Község Önkormányzata Képviselö-testületének 15/2013.(V.28.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Község Önkormányzata Képviselö-testületének 15/2013.(V.28.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról"

Átírás

1 . Ukút Község Önkormányzata Képviselö-testületének 15/2013.(V.28.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Lókút Község Önkormányzata Képvisel6-testülete az épitett környezet alakitásárol és védelméröl szóló évi LXXVIII. törvény 54. (5) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország clmerének és zászlajának használatárol, valamint állami kitüntetéseiröl szóló évi CCII. törvény 24. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésében ~ a Magyarország cimerének és zászlajának has~á)atáról, vajamint állami kitontetéseiröl szóló évi CCII. törvény 7. (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a kovetkez6ket rendeli el: 1. A rendelet célja 1. f (1) A rendelet célja Lókút község közterületeinek, és zöldtei'ületeinek védelme k6zségképi, kereskedelmi, idegenforgalmi, közegészségügyi, köztisztasági valamint közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével meghatározni a közterület rendeltetését61 eltérö célú használatának szabályait és az esztétikus lakókörnyezet kialakítását. (2) E rendelet alkalmazásában: a) közterület: az épített környezet alakftásáról és v6delmérol szóló évi LXXVIll. törvényben (a továbbiakban: Étv.) leirt közterületi értelmezés; b) középület: azon ép6let, melyet az állam, vagy az önkormányzat jellemzõen - választott ~Ietei, közigazgatási feladatokat ellátó szervei, valamint az általuk fenntartott, közfeladatokat ellátó intézményei, a bfróságok és az ügyészségek, - a rendvédelmi szervek útján közfeladat ellátására hasmál; c) zöldfelület: állandóan növényzettel fedett közterület; d) rendezvény: a külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint megtartott békés Összejövetel, felvonulás és tüntetés; e) hirdebnény: a falragasz, felirat, szórólap, értesftés, tájékoztató, valamint választási hirdetmény és kampányanyag akár nyomdai úton, akár házilag, illetve felfestéssel (ecsettel, szórással) készült; t) fás szá1íl növény: lombhullató és örökzöld fák, bokorfák együttes megnevezése; g) fakivágás: minden olyan fás szá1íl növény kivágása, melynek törz.skönnérete a 6 cm-t meghaladja, illetve a f&pótlási kötelezettségként elültetett fák kivágá.q tömkönnérettöl ftlggetlcnül; nem tartozik ide az ifjító metszés, csonkolás~ h) fakivágási kérelem: fás szá1íl növények kivágására vonatkozó a 346/2008. (XII.30.) Konnányrendelet 2. számú melléklete szerinti kérelem; i) inváziós fajú fás szárú növény: az e rendelet 1. mellékletében felsorolt fajok; j) közegészségügyi okból nem telepfthetö fás szárú növény: az e rendelet 1. mellékletében felsorolt, elsósorban allergénhatású fafaj; k) törzskönnéret: a tbldfelszíntól számított 1 m magasságban mérendõ törzsket11let és 1) 6ssztÖ1'Zskönnéret: az egyedek törzskönnéretének összege.

2 2. A rendelet haülya 2. (1) Jelen rendelet hatálya kitetjed Lókút község közterületeire. (2) A rendelet hatálya kitetjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, akik/amelyek állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak, tevékenykednek. 3. f <. 3. A közterület használata 1) A közterületet, annak építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésének mcgfelel6en - állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával - mindenki ingyenesen használhatja. A köztclü1et használója a közterület használatáért fclclösséggel tartozik. 4. Gépjármû-várakozóbelyek közterületen történõ kialakítá~a 4. (1) Az építmények rendeltetésszel'ü használatához jogszabályban meghatározott mennyiségû és fajtájú gépjármû részére a létesitrnényhez tartozó ingatlanon gépjármú-várakozóhelyeket kell létesíteni. Az épfttetö (engedélyes) a gépjármûvárakozóbelyeket a létesítmény megvalósulásával egyidoben, de legkésõbb a basználatbavételí engedély megkéréséig köteles megépíteni. (2) Az építményt használatba vevõ építtetõ (engedélyes) a vásárló- és vendégforgalom, illetve ügyfelek számára szolgáló, az építmény használatához kötött, az ingatlanon belüllétesftett parkolónak legalább 50 o/...át köteles az intézmény nyitvatartási ideje alatt a közhasználat számára díjmentesen hozzáférhetövé tenni. (3) E rendeletben foglaltakat alkalmazni kell épületek létesftésének, megiévö épületek átalakftásának~ bövitésének~ valamint a rendeltetés módosításának engedélyezési eljárása során. (4) Ha a szabályozási terv és helyi építési szabálylat valamint a parkolási rendelet arra lehet6séget ad, akkor közterületen is engedélyezhetö gépjánnü- várakozóhelyek -... kialakítása. (5) A gépjánnû-várakozóhelyeközterületen történõ kialakításához az építtetönek az épitési engedélyezési dokumentációhoz csatolni kell a jegyzõ, mint közútkezelõ engedélyét. (6) A közterületi gépjármú-várakozóhelyek kialakítási költségét az építtetö (engedélyes) viseli. (7) A közterületen kialakított gépjámlú-várakoz6helyek a használatbavételi eljárást követóen az önkonnányzatulajdonába mennek át.

3 5. (1) Tilos zöldterületen: a) olyan magatartást tanúsftani, amely mások nyugalmát, pihenését zavarja, a berendezési tárgyakat (székek, padok) helytlkföl elmozditani, a közlekedö utakon a forgalmat akadályozni, a térelemeket, berendezéseket és a növényzetet rongálni és a zöldterü1etet, térelemeket, berendezési tárgyakat hulladékkal vagy egyéb módon beszermyezni, b) a virágokat vagy más növényeket leszedni, megcsonkitani, kivágni - kivéve a park kezel6jének fenntartási munkáit, c) a zöldterületen ejbelyezett tárgyakon, fákon hirdetményeket elhelyezni, d) a madárfészkeket rongálni, tojásokat kiszedni, madarakat bármely eszközzel irtani, légpuskát, flóbert fegyvert vagy 16fegyvert használni, és e) hobbi- és háziállatokat legeltetni, vagy azokat áthajtani. (2) Aki az (1) bekezdésben leirt tilalmat megszegi, köteles az okozott kárt megtériteni. Azon személyek károkozásáért, akiknek a belátási képessége hiányzik vagy korlátozott a vonatkozó hatályos jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. S. A közhasznú zöldfelületek használata 6. (1) Közterületen fát kivágni csak fakivágási kérelem alapján kiadott fakivágási engedély birtokában szabad. A fakivágási kérelmet a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályához kell benyújtani. (2) Közterületen fakivágást az engedélyes, vagy az Önkonnányzat által megbízott, szakértelemmel rendelkezö személy, vagy szervezet végezheti. (3) Fakivágás a snrgösen elháritandó veszélyhelyzetek, a fa kiszáradá--~11ak kivételével csak a vegetációs id6n kívüli nyugalmi idöszakban történhet.,. f. (1) A pótlás lebet6ségének hiányában, engedély nélküli fakivágás, vagy egyéb zöldfelületi rongálás kárértékének, növénymegváltási díjának megállapitásához az ún. Radó-féle zöldfelületi számítási módszert kell alkalmazni. A módszer leírását a Rendelet fiiggeléke tartalmazza. (2) A befizetett növénymegváitási díj az ÖnkonnányzatKörnyezetvédelmi Alapjának elkülönitett része. melyet a közhasznú zöldfelületek gondozására, fenntartására, fejlesztésére kell fordítani. (3) Közh~~álatú zöldterületen végzett növénytelepítéseknél az alábbi szempontokat kcll figyelembe venni: a) faültetéskor gázvezeték nyomvonajától legalább 2 méterre, a többi közrnüvezeték nyomvonalától minimum 1 méterre történhet a telepítés, b) elektromos légvezeték alá csak kistermetü, kiskoronás fa telepíthet6. c) útkeresztezödésben bánnilyen növénytelepítés a meghatározott rálátási háromszög területén a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint történhet, és d) növénytelepítés a jelen rendelet 3. mellékletben foglalt telepítési távolságok betartásával történhet.

4 ~ (4) A telepítés szempontjából elõnyben részesített (javasolt) fajokat a 2. melléklet tartalm azza. 8. Bánnely közhasználatú zöldfelületre kiûltetett növény a terület tulajdonosának tulajdonába kerül, függetlenül attól, hogy ki, mikor és milyen célból ültette, hogyan gondozta. ~. 6. Áteresz létesitése Az ingatlan elötti közterületen található csapadékvíz-elvezetó árkon az ingatlan megközelftésére a kapubejáióhoz úttal kapcsolódó áteresz a jegyro. mint közútkezelõ engedélyével közterület- használati (igénybevételi) díj nélkül létesíthetõ. 7. A középületeknek és közterületeknek nemzeti ünnepeken történö fellobogózása 10. (1) Az Alaptörvénybell meghatározott nentzetí ünnepeken Lókút községben valamenn)'l középületen és közterületen Magyarország lobogóját (a továbbiakban: lobogó) ki kell tûzni vagy fel kell vonni. (2) A közterületek fellobogózásáról Lókút Község Önkonnányzat gondoskodik. (3) A közterületek közül a polgármester határozza meg azokat, amelyeket az ünnep jellegének megfelel6en fel kelllobogózni. (4) A Község zászlót a Zirci Közös Önkonnányzati Hivatal Lókúti Kirendeltségének épületére állandó jelleggel ki kell tüzni. (5) A lobogó beszerzésérõl a középtllet használója. tulajdonosa. közterilletek tekintetében a polgánnestcr gondoskodik. (6) A nentzetí ünnep alkalmával a méltó megemlékezés érdekében csak tiszta, jó állapotban lévõ lobogók ~ városi zászlók használhatóak. (7) A fellobogózást a középületek feuobogózásának egyes kérdéseir61 szóló 132/2000. (VII. 14.) Konn. rendelet szabájyai szerint kell elvégeznj,"" 11. (1) A fellobogózást az Unnepet megel6zö munkan8lx>n óráig, a bevonást az ünnepnap elteltét követö munkanapon legkés6bb óráig kell elvégemi. (2) KöztelÜleteken álló létesftményekl'e, különösen köz- és diszkivilágító berendezésekre, forgajomidnyitó jelzólámpákra zászl6tartót csak úgy szabad felszerelni, hogy a létesítmény üzemeltetését, karbantartását ne akadályo~ balesetet ne okozzon. (3) Lókút község polgármestere a 10. (1) bekezdésében meghatározott alkalmakon kivül is elrendelheti Lókút közterületeinek teljes vagy részleges fellobogózását.

5 ~ (4) Egyházak, társadalmi szervezetek, országos hatáskörû szervek jelentõs események alkalmábó] kérhetik a polgánnestert6] a feijobogózás elrendelését, amennyiben vállalják annak költségeit. (5) Magyarország történelmének tragikus eseményei, valamint köztiszteletben álló személyek, vagy tömegszerencsétlenség esetén a polgánnester elrcndelheti az önkormányzati tulajdonban lévo középületek, közter(uetek gyászlobogóval való fellobogózását. 9. KözterüJeti IzeszaitaJ-, 12. (1) K-özterületat szeszes ital fogyasztása tilos. (2) Az (1) bekezdésben leirt tilalom nem vonatkozik: a) a jelen rendelet szabályai szerint engedélyezett, továbbá a közütj közlekedésr()l szóló évi I. tv. 36. (1) bekezdése szerinti közútkezel6i hozzájárulással engedélyezett vendéglátóipari, kereskedebni tevékenységhez kapcsolódó kitelep\1lésre. ideiglenes elárusítóhely közvetlen környezetében lévõ. fogyasztásra kijelölt ten11etre; b) a Lókút Község Önkormányzat. vagy az általa fenntartott intézmény által szervezett rendezvényekre; c) humanjtárius. karitativ, kulturális. illetõleg sporttevékenység céljára szervezett d) rendezvényekre; minden év d~ber 31- én órától a következó év január Ol-jén óráig terjed6 id6szakra. (3) A közterületi szeszesitaj-fogyasztásra vonatkozó magasabb rendû jogszabáiyokb8j1 lefektettet rendelkezéseket jelen rmdelet fiiggeléke tartalmazza. 16. Hatál)'ba léptetõés átmeneti rendelkezések 13. E rmdeiet a június 1. napján lép hatályba.

6 ~. 1. melléklet a 15/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez... T.do 08 -«fehérakáe* RDbiIII. ~a.,- a..erikai k6ri1* Fr..a.us nnqmftft A u.8. lis.1ti.ui.-. A..".. deo.- k P_IIS SerOtlII. - zi A cer d" " 'c. * Kivéve a kertészetiváltozatok. Inváziós fajú fás szárú növények Közegészségüg.\'i okból nem telepíthetõ fás szárú növények

7 ~ 4 2. melléklet a 15/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez KözterOleti telepítésnél elõnyben részesítendõ ijavasolt) rás szárú növények kút közl közterületein tele ítésre avasolt rara. ok és fa ták: 1. Alnus glutinosa (Enyves éger) 2. Amygdalus communis (Közönséges mandula) 3. Acer campestre (Mezei juhar) 4. Acer platanoides (Korai juhar, alapfaj!) 5. Acer platanoides 'Globosum'(Korai juhar, gömb koronájú kertészeti változat) 6. Acer pseudoplatanus (Hegyi juhar, alapfaj!) 7. Acer tataricum (Tatár juhar) 8. Carpinus betulus (Közönséges gyertyán) 9. Fagus sylvatica (Közönséges bükk) 10. Fraxinus excelsior (Magas korig) ll. Fraxinus angustifolia ssp. pannonica (Magyar koris) 12. Fraxinus omus (Virágos kõris, alapfaj!) 13. Fraxinus omus 'Mecsek' (Virágos kõris, gömb koronájú kertészeti változat) 14. Juniperus communis (Közönséges boróka) 15. Malus sylvestris (Vadalma) 16. Morus alba (Fehér eperfa) 17. Padus avium (Madárcseresznye) 18. Prunus padus (Májusfa) 19. POpulUS alba (Fehér nyár, pofzós, alapfaj!) 20. POpulUS nigra (Fekete nyár, poílós, alapfaj!) 21. PopulUS nigra 'Piramidalis' (Jegenye nyár, JX>rzós, oszlopos koronájú kertészeti változat) 22. Populus tremula (Rezgo nyár, pofzós, alapfaj!) 23. pyrus pyrastel' (V&({körte) 24. Quercus cerris (Csertölgy) 25. QUa'CUS petraea (Kocsánytalan tölgy) 26. Quacus pubescens (Molyhos tölgy) 27. Quacus robur (Kocsányos tölgy) 28. Quercus robur 'Fastigiata'(Kocsányos tölgy, oszlopos koronájú kertészeti változat) 29. Sorbus aria (Lisztes berkenye) 30. Sorbus aucuparia (Madár berkenye) 31. Sorbus domestica (Házi berkenye) 32. Sorbus torminalis (Barkóca berkenye) 33. Taxus baccata (Tiszafa) 34. Tilia cordata (Kislevelt1 hárs) 35. Tilia platyphyllos (Nagylevelfl hárs, aiapfaj!) 36. Tilia platyphyllos 'Favorit', 'Rathaus'(Nagyievelfl hárs, kertészeti változatai) 37. Tilia tomentosa (Ezüsthárs, alapfaj!) 38. Tilia tomentosa 'Szeleste','Tekeres' stb. (Ez(1sthárs, kertészeti változatai) 39. Ulmus laevis (Vénicszil) Lókút köz. közterijeteln teleoitésre i.vasolt cseriefaiok: 1. Amydalus nana (Törpemandula) 2. Berberis vulgaris (Sóskaborbolya) 3. Colutea arborescens (Pukkanó dudafiirt)

8 -< 4. Comus mas (Húsos som) S. Comus sanguinea (Veresgyürü som) 6. Cotinus ooggygria (Cserszömöroe),. Crataegus oxyacantha (Csere galagonya) 8. Crataegus monogyna (Egybibés galagonya) 9. Euonymus europaeus (Csíkos kecskerágó) 10. Euonymus VemlOOSUS (Bibircses kecskerágó) 11. Forsythia suspensa (Aranyvesszö) 12- Frangula alnus (Kutyabenge) 13. Ligustrum vulgare (Közönséges fagyal) 14. Ligustrum ovalifolium (Széleslevelû fagyal) IS. Lonicera xylosteum (Ükörke lonc, alapfaji) 16. Lonicera tatarica (Tatárlonc) 17. Philadeipbus coronarius (Közönséges jezsámen) 18. Prunus spinosa (Kökény) 19. Rhamnus catharticus (Varjútövis benge) 20. Rosa canina (Vadrózsa) 21. Stapbylea pinnata (Mogyorós bólyagfa) 22- Syringa YUlgaris (Kerti orgona) 23. Vibumum lantana (Ostonnénfa) 24. Vibumum opulus (Kányabangita) Meg; egyz és : A telepitéméj elõnyben kell részes ite ni a fentiekben felsorolt táj honos, lombhullató,fa- (~s cserjefajokat. A cserjék esetében az alapfajhoz hasonló habitusú és egyenértékû ökológiai igényû kertészeti fajták is telepithetók. A listában Mm szereplõ fa- és cserjefajok, fajták alkalmazása külön egyeztetht igényel a V árosilzemeltetési Osztállyal.

9 . 3..e8IkJet. 15/2013.(V.21.) a.kor8áayzati re8delet1la N6Y8) ~ dv_'aek - cserje: 1,0 m - fa tennet6 örökzöld: 2.~ - kilkorxlás. k.istmd~ (max. 4-5 m "'8P" DGv6) fa: 2.0 m - t6zepcs termet6 (max.8-io m m8gaga n6v6) fa: 4,0 m - nal)'term~ fa: 7.0 m Növáa,.a ~I t&tén6 minimili.~ tekrj~i távol5á2ai: - cserje, ~Id: OOvek~i tfpustól fnag6en jlt. 0,4-2,0 m - kiskoronú fa: 3,0 m - közepes korouájú fa: 5,0 m - nagykol'oúl fa: 7,0 m"

10 ~ Függelék a 1~/2013.(V.28.) önkonnányzati rendelethez Radó-féle fa- és növényérték számítás, a zöld felületek értéknövekedésének számitása F 8~~b%4.-it4s Az értékszámítás d. Radó Dezs6 értéks~mításai szerint, valamint az Európai Unio Erdészeti és Fagazdálkodási Bizottságának 1984-ben elfogadott modellje alapján készült. A faértéket az oxigént tennelö asszimiláló levélfeltllet tömege adja. A pótlási kötelezettség ennek a lombtömegnek a 3-5 évm belüli pótlását célozza. A pótlást követö 3. évben apótlásként telepített fák összes lombtömege a kivágott fáénak 80%-át kell, hogy elérje. Adott fa forintban kifejezett értékét az A s 8 SCI D szorzat adja, ahol az egyes tényewk az alábbiak szerint értejmezendök: A - a fa közlégen belüli elhelyezkedése szerinti értéklzoró, amely: 1,0 - ha a fa jelentös kö~gképi környezetben, kíméleti használatú zöjdterületen illet\:e zónában található, ritka fafaj 0,7 - ha a fa magas laksûniségü, környezetében ár1alrnakkal terhelt terület ( pl. lakótelep, ipari terület zöldfelülete stb.) 0,5 - ha a fa alacsony laks\in1ségü, kertes beépítésü lakóterüjeten vagy külterületen található B - a fa ismert vagy becsijt kora szerinti értékszorzó 10 éves fa szorz6száma: I O 20 éves fa szorz6száma: éves fa szorz6száma: éves fa szorzószáma: éves fa szorzószáma: éves fa szorzószáma: éves fa szorzószáma: 700 idósebb, egyedi, védett fa szonószáma: 1000 Amennyiben a fa kora pontosan ismert ( pl. adat áll rendelkezésre az ültetés idöpontjára vonatkozóan), vagy pontosabban becsülhetö, úgy a két határ évtizedszonó átlagával kell számolni. C - a fa eaészlégi mapota, megjelenése lzeriati szonó 1,0 - ha a fa gyökérzete. törzse. lombkoronája teljesen ép, egészséges 0,7 - ha a fa lombkoronája kissé csonkolt (kevesebb mint 3oel.) 0,4 - ha a fa lombkoronája erösen csonkolt (több mint 30 %) D = a fa értékfelvételi idójx)ntjában kapható azonos. vagy hasonló karakteitel, habitussal raldelkezó 4 év~ szabványos faiskolai (faiskolai fofgaimazásban 10/12 méretû) csemete foldlabdás, árával és a helyszinre szállítás dfjával növelt ára forintban kifejezve.

11 EDJ' z~i.iw h1jk8 "" ~~~=" 5 évnél fiatalabb. vagy ismen korú cserje. róz.fd. ölltözön gyep értéke: az el6állftás értéke Il eltelt id6szak fenntartúi k6ltségével mep6velve 5 évnél id6.j~bb cserje. r6%.ya át&e: 2S éva ép él eaészséges lombkoronájú elhelyezkedése szerinti fa lombkorona taneaálek 3~ számolt á1éke. 5 évnél id6sebb ónt6zijn gyep értéke: 25 éves ép él eaészsélel lombkoronájú elhelyezkedése szerinti fa lombkorona tömeaédek 1 OO/o-kal számolt értéke. NeIN ÖNÖZÖtI gyep á1éke: az az évi e16éllftás értéke tvel6 és eg}'nj!óri virágágy: az elóál1ftás értéke

1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 15/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 1. függeléke 1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 5. (20) Veszélyességi zónák övezetére vonatkozó hatályos jogszabály: a veszélyes

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501 A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz

Részletesebben

1. (1) A HÉSZ 11. (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés kerül

1. (1) A HÉSZ 11. (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés kerül Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete Heves város építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 7/2006. (II. 24.) rendeletének módosítására

Részletesebben

Hajóállomás Veránka 0168, 0155/5, 0155/8

Hajóállomás Veránka 0168, 0155/5, 0155/8 lelőhely azonosító szám név HRSZ 1. függelék /2016.( ) önkormányzati rendelethez 0149/7, 0149/6, 0149/8, 0155/2, 0148/3, 0148/4, 0146, 0145, 0149/2, 0148/2, 0155/8 27454 1 Hajóállomás 27455 2 Veránka 0168,

Részletesebben

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATANÁK KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA. Pályázati felhívás március

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATANÁK KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA. Pályázati felhívás március VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATANÁK KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA Pályázati felhívás Környezetvédelmi és természetvédelmi közcélú feladatok végrehajtására 2009. március Veresegyház Város Önkormányzatának Környezetvédelmi

Részletesebben

3. HÉSZ függelékei 1. számú: Övezeti összesítő 2. számú: Lakóövezetek beépítési mintalapjai 3. számú: Helyi védettségű épületek 4.

3. HÉSZ függelékei 1. számú: Övezeti összesítő 2. számú: Lakóövezetek beépítési mintalapjai 3. számú: Helyi védettségű épületek 4. 3. HÉSZ függelékei 1. számú: Övezeti összesítő 2. számú: Lakóövezetek beépítési mintalapjai 3. számú: Helyi védettségű épületek 4. számú Homlokzatszámítási minták 5. számú Őshonos növények 6. számú Régészeti

Részletesebben

Gksz Ipari terület Általános Gip-1 Településgazdálkodási Gip-2 K ü l ö n l e g e s t e r ü l e t Sportterület Ksp-1. Ksp-2 Temető

Gksz Ipari terület Általános Gip-1 Településgazdálkodási Gip-2 K ü l ö n l e g e s t e r ü l e t Sportterület Ksp-1. Ksp-2 Temető BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI övezet alövezet Falusias lakóterület Nagytelkes beépítés Lf-1 Lf-1* Kistelkes beépítés Lf-2 Külső övezet Lf-3 Többlakásos beépítés Lf-4 Kervárosias lakóterület

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 1 144/00. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

1. Műemléki védettség alatt álló épületek. Bécsi utca 23. hrsz.: 4090 Ferencesek egykori kertjének kapuja, barokk,1750 körül

1. Műemléki védettség alatt álló épületek. Bécsi utca 23. hrsz.: 4090 Ferencesek egykori kertjének kapuja, barokk,1750 körül 2. melléklet a.../2011. (...) önkormányzati rendelethez Műemléki védettség alatt álló épületek, Helyi védelemmel rendelkező, helyi védelem alá vont épületek 1. Műemléki védettség alatt álló épületek Bécsi

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. október 16-i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. október 16-i rendes ülésére Verőce Község Polgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.veroce.hu - Email: polghiv@veroce.hu Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

46/2009. (IV. 16.) FVM

46/2009. (IV. 16.) FVM 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének

Részletesebben

A PÁL-VÖLGYI KŐFEJTŐ FELSŐ

A PÁL-VÖLGYI KŐFEJTŐ FELSŐ A PÁL-VÖLGYI KŐFEJTŐ FELSŐ BÁNYATERASZÁNAK CÖNOLÓGIAI KÉPE Szabó Emőke szalonka83@gmail.com Szent István Egyetem, Mezőgazdasági és Környezettudományi kar Természetvédelmi mérnöki szak Budapest, 2010. Tartalomjegyzék

Részletesebben

EOV koordináta (NY K) EOV koordináta (D É) Név. Pontos helyszín HRSZ Tipizálás főbb jellemző

EOV koordináta (NY K) EOV koordináta (D É) Név. Pontos helyszín HRSZ Tipizálás főbb jellemző Név EOV koordináta (NY K) EOV koordináta (D É) Pontos helyszín HRSZ Tipizálás főbb jellemző Csúnya munka 754115 282554 Elő hegy teteje 0130/3 Történelmi vagy kulturális eseménnyel, illetve jelentős személlyel

Részletesebben

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2016. (XI.10.) önkormányzati rendelete. a fás szárú növények védelméről

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2016. (XI.10.) önkormányzati rendelete. a fás szárú növények védelméről Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (XI.10.) önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről Dömsöd Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

Értékelés. alkalmazott szakszemélyzet képzettsége középfokú Bizonyítvány másolat 5 A beruházás keretében

Értékelés. alkalmazott szakszemélyzet képzettsége középfokú Bizonyítvány másolat 5 A beruházás keretében 1. számú melléklet a 144/008. (XI. 7.) FVM rendelethez Értékelés Értékelési szem megnevezése Értékelés/ellenőrzés módja Maximális szám Szakmai szemok Az erdőgazdálkodó vagy az felsőfokú Bizonyítvány másolat

Részletesebben

A KIS-KÜKÜLLŐ BALAVÁSÁR-SÓVÁRAD EGYESÜLET HELYI AKCIÓ CSOPORTJÁNAK NYÚJTOTT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS

A KIS-KÜKÜLLŐ BALAVÁSÁR-SÓVÁRAD EGYESÜLET HELYI AKCIÓ CSOPORTJÁNAK NYÚJTOTT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS ROMÁNIA KORMÁNYA NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV 2007-2013 Európai Unió és Románia Kormánya által támogatott projekt/ FEADR A KIS-KÜKÜLLŐ BALAVÁSÁR-SÓVÁRAD EGYESÜLET HELYI AKCIÓ CSOPORTJÁNAK NYÚJTOTT VISSZA

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. /2012. (..) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. /2012. (..) sz. önkormányzati rendelete 150/2012. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének /2012. (..) sz. önkormányzati rendelete a fák védelmének helyi szabályairól, illetve a fapótlási kötelezettségrıl

Részletesebben

Alátámasztó munkarészek. 1. Módosítások célja

Alátámasztó munkarészek. 1. Módosítások célja Alátámasztó munkarészek 1. Módosítások célja 1) A művelődési házzal szembeni 791 hrsz. ú, jelenleg parkolóként jelölt terület a jövőben zöld területként szerepeljen. 2) A sportpályától délre eső, kelet

Részletesebben

Cseres - kocsánytalan tölgyesek

Cseres - kocsánytalan tölgyesek Előfordulás: Hegy és dombvidékeken kb. 200 400 m tszf. magasságban zonális Termőhely: optimálisan viszonylag mély barna erdőtalaj (pl. Ramman féle BE) és barnaföld, de előfordulhat sekély termőrétegű talajokon

Részletesebben

A 26-37. mellékletek (GYMS megyei hófogók) fajlistája kódokkal

A 26-37. mellékletek (GYMS megyei hófogók) fajlistája kódokkal A 26-37. mellékletek (GYMS megyei hófogók) fajlistája kódokkal Kód Magyar név Tudományos név A Akác Robinia pseudo-acacia AL Vadalma Malus silvestris BL Bálványfa Amorpha fruticosa CSNY Madárcseresznye

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2010. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához

Részletesebben

HELYZETFELTÁRÁS. 1. Táji és természeti adottságok vizsgálata. 1.1. Természetföldrajzi tájbesorolás

HELYZETFELTÁRÁS. 1. Táji és természeti adottságok vizsgálata. 1.1. Természetföldrajzi tájbesorolás II.4.1. TÁJRENDEZÉS HELYZETFELTÁRÁS 1. Táji és természeti adottságok vizsgálata 1.1. Természetföldrajzi tájbesorolás A földrajzi tájbeosztás szerint Bácsalmás az Alföld Bácskai síkvidék középtájának Bácskai

Részletesebben

HÉSZ függeléke Övezetek, építési övezetek összefoglaló táblázata

HÉSZ függeléke Övezetek, építési övezetek összefoglaló táblázata Övezetek, építési övezetek összefoglaló táblázata BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI Falusias lakóterület Halmazos beépítés Lf-1 Hagyományos fésős beépítés Fésős elıkertes beépítés Szabadonálló

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelete a növények telepítési távolságáról

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelete a növények telepítési távolságáról Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelete a növények telepítési távolságáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete a közterület igénybevételének, használatának, és a közterületi fák, cserjék telepítési szabályairól Kisújszállás

Részletesebben

AJÁNLOTT LISTA. Miért ültessünk gyümölcsfát vagy őshonos fákat és cserjéket?

AJÁNLOTT LISTA. Miért ültessünk gyümölcsfát vagy őshonos fákat és cserjéket? AJÁNLOTT LISTA Miért ültessünk gyümölcsfát vagy őshonos fákat és cserjéket? Kertes ház esetén érdemes saját gyümölcsfogyasztásunk legalább egy részét magunknak megtermelni. Így nem leszünk mindenben az

Részletesebben

A jelű területegység. kód: 12/8/12/4 törzsátmérő/magasság/korona átmérő/kor. A-013-020 hrsz. 095/1. A-002-009, 010 hrsz. 295/1. A-026 hrsz.

A jelű területegység. kód: 12/8/12/4 törzsátmérő/magasság/korona átmérő/kor. A-013-020 hrsz. 095/1. A-002-009, 010 hrsz. 295/1. A-026 hrsz. A-002-009, 010 Salix alba Tristis Fehér fűz fasor 15-30/4-10/6-10/3 ok A-013-020 hrsz. 095/1 Tilia cordata Kislevelű hárs fasor 25-35/7-12/4-6/3 A-021-024 Betula pendula Bibircses nyír csop. 17-30/11-12/3-4/3

Részletesebben

2. számú függelék a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelethez

2. számú függelék a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelethez 2. számú függelék a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelethez Helyi védelemre javasolt természeti területek, értékek, egyedi tájértékek: - az Érdi sziget (Beliczay-sziget) természetközeli területei,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA ZÖLDFELÜLETEI

NYÍREGYHÁZA ZÖLDFELÜLETEI NYÍREGYHÁZA ZÖLDFELÜLETEI ZÖLD NYÍREGYHÁZA A kezdetek Nyíregyháza újkori történetéből Első írásos említése Nyír falu néven 1219. évben 1748. évre a hajdan nevezetes hajdúközség majdnem kihalt, puszta,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete. A helyi környezet védelméről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete. A helyi környezet védelméről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete A helyi környezet védelméről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) (Szövege hatályos:

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 27/2007.(V.31.) ÖK. számú RENDELETE

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 27/2007.(V.31.) ÖK. számú RENDELETE Mezőkövesd Város Önkormányzatának 27/2007.(V.31.) ÖK. számú RENDELETE a közterületek tisztántartásáról és a közhasználatú zöldterületek fenntartásáról, védelméről Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (..) önkormányzati rendelete a fák és fás szárú növények védelméről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Zirc, Rákóczi tér zöldfelületeinek módosított növénykiültetési terve Előadó: Ottó Péter, polgármester

Részletesebben

Tájépítész Korlátolt Felelősségű Társaság B B-006 B-011 Populus nigra Italica Ulmus laevis Jegenyenyár Vénic szil B-013 B-014

Tájépítész Korlátolt Felelősségű Társaság B B-006 B-011 Populus nigra Italica Ulmus laevis Jegenyenyár Vénic szil B-013 B-014 B-006 110/20/7/4 B-011 Ulmus laevis Vénic szil 50/12/12/4 B-013 60/12/10/4 B-014 150/258/4 B-018 Carpinus betulus Közönséges gyertyán 40/8/10/4 B-030 45/10/13/4 B-035 Salix alba Tristis Fehér fűz 80/10/12/4

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Képviselő-testülete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete a közterületen kivágott fás

Részletesebben

Lukács Zoltán. Faiskola Telephely: 8092 Pátka, Újtanya Pf: 16 H 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324 Tel.: 06-22/722-710, Fax.

Lukács Zoltán. Faiskola Telephely: 8092 Pátka, Újtanya Pf: 16 H 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324 Tel.: 06-22/722-710, Fax. Lukács Zoltán Faiskola Telephely: 8092 Pátka, Újtanya Pf: 16 H 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324 Tel.: 06-22/722-710, Fax.: 06-22/722-020 Tisztelt Partnerünk. Engedje meg, hogy e levél keretében

Részletesebben

Közterület-felügyelők eljárásai

Közterület-felügyelők eljárásai Közterület-felügyelők eljárásai 1. Közterület eltérő használatának bejelentése, közterület-használati engedély Ügyleírás: A közterület eltérő használata csak a tulajdonos engedélyével lehetséges. A közterületet,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: dr. Árpásy

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNNYEL ÉRINTETT INGATLANOK JEGYZÉKE

2. SZ. MELLÉKLET SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNNYEL ÉRINTETT INGATLANOK JEGYZÉKE 2. SZ. MELLÉKLET SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNNYEL ÉRINTETT INGATLANOK JEGYZÉKE 2/a ÉPÍTÉSI- ÉS TELEKALAKÍTÁSI TILALOMMAL ÉRINTETT INGATLANOK Hrsz.: 3240, 3291/1, 3291/2, 5004, 5141, 5143/2, 11182/15, 11182/16,

Részletesebben

II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén

II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén Sorszám 1 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Helyenként száraz ágak 2 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Beteg 3 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Helyenként száraz

Részletesebben

SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Készítette: Wittek Krisztina f építész ktsz.: TT/É1-01-2382 Nemes Zoltán tájtervez Várkert Kft ktsz: K/1 01-5053 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP A PÁLYÁZAT RÉSZLETES TARTALMI LEÍRÁSA

PÁLYÁZATI ŰRLAP A PÁLYÁZAT RÉSZLETES TARTALMI LEÍRÁSA A PÁLYÁZAT RÉSZLETES TARTALMI LEÍRÁSA A projekt megvalósításában a szentendrei Szent András Általános Iskola 6. osztályos tanulói vesznek részt. A projekt megvalósulási helyszíne a Szentendréhez közel,

Részletesebben

Az év fájával kapcsolatos tanulmányok és kiadványok

Az év fájával kapcsolatos tanulmányok és kiadványok Az év fájával kapcsolatos tanulmányok és kiadványok Általános tanulmányok ANON. (2001): Az év fái. Erdészeti Lapok 136(7-8): 216. BARTHA D. (1995): "Év fája" mozgalom Magyarországon. Bútor és Faipar 1(1):

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 13/2010. (V.05.) önkormányzati r e n d e l e t e 1. a fás szárú növények védelméről

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 13/2010. (V.05.) önkormányzati r e n d e l e t e 1. a fás szárú növények védelméről Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2010. (V.05.) önkormányzati r e n d e l e t e 1 a fás szárú növények védelméről Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

Balástya Község Helyi Építési Szabályzatának TARTALOMJEGYZÉKE

Balástya Község Helyi Építési Szabályzatának TARTALOMJEGYZÉKE Balástya Község Helyi Építési Szabályzatának TARTALOMJEGYZÉKE ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Oldalszám 1. A rendelet hatálya és alkalmazása 1. old. 2. Szabályozási elemek 1. old. RÉSZLETES ELŐÍRÁSOK 3. Közigazgatási

Részletesebben

Szentesi Díszfaiskola Sárréti Gyuláné 6600 Szentes, Sáfrán M. u. 71. Fax: 06-63/ Mobil:30/ ; 30/ ; 30/

Szentesi Díszfaiskola Sárréti Gyuláné 6600 Szentes, Sáfrán M. u. 71. Fax: 06-63/ Mobil:30/ ; 30/ ; 30/ Szentesi Díszfaiskola Sárréti Gyuláné 6600 Szentes, Sáfrán M. u. 71. Fax: 06-63/316-158 Mobil:30/965-1557; 30/310-2728; 30/629-7007 E-mail: info@szentesifaiskola.hu Kiskereskedelmi árjegyzék 2017 tavasz

Részletesebben

Fajta Méret Minőség Ft/db

Fajta Méret Minőség Ft/db Jaksics Faiskola Díszfaiskolai Nagykereskedelmi Árlista 2014 ősz-2015 tavasz 1 Fajta Méret Minőség Ft/db Acer campestre 6/8 szgy.** 1900 8/10 szgy.** 2100 10/12 szgy.** SF 3100 10/12 kont.35l SF 6500 10/12

Részletesebben

Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012. Tárgy: Szentes Város rendezési terveinek módosítása 2011.

Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012. Tárgy: Szentes Város rendezési terveinek módosítása 2011. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012.

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendelete a közterületek és középületek fellobogózásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendelete a közterületek és középületek fellobogózásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendelete a közterületek és középületek fellobogózásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 1-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 1-ei ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. szeptember 1-ei ülésére Iktató szám: 79/2/2016. Tárgy: A fák és fás szárú növények védelméről szóló /2016.(.)

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2000.(XII.1.) számú rendelete

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2000.(XII.1.) számú rendelete JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20/2000.(XII.1.) számú rendelete az országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról Jászladány Nagyközség

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata. 51/2009./XII.18./ XI.ÖK sz. rendelete. a fás szárú növények védelméről

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata. 51/2009./XII.18./ XI.ÖK sz. rendelete. a fás szárú növények védelméről Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 51/2009./XII.18./ XI.ÖK sz. rendelete a fás szárú növények védelméről Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásának előkészítése Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 32. 8500 PÁPA, Fı utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. áprilisi ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Az év fájával kapcsolatos tanulmányok és kiadványok

Az év fájával kapcsolatos tanulmányok és kiadványok Az év fájával kapcsolatos tanulmányok és kiadványok Általános tanulmányok BARTHA D. (1995): Új mozgalom német mintára. Középpontban az elfelejtett fafajok. Számadás 7(49): 17. BARTHA D. (1995): "Év fája"

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. május 14.) Általános rendelkezések

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. május 14.) Általános rendelkezések 1 Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (I. 17.) önkormányzati rendelete a fák és cserjék ültetési, telepítési távolságának szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva:

Részletesebben

46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmező rendelkezések

46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmező rendelkezések - 1 - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

BME CAMPUS FAFELMÉRÉSI LISTA. Törzs Ø (CM)

BME CAMPUS FAFELMÉRÉSI LISTA. Törzs Ø (CM) Sorsz. Latin név Magyar név Első csoport 001 Picea pungens f. glauca Ezüstfenyő 20 4 közepes 002 Syringa Vulgaris Orgona 20 4 szétágazó 003 Tilia Hárs 50 5 jó 004 Aesculus hippocastanum Gesztenye 70 7

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról

Részletesebben

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (XI. 3.) rendelete Veszprémfajsz község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.)

Részletesebben

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök.

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 9 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. rendelete a helyi környezet védelméről a 29/2002. (IX. 30.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 13/2010. (V.05.) önkormányzati r e n d e l e t e. a fás szárú növények védelméről

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 13/2010. (V.05.) önkormányzati r e n d e l e t e. a fás szárú növények védelméről Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2010. (V.05.) önkormányzati r e n d e l e t e a fás szárú növények védelméről Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 144/00. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó

Részletesebben

46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet

46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének

Részletesebben

FÁSÍTÁSI AKCIÓ FELHÍVÁS

FÁSÍTÁSI AKCIÓ FELHÍVÁS FÁSÍTÁSI AKCIÓ 2016. FELHÍVÁS 1. melléklet Nagykőrös Város Önkormányzat Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottságának 30/2016. (V.11.) számú bizottsági határozata alapján fásítási akciót hirdet az alábbiak

Részletesebben

Az akácgazdálkodás biológiai alapjai. Borovics Attila Cseke Klára Csiha Imre Keserű Zsolt Koltay András Rédei Károly

Az akácgazdálkodás biológiai alapjai. Borovics Attila Cseke Klára Csiha Imre Keserű Zsolt Koltay András Rédei Károly Az akácgazdálkodás biológiai alapjai Borovics Attila Cseke Klára Csiha Imre Keserű Zsolt Koltay András Rédei Károly Az akác ellentmondásos megítélése akác nagyhatalom vagyunk nincs még egy olyan fafajunk,

Részletesebben

Tájrendezési javaslatok, zöldfelületi rendszer fejlesztése. 1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata

Tájrendezési javaslatok, zöldfelületi rendszer fejlesztése. 1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata Tájrendezési javaslatok, zöldfelületi rendszer fejlesztése 1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata A település földhasználatára vonatkozó főbb adatokat a mellékelt ábra tartalmazza. Az igazgatás terület

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2000/09.27/ számú rendelete

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2000/09.27/ számú rendelete SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2000/09.27/ számú rendelete az Országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról Szőlősgyörök Község

Részletesebben

VARGA-ERDŐMESTER Kft. 9491 Hidegség, Petőfi Sándor utca 27. tel: +36-309-791-671

VARGA-ERDŐMESTER Kft. 9491 Hidegség, Petőfi Sándor utca 27. tel: +36-309-791-671 VARGA-ERDŐMESTER Kft. 9491 Hidegség, Petőfi Sándor utca 27. tel: +36-309-791-671 Munkaszám:295/2014. BÁBOLNA VÁROS KÖZCÉLÚ ZÖLDFELÜLETEINEK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014 1 VARGA-ERDŐMESTER Kft. 9491 Hidegség,

Részletesebben

1. A rendelet célja. Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testülete 7./2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete A közterületek használatról

1. A rendelet célja. Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testülete 7./2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete A közterületek használatról Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testülete 7./2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete A közterületek használatról Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE I. ÜTEM FAÁLLOMÁNY TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA

VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE I. ÜTEM FAÁLLOMÁNY TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA Sorszám VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE I. ÜTEM FAÁLLOMÁNY TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA 2009. 06. 23-i MUNKAKÖZI ANYAG (Készítette: PressTonTerv Tervezőiroda, Göd, Hubayné Horváth Nóra, Meiszterné Kapisinszky

Részletesebben

HATÁROZAT. Ügyiratszám: IGAZ /2013. Ügyintéző: Sápi Réka (52)

HATÁROZAT. Ügyiratszám: IGAZ /2013. Ügyintéző: Sápi Réka (52) DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztály Igazgatási Osztály, Vállalkozási Csoport 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11. (52)517-700 (52)517-832

Részletesebben

Farmos község képviselő-testületének 1/2015(II.20.) önkormányzati rendelete A község címerének és zászlajának használatáról

Farmos község képviselő-testületének 1/2015(II.20.) önkormányzati rendelete A község címerének és zászlajának használatáról Farmos község képviselő-testületének 1/2015(II.20.) önkormányzati rendelete A község címerének és zászlajának használatáról Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.20.) önkormányzati

Részletesebben

1. Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja a turai Schossberger kastély park területet.

1. Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja a turai Schossberger kastély park területet. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009 (X2) rendelete a turai kastélypark helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról Tura Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kõszeg Város Polgármesteri Hivatala Kõszeg, Jurisics tér 8. Tervezõ: Dr. Józsa Miklósné... okl. kertészmérnök

Kõszeg Város Polgármesteri Hivatala Kõszeg, Jurisics tér 8. Tervezõ: Dr. Józsa Miklósné... okl. kertészmérnök Megbízó: Kõszeg Város Polgármesteri Hivatala Kõszeg, Jurisics tér 8. A dokumentációhoz 7 rajzi melléklet tartozik. 2.0 Aláíró-lap: Tervezõ: Dr. Józsa Miklósné... okl. kertészmérnök Lóránthné Karácsony

Részletesebben

TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK

TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK TÁJRENDEZÉSI MUNKARÉSZ TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK ALAPADATOK, TÉRSÉGI ADOTTSÁGOK Kemeneshőgyész község Veszprém megye északnyugati részén, a Marcal-folyó mentén fekszik. A település nyugati-északnyugati irányban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

Törzsátmérő. összesen (cm)

Törzsátmérő. összesen (cm) VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE KIVÁGANDÓ FÁK LISTÁJA ÉS A KIVÁGÁSOK ESETI INDOKLÁSA 2009. 06. 22. MUNKAKÖZI ANYAG (Készítette: PressTonTerv Tervezőiroda, Göd, Hubayné dr. Horváth Nóra, Meiszterné

Részletesebben

az Országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról

az Országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2000. (X.10.) önkormányzati rendelete az Országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5.

Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (IX.15) önkormányzati

Részletesebben

F11 Csanytelek Fajok Borítás (%)

F11 Csanytelek Fajok Borítás (%) CSEMETE FASOROK 2010.05.29 F11 Csanytelek Fajok Borítás (%) Ritkás lombozatú két sor szélességű, néhány méter széles (kb. 5 m). Nagyrészt egy soros tölgy, de északi végén két sorossá válik, a második sorban

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/1991. (X. 31.) rendelete az önkormányzati címer és zászló használatáról*

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/1991. (X. 31.) rendelete az önkormányzati címer és zászló használatáról* PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/1991. (X. 31.) rendelete az önkormányzati címer és zászló használatáról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 9/2010 (II.26.) rendelete a város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Tolna Város Önkormányzatának 9/2010 (II.26.) rendelete a város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról Tolna Város Önkormányzatának 9/2010 (II.26.) rendelete a város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról Tolna Város Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet célja

A rendelet hatálya. A rendelet célja Pécs megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2011. (II. 21. ) önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről és a területek biológiai aktivitásérték egyensúlyának fenntartásáról Pécs Megyei

Részletesebben

ÜLLÉS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK... Ktr. számú rendelete Üllés Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról

ÜLLÉS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK... Ktr. számú rendelete Üllés Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról ÜLLÉS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK... Ktr. számú rendelete Üllés Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Üllés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

A VÁROSLIGET FAKATASZTERE

A VÁROSLIGET FAKATASZTERE A VÁROSLIGET FAKATASZTERE A VÁROSLIGET FAKATASZTERE A VÁROSLIGETI FAKATASZTER FELVÉTELE A FA KÓDJA A terület nagy kiterjedése, és a fák későbbi, egyszerűbb beazonosítása miatt három tömbre lett osztva.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas város középületeinek, köztereinek fellobogózásáról, díszkivilágításáról Kiskunhalas Város Önkormányzatának

Részletesebben

g) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, takarítása, hó- és síkosság-mentesítése, illetve pormentesítése.

g) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, takarítása, hó- és síkosság-mentesítése, illetve pormentesítése. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 59/2005.

Részletesebben

HODÁK FAISKOLA SZABADGYÖKERŰ DÍSZFÁK 2012 ŐSZ

HODÁK FAISKOLA SZABADGYÖKERŰ DÍSZFÁK 2012 ŐSZ SZABADGYÖKERŰ DÍSZFÁK 2012 ŐSZ Acer n. Flamingo 150/200 SUH. 2.600 Ft (zöld juhar) Acer n. Kelly s Gold 200/250 PF. 3.600 Ft (sárga levelű zöld juhar) Acer platanoides 150/200 SUH. 2.000 Ft Acer platanoides

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

DÉVAVÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE DÉVAVÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2 Megbízó: Békés Mérnök Kft Békéscsaba, Pásztor u. 34. Tervező: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Területfelhasználás, szabályozás: Torma Gyöngyi okl. építészmérnök

Részletesebben

FAÓRIÁSOK ÉS FAMATUZSÁLEMEK MEGYEI BONTÁSBAN

FAÓRIÁSOK ÉS FAMATUZSÁLEMEK MEGYEI BONTÁSBAN FAÓRIÁSOK ÉS FAMATUZSÁLEMEK MEGYEI BONTÁSBAN MEGYE: BÁCS-KISKÜN Populus x canescens Jász úti dűlő bejárata 60 282 25 Egészségi állapota jó. Populus nigra 'Italica* Kecskemét- 70 376 25 Odvas törzs. Ágasegyháza

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (Egységes

Részletesebben

Monoszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2000. (IX.08.) számú rendelete

Monoszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2000. (IX.08.) számú rendelete 1 Monoszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2000. (IX.08.) számú rendelete az Országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról

Részletesebben

Az iskolakert Célok: tanulás, játék, pihenés, sport Nagyné Horváth Emília

Az iskolakert Célok: tanulás, játék, pihenés, sport Nagyné Horváth Emília A Bem József Általános Iskola bemutatása Az iskolakert Célok: tanulás, játék, pihenés, sport Nagyné Horváth Emília Mivel iskolánk, a rendkívül forgalmas Hungária krt. melletti lakótelepen található, a

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Temetőkről

Részletesebben

A védetté nyilvánítás célja

A védetté nyilvánítás célja Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról Kiskunhalas Város Önkormányzatának

Részletesebben

Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra

Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra Nagykáta Város Önkormányzata Városgazdálkodási Szervezet Nagykáta, Temető u. 24. Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra Készítette: Kutas Péter Nagykáta,

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelete a növények telepítési távolságáról és a növények fenntartásáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben