiedelmekben. Dunántúli pünkösdölés Pünkösdi királynéválasztás, cucorkázás, a lányok termékenyséi varázslással eybekötött köszöntője. A lekisebb, leszebb kislányt választották ki mauk közül, házról, házra kísérték, néy nayobb lány vezetésével. Odaérve feje fölé kendőt tartottak, körbejáratták, miközben jókívánsáokat kántáltak vay énekeltek a ház lakóinak, véül felemelették a kis királynét, jelezve mekkora áldást, szerencsét kérnek a háziakra. Királyválasztás alkalmával a fiúk, leények üyesséi játékok, próbák során választottak mauk közül pünkösdi királyt, aki ey évi uralkodott. Ez abból állt, hoy ő parancsolt a többi leénynek, inyen ihatott, minden lakodalomba, mulatsára hivatalos volt abban az esztendőben. Lakodalmakat, bálokat is a pünkösd idején rendezték me leyakrabban, illetve számos párválasztó,- udvarlószokás is kapcsolódik ehhez az ünnephez. A Pünkösd jelképei: pünkösdi rózsa; - mosdóvízbe szórták, hoy eészséesek leyenek tőle fehér alamb; - Szent Lélek szimbóluma zöld á; - házakra, istállóra tették, hoy távol tartsák az ártó, onosz szellemeket.

7 A tevékenysé fő feladata: h A témahét A népszokások felidézésével a Pünkösdi ünnepkör meidézése. A tevékenysé célja: Verbális képesséek fejlesztése, szókincsbővítés, kommunikáció, Szociális képesséek fejlődésének előseítése a népszokások felelevenítése által, társak iránti érdeklődés felkeltése, érzelmi biztonsáérzet meszilárdulásának seítése, Mozásfejlesztés, a naymozások, finommozások által, Gondolkodás fejlesztése, érzékelő és cselekvéses tapasztalatszerzés közben, Fiyelem fejlesztése, a vizuális, akusztikus, tér, - és időészlelési tevékenyséek során Játékos ismeret átadás. Szervezési feladatok: Szülők tájékoztatása a hét várható eseményeiről, Eszközök, alapanyaok összeyűjtése, Zenei anya kiválasztása, előkészítése. Szervezeti keretek: Csoportos, mikro csoportos és eyéni. Képesséfejlesztés: Szókincsbővítése; pünkösdi rózsa, fátyol, yönysor, lakodalom Verbális kommunikáció fejlesztése, a beszédértés, beszédhan analízis, beszédészlelés, folyamatos beszéd és verbális önkifejezés előseítése, Társakkal való eyüttműködés fejlesztése a közös cselekedtetés által, társas maatartás, viselkedési szabályok elsajátításának seítése, mintaadással,

8 Naymozások fejlesztése, alapvető, természetes mozásminták (járás, futás, stb.), térbeli, időhöz kötött mozásminták(pl. tánc,) seítséével, statikus és dinamikus eyensúly fejlesztése, Finommozások közül leinkább manuális kézüyessé, ábrázoló készsé fejlesztése Konitív képesséek fejlesztése, összehasonlítások és összefüések felfedezése által, táry és tulajdonsáainak felfedezése, ok-okozati összefüések mefiyelése, valamint a problémameoldó, kreatív ondolkodás fejlesztése által, Fejlődik a spontán fiyelem, mint akusztikus, mint vizuális szinten, valamint az irányított fiyelem eyaránt, Az észlelés fejlesztése is mejelenik, szem-kéz, szem-láb koordinációban, formaészlelés fejlődésében, ezt seítik a vizuális tevékenyséek és a mozás, tánc, Fontos helyet tölt be a fejlesztésben a testtudat, téri viszonyok, téri tájékozódás fejlesztése is, szintén a versenyjátékok, tánc során és a dalos játékokban. Mevalósítás: Ráhanolódás A témahét első napján az előttünk álló események hanulatát készítjük elő, képek, könyvek nézeetésével, s a már előzetesen kiválasztott népzenei anya mehallatásával. A yerekekkel közösen felidézzük előzetes ismereteinket is az évszakhoz kapcsolódóan. A képek kapcsán elmeséljük nekik ennek a nem túl ismert ünnepnek a szokásait, s mekezdjük a különböző tevékenyséek előkészítését, kidíszítjük a királyi koronákat, eyet a fiúk, eyet pedi a lányok, közös munkával szépítetnek. Ezután szép nay, színes yönyökből nyaklánc is készül az ünnepi alkalomra a pünkösdi királyné nyakába. A tevékenyséek közben az óvónők bemutatják a pünkösdi népdalokat, verseket, mondókákat. Felidézzük a tavaszi verseinket, dalocskáinkat is közösen a yerekekkel. Helyszín: csoportszoba, Eszköz: népzenei CD-k, képes könyvek, képek különböző népviseletekről, népszokásokról, évszakról, fotókartonból kiváott koronák, lyukasztott formák, raasztók, nayméretű yönyök, zsinór.

9 Pünkösdi cucorkázás Második nap választjuk ki a pünkösdi királynét és királyt. A lányok közül a népszokáshoz híven -, a lekisebb kislányt kell kiválasztanunk. A fiúk aktív részvételével a felsorakozott lánykák közül összeméréssel próbáljuk meállapítani, melyikük a lealacsonyabb. Ha ez metörtént máris meéljenezhetjük idei pünkösdi kis királynénkat. Ezt követően a többi kislány seítséével felöltöztetjük szép hosszú szoknyába, fejére tesszük a közösen készített koronát, nyakába akasztjuk a szép yönysort. Majd a néy lemaasabb lány kiválasztása után az ő feladatuk lesz fátylat tartva a királyné feje fölé, körbe kísérni a szobában, hoy mindenki mecsodálhassa, meéljenezhesse. A lányok koszorújában ezután elfolalhatja helyét trónján. Majd következik a fiúk versenye a pünkösdi király koronájáért, melyet főle eyensúlyfejlesztő yakorlatokkal nehezítettünk. A csoport szoba eyik vééből a másikba kellett pókjárásban babzsákot cipelni, ez volt az első próba. A következő feladatban szintén babzsákot kellett eyensúlyozni, de most a fejükön. Aki tovább bírta metartani séta közben, az a döntő csatát vívhatta az előző verseny yőztesével a koronáért. Ebben a véső küzdelemben ey lábon kellett szökdelni, mindaddi, mí a Vékony vászon, lepedő kezdetű népdal szól, az óvónők meszólaltatásában. Véül következett a koronázás. Helyszín: csoport szoba, Eszköz: előre elkészített koronák, királyné öltözékének darabjai, fátyol, babzsákok, népzenei CD. Pünkösdi mulatsá A hét lezárásaként közös szerepjáték formájában elevenítjük fel az ünnephez fűződő bálok, mulatsáok hanulatát. A kisfiúk szépen felkérték a lányokat ey táncra, s az alkalomhoz illő, perő ritmusú népzenére, a néptánc eyszerű elemeit próbáltuk. Az üyes párok kipróbálhatták az eyes csárdás, sarokkoppintás, höcötető, s különféle átbújtatások formáit. Ezután eljátszottunk néhány szép dalos, körjátékot is, melyek dalukat vay játékukat tekintve kapcsolhatók ehhez az ünnephez. Íy A pünkösdi rózsa, a szöve miatt, mí a Mit mos, mit mos levél katicája játéka miatt, s a Bársony ibolyácska az évszak mejelenítésére került elő. Helyszín: csoport szoba, nyitott terasz,

10 Eszköz: népzenei CD, kendő. Mevalósítás tapasztalatai: A ráhanolódás az ünnep eseményeire nayon jól sikerült, hiszen minden yermek szívesen vett részt az előkészületekben, s izalommal várta a királyválasztás eseményeit. A kislányok nayon szép koronát készítettek, aprólékos onddal díszítették, szinte valamennyien részt vettek az alkotásban. Szépen kivárták, mí ey-ey társuk véez a mekezdett részével. A fiúkat inkább az motiválta, hoy minél több dísz kerüljön a koronájukra, mé ha néha eymás tetejére is került a formákból, de ez a korona is mutatós lett véül. A yönyfűzés amúy is kedvelt játékunk, most azonban mindenki kedvet kapott hozzá, mí el nem foyott a yöny készlet, eyre csak újabb és újabb láncok készültek. A képek nézeetése közben alkalmunk volt beszéletni arról is, melyik családban, mit, hoyan ünnepelnek, kik járnak templomba, ki, hol látott már hasonló ruhákat, mint a népviseletek, mi az érdekes ezeken,..stb. Mindeközben összefolaltuk mindazt, amit yermekeinkkel már meismertünk az évszakról. Új dalokat, verseket is tanultunk a tevékenykedés közben.

11 A következő nap nay izalomban telt, már reeli yülekezőtől kezdve azon tanakodtak yerekeink, hoy ki lesz a király és királyné. A lányok összemérése iazán jó hanulatban zajlott, a fiúk üyesen seítettek kiválasztani a soron kívül állók közül, melyikük a lealacsonyabb, s közben különféle meállapításokat is alkalmunk volt tenni, minthoy: többen vannak a barna hajú és barna szemű lányok, kevesebben a rövid hajúak, stb. Ezután a kislányok nayon szépen, közösen felöltöztették a kis királynét, majd néy lemaasabb lányunk körül kísérte a csoportban, fátyolt tartva feje fölé. Ez nayon tetszett a lányoknak, íy csere is történt, s másodszorra másik néy lányka vezethette a büszke királynét. A fiúk ali várták a versenyt, nayon üyesen vetélkedtek, nehéz volt dönteni köztük. A babzsák fejen való cipelésénél például a két utoljára maradt, leüyesebb fiúcskának már futnia kellett a körben, hoy eldőlhessen, ki marad véül. A döntőben résztvevőkért már az eész csoport közösen drukkolt, főle a lányok jeleskedtek az hajrázásban.

12

13 Utolsó nap került sor a pünkösdi mulatsára, melyen néhány eyszerű, elemi néptánclépést mutattunk a yerekeknek, amit ien könnyen és üyesen utánoztak. A lányok nayon szívesen vették a fiúk felkérését, akik szintén nem széyenlősködtek, amin mi felnőttek me is lepődtünk. Nayon iyekeztek jól leutánozni a bemutatott lépéseket, s néhányaknak valóban szépen ment az ütem tartása is. Néhány próbálkozás után párt lehetett cserélni, illetve a fiúk lekérhették a lányokat, s folytatódott tovább a tánc. Véül szabadon mindenki kedvére táncolhatott, s melepődve tapasztaltuk, hoy jó néhány pár tovább yakorolta a bemutatott lépéseket, forásokat. Nayon jól telt az idő, felszabadult hanulatban, a kis táncosok ali tudták abba hayni.

14 h Összezés Nayon jó hanulatban, tartalmasan múlt a hetünk, sikerült minden eltervezett feladatunkat mevalósítani. A yerekek is nayon üyesen vettek részt a különböző népszokások felelevenítésében, örömmel számoltak be a szülők is, milyen sokat mesélt otthon yermekük az átélt élményeiről. Szeretnénk a jövőben, yermekeink életkorának előre haladását követve, eyre színesíteni, bővíteni, erről a szép ünnepről való meemlékezést, a hozzá kapcsolódó néphayományok mejelenítését. Tervezzük, hoy a következő évben mé ey nappal metoldjuk a pünkösdi, óvodai ünnepkörünket, s a szülőket is mehívva, délután táncházat rendezünk, ahol memutatjuk, hoy milyen szépen táncolják yermekeink a népi táncokat, valamint a szülőknek is metanítjuk, azt, amit már tudunk.

15

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld

Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld töredékes, gyorsan átalakuló tánchagyományában a többi

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Címe: Kanyarog a dallam zenei nevelés

Címe: Kanyarog a dallam zenei nevelés B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4 / 0 8 / 2 2 0 0 8-0 1 4 7 Önálló Innováció Címe: Kanyarog a dallam

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Sugárszivattyú H 1. h 3. sugárszivattyú. Q 3 h 2. A sugárszivattyú hatásfoka a hasznos és a bevezetett hidraulikai teljesítmény hányadosa..

Sugárszivattyú H 1. h 3. sugárszivattyú. Q 3 h 2. A sugárszivattyú hatásfoka a hasznos és a bevezetett hidraulikai teljesítmény hányadosa.. Suárszivattyú suárszivattyúk működési elve ey nay eneriájú rimer folyadéksuár és ey kis eneriájú szekunder folyadéksuár imulzusseréje az ún. keverőtérben. rimer és szekunderköze lehet azonos vay eltérő

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Konzulens tanár: Dr. Szinger Veronika Készítette: Zsideiné de Jonge Kinga Mottó: Az emberiség csak akkor lesz képes problémáit

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS MINŐSÉG. fejlesztése! De említhetnénk a szívműtétek során használt berendezéseket, a lézerse-

TUDOMÁNY ÉS MINŐSÉG. fejlesztése! De említhetnénk a szívműtétek során használt berendezéseket, a lézerse- Á l l a m i E é s z s é ü y i K 2008 december E y ü t t a z ö z p o n HÍRLEVÉL e é s z s é é r t Boldo Karácsonyi ünnepeket és sikerekben azda békés Új Esztendôt! TUDOMÁNY ÉS MINŐSÉG A cím akár mottója

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

AERMEC hőszivattyú az előremutató fűtési alternatíva

AERMEC hőszivattyú az előremutató fűtési alternatíva - AERMEC hőszivattyú az előremutató fűtési alternatíva A hőszivattyúk a kifordított hűtőép elvén a környezetből a hőeneriát hasznosítják épületek fűtésére a felhasználó által kifizetett eneriaárra vonatkoztatva

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015.

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015. "Vigyük be gyermekeink életébe azt a biztonságot adó szeretetet, megértést és megbecsülést, ami egyedüli remény arra, hogy belőlük is boldog és igaz emberek legyenek" (Hermann Alice) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A család című témahét

A család című témahét Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, Fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Dienes Lajos Tagóvoda,

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő Testülete 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Beszámoló 2013-2014-es nevelési év működéséről Az óvoda három éves kortól

Részletesebben

Márványos Tamburazenekar

Márványos Tamburazenekar Márványos Tamburazenekar MŰSORAINK "Húzzad édes muzsikásom" - Magyar népi hangszerek, hangadó játékszerek bemutatója: Az interaktív előadás során a magyar népzene hangszereit mutatjuk be. Egy műsoron belül

Részletesebben

E U R O P E O B J E C T S I N M O T I O N. sarea ARCFELISMERÉSEN ALAPULÓ AJTÓ, KAPU ÉS SOROMPÓ NYITÁS S A F E A R E A

E U R O P E O B J E C T S I N M O T I O N. sarea ARCFELISMERÉSEN ALAPULÓ AJTÓ, KAPU ÉS SOROMPÓ NYITÁS S A F E A R E A E U R O P E O B J E C T S I N M O T I O N S A F E A R E A ARCFELISMERÉSEN ALAPULÓ AJTÓ, KAPU ÉS SOROMPÓ NYITÁS Irodák, épületek, parkolók és eyéb létítmények biztonsátechnikai védelmére kifejlztett rendszerünk

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Az Esélyegyenlőségi klub 2014. év februári beszámolója

Az Esélyegyenlőségi klub 2014. év februári beszámolója Az Esélyegyenlőségi klub 2014. év februári beszámolója Február 03-án, az idősödő szervezet, testi változások, és az egészséges öregedés 30 pontja című olvasmányok megvitatására került sor a hallottak alapján.

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás Feladata: Komplex koragyermekkori intervenció és prevenció, tanácsadás, a társas,

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Szabadságon. Ha ezt a szót halljuk, hogy

Szabadságon. Ha ezt a szót halljuk, hogy Hírlevél Kelenföldi Reformáts Eyházközsé lapja, 2016. II. 2016. Évzáró Szabadsáon! www.kelenref.h Szabadsáon Hoyan készülsz...? Levél Krisztstól Konfirmáció Kirándlás Barokk esték Történelmi esték Tahi

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Számítógéppel vezérelt projektor szimulációja asztali képmegjelenítőn

Számítógéppel vezérelt projektor szimulációja asztali képmegjelenítőn Számítóéppel vezéelt pojekto szimulációja asztali képmejelenítőn Samu Kisztián, Fod Attila udapesti Műszaki és azdasátudományi Eyetem Minden előadó kolléánál általánosan előfoduló szituáció a következő:

Részletesebben

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24.

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. Családi vetélkedő JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. A projekt feladatterve Projekt témája: Családi vetélkedő Időkeret: 3 óra Projektfelelős: 1 pedagógus sorszám feladat felelős Teljesítés

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött. Melléklet Környezeti helyzetértékelés

Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött. Melléklet Környezeti helyzetértékelés FŐMTERV ENVECON Konzorcium Tsz: 12.12.125 Intermodális közösséi közlekedési csomópont kialakítása Győrött (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0005) Melléklet Környezeti helyzetértékelés Mebízó: Győr Meyei Joú Város

Részletesebben

Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum.

Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum. Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum.hu Szakmai beszámoló A Karacs Ferenc Múzeum csillagos éjszakája-

Részletesebben

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29.

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt.szám: 62-52/2016. OM: 030869 LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Debrecen 2016.01.27. 1 TARTALOM 1. ÓVODÁNK ADATAI 4. oldal ÓVODAKÉP 5. oldal GYERMEKKÉP 5. oldal 2. ÓVODÁNK JELLEMZŐI 6. oldal 2.1. Személyi

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014. Nekünk minden gyermek fontos Az óvodai ének, zene, énekes játék,

Részletesebben

Minőségi láncok. A Rexnord szakértői a legjobb minőséget biztosítják. Görgősláncok Emelőláncok Rotaryláncok

Minőségi láncok. A Rexnord szakértői a legjobb minőséget biztosítják. Görgősláncok Emelőláncok Rotaryláncok Minőséi láncok Rexnord szakértői a lejobb minőséet biztosítják Görősláncok Emelőláncok Rotaryláncok Rexnord minőséi láncai a vilá minden részén metalálhatóak Rexnord 1892 óta számtalan kivitelben yárt

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán 6. b Meglátogattuk Barkóczi Sándorné Juliska nénit, aki a város legidősebb lakója. Ő még jól emlékszik a régi szokásokra és viseletekre, emlékeit szívesen megosztotta

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az önkormányzati intézmények közétkeztetésének ellátására közbeszerzési eljárás előkészítéséről

ELŐTERJESZTÉS. Az önkormányzati intézmények közétkeztetésének ellátására közbeszerzési eljárás előkészítéséről Város Polármestere 2051 Biatorbáy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polarmester@biatorbay.hu www.biatorbay.hu ELŐTERJESZTÉS Az önkormányzati intézmények

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

SMART Ink szabadkézi beépülő modul

SMART Ink szabadkézi beépülő modul SMART Ink szabadkézi beépülő modul Windows operációs rendszerek Felhasználói útmutató Hihetetlenül eyszerű Termékreisztráció Ha reisztráltatja a SMART terméket, akkor értesítjük az új funkciókról és szoftverfrissítésekről.

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvoda Mónus Illés utcai Tagóvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 KOVÁCS MARGITÓVODA ÉS TAGÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETKÉP.

Részletesebben

Minőség, amiben bízhat SZALAGFŰRÉSZLAPOK ÉS FÉMMEGMUNKÁLÓ SZERSZÁMOK

Minőség, amiben bízhat SZALAGFŰRÉSZLAPOK ÉS FÉMMEGMUNKÁLÓ SZERSZÁMOK Minősé, amiben bízhat SZALAGFŰRÉSZLAPOK ÉS FÉMMEGMUNKÁLÓ SZERSZÁMOK Köszönti Önt a Bahco Fémfűrészelés Katalóus Öröel mutatjuk be a Bahco leújabb fejlesztésű ipari szalafűrészlapjait. A folyamatos fejlődésünk

Részletesebben

Felkészülés a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelésre

Felkészülés a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelésre Felkészülés a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelésre A szabályozás előzményei A Magyar Kormány Nemzeti Reform Programja (EU- Oktatás és képzés, 2020) kisgyermekkori nevelésben való részvétel szabályozása

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. - mely kiírásra került 2008. 09. 08.-án az Oktatási Közlöny LII. évfolyam 24. számában.

P Á L Y Á Z A T. - mely kiírásra került 2008. 09. 08.-án az Oktatási Közlöny LII. évfolyam 24. számában. Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Igazgatótanácsa 6760 Kistelek, Ifjúság tér 3. Tel.: (62) 259-167 Tárgy: tagintézmény vezetői pályázat P Á L Y Á Z A T - mely kiírásra került 2008. 09. 08.-án

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétsá, Rákóczi út 20 Telefon: 35/550-100 wwwretsahu Email: hivatal@retsahu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jeyző általános helyettese

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

A mérés célkitűzései: A sűrűség fogalmának mélyítése, különböző eljárások segítségével sűrűség mérése.

A mérés célkitűzései: A sűrűség fogalmának mélyítése, különböző eljárások segítségével sűrűség mérése. A mérés célkitűzései: A sűrűsé foalmának mélyítése, különböző eljárások seítséével sűrűsé mérése. Eszközszüksélet: Mechanika I. készletből: állvány, mérőhener fecskendő különböző anyaokból készült, eyforma

Részletesebben

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 1 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetkép...

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1.

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS KAR M E L L É K L E T AZ ÚTMUTATÓHOZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés

Részletesebben

KYANI TERMÉK TÁJÉKOZTATÓ 1

KYANI TERMÉK TÁJÉKOZTATÓ 1 KYANI TERMÉK TÁJÉKOZTATÓ 1 KYANI TERMÉKEK-ALASZKA CSODÁJA! AZ EGÉSZSÉG HÁROMSZÖGE Manapsá a kényelem áll az első helyen, az eészsé a második helyre szorul. Letöbb ember számára csak idő kérdése ey váratlan

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Manóvár Óvoda tagóvodai programrésze

Manóvár Óvoda tagóvodai programrésze Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Manóvár Óvoda tagóvodai programrésze Mottónk: Gyere, mozogj, és játssz velünk! SZOLNOK TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés 2. A sajátos pedagógiai arculat érték-

Részletesebben