SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019"

Átírás

1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

2 SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA Tartalom 1. A gazdasági programalkotás keretei Jogszabályi keretek Sajószentpéter gazdasági programjának stratégiai céljai A gazdasági program előzményei A gazdasági program összeállításának alapdokumentumai Sajószentpéter korábbi gazdasági programjai, beszámoló a közötti időszak eredményeiről Helyzetértékelés A város rövid története, helyzete Sajószentpéter tágabb környezetének gazdasági helyzete Sajószentpéter helyzete a jelenlegi értékelési rendszerben Sajószentpéter 29/214. Korm. rendelet szerinti helyzete Sajószentpéter Város Önkormányzatának költségvetése Kötelező feladatellátás biztosítása Önként vállalt feladatok ellátása Gazdaságfejlesztési, városfejlesztési tevékenység bemutatása...3 Összegzés A közötti időszak fejlesztési irányai Saját bevételek növelése Adópolitika Gazdaságfejlesztési tevékenység a befektetők vonzása és a befektetések elősegítése érdekében A telepítési tényezők számbavétele KÜLSŐ FORRÁSOK Hazai források kisebb léptékű fejlesztésekhez Támogatási alapok Tervezési keretek A városfejlesztést célzó Operatív Programok TOP...52 Sajószentpéter Önkormányzatának TOP projektjei (215. február 2.) Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) A "Széchenyi 22" ágazati forrásai Összegzés sz. melléklet: A TOP prioritásai és intézkedései sz. melléklet: Az ágazati Operatív Programok prioritásai és intézkedései

3 SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

4 SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA A gazdasági programalkotás keretei 1.1. Jogszabályi keretek A helyi önkormányzatokról szóló 211. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre a gazdasági program elfogadása. A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok figyelembe vételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják, különös tekintettel az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzelésekre. A gazdasági program a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. Magyarországon az önkormányzatiság ez elmúlt időszakban jelentősen átalakult. Az új Alaptörvény elfogadása mellett új önkormányzati törvény került elfogadásra, a feladatfinanszírozási rendszer bevezetésével módosult az önkormányzatok finanszírozási rendszere az önkormányzati adósságállomány állami átvállalásával párhuzamosan jelentősen csökkent az önkormányzatok pénzügyi önállósága. A Kormányhivatal, a Járási Hivatalok hatásköri bővülése folyamatosan újabb és újabb önkormányzati feladatok átvételével járt, ennek legújabb állomása a szociális támogatások rendszerének jelen program összeállításának idejében zajló átalakítása. Az önkormányzati törvény rendelkezései alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 1. településfejlesztés, településrendezés; 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); 6. óvodai ellátás; 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 4

5 SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg; 9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 1. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 14. a kistermelők, őstermelők számára jogszabályban meghatározott termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 15. sport, ifjúsági ügyek; 16. nemzetiségi ügyek; 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 19. hulladékgazdálkodás; 2. távhőszolgáltatás; 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat Sajószentpéter gazdasági programjának stratégiai céljai A gazdasági program jelen választási ciklus idejére szól, mely az önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban és a gazdasági, környezeti adottságok figyelembevételével készült. A program összeállításának fontos szempontja a város biztonságos működtetése, meghatározza mindazon stratégiai célokat és feladatokat, amelyek az önkormányzat által végzendő feladatok magasabb színvonalú biztosítását, fejlesztését szolgálják. A program alapvetésnek tekinti a törvényekben előírt és az önként vállalt közszolgáltatási feladatok teljesítését, az intézményi rendszer fenntartását, hatékony működtetését, a városi értékek megőrzését, fejlesztését, ezáltal biztosítva a helyi lakosság szükségleteinek, igényeinek kielégítését. A városi önkormányzat az előző években jelentős erőfeszítéseket tett az önkormányzat alapfeladatait kiszolgáló intézményhálózat korszerűsítése, a városi alapinfrastruktúra 5

6 SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA felújítása érdekében. Működési költségeit minimalizálta, szervezeti rendszere letisztult, takarékos. Mindezek alapján jelen gazdasági program stratégiai céljai az alábbiakban fogalmazódtak meg: városfejlesztés, a helyi igények és lehetőségek összehangolása, az önkormányzati feladatellátás minőségének fejlesztése, a külső források, önkormányzati bevételek további feltárása, hozzájárulás a foglalkoztatás növeléséhez, bővüljön Sajószentpéteren a munkahelyek száma, nőjön a munkaerő iránti kereslet és a munkaerő értéke a munkaerőpiacon, növekedjenek a jövedelmek és emelkedjenek a helyi önkormányzat adóbevételei. 6

7 SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA A gazdasági program előzményei 2.1. A gazdasági program összeállításának alapdokumentumai A gazdasági program összeállításához az alábbi dokumentumokat használtuk fel: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK), Magyarország Partnerségi Megállapodása a as fejlesztési időszakra, "Széchenyi 22" fejlesztésre irányuló programjai - az Európai Bizottsághoz jóváhagyásra benyújtott operatív programok, Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területfejlesztési Koncepciója és Fejlesztési Programja, Sajószentpéter Integrált Városfejlesztési Stratégiája, a korábbi ciklusok gazdasági programjai és beszámolói, az előző évek költségvetési és zárszámadási rendeletei, gazdasági témájú előterjesztések, a térség országgyűlési képviselőjének véleménye, Sajószentpéter gazdasági programjával kapcsolatos képviselői javaslatok Sajószentpéter korábbi gazdasági programjai, beszámoló a közötti időszak eredményeiről Sajószentpéter város képviselő testülete 21 évben elfogadta a jogszabályi kötelezettség alapján elkészült Településfejlesztési Koncepciót. E koncepció alapul szolgált arra, hogy az adott helyzetből kiindulva a hosszú távú tervezési időszak vonatkozásában számba vehető lehetőségek és veszélyek függvényében, az adottságok és a fejlesztendő területek felmérése mellett felrajzolják a lehetséges fejlődési irányt. A koncepció meghatározta a település jövőképét és kijelölte az irányt a településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos döntések meghozatalához. 24 évben a képviselőtestület jóváhagyta az ugyancsak jogszabályi kötelezettségen alapuló Településszerkezeti és Szabályozási Tervet. 7

8 SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA Sajószentpéter város i képviselőtestületi határozatával elfogadta a város évekre vonatkozó Gazdasági Stratégiáját és Programját, valamint a évekre vonatkozó Akciótervét. A es gazdasági-városfejlesztési program A gazdasági program általános célkitűzése az volt, hogy a településen élők életkörülményei, így: a megélhetési viszonyok, a komfortosság, a települési intézményi es egyéb infrastruktúra, az esztétikai minőség, a városiasodási folyamatok, 8

9 SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA az egészséges környezeti feltételek az erőforrások megőrzése mellett jelentősen es tartósan javuljanak. A program eredményeit, a közötti munkát a Képviselő-testület az alábbiak szerint értékelte: 26-ban a városban élő lakosság életminőségének javítását, tervszerű városfejlesztési politikát ígértünk. Azt, hogy olyan fejlődési pályára állítjuk Sajószentpétert, amely szolgáltatásaival, arculatával képes arra, hogy ösztönzőleg hasson a gazdasági folyamatokra. [...] az elmúlt négy évben ezen az úton elindultunk. A megkezdett út folytatása a következő Képviselő-testület feladata lesz. Összességében elmondható, hogy küzdelmes, de eredményes négy évet zárhat ez a Képviselő-testület. Sajószentpéter város 28. évben megalkotott Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) alapul vette az előzőekben ismertetett tervezési és fejlesztési alapdokumentumokat, programokat, azokra épített. Az IVS-nek célja volt, hogy a meglévő dokumentumok figyelembe vételével, a jelenkori állapotok és a jövőbeni várható folyamatok felmérésével pontosítsa a korábbi, de még hatályban lévő célkitűzéseket, városfejlesztési irányokat. A város IVS-ben megfogalmazott hosszú távú jövőképe "Sajószentpéter város megalapozott jövőképének kialakításához számos külső és helyi, illetve öröklött tényezőt szükséges figyelembe venni, melyek döntően és alapvetően meghatározzák a város átfogó fejlődésének lehetséges irányait, de korlátait is. Ezek az alapvető és a városra jellemző tényezők a következők: A város térségközpontú, térségszervező szerepe, adottsága, lehetőségei A város gazdasági funkciójának erős beszűkülése Barnamezős beruházások és ipari parkok létrehozásának lehetőségei A város közlekedési helyzetének (26-os elkerülő út) javuló lehetősége A város lakónépességének nagymértékű elszegényedése, jelentős munkanélküliség A város egyes területeinek szegregáltsága A városias élettér elmaradottsága, infrastrukturális hiányosságai Az előzőekben felsorolt főbb tényezők egyértelműen meghatározzák Sajószentpéter város felvázolható jövőképét, illetve a térségben betöltött szerepét, lakosainak komfortosabb életterét és a településhálózat fejlesztésének lehetőségét." 9

10 SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA Városi szintű, 15-2 éves átfogó cél Sajószentpéter város jövőképének középpontjában a térségközpontú területfejlesztési koordinációs feladatainak erősödése, gazdasági fejlődésének fokozása áll, melynek következtében a fő cél, hogy a településen élők életkörülményei, így a lakosság foglalkoztatási és megélhetési viszonyai, a komfortosság, a települési intézményi és egyéb infrastruktúra, az esztétikai minőség, a városiasodási folyamatok, az egészséges környezeti feltételek jelentősen és tartósan javuljanak. Cél továbbá az, hogy javuljon a város gazdasági és tőkevonzó képessége, infrastruktúrája és vonzereje. Mindezek alapján erősödjön a város népesség megtartó ereje, valamint a város üzemeltetése gazdaságosabb legyen, a fenntartható fejlődés érvényre juthasson, és megszűnjenek a szegregációs gócpontok. Sajószentpéter Város Önkormányzatának gazdasági programja a évekre A 21-es program gazdaságpolitikai célkitűzései "Az önkormányzat gazdasági, fejlesztési, beruházási célkitűzéseinek megvalósítása annak ismeretében, hogy a központi támogatások nagyságrendje, értéke az elkövetkezendő időszakban várhatóan nem növekszik, az előző ciklusnál szigorúbb gazdálkodást követel. Ezért nagyobb hangsúlyt kell kapnia, hogy az elkövetkezendő időben a bevételek és a kiadások egyensúlyba kerüljenek. Az önkormányzat gazdasági feladata az alábbiak szerint összegezhető: Cél: a kötelező és önként vállalt feladatok, valamint az ezek finanszírozását biztosító források egyensúlyának megteremtése a kötelező feladatok elsődlegessége mellett; az intézmények működési feltételeinek biztosítása, a szakmai és gazdasági célok közötti egyensúly megteremtése az intézményi struktúra és feladatellátás racionalizálásával; a város hosszabb távú fejlődését elősegítő fejlesztések, a már megkezdett, illetve folyamatban lévő beruházások befejezése; külső (pályázati) források feltárásával az önkormányzati vagyon gyarapítása, állagának megőrzése, nyereséges működtetése, hasznosítása; a nagy volumenű beruházások és az infrastruktúra kiépítése vonzóbbá tették a várost, reálisabb lehetőség van a munkahelyteremtő beruházások megvalósulására. kötelező feladatok teljesítése, az intézményekhez kapcsolódó célok teljesítése, a polgárok komfortérzetének a település megtartó erejének növelése, a város általános fejlődésének arculatának, értékmegőrző és értékteremtő biztosítása. 1

11 SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA Tovább kell erősíteni az önkormányzat forrásbevonási képességét, ki kell használni a pályázati lehetőségeket." A 21-es gazdasági program 214-es értékelése "Sajószentpéter Városi Önkormányzat az állandósult pénzügyi nehézségek ellenére a kötelező feladatok ellátásának biztosítását (közoktatás, köznevelés, szociális és egészségügyi ellátás, stb.) szem előtt tartva hozott döntéseket az önként vállalt feladatok (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, testvérvárosi kapcsolatok, támogatások, stb.) köréről. A folyamatos fizetőképesség biztosítása érdekében számos intézkedés megtétele vált szükségessé. Az egyre csökkenő mértékű állami támogatások mellett a saját bevételek növelésére a lakosság fizetőkésségét figyelembe véve reálisan nem volt lehetőség. Az így összességében folyamatosan nehezedő pénzügyi helyzetben kellett az ismertetett feladatok működési, gazdálkodási kereteit megteremteni, mindemellett a város képét, az itt élők közérzetét jelentős mértékben meghatározó beruházások pénzügyi fedezetét biztosítani. Sikeres pályázataink eredményeképpen a közfoglalkoztatásban résztvevők nélkülözhetetlen segítséget jelentenek a város tisztán tartásában, a zöldterületek gondozásában. A START közmunkaprogram keretében maradandó értéket is létrehoztunk a közterületeken elhelyezett bútorokkal, utcanév táblákkal, a járdaépítés és csapadékvíz elvezetés során felhasznált betonelemek gyártásával. A cél az, hogy a jövőben a programok folytatásával, illetve a közfoglalkoztatásból a munka világába történő átvezetéssel elősegítsük a településen élők foglalkoztatási arányának növelését. A közötti ciklusban jelentős infrastrukturális fejlesztések valósultak meg Sajószentpéteren [ ] Az elmúlt időszakban megvalósult járda- és útépítések tervszerű folytatására van szükség az elkövetkező években is, kihasználva a hazai és Európai Uniós pályázati lehetőségeket. Bár az elmúlt ciklusban is számottevő eredményeket értünk el, de a következő években is kiemelt figyelmet kell fordítani a város csapadékvíz-elvezetési problémájának megoldására. Az önkormányzat által benyújtott tartalomfejlesztésre irányuló pályázatok elősegítették a kisebb közösségek, önszerveződő csoportok társas tevékenységét [ ]. Hagyománnyá vált a Sajószentpéteri Városnapok megrendezése [ ]. Az egyes városrészek lakói számára saját szűkebb környezetük rendezettsége, fejlődése a legfontosabb, így a jövőben a meglévő különbségek mérséklését és a további fejlesztést kell célul tűznünk. A sajószentpéteriek büszkék lehetnek közösen elért eredményeinkre." A beszámoló részletes és reális képet nyújt az előző ciklus történéseiről, az elért eredményekről, és megfelelő szakmai alapját adja az új gazdasági program elkészítésének is (lásd. 1. számú digitális melléklet). 11

12 SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA Helyzetértékelés 3.1. A város rövid története, helyzete Sajószentpéter város az Észak-magyarországi Régióban, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Kazincbarcika és Miskolc között a 26-os főút mentén helyezkedik el. A Sajó-völgyi városi-ipari-agglomeráció egyik kisvárosa, a Pittypalatty-völgy kapuja. Lakosainak száma 214. január 1-én mintegy fő. A város Árpád-kori település, középkori neve villa Sancti Petri mutatja, hogy elnevezését Szent Péter tiszteletére emelt templomáról, egyházáról kapta. Írásos források a település nevét először 1281-ben említik. Királyi birtok volt, kezdetben a Diósgyőri, majd a Dédesi várhoz tartozott. Hosszú ideig a megyei közgyűlések és törvényszékek színhelye volt. A kedvező természeti adottságok, korai egyházalapítása és 1446-ban kapott országos vásártartási joga játszott közre abban, hogy a település hamar városi rangot kapott. A várost a huszita harcok és az ezzel járó tűzvészek elnéptelenítették. Ezt követően 1466ban Mátyás király engedélyt adott a város és környéke benépesítésére ben a törökök írásos források szerint több mint 1 embert hurcoltak el a településről. A XVII. és XVIII. században ismert családok (Rákóczi, Dőri, Szirmai, Losonczi) voltak a település birtokosai. Sajószentpéter 1873-tól nagyközség, 195-től önálló tanácsú község, 197-től újból nagyközség, majd 1989-től ismét város lett. A település életében az ipar a XX. század elejétől fogva meghatározó szerepet játszott. A nagyközség határában már 1888 évtől szénbánya működött. Ezt követően fokozatosan újabb és újabb bányák nyíltak. Az 18-as évek végén megkezdte működését az üveggyár is, mely több mint 1 évig adott több generáción át munkát, megélhetést a családok ezreinek év elején a gyár bezárt, beszüntette működését. Az ezt megelőző években 12

13 SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA a bányák is a bezárás sorsára jutottak. Az üveggyár és a bányák bezárása napjainkra is kiható, komoly foglalkoztatási gondot jelent a városnak. Sajószentpéter a kazincbarcikai járás második legnagyobb lélekszámú városa, mely számos területközpontú feladatot lát el. E térségközpontú feladatok részben kormányrendeleteken (építésügyi és építés-felügyeleti hatósági, gyámügyi, okmányirodai), részben társulási megállapodásokon (egészségügyi, szociális-ellátási) alapulnak, ezen túlmenően a további térségközpontúság a város földrajzi elhelyezkedéséből is adódó tradíciók (kereskedelmi, szolgáltatási, kulturális, sport) eredménye. A város e térségközpontú feladatokat 6-1 község (Alacska, Kondó, Parasznya, Radostyán, Sajóecseg, Sajókápolna, Sajókeresztúr, Sajólászlófalva, Varbó) vonatkozásában teljesíti, mely további mintegy 1. fő lakos ellátását jelenti. Sajószentpéter a 26-os számú főközlekedési út egyik csomóponti elemeként a Miskolc Kazincbarcika Ózd tengelyen elhelyezkedve jelentős tranzit forgalmat bonyolít északdéli irányban, melyet érdemes kihasználnia. Az Edelény irányába ágazó 27-es főközlekedési útvonal, illetve az ebből eredő csomóponti helyzet olyan térszervező hatású lehet, amelynek kihasználása új irányt jelenthet a város számára Sajószentpéter tágabb környezetének gazdasági helyzete A Miskolc Tiszaújváros Kazincbarcika Ózd térsége (Borsodi-tengely) tekintetében megállapítható, hogy Miskolc részesedése megyei szinten is kiugró a bruttó hozzáadott érték előállításában, míg Tiszaújváros és Kazincbarcikai kistérség vegyipari, gépipari üzemei, erőművei és egyéb termelő vállalatai révén járulnak hozzá a megyében a bruttó hozzáadott értékhez. A Borsodi-tengelyen működő vállalkozások termelik a megye hozzáadott értékének 79 %- át. Itt működik a regisztrált vállalkozások 58%-a, ami db-ot tesz ki. (21) A regisztrált vállalkozások 12%-a működik a feldolgozó iparban, ugyanakkor a TOP 1-ban 6 db kifejezetten termelő tevékenységet folytató multinacionális nagyvállalat működik ebben a térségben (Jabil Circuit, Taghleef, TVK, Bosch csoport, BorsodChem, Johnson Electric). Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy az ebben a térségben működő vállalkozások 75,8% a kereskedelem és szolgáltatás területén tevékenykedik. Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén 16 db ipari parki címmel rendelkező terület található. Ezek közül 1 db ezen a gazdasági tengelyen helyezkedik el. A megye K+F tevékenységben lemaradásban van az országos átlaghoz képest. A gazdasági tengely középpontjában lévő Miskolcon azonban, még regionális szinten is jelentős K+F kapacitások koncentrálódnak a Miskolci Egyetemen és körülötte kialakult tudásközpontoknak köszönhetően. Az innovációs folyamatban jelentős szerepet játszik a vállalkozói szektor is elsősorban az informatikai területen. 13

14 SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA A települések között jól működő közösségi közlekedési rendszer van, mely biztosítja a munkába való eljutást, illetve a vállalkozások közti kapcsolatot. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a turizmus jelentősége viszonylag kicsi országos szinten. Ez a turizmus azonban még mindig jelentősen koncentrálódik Miskolc térségére (megyei részesedése 32%). Az előző uniós tervezési időszakban a gazdaságfejlesztési prioritás keretében 16 db ipari terület, ipari park fejlesztése valósul(t) meg 9,6 milliárd forint összköltséggel, mely közül csak 4 db volt a már korábban ipari park címet szerzett terület. A Miskolci Ipari Park mellett a város másik területén, kedvezőbb logisztikai ponton megkezdődött az új terület fejlesztése - itt épül a TAKATA gyár. Amennyiben ehhez hozzákapcsoljuk az ipari terület fejlesztés keretében végrehajtott konkrét vállalkozás betelepítést megalapozó 7 db ingatlanfejlesztés 4,5 milliárd forint értékét, akkor megállapítható, hogy a gazdaságfejlesztési prioritás támogatásával 23 db 15 milliárd forint összköltséget meghaladó olyan ingatlanfejlesztés történt, mely közvetlenül termelő illetve üzleti szolgáltatást nyújtó vállalkozások letelepedését szolgálta. Amennyiben a gazdasági tengelyen elhelyezkedő kistérségek fejlesztési aktivitását vizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy a megyében támogatott gazdaságfejlesztési pályázatok 66,9%-a (198 db) erről a térségből származik, több mint 42 milliárd forint fejlesztések megvalósítását támogatva. Megállapítható az is, hogy a miskolci kistérségben nagyobb hangsúlyt kapott az üzleti infrastruktúra fejlesztése, míg a másik két területen döntő volt a vállalkozások saját üzleti fejlesztéseinek (telephelyfejlesztés) megvalósítása. A támogatott és nem támogatott projektek áttekintése után megállapíthatjuk, hogy Borsod- Abaúj-Zemplén megyei fejlesztési koncepció ezen területi specifikus fejlesztési céljának megvalósítására javasolt alábbi intézkedések illeszkednek az elmúlt időszakban az ÉMOP támogatásával megvalósultakhoz, így ezen eredményeire lehet támaszkodni: Technológiai park, high-tech zóna létrehozása A fejlődési lehetőségekhez illeszkedő klaszterek, vállalati együttműködések és helyi beszállítói hálózatok kialakulásának ösztönzése, támogatása A vállalkozások letelepedését ösztönző iparterületek fejlesztése elsősorban Borsodi ipari tengely mentén preferálva barnamezős területeket - az iparterületek fejlesztésnek előkészítése Magasabb hozzáadott értékű termelő és szolgáltató tevékenységek letelepedésének ösztönzése és ennek érdekében a városok befektetés-ösztönzési tevékenységeinek és kínálatának összehangolása Gazdaságfejlesztést ösztönző intézményrendszer kialakítása Vállalkozások versenyképességét támogató informatikai infrastruktúra szűk keresztmetszeteinek feloldása, a szükséges kapacitásbővítések megvalósítása, valamint a vállalati működést támogató alkalmazások elterjedésének ösztönzése a megye egész területén. 14

15 SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA Sajószentpéter helyzete a jelenlegi értékelési rendszerben Sajószentpéter szabályozási környezetében jelentős változás következett be 215. január 1-től: a területfejlesztési struktúrában a korábbi kistérségek helyébe lépő járási rendszerben a miskolci kistérség helyett a kazincbarcikai járás részévé vált. A miskolci kistérség az ország legnagyobb kistérségeként nem biztosított kiemelt partneri szerepet a nagyváros körüli agglomerációs városoknak, ezért Sajószentpéter lehetőségeinek bővülését remélve az előző Képviselő-testület kezdeményezte a kazincbarcikai járáshoz csatlakozást Sajószentpéter 29/214. Korm. rendelet szerinti helyzete Az egyes járások fejlettségének mérését a 29/214. Kormányrendelet új paraméterek alapján végezte el, amely szerint a járások területi fejlettség alapján történő besorolásánál a társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti mutatókból (négy mutatócsoport) képzett komplex mutatót kell figyelembe venni. A kedvezményezett járások besorolásának alapelvei és feltételrendszere Kedvezményezett járások: azok a járások, amelyeknek komplex mutatója kisebb, mint az összes járás komplex mutatójának átlaga. A térségek társadalmi-gazdasági és infrastrukturális fejlettségét mérő komplex mutató kiszámításánál használt adatok köre és a számítás módszertana Mutatócsoportok és az egyes mutatók I. Társadalmi és demográfiai helyzet mutatói: Urbanitás/ruralitás indexe (az adott járás népességének mekkora aránya él 12 fő/km2-nél nagyobb népsűrűségű településen), % Halálozási ráta (az ezer lakosra jutó halálozások száma) (az utolsó öt év átlaga), Vándorlási különbözet ezer lakosra (az utolsó öt év átlaga), fő Tízezer -2 éves állandó lakosra jutó bölcsődei és családi napközis férőhelyek száma, db Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek aránya a -24 éves állandó népességből, % Aktív korúak ellátásában (rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban) részesítettek ezer állandó lakosra jutó száma, fő II. Lakás és életkörülmények mutatói: Használt lakások átlagos ára, Ft Az utolsó öt év során épített lakások aránya az időszak végi lakásállományból, % Komfort nélküli (lakott) lakások aránya a lakott lakásokból, % Az egy állandó lakosra jutó SZJA-alapot képező jövedelem, ezer Ft 15

16 SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA A természetes személyek által üzemeltetett személygépkocsik kor szerint súlyozott ezer lakosra jutó száma, db Születéskor várható átlagos élettartam - férfiak, év Születéskor várható átlagos élettartam - nők, év III. Helyi gazdaság és munkaerő-piaci mutatók: A 18 éves és idősebbek között a legalább középiskolai érettségivel rendelkezők aránya, % Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú állandó népességből (éves átlag), % Tartósan - legalább 12 hónapja folyamatosan - nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú állandó népességből, % A legfeljebb általános iskolát végzett nyilvántartott álláskeresők aránya, % Kiskereskedelmi üzletek ezer lakosra jutó száma, db Az önkormányzatok helyi adóbevételének aránya a tárgyévi bevételekből, % IV. Infrastruktúra és környezeti mutatók: Közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózathoz kapcsolódott lakások aránya, % A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya, % Szélessávú internet előfizetők ezer lakosra jutó száma, db Kiépített utak aránya az összes önkormányzati fenntartású közútból, % A komplex mutató alapján a lakosságszámú Kazincbarcikai járás 198 járásból emelkedő sorrendben a 95. kedvezményezett besorolású járás (a lakosú 133. Miskolci járás a kormányrendeletben nem kapott kedvezményezett besorolást)! 16

17 SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA Néhány jellemző mutató alakulása Sajószentpéteren: Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés I. Társadalmi és demográfiai helyzet mutatói: Állandó népesség száma (fő) év 21. év 211. év 212. év 213. év Állandó népesség kor szerinti megoszlása 1% Állandó népességből a 6-x évesek száma (fő) 9% 8% Állandó népességből a évesek száma (fő) 7% 6% Állandó népességből a évesek száma (fő) 5% Állandó népességből a 14 évesek száma (fő) 4% 3% Állandó népességből a 6-13 évesek száma (fő) 2% 1% % 25. év 21. év 211. év 212. év 213. év 17 Állandó népességből a 3-5 évesek száma (fő)

18 SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA Természetes szaporodás, fogyás Élve születések száma (fő): Halálozások száma (fő): Születéskor várható átlagos élettartam (Borsod- Abaúj-Zemplén megye) 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 76,1 77,26 72,72 63,38 66,59 69, férfi nő 18

19 SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA Vándorlási adatok év 21. év 211. év 212. év 213. év Odavándorlások száma (állandó és ideiglenes vándorlások száma összesen) (eset) Elvándorlások száma (állandó és ideiglenes vándorlások száma összesen) (eset) Óvodai ellátás év 21. év 211. év 212. év 213. év Óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (fő) Óvodába beírt gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (fő) 19

20 SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA II. Lakás és életkörülmények mutatói: Lakásállomány (db) év 21. év 211. év 212. év 213. év Személygépkocsik száma az üzemeltető lakhelye szerint (db) év 21. év 211. év 212. év 213. év 2

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. 1 T AR T A L O M J E G Y Z É K I. Általános bevezető 3. a) A gazdasági program szükségessége, aktualitása 3. b) A gazdasági program célja,

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. 1 Tartalom 1. Bevezető... 4 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Nagykovácsi földrajzi elhelyezkedése, adottságai... 5 2.2 Főbb demográfiai jellemzők...

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Nyírbátor Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő munkatársak: Balla Jánosné, Máté Antal, Szilvási Judit, Batay Árpád Az elkészítésben közreműködő

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Tartalom ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP... 4 AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI HELYZETE... 8 ADÓPOLITIKA... 13 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK... 17 ÓVODAI NEVELÉS... 22 OKTATÁSI

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011 2014 2 I. 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Egy város életében nagy jelentősége van annak, hogy legyen egy olyan dokumentum, amelyben összefogásra kerül

Részletesebben

Almáskamarás Községi Önkormányzat

Almáskamarás Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Almáskamarás Községi Önkormányzat HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 Jóváhagyta: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2015.(VI.22.) Kt. számú határozatával 1 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 A Magyarország

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program LÉTAVÉRTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. április 2. 2013-2018. Létavértes, 2013. Június 25. (Felülvizsgálva: 2015. június) Készítette: Szatmári Imre főelőadó 1 Tartalom Helyi

Részletesebben

Mátészalka Város Gazdasági Programja 2015-2020

Mátészalka Város Gazdasági Programja 2015-2020 Mátészalka Város Gazdasági Programja 2015-2020 - 1 - I. ELŐZMÉNYEK, TEMATIKUS CÉLOK 1. Preambulum A gazdasági program alapvető célja, hogy belátható időtávban a helyi közösség partnerségén, kooperációján

Részletesebben

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája Piliscsaba Város Önkormányzata Ügyfél Cím Alcím Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY Készítette: Budapest, 2014. július 31. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata 2013-2017 1 Tartalomjegyzék Helyi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

Hetyefő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Hetyefő Község Önkormányzata Hetyefő, 2013. 06. 20.

Hetyefő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Hetyefő Község Önkormányzata Hetyefő, 2013. 06. 20. Hetyefő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Hetyefő Község Önkormányzata Hetyefő, 2013. 06. 20. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. BEVEZETÉS...4 II. HELYZETELEMZÉS...5 II.1. A TELEPÜLÉS FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírbátor Város Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 18 Célok... 19

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 37-10 /2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Bánk Község Önkormányzata 2013. július 5. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Telefon:06 1 882 3454 email: ugyfelszolgalat@tkki.hu web:

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztési Stratégiája

Ózd Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztési Stratégiája 2014. március Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. A helyi gazdaságfejlesztési stratégia célja... 4 3. Helyzetértékelés Társadalmi- és Gazdasági mutatók... 4 3.1. 3.2. 3.3.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program LÉTAVÉRTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. április 2. 2013-2018. Létavértes, 2013. Június 25. Készítette: Szatmári Imre főelőadó 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3

Részletesebben

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben Helyi Esélyegyenlőségi Program Dávod Önkormányzat Felülvizsgálva 2015. évben 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Nevezetességei... 3 Gazdasági

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2011-2014. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2011-2014. évre A programot a képviselő-testület 2011. március 29 én tartott ülésén

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Túrkeve Város Önkormányzata. Gazdasági Programja 2011-14. Túrkeve Terv 3. /2011-2014/ Tartalomjegyzék:

Túrkeve Város Önkormányzata. Gazdasági Programja 2011-14. Túrkeve Terv 3. /2011-2014/ Tartalomjegyzék: Túrkeve Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-14. Túrkeve Terv 3. /2011-2014/ Tartalomjegyzék: Preambulum I. Bevezetés II. Helyzetelemzés 2.1.A település bemutatása és adottságai 2.2.Túrkeve gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszaug Község Önkormányzata 2013. június Tartalom Fogalmak... 3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 5 Bevezetés... 5 A település bemutatása... 5 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben