ÍGÉRETBEHAJTÓ SZEMLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÍGÉRETBEHAJTÓ SZEMLE"

Átírás

1 ÍGÉRETBEHAJTÓ SZEMLE A kettıs beszéd rabságában 19. szám 9. Az összes szám elérhetı a címen. A FIDESZ kettıs beszédet 1 folytat. A magyar választók felé kinyilatkozó, a Gyarmatbirodalom gazdáival szemben engedelmes Helytartóként kinyilatkozás fogadó. Mivel gazdáival nem folytathat párbeszédet, ezért alárendeltjeivel szemben ugyanezt alkalmazza. Önpusztító kóresetként kezelendı elvakultság szükséges ahhoz, hogy valaki támogassa azt a politikát, aminek célját nem ismeri, amivel szemben közérdekő adatok megismerési jogát nem gyakorolhatja, aminek okáról, és következményeirıl kérdést sem tehet fel, amivel szemben tényeken alapuló ellenvetése nem lehet, vagyis: amivel kapcsolatban nincs akarat-meghatározó döntési helyzetben. Így aztán beláthatatlan személyiség-kisiklató következménye lesz annak, hogy a bálványimádók elfogadják azt a nyilvánvaló hazugságot, amivel Orbán Viktor önbizalmukat (elvakultságukat) növelni akarja: a magyar választók 80 százaléka az áprilisi parlamenti választáson a változásra szavazott 2. A választók 36 százaléka nem vett részt a diktatúra túlélésére kitalált választási törvény szerinti színjátékban, ezért senkire sem szavazott. Ha az MSZP-re, a Jobbikra és a LMP-re szavazókról is azt állítja, hogy az általa képviselt változásra szavazott, ez akkor is csak a választók kevesebb, mint kétharmada (64 %-a) adta hozzájárulását az eddigi rendszer folytatására 3, amit Orbán Viktor változásnak nevezett. A másik hazugság a változás kifejezésben van. Ez az egyszerő ember számára azt jelenti, hogy másként lesz, mint eddig. A költségvetési hiánycél változatlan (3,8 %) 4, a bankok 5 és a nagyvállalkozók 6 kedvezményezettsége ugyanaz, mint eddig, a gyarmati sor, mint ok következményei (munkanélküliség 7, infláció 8, szegénység 9 és államadósság 10 növekedése) változatlanok, akkor a változást (vagyis azt, ami másként lesz, mint eddig) csak a megszorító intézkedések 11 növelése jelenti. Van valaki, aki azt mondja, hogy nem kóreset az, amikor valaki saját sorsának végveszélybe kerülését elvakultan támogatja, a vezérürü kolomphangjának gondolkodás nélkül követésével? A nenyi (Nemzeti Együttmőködésrıl szóló politikai nyilatkozat) hatása azt mutatja, hogy a magyarság a gumicsontokat egyre inkább felismeri és helyén kezeli azokat. Az, hogy az MSZP egy gúny-törvénytervet 12 terjesztett elı, vagy az, hogy egy nevét eltitkoló személy Alkotmánybírósághoz fordul 13 semmi meglepetést nem okozhat azok számára, akik ezeket megismerik, mert nem az ellen tiltakoznak, hogy a nenyi a Gyarmatbirodalomnak tett hőségnyilatkozat. Nem erre vonatkozik a FIDESZ képviselık sz.r és butaság jelzıje sem 14. Sokkal fontosabb ennél az, hogy a kisebb módosításokkal igazzá tett nyilatkozat-szöveget 15 továbbküldve, nyomtatva nagyon sokan terjesztik. Biztos vagyok abban, hogy rövidesen nemcsak a nenyi törvényben meghatározott hivatalos helyiségekben, hanem az utcákon is - kiragasztva megjelennek, mintegy népi engedetlenségként a Gyarmatbirodalomnak tett hőségnyilatkozattal szemben. Amikor errıl esik szó, akkor nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a jelenlegi törvényhozás a Szent Korona Értékrend jogszabálytervezeteit tekinti szellemi alapnak (magyarul: ellopja gondolatokat). Senki számára nem lehet megkérdıjelezhetı ez az állítás, aki összehasonlítja az elmúlt két hónapban létrehozott állampolgársági és választási törvénymódosításokat, valamint az államhatalom szerkezetére vonatkozó törvényeket az Új Világrend paradigmája (gondolkodási módja) a Szent Korona c. könyv és fıtörvényeivel. Ugyanakkor az az alapvetı különbség is egyértelmő a két jogalkotás között, amely a gyarmatbirodalmi kötöttség és a függetlenség közötti lényegi eltérésbıl ered. Ugyanez vonatkozik a nenyi-re is, ami a Jelképekrıl és ünnepekrıl szóló fıtörvény ának tartalomhamisító átvétele. Aki összehasonlítja a nenyit 20 a Szabadság Alkotmányának rövid szövegével 21, látja, hogy mi a formai azonosság és a tartalmi különbség a két szabályozás között. A formai azonosság melletti tartalmi különbséget Orbán Viktor alábbi nyilatkozata bizonyítja: semminek sem örülne jobban, mintha kifüggeszthették volna a mai magyar hatályos alkotmány preambulumát 22, vagyis ugyanarra az önazonosság-meghatározásra utal, amit az Új Világrend paradigmája (gondolkodási módja) a Szent Korona c. könyv magyarországi jogszabálytervezetek rövid indoklása 23 a Szabadság Alkotmányának rövid szövegével kapcsolatban: 2.5 A Magyarország jelképeirıl és ünnepekrıl szóló 3. fıtörvény a./ kötelezıvé teszi Magyarország jelképeinek használatát minden elöljáróság részére, b./ lehetıvé teszi mindenki számára a Szent Korona jelképeinek használatát, a nemzeti önbecsülés és önazonosságtudat erısítése céljából. A nenyi a diktatúra megtartására tett hőségnyilatkozat, ezért az egyetemes magyarság önbecsülésének és önazonosságtudatának elvétele. A Szabadság Alkotmánya az állam és azt alkotó Szent Korona tagok szabadságát teszi az értékrend alapjává, feltételeinek és védelmének biztosításával. Orbán Viktor minapi nyilatkozatában utalt az alkotmányozásra, miközben a nenyirıl valótlanságot állít 24 : "továbbra sem nyugszom bele abba, hogy akárcsak egy olyan állami alkalmazott is legyen Magyarországon, aki azt gondolja, hogy lehet folytatni azt, mint ami az elmúlt nyolc évben Magyarországon történt. Ez helyes, különösen, ha az elmúlt húsz évre vonatkoztatjuk. Ehhez kell rendszerváltás, nem a gyarmatbirodalmi alázkodás, hiszen akár tetszik, akár nem az igazság az, hogy az Orbán kormány (mindegy, hogy kényszerbıl, vagy önszántából) folytatja, amit a Bajnai kormány elkezdett. 25 Az, hogy a hatalom környezete és ezzel a kiváltságosok személye - megváltozik, nem tartalmi, hanem formai kérdés. Az alkotmányozásra (24. jegyzet) visszatérve: lesz alkotmány, annak lesz preambuluma, az össze fogja foglalni azokat az értékeket, amelyek összekötnek bennünket mondta Orbán Viktor. Sajnálom, hogy egy jogásznak kell mondani: mindaddig, amíg Magyarország egy gyarmatbirodalom része, nincs

2 lehetıségünk önálló alkotmányozásra, mert az Alkotmány az alapértékrendet határozza meg, az ı szavaival: azokat az értékeket, amelyek összekötnek bennünket, államalapító és államalkotó nemzetek tagjait. Ez a kiterjesztés hiányzik meghatározásából, és ez alapvetı. Így ugyanis ez a megállapítás a Lisszaboni Szerzıdésre vonatkozik, ami olyan értékeket határoz meg, amelyek tılünk idegenek, de ránk vonatkoznak, és ezek kötik össze a gyarmatbirodalom tagállamait és nem nemzeteit. Hogy érzékeltessem, mi a különbség a Lisszaboni Szerzıdésbıl eredı Rabság Alkotmánya és a Szent Korona Értékrenden alapuló Szabadság Alkotmánya között, fı jellemzıiket ide másolom: Szabadság Alkotmánya Rabság Alkotmánya Magyarország örökké szabad. Magyarország sohasem lesz szabad. A kötelezettségek és jogok A Szent Korona tagjai soha nem egységében a Szent Korona fognak azokkal a szabadságjogokkal minden tagja egy és ugyanazon rendelkezni, mint a szabadságot élvez, amely nem hatalmat bitorló idegenek és szőntethetı meg és nem helytartóik. korlátozható. Ami a Szent Korona Országa földjén, földje alatt és földje felett van, a Szent Korona örök és elidegeníthetetlen alkotórésze, amelyet csak a Szent Korona másik alkotóeleme, a Szent Korona tagjai birtokolhatnak. Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja. Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni. A magyar föld, és ami alatta, felette van, valamint a magyar szellem, a magyarság javai és jogai örökké és elidegeníthetetlenül a megszállók tulajdonában vannak, és felettük birtokjogot is csak a megszállók és helytartóik gyakorolhatnak. Minden magyar érték a megszállók érdekeit szolgálja. Azokkal a Szent Korona tagokkal szemben, akik ellentmondanak és ellenállnak a diktatúra értékrendjének, a megszállóknak és helytartóiknak nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni. Akinek kétsége lenne arról, hogy a Rabság Alkotmánya valóban a Lisszaboni Szerzıdés 26 által közvetített alapértékrend, az olvassa el a Lisszaboni Szerzıdést, vagy legalább annak cikkeit idézı összegzést 27. Magyarországnak Alaptörvény (tehát az Alkotmány egy történelmi idıszakra vonatkozó irányelveinek) készítésére sincs lehetısége, mivel a Lisszaboni Szerzıdés funkcióját tekintve zanzásított, vagyis az Alkotmány (Rabság Alkotmánya) és az Alaptörvény kritériumait egyaránt tartalmazza. A mindennapok társadalmi együttélési szabályozásában (a szőken vett törvényalkotásban) sincs önállóságunk, hiszen a leglényegesebb kérdések szabályozását a tagállamokra kötelezı érvénnyel az EU hozza 28. Így tehát marad a törvénynek nevezett végrehajtási utasítások készítésének kodifikációs feladata a Helytartótanács hatáskörében. Szóval lehet mondani, hogy alkotmányozni fog a kormány 29, vagy az átmenetileg Alkotmányozó Nemzetgyőlésnek nevezett Helytartótanács 30 -, de értékrend-szabályozó feladatot ellátó Alkotmányt, vagy Alaptörvényt létrehozni nem fog. Persze, nevezheti és nevezni is fogja a létrejött irományokat Alkotmánynak, vagy Alaptörvénynek, elláthatja patetikus és invokatív preambulummal, aminek sem hatása, sem értéke nem lesz, mert a fentiek miatt - a Lisszaboni Szerzıdés - 1. CIKK Az Európai Unióról szóló szerzıdés Alkotmányként tartalmazza az alap-értékrendet ennek Magyarországra vonatkozó kivonata a Rabság Alkotmánya -, következésképpen ennek preambuluma 31 a Magyarországra is érvényes alkotmányos preambulum, - 2. CIKK Szerzıdés az Európai Unió mőködésérıl Alaptörvényként meghatározza az Alkotmány (vagyis az 1. CIKK) jelen korra vonatkozó irányelveit, így annak preambuluma 32 a Magyarországra is vonatkozó alaptörvényi preambulum. Íly módon az alkotmányozás kérdése is gumicsonttá devalválódik a kormány által kiszolgált gyarmatbirodalmi rendszerben. A közeljövıben ezért általános ismeretátadó tevékenységet kell folytatni a nenyi kisebb módosításokkal igazzá tett szövegváltozatához hasonlóan a Szabadság Alkotmánya mellé helyezett Rabság Alkotmánya 33 terjesztésével, interneten, szórólap és plakát formában egyaránt. Kelt Szegeden, Napisten havának 9. napján. A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel: Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája Az írás változatainak címei: A levél nyomtatható változata: Ígéretbehajtó Szemle változat: Honlapcím: Jegyzetek 1 Az akcióterv fı sajátossága, hogy egy alapvetıen megszorító jellegő programot népszerő, populáris elemekkel ötvöz. Ez azt valószínősíti, hogy a gazdaságpolitikára ismét ( hez hasonlóan) a "kettıs beszéd" lesz jellemzı. 2 a magyar választók 80 százaléka az áprilisi parlamenti választáson a változásra szavazott. Egyetlen olyan párt van Magyarországon - folytatta -, amely védeni akarja az elmúlt nyolc évet, és nem annak a megváltozására tette fel a következı évek munkáját. "Azért is tudtam elmenni jó lelkiismerettel az LMP-hez, mert ha lehet más a politika, akkor lehet más Magyarország is" - fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve, hogy az LMP és a kormánytöbbség között - a fennálló jó néhány, jelentıs véleménykülönbség ellenére is - a oldal

3 változás érdekében bizonyos együttmőködés lehetséges. Orbán Viktor részt vett az LMP frakcióülésén oulesen 3 Választásra jogosulta száma fı, szavazók száma: , a választásra jogosultak 64 %-a. FIDESZ szavazatok száma (elsı forduló): fı, a választásra jogosultak 34 %-a, a szavazók 52 %-a pdf 4 elkerülhetetlennek látszik, hogy a konvergencia-program aktualizálása során a költségvetési (hiány- és adósság) kritériumoknak való megfelelést legkésıbb 2012-re, illetve 2013-ra irányozzuk elı. 5 Fejezet: XXII. Pénzügyminisztérium Kiadás Bevétel Támogatás , , ,4 A Magyar Köztársaság 2010-es költségvetése - (Ezen a címen már nem érhetı el. Letöltési cím: a bankok az IMF-fel szeretnének találkozni jövı szerdán, és a nemzetközi szervezet segítségét kérik a magyar kormány megpuhítására (mindez azért lehet jó taktika, mert Szapáry György, Orbán Viktor fıtanácsadója szerint új megállapodás készül Magyarország és az IMF között). A magyar bankok ismételten megkeresték az Európai Bankszövetséget is, amely egyszer már írt egy levelet a bankadó ellen Az IMF-hez fordulnak a magyar bankok? ok az ország nem készül lehívni újabb hitelrészleteket az érvényben lévı megállapodás alapján még fennmaradó részbıl, a mostani megállapodás október 3-án jár le. Az IMF szakértıivel egyetértésben, 2008 ıszén a magyar kormány olyan gazdasági programot dolgozott ki, amelynek fı célkitőzései az állam finanszírozási igényének csökkentése és a költségvetési egyensúly hosszú távú fenntarthatóságának javítása, a hazai bankok megfelelı tıkeellátottságának és a belföldi pénzügyi piacok likviditásának fenntartása, valamint a bizalom megerısítése és a megfelelı külsı finanszírozás biztosítása. A Világbank hitelkerete 1 milliárd euró, ezt még nem hívtuk le. A Világbank hitele azoknak a programoknak a megvalósítását segíti elı, amelyek a nyugdíjrendszer finanszírozásának fenntarthatóságát, valamint az egészségügyi szektor hatékonyságának növelését célozzák. Matolcsy: keddtıl egyeztet az IMF és az EU delegációjával a tárca _az_eu_delegaciojaval_a_tarca A Monetáris Tanács szerint a bankadó számottevı növekedési veszteséget okozhat és gyengítheti a magyar gazdaság stabilitását. A testület az MNB honlapján üdvözölte a kormány azon törekvését, hogy a költségvetés egyensúlyát folyamatosan biztosítsa, ugyanis a befektetıi bizalom megırzése az ország kiemelt érdeke. Az adó révén megvalósuló jövedelemelvonás gyengítheti a hazai bankszektor külsı forrásgyőjtési képességét, és ezen keresztül a magyar gazdaság stabilitását. A Monetáris Tanács szerint növekedési veszteséget okozhat a bankadó i_veszteseget_okozhat_a_bankado Segítségért fordult a Nemzetközi Valutaalaphoz (IMF) hat, Magyarországon mőködı nagy külföldi bank, hogy beszélje le a kormányt a tervezett banki különadóról (a KBC, az Intesa Sanpaolo, a Bayern LB, az UniCredit, valamint a Raiffeisen International és az Erste Bank) Levelet írtak a külföldi bankok az IMF-nek a magyar bankadó miatt mf_nek_a_magyar_bankado_miatt Orbán Viktor miniszterelnök a bankadó erre az évre tervezett részével kapcsolatban semmilyen változtatási lehetıséget nem lát, szerinte ez kiderül a benyújtott törvényjavaslatból is. Orbán szerint nincs lehetıség az idei bankadó mértékén változtatni _bankado_merteken_valtoztatni 6 A második Orbán-kormány kiemelt szerepet szán a Fideszhez közeli vállalkozások körében népszerő gazdasági ágazatnak, az egyebek mellett a médiát, a reklám- és filmgyártást is felölelı kreatív iparnak. Kreatív iparmágnások manyprogramban_ a bejelentett társaságiadó-kedvezménnyel a kisvállalkozások legfeljebb egyharmadának csökkenhetnek a terhei, míg a személyi jövedelemadó (szja) átalakításával "a kisembereket sarcolják meg, és két kézzel adnak az oligarcháknak". MSZP: a kormány a brutális megszorítással az oligarchákat gazdagítaná tassal_az_oligarchakat_gazdagitana 7 Az egy hónappal korábbi jelentés szerint áprilisban 10,1 százalékos volt a ráta, az unió statisztikai hivatala ezt lefelé módosította. Az európai unió egészében sem változott a ráta: az állástalanok aránya a 27 országban átlagosan 9,7 százalék volt májusban, ez több mint 23 millió fıt jelent. Magyarországon 10,4 százalékos volt a májusi mutató, 0,5 százalékponttal alacsonyabb, mint áprilisban. A 25 éven alattiak körében az eurózónában 19,9, az unió egészében 20,5 százalékos volt a munkanélküliség. Maradt 10,0 százalékon a munkanélküliség az eurózónában A foglalkoztatott létszám az év egészében 1%-kal csökken, a munkanélküliség 11,5%-ra nı. A 12% közeli tavaszi csúcs után szezonális csökkenés következik, majd az év végén a szezonális romlást részben már ellensúlyozhatja a foglalkoztatás szerény emelkedése oldal

4 elsı felében még 5,5% felett lesz az infláció, de az év végére 4 % körülire csökken 9 A lakosság pozíciója elsısorban amiatt romlott, hogy a vállalati szektorral ellentétben újra növekedésnek indult a hitelfelvétel, míg a válság elsı fázisában nagymértékő nettó törlesztés zajlott. A vállalkozásoknál azonban a hitelszőke fékezi a bıvülést, de bizonyos mértékben még azt is hátráltatja, hogy a normál üzletmenetet folytatni tudják. Kedvezı változásra rövid távon nem sok esély mutatkozik, mivel az nagyban a befektetıi hangulat javulásának is a függvénye. Csúcsra jár az államadósság - Az elsı félévben rekord szintre, re emelkedett a fizetésképtelenség miatt bedılt cégek száma, így az év elsı felében 15 százalékkal több cég felszámolását tették közzé, mint egy évvel korábban "mindig hangsúlyoztuk, hogy a cégek számára a válság nem akkor ér véget, amikor növekedésbe fordul a bruttó hazai termék (GDP), mert az utóbbi idıszakban megrendült likviditású vállalkozások ebbıl már nem tudják kivenni a részüket" azok a vállalkozások, amelyek 2008-ig kedvezı feltételek között részben hitelbıl növekedtek, zömmel felélték tartalékaikat, mert a csökkenı megrendelés-állomány mellett az adósság törlesztése is gondot okozott nekik. Erre kényszerő elbocsátásokkal és a kapacitások leépítésével reagáltak a megszorult társaságok, amelyek így most nem tudják kivenni a részesedésüket a növekedésbıl. Felszámolási rekord 2010 elsı félévében ben 10 A bruttó államadósság ráadásul átlépte a 80 százalékos GDParányos mértéket március végére, ez a hozzánk hasonló országok átlagánál lényegesen nagyobb. Csúcsra jár az államadósság - Fejezet: XLI. A központi költségvetés kamatelszámolásai, tıkevisszatérülései Kiadás Bevétel Támogatás , ,3 A Magyar Köztársaság 2010-es költségvetése - (Ezen a címen már nem érhetı el. Letöltési cím: 11 Ld. 1. jegyzet 12 A Nemzeti Együttmőködés Rendszerét Megtestesítı Személy iránt érzett szeretet, hőség és hála kifejezésérıl szóló törvénytervezet Megérkezett az Alkotmánybíróságra (Ab) az az interneten is olvasható állampolgári beadvány, amelyben azt kérik a testülettıl, hogy semmisítse meg a nemzeti együttmőködésrıl szóló politikai nyilatkozat kifüggesztésérıl rendelkezı kormányhatározatot - mondta Sereg András, az Ab sajtófınöke. A testület a leghamarabb az ısszel foglalkozhat a beadvánnyal, mivel az a jövı héten már nem kerül napirendre, az Ab pedig kedden tartja a nyári szünetet megelızı utolsó teljes ülését. Megtámadták az Ab-n a nyilatkozat kifüggesztésérıl szóló kormányhatározatot kifuggeszteserol_szolo_kormanyhatarozatot A beadvány címe: :allampolgari-beadvany&catid=79:kiemelt-hirek&Itemid= Ez a kormányhatározat egy sz.r, de most már presztízskérdés, hogy ne vonjuk vissza mondta a hvg.hu-nak egy vezetı fideszes politikus, aki leplezetlenségéért cserébe azt kérte, ne írjuk le a nevét. Egy másik, szintén vezetı fideszes politikus formájában finomabban, tartalmában azonban keményebben fogalmazott. Úgy vélte: ez a kormányhatározat egy butaság, amibıl szépen ki kell hátrálni. Arra a kérdésre, hogy ez nem lenne-e presztízsveszteség, úgy felelt: az lenne, de ehhez ragaszkodni nagyobb presztízsveszteség, mint kijönni belıle. Kockázatos lépés volt a kormányhatározat, mert rendkívül nagy a visszhangja közölte a hvg.hu-val egy fideszes parlamenti bizottsági elnök, aki elismerte: a szocialista ellen-törvényjavaslat nem nélkülözi a szellemességet. Szerinte szó sem lehet a kormányrendelet visszavonásáról, mert az annak lenne a beismerése, hogy valami tévedés történt. Fideszesek is butaságnak tartják a nenyi-határozatot 15 A kápók nyilatkoztak a rabok nevében A levél nyomtatható változata: nyilatkozat plakát formában: Ígéretbehajtó Szemle változat: Honlapcím: 16 Az Új Világrend paradigmája (gondolkodási módja) a Szent Korona nyilvános vita: május , Magyarok Háza, azóta az interneten elérhetı, könyv formában decemberében jelent meg a Püski kiadó kiadásában. A második kiadás augusztusra készül el. 17 Az államhatalom gyakorlásáról szóló 1. fıtörvény Nemzetgyőlési képviselık, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselık, valamint Országgyőlési- és az Önkormányzati képviselık választásáról szóló 2. fıtörvény Magyarország Szabadság Alkotmányának rövidített szövege (1) Magyarország Szabadság Alkotmányának rövidített, Magyarország zászlajával egységet alkotó szövege a következı: (2) Magyarország Szabadság Alkotmányának Magyarország zászlajával egységet alkotó, rövidített szövegét a./ az államhatalmi és államigazgatási intézmények minden hivatalos helyiségében, b./ a gazdasági szervezetek minden irodájában, c./ az oktatási intézmények minden irodájában és oktatási helyiségében, oldal

5 d./ az egészségügyi intézmények minden irodájában, kezelıjében, mőtıjében, kórtermében és oktatási helyiségében, e./ a tájékoztatási szervezetek minden irodájában, szerkesztıségi szobájában és stúdiójában kötelezı kihelyezni. Magyarország jelképeirıl és ünnepeirıl szóló, 3. fıtörvény Nemzeti Együttmőködésrıl szóló Politikai Nyilatkozat Szabadság Alkotmánya rövid változat Szólt arról is, hogy semminek sem örülne jobban, mintha kifüggeszthették volna a mai magyar hatályos alkotmány preambulumát - "ha lenne, csak nincs". Hangsúlyozta azonban, "lesz ilyen preambulum, tavaszra lesz, lesz alkotmány, annak lesz preambuluma, az össze fogja foglalni azokat az értékeket, amelyek összekötnek bennünket". Orbán: tavaszra lesz preambuluma az alkotmánynak _alkotmanynak 23 Rövid indoklás a Szabadság Alkotmányához, az Alaptörvényhez és az alaptörvény szintő fıtörvényekhez "Ragaszkodom ahhoz, hogy ezt - nap mint nap akár - minden magyar állami alkalmazott lássa" - tette hozzá Orbán Viktor. Szólt arról is, hogy semminek sem örülne jobban, mintha kifüggeszthették volna a mai magyar hatályos alkotmány preambulumát - "ha lenne, csak nincs". Hangsúlyozta azonban, "lesz ilyen preambulum, tavaszra lesz, lesz alkotmány, annak lesz preambuluma, az össze fogja foglalni azokat az értékeket, amelyek összekötnek bennünket". Orbán ragaszkodik ahhoz, hogy a nenyi szövegét nap mint nap lássák 25 A forinteszközök jövıbeni teljesítményének kulcstényezıje lehet az eddigi gazdaságpolitika folytatása vélik londoni felzárkózó piaci elemzık. Szerintük azonban a forint árfolyamkilengései a következı idıszakban szélesedhetnek a politikai zaj miatt. Folytatni kell ezt a gazdaságpolitikát Jövıre a bruttó hazai termék (GDP) 3 százaléka alá kívánja szorítani a kormány az államháztartás hiányát, az idén pedig mindenképpen be kívánják tartani a még a Bajnai-kormány által tett 3,8 százalékos deficitcél-vállalást hazánk törekszik a Nemzetközi Valutaalappal és az unióval kötött hitelmegállapodás meghosszabbítására, ugyanakkor a gazdaság fellendítése érdekében Magyarországon komoly szerkezeti változásokra van szükség. Ezek ütemezésérıl és irányáról meg kell állapodni az IMF-fel és az EU-val is. Jövıre 3 százalék alá szorítanák a deficitet 26 Lisszaboni szerzıdés (továbbiakban: LSZ) Magyarország elvesztésének 12 EU-stációja az elmúlt 20 év nemzetárulását összefoglaló Lisszaboni Szerzıdés cikkei alapján Az Unió hatásköreinek gyakorlása érdekében az intézmények rendeleteket, irányelveket, határozatokat, ajánlásokat és véleményeket fogadnak el. A rendelet általános hatállyal bír. Teljes egészében kötelezı és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Az irányelv az elérendı célokat illetıen minden címzett tagállamra kötelezı, azonban a forma és az eszközök megválasztását a nemzeti hatóságokra hagyja. A határozat teljes egészében kötelezı. Amennyiben külön megjelöli, hogy kik a címzettjei, a határozat kizárólag azokra nézve kötelezı, akiket címzettként megjelöl. (LSZ 2. CIKK Szerzıdés az Európai Unió mőködésérıl továbbiakban: EUM 288. cikk) 29 a testület az alkotmány alapelveire vonatkozó határozati javaslatot június 30. helyett már az idei év végéig az Országgyőlés elé terjessze. az eseti bizottság munkájában a jelenlegi parlamenti képviselık több mint egytizede (45 fı) részt vehet. a hatályos alkotmány mögött nincs érvényes társadalmi szerzıdés, és a nép hatalomgyakorlását is csak a retorika szintjén emlegeti. az állampolgárok az országgyőlési választáson világossá tették: új, a nemzeti együttmőködésen alapuló rendszerre van szükség, amelynek alappillérei a munka, az otthon, a család, az egészség és a rend. Mint mondta, Magyarország a nemzeti együttmőködés rendszerének megteremtésével ismét a térség éllovasa lehet. Az új alkotmányról szólva Mátrai Márta elmondta, annak az ország és a polgári demokrácia stabilitását kell szolgálnia, továbbá, hogy az alaptörvényt a polgári értékrendre alapozva kell megalkotni. Új alkotmány alapelveirıl szóló törvény az év végéig 30 ma a magyar parlament nem teheti meg, hogy átalakul alkotmányozó nemzetgyőléssé. Elıször a közrend helyreállítására, valamint a gazdaság átalakítására van szükség, és ezután kell megalkotni az alkotmányt, amely elgondolása szerint 2012 közepén vagy végén születhet meg. Orbán: Közrend, gazdaság és új alkotmány 31 PREAMBULUM AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL, hogy az Európai Közösségek megalapításával felvállalt európai integrációs folyamat egy új szakaszába lépjenek, ÖSZTÖNZÉST MERÍTVE Európa kulturális, vallási és humanista örökségébıl, amelybıl az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen jogai, a szabadság, a demokrácia, az egyenlıség, valamint a jogállamiság egyetemes értékei kibontakoztak, EMLÉKEZTETVE az európai kontinens megosztottsága megszüntetésének történelmi fontosságára és annak szükségességére, hogy a jövı Európájának kialakításához szilárd alapokat teremtsenek, MEGERİSÍTVE elkötelezettségüket a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és alapvetı szabadságok tiszteletben tartása és a jogállamiság elvei mellett, MEGERİSÍTVE az október 18-án Torinóban aláírt Európai szociális chartában, valamint a munkavállalók alapvetı szociális jogairól szóló évi közösségi chartában meghatározott alapvetı szociális jogok melletti elkötelezettségüket, AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy elmélyítsék a népeik közötti szolidaritást, miközben történelmüket, kultúrájukat és hagyományaikat tiszteletben tartják, AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy tovább javítsák az intézmények demokratikus és hatékony mőködését, és így azok a rájuk ruházott feladatokat egy egységes intézményi kereten belül jobban elláthassák, oldal

6 AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL, hogy megerısítik és közelítik egymáshoz gazdaságaikat, valamint hogy gazdasági és monetáris uniót hoznak létre, amely e szerzıdés és az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés rendelkezéseivel összhangban egy közös és stabil valutát foglal magában, AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy a fenntartható fejlıdés alapelvének figyelembevételével és a belsı piac megvalósításának, a megerısített kohéziónak és a környezetvédelemnek a keretében elımozdítsák népeik gazdasági és társadalmi fejlıdését, továbbá hogy olyan politikákat hajtsanak végre, amelyek biztosítják, hogy a gazdasági integráció elırehaladása más területek párhuzamos fejlıdésével járjon együtt, AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL, hogy országaik állampolgárai számára közös uniós polgárságot hoznak létre, AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL, hogy közös kül- és biztonságpolitikát valósítanak meg, beleértve a 17. cikk rendelkezéseivel összhangban egy közös védelmi politika fokozatos kialakítását, amely közös védelemhez vezethet, megerısítve ezáltal Európa identitását és függetlenségét Európa és a világ békéjének, biztonságának és fejlıdésének elımozdítása érdekében, AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL, hogy miközben biztosítják népeik védelmét és biztonságát megkönnyítik a személyek szabad mozgását azáltal, hogy e szerzıdés és az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés rendelkezéseinek megfelelıen létrehoznak egy, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget, AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL, hogy tovább viszik az Európa népei közötti egyre szorosabb egység létrehozásának folyamatát, ahol a szubszidiaritás elvének megfelelıen a döntéseket az állampolgárokhoz a lehetı legközelebb esı szinten hozzák meg, SZEM ELİTT TARTVA az európai integráció elırehaladása érdekében teendı további lépéseket, ÚGY HATÁROZTAK, hogy létrehozzák az Európai Uniót, és e célból meghatalmazottjaikként jelölték ki: (LSZ 1. CIKK Az Európai Unióról szóló szerzıdés - preambulum) 32 PREAMBULUM İFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, İ KIRÁLYI FENSÉGE A LUXEMBURGI NAGYHERCEGNİ, İFELSÉGE HOLLANDIA KIRÁLYNİJE AZZAL AZ ELTÖKÉLT SZÁNDÉKKAL, hogy megteremtik az Európa népei közötti mind szorosabb egység alapjait, AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL, hogy az Európát megosztó határok megszüntetésére irányuló közös cselekvéssel biztosítják államaik gazdasági és társadalmi fejlıdését, MEGERİSÍTVE, hogy erıfeszítéseik alapvetı célja népeik élet- és munkakörülményeinek folyamatos javítása, FELISMERVE, hogy a meglévı akadályok elhárítása összehangolt cselekvést igényel annak érdekében, hogy garantálják az egyenletes gazdasági növekedést, a kiegyensúlyozott kereskedelmet és a tisztességes piaci versenyt, TÖREKEDVE ARRA, hogy erısítsék gazdaságaik egységét és biztosítsák harmonikus fejlıdésüket a különbözı régiók között meglévı különbségek és a hátrányos helyzető régiók elmaradottságának csökkentésével, AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy egy közös kereskedelempolitika segítségével hozzájáruljanak a nemzetközi kereskedelemben érvényesülı korlátozások fokozatos megszüntetéséhez, AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy megerısítik az Európát és a tengerentúli országokat összekötı szolidaritást, továbbá azzal az óhajjal, hogy az Egyesült Nemzetek Alapokmányával összhangban biztosítsák ezek jólétének fejlıdését, AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL, hogy gazdasági erıforrásaik egyesítésével megırzik és erısítik a békét és a szabadságot és felhívják az eszményeikben osztozó többi európai népet, hogy csatlakozzanak erıfeszítéseikhez, AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy az oktatáshoz való széles körő hozzáférés és az ismeretek folyamatos frissítése által népeik számára elısegítsék a lehetı legmagasabb szintő tudás elérését, (LSZ 2. EUM preambulum) Az Európai Konföderáció zászlója Szent Koronát Szolgálók Szövetsége Szerkeszti: dr. Halász József PAJZS Szövetség - Postacím: 1519 Budapest Pf.: 294; tel.: +3620/ , +3630/ , e-levél: oldal

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények

Tájékoztatások és közlemények Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 83 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. március 30. Közleményszám Tartalom Oldal 2010/C 83/01 Az Európai Unióról szóló

Részletesebben

T/2691. számú. törvényjavaslat

T/2691. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2691. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttmőködési

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

DOKUMENTUMOK. (Részlet)

DOKUMENTUMOK. (Részlet) DOKUMENTUMOK Preambulum SZERZÕDÉS az európai alkotmány létrehozásáról * (Részlet) ÕFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ÕFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNÕJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/11435. számú országgyőlési határozati javaslat a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró között a Magyar Köztársaságban élı szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén P7_TA(2011)0082 Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása Adók és a fejlesztés Együttmőködés a fejlıdı országokkal

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II.

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II. Melyik gondolkodási mód elıtt áll történelmi lehetıség? I. Vértes András, a GKI (Gazdaságkutató Intézet) elnöke kedden (2010. június 29-én) Budapesten sajtótájékoztatót tartott, amelyen a kormány 29 pontos

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2005. május 11-én került

Részletesebben

A régi világrend hatalmi háttere megroppant

A régi világrend hatalmi háttere megroppant A régi világrend hatalmi háttere megroppant Magyarok! Meg akarjátok várni, míg az utolsó szelet száraz kenyér elfogyasztása után éhen haltok? Meg akarjátok várni, amíg annyi erınk sem lesz, hogy ellentmondjunk

Részletesebben

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában ECOSTAT és a 135 éves Népszava jubileumi Konferenciája: Lehetséges felzárkózási pályák Magyarországon Stratégiai forgatókönyvek 2008-2020 Budapest, 2008. november 27. Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk

Részletesebben

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. augusztus 6. (OR. en) CIG 87/04 Tárgy: Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés CIG 87/04 JL HU TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM I.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Dr. Vermes Attila: Szállítmánybiztosítás és felelısség

Dr. Vermes Attila: Szállítmánybiztosítás és felelısség Dr. Vermes Attila: Szállítmánybiztosítás és felelısség A szállítmánybiztosítás alapvetıen három módozatot ölel fel, a fuvarozott áru biztosítását, a fuvareszköz biztosítását, valamint a fuvarozó, illetve

Részletesebben

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Churchill azt mondta: Ahol a tisztesség véget ér, ott kezdıdik a politika. Az utóbbi napok kiegészítették

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Alkotmányügyi Bizottság 18.10.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE Tárgy: VÉLEMÉNY MAGYARORSZÁG ÚJ ALAPTÖRVÉNYÉRİL Elfogadta a VELENCEI BIZOTTSÁG 87. plenáris ülésén (Velence,

Részletesebben

Ügyszám:JNO-715/1/2010. I. A panasz

Ügyszám:JNO-715/1/2010. I. A panasz JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40. Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Nagymányok-Kismányok-Váralja-Hidas

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

A gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás elkerülhetetlen

A gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás elkerülhetetlen A gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás elkerülhetetlen Nem az amerikaiak mentik majd meg Európát mondta Timothy Geithner amerikai pénzügyminiszter Torontóban, a hét végén tartandó G8-ak és G20-ak

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25. HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Értéktár Zrt.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

Gál Kinga, EP-képviselı: Koszovó jövıje és az EU szerepe

Gál Kinga, EP-képviselı: Koszovó jövıje és az EU szerepe Gál Kinga, EP-képviselı: Koszovó jövıje és az EU szerepe (Az elıadás 2007. április 13-án az MTA Nemzeti Stratégiai Tanulmányok Programbizottsága és az Európa Intézet Budapest által szervezett a Függetlenség

Részletesebben

Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról

Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY Készítették: Göncz Borbála Király Gábor Klenner Zoltán Lengyel György Melegh Attila Tóth Lilla Várnagy Réka Vépy-Schlemmer

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013. december 31. A Hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

Gyakran feltett kérdések a gázszolgáltató-váltással kapcsolatban

Gyakran feltett kérdések a gázszolgáltató-váltással kapcsolatban Gyakran feltett kérdések a gázszolgáltató-váltással kapcsolatban Már megszoktuk, hogy nem csak egy bank vagy távközlési szolgáltató létezik, itt az ideje, hogy azt is megszokjuk, hogy gázszolgáltatót is

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Magyarország Szabadság Alkotmányának irányelvei a globalista szocialista-kommunizmus és a liberáliskapitalizmus föderációját a természetes értékrend szerinti konföderációval felváltó

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben 1 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 418 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és Magyarország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Mellékletek jegyzéke

Mellékletek jegyzéke Mellékletek jegyzéke 1. számú melléklet: Az expanzív (kiadáscsökkentésen alapuló) fiskális kiigazítás növekedései hatásai 3 2. számú melléklet: A vállalati szektor néhány jellemzıje 7 3. számú melléklet:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésérıl szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás

Részletesebben

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I P7_TA-PROV(2013)0116 Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I Az Európai Parlament 2013. április 16-i jogalkotási

Részletesebben

Versenytanács. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

Versenytanács. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Versenytanács 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-190/2001/76. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Diákhitel Központ Rt. (Budapest) ellen gazdasági erıfölénnyel való visszaélés

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS A CIB Elemzés összes publikus anyaga a következı internetes címen is elérhetı: http://www.cib.hu/maganszemelyek/aktualis/elemzesek/index Továbbra is lehetséges a magyar

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl A Jelentést készítették ez Eötvös Károly Közpolitikai Intézet és a Társaság a Szabadságjogokért munkatársai: Hegyi Szabolcs Hüttl

Részletesebben

Mivel gazdáival nem folytathat párbeszédet, ezért alárendeltjeivel szemben ugyanezt alkalmazza.

Mivel gazdáival nem folytathat párbeszédet, ezért alárendeltjeivel szemben ugyanezt alkalmazza. A kettıs beszéd rabságában A FIDESZ kettıs beszédet 1 folytat. A magyar választók felé kinyilatkozó, a Gyarmatbirodalom gazdáival szemben engedelmes Helytartóként kinyilatkozás fogadó. Mivel gazdáival

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

I. FEJEZET. Preambulum

I. FEJEZET. Preambulum AZ LCA CENTER MAGYAR ÉLETCIKLUS-ELEMZİK SZAKMAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Preambulum Az életciklus-elemzés (LCA Life Cycle Assessment) a termékekkel kapcsolatos környezeti tényezık, és potenciális

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések - A szervezet elnevezése: Együd Árpád Mővészeti Iskoláért Egyesület - Szervezeti forma: Egyesület - Az egyesület székhelye:

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum 1.9.2008 B6-0413/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY. a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum 1.9.2008 B6-0413/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY. a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen EURÓPAI PARLAMENT 2004 Plenárisülés-dokumentum 2009 1.9.2008 B6-0413/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése

Részletesebben

T/5841. számú törvényjavaslat

T/5841. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5841. számú törvényjavaslat a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a

Részletesebben

Az kiabál, akinek a háza ég

Az kiabál, akinek a háza ég Az kiabál, akinek a háza ég Ez nem baj, sőt szükségszerű. De az már baj, ha csak azt kiabálja az égő ház gazdája, hogy oltani kell a tüzet, de nem veszi észre (különösen nagy baj, ha nem akarja észrevenni),

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

TARTALOM AKTUÁLIS. Aktuális 1. Külkapcsolatok 3. Gazdaság 4. Jog 5. Hírek 5. ÜLÉSEZETT A KAMARA ELNÖKSÉGE

TARTALOM AKTUÁLIS. Aktuális 1. Külkapcsolatok 3. Gazdaság 4. Jog 5. Hírek 5. ÜLÉSEZETT A KAMARA ELNÖKSÉGE TARTALOM Aktuális 1. Külkapcsolatok 3. Gazdaság 4. Jog 5. Hírek 5. AKTUÁLIS ÜLÉSEZETT A KAMARA ELNÖKSÉGE Az MKIK elnökségi ülésére 2009. március 11- én került sor a kamara székházában..az elnökségi ülés

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA

AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA Pénzügykutató Rt AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA Gáspár Pál és Várhegyi Éva PÜK Munkafüzet 1999/1 Budapest, 1998 december Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008. NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.) alapján A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja

Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja Az Echo Televízió egyik, nemrég ismételt adósából két meglepı hírrıl értesültem. Mindkettıt azért találtam különösen meglepınek, mert az eseményeket

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2010. február 11-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2010. február 11-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az IRS ajánlatokról Sorszám: IV./ Elıkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyzı Gábor Lászlóné ügyintézı Gazdálkodási Osztály Csapó Ágnes ügyvezetı BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. Véleményezı Pénzügyi

Részletesebben

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK NAPI HÍREK KÖZLEMÉNYEK MÉDIASZEREPLÉSEK SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Korózs Lajos: totális káosz a kormányhatározat, ötletelés zajlik;

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.05.08. kedd Mesterházy Attila az Egyesült Államokban tárgyal Képzetlenül a munka világában Tíz ok a telefonadó ellen Nem igaz, hogy a családi vállalkozásokat segítik a földbérletpályázatokon Ingyenes

Részletesebben

A költségvetésről (Videolevél címe: http://www.youtube.com/watch?v=hooc5_he_qq)

A költségvetésről (Videolevél címe: http://www.youtube.com/watch?v=hooc5_he_qq) A költségvetésről (Videolevél címe: http://www.youtube.com/watch?v=hooc5_he_qq) A parlamenti költségvetési vita minden évben úgy zajlik, hogy a kormány előterjeszti az általa képviselt társadalmi csoport

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben

I. A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ

I. A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ Az Eötvös Károly Intézet véleménye az elektronikus közszolgáltatásról szóló T/6767. számú törvényjavaslatról és az ahhoz benyújtott módosító javaslatokról Az alábbi szakvélemény a vizsgált rendelkezéseket

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-1/2008/77. sz. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Magyar Ingatlanszövetség (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen versenykorlátozó megállapodás tilalma

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30.

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30. A Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégő Értékpapír Befektetési

Részletesebben

Lapszemle. 2009. 22. hét

Lapszemle. 2009. 22. hét Lapszemle 2009. 22. hét GVH-döntés lesz a magyar árukról A Gazdasági Versenyhivatal várhatóan még az év végén meghozza határozatát az Élelmiszer Termékpálya Kódex aláírói ellen indított eljárásban - mondta

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) módosítása 1. Az Alapszabály 1. (2)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezés lép: Asz. 1. (2) Az Akadémia és intézményei

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2008. I. negyedév Dél-Alföld Tájékoztató 2008. január 2008. február Bács-Kiskun megye 769 39108 fı Csongrád megye 524 26298 fı Békés

Részletesebben

Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás

Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás P7_TA(2012)0320 Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozásról (2011/2193(INI))

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és módosításai meghatározzák az állam és helyi önkormányzatok

Részletesebben

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG SZABÓ IMRE MINISZTERJELÖLT MEGHALLGATÁSÁHOZ

HÁTTÉRANYAG SZABÓ IMRE MINISZTERJELÖLT MEGHALLGATÁSÁHOZ ORSZÁGGYŐLÉSI KÖNYVTÁR HÁTTÉRANYAG SZABÓ IMRE MINISZTERJELÖLT MEGHALLGATÁSÁHOZ AZ ORSZÁGGYŐLÉSI KÉPVISELİK RÉSZÉRE 2008. ÁPRILIS Összeállította: HARASZTI PÁLNÉ Országgyőlési Könyvtár Képviselıi Kutatószolgálat

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program Összefoglalás e-mail: info@transparency.hu A rendelkezésünkre álló tudományos

Részletesebben

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 11.6.2010 A7-0109/ 001-249 MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Jelentés Renate Sommer A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1 1. oldal 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése,

Részletesebben

29.3.2011 A7-0329/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS...

29.3.2011 A7-0329/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS... 29.3.2011 A7-0329/29 Módosítás 29 Brian Simpson a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében Jelentés Brian Simpson Az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikák (COM(2010)0117 C7 0085/2010 2010/0063(COD))

Részletesebben

Frey Mária. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat)

Frey Mária. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat) Frey Mária Aktív munkaerı-piaci politikák komplex értékelése a 2004-2009. közötti idıszakban Szintetizáló tanulmány (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat) Készült a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben