Mőszaki Örökség Program (MÖP) Stratégiai terv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mőszaki Örökség Program (MÖP) Stratégiai terv 2010-2013"

Átírás

1 Mőszaki Örökség Program (MÖP) Stratégiai terv Készítette: B. dr. Varga Judit és dr. Bencze Géza

2 Tartalomjegyzék 1. ELŐZMÉNY BEVEZETŐ ÁTFOGÓ CÉL, KÜLDETÉS A MÖP jövőképe A MÖP stratégia indokoltsága KULCSFONTOSSÁGŰ TERÜLETEK ÉS IRÁNYVONALAK A megvalósulás formái Cselekvési terv Elvégzett feladatok 2009-ben Feladatok és rövid távú célok 2010-ben Kiemelt feladat Hálózat helyett önálló jogi személy! Kiemelt feladat Határokon át! Kiemelt feladat Partnerség! A MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI, ESZKÖZEI Mellékletek sz. melléklet: A műszaki múzeumok Magyarországon sz. melléklet: A műszaki szakági szakfelügyelet évi megállapításai sz. melléklet: A évi működési engedély felmérés szakértői jelentése sz. melléklet: A műszaki örökség reneszánsza pályázat monitoring jelentése

3 1. ELŐZMÉNY Hogy unokáink is lássák - fogalmazta meg a mőszaki emlékeket ırzı köz- és magánintézmények, alapítványi múzeumok, magángyőjtık számára a 2008-as Reneszánsz Év keretében meghirdetett pályázat az átfogó támogatási célt, melynek eredményeképpen 22 sikeres projekt valósult meg az idei év elsı felében. A 22 nyertes (a 43 pályázóból) mindegyike bizonyította, hogy birtokában van annak a kreatív, korszerő muzeológiai szemléletnek, amely a mőszaki szakág további fejlesztésének lehetıségét és alapját kínálja. Dr. Vígh Annamária fıosztályvezetı asszony a pályázat eredményeit összefoglaló kiadványban és honlapon ( megerısítette, hogy...a tájházak és irodalmi emlékházak tartalmi modernizációját segítı, évek óta folyó támogatási programok mintájára, a mőszaki örökség program kidolgozásán munkálkodunk, az illetékes országos múzeum segítségével. Ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy...a muzeális intézményrendszer e hallatlanul izgalmas és innovációra alkalmas szelete még több pozitív példával, jó gyakorlattal fogja örvendeztetni látogatóit. 3 3

4 2. BEVEZETŐ A mőszaki-, technika- és közlekedéstörténeti győjtıkörő muzeális intézmények - múzeumok, közérdekő muzeális győjtemények és közérdekő muzeális kiállítóhelyek - a hazai mőszaki -, technikai- és ipari fejlıdés szinte minden szegmensét reprezentálják. Ma Magyarországon - az Oktatási és Kulturális Minisztérium múzeumi törzskönyve szerint 83 mőködési engedéllyel rendelkezı mőszaki- és technikatörténeti muzeális intézmény létezik. Ezek mellett számos önkormányzati, elsısorban agrártörténeti- és kézmővespari-történeti győjtıkörő intézmény ıriz jelentıs mőszaki emlékeket. Ugyanakkor tudott, hogy igen nagy, és növekvı számú, értékes mőszaki vonatkozású győjtemény van egyéb intézményi, vállalati, illetve különbözı formájú magántulajdonban is. Az intézmények jelentıs hányada - állapította meg több alkalommal is a terület szakfelügyelete - a muzeális intézményi besorolási szakmai minimum követelményeknek sem felel meg. Múzeumszerően, azaz a múzeumi alapkövetelményeknek megfelelve tucatnyi mőködik, de azok is - a jelenlegi helyzetben - jelentısen visszafogottan. A kivételt jelenleg a 2009 elején megalakult Magyar Mőszaki és Közlekedési Múzeum a maga - országos szakmúzeumokból szervezıdött - filiáléhálózatával, a két bányászati (Központi Bányászati Múzeum és a Magyar Olajipari Múzeum) és a Postamúzeum, valamint a szakminisztériumi fenntartásúak (a Tőzoltó Múzeum és a Duna Múzeum) jelenti már csak azt a volt szakmúzeumi kört, amely ma a törvényben megfogalmazottaknak megfelelıen valóban múzeumként mőködik. A MMKM megalakulásával létrejött egy olyan erıs, központi intézménye a mőszaki- és technikatörténeti szakterületnek, amelynek - az eddigieken és elıdintézményei feladatvállalásán túl - nagyobb szerepet és felelısséget kell vállalnia a szakág megmaradásában és fejlesztésében. Ezt rögzíti is az alapító okirata : A mőszaki muzeológia, illetve a mőszaki-technikatörténeti győjtıkörő múzeumok, győjtemények szakági együttmőködésének országos koordinálása; szakmai tanácsadás, segítségnyújtás. Az új, egyesített múzeum szakmai- és tudományos potenciálja jelentısen megnövekedett, presztízse erısödött, és megindult azon az úton, hogy az intézmény egésze tudásközpontként mőködjön. Meglévı kapacitásaira alapozva a mőszaki- és technikatörténeti muzeális intézmények szakmai körében egy olyan koncentrált tudásbázis kialakítása a célja, amely elısegíti és támogatja a szakági múzeumi együttmőködéseket, azokat koordinálja, újkapcsolatrendszert alakít ki. 4 Mindezek érdekében az MMKM mint központ feladata a tudásbázis kialakítása, a szellemi kapacitások biztosítása, a szakmai kutatások és együttmőködések szervezési támogatása és összehangolása, a különféle mőszaki szakterületeken született eredmények adaptálása, összegyőjtése. Más oldalról széleskörő szolgáltatásokkal a kisés közepes intézményi nagyságú szakmai résztvevık segítése, olyan ismeretek és 4

