BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar beszámolója a kétéves tevékenységéről október Szombathely

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2. A KAR KÜLDETÉSE A KAR SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A KAR OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS GAZDASÁGI JELLEMZŐI TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG (Eredmények, teljesítmények, alkotó tevékenységek) A KARI INTÉZETEK KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEI OKTATÁS A képzés formái Hagyományos képzések Bolognai rendszerű képzések Alapképzések Mesterképzések Tanári mesterképzések Diszciplináris mesterképzések Felsőfokú szakképzések Szakirányú továbbképzési szakok Hallgatói adatok Jelentkezési és felvételi adatok Hallgatói létszám Záróvizsga létszámai, kiadott diplomák száma KUTATÁS Az oktatók tudományos tevékenysége PhD tanulmányok, személyi feltételek Konferenciaszervezés, részvétel konferencián Publikációs tevékenység Művészeti alkotó tevékenység Kitüntetések, elismerések Motivációs beszélgetés A hallgatók eredményei Tudományos Diákköri tevékenység Hallgatói versenyek, sport és művészeti rendezvényeken nyújtott teljesítmények Tehetséggondozás GAZDÁLKODÁS Humánerőforrás-gazdálkodás Pályázati aktivitás Pénzügyi gazdálkodás A KAR KAPCSOLATAI HAZAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, TAGSÁGOK KÜLKAPCSOLATAOK KOMMUNIKÁCIÓ, MARKETING INFRASTRUKTÚRA TEREM ÉS IRODAELLÁTOTTSÁG INFORMATIKAI ÉS OKTATÁSTECHNOLÓGIAI ELLÁTOTTSÁG A KAR MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS AZ ÖNÉRTÉKELÉS SZÁZALÉKOS EREDMÉNYEI (RADAR) FEJLESZTÉSI JAVASLATOK 67. ZÁRSZÓ 69. 1

3 BEVEZETÉS A Nyugat-Magyarországi Egyetem Tanácsa 2008 szeptemberében tárgyalta először a Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar beszámolóját. Azóta több változás is bekövetkezett a kar életében, mind a működési feltételeket, mind az oktatási, kutatási feladatokat tekintve. A kar jelen beszámolója tartalmazza oktatási, tudományos és egyéb tevékenységünket, összefoglalva és részletesen bemutatva mindazokat az eredményeket, amelyek a szeptember és szeptember közötti időszakban a kar működését minősítik. A kar képzési struktúrája az elmúlt időszakban változásokon ment át, amit az elnevezésben is kifejezésre kívántunk juttatni. Már a névben is tükröződik az a három fő képzési terület, ami így együtt az országban egyedülálló. Az egyes képzési területeket a tanító- és a tanárképzés kapcsolja össze. A kar nevében jelzett képzési területek mindegyikén számottevő eredményeket felmutató tudományos és művészeti eredményekkel rendelkezünk, melyeknek jelentős a regionális és az országos, esetenként a nemzetközi kisugárzása. Ez utóbbiról elsősorban a sporttudomány területén beszélhetünk, ahol több ország számos egyetemét összekapcsoló tudományos hálózati együttműködésnek a központját működtetjük. Művészeti területen különösen büszkék vagyunk a Berzsenyi Dániel Vegyeskarra és a köré épülő zenei műhelyre. Sporteredményeink országosan is kiemelkedők. Természetesen a legnagyobb hagyományokkal a pedagógusképzéshez kapcsolódó műhelyek rendelkeznek, de ez a teljesítmény a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziummal és az egyetemen működő Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központtal való együttműködésben is megjelenik. A kar jelenleg nem rendelkezik önálló doktori iskolával. Terveink szerint első lépésként együttműködést alakítunk ki a képzési profilunknak megfelelő doktori iskolákkal. Az eddigi egyéni felkérések mentén kialakult együttműködést kívánjuk formalizálni. Az oktatáshoz és a kutatáshoz rendelkezünk megfelelő infrastruktúrával, különösen a központi könyvtárunk és a központi számítógépes laboratóriumaink felelnek meg az elvárásoknak. A tanszékek, intézetek infrastrukturális feltételei az elmúlt időszak gazdasági kényszerintézkedései révén erősen elhasználódtak. Ennek javítása, pótlása a közeljövő sürgető feladata. Ebben a pályázati források hatékonyabb kihasználását ösztönözzük. A feladatokat és lehetőségeket a kar testületei rendszeresen napirendre tűzik, és ebben a tájékoztatási feladatban kitüntetett szerepe van a Kari Tanács ülésein rendszeressé váló első napirendi pontnak, a dékáni beszámolónak. A félévek elején vezetői és intézeti értekezletek kötelező témája a feladatok és lehetőségek ismertetése. A kar dékánja hetente tart tájékoztatást, egyeztető megbeszélést a Dékáni Tanács (dékánhelyettesek, intézetigazgatók) tagjai számára az operatív feladatokról. Természetesen a mindenkori tényszerű információk adják a tájékoztatás lényegét. Úgy is mondhatjuk, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján félévenként fogalmazzuk újra az elvárásokat és a fejlesztési lehetőségeket. Örömünkre, az elmúlt években csak az árnyalatok, a hangsúlyok változtak, de ezek nélkül a változtatások nélkül a fejlődésünk is bizonytalanabb lenne. Szintén örömünkre szolgál, hogy a célok ismertek és elfogadottak, és így a nehezebb időszakokat is támogató, vagy legalábbis megértő légkör övezi. 2

4 A KAR KÜLDETÉSE A kar jogelődjének tekinti a Kőszegi Tanítóképző Intézetet, ahonnan a tanítóképzés 1958 szeptemberében átkerült Szombathelyre. Az 1974-ben Szombathelyi Tanárképző Főiskola néven önálló vált főiskola 1984-ben a Berzsenyi Dániel nevet vette fel. Az intézmény január 1-i karosodása eredményeképpen jött létre a Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar, mely 2007 ősze óta a képzési struktúrában bekövetkezett változtatások érzékeltetése érdekében - a Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar (=MNSK) elnevezést használja január 1-jétől a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjának egyik karaként az NymE SEK elnök-rektorhelyettesének felügyelete alá tartozó oktatási és tudományos kutatási szervezeti egységeként működik január 1-től az egyetem önálló oktatási és tudományos kutatási szervezeti egysége, melynek működését a SEK koordinálja. A kar jövőképének, elkötelezettségének kialakításában az önálló arculat megteremtésének szándékával igazodik az Egyetem egészére érvényes Küldetésnyilatkozatban kinyilvánított minőség iránti elkötelezettséghez, amit a Minőségpolitikai nyilatkozat fogalmaz meg. Ez a kettősség, az igazodás és az önállóság erősítése, határozza meg a szervezeti kultúra kialakítását is. A kar nevében is szerepel a három fő képzési terület, ami így együtt az országban egyedülálló. A művészetközvetítés képzés képi ábrázolás és az ének-zene alapszakok mellett a BA szintű kézműves szakkal, illetve az egyházzenei szakiránnyal együtt nevezhető egyedinek. Meg kell említeni ezen a területen a jelentős hazai és nemzetközi elismerésnek örvendő Berzsenyi Dániel Vegyeskart, amelyre büszke a kar. A pedagógusképzési területen meghatározó a tanító- és a tanárképzés. Az új típusú MA szintű tanárképzés központjaként a kar széleskörű és kitűnő együttműködést alakított ki a Savaria Egyetemi Központ másik két karán kívül az ország 6. legjobb középiskolájával, a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziummal, illetve szintén az egyetem részeként Szombathelyen működő Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központtal. Ez utóbbi kapcsolat révén lényegében a régió közoktatásához is szervesen kötődik. A sporttudományi képzés országosan is meghatározó jelentőségű. Ebben a fejlesztésben kiemelkedő szerepet játszott a Sportegyesület, amelyik egyúttal a megye legnagyobb, legtöbb sportágat működtető sportegyesülete. A további fejlesztés fontos bázisa az a szombathelyi központtal működő sporttudományi kutatásokat szervező konzorcium, amelyik 23 európai felsőoktatási intézmény együttműködésében valósul meg. Az utóbbi képzési kínálata a régió igényeihez igazodva kibővült, ami azt is jelenti, hogy olyan rekreációhoz értő szakembereket is képez a kar, akik a wellness és fitness központokban, az idegenforgalom területén, a turizmusban helyezkedhetnek el tól létrehozott Egészségfejlesztési Intézet fontos feladata a képzési kínálat további bővítése. Az egészségfejlesztők korszerű egészségképpel, elméleti ismeretekkel és készségekkel rendelkező szakemberek a pozitív egészségmagatartás felépítésének fontos láncszemei, akik az élet különböző színterein településeken, lakóközösségekben, civil szervezeteknél, munkahelyeken, iskolákban közvetítik és fejlesztik az egészségtudatosság megalapozását. 3

5 A bölcsészettudományi képzési területen belül a pedagógia alapszak mellett - a felnőttkori tanulás jelentőségének felértékelődése miatt - a kar fontosnak tartja továbbá olyan szakemberek képzését is, akik a felnőttek tanulásának szervezésével, az emberi erőforrás fejlesztésével, az oktatás és a munkaerőpiac kapcsolatával, munkavállalási, pályaválasztási és ifjúsági tanácsadással, kultúraközvetítéssel és közösségfejlesztéssel foglalkoznak. A 2008-ban létrehozott Andragógia Intézet ezt a szerteágazó képzési feladatot látja el. 4

6 1. A KAR SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 2008-tól - az NymE létrejöttét követően a kar vezetője a dékán lett dr. Gáspár Mihály személyében, a dékánhelyettesi tisztséget pedig dr. Polgár Tibor töltötte be től egy tudományos, dr. Polgár Tibor és egy oktatási dékánhelyettes, dr. Simon Katalin segíti a dékán munkáját. A dékán mellett önálló, szolgáltató és funkcionális szervezeti egységként - a tól működő, a kari igazgatási, tanulmányi, ügyviteli és szervezési, gazdasági, jogi és műszaki feladatok ellátását biztosító - Dékáni Hivatalt 2009-től a dékánnak közvetlenül alárendelt hivatalvezető, Bárcziné Lenkai Nóra irányítja, továbbá egy dékáni gazdasági és egy dékáni tanulmányi ügyintéző segíti a kar munkáját tól a Kari Ügyrend biztosítja, hogy az MNSK az Egyetem SzMSz-ében meghatározott feladatokat kari szinten megvalósítsa. A Kari Ügyrend meghatározza és szabályozza a kisebb szervezeti egységeket, pontosan rögzítve azok feladatkörét és hatáskörét. A dokumentum határozattan körvonalazza a kar feladatát, rögzíti a karon folyó képzéseket. Szabályozza a Kari Tanács jogosítványait, összetételét, választásának módját, de foglalkozik a különböző bizottságok feladatainak kijelölésével is. Meghatározza a karon működő szervezeti egységek és öntevékeny csoportok működésének kereteit ben a Kari Ügyrend módosítására volt szükség, mert megváltozott a kari struktúra, újabb MA szakok kerültek elfogadásra, a Dékáni Tanács és a Kari Tanács összetételét is át kellett dolgozni ben a kar önállósodásával együtt járó változásokkal egészült ki a jelenleg hatályos Kari Ügyrend. A kar önkormányzati vezető testülete a Kari Tanács. A jelenlegi Kari Tanács január 1- én alakult és december 31-ig tart mandátuma. Szavazati jogú tagjainak száma 18 fő. A Kari Tanácsnak tisztsége alapján tagja (1 fő) a dékán, aki egyben a Kari Tanács elnöke. A Kari Tanácsnak választás alapján tagja (17 fő): - 6 fő a karon dolgozó egyetemi/főiskolai tanár/docensek köréből, - 6 fő a karon dolgozó tanársegéd/adjunktusok köréből, - 1 fő a szakalkalmazottak, ügyviteli alkalmazottak és fizikai dolgozók köréből, - 4 fő a hallgatók és doktoranduszok képviseletében, akiket a HÖK szabályzata alapján delegálnak. A delegálás írásban történik. E delegálás jegyzőkönyvi kivonatát a Dékáni Hivatalban a Kari Tanács jegyzőkönyveivel együtt kell őrizni. A Kari Tanács munkájában tanácskozási joggal részt vesznek: a) állandó meghívottak: - a dékáni hivatalvezető (aki egyben a Tanács titkára,) - a dékánhelyettesek, - a reprezentatív szakszervezet képviselője, - a Közalkalmazotti Tanács képviselője, - a Tanárképzési és Tanártovábbképzési Kollégium képviselője, - a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium képviselője, - a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ képviselője. b) alkalmankénti meghívottak: - szakfelelősök, - átoktató szervezeti egységek képviselője, - a dékán, vagy az előterjesztő által felkért résztvevő, - a gazdaság és a tudomány képviselői. A Dékáni Tanács a dékán tanácsadó testülete, véleményezi és előkészíti a Kari Tanács és a dékán döntéseit. Tagjai a dékánhelyettesek, a dékáni hivatalvezető és a kar intézeteinek igazgatói. A Dékáni Tanács heti rendszerességgel ülésezik. 5

7 A Kari Tanács működésének elősegítésére tanácsadó testületeket, állandó bizottságokat és munkabizottságokat hoz létre tól az alábbi bizottságok működnek a karon: Gazdasági és Stratégiai Bizottság; Minőségbiztosítási Bizottság; Tudományos, Művészeti és Tudományos Diákköri Bizottság; Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság; Fegyelmi és Kártérítési Bizottság ben a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság kettévált, továbbá megalakult a Felvételi Bizottság, valamint a Juttatási és Térítési Bizottság: a) Gazdasági és Stratégiai Bizottság: a Kari Tanács átfogó javaslattevő, döntés előkészítő és végrehajtást ellenőrző testülete. Feladata a kar hosszú-, közép- és rövid távú stratégiai terveinek kimunkálása, a feltételek változásának folyamatos elemzése és értékelése, a rendelkezésre álló keretek felosztási elveinek kidolgozása és ennek folyamatos figyelemmel kísérése. b) Minőségbiztosítási Bizottság: feladata a kar oktatási, kutatási és művészeti munkájában a felsőoktatás minőségpolitikai követelményrendszerének biztosítása. A bizottság tagjainak joga van a képzési és kutatási dokumentumok, jelentések tanulmányozására, az órák látogatására. Évente értékeli a képesítési követelmények érvényesülését, a személyi és tárgyi feltételek fennállását, összegzi az oktatói-kutatói tevékenység eredményeit, s ezekről értékelő jelentést küld a Szenátusnak. c) Tudományos, Művészeti és Tudományos Diákköri Bizottság: vezeti és szervezi a kar tudományos életét, segíti a kutatási témák felderítését, összegyűjti és koordinálja a kar tudományos és tudományos diákköri tevékenységét, megszervezi a kari tudományos rendezvényeket, a kari TDK konferenciát. Biztosítja a TDK munka során elért eredmények szakmai nyilvánosságát, támogatja azok hasznosítását. d) Tanulmányi Bizottság: Hallgatói panaszok kivizsgálása, speciális hallgatói igények elbírálása a HKR 66. szerint. e) Kreditátviteli Bizottság: Hallgatók kreditakkumulációival kapcsolatos ügyeinek elbírálása a HKR 66. szerint. f) Fegyelmi és Kártérítési Bizottság: Hallgató fegyelmi és kártérítési ügyek a HKR 39. szerint. g) Felvételi Bizottság: A karon folyó képzésekhez kapcsolódó felvételi vizsgák, motivációs elbeszélgetések szervezése, lebonyolítása a HKR 20 szerint. h) Juttatási és Térítési Bizottság: Hallgatói juttatási és térítési ügyek a HKR 105. szerint. A bizottságokat a Kari Tanács saját megbízatásának időtartamára alakítja meg; az Egyetem Szenátusába, annak Bizottságaiba tagokat delegál, választ. A kar jelentőségét mutatja, hogy az Egyetem szenátusa által működtetett két fontos testületnek az elnöke az MNSK dékánja. A két testület pedig a Rekreációs és Sport Bizottság, illetve a Tanárképzési és Tanártovábbképzési Kollégium. A kar megalakulásakor 1 intézet, 7 tanszék és 1 tanszékcsoport szerveződött az oktatási feladatok ellátására, melyekből 2006-ban 5 intézet alakult ban indokolttá vált a meglévő és újabb képzések szervezeti egységhez sorolása miatt a kar intézeti struktúrájának újragondolása. Az Emberi Erőforrásfejlesztési Intézet kettévált. Két új intézet alakult: az Andragógia és Egészségfejlesztési Intézet, 2-2 új intézeti tanszékkel. (A Színházművészeti Tanszéken jelenleg szünetel a képzés, ezért az anyag a továbbiakban nem tér ki erre az egységre.) A kar jelenlegi szervezeti struktúrája megfelel a képzési profilnak. A képzések szakmai irányítását hat intézet végzi. Az intézeteken belül működő intézeti tanszékek a feladatok megvalósítását elősegítő nem önálló egységek. A Dékáni Hivatal és a SEK központi hivatalai segítik a szervezést, a kommunikációs -, és gazdasági tevékenységet. A SEK kari tagozódását 6

8 sajnálatos módon a HÖK nem képezi le. Formailag van ugyan hallgatói képviselet, de a HÖK SEK-szinten nem osztja le karokra a jogosítványokat. (1. ábra: A kar szervezeti felépítése 2009-től) 7

9 1. ábra: A kar szervezeti felépítése 2009-től (Forrás: Kari Ügyrend) KARI TANÁCS DÉKÁN Tudományos dékánhelyettes Oktatási dékánhelyettes Dékáni hivatalvezető Andragógia Intézet - Andragógia Elméleti Intézeti Tanszék - Humánszervezési és közösségfejlesztési Intézeti Tanszék Dékáni Hivatal Egészségfejlesztési Intézet - Alkalmazott Egészségtudományi Intézeti Tanszék - Prevenciós Intézeti Tanszék Művészeti Intézet - Rajz Intézeti Tanszék - Színházművészeti Intézeti Tanszék - Zenei Intézeti Tanszék Pedagógiai és Pszichológiai Intézet - Pedagógia Intézeti Tanszék - Pszichológia Intézeti Tanszék Sporttudományi Intézet - Sportági Intézeti Tanszék - Sportelméleti Intézeti Tanszék Tanítóképző Intézet 8

10 2. A KAR OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS GAZDASÁGI JELLEMZŐI 2.1. TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG (Eredmények, teljesítmények, alkotó tevékenységek) Tudományos eredmények A kar publikációs tevékenysége tükrözi a kutatómunka eredményességét. Az elmúlt két évben 45 könyv, 32 könyvfejezet, 199 lektorált publikáció és 99 idegen nyelvű lektorált publikáció került kiadásra. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián 19 dolgozatból 8 munka díjazott lett, köztük az egyik első helyezést kapott. Oktatói és hallgatói sporttevékenységek Racketlon világbajnok lett 2009-ben és 2010-ben Sákovics Péter főiskolai docens. Sportlövészetben mindkét évben országos bajnoki címet ért el Polgár Tibor intézetigazgató. Woth Péter adjunktus a Strand-Kézilapba Válogatott Szövetségi Kapitánya lett az elmúlt évben. Hallgatóink országos sportversenyeken 2008/09-ben 47, 2009/10-ben 61 dobogós helyet értek el, ebből 14, illetve 25 első helyezést szereztek. Művészeti alkotó tevékenységek A Berzsenyi Dániel Vegyeskar és a Zenei Tanszék az elmúlt két évben mindegy 40 koncertet adott. A rajz szakos hallgatók mindkét évben önálló kiállításon mutatták be diplomamunkáikat. Oktatói tevékenység A hagyományos képzési rendszerben mindössze nyolc főiskolai szakja volt a karnak. Az akkreditációs anyagok folyamatos kidolgozása eredményeképpen ma már 24 szakot hirdethetünk, de a közeljövőben további szakok akkreditációja várható. A karon korábban nem folyt egyetemi szintű képzés. Ma már ezen a területen 4 tanári MA-t és két diszciplináris mesterszakot hirdetünk. Gazdasági tevékenység A kari gazdálkodásban az alapvető cél az intézetek közötti gazdasági egyensúly megtartása. A kar önfenntartásának legfőbb biztosítéka az intézetek között a bevételforrások allokációjának arányosítása annak érdekében, hogy a nem csökkenthető fix kiadásokat biztonsággal fedezzék. 9

11 2.2. A KAR INTÉZETEINEK KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEI Andragógia Intézet Az intézet két területen mutatott jelentősebb eredményeket: 1. A képzési programok tekintetében a doktori iskola kivételével lefedi a teljes vertikumot (andragógia BA és MA, andragógustanár MA, ifjúságsegítő és közösségi civil szervező FSz). 2. Az oktatók tudományos minősítettsége vonatkozásában a folyamatosság biztosított: három minősített oktató (két PhD, egy DsC) mellett egy oktató PhD abszolutórimmal rendelkezik, ketten az ELTE doktori iskoláinak hallgatói. Egészségfejlesztési Intézet 1. Az Egészségfejlesztési Intézet összhangban a kormányzati irányelvekkel és a Népegészségügyi Programmal a megelőzésre helyezi a fő hangsúlyt. Ennek érdekében kívánja indítani az egészségfejlesztő tanár MA szakát, hogy jól képzett oktatókkal megvalósítható legyen a tervezett, kötelező egészségtan oktatás az iskolákban. 2. Ugyanez a cél vezérelte az intézetet, amikor elvállalta a Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesület (amelynek tagintézete) IV. Konferenciájának a megszervezését 2010-ben. Művészeti Intézet Rajz intézeti Tanszék Őrzi a hagyományt, hogy teret biztosítson a hallgatók számára a művészeti életbe való bekapcsolódásra. Ennek érdekében: 1. kiállítások rendezése Szombathely különböző helyszínein (pl.: Diplomakiállítás a Képtárban) 2. folyamatos a hallgatók művészeti tevékenysége alkotótáborok és a művésztelep keretében 3. a hallgatók művészettörténeti tanulmányainak megjelentetése Bordács Andrea főiskolai docens, művészettörténész szakmai támogatásával (Új Művészet folyóirat) 4. a tanszék oktatói közül 6-an országos díjjal rendelkeznek: - Ferenczy-díj: Lovas Ilona és Polgár Csaba iparművészek - Munkácsy-díj: Butak András, Kovács Péter Balázs és Stefanovits Péter grafikusok, valamint Péter Ágnes szobrász Zenei Intézeti Tanszék 1. A tanszék oktatói között olyan országosan és nemzetközileg elismert művészek vannak, mint: - Kiss Gyula Liszt-díjas zongoraművész - Pitti Katalin Liszt-díjas operaénekes - Kertesi Ingrid Liszt-díjas operaénekes - Virágh András Liszt-díjas orgonaművész - Iván Ildikó Artisjus-díjas operaénekes - Vinczeffy Adrienne Artisjus-díjas karvezető 2. Olyan hiánypótló kiadványok megjelentetése a Hangműhely keretében, mint A magyar egyházzene évszázadai I-VI. lemez és könyvsorozat, Az Eszterházy udvar zenéje könyv és CD program, és A magyar egyházzene évszázadai kottasorozat. 3. Az országosan és nemzetközileg ismert Berzsenyi Dániel Vegyeskar Vinczeffy Adrienne vezetésével évtizedek óta emeli az intézmény, a Kar zenei képzésének hírnevét. 10

