Község Önkormányzata Képviselö-testületének 15/2013.(V.28.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Község Önkormányzata Képviselö-testületének 15/2013.(V.28.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról"

Átírás

1 . Ukút Község Önkormányzata Képviselö-testületének 15/2013.(V.28.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Lókút Község Önkormányzata Képvisel6-testülete az épitett környezet alakitásárol és védelméröl szóló évi LXXVIII. törvény 54. (5) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország clmerének és zászlajának használatárol, valamint állami kitüntetéseiröl szóló évi CCII. törvény 24. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésében ~ a Magyarország cimerének és zászlajának has~á)atáról, vajamint állami kitontetéseiröl szóló évi CCII. törvény 7. (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a kovetkez6ket rendeli el: 1. A rendelet célja 1. f (1) A rendelet célja Lókút község közterületeinek, és zöldtei'ületeinek védelme k6zségképi, kereskedelmi, idegenforgalmi, közegészségügyi, köztisztasági valamint közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével meghatározni a közterület rendeltetését61 eltérö célú használatának szabályait és az esztétikus lakókörnyezet kialakítását. (2) E rendelet alkalmazásában: a) közterület: az épített környezet alakftásáról és v6delmérol szóló évi LXXVIll. törvényben (a továbbiakban: Étv.) leirt közterületi értelmezés; b) középület: azon ép6let, melyet az állam, vagy az önkormányzat jellemzõen - választott ~Ietei, közigazgatási feladatokat ellátó szervei, valamint az általuk fenntartott, közfeladatokat ellátó intézményei, a bfróságok és az ügyészségek, - a rendvédelmi szervek útján közfeladat ellátására hasmál; c) zöldfelület: állandóan növényzettel fedett közterület; d) rendezvény: a külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint megtartott békés Összejövetel, felvonulás és tüntetés; e) hirdebnény: a falragasz, felirat, szórólap, értesftés, tájékoztató, valamint választási hirdetmény és kampányanyag akár nyomdai úton, akár házilag, illetve felfestéssel (ecsettel, szórással) készült; t) fás szá1íl növény: lombhullató és örökzöld fák, bokorfák együttes megnevezése; g) fakivágás: minden olyan fás szá1íl növény kivágása, melynek törz.skönnérete a 6 cm-t meghaladja, illetve a f&pótlási kötelezettségként elültetett fák kivágá.q tömkönnérettöl ftlggetlcnül; nem tartozik ide az ifjító metszés, csonkolás~ h) fakivágási kérelem: fás szá1íl növények kivágására vonatkozó a 346/2008. (XII.30.) Konnányrendelet 2. számú melléklete szerinti kérelem; i) inváziós fajú fás szárú növény: az e rendelet 1. mellékletében felsorolt fajok; j) közegészségügyi okból nem telepfthetö fás szárú növény: az e rendelet 1. mellékletében felsorolt, elsósorban allergénhatású fafaj; k) törzskönnéret: a tbldfelszíntól számított 1 m magasságban mérendõ törzsket11let és 1) 6ssztÖ1'Zskönnéret: az egyedek törzskönnéretének összege.

2 2. A rendelet haülya 2. (1) Jelen rendelet hatálya kitetjed Lókút község közterületeire. (2) A rendelet hatálya kitetjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, akik/amelyek állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak, tevékenykednek. 3. f <. 3. A közterület használata 1) A közterületet, annak építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésének mcgfelel6en - állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával - mindenki ingyenesen használhatja. A köztclü1et használója a közterület használatáért fclclösséggel tartozik. 4. Gépjármû-várakozóbelyek közterületen történõ kialakítá~a 4. (1) Az építmények rendeltetésszel'ü használatához jogszabályban meghatározott mennyiségû és fajtájú gépjármû részére a létesitrnényhez tartozó ingatlanon gépjármú-várakozóhelyeket kell létesíteni. Az épfttetö (engedélyes) a gépjármûvárakozóbelyeket a létesítmény megvalósulásával egyidoben, de legkésõbb a basználatbavételí engedély megkéréséig köteles megépíteni. (2) Az építményt használatba vevõ építtetõ (engedélyes) a vásárló- és vendégforgalom, illetve ügyfelek számára szolgáló, az építmény használatához kötött, az ingatlanon belüllétesftett parkolónak legalább 50 o/...át köteles az intézmény nyitvatartási ideje alatt a közhasználat számára díjmentesen hozzáférhetövé tenni. (3) E rendeletben foglaltakat alkalmazni kell épületek létesftésének, megiévö épületek átalakftásának~ bövitésének~ valamint a rendeltetés módosításának engedélyezési eljárása során. (4) Ha a szabályozási terv és helyi építési szabálylat valamint a parkolási rendelet arra lehet6séget ad, akkor közterületen is engedélyezhetö gépjánnü- várakozóhelyek -... kialakítása. (5) A gépjánnû-várakozóhelyeközterületen történõ kialakításához az építtetönek az épitési engedélyezési dokumentációhoz csatolni kell a jegyzõ, mint közútkezelõ engedélyét. (6) A közterületi gépjármú-várakozóhelyek kialakítási költségét az építtetö (engedélyes) viseli. (7) A közterületen kialakított gépjámlú-várakoz6helyek a használatbavételi eljárást követóen az önkonnányzatulajdonába mennek át.

3 5. (1) Tilos zöldterületen: a) olyan magatartást tanúsftani, amely mások nyugalmát, pihenését zavarja, a berendezési tárgyakat (székek, padok) helytlkföl elmozditani, a közlekedö utakon a forgalmat akadályozni, a térelemeket, berendezéseket és a növényzetet rongálni és a zöldterü1etet, térelemeket, berendezési tárgyakat hulladékkal vagy egyéb módon beszermyezni, b) a virágokat vagy más növényeket leszedni, megcsonkitani, kivágni - kivéve a park kezel6jének fenntartási munkáit, c) a zöldterületen ejbelyezett tárgyakon, fákon hirdetményeket elhelyezni, d) a madárfészkeket rongálni, tojásokat kiszedni, madarakat bármely eszközzel irtani, légpuskát, flóbert fegyvert vagy 16fegyvert használni, és e) hobbi- és háziállatokat legeltetni, vagy azokat áthajtani. (2) Aki az (1) bekezdésben leirt tilalmat megszegi, köteles az okozott kárt megtériteni. Azon személyek károkozásáért, akiknek a belátási képessége hiányzik vagy korlátozott a vonatkozó hatályos jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. S. A közhasznú zöldfelületek használata 6. (1) Közterületen fát kivágni csak fakivágási kérelem alapján kiadott fakivágási engedély birtokában szabad. A fakivágási kérelmet a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályához kell benyújtani. (2) Közterületen fakivágást az engedélyes, vagy az Önkonnányzat által megbízott, szakértelemmel rendelkezö személy, vagy szervezet végezheti. (3) Fakivágás a snrgösen elháritandó veszélyhelyzetek, a fa kiszáradá--~11ak kivételével csak a vegetációs id6n kívüli nyugalmi idöszakban történhet.,. f. (1) A pótlás lebet6ségének hiányában, engedély nélküli fakivágás, vagy egyéb zöldfelületi rongálás kárértékének, növénymegváltási díjának megállapitásához az ún. Radó-féle zöldfelületi számítási módszert kell alkalmazni. A módszer leírását a Rendelet fiiggeléke tartalmazza. (2) A befizetett növénymegváitási díj az ÖnkonnányzatKörnyezetvédelmi Alapjának elkülönitett része. melyet a közhasznú zöldfelületek gondozására, fenntartására, fejlesztésére kell fordítani. (3) Közh~~álatú zöldterületen végzett növénytelepítéseknél az alábbi szempontokat kcll figyelembe venni: a) faültetéskor gázvezeték nyomvonajától legalább 2 méterre, a többi közrnüvezeték nyomvonalától minimum 1 méterre történhet a telepítés, b) elektromos légvezeték alá csak kistermetü, kiskoronás fa telepíthet6. c) útkeresztezödésben bánnilyen növénytelepítés a meghatározott rálátási háromszög területén a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint történhet, és d) növénytelepítés a jelen rendelet 3. mellékletben foglalt telepítési távolságok betartásával történhet.

4 ~ (4) A telepítés szempontjából elõnyben részesített (javasolt) fajokat a 2. melléklet tartalm azza. 8. Bánnely közhasználatú zöldfelületre kiûltetett növény a terület tulajdonosának tulajdonába kerül, függetlenül attól, hogy ki, mikor és milyen célból ültette, hogyan gondozta. ~. 6. Áteresz létesitése Az ingatlan elötti közterületen található csapadékvíz-elvezetó árkon az ingatlan megközelftésére a kapubejáióhoz úttal kapcsolódó áteresz a jegyro. mint közútkezelõ engedélyével közterület- használati (igénybevételi) díj nélkül létesíthetõ. 7. A középületeknek és közterületeknek nemzeti ünnepeken történö fellobogózása 10. (1) Az Alaptörvénybell meghatározott nentzetí ünnepeken Lókút községben valamenn)'l középületen és közterületen Magyarország lobogóját (a továbbiakban: lobogó) ki kell tûzni vagy fel kell vonni. (2) A közterületek fellobogózásáról Lókút Község Önkonnányzat gondoskodik. (3) A közterületek közül a polgármester határozza meg azokat, amelyeket az ünnep jellegének megfelel6en fel kelllobogózni. (4) A Község zászlót a Zirci Közös Önkonnányzati Hivatal Lókúti Kirendeltségének épületére állandó jelleggel ki kell tüzni. (5) A lobogó beszerzésérõl a középtllet használója. tulajdonosa. közterilletek tekintetében a polgánnestcr gondoskodik. (6) A nentzetí ünnep alkalmával a méltó megemlékezés érdekében csak tiszta, jó állapotban lévõ lobogók ~ városi zászlók használhatóak. (7) A fellobogózást a középületek feuobogózásának egyes kérdéseir61 szóló 132/2000. (VII. 14.) Konn. rendelet szabájyai szerint kell elvégeznj,"" 11. (1) A fellobogózást az Unnepet megel6zö munkan8lx>n óráig, a bevonást az ünnepnap elteltét követö munkanapon legkés6bb óráig kell elvégemi. (2) KöztelÜleteken álló létesftményekl'e, különösen köz- és diszkivilágító berendezésekre, forgajomidnyitó jelzólámpákra zászl6tartót csak úgy szabad felszerelni, hogy a létesítmény üzemeltetését, karbantartását ne akadályo~ balesetet ne okozzon. (3) Lókút község polgármestere a 10. (1) bekezdésében meghatározott alkalmakon kivül is elrendelheti Lókút közterületeinek teljes vagy részleges fellobogózását.

5 ~ (4) Egyházak, társadalmi szervezetek, országos hatáskörû szervek jelentõs események alkalmábó] kérhetik a polgánnestert6] a feijobogózás elrendelését, amennyiben vállalják annak költségeit. (5) Magyarország történelmének tragikus eseményei, valamint köztiszteletben álló személyek, vagy tömegszerencsétlenség esetén a polgánnester elrcndelheti az önkormányzati tulajdonban lévo középületek, közter(uetek gyászlobogóval való fellobogózását. 9. KözterüJeti IzeszaitaJ-, 12. (1) K-özterületat szeszes ital fogyasztása tilos. (2) Az (1) bekezdésben leirt tilalom nem vonatkozik: a) a jelen rendelet szabályai szerint engedélyezett, továbbá a közütj közlekedésr()l szóló évi I. tv. 36. (1) bekezdése szerinti közútkezel6i hozzájárulással engedélyezett vendéglátóipari, kereskedebni tevékenységhez kapcsolódó kitelep\1lésre. ideiglenes elárusítóhely közvetlen környezetében lévõ. fogyasztásra kijelölt ten11etre; b) a Lókút Község Önkormányzat. vagy az általa fenntartott intézmény által szervezett rendezvényekre; c) humanjtárius. karitativ, kulturális. illetõleg sporttevékenység céljára szervezett d) rendezvényekre; minden év d~ber 31- én órától a következó év január Ol-jén óráig terjed6 id6szakra. (3) A közterületi szeszesitaj-fogyasztásra vonatkozó magasabb rendû jogszabáiyokb8j1 lefektettet rendelkezéseket jelen rmdelet fiiggeléke tartalmazza. 16. Hatál)'ba léptetõés átmeneti rendelkezések 13. E rmdeiet a június 1. napján lép hatályba.

6 ~. 1. melléklet a 15/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez... T.do 08 -«fehérakáe* RDbiIII. ~a.,- a..erikai k6ri1* Fr..a.us nnqmftft A u.8. lis.1ti.ui.-. A..".. deo.- k P_IIS SerOtlII. - zi A cer d" " 'c. * Kivéve a kertészetiváltozatok. Inváziós fajú fás szárú növények Közegészségüg.\'i okból nem telepíthetõ fás szárú növények

7 ~ 4 2. melléklet a 15/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez KözterOleti telepítésnél elõnyben részesítendõ ijavasolt) rás szárú növények kút közl közterületein tele ítésre avasolt rara. ok és fa ták: 1. Alnus glutinosa (Enyves éger) 2. Amygdalus communis (Közönséges mandula) 3. Acer campestre (Mezei juhar) 4. Acer platanoides (Korai juhar, alapfaj!) 5. Acer platanoides 'Globosum'(Korai juhar, gömb koronájú kertészeti változat) 6. Acer pseudoplatanus (Hegyi juhar, alapfaj!) 7. Acer tataricum (Tatár juhar) 8. Carpinus betulus (Közönséges gyertyán) 9. Fagus sylvatica (Közönséges bükk) 10. Fraxinus excelsior (Magas korig) ll. Fraxinus angustifolia ssp. pannonica (Magyar koris) 12. Fraxinus omus (Virágos kõris, alapfaj!) 13. Fraxinus omus 'Mecsek' (Virágos kõris, gömb koronájú kertészeti változat) 14. Juniperus communis (Közönséges boróka) 15. Malus sylvestris (Vadalma) 16. Morus alba (Fehér eperfa) 17. Padus avium (Madárcseresznye) 18. Prunus padus (Májusfa) 19. POpulUS alba (Fehér nyár, pofzós, alapfaj!) 20. POpulUS nigra (Fekete nyár, poílós, alapfaj!) 21. PopulUS nigra 'Piramidalis' (Jegenye nyár, JX>rzós, oszlopos koronájú kertészeti változat) 22. Populus tremula (Rezgo nyár, pofzós, alapfaj!) 23. pyrus pyrastel' (V&({körte) 24. Quercus cerris (Csertölgy) 25. QUa'CUS petraea (Kocsánytalan tölgy) 26. Quacus pubescens (Molyhos tölgy) 27. Quacus robur (Kocsányos tölgy) 28. Quercus robur 'Fastigiata'(Kocsányos tölgy, oszlopos koronájú kertészeti változat) 29. Sorbus aria (Lisztes berkenye) 30. Sorbus aucuparia (Madár berkenye) 31. Sorbus domestica (Házi berkenye) 32. Sorbus torminalis (Barkóca berkenye) 33. Taxus baccata (Tiszafa) 34. Tilia cordata (Kislevelt1 hárs) 35. Tilia platyphyllos (Nagylevelfl hárs, aiapfaj!) 36. Tilia platyphyllos 'Favorit', 'Rathaus'(Nagyievelfl hárs, kertészeti változatai) 37. Tilia tomentosa (Ezüsthárs, alapfaj!) 38. Tilia tomentosa 'Szeleste','Tekeres' stb. (Ez(1sthárs, kertészeti változatai) 39. Ulmus laevis (Vénicszil) Lókút köz. közterijeteln teleoitésre i.vasolt cseriefaiok: 1. Amydalus nana (Törpemandula) 2. Berberis vulgaris (Sóskaborbolya) 3. Colutea arborescens (Pukkanó dudafiirt)

8 -< 4. Comus mas (Húsos som) S. Comus sanguinea (Veresgyürü som) 6. Cotinus ooggygria (Cserszömöroe),. Crataegus oxyacantha (Csere galagonya) 8. Crataegus monogyna (Egybibés galagonya) 9. Euonymus europaeus (Csíkos kecskerágó) 10. Euonymus VemlOOSUS (Bibircses kecskerágó) 11. Forsythia suspensa (Aranyvesszö) 12- Frangula alnus (Kutyabenge) 13. Ligustrum vulgare (Közönséges fagyal) 14. Ligustrum ovalifolium (Széleslevelû fagyal) IS. Lonicera xylosteum (Ükörke lonc, alapfaji) 16. Lonicera tatarica (Tatárlonc) 17. Philadeipbus coronarius (Közönséges jezsámen) 18. Prunus spinosa (Kökény) 19. Rhamnus catharticus (Varjútövis benge) 20. Rosa canina (Vadrózsa) 21. Stapbylea pinnata (Mogyorós bólyagfa) 22- Syringa YUlgaris (Kerti orgona) 23. Vibumum lantana (Ostonnénfa) 24. Vibumum opulus (Kányabangita) Meg; egyz és : A telepitéméj elõnyben kell részes ite ni a fentiekben felsorolt táj honos, lombhullató,fa- (~s cserjefajokat. A cserjék esetében az alapfajhoz hasonló habitusú és egyenértékû ökológiai igényû kertészeti fajták is telepithetók. A listában Mm szereplõ fa- és cserjefajok, fajták alkalmazása külön egyeztetht igényel a V árosilzemeltetési Osztállyal.

9 . 3..e8IkJet. 15/2013.(V.21.) a.kor8áayzati re8delet1la N6Y8) ~ dv_'aek - cserje: 1,0 m - fa tennet6 örökzöld: 2.~ - kilkorxlás. k.istmd~ (max. 4-5 m "'8P" DGv6) fa: 2.0 m - t6zepcs termet6 (max.8-io m m8gaga n6v6) fa: 4,0 m - nal)'term~ fa: 7.0 m Növáa,.a ~I t&tén6 minimili.~ tekrj~i távol5á2ai: - cserje, ~Id: OOvek~i tfpustól fnag6en jlt. 0,4-2,0 m - kiskoronú fa: 3,0 m - közepes korouájú fa: 5,0 m - nagykol'oúl fa: 7,0 m"

10 ~ Függelék a 1~/2013.(V.28.) önkonnányzati rendelethez Radó-féle fa- és növényérték számítás, a zöld felületek értéknövekedésének számitása F 8~~b%4.-it4s Az értékszámítás d. Radó Dezs6 értéks~mításai szerint, valamint az Európai Unio Erdészeti és Fagazdálkodási Bizottságának 1984-ben elfogadott modellje alapján készült. A faértéket az oxigént tennelö asszimiláló levélfeltllet tömege adja. A pótlási kötelezettség ennek a lombtömegnek a 3-5 évm belüli pótlását célozza. A pótlást követö 3. évben apótlásként telepített fák összes lombtömege a kivágott fáénak 80%-át kell, hogy elérje. Adott fa forintban kifejezett értékét az A s 8 SCI D szorzat adja, ahol az egyes tényewk az alábbiak szerint értejmezendök: A - a fa közlégen belüli elhelyezkedése szerinti értéklzoró, amely: 1,0 - ha a fa jelentös kö~gképi környezetben, kíméleti használatú zöjdterületen illet\:e zónában található, ritka fafaj 0,7 - ha a fa magas laksûniségü, környezetében ár1alrnakkal terhelt terület ( pl. lakótelep, ipari terület zöldfelülete stb.) 0,5 - ha a fa alacsony laks\in1ségü, kertes beépítésü lakóterüjeten vagy külterületen található B - a fa ismert vagy becsijt kora szerinti értékszorzó 10 éves fa szorz6száma: I O 20 éves fa szorz6száma: éves fa szorz6száma: éves fa szorzószáma: éves fa szorzószáma: éves fa szorzószáma: éves fa szorzószáma: 700 idósebb, egyedi, védett fa szonószáma: 1000 Amennyiben a fa kora pontosan ismert ( pl. adat áll rendelkezésre az ültetés idöpontjára vonatkozóan), vagy pontosabban becsülhetö, úgy a két határ évtizedszonó átlagával kell számolni. C - a fa eaészlégi mapota, megjelenése lzeriati szonó 1,0 - ha a fa gyökérzete. törzse. lombkoronája teljesen ép, egészséges 0,7 - ha a fa lombkoronája kissé csonkolt (kevesebb mint 3oel.) 0,4 - ha a fa lombkoronája erösen csonkolt (több mint 30 %) D = a fa értékfelvételi idójx)ntjában kapható azonos. vagy hasonló karakteitel, habitussal raldelkezó 4 év~ szabványos faiskolai (faiskolai fofgaimazásban 10/12 méretû) csemete foldlabdás, árával és a helyszinre szállítás dfjával növelt ára forintban kifejezve.

11 EDJ' z~i.iw h1jk8 "" ~~~=" 5 évnél fiatalabb. vagy ismen korú cserje. róz.fd. ölltözön gyep értéke: az el6állftás értéke Il eltelt id6szak fenntartúi k6ltségével mep6velve 5 évnél id6.j~bb cserje. r6%.ya át&e: 2S éva ép él eaészséges lombkoronájú elhelyezkedése szerinti fa lombkorona taneaálek 3~ számolt á1éke. 5 évnél id6sebb ónt6zijn gyep értéke: 25 éves ép él eaészsélel lombkoronájú elhelyezkedése szerinti fa lombkorona tömeaédek 1 OO/o-kal számolt értéke. NeIN ÖNÖZÖtI gyep á1éke: az az évi e16éllftás értéke tvel6 és eg}'nj!óri virágágy: az elóál1ftás értéke

33/2008. (III. 27.) FVM rendelet

33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet

46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének

Részletesebben

NAGYMAROS VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

NAGYMAROS VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA NAGYMAROS VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2010. November 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 1.1 Önkormányzatok környezetvédelmi feladatai 2. A település bemutatása elhelyezkedése...3 3. Felszíni

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről (egységes szerkezetben a módosító 11/2004. (IV. 29.), 14/2004.

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (I.29.) rendelete. A közterületek használatáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (I.29.) rendelete. A közterületek használatáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (I.29.) rendelete A közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről Egységesítés dátuma: 2011. 11. 11. Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről EGYSÉGES SZERKEZET Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezeti

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete Pécel Város Önkormányzatának 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete a település rendjéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2014. február 20. napjától hatályos állapot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

- 1 - I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.. A rendelet célja

- 1 - I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.. A rendelet célja - 1 - Alsóörs községi Önkormányzat Képviselőtestületének a környezetvédelemről 9/2004.(VI.25.) számú rendelete a 13/2007.(XII.14.), 12/2006.(XII.15.), 10/2005.(XII.16.), 9/2009.(VII.1.), a 11/2009.(VIII.7.)

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. május 22 7. szám R E N D E L E T E K 20/2014 (V.23.) önk. rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12 /200. (V. 1.) RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. április 26. A 2013. május -től hatályos szöveg Gyöngyöstarján Község

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki 35/2004. (IX. 17.) számú rendelete a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról és az állattartás szabályairól módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.) 2, A 45/2005. (X. 28.)

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

3. HÉSZ függelékei 1. számú: Övezeti összesítő 2. számú: Lakóövezetek beépítési mintalapjai 3. számú: Helyi védettségű épületek 4.

3. HÉSZ függelékei 1. számú: Övezeti összesítő 2. számú: Lakóövezetek beépítési mintalapjai 3. számú: Helyi védettségű épületek 4. 3. HÉSZ függelékei 1. számú: Övezeti összesítő 2. számú: Lakóövezetek beépítési mintalapjai 3. számú: Helyi védettségű épületek 4. számú Homlokzatszámítási minták 5. számú Őshonos növények 6. számú Régészeti

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (VI.17.) rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (VI.17.) rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (VI.17.) rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól Rimóc Község Önkormányzata Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a 14/2005.(XII.14.), 3/2010.(VI.23.), 3/2012.(V.02.)

Részletesebben

HANTOS Településrendezési terve

HANTOS Településrendezési terve 2004. OKTÓBER TSZ.: 2886/2004 HANTOS Településrendezési terve Településszerkezeti és szabályozási terv /jóváhagyott terv/ TSZ.: 2886/2004 Tsz: 2886/2004 2006 június Hantos Község Építési Szabályzata /HÉSZ/

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY

A RENDELET HATÁLYA A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY Mórahalom város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/1994. (VI.3.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról * Mórahalom város Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: 06-5114-12/2007 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről Kisoroszi Község Önkormányzat

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TERÜLETRENDEZÉSI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TERÜLETRENDEZÉSI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TERÜLETRENDEZÉSI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Szám: 04/538/2011 E L Ő T E R J E S Z T É S a Gazdasági és Területrendezési Bizottság 2011.

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS Környezetvédelem szabályairól 28/2004.(VII.14.) rendelet Balatonkenese Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének 28/2004.(VII.14.) rendelete a helyi környezetvédelem szabályairól (Egységes szerkezetben

Részletesebben