ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 26-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 26-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésben részt vett: Sümegi Attila aljegyző, Városüzemeltetési Osztály, Építésügyi Osztály, Önkormányzati Iroda Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő- testület és bizottságainak vitájában többször megfogalmazódott a közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendeletünk felülvizsgálatának igénye. A rendelet-tervezet 2. mellékletében meghatározott díjtételek nem változtak a korábbi díjtételekhez képest. A közterület fogalmát a rendelet újraszabályozza. Ennek oka, hogy ezt a definíciót központi jogszabály, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 2. -a határozza meg. Az évi I. törvény (továbbiakban: Ktv.) a közút nem közlekedési célú igénybevételét szabályozza, ezért azt helyi rendelet nem szabályozhatja másként. Az évi I. tv. előírja, hogy a közút nem közlekedési célú igénybevételéért igénybevételi díjat kell fizetni. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 92. (10) b) pontja több más mellett - kimondja, hogy a közút kezelőjén a helyi közutak tekintetében a Ktv ának (1) bekezdésében a jegyzőt kell érteni. A hivatkozott jogszabályhely értelmében közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdésének ad.) pontja egyrészt egyértelműsíti, hogy az áteresz építéséhez külön építési engedély nem kell, másrészt, hogy az áteresz a helyi közút műtárgya. Ebből következik, hogy a helyi közút eltérő célú igénybevételének számító átereszépítés engedélyezésére, az ezzel kapcsolatos egyéb feltételek meghatározására nem a képviselőtestület, hanem a jegyző jogosult. Az igénybevétel esetén fizetendő hozzájárulás mértékének meghatározása ugyanakkor az önkormányzat hatásköre. Tekintettel az átereszépítés közérdekű jellegére és az ezzel összhangban lévő következetes jogalkalmazási gyakorlatra, javaslom az átereszépítés díjmentességét rendeletünkben rögzíteni. A hirdető-berendezések elhelyezésére vonatkozó szabályozást a közterület mellett célszerű kiterjeszteni a város teljes közigazgatási területére, hiszen az elhelyezéssel kapcsolatos problémák, panaszok jelentős része a hirdető-berendezések településképet rontó hatásával van összefüggésben. Mivel azonban egy hirdető-berendezés látványa természetszerűleg nem köthető az Étv. meghatározása szerinti közterülethez, ennek szabályozását legalábbis a helyi építési szabályzat megfelelő módosításáig- külön rendeletben, jelen esetben a hirdetőberendezések elhelyezését szabályozó meglévő rendeletünk megfelelő módosításával látom indokoltnak. A közterület-használati rendeletünkben a hirdető-berendezések közterületen történő elhelyezéséhez kapcsolódó díjfizetés kötelezettsége, az ez alóli kivétel megfogalmazása és a természetesen maga a díj maradna csupán. A közterületi fakivágásra vonatkozóan csak azon szabályok megfogalmazása szükséges, melyek a központi jogszabályban, a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Kormányrendeletben nem kerültek szabályozásra. Ezen jogszabály az engedélyezésre vonatkozó keretszabályokat és általános szakmai feltételeket határozza meg, ezért a település egyedi zöldfelületi adottságaira vonatkozóan nem biztosít kellő részletességű szabályozást. A

3 városi zöldfelületek megóvása, a közterületi fák védelme érdekében javasolható, hogy a város területére egyedi szabályozás készüljön. A kormányrendelet nem szabályozza a pótlás körülményeit és különösen a kompenzációs intézkedés mibenlétét, ezért a jogviták elkerülése érdekében indokolt a szabályozás finomítása. A kivágott fák pótlása komoly anyagi áldozatot kíván az ügyféltől, ezért fontos következetes szabályok felállítása. Megállapítottam, hogy számos önkormányzat ezt az ügykört önálló rendeletben szabályozza, ezért érdemes a meglévő szabályozások felülvizsgálata, kiegészítése. Szabályozni kell a pótlások szakmai feltételeit (pl. mikor?, hogyan?, hol?), valamint a tárgyi vagy anyagi kompenzáció lehetőségét. A közterületi fák kivágásával, pótlásával kapcsolatos új szabályozást a közhasznú zöldfelületek használata alcím alatt javaslom beépíteni. A fentiek egyben a rendelettervezet általános indokolását is jelentik. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a rendelet-tervezet elfogadására. Zirc, november 15. dr. Árpásy Tamás jegyző

4 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2012.(.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16 (1) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 54. (4) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló évi CLXXXIX. törvény 51. (4) bekezdésében, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény 2/A. - ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvényben (továbbiakban: Étv.) leírt közterületi értelmezés; (2) A Rendelet 1. (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) zöldfelület: állandóan növényzettel fedett közterület; (3) A Rendelet 1. -a a következő o)-v) ponttal egészül ki: o) fás szárú növény: lombhullató és örökzöld fák, bokorfák együttes megnevezése; p) fakivágás: minden olyan fás szárú növény kivágása, melynek törzskörmérete a 6 cm-t meghaladja, illetve a fapótlási kötelezettségként elültetett fák kivágása törzskörmérettől függetlenül; nem tartozik ide az ifjító metszés, csonkolás; r) fakivágási kérelem: fás szárú növények kivágására vonatkozó a 346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti kérelem; s) inváziós fajú fás szárú növény: az e rendelet 3. mellékletében felsorolt fajok, t) közegészségügyi okból nem telepíthető fás szárú növény: az e rendelet 3. mellékletében felsorolt, elsősorban allergén hatású fafaj. u) törzskörméret: a földfelszíntől számított 1 m magasságban mérendő törzskerület és v) össztörzskörméret: az egyedek törzskörméretének összege

5 2. A Rendelet 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Jelen rendelet hatálya kiterjed Zirc Város közterületeire. 3. A Rendelet A közhasznú zöldterületek használata alcímének elnevezése A közhasznú zöldfelületek használata elnevezésre módosul. 4. A Rendelet a következő 9/A.-9/C. - al egészül ki: 9/A. (1) Közterületen fát kivágni csak fakivágási kérelem alapján kiadott fakivágási engedély birtokában szabad. A fakivágási kérelmet a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályához kell benyújtani. (2) Közterületen fakivágást az engedélyes, vagy az Önkormányzat által megbízott, szakértelemmel rendelkező személy, vagy szervezet végezheti. (3) Fakivágás a sürgősen elhárítandó veszélyhelyzetek, a fa kiszáradásának kivételével csak a vegetációs időn kívüli nyugalmi időszakban történhet. 9/B. (1) A pótlás lehetőségének hiányában, engedély nélküli fakivágás, vagy egyéb zöldfelületi rongálás kárértékének, növénymegváltási díjának megállapításához az ún. Radó-féle zöldfelületi számítási módszert kell alkalmazni. A módszer leírását a Rendelet függeléke tartalmazza. (2) A befizetett növénymegváltási díj az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának elkülönített része, melyet a közhasznú zöldfelületek gondozására, fenntartására, fejlesztésére kell fordítani. (3) Közhasználatú zöldterületen végzett növénytelepítéseknél az alábbi szempontokat kel figyelembe venni: a) Faültetéskor gázvezeték nyomvonalától legalább 2 méterre, a többi közművezeték nyomvonalától minimum 1 méterre történhet a telepítés. b) Elektromos légvezeték alá csak kistermetű, kiskoronás fa telepíthető. c) Útkereszteződésben bármilyen növénytelepítés a meghatározott rálátási háromszög területén a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint történhet. d) Növénytelepítés a jelen rendelet 5. számú mellékletben foglalt telepítési távolságok betartásával történhet. (4) A telepítés szempontjából előnyben részesített (javasolt) fajokat a 4. melléklet tartalmazza. 9/C. Bármely közhasználatú zöldfelületre kiültetett növény a terület tulajdonosának tulajdonába kerül, függetlenül attól, hogy ki, mikor és milyen célból ültette, hogyan gondozta. 5. A Rendelet a helyébe a következő rendelkezés lép: 11. Az ingatlan előtti közterületen található csapadékvíz-elvezető árkon az ingatlan megközelítésére a kapubejáróhoz úttal kapcsolódó áteresz a jegyző, mint közútkezelő engedélyével közterület- használati (igénybevételi) díj nélkül létesíthető.

6 6. (1) A Rendelet 12. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 12. (1) Hirdető-berendezés közterületen közterület-használati engedély birtokában helyezhető el. (2) Önkormányzat, önkormányzati, állami, vagy egyházi fenntartású helyi székhellyel, illetve telephellyel rendelkező intézmény által kihelyezett, az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó tartalmú megállító tábla, vagy hirdető berendezés, valamint a választási kampány idejére, választási kampány célú önálló hirdető berendezés közterületi kihelyezése díjmentes. (3) A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezésének egyéb szabályait külön önkormányzati rendelet tartalmazza. 7. A Rendelet 21. (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A hirdető-berendezések díjköteles felületének kell tekinteni a tényleges hirdetőfelületen túl annak a talaj síkjáig meghosszabbított síkja felületét is. Amennyiben önkormányzati hirdető-berendezésen több hirdetményt helyeznek el, a közterület-használati díj a hirdetmények tényleges felületének arányában oszlik meg. A díjkötelezettség megállapításánál minden töredék négyzetmétert teljes négyzetméternek kell számítani. 8. (1) A Rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. mellékletének helyébe jelen rendelet 2.melléklete lép. (3) A Rendelet 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet kiegészül a jelen rendelet 4. melléklet képező 5. melléklettel. 9. A Rendelet függeléke helyébe a jelen rendelet függeléke lép. 10. Hatályát veszti a Rendelet a) 10. -t megelőző Közterületi fakivágás alcíme, b) 10. -a, c) 14. -a és d) 15. -a. 11. (1) Jelen rendelet január hó 1. napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Zirc, Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző

7 1. melléklet a /2012.(...) önkormányzati rendelethez

8 2. melléklet a 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelethez A közterület használat tárgya 1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám), cégtábla, címtábla, cégér 2. Árusító és egyéb fülke (élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány, stb. árusítását szolgáló pavilon, bódé) Közterület-használati díjtételek (áfa nélkül!) I. kategória területén II. kategória területén 500,- Ft/m 2 /hó 250,- Ft/ m 2 /hó 1000,- Ft/ m 2 /hó 500,- Ft/ m 2 /hó 3. 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű jármű várakozása Ft/hó a 7. (5) bekezdés szerint 3. Egyes létesítményekhez szükséges gépjármű várakozóhely, ,-Ft/várakozóhely/év ,- Ft/várakozóhely/év üzleti szállítás-rakodáshoz szükséges várakozóhely, taxi állomáshelye 4. Állandó tartalmú hirdető berendezés elhelyezése a 12. (2) 1.200,- Ft/ m 2 /hó 600,- Ft/ m 2 /hó bek.- ben leírt korlátozással 5. Változó tartalmú hirdető berendezés elhelyezése a 12. (2) 2.400,- Ft/ m 2 /hó 1.200,- Ft/ m 2 /hó bek.- ben leírt korlátozással 6. Megállító tábla elhelyezése a 12. (2 )bek.- ben leírt 1.200,-Ft/m2/hó 600,-Ft/m2/hó korlátozással 7. Építési munkával kapcsolatos építőanyagok, építéshez 50,- Ft/ m 2 /nap 20,- Ft/ m 2 /nap szükséges szerkezetek, konténerben tárolt bontási és építési törmelék elhelyezéséhez az 5. b) és c) pontjában leírt korlátozással 8. Idényjellegű árusítás, valamint vállalkozási, értékesítési 250,- Ft/ m 2 /nap 100,- Ft/ m 2 /nap tevékenység termék közterületen történő bemutatásával 9. Alkalmi árusítás 5 m2- ig:600,- Ft/ m 2 /nap 5-20m2-ig:150,-Ft/m2/nap 20 m2 fölött: 50,-Ft/m2/nap 300,- Ft/ m 2 /nap 5-20m2-ig:150,-Ft/m2/nap 20 m2 fölött: 50,-Ft/m2/nap 10. Javító-szolgáltató tevékenység 300,- Ft/ m 2 /hó 150,- Ft/ m 2 /hó 11. Vendéglátóipari előkert 30,- Ft/ m 2 /nap 15,- Ft/ m 2 /nap 12. Üzlet működésével összefüggésben göngyölegek elhelyezése, 200,- Ft/ m 2 nap 100,- Ft/ m 2 /nap 13. Mutatványos tevékenység 300,- Ft/ m 2 /nap 150,- Ft/ m 2 /nap 14. Sport- és kulturális tevékenység díjmentes díjmentes napon túli tüzelőanyag tárolás - 150,- Ft/ m 2 /nap 16.. Egyéb A díj mértékét a fentiek figyelembe vételével esetenként kell megállapítani, napi díjtétellel is. 17. Cirkusz ,- Ft/alkalom (maximum 3 nap) 18. Menet rendszerinti helyközi autóbuszok napközbeni várakozása a személyszállítási logisztikai központ területén 19. Nem menetrend szerinti autóbuszok napközbeni várakozása a személyszállítási logisztikai központ területén 20.. Autóbuszok éjszakai várakozása a személyszállítási logisztikai központ területén 1.000,- Ft/hónap/jármű 400.,-Ft./óra, Ötödik órától 100,-Ft./óra 5.000,- Ft./hónap/jármű 21. Helyijárati autóbusz tárolása az üzemeltetővel egyeztetett díjmentes helyen 22. A személyszállítási logisztikai központot üzemeltető Üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint autóbuszainak tárolása a személyszállítási logisztikai központ területén 23.. Mozgó árusítás 200,- Ft/m 2 /nap 24. Mozgóbolt 500,- Ft/m 2 /nap 25. Az előírttól eltérő méretű vagy darabszámú áteresz létesítése díjmentes 26. Önkormányzat, önkormányzati, állami, vagy egyházi fenntartású helyi székhellyel, illetve telephellyel rendelkező intézmény által kihelyezett, az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó tartalmú megállító tábla, vagy hirdető berendezés, valamint a választási kampány idejére, választási kampány célú önálló hirdető berendezés közterületi kihelyezése 27. 3,5 t. össztömeget meghaladó járművek a tárolásra kijelölt ingatlanokon díjmentes 400,-Ft./nap, vagy 5.000,-Ft/hó

9 2. melléklet a /2012.(...) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelethez Inváziós fajú fás szárú növények Magyar név fehér akác* amerikai kőris* mirigyes bálványfa* cserjés gyalogakác kései meggy zöld juhar Tudományos név Robinia pseudoacacia Fraxinus pennsylvanica Ailanthus altissima Amorpha fruticosa Padus serotina Acer negundo * Kivéve a kertészeti változatok. Közegészségügyi okból nem telepíthető fás szárú növények Magyar név Közönséges nyír, sorfának nem telepíthető Közönséges mogyoró (cserje) Törökmogyoró (fa) nyárfajok, kivéve a porzós egyedek Fehér fűz, Szomorúfűz Csavartfűz bokorfűzek (cserjék) Tudományos név Betula pendula Corylus avellana Corylus colurna Populus Salix alba, Salix alba Tristis Salix babylonica Tortuosa Salix caprea, S.cinerea, S.rosmarinifolia stb.

10 3. melléklet a /2012.(...) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelethez Közterületi telepítésnél előnyben részesítendő (javasolt) fás szárú növények Zirc város közterületein telepítésre javasolt fafajok és fajták: 1. Alnus glutinosa (Enyves éger) 2. Amygdalus communis (Közönséges mandula) 3. Acer campestre (Mezei juhar) 4. Acer platanoides (Korai juhar, alapfaj!) 5. Acer platanoides Globosum (Korai juhar, gömb koronájú kertészeti változat) 6. Acer pseudoplatanus (Hegyi juhar, alapfaj!) 7. Acer tataricum (Tatár juhar) 8. Betula pendula (Közönséges nyír) 9. Carpinus betulus (Közönséges gyertyán) 10. Fagus sylvatica (Közönséges bükk) 11. Fraxinus excelsior (Magas kőris) 12. Fraxinus angustifolia ssp. pannonica (Magyar kőris) 13. Fraxinus ornus (Virágos kőris, alapfaj!) 14. Fraxinus ornus Mecsek (Virágos kőris, gömb koronájú kertészeti változat) 15. Juniperus communis (Közönséges boróka) 16. Malus sylvestris (Vadalma) 17. Morus alba (Fehér eperfa) 18. Padus avium (Madárcseresznye) 19. Prunus padus (Májusfa) 20. Populus alba (Fehér nyár, porzós, alapfaj!) 21. Populus nigra (Fekete nyár, porzós, alapfaj!) 22. Populus nigra Piramidalis (Jegenye nyár, porzós, oszlopos koronájú kertészeti változat) 23. Populus tremula (Rezgő nyár, porzós, alapfaj!) 24. Pyrus pyraster (Vadkörte) 25. Quercus cerris (Csertölgy) 26. Quercus petraea (Kocsánytalan tölgy) 27. Quercus pubescens (Molyhos tölgy) 28. Quercus robur (Kocsányos tölgy) 29. Quercus robur Fastigiata (Kocsányos tölgy, oszlopos koronájú kertészeti változat) 30. Sorbus aria (Lisztes berkenye) 31. Sorbus aucuparia (Madár berkenye) 32. Sorbus domestica (Házi berkenye) 33. Sorbus torminalis (Barkóca berkenye) 34. Taxus baccata (Tiszafa) 35. Tilia cordata (Kislevelű hárs) 36. Tilia platyphyllos (Nagylevelű hárs, alapfaj!) 37. Tilia platyphyllos Favorit, Rathaus (Nagylevelű hárs, kertészeti változatai) 38. Tilia tomentosa (Ezüsthárs, alapfaj!) 39. Tilia tomentosa Szeleste, Tekeres stb. (Ezüsthárs, kertészeti változatai) 40. Ulmus laevis (Vénicszil)

11 Zirc város közterületein telepítésre javasolt cserjefajok: 1. Amydalus nana (Törpemandula) 2. Berberis vulgaris (Sóskaborbolya) 3. Colutea arborescens (Pukkanó dudafürt) 4. Cornus mas (Húsos som) 5. Cornus sanguinea (Veresgyűrű som) 6. Cotinus coggygria (Cserszömörce) 7. Crataegus oxyacantha (Csere galagonya) 8. Crataegus monogyna (Egybibés galagonya) 9. Euonymus europaeus (Csíkos kecskerágó) 10. Euonymus verrucosus (Bibircses kecskerágó) 11. Forsythia suspensa (Aranyvessző) 12. Frangula alnus (Kutyabenge) 13. Ligustrum vulgare (Közönséges fagyal) 14. Ligustrum ovalifolium (Széleslevelű fagyal) 15. Lonicera xylosteum (Ükörke lonc, alapfaj!) 16. Lonicera tatarica (Tatárlonc) 17. Philadelphus coronarius (Közönséges jezsámen) 18. Prunus spinosa (Kökény) 19. Rhamnus catharticus (Varjútövis benge) 20. Rosa canina (Vadrózsa) 21. Staphylea pinnata (Mogyorós hólyagfa) 22. Syringa vulgaris (Kerti orgona) 23. Viburnum lantana (Ostorménfa) 24. Viburnum opulus (Kányabangita) Megjegyzés: A telepítésnél előnyben kell részesíteni a fentiekben felsorolt tájhonos, lombhullató fa- és cserjefajokat. A cserjék esetében az alapfajhoz hasonló habitusú és egyenértékű ökológiai igényű kertészeti fajták is telepíthetők. A listában nem szereplő fa- és cserjefajok, fajták alkalmazása külön egyeztetést igényel a Városüzemeltetési Osztállyal.

12 4. melléklet a /2012.(...) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelethez Növénytelepítési távolságok Telekhatár mellett növényzet az alábbi minimális ültetési távolság megtartásával telepíthető: - cserje: 1,0 m - fa termetű örökzöld: 2,0m - kiskoronás, kistermetű (max. 4-5 m magasra növő) fa: 2,0 m - közepes termetű (max.8-10 m magasra növő) fa: 4,0 m - nagytermetű fa: 7,0 m Növények egymástól történő minimális telepítési távolságai: - cserje, örökzöld: növekedési típustól függően ált. 0,4-2,0 m - kiskoronás fa: 3,0 m - közepes koronájú fa: 5,0 m - nagykoronás fa: 7,0 m

13 Függelék a /2012.(...) önkormányzati rendelethez Függelék a 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelethez Radó-féle fa- és növényérték számítás, a zöldfelületek értéknövekedésének számítása Faértékszámítás Az értékszámítás d. Radó Dezső értékszámításai szerint, valamint az Európai Unio Erdészeti és Fagazdálkodási Bizottságának 1984-ben elfogadott modellje alapján készült. A faértéket az oxigént termelő asszimiláló levélfelület tömege adja. A pótlási kötelezettség ennek a lombtömegnek a 3-5 éven belüli pótlását célozza. A pótlást követő 3. évben a pótlásként telepített fák összes lombtömege a kivágott fáénak 80%-át kell, hogy elérje. Adott fa forintban kifejezett értékét az A x B x C x D szorzat adja, ahol az egyes tényezők az alábbiak szerint értelmezendők: A = a fa városon belüli elhelyezkedése szerinti értékszorzó, amely: 1,0 ha a fa jelentős városképi környezetben, kíméleti használatú zöldterületen illetve zónában található, ritka fafaj 0,7 ha a fa magas laksűrűségű, környezetében ártalmakkal terhelt terület ( pl. lakótelep, ipari területzöldfelülete stb.) 0,5 ha a fa alacsony laksűrűségű, kertes beépítésű lakóterületen vagy külterületen található B = a fa ismert vagy becsült kora szerinti értékszorzó 10 éves fa szorzószáma: éves fa szorzószáma: éves fa szorzószáma: éves fa szorzószáma: éves fa szorzószáma: éves fa szorzószáma: éves fa szorzószáma: 700 idősebb, egyedi, védett fa szorzószáma: 1000 Amennyiben a fa kora pontosan ismert ( pl. adat áll rendelkezésre az ültetés időpontjára vonatkozóan),vagy pontosabban becsülhető, úgy a két határ évtizedszorzó átlagával kell számolni. C = a fa egészségi állapota, megjelenése szerinti szorzó 1,0 ha a fa gyökérzete, törzse, lombkoronája teljesen ép, egészséges 0,7 - ha a fa lombkoronája kissé csonkolt (kevesebb mint 30%) 0,4 ha a fa lombkoronája erősen csonkolt ( több mint 30 %) D = a fa értékfelvételi időpontjában kapható azonos, vagy hasonló karakterrel, habitussal rendelkező 4 éves szabványos faiskolai (faiskolai forgalmazásban 10/12 méretű) csemete földlabdás, áfával és a helyszínre szállítás díjával növelt ára forintban kifejezve.

14 Egyéb zöldfelületi értékmeghatározás, értéknövekedés: 5 évnél fiatalabb, vagy ismert korú cserje, rózsa, öntözött gyep értéke: az előállítás értéke az eltelt időszak fenntartási költségével megnövelve 5 évnél idősebb cserje, rózsa értéke: 25 éves ép és egészséges lombkoronájú elhelyezkedése szerinti fa lombkorona tömegének 30%-kal számolt értéke. 5 évnél idősebb öntözött gyep értéke: 25 éves ép és egészséges lombkoronájú elhelyezkedése szerinti fa lombkorona tömegének 10%-kal számolt értéke. Nem öntözött gyep értéke: az azévi előállítás értéke Évelő és egynyári virágágy: az előállítás értéke

15 1. -hoz Részletes indokolás A Rendelet egyes fogalmai kerülnek pontosításra, illetőleg egészültek ki hoz A Rendelet hatályáról rendelkezik. 3. -hoz A közhasznú zöldterületek használata alcímet pontosítja közhasznú zöldterületek használata elnevezésre. 4. -hoz A közhasznú zöldterületek használata alcímben szabályozza a közterületi fakivágáshoz kapcsolódó pótlás 346/2008. (XII. 30.) Kormány rendeletben nem rendezett szabályait, egyben a pótlások szakmai feltételeit, valamint a tárgyi vagy anyagi kompenzáció lehetőségét. Rendezi a közterületen ültetett fák tulajdonjogi helyzetét. 5. -hoz Az ingatlan előtti áteresz közterület-használati díj nélküli létesítéséről rendelkezik. 6. -hoz A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezésének szabályairól és díjmenteségeiről rendelkezik. 7. -hoz A hirdető-berendezések díjszámításának szabályairól rendelkezik. 8. -hoz A Rendelet 2., 3., és 4., mellékletének módosításáról, valamint 5. melléklettel történő kiegészüléséről rendelkezik. 9. -hoz A Rendelet függelékénekének módosításáról rendelkezik hoz Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

16 11. -hoz A hatályba léptető és a hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza a rendelettervezet.

17 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzat rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata I. A január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló évi CXXX. Törvény ( a továbbiakban: Jat.) 17. -a szerint: II. 17. (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről. önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [.] (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelettervezet (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők. 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása. E körben a Jat. szerint különösen a következő kategóriákat kell vizsgálni. a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet társadalmi hatása: A Tervezetnek társadalmi hatása nincs. A Tervezet gazdasági hatása: A Tervezetnek gazdasági hatásokat nem keletkeztet, tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos rendelethez képest plusz költségeket nem ír elő. A Tervezet költségvetési hatása: A Tervezetnek költségvetési hatásokat nem keletkeztet, tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos rendelethez képest plusz költségeket nem ír elő.

18 b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet újabb adminisztratív terhet nem keletkeztet, figyelemmel arra, hogy a Tervezet a gyakorlatnak megfelelően került előkészítésre, tehát a megfogalmazott szabályok szerinti ügyintézés nem változik. 2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A rendelet megalkotását a megváltozott jogszabályoknak történő megfeleltetetés, valamint egyes rendelkezések pontosítása teszi szükségessé. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényelnek. A pénzügyi feltételek körében megjelenő kiadási oldal fedezete biztosított, így az önkormányzat részéről többlet pénzügyi igény a Tervezet elfogadását követően nem merül fel.

19 Melléklet az előterjesztéshez Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 3/2010.(II.22.), a 12/2011.(IV.27.) és a 15/2012.(V.22.) önkormányzati rendeletekkel módosított 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben

20 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és a szabálysértésekről szóló évi LXIX. Tv. 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja a közterületek célszerű, gazdaságos, a környezeti, természeti és településképi értékeket oltalmazó használatának elősegítése érdekében. Általános rendelkezések A rendelet célja 1. (1) A rendelet célja Zirc város közterületeinek, és zöldterületeinek védelme városképi, kereskedelmi, idegenforgalmi, közegészségügyi, köztisztasági valamint közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével meghatározni a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályait és az esztétikus lakókörnyezet kialakítását. (2) E rendelet alkalmazásában: a) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló részét is; b) középület: azon épület, melyet az állam, vagy az önkormányzat jellemzően - választott testületei, közigazgatási feladatokat ellátó szervei, valamint az általuk fenntartott, közfeladatokat ellátó intézményei, - a bíróságok és az ügyészségek, - a rendvédelmi szervek útján közfeladat ellátására használ; c) zöldterület: az állandóan növényzettel fedett közterület (közpark, Kálvária, Arborétum). Olyan terület, amelyet a település belterületén közparkok, közkertek elhelyezése céljából alakítanak ki, és amely a Helyi Építési Szabályzatban ilyenként van jelölve; d) rendezvény: a külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint megtartott békés összejövetel, felvonulás és tüntetés; e) vásár, alkalmi árusítás: országos, vagy helyi jelleggel rendezett olyan adásvételi tehetőség, ahol az áruk kínálatát kirakodással mutatják be; f) mozgóbolt: önjáró vagy gépjárművel vontatott árusítóhely, amelyre vonatkozó működési engedély birtokosának székhelye vagy telephelye nem Zirc város közigazgatási területén található; g) mozgó árusítás: Zirc város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező kereskedő önjáró vagy gépjárművel vontatott árusítóhelye; h) vállalkozási, értékesítési tevékenység termék közterületen történő bemutatásával: az üzlet, vállalkozás a forgalmazott terméket nyitvatartási idő alatt az üzlet, vállalkozás székhelye, vagy telephelye közelében, közterületen állítja ki; i) alkalmi árusítás: Zircen székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozás árusítása, amelynek során az egyes árusítási alkalmak között árusítási szünet van; j) idényjellegű árusítás: Zircen telephellyel rendelkező vállalkozás legalább heti 5 napon keresztül történő, egybefüggően 60 naptári napot meghaladó árusítása.

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásának előkészítése Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 15/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 1. függeléke 1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 5. (20) Veszélyességi zónák övezetére vonatkozó hatályos jogszabály: a veszélyes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 10-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 10-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 49/2009. (XII.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó:

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz.

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz. Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz. rendelete A hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről /Egységes

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501 A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 911 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 911 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 911 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterület használatáról szóló 10/2012.

Részletesebben

1. A rendelet célja. Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testülete 7./2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete A közterületek használatról

1. A rendelet célja. Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testülete 7./2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete A közterületek használatról Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testülete 7./2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete A közterületek használatról Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2005.(IX.21.) egységes szerkezetbe foglalt rendelet a közterületek használatáról szóló 8/2000.(III.30.) sz. rendeletének módosításáról A helyi

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005. (XII.14.) önkormányzati rendelete 1 A közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról. 1 Módosította a 7/2008

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról -

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - A Képviselő-testület: GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - Az 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdése

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 1/2010. (I.29.) rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

10/2007. (XII.20.) rendelete

10/2007. (XII.20.) rendelete NAGYTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2007. (XII.20.) rendelete a közterület használatról Nagytevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete (Továbbiakban: Képviselőtestület) az épített

Részletesebben

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Önkormányzat Képviselő-testülete a közrend, közbiztonság, a környezet védelme érdekében

Részletesebben

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról (a 61/2008. (XII.29.) Önk., a 32/2009.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Sorszám: III/6 Döntéshozatal módja: Minősített többség

Részletesebben

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben)

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / 2003. (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 2007. február 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 2007. február 12-i ülésére ELŐTERJESZTÉS ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 2007. február 12-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló többször módosított 8/2001. (III.27.) ÖK. rendelet módosítása Előadó: Dr.

Részletesebben

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete a közterület-használatáról Bakonypölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

1. (1) A HÉSZ 11. (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés kerül

1. (1) A HÉSZ 11. (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés kerül Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete Heves város építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 7/2006. (II. 24.) rendeletének módosítására

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület helyi szabályozásáról szóló 23/2007.(VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Tata Város Önkormányzat

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról Csengőd Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és

Részletesebben

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 15/2008. (IX. 11.) rendelete a közterület eltérő használatának rendjéről

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 8/1995. (VI. 27.) sz. rendelete a KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL /a 14/1995. (XI. 1.),valamint a 6/1998. (V. 29.) sz. rendeletmódosításokkal egységes szerkezetben/ Pilisszentkereszt

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16 /2012.(VI.29.) Önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és közterület használati díjakról Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől

Tata Város Polgármesterétől Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I/ 10- /2015. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 25/2007.(XII.17.) számú rendelete. a közterület használat szabályairól

Bekecs Községi Önkormányzat. 25/2007.(XII.17.) számú rendelete. a közterület használat szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat 25/2007.(XII.17.) számú rendelete a közterület használat szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e a község közterületeinek használatáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület az épített

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2004. (III. 30.) rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület használat díjáról* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(..) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(..) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2011.(..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 17/2008./V.26./sz.rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 17/2008./V.26./sz.rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 17/2008./V.26./sz.rendelete A közterület használatának engedélyezéséről és használatbavételi díjairól Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32)

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32) Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-98/2016. A rendelet megalkotása minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

Hajóállomás Veránka 0168, 0155/5, 0155/8

Hajóállomás Veránka 0168, 0155/5, 0155/8 lelőhely azonosító szám név HRSZ 1. függelék /2016.( ) önkormányzati rendelethez 0149/7, 0149/6, 0149/8, 0155/2, 0148/3, 0148/4, 0146, 0145, 0149/2, 0148/2, 0155/8 27454 1 Hajóállomás 27455 2 Veránka 0168,

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. június 25-i ülésére

Részletesebben

1. Műemléki védettség alatt álló épületek. Bécsi utca 23. hrsz.: 4090 Ferencesek egykori kertjének kapuja, barokk,1750 körül

1. Műemléki védettség alatt álló épületek. Bécsi utca 23. hrsz.: 4090 Ferencesek egykori kertjének kapuja, barokk,1750 körül 2. melléklet a.../2011. (...) önkormányzati rendelethez Műemléki védettség alatt álló épületek, Helyi védelemmel rendelkező, helyi védelem alá vont épületek 1. Műemléki védettség alatt álló épületek Bécsi

Részletesebben

26/2003. (06.23.) Kgy. sz. rendelet 1. a hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről

26/2003. (06.23.) Kgy. sz. rendelet 1. a hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről 26/2003. (06.23.) Kgy. sz. rendelet 1 a hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 25-i ülésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-049 : (53) 360-049 Előterjesztés előkészítésében közreműködött: Hatósági és Építésügyi Osztály Településfejlesztési Osztály Az

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 1 144/00. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A..(2) bekezdésében és a helyi

Részletesebben

Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról

Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: JÚLIUS 1.

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: JÚLIUS 1. HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2008. JÚLIUS 1. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 19/2008.(VII.01.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK RENDJÉRÕL ÉS HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 17/2000.(IX.8.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

A törvény hatálya. A fás szárú növények telepítése

A törvény hatálya. A fás szárú növények telepítése TERVEZET 2011. évi... törvény a fás szárú növények védelméről Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a fás szárú növények mennyisége és minősége a alapvetően meghatározza települések környezeti állapotát

Részletesebben

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATANÁK KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA. Pályázati felhívás március

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATANÁK KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA. Pályázati felhívás március VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATANÁK KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA Pályázati felhívás Környezetvédelmi és természetvédelmi közcélú feladatok végrehajtására 2009. március Veresegyház Város Önkormányzatának Környezetvédelmi

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 13-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Az állattartás szabályozásáról szóló 13/1999.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül

Részletesebben

15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól.

15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól. 15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44./A (2) bekezdésében

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselö-testületének 15/2013.(V.28.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Község Önkormányzata Képviselö-testületének 15/2013.(V.28.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról . Ukút Község Önkormányzata Képviselö-testületének 15/2013.(V.28.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Lókút Község Önkormányzata Képvisel6-testülete az épitett környezet alakitásárol

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról I. Fejezet 1. A rendelet hatálya: Gáborján Község közigazgatási területén a közterületet

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések TENGELIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004(V.29.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról a módosításáról szóló 18/2004.(XII.22.), 22/2006.(XII.13.), 12/2009. (VIII.19.)

Részletesebben

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2016. (XI.10.) önkormányzati rendelete. a fás szárú növények védelméről

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2016. (XI.10.) önkormányzati rendelete. a fás szárú növények védelméről Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (XI.10.) önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről Dömsöd Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök.

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 9 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. rendelete a helyi környezet védelméről a 29/2002. (IX. 30.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

T E R V E Z E T C S A N Á D P A L O T A VÁROS /. (.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról szóló 27/2005. (IX. 28.) ÖR.

T E R V E Z E T C S A N Á D P A L O T A VÁROS /. (.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról szóló 27/2005. (IX. 28.) ÖR. T E R V E Z E T C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 27/2005. (IX. 28.) ÖR. módosításáról Záradék: Megalkotás

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gelse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete a közterület igénybevételének, használatának, és a közterületi fák, cserjék telepítési szabályairól Kisújszállás

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 19-ei ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 19-ei ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-ei ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013. (VII. 29. ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános szabályok

A rendelet hatálya. Általános szabályok Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Kaskantyú Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e. a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben)

SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e. a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben) SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról.

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. 30/2002. (XII.11.) Ök. sz. rendelet a közterületek használatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Jegyző: - Tisztelt Képviselő-testület!

Jegyző: - Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés képviselő-testületi ülésre Nagykovácsi, 2011. január 26. Előterjesztő:. Előadó: Dr. Zakály Erzsébet igazgatási előadó. Melléklet: Rendelet tervezet Véleményezi: PB E- 5 Polgármester:.. Jegyző:

Részletesebben

Gksz Ipari terület Általános Gip-1 Településgazdálkodási Gip-2 K ü l ö n l e g e s t e r ü l e t Sportterület Ksp-1. Ksp-2 Temető

Gksz Ipari terület Általános Gip-1 Településgazdálkodási Gip-2 K ü l ö n l e g e s t e r ü l e t Sportterület Ksp-1. Ksp-2 Temető BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI övezet alövezet Falusias lakóterület Nagytelkes beépítés Lf-1 Lf-1* Kistelkes beépítés Lf-2 Külső övezet Lf-3 Többlakásos beépítés Lf-4 Kervárosias lakóterület

Részletesebben

3. HÉSZ függelékei 1. számú: Övezeti összesítő 2. számú: Lakóövezetek beépítési mintalapjai 3. számú: Helyi védettségű épületek 4.

3. HÉSZ függelékei 1. számú: Övezeti összesítő 2. számú: Lakóövezetek beépítési mintalapjai 3. számú: Helyi védettségű épületek 4. 3. HÉSZ függelékei 1. számú: Övezeti összesítő 2. számú: Lakóövezetek beépítési mintalapjai 3. számú: Helyi védettségű épületek 4. számú Homlokzatszámítási minták 5. számú Őshonos növények 6. számú Régészeti

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 13/2010. (V.05.) önkormányzati r e n d e l e t e. a fás szárú növények védelméről

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 13/2010. (V.05.) önkormányzati r e n d e l e t e. a fás szárú növények védelméről Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2010. (V.05.) önkormányzati r e n d e l e t e a fás szárú növények védelméről Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2009. ( IX. 17.) önkormányzati rendelete a közterület igénybe vételének és használatának szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1 Nyékládháza Város Önkormányzatának 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete A közterület-használat engedélyezéséről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya alá

Részletesebben

Öttömös Község Képviselőtestülete 6/2002. (VI.25.) Ktr. számú rendelete a közterület-használat általános szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

Öttömös Község Képviselőtestülete 6/2002. (VI.25.) Ktr. számú rendelete a közterület-használat általános szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS Öttömös Község Képviselőtestülete 6/2002. (VI.25.) Ktr. számú rendelete a közterület-használat általános szabályairól Egységes szerkezetben a 11/2005. (X.27.) és a 9/2008. (V.30.) rendeletek módosításaival

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2007.(III.28.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A közterület használatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Kács Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG 13/2001.(XI.28.) SZ. RENDELETE. A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL egységes szerkezetben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG 13/2001.(XI.28.) SZ. RENDELETE. A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL egységes szerkezetben HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK a 15/2006.(XI.29.)sz., a 7/2008. (VII.1.) sz. a 19/2011.(XII.21.),a 12/2012.(V.30.)sz., és a 17/2012.(IX.5.)sz. rendeletekkel módosított 13/2001.(XI.28.)

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS FAKIVÁGÁSOKHOZ

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS FAKIVÁGÁSOKHOZ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

Részletesebben

8. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-i rendkívüli ülésére

8. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-i rendkívüli ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: A településképi véleményezési, bejelentési és a településképi

Részletesebben

a helyi rendeletek felülvizsgálatáról A helyi rendeletek évenkénti felülvizsgálata során az alábbi helyi rendeletek módosítására teszünk javaslatot.

a helyi rendeletek felülvizsgálatáról A helyi rendeletek évenkénti felülvizsgálata során az alábbi helyi rendeletek módosítására teszünk javaslatot. E LŐTERJESZTÉS a helyi rendeletek felülvizsgálatáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 15-i ülésére Előterjesztő: Tisztelt Képviselő-testület! A helyi rendeletek

Részletesebben

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról Bakonyoszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. január 28. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK

Részletesebben

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2..

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2.. A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

KISKÖRE NAGYKÖZSÉGi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2004. (IV. 29.) rendelete

KISKÖRE NAGYKÖZSÉGi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2004. (IV. 29.) rendelete KISKÖRE NAGYKÖZSÉGi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004. (IV. 29.) rendelete a közterületek használatáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2003.(III.28.) Ökt. rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2003.(III.28.) Ökt. rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről. Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2003.(III.28.) Ökt. rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről. Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 7/1998.(II.15.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közúton végzett munkák engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 5/1996.(II.1.)

Részletesebben

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület-használat díjáról. Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

A közterület használat szabályairól

A közterület használat szabályairól Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2005. (VII.14.) rendelete A közterület használat szabályairól Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezéséről szóló

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezéséről szóló MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezéséről szóló 15/2004. (IV. 1.) ÖR. sz. R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2005.

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a 43/1997. (XII. 18.) sz. 8/2000. (II.17.) sz. 31/2001. (XII. 13.) sz.

Részletesebben

Kaposfő Község Önkormányzatának 1/2002.(III.12.) Rendelete

Kaposfő Község Önkormányzatának 1/2002.(III.12.) Rendelete Kaposfő Község Önkormányzatának 1/2002.(III.12.) Rendelete A közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Képviselő-testülete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete a közterületen kivágott fás

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. október 16-i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. október 16-i rendes ülésére Verőce Község Polgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.veroce.hu - Email: polghiv@veroce.hu Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben