A PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI- SPORTHÁZ ÉS KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERV CSEPREG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI- SPORTHÁZ ÉS KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERV CSEPREG"

Átírás

1 A PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI- SPORTHÁZ ÉS KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERV CSEPREG

2 I. Társadalmi-gazdasági helyzetkép Csepreg Vas megye északi peremén, a Répce mente központjaként éli kisvárosi mindennapjait. A valamikori mezőváros 1255-től oklevéllel jegyzett település, gazdag történelmi múlttal, élénk civil élettel és újra fejlődésnek induló gazdasággal. Virágkorát a XV-XVII. században, a Nádasdy család birtoklása idején élte. Azt követően fejlődését csak a XIX.-XX. századi mezőgazdasági nagyüzemek, a kis és középüzemek (leányvállalatok, ruhagyárak, ktsz-k), valamint a tisztes kisipar segítette. A település az 1990-es gazdasági szerkezetváltás vesztese lett, közel 1200 munkahelyet veszített az Állami Gazdaság, a Termelőszövetkezet, a Ruhagyár és Ruhaüzem, és Asztalosipari KTSZ megszűnése miatt. A munka nélkül maradtak gyorsan kaptak foglalkoztatási lehetőséget a szomszédos településeken, jobbára azonban betanított, alacsony bérrel és presztízzsel járóakat. A korábbi szakmai, műszaki- és agrárértelmiség szétforgácsolódott, elköltözött. A mezőgazdaság aránya a korábbi 50%-ról 8%-ra csökkent, az ipari szervezetek alig 200 főt foglalkoztatnak. Jelentős a kényszer családi kisvállalkozások aránya, s szolgáltatás különböző területein való megjelenés. Napjainkban nagyon lassan halad a kis és középvállalkozások létrehozása és fejlesztése. Az értelmiség arányának drámai csökkenése, mint folyamat nagyon lassan változtatható meg. Népessége 3278 fő, többségében magyarok lakják, a korábban betelepített német telepesek asszimilálódtak, a vegyes házasságok révén horvát kisebbség figyelhető meg. A roma lakosság aránya alacsony, közel 50 család vallja magát e népcsoporthoz tartozónak. Vallását tekintve többségében (95%-ban) római katolikus, de minimális számban a református és az evangélikusok egyházhoz tartozók is élnek Csepregen. Civil és közösségi élet Az 1800-as évek gazdasági fellendülése hamar magával hozta a közösségi élet szerveződését, megalapozta a kulturális intézményhálózat kiépülését is. A létrejövő egyesületek székházakat építettek, a jól működő az Iparos Egylet könyvtárat alapított. A Polgári Iskola könyvtári állományt alakított ki, szakkönyvek sokaságával. A KALOT székháza, valamint a Zárda a felnőttképzés sok-sok formáját valósította meg, rendezvényeket, színi előadásokat, találkozókat szerveztek. Ezt a színes közösségi életet nyomokban, de őrízte a település az es években is. Az 1980-as évek közepe újabb fellendülést indított, s ennek köszönhetően rendkívül sok a bejegyzett egyesületek és alapítványok száma, akik az önkormányzati intézményekkel összehangolódva közösen tudják a város kulturális életét szervezni. II. Könyvtári helyzetkép Csepreg város nyilvános könyvtárának jogelődje 1954-ben kezdte meg működését. Feladatköre folyamatosan változott: körzeti könyvtár, könyvbeszerzési társulás két településsel, mikrotérségi mozgókönyvtári szolgáltató könyvtár két településsel,

3 kettős funkciójú könyvtár 1988-tól. Feladatait az szervezeti átalakulás miatt a Művelődési Házzal integrálva, szakmailag mellérendelt intézményegységként végzi. Jelenleg egy olyan összevont intézmény része, ahol a közművelődési, a közgyűjteményi tevékenység, a helyi sportélet szervezése és a civilszféra egyaránt otthonra talál, kiegészítve Turisztikai Információs Ponttal és Helyi Termék Bolttal. Szolgáltatási rendszerét és az azt kiszolgáló technikai eszközapparátust folyamatosan bővítette saját pénzügyi források szűkössége miatt folyamatos pályázati tevékenységgel. Gyűjteményének számítógépes feldolgozottsága 100%-os as adatok alapján a könyvtár használóinak száma 614 fő, vagyis a település 19 %-a regisztrált használója az intézménynek. Átlagos látogatási intenzitásuk havi 1-2 alkalom. Egy-egy olvasó áltag 5-7 kötet kölcsönzésének a lehetőségével él. III. Tartalmi alapok - Informatikai infrastruktúránk egyedi pályázati támogatásokból (Vállalkozásfejl A., NKA, Soros, e-magyarországpont) alakult ki, majd Európai Uniós (TIOP, TÁMOP) pályázati támogatásokkal korszerűsödött. A könyvtár heti 6 napos, 39 órás nyitva tartása lehetőséget ad közösségi hely funkciójának erősítésére is. A 17 órás zárás után zajlanak a rendezvények, a használóképzések, egyéb programok. - A hagyományos szolgáltatások mellett folyamatosan kínál újszerű lehetőségeket használóinak: 2004 óta emagyarország Pont, 2007 óta NAVA Pont. - Eu-s különgyűjteménnyel rendelkezik. - Virtuális tartalomszolgáltatása magában foglalja Csepreg és mikrotérsége gyűjteménykínálatát (www.csepregikultura.hu) - Megújult programkínálatát önerőből, pályázati támogatásokkal erősítve, illetve más szervekkel, szervezetekkel közösen hozza létre, illetve pályázatok segítségével teljesíti: Répcementi Mesemondó Verseny, Petőfi hét, olvasókör. - Folyamatosan szervez számítástechnikai ismereteket nyújtó, az elektronikus írástudást, az e-ügyintézést elősegítő tanfolyamokat. - A Berzsenyi Dániel Könyvtár konzorciumi tagjaként sikeres uniós pályázati támogatásból megújította honlapját. IV. Helyzetelemzés PGTTJ KÖRNYEZETI ELEMZÉS - POLITIKA Jellemzője a folyamatos változás, a hatályos jogszabályi környezet állandó megújítása. A közkönyvtári struktúra a könyvtári feladat-ellátási szintek átrendeződésével módosult. Kérdéses az új uniós ciklus pályázati

4 lehetőségeihez való könyvtári kapcsolódás. A fenntartó önkormányzat jó gazda szemlélete meghatározóvá kell, hogy váljon. - GAZDASÁG A fenntartó önkormányzat gazdasági helyzete a könyvtár pénzügyi forrásokhoz való hozzájutását alapvetően meghatározza. A rendelkezésre álló fenntartói támogatás mellett a fejlesztéseket alapvetően befolyásolja a változó használói igény és az infokommunikációs társadalmi elvárásokhoz való alkalmazkodás kettős kényszere, a virtuális térben való jelenlét szükségszerűsége. - TÁRSADALOM A harmadik hely funkció erősödése igényli a hátránnyal élő társadalmi csoportok könyvtári jelenlétének erősítését, az esélyegyenlőség javítását az egyéni tudástartalmak megújításában, a digitális szakadék csökkentését az egyes könyvtárhasználói csoportok között. - TECHNOLÓGIA Az IKT technológia fejlődése, a digitalizálás előtérbe kerülése lépés- és szemléletváltásra ösztönöz. A hagyományos könyvtári szolgáltatási körök mellett folyamatos szükséglet a virtuális térben való jelenlét erősítése, a 0-24 órás szolgáltatások körének fejlesztése, a helyi, hiánypótló tudástartalmak digitális megjelenítése. - JOGSZABÁLY Az 1997-ben megalkotott, és 2012-ben módosított Kulturális Törvény megteremtette a könyvtárak rendszerszerű működésének alapjait. A követő jogszabályok pedig egyre határozottabban szabályozzák le a könyvtári működés és feladatrendszer egyes részterületeit. SWOT ELEMZÉS Erősségek Az épület - megközelítése, elérhetősége jó, a településcentrumban fekszik. Az intézményegység hírneve jó. Az intézményegység vezetése: - együttműködő, kreatív, Szolgáltatáskínálat mennyisége, minősége:. - széleskörű hagyományos szolgáltatáskínálat - rendszeres könyvtárközi kölcsönzés - közhasznú információszolgáltatás A szolgáltatás módja: - udvarias kiszolgálás, empátia, szociális érzékenység, segítőkészség Internet alapú szolgáltatásfejlesztés - könyvtári gyűjtőportálhoz csatlakozás (Vas Megyei Könyvtári Portál) Programok szervezése önerőből, helyi civil szerveződéssel Gyengeségek Munkaerő - a feladatok sokrétűségéhez a létszám kevés (min. 1 fő 4 órás kellene) Tárgyi, technikai felszereltség: - számolni kell az informatikai eszközellátottság gyors elavulásával Épület: - nem akadálymentesített, felújításra szorul Berendezés: felújítás, pótlása indokolt Állomány:selejtezésre szorul Pénzügyi kondíciók - fenntartó önkormányzat finanszírozási problémái a folyamatos működést veszélyeztetik Mikrotérségi feladatok megszűnése.

5 Pályázati lehetőségek maximális kihasználása Kapcsolatrendszere színes, a helyi közoktatási intézményekkel jó, (óvoda, iskola, alapfokú művészeti iskola) megyei/városi könyvtárakkal Nyilvánosság csatornáival él: facebook-os közösségi oldal, PR tevékenység jó: helyi újság, helyi TV, megyei médiák:vas Népe alkalmi cikkek, Rádiók Lehetőségek Pályázati források bevonása a szolgáltatások fejlesztésébe Honlap teljes körű akadálymentesítése. Hátránnyal élők bevonása a könyvtári szolgáltatások, könyvtárhasználók körébe Elektronikus katalógus mobilaplikációja Veszélyek A település lakosságának elöregedési folyamata. Az általános iskolába lépő tankötelesek egyre fogyó aránya lakosságon belül. A költségvetési pozíciók további gyengülése. Az épület felújításának elmaradása miatt a működés tárgyi körülményei tovább romlanak. Elmaradt akadálymentesítés miatt a nyilvános könyvtári jegyzékből való törlés

6 V. Könyvtárstratégiai célok Jövőkép A Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár összetett könyvtárhasználói igényeknek kíván eleget tenni, azzal a szándékkal, hogy hatókörét a szolgálandó közösség körében folyamatosan bővítse. Szolgáltatási rendszerével és korszerű IKT infrastruktúrájával részt kíván venni a formális és informális élethosszig tartó tanulás folyamatában, az elektronikus írástudás terjesztésében, harmadik helyként, közösségi térként kíván működni. Hagyományos programjainak rendszerével és azok megújításával, önállóan és együttműködések keretében népszerűsíteni kívánja az irodalmat és az olvasást. Átfogó cél A tudásalapú társadalom alapintézményévé válva a helyi közösség szolgálata, értékteremtés és megőrzés hatékony és gazdaságos működéssel, használó-orientáltan. Alapvető célok - Folyamatos szolgáltatásfejlesztés - Olvasásnépszerűsítő programok szervezése az olvasáskultúra fejlesztése érdekében - Épületmegújítás, korszerűsítés, - Gazdálkodási hatékonyság Célok Web-alapú, elektronikus tartalomszolgáltatás továbbfejlesztése, az információhoz és a dokumentumokhoz való hozzáférés biztosításának növelése a demokrácia és az esélyegyenlőség elvének érvényesítése érdekében. Mobilaplikáció Az olvasáskultúra fejlesztését célzó saját rendezvények megvalósítása, csatlakozás az országos, valamint a megyei kezdeményezésű programokhoz. Répcementi Mesemondó Verseny, Petőfi hét eseménysorozata, Könyvszemek gyöngyszemek program. A felnőtt korosztály részére a helyi olvasókörrel közösen szervezett folyamatos programkínálat Irodalmi Kávéház sorozatok. A digitális írástudást segítő tanfolyamok (alapfokú számítógép- és internet-használó, e- ügyintéző, e-közszolgáltatások) szervezése. Kapcsolódás az IKSZ őszi könyvtári programsorozataihoz, illetve a megyei kezdeményezésű olvasást népszerűsítő programokhoz. A fogyatékkal élők könyvtárhasználatának segítése

7 A könyvtári honlap teljes körű akadálymentesítése, specifikus IKT eszközök beszerzése. A könyvtári tevékenység és szolgáltatási kör folyamatos népszerűsítése Rendszeres kapcsolattartás a helyi és megyei nyomtatott sajtóval, és az elektronikus médiával. Tájékoztató anyagok készítése a könyvtári szolgáltatásokról, újdonságokról, programokról. Szükséglet és elégedettség vizsgálat A könyvtári szolgáltatások rendszeres minőségalapú szükséglet és elégedettség vizsgálata Gazdasági erőforrások Pályázati források hasznosítása a fejlesztések érdekében. A fenntartói finanszírozás kiegészítésére szponzorok, támogatók felkutatása. Épület megújítás, korszerűsítés Pályázati források felkutatásával a belső szolgálati tér megújítása, esztétikus környezet kialakítása. VI. Várható eredmények Rövid táv: A Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár szolgáltatásainak köre szélesedik. Létrejön az akadálymentesített honlap. A könyvtári belső korszerűsítése erősíti a könyvtár harmadik hely szerepét. A honlap akadálymentesítése növeli a hátránnyal élők információhoz jutási esélyeit. Hosszú táv: Az elektronikus információforrások nyújtotta lehetőségek felhasználási aránya emelkedik, az információkhoz való szélesebb körű hozzáférés hatékony, gyors szolgáltatást eredményez távoli felhasználók számára is. Az olvasást népszerűsítő programok hatására nő a könyvtárhasználók olvasási kedve. VII. Megvalósításhoz szükséges tényezők A könyvtár üzemeltetését és személyi költségeit Csepreg Város Önkormányzata biztosítja, melyet a könyvtár saját bevétellel egészíti ki. A stratégiai célok csupán önerős beruházással nem valósíthatók meg, feltételezik a pályázati források maximális kihasználását. A szolgáltatási rendszer fenntartásánál a könyvtár számol azokkal a központi forrásokkal, amelyeket a jogszabályi háttér biztosít a könyvtári rendszer működéséhez. Csepreg, augusztus 13. Ziembicki Erzsébet igazgató

EGY MEGÚJULÓ KÖNYVTÁR A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZAKMAI PROGRAMJA 2014-2020.

EGY MEGÚJULÓ KÖNYVTÁR A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZAKMAI PROGRAMJA 2014-2020. TARTALOM EGY MEGÚJULÓ KÖNYVTÁR A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZAKMAI PROGRAMJA 2014-2020... 3 KÖZÖSSÉGI CÉLÚ SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS, KÖNYVTÁRI LEHETŐSÉGEK... 3 JÖVŐKÉP... 3 ÁTFOGÓ CÉL... 3 SPECIFIKUS

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE 2015-2019

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE 2015-2019 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Módosítások jegyzéke... 3 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A stratégiai tervezés célja... 4 1.2. A könyvtár bemutatása... 4 1.2.1.

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS...

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 3 III.1. ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK TERVEZÉSE... 3 III.2. INTÉZMÉNYI TEREK ÉS ÉPÜLETEK, INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja 2014 2018. Készítette: Sárköziné Sárovits Hajnalka igazgató és Soponyai Ilona esélyegyenlőségi felelős 2014. 1 Előzmények Az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2.

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Szervezeti kérdések...4 2.1. Szervezeti, személyi változások,

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzatának ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE

Alsózsolca Város Önkormányzatának ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE Alsózsolca Város Önkormányzatának ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2 0 0 7. 1 TARTALOM 1. Bevezetés 2. Alsózsolca város általános helyzetképe 2.1. Természeti, gazdasági környezet jellemzői 2.2. Társadalmi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE Alsózsolca Város Önkormányzatának ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2 0 0 7. 2 0 1 2. 1 TARTALOM 1. Bevezetés... 3 2. Céljaink... 4 3. A komplex Esélyegyenlőségi Program... 5 4. Helyzetelemzés (Alsózsolca

Részletesebben

Magyar Információs Társadalom Stratégia

Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Preambulum A Magyar Információs Társadalom Stratéga létrehozásának okai, céljai A Magyar Köztársaság Kormányának határozata

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása. Közművelődési (kulturális) koncepció

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása. Közművelődési (kulturális) koncepció Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Közművelődési (kulturális) koncepció Készítette: Nagy Csaba 2008 1. Előzmények... 4 1.1. A koncepció kidolgozása... 4 1.2. A koncepció célja... 4 2. A koncepció

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program CSEPREG Város Önkormányzata 2013.09.12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...2 Bevezetés...2 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...12 Célok...12

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Sáránd Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 4 A Helyi

Részletesebben

Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer Kötelező dokumentumok 1. melléklet Minőségirányítási Kézikönyv

Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer Kötelező dokumentumok 1. melléklet Minőségirányítási Kézikönyv MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 2013. május 31. Készítette a Minőségirányítási Munkacsoport Jóváhagyta: Fülöp Attiláné igazgató Módosítások jegyzéke A módosítás

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

Pedagógiai - művelődési Program

Pedagógiai - művelődési Program Általános Művelődési Központ Szerencs Pedagógiai - művelődési Program Szerencs, 2011. augusztus 01. Csider Andor igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 5 1. Alapítás, jogi környezet... 5 1.1. A Szerencsi

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

Zalaszántó Község. Esélyegyenlőségi Programja 2010. 2015.

Zalaszántó Község. Esélyegyenlőségi Programja 2010. 2015. Zalaszántó Község Esélyegyenlőségi Programja 2010. 2015. 1. Bevezető Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló 2003. CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) elismeri, hogy minden ember egyenlő

Részletesebben

Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás. Közművelődési stratégiája

Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás. Közművelődési stratégiája Tartalom: I. Bevezető 4 A stratégia készítésének aktualitása, célja 4 A közművelődés, a stratégia fogalma 5 A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 5 II. Helyzetelemzés 6 II. 1. A kistérség földrajzi

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia. Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület. Jóváhagyva: 2011.05.26.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia. Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület. Jóváhagyva: 2011.05.26. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület Jóváhagyva: 2011.05.26. Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 2 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe:... 2 1.2. A helyi vidékfejlesztési

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM HARMADIK EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT! Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. augusztus

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL 2005. szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS HAZAI FEJLESZTÉSÉNEK FŐ STRATÉGIAI IRÁNYAI... 5 1.1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE MELLÉKLET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2011 1 Tartalomjegyzék 1. Általános elvek, megállapítások 3. oldal 2. Helyzetelemzés 3. oldal 3. Demográfiai

Részletesebben

I. Szervezeti kérdések

I. Szervezeti kérdések Tartalomjegyzék I. Szervezeti kérdések... 3 TÁMOP 3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek továbbképzése... 4 II. Szakmai működés... 5 1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése... 5 2. Intézményi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. Közművelődési Stratégiája

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. Közművelődési Stratégiája BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V. 23712010. Előadó: Mell.: 1 Hiv. sz.: Varga Tamás Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-807 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben