Egyszerűsített éves beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyszerűsített éves beszámoló"

Átírás

1 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest Nagymező utca 20 Tel: Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Üzleti évről Keltezés: Budapest, Kőrösi Orsolya A vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

2 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Sorszám Az üzleti év mérleg-fordulónapja: (év/hó/nap) Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok ezer Ft-ban Tárgyév a b c d e I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktívált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés 435 IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 4 29 VIII. sorból: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 28 5 B. C. IX. sorból: értékelési különbözet PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

3 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Sorszám Az üzleti év mérleg-fordulónapja: (év/hó/nap) Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok ezer Ft-ban Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 09. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK sorból: Követelések értékelési különbözete sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 14. III. ÉRTÉKPAPÍROK sorból: Értékpapírok értékelési különbözete 16. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor)

4 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Sorszám Az üzleti év mérleg-fordulónapja: (év/hó/nap) Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok ezer Ft-ban Tárgyév a b c d e 19. D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE II. 20. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 23. III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK 25. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 26. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ( sorok) 27. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 28. Valós értékelés értékelési tartaléka 29. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok 31. F. Kötelezettségek ( sorok) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 33. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 34. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK sorból:Kötelezettségek értékelési különbözete sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 37. G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor)

5 Statisztikai számjele: Cégjegyzék száma: Vállalkozás megnevezése: Kft Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Vállalkozás címe: 1065 Budapest Nagymező utca 20 Kiegészítő melléklet a évi beszámolóhoz Keltezés: Budapest, P.H.

6 Általános kiegészítések A Kiegészítő Melléklet a Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft től ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A beszámolót és kiegészítő mellékletet készítette: Armada Könyvelő Bt A könyvelést végző személy neve: Bujdosó Márta A könyvelést végző regisztrációs száma: A könyvvizsgálatot végzó szervezet: Bilan-Conto Kft A szervezet tagsági száma: A könyvvizsgálatot végző személy neve: Dr. Sőrés Andrásné A könyvvizsgálatot végző tagsági száma: A vállalkozás adatai és tevékenységi körének bemutatása Alakulás Alakulás és bejegyzés kelte, száma: A társaság teljes cégneve: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft Rövidített cégneve: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft Székhelye: 1065 Budapest Nagymező utca 20 Adószáma: Internetes hozzáférés A társaság én Kht.- ként alakult, majd a társasági szerződés módosításával megfelelve a jogszabályi előírásoknak Nonprofit Kft. - ként folytatta tevékenységét től, közhasznú besorolása változatlanul megmaradt. Tulajdonosi struktúra A társaság jegyzett tőkéje: 3,000 eft TAGOK ÉS TÖRZSBETÉTEK: Tag Tőrzsbetét eft Tőrzsbetét aránya Magyar Fotográfiai Alapítvány 2, % Magyar Újságírók Országos Szövetsége % Kőrösi Orsolya % Az ügyvezetői feladatokat Kőrösi Orsolya tag látja el. A beszámoló aláírására Kőrösi Orsolya jogosult. A társaság társasági szerződésének megfelelően a tagok a taggyűlésen az üzleti részüknek megfelelő szavazattal rendelkeznek. A társaság egyéb tisztségviselőt nem alkalmaz.

7 Ügyvezető elérhetőségi adatai: Munkahelyi cím: 1065 Budapest, Nagymező u. 20 Telefon: Lakcím: 1095 Budapest, Ferenc tér 1. A társaság alaptevékenysége: 9102 Múzeumi tevékenység Közhasznú 2. A számviteli politika főbb vonásai A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja: A mérleg fordulónapja: A mérlegkészítés időpontja: A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők: Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan az eszköz várható használati ideje alapján kerül meghatározásra. És évente egyszer kerül elszámolásra. Az Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek. Készletek: A saját tulajdonú áruk nettó módon az értékesítés költségeivel csökkentve kerültek a mérlegbe. A saját előállítású kiadványok nettó eladási áron, költségekkel csökkentve lettek értékelve. A tételes leltárfelvételre én került sor. A társaság 2011 évben értékvesztésként eft számolt el, fejlesztési tartalékot nem képzett. A devizában nyilvántartott tételek, évvégén nem kerültek átértékelésre, mert nem minősült jelentősnek az értékelésből származó árfolyamkülönbözet. A használt árfolyam MNB közép árfolyam. A választott mérleg az A típusú egyszerűsített éves beszámoló, az eredménykimutatás A típusú egyszerűsített összköltség eljárással készült. Közhasznú eredménykimutatást is készítünk A Társaság a közhasznú besorolása miatt a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI törvény 19 -a értelmében Közhasznúsági jelentést készít és fogad el az Egyszerűsített Éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg, mely a következő tartalmi részekből áll: A szervezet alapadatai Számviteli beszámoló Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési

8 önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása A vezető tisztségviselőknek és alkalmazottaknak nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója A Közhasznúsági törvény 18. -ában meghatározott nyilvántartási kötelezettségének azzal tesz eleget, hogy a nyilvántartásaiban az esetlegesen vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó bevételeket, ráfordításokat vállalkozási célú megjelöléssel látja el. 3. A társaság valós vagyoni, pénzügyi elemi a következők Az eredmény alakulásának elemei a következők voltak: Megnevezés Bázisév eft Tárgyév eft Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Az üzemi tevékenység eredménye 2010-ről 2011-re e Ft-tal nőtt. A pénzügyi műveletek eredménye 48 e Ft-tal nőtt A rendkívüli eredmények között a beruházási támogatással kapcsolatban visszavezetett értékcsökkenés e Ft értékben szerepel. Az adózás előtti eredmény az előző évhez képest e Ft-tal nőtt. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések: A mérlegben a 2010 és a 2011 évek adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak. Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása Megnevezés Bekerülési érték eft Nettó érték eft Elszámolt amortizáció eft Immateriális javak 3, Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 202, ,233 6,064 jogok Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 36,646 19, Beruházások, felújítások 5,501 5,501 0 Összesen 495, ,705 6,941 A 2011-ben üzembehelyezett beruházások értéke 686 e Ft volt. Az elszámolt értékcsökkenés e Ft. A beruházások között a be nem fejezett tűz-, víz hálózat eddigi kiadásai szerepelnek e Ft értékben.

9 A készletek az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eft-ban): Megnevezés Bázisév eft Tárgyév eft Késztermékek 16,466 16,115 Áruk 1,131 1,536 Késztermékek értékvesztése 0 10,619 KÉSZLETEK 17,597 7,032 A készletek között a saját előállítású kiadványok szerepelnek a késztermékek között, ezek leltári értéke e Ft. Ennek a készletnek az értékelése nettó eladási áron történik csökkentve a költségekel. A saját kiadványokra vonatkozóan értékvesztést számoltunk el, mert a készlet könyv szerinti értéke jóval magasabb volt piaci értékénél. Az áruk között a saját tulajdonú könyvek év végi értéke szerepel e Ft értékben, mely értékelése nettó módon az értékesítési költségekkel csökkentve történt. A pénzeszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eft-ban): Megnevezés Bázisév eft Tárgyév eft Pénztár, csekkek 1, Bankbetétek 741 2,022 PÉNZESZKÖZÖK 2,363 2,380 A pénzeszközök állománya 17 e Ft-tal nőtt. A követelések soron az alábbi tételek vannak kimutatva (adatok eft-ban): Megnevezés Bázisév eft Tárgyév eft Vevők 3,203 7 Eltérő időszaki áfa 0 5 Elszámolásra kiadott előleg Egyéb befizetési kötelezettségek túlfizetése 8 0 Áfa túlfizetése 811 1,851 Magánnyugdíjpénztári túlfizetés 12 0 Mai Manó Ház Alapítvány tőke EGYÉB KÖVETELÉSEK 4,154 2,663 A vevőkre 2010-ben elszámolt értékvesztés visszaírásra került 435 e Ft értékben, mivel a tartozást rendezték.a követelések értéke 2010-ről 2011-re e Ft-tal csökkent. Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások összege 6,662 e Ft, mely a következő évben megjelenő, de a tárgyévben elszámolandó bevételt e Ft, valamint a tárgyévben megjelenő, de a következő évet terhelő költséget tartalmazza e Ft. Az elszámolt értékcsökkenési leírás összege mérlegtételek szerinti bontásban (adatok eftban): Megnevezés Összeg eft Lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás 6,941 Degresszív terv szerinti értékcsökkenési leírás Teljesítményarányos terv szerinti értékcsökkenési leírás Egyéb módszerű (progresszív) terv szerinti

10 értékcsökkenési leírás A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés 6,941 Saját tőke alakulása évben (adatok eft-ban): Megnevezés Bázisév eft Tárgyév eft Jegyzett tőke 3,000 3,000 Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés 0 0 Tőketartalék 2,738 9,077 Eredménytartalék 0 0 Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény 6,339 8,447 SAJÁT TŐKE 12,077 20,524 A saját tőke értéke 2010-ről 2011-re e Ft-tal nőtt. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor az alábbi tételekből adódik (adatok eft-ban): Megnevezés Bázisév eft Tárgyév eft Szállítók 1,498 1,175 Társasági adó Személyi jövedelem adó Foglalkoztatottakkal szembeni tartozás 1,332 1,001 Nyugdíjbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége Egészségbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége Magánnyugdíjpénztári tagdíjak fizetési kötelezettsége 8 8 Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Iparűzési adó Egyszerűsített foglalkoztatás 0 14 Egyéb kötelezettségek befizetése Kölcsön Magánnyugdíjpénztár 12 0 Szakképzési járulék fizetési kötelezettség EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 6,465 5,989

11 Passzív időbeli elhatárolások Megnevezés Bázis év e Ft Tárgyév e Ft Passzív időbeli elhatárolások Összesen A záró érték a következő tételekből tevődik össze: - Beruházási támogatásból megvalósított eszközök passzív időbeli elhatárolása, melynek összege e Ft egyezően a tárgyi eszköz nyilvántartás nettó értékével. - Bevételek passzív elhatárolása e Ft, a fel nem használt támogatásokat tartalmazza - Költségek passzív elhatárolása, a tárgyévet érintő költségek (víz, villany, gáz, stb.) e Ft értékben - Előző évek során kapott, de még fel nem használt szponzori támogatás, értéke e Ft, mely az előző évhez képest nem változott. - Saját kiadványok támogatási fedezete, e Ft, egyezően a leltárral. Az adózás előtti eredményt módosító tételek Adózás előtti eredményt csökkentő tételek (adatok eft-ban): Megnevezés Összeg eft Előző évek elhatárolt veszteségéből adóévben felh. összeg Céltartalék (előző évi) 0 Adótörvény szerinti értékcsökkenés és nyilv.szer.érték 6,941 Adomány (igazolás alapján) Összesen 6,941 Adózás előtti eredményt növelő tételek (adatok eft-ban): Megnevezés Összeg eft Céltartalék elismerten felüli része Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és kiv.érték 6,941 Adóellenőrzés, önellenőrzés ráfordítása 1 Értékvesztés elszámolt összege Adomány elszámolt teljes összege Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség 32 Összesen 6,983

12 6. Társasági adó A Társaság besorolása december 31.-én: Közhasznú. A Társaságnak december 31.-én köztartozása nem volt. Az évi LXXXI Társasági és osztalékadóról szóló törvény 6. számú melléklet E pontja alapján (...a közhasznú nonprofit gazdasági társaság közhasznú tevékenységből származó bevételének kizárólag az a része nem minősül vállalkozási tevékenységnek, amely a társadalmi közös szükséglet kielégítésért felelős szervvel helyi önkormányzattal vagy költségvetési törvényben meghatározott fejezettel illetve a fejezeten belül önálló költségvetéssel rendelkező intézménnyel folyamatos szolgáltatás teljesítésére megkötött, a szolgáltatásért felszámítható díj mértékét és a díj változásának feltételeit is tartalmazó szerződés alapján folytatott tevékenységből származik) nem kedvezményezett közhasznú tevékenységeknek, ezért a Társasági adóbevallásban a teljes tevékenység a vállalkozási tevékenység kategóriában került besorolásra. A Társaságnak évi tevékenysége után 943 EFt társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezett. Az eredménykimutatás kiegészítése: Bevételek: A Kft évi bevétele összesen e Ft volt. A társaság közhasznú és vállalkozási tevékenységet folytat, a költségeket meg kell osztani a bevételek arányában a megoszlási arány 82,72% a közhasznú tevékenységre, és 17,28% a vállalkozási tevékenységre. Az eredmény a közhasznú eredmény-kimutatás szerint alakult, mely a mellékletben megtalálható. Az eredmény-kimutatás tárgyévi és előző évi adatai teljes mértékben összehasonlíthatók. Tájékoztató kiegészítések: A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 13 fő, a személyi ráfordítások a következők szerint alakultak: Megnevezés Összeg eft Bérköltség 19,085 Bérjárulékok 5,702 Személyi jellegű egyéb kifizetések 1,207 SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 25,994 A felügyelő bizottság tagjai (3 fő) tevékenységükért díjazásban nem részesültek. A vezető tisztségviselők a társaságtól kölcsönt nem vettek fel, előleget nem kaptak, garancia vállalás részükre nem történt. A könyvvizsgáló 201. évi díjazása 415e Ft a társaság részére a könyvvizsgáló egyéb szolgáltatást nem végzett.

13 Egyéb kiegészítő információk: A társaságnak december 31-én fennálló hitelállománya: 0 eft. Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne. A vállalkozás határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége: 0 eft Kelt: Budapest, ügyvezető igazgató

14 1. sz. melléklet Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása Megnevezés Bázisév Tárgyév Változás Befektetett eszközök aránya % % 2.54 % Befektetett eszköz és saját tőke aránya 6.88 % % 5.21 % Tárgyi eszközök hatékonysága % % 0.72 % Tárgyi eszközök aránya % % 5.43 % Forgó eszközök aránya % 6.41 % % Vevők / szállítók aránya % 0.51 % % Tőke ellátottsági mutató 6.02 % % 4.87 % Eladósodottsági mutató 3.22 % 3.18 % % Likviditási ráta % % % Árbevétel arányos üzemi eredmény % 9.66 % % Megnevezés Bázisév Tárgyév Változás Eszközök forgási sebessége Készletek fordulatszáma Tőke forgási sebessége Saját tőke megtérülési mutató Saját tőke növekedési mutató Vagyonfedezeti mutató Likviditási gyorsráta Tőkeáttétel Jövedelmezőségi mutatók Megnevezés Bázisév Tárgyév Változás Saját tőke jövedelmezőségének mutatója % % % Jegyzett tőke jövedelmezősége % % %

15 M A G Y A R F O T O G R Á F U S O K H Á Z A NONPROFIT KFT Közhasznúsági jelentés Budapest, Kőrösi Orsolya ügyvezető igazgató

16 2011 összefoglaló beszámoló a szakmai tevékenységről A 2011-ben a 2010-ben megindult nagyon pozitív folyamatok folytatódtak, nem csökkent számottevő mértékben a kiállítások látogatószáma, igen sikeres, új fotószakmai rendezvények zajlottak, magas részvétellel. Az összes látogatószám fő (tavaly fő), ami nagyon jó eredmény. Amiben egészen biztosan sikeresek voltunk az a Ház médiajelenlétének növelése. Ennek következtében is egyre több szakmai együttműködési lehetőség nyílik meg számunkra. A Ház láthatósága a jelenlegi, nagyon aktív szponzori tárgyalásokat is segíti, reményeink szerint. A Magyar Fotográfusok Háza kiállításaival és szakmai programjaival erőteljesen és láthatóan van jelen az ország legnagyobb kulturális fesztiváljain, rendezvénysorozatain. Kiterjedt szakmai kapcsolatai révén népszerű kulturális helyszínekkel, valamint a helyi és a központi igazgatás szerveivel (Budapest Főváros, Magyar Országgyűlés Hivatala, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Európai Unió Állandó Képviselete) dolgozott együtt 2011-ben és már most, az év elején látszik, hogy az együttműködések ha kisebb mértékben is, de folytatódnak ben több kiállítással vettünk részt az Európai Unió soros elnöksége idején szervezett kormányzati kulturális programokban: Brüsszelben, Strasbourgban, Berlinben, Stuttgartban. Szakmai partnerei voltunk a Magyar Országgyűlés Hivatalának az elnökség egyik legnagyobb hazai programjának lebonyolításában. A sok ezer pályázót és több százezer látogatót vonzó, Együtt-lét c. fotópályázat teljes körű lebonyolítása és az azt követő nagyszabású szabadtéri kiállítás szakmai megrendezése a Kossuth téren volt a feladatunk. Évek óta veszünk részt önálló programokkal, standokkal a Budapesti Tavaszi Fesztiválon, a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, a Szigeten, valamint a Múzeumok Éjszakája, a Kulturális Örökség Napok, a Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvényein. Részt vettünk az ART MARKET BUDAPEST 2011 rendezvényen, és a decemberi Antik Enteriőr kiállításon is. És végül csak felsorolásszerűen, 2011-ben a Mai Manó Ház szervezésében megvalósult kortárs magyar fotográfiai kiállítások nemzetközi helyszínei: Berlin, Celje, Stuttgart, Brüsszel, Strasbourg, Pozsony, Moszkva ben, Budapesttel együttműködésben jelen leszünk Mariborban, az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat magyar hónapján, majd Tiranában, a főváros által szervezett Budapest Napokon, illetve hasonló diplomácia eseményen Isztambulban. A Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft., éppen a tevékenységének jól mediatizálható tárgya, a fotográfia miatt az utóbbi egy évben látványos fejlesztést végzett el az Interneten való jelenlétét, közösségi webfelületeit illetően. Külön figyelmet fordítunk azokra a lehetőségekre, amelyekkel a fiatal felnőtt és a középkorú korosztályokat sikeresen meg tudjuk szólítani. A honlap, a Facebook oldalunk a Foursquare elindítása, illetve az új blogunk: és az új Verzó Online Galériánk valamint a Twitteren és a YouTube-on való jelenlétünk mindegyike a legfőbb célunkat szolgálja: a fotográfia alkotóinak és műveinek népszerűsítését. Kiadásunkban jelenik meg január elejétől a legnívósabb online fotóművészeti portál, a Most a fejlesztését végezzük, már elnyert pályázati pénzek segítségével. A kiadási jog megszerzését fontos stratégiai lépésnek tekintjük, célunk, hogy a továbbiakban is minőségi szakmai online-folyóratként, de ugyanakkor népszerűbb, a nagyobb közönségnek szóló fotográfiai hírportálként is üzemeltessük, a Ház igen intenzív jelenlétét kiegészítve és tovább növelve a webfelületeinken.

17 2011. évi statisztika fő látogató oldalletöltés rajongók száma december , megtekintés 11,5 millió (A magas aktivitás annak köszönhető, hogy a Házzal kapcsolatos eseményeken felül olyan tartalmakat osztunk meg, amelyeket figyelemfelkeltők és a rajongók számára fontos, érdekes anyagok.) 29 feltöltött videó megtekintés A videók a Házban kiállító művészeket mutatják be vagy maguk a kiállítók készítetik. A Foursquare-en az aktív kampányunkat április végén indítottuk el, melyet azóta 197-en tekintettek meg és 130 személy aktiválta 161 bejelentkezéssel. maimanohaz.blog.hu A 2011 szeptemberében naponta egy-egy új bejegyzéssel elindult blogról az első 6 hónap után kijelenthető, hogy igen sikeres vállalkozás. A napi rákattintások száma és (!) között váltakozik, az index.hu hetente többször szerepelteti a főoldalon, az ún blogketrecben. Hírlevelünkben 2 heti rendszerességgel szólítjuk meg a Ház barátait és a fotográfus szakmát. Bővítve a kiállítási felületeinket, októberében Verzó Online Galéria (VOG) néven virtuális galériát nyitottunk, a galéria egyre népszerűbb a fotográfia iránt érdeklődők körében. Részlet a galéria ismertetőjéből: A Galéria a nevét a Mai Manó császári és királyi udvari fényképész ( ) által is gyakran készített vizitkártya formátumú fotográfia hátlapjáról, azaz verzójáról kapta.... A Galéria rendszeresen megújuló virtuális tárlatai több célt is szolgálnak. Egyrészt kiemelten látható majd a Mai Manó Ház immár VI. évfolyamába lépett kiállítás- és katalógus-sorozata; a Folyamatos Jelen. Másrészt ez új kiállítási felület lehetőséget ad a fiatal alkotók bemutatkozására és az érett alkotók egy-egy új sorozatának bemutatására is, valamint további fotográfiákkal egészíti ki, esetenként értelmezi a Mai Manó Házban bemutatott kiállításokat. És ha a képeket megfordítjuk, a verzó oldalon, ugyanúgy, mint régen, számos adatot találunk az online kiállító fotográfusokról és a képeikről: interjúkat, videókat, kritikákat: Kiállításaink 2011 André Kertész Terem BALLA András - Illatos kert január március 20. LAKATOS Erika - Roma ikonok, New York - Budapest, március május 8. SZOMBATHY Bálint - Mozgásképek május június 26. BUDAPEST POZITÍV - Tíz éves a Budapest Fotográfiai Ösztöndíj Benkő Imre, Dezső Tamás, Gárdi Balázs, Hartyányi Norbert, Kovalovszky Dániel, Kudász Gábor Arion, Simon Márk, Sopronyi Gyula, Stalter György, Vancsó Zoltán július 1. - október 2. MARKOVICS Ferenc - HETVENÖT + 5? október december 4.

18 Egy jó csere: pénzt fotóra - Fotóvásár december január George Eastman Terem KASZA Gábor - Y január március 20. Pécsi József Ösztöndíjasok beszámoló kiállítása Bácsi Róbert László, Hajdú D. András, Mártonfai Dénes, Móricz Simon, Simon Márk március május 8. MOLNÁR Zoltán - Brazil Napló május június 26. BUDAPEST POZITÍV - Tíz éves a Budapest Fotográfiai Ösztöndíj Benkő Imre, Dezső Tamás, Gárdi Balázs, Hartyányi Norbert, Kovalovszky Dániel, Kudász Gábor Arion, Simon Márk, Sopronyi Gyula, Stalter György, Vancsó Zoltán július 1. - október 2. CSORTOS SZABÓ Sándor - Titkos kertek október 7. - november 13. JUNG Zseni - Csenddé lett november december Mai Manó Galéria Kis Manó Szami - Máz január március 20. "Az Év fotóriportere" - HUSZTI István március május 8. PÁCZAI Tamás - bozgor május június 26. Pillanatnyi Forgatókönyv július 1. - augusztus 14. Vintage papírképek és reprintek - Válogatás a Kozák Lajos életművéből augusztus október 2. -JUHÁSZ Orsolya - Első kiállítás október 7. - november 13. Mai Manó fotográfiái november december 4. Egy jó csere: pénzt fotóra - Fotóvásár december január 29.

19 Szakmai rendezvények A Magyar Fotográfusok Háza fotográfiai kulturális-központként is működik. Elsődleges bemutató funkcióján túl a Ház rendszeres szakmai programok tárlatvezetések, előadások, konferenciák, szimpóziumok, workshopok, szakmai rendezvénysorozatok, bemutatók szervezésével szeretné felhívni a figyelmet a kiállításokra és ezzel együtt a magyar fotó szakmai, társadalmi rangjára és szerepére. A Ház mára a fotográfusok és a fotóművészet iránt érdeklődők nagyon népszerű közösségi terévé vált. Szakmai programjaink Tárlatvezetések, hazai és nemzetközi előadók előadásai, szimpóziumok, workshopok A fotográfusszakma éves szakmai megjelenését biztosító konferencia rendezése Beszélgetés-sorozatok, filmvetítések, kerekasztal-beszélgetések, szakmai klubok Szakmai rendezvénysorozat (Folyamatos Jelen Kortárs fotószakmai napok) FotóPéntek szervezése minden hónap első péntekjén Bemutatók (könyvek, katalógusok, fotográfiával kapcsolatos kiadványok bemutatói) Magyar és nemzetközi portfolió review-k megrendezése Múzeumkommunikációs programok (Mai Manó Hétvégék, Képíró-Képolvasó Hétvégék) Produkciós tevékenységek (vándorkiállítások szervezése, hazai, külföldi kiállítás-turné szervezése) A Ház közösségi programjain keresztül olyan fórum és találkozási hely, amely ideális közeget teremt a közönség és a művészek, kulturális műfajok találkozásához. A Ház különleges adottságai miatt (Napfényműterem) kiválóan alkalmas fotográfiai és egyéb művészeti-kulturális rendezvények, konferenciák, szakmai összejövetelek számára. Az intézmény működésben helyet kapnak a fotográfia határterületeit képviselő művészek rendezvényei. Ezen kívül a különféle művészeti műfajok (filmvetítések, irodalmi rendezvények, zene, színház, tánc, performansz) is jelen vannak. FotóPéntek a sikeres rendezvénysorozat 2. éve A Magyar Fotográfusok Háza Mai Manó Ház 2010-ben egy nagyon sikeresnek bizonyult, új programsorozatot indított FotóPéntek címmel. A FotóPéntekek szerkezete kialakult és állandónak bizonyult: minden hónap első péntekjén délután 2 órától este 11 óráig fotószakmai programokkal várjuk a fotográfusokat és a fotográfia iránt érdeklődőket. Minden FotóPénteken két-két meghívott szakember részvételével ingyenes portfólió konzultációt szervezünk előzetes regisztráció alapján, az aktuális kiállításokhoz kapcsolódóan tárlatvezetéseket, beszélgetéseket, vetítéseket tartunk, majd egy tematikus kerekasztal beszélgetés következik. A Fotópénteket mindig kötetlen beszélgetéssel zárjuk. A tematikát mindig a Ház aktuális kiállítása, illetve a fotográfiai szakmai történések határozzák meg ben kiemelt program volt a 20 éves Pécsi József Fotográfiai Ösztöndíjról, a 10 éves Budapest Fotográfiai Díjról folytatott beszélgetés-sorozat tavasszal. A nyári szünet után szeptemberben és októberben a kortárs fotográfiával foglalkoztunk, és egész évben állandó témánk volt a fotószakmai stratégiák, a fotográfiai intézményrendszer feladatmegosztása témájának körüljárása. Workshop Saul Robbins vezetésével Saul Robbins fotóművészeti munkássága és érdeklődése olyan kérdésekre irányul, hogy az emberek miként élnek, foglalják el és lakják be környezetüket. Különösen érdeklik azok a nagyvárosi környezetek, ahol hézag támad a magánszféra és közszféra között. Saul Robbins

20 számos nemzetközi kiállításon vett részt. Jelenleg fotóművészet oktat a Pratt Institute és International Center of Photography intézményeiben, New Yorkban. Kép-író / kép-olvasó hétvégék a Mai Manó Házban Immár nyolcadik éve, hogy a Mai Manó Házban is elindult az a múzeumkommunikációs program, amelyen a résztvevők nemcsak a történeti és kortárs fotóművészettel találkozhatnak, ismerkedhetnek meg elmélyültebben, hanem az így megszerzett tudás ismeretében saját alkotásokat is létrehozhatnak. A beszélgetés mellett különféle vizuális technikákat, módszereket sajátíthatnak el, így közelebb kerülhetnek a kiállított művekhez, a művészek elképzeléséhez, gondolatmenetéhez. Nyitottabbá, fogékonyabbá válnak a képzőművészetekre, ez azért is igen lényeges, mert iskolai keretek között elsősorban időhiány miatt - nem sok hangsúlyt fektetnek a jelenkor vizuális művészetére. Magyarországon ma a legtöbb család használ fényképezőgépet, viszont a képkészítéshez szükséges technikai és elméleti ismeretekkel nem rendelkezik. Programjainkkal magabiztossá szeretnénk tenni a képek komponálását és egyúttal biztosítani a tudatos viszonyulást a fotográfiakészítéshez. A tervezett program megvalósult. Régi fotóeljárások elméletben és gyakorlatban - Vékás Magdolna, Balogh Rudolf díjas fotóművész vezetésével - több alkalommal Bölcskey Miklós képzőművész vezetésével - Téma: camera obscura Telek Balázs: A digitális képalkotás és a képtorzítás, anamorfikus kép létrehozásának lehetőségei Múzeumok Éjszakája Állórajt IV. Számos külföldi fotófesztivál sikeres kísérőeseményei a kiállítótermeken kívül, szabadtéren felállított óriásvásznakon megjelenő progresszív művészeti és alkalmazott vállalkozásokat bemutató vetítések nyarán a Múzeumok Éjszakája eseményeihez kapcsolódóan, hagyományteremtő céllal, első alkalommal rendeztük meg szabadtéri rendezvényünk, az Állórajtot, amelyet akkor az index.hu a Múzeumok Éjszakája legjobb eseményének nevezett. A Múzeumok Éjszakája keretében újra megrendeztük a szabadtéri vetítést a Nagymező utcában. A szándékunk az volt, hogy tömegeket megmozgató, a budapesti eseményhez kapcsolódó, a vizuális kultúra és különösképpen a fotográfia iránt érdeklődőknek látványos programot kínáljunk, illetve a hétköznapi körülmények között alig érintkező különböző fotográfiai irányvonalakat egymással összefüggésbe hozzuk. A vetítés több szakmai intézmény részvételével jött létre, a technikai hátteret, a szervezést a Mai Manó Ház biztosítja. - Felkértük a magyar és a nemzetközi sajtó számára dolgozó hazai fotóriportereket, hogy adják be a tavalyi év termésének legjavát, illetve azokat a munkáikat, amiket kiemelkedőnek tartanak, de sem a sajtóban, sem kiállításokon korábban nem voltak láthatóak a nagyközönség számára. A Magyar Fotóriporterek Társaságával és az Év Fotói (a Sajtófotó kiállítás kiadványa) szerkesztőjével együttműködésben. (Barakonyi Szabolcs segítségével) - A Magyar Fotográfusok Háza részéről egyrészt a Ház kiállításiból főleg a Folyamatos Jelen sorozatból, másrészt a fiatal és középgenerációs fotóművészek legjobb projektjeiből vetítettünk Csizek Gabriella válogatásában. - A Budapesti Üzleti és Kommunikációs Főiskola, a Kaposvári Egyetem és a Moholy- Nagy Művészeti Egyetem fotográfus szakos hallgatói legeredetibb, legfrissebb munkáit vetítettük. (Gőbölyös Luca, Baki Péter és Kudász Gábor Arion segítségével)

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2012. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] Statisztikai számjele: 14625651-4110-572-07 Cégjegyzék

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Cég adószáma: 13920410-2-15 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F.

Részletesebben

[ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV]

[ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV] 2013. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV] KÖNYVVIZSGÁLÓ ÁLTAL NEM AUDITÁLT 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. A vállalkozás

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet 2 1 4 8 6 5 4 4 8 7 9 0 5 7

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 1.) A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány 2011. évi számviteli beszámolója és mellékletei Mérleg Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel

Részletesebben

Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a vállalkozás megnevezése. Kiegészítő melléklet

Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a vállalkozás megnevezése. Kiegészítő melléklet Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft S z e g e d Kiss Ernő u. 3. Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a vállalkozás megnevezése 6720 Szeged, Kiss Ernő u. 3.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 1 9 0 1 8 4 6 9 9 4 2 0 5 3 1 0 1 Bejegyző határozat száma: 7 PK 63986/1990/15 A szervezet megnevezése: Egyesült Villamos-Ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége A szervezet címe:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft.

Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér. 1. 2

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET A KECSKEMÉTI KORTÁRS MŰVÉSZETI MŰHELYEK NONPROFIT KFT.

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET A KECSKEMÉTI KORTÁRS MŰVÉSZETI MŰHELYEK NONPROFIT KFT. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET A KECSKEMÉTI KORTÁRS MŰVÉSZETI MŰHELYEK NONPROFIT KFT. 2013. január 01. 2013. december 31 Kecskemét,2014.02.17. 1 Tartalomjegyzék 2013. 1.sz.melléklet...számviteli beszámoló 2.sz.melléklet..

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó. a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről Mellékletek: 1. számú melléklet: 2010. évi számviteli beszámoló 2. számú melléklet: A vezető tisztségviselők

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Készítette: Halász Sarolta gazdasági vezető A Magyar Úszó Szövetség gazdálkodása Látta, egyetért: Dr. Szabó Tünde főtitkár Magyar

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklete A kiegészítő melléklet a Ferencvárosi Szociális

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft ~ Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft 2012 évi beszámoló Készítette: GQjh1zló igazgató 1 Tartalom Vezetői összefoglaló Bevételek alakulása a tervhez képest Költségek alakulása a tervhez képest Közhasznú

Részletesebben