Mórahalom Város Képviselıtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mórahalom Város Képviselıtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról"

Átírás

1 Mórahalom város Képviselı-testületének 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel elfogadott egységes szerkezető szövege. A módosító rendelet október 30. napján lép hatályba Kihirdetése szeptember 30. napján megtörtént. Mórahalom Város Képviselıtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı Mórahalom város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben biztosított jogkörében, az épített környezet átalakításáról és védelmérıl szóló, évi LXXVIII. törvény végrehajtása érdekében - figyelemmel az Országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII.20.) Kormány sz. rendelet (továbbiakban: OTÉK) elıírásaira - a következıket rendeli el: ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK 1.. (1) 1 E rendelet hatálya Mórahalom város közigazgatási területére terjed ki. (2) 2 A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, építési telket, építési területet kialakítani, építményt, építményrészt, és épületegyüttest tervezni, építeni, felújítani, helyreállítani, átalakítani, korszerősíteni, bıvíteni, korszerősíteni, karbantartani, javítani, lebontani, és elmozdítása érdekében rajta építés-szerelési vagy bontási munkát végezni, valamint ezekre hatósági engedélyt adni jelen rendeletben és mellékleteiben 3 foglaltak szerint szabad. A nem szabályozott kérdésekben az egyéb (országos és helyi) jogszabályok vonatkozó elıírásait kell figyelembe venni. (3) 4 A rendelet a) 1. számú melléklete az SZ-1 jelő, a város igazgatási területére vonatkozó szabályozási terv (továbbiakban: SZ-1 terv), b) 2. számú melléklete az SZ-2 jelő, a város belterületén, és a közvetlenül csatlakozó beépítésre szánt területeken hatályos szabályozási terv (továbbiakban: SZ-2 terv) c) 3. számú melléklete a régészeti lelıhellyel érintett telkek listája d) 4. számú melléklete az önkormányzat elıvásárlási jogával terhelt ingatlanok helyrajzi számlistája f) 5/a számú melléklete a földkábeles elektromos hálózattal ellátandó külterületrész áttekintı térképe 5 g) 5/b számú melléklete az elektromos ellátás változásainak elızetes egyeztetését igénylı terület áttekintı térképe 6 (h) 7 1. számú függeléke a honos fák és cserjék listája. (4) 8 Az SZ-1 és SZ-2 terv elıírásait a jelmagyarázatuk szerint kell figyelembe venni. a) Kötelezı érvénnyel kezelendık a jelmagyarázat kötelezı elemeiben foglalt jelölések. 1 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 2 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 3 Beépítette a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel 4 Beiktatva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 5 Beiktatva a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel 6 Beiktatva a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel 7 Számozást módosította a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 8 Beiktatva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 1

2 b) Az irányadó érvényő tervi elıírások a részletesebb tervmőveletek (pl. megvalósíthatósági, engedélyezési illetve kivitelezési terv) során pontosítandók. c) Az országos jogszabályokban elıírt követelmények szabályozási tervi jelöléseit a mindenkori hatályos, vonatkozó országos jogszabályok szerint kell betartani. d) Az alaptérképi és vizsgálati elemek tájékoztató jellegőek, a szabályozási tervektıl függetlenül változhatnak. Belterületbe vonás 2.. (1) A belterületbe vonás ütemezetten történhet, melynek költségeit a belterületbe vonást kezdeményezı viseli. (2) 9 A szabályozási terv a belterületbe vonást az alábbiakban határozza meg: I. ütem: A Zákányszéki úttól K-re fekvı lakóterület. II. ütem: Kissortól Ny-ra fekvı lakóterület. III. ütem: Zákányszéki úttól K-re fekvı lakóterületek (3) 10 A jelen rendelet hatályba lépésekor meglévı belterületi határ vonalát és a tervezett belterületi beépítésre szánt terület határvonalát az SZ-1 terv határozza meg. Engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó helyi követelmények (1) Jelen rendelet részét képezı szabályozási tervlapon szereplı telekhatárok közül kötelezı a közterületeket (közutak, zöldterületek) határoló telekhatárok kialakítása. (2) Helyi egyedi értékvédelem alá tartozó épületre vonatkozó engedélyezési tervnek a kötelezıen elıírt dokumentáción túl tartalmaznia kell a) átalakítás, bontás esetén a jelenlegi állapot felmérési rajzait két példányban; b) homlokzatot érintı munkák esetén a színezésre vonatkozó javaslatot (színvázlatot) egy példányban; c) belsı dekoratív (ornamentális és figurális) falfestések esetén ezek színhő vázlatait egy példányban; d) építési munkák által érintett épületrészek jelenlegi állapotának fénykép-dokumentációját egy példányban. (3) Az SZ-2 tervben kijelölt Helyi városképvédelmi terület -en az utcaképben változást eredményezı építési engedélyezési ügy kérelméhez csatolni kell az érintett telekbıl és két-két szomszédos telekbıl álló saroktelek esetén kétoldali utcaképét változás elıtt és után, rajzolt, vagy fotómontírozással feldolgozott formában. (4) Közparknak, valamint közintézmény kertjének növénytelepítési, parképítési, mélyépítési munkái csak építészkamarai tagsággal rendelkezı kert- és tájépítészmérnök közremőködésével készített terv alapján végezhetık. Területek rendeltetése 4.. (1) 12 A város közigazgatási területének egyes részei használatuk általános jellege, valamint sajátos használatuk szerint: a) beépített illetve beépítésre szánt területen 1. lakó-, 9 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 10 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 11 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 12 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 2

3 1.1. kisvárosias lakó- (Lk), 1.2. kertvárosias lakó- (Lke), 1.3. falusias lakó- (Lf), 2. vegyes-, 2.1. központi vegyes- (Vk), 2.2. településközpont vegyes- (Vt), 3. gazdasági-, 3.1. kereskedelmi, szolgáltató- (Gksz), 3.2. ipari- (Gipe), 4. különleges-, 4.1. gyepmesteri telep (Kgy), 4.2. hulladékkezelı (Khu), 4.3. idegenforgalmi tanya- (Kid), 4.4. mezıgazdasági üzemi (Kmg) 4.5. szennyvíztisztító (Kse), 4.6. sportpálya (Ksp), 4.7. szabadidı- és pihenıpark (Ksz), 4.8. temetı (Kte), 4.9. vízmő- (Kv), vásártér (Kvr), határmenti-gazdasági (Khg) 13 b) beépítésre nem szánt területen 1. közlekedési- és közmőelhelyezési, hírközlési közúti közlekedési- és közmőelhelyezési, hírközlési- (KÖu), 1.2. vasúti közlekedési (KÖk) zöld közpark (Zp), 2.2 közkert (Zk), 3. erdı-, 3.1. gazdasági erdı- (Eg), 4. mezıgazdasági általános, tanyás gazdálkodású (Mát), 4.2. általános, ökológiai gazdálkodású (Máö), 4.3. általános, építési korlátozással érintett (Mák), 5. vízgazdálkodási (V), 6. különleges homokbánya- (Kb), 6.2. sportközpont (Ksk) 6.3. turisztikai (Kt) 6.4. gyógyászati-szabadidıs (Kgyo) 6.5. zöld-közlekedési (Kzk) 15 területbe tartoznak az SZ-1 és SZ-2 terv besorolásának megfelelıen. (2) 16 E rendelet és szabályozási terv jóváhagyása elıtt érvényben lévı belterületi határon belül új benzinkút nem létesíthetı. (3) 17 Az (1) (b) pont 3. és 4. felsorolásában szereplı erdıterületen és mezıgazdasági területen a rendeltetés szerinti építés csak akkor megengedett, ha a telek mővelési ága a rendeltetési besorolásnak megfelelı. 13 Beiktatva a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel 14 Beiktatva a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel 15 A sz. rendelkezéseket beépítette a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel 16 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 3

4 (4) 18 Homokbányászat a bányászatról szóló mindenkor hatályos törvény alapján megszerzett engedély szerint, a Kb jelő különleges bánya területeken végezhetı, de ezen túlmenıen az Mát jelő általános tanyás gazdálkodású mezıgazdasági területen is megengedhetı, amennyiben a külfejtés területe egyszerre nem haladja meg az 5 ha-t, s a terület 2 éven belül az eredeti, vagy erdımővelési ágba visszakerül. (5) 19 Épület létesítését nem igénylı (mőtárgynak tekinthetı) szélerımő elhelyezése a Mát jelő mezıgazdasági, a Gipe jelő ipari és az Kmg jelő különleges mezıgazdasági üzemi területen engedélyezhetı. 4/A 20 4/B. 21 Településrendezési kötelezettség, közmővesítettség, környezetterhelés (1) Közérdekbıl elıvásárlási jog jegyzendı be az önkormányzat javára a jelen rendelet 4. számú mellékletében helyrajzi számaikkal listázott alábbi területekre: a) Vt településközpont vegyes terület, Vk központi vegyes terület és a Kvr különleges vásártéri terület telkeire a városi intézményfunkciók távlati helybiztosítása érdekében, b) Máö ökológiai gazdálkodású mezıgazdasági terület telkeire, a természetvédelem szempontjainak érvényesítése érdekében, c) Mák általános, építési korlátozással érintett mezıgazdasági terület telkeire, a melioráció megvalósíthatósága illetve a beépített terület távlati fejlesztési szempontjainak érvényesítése érdekében, (2) Az elıvásárlási joggal érintett területeken a kisajátítás településrendezési indokoltsága áll fenn, ha az (1) bekezdésben megjelölt célokat másként nem lehet megvalósítani. (3) A településkép javítása érdekében szükséges helyrehozatali kötelezettség a települési értékvédelemrıl szóló helyi rendelet szerint állapítandó meg. (4) Az általános szabályok szerinti teljes közmővesítettség biztosítandó az SZ-2 terv hatályos területén fekvı építési telkeken. Az elıírt ellátás hiányában a teljes közmővesítettség kiépítéséig az építési telek közmőellátása közmőpótló berendezésekkel biztosítandó. 23 (5) Az SZ-1 terv hatályos területén fekvı építési telkeken az energia- és vízellátás, valamint a keletkezı szenny- és csapadékvíz győjtése, elvezetése illetve ártalmatlanítása közmőpótló berendezésekkel is biztosítható, kivéve, ha a népegészségügyi, állategészségügyi vagy a környezetvédelmi hatóság konkrét jogszabály alapján másként határoz. (6) a) A város igazgatási területén az üzemi létesítménytıl (üzemi telephelytıl, berendezéstıl, technológiától, kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport-, reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylı rendezvénytıl és egyéb helyhez kötött külsı zajforrástól), az építıipari kivitelezési tevékenységtıl és a közlekedéstıl, valamint a lakóházak és intézmények épületgépészeti berendezéseitıl származó zaj terhelési határértékei a mindenkor hatályos országos érvényő jogszabályok /jelen rendelet hatályba lépésekor a 284/2007.(X.29.) Korm., a 93/2007. (XII. 18.) KvVM, és a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet/ szerint állapítandók meg. 17 Beiktatva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 18 Beiktatva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 19 Beiktatva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 20 Hatályon kívül helyezve a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 21 Hatályon kívül helyezve a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 22 Módosítva a 8/2007. (III. 30.) Ör.,, a 26/2007. (VIII. 30.) Ör. és a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 23 Módosítva a 17/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelettel 4

5 b) A terhelési határértékek országos jogszabály szerinti megállapításakor a zajtól védendı területek 1-4. sorszámú kategóriába való besorolása megegyezik a jelen rendelet szerinti területhasználati besorolással, kivéve a különleges kategóriába tartozó Ksz jelő szabadidı- és pihenıpark különleges területet, ami a 2. jelő zajvédelmi kategóriába tartozik. (7) A város területére vonatkozó levegıtisztasági környezetterhelési határértékeket a mindenkor hatályos országos érvényő és helyi jogszabályok szerint kell meghatározni. (8) Lakóterületen és vegyes területen az OTÉK szerint egyébként megengedhetı egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület kézmőipari építmény és egyéb nem nagyüzemi gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény létesítése csak akkor engedélyezett, ha a tevékenység zajkibocsátása megfelel a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenırzésének módjáról szóló, mindenkor hatályos országos jogszabály /jelen rendelet hatályba lépésekor a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet/ elıírásainak és levegıtisztaság-védelmi hatásterülete a telekhatáron belül marad. (9) Az (8) bekezdés szerinti építmények közül a potenciális zaj-, vagy levegıszennyezı forrást jelentı kovács-, lakatos-, jármőjavító, faipari, kıfaragó stb. tevékenység építménye engedélyezéséhez a környezeti hatásterület kiterjedésére vonatkozó szakvéleményt kell készíteni. (10) A lakó- vagy vegyes területen már meglévı (8) bekezdés szerinti építményeken építés, átalakítás, bıvítés, korszerősítés, illetve rendeltetés-változás akkor engedélyezhetı, ha az a környezet terhelését tovább nem emeli. (11) Az Sz-1 szabályozási terven lehatárolt országos vízminıség-védelmi terület által érintett földrészleteken belül a felszíni és a felszín alatti vizekbe közvetlenül vagy közvetetten bevezetésre kerülı szennyezett vizek esetében vizsgálni szükséges, hogy a bevezetésre tervezett szennyezı komponensek nem okozzák-e a felszíni és a felszín alatti víz aktuális állapotának romlását. Amelyek rontják az aktuális vízállapotot, azokat csak a szükséges tisztítás után lehet bevezetni a vizekbe. (12) A belterületen és az 5/a sz. mellékletben megjelölt külterületrészeken új elektromos hálózat földkábellel létesítendı, a meglévı hálózat kiváltása csak a mindenkori vonatkozó jogszabályokban meghatározott legkisebb költség elvét szem elıtt tartva történhet, bıvítése légkábeles megoldással akkor valósítható meg, ha a bıvítéssel érintett szakasz nem haladja meg a meglévı szakasz 30%-át. Az 5/b sz. mellékletben megjelölt területen a megvalósítás módjáról a létesítést megelızıen egyeztetés szükséges a települési fıépítésszel. 24 Övezeti elıírások megállapítása, telken belüli védısáv, kerthasználatú telekrész 25 5/A (1) Az építési övezetek elıírt beépítési módját, megengedett maximális beépítettségét, az OTÉK szerint számítandó H építménymagasság határértékeit, s a kialakítható legkisebb telekterület nagyságát az SZ-1 és SZ-2 tervben bejegyzett értékek szerint kell megállapítani. (2) Az egyes építési övezetekben az általános szabályok szerinti minimális zöldfelületi fedettség biztosítandó, de a lakást is tartalmazó épületek esetében nem lehet kisebb 30 m 2 /lakás értéknél. (3) Vízfelület csak akkor számítható be a zöldfelületi fedettségbe, ha földmedrő, növényzettel betelepített, s a rézső kiképzése 30 %-nál nem meredekebb. (4) Terepszint alatti építmény vegyes övezetben korlátlanul, egyéb övezetben csak az építési helyen belül létesíthetı. (5) Az SZ-1 és 26 SZ-2 terven telken belüli védısáv jellel megkülönböztetett területen fa- és cserjeültetés valósítandó meg a jelen rendelet 1. sz. függelékében közölt honos növények telepítésével, kifejlett állapotban teljes fedettséget biztosítva. (6) A kerthasználatú telekrész területén épület nem helyezhetı el. 24 A (11)-(12) bekezdést beépítette a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel 25 Beiktatva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 2626 Beépítette a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel 5

6 BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK Lakóterület (Lk, Lke, Lf) (1) Az Lk jelő kisvárosias lakóterületen az országos elıírások szerinti építmények helyezhetık el, kivéve a termelı kertészeti építmény -t és üzemanyagtöltı -t, melyek nem létesíthetık. (2) Az Lke jelő kertvárosias és az Lf jelő falusias lakóterületen az országos elıírások szerinti építmények helyezhetık el, de üzemanyagtöltı nem létesíthetı és 500 m 2 -nél nagyobb eladóterő áruház nem helyezhetı el. Vegyes területek (Vt, Vk) A területen az országos elıírások szerint helyezhetık el építmények, kivéve a termelı kertészeti építmény -t és az üzemanyagtöltı -t, melyek nem létesíthetık. Településközponti vegyes területek (Vt) (1) A Szegedi úttal határos Csend utca - Honvéd utca közötti, valamint Munkácsy Mihály utca - Tömörkény utca közötti telkeken új lakóépület építése esetén a kialakítandó elıkert 10,00 m, az épület utcafrontján garázs nem létesíthetı. (2) Saroktelekre vonatkozóan a maximális beépítettség mértéke az övezeti elıíráshoz képest 10 %-ponttal emelt érték, de nem nagyobb, mint az általános szabályokban megengedett maximális beépítettség. Központi vegyes területek (Vk) A terület telkein lakóépület nem létesíthetı, lakásszám-növekménnyel járó bıvítés, átalakítás nem engedélyezhetı. Gazdasági területek (Gipe, Gksz) (1) Hulladék győjtésével és kezelésével foglalkozó tevékenységek közül az egyéb országos szabályok, különösen a levegıtisztaságról szóló rendelkezések szerint védıtávolságot nem igénylık bármely gazdasági területen folytathatók, ha 50 m-es körzetükben nincs közhasználatú épület, vagy lakóépület. (2) Gazdasági övezet telkén a nem gazdasági rendeltetéső szomszédos ingatlanok felıli telekhatár mentén az 1. számú Függelékben szereplı honos fajú cserje- és fasor telepítendı. A telekhatár hosszának minden 7 m-ére számított 1-1 db fa és minden 2 m-ére számított 1-1 db bokor alkotja a zöldsáv minimális növényállományát, melynek kiültetését a telket érintı építési engedélyezés kapcsán legalább a használatbavétel idıpontjáig meg kell valósítani. (3) Az elıírt építménymagassági érték a telek beépíthetı területének 30 %-án technológiai szükségesség (daruzott csarnok, targoncás rakodás, stb.) esetében 20,0 m-ig emelhetı. 27 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 28 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 29 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 30 Módosítvaa a 10/2006. (III. 31.) Ör és a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 31 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 6

7 Kereskedelmi és szolgáltató területeket (Gksz) (1) 33 A területen az országos elıírások szerint helyezhetık el építmények, az övezeten túlnyúló esetleges zavaró hatás kizárására a potenciális zaj-, vagy levegıszennyezı forrást jelentı tevékenység építménye engedélyezéséhez a környezeti hatásterület kiterjedésére vonatkozó szakvéleményt kell készíteni. (2) Gksz* jelő övezetben a szolgálati lakás létesítése szempontjából a telken álló növénytermesztés céljára szolgáló növényház (üvegház), fóliasátor is gazdasági épületnek minısül, az összeépítés nyitott-fedett épületrésszel is megengedett. 34 Ipari területek (Gipe) (1) A város iparterületei az OTÉK elıírásainak értelmezésében egyéb ipari terület -nek minısülnek. (2) A terület az országos elıírásokban foglaltak szerint használható fel, de olyan ipari, tárolási, raktározási, gazdasági szolgáltatási, hulladékhasznosítási tevékenység végzésére nem vehetı igénybe, amely a) az országos jogszabályok szerint védıtávolságot igényel, b) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló mindenkori jogszabály szerint környezeti hatásvizsgálat köteles, illetve egységes környezethasználati engedélyhez kötött létesítmények elhelyezését igényli, c) a mindenkor hatályos, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl szóló jogszabály szerint veszélyesnek minısül. (3) Amennyiben a tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló mindenkori jogszabály szerint elızetes vizsgálat köteles akkor a tevékenység a Gipe övezetben csak akkor folytatható, ha a környezetvédelmi hatósági eljárás azzal zárul, hogy a tevékenységnek nincs jelentıs környezeti hatása, környezeti hatásvizsgálatot nem kell lefolytatni. Különleges területek (Kgy, Khu, Kid, Kmg, Kse, Ksp, Ksz, Kte, Kv, Kvr, Khg 36 ) (1) A Kgy jelő gyepmesteri telepen a szabályszerő felszámolást és rekultivációt szolgáló tevékenység építményeinek elhelyezése engedélyezhetı. (2) A Khu jelő hulladékkezelı területen belül a) a bezárt szeméttelepen a szabályszerő felszámolást és rekultivációt szolgáló tevékenység építményeinek elhelyezése engedélyezhetı, b) a hulladékudvarban és a veszélyes hulladék begyőjtı telepen a szabályszerő mőködést szolgáló építmények helyezhetık el oly módon, hogy a tevékenység legfeljebb 500 m védıtávolságot igényeljen. (3) A Kid jelő idegenforgalmi tanyaterületen a kinnlakásos mezıgazdaság és a gazdálkodáshoz kapcsolódó turizmus építményei (lakó-, szállás-, gazdasági-, tároló épületek lovarda, stb.) helyezhetık el. 32 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 33 Számozását módosította a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 34 Beépítette a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 35 Módosítva a 8/2007. (III. 30.) Ör és a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 36 Módosítva a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel 37 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 7

8 (4) a) A Kmg jelő mezıgazdasági üzem (major) területén a mezıgazdasághoz kapcsolódó üzemi tevékenység (tárolás, feldolgozás, állattartás, gépjavítás, stb.) építményei, valamint a kinnlakást szolgáló lakások és a tanösvényeket használók elhelyezését és kiszolgálását biztosító szállásépületek helyezhetık el; bármely gazdasági tevékenység építményeinek létesítése illetve meglévı építmények bıvítése, átalakítása, rendeltetésváltoztatása akkor megengedett, ha a majorban jogszerően folytatott tevékenységek építményeinek rendeltetés szerinti használatát nem korlátozza. Az összeférhetıséget szükség szerint eseti szakhatósági vélemények alapján kell megállapítani. b) A Kmg* övezetben lóistálló és hozzátartozó gazdasági épületek elhelyezhetık. 38 (5) A Kse jelő szennyvíztisztító telep területén a rendeltetéséhez szükséges üzemépületek és építmények helyezhetık el; az üzem úgy alakítandó ki, hogy mőködése a telekhatártól mérve legfeljebb 150 m védıtávolságot igényeljen. (6) Az Ksp jelő sportpálya terület közhasználatú, vagy közhasználat elıl elzárt sportpályák és kapcsolódó építményei (öltözı-, szállás-, vendéglátó illetve karbantartó épület, lelátó, edzıtermek) elhelyezésére szolgál. (7) A Ksz jelő szabadidı- és pihenıpark területén szálláshely szolgáltató épület, lakóépület, kemping, a területet használók számára szolgáló napicikk bolt, megújuló energiatermelés és kapcsolódó létesítményei, sport-, 39 vendéglátó-, s az idegenforgalmat vonzó egyéb, nem zavaró hatású épület és kiszolgáló építményei helyezhetık el. A Ksz jelő szabadidı- és pihenıpark területén az elıírt építménymagassági érték a telek beépíthetı területének 30 %-án az idegenforgalmat szolgáló épület funkciójának betöltéséhez elengedhetetlen esetben (például: kilátótorony, magasles) 20,0 m-ig emelhetı 40 (8) A Kte jelő temetıterület temetkezésre és a a temetkezés építményeinek elhelyezésére szolgál. (9) A Kv jelő vízmő területen a rendeltetésnek megfelelı építmények helyezhetık el. (10) A Kvr jelő vásártér területén a vásártartáshoz szükséges és a vásárlátogatókat kiszolgáló építmények helyezhetık el. (11) A Khg különleges határmenti-gazdasági övezetben gazdasági, kereskedelmi, idegenforgalmi és egyéb, a határmenti együttmőködést segítı, a határmenti térségi kapcsolatok fejlıdését támogató funkciók helyezhetık el /A. 42 BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK Beépítésre nem szánt különleges terület (Kb, Ksk, Kt, Kgyo, Kzk) (1) A Kb jelő homokbánya területen a kitermelés és az utóhasznosítás céljából feltétlenül szükséges építmények helyezhetık el legfeljebb 2 % beépítettséggel, maximum 3,5 m H építménymagassággal, szabadonálló elhelyezéssel. (2) A Ksk jelő sportközpont terület a sportolás és kapcsolódó építményei elhelyezésére szolgál a telek legfeljebb 2 % beépítettségével, maximum 6,0 m H építménymagassággal, szabadonálló elhelyezéssel. (3) A Kt turisztikai területen szálláshely szolgáltató épület, lakóépület, kemping, megújuló energiatermelés és kapcsolódó létesítményei, vendéglátó-, s az idegenforgalmat vonzó egyéb, nem zavaró hatású épület és kiszolgáló építményei helyezhetık el. A beépítettség max. 2%. 38 A b) pontot beépített a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 39 Kiegészítette a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 40 Módosítva a 9/2010. (V. 27.) Ör. rendelettel 41 Beépítette a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel 42 Hatályon kívül helyezve a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 43 Módosítva a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzat rendelettel 8

9 (4) A Kgyo gyógyászati-szabadidıs övezetben egészségüggyel, gyógyászattal, sporttal, szabadidıvel, turisztikával kapcsolatos épületek és járulékos létesítményeik, valamint tó helyezhetık el. A létesítési engedélyezési terveket elızetesen egyeztetni kell az illetékes nemzeti park igazgatósággal a védett természeti értékek megırzésérıl, a tájjelleg megtartásáról. A beépítettség max. 2%. (5) A Kzk zöld-közlekedési övezet alapvetıen zöldfelület, melyen a közlekedéssel kapcsolatos funkciók is elhelyezhetıek, 2%-os beépítettség erejéig. Az ingatlan minimum 70%-án biztosítani kell a zöldfelületi fedettséget. 44 Közúti közlekedési és közmőterület (KÖu) (1) A város szerkezeti jelentıségő, a szabályozási tervekben KÖu jellel megkülönböztett útjai minısülnek közúti közlekedési és az alábbi övezeti felosztásban: 1. KÖu-1: 55. jelő országos fıút övezete 2. KÖu-2: országos mellékút övezete 3. KÖu-2*: 55. jelő országos fıút városi átkelési szakasza, amely az elkerülı útszakasz megvalósítását követıen városi forgalmi úttá minısül vissza 4. KÖu-3 városi győjtıút (2) Az (1) bekezdésben szereplı utakon kívüli (nem közúti közlekedési és közmő- rendeltetéső területen fekvı) utak kiszolgáló utak, melyek városrészek közötti átmenı forgalomra nem szolgálnak, rendeltetésüket tekintve annak az övezetnek a közterületei, amelyet feltárnak, szabályaikat jelen rendelet 26. szakasza tartalmazza. (3) A közutak számára a szabályozási tervlapon meghatározott építési területet kell biztosítani. Vasúti közlekedési és közmőterület (KÖk) 46 15/A A KÖk jelő vasúti közlekedési és közmőövezetben vasúti közlekedéssel kapcsolatos létesítmények helyezhetık el. Parkvasút közút telkén is vezethetı Zöldterület (Zp, Zk) (1) Zöldterületnek minısülnek az SZ-2 tervben Zp jellel körülhatárolt 1,0 hektárnál nagyobb közparkok és a Zk jellel ellátott 1,0 hektárnál kisebb közkertek. (2) Zöldterületen elhelyezhetı: a) pihenést, testedzést szolgáló létesítmények (sétaút, pihenıhely, gyermekjátszótér, stb.) b) köztéri szobrok c) szórakozást, vendéglátást szolgáló létesítmények ideiglenes jelleggel legfeljebb 3 napig, a zöldfelület károsodása nélkül, annak helyreállítási kötelezettségével d) nyilvános illemhely e) a zöldterületet kiszolgáló közmőhálózat (öntözıhálózat, köz- és díszvilágítás) (3) A (3)-(5) bekezdéseket beépítette a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 45 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 46 Beépítette a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 47 Hatályon kívül helyezve a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 48 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 49 Hatályon kívül helyezte a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 9

10 (4) Zöldterületeken meglévı közmővezeték felújítása, a terület több, mint harmadát érintı átalakítás, új beültetés csak az építész kamara kertépítész tagozatának tagságával rendelkezı táj- és kertépítész által készített kivitelezési terv alapján végezhetı. (5) A zöldterületek burkolatai és berendezési tárgyai természetes, illetve korszerő, tartós alapanyagokból készüljenek, a játszótéri elemek EU szabvány szerint választandók meg. Erdıterület (Eg) (1) A település erdıterületei építésjogi szempontból elsıdlegesen gazdasági célokat szolgálnak. (2) Az ún. Nagyistványi erdı 0324/2,3,4; 0326/2,6,9; 0328/1,2,8,9,10,11 hrsz-ú telkeken fekvı területei nem vonhatók ki erdımővelés alól, felújításuk, betelepítésük a jelen rendelet 1. sz. Függelékében szereplı honos fajtákból álló lombos-elegyes állománnyal történjen. (3) A rendezési terv szempontjából minden m 2 -t meghaladó erdı a véderdık kivételével egészségügyi-szociális-turisztikai erdıként is hasznosítható. (4) Az Máö és Mák jelő mezıgazdasági területen, valamint az SZ-1 tervben látványvédelem területe jellel meghatározott kilátási mezıben tilos erdıt telepíteni. Mezıgazdasági terület általános szabályai (Mát, Máö, Mák) (1) 52 (2) Öntözıtelep, ökológiai vízszükségletet pótló víztározó, záportározó 53 vagy halastó bárhol elhelyezhetı, ha jogszabályon alapuló szakhatósági ellenvélemény azt nem zárja ki. (3) A január 1-én igazolhatóan faliszámmal rendelkezı ingatlanok telkén érvényes szabályok: a) A meglévı épületek felújíthatók. b) Mát jelő területen épületbıvítés, illetve a régi épület bontását követıen új épület létesítése a jelen rendelet hatályba lépésekor földhivatali és építésügyi nyilvántartás szerint már kialakult beépítettség erejéig engedélyezhetı vagy az alábbi táblázat szerint: Telekméret Beépítettség m 2 7 % de max. 120 m 2 (lakóépület max. 90 m 2 ) m 2 5 % de max. 180 m 2 (lakóépület max. 90 m 2 ) (c) Az elıírt beépítési mód: szabadonálló. (4) Épület csak a 16 m szélességet elérı telken létesíthetı, szabadonállóan, vagy oldalhatáron álló módon a telekhatártól legalább 1,5 m csurgótávolságra, minimum 5 m-es elıkerttel, de az országos fıút (Köu-1) tengelyétıl legalább 30 m, országos mellékút (KÖu-2, KÖu-2*) tengelyétıl 25 m, a települési győjtıút (Köu-3) tengelyétıl legalább 15 m, kiszolgáló út tengelyétıl legalább 12 m távolságot tartva. (5) Lakó- illetve lakó-gazdasági épület földszintes, vagy tetıfelépítmény nélküli tetıtérbeépítéses, falazott, vakolt, fa-, vagy téglahomlokzatú, o hajlásszögő cseréptetıvel fedett kialakítású legyen. (6) A megengedett építménymagasság különálló lakóépület esetén legfeljebb 4,5 m, növényház (üvegház) és fóliasátor esetén legfeljebb 9,0 m, egyéb építményeknél maximum 7,5 m, illetve a mezıgazdasági terménytárolást vagy -szárítást szolgáló építményeknél, szélkerekeknél maximum 20,0 m. 50 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 51 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 52 Hatályon kívül helyezte a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 53 Módosítva a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel 54 Módosítva a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel 10

11 (7) A mővelés alól kivont földrészlet É-Ény-i határa mentén a belsı oldalon fásszárú növények (fák, bokrok) zöldsávja telepítendı a jelen rendelet 1. sz. Függelékében szereplı fajták egyedeibıl. A határvonal hosszának minden 7 m-ére számított 1-1 db fa és minden 2 m-ére számított 1-1 db bokor alkotja a zöldsáv minimális növényállományát, melynek kiültetését a telket érintı építési engedélyezés kapcsán legalább a használatbavétel idıpontjáig meg kell valósítani. (8) Az övezet telkén bárhol elhelyezhetı termálkút. (9) A (3) bekezdésben foglalt földrészletek a tanyagazdálkodást szolgálják, területükön a fásítás nem haladhatja meg az 1500 m 2 -t vagy a telek területének 50 %-át /A 56 Tanyás gazdálkodású általános mezıgazdasági terület (Mát) sajátos elıírásai (1) A szélerózió csökkentésére a 100 m-nél szélesebb szántómőveléső földrészleteken az É-Ény-i határvonal mentén mezıvédı erdısáv telepítendı a jelen rendelet 1. sz. Függelékében szereplı fajták egyedeibıl. A határvonal hosszának minden 7 m-ére számított 1-1 db fa és minden 2 m-ére számított 1-1 db bokor alkotja a zöldsáv minimális növényállományát. (2) Az övezetben a 19. (3) bekezdésben foglalt ingatlanok birtokközponttá minısíthetık, ha területük eléri a 2500 m 2 -t. 58 Ökológiai gazdálkodású általános mezıgazdasági terület (Máö) sajátos elıírásai A területen a jelen rendelet 19. (3) bekezdés (a) pontjában foglalt felújítási jogon túlmenıen kizárólag a gyepmőveléshez, a legeltetéses állattartáshoz és a természetközeli állapot oktatási célú bemutatásához feltétlenül szükséges, épületnek nem minısülı építmények helyezhetık el. Építési korlátozással érintett általános mezıgazdasági terület (Mák) sajátos elıírásai A terület a beépítésre szánt terület távlati bıvítését, vagy az öntözéses gazdálkodás megvalósíthatóságát szolgálja, ezért a jelen rendelet 19. (3) bekezdés (a) pontjában foglalt felújítási jogon túlmenıen kizárólag a mezıgazdasághoz kapcsolódó tárolás, állattartás építményei és 61 az OTÉK által minden építési övezetben megengedett építmények helyezhetık el, az ettıl eltérı meglévı építmények nem bıvíthetık. Vízgazdálkodási terület (V) (1) A mellékelt szabályozási tervekben V betőmegjelöléssel ábrázolt területek (csatornák, tavak) vízgazdálkodási területnek minısülnek. (2) A területen építményt elhelyezni, jelentıs földmunkát végezni, mővelési ágat változtatni csak úgy szabad, hogy a beavatkozás 55 A (8)-(9) bekezdést beépítette a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 56 Hatályon kívül helyezve a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 57 Módosítva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 58 Módosítva a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel 59 Módosítva a 15/2000. (IV.27.) Kt. és a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 60 Módosítva az 5/2008. (III. 1.) Ör és a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 61 Módosítva a 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel 62 Beiktatva a 30/2009. (XII. 15.) Ör. számú rendelettel 11

A rendelet hatálya, alkalmazása

A rendelet hatálya, alkalmazása Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított 32/2006. (2007. III. 6.) önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (egységes szerkezetben a 17/2011. (VII. 28.), a

Részletesebben

3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS

3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS 3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS T E L E P Ü L É S F E J L E S Z T É S I D Ö N T É S S Z E R I N T I M Ó D O S Í T Á S Kisszállás belterületének szennyvízcsatornázása vízjogi engedélyezési terveiben

Részletesebben

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ VÁL SZABÁLYOZÁSI TERV, HÉSZ 1 VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ Megrendelı: Vál Község Önkormányzata 2473. Vál, Vajda János út 2. Tervezık: Generáltervezı: TTI-eurovia kft. 1116 Budapest, Vegyész utca

Részletesebben

BÉÉSCSABA MJV HÉSZ 2012. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat özgyőlésének 5/2006 (I.26.) önk. rendelete egységes szerkezetben a 3/2012.(I. 30.) önkormányzati rendelettel BÉÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe 3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe vételével; egységes szerkezetben Tartalomjegyzék I. fejezet

Részletesebben

Lad Község Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2000.(V.26). sz. rendelete

Lad Község Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2000.(V.26). sz. rendelete Lad Község Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2000.(V.26). sz. rendelete Lad község helyi építési szabályozásáról Lad Község Önkormányzatának Képviselı testülete az 1990. évi LXV. törvény l6 (1). bekezdésének

Részletesebben

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER Dudar Község Helyi Építési Szabályzata ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER 29. 2 Dudar Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Dudar Község Képviselõ-testületének 9/2008. (IX.29.) sz. Ökt. rendelete Dudar község Helyi

Részletesebben

A.D.U. Építész Iroda Kft.

A.D.U. Építész Iroda Kft. A.D.U. Építész Iroda Kft. B U D A K A L Á S Z HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Budapest, 2005. július Tervezők: Felelős tervező: BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya 1 Ábrahámhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 18/2005. (XII.15) számú önkormányzati rendelete Ábrahámhegy község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban HÉSZ)

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR GY RIKAPU UTCA KÖRNYÉKI TÖMBÖK ÉPÍTÉSI ÖVEZETBE SOROLÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2013.

MOSONMAGYARÓVÁR GY RIKAPU UTCA KÖRNYÉKI TÖMBÖK ÉPÍTÉSI ÖVEZETBE SOROLÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2013. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képvisel Testületének 30/2013.(VI.28.) és 8/2013.(II.8.) ÖK. rendeleteivel módosított Mosonmagyaróvár Építési Szabályzatáról szóló 15/2002. (V.15.) ÖK. rendelete Mosonmagyaróvár

Részletesebben

KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 14/2010 (XII.13) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET. 2010. december 14. KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 14/2010 (XII.13) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Bakonynána község teljes közigazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Bakonynána község teljes közigazgatási területére terjed ki. Bakonynána Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 27.) sz. rendelete Bakonynána Helyi Építési Szabályzatáról egységes szerkezetbe foglalva az azt módosító 5/2009. (III.11.), 2/2010. (I.28.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya. 2.. Az előírások alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya. 2.. Az előírások alkalmazása 1 Balatonrendes Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2005. (XII.1.) számú önkormányzati rendelete Balatonrendes község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban

Részletesebben

NADAP község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2004.(IV.08) számú rendelete Nadap Építési Szabályzatáról (NÉSZ) I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

NADAP község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2004.(IV.08) számú rendelete Nadap Építési Szabályzatáról (NÉSZ) I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK NADAP község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2004.(IV.08) számú rendelete Nadap Építési Szabályzatáról (NÉSZ) Nadap község Önkormányzat Képviselõ Testülete, a helyi önkormányzatokról szóló módosított,

Részletesebben

HANTOS Településrendezési terve

HANTOS Településrendezési terve 2004. OKTÓBER TSZ.: 2886/2004 HANTOS Településrendezési terve Településszerkezeti és szabályozási terv /jóváhagyott terv/ TSZ.: 2886/2004 Tsz: 2886/2004 2006 június Hantos Község Építési Szabályzata /HÉSZ/

Részletesebben

3. HÉSZ függelékei 1. számú: Övezeti összesítő 2. számú: Lakóövezetek beépítési mintalapjai 3. számú: Helyi védettségű épületek 4.

3. HÉSZ függelékei 1. számú: Övezeti összesítő 2. számú: Lakóövezetek beépítési mintalapjai 3. számú: Helyi védettségű épületek 4. 3. HÉSZ függelékei 1. számú: Övezeti összesítő 2. számú: Lakóövezetek beépítési mintalapjai 3. számú: Helyi védettségű épületek 4. számú Homlokzatszámítási minták 5. számú Őshonos növények 6. számú Régészeti

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki. Nagyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete Nagyhegyes Község Helyi Építési Szabályzatáról és a hozzá tartozó Szabályozási Tervéről Nagyhegyes Község

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatály, alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatály, alkalmazása Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testület 9/2007.(XI.07.) sz. RENDELETE Helyi Építési Szabályzatról a 10/2009.(IX.30.) módosító rendelettel EGYSÉGES SZERKEZETBEN Rákócziújfalu Községi Önkormányzat

Részletesebben

BÜK VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2010.

BÜK VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2010. BÜK VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2010. Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004. (V.12.) számú önkormányzati rendelete egységes szerkezetben a 11/2008. (XI.26.), a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya Óbudavár község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2006. (I.20.) rendelete Óbudavár község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban HÉSZ) Óbudavár község Önkormányzatának

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 34./2007.(XI.30.) rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Az új HÉSZ a korábbi szerkezetet jelentős részben megtartja, azonban a 2007 októberi HÉSZ felülvizsgálatának megfelelő módosítások, a már egyeztetett Településszerkezeti

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról

TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról 1 2 3 TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7.

MÁRKÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7. MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7. Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011.

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Aszófő Község. Helyi Építési Szabályzata

Aszófő Község. Helyi Építési Szabályzata Aszófő Község Helyi Építési Szabályzata 2 Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.22.) rendelete Aszófő község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 8/2006.(IX.22.)

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Csopak Közég Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről egységes szerkezetben a 12/2005.(IX.15.) és a 13/2007(XII.15)

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Monostorapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.15.) számú rendelete Monostorapáti község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Monostorapáti

Részletesebben