5 szolgáltatások biztosítása és átadása, amelyek hozzásegítik azokat a mőködési alapfeltételeik teljesítésében, szakmai szintjük elvárt megtartásában vagy emelésében, egyáltalán mőködésükben. Egyik fı feladata a mőködési engedéllyel rendelkezı, de valamilyen oknál fogva - akár a fenntartó megszőnése, vagy elmaradó feladatvállalása következtében - mőködésképtelenné és jövıkép nélkülivé váló győjtemények, kiállítóhelyek szakmai segítése a remélhetıleg csak átmenetinek tartott idıszakukban. Ezen feladatok végrehajtására az MMKM létrehozta a cselekvı és a mérvadó szerepet vállaló Mőszaki Örökség Programot (MÖP). 5

6 3. ÁTFOGÓ CÉL, KÜLDETÉS A szakterület országos múzeuma folytatni kívánja a során megkezdett tevékenységet az alábbi stratégiai célok kitőzésével és középtávú megvalósításának szándékával: helyi, regionális, országos és határon átnyúló partneri együttmőködés, amely fokozza a kreativitást és inspirálja az együttmőködı intézményeket a jó példák közvetítésével, elsajátításával, egy adott régióban a mőszaki örökséget ırzı intézmények fejlesztése olyan közös tevékenységekkel mint a forráskeresés, tanácsadás, (szakmai, jogi, turisztikai, PR), mintaprojektek indítása, közös szolgáltatások nyújtása, elektronikus tartalomszolgáltatás fejlesztése a szolgáltató múzeum kultúrpolitikai elvárásával összhangban, a szakterületen és a szakterületért dolgozó munkatársak képzése és továbbképzése a haladó hazai és nemzetközi folyamatok és gyakorlatok terjesztése által, a mőszaki muzeológia és az ipari-technikai örökség együttes, helyi és országos szintő képviselete az állami intézményeknél és hivataloknál, a regionális politikai és döntéshozó testületeknél, az országos és regionális szakmai szervezeteknél és az önkéntes szektornál, a kulturális turizmus célpontjává válás elısegítése. Célunk az önállóan is mőködıképes Mőszaki Örökség Program megvalósítása, amely hálózatszerően fogja össze a mőködési engedéllyel rendelkezı muzeális intézményeket, jogi keretet adva a szakág képviseletének A MÖP jövőképe A Magyar Mőszaki és Közlekedési Múzeum potenciáljára támaszkodva olyan önálló jogi személyiségő szervezet létrehozása, amely hálózatszerően fogja össze elsısorban az OKM által kiadott mőködési engedéllyel rendelkezı mőszaki-, technika- és közlekedéstörténeti muzeális intézményeket (jelenleg számuk 83), az önkormányzati fenntartású múzeumok hasonló tematikájú győjteményeit és kiállítóhelyeit, de a tevékenységbe bevonva a múzeumszerően mőködı, ám múzeumi mőködési engedély 6

7 nélküli jelentısebb győjteményeket és kiállításokat a magánszférától a vállalkozásokon és alapítványokon át a személyes, otthoni magángyőjteményekig. A MÖP kompetenciaközpont funkcióval a szakmai-szakági kapcsolatok megerısítésén és hálózatba történı szervezésén túl az életen át tartó tanulás jegyében a szakági szakmai továbbképzések megszervezése, hatékony szakmai tanácsadás biztosítása, a más múzeumi szervezetekhez képest jelentısen heterogén jellegbıl adódóan az információátadás és csere felélénkítése, a szakmai érdekek közös képviselete, új és elsısorban több résztvevıs szakmai tevékenységek kialakítása és ezek forrásainak megszerzésében való iránymutató közremőködés, a felépítendı szervezet hatékony mőködtetése. Mindezek érdekében - kiindulva a Reneszánsz év mőszaki múzeumi pályázatának sikeres és részben utat is kijelölı megvalósításából - egy olyan programot valósít meg, amelynek eredményeként egyrészt megerısödik a mőszaki szakterület pozíciója a múzeumi terület egészén belül, másrészt az iskolás korú célcsoportjai aktivizálása révén hozzájárul a mőszaki- és mérnöki szakma presztízsének visszaszerzéséhez. A szakterület jelentısebb múzeumainak segítése a példaértékő innovatív tevékenységek kibontakoztatásával és erısítésével A MÖP stratégia indokoltsága kevesebb a fenntartói pénzügyi forrás, összefogással új források nyílhatnak meg (lásd: Hogy unokáink is lássák mőszaki örökség reneszánsza pályázat), új használói igények jelentek meg, az internet szerepe megnıtt, elsısorban innen tájékozódik a múzeumba járó közönség és az ipari, mőszaki emlékek iránt érdeklıdık, győjtık is, a változó kormányzati kultúrpolitika, országos programok preferálása, az innovatív múzeum fogalma leginkább a mőszaki muzeológiai szakterületen teljesedhet ki a múl, a jelen és a jövı találmányainak, mérnöki alkotó tevékenységének kreatív értelmezésével és bemutatásával, az intézményekben történı változások, tulajdonosváltások, idıszakos vagy végleges bezárások miatt veszélyben az ipari, mőszaki örökség, a privát információs szektor kialakulása és a magángyőjtık erıteljes jelenléte. 7

8 4. KULCSFONTOSSÁGŰ TERÜLETEK ÉS IRÁNYVONALAK A kommunikáció elısegítése a kompetencia-központ és a kis- és közepes intézmények között, a partnerkapcsolatok erısítése. A szakmai elıírások és ismeretek egységes értelmezésének és alkalmazásának elısegítése a gyakorlatban. A szakmai szemléletmód korszerősítése. Tudás-kompetenciák regisztrálása és közvetítése a szakmai és nem-szakmai résztvevık számára. Projektekben, pályázatokon való részvétel segítése. Szolgáltatások nyújtása. Információközvetítés, hozzáférés-fejlesztés, tanácsadás, szakmai tudástranszfer. Hazai és nemzetközi együttmőködésekben történı részvétel erısítése. Hozzájárulás a MMKM mint kompetenciaközpont intézményminısítési feladatmegoldásához, megerısítéséhez. 8 Mindezek már középtávon segítsék az intézményi kör stabilitásának növekedését, erısítsék az érintett intézmények kommunikáció-képességét, biztosítsák a munkahelyek megırzését A megvalósulás formái Kompetencia-központ szervezésében: továbbképzések, tanfolyamok (pl. alapfogalmak, intézményeink, mőködési engedély, nyilvántartás, raktározás, mőtárgyvédelem, kiállítás, múzeumpedagógia, múzeumi kommunikáció, védettség és felügyelet), 8

9 szakmai találkozók programjaiban való részvétel, megjelenés és képviselet múzeumi szakmai fórumokon, a közös fellépések elısegítése és szervezés, a mőszaki örökség hálózat összefogása és az adatbázis mőködtetése, hálózati tájékoztatás internetes honlap, nyomtatott szakmai- és tájékoztató anyagok Cselekvési terv Szempontok: Alapjai: 1. Megfelelés a múzeumi modernizáció stratégiájának 2. Megfelelés az innovatív múzeum stratégiájának 3. Megfelelés az iskolabarát múzeum stratégiájának 4. Megfelelés a környezettudatos múzeum stratégiájának 1. Mőszaki szakági szakfelügyelet közötti megállapításai és szakanyagai 2. A 2008 évi mőködési engedély felmérés szakértıi jelentése 3. A mőszaki örökség reneszánsza pályázat monitoring jelentése 4. A kompetencia központ tervvázlat Legfontosabb részelemek: 1. A MÖP résztvevık, országos hálózat, intézmények és magánygyőjtık 2. Társadalmi szervezetek (MTESz, Ipari Örökség Útja, Tájház Szövetség, MAMUTT) 3. A központi kultúrpolitikai országos rendezvényeken erıteljes jelenlét, szerepvállalás 4. Mőszaki oktatási helyszínek, együttmőködés a közép-és felsıfokú képzés résztvevıivel (a vándorkiállítások, helyszíni kihelyezett múzeumi órák, iskolai ismeretterjesztés, versenyhirdetések díjakkal, győjtési akciók egy-egy témára vagy személyhez kötıdıen, adatbázis építésbe bevonás) 9

10 5. Osztálykirándulóknak alprogram 6. Határon túli és nemzetközi mőszaki örökség Elvégzett feladatok 2009-ben a hálózat-fejlesztése, intézmények és magángyőjtık számára szakmai fórum két alkalommal, kapcsolatfelvétel a két múzeumi kompetencia-központtal és az általuk szervezett háttérhálózattal (Szabadtéri Néprajzi Múzeum Tájház Szövetség, PIM - irodalmi emlékházak), aktív részvétel a Tájház Szövetség éves találkozóján, a Mőszaki Örökség Osztálykirándulóknak alprogram kidolgozása és bemutatása (Múzeumpedagógiai évnyitó és MÖP fórum osztályfınököknek, illetve a Technikatanárok Országos Egyesületének éves konferenciáján), adatbázis létrehozása az ország budapesti és vidéki mőszaki középfokú oktatási intézményeirıl, illetve kapcsolatfelvétel velük, a Felemelı évszázad rendezvénysorozat számára kiállítási koncepció készítése (Gızerı a 19.század innovációi c. kiállítás terve Szolnok Esztergom Tatabánya helyszíneken.) Feladatok és rövid távú célok 2010-ben Mennyire ismertek a mőszaki muzeális intézmények, helyzetkép, országos felmérés, kutatás, amely a múzeumi szakma elsı olyan felmérése lenne, amely egy teljes szakág ismertségét vizsgálja a potenciális használói, illetve látogatói körben Megjelenés és képviselet az éves szakmai fórumokon Mőszaki Muzeológus Találkozó - saját szekció megszervezése MAMUTT tájékoztató a MÖP-rıl Múzeumok Majálisa önálló információs sátor 10

11 MTESZ novemberi ankétja ismertetık és tájékoztatók Központi kultúrpolitikai országos rendezvényeken erıteljes jelenlét és szerepvállalás Pályázatokon (NKA és más) történı közös fellépés szervezése, pályázat és koordináció Együttmőködési tevékenységek fejlesztése: tavaszi és ıszi workshop, két alkalommal továbbképzés (múzeumi alapfogalmak és alapismeretek; mőködési engedélyek; győjteménygyarapítási és nyilvántartási kérdések) megszervezése Osztálykirándulóknak program lebonyolítása és a 2011-es program elıkészítése Energiánk múltja Jövınk energiája tudományos szimpózium május együttmőködésben a Paksi Atomerımő Zrt.-vel, kamionkiállítás 1 Az információs adatbázis-építés, a honlap továbbfejlesztése Szervezetfejlesztés a közremőködıi és aktívahálózat szélesítése Promóciós feladatok, az intézményi kör értékeinek további népszerősítése A kompetencia-központ mőködési forrásbiztosítása Kiemelt feladat Hálózat helyett önálló jogi személy! A évi feladatok továbbvitele, koordinátori központok kialakítása, 3 koordinátor (Budapest, Miskolc, Sopron), a megfelelı jogi forma kialakítása, egyesületté alakulás, az ehhez szükséges elıkészület, adminisztráció Kiemelt feladat Határokon át! A határon túli alprojekt elindítása, a nemzetközi szakmai közéletben való jelenlét, az elızı évek feladatainak továbbvitele, az egyesületi élet szervezése, 11

12 a határon túli mőszaki örökség szervezeteivel való együttmőködés (a MUT = Középeurópai Technikai Múzeumok Szövetsége) kapcsolatok alapján, a mőszaki múzeumok nemzetközi szervezeteinek konferenciáin való jelenlét (CIMUSET, ECSITE), tagság vállalása legalább egy nemzetközi szervezetben Kiemelt feladat Partnerség! 12 Bekapcsolódás az uniós pályázati lehetıségekbe együttmőködı partneri szinten, MÖP új szerzemények - kétévente rendezendı kiállítás-sorozat mindig más helyszínen, a hazai programok, feladatok továbbvitele, az egyesületi mobilizálása. 12

13 5. A MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI, ESZKÖZEI A tervezés során olyan vizsgálatokat kell végeznünk, amelyek választ adnak arra, hogy: - mit akarnak jelenleg a mőszaki örökség iránt érdeklıdık, múzeumlátogatók, oktatás szereplıi, egyáltalán akarnak-e valamit, vagy oda mennek, ahol több a reklám, attrakció, mennyire tudatosan választják ki a múzeumokat, - mit szeretnének még? Ezekre a kérdésekre választ kaphatunk (profi elemzı, véleménykutató cég bevonása szükséges!): - már meglévı információinkból, - a jelenlegi szolgáltatások elemzése során, - kérdıívekbıl, - interjúk készítésével, - megfigyelések, vizsgálatok végzésével. A stratégiai tervezés során rögzített tartalmak: piaci jellemzık (a többi muzeális intézmény, tágabban a kulturális szektor és a magánygyőjtık), látogatói igények külsı környezeti helyzetkép, változási trendek, lehetıségek / potenciálok és esélyek / kockázatok; intézményi feltételrendszer belsı adottságok és keretfeltételek, változási lehetıségek; jövıkép tevékenységre koncentrál, mérhetı és értékelhetı célokat tartalmaz, hatni képes, mert képes megváltoztatni a mőszaki szakterület pozícióját a múzeumok között, s mert a szervezet tagjaiból azonosulást, elszántságot vált ki, értékrendet közvetít; sikertényezık (pl. eddig a reneszánsz pályázat), mi az, amit jól csinálunk, mi az, amit nem, hogyan lehetne még jobban, másként, 13

14 hogyan hasznosíthatjuk ezeket a tapasztalatainkat (ismereteinket, képességeinket) másutt, s melyek a fejlesztendı területeink, ahol ezek a tapasztalatok hasznosíthatók. Mellékletek: 1. sz. melléklet: A mőszaki múzeumok Magyarországon 2. sz. melléklet: A mőszaki szakági szakfelügyelet évi megállapításai 3. sz. melléklet: A évi mőködési engedély felmérés szakértıi jelentése 4. sz. melléklet: A mőszaki örökség reneszánsza pályázat monitoring jelentése 14 14

15 1. sz. melléklet: A műszaki múzeumok Magyarországon A történeti múltunkkal, annak emlékeivel kapcsolatos győjtési, megırzési, kutatási és bemutatási feladatokat a múzeumi, a közgyőjteményi hálózat látja el, az országos múzeumoktól egészen a közérdekő muzeális győjteményekig, végsı soron a kiállítóhelyekig. A mőszaki- és technikatörténeti múzeumok és győjtemények, a korábban ipari szakmúzeumoknak nevezett muzeális intézmények az ugyancsak e hármas feladatkörnek tesznek eleget, a maguk speciális területén. Feladatuk az ipartörténet és a mőszaki-technikai örökség körébe tartozó emlékek győjtése, megırzése és bemutatása. Természetesen a magyar ipar és technika múltjának, eredményeinek a feltárása és megırzése a legfontosabb cél és feladat. A győjtés elsıdleges célja a technika, az ipari fejlıdés minden olyan tárgyi és dokumentációs anyagának létesítmény, berendezés, gép, szerszám eszköz, készülék, termék és szolgáltatás, annak tárgyai, dokumentumai - írásosos és képi ábrázolásai összegyőjtése, mőszaki-történeti feldolgozása és bemutatása, ami a hazai ipari, mőszaki, technikai és mőszaki-tudományos fejlıdés és az általános történet számára maradandó értékkel bír. A mőszaki- és technikatörténeti múzeumok, győjtemények és kiállítások fontosságát és mind múltbeli, mind a jelenkori értékét jelzi, hogy a világ szinte minden országában jelen vannak. Népszerőségük és látogatottságuk, azaz sikerük az elmúlt két évtizedben folyamatosan növekedett, s az irányt jelzi, hogy még a szomszédos országokban is nyílnak újak, vagy bıvülnek, megújulnak a már meglévık. Ma a sikermúzeumok közé tartoznak szerte a világon. Általános a nagy központi, országos mőszaki-technikai múzeum, amelyhez gyengébb-erısebb szálakkal kötıdnek a többiek, az egy-egy szakterület múzeumai. Elég ha itt a müncheni Deutsches Museum-ot, a berlini Deutsches Technikmusem-ot, a bécsi Technisches Museum-ot, vagy a prágai Narodni Technické Muzeum-ot említjük. Hogyan jött létre a hazai mőszaki múzeumi hálózat? A minden magyar múzeum ısének tekintett és 1802-ben alapított Magyar Nemzeti Múzeumban is létrehoztak nyilván a külföldi példák nyomán egy ún. technológiai osztályt, győjteményt, elsısorban is a hazai iparfejlıdés eredményeinek és termékeinek a bemutatásra. A gyorsan gyarapodó győjteménytıl mint egyre idegenebbé váló profiltól - azonban már 1870-es években megszabadult a múzeum, sajnos szétszabdaltan átadva az anyagot az Országos Iparegyesületnek, a Mőegyetemnek és részben az ekkortájt, az 1883-ban alapított Technológiai Iparmúzeumnak. Ezen utóbbi intézmény kezdetben múzeumi jelleggel mőködött, de ezt elıbb az iparos szakoktatás, 15

16 majd késıbb az itt végzett ipari anyagvizsgálás teljesen a mellékvágányra sodorta, ki is szorította (a Nemzeti Múzeumból ide került legértékesebb része már az I. világháború folyamán el is pusztult). A hazai múzeumügy egyik legnevezetesebb eseménye és éve volt az ország ezeréves fennállása alkalmából rendezett városligeti millenniumi kiállítás 1896-ban. Az itteni ideiglenes kiállításokból kettı máig is fennmaradt; a Közlekedési Múzeum és a vajdahunyadvár-beli Mezıgazdasági Múzeum. Létrehozataluk után is napirenden maradt egy mőszaki múzeum alapítása, már csak ezért is, mert ekkor a már Európaszerte nevezetes német Deutsches Museum elsıként mutatott be magyar technikai értéket múzeumi tárgyként: többek között Mechwart András elsı hengerszékét, Bánki Donát motorját, vagy éppen Bláthy Ottó és Zipernovsky Károly elsı transzformátorát. 15 A két világháború között a Magyar Mérnök- és Építész Egylet karolta fel a hazai mőszaki múzeumügyet, s végül 1935-ben Budapesten a Déli Vasút igazgatósági épületében megnyílhatott a Magyar Mőszaki Múzeum. A Lósy-Schmidt Ede vezette - és már jelentıs győjteményi anyaggal rendelkezı - intézmény innen azonban hamarosan továbbköltözött a II. világháború során visszacsatolt Felvidékre, a kassai Vasútigazgatóság üresen álló épületébe. Az ott kiállított és raktározott anyagnak mindössze töredéke került vissza a késıbbiekben az Országos Mőszaki Múzeumba, nagyobbik része alapja lett a ma is Kassán mőködı a szlovák Mőszaki Múzeumnak. A második világháború után ismét a nulláról kellett újra kezdeni. Állami kezdeményezésre 1954-ben életre hívták a Mőszaki Emlékeket Győjtı- és Nyilvántartó Csoportot, amelynek sikeres feltáró- és győjtımunkája - s nem utolsó sorban szemléletformáló tevékenysége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az január 1- jével megalapították az Országos Mőszaki Múzeumot. Az OMM akkori és mai célja, hogy felkutassa, győjtse, megırizze, feldolgozza és közzétegye mindazt az emlékanyagot, amely a magyar ipar- és technika, a mőszaki tudományok fejlıdését reprezentálja és dokumentálja. Az intézmény ennek maradéktalanul eleget is tesz, ám mint köztudott, egyedül a bemutatás állandó színterével, saját állandó kiállítóhellyel és - kiállítással három évtized multával sem rendelkezik. A hazai technikatörténet és a mőszaki haladás, s nem utolsósorban az egyes iparágak, a meghatározó nagyüzemek, a nagy múltú cégek emlékeinek a győjtése a többszöri sikertelen országos múzeumi alapítás ellenére is folytatódott. Az egységes nemzeti mőszaki-technikatörténeti múzeum hiánya nem hogy gátolta, sıt egyenesen elısegítette a különbözı szakmúzeumok, szakági győjtemények létrehozását. Az 1960-as évektıl kezdıdıen nálunk inkább vállalatok, ipari kutatóintézetek alapítottak országos vagy regionális hatókörő azaz győjtıterülető - szakgyőjteményeket, múzeumokat, kisebbnagyobb állandó kiállításokat, semmint az állam. A sajátos hazai mőszaki-múzeumi alapításokból következıen így magas volt azoknak a szakmúzeumoknak a száma a győjteményeket nem is említve -, amelyek lényegében vállalati győjteményként, múzeumként kezdték meg az életüket, egy-egy ipari, iparági nagyvállalat, tröszt esetenként bıkező támogatásából. Az Országos Mőszaki Múzeum megalapításakor már 13 ilyen szakmúzeum és szakgyőjtemény állt a szakma 16

17 és a nagyközönség rendelkezésére, s számuk a késıbbiekben még jelentısen bıvült is. A hazai mőszaki múzeumügy ismert alakulása következtében a létrehozott mőszaki múzeumok és győjtemények szinte évszázados hiányt igyekeztek a maguk esetenként jelentısen korlátozott eszközeivel és lehetıségeivel - legalább részben pótolni. Az intézmények fenntartása eredetileg az egyes szaktárcákra, illetve az említett nagyés közepes vállalatokra hárult. Az 1980-as évek derekától a gazdasági helyzetben bekövetkezett nagymértékő változások, azt követıen az ipari dekoncentráció, a volt szocialista nagyvállalatok felszámolása, az átalakulás, a privatizáció azt eredményezte, hogy e múzeumok támogatása a minimálisra csökkent, sıt egyre gyakrabban meg is szőnt. A megszőnés elsısorban azokat a győjteményeket veszélyeztette, amelyek valamilyen oknál fogva nem rendelkeztek múzeumi mőködési engedéllyel. Így szőnt meg és számolódott fel, tőnt el a Láng Gépgyár, a Kábelmővek, a Csepel Mővek, a BHG, az Ikarusz, s több más vállalat nagy értékő üzemtörténeti győjteménye, s anyaguknak csak kis töredéke került be valamelyik közgyőjteménybe, vagy lett alapja pl. városi múzeumnak. Az 1980-as évek derekán 15 olyan szakmúzeum létezett, amely országos győjtıkörrel győjtötte, raktározta és mutatta be szakterületét, annak történetét. Az országos szakmúzeumok száma azonban rövidesen kettıvel csökkent, amikor az 1990-es évek közepén a DIMÁVAG felszámolásával majdnem eladásra került annak budapesti Öntödei-, és Miskolc-felsıhámori Központi Kohászati Múzeuma. Ezt elkerülendı, a két gyári múzeumot az Országos Mőszaki Múzeumhoz kapcsolták. A 13 szakmúzeumból ma összesen négyet a különbözı minisztériumok tartanak fenn. Ezek a következık: a budapesti Magyar Kereskedelmi-és Vendéglátóipari Múzeum, a Magyar Építészeti Múzeum, a Tőzoltó Múzeum, valamint az esztergomi Duna Múzeum. Sajátos az ötödik, a Posta és Távközlési Múzeumi Alapítvány által mőködtetett Postamúzeum, amely ma már szinte országos kismúzeumi- és kiállítóhelyi hálózattal rendelkezik. A lehetetlen helyzetbe került elsısorban országos győjtıkörő - mőszaki múzeumok és győjtemények megmentése és megırzése érdekében az átalakuló, megszőnı, privatizálás elıtt álló vállalatok egy része kisebb-nagyobb alaptıkével ellátott támogató-, ill. mőködtetı alapítványt hozott létre. A 90-es évek magas inflációja még némi biztonságot ígért számukra, de hamarosan az alaptıkéjükhöz kellett nyúlni az egyéb támogatások csökkenése vagy elmaradása miatt, mivel azt sem a pályázatok, sem a reméltnél kisebb szponzoráció nem pótolta. A nyolc egykori iparági szakmúzeumból alakult országos szakmúzeum 2003-ban a következı: Érc- és Ásványbányászati Múzeum, Rudabánya Központi Bányászati Múzeum, Sopron Magyar Alumíniumipari Múzeum, Székesfehérvár Magyar Elektrotechnikai Múzeum, Budapest 17

18 Magyar Építıipari Múzeum, Veszprém Magyar Olajipari Múzeum, Zalaegerszeg Magyar Vegyészeti Múzeum, Várpalota Textil- és Textilruházati Ipartörténeti Múzeum, Budapest és Pápa (Kékfestı Múzeum) Mellettük számos olyan mőszaki- és technikatörténeti győjtıkörő muzeális intézmény mai nevükön: közérdekő muzeális győjtemény és közérdekő muzeális kiállítóhely - mőködik, amely az eredeti célkitőzésének megfelelıen valamilyen szinten a hazai mőszaki-, technikai- és ipari fejlıdést reprezentálja. Ide azokat soroljuk, amelyek múzeumi mőködési engedéllyel rendelkeznek. Ugyanakkor tudjuk, hogy igen nagyszámú, nagy értékő győjtemény van magántulajdonban is, közte számos mőszaki vonatkozású (rádió- és magnógyőjtemények, motorkerékpár- és autógyőjtemények, mezıgazdasági gépgyőjtemények, irodai- és számítástechnikai győjtemények, de vegyes profilúak is). A mőszaki muzeológiának ez a nagymértékő kibontakozása, általános térnyerése és fokozódó jelentısége nyilvánvalóan szoros összefüggésben áll a közelmúlt és napjaink rohamosa technikai fejlıdésével. Ha a múlt ipar- és technikatörténeti, tudománytörténeti emlékei nem kerülnek be idıben a múzeumokba, akkor azok egyre gyorsuló ütemben fogyatkoznak, semmissülnek meg és vesznek el a jövı számára. Megmentésük elsısorban múzeumi feladat, de jelentısek ma már az egyéb szakterületek is, elég ha az alapítványok, magánszemélyek, ritkábban cégek vagy akár az egyház hasonló tevékenységre gondolunk. 18

19 2. sz. melléklet: A műszaki szakági szakfelügyelet évi megállapításai A szakfelügyelet ellenırzési körébe - figyelembe véve az elızı két évben bekövetkezett változásokat az elızı évinek megfelelı számú (73) muzeális intézmény tartozott. Nem volt tudomásunk és semmiféle tájékoztatást nem kaptunk, hogy a évet követıen adtak-e ki a szakfelügyeleti körünkbe tartozóan mőködési engedélyt. A között mőködési engedélyt kapott intézményi körbıl a mi felügyeleti körünkbe került három muzeális intézmény - az Eötvös Loránd Emlékgyőjtemény, Budapest; a Lankóci Vízügyi Múzeum Kiállítóhely, Decs és a Kocsitörténeti Kiállítóhely, Kocs közül 2007 folyamán kettıt sikeresen fel is kerestünk (Decs, Kocs), a harmadik ügyében az ideiglenes mőködési engedélyben szereplı feladatok egyébként sikeresen megoldott - elvégzésének ellenırzésében a felkért Országos Mőszaki Múzeum (Dr. Bencze Géza) járt el. Szakterületünket érintı múzeumi intézmény törlésére - tudomásunk szerint - nem került sor. A Magyar Vegyészeti Múzeumnak az év során az Országos Mőszaki Múzeumba történt beolvadása nem jelenti az ottani szakfelügyelet megszőnését. Ez évi munkánkat is a évekre összeállított tervünket figyelembe véve szerveztük meg. Az eredetileg kitőzött célunk a már 2006-ról is elmaradt látogatások pótlását célozta meg. Sajnos az elızı ciklus egyenletes teljesítéséhez képest elmaradásunk keletkezett nem csak a 2005-ös de a 2006-os esztendıkben, amit a jelen 2007-es esztendıben nem tudtunk ledolgozni. Ennek okai között szerepel a már elızı évi beszámolóban is említett egyfajta bizonytalanság, amit elsısorban az okozott, hogy nem tudni milyen okból sem a évi elsı félévi, sem pedig a évi teljes utazási költségünket jóváhagyott költségvetésünk, idıben leadott és meg nem reklamált számláink ellenére - nem fizette ki a Magyar Nemzeti Múzeum (a problémát már a novemberében beadott feljegyzésünkben is jeleztük). Ez évrıl már nem is adunk be útiszámlát (két szakmúzeum-igazgatónk saját intézménye terhére utazott, Katona András ingyenesen utazik, Bencze Géza pedig ez évben is saját zsebébıl állta az utazási költségeket). Mindezek mellett a két szakmúzeumi intézményvezetı szakfelügyelınk más irányú leterheltsége, az intézményvezetés és gazdálkodás megnövekedett feladatai, elsısorban is a mőködési költségeik megszerzésével járó munkák a szakfelügyelıi munkát hátrább sorolták. A vezetı szakfelügyelı intézményvezetıi megbízatása is hasonló gondokkal járt. A 70 körüli intézményi lista - amelyen minisztériumok alá tartozó országos múzeumok, országos hatáskörő intézmények, kft-k által fenntartottak, önkormányzati-, alapítványi, vállalati- és magántulajdonú muzeális intézmények találhatók - alapján tartottuk a vizsgálatokat, figyelemmel a már elmaradottakra is. 19

20 Az intézményi kört színesíti, hogy már külföldi tulajdonú és fenntartású muzeális intézményünk is van: a DUNAFERR Rt. Gyártörténeti Győjteménye, Dunaújvárosban, amely ukrán tulajdonban (és példamutatóan jó helyzetben) van. 18 A szakfelügyelık egymás közötti intézmény-felosztásában menet közben ismét változást hajtottunk végre, elsısorban a bányászati múzeumi hálózat belsı átszervezıdései és más egyéb okok miatt. Szakfelügyeletünk továbbra sem regionális szempontok szerint dolgozik, az intézményi felosztásban inkább dominálnak a szakmai és más szempontú területi kötıdések. Két szakfelügyelınk nyugat-dunántúli, kettı pedig fıvárosi, és ennek figyelembe vételével kellett megoldani a keleti országrészek szakfelügyeletét is. Az év során az alábbi intézményekben végzıdtek jelentésekkel vizsgálódásaink: országos múzeumok : Országos Mőszaki Múzeum Kohászati Múzeuma, Miskolc-Felsıhámor országos győjtıkörő szakmúzeumok: Magyar Építıipari Múzeum, Veszprém Magyar Olajipari Múzeum, Zalaegerszeg szakgyőjtemények: Bányász Emlékház, Dorog DUNAFERR Rt. Gyártörténeti Győjteménye, Dunaújváros Dunaújvárosi Papírgyár Üzemtörténeti Győjteménye, Dunaújváros Gázmúzeum, Budapest Hajózási Győjtemény, Zebegény Húsipari Üzemtörténeti Győjtemény, Gyula Húsipari Múzeum, Budapest Közúti Szakgyőjtemény, Kiskırös Paksi Atomerımő Üzemtörténeti Győjteménye, Paks Spekula Csillagászati Múzeum, Eger Városi Tömegközlekedési Múzeum, Szentendre kiállítóhelyek: Kocsitörténeti Kiállítóhely, Kocs Lankóci Vízügyi Kiállítóhely, Decs Mővelıdési Ház és Bányászati Kiállítóhely, Recsk önkormányzati múzeumok: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Győjtemény, Rudabánya 20

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

2/2010. (I. 14.) OKM rendelet. a muzeális intézmények mőködési engedélyérıl. Általános rendelkezések

2/2010. (I. 14.) OKM rendelet. a muzeális intézmények mőködési engedélyérıl. Általános rendelkezések 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet a muzeális intézmények mőködési engedélyérıl A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 100. (3) bekezdés

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete. (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz.

Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete. (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz. Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete a közmővelıdési szakmai tanácsadásról és szolgáltatásokról (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz.)

Részletesebben

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ CATCH-MR Dissemination Workshop Budapest, 2011. május 9. Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ Kerényi László Sándor fıosztályvezetı Budapesti Közlekedési Központ Tartalom

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve 1. Általános célkitőzések A Közlekedési Emléktár Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) Alapító Okiratához hően 2011-ben is a közösségi közlekedés

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató Balaton régió jövıje a TDM A turisztikai kínálatot ma már regionális, de minimum

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Tájékoztató a TDM folyamatról és a TDM szervezetrendszer. további tervekrıl. Víg Tamás TDM koordinátor Domonyvölgy, április 14.

Tájékoztató a TDM folyamatról és a TDM szervezetrendszer. további tervekrıl. Víg Tamás TDM koordinátor Domonyvölgy, április 14. Tájékoztató a TDM folyamatról és a TDM szervezetrendszer kialakítására vonatkozó további tervekrıl Víg Tamás TDM koordinátor vig@itthon.hu Domonyvölgy, 2010. április 14. Tartalom 1. TDM pályázati tapasztalatok

Részletesebben

Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól

Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól Páty Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda A projekt elırehaladásának bemutatása Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda Regionális Hálózatfejlesztı Központ TÁMOP 3.2.2 Az RHK alapvetıen

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl A 2008-as évre tervezett képzések a következıképpen alakultak: I.) Megvalósult képzések 1. Képzési tervben szerepeltek: - A MeXX által támogatott 2 napos

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról Beszámoló II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 2010. évi szakmai munkájáról Összeállította: Venyigéné Makrányi Margit igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...3 II. GAZDÁLKODÁS...8 II.1

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debreceni Egyetem Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ 2015 PREAMBULUM A Debreceni Egyetem (DE), mint vezető konzorciumi

Részletesebben

Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben

Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben 3.4. - Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben Az alprojekt bemutatása Az alprojekt megvalósításának eredménye egy átfogó és korszerő aktualizált fejlesztési stratégiai

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens. Parád,2013 március 26.

Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens. Parád,2013 március 26. Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens Parád,2013 március 26. MNVH megalakulása, jogszabályi háttér 1698/2005 EK rendelet 1060/2008. (IX.19.) Korm. határozat 131/2008. (X. 1.)

Részletesebben

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere 2008. november 17. Sopron Sopron madártávlatból A hőség és a szabadság városa

Részletesebben

Kistérségi kulturális stratégia tervezése

Kistérségi kulturális stratégia tervezése Kistérségi kulturális stratégia tervezése A Közkincs Kerekasztal munkája során a kecskeméti kistérségben felméréseket végeztünk. A PEST és SWOT analízis alapján állítottuk össze a kulturális stratégiát.

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2007.(II.14.) rendelete 1 a helyi közmővelıdésrıl.

MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2007.(II.14.) rendelete 1 a helyi közmővelıdésrıl. MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2007.(II.14.) rendelete 1 a helyi közmővelıdésrıl. Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG II. NON-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG

I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG II. NON-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG 2. számú melléklet Az átadásra kerülı gazdasági társaságok, társasági üzletrészek, alapítványok, közalapítványok I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG ZÖLD FENYİ ÉPÍTİIPARI, INGATLANFORGALMAZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés október 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés október 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés 2007. október 25-ei testületi ülésére Tárgy: A megyei közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatok ellátása Elıterjesztı: Simon

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A szigetvári Városi Könyvtárnak, mint 56 éves története során oly sokszor 2008-tıl is új társadalmi kihívásokkal

Részletesebben

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. május 7. Bemutatkozott a Záhony-Port Zrt. a Transrussián Sikeres megjelenés, reménykeltı tárgyalások A Záhony-Port

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı

BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara A Fıváros Önkormányzata és a kerületi Önkormányzatok együttmőködése a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával SZATMÁRYN RYNÉ JÄHL ANGÉLA BKIK Tagcsoport Kollégiumi

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2005 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects

SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects (Szolgáltatások KKVk számára közlekedési kutatási együttmőködési projektekben való részvételhez) Háttér A SMART projekt célja, hogy

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által a 15/2009. (IV.2.) OKM rendelet 8. alapján benyújtandó

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Állományvédelmi anyagok a Magyar Mezıgazdasági Múzeum két iratgyőjteményéhez c. pályázat szakmai beszámolója

Állományvédelmi anyagok a Magyar Mezıgazdasági Múzeum két iratgyőjteményéhez c. pályázat szakmai beszámolója Állományvédelmi anyagok a Állományvédelmi anyagok a Magyar Mezıgazdasági Múzeum két iratgyőjteményéhez c. pályázat szakmai beszámolója A Nemzeti Kulturális Alap Közgyőjtemények Kollégiuma támogatásban

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért PLACE PARNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA (HATÁLYOS: 2011. július 01. NAPJÁTÓL) Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. A jelen politika hatálya,

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

2010. évi szakmai program

2010. évi szakmai program 2010. évi szakmai program Áttekintés A Szociális Intézmények Országos Szövetségének (SZIOSZ) életében a 2010-es évben jelentkezı szakmai és szervezeti kihívásokat, feladatokat áttekintve született meg

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Elıterjesztés Az Oktatási és Kulturális Bizottság soron következı ülésére

Elıterjesztés Az Oktatási és Kulturális Bizottság soron következı ülésére Ügyszám: 08-8/116-12/2011 Ügyintézı: Pavlovics Attila Tárgy: A Pécsi Kulturális Központ intézményegységének ZSKN-be való költözésével kapcsolatos feladatok Tisztelt Bizottság! Elıterjesztés Az Oktatási

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére Szám: 31437/2008. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: (32) 312-570; (32) 417-255 J a v a s l a t a Tourinform

Részletesebben