A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET ELEMZÉSE TÉRSTATISZTIKAI MUTATÓK ALAPJÁN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET ELEMZÉSE TÉRSTATISZTIKAI MUTATÓK ALAPJÁN"

Átírás

1 A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET ELEMZÉSE TÉRSTATISZTIKAI MUTATÓK ALAPJÁN Barta Anita IV. évfolyam, pénzügy-számvitel szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Regionális Gazdasági és Statisztika Tanszék Konzulens: Horváthné dr. Kovács Bernadett, egyetemi adjunktus ÖSSZEFOGLALÓ Dolgozatom elkészítésével megállapítottam, hogy országosan 1992 és 2009 között csökkent a foglalkoztatottak száma, mely minden évben megfigyelhetı volt. Számuk leginkább Dél-Dunántúl és Dél-Alföld régióiban csökkent. Leghátrányosabb helyzetőek Vas és Nógrád megyék, melyekben körülbelül 14%-kal esett vissza a létszám. A munkanélküliek száma folyamatosan nıtt az országban ben a munkanélküliségi ráta 5,7% volt, 2009-re pedig elérte a 10%-ot legrosszabb helyzető régiója az Észak- Magyarországi volt 15,65%-os munkanélküliségi rátával, a legjobb helyzetben Nyugat- Dunántúl volt 7,52%-kal. BEVEZETÉS Dolgozatom fı témája a foglalkoztatás, mely a lét és jövedelembiztonság kulcsfontosságú kérdése, s témaválasztásom során ez nagy szerepet játszott. Az elmúlt évtizedekben gyökeres változáson ment keresztül a foglalkoztatás. A rendszerváltozás után a legnagyobb változást a nagymértékő munkanélküliség kialakulása jelentette. A szocializmus ideje alatt a hierarchikus, központi irányítás a teljes foglalkoztatás megvalósítására törekedett. Ez azonban nem azt jelentette, hogy mindenki rendelkezik munkával, hanem hogy mindenkinek van munkahelye. Egy ember munkáját általában többen végezték el, vagy csak üldögéltek, mert kötelezı volt elhelyezkedni, viszont munka nem feltétlenül volt. A társadalmi rétegek közti szakadék így nem volt olyan mély, mert nem volt jelen a tömeges szegénység, hiszen mindenkinek volt jövedelme. Azonban ez egyáltalán nem volt hatékony, gazdaságtalan volt, valamint a piacgazdasági fejlettségtıl is messze elmaradt. Aki nem dolgozott azt közveszélyes munkakerülınek (KMK) minısítették és törvényileg büntethetı volt. Akit a rendırség tetten ért ez miatt, akár minimum 8 nap, maximum 2 hónap börtönbüntetést kaphatott ( A munkavégzés célja az önmegvalósítás, az érdekes és változatos munka, a jó munkahelyi közösség. Ha az emberek csak a munka szeretete miatt dolgoznának nem is lenne semmi probléma, de nyilvánvaló és elsıdleges cél a jövedelemszerzés, a vállalkozók pedig minimális költségekre és maximális profitra törekednek. Hogy a költségek lefaragása mennyire fontos a vállalkozóknak, a következı cikk is tanúsítja. A HVG egyik számában egy Németországról szóló cikk keltette fel érdeklıdésemet. Egy neves drogériahálózat, a Schlecker csúnyán kitolt dolgozóival. Ezt úgy érte el, hogy több 100 Schlecker boltját bezárta és helyettük, többnyire ugyanott Schlecker-XL üzletet nyitott. Itt az alkalmazottak már 12,70 eurós órabér helyett 6,78 eurót kaptak, emellett megszőntették juttatásaikat is (karácsonyi pluszfizetés, szabadságpénz). Mindezt úgy tehette meg, hogy a cég boltbezárással megvált dolgozóitól, majd azonnal állást ajánlott az új üzletben. Ez már a Meniar munkaerı-kölcsönzı cégen keresztül történt, így a kötelezıen elıírt bértarifa- táblázat szerint ugyanezért a munkáért 1

2 feleannyit kellett fizetnie. Mivel a cég szabályosan járt el, a dolgozók nem tudtak mit tenni. Megoldás a kötelezı minimálbér bevezetése lenne, de errıl a munkaadók hallani se akarnak, s a kormányon lévı koalíció sem tervezi ennek bevezetését. Így sajnos egyre több ilyen esetrıl lehet hallani manapság. (WEYER, 2010) Témaválasztásomat azzal tudom indokolni, hogy kíváncsivá tett, hogy a megye ahol élek (Baranya), ahol tanulok (Somogy), és a szomszédos Tolna milyen társadalmi, gazdasági helyzetben van. A munkanélküliségi, foglalkoztatási helyzet elemzésével rálátok majd arra, hogy a nagybetős életben milyen lehetıségem lesz munkát találni lakhelyemen, illetve annak közelében. ANYAG ÉS MÓDSZER Dolgozatom témája a foglalkoztatás, melyet Dél-Dunántúl kistérségeire vonatkoztatva jellemzek. A Központi Statisztikai Hivatal szekunder adatokkal dolgozik, hiszen más szakstatisztikák, adminisztratív adatforrások adatait használja fel. Az, hogy az adatok milyen területi szintre vonatkozóan állnak rendelkezésre, vagy állíthatók elı, az adatfelvétel, illetve az adatgyőjtés függvénye. Így merült fel dolgozatkészítésem során az a probléma, hogy kistérségekre foglalkoztatási adat nem állt rendelkezésemre, mert csak népszámláláskor lehet ezekrıl ilyen szinten tájékozódni. A legutóbbi népszámlálás 2001-ben volt, a következı pedig 2011-ben lesz. Ezért elırejelzéssel, becsléssel én magam gyártok adatokat az egyes kistérségek foglalkoztatottjainak számáról. Elıször elemzem a gazdaságilag aktív népesség számát országos szinten, valamint a foglalkoztatást és az ezzel összefüggésben álló munkanélküliséget. Ez után megoszlási és láncviszonyszámok segítségével megvizsgálom, hogy hogyan alakult a foglalkoztatottak száma régiónként, különös tekintettel Dél-Dunántúlra. Bemutatom, hogy hogyan változott a mezıgazdaságban, az iparban és a szolgáltatási szektorban dolgozók aránya. Harmadik lépésként a szezonális változásokat vizsgálom (idısor elemzés, szezonális eltérések számítása), hiszen nem csak évente, hanem évszakonként is vannak különbségek. Bemutatom, hogy az egyes évszakok milyen hatással vannak a gazdaságilag aktívakra, azon belül a foglalkoztatottakra és a munkanélküliekre. A negyedik pontban a foglalkoztatottakat elemzem megyék szintjén. Ötödik lépésben a keresetek alakulását mutatom be ugyancsak megyei szinten, illetve országos szinten a nettó reálkeresetek alakulását. Hatodik lépésként következik a munkanélküliek számának elemzése térben és idıben. Erre vonatkozóan adatok mind a mai napig rendelkezésemre állnak. Végül pedig megbecsülöm, hogy ma hány fı dolgozik Baranya, Tolna és Somogy megye kistérségeiben. Dolgozatkészítésem során szekunder adatokkal dolgoztam, melyet a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) bocsátott rendelkezésemre. Ott töltött gyakorlatom során megtanultam kezelni a T-STAR adatbázist, így én magam töltöttem le a szükséges adatokat. A kistérségekre vonatkozó munkanélküliségi adatok a KSH egy másik adatbázisából kerültek elı, mely a demográfiai táblázó. További adatok pedig a KSH honlapjáról lettek letöltve, a STADAT adatbázisból. ( Dolgozatomat Microsoft Word-ben írtam, számításaimat, táblázataimat, ábráimat pedig Microsoft Excel segítségével készítettem el. A térképek az ArcView program segítségével készültek. 2

3 EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. A gazdaságilag aktív népesség 1. ábra: A gazdaságilag aktív népesség számának alakulása 1980-tól 2009-ig Az ábrán jól látszik, hogy az utóbbi években folyamatosan csökkent a gazdaságilag aktív népesség száma, melyet a csökkenı lineáris trendvonal is mutat. A rendszerváltozás után csökkent a nyilvántartott aktív népesség száma, egyre több vállalatot hoztak létre, egyre többen váltak önfoglalkoztatóvá, egyéni vállalkozóvá. A gazdálkodók inkább diákokat foglalkoztattak, a nyugdíjkorhatár pedig sokkal rugalmasabb lett. A népességszám napjainkban is folyamatosan csökken, s a jobb megélhetés érdekében egyre nagyobb a külföldön szerencsét próbálók aránya. Az évek során a csökkenés szinte folyamatos volt. Az adatok 1-hez közel korreálnak (trendegyenletbıl látszik): R 2 =80,64%, mely érték azt mutatja, hogy pozitív, szoros kapcsolat van. A 80-as évek végén kialakult a nyílt munkanélküliség, számos gyár bezárt, tömeges létszámleépítésekkel (a hatékonyság növelése érdekében) kellett számolni, amely egyre nagyobb mértékő lett, s kiiktatta a kapun belüli munkanélküliség létét is. % ,9 12,1 10,8 10,3 10 8,8 7,8 7 6,4 5,7 5,8 5,9 6,1 7,2 7,5 7,4 7, ábra: Munkanélküliségi ráta

4 A 90-es években rövid idı alatt a munkanélküliség megsokszorozódott az elızı évek kb. 0,5%-os munkanélküliségi arányához viszonyítva ben megszőnt a KGST (Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa), melynek hatásaként óriási volt Magyarország piacvesztése, a gazdaságban általános kereslet visszaesés volt, kialakult a konjunkturális munkanélküliség (rövid távú ingadozások hatására alakul ki, recesszióba, stagnálásba, vagy akár válságba torkollhat). A KGST-országok már nem voltak kötelesek megvenni a magyar termékeket, a nyugati országokba pedig nem nagyon lehetett szállítani, mert sok esetben nem feleltek meg a minıségi elıírásoknak. A hatékonyság és a termelékenység visszaesett, a dolgozók túl nagy terhet jelentettek a vállalatok számára. Így rengeteg embert bocsátottak el és folyamatosan nıtt a munkanélküliek száma egészen 1995-ig. Majd folyamatosan csökkenni kezdett egészen 2002-ig után a munkanélküliség újra növekedni kezdett, mely egészen napjainkig tart. A növekedésnek több oka is van. Egyrészt nıtt a külföldi munkavállalók száma, akik kevesebb bérért hajlandók elvégezni a munkát, mint a magyar munkavállalók, másrészt átalakult a piac és kialakult a strukturális munkanélküliség (egyszerre van jelen munkaerıhiány és munkanélküliség, mely problémát átképzéssel lehetne megoldani). Harmadrészt megváltozott a munkanélküliek ellátása, többen kerültek be a statisztikába, mert regisztrálással több kedvezményhez lehet jutni. Ugyancsak a növekedés létrehozója a sorkatonaság és a polgári szolgálat megszőnése. A 3. ábrán látható, hogy az évtized elején nıtt a foglalkoztatottak száma a munkanélküliségi ráta emelkedése mellett fő ,3 3770,3 3692,8 3622,8 3605,1 3610,3 3695,6 3809,3 3856,2 3868,3 3870,6 3921,9 3900,4 3901,5 3930,1 3926,2 3879,4 3781, ábra: A foglalkoztatottak száma A csökkenı munkanélküliségi ráta mellett a foglalkoztatottság növekedésnek indult (3. ábra), így a két adatállomány együttes vizsgálatából látszik, hogy a helyzet kedvezıen alakult. Az 1990-es évek végén a foglalkoztatottak száma a gazdasági fellendülésnek, valamint a munkahelyek megsokszorozódásának köszönhetıen nıtt. A foglalkoztatottak számában csökkenés 2006-tól figyelhetı meg. A világgazdasági válság hatására a munkanélküliség újra növekedésnek indult, mely 2009-ben elérte az 1990-es évek eleji magas %-ot. Manapság is egyre többet lehet hallani gyárbezárásokról, tömeges elbocsátásokról, s a folyamatnak sajnos még nincs vége. A legveszélyeztetettebbek az alacsony végzettségőek; az idısebbek, a pályakezdık, a megváltozott munkaképességőek, a büntetett elıéletőek; s a gyerekvállalás elıtt vagy után álló nık. 4

5 2. A foglalkoztatottak számának alakulása régiónként és fıcsoportonként A foglalkoztatottak számának alakulása régiónként 1. tábla Régió Közép-Magyarország 1262, ,20 Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Összesen 4028, ,90 Az adatok alapján látható, hogy mind régiónként, mind országosan a foglalkoztatottak száma csökkent. Ez a gazdasági válságnak is betudható, hiszen annak hatására sok gyár bezárt, tömeges elbocsátásokról lehetett, lehet hallani ben országos szinten 6,5%-kal csökkent a foglalkoztatottak száma, míg Dél-Dunántúlon 15,6%-kal dolgoztak kevesebben. A mezıgazdaságban, az iparban és a szolgáltatói szektorban dolgozók aránya lényegében nem változott egymáshoz viszonyítva az évek során. Már 1992-tıl a legnagyobb foglalkoztató a szolgáltatás, ıt követi az ipar és végül a mezıgazdaság. A 4. ábrán jól látható, hogy 2009-ben a mezıgazdaságban dolgozók aránya igen csekély, csupán 5%, míg a szolgáltatói szektorban tevékenykedık aránya 64%. Az agrárágazat hanyatlásának több oka is lehet: kis jövedelemteremtı képesség, alacsony tıkeellátottság, nincs az ágazatnak tıkevonzóképessége, nem megfelelı az agrárpolitika, túlpolitizáltság a jellemzı. Folyamatosan romlik a technikai, technológiai színvonal. Valamint sokan a feketegazdaság szereplıi lettek. 4. ábra: A foglalkoztatás fıcsoportok szerint 2009-ben Ha megnézzük, hogy szféránként hogyan változott 1992-höz képest 2009-ben a létszám megállapíthatjuk, hogy a mezıgazdaságban dolgozók aránya 11, 42%-ról 4, 65%-ra csökkent (Dél-Dunántúlon 16,30%-ról 7,99%-ra). Nem ilyen drasztikus a helyzet a többi szférában. Az iparban országos szinten 35,54%-ról 31,21%-ra csökkent, míg Dél-Dunántúlon bár nem nagy mértékben, de nıtt 32,68%-ról 33,36%-ra. A legnagyobb foglalkoztató a szolgáltatás, ahol országosan 53,04% dolgozott 1992-ben, 2009-ben pedig 64,14%. Dél-Dunántúlon is folyamatos növekedés tapasztalható, 1992-ben 51,02%, 2009-ben pedig 58,64% dolgozott szolgáltatói körben. 5

6 3. Szezonális változások a foglalkoztatásban Nyáron a diákok zöme keres valamilyen munkát magának, ilyenkor persze megugrik a foglalkoztatás. Jelentıs mértékben befolyásolja még a foglalkoztatás növekedését a mezıgazdaság, hiszen tavasszal és nyáron sok munka van a földeken vetés, permetezés, aratás, stb.-, s ilyenkor több emberre is szükség van. A mezıgazdaság mellett az építıiparnak, a kereskedelemnek, a vendéglátásnak és az idegenforgalomnak is nagy szerepe van a foglalkoztatás alakulásában. A foglalkoztatottság rendszerint a téli hónapokban esik vissza és tavasszal, nyáron van a legtöbb esély arra, hogy munkát találjunk. A diákoknak véleményem szerint a munkanélküliek számát illetıen lényegében nincs befolyásoló szerepük, hiszen ık csak, mint alkalmi munkavállalók vesznek részt a munkaerıpiacon. A munkanélküliek számának csökkenésére a tavaszi, nyári idıszakban lehet számítani. Télen a számuk általában megugrik. 5. ábra: A gazdaságilag aktívak és a foglalkoztatottak szezonális változásai (1998.I-2009.IV.) A trendvonal illesztése alapján a trendegyenlet x változója segítségével megállapítható, hogy évente mintegy négy és félezerrel nıtt a gazdaságilag aktív népesség száma a vizsgált idıszak alatt. A trendet meglehetısen jól jellemzi a linearitás (R 2 = 0,7435, vagyis R 2 = 74,35%). A foglalkoztatottakról elmondható, hogy a számuk kb fıvel nıtt évente a vizsgált idıszak alatt. 6. ábra: A munkanélküliség szezonális változásai 6

7 Munkanélküliségi adataim segítségével trendértéket számoltam. Mindezt úgy tettem meg, hogy meglévı adataim voltak az x változók és ezeket helyettesítettem be a trendegyenletbe (y= 0,2178x 2-8,488x + 328,45). Következı lépésben kiszámoltam a munkanélküliek számának (y) és a trendértéknek (ŷ) a különbségét. Az így kapott értékeket a szezonális eltérés számításához használtam fel. A szezonális eltérés kiszámítását úgy végeztem, hogy a meghatározott negyedévekhez tartozó összes y-ŷ értéket összeadtam, végül pedig elosztottam a vizsgált évek számával, mely 12 volt. Ezt mind a 4 negyedévre vonatkozóan elvégeztem. Így kapott szezonális eltérések a következık: A munkanélküliek számának szezonális eltérései 2. tábla I. II. III. IV. Negyedévek szezonális eltérések 9, , , , Forrás: Saját szerkesztés saját eredmények alapján Ezek alapján megállapítható, hogy a vizsgált idıszak minden elsı negyedévében átlagosan a munkanélküliek száma 9672 fıvel haladta meg a trend alapján elvárt értéket. Minden második negyedévben átlagosan 5326 fıvel volt kevesebb a munkanélküliek száma, mint a trendtıl elvárt érték. A vizsgált évek minden 3. negyedévében 368 fıvel volt kevesebb a munkanélküliek száma, mint a trendtıl elvárt érték, a negyedik negyedévben pedig 4138 fıvel volt ez kevesebb. Végül pedig a trendérték és a szezonális eltérés összeadásával megbecsültem a munkanélküliek számának alakulását egészen 2015-ig: Forrás: Saját szerkesztés saját számítás alapján 7. ábra: A munkanélküliek számának elırejelzése A trend alapján végzett elırejelzés egyáltalán nem kecsegtet semmi jóval, hiszen ez alapján 2015-ben a munkanélküliek száma eléri a fıt. Remélhetıleg ez sosem fog bekövetkezni. 7

8 4. Foglalkoztatási helyzet a megyékben Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai alapján 8. ábra: A foglalkoztatottak számának változása 2009/2000 A 8. ábrán az általam vizsgált idıszakban a foglalkoztatásban bekövetkezett változás mértékét szemléltettem megyék szerinti felbontásban. Az ábra jól tükrözi az országban végbement változásokat. A legtöbb megyében csökkent a foglalkoztatottak száma. A legnagyobb negatív irányú változás Vas és Nógrád megyékben volt, melyekben 16%-os csökkenés figyelhetı meg. Csekély, 100%-hoz közeli változás Fejér és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyékben illetve Budapesten volt. A foglalkoztatottak száma Komárom-Esztergom és Gyır-Moson-Sopron megyékben 3%-kal, Pest megyében pedig 17%-kal nıtt. 9. ábra: A foglalkoztatás alakulása Baranyában, Somogyban és Tolnában A 9. ábra alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy Baranya a legnagyobb foglalkoztató Dél-Dunántúlon. Természetesen ehhez az is hozzá tartozik, hogy ott él Dél- Dunántúl aktív népességének közel 43%-a. Így tehát már nem is tőnik olyan hátrányos helyzetőnek Tolna, ahol a régió aktívjainak körülbelül 25%-a lakik ( A lineáris trendvonal segítségével megállapíthatjuk, hogy mindhárom megye esetén csökkent a foglalkoztatás, hiszen Baranya, Somogy és Tolna trendegyenletében is jól látszik a negatív meredekség. 8

9 Somogyban figyelhetı meg a legnagyobb csökkenés, itt több mint kétszer gyorsabban ment végbe a folyamat, mint Baranyában. Somogyban - 1,1788 a trend meredeksége, vagyis évente átlagosan 1178 fıvel csökkent a foglalkoztatottak száma. Baranyában ezzel szemben évente átlagosan csak 489 fıvel voltak kevesesebben a dolgozók. Tolnában évente átlagosan 718 fıvel csökkent a foglalkoztatottak száma. 5. A keresetek 10. ábra: Alkalmazotti havi bruttó átlagkeresetek 2008 Az alábbi ábrán az átlagos kereset megyei mintáját szemléltettem. A legnagyobb átlagkereset Budapesten volt, ahol 2008-ban átlagosan Ft-ot lehetett havonta megkeresni. Az ábrán jól látszik, hogy ez jelentısen meghaladja a Dél-Dunántúli értékeket. Dél-Dunántúl megyéi közül Baranyában van a legnagyobb érték, ott a legutolsó adatok szerint Ft volt az alkalmazottak havi bruttó átlagkeresete, Tolnában Ft, s a három közül a legelmaradottabb Somogy, ahol Ft-ot kerestek átlagosan, s így az országban ı lett a sereghajtó. A három megye keresete átlagon alulinak mondható, hiszen egyik sem haladja meg az országos átlagot, mely 2008-ban Ft volt. Évente folyamatosan növekednek az átlagkeresetek. A 2000-es adatokhoz képest Baranyában, Somogyban és Tolnában is 60%-os keresetnövekedések figyelhetık meg 2008-ban. Fontosnak tartom ebben a pontban kiemelni a reálkereseteket. 11. ábra: Nettó reálkeresetek alakulása (elızı év=100%) 9

10 1989-es adatokhoz viszonyítva (havonta 8165 Ft-ot lehetett hazavinni) 1990 és 2000 között csak az 1989-es értéknek csupán 70 és 90 %-a közti értéket keresték meg a foglalkoztatottak, miközben az átlagkeresetek évrıl évre folyamatosan emelkedtek. A nettó átlagkereset 1990-ben Ft volt ( s 2000-ben már Ft-ra rúgott. A legnagyobb mértékő bérnövekedést 2002-ben lehetett megfigyelni, amikor 89-hez képest 13%-kal több pénzt vihettek haza a dolgozók re mind az elızı évhez, mind 1989-hez viszonyítva csökkenés volt tapasztalható ra az elızı évhez képest javult a helyzet, ugyanis itt már 100,8%-volt a reálkereseti index, 2009-re viszont ismét visszaesés tapasztalható elızı évhez képest 97,7%-ra csökkent. (HANTI) 6. A munkanélküliség alakulása 12. ábra: A munkanélküliség alakulása Baranya, Somogy és Tolna megyékben Az évek során Baranya és Somogy megyékben a nyilvántartott álláskeresık száma növekedett: 14,56%-kal Baranyában és 43,45%-kal Somogyban. Somogy megyében 1993-ban számuk elérte a fıt, mely 2009-re már közel a másfélszeresére duzzadt, összesen fı munkanélkülivel lehetett számolni. Ezzel szemben Tolnában kedvezıen alakult a helyzet, hiszen itt 8,62%-kal csökkent a munkanélküliek száma, 2009-ben en voltak. Meglévı adataim segítségével munkanélküliségi rátát számoltam, mely a munkanélküliek és a gazdaságilag aktívak hányadosa. A ráta segítségével rangsorolni tudtam a kistérségeket, s így megállapítottam, hogy melyik kistérségben van a legtöbb munkanélküli és melyikben a legkevesebb. Adataimat 1993-ra és 2009-re vonatkoztatva szemléltetem. 13. ábra: A munkanélküliségi ráta kistérségenként 1993,

11 Baranya megyében a munkanélküliségi ráta alapján megállapítottam, hogy a Pécsi kistérségben a legkisebb a munkanélküliség, mind 1993-ban, mind 2009-ben. Az érték 0,83%- ponttal haladta meg az 1993-as 5,23%-os rátát, mely 2009-ben 6,06%-ra nıtt. A legrosszabb helyzetben a Sellyei kistérség lakói vannak, hiszen ık a sereghajtók, s az ábrán jól látszik, hogy az ottani munkanélküliségi ráta jelentısen eltér a többi kistérség eredményétıl. Ebben a térségben 16,30%-ról 21,82%-ra nıtt a munkanélküliek aránya. Ez nagyon rossz hatással van a kistérségre, hiszen a fiatalok nagy része elhagyja ezt a területet. Erre megoldás a munkahelyteremtés lenne, ám a rendkívül rossz állapotú utak egyáltalán nem vonzzák a vállalkozókat. Fellendülést az épülı m6-os autópálya és az m60-as autóút hozhat a településnek. Baranya elemzése kapcsán szeretném még kiemelni a Mohácsi kistérség egyik települését, Bólyt, ahol a munkanélküliek száma igen csekély, ÁFSZ adatok szerint 2010-ben a munkanélküliségi ráta csupán 4,69% volt. Bóly egy dinamikusan fejlıdı kisváros, mely egyre bıvülı ipari parkkal segíti a foglalkoztatást. Nagy vonzóerıvel bír, hiszen vállalkozásösztönzı politikával, teljes infrastruktúrájú ipari park létrehozásával, ingatlanok bérbeadásával, kedvezményekkel magához vonzza a vállalkozásokat. Jelenleg 6 mőködı külföldi vállalat van jelen a parkban, s ık közel 700 fıt foglalkoztatnak ( Így nem csoda, hogy itt viszonylag kicsi a munkanélküliség. Somogy megye Kaposvári kistérségében 1993-ban a megye legjobb munkanélküliségi rátáját (5,28%) mérték. Leghátrányosabb helyzetben pedig a Tabi kistérség volt 11,96%-kal re változott a helyzet, s a megye legjobb rátáját a Siófoki kistérség érte el 7,84%-kal, mely bár 2,23%-ponttal meghaladja a 93-as értéket mégis jobb, mint a Kaposvári kistérség helyzete, aki a 3. helyre szorult 8,59%-os rátájával ben a Csurgói kistérség rátája volt a legrosszabb, itt 16,28% volt a munkanélküliek aránya. Tolna megyérıl megállapítható, hogy a Paksi kistérségében a legkisebb a munkanélküliség, itt a ráta 7,97% volt 93-ban, mely 2009-ben már csak 6,94% volt, így megtartotta vezetı pozícióját megyei szinten. A sereