Kimle Szabályozási tervmódosítás Faipari üzem bővítése Véleményezési tervdokumentáció TH

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kimle Szabályozási tervmódosítás Faipari üzem bővítése Véleményezési tervdokumentáció TH-15-02-02"

Átírás

1 Kimle Szabályozási tervmódosítás Faipari üzem bővítése Véleményezési tervdokumentáció TH Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Juhász Balázs TT Munkatárs: Leitner Attila Közlekedéstervező: Energia és Viziközmű tervező Táj-és zöldfelület tervező: Bogár Zsolt K-1d-1/ Horváth Ervin TE-T TV-T Szűcs Gábor TK

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 tervezési feladat előzmények a tervezési feladat meghatározása A rendezési tervmódosítás célja Tervezési terület, fejlesztési elképzelés településfejlesztési koncepció településszerkezeti terv A rendezési terv készítésekor figyelembe vett területfejlesztési dokumentumok Tárgyi beavatkozás az Országos területrendezési terv és Megyei területrendezési terv elemeire nincsen hatással A település biológiai aktivitásértéke A területfelhasználás vizsgálata és változása Kötelező alátámasztó szakági munkarészek Hírközlés és távközlés Örökségvédelmi hatástanulmány szabályozási terv A szabályozási terv leírása A szabályozási terv változtatásával érintett terület A terv szükségességének indoklása A szabályozás alapelvei A szabályozási terv várható hatásainak bemutatása Szabályozási javaslat ismertetése Rendelettervezet

3 RAJZJEGYZÉK Á-1 Átnézeti helyszínrajz M 1: SZ-1 Kivonat a hatályos szabályozási tervből M 1: SZ-1/M Szabályozási tervmódosítás M 1:

4 1 TERVEZÉSI FELADAT 1.1 ELŐZMÉNYEK Kimle település önkormányzata évek folyamán az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési törvény) 6. (3) (4) továbbá a 13. (4) bekezdésében, és a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelményekben (a továbbiakban OTÉK) valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. tv. 8. (1) bekezdésében és a 16. (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva elkészíttette a község településszerkezeti tervét, melyet a 151/2005. (XI.19.) Ök. számú önkormányzati határozattal hagyott jóvá. A jogszabályokban előírtaknak megfelelően évben ennek folytatásaként elkészíttette a település szabályozási tervét is, melyet a 22/2005. (XI.30.) Ök. számú önkormányzati rendelettel hagyott jóvá évben a települési önkormányzatnál a BAÁN Faipari és Kereskedelmi Kft. jelentkezett azzal a szándékkal, hogy, a Kossuth Lajos utca 99. szám alatti külterületi 023/30 hrsz-ú telephelyén a meglévő épületét bővíteni kívánja. A helyi vállalkozás részéről káros hatást nem eredményező kérés támogatott. A szabályozás lokális jellegű módosítás a településszerkezeti tervben rögzítettek módosítása nélkül megvalósítható. A településrendezési tervmódosítással érintett terület ingatlan a kérelmező BAÁN Kft. tulajdonában van. A korábban elfogadott fejlesztési koncepcióban megfogalmazott fő fejlesztési elképzeléseket, elhatározásokat a jelenleg tervezett módosítás nem befolyásolja annak megfelel, így nincs szükség a településfejlesztési koncepció módosítására. A tervezési feladat a szabályozás elkészítése/ finomítása az építési övezetben végrehajtott telekalakításokhoz és építési elképzelésekhez. A területre vonatkozó szabályozási terv módosításának elkészítésével az önkormányzat cégünket, a Tér- Háló Kft.-t bízta meg. Jelen dokumentáció a településrendezési tervmódosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. -ban rögzített egyszerűsített eljárás véleményezési dokumentációja.. A terv készítése során az alábbi előzményeket:kerültek figyelembe vételre: Kimle község Rendezési Terve

5 1.2 A TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA A rendezési tervmódosítás célja Az önkormányzat a tervezési területen beruházó céggel közösen olyan rendezési tervmódosítás készítését tűzte ki célul amin keresztül a 029/30 hrsz-ú külterületi telephelyen, a tulajdonos BAÁN Kft. számára a cég következő közel 10 éves fejlődését biztosítani tudó szabályozási környezet alakul ki. E rendezési tervmódosítás feladata az, hogy a megfelelő feltételeket (jogi, területi stb.) biztosítson a tervezett I-II ütemű bővítések számára. A településrendezési terv késztéséhez a terület tulajdonosa építési szándékát a System- Plan Mérnöki Iroda által késztett építési engedélyezési dokumentáción keresztül vázolta fel (lásd: bővítési szándék bemutatása). A cél a település külterületén az érintett vállalkozás telephelyén belül a szabályozási terv módosítása/pontosítása. A hatályos rendezési tervben a tervezési területen belül a területfelhasználás fenntartása mellett a tulajdoni viszonyokhoz igazodó telekterületet szükséges meghatározni, valamint ehhez igazodóan az övezetben jelölt építési hely lehatárolását kell pontosítani. A módosítás során az építési mutatók közül a jelenleg 7,5 méteres építménymagasság módosul 10,5 méterre. A módosítást a bővítményben tervezett technológia telepítés - egy belső darurendszer kiépítése - teszi szükségessé. A módosítás eredményeként sem a beépítési százalék sem a zöldfelület mutató az övezetben nem változik Tervezési terület, fejlesztési elképzelés Jelen fejlesztési elképzelések Kimle község 029/30 hrsz-ú külterületén található ingatlanra vonatkozik: A módosítással érintett ingatlan Kimle külterületén a Kossuth Lajos utca irányából érhető el. A telephely megfelelő megközelítése az 1. számú főút csomóponttól a telephelyig aszfaltozott úton biztosított. Kimle légi foton/forrás googlemap s 5

6 Vállalkozás 1999-ben magyar magánszemélyek alapították. A szállítással csomagolással, és fa csomagoló anyagok gyártásával foglalkoznak. Első években termelés jelentős része az Európa Unió országaiba irányult. A Telephely egy 5384 m2-es területen fekszik, melyből 1000m2 a gyártó csarnok. A Tevékenység a csomagolás megtervezésétől, a csomagoló anyagok legyártásán keresztül, a csomagolás kivitelezésén át felöleli az egész csomagolási folyamatot. Az elmúlt időszakban a cég folyamatos fejlődésen ment át. Mára a meglévő csarnoképület bővítése vált szükségessé. A bővítés érdekében a cég a területen belül területeket vásárolt és telket alakított (változási vázrajz szerint). A telephely területe a bővítés végrehajtásához jelentős többletet tartalmaz. BAÁN Kft. telephelye az 1. számú főút felöl. BAÁN Kft. telephelye a Kossuth Lajos út irányából 6

7 Telekalakítás bemutatása 7

8 Bővítési elképzelés A telekalakítások eredményeként a telephely területe közel ~1,5ha területű lett. A terület a jelenlegi I. ütemű és a hosszútávú II. ütemű fejlesztési elképzelések végrehajtásához elegendő többletet tartalmaz. A jelenlegi fejlődési ütem tükrében az igényeket egy 1105m² alapterületű I. ütemben megvalósításra tervezett csarnok megfelelően kiszolgálja. A Csarnok a meglévő épület délkeleti oldalán található nyaktagon keresztül csatlakozna a meglévő épülethez. A nyaktagon keresztül az átjárás az üzemen belül megoldott lenne. A későbbi II. ütemű fejlesztés a jelenlegi csarnok déli irányú 928m² nagyságú bővítését jelentené. A cég szolgáltatási palettája szakterületén belül elég széleskörű Szolgáltatásaink: Csomagolás tervezés Egyedi méretű, és kialakítású faládák gyártása Raklapok, gépszállító csúszótalpak gyártása Párazáró, korróziógátló és zsugor fólia zsákok gyártása Csomagolás a megrendelő telephelyén Konténeres export csomagolás Szállítási csomagolás (Közúti, tengeri és légi szállítás) Raktározási csomagolás(konzerválás) Rakomány rögzítés A tervezett bővítésnek a fejlődés lehetőségéhez és a megrendelői igényekhez is igazodni kell, ami a nagyobb méretű áruk belső csarnokon belüli mozgatását is szükségessé teszi. Ezt az elképzelést csak a jelenlegi építménymagasság kismértékű emelésével biztosítható. Telephelyen belüli bővítéssel érintett terület 8

9 Bővítési elképzelést bemutató helyszínrajz 9

10 2 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A településen márciusában elfogadásra került egy a település egészére vonatkozó településfejlesztési koncepció. A belterületek lakó és településközponti vegyes terület felhasználású területként szerepelnek a koncepcióban. A gazdasági területfejlesztés szintén szerepel a koncepcióban, a bővítéssel nem változik a településfejlesztési stratégia. A 23/1999.(III.25.) sz. kt. határozattal elfogadott településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott fejlesztési elképzelések területi elhelyezkedése a koncepcióban megfogalmazott célok változatlansága mellett - nem módosul. 3 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A szabályozási terv módosításának eredményeként a szerkezeti terv nem módosul. 3.1 A RENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSEKOR FIGYELEMBE VETT TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK Tárgyi beavatkozás az Országos területrendezési terv és Megyei területrendezési terv elemeire nincsen hatással. Az Országos Területrendezési Terv és a megyei rendezési terv által meghatározott övezeti követelményeknek a rendezési tervben megfogalmazott elhatározás eleget tesznek. 3.2 A TELEPÜLÉS BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉKE Az épített környezet alakításáról szóló1997. évi LXXVIII. tv. és annak módosításáról szóló évi L. tv. előírja, hogy a rendezési terv módosításával egy adott település biológiai aktivitás értéke nem csökkenthet. (Biológiai aktivitásérték: a településekre egy adott területen a jellemző növényzetnek a település ökológiai állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató érték.) A település biológiai aktivitásértéke nem változik mivel a településszerkezeti tervmódosítás nem történik új terület nem kerül belterületbe vonásra A területfelhasználás vizsgálata és változása A településszerkezeti terv terület felhasználási kategóriái nem módosulnak, ezért változás nem okoz a megyei rendezési terv keretszámaihoz képest. A település szerkezeti terve nem módosul. 10

11 KÖTELEZŐ ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK Tájrendezés Kimle közigazgatási területének nagy része beletartozik a Szigetköz védett tájképvédelmi területébe. A település a Kisalföld nagytáj Győri-medencéjében azon belül a szigetköz kistájban található. A tervezési terület a fejlesztés megvalósítása után a települési táj része lesz, megjelenésében a települési környezethez alkalmazkodik. Tárgyi módosítás során ezért a nem túl nagy volumenű növényzet telepítésekor ezt javasoljuk következetes szakértő beavatkozásokkal ellensúlyozni. Az érintett területen a tájra jellemző növénytársulások jellegzetes fajait kell alkalmazni. Előtérbe kell helyezni a lombhullató fafajták telepítését és kerülni kell a tájidegen, rabszolganövények alkalmazását. Táji adottságok Domborzat. A tervezési terület magasságilag csak enyhén változó, majdnem síknak tekinthető, így a telekalakításoknál és az utak nyomvonalvezetésénél a domborzat átalakítására nem kerül sor. Növénytakaró. A területen gazdasági terület szántóföldekkel körülölelt. Területhasználat. A területek jelenleg gazdasági területi művelési ágba tartozik, ennek megfelelő tevékenység folyik rajta. Táji konfliktusok, tájfejlesztés, tájvédelem A terület táji környezetében esztétikai, tájhasználati és ökológiai konfliktusok jelenhetnek meg, mivel a fejlesztés külterületen eltérő mezőgazdasági funkciókkal körülvetten valósul meg. Esztétikai konfliktus: Gazdasági terület mezőgazdasági terület, lakó terület megoldás: tervezett zöldfelület és növénytelepítés jellemzően a látványbéli feltárulás és a tájidegen színvilág ellensúlyozása érdekében Ökológiai konfliktusok: talajvíz, talaj szennyezése lakóterületek, természeti területek megoldás: környezettudatos viselkedése, csatornázás, hulladékkezelés megoldása jövőbeli megoldása a mennyiben a szomszédos területeken is gazdasági funkciók erősödése lesz a domináns. Környezetalakítás, a terület zöldfelületi rendszere Tárgyi módosítás a település zöldfelületi rendszerét védett természeti területeit, többletterheléssel nem veszélyeztetheti. A fejlesztési terület szervesen nem csatlakozik belterülethez ezért lokális zöldfelületfejlesztést javaslunk végrehajtani: a telekhatár mentén 15,0 méteres szélességben szükséges kötelező fásítást telepítése szükséges, mely biztosítja a biológiai aktivitásérték egyenlőségét a módosítás után is. Zöldfelület-fejlesztési javaslat A területen több mint 15 éve gazdasági terület amit szántóterületek ölelnek körül tájra jellemző természetes vegetáció nem definiálható ezért az új épületek építésekor javasolt tervszerű zöldfelület kialakítása. A telepítendő zöldfelületek a környező táj elemeiként a tájjelleget meghatározó növényzettel kell, hogy rendelkezzenek ezért a növényzet kiválasztásakor növényökológiai, növénytársulások 11

12 szerinti, tájesztétikai és növényföldrajzi szempontokat javasolt figyelembe kell venni az általános szempontokon (talajminőség, talajvíz mennyisége, minősége) túl. A telekhatár mentén javasolt 15,0 méteres kötelező fásítás a település zöldfelületi rendszeréhez szervesen nem csatlakozik. Önálló rendszer, ezért egyes elemeit a területen a zöldfelületi rendszer részeként javasolt továbbfejleszteni. A védőfásításhoz a fajkiválasztásánál az 1. számú főútról történő látványra is figyelemmel kell lenni. a 028 hrsz-ú út mentén fasor telepítésével a kötelező fásítás látványa kiterjeszthető. A tájidegen növények (pikkely- és tűlevelű nyitvatermők, pl. tuja, hamisciprus, boróka, kúszófenyők, fenyők), allergén növények (Cupressocyparis leylandii), és a mezőgazdasági termesztésben használt növények kártevőinek köztes gazdái (Sorbus sp., Berberis sp.) mellőzendők. A növények kerítéstől (telekhatártól) való távolságának meghatározásakor a telepítendő növény végleges magasságát/koronaátmérőjét kell figyelembe venni, így kisméretű fák esetében 1,5 m, közepes méretű fák esetében 2,5 m, nagy lombú fák esetében 5 m, alacsony cserjéknél 0,5 m, magas cserjéknél 0,8 m. Növénytelepítésre javasolt fajok Kis fák/jellemzően telken beüli zöldfelület esztétikai értékének javítására Acer platanoides Globosum (gömbjuhar) Catalpa bignonioides Nana (gömbszivarfa) Fraxinus ornus (virágos kőris) Fraxinus ornus Mecsek (gömbkőris) Koelreuteria paniculata (csörgőfa) Robinia pseudoacacia Umbraculifera (gömbakác) Közepes és nagy fákat telekhatár menti szegélyezéshez a kitettség csökkentő és takaró szerepkör figyelembe vételével javasolt kiválasztani (12 m felett). javasolt a többször iskolázott fajták telepítése: Corylus colurna (törökmogyoró) Platanus hybrida (burkolattól kellő távolságba telepítve!) (platán) Robinia pseudoacacia (akác) Tilia cordata és fajtái (kislevelű hárs) Tilia platyphyllos és fajtái (nagylevelű hárs) Tilia tomentosa és fajtái (ezüst hárs) Tilia americana és fajtái (amerikai hárs) Tájba illő, a Szigetköz természetes vegetációjában is megtalálható fajok: Fák: (A dőlt betűvel szedett fajok út menti sorfának is alkalmasak) Salix alba (fehér fűz) Salix fragilis (törékeny fűz) Populus nigra (fekete nyár) Populus alba (fehér nyár) Fraxinus angustifolia ssp. Pannonica (magyar kőris) Fraxinus excelsior (magas kőris) Alnus incana (hamvas éger) Alnus glutinosa (enyves éger) Acer platanoides (korai juhar) 12

13 Környezetalakítás A belterületek környezeti állapotát üzemi létesítmények, talajszennyezés, esetleges illegális hulladéklerakó vagy a felszíni és felszín alatti vizeket veszélyeztető szennyező-források nem veszélyeztetik. A közúti forgalomból eredő zaj és rezgésterhelés illetve légszennyezés nem érinti károsan a tervezési területet. Vízminőség-védelem A felszín alatti vizek védelme érdekében a tervezési területeken szikkasztás csak zárt szennyvíztárolóban történhet. A csapadékvíz elvezetése szikkasztással telken belüli zöldfelületeken kell megoldani. Élővízbe történő bármilyen bevezetés vízjogi engedélyezési eljárás köteles, a küszöbértékek a hatályos kormányrendelet szerint határozandók meg. Talajvédelem, hulladékkezelés, elhelyezés A területeken az esetleges feltöltések kialakítására csak bevizsgált, minősített anyag használható. Környezetet károsító illetve veszélyes hulladék nem alkalmazható. Az építési tevékenységek megkezdése előtt a termőréteget, humuszt szakszerűen le kell termelni és azt deponálni kell. A termőföldet lehetőség szerint telken belül vagy zöldterületek létesítésénél kell felhasználni. A területen keletkezett kommunális és egyéb hulladék elszállítása csak engedélyezett lerakókban történhet. Levegőtisztaság-védelem A területeken a külső térbe kijutó, bűzt okozó tevékenység, ill. diffúz légszennyezést okozó tevékenység a lakóterületek, különleges területek és védett természeti területek közelsége miatt nem folytatható. A területeken folytatott tevékenységek során a hatályos kormányrendelet előírásait be kell tartani. Az érintett vállalkozás csomagolástechnológiával foglalkozik. Tevékenységes a levegő tisztaság vonatkozásában kockázatot nem hordoz. Klíma A tervezési területen a megvalósítandó fejlesztés a klímában nem okoznak érzékelhető változást. Élővilág A tervezett fejlesztés telephelyen belüli bővítés. A környező terület élővilágára és nincs érdemi hatással. Épített környezet A tervezett szabályozás a beépítési javaslatnak megfelelően biztosítja az egységes építészeti megjelenés kialakulását az épületek telepítését, és tömegét tekintve. A tervezett bővítés a meglévő épületekhez igazodik anyaghasználatában szín- és formavilágában. 13

14 Közművesítés Vízellátás A belterületi lakó területek ellátását a községi rendszer biztosítja. A gazdasági fejlesztési terület ivó- és technológiai vízellátását a tervezett mélyfúrású kút biztosítja. A területen nem kerül kiépítésre a vezetékes ivóvíz rendszer. A telephely oltóvíz igényét és a kifolyási vízmennyiségét szakhatósági állásfoglalások alapján kell meghatározni. A községi nyomásfokozó tározó a 130 mbf. alatti fejlesztéseket megfelelő nyomással el tudja látni, de ez a tervezési területen nem befolyásoló tényező. Az ivóvizet palackos ivóvíz automatákkal oldja meg a beruházó. Szennyvíz-elvezetés A jelenlegi létesítmény szennyvíz kezelése zárt gyűjtőaknával és időszakos elszállítással tervezett. Létszám bővítés nem tervezett A szennyvízkezelés módjában egyenlőre a bővítés, változás nem történik. Közüzemi csatornacsatlakozás kiépítésére jelenleg nincs lehetőség. A keletkező napi szennyvíz mennyisége 0,5-1,0m³ között van. Felszíni vízelvezetés A csapadékvizek elvezetésére a tervezési területeken belül a közlekedési utak melletti nyíltárkos rendszer kiépítése jelenti megoldást, szakaszos szikkasztással. A tetőfelületeken összegyűlő csapadékvizek telken belüli szikkasztással kerülnek levezetésre. Gázellátás A községben a vezetékes gázellátás rendszere kiépült. Az épületben többfajta fűtési megoldás került kiépítésre. A jelenlegi épületben a fűtés gázüzemű kazánról illetve faipari aprítékkal működő kazánról megoldott. A tervezett bővítés ehhez a rendszerhez csatlakozik. Villamos energia ellátás A villamos energia ellátása a külterületi 20 Kv-os légvezetékről megoldott, mely közvetlen a terület mellett halad. A meglévő transzformátorok bővítése szükséges lehet a felmerülő teljesítmény biztosítására a gazdasági területen belül. A lekötött villamos energia kontinges a rendelkezésre álló információk alapján biztosított Tulajdonvizsgálat A rendezési tervmódosítás által érintett terület teljes mértékben magán tulajdonban van. A tervezett csarnokbővítés a magántulajdonban lévő gazdasági területen belül valósul meg. 14

15 15

16 Tulajdoni lap és földmérői adatszolgáltatás 16

17 Közlekedés Közúthálózati kapcsolatok Kimle község belterületét országos főutak nem érintik. A 10 sz. főút és az M1 autópálya legrövidebben Mosonszentmiklós- Gyártelep településeken keresztül érhető el. A település fő közlekedési tengelyeit a belterületen árhaladó és egymást keresztező országos mellékutak adják, melyek az alábbiak: 1404 sz. állami mellékút: Novákpuszta-Darnózseli 1403 sz. állami mellékút: Hédervár-Kimle A belső úthálózat tengelyét az állami mellékutak adják, melyek közül a 1403 sz. út Hédervár és Kimle (10 sz. főút) ad regionális kapcsolatot. Ez az út kelet-nyugati irányban szeli át a települést. A belterületen éles törésekkel, kanyarokkal tarkított nyomvonal vezetésű. Erről az útról ágazik le a történelmi településközpontban észak felé a Darnózselire vezető út. A település lakóutcái ezen utakra csatlakoznak rá. A jelen rendezési terv módosítás által érintett terület megközelítése is az állami mellékutakra való csatlakozással megoldott. Belső úthálózat A település belső úthálózati rendszere kialakultnak tekinthető. A közlekedési tengelyeket az állami mellékutak belterületi szakaszai adják. Ezekre az utakra csatlakoznak rá a településközi kapcsolatokat adó utak és a lakóutak. Ezáltal Kimle egy jellegzetes egyutcás utcahálózatú település képét mutatja. A tervezési terület a belterülethez a Kossuth Lajos utcán keresztül csatlakozik annak külterületi szakaszának végpontjában található. Tömegközlekedés Tárgyi módosítás a település tömegközlekedési érdeket nem érint. Tömegközlekedés igénybevételére a településen belül van mód. A tervezési terület közlekedési kapcsolatai: A fejlesztési terület közlekedési kapcsolatai a már kialakult önkormányzati tulajdonú 028 hrsz-ú feltáró út meghosszabbítása adja. A 16 m-es min. szélességű feltáró út kialakításának feltétele a HÉSZ-ben rögzítésre került Hírközlés és távközlés A településen déli közigazgatási területén áthalad az országos digitális gerinchálózat digitális kábele, melynek nyomvonala a tervezési terület nem érinti. A községben a Magyar Telekom biztosítja a vezetékes telefonellátást, mely ellátás a gerincvezetékekről a tervezett területeken is biztosítható. A Magyar Telecom által légvezetékekkel és földkábelekkel működő vonalon a település teljes területe ellátott. A község területén a három mobiltelefon-szolgáltató által üzemeltetett adótorony található. Így a község teljes területe megfelelő lefedettséggel rendelkezik. A térségi mikrohullámú jeltovábbítást a győri adó torony végzi, mely a tervezési területet megfelelő színvonalon kiszolgálja. A településen lévő Magyar Telekom tulajdonú távközlési eszközök alapján a fejlesztési terület ellátott vezetékes rendszerű távközléssel Örökségvédelmi hatástanulmány A község hatályos rendezési terve 2005-ben került elfogadásra. A jelenleg hatályos rendezési tervdokumentációhoz nem készült örökségvédelmi hatástanulmány. A korábban készített hatástanulmány alapján a tervezési terület nem érint régészeti értékű területeket. 17

18 4 SZABÁLYOZÁSI TERV 4.1 A SZABÁLYOZÁSI TERV LEÍRÁSA A szabályozási terv változtatásával érintett terület A szabályozási terv változtatásával érintett terület: Kimle külterület 029/30 hrsz-ú külterületi gazdasági terület A terv szükségességének indoklása A tervben rögzített fejlesztési elképzelés meglévő gazdasági terület konkrét szabályozása szükségessé teszik az adott területeken egyes kötelező szabályozási elemek változtatását így a szabályozási terv adott területet érintő módosítását. Szabályozási elképzelések tekintetében a tervmódosítás során a tervezési terület esetében a tulajdonosi igények generálják az övezeti előírások módosítását is. A fent említett esetekben a jelenlegi övezeti paraméterek nem teszik lehetővé az ingatlanok tulajdonosi igényei szerinti beépítését. Az egyik legfontosabb változtatási igény az övezeten belüli építménymagasság paraméterének átgondolása, a meglévő övezeti paraméterek felhasználásával A szabályozás alapelvei Kimle Helyi Építési Szabályzata a következő alapelvek figyelembe vételével készült: Minden magyar állampolgárnak a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített joga van az egészséges környezethez, valamint a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez, fizikai, lelki és szellemi igényeinek kielégítéséhez. Az Alaptörvény ezt a jogot többek között az épített és természetes környezet védelmének előírásával biztosítja, amelyet az évi LXXVIII. számú törvény rögzít. A törvény értelmében az épített és természetes környezet védelmét illetve alakítását a humánus környezet és az esztétikus kialakítás igényével kell megvalósítani. Ennek szellemében biztosítani kell az emberhez méltó és a természettel összhangban lévő környezet folyamatos alakítását, valamint értékeinek védelmét. Kimle nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a fenti jogszabályokra tekintettel a tervezési területre megalkotta Kimle Helyi Építési szabályzatának módosítását, és elrendeli annak a szabályozási tervvel együttesen történő alkalmazását. A szabályzat célja hogy a biztosítsa a kiegyensúlyozott harmonikus fejlődést, a település modernizálódását és a valós igényekhez a területfelhasználást. A szabályozási terv és azon belül az építési szabályzat rendelkezései a településfejlesztésben érdekelt résztvevők érdekeinek figyelembevételével, azok közreműködésével valósulnak meg. A gazdasági területen belüli paramétereinek meghatározásakor a 7,5 méter helyett 10,5 méteres építménymagasság engedélyezése a - a tervezett területen - a kialakult állapotokban korlátozást nem eredményez arra káros hatást nem gyakorol. A gazdasági területeken korábban a telekalakításhoz szabályozott K jel megszüntetése helyett konkrét paraméterek kidolgozására került sor, a területek feloszthatóságának biztosítása érdekében A szabályozási terv várható hatásainak bemutatása A tervezési területen belül a szabályozási alapelveknek megfelelően biztosított lesz a településszerkezeti terv szerinti területhasználat és építési tevékenység. A magán személyek és a gazdasági társaságok részéről felmerült fejlesztési igények szabályozott módon kielégíthetők lesznek. Nem kerül újabb terület belterületbevonása és a szerkezeti terv módosítása nélkül a célkitűzés ami a területtekarékos használatra irányul megvalósul. 18

19 4.1.5 Szabályozási javaslat ismertetése A tervmódosítással érintett terület jelenleg is gazdasági-ipari területi besorolású. Az övezet határa a telephelyek telekhatáraival esik egybe azok nyomvonalát követi. A terv a déli telekhatárok mentén 15,0 méteres kötelező fásítást tartalmaz. A kötelező fásítása 029/30 és 029/6 volt TSZ épületek között északi irányba a 028 számú Kossuth Lajos utcára köt ki. A 25,0 méteres kötelező fásítás a gazdasági területeket két részre osztja. A hatályos szabályozás a fentieken túl az övezeteken belül az építési helyek lehatárolását is tartalmazza. Az építési hely ahol 15,0 es fásítás van jelölve azzal esik egy vonalba egyéb telekhatárok mentén 7,5 méterben meghatározott. Hatályos szabályozási tervi állapot A módosítással érintett gazdasági-ipari területen hatályos építési előírásai az alábbiak: Beépítési mód Beépíthetőség Épület Telekalakítás oldalhatáron álló IGE SZ 50/20 7,5 K/K/K legnagyobb beépítettség 50% legkisebb zöldfelület 20% legnagyobb építménymagasság szélesség /m/ mélység /m/ telekméret /m 2 / 7,5 m Szabályozási terv szerint 19

20 A tervezett bővítési szándék eredményeként az övezeti előírások az alábbi módon változnak meg: Beépítési mód Beépíthetőség Épület Telekalakítás szabadonálló IGE Sz 50/25 10, legnagyobb beépítettség 50% legkisebb zöldfelület 25% legnagyobb építménymagasság 10,5 m telekméret /m 2 / 5000 Építési hely határai Ny-i oldali kert K-i oldali kert Előkert Hátsókert Szabályozási terv szerint A módosítás eredményeként az övezeti lehatárolás a tényleges telekhatárok figyelembe vételével pontosításra került. A valós tulajdoni viszonyokat tartalmazó vázrajz alapján a K kialakult telekterület, szélesség, mélység szabály módosul. A legkisebb telekterület 5000m²-ben kerül meghatározásra. Az építési övezeten belül az építési hely a telekhatárokat figyelembe véve megosztásra került. Önálló építési hely került kialakításra a 029/28-hrsz-ú és 029/30 hrsz-ú ingatlan esetében is. A hatályos rendezési tervben a Kossuth Lajos utcára kifutó 25,0 méteres beültetés az elmúlt 10 évben nem valósult meg. Tényleges zöldfelületi kár okozása nélkül ezért megszüntetésre került. Ennek indoka, hogy a tervezett bővítés ebben az irányban tervezett, a másik az, hogy a két telephely között funkcionális kapcsolat működik. A szomszédos övezetben lévő TSZ épületekben bérleti szerződés alapján tárolás folyik és a két terület között közvetlen átjárás a fasor helyén működik. Megvalósítása ténylegesen nem realizálható ezért tervből való törlése javasolt. A tervmódosítás eredményeként a fentiekben ismertetett módosításokon kívül egyéb beavatkozásra javaslatot nem tartalmaz a terv. 20

21 4.1.6 Rendelettervezet Kimle község Önkormányzat Képviselőt-testületének /2015.(...) sz. rendelete Kimle község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításáról Kimle község önkormányzatának képviselő testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 1. A 22/2005. (XI.30.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosul a TH munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/M tervlapja szerint. 2. (1) E rendelet április 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit folyamatban lévő ügyekben is lehet alkalmazni amennyiben az-azaz ügyfél számára kedvezőbb feltételeket tartalmaz. (2) A rendelet csak a TH munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/M jelű szabályozási tervlapjával és a tervdokumentáció mellékleteivel együtt érvényes..... Eller Gizella polgármester... Dr. Mátyus- Minkó Nikoletta jegyző Kihirdetve: április... 21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4273-2/2012. 26. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 022010/2 1. ELŐZMÉNYEK MŰSZAKI

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

Feketeerdő község Szabályozási terv módosítás 2009. augusztus Jóváhagyott tervdokumentáció TH-08-02-13

Feketeerdő község Szabályozási terv módosítás 2009. augusztus Jóváhagyott tervdokumentáció TH-08-02-13 Feketeerdő község Szabályozási terv módosítás 2009. augusztus Jóváhagyott tervdokumentáció TH-08-02-13 Felelős tervező: Németh Géza. TT-1 08/0065/2006 Tervezők: Leitner Attila.. É3-08-0386/2005 Szabó Roland..

Részletesebben

6.) sz. napirendi ponthoz előterjesztés. Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 24-én, órakor megtartandó ülésére

6.) sz. napirendi ponthoz előterjesztés. Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 24-én, órakor megtartandó ülésére 6.) sz. napirendi ponthoz előterjesztés Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 24-én, 17 00 órakor megtartandó ülésére Döntés a rendezési terv, valamint a helyi építési szabályzatról

Részletesebben

ZALAEGERSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS KÓDEX 38. SZERINTI 2014. MÁRCIUS HÓ

ZALAEGERSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS KÓDEX 38. SZERINTI 2014. MÁRCIUS HÓ ZALAEGERSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS KÓDEX 38. SZERINTI V I Z S G Á L AT I S Z A K A S Z D O K U M E N T Á C I Ó J A 2014. MÁRCIUS HÓ ALÁÍRÓLAP Felelős tervező

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Dombiratos község Önkormányzata Bojczán Endre Péter polgármester

Részletesebben

SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA - VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A ZÖLDTERÜLETI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓAN VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén

II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén Sorszám 1 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Helyenként száraz ágak 2 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Beteg 3 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Helyenként száraz

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 45/2005.

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Répcelak Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 7. számú módosítás 2015. március Jóváhagyandó tervdokumentáció TH-14-02-01

Répcelak Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 7. számú módosítás 2015. március Jóváhagyandó tervdokumentáció TH-14-02-01 Répcelak Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 7. számú módosítás 2015. március Jóváhagyandó tervdokumentáció TH-14-02-01 Felelős tervező: Tervező munkatárs: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

BÁBOLNA. Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08

BÁBOLNA. Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08 BÁBOLNA Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08 2 BábolnaTelepülésrendezési tervmódosítás 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti teljes eljárás Aláírólap

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. TÉT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYİR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám:MMI_R.04.07. Leíró: Somlai Zsanett Dátum: 2005.05. 01. T É T RENDEZÉSI TERV M1

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

REGIOPLAN SOPRON MJ VÁROS SOPRONBÁNFALVA ÉS SOPRONBÁNFALVA-KUTYAHEGY SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA

REGIOPLAN SOPRON MJ VÁROS SOPRONBÁNFALVA ÉS SOPRONBÁNFALVA-KUTYAHEGY SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu SOPRON MJ VÁROS SOPRONBÁNFALVA ÉS SOPRONBÁNFALVA-KUTYAHEGY SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007 Javaslat a Településszerkezeti Terv módosítására és Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) számú rendelet módosítására

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot. 1 0 1 I C 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Pesti út - (1398004) hrsz-ú út - Gyergyószentmiklós u. - (1398007) hrsz-ú út által határolt terület

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására

Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Ózd, 2015. december 21. Előzmények: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete a Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2003. (VII.3.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

Gyõrság Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2008. január Véleményezési tervdokumentáció TH-07-02-07

Gyõrság Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2008. január Véleményezési tervdokumentáció TH-07-02-07 Gyõrság Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2008. január Véleményezési tervdokumentáció TH-07-02-07 Felelõs tervezõ: Tervezõk: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

VÁMOSSZABADI. Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. június TH-14-02-04

VÁMOSSZABADI. Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. június TH-14-02-04 VÁMOSSZABADI Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. június TH-14-02-04 2 Vámosszabadi Szabályozási terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve. - 38/2008. (VI. 30.) ÖK. számú rendelet -

Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve. - 38/2008. (VI. 30.) ÖK. számú rendelet - Megrendelő: Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1033 Budapest, Fő tér 3. Terv: Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve

Részletesebben

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG. Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének eseti módosítása

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG. Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének eseti módosítása MEGBÍZÓ: TERVEZŐ: Csömör Nagyközség Önkormányzata 2141 Csömör, Szabadság út 5. KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. TSZ.: 1934 / 2015. CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG Településszerkezeti Tervének,

Részletesebben

Településrendezési terv módosítása

Településrendezési terv módosítása 255/2013. (XII. 30.) számú Kt. határozattal és 26/2013.(XII.30) Önk. rendelettel Jóváhagyott anyag 2013. Megbízó: Tervező Nagymaros város Önkormányzat 2626 Nagymaros Fő tér 5. Pro Arch. Építész Stúdió

Részletesebben

LEVÉL. Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2013. április TH-12-02-17

LEVÉL. Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2013. április TH-12-02-17 LEVÉL Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2013. április TH-12-02-17 2 Levél Településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 36/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 36/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület 36/200. (VII.2.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület MIKLÓS U. RAKTÁR U. SZENTENDREI ÚT 8239/ HRSZ-Ú TELEK (Z-FK) ÉSZAKI HATÁRA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 9/2008. (III.26.) sz. határozattal elfogadott Szerkezeti terv és 3/2008. (III.26.) önk. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS Gyır, 2011.09. HÓ Msz.:Rp.I.189-2 Munkaszám: Rp.I.189-2 Pekkerné Szabó Piroska Felelıs tervezık: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész okl. táj- és környezetrendezési

Részletesebben

TERVEZÉSI AJÁNLAT BALATONBOGLÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA

TERVEZÉSI AJÁNLAT BALATONBOGLÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA TERVEZÉSI AJÁNLAT BALATONBOGLÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT FELÜLVIZSGÁLATÁRA Balatonboglár Külterület Belterület Zártkert 2576ha 547ha

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

Auer Jolán TÁJOLÓ-TERV Kft. 2014. március 13.

Auer Jolán TÁJOLÓ-TERV Kft. 2014. március 13. Auer Jolán TÁJOLÓ-TERV Kft. 2014. március 13. Európai Táj Egyezmény (2007. évi CXI. törvény ) 1.cikk f. a táj tervezése olyan céltudatos tevékenységet jelent, amelynek célja a táj fejlesztése, helyreállítása,

Részletesebben

KEREKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS M4/2013-OTÉK

KEREKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS M4/2013-OTÉK KEREKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS M4/2013-OTÉK 2013. Előzetes tájékoztató 314/2012 (XI.8.) korm. rendelet 37..alapján KEREKI TELEPÜLÉS JELENLEG HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Az eredeti

Részletesebben