A MOST-HÍD párt programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MOST-HÍD párt programja"

Átírás

1 A MOST-HÍD párt programja

2 A program alaptézisei A HÍD az együttműködés, a nyitottság, a tisztesség pártja, a felelősség és szabadság pártja A HÍD a magyarok és szlovákok, magyarok és magyarok, valamint a más nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok közti megbékélés pártja. A HÍD azok pártja kíván lenni, akik békében és biztonságban akarnak élni, vállalkozni és dolgozni a kölcsönös bizalom, az egymás iránti türelem és megértés jegyében. A HÍD arra törekszik, hogy a szlovákok, a magyarok és más, Szlovákia területén élő nemzeti kisebbségek között a bizalmon és a kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolat jöjjön létre. A HÍD párt célja, hogy megteremtse a feltételeket Szlovákia valamennyi régiójának kiegyensúlyozott fejlődéséhez és kidolgozza a legelmaradottabb térségek megsegítésének tervét. A HÍD párt a nyílt párbeszéd és a felelős megoldások szószólója, mert ez a jövő útja. Meggyőződésünk, hogy a gazdasági növekedés, valamint a társadalmi viszonyok stabilizálása csak akkor szilárdítható meg és válik fenntarthatóvá, ha megteremtjük a kölcsönös bizalom, a tolerancia és a biztonság feltételeit. A HÍD párt azonos feltételeket kíván teremteni Szlovákia valamennyi polgára számára a nyugodt élethez, és meggyőződése, hogy megteremthető a társadalmi igazságosság. A Szlovák Köztársaság többnemzetiségű, többnyelvű és többkultúrájú ország, ezért minden egyes lakosa számára azonos lehetőségeket kell teremteni a munkához, az érvényesüléshez és az együttéléshez. Meggyőződésünk, hogy csak a szabad társadalomban élő szabad emberek élhetnek teljes értékű életet. Éppen ezért támogatjuk és védelmezzük a polgárok szabadságjogait, a szólásszabadságot, a vállalkozás szabadságát, a politikai és egyéb szabadságjogokat, a magántulajdonhoz való jogot és a szabad emberek önkéntes jogát a kölcsönös együttműködéshez egy szabad társadalomban. Alapelveink jegyében a következő célok elérését tűztük ki: a demokrácia védelme és bővítése, az egyén szabadságának, a szólásszabadságnak, a vállalkozás szabadságának és a közélet szabadságának szavatolása, a polgárok érdekeinek és alkotmányos jogainak képviselete, az európai együttműködés és a jószomszédi kapcsolatok ápolása a Szlovákiában élő polgárok békés együttélésének és egyenlőségének a szavatolása tekintet nélkül a nemre, fajra, felekezeti hovatartozásra, nemzetiségi vagy etnikai hovatartozásra, valamint a szexuális irányultságra együttműködés és kölcsönös tolerancia kialakítása az etnikai csoportok közötti viszonyban a család szerepének megerősítése a jelenlegi társadalmi kihívásokkal összhangban az esélyegyenlőség biztosítása mindkét nem számára, a fiatalabb és idősebb nemzedékek és a kevésbé fejlett régiókban élők számára és társadalmi szolidaritás elősegítése a hátrányos helyzetű csoportok iránt a piacgazdaság támogatása és a magántulajdon védelme a regionális különbségek enyhítése gazdasági téren és az életszínvonal tekintetében az európai és az állami fejlesztési politika révén,

3 szociális biztonság megteremtése a fiatalok, fiatal családok, idősek és az átmenetileg munkanélküliek számára, komplex gazdasági, szociális és egészségügyi programok kialakítása a jobb életminőség megteremtése érdekében. Gazdaságpolitika Az állam van a polgárért, nem a polgár az államért Az utóbbi években, Szlovákiában a gazdasági fejlődés jelentősen visszaesett. Amíg 2007-ben és 2008-ban még érezhető volt a reformok jótékony hatása, 2008 végén és 2009 elején a gazdaság teljesítőképessége jelentősen és ellenőrizhetetlenül zuhanni kezdett. Ezt a visszaesést két tényezőnek tulajdoníthatjuk: egyrészt a gazdasági válságnak, másrészt a jelenlegi kormány hozzáállásának óta fokozatosan romlott a gazdaság és a vállalkozók helyzete. Ebben az időszakban a gazdasági bizalom folyamatos csökkenése volt megfigyelhető, ami fokozatosan a történelmi mélypontra süllyedt. A kormány, tudatosan figyelmen kívül hagyva ezt a romlást, olyan intézkedéseket hozott, amelyek tovább rontották ezt az állapotot. Ezek közül a legfontosabbak a munkaerő-piaci rugalmasság romlása, a piacszabályozó szervek függetlenségének nagymértékű gyengülése, az egészségügyi biztosító rendszer szétverése, s nyugdíjrendszer folyamatos leépítése, vagy a pénzügyi és energetikai szektor befektetői ellen folytatott kontraproduktiv harc. A vállalkozói és beruházói környezet javítása érdekében szinte semmilyen pozitív lépés nem történt, aminek eredményeként csökkent a külföldi vállalatok beruházási hajlandósága Szlovákiában. A tudásalapú társadalom kiépítésének támogatása - ami elősegíthette volna Szlovákia versenyképességének növekedését - az elmúlt években meddő szándék maradt, pedig éppen ez segíthetett volna a gazdasági válság hatásainak enyhítésében. Eközben a korrupció soha nem látott mértékűvé nőtt, melynek hatásai makrogazdasági szinten is érzékelhetők és ma már a bruttó hazai termék néhány százalékát is kiteszik. A kormány intézkedéseinek negatív hatását felerősítette a világgazdasági válság, amelynek hatását Szlovákiára a kormány sokáig tagadta, értékes időt pazarolva el a válság kezelésében. A későbbi zűrzavaros lépések és a mondvacsinált válságellenes intézkedések hatalmas összegeket emésztettek fel az állami költségvetésből, hatásuk azonban jelentéktelen volt. A kormány jelenlegi lépései felelőtlen pénzszóráshoz, az államháztartás hiányának és az ország adóterheinek ellenőrizhetetlen növeléséhez vezetnek. Szlovákiának ezért a lehető leggyorsabban el kell gondolkodnia azon, hogyan folytassa a válságkezelést, és miként váljon majd sikeressé a globális piacon a válság utáni konjunktúrában. Nyilvánvaló azonban, hogy az utóbbi három évben folytatott gazdaságpolitika helytelen. A HÍD pártnak határozott elképzelése van arról, hogy milyen legyen a szlovák gazdaság, és programjában megoldásokat javasol a gazdasági célok eléréséhez. Jövőképünk A párt gazdasági programja a gazdaság időszerű állapotából indul ki, és egy gazdaságilag erős, versenyképes ország kiépítésére irányul, ahol a tudás, a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazása, az innováció, a termelékenység, a hatékonyság, a versenyképesség és a környezettudatosság mind-mind az egyén gondolkodásának szerves részei. Olyan országot szeretnénk, amelynek polgárai érdekeltek az

4 értékteremtésben és megvan a lehetőségük arra, hogy dolgozzanak, vagy vállalkozzanak. A célunk olyan gazdasági környezet kialakítása, ahol a vállalkozók és beruházók bíznak a szlovákiai gazdasági környezet és a szabályozás állandóságában. Olyan társadalmat akarunk, ahol az emberek távlatot látnak az önmegvalósításban, a családalapításban és bízhatnak gyermekeik jövőjében. Olyan államot akarunk, ahol a csökkent munkaképességűek és az önhibájukon kívül munkanélküliek is kelllő szociális gondoskodásban részesülnek, szabadon és tisztességesen élhetnek. Egy olyan Szlovákiát építünk, amely támogatja a tenni akarást, a személyes és közösségi kreativitást, ahol létezik társadalmi felelősségvállalás. Egy országot, ahol a gazdasági sikerek külföldi elismerése mellett itthon sem csorbul az egyén és a család méltósága. Hisszük, hogy csak a munkaerő képzettségének fokozásával és folyamatos fejlődéssel teremthetünk olyan gazdaságot, amely nemcsak úrrá lesz a gazdasági válságon, hanem azután is állandó, fenntartható fejlődést szavatol. Meggyőződésünk, hogy meg tudjuk változtatni a jelenlegi állapotot, megszüntetve a közpénzek pazarlását és a korrupció és klientizmus nem marad büntetlenül, nem lesz általánosan elfogadott jelenség, amely eltorzítja és demoralizálja az egész társadalmat. Az állam van a polgárokért és nem fordítva. Szlovákia esélye, az Európai Unió Az Európai Unió 2004-es bővítése idején olykor reményeink, olykor kétségeink voltak erősebbek, bár bíztunk a jövőben. Öt év tapasztalatai igazolták, sőt, felülmúlták az elvárásokat. Szlovákia nemcsak az EU, de a Schengeni Egyezmény és az euróövezet teljes jogú tagjává vált. A Híd párt egyértelműen azonosul azzal a nézettel, hogy Szlovákia EU-tagsága pozitív hatással van az ország polgárainak mindennapi életére, a nemzetgazdaságra és magára az Európai Unióra is. Politikájával ezért az EU-tagság gazdasági előnyeinek még következetesebb kihasználásáért kíván dolgozni és célja, hogy az EU gazdaságpolitikáját tevékenyen és szakszerűen befolyásolja. Az EU legfontosabb előnye az egységes piac, amelyen belül az áru- és a tőkepiac viszonylag akadálymentesnek és jól kiépítettnek minősíthető. A közös munkaerőpiac rövidesen, az átmeneti korlátozó intézkedések megszűnésével alakul majd ki. A szolgáltatások közös piaca azonban a Híd álláspontja szerint még nem nem létezik. A különböző szolgáltatások a bruttó hazai termelés legnagyobb hányadát képezik Szlovákiában csakúgy, mint az egész EU-ban. A szolgáltatások jellemzően munkaigényesek, és a hazai lakosság számára a szállítási, elszállásolási, étkeztetési, egészségügyi, szociális, oktatási és pénzügyi szolgáltatások exportja komoly lehetőségeket rejt a foglalkoztatottság növelése szempontjából. A Híd párt támogatja a kínálkozó lehetőségek kihasználását, ezért célja a szolgáltatások valóban közös és szabad piacának kiépítése, amely egyaránt hasznos a szlovák és az európai gazdaság számára. A valódi konvergencia elérésének fontos eszközei az strukturális alapok, amelyek nagysága és céljai megfelelnek a kitűzött célnak. Az utóbbi három évben azonban a strukturális alapok lehetőségeit a szlovák kormány nem használja ki megfelelően, sőt, elszabotálja. A Híd párt különösen fontosnak tartja a közös európai piac és strukturális alapok által nyújtott lehetőségek teljes körű kihasználását, és vonatkozó a programjának minden egyes részében és politikai tevékenységében is kiemelt figyelmet szentel. Versenyképes Szlovákia A HÍD párt gazdasági programjának fő célja az ország versenyképességének javítása. Ez a cél szorosan összefügg a foglalkoztatottság és az életszínvonal emelésével, valamint a gazdaság fenntartható növekedésének elérésével. A versenyképesség javításában látjuk a leghatékonyabb hosszú távú megol-

5 dást a gazdasági válság hatásainak enyhítésére is. Úgy látjuk, hogy nemzetközi szinten és főleg a szűkebb európai gazdasági térben a szlovák gazdaságpolitikából egyértelműen hiányzik célirányosság és az átlátható gazdasági stratégia. Tudatosítjuk, hogy jelenleg a legnagyobb nemzetközi versenyelőnyünk az alacsony bérköltség és a munkaerő viszonylag magas képzettségi szintje. A bérek és az életszínvonal folyamatos, természetes emelkedése azonban ezt a versenyelőnyt folyamatosan csökkenti. A jövőben ezért nem támaszkodhatunk csak az olcsó munkaerőre, és nem válhatunk csupán a külföldi termékek felvevőpiacává. Úgy kell alakítanunk a gazdaságot, hogy az tudásközpontú, környezetbarát, nemzetközileg versenyképes és exportképes legyen. Olyan gazdaságot kell építenünk, amely képes a folyamatos alkalmazkodásra és rugalmasan válaszol a globális piaci környezet változásaira. Ez azt jelenti, hogy a folyamatos változás természetes jelenség, ami a gazdasági folyamatok és a döntéshozás szerves része. Szlovákia ipari szerkezetében viszonylag magas az alacsony hozzáadott értéket előállító, magas nyersanyag- és energiaigényű ágazatok aránya, ahol az innovációk és a tudás felhasználása alacsony szintű. Ezért a legfontosabb változás, amely a céljaink közt kiemelt helyen szerepel, a gazdaság célzott átállítása a magasabb hozzáadott értéket képviselő áruk és szolgáltatások előállítására. Ennek eléréséhez szükséges a munkaerő magasabb képzettségi szintje, a jobb termelékenység, a tudásalapú gazdaság támogatása, a vállalkozóbarát gazdasági környezet kiépítése és az ország infrastruktúrájának javítása. Így megakadályozhatjuk a tartós agyelszívást is. Támogatjuk az olyan új munkahelyteremtő vállalkozásokat, amelyek nem vándorolnak el egyik napról a másikra olcsóbb országokba. Makrogazdasági szinten kulcsfontosságúnak tartjuk a közfinanszírozás egészséges szerkezetét, az ország eladósodásának megállítását, a korrupció és klientizmus megszüntetését. Meggyőződésünk, hogy a gazdaságpolitika minden intézkedésének elsősorban a versenyképes ország kiépítése hosszú távú célját kell szolgálnia. Ez alapján határoztuk meg gazdaságpolitikánk fő pilléreit: A munkanélküliség csökkentése és a vállalkozói környezet javítása. Legfontosabb célunk Szlovákia munkanélküliségi mutatóinak javítása, mivel nálunk a legmagasabb a tartósan munkanélküliek aránya az EU-ban. A korrupció és a klientizmus megszüntetése, a közfinanszírozás hatékonyságának javítása. Célunk a közpénzek átlátható és hatékony felhasználása. Humántőke avagy Tanulni érdemes. Meggyőződésünk, hogy a sikeres gazdaság alapja a tanult, jól képzett munkaerő. Infrastruktúra és energetika, mint a versenyképes ország fejlődésének feltétele. A munkanélküliség csökkentése és a vállalkozói környezet javítása, avagy Dolgozni és vállalkozni érdemes Az Európai Unióban sajnos már megszokottá és természetessé vált, hogy az összes tagállam közül Szlovákiában a legmagasabb a tartósan munkanélküliek aránya. Mi úgy gondoljuk, hogy a Szlovák Köztársaság polgárainak politikai képviselői nem maradhatnak tétlenek, és nem hagyhatják figyelmen kívül országunk legnagyobb gazdasági és szociális kihívását. Ennek a komoly problémának a megoldása természetesen komplex hozzáállást kíván, ezért az általunk egyéb területeken javasolt intézkedések is szorosan

6 összefüggenek a foglalkoztatottság növelésének és a szegénység leküzdésének céljával. Munkahelyeket elsősorban a magánszféra teremt és a magánszféra állapotától (az adóbevételek nagyságától) függ a közszféra munkahelyteremtő képessége is. Erről a szoros kapcsolatról éppen a gazdasági válság idején bizonyosodhatunk meg. A vállalatok számára azonban jelenleg komoly nehézséget jelentenek a magas adó és járulékterhek, a bürokrácia és az elégtelen finanszírozási lehetőségek. Gazdaságunkban rendkívül fontos szerepet játszanak a magánvállalkozók, valamint a kis- és középvállalatok (KKV). Ők azok, akik a legtöbb munkahelyet teremtik, gyakran alkalmaznak újításokat, új termékekkel jelennek meg a piacon és azzal is biztosítják a gazdasági fejlődés lehetőségét, hogy Szlovákiában adóznak. Emellett a KKV-k és magánvállalkozók nem költöznek olyan könnyen olcsóbb országokba, ezért az ország gazdasági alappillérét képezik és szerepük kulcsfontosságú a gazdaság biztonsága szempontjából. Szlovákiának azonban szüksége van hazai és külföldi nagyvállalatokra is, mivel ezek adják a bruttó hazai össztermék jelentős részét és elősegítik a modern technológiák és a knowhow eljutását a KKV-hoz. Ezért a vállalkozói környezet javításakor olyan intézkedéseket javaslunk, amelyek egyenlő feltételeket biztosítanak a hazai és külföldi, valamint a kis- és nagyvállalatok számára egyaránt. A gazdaságpolitikai intézkedéseket elsősorban a foglalkoztatottság növelésére és a vállalkozói környezet javítására összpontosítjuk, főleg a alábbi intézkedések segítségével: A munka járulékterheinek csökkentése és a behajtás összevonása Átlátható adórendszer és egységes, egykulcsos jövedelemadó, melynek mértéke kedvező makrogazdasági helyzet esetén 17 százalékra csökkenthető A szuperbruttó bér intézményének bevezetése a munkavállalói és munkaadói járulékok összevonásával - a járulékoknak a munkaadó és a munkavállaló általi külön-külön befizetése miatt a jelenlegi bruttó bér tájékoztatóértéke kisebb (a munkavállaló nem látja a munkaadó által befizetett járulékok nagyságát, így nem ismeri a valós bérköltséget) az adószabályozás egyes kivételeinek eltörlése vagy megváltoztatása - pl. a milliomos adó hatály alá eső bruttó bér határának megemelése, hogy az ne elsősorban a középréteget sújtsa az európai adóharmonizáció elutasítása, mivel Szlovákia számára jelentős versenyképesség-csökkenést és gazdasági hátrányt eredményezne az egészségügy reformjának befejezése, beleértve a nagy kórházak átalakítását részvénytársaságokká a haszon- és osztalékképzés lehetőségének újbóli bevezetése az egészségbiztosítók részére a szociális rendszer átalakítása úgy, hogy az csak a valóban rászorulókat támogassa, és munkavállalásra ösztönözzön. Az érvényesítendő alapelv: dolgozni és vállalkozni érdemes A Munka Törvénykönyvéből a foglakoztatást gátoló rendelkezések eltávolítása - pl. a saját elhatározásból történő munkahelyváltás megkönnyítése, a munkaerőpiac rugalmasságának javítása (elsősorban a rugalmas foglalkoztatási formák támogatásával) a minimálbér értékének régiók bérszintje szerinti rétegezése, valamint a munkaadók és a munkavállalók közti ágazati megállapodások kötelező érvényének megszüntetése az aktív foglalkoztatáspolitika hatékonyabbá tétele - pl. a munkaügyi hivatalok működésének hatékonyabbá tétele a piaci munkaerő-közvetítő ügynökségek bevonásával a munkahelykeresésbe a vállalkozások törvényi és adminisztratív terheinek csökkentése a feladatok államra történő átruházásával, például: - egyablakos ügyintézési helyszínek kialakítása az egyszerű és gyors vállalkozásalapítás érdekében

7 - a regisztrációs, engedélyezési és nyilvántartási kötelezettségek egyszerűsítése - az adó-, egészségügyi és szociális járulékok beszedésének összevonása - a digitalizáció kiterjesztése a közhivatalokkal történő kommunikációban (elektronikus aláírás) - a kettősség megszüntetése a nyilvántartásokban és kimutatásokban - a vállalkozókkal szembeni aránytalan mértékű szankciók megszüntetése a büntetést megelőző figyelmeztetés kötelezettségének bevezetése - a díjbefizetési szabályok egyszerűsítése - az adóbevallás és egyéb kimutatások egyszerűsítése - az ÁFA- visszatérítés időtartamának lerövidítése a vállalkozások támogatása átlátható ösztönző pénzügyi csomagok által - a beruházások pénzügyi támogatásáról szóló törvény átalakítása figyelmet szentelve az oktatásra és hasonló tevékenységekre az állami támogatások és vissza nem térítendő EU-támogatások megítélésénél hangsúlyosabb feltételként szerepeljenek a regionális munkanélküliségi mutatók és az új munkahelyek teremtésének feltételei javítani a vállalkozások finanszírozási lehetőségeit, arra ösztönözni a pénzügyi és bankszektort, hogy nagyobb mértékben finanszírozzák a vállalkozásokat (a hazai vállalatok tartós tőkehiányának kezelése) - a KKV-nak és a kezdő vállalkozóknak nyújtott hitelek és banki garanciák elérhetőségének javítása pl. a mikrohitel-program, a garanciális rendszer és a kockázati tőkealapok fejlesztése (A kis- és középvállalatok nemzeti fejlesztési ügynöksége, az EXIMBANK, a Szlovák Garanciális és Fejlesztési Bank programjai, JEREMIE program stb.) - az Európai Régiófejlesztési Alap, az Európai Beruházási Alap és az Európai Fejlesztési Bank forrásainak hatékonyabb kihasználása - a tőkepiac fejlesztése és a pozsonyi Értékpapírtőzsde helyzetének kezelése - a szlovák vállalatok értékpapírjaiba történő beruházási hajlandóság támogatása a jogérvényesítés és a pályázati rendszer hatékonyságának növelése javasoljuk a földterületeknek a termőföld-nyilvántartásból történő kivételekor fizetendő illeték megszüntetését, mivel ez mesterségesen emeli a földterületek árát és gátolja a beruházásokat a magánvállalkozások, mikro- és kisvállalatok alapításának ösztönzése, a kezdő vállalkozók tájékozottságának növelése az adminisztratív, törvényi, könyvelési és járulékfizetési és egyéb kötelezettségekről és feltételek tekintetében. a vállalkozói szellem erősítése a tanulók és diákok körében - pl. tanfolyamok indítása a vállalkozásról, a munkaügyi és üzleti jogról, vállalkozói inkubátorok létrehozása stb. ingyenes nyilvános adós-nyilvántartási lista létrehozása, melynek célja a másodlagos fizetésképtelenség és a körbetartozások mértékének csökkentése a regionális gazdasági együttműködés és a civil kezdeményezések támogatása az egyedi, lokális termékmárkák létrehozásában, a turizmus fejlesztése terén (pl. ökoturizmus, falusi turizmus) stb. a környezettudatos gazdálkodás, a megújuló energiaforrások és a környezetvédelem támogatása az állami költségvetés lehetőségeivel összhangban a gazdaság felkészítése a növekvő létszámú idős korosztályok igényeinek kielégítésére Szlovákiában és az EU-ban az ún. ezüst gazdaság - pl. a idős emberek igényeihez alkalmazkodó turizmus és egészségügy (az időseket szolgáló áruk és szolgáltatások importja és exportja) a hazai idegenforgalom támogatásának hatékonyabbá tétele - jelenleg is van jelentős pénzügyi támogatás, de látható eredmények nélkül - az állami szervek, önkormányzatok, szakmai, érdekképviseleti szervezetek és a magánszféra koordinációjának javítása 7

8 A vesztegetés és klientizmus megszüntetése és az állami kiadások hatékonyságának növelése, avagy Elég lopásból és pazarlásból Korrupció és klientizmus Szlovákiában napirenden vannak a túl drága és átláthatatlan pályázatok, mindennapos az állami pénzek pazarlása. Ezért nem csodálkozhatunk, hogy az állami költségvetésben nincs elég forrás a béremelésekre az oktatásügyben, vagy az állam által fizetett egészségügyi hozzájárulás összegének emelésére. Meggyőződésünk, hogy képesek vagyunk megszüntetni az állami források pazarlását, és hogy a vesztegetés és klientizmus nem marad büntetlen, mindennapos jelenség, amely torzítja és demoralizálja az egész társadalmat. A közszférának és a politikusoknak olyan rendszerben kell működnie, amely átlátható, és a lehető legkisebb teret enged a korrupciónak és klientizmusnak, miközben lehetővé teszi a döntések hatékony ellenőrzését. Ennek érdekében a következő megoldásokat javasoljuk: a közbeszerzések rendszerének átalakítása - központilag irányított közös közbeszerzési rendszer bevezetése - a nyilvános versenytárgyalási eljárás nélküli állami vásárlások feltételeinek szigorítása (pl. pénzügyi korlát megszabása az ún. kevésbé fontos szolgáltatások esetében hogy,5 milliárd SKK értékben vásárolt étkezési jegyek ne lehessenek közbeszerzési eljárás nélkül beszerezhetők) - elektronikus közbeszerzés (ne lehessen több faliújság-pályázat ) - elektronikus árverések és árverések lehető legszéleskörűbb alkalmazása - a túl alacsony ár mint kizáró ok alkalmazásának szigorítása - gyakran az üzleti titok fogalmával, mint a közvélemény tájékoztatásának akadályával találkozunk. Ezt meg kell szüntetni. A közpénzek felhasználásáról való tájékoztatást nem lehet üzleti titokra való hivatkozással megtagadni. - a média és a polgárok tájékoztatásának és ellenőrző szerepének erősítése (a közpénzekkel való gazdálkodásról szóló tájékoztatásak nyilvánosságra hozatala a hivatalok internetes honlapjain, stb.) az EU-pénzalapok felhasználásának hatékonyabbá tétele, az odaítélés átláthatóságának javítása - a szükséges adminisztratív és műszaki feltételek kialakítása - az önrész biztosításának támogatása az EU-pénzalapokból fedezett projektek esetében - a jóváhagyási folyamat és a vissza nem térítendő források kifizetési idejének lerövidítése - a pályázatokból formai hibák miatti kizárás lehetőségének minimalizálása - átlátható, elfogulatlan feltételrendszer bevezetése a pályázatok elbírálásánál - az illetékes hatóságok általi ellenőrzés fokozása a közbeszerzési folyamatokban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóvá tétele a magas beosztású hivatalnokok és politikusok indokolatlan vagyonosodásának hatékonyabb ellenőrzése - pl. az adóügyi ellenőrzés lehetőségének bevezetése aránytalan vagyonnövekedés esetén. Egészséges költségvetési rendszer Az ország hosszú távú versenyképességének alapfeltétele a kiegyensúlyozott közfinanszírozás. A közpénzek kezelése és az állami költségvetés nagymértékben befolyásolja a gazdasági szereplők viselkedését és meghatározza a gazdasági fejlődés irányát. Az állami költségvetés hiányának és a közszféra eladósodá- 8

9 sának jelenlegi folyamatos növelése azonban tarthatatlan és veszélyes irány, amelynek oka csak részben a gazdasági válság, sokkal inkább a politika tétlensége, a szakmai felkészültség aggasztó hiánya, a pazarló gazdálkodás és a korrupció. A kormány három év alatt felelőtlenül és indokolatlanul felélte a meglévő állami forrásokat, valamint az állami vagyon értékesítéséből származó korábbi bevételeket, és jelenleg adósságot adósságra halmoz. Ez a felelőtlen hozzáállás, a jövő nemzedékek eladósítás, a rövid távú politikai haszonszerzés érdekében rombolóan hat az egész társadalomra. Ezen felül az állami kiadások növelése a magánszektor elől vonja el a forrásokat, emeli az árakat és a kamatlábakat. Az eladósodás növekedése a jövőben több negatív hatást is kiválthat, mint pl. a költségvetési hiány fedezésének drágulását, a nagyobb mértékű eladósodás pedig növekvő összegű törlesztéssel jár. A Híd párt a Stabilitási és Növekedési Egyezmény következetes betartását szorgalmazza. A közfinanszírozás területén az alábbi célokat követjük: a kiegyensúlyozott költségvetés biztosítása, azért, hogy ne a gyermekeinknek kelljen visszafizetni a jelenben felhalmozott hatalmas adósságot - átértékelni, a valós helyzethez közelíteni a gazdaság állapot és az állami gazdálkodás előrejelzését és olyan módosításokat javasolni az állami költségvetésben, valamint a járulékos törvényekben, hogy a lehető legkisebb legyen az állami költségvetés hiánya - átértékelni, a valós helyzetből kiindulva legalább három évre prognosztizálni a teljes közszféra költségvetési helyzetét (állami költségvetés, önkormányzatok költségvetése, Szociális Biztosító, egészségügyi biztosítók, állami pénzalapok) törvényben rögzíteni olyan költségvetés kidolgozásának kötelezettségét, amely 3%-os vagy magasabb gazdasági növekedés esetén folyamatosan csökkenti az ország eladósodottságát a Szociális Biztosító jövőbeni hiánya fedezésének rendszerszerű megoldása kezdeményezzük a Stabilitási és Növekedési Egyezmény feltételeinek szigorítását - az európai valutaunió és a közös valuta szükségessé teszi, hogy minden tagállam felelős fiskális politikát folytasson a költségvetési hiány és a köztartozások feltételeinek folytonos megsértése önműködő szankciók és a makrogazdasági stabilizátorok alkalmazása nélkül veszélybe sodorhatja a közös valutarendszert és megrendítheti a nemzetközi bizalmat az euro iránt. Folytatni kell az állami újraelosztás mértékének hosszú távú csökkenési irányvonalát, hogy a rendelkezésre álló források elosztásáról nagyobb arányban döntsenek azok, akik ezeket megtermelték a közigazgatás egyes intézményeiben a kiadások indokoltságának alapos átértékelése és a közberuházások mértékének ésszerűsítése Kisebb és hatékonyabb közigazgatás A gazdaságban az állam nem a piaci szereplő, hanem a döntőbíró szerepét töltse be: az állam feladata, hogy egyértelmű szabályokat hozzon és ellenőrizze e szabályok betartását. Fontos, hogy a szabályok az összes gazdasági szereplőre egyformán vonatkozzanak. A gazdaság azon ágazataiban, ahol nagy állami vállalatok működnek, torzul a piaci környezet és teret kap a korrupció és a klientizmus. Néhány kisszámú stratégiai fontosságú vállalat kivételével az állami vállalatok privatizációját javasoljuk, az állam erős és hatékony ellenőrző szerepének megtartása mellett, amit állami intézmények és a törvényhozás eszközei által gyakorol. Egyszersmind az állami intézmények működését hatékonyabbá kell tenni, amihez fontos a kellő tárgyi és törvényi feltételek biztosítása. 9

10 Amint a magánszféra vállalatait kényszerítik a piaci körülmények, hogy hatékony és racionális döntéseket hozzanak (különösen gazdasági válság idején), a közigazgatásnak is folyamatosan keresnie kell a hatékonyság növelésének lehetőségeit. Ennek eszközei például a közbeszerzési eljárás javítása, a közberuházások racionalizációja és az digitalizáció. Éppen az informatika gyakorlati alkalmazása lehet a közigazgatás karcsúsításának egyik eszköze. Ám nem csak a felszereltség javításával, hanem az információs technológia ésszerű, céltudatos alkalmazásával a közhivatalokban (egészségügy, iskolaügy, az állampolgároknak, vállalkozóknak nyújtott szolgáltatások). Legfontosabbnak a következő alapelveket és intézkedéseket tartjuk: az állam közvetlen piaci beavatkozásának minimalizálása - a törvényhozási folyamatok minőségi javítása a törvények gyakori módosításainak csökkentése, a véleményezési időszak meghosszabbítása, a vállalkozói környezetre gyakorolt hatás nem formai, hanem valóságos felmérése (mérhető feltételek bevezetése) stb. az állami tulajdonban lévő vállalatok arányának csökkentése a minőségi intézményi háttér kialakítása, kevesebb alkalmi jellegű intézkedés - pl. jó és állandó törvényhozási környezet, a jogok érvényesíthetősége, a bírósági eljárások időtartamának lerövidítése a független és hatékony piacszabályozó intézmények újbóli kiépítése - az állam ellenőrző szerepének szigorú elválasztása az állam vállalkozói szerepétől a közigazgatás karcsúsítása, működésének hatékonyabbá tétele Az állam van a polgárért, nem a polgár az államért, pl.: - a minisztériumok és állami hivatalok törvényi feladatainak teljes körű átvilágítása, melynek célja a feladatok számának csökkentése és racionalizálása, majd ennek alapján a minisztériumok és hatóságok számának csökkentése. - Független személyi könyvvizsgálat alapján az alkalmazottak számának csökkentése (lehetővé teszi a közalkalmazottak jobb értékelését és motiválását) - az állami tulajdonú ingatlanok optimális kihasználása (pl. a képviselők üdülési előjogainak megszüntetése - Častá Papiernička) a közhivatalok internet-hálózatának kiépítése (e-government) - következetesen végigvinni az internet-hálózat kiépítésének tervezetét (iskolaügy, egészségügy, állampolgároknak és vállalkozóknak nyújtott szolgáltatások stb.) - az európai pénzalapok felhasználásának felgyorsítása (Társadalmi Informatikai Operatív Program) - összevont közbeszerzések alkalmazása (pl. a minisztériumok honlapjai eltérő szerkezetűek és nem azonos a működtetőjük) - a különböző adatbázisok és nyilvántartások összevonása a kettősségek kiküszöbölése végett - az alkalmazottak informatikai képzése Humántőke, avagy Tanulni érdemes A biztos és virágzó társadalom kialakításához szükséges, hogy megfelelő színvonalú és kellőképpen javadalmazott munkahelyeket teremtsünk, ezzel elősegítve az alacsonyabb keresetű társadalmi rétegek helyzetének javítását és a középréteg kiszélesítését - amely Szlovákiában még mindig nem elég erős - a leszakadó régiókat támogatva. A vállalkozói környezet javítása mellett ezért az egyik legfontosabb lépés a művelődés, a tudomány, a kutatás és fejlesztés vagyis a tudásalapú társadalom támogatása. Szlovákiának nagy szüksége 10

Köszöntöm a kedves Olvasót!

Köszöntöm a kedves Olvasót! TARTALOMJEGYZÉK 6 Alapértékeink 9 Gazdaságpolitika 20 Fenntartható vidék 27 Alkotmányos rend 36 Jogállamiság 48 Szlovákiai magyar nemzetpolitikai stratégia 56 Mélyszegénységi- és romapolitika 66 Ruszin

Részletesebben

Köszöntöm a kedves Olvasót!

Köszöntöm a kedves Olvasót! TARTALOMJEGYZÉK 6 Alapértékeink 9 Gazdaságpolitika 15 Fenntartható vidék 22 Alkotmányos rend 31 Jogállamiság 43 Szlovákiai magyar nemzetpolitikai stratégia 51 Mélyszegénységi- és romapolitika 61 Ruszin

Részletesebben

A Zöldek víziója a szociális Európáról

A Zöldek víziója a szociális Európáról A Zöldek víziója a szociális Európáról A keretek kijelölése A Zöldek víziója: egy befogadó és kohéziós erővel bíró társadalom Az Európai Zöldek egy olyan Európa mellett állnak ki, amely valamennyi polgár

Részletesebben

1. Az állam szerepe a gazdaságban

1. Az állam szerepe a gazdaságban Gazdaságpolitika A 2000-2010 közötti időszakban a reformoknak és az európai integrációnak köszönhetően valamennyi EU-tagállam közül Szlovákia gazdasági növekedése volt a legmagasabb. 2012 után sajnos országunk

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS A FOGLALKOZTATÁSÉRT (TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTOTT ANYAG) 2006. SZEPTEMBER TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 2 1. BEVEZETŐ 4 2. KOORDINÁCIÓ, MONITORING,

Részletesebben

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Ma Magyarország meghatározó élménye a bizonytalanság. A napról-napra: átalakuló világgazdasági feltételek mellett ezt erősítik

Részletesebben

M a Magyarország a lehetõségek országa. Ateljes

M a Magyarország a lehetõségek országa. Ateljes MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA Tények Magyarországról www.kum.hu LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG! A Gyurcsány Ferenc vezette kormány programja a szabad és igazságos Magyarországért (2004 2006) CSELEKVÕ KORMÁNYZÁS

Részletesebben

Gazdasági kilábalási koncepció Magyarországnak

Gazdasági kilábalási koncepció Magyarországnak GKI Gazdaságkutató Zrt. Gazdasági kilábalási koncepció Magyarországnak (A 2014-18-as időszak kormányzati teendőinek szakmai koncepciója) (Első változat) Budapest, 2012. október 18. I ELŐSZÓ Jelen tanulmány

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014.

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. HUSZÁR GÁBOR "Az ember annyit ér, amennyit használ." (Széchenyi István) Bevezető A társadalmi, gazdasági program célja a város és térségének, a

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS

Részletesebben

N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A

N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A 2 0 1 0 Tartalom Ajánlások... 7 Mádl Ferenc volt köztársasági elnök... 8 Járai Zsigmond korábbi MNB-elnök, pénzügyminiszter... 9 Kopp Mária egyetemi tanár...10

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról

A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...2 1. LEGFŐBB KIHÍVÁSOK...4 2. TÁMOGATÁSI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon

Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

96/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról

96/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról 96/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról Az Országgyűlés - annak érdekében, hogy Magyarország az Európai Unió sikeres tagjaként hozzájáruljon Európa kiegyensúlyozott

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

SZÖVETSÉG A VÁLTOZÁSÉRT!

SZÖVETSÉG A VÁLTOZÁSÉRT! SZÖVETSÉG A VÁLTOZÁSÉRT! Egészséges egészségpolitikát! Javaslatok a magyar baloldal egészségpolitikájára Az új egészségpolitika akkor lesz sikeres, ha kiszabadítjuk az ágazati kalitkából 2013.március Ez

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.6. COM(2010) 546 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD

a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD AZ EGYÜTT A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA ÉS A PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT VÁLASZTÁSI PROGRAMJA HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA ELŐSZÓ a

Részletesebben

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben

JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA

JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA a te JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA a te JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA AZ EGYÜTT A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA ÉS A PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT VÁLASZTÁSI PROGRAMJA ELŐSZÓ a

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Fenntartható fejlődési stratégiák Tananyag döntéshozók számára III. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Fenntartható fejlődési stratégiák Bevezetés...3

Részletesebben