12 Pedagógia és Pszichológiai Intézet 1. Az új típusú tanárképzésben a BTK-val és a TTK-val való együttműködés keretében az intézet a közös rész, a pedagógikum modulért felelős. 2. A pedagógia tanár mesterképzés az intézményen belül a legnépesebb szakok közé tartozik. 3. Az intézet oktatóinak több mint a 85%-a minősített. Sporttudományi Intézet 1. A Testnevelési Egyetem után a legtöbb alap- és mesterszakkal rendelkezik az országban. 2. A sporteredményekben kiemelkedő teljesítményt nyújtanak mind a hallgatók, mind az oktatók (EB, VB). 3. A teljesítmény-élettani laboratórium országosan is kiemelkedően felszerelt, és a Sportteljesítmény Elemező Központ világszínvonalú a University of Wales Institute Cardiff-val való együttműködésben. Tanítóképző Intézet Az 50 éves szombathelyi tanítóképzés őrzi az évtizedek alatt kialakult hagyományait. A hagyományőrzés fontos állomásai: 1. a 2008-as regionális konferencia, amit az intézet rendezett a felsőfokú tanítóképzésről szóló rendelet 50 éves jubileumára 2. a 2009-es nemzetközi konferencia az intézet szervezésében a szombathelyi felsőfokú tanítóképzés 50 éves jubileumának tiszteletére. 3. A tudományos kutatómunka eredményességét mutatja, hogy az elmúlt 20 évben az Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról díjazott munkákkal térnek haza hallgatóik. 11

13 2.3. OKTATÁS A képzés formái A kar képzési struktúrája az elmúlt időszakban változásokon ment át Hagyományos képzések Hagyományos képzési formában a kar művelődésszervező, tanító és általános iskolai tanárt (6-féle szakon, bármilyen párosítással) képezhetett. (1. táblázat: Az MNSK hagyományos szakjai és szakirányaik) 1. táblázat: Az MNSK hagyományos szakjai és szakirányaik Intézet Főiskolai szak Szakirány Andragógia Intézet művelődésszervező andragógia film- és videokultúra közvetítő közösségfejlesztő nonprofit menedzser PR menedzser protokoll rendezvényszervező térségfejlesztő Egészségfejlesztési Intézet egészségtantanár Művészeti Intézet ének-zene egyházzene ének-zene karvezetés rajztanár Sporttudományi Intézet testnevelő tanár Tanítóképző Intézet tanító magyar nyelv és irodalom idegen nyelv (angol) idegen nyelv (német) informatika vizuális nevelés testnevelés (Forrás: Dékáni Hivatal) A fenti szakok közül négy esetében (művelődésszervező, tanító, egészségtan tanár, testnevelő tanár) a 2005/2006-os tanévben indult az utolsó évfolyam. A 2006/2007-es tanévben hagyományos képzés keretében utoljára vehettünk fel rajztanár egyszakos, ének-zenekarvezetés, valamint ének-zene-egyházzene tanár szakos hallgatókat nappali és levelező tagozatos képzésre. A HKR Kari melléklete alapján a szeptember 1-je előtt tanulmányait megkezdő hallgatók kötelesek az abszolutóriumot legkésőbb ig megszerezni. (2. táblázat: Hagyományos képzések kifutó rendszerben) Az abszolutóriumhoz még hiányzó tantárgyak teljesítését kifutó kurzusok hirdetésével oldja meg a kar, melyek tartalmi azonosság esetében összevontan kerülnek megtartásra az alapszakos kurzusokkal. 12

14 szakok száma 2. táblázat: Hagyományos képzések kifutó rendszerben Sorszám Kar Képzési szint A 2008/2009. tanév végén megszűnt képzések E F P FSZ 1. MNSK angol-ének-zene x 2. MNSK egészségtantanár egészségtantanár-földrajz x egészségtantanár-művelődésszervező 3. MNSK ének-zene-kommunikáció x 4. MNSK horvát nemzetiségi-rajz x 5. MNSK matematika-tanító x 6. MNSK művelődésszervező-tanító x 7. MNSK technika-testnevelés x A 2009/2010. tanév végén megszűnt képzések 8. MNSK egészségfejlesztő mentálhigiénikus x 9. MNSK ének-zene-karvezetés x 10. MNSK ének-zene-egyházzene x 11. MNSK rajz egyszak x 12. MNSK 4 éves testnevelő-tanár x E = egyetemi, F = főiskolai, P szakirányú továbbképzés, FSZ = felsőfokú szakképzés (Forrás: Intézetek) Bolognai rendszerű képzések A bolognai többszintű képzés bevezetésével tanévenként egyre több akkreditált szakot indíthatott a kar. Jelenleg 9 alapszakot, a tanári mesterszakon belül 4 diszciplináris területet, 2 nem tanári mesterszakot, 2 felsőfokú szakképzést és 6 szakirányú továbbképzést hirdethet az MNSK 2 szakmacsoportban: közgazdasági és szociális szolgáltatások szakmacsoport; és 4 képzési területen: bölcsészettudományi, művészetközvetítő, pedagógusképzés, sporttudományi képzési terület. (2. ábra: Akkreditált szakok az MNSK-n) (Forrás: Dékáni Hivatal) 2. ábra: Akkreditált szakok az MNSK-n x alapszak mesterszak tanári diszciplina nem tanári mesterszak felsőfokú szakképzés 5 6 szakirányú továbbképzési szak x A tanári mesterszak esetében a csökkenés csak látszólagos, a háttérben az áll, hogy az egyes szakterületeket a SEK 2010-ben megosztotta a három kar között. 13

15 Jelenleg a Sporttudományi Intézet 5, a Művészeti Intézet 4, a Pedagógia és Pszichológiai Intézet 6 (+ a tanári MA pedagógiai-pszichológiai modulja), az Andragógia Intézet 5, az Egészségfejlesztési Intézet 2, a Tanítóképző Intézet 1 szakot gondoz az új rendszerű képzések közül. Önálló alapszakkal egyelőre az Egészségfejlesztési Intézet nem rendelkezik, viszont hozzájuk tartozik a rekreációszervezés és egészségfejlesztés BSc egészségfejlesztő szakiránya. (3. táblázat: Az MNSK új rendszerű képzései 2010-ben) 3. táblázat: Az MNSK új rendszerű képzései 2010-ben Intézet Képzési terület Szak Szakirány szociális szolgáltatások szakmacsoport ifjúságsegítő Fsz közgazdasági szakmacsoport közösségi civil szervező Fsz Andragógia felnőttképzési szervező Intézet bölcsészettudomány andragógia BA munkavállalási tanácsadó művelődésszervező bölcsészettudomány andragógia MA pedagógusképzés andragógustanár bölcsészettudomány életmód tanácsadó és terapeuta Egészségfejlesztési Intézet Művészeti Intézet bölcsészettudomány sporttudomány művészetközvetítő művészetközvetítő művészetközvetítő munkahelyi egészségfejlesztés ének-zene BA képi ábrázolás BA kézműves BA rekreációszervezés és egészségfejlesztés BSc egészségfejlesztés szakiránya egyházzene karvezetés festő díszítőfestő képgrafika bőrművesség szövő-textilművesség festett-nyomott textilművesség, nemszőtt-nemezelt textilművesség, papírművesség pedagógusképzés tanár-vizuális- és környezetkultúra tanár MA sporttudomány testnevelő-edző BSc testnevelői és sportszervezői edzői szakmai specializáció Sporttudományi Intézet sporttudomány sporttudomány rekreációszervezés és egészségfejlesztés BSc sportszervező BSc rekreációszervezés sporttudomány Rekreáció MSc pedagógusképzés tanár-testnevelőtanár MA 14

16 Intézet Képzési terület Szak Szakirány Műveltségi terület: magyar nyelv és irodalom idegen nyelv (angol) Tanítóképző pedagógusképzés tanító BA idegen nyelv (német) Intézet informatika vizuális nevelés testnevelés Szakmai specializáció: bölcsészettudomány pedagógia BA nevelési asszisztens oktatási asszisztens pedagógusképzés fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus szakvizsga Pedagógiai és Pszichológiai Intézet pedagógusképzés pedagógusképzés pedagógusképzés pedagógusképzés mentorpedagógus szakvizsga mérési-értékelési feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga gyakorlatvezető mentortanár Tanári MA (Forrás: Dékáni Hivatal) pedagógusképzés tanár-pedagógiatanár MA Új szakok kidolgozása mellett 2009-ben sor került a művészetközvetítő képzési terület akkreditációjára. A zenekultúra képzési ágba tartozó ének-zene alapszakok párhuzamos vizsgálatáról szóló akkreditációs jelentés alapján a MAB plénuma 2009/6/XII/2. sz. határozatával 2012-ig A minősítést adott a kar Zenei Intézeti Tanszékének. A Rajz Intézeti Tanszéket érintő, vizuális kultúra alapszakokat a MAB plénuma 2009/8/VIII/3/12. sz. határozatával december 31-ig A minősítéssel akkreditálta Alapképzések Mivel hagyományos képzési rendszerben a 2006/2007-es tanévben indíthatott a kar utoljára első évfolyamot, ezért már azt megelőzően stratégiai célként tűzte ki, hogy minden korábbi szakjának megfelelő szakot a bolognai képzési rendszerben is akkreditáltathasson. A 2008/2009-es tanévben így már nyolc alapszakon hirdethetett képzést. Ezekhez társult a 2009/2010-es tanévben egy további, újonnan akkreditált szak. (4. táblázat: Hagyományos szakoknak megfeleltethető alapszakok; 5. táblázat: Akkreditált alapszakok az MNSK-n) 4. táblázat: Hagyományos szakoknak megfeleltethető alapszakok Hagyományos szakok Alapszakok művelődésszervező andragógia tanító tanító egészségtantanár rekreációszervezés és egészségfejlesztés egészségfejlesztés szakiránya ének-zene tanár ének-zene egyházzenész ének zene egyházzene szakiránya karvezető ének-zene karvezetés szakiránya rajztanár képi ábrázolás testnevelőtanár testnevelő-edző testnevelői és sportszervezői szakmai specializáció 15

17 5. Táblázat: Akkreditált alapszakok az MNSK-n Alapképzés Szint N L E/T MAB határozatszám tanító BA x x 2005/6/X/2/10. andragógia (művelődésszervező; felnőttképzési szervező; munkavállalási tanácsadó szakirány) rekreációszervezés és egészségfejlesztés (szakirányok: rekreáció-szervezés, egészségfejlesztés) BA x x 2005/8/III/2/26. BSc x x 2005/8/III/2/193. testnevelő-edző BSc x x 2005/8/III/2/198. pedagógia (nevelési asszisztens; oktatási asszisztens szakirány) ének-zene (szakirányok: karvezetés, egyházzene) BA x x 2005/10/VII/2/18. BA x x 2006/7/IX/1/24. Szenátusi/ET határozatszám 79/3.c/2005.(III.21.) 79/1.a/2005.(III.21.) 79/3.a/2005.(III.21.) 79/3.b/2005.(III.21.) 113/a/2005.(XI.14.) 79/3.d/2005.(III.21.) Képzési terület Képzési ág Nyilvántartási szám Szakfelelős neve pedagógusképzés bölcsészettudomány óvodapedagógus, tanító pedagógia és pszichológia A meghirdetés kezdő tanéve OH-FRKP/62-2/2006 Dr. Gáspár Mihály 2006/2007. OH-FRKP/62-2/2006 Dr. Mátrai Zsuzsanna 2010-től Dr. Gál Zoltán 2006/2007. sporttudomány testkultúra OH-FRKP/62-2/2006 Dr. Polgár Tibor 2006/2007. sporttudomány sport OH-FRKP/62-2/2006 bölcsészettudomány pedagógia és pszichológia Heszteráné dr. Ekler Judit 2006/2007. OH-FRKP/62-2/2006 Dr. Simon Katalin 2006/2007. művészetközvetítés zenekultúra OH-FRKP/62-2/2006 Vinczeffy Adrienne 2007/2008. képi ábrázolás (szakirányok: festő, díszítő festő, képgrafika) kézműves (szakirányok: bőrművesség, szövő-textilművesség, festett-nyomott textilművesség, nemszőtt-nemezelt textilművesség, papírművesség, kerámia) BA x x 2006/8/X/57. 27/c/2006. (VII. 10.) művészetközvetítés vizuális kultúra OH-FRKP/220/2007. Butak Andárs 2007/2008. BA x x 2006/9/XV/30. 27/b/2006. (VII. 10.) művészetközvetítés vizuális kultúra OH-FRKP/152-3/2007. Lovas Ilona 2007/2008. sportszervező BSc x x 2008/6/IX/4/9. 32/2008. (I.29.) sporttudomány testkultúra OH-FRKP/2209-2/2008. Szegnerné dr. Dancs Henriette 2009/2010. (Forrás. Dékáni Hivatal) 16

18 Jelenleg 4 képzési területen, és ezeken belül 9 alapszakon folyik a karon oktatás, közülük három több helyszínen (karon) valósul meg. (6. táblázat: Több helyszínen folyó képzések alapszakon) 6. táblázat: Több helyszínen folyó képzések alapszakon Alapképzési szakok karközi képzésben Kar Alapképzés Szint Képzési terület Képzési ág MNSK Sorszám AK- FMK MNSK AK MNSK 3. AK (Forrás: IFT) andragógia (művelődésszervező; felnőttképzési szervező; munkavállalási tanácsadó szakirány) andragógia (művelődésszervező; felnőttképzési szervező; munkavállalási tanácsadó; személyügyi szervező szakirány) rekreációszervezés és egészségfejlesztés (szakirányok: rekreációszervezés, egészségfejlesztés) rekreációszervezés és egészségfejlesztés (szakirányok: rekreációszervezés, egészségfejlesztés) tanító tanító BA bölcsészettudomány pedagógia és pszichológia BSc sporttudomány testkultúra BA pedagógusképzés óvodapedagógus, tanító Az alapszakos képzések közül szükségesnek tartotta a kar a pedagógia és a tanító szakok mintatantervének összehangolását, közös tantárgyfelelősök megjelölése érdekében. Az andragógia BA mintatantervének felépítését pedig a karközi képzés miatt az Apáczai Karéhoz közelítette. A rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak esetében is várható hasonló jellegű harmonizáció. A kar az alapszakok körét a közeljövőben nem kívánja bővíteni Mesterképzések Tanári mesterképzések A tanári mesterszak tanári modulját az MNSK akkreditálta 2008-ban. Ennek értelmében valamennyi sikeresen akkreditált tanári szakterület a karhoz tartozott. Így az új típusú tanárképzést a 2008/2009-es tanévben - bár az akkreditációs eljárások elhúzódása miatt csak pótfelvételi keretében hirdethettük - 10 szakterületen indíthattuk be, melyekre először a már oklevéllel rendelkezők jelentkeztek. A 2009/2010-es tanévben a levelező tagozat mellett nappali tagozaton (földrajztanár, magyartanár, pedagógiatanár) is megkezdődhetett az oktatás, melyre az intézményünkben frissen végzett, egyszakos képzésben részt vehető hallgatók jelentkeztek. Az MNSK annak érdekében, hogy az alapszakos képzés után minél több 17

19 hallgató számára tudjon lehetőséget biztosítani tanulmányaik folytatására, 2010-ben akkreditáltatta az előfeltétel nélkül felvehető andragógustanár szakot. A kar folyamatosan törekszik képzési kínálatának bővítésére, ezért a 2010/2011-es tanévben további tanári MA diszciplináris területek (egészségfejlesztés-tanár, gyógytestnevelő tanár, ének-zene tanár) karon belüli kidolgozását tűzte ki célul. (7. táblázat: Akkreditált tanári mesterszakok az MNSK-n) 2010 nyarán a SEK dékánjai közötti megállapodás értelmében a szakterületek megosztásra kerültek a három kar között. Így az MNSK jelenleg négy szakterületen (andragógus-, pedagógia-, testnevelő-, vizuális és környezetkultúra tanár) hirdethet tanári mesterképzést. Az Egyetemen tipikusan több helyszínen folyó képzésnek tekinthető a tanári mesterszak. A tanárképzést a SEK három kara és a Benedek Elek Pedagógiai Kar végzi. A törvényi előírásoknak megfelelően a szak működtetéséért egy testület felel. Ennek a testületnek, az Egyetem Szenátusa által létrehozott Tanárképzési és Tanártovábbképzési Kollégiumnak az elnöke a szak felelőse, aki egyúttal az MNSK Pedagógiai Pszichológiai Intézetének az oktatója, jelenleg igazgatója és egyúttal a kar dékánja. (8. táblázat: Több helyszínen folyó képzések mesterszakon) 2008 első felében a már akkreditált tanári mesterszakok mintatantervét a KKK-kat tartalmazó 15/2006. (IV.3.) OM-rendelet módosításához igazította a kar. Majd 2009 tavaszán a tanári MA képzésen belül egyrészt valamennyi képzési formában elkészítette a mintatanterveket; másrészt a pedagógiai, pszichológiai tanári modult a Benedek Elek Pedagógiai Karral harmonizálva, közös mintatantervet állított össze, melyről a Magyar Rektori Konferencia Pedagógusképzési Bizottsága szeptemberi ülésén a kar dékánja tájékoztatót is tartott. 18

20 7. táblázat: Akkreditált mesterszakok az MNSK-n Tanári mesterszak Szint N L MAB döntés tanári modul (MNSK) MA x x 2007/10/XII/5/6. pedagógiatanár (MNSK) MA x x 2007/10/XII/5/9. technikatanár (2010-től TMK) MA x x 2007/10/XII/5/10. testnevelőtanár (MNSK) MA x x 2008/6/IX/5/39. földrajztanár (2010-től TMK) MSc x x 2008/6/IX/5/40. Szenátusi határozatszám 144/2008. (IV.10.) 143/2008. (IV.10.) 52/2007. (VIII.27.) 142/2008. (IV.10.) 147/2008. (IV.10.) Szakképzési terület Kizárólag második tanári szakképzettség Nyilvántartási szám Szakfelelős A meghirdetés kezdő tanéve OH-FHF/623-4/2009. Dr. Gáspár Mihály 2008/2009. ember és társadalom életvitel és gyakorlati ismeretek testnevelés és sport földünkkörnyezetünk _ technikatanár OH-FHF/623-4/2009. OH-FHF/778-4/2008. OH-FHF/623-4/2009. OH-FHF/778-4/2008. OH-FHF/623-4/2009. OH-FHF/2208-2/2008. OH-FHF/623-4/2009. OH-FHF/2208-2/2008. Dr. Simon Katalin 2008/2009. Dr. Nemes József 2008/2009. Heszteráné Dr. Ekler Judit 2008/2009. Dr. Lakotár Katalin 2008/2009. környezettan-tanár (2010-től TMK) MSc x x 2008/6/IX/5/ /2008. (IV.10.) földünkkörnyezetünk _ OH-FHF/623-4/2009. OH-FHF/2208-2/2008. Dr. Béres Csilla 2008/2009. orosztanár (2010-től BTK) MA x x 2008/3/VII/5/3. szlovéntanár/szlovén- és nemzetiségi szlovén-tanár (2010-től BTK) horváttanár/ horvát- és nemzetiségi horvát-tanár (2010-től BTK) vizuális és környezetkultúra tanár (MNSK) MA x x 2008/3/VII/5/4. MA x x 2008/4/VIII/5/3. MA x x 2009/1/VIII/29. 52/2007. (VIII.27.) 52/2007. (VIII.27.) 52/2007. (VIII.27.) 331/2008. (XI.19.) idegen nyelv idegen nyelv idegen nyelv OH-FHF/623-4/2009. OH-FHF/1922-6/2008. OH-FHF/623-4/2009. OH-FHF/1922-6/2008. OH-FHF/623-4/2009. OH-FHF/1922-6/2008. Dr. Mojszejenko Viktor Dr. Bernjak Elizabeta /2009. Dr. Gadányi Károly 2008/2009. művészetek _ OH-FHF/623-4/2009. Dr. Butak András 2009/2010. magyartanár (2010-től BTK) MA x x 2009/1/VII/28. andragógustanár (MNSK) MA x x 2010/4/XI/ /2008. (IV.10.) magyar nyelv és irodalom _ Exp szept.9. Dr. Guttmann Miklós 2009/ /2009. (XII.02.) ember és társadalom andragógustanár OH-FHF/1010-4/2010 Dr. Kiss Endre Mihály 2010/2011 Diszciplináris mesterszak Szint N L MAB döntés Szenátusi határozatszám Nyilvántartási szám Szakfelelős A meghirdetés kezdő tanéve andragógia MA x x 2009/8/IX/27 80/2009. (V.13.) OH-FHF/2464-4/2009 Prof. Dr. Mátrai Zsuzsa 2010/2011 rekreáció MSc x x 2009/9/XI/23 (Forrás: Dékáni Hivatal) 27/2008. (I. 29.) OH-FHF/186-2/2010. felfügg. AO mód. Prof. Dr. Osváth Károly 2010/

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. "Pannon modell" 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. Pannon modell 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem "Pannon modell" Kaposvári Egyetem Készítették: Bencéné Dr. Fekete Andrea, Ph.D. Dr. Bokor Árpád, Ph.D. Dr. Csonka Arnold, Ph.D. Dr. Kovács Zoltán, Ph.D. Simonné Dr. Pallos Piroska, Ph.D. Tartalomjegyzék

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2014/8/IX/1. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. szeptember 26. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 38588 Honlap címe: www.szolf.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység 4 1.1. Az intézmény neve: Szolnoki Főiskola

Részletesebben

2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Budapest, 2013. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 4 I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)... 5

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS A 2014/8/IX/6. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. szeptember 26. Előző

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése

Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014 TÁTK TARTALOM BEVEZETÉS...7 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE...9 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend...9 1.2. A kar szervezete

Részletesebben

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága konzultációt kezdeményez az új felsőoktatási törvény koncepciójáról. A tervezetet az államtitkárság vitaanyagnak szánja, melyhez december

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS...

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... 10 3.1. Helyzetértékelés... 10 3.1.1. A társadalmi és gazdasági környezet

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/9/VII/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. október 25. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009/8/VII/3. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT 2009. október 30. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2004. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, főigazgató-helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr.

Részletesebben

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL Az OKM Közoktatási és Felsőoktatási Főosztálya, valamint az OFI által koordinált munkaanyag Budapest,

Részletesebben

30 ÉVES A TANÁRKÉPZÉS SZOMBATHELYEN

30 ÉVES A TANÁRKÉPZÉS SZOMBATHELYEN 1971. Pécsi Tanárképző Főiskola Szombathelyi Kihelyezett 30 ÉVES A TANÁRKÉPZÉS SZOMBATHELYEN Szombathelyi Tanárképző Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Berzsenyi Dániel Főiskola 2001. Berzsenyi Dániel

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA REKTORI TISZTSÉGÉRE

PÁLYÁZAT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA REKTORI TISZTSÉGÉRE EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA FELSŐOKTATÁSÉRT ÉS TUDOMÁNYPOLITIKÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGA RÉSZÉRE PÁLYÁZAT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA REKTORI TISZTSÉGÉRE PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 47829-5/2012/FOFEJL

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZABÁLYZATAI Ikt.szám: 464/1300/1-2/2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1-2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2011. december

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE I. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola 2008-ban is két fakultással folytatta működését. Üzleti Fakultás (Szolnok), valamint

Részletesebben

Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár

Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz

Részletesebben

Budapest Kortárstánc Főiskola

Budapest Kortárstánc Főiskola Budapest Kortárstánc Főiskola Egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2012 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...3 Bevezető rendelkezések...5 Általános rendelkezések...6 Szervezeti

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Szeged, 2014. május 26. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja ÚJ UTAKON ÚJ UTakOn KÖSZÖNTŐ köszöntő A Miskolci Egyetem több évtizedes sikeres múltra tekint vissza a műszaki tudományok terén. Társadalmi igény mutatkozott arra, hogy a többi tudományterület is megjelenjék

Részletesebben

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról HÍRLEVÉL /40. Magyar Szakképzési Társaság Alapítva: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2005. évi tevékenységéről Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

(Második akkreditációs értékelés) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FELNŐTTKÉPZÉS ÉS EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI KAR INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE

(Második akkreditációs értékelés) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FELNŐTTKÉPZÉS ÉS EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI KAR INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FELNŐTTKÉPZÉS ÉS EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI KAR 2007/10/XI/4. sz. MAB határozat 2007. december 7. PÉCSI

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÁSODIK INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉS PLÉNUMHATÁROZAT INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS LB JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) Az intézményi látogatások időpontja: 2005.

Részletesebben

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 Pályázat a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására Készítette: Schultz Zoltán Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 88/781-078 20/473-9174 schultz.zoltan@chello.hu 1. Bevezetés, pályázat Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben