Kimle Szabályozási tervmódosítás Faipari üzem bővítése Véleményezési tervdokumentáció TH

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kimle Szabályozási tervmódosítás Faipari üzem bővítése Véleményezési tervdokumentáció TH-15-02-02"

Átírás

1 Kimle Szabályozási tervmódosítás Faipari üzem bővítése Véleményezési tervdokumentáció TH Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Juhász Balázs TT Munkatárs: Leitner Attila Közlekedéstervező: Energia és Viziközmű tervező Táj-és zöldfelület tervező: Bogár Zsolt K-1d-1/ Horváth Ervin TE-T TV-T Szűcs Gábor TK

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 tervezési feladat előzmények a tervezési feladat meghatározása A rendezési tervmódosítás célja Tervezési terület, fejlesztési elképzelés településfejlesztési koncepció településszerkezeti terv A rendezési terv készítésekor figyelembe vett területfejlesztési dokumentumok Tárgyi beavatkozás az Országos területrendezési terv és Megyei területrendezési terv elemeire nincsen hatással A település biológiai aktivitásértéke A területfelhasználás vizsgálata és változása Kötelező alátámasztó szakági munkarészek Hírközlés és távközlés Örökségvédelmi hatástanulmány szabályozási terv A szabályozási terv leírása A szabályozási terv változtatásával érintett terület A terv szükségességének indoklása A szabályozás alapelvei A szabályozási terv várható hatásainak bemutatása Szabályozási javaslat ismertetése Rendelettervezet

3 RAJZJEGYZÉK Á-1 Átnézeti helyszínrajz M 1: SZ-1 Kivonat a hatályos szabályozási tervből M 1: SZ-1/M Szabályozási tervmódosítás M 1:

4 1 TERVEZÉSI FELADAT 1.1 ELŐZMÉNYEK Kimle település önkormányzata évek folyamán az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési törvény) 6. (3) (4) továbbá a 13. (4) bekezdésében, és a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelményekben (a továbbiakban OTÉK) valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. tv. 8. (1) bekezdésében és a 16. (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva elkészíttette a község településszerkezeti tervét, melyet a 151/2005. (XI.19.) Ök. számú önkormányzati határozattal hagyott jóvá. A jogszabályokban előírtaknak megfelelően évben ennek folytatásaként elkészíttette a település szabályozási tervét is, melyet a 22/2005. (XI.30.) Ök. számú önkormányzati rendelettel hagyott jóvá évben a települési önkormányzatnál a BAÁN Faipari és Kereskedelmi Kft. jelentkezett azzal a szándékkal, hogy, a Kossuth Lajos utca 99. szám alatti külterületi 023/30 hrsz-ú telephelyén a meglévő épületét bővíteni kívánja. A helyi vállalkozás részéről káros hatást nem eredményező kérés támogatott. A szabályozás lokális jellegű módosítás a településszerkezeti tervben rögzítettek módosítása nélkül megvalósítható. A településrendezési tervmódosítással érintett terület ingatlan a kérelmező BAÁN Kft. tulajdonában van. A korábban elfogadott fejlesztési koncepcióban megfogalmazott fő fejlesztési elképzeléseket, elhatározásokat a jelenleg tervezett módosítás nem befolyásolja annak megfelel, így nincs szükség a településfejlesztési koncepció módosítására. A tervezési feladat a szabályozás elkészítése/ finomítása az építési övezetben végrehajtott telekalakításokhoz és építési elképzelésekhez. A területre vonatkozó szabályozási terv módosításának elkészítésével az önkormányzat cégünket, a Tér- Háló Kft.-t bízta meg. Jelen dokumentáció a településrendezési tervmódosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. -ban rögzített egyszerűsített eljárás véleményezési dokumentációja.. A terv készítése során az alábbi előzményeket:kerültek figyelembe vételre: Kimle község Rendezési Terve

5 1.2 A TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA A rendezési tervmódosítás célja Az önkormányzat a tervezési területen beruházó céggel közösen olyan rendezési tervmódosítás készítését tűzte ki célul amin keresztül a 029/30 hrsz-ú külterületi telephelyen, a tulajdonos BAÁN Kft. számára a cég következő közel 10 éves fejlődését biztosítani tudó szabályozási környezet alakul ki. E rendezési tervmódosítás feladata az, hogy a megfelelő feltételeket (jogi, területi stb.) biztosítson a tervezett I-II ütemű bővítések számára. A településrendezési terv késztéséhez a terület tulajdonosa építési szándékát a System- Plan Mérnöki Iroda által késztett építési engedélyezési dokumentáción keresztül vázolta fel (lásd: bővítési szándék bemutatása). A cél a település külterületén az érintett vállalkozás telephelyén belül a szabályozási terv módosítása/pontosítása. A hatályos rendezési tervben a tervezési területen belül a területfelhasználás fenntartása mellett a tulajdoni viszonyokhoz igazodó telekterületet szükséges meghatározni, valamint ehhez igazodóan az övezetben jelölt építési hely lehatárolását kell pontosítani. A módosítás során az építési mutatók közül a jelenleg 7,5 méteres építménymagasság módosul 10,5 méterre. A módosítást a bővítményben tervezett technológia telepítés - egy belső darurendszer kiépítése - teszi szükségessé. A módosítás eredményeként sem a beépítési százalék sem a zöldfelület mutató az övezetben nem változik Tervezési terület, fejlesztési elképzelés Jelen fejlesztési elképzelések Kimle község 029/30 hrsz-ú külterületén található ingatlanra vonatkozik: A módosítással érintett ingatlan Kimle külterületén a Kossuth Lajos utca irányából érhető el. A telephely megfelelő megközelítése az 1. számú főút csomóponttól a telephelyig aszfaltozott úton biztosított. Kimle légi foton/forrás googlemap s 5

6 Vállalkozás 1999-ben magyar magánszemélyek alapították. A szállítással csomagolással, és fa csomagoló anyagok gyártásával foglalkoznak. Első években termelés jelentős része az Európa Unió országaiba irányult. A Telephely egy 5384 m2-es területen fekszik, melyből 1000m2 a gyártó csarnok. A Tevékenység a csomagolás megtervezésétől, a csomagoló anyagok legyártásán keresztül, a csomagolás kivitelezésén át felöleli az egész csomagolási folyamatot. Az elmúlt időszakban a cég folyamatos fejlődésen ment át. Mára a meglévő csarnoképület bővítése vált szükségessé. A bővítés érdekében a cég a területen belül területeket vásárolt és telket alakított (változási vázrajz szerint). A telephely területe a bővítés végrehajtásához jelentős többletet tartalmaz. BAÁN Kft. telephelye az 1. számú főút felöl. BAÁN Kft. telephelye a Kossuth Lajos út irányából 6

7 Telekalakítás bemutatása 7

8 Bővítési elképzelés A telekalakítások eredményeként a telephely területe közel ~1,5ha területű lett. A terület a jelenlegi I. ütemű és a hosszútávú II. ütemű fejlesztési elképzelések végrehajtásához elegendő többletet tartalmaz. A jelenlegi fejlődési ütem tükrében az igényeket egy 1105m² alapterületű I. ütemben megvalósításra tervezett csarnok megfelelően kiszolgálja. A Csarnok a meglévő épület délkeleti oldalán található nyaktagon keresztül csatlakozna a meglévő épülethez. A nyaktagon keresztül az átjárás az üzemen belül megoldott lenne. A későbbi II. ütemű fejlesztés a jelenlegi csarnok déli irányú 928m² nagyságú bővítését jelentené. A cég szolgáltatási palettája szakterületén belül elég széleskörű Szolgáltatásaink: Csomagolás tervezés Egyedi méretű, és kialakítású faládák gyártása Raklapok, gépszállító csúszótalpak gyártása Párazáró, korróziógátló és zsugor fólia zsákok gyártása Csomagolás a megrendelő telephelyén Konténeres export csomagolás Szállítási csomagolás (Közúti, tengeri és légi szállítás) Raktározási csomagolás(konzerválás) Rakomány rögzítés A tervezett bővítésnek a fejlődés lehetőségéhez és a megrendelői igényekhez is igazodni kell, ami a nagyobb méretű áruk belső csarnokon belüli mozgatását is szükségessé teszi. Ezt az elképzelést csak a jelenlegi építménymagasság kismértékű emelésével biztosítható. Telephelyen belüli bővítéssel érintett terület 8

9 Bővítési elképzelést bemutató helyszínrajz 9

10 2 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A településen márciusában elfogadásra került egy a település egészére vonatkozó településfejlesztési koncepció. A belterületek lakó és településközponti vegyes terület felhasználású területként szerepelnek a koncepcióban. A gazdasági területfejlesztés szintén szerepel a koncepcióban, a bővítéssel nem változik a településfejlesztési stratégia. A 23/1999.(III.25.) sz. kt. határozattal elfogadott településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott fejlesztési elképzelések területi elhelyezkedése a koncepcióban megfogalmazott célok változatlansága mellett - nem módosul. 3 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A szabályozási terv módosításának eredményeként a szerkezeti terv nem módosul. 3.1 A RENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSEKOR FIGYELEMBE VETT TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK Tárgyi beavatkozás az Országos területrendezési terv és Megyei területrendezési terv elemeire nincsen hatással. Az Országos Területrendezési Terv és a megyei rendezési terv által meghatározott övezeti követelményeknek a rendezési tervben megfogalmazott elhatározás eleget tesznek. 3.2 A TELEPÜLÉS BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉKE Az épített környezet alakításáról szóló1997. évi LXXVIII. tv. és annak módosításáról szóló évi L. tv. előírja, hogy a rendezési terv módosításával egy adott település biológiai aktivitás értéke nem csökkenthet. (Biológiai aktivitásérték: a településekre egy adott területen a jellemző növényzetnek a település ökológiai állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató érték.) A település biológiai aktivitásértéke nem változik mivel a településszerkezeti tervmódosítás nem történik új terület nem kerül belterületbe vonásra A területfelhasználás vizsgálata és változása A településszerkezeti terv terület felhasználási kategóriái nem módosulnak, ezért változás nem okoz a megyei rendezési terv keretszámaihoz képest. A település szerkezeti terve nem módosul. 10

11 KÖTELEZŐ ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK Tájrendezés Kimle közigazgatási területének nagy része beletartozik a Szigetköz védett tájképvédelmi területébe. A település a Kisalföld nagytáj Győri-medencéjében azon belül a szigetköz kistájban található. A tervezési terület a fejlesztés megvalósítása után a települési táj része lesz, megjelenésében a települési környezethez alkalmazkodik. Tárgyi módosítás során ezért a nem túl nagy volumenű növényzet telepítésekor ezt javasoljuk következetes szakértő beavatkozásokkal ellensúlyozni. Az érintett területen a tájra jellemző növénytársulások jellegzetes fajait kell alkalmazni. Előtérbe kell helyezni a lombhullató fafajták telepítését és kerülni kell a tájidegen, rabszolganövények alkalmazását. Táji adottságok Domborzat. A tervezési terület magasságilag csak enyhén változó, majdnem síknak tekinthető, így a telekalakításoknál és az utak nyomvonalvezetésénél a domborzat átalakítására nem kerül sor. Növénytakaró. A területen gazdasági terület szántóföldekkel körülölelt. Területhasználat. A területek jelenleg gazdasági területi művelési ágba tartozik, ennek megfelelő tevékenység folyik rajta. Táji konfliktusok, tájfejlesztés, tájvédelem A terület táji környezetében esztétikai, tájhasználati és ökológiai konfliktusok jelenhetnek meg, mivel a fejlesztés külterületen eltérő mezőgazdasági funkciókkal körülvetten valósul meg. Esztétikai konfliktus: Gazdasági terület mezőgazdasági terület, lakó terület megoldás: tervezett zöldfelület és növénytelepítés jellemzően a látványbéli feltárulás és a tájidegen színvilág ellensúlyozása érdekében Ökológiai konfliktusok: talajvíz, talaj szennyezése lakóterületek, természeti területek megoldás: környezettudatos viselkedése, csatornázás, hulladékkezelés megoldása jövőbeli megoldása a mennyiben a szomszédos területeken is gazdasági funkciók erősödése lesz a domináns. Környezetalakítás, a terület zöldfelületi rendszere Tárgyi módosítás a település zöldfelületi rendszerét védett természeti területeit, többletterheléssel nem veszélyeztetheti. A fejlesztési terület szervesen nem csatlakozik belterülethez ezért lokális zöldfelületfejlesztést javaslunk végrehajtani: a telekhatár mentén 15,0 méteres szélességben szükséges kötelező fásítást telepítése szükséges, mely biztosítja a biológiai aktivitásérték egyenlőségét a módosítás után is. Zöldfelület-fejlesztési javaslat A területen több mint 15 éve gazdasági terület amit szántóterületek ölelnek körül tájra jellemző természetes vegetáció nem definiálható ezért az új épületek építésekor javasolt tervszerű zöldfelület kialakítása. A telepítendő zöldfelületek a környező táj elemeiként a tájjelleget meghatározó növényzettel kell, hogy rendelkezzenek ezért a növényzet kiválasztásakor növényökológiai, növénytársulások 11

12 szerinti, tájesztétikai és növényföldrajzi szempontokat javasolt figyelembe kell venni az általános szempontokon (talajminőség, talajvíz mennyisége, minősége) túl. A telekhatár mentén javasolt 15,0 méteres kötelező fásítás a település zöldfelületi rendszeréhez szervesen nem csatlakozik. Önálló rendszer, ezért egyes elemeit a területen a zöldfelületi rendszer részeként javasolt továbbfejleszteni. A védőfásításhoz a fajkiválasztásánál az 1. számú főútról történő látványra is figyelemmel kell lenni. a 028 hrsz-ú út mentén fasor telepítésével a kötelező fásítás látványa kiterjeszthető. A tájidegen növények (pikkely- és tűlevelű nyitvatermők, pl. tuja, hamisciprus, boróka, kúszófenyők, fenyők), allergén növények (Cupressocyparis leylandii), és a mezőgazdasági termesztésben használt növények kártevőinek köztes gazdái (Sorbus sp., Berberis sp.) mellőzendők. A növények kerítéstől (telekhatártól) való távolságának meghatározásakor a telepítendő növény végleges magasságát/koronaátmérőjét kell figyelembe venni, így kisméretű fák esetében 1,5 m, közepes méretű fák esetében 2,5 m, nagy lombú fák esetében 5 m, alacsony cserjéknél 0,5 m, magas cserjéknél 0,8 m. Növénytelepítésre javasolt fajok Kis fák/jellemzően telken beüli zöldfelület esztétikai értékének javítására Acer platanoides Globosum (gömbjuhar) Catalpa bignonioides Nana (gömbszivarfa) Fraxinus ornus (virágos kőris) Fraxinus ornus Mecsek (gömbkőris) Koelreuteria paniculata (csörgőfa) Robinia pseudoacacia Umbraculifera (gömbakác) Közepes és nagy fákat telekhatár menti szegélyezéshez a kitettség csökkentő és takaró szerepkör figyelembe vételével javasolt kiválasztani (12 m felett). javasolt a többször iskolázott fajták telepítése: Corylus colurna (törökmogyoró) Platanus hybrida (burkolattól kellő távolságba telepítve!) (platán) Robinia pseudoacacia (akác) Tilia cordata és fajtái (kislevelű hárs) Tilia platyphyllos és fajtái (nagylevelű hárs) Tilia tomentosa és fajtái (ezüst hárs) Tilia americana és fajtái (amerikai hárs) Tájba illő, a Szigetköz természetes vegetációjában is megtalálható fajok: Fák: (A dőlt betűvel szedett fajok út menti sorfának is alkalmasak) Salix alba (fehér fűz) Salix fragilis (törékeny fűz) Populus nigra (fekete nyár) Populus alba (fehér nyár) Fraxinus angustifolia ssp. Pannonica (magyar kőris) Fraxinus excelsior (magas kőris) Alnus incana (hamvas éger) Alnus glutinosa (enyves éger) Acer platanoides (korai juhar) 12

13 Környezetalakítás A belterületek környezeti állapotát üzemi létesítmények, talajszennyezés, esetleges illegális hulladéklerakó vagy a felszíni és felszín alatti vizeket veszélyeztető szennyező-források nem veszélyeztetik. A közúti forgalomból eredő zaj és rezgésterhelés illetve légszennyezés nem érinti károsan a tervezési területet. Vízminőség-védelem A felszín alatti vizek védelme érdekében a tervezési területeken szikkasztás csak zárt szennyvíztárolóban történhet. A csapadékvíz elvezetése szikkasztással telken belüli zöldfelületeken kell megoldani. Élővízbe történő bármilyen bevezetés vízjogi engedélyezési eljárás köteles, a küszöbértékek a hatályos kormányrendelet szerint határozandók meg. Talajvédelem, hulladékkezelés, elhelyezés A területeken az esetleges feltöltések kialakítására csak bevizsgált, minősített anyag használható. Környezetet károsító illetve veszélyes hulladék nem alkalmazható. Az építési tevékenységek megkezdése előtt a termőréteget, humuszt szakszerűen le kell termelni és azt deponálni kell. A termőföldet lehetőség szerint telken belül vagy zöldterületek létesítésénél kell felhasználni. A területen keletkezett kommunális és egyéb hulladék elszállítása csak engedélyezett lerakókban történhet. Levegőtisztaság-védelem A területeken a külső térbe kijutó, bűzt okozó tevékenység, ill. diffúz légszennyezést okozó tevékenység a lakóterületek, különleges területek és védett természeti területek közelsége miatt nem folytatható. A területeken folytatott tevékenységek során a hatályos kormányrendelet előírásait be kell tartani. Az érintett vállalkozás csomagolástechnológiával foglalkozik. Tevékenységes a levegő tisztaság vonatkozásában kockázatot nem hordoz. Klíma A tervezési területen a megvalósítandó fejlesztés a klímában nem okoznak érzékelhető változást. Élővilág A tervezett fejlesztés telephelyen belüli bővítés. A környező terület élővilágára és nincs érdemi hatással. Épített környezet A tervezett szabályozás a beépítési javaslatnak megfelelően biztosítja az egységes építészeti megjelenés kialakulását az épületek telepítését, és tömegét tekintve. A tervezett bővítés a meglévő épületekhez igazodik anyaghasználatában szín- és formavilágában. 13

14 Közművesítés Vízellátás A belterületi lakó területek ellátását a községi rendszer biztosítja. A gazdasági fejlesztési terület ivó- és technológiai vízellátását a tervezett mélyfúrású kút biztosítja. A területen nem kerül kiépítésre a vezetékes ivóvíz rendszer. A telephely oltóvíz igényét és a kifolyási vízmennyiségét szakhatósági állásfoglalások alapján kell meghatározni. A községi nyomásfokozó tározó a 130 mbf. alatti fejlesztéseket megfelelő nyomással el tudja látni, de ez a tervezési területen nem befolyásoló tényező. Az ivóvizet palackos ivóvíz automatákkal oldja meg a beruházó. Szennyvíz-elvezetés A jelenlegi létesítmény szennyvíz kezelése zárt gyűjtőaknával és időszakos elszállítással tervezett. Létszám bővítés nem tervezett A szennyvízkezelés módjában egyenlőre a bővítés, változás nem történik. Közüzemi csatornacsatlakozás kiépítésére jelenleg nincs lehetőség. A keletkező napi szennyvíz mennyisége 0,5-1,0m³ között van. Felszíni vízelvezetés A csapadékvizek elvezetésére a tervezési területeken belül a közlekedési utak melletti nyíltárkos rendszer kiépítése jelenti megoldást, szakaszos szikkasztással. A tetőfelületeken összegyűlő csapadékvizek telken belüli szikkasztással kerülnek levezetésre. Gázellátás A községben a vezetékes gázellátás rendszere kiépült. Az épületben többfajta fűtési megoldás került kiépítésre. A jelenlegi épületben a fűtés gázüzemű kazánról illetve faipari aprítékkal működő kazánról megoldott. A tervezett bővítés ehhez a rendszerhez csatlakozik. Villamos energia ellátás A villamos energia ellátása a külterületi 20 Kv-os légvezetékről megoldott, mely közvetlen a terület mellett halad. A meglévő transzformátorok bővítése szükséges lehet a felmerülő teljesítmény biztosítására a gazdasági területen belül. A lekötött villamos energia kontinges a rendelkezésre álló információk alapján biztosított Tulajdonvizsgálat A rendezési tervmódosítás által érintett terület teljes mértékben magán tulajdonban van. A tervezett csarnokbővítés a magántulajdonban lévő gazdasági területen belül valósul meg. 14

15 15

16 Tulajdoni lap és földmérői adatszolgáltatás 16

17 Közlekedés Közúthálózati kapcsolatok Kimle község belterületét országos főutak nem érintik. A 10 sz. főút és az M1 autópálya legrövidebben Mosonszentmiklós- Gyártelep településeken keresztül érhető el. A település fő közlekedési tengelyeit a belterületen árhaladó és egymást keresztező országos mellékutak adják, melyek az alábbiak: 1404 sz. állami mellékút: Novákpuszta-Darnózseli 1403 sz. állami mellékút: Hédervár-Kimle A belső úthálózat tengelyét az állami mellékutak adják, melyek közül a 1403 sz. út Hédervár és Kimle (10 sz. főút) ad regionális kapcsolatot. Ez az út kelet-nyugati irányban szeli át a települést. A belterületen éles törésekkel, kanyarokkal tarkított nyomvonal vezetésű. Erről az útról ágazik le a történelmi településközpontban észak felé a Darnózselire vezető út. A település lakóutcái ezen utakra csatlakoznak rá. A jelen rendezési terv módosítás által érintett terület megközelítése is az állami mellékutakra való csatlakozással megoldott. Belső úthálózat A település belső úthálózati rendszere kialakultnak tekinthető. A közlekedési tengelyeket az állami mellékutak belterületi szakaszai adják. Ezekre az utakra csatlakoznak rá a településközi kapcsolatokat adó utak és a lakóutak. Ezáltal Kimle egy jellegzetes egyutcás utcahálózatú település képét mutatja. A tervezési terület a belterülethez a Kossuth Lajos utcán keresztül csatlakozik annak külterületi szakaszának végpontjában található. Tömegközlekedés Tárgyi módosítás a település tömegközlekedési érdeket nem érint. Tömegközlekedés igénybevételére a településen belül van mód. A tervezési terület közlekedési kapcsolatai: A fejlesztési terület közlekedési kapcsolatai a már kialakult önkormányzati tulajdonú 028 hrsz-ú feltáró út meghosszabbítása adja. A 16 m-es min. szélességű feltáró út kialakításának feltétele a HÉSZ-ben rögzítésre került Hírközlés és távközlés A településen déli közigazgatási területén áthalad az országos digitális gerinchálózat digitális kábele, melynek nyomvonala a tervezési terület nem érinti. A községben a Magyar Telekom biztosítja a vezetékes telefonellátást, mely ellátás a gerincvezetékekről a tervezett területeken is biztosítható. A Magyar Telecom által légvezetékekkel és földkábelekkel működő vonalon a település teljes területe ellátott. A község területén a három mobiltelefon-szolgáltató által üzemeltetett adótorony található. Így a község teljes területe megfelelő lefedettséggel rendelkezik. A térségi mikrohullámú jeltovábbítást a győri adó torony végzi, mely a tervezési területet megfelelő színvonalon kiszolgálja. A településen lévő Magyar Telekom tulajdonú távközlési eszközök alapján a fejlesztési terület ellátott vezetékes rendszerű távközléssel Örökségvédelmi hatástanulmány A község hatályos rendezési terve 2005-ben került elfogadásra. A jelenleg hatályos rendezési tervdokumentációhoz nem készült örökségvédelmi hatástanulmány. A korábban készített hatástanulmány alapján a tervezési terület nem érint régészeti értékű területeket. 17

18 4 SZABÁLYOZÁSI TERV 4.1 A SZABÁLYOZÁSI TERV LEÍRÁSA A szabályozási terv változtatásával érintett terület A szabályozási terv változtatásával érintett terület: Kimle külterület 029/30 hrsz-ú külterületi gazdasági terület A terv szükségességének indoklása A tervben rögzített fejlesztési elképzelés meglévő gazdasági terület konkrét szabályozása szükségessé teszik az adott területeken egyes kötelező szabályozási elemek változtatását így a szabályozási terv adott területet érintő módosítását. Szabályozási elképzelések tekintetében a tervmódosítás során a tervezési terület esetében a tulajdonosi igények generálják az övezeti előírások módosítását is. A fent említett esetekben a jelenlegi övezeti paraméterek nem teszik lehetővé az ingatlanok tulajdonosi igényei szerinti beépítését. Az egyik legfontosabb változtatási igény az övezeten belüli építménymagasság paraméterének átgondolása, a meglévő övezeti paraméterek felhasználásával A szabályozás alapelvei Kimle Helyi Építési Szabályzata a következő alapelvek figyelembe vételével készült: Minden magyar állampolgárnak a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített joga van az egészséges környezethez, valamint a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez, fizikai, lelki és szellemi igényeinek kielégítéséhez. Az Alaptörvény ezt a jogot többek között az épített és természetes környezet védelmének előírásával biztosítja, amelyet az évi LXXVIII. számú törvény rögzít. A törvény értelmében az épített és természetes környezet védelmét illetve alakítását a humánus környezet és az esztétikus kialakítás igényével kell megvalósítani. Ennek szellemében biztosítani kell az emberhez méltó és a természettel összhangban lévő környezet folyamatos alakítását, valamint értékeinek védelmét. Kimle nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a fenti jogszabályokra tekintettel a tervezési területre megalkotta Kimle Helyi Építési szabályzatának módosítását, és elrendeli annak a szabályozási tervvel együttesen történő alkalmazását. A szabályzat célja hogy a biztosítsa a kiegyensúlyozott harmonikus fejlődést, a település modernizálódását és a valós igényekhez a területfelhasználást. A szabályozási terv és azon belül az építési szabályzat rendelkezései a településfejlesztésben érdekelt résztvevők érdekeinek figyelembevételével, azok közreműködésével valósulnak meg. A gazdasági területen belüli paramétereinek meghatározásakor a 7,5 méter helyett 10,5 méteres építménymagasság engedélyezése a - a tervezett területen - a kialakult állapotokban korlátozást nem eredményez arra káros hatást nem gyakorol. A gazdasági területeken korábban a telekalakításhoz szabályozott K jel megszüntetése helyett konkrét paraméterek kidolgozására került sor, a területek feloszthatóságának biztosítása érdekében A szabályozási terv várható hatásainak bemutatása A tervezési területen belül a szabályozási alapelveknek megfelelően biztosított lesz a településszerkezeti terv szerinti területhasználat és építési tevékenység. A magán személyek és a gazdasági társaságok részéről felmerült fejlesztési igények szabályozott módon kielégíthetők lesznek. Nem kerül újabb terület belterületbevonása és a szerkezeti terv módosítása nélkül a célkitűzés ami a területtekarékos használatra irányul megvalósul. 18

19 4.1.5 Szabályozási javaslat ismertetése A tervmódosítással érintett terület jelenleg is gazdasági-ipari területi besorolású. Az övezet határa a telephelyek telekhatáraival esik egybe azok nyomvonalát követi. A terv a déli telekhatárok mentén 15,0 méteres kötelező fásítást tartalmaz. A kötelező fásítása 029/30 és 029/6 volt TSZ épületek között északi irányba a 028 számú Kossuth Lajos utcára köt ki. A 25,0 méteres kötelező fásítás a gazdasági területeket két részre osztja. A hatályos szabályozás a fentieken túl az övezeteken belül az építési helyek lehatárolását is tartalmazza. Az építési hely ahol 15,0 es fásítás van jelölve azzal esik egy vonalba egyéb telekhatárok mentén 7,5 méterben meghatározott. Hatályos szabályozási tervi állapot A módosítással érintett gazdasági-ipari területen hatályos építési előírásai az alábbiak: Beépítési mód Beépíthetőség Épület Telekalakítás oldalhatáron álló IGE SZ 50/20 7,5 K/K/K legnagyobb beépítettség 50% legkisebb zöldfelület 20% legnagyobb építménymagasság szélesség /m/ mélység /m/ telekméret /m 2 / 7,5 m Szabályozási terv szerint 19

20 A tervezett bővítési szándék eredményeként az övezeti előírások az alábbi módon változnak meg: Beépítési mód Beépíthetőség Épület Telekalakítás szabadonálló IGE Sz 50/25 10, legnagyobb beépítettség 50% legkisebb zöldfelület 25% legnagyobb építménymagasság 10,5 m telekméret /m 2 / 5000 Építési hely határai Ny-i oldali kert K-i oldali kert Előkert Hátsókert Szabályozási terv szerint A módosítás eredményeként az övezeti lehatárolás a tényleges telekhatárok figyelembe vételével pontosításra került. A valós tulajdoni viszonyokat tartalmazó vázrajz alapján a K kialakult telekterület, szélesség, mélység szabály módosul. A legkisebb telekterület 5000m²-ben kerül meghatározásra. Az építési övezeten belül az építési hely a telekhatárokat figyelembe véve megosztásra került. Önálló építési hely került kialakításra a 029/28-hrsz-ú és 029/30 hrsz-ú ingatlan esetében is. A hatályos rendezési tervben a Kossuth Lajos utcára kifutó 25,0 méteres beültetés az elmúlt 10 évben nem valósult meg. Tényleges zöldfelületi kár okozása nélkül ezért megszüntetésre került. Ennek indoka, hogy a tervezett bővítés ebben az irányban tervezett, a másik az, hogy a két telephely között funkcionális kapcsolat működik. A szomszédos övezetben lévő TSZ épületekben bérleti szerződés alapján tárolás folyik és a két terület között közvetlen átjárás a fasor helyén működik. Megvalósítása ténylegesen nem realizálható ezért tervből való törlése javasolt. A tervmódosítás eredményeként a fentiekben ismertetett módosításokon kívül egyéb beavatkozásra javaslatot nem tartalmaz a terv. 20

21 4.1.6 Rendelettervezet Kimle község Önkormányzat Képviselőt-testületének /2015.(...) sz. rendelete Kimle község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításáról Kimle község önkormányzatának képviselő testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 1. A 22/2005. (XI.30.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosul a TH munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/M tervlapja szerint. 2. (1) E rendelet április 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit folyamatban lévő ügyekben is lehet alkalmazni amennyiben az-azaz ügyfél számára kedvezőbb feltételeket tartalmaz. (2) A rendelet csak a TH munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/M jelű szabályozási tervlapjával és a tervdokumentáció mellékleteivel együtt érvényes..... Eller Gizella polgármester... Dr. Mátyus- Minkó Nikoletta jegyző Kihirdetve: április... 21

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

HANTOS Településrendezési terve

HANTOS Településrendezési terve 2004. OKTÓBER TSZ.: 2886/2004 HANTOS Településrendezési terve Településszerkezeti és szabályozási terv /jóváhagyott terv/ TSZ.: 2886/2004 Tsz: 2886/2004 2006 június Hantos Község Építési Szabályzata /HÉSZ/

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településrendezési terv Szerkezeti terv és leírás módosítása elfogadva a 8/2011. (II.14.) sz. határozattal Szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása jóváhagyva a 3/2011. (II.14.) önkormányzati

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. február AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Fő út Ifjúság utca Sport utca Szélesvíz-patak által határolta terület ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. május AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Településrendezési terv

Településrendezési terv Településrendezési terv Máriahalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 31/2011.(VI.22.) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról áriahalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről egységes szerkezetben a 12/2005.(IX.15.) és a 13/2007(XII.15)

Részletesebben

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) 413-0959 FAX: (36-1) 413-0958 www.vatikft.hu HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE

Részletesebben

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Csopak Közég Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településszerkezeti terv és leírás jóváhagyva 37/2006 (VII.26.) sz. K.t. határozattal, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv jóváhagyva

Részletesebben

Szentjakabfa TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Szentjakabfa TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV JÓVÁHAGYVA A SZENTJAKABFA ÖNK. 7/2010 (X.14.)

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT 2008 Révfülöp Szabályozási terv módosítása Tartalom Alátámasztó munkarészek: Jóváhagyandó munkarész: Szabályozási terv leírása Helyi Építési Szabályzat módosítása

Részletesebben

TÉR-HÁLÓ KFT 9024 Győr, Babits M. u. 17/A TT/1É 08/0065/08 É3-08-0386/2005. Borosné Kovács Marina építészmérnök. K-1d-1/08-0102

TÉR-HÁLÓ KFT 9024 Győr, Babits M. u. 17/A TT/1É 08/0065/08 É3-08-0386/2005. Borosné Kovács Marina építészmérnök. K-1d-1/08-0102 Mezőörs Szabályozási terv módosítás 2014. május Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-06 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005 Borosné Kovács Marina építészmérnök

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről Az Országgyűlés az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető követelményekről, eszközökről, jogokról és

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Monostorapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.15.) számú rendelete Monostorapáti község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Monostorapáti

Részletesebben

Berente község Településrendezési Terve Településszerkezeti Terv

Berente község Településrendezési Terve Településszerkezeti Terv 2. sz. melléklet a 194/2011. (VIII.25.) KT határozathoz Berente község Településszerkezeti Terv leírása A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA A településszerkezeti terv feladata A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS VÁROS TEAMPANNON KFT., 2013 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés ALSÓÖRS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER Dudar Község Helyi Építési Szabályzata ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER 29. 2 Dudar Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Dudar Község Képviselõ-testületének 9/2008. (IX.29.) sz. Ökt. rendelete Dudar község Helyi

Részletesebben