Mórahalom Város Képviselıtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mórahalom Város Képviselıtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról"

Átírás

1 Mórahalom város Képviselı-testületének 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel elfogadott egységes szerkezető szövege. A módosító rendelet október 30. napján lép hatályba Kihirdetése szeptember 30. napján megtörtént. Mórahalom Város Képviselıtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı Mórahalom város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben biztosított jogkörében, az épített környezet átalakításáról és védelmérıl szóló, évi LXXVIII. törvény végrehajtása érdekében - figyelemmel az Országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII.20.) Kormány sz. rendelet (továbbiakban: OTÉK) elıírásaira - a következıket rendeli el: ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK 1.. (1) 1 E rendelet hatálya Mórahalom város közigazgatási területére terjed ki. (2) 2 A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, építési telket, építési területet kialakítani, építményt, építményrészt, és épületegyüttest tervezni, építeni, felújítani, helyreállítani, átalakítani, korszerősíteni, bıvíteni, korszerősíteni, karbantartani, javítani, lebontani, és elmozdítása érdekében rajta építés-szerelési vagy bontási munkát végezni, valamint ezekre hatósági engedélyt adni jelen rendeletben és mellékleteiben 3 foglaltak szerint szabad. A nem szabályozott kérdésekben az egyéb (országos és helyi) jogszabályok vonatkozó elıírásait kell figyelembe venni. (3) 4 A rendelet a) 1. számú melléklete az SZ-1 jelő, a város igazgatási területére vonatkozó szabályozási terv (továbbiakban: SZ-1 terv), b) 2. számú melléklete az SZ-2 jelő, a város belterületén, és a közvetlenül csatlakozó beépítésre szánt területeken hatályos szabályozási terv (továbbiakban: SZ-2 terv) c) 3. számú melléklete a régészeti lelıhellyel érintett telkek listája d) 4. számú melléklete az önkormányzat elıvásárlási jogával terhelt ingatlanok helyrajzi számlistája f) 5/a számú melléklete a földkábeles elektromos hálózattal ellátandó külterületrész áttekintı térképe 5 g) 5/b számú melléklete az elektromos ellátás változásainak elızetes egyeztetését igénylı terület áttekintı térképe 6 (h) 7 1. számú függeléke a honos fák és cserjék listája. (4) 8 Az SZ-1 és SZ-2 terv elıírásait a jelmagyarázatuk szerint kell figyelembe venni. a) Kötelezı érvénnyel kezelendık a jelmagyarázat kötelezı elemeiben foglalt jelölések. 1 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 2 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 3 Beépítette a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel 4 Beiktatva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 5 Beiktatva a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel 6 Beiktatva a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel 7 Számozást módosította a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 8 Beiktatva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 1

2 b) Az irányadó érvényő tervi elıírások a részletesebb tervmőveletek (pl. megvalósíthatósági, engedélyezési illetve kivitelezési terv) során pontosítandók. c) Az országos jogszabályokban elıírt követelmények szabályozási tervi jelöléseit a mindenkori hatályos, vonatkozó országos jogszabályok szerint kell betartani. d) Az alaptérképi és vizsgálati elemek tájékoztató jellegőek, a szabályozási tervektıl függetlenül változhatnak. Belterületbe vonás 2.. (1) A belterületbe vonás ütemezetten történhet, melynek költségeit a belterületbe vonást kezdeményezı viseli. (2) 9 A szabályozási terv a belterületbe vonást az alábbiakban határozza meg: I. ütem: A Zákányszéki úttól K-re fekvı lakóterület. II. ütem: Kissortól Ny-ra fekvı lakóterület. III. ütem: Zákányszéki úttól K-re fekvı lakóterületek (3) 10 A jelen rendelet hatályba lépésekor meglévı belterületi határ vonalát és a tervezett belterületi beépítésre szánt terület határvonalát az SZ-1 terv határozza meg. Engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó helyi követelmények (1) Jelen rendelet részét képezı szabályozási tervlapon szereplı telekhatárok közül kötelezı a közterületeket (közutak, zöldterületek) határoló telekhatárok kialakítása. (2) Helyi egyedi értékvédelem alá tartozó épületre vonatkozó engedélyezési tervnek a kötelezıen elıírt dokumentáción túl tartalmaznia kell a) átalakítás, bontás esetén a jelenlegi állapot felmérési rajzait két példányban; b) homlokzatot érintı munkák esetén a színezésre vonatkozó javaslatot (színvázlatot) egy példányban; c) belsı dekoratív (ornamentális és figurális) falfestések esetén ezek színhő vázlatait egy példányban; d) építési munkák által érintett épületrészek jelenlegi állapotának fénykép-dokumentációját egy példányban. (3) Az SZ-2 tervben kijelölt Helyi városképvédelmi terület -en az utcaképben változást eredményezı építési engedélyezési ügy kérelméhez csatolni kell az érintett telekbıl és két-két szomszédos telekbıl álló saroktelek esetén kétoldali utcaképét változás elıtt és után, rajzolt, vagy fotómontírozással feldolgozott formában. (4) Közparknak, valamint közintézmény kertjének növénytelepítési, parképítési, mélyépítési munkái csak építészkamarai tagsággal rendelkezı kert- és tájépítészmérnök közremőködésével készített terv alapján végezhetık. Területek rendeltetése 4.. (1) 12 A város közigazgatási területének egyes részei használatuk általános jellege, valamint sajátos használatuk szerint: a) beépített illetve beépítésre szánt területen 1. lakó-, 9 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 10 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 11 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 12 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 2

3 1.1. kisvárosias lakó- (Lk), 1.2. kertvárosias lakó- (Lke), 1.3. falusias lakó- (Lf), 2. vegyes-, 2.1. központi vegyes- (Vk), 2.2. településközpont vegyes- (Vt), 3. gazdasági-, 3.1. kereskedelmi, szolgáltató- (Gksz), 3.2. ipari- (Gipe), 4. különleges-, 4.1. gyepmesteri telep (Kgy), 4.2. hulladékkezelı (Khu), 4.3. idegenforgalmi tanya- (Kid), 4.4. mezıgazdasági üzemi (Kmg) 4.5. szennyvíztisztító (Kse), 4.6. sportpálya (Ksp), 4.7. szabadidı- és pihenıpark (Ksz), 4.8. temetı (Kte), 4.9. vízmő- (Kv), vásártér (Kvr), határmenti-gazdasági (Khg) 13 b) beépítésre nem szánt területen 1. közlekedési- és közmőelhelyezési, hírközlési közúti közlekedési- és közmőelhelyezési, hírközlési- (KÖu), 1.2. vasúti közlekedési (KÖk) zöld közpark (Zp), 2.2 közkert (Zk), 3. erdı-, 3.1. gazdasági erdı- (Eg), 4. mezıgazdasági általános, tanyás gazdálkodású (Mát), 4.2. általános, ökológiai gazdálkodású (Máö), 4.3. általános, építési korlátozással érintett (Mák), 5. vízgazdálkodási (V), 6. különleges homokbánya- (Kb), 6.2. sportközpont (Ksk) 6.3. turisztikai (Kt) 6.4. gyógyászati-szabadidıs (Kgyo) 6.5. zöld-közlekedési (Kzk) 15 területbe tartoznak az SZ-1 és SZ-2 terv besorolásának megfelelıen. (2) 16 E rendelet és szabályozási terv jóváhagyása elıtt érvényben lévı belterületi határon belül új benzinkút nem létesíthetı. (3) 17 Az (1) (b) pont 3. és 4. felsorolásában szereplı erdıterületen és mezıgazdasági területen a rendeltetés szerinti építés csak akkor megengedett, ha a telek mővelési ága a rendeltetési besorolásnak megfelelı. 13 Beiktatva a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel 14 Beiktatva a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel 15 A sz. rendelkezéseket beépítette a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel 16 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 3

4 (4) 18 Homokbányászat a bányászatról szóló mindenkor hatályos törvény alapján megszerzett engedély szerint, a Kb jelő különleges bánya területeken végezhetı, de ezen túlmenıen az Mát jelő általános tanyás gazdálkodású mezıgazdasági területen is megengedhetı, amennyiben a külfejtés területe egyszerre nem haladja meg az 5 ha-t, s a terület 2 éven belül az eredeti, vagy erdımővelési ágba visszakerül. (5) 19 Épület létesítését nem igénylı (mőtárgynak tekinthetı) szélerımő elhelyezése a Mát jelő mezıgazdasági, a Gipe jelő ipari és az Kmg jelő különleges mezıgazdasági üzemi területen engedélyezhetı. 4/A 20 4/B. 21 Településrendezési kötelezettség, közmővesítettség, környezetterhelés (1) Közérdekbıl elıvásárlási jog jegyzendı be az önkormányzat javára a jelen rendelet 4. számú mellékletében helyrajzi számaikkal listázott alábbi területekre: a) Vt településközpont vegyes terület, Vk központi vegyes terület és a Kvr különleges vásártéri terület telkeire a városi intézményfunkciók távlati helybiztosítása érdekében, b) Máö ökológiai gazdálkodású mezıgazdasági terület telkeire, a természetvédelem szempontjainak érvényesítése érdekében, c) Mák általános, építési korlátozással érintett mezıgazdasági terület telkeire, a melioráció megvalósíthatósága illetve a beépített terület távlati fejlesztési szempontjainak érvényesítése érdekében, (2) Az elıvásárlási joggal érintett területeken a kisajátítás településrendezési indokoltsága áll fenn, ha az (1) bekezdésben megjelölt célokat másként nem lehet megvalósítani. (3) A településkép javítása érdekében szükséges helyrehozatali kötelezettség a települési értékvédelemrıl szóló helyi rendelet szerint állapítandó meg. (4) Az általános szabályok szerinti teljes közmővesítettség biztosítandó az SZ-2 terv hatályos területén fekvı építési telkeken. Az elıírt ellátás hiányában a teljes közmővesítettség kiépítéséig az építési telek közmőellátása közmőpótló berendezésekkel biztosítandó. 23 (5) Az SZ-1 terv hatályos területén fekvı építési telkeken az energia- és vízellátás, valamint a keletkezı szenny- és csapadékvíz győjtése, elvezetése illetve ártalmatlanítása közmőpótló berendezésekkel is biztosítható, kivéve, ha a népegészségügyi, állategészségügyi vagy a környezetvédelmi hatóság konkrét jogszabály alapján másként határoz. (6) a) A város igazgatási területén az üzemi létesítménytıl (üzemi telephelytıl, berendezéstıl, technológiától, kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport-, reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylı rendezvénytıl és egyéb helyhez kötött külsı zajforrástól), az építıipari kivitelezési tevékenységtıl és a közlekedéstıl, valamint a lakóházak és intézmények épületgépészeti berendezéseitıl származó zaj terhelési határértékei a mindenkor hatályos országos érvényő jogszabályok /jelen rendelet hatályba lépésekor a 284/2007.(X.29.) Korm., a 93/2007. (XII. 18.) KvVM, és a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet/ szerint állapítandók meg. 17 Beiktatva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 18 Beiktatva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 19 Beiktatva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 20 Hatályon kívül helyezve a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 21 Hatályon kívül helyezve a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 22 Módosítva a 8/2007. (III. 30.) Ör.,, a 26/2007. (VIII. 30.) Ör. és a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 23 Módosítva a 17/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelettel 4

5 b) A terhelési határértékek országos jogszabály szerinti megállapításakor a zajtól védendı területek 1-4. sorszámú kategóriába való besorolása megegyezik a jelen rendelet szerinti területhasználati besorolással, kivéve a különleges kategóriába tartozó Ksz jelő szabadidı- és pihenıpark különleges területet, ami a 2. jelő zajvédelmi kategóriába tartozik. (7) A város területére vonatkozó levegıtisztasági környezetterhelési határértékeket a mindenkor hatályos országos érvényő és helyi jogszabályok szerint kell meghatározni. (8) Lakóterületen és vegyes területen az OTÉK szerint egyébként megengedhetı egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület kézmőipari építmény és egyéb nem nagyüzemi gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény létesítése csak akkor engedélyezett, ha a tevékenység zajkibocsátása megfelel a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenırzésének módjáról szóló, mindenkor hatályos országos jogszabály /jelen rendelet hatályba lépésekor a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet/ elıírásainak és levegıtisztaság-védelmi hatásterülete a telekhatáron belül marad. (9) Az (8) bekezdés szerinti építmények közül a potenciális zaj-, vagy levegıszennyezı forrást jelentı kovács-, lakatos-, jármőjavító, faipari, kıfaragó stb. tevékenység építménye engedélyezéséhez a környezeti hatásterület kiterjedésére vonatkozó szakvéleményt kell készíteni. (10) A lakó- vagy vegyes területen már meglévı (8) bekezdés szerinti építményeken építés, átalakítás, bıvítés, korszerősítés, illetve rendeltetés-változás akkor engedélyezhetı, ha az a környezet terhelését tovább nem emeli. (11) Az Sz-1 szabályozási terven lehatárolt országos vízminıség-védelmi terület által érintett földrészleteken belül a felszíni és a felszín alatti vizekbe közvetlenül vagy közvetetten bevezetésre kerülı szennyezett vizek esetében vizsgálni szükséges, hogy a bevezetésre tervezett szennyezı komponensek nem okozzák-e a felszíni és a felszín alatti víz aktuális állapotának romlását. Amelyek rontják az aktuális vízállapotot, azokat csak a szükséges tisztítás után lehet bevezetni a vizekbe. (12) A belterületen és az 5/a sz. mellékletben megjelölt külterületrészeken új elektromos hálózat földkábellel létesítendı, a meglévı hálózat kiváltása csak a mindenkori vonatkozó jogszabályokban meghatározott legkisebb költség elvét szem elıtt tartva történhet, bıvítése légkábeles megoldással akkor valósítható meg, ha a bıvítéssel érintett szakasz nem haladja meg a meglévı szakasz 30%-át. Az 5/b sz. mellékletben megjelölt területen a megvalósítás módjáról a létesítést megelızıen egyeztetés szükséges a települési fıépítésszel. 24 Övezeti elıírások megállapítása, telken belüli védısáv, kerthasználatú telekrész 25 5/A (1) Az építési övezetek elıírt beépítési módját, megengedett maximális beépítettségét, az OTÉK szerint számítandó H építménymagasság határértékeit, s a kialakítható legkisebb telekterület nagyságát az SZ-1 és SZ-2 tervben bejegyzett értékek szerint kell megállapítani. (2) Az egyes építési övezetekben az általános szabályok szerinti minimális zöldfelületi fedettség biztosítandó, de a lakást is tartalmazó épületek esetében nem lehet kisebb 30 m 2 /lakás értéknél. (3) Vízfelület csak akkor számítható be a zöldfelületi fedettségbe, ha földmedrő, növényzettel betelepített, s a rézső kiképzése 30 %-nál nem meredekebb. (4) Terepszint alatti építmény vegyes övezetben korlátlanul, egyéb övezetben csak az építési helyen belül létesíthetı. (5) Az SZ-1 és 26 SZ-2 terven telken belüli védısáv jellel megkülönböztetett területen fa- és cserjeültetés valósítandó meg a jelen rendelet 1. sz. függelékében közölt honos növények telepítésével, kifejlett állapotban teljes fedettséget biztosítva. (6) A kerthasználatú telekrész területén épület nem helyezhetı el. 24 A (11)-(12) bekezdést beépítette a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel 25 Beiktatva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 2626 Beépítette a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel 5

6 BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK Lakóterület (Lk, Lke, Lf) (1) Az Lk jelő kisvárosias lakóterületen az országos elıírások szerinti építmények helyezhetık el, kivéve a termelı kertészeti építmény -t és üzemanyagtöltı -t, melyek nem létesíthetık. (2) Az Lke jelő kertvárosias és az Lf jelő falusias lakóterületen az országos elıírások szerinti építmények helyezhetık el, de üzemanyagtöltı nem létesíthetı és 500 m 2 -nél nagyobb eladóterő áruház nem helyezhetı el. Vegyes területek (Vt, Vk) A területen az országos elıírások szerint helyezhetık el építmények, kivéve a termelı kertészeti építmény -t és az üzemanyagtöltı -t, melyek nem létesíthetık. Településközponti vegyes területek (Vt) (1) A Szegedi úttal határos Csend utca - Honvéd utca közötti, valamint Munkácsy Mihály utca - Tömörkény utca közötti telkeken új lakóépület építése esetén a kialakítandó elıkert 10,00 m, az épület utcafrontján garázs nem létesíthetı. (2) Saroktelekre vonatkozóan a maximális beépítettség mértéke az övezeti elıíráshoz képest 10 %-ponttal emelt érték, de nem nagyobb, mint az általános szabályokban megengedett maximális beépítettség. Központi vegyes területek (Vk) A terület telkein lakóépület nem létesíthetı, lakásszám-növekménnyel járó bıvítés, átalakítás nem engedélyezhetı. Gazdasági területek (Gipe, Gksz) (1) Hulladék győjtésével és kezelésével foglalkozó tevékenységek közül az egyéb országos szabályok, különösen a levegıtisztaságról szóló rendelkezések szerint védıtávolságot nem igénylık bármely gazdasági területen folytathatók, ha 50 m-es körzetükben nincs közhasználatú épület, vagy lakóépület. (2) Gazdasági övezet telkén a nem gazdasági rendeltetéső szomszédos ingatlanok felıli telekhatár mentén az 1. számú Függelékben szereplı honos fajú cserje- és fasor telepítendı. A telekhatár hosszának minden 7 m-ére számított 1-1 db fa és minden 2 m-ére számított 1-1 db bokor alkotja a zöldsáv minimális növényállományát, melynek kiültetését a telket érintı építési engedélyezés kapcsán legalább a használatbavétel idıpontjáig meg kell valósítani. (3) Az elıírt építménymagassági érték a telek beépíthetı területének 30 %-án technológiai szükségesség (daruzott csarnok, targoncás rakodás, stb.) esetében 20,0 m-ig emelhetı. 27 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 28 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 29 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 30 Módosítvaa a 10/2006. (III. 31.) Ör és a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 31 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 6

7 Kereskedelmi és szolgáltató területeket (Gksz) (1) 33 A területen az országos elıírások szerint helyezhetık el építmények, az övezeten túlnyúló esetleges zavaró hatás kizárására a potenciális zaj-, vagy levegıszennyezı forrást jelentı tevékenység építménye engedélyezéséhez a környezeti hatásterület kiterjedésére vonatkozó szakvéleményt kell készíteni. (2) Gksz* jelő övezetben a szolgálati lakás létesítése szempontjából a telken álló növénytermesztés céljára szolgáló növényház (üvegház), fóliasátor is gazdasági épületnek minısül, az összeépítés nyitott-fedett épületrésszel is megengedett. 34 Ipari területek (Gipe) (1) A város iparterületei az OTÉK elıírásainak értelmezésében egyéb ipari terület -nek minısülnek. (2) A terület az országos elıírásokban foglaltak szerint használható fel, de olyan ipari, tárolási, raktározási, gazdasági szolgáltatási, hulladékhasznosítási tevékenység végzésére nem vehetı igénybe, amely a) az országos jogszabályok szerint védıtávolságot igényel, b) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló mindenkori jogszabály szerint környezeti hatásvizsgálat köteles, illetve egységes környezethasználati engedélyhez kötött létesítmények elhelyezését igényli, c) a mindenkor hatályos, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl szóló jogszabály szerint veszélyesnek minısül. (3) Amennyiben a tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló mindenkori jogszabály szerint elızetes vizsgálat köteles akkor a tevékenység a Gipe övezetben csak akkor folytatható, ha a környezetvédelmi hatósági eljárás azzal zárul, hogy a tevékenységnek nincs jelentıs környezeti hatása, környezeti hatásvizsgálatot nem kell lefolytatni. Különleges területek (Kgy, Khu, Kid, Kmg, Kse, Ksp, Ksz, Kte, Kv, Kvr, Khg 36 ) (1) A Kgy jelő gyepmesteri telepen a szabályszerő felszámolást és rekultivációt szolgáló tevékenység építményeinek elhelyezése engedélyezhetı. (2) A Khu jelő hulladékkezelı területen belül a) a bezárt szeméttelepen a szabályszerő felszámolást és rekultivációt szolgáló tevékenység építményeinek elhelyezése engedélyezhetı, b) a hulladékudvarban és a veszélyes hulladék begyőjtı telepen a szabályszerő mőködést szolgáló építmények helyezhetık el oly módon, hogy a tevékenység legfeljebb 500 m védıtávolságot igényeljen. (3) A Kid jelő idegenforgalmi tanyaterületen a kinnlakásos mezıgazdaság és a gazdálkodáshoz kapcsolódó turizmus építményei (lakó-, szállás-, gazdasági-, tároló épületek lovarda, stb.) helyezhetık el. 32 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 33 Számozását módosította a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 34 Beépítette a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 35 Módosítva a 8/2007. (III. 30.) Ör és a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 36 Módosítva a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel 37 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 7

8 (4) a) A Kmg jelő mezıgazdasági üzem (major) területén a mezıgazdasághoz kapcsolódó üzemi tevékenység (tárolás, feldolgozás, állattartás, gépjavítás, stb.) építményei, valamint a kinnlakást szolgáló lakások és a tanösvényeket használók elhelyezését és kiszolgálását biztosító szállásépületek helyezhetık el; bármely gazdasági tevékenység építményeinek létesítése illetve meglévı építmények bıvítése, átalakítása, rendeltetésváltoztatása akkor megengedett, ha a majorban jogszerően folytatott tevékenységek építményeinek rendeltetés szerinti használatát nem korlátozza. Az összeférhetıséget szükség szerint eseti szakhatósági vélemények alapján kell megállapítani. b) A Kmg* övezetben lóistálló és hozzátartozó gazdasági épületek elhelyezhetık. 38 (5) A Kse jelő szennyvíztisztító telep területén a rendeltetéséhez szükséges üzemépületek és építmények helyezhetık el; az üzem úgy alakítandó ki, hogy mőködése a telekhatártól mérve legfeljebb 150 m védıtávolságot igényeljen. (6) Az Ksp jelő sportpálya terület közhasználatú, vagy közhasználat elıl elzárt sportpályák és kapcsolódó építményei (öltözı-, szállás-, vendéglátó illetve karbantartó épület, lelátó, edzıtermek) elhelyezésére szolgál. (7) A Ksz jelő szabadidı- és pihenıpark területén szálláshely szolgáltató épület, lakóépület, kemping, a területet használók számára szolgáló napicikk bolt, megújuló energiatermelés és kapcsolódó létesítményei, sport-, 39 vendéglátó-, s az idegenforgalmat vonzó egyéb, nem zavaró hatású épület és kiszolgáló építményei helyezhetık el. A Ksz jelő szabadidı- és pihenıpark területén az elıírt építménymagassági érték a telek beépíthetı területének 30 %-án az idegenforgalmat szolgáló épület funkciójának betöltéséhez elengedhetetlen esetben (például: kilátótorony, magasles) 20,0 m-ig emelhetı 40 (8) A Kte jelő temetıterület temetkezésre és a a temetkezés építményeinek elhelyezésére szolgál. (9) A Kv jelő vízmő területen a rendeltetésnek megfelelı építmények helyezhetık el. (10) A Kvr jelő vásártér területén a vásártartáshoz szükséges és a vásárlátogatókat kiszolgáló építmények helyezhetık el. (11) A Khg különleges határmenti-gazdasági övezetben gazdasági, kereskedelmi, idegenforgalmi és egyéb, a határmenti együttmőködést segítı, a határmenti térségi kapcsolatok fejlıdését támogató funkciók helyezhetık el /A. 42 BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK Beépítésre nem szánt különleges terület (Kb, Ksk, Kt, Kgyo, Kzk) (1) A Kb jelő homokbánya területen a kitermelés és az utóhasznosítás céljából feltétlenül szükséges építmények helyezhetık el legfeljebb 2 % beépítettséggel, maximum 3,5 m H építménymagassággal, szabadonálló elhelyezéssel. (2) A Ksk jelő sportközpont terület a sportolás és kapcsolódó építményei elhelyezésére szolgál a telek legfeljebb 2 % beépítettségével, maximum 6,0 m H építménymagassággal, szabadonálló elhelyezéssel. (3) A Kt turisztikai területen szálláshely szolgáltató épület, lakóépület, kemping, megújuló energiatermelés és kapcsolódó létesítményei, vendéglátó-, s az idegenforgalmat vonzó egyéb, nem zavaró hatású épület és kiszolgáló építményei helyezhetık el. A beépítettség max. 2%. 38 A b) pontot beépített a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 39 Kiegészítette a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 40 Módosítva a 9/2010. (V. 27.) Ör. rendelettel 41 Beépítette a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel 42 Hatályon kívül helyezve a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 43 Módosítva a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzat rendelettel 8

9 (4) A Kgyo gyógyászati-szabadidıs övezetben egészségüggyel, gyógyászattal, sporttal, szabadidıvel, turisztikával kapcsolatos épületek és járulékos létesítményeik, valamint tó helyezhetık el. A létesítési engedélyezési terveket elızetesen egyeztetni kell az illetékes nemzeti park igazgatósággal a védett természeti értékek megırzésérıl, a tájjelleg megtartásáról. A beépítettség max. 2%. (5) A Kzk zöld-közlekedési övezet alapvetıen zöldfelület, melyen a közlekedéssel kapcsolatos funkciók is elhelyezhetıek, 2%-os beépítettség erejéig. Az ingatlan minimum 70%-án biztosítani kell a zöldfelületi fedettséget. 44 Közúti közlekedési és közmőterület (KÖu) (1) A város szerkezeti jelentıségő, a szabályozási tervekben KÖu jellel megkülönböztett útjai minısülnek közúti közlekedési és az alábbi övezeti felosztásban: 1. KÖu-1: 55. jelő országos fıút övezete 2. KÖu-2: országos mellékút övezete 3. KÖu-2*: 55. jelő országos fıút városi átkelési szakasza, amely az elkerülı útszakasz megvalósítását követıen városi forgalmi úttá minısül vissza 4. KÖu-3 városi győjtıút (2) Az (1) bekezdésben szereplı utakon kívüli (nem közúti közlekedési és közmő- rendeltetéső területen fekvı) utak kiszolgáló utak, melyek városrészek közötti átmenı forgalomra nem szolgálnak, rendeltetésüket tekintve annak az övezetnek a közterületei, amelyet feltárnak, szabályaikat jelen rendelet 26. szakasza tartalmazza. (3) A közutak számára a szabályozási tervlapon meghatározott építési területet kell biztosítani. Vasúti közlekedési és közmőterület (KÖk) 46 15/A A KÖk jelő vasúti közlekedési és közmőövezetben vasúti közlekedéssel kapcsolatos létesítmények helyezhetık el. Parkvasút közút telkén is vezethetı Zöldterület (Zp, Zk) (1) Zöldterületnek minısülnek az SZ-2 tervben Zp jellel körülhatárolt 1,0 hektárnál nagyobb közparkok és a Zk jellel ellátott 1,0 hektárnál kisebb közkertek. (2) Zöldterületen elhelyezhetı: a) pihenést, testedzést szolgáló létesítmények (sétaút, pihenıhely, gyermekjátszótér, stb.) b) köztéri szobrok c) szórakozást, vendéglátást szolgáló létesítmények ideiglenes jelleggel legfeljebb 3 napig, a zöldfelület károsodása nélkül, annak helyreállítási kötelezettségével d) nyilvános illemhely e) a zöldterületet kiszolgáló közmőhálózat (öntözıhálózat, köz- és díszvilágítás) (3) A (3)-(5) bekezdéseket beépítette a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 45 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 46 Beépítette a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 47 Hatályon kívül helyezve a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 48 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 49 Hatályon kívül helyezte a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 9

10 (4) Zöldterületeken meglévı közmővezeték felújítása, a terület több, mint harmadát érintı átalakítás, új beültetés csak az építész kamara kertépítész tagozatának tagságával rendelkezı táj- és kertépítész által készített kivitelezési terv alapján végezhetı. (5) A zöldterületek burkolatai és berendezési tárgyai természetes, illetve korszerő, tartós alapanyagokból készüljenek, a játszótéri elemek EU szabvány szerint választandók meg. Erdıterület (Eg) (1) A település erdıterületei építésjogi szempontból elsıdlegesen gazdasági célokat szolgálnak. (2) Az ún. Nagyistványi erdı 0324/2,3,4; 0326/2,6,9; 0328/1,2,8,9,10,11 hrsz-ú telkeken fekvı területei nem vonhatók ki erdımővelés alól, felújításuk, betelepítésük a jelen rendelet 1. sz. Függelékében szereplı honos fajtákból álló lombos-elegyes állománnyal történjen. (3) A rendezési terv szempontjából minden m 2 -t meghaladó erdı a véderdık kivételével egészségügyi-szociális-turisztikai erdıként is hasznosítható. (4) Az Máö és Mák jelő mezıgazdasági területen, valamint az SZ-1 tervben látványvédelem területe jellel meghatározott kilátási mezıben tilos erdıt telepíteni. Mezıgazdasági terület általános szabályai (Mát, Máö, Mák) (1) 52 (2) Öntözıtelep, ökológiai vízszükségletet pótló víztározó, záportározó 53 vagy halastó bárhol elhelyezhetı, ha jogszabályon alapuló szakhatósági ellenvélemény azt nem zárja ki. (3) A január 1-én igazolhatóan faliszámmal rendelkezı ingatlanok telkén érvényes szabályok: a) A meglévı épületek felújíthatók. b) Mát jelő területen épületbıvítés, illetve a régi épület bontását követıen új épület létesítése a jelen rendelet hatályba lépésekor földhivatali és építésügyi nyilvántartás szerint már kialakult beépítettség erejéig engedélyezhetı vagy az alábbi táblázat szerint: Telekméret Beépítettség m 2 7 % de max. 120 m 2 (lakóépület max. 90 m 2 ) m 2 5 % de max. 180 m 2 (lakóépület max. 90 m 2 ) (c) Az elıírt beépítési mód: szabadonálló. (4) Épület csak a 16 m szélességet elérı telken létesíthetı, szabadonállóan, vagy oldalhatáron álló módon a telekhatártól legalább 1,5 m csurgótávolságra, minimum 5 m-es elıkerttel, de az országos fıút (Köu-1) tengelyétıl legalább 30 m, országos mellékút (KÖu-2, KÖu-2*) tengelyétıl 25 m, a települési győjtıút (Köu-3) tengelyétıl legalább 15 m, kiszolgáló út tengelyétıl legalább 12 m távolságot tartva. (5) Lakó- illetve lakó-gazdasági épület földszintes, vagy tetıfelépítmény nélküli tetıtérbeépítéses, falazott, vakolt, fa-, vagy téglahomlokzatú, o hajlásszögő cseréptetıvel fedett kialakítású legyen. (6) A megengedett építménymagasság különálló lakóépület esetén legfeljebb 4,5 m, növényház (üvegház) és fóliasátor esetén legfeljebb 9,0 m, egyéb építményeknél maximum 7,5 m, illetve a mezıgazdasági terménytárolást vagy -szárítást szolgáló építményeknél, szélkerekeknél maximum 20,0 m. 50 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 51 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 52 Hatályon kívül helyezte a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 53 Módosítva a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel 54 Módosítva a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel 10

11 (7) A mővelés alól kivont földrészlet É-Ény-i határa mentén a belsı oldalon fásszárú növények (fák, bokrok) zöldsávja telepítendı a jelen rendelet 1. sz. Függelékében szereplı fajták egyedeibıl. A határvonal hosszának minden 7 m-ére számított 1-1 db fa és minden 2 m-ére számított 1-1 db bokor alkotja a zöldsáv minimális növényállományát, melynek kiültetését a telket érintı építési engedélyezés kapcsán legalább a használatbavétel idıpontjáig meg kell valósítani. (8) Az övezet telkén bárhol elhelyezhetı termálkút. (9) A (3) bekezdésben foglalt földrészletek a tanyagazdálkodást szolgálják, területükön a fásítás nem haladhatja meg az 1500 m 2 -t vagy a telek területének 50 %-át /A 56 Tanyás gazdálkodású általános mezıgazdasági terület (Mát) sajátos elıírásai (1) A szélerózió csökkentésére a 100 m-nél szélesebb szántómőveléső földrészleteken az É-Ény-i határvonal mentén mezıvédı erdısáv telepítendı a jelen rendelet 1. sz. Függelékében szereplı fajták egyedeibıl. A határvonal hosszának minden 7 m-ére számított 1-1 db fa és minden 2 m-ére számított 1-1 db bokor alkotja a zöldsáv minimális növényállományát. (2) Az övezetben a 19. (3) bekezdésben foglalt ingatlanok birtokközponttá minısíthetık, ha területük eléri a 2500 m 2 -t. 58 Ökológiai gazdálkodású általános mezıgazdasági terület (Máö) sajátos elıírásai A területen a jelen rendelet 19. (3) bekezdés (a) pontjában foglalt felújítási jogon túlmenıen kizárólag a gyepmőveléshez, a legeltetéses állattartáshoz és a természetközeli állapot oktatási célú bemutatásához feltétlenül szükséges, épületnek nem minısülı építmények helyezhetık el. Építési korlátozással érintett általános mezıgazdasági terület (Mák) sajátos elıírásai A terület a beépítésre szánt terület távlati bıvítését, vagy az öntözéses gazdálkodás megvalósíthatóságát szolgálja, ezért a jelen rendelet 19. (3) bekezdés (a) pontjában foglalt felújítási jogon túlmenıen kizárólag a mezıgazdasághoz kapcsolódó tárolás, állattartás építményei és 61 az OTÉK által minden építési övezetben megengedett építmények helyezhetık el, az ettıl eltérı meglévı építmények nem bıvíthetık. Vízgazdálkodási terület (V) (1) A mellékelt szabályozási tervekben V betőmegjelöléssel ábrázolt területek (csatornák, tavak) vízgazdálkodási területnek minısülnek. (2) A területen építményt elhelyezni, jelentıs földmunkát végezni, mővelési ágat változtatni csak úgy szabad, hogy a beavatkozás 55 A (8)-(9) bekezdést beépítette a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 56 Hatályon kívül helyezve a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 57 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 58 Módosítva a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel 59 Módosítva a 15/2000. (IV.27.) Kt. és a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 60 Módosítva az 5/2008. (III. 1.) Ör és a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 61 Módosítva a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel 62 Beiktatva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 11

12 a) csökkentse a belvízveszélyt, b) segítse elı a csapadékvizek tárolását, a vízhiányos idıszakra való visszatartását, c) biztosítsa a meglévı élıhelyek védelmét és újak kialakulását. ÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSE Építési telkekre vonatkozó szabályok (1) Szabályozási vonallal leszabályozott telekre vonatkozó szabályok: a) A tervezett közterületre esı telekrészen új épület nem létesíthetı, a meglévı építményekben építési engedélyköteles értéknövelı beavatkozás nem végezhetı. b) Új épület létesítésére engedély akkor adható, ha a tervezett közterületrész az ingatlannyilvántartásban közterületként, vagy önálló telekként magánút mővelési ágban szerepel. c) Kerítés csak a szabályozási vonalon létesíthetı. d) Új közmőbekötés a szabályozási vonal, mint utcai telekhatár figyelembe vételével létesítendı. (2) Oldalhatáros elıírt beépítési mód esetén ha a szabályozási terven bejegyzett építési vonal másként nem rendeli a) a 20 m-nél kisebb szélességő telken csak oldalhatáron, vagy 1,20 m csurgótávolságon álló épületelhelyezés megengedett, b) a 20 m-es vagy nagyobb szélességő telken szabadon álló beépítési mód is alkalmazható, ha a szomszédos telken álló épületektıl és a kedvezıbb tájolású oldalhatártól legalább az elıírt H építménymagasság mértékével megegyezı nagyságú oldalkert biztosított, c) a 14 m-nél kisebb szélességő telken ikres, vagy zártsorú beépítési mód is alkalmazható, ha a telek a szomszédos telken álló épületek elhelyezkedése miatt másként nem építhetı be. (3) Zártsorú elıírt beépítési mód esetén a beépítés két ütemben is végrehajtható 4,0-6,0 m széles beépítési hézag hagyásával, ezen az utcaszakaszon azonban a zártsorú beépítés megvalósulásáig terjedı idıszakban zárt, falazott, 1,8-3,0 m magas kerítés létesítendı tömör, vagy áttört kapuzattal. További elhelyezési szabályok: a) zártsorú építési helynek tekintendı az utcavonal és a vele párhuzamosan 13 m-re meghúzott építési határvonal között fekvı telekrész, amely az övezetre elıírt H építménymagasságú épülettel beépíthetı, b) az épületelhelyezés általános elıírásai (tőz-, és vagyonvédelem, zaj- és rezgésvédelem, egészségvédelem, stb.) és a telekre vonatkozó helyi elıírások betartása mellett, legfeljebb 4,0 m építménymagasságú épületszárny illetve épület létesíthetı a telek ÉK-ÉNy-i oldalhatára mentén, a másik oldalhatártól 6,0 m oldalkert elhagyásával. (4) Az elıkert mérete ha a szabályozási terv másként nem rendeli lakó- és vegyes övezetben a kialakult állapotnak megfelelı, illetve kialakult elıkertek hiányában 0 méter, egyéb övezetben legalább 5,0 m. Az elıkert elıírt mérete megnövelhetı a) kertészmérnök támogató szakvéleménye esetén, ha az érintett kertrészen koros, értékes favagy cserje egyedek találhatók, b) egyéb jogszabályok betarthatósága végett, c) közútkezelıi nyilatkozat szerint, ha a telek a közút egyeztetési kötelezettségő sávjába esik. (5) Kötelezı építési vonalként kell értelmezni ha a szabályozási terv másként nem rendeli a lakó- és vegyes övezetben az elıkert vonalát. (6) Hátsókertet az utcavonalra merılegesen mért 35 m-nél kisebb hosszmérető telken nem kell tartani, a hátsó telekhatáron álló határolófal nyílásmentesen, legfeljebb 4,0 m eresz- illetve párkánymagassággal alakítandó ki. (7) Jelen rendelet hatályba lépésekor meglévı, az elıírt övezeti paramétereknek nem megfelelı telekre és beépítési állapotra vonatkozó elıírások: 63 Beiktatva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 12

13 a) Ha a meglévı épület építménymagassága nem felel meg az övezeti elıírásnak, akkor változás csak az elıírás teljesülésének irányában engedélyezhetı. b) Az övezetre elıírt minimális kialakítható telekterületet és telekméretet el nem érı mérető, vagy a közterület leszabályozása miatt lecsökkenı mérető telek beépíthetı, ha építési tilalom nem vonatkozik rá. c) Az újjáépítés során amennyiben a telek geometriája, adottságai megengedik, az elıírt beépítési mód szerint kell beépíteni a telket. (8) Lakótelken az övezetre vonatkozó minimális építménymagassági érték az utcafronton, vagy elıkert-vonalon álló épületekre vonatkozik, a további épületek maximum 4,50 m H építménymagassággal létesítendık. (9) Saroktelken az elıírt beépítettségi érték megnövelhetı, ha csak egy épület áll rajta a) Lk jelő kisvárosias övezetben 5%-ponttal, b) Vt jelő vegyes övezetben 60 %-ra. Telekalakítás (1) Lakóövezetben az elıírásokban szereplı minimális telekterület háromszorosánál nagyobb telek nem alakítható ki. (2) A kialakítandó telek kisebbik mérete (szélessége vagy mélysége) nem lehet kevesebb 1. szabadon álló beépítésre jelölt övezet esetén 17,0 m-nél, 2. oldalhatáron álló beépítésre jelölt övezet esetén 13,0 m-nél, 3. zártsorú beépítésre jelölt övezet esetén 9,0 m-nél. (3) A szabályozási tervekben a telken belül kijelölt védısávot telekalakításkor úgy kell figyelembe venni, hogy a keletkezı telk(ek)en az övezetre vonatkozó maximális beépítettséget biztosítani lehessen a védısávon kívül esı telekrészen. Közterület kialakítása, szabályai (1) A nem közúti közlekedési és közmőrendeltetéső területen (KÖu) fekvı utak területét a szabályozási terv jelölése szerint kell kialakítani, megszüntetni, vagy határát megváltoztatni. (2) Az ingatlannyilvántartásban útként bejegyzett telek, vagy idegen tulajdonú telek kizárólagos megközelítésére szolgáló földrészlet használati módja nem változtatható meg, kivéve, ha a róla megközelített ingatlanok közterületi kapcsolata más módon biztosított. (3) A területek feltárására és közmőellátásának biztosítására az (1)-(2) bekezdésben foglalt utakon kívül újabb kiszolgáló utak létesíthetık, maximum 3 telek feltárása esetén legalább 6,0 m, maximum 9 telek megközelítésére legalább 8,0 m, 9-nél több telek kiszolgálására pedig legalább 12,0 m szélesség biztosításával. (4) Az SZ-2 tervben telken belüli gyalogos átjárás céljára megkülönböztetett terület korlátlan közhasználata biztosítandó, kerítés csak a terület határvonalán létesíthetı. (5) A közmővek földmunkával és burkolatbontással járó karbantartása és fejlesztése során biztosítandó: a) a szabályozási tervekben szereplı értékes fa, facsoport -ok megtartása, b) a szabályozási tervekben elıírt tájfásítás megvalósítása, c) a szabályozási tervekben elıírt kerékpárút és vegyesforgalmú út nyomvonalának betervezése és szabadon hagyása. Tájképvédelem Beiktatva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 65 Beiktatva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 66 Beiktatva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 13

14 (1) Távközlési adó akkor létesíthetı, ha mérések igazolják, hogy a környezetében lévı állandó emberi tartózkodásra szolgáló épületekben sugárbiológiai szempontból nem fejt ki káros hatást; elhelyezésének helyi szabályai a következık: a) Meglévı építményen belül bárhol építhetı. b) Meglévı építmény legfeljebb 6,0 méter magas felépítményeként az Máö jelő mezıgazdasági területek és az SZ-2 terven jelölt helyi városképvédelmi terület kivételével bárhol létesíthetı. c) Önálló építményként (torony) kizárólag a Mát jelő mezıgazdasági, a Gipe jelő ipari és az Kmg jelő különleges mezıgazdasági üzemi területen engedélyezhetı, a védett természeti területektıl legalább 300 m távolságban, az SZ-1 tervben jelölt látványvédelem látószögén kívül. (2) A szabályozási tervekben jelölt tájképvédelmi terület -en az épületek külsı megjelenésében nem használhatók feltőnı, figyelemfelkeltı, tájidegen építési elemek; homlokzatokon (falburkolat, tetı) olyan színárnyalatok alkalmazandók, melyek a hagyományos építıanyagokra (cserép, fa, egyéb természetes anyagok) és hagyományosan alkalmazott vakolatokra jellemzık. (3) Közterületi telekhatáron létesülı kerítés legalább ¼ részben átlátható legyen. Védıterületek A szabályozási tervekben bejegyzett védıterületekre a következı szabályok vonatkoznak: a) A Khu jelő különleges hulladékkezelı terület védızónájában (határaitól mért 500 m-en belül) állandó emberi tartózkodásra szolgáló épület csak közegészségügyi szakhatósági vélemény, állattartó épület csak állategészségügyi szakhatósági vélemény alapján engedélyezhetı. b) A Kse jelő különleges szennyvíztisztító-telep 150 m-es védıtávolságán belül állandó emberi tartózkodásra szolgáló épület nem létesíthetı. c) A vízmőkutak 100 m-es védıtávolságán belül trágya-, trágyalé tároló, 300 m-es védıtávolságán belül árnyékszék nem helyezhetı el. d) Olajvezeték, gázvezeték védısávjában, védett természeti terület védıterületén a vonatkozó mindenkor hatályos országos elıírások érvényesítendık. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Régészeti lelıhelyek védelme A jelen rendelet 3. számú mellékletében felsorolt telkeken építési és földmunka során régészeti leletek elıkerülése várható, a kulturális örökségvédelem országos érvényő szabályait ennek megfelelıen kell rájuk alkalmazni. Helyi értékvédelem (1) A helyi egyedi értékek listáját az építészeti és természeti értékek helyi védelmének általános szabályairól szóló mindenkor hatályos helyi önkormányzati rendelet állapítja meg a következı megosztásban: a) helyi építészeti érték 1. kiemelkedı helyi építészeti érték 67 Beiktatva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 68 Beiktatva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 69 Beiktatva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 14

15 2. jelentıs helyi építészeti érték b) helyi mővi érték: mőalkotás, emlékmő c) helyi táji érték d) helyi természeti érték, értékes fa, facsoport (2) A szabályozási tervek a júniusban lezárt örökségvédelmi vizsgálatok szerint ábrázolják a helyi egyedi értékeket. (3) A kiemelkedı helyi építészeti értékek körébe tartozó védett épületre az alábbi szabályok érvényesítendık: a) bontása nem engedélyezhetı, életveszélyessé vált mőszaki állapot esetén az ottlakókat máshol kell elhelyezni, s az épület megmentését azonnal meg kell kezdeni. b) felújítás során az eredetivel megegyezı anyagok és szerkezeti megoldások használandók, c) az épület homlokzatát érintı építési engedélyezési kérelemhez a homlokzatokat részletesen bemutató fotómellékletet kell benyújtani, d) az épület homlokzatát illetıen csak az eredeti homlokzati állapot visszaállítására irányuló munka engedélyezhetı, e) közterületre nézı homlokzatra csak különálló, legfeljebb 20 cm magas, nem mőanyag, belülrıl nem világító betőelemekbıl álló felirat, vagy az építészeti és természeti értékek helyi védelmének általános szabályairól szóló mindenkor hatályos helyi önkormányzati rendeletben elıírt egységes feliratmezı (tábla) helyezhetı el az épület rendeltetéséhez kapcsolódóan, a homlokzatdíszítések takarása nélkül, más felirat az emléktáblákat és az állami vagy önkormányzati intézmények címereit kivéve nem alkalmazható, f) az e) pontnak meg nem felelı reklámhordozót az épület engedélyköteles építési munkái során el kell távolítani, g) homlokzati nyíláson csak a fellelhetı legrégebbi homlokzati állapot szerinti külsı árnyékoló (redıny vagy zsalugáter) elhelyezése megengedett. (4) A jelentıs helyi építészeti értéknek minısülı épület a) bontási engedélyéhez fotódokumentációt kell benyújtani, amely bemutat minden homlokzatot, az utcaképet a szomszédos épületekkel és a jellemzı épületrészleteket, b) bontását követıen épülı új épület közterületrıl látható tömegének, homlokzatának arányai, a tetı formája, hajlása idézze a bontott épület eredeti állapotát, c) bıvítése ne érintse a közterület felıli homlokzatot, kivéve, ha más mőszaki megoldás telken belül nem lehetséges, új utcai bejáratok és kirakatok létesítése elsısorban az ablakmezık lemélyítésével, vagy az eredeti nyílásrendbe és homlokzatdíszítési rendszerbe illeszkedı új homlokzati nyílások beépítésével oldandó meg, d) a közterületre nézı homlokzat elkerülhetetlen átépítése során a nyílászárók és faltömegek ritmusát, a párkányok, ablakkeretek s a homlokzat egyéb díszítıelemeit meg kell ırizni, vagy eredeti kialakításukkal megegyezıen vissza kell építeni, e) tetıtérbeépítés során a meglévı felépítményeket kell bevilágításra használni, másodsorban tetısíkban lévı ablakok alkalmazandók, s ha más mőszaki megoldás nem lehetséges legfeljebb egy-egy maximum 90x120 cm névleges mérető nyílászáró beépítésére alkalmas felépítmény helyezhetı el a közterületre nézı homlokzat minden 5 m vetületi hosszúságú szakaszán, f) az épület jellegéhez szorosan hozzátartozó építmények (pl. kerítés, kapu, szegletkı, rács, stb.) lehetıség szerint eredeti szituációban megırzendık, g) felújítás, bıvítés, átalakítás esetén a közterületrıl látható nyílászárók belsı osztásai megtartandók, a közterületrıl látható épületrészeken hagyományos anyag-használat írandó elı, ilyenek: fa-, téglakerítés, fa vagy kovácsoltvas jellegő kapuzat, fa nyílászárók, falazott kémények, meszelt-vakolt fal, szilikát festékek, vas-kiegészítık, hódfarkú cserép, h) közterületre nézı homlokzatra nem helyezhetı ki belülrıl megvilágított reklámdoboz, üvegtapéta felirat a nyílászárókon nem alkalmazható, reklámtábla legfeljebb a homlokzat felületének 5 %-át fedheti be. (5) Helyi városképvédelmi területre vonatkozó szabályok: 15

16 a) A kisfeszültségő elektromos hálózat és a hírközlési hálózatok létesítése, átépítése esetén földkábeles megoldás alkalmazandó. b) Közmőfelújítás és -fejlesztés során az elkerülhetetlenül a térszín fölé kerülı mőtárgyak és építmények típusai a városképvédelmi szempontokat is figyelembe véve választandók meg. c) A lakóépületek cserépfedéső, o hajlású magastetıvel létesítendık. d) Közterületre nézı homlokzaton legfeljebb egy db faburkolatú garázsajtó vagy szárazkapu nyitható. e) A közterületrıl látható homlokzatokon nem létesíthetı fémlemez-, vagy mőanyag falburkolat, nem helyezhetı el parabola antenna, hőtı- főtı vagy klímaberendezés, belülrıl megvilágított reklám-, vagy betődoboz (kivétel: védett logo). Növénykiültetés módja, belvízveszély, állattartás (1) Közterületen kiültetésre kerülı növényanyag fıként a jelen rendelet 1. számú Függelékében szereplı fa- és cserjefajták egyedeibıl álljon, egyebekben feleljen meg a helyi természeti viszonyoknak és a magyar szabvány szerinti kertészeti minıségnek. (2) Erdımővelésen kívüli telkeken fát, cserjét, bokrot a szomszédos, nem közterületi telek határához legalább az alábbi lista szerinti távolságra kell ültetni: 1. virág, szamóca, hagyma, stb. 0,50 m 2. 1 m-nél magasabbra nem növı cserje, bokor 1,50 m 3. szılı, 2 m-nél magasabbra nem növı cserje, bokor, sövény, díszfa 2,00 m 4. 3 m-nél magasabbra nem növı minden egyéb bokor és díszfa 2,50 m 5. 4 m-nél magasabbra nem növı, nem terebélyes díszfa 3,50 m 6. alacsony növéső gyümölcsfa, 4 m-nél magasabbra növı, terebélyes díszfa 5,00 m 7. cseresznyefa, továbbá az 1-6. pontokban fel nem sorolt gyümölcsfa, valamint főz, akác, fenyı 7,00 m 8. diófa, gesztenyefa, nyárfa 8,00 m (3) Az SZ-1 terven jelölt rendszeresen belvízjárta terület -en az épületek földszinti padlószintje a telek rendezett terepszintjéhez képest legalább 60 cm-rel magasabban épüljön, a lábazat és szigetelések víznyomás ellen méretezendık, építési engedélyezési terv részletes talajmechanikai szakvéleménnyel alátámasztva készítendı. (4) Nagylétszámú állattartó telep kizárólag a Kmg jelő különleges mezıgazdasági üzemi övezetben valamint a mezıgazdasági terület legalább 5 hektár nagyságú telkén, más telek huzamos emberi tartózkodásra is szolgáló épületétıl legalább 300 méter távolságban folytatható. (5) 71 (6) (7) Trágyadomb a telekhatártól legalább 10 m-re helyezendı el, magassága nem haladhatja meg a 2,0 m-t. (8) Településközpont vegyes (Vt), kisvárosias lakó- (Lk) és kertvárosias lakó- (Lke) övezetben, valamint intézmények telekhatárától számított 50 méteren belül állattartás csak a kedvtelésbıl tartott állatokra engedhetı meg. (9) 72 Záró rendelkezések 32.. (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekre is alkalmazni kell, ha az építtetı számára kedvezıbbek. 70 Beiktatva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 71 (5) (6) bekezdést hatályon kívül helyezte a 16/2012. /X.1./ Ör. 72 (9) bekezdést hatályon kívül helyezte a 16/2012. /X.1./ 16

17 (2) E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethetı szabályozást tartalmaz. Mórahalom, szeptember 30. Nógrádi Zoltán sk. polgármester Dr. Varga-Nagy Szilvia sk. jegyzı 17

18 3. számú melléklet 73 Mórahalom Város Képviselı-testületének 11/1999.(VII.1.) számú rendeletéhez RÉGÉSZETI LELİHELLYEL ÉRINTETT TELKEK LISTÁJA RÉGÉSZETI LELİHELLYEL ÉRINTETT TELKEK LISTÁJA A B C D 1 KÖH azonosít Lelıhely ó sorszáma Megnevezése Érintett telek helyrajzi száma Szent János-csatorna II Bajai úttól D-re Orosz Mihály 480. sz. földje Szeged-Alsóközpont Szeged-Alsóközpont-Dobó Szeged-Alsótanya, Mórahalmi kapitányság Szeged-Alsótanya, Mórahalmi kapitányság II Szeged-Alsóközpont, Dobó II sz. föld Engi-tanya V Mórahalom-Királyhalom Szeged-Nagyszéksós Szeged-Nagyszéksós II Szeged-Alsótanya Szeged-Alsótanya, Nagyszéksós Alsótanya, Volfort tanya Alsótanya-Királyhalom, Volfort tanya Szeged-Alsótanya, Karóstanya Szeged, Alsótanya II Szeged-Nagyszéksós III Szeged-Nagyszéksós IV Nagyszéksós, 547. sz. Oltványi tanya Szeged-Királyhalom Szeged-Nagyszéksós V Szeged-Nagyszéksós VI Szeged-Nagyszéksós VII Királyhalom, Felsı Ásotthalmi erdı Királyhalom, Felsı Ásotthalmi erdı II Szeged-Alsótanya III Alsótanya, Királyhalom Szeged-Királyhalom II Szeged-Királyhalom, Csehó Lajos földje Szeged-Királyhalom III Szeged-Alsótanya, Nagyszéksós II. 73 Módosítva a 28/2014. (IX. 30.) Ör. számú rendelettel 18

19 /27, 0304/10, Szécsi-tanya 0304/9, 0304/26, 0304/11, 0304/ Makra-tanya 095/27, 095/14, 095/ Csóti-tanya II. 094, 093/28, 093/31, 095/14, 095/28, 095/18, 093/22, 093/ Szabó-tanya 094, 093/18, 095/37, 095/ Otványi-tanya 099/3, 099/10, 099/ Ásotthalom-Kissori út 0102/1, 093/2, 0300/26, 093/35, 093/ Gácsér-dőlı, Benák-tanya 0299/23, 0299/114, 0299/119, 0299/120, 0299/109, 0299/110, 0299/107, 0299/113, 0299/108, 0299/134, 0299/106, 0299/111, 0299/115, 0299/116, 0299/117, 0299/ Ásotthalom-Kissori út II. 0300/1, 0300/25, 0300/ Hajbel-tanya 0100/ Madarász-tói fıcsatorna 092/21, 092/20, 092/22, 092/13, 092/11, 092/14, 092/ Madarász-tói fıcsatorna II. 0100/ Balogh-tanya 0303, 0305, 0301/13, 0301/64, 0301/57, 0304/7, 0306/3, 0301/34, 0301/ Gajdács-tanya 0301/19, 0301/78, 0301/71, 0301/64, 0301/72, 0301/73, 0301/ Szécsi-tanya 0301/22, 0301/76, 0301/ Tanács- Szőcs-tanya 0301/23, 0301/17, 0301/80, 0301/78, 0301/79, 0301/ Csutka-tanya 089/34, 089/205, 089/ Molnár-tanya 089/97, 089/157, 089/191, 089/98, 089/193, 089/52, 089/95, 089/ Oltványi-tanya 089/97, 089/ Csipak-semlyék 091, 089/81, 089/14, 089/15, 089/82, 089/83, 089/ Oltványi-tanya II. 089/46, 089/173, 089/107, 089/ Ásotthalom-Kissori út III. 089/115, 089/114, 089/113, 089/ Ásotthalom-Kissori út IV. 089/114, 089/113, 089/112, 089/110, 089/111, 089/ Ásotthalom-Kissori út V. 089/108, 089/113, 089/112, 089/110, 089/111, 089/ Kis-erdı 072/18, 072/27, 072/19, 072/17, 072/16, 072/ Vörös Október TSZ 072/1, 072/21, 072/22, 072/23, 072/24, 072/ Szabó-tanya 0115/ Dobák-tanya 0116/5, 0116/ László-erdı 0115/ Szennyvíz-derítı telep 0242/ Benák-tanya 0242/28, 0397/44, 0397/45, 0397/46, 0397/47, 0397/48, 0399, 0242/122, 0242/43, 0242/18, 0242/114, 0242/115, 0242/ Benák-tanya II. 0242/16, 0242/99, 0242/100, 0242/110, 0242/101, 0242/109, 0242/52, 0242/ Benák-tanya III. 0397/33, 0397/32, 0397/31, 0397/35, 0397/34, 0397/30, 0399, 0242/ Fürtön-tanya 0242/101, 0242/ Benák-tanya IV. 0397/23, 0397/30, 0397/29, 0397/28, 0397/27, 0397/26, 0397/25, 0397/24, 0397/22, 0397/21, 0397/20, 0397/32, 0397/31, 0397/ Farkas-tanya 0406/111, 0406/126, 0406/ Savanya László tanyája 0242/75, 0242/ Konzervgyár 0246/50, 0246/34 19

20 I. homokbánya 0146/9, 0146/ /10, 0129/113, 0135/3, 0137, 0138/18, 0138/19, 0138/25, 0138/26, 0138/20, 0136/3, 0138/24, 0129/40, 0138/21, 0139/34, 0144/ Madarász-tó Kószó-tanya 0133/9, 0133/ Ábrahám-tanya 0406/148, 0406/124, 0406/ Farkas-tanya II. 0407/2, 0254/30, 0406/114, 0254/ Gyulai-tanya Börcsök- tanya Börcsök- tanya II Délalföldi Pincegazdaság 0254/34, 0254/35, 0254/36, 0254/38, 0254/39, 0254/40, 0254/41, 0254/48, 0254/43, 0254/44, 0254/37, 0254/32, 0254/69, 0254/33, 0254/100, 0254/9 0254/98, 0254/76, 0254/75, 0254/73, 0254/74, 0254/99, 0254/ /1, 0254/89, 0254/88, 0254/56, 0258/29, 0254/87, 0258/27, 0254/90, 0254/91, 0258/28, 0254/ /46, 0397/47, 0397/48, 0397/49, 0397/50, 0397/51, 0397/64, 0397/ /122, 0129/55, 0129/50, 0129/51, 0129/54, 0129/52, 0129/103, 0129/104, 0129/53, 0129/60, 0129/102, 0129/ Engi-tanya Engi-tanya II. 0129/49, 0129/ Engi-tanya III. 0129/55, 0129/83, 0129/48, 0129/ számú tanya 0129/84, 0129/ , 0129/84, 0117/21, 0117/22, 0117/19, 0129/ számú tanya II Guszi-tanya 0176/71, 0176/72, 0176/ Guszi-tanya II. 0176/71, 0176/ Guszi-tanya III. 0176/32, 0176/72, 0176/31, 0176/ Koszó-hegy 0171, 0176/69, 0176/50, 0176/ /3, 0182/32, 0168/19, 0168/10, Kószó-hegy, Bóka-tanya 0168/ /27, 0176/67, 0182/25, 0182/24, Dicsı-tanya 0182/ Kis-Széksós-tó, Kószó-tanya 0178/19, 0178/ /132, 0406/120, 0406/121, 0406/129, 0406/122, 0406/107, 0406/131, 1937, 1475, Babarci-tanya 1474, Babarci-tanya II. 0407/2, 0406/137, 0254/101, 0254/ , 0406/143, 0406/151, 0407/2, 0254/24, 0254/23, 0248/26, 0248/19, 0248/82, 0248/25, 0248/80, 0248/81, 0254/ Ördögh-tanya Szél-tanya Tanács István tanyája Fábi József tanyája 0258/32, 0258/85, 0258/ Madarász-tó II. 0136/1, 0136/2, 0136/ Dobák-tanya II. 0116/31, 0116/30, 0116/ Engi-tanya IV. 0129/50, 0129/ Gácsér-dőlı 0258/44, 0258/45, 0258/47, 0258/48, 0258/46, 0258/ /36, 0258/29, 0258/32, 0258/33, 0258/34, 0258/13, 0258/85, 0258/14, 0258/ /86, 0299/81, 0299/83, 0299/84, 0299/ /1, 0299/19, 0299/130, 0299/135, 0299/131, 0299/ Frank-tanya Tücsök-sor 0299/51, 0299/53, 0299/55, 0299/ Balogh-tanya-20. sz. Kopasz 0311/39, 0311/54, 0311/66, 0311/40 20

Gksz Ipari terület Általános Gip-1 Településgazdálkodási Gip-2 K ü l ö n l e g e s t e r ü l e t Sportterület Ksp-1. Ksp-2 Temető

Gksz Ipari terület Általános Gip-1 Településgazdálkodási Gip-2 K ü l ö n l e g e s t e r ü l e t Sportterület Ksp-1. Ksp-2 Temető BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI övezet alövezet Falusias lakóterület Nagytelkes beépítés Lf-1 Lf-1* Kistelkes beépítés Lf-2 Külső övezet Lf-3 Többlakásos beépítés Lf-4 Kervárosias lakóterület

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

3. HÉSZ függelékei 1. számú: Övezeti összesítő 2. számú: Lakóövezetek beépítési mintalapjai 3. számú: Helyi védettségű épületek 4.

3. HÉSZ függelékei 1. számú: Övezeti összesítő 2. számú: Lakóövezetek beépítési mintalapjai 3. számú: Helyi védettségű épületek 4. 3. HÉSZ függelékei 1. számú: Övezeti összesítő 2. számú: Lakóövezetek beépítési mintalapjai 3. számú: Helyi védettségű épületek 4. számú Homlokzatszámítási minták 5. számú Őshonos növények 6. számú Régészeti

Részletesebben

HÉSZ függeléke Övezetek, építési övezetek összefoglaló táblázata

HÉSZ függeléke Övezetek, építési övezetek összefoglaló táblázata Övezetek, építési övezetek összefoglaló táblázata BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI Falusias lakóterület Halmazos beépítés Lf-1 Hagyományos fésős beépítés Fésős elıkertes beépítés Szabadonálló

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselıtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról *

Mórahalom Város Képviselıtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról * Ez a rendelet 2010.május 27. napján lép hatályba. Kihirdetése 2010. május 27. napján megtörtént. Mórahalom Város Képviselıtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról

Részletesebben

TERVEZET. A rendelet 6. (1) a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

TERVEZET. A rendelet 6. (1) a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Káld Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 7/2005. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Káld Község Önkormányzatának

Részletesebben

Hajóállomás Veránka 0168, 0155/5, 0155/8

Hajóállomás Veránka 0168, 0155/5, 0155/8 lelőhely azonosító szám név HRSZ 1. függelék /2016.( ) önkormányzati rendelethez 0149/7, 0149/6, 0149/8, 0155/2, 0148/3, 0148/4, 0146, 0145, 0149/2, 0148/2, 0155/8 27454 1 Hajóállomás 27455 2 Veránka 0168,

Részletesebben

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: Lövı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2012.(IV.2.) önkormányzati rendelete Lövı község szabályozási tervének jóváhagyásáról, valamint helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005. (VIII.1.)

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya Nagytarcsa Község Önkormányzatának 7/1996. számú rendelete a község belterületéhez csatolt 749 hrsz.-ú lakóterület helyi szabályozási és építési elıírásairól, és az egyes építési munkák engedélyezésérıl

Részletesebben

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Baglad Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

Pomáz, Alcsevicze északi része Szabályozási Terv és a HÉSZ módosítása JANUÁR

Pomáz, Alcsevicze északi része Szabályozási Terv és a HÉSZ módosítása JANUÁR Pomáz Város Önkormányzata 1/2008. (I. 18.)rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló a 32 /2006. (2007. 03. 06.) sz. önkormányzati rendelet osításáról POMÁZ Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Nyirád Községi Önkormányzat 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 18/2005. (XI. 18.) rendelete NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Gosztola Község Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Rábatamási Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.), 38/2007. (X. 3.), 5/2007.

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

1.. (2) A rendelet mellékletét képezi az M 1:1000 méretarányú szabályozási terv, amely a rendelettel együtt alkalmazandó.

1.. (2) A rendelet mellékletét képezi az M 1:1000 méretarányú szabályozási terv, amely a rendelettel együtt alkalmazandó. Budapest Fıváros XIX.ker. Kispest Önkormányzatának 19/1999. (VI.23.) számú rendelete Budapest, XIX.ker. Kispest Esze Tamás u. Vas Gereben u. - Achim András u. - Jáhn Ferenc utca által határolt terület

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501 A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK BELSİSÁRD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 22/2006.(XII.12.) számú rendelete BELSİSÁRD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Belsısárd Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.) számú határozat Településszerkezeti terv m=1:16 000 T-1 Belterület szerkezeti

Részletesebben

1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 15/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 1. függeléke 1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 5. (20) Veszélyességi zónák övezetére vonatkozó hatályos jogszabály: a veszélyes

Részletesebben

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n A rendezési terv módosítására vonatkozó elvi döntést 97/2010.(IV.29. KT. és a 45/2013.(IV.25.) KT. számú

Részletesebben

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bakonykúti község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Báránd Község Önkormányzatának 15/2008.(XII.22.) KT rendelete Báránd Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-elmódosított 1990. évi LXV. tv. 8. (1) bekezdése

Részletesebben

A rendelet területi hatálya

A rendelet területi hatálya BUDAPEST FİVÁROS XIX.KER. KISPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK a Budapest, XIX.ker. Kispest, Ady Endre út mentén a Rákóczi u. és a Kisfaludy u. közötti szakasz szabályozási tervérıl szóló 4/2002. (II.22.) sz. rendelettel

Részletesebben

A 0115/30 helyrajzi számú terület övezeti besorolásának módosítása Eg erdőövezetről Mát általános tanyás mezőgazdasági övezetre.

A 0115/30 helyrajzi számú terület övezeti besorolásának módosítása Eg erdőövezetről Mát általános tanyás mezőgazdasági övezetre. Mórahalom Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2016. ÉVI RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A város 11/1999. (VII.01.) számú Helyi Építési Szabályzata és Településszerkezeti Terve ismét módosításra szorul az elmúlt évben felmerült

Részletesebben

DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról

DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról Dunavecse Város Képviselı-testülete az 1999. Évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet. Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról I.

16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet. Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról I. 16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK Debrecen 37. vrk Nyugati Ipari park 17182 és 17189/77 hrsz-ú iparvasút 17189/23, 17189/25, 17189/28, 17189/76, 17189/56,

Részletesebben

ÜLLÉS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK... Ktr. számú rendelete Üllés Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról

ÜLLÉS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK... Ktr. számú rendelete Üllés Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról ÜLLÉS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK... Ktr. számú rendelete Üllés Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Üllés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k R E N D E L E T E E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n - 1-1. számú melléklet: Szabályozási Tervek A T 2m

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról

Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

1. (1) A HÉSZ 11. (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés kerül

1. (1) A HÉSZ 11. (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés kerül Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete Heves város építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 7/2006. (II. 24.) rendeletének módosítására

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK 1 Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 38/2011. (VII.11.) RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 38/2011. (VII.11.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 38/2011. (VII.11.) RENDELETE a Budapest, III. kerület FODROS UTCA- VERA UTCA- HUNYADI UTCA- AKÁCFA UTCA által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 21/2001. (VI.22.) sz. rendelete a Bp. Fıv. XIX.ker. Kispest területére esı Méta utcai közlekedési csomópont, továbbá a BKV Dél-Pesti Üzemigazgatósága

Részletesebben

Solt Város Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2014. (VI.10.) önkormányzati rendelete

Solt Város Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2014. (VI.10.) önkormányzati rendelete Solt Város Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2014. (VI.10.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzat és szabályozási terv megállapításáról szóló 11/2008. (VII. 07.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi mellékletekkel /2013.(VII.17.) önkormányzati rendelete a helyi

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2010. (XI.08.) SZ., 35/2009.(XI.14.) SZ., 1/2009.(I.29.) SZ. és 6/2007.(VII.26.) SZ. RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT 10/2005. (IV.28.) SZ. RENDELETE

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

Pomáz Város önkormányzatának 3/2004(I.27.) KT. rendelete

Pomáz Város önkormányzatának 3/2004(I.27.) KT. rendelete Pomáz Város önkormányzatának 3/2004(I.27.) KT. rendelete Pomáz Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervérıl szóló 17/2002 (09.25.) KT. rendelet módosításáról Pomáz város Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

A rendelet területi hatálya

A rendelet területi hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2012. (IV.14.) önkormányzati rendelete Szentes Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl szóló 5/2009. (III.09.) rendeletének módosításáról

Részletesebben

(2) A HÉSZ 7. (10) bekezdés táblázata az alábbiakkal egészül ki:

(2) A HÉSZ 7. (10) bekezdés táblázata az alábbiakkal egészül ki: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 42/2009. (IX.16.) rendelete Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervérıl szóló 61/2003. (XII.22.) Ör. módosításáról

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Hásságy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. TÉT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYİR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám:MMI_R.04.07. Leíró: Somlai Zsanett Dátum: 2005.05. 01. T É T RENDEZÉSI TERV M1

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

HÉSZ módosítás (rendelet-tervezet) 1

HÉSZ módosítás (rendelet-tervezet) 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008.(I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 96/311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu P É R TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI

Részletesebben

3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ)

3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ) 3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ) Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya és alkalmazása 2. A szabályozás elemei 3. Területfelhasználás II. BEL- ÉS KÜLTERÜLET

Részletesebben

(1) A rendelet 1. mellékletét az M=1:2000 méretarányú Szabályozási Tervlapok képezik.

(1) A rendelet 1. mellékletét az M=1:2000 méretarányú Szabályozási Tervlapok képezik. Esztergom Város Önkormányzatának 16/2013. (XI.05.) ör. rendelete Esztergom, Ipari Park helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl szóló 27/2008. (III.20.) ör. rendelet módosításáról Esztergom

Részletesebben

1.. 1. (2) A rendelet mellékletét képezi az M 1:1000 méretarányú módosított szabályozási terv, amely a rendelettel együtt alkalmazandó.

1.. 1. (2) A rendelet mellékletét képezi az M 1:1000 méretarányú módosított szabályozási terv, amely a rendelettel együtt alkalmazandó. Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Budapest, XIX. ker. Kispest Nádasdy u.- Zrínyi u. - Mészáros Lırinc u - Jókai utca által határolt terület szabályozási tervérıl. szóló 20/1999. (VI.24.)

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról Rendezési terv egységes.doc RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról /Egységes szerkezetben a módosítására hozott 2/2001.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

4/2000. (V.12.) számú rendelete

4/2000. (V.12.) számú rendelete Csévharaszt Község Önkormányzatának az 5/2002. (IV.5.), a 13/2003. (XII.12.), és a 8/2006. (IX.15.) számú rendeletével módosított 4/2000. (V.12.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Csévharaszt

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján,

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. október 16-i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. október 16-i rendes ülésére Verőce Község Polgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.veroce.hu - Email: polghiv@veroce.hu Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

Balástya Község Helyi Építési Szabályzatának TARTALOMJEGYZÉKE

Balástya Község Helyi Építési Szabályzatának TARTALOMJEGYZÉKE Balástya Község Helyi Építési Szabályzatának TARTALOMJEGYZÉKE ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Oldalszám 1. A rendelet hatálya és alkalmazása 1. old. 2. Szabályozási elemek 1. old. RÉSZLETES ELŐÍRÁSOK 3. Közigazgatási

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

(3) hatályát vesztette**

(3) hatályát vesztette** Az Esztergomi Önkormányzat 43/2006.(VII.14.) ör. rendelete az Esztergom, Királyi város (Királyi város, Hévíz, Szentanna, Csutimonostor városrészek) helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Részletesebben

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1..

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1.. Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 6/2005. (V.28.) számú rendelete Bakonyoszlop község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Bakonyoszlop Község

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete Budapest X. kerület, Újköztemető és környéke Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai /013.(VI.30.) Önk. rendelettel jóváhagyott HÉSZ 5. melléklete ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai // (m ) min-max 3 Nagyvárosias lakóterület építési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Lajosmizse város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Lajosmizse város közigazgatási területére terjed ki. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2008. ( I. 23.) önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról 1 Lajosmizse város Önkormányzatának Képviselıtestülete az épített környezet

Részletesebben

R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k

R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k Helyi építési szabályzat (4/2012.(III.30.) rendelettel módosított 15/2004.(VI.30.) rendelet) Szabályozási tervek (Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Község Önkormányzatának./200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 1 23/2004.(X.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata A VOLT BÁNYATAVAK MELLETTI TERÜLET Békéscsaba, 2015. 2 Tartalomjegyzék 5600 Békéscsaba, Fiumei utca 1. Fıbb adatok 2. Térképvázlat 3. Településrendezési terv

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció BAU-URB Tsz.: 54/2008. Tervezı és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezık névsora SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának

Részletesebben

Az elıírások alkalmazása 2.

Az elıírások alkalmazása 2. 118. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.), 43/2007. (X. 4.), 38/2007. (X. 3.), 32/2007. (VIII. 29.), 5/2007. (VIII. 28.) számú rendeletekkel

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község helyi építési szabályzatáról. Mátranovák Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005.(V.5.) rendelete

Részletesebben

HELYZETFELTÁRÁS. 1. Táji és természeti adottságok vizsgálata. 1.1. Természetföldrajzi tájbesorolás

HELYZETFELTÁRÁS. 1. Táji és természeti adottságok vizsgálata. 1.1. Természetföldrajzi tájbesorolás II.4.1. TÁJRENDEZÉS HELYZETFELTÁRÁS 1. Táji és természeti adottságok vizsgálata 1.1. Természetföldrajzi tájbesorolás A földrajzi tájbeosztás szerint Bácsalmás az Alföld Bácskai síkvidék középtájának Bácskai

Részletesebben

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATANÁK KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA. Pályázati felhívás március

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATANÁK KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA. Pályázati felhívás március VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATANÁK KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA Pályázati felhívás Környezetvédelmi és természetvédelmi közcélú feladatok végrehajtására 2009. március Veresegyház Város Önkormányzatának Környezetvédelmi

Részletesebben

Képviselı-testületének 5/2013. (VI. 03. )

Képviselı-testületének 5/2013. (VI. 03. ) Lövı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2013. (VI. 03. ) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 11/2005. (VIII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Lövı Község Önkormányzatának

Részletesebben

Az elıírások hatálya 1..

Az elıírások hatálya 1.. Szentes Város képviselı-testületének 29/2000. (XII.09.) KT sz. rendelete a Széchenyi Liget és környéke Építési Szabályzatának és Részletes Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Szentes Város Képviselı-testülete

Részletesebben

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011.

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011. KISKUNMAJSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (X. 15.) számú rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Módosítás: 19/2005. (VII. 29.) Ktr. Hatályos:

Részletesebben

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009 (VIII.25.) rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (III.1.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (III.23.) önkormányzati rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl. Általános követelmények

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl. Általános követelmények Tisztelt Képviselı-testület! Az alábbi anyagban tájékoztatni kívánjuk Önöket a jelenleg hatályos Étv. (1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl) és OTÉK (az országos településrendezési

Részletesebben

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (XI. 3.) rendelete Veszprémfajsz község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.)

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben