ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 26-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 26-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésben részt vett: Sümegi Attila aljegyző, Városüzemeltetési Osztály, Építésügyi Osztály, Önkormányzati Iroda Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő- testület és bizottságainak vitájában többször megfogalmazódott a közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendeletünk felülvizsgálatának igénye. A rendelet-tervezet 2. mellékletében meghatározott díjtételek nem változtak a korábbi díjtételekhez képest. A közterület fogalmát a rendelet újraszabályozza. Ennek oka, hogy ezt a definíciót központi jogszabály, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 2. -a határozza meg. Az évi I. törvény (továbbiakban: Ktv.) a közút nem közlekedési célú igénybevételét szabályozza, ezért azt helyi rendelet nem szabályozhatja másként. Az évi I. tv. előírja, hogy a közút nem közlekedési célú igénybevételéért igénybevételi díjat kell fizetni. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 92. (10) b) pontja több más mellett - kimondja, hogy a közút kezelőjén a helyi közutak tekintetében a Ktv ának (1) bekezdésében a jegyzőt kell érteni. A hivatkozott jogszabályhely értelmében közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdésének ad.) pontja egyrészt egyértelműsíti, hogy az áteresz építéséhez külön építési engedély nem kell, másrészt, hogy az áteresz a helyi közút műtárgya. Ebből következik, hogy a helyi közút eltérő célú igénybevételének számító átereszépítés engedélyezésére, az ezzel kapcsolatos egyéb feltételek meghatározására nem a képviselőtestület, hanem a jegyző jogosult. Az igénybevétel esetén fizetendő hozzájárulás mértékének meghatározása ugyanakkor az önkormányzat hatásköre. Tekintettel az átereszépítés közérdekű jellegére és az ezzel összhangban lévő következetes jogalkalmazási gyakorlatra, javaslom az átereszépítés díjmentességét rendeletünkben rögzíteni. A hirdető-berendezések elhelyezésére vonatkozó szabályozást a közterület mellett célszerű kiterjeszteni a város teljes közigazgatási területére, hiszen az elhelyezéssel kapcsolatos problémák, panaszok jelentős része a hirdető-berendezések településképet rontó hatásával van összefüggésben. Mivel azonban egy hirdető-berendezés látványa természetszerűleg nem köthető az Étv. meghatározása szerinti közterülethez, ennek szabályozását legalábbis a helyi építési szabályzat megfelelő módosításáig- külön rendeletben, jelen esetben a hirdetőberendezések elhelyezését szabályozó meglévő rendeletünk megfelelő módosításával látom indokoltnak. A közterület-használati rendeletünkben a hirdető-berendezések közterületen történő elhelyezéséhez kapcsolódó díjfizetés kötelezettsége, az ez alóli kivétel megfogalmazása és a természetesen maga a díj maradna csupán. A közterületi fakivágásra vonatkozóan csak azon szabályok megfogalmazása szükséges, melyek a központi jogszabályban, a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Kormányrendeletben nem kerültek szabályozásra. Ezen jogszabály az engedélyezésre vonatkozó keretszabályokat és általános szakmai feltételeket határozza meg, ezért a település egyedi zöldfelületi adottságaira vonatkozóan nem biztosít kellő részletességű szabályozást. A

3 városi zöldfelületek megóvása, a közterületi fák védelme érdekében javasolható, hogy a város területére egyedi szabályozás készüljön. A kormányrendelet nem szabályozza a pótlás körülményeit és különösen a kompenzációs intézkedés mibenlétét, ezért a jogviták elkerülése érdekében indokolt a szabályozás finomítása. A kivágott fák pótlása komoly anyagi áldozatot kíván az ügyféltől, ezért fontos következetes szabályok felállítása. Megállapítottam, hogy számos önkormányzat ezt az ügykört önálló rendeletben szabályozza, ezért érdemes a meglévő szabályozások felülvizsgálata, kiegészítése. Szabályozni kell a pótlások szakmai feltételeit (pl. mikor?, hogyan?, hol?), valamint a tárgyi vagy anyagi kompenzáció lehetőségét. A közterületi fák kivágásával, pótlásával kapcsolatos új szabályozást a közhasznú zöldfelületek használata alcím alatt javaslom beépíteni. A fentiek egyben a rendelettervezet általános indokolását is jelentik. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a rendelet-tervezet elfogadására. Zirc, november 15. dr. Árpásy Tamás jegyző

4 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2012.(.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16 (1) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 54. (4) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló évi CLXXXIX. törvény 51. (4) bekezdésében, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény 2/A. - ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvényben (továbbiakban: Étv.) leírt közterületi értelmezés; (2) A Rendelet 1. (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) zöldfelület: állandóan növényzettel fedett közterület; (3) A Rendelet 1. -a a következő o)-v) ponttal egészül ki: o) fás szárú növény: lombhullató és örökzöld fák, bokorfák együttes megnevezése; p) fakivágás: minden olyan fás szárú növény kivágása, melynek törzskörmérete a 6 cm-t meghaladja, illetve a fapótlási kötelezettségként elültetett fák kivágása törzskörmérettől függetlenül; nem tartozik ide az ifjító metszés, csonkolás; r) fakivágási kérelem: fás szárú növények kivágására vonatkozó a 346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti kérelem; s) inváziós fajú fás szárú növény: az e rendelet 3. mellékletében felsorolt fajok, t) közegészségügyi okból nem telepíthető fás szárú növény: az e rendelet 3. mellékletében felsorolt, elsősorban allergén hatású fafaj. u) törzskörméret: a földfelszíntől számított 1 m magasságban mérendő törzskerület és v) össztörzskörméret: az egyedek törzskörméretének összege

5 2. A Rendelet 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Jelen rendelet hatálya kiterjed Zirc Város közterületeire. 3. A Rendelet A közhasznú zöldterületek használata alcímének elnevezése A közhasznú zöldfelületek használata elnevezésre módosul. 4. A Rendelet a következő 9/A.-9/C. - al egészül ki: 9/A. (1) Közterületen fát kivágni csak fakivágási kérelem alapján kiadott fakivágási engedély birtokában szabad. A fakivágási kérelmet a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályához kell benyújtani. (2) Közterületen fakivágást az engedélyes, vagy az Önkormányzat által megbízott, szakértelemmel rendelkező személy, vagy szervezet végezheti. (3) Fakivágás a sürgősen elhárítandó veszélyhelyzetek, a fa kiszáradásának kivételével csak a vegetációs időn kívüli nyugalmi időszakban történhet. 9/B. (1) A pótlás lehetőségének hiányában, engedély nélküli fakivágás, vagy egyéb zöldfelületi rongálás kárértékének, növénymegváltási díjának megállapításához az ún. Radó-féle zöldfelületi számítási módszert kell alkalmazni. A módszer leírását a Rendelet függeléke tartalmazza. (2) A befizetett növénymegváltási díj az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának elkülönített része, melyet a közhasznú zöldfelületek gondozására, fenntartására, fejlesztésére kell fordítani. (3) Közhasználatú zöldterületen végzett növénytelepítéseknél az alábbi szempontokat kel figyelembe venni: a) Faültetéskor gázvezeték nyomvonalától legalább 2 méterre, a többi közművezeték nyomvonalától minimum 1 méterre történhet a telepítés. b) Elektromos légvezeték alá csak kistermetű, kiskoronás fa telepíthető. c) Útkereszteződésben bármilyen növénytelepítés a meghatározott rálátási háromszög területén a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint történhet. d) Növénytelepítés a jelen rendelet 5. számú mellékletben foglalt telepítési távolságok betartásával történhet. (4) A telepítés szempontjából előnyben részesített (javasolt) fajokat a 4. melléklet tartalmazza. 9/C. Bármely közhasználatú zöldfelületre kiültetett növény a terület tulajdonosának tulajdonába kerül, függetlenül attól, hogy ki, mikor és milyen célból ültette, hogyan gondozta. 5. A Rendelet a helyébe a következő rendelkezés lép: 11. Az ingatlan előtti közterületen található csapadékvíz-elvezető árkon az ingatlan megközelítésére a kapubejáróhoz úttal kapcsolódó áteresz a jegyző, mint közútkezelő engedélyével közterület- használati (igénybevételi) díj nélkül létesíthető.

6 6. (1) A Rendelet 12. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 12. (1) Hirdető-berendezés közterületen közterület-használati engedély birtokában helyezhető el. (2) Önkormányzat, önkormányzati, állami, vagy egyházi fenntartású helyi székhellyel, illetve telephellyel rendelkező intézmény által kihelyezett, az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó tartalmú megállító tábla, vagy hirdető berendezés, valamint a választási kampány idejére, választási kampány célú önálló hirdető berendezés közterületi kihelyezése díjmentes. (3) A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezésének egyéb szabályait külön önkormányzati rendelet tartalmazza. 7. A Rendelet 21. (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A hirdető-berendezések díjköteles felületének kell tekinteni a tényleges hirdetőfelületen túl annak a talaj síkjáig meghosszabbított síkja felületét is. Amennyiben önkormányzati hirdető-berendezésen több hirdetményt helyeznek el, a közterület-használati díj a hirdetmények tényleges felületének arányában oszlik meg. A díjkötelezettség megállapításánál minden töredék négyzetmétert teljes négyzetméternek kell számítani. 8. (1) A Rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. mellékletének helyébe jelen rendelet 2.melléklete lép. (3) A Rendelet 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet kiegészül a jelen rendelet 4. melléklet képező 5. melléklettel. 9. A Rendelet függeléke helyébe a jelen rendelet függeléke lép. 10. Hatályát veszti a Rendelet a) 10. -t megelőző Közterületi fakivágás alcíme, b) 10. -a, c) 14. -a és d) 15. -a. 11. (1) Jelen rendelet január hó 1. napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Zirc, Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző

7 1. melléklet a /2012.(...) önkormányzati rendelethez

8 2. melléklet a 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelethez A közterület használat tárgya 1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám), cégtábla, címtábla, cégér 2. Árusító és egyéb fülke (élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány, stb. árusítását szolgáló pavilon, bódé) Közterület-használati díjtételek (áfa nélkül!) I. kategória területén II. kategória területén 500,- Ft/m 2 /hó 250,- Ft/ m 2 /hó 1000,- Ft/ m 2 /hó 500,- Ft/ m 2 /hó 3. 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű jármű várakozása Ft/hó a 7. (5) bekezdés szerint 3. Egyes létesítményekhez szükséges gépjármű várakozóhely, ,-Ft/várakozóhely/év ,- Ft/várakozóhely/év üzleti szállítás-rakodáshoz szükséges várakozóhely, taxi állomáshelye 4. Állandó tartalmú hirdető berendezés elhelyezése a 12. (2) 1.200,- Ft/ m 2 /hó 600,- Ft/ m 2 /hó bek.- ben leírt korlátozással 5. Változó tartalmú hirdető berendezés elhelyezése a 12. (2) 2.400,- Ft/ m 2 /hó 1.200,- Ft/ m 2 /hó bek.- ben leírt korlátozással 6. Megállító tábla elhelyezése a 12. (2 )bek.- ben leírt 1.200,-Ft/m2/hó 600,-Ft/m2/hó korlátozással 7. Építési munkával kapcsolatos építőanyagok, építéshez 50,- Ft/ m 2 /nap 20,- Ft/ m 2 /nap szükséges szerkezetek, konténerben tárolt bontási és építési törmelék elhelyezéséhez az 5. b) és c) pontjában leírt korlátozással 8. Idényjellegű árusítás, valamint vállalkozási, értékesítési 250,- Ft/ m 2 /nap 100,- Ft/ m 2 /nap tevékenység termék közterületen történő bemutatásával 9. Alkalmi árusítás 5 m2- ig:600,- Ft/ m 2 /nap 5-20m2-ig:150,-Ft/m2/nap 20 m2 fölött: 50,-Ft/m2/nap 300,- Ft/ m 2 /nap 5-20m2-ig:150,-Ft/m2/nap 20 m2 fölött: 50,-Ft/m2/nap 10. Javító-szolgáltató tevékenység 300,- Ft/ m 2 /hó 150,- Ft/ m 2 /hó 11. Vendéglátóipari előkert 30,- Ft/ m 2 /nap 15,- Ft/ m 2 /nap 12. Üzlet működésével összefüggésben göngyölegek elhelyezése, 200,- Ft/ m 2 nap 100,- Ft/ m 2 /nap 13. Mutatványos tevékenység 300,- Ft/ m 2 /nap 150,- Ft/ m 2 /nap 14. Sport- és kulturális tevékenység díjmentes díjmentes napon túli tüzelőanyag tárolás - 150,- Ft/ m 2 /nap 16.. Egyéb A díj mértékét a fentiek figyelembe vételével esetenként kell megállapítani, napi díjtétellel is. 17. Cirkusz ,- Ft/alkalom (maximum 3 nap) 18. Menet rendszerinti helyközi autóbuszok napközbeni várakozása a személyszállítási logisztikai központ területén 19. Nem menetrend szerinti autóbuszok napközbeni várakozása a személyszállítási logisztikai központ területén 20.. Autóbuszok éjszakai várakozása a személyszállítási logisztikai központ területén 1.000,- Ft/hónap/jármű 400.,-Ft./óra, Ötödik órától 100,-Ft./óra 5.000,- Ft./hónap/jármű 21. Helyijárati autóbusz tárolása az üzemeltetővel egyeztetett díjmentes helyen 22. A személyszállítási logisztikai központot üzemeltető Üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint autóbuszainak tárolása a személyszállítási logisztikai központ területén 23.. Mozgó árusítás 200,- Ft/m 2 /nap 24. Mozgóbolt 500,- Ft/m 2 /nap 25. Az előírttól eltérő méretű vagy darabszámú áteresz létesítése díjmentes 26. Önkormányzat, önkormányzati, állami, vagy egyházi fenntartású helyi székhellyel, illetve telephellyel rendelkező intézmény által kihelyezett, az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó tartalmú megállító tábla, vagy hirdető berendezés, valamint a választási kampány idejére, választási kampány célú önálló hirdető berendezés közterületi kihelyezése 27. 3,5 t. össztömeget meghaladó járművek a tárolásra kijelölt ingatlanokon díjmentes 400,-Ft./nap, vagy 5.000,-Ft/hó

9 2. melléklet a /2012.(...) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelethez Inváziós fajú fás szárú növények Magyar név fehér akác* amerikai kőris* mirigyes bálványfa* cserjés gyalogakác kései meggy zöld juhar Tudományos név Robinia pseudoacacia Fraxinus pennsylvanica Ailanthus altissima Amorpha fruticosa Padus serotina Acer negundo * Kivéve a kertészeti változatok. Közegészségügyi okból nem telepíthető fás szárú növények Magyar név Közönséges nyír, sorfának nem telepíthető Közönséges mogyoró (cserje) Törökmogyoró (fa) nyárfajok, kivéve a porzós egyedek Fehér fűz, Szomorúfűz Csavartfűz bokorfűzek (cserjék) Tudományos név Betula pendula Corylus avellana Corylus colurna Populus Salix alba, Salix alba Tristis Salix babylonica Tortuosa Salix caprea, S.cinerea, S.rosmarinifolia stb.

10 3. melléklet a /2012.(...) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelethez Közterületi telepítésnél előnyben részesítendő (javasolt) fás szárú növények Zirc város közterületein telepítésre javasolt fafajok és fajták: 1. Alnus glutinosa (Enyves éger) 2. Amygdalus communis (Közönséges mandula) 3. Acer campestre (Mezei juhar) 4. Acer platanoides (Korai juhar, alapfaj!) 5. Acer platanoides Globosum (Korai juhar, gömb koronájú kertészeti változat) 6. Acer pseudoplatanus (Hegyi juhar, alapfaj!) 7. Acer tataricum (Tatár juhar) 8. Betula pendula (Közönséges nyír) 9. Carpinus betulus (Közönséges gyertyán) 10. Fagus sylvatica (Közönséges bükk) 11. Fraxinus excelsior (Magas kőris) 12. Fraxinus angustifolia ssp. pannonica (Magyar kőris) 13. Fraxinus ornus (Virágos kőris, alapfaj!) 14. Fraxinus ornus Mecsek (Virágos kőris, gömb koronájú kertészeti változat) 15. Juniperus communis (Közönséges boróka) 16. Malus sylvestris (Vadalma) 17. Morus alba (Fehér eperfa) 18. Padus avium (Madárcseresznye) 19. Prunus padus (Májusfa) 20. Populus alba (Fehér nyár, porzós, alapfaj!) 21. Populus nigra (Fekete nyár, porzós, alapfaj!) 22. Populus nigra Piramidalis (Jegenye nyár, porzós, oszlopos koronájú kertészeti változat) 23. Populus tremula (Rezgő nyár, porzós, alapfaj!) 24. Pyrus pyraster (Vadkörte) 25. Quercus cerris (Csertölgy) 26. Quercus petraea (Kocsánytalan tölgy) 27. Quercus pubescens (Molyhos tölgy) 28. Quercus robur (Kocsányos tölgy) 29. Quercus robur Fastigiata (Kocsányos tölgy, oszlopos koronájú kertészeti változat) 30. Sorbus aria (Lisztes berkenye) 31. Sorbus aucuparia (Madár berkenye) 32. Sorbus domestica (Házi berkenye) 33. Sorbus torminalis (Barkóca berkenye) 34. Taxus baccata (Tiszafa) 35. Tilia cordata (Kislevelű hárs) 36. Tilia platyphyllos (Nagylevelű hárs, alapfaj!) 37. Tilia platyphyllos Favorit, Rathaus (Nagylevelű hárs, kertészeti változatai) 38. Tilia tomentosa (Ezüsthárs, alapfaj!) 39. Tilia tomentosa Szeleste, Tekeres stb. (Ezüsthárs, kertészeti változatai) 40. Ulmus laevis (Vénicszil)

11 Zirc város közterületein telepítésre javasolt cserjefajok: 1. Amydalus nana (Törpemandula) 2. Berberis vulgaris (Sóskaborbolya) 3. Colutea arborescens (Pukkanó dudafürt) 4. Cornus mas (Húsos som) 5. Cornus sanguinea (Veresgyűrű som) 6. Cotinus coggygria (Cserszömörce) 7. Crataegus oxyacantha (Csere galagonya) 8. Crataegus monogyna (Egybibés galagonya) 9. Euonymus europaeus (Csíkos kecskerágó) 10. Euonymus verrucosus (Bibircses kecskerágó) 11. Forsythia suspensa (Aranyvessző) 12. Frangula alnus (Kutyabenge) 13. Ligustrum vulgare (Közönséges fagyal) 14. Ligustrum ovalifolium (Széleslevelű fagyal) 15. Lonicera xylosteum (Ükörke lonc, alapfaj!) 16. Lonicera tatarica (Tatárlonc) 17. Philadelphus coronarius (Közönséges jezsámen) 18. Prunus spinosa (Kökény) 19. Rhamnus catharticus (Varjútövis benge) 20. Rosa canina (Vadrózsa) 21. Staphylea pinnata (Mogyorós hólyagfa) 22. Syringa vulgaris (Kerti orgona) 23. Viburnum lantana (Ostorménfa) 24. Viburnum opulus (Kányabangita) Megjegyzés: A telepítésnél előnyben kell részesíteni a fentiekben felsorolt tájhonos, lombhullató fa- és cserjefajokat. A cserjék esetében az alapfajhoz hasonló habitusú és egyenértékű ökológiai igényű kertészeti fajták is telepíthetők. A listában nem szereplő fa- és cserjefajok, fajták alkalmazása külön egyeztetést igényel a Városüzemeltetési Osztállyal.

12 4. melléklet a /2012.(...) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelethez Növénytelepítési távolságok Telekhatár mellett növényzet az alábbi minimális ültetési távolság megtartásával telepíthető: - cserje: 1,0 m - fa termetű örökzöld: 2,0m - kiskoronás, kistermetű (max. 4-5 m magasra növő) fa: 2,0 m - közepes termetű (max.8-10 m magasra növő) fa: 4,0 m - nagytermetű fa: 7,0 m Növények egymástól történő minimális telepítési távolságai: - cserje, örökzöld: növekedési típustól függően ált. 0,4-2,0 m - kiskoronás fa: 3,0 m - közepes koronájú fa: 5,0 m - nagykoronás fa: 7,0 m

13 Függelék a /2012.(...) önkormányzati rendelethez Függelék a 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelethez Radó-féle fa- és növényérték számítás, a zöldfelületek értéknövekedésének számítása Faértékszámítás Az értékszámítás d. Radó Dezső értékszámításai szerint, valamint az Európai Unio Erdészeti és Fagazdálkodási Bizottságának 1984-ben elfogadott modellje alapján készült. A faértéket az oxigént termelő asszimiláló levélfelület tömege adja. A pótlási kötelezettség ennek a lombtömegnek a 3-5 éven belüli pótlását célozza. A pótlást követő 3. évben a pótlásként telepített fák összes lombtömege a kivágott fáénak 80%-át kell, hogy elérje. Adott fa forintban kifejezett értékét az A x B x C x D szorzat adja, ahol az egyes tényezők az alábbiak szerint értelmezendők: A = a fa városon belüli elhelyezkedése szerinti értékszorzó, amely: 1,0 ha a fa jelentős városképi környezetben, kíméleti használatú zöldterületen illetve zónában található, ritka fafaj 0,7 ha a fa magas laksűrűségű, környezetében ártalmakkal terhelt terület ( pl. lakótelep, ipari területzöldfelülete stb.) 0,5 ha a fa alacsony laksűrűségű, kertes beépítésű lakóterületen vagy külterületen található B = a fa ismert vagy becsült kora szerinti értékszorzó 10 éves fa szorzószáma: éves fa szorzószáma: éves fa szorzószáma: éves fa szorzószáma: éves fa szorzószáma: éves fa szorzószáma: éves fa szorzószáma: 700 idősebb, egyedi, védett fa szorzószáma: 1000 Amennyiben a fa kora pontosan ismert ( pl. adat áll rendelkezésre az ültetés időpontjára vonatkozóan),vagy pontosabban becsülhető, úgy a két határ évtizedszorzó átlagával kell számolni. C = a fa egészségi állapota, megjelenése szerinti szorzó 1,0 ha a fa gyökérzete, törzse, lombkoronája teljesen ép, egészséges 0,7 - ha a fa lombkoronája kissé csonkolt (kevesebb mint 30%) 0,4 ha a fa lombkoronája erősen csonkolt ( több mint 30 %) D = a fa értékfelvételi időpontjában kapható azonos, vagy hasonló karakterrel, habitussal rendelkező 4 éves szabványos faiskolai (faiskolai forgalmazásban 10/12 méretű) csemete földlabdás, áfával és a helyszínre szállítás díjával növelt ára forintban kifejezve.

14 Egyéb zöldfelületi értékmeghatározás, értéknövekedés: 5 évnél fiatalabb, vagy ismert korú cserje, rózsa, öntözött gyep értéke: az előállítás értéke az eltelt időszak fenntartási költségével megnövelve 5 évnél idősebb cserje, rózsa értéke: 25 éves ép és egészséges lombkoronájú elhelyezkedése szerinti fa lombkorona tömegének 30%-kal számolt értéke. 5 évnél idősebb öntözött gyep értéke: 25 éves ép és egészséges lombkoronájú elhelyezkedése szerinti fa lombkorona tömegének 10%-kal számolt értéke. Nem öntözött gyep értéke: az azévi előállítás értéke Évelő és egynyári virágágy: az előállítás értéke

15 1. -hoz Részletes indokolás A Rendelet egyes fogalmai kerülnek pontosításra, illetőleg egészültek ki hoz A Rendelet hatályáról rendelkezik. 3. -hoz A közhasznú zöldterületek használata alcímet pontosítja közhasznú zöldterületek használata elnevezésre. 4. -hoz A közhasznú zöldterületek használata alcímben szabályozza a közterületi fakivágáshoz kapcsolódó pótlás 346/2008. (XII. 30.) Kormány rendeletben nem rendezett szabályait, egyben a pótlások szakmai feltételeit, valamint a tárgyi vagy anyagi kompenzáció lehetőségét. Rendezi a közterületen ültetett fák tulajdonjogi helyzetét. 5. -hoz Az ingatlan előtti áteresz közterület-használati díj nélküli létesítéséről rendelkezik. 6. -hoz A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezésének szabályairól és díjmenteségeiről rendelkezik. 7. -hoz A hirdető-berendezések díjszámításának szabályairól rendelkezik. 8. -hoz A Rendelet 2., 3., és 4., mellékletének módosításáról, valamint 5. melléklettel történő kiegészüléséről rendelkezik. 9. -hoz A Rendelet függelékénekének módosításáról rendelkezik hoz Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

16 11. -hoz A hatályba léptető és a hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza a rendelettervezet.

17 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzat rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata I. A január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló évi CXXX. Törvény ( a továbbiakban: Jat.) 17. -a szerint: II. 17. (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről. önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [.] (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelettervezet (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők. 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása. E körben a Jat. szerint különösen a következő kategóriákat kell vizsgálni. a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet társadalmi hatása: A Tervezetnek társadalmi hatása nincs. A Tervezet gazdasági hatása: A Tervezetnek gazdasági hatásokat nem keletkeztet, tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos rendelethez képest plusz költségeket nem ír elő. A Tervezet költségvetési hatása: A Tervezetnek költségvetési hatásokat nem keletkeztet, tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos rendelethez képest plusz költségeket nem ír elő.

18 b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet újabb adminisztratív terhet nem keletkeztet, figyelemmel arra, hogy a Tervezet a gyakorlatnak megfelelően került előkészítésre, tehát a megfogalmazott szabályok szerinti ügyintézés nem változik. 2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A rendelet megalkotását a megváltozott jogszabályoknak történő megfeleltetetés, valamint egyes rendelkezések pontosítása teszi szükségessé. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényelnek. A pénzügyi feltételek körében megjelenő kiadási oldal fedezete biztosított, így az önkormányzat részéről többlet pénzügyi igény a Tervezet elfogadását követően nem merül fel.

19 Melléklet az előterjesztéshez Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 3/2010.(II.22.), a 12/2011.(IV.27.) és a 15/2012.(V.22.) önkormányzati rendeletekkel módosított 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben

20 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és a szabálysértésekről szóló évi LXIX. Tv. 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja a közterületek célszerű, gazdaságos, a környezeti, természeti és településképi értékeket oltalmazó használatának elősegítése érdekében. Általános rendelkezések A rendelet célja 1. (1) A rendelet célja Zirc város közterületeinek, és zöldterületeinek védelme városképi, kereskedelmi, idegenforgalmi, közegészségügyi, köztisztasági valamint közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével meghatározni a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályait és az esztétikus lakókörnyezet kialakítását. (2) E rendelet alkalmazásában: a) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló részét is; b) középület: azon épület, melyet az állam, vagy az önkormányzat jellemzően - választott testületei, közigazgatási feladatokat ellátó szervei, valamint az általuk fenntartott, közfeladatokat ellátó intézményei, - a bíróságok és az ügyészségek, - a rendvédelmi szervek útján közfeladat ellátására használ; c) zöldterület: az állandóan növényzettel fedett közterület (közpark, Kálvária, Arborétum). Olyan terület, amelyet a település belterületén közparkok, közkertek elhelyezése céljából alakítanak ki, és amely a Helyi Építési Szabályzatban ilyenként van jelölve; d) rendezvény: a külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint megtartott békés összejövetel, felvonulás és tüntetés; e) vásár, alkalmi árusítás: országos, vagy helyi jelleggel rendezett olyan adásvételi tehetőség, ahol az áruk kínálatát kirakodással mutatják be; f) mozgóbolt: önjáró vagy gépjárművel vontatott árusítóhely, amelyre vonatkozó működési engedély birtokosának székhelye vagy telephelye nem Zirc város közigazgatási területén található; g) mozgó árusítás: Zirc város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező kereskedő önjáró vagy gépjárművel vontatott árusítóhelye; h) vállalkozási, értékesítési tevékenység termék közterületen történő bemutatásával: az üzlet, vállalkozás a forgalmazott terméket nyitvatartási idő alatt az üzlet, vállalkozás székhelye, vagy telephelye közelében, közterületen állítja ki; i) alkalmi árusítás: Zircen székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozás árusítása, amelynek során az egyes árusítási alkalmak között árusítási szünet van; j) idényjellegű árusítás: Zircen telephellyel rendelkező vállalkozás legalább heti 5 napon keresztül történő, egybefüggően 60 naptári napot meghaladó árusítása.

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete Pécel Város Önkormányzatának 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete a település rendjéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2014. február 20. napjától hatályos állapot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY

A RENDELET HATÁLYA A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY Mórahalom város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/1994. (VI.3.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról * Mórahalom város Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Általános és értelmező rendelkezések

Általános és értelmező rendelkezések Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete a közterület használatának szabályairól és a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról Általános és

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. május 22 7. szám R E N D E L E T E K 20/2014 (V.23.) önk. rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (I.29.) rendelete. A közterületek használatáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (I.29.) rendelete. A közterületek használatáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (I.29.) rendelete A közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

*Általános rendelkezések

*Általános rendelkezések Vác Város Önkormányzat 22/1994. /VI.13./ rendelete a közterületek használatáról /Az időközi módosításokkal egyéges szerkezetben/ Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL Hatályos: 2013. augusztus 29-től Sávoly Község Önkormányzatának

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. /1/

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E A közterület rendjéről és használatáról /Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetést l eltér használatáról I.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetést l eltér használatáról I. 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) ö. rendelet módosította /2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2000. (09. 11.) sz. rendelete a közterület használatáról

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2000. (09. 11.) sz. rendelete a közterület használatáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2000. (09. 11.) sz. rendelete a közterület használatáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (VI.17.) rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (VI.17.) rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (VI.17.) rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól Rimóc Község Önkormányzata Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről (egységes szerkezetben a módosító 11/2004. (IV. 29.), 14/2004.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.) 2, A 45/2005. (X. 28.)

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2012.(XII.01.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2012.(XII.01.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2012.(XII.01.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestülete az épített

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete

Kövegy Község Önkormányzatának. 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete Kövegy Község Önkormányzatának 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÕL szóló 9/1991.(VIII.1)Ö.r. rendelet módosításáról, egységes szerkezetben a 9/1991.(VIII.1)Ö.r. rendelettel.

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről Budapest Főváros VI. kerület

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e a közterület-használatról és a közterület-használati díj megállapításáról /a módosításokkal egységes szerkezetben/

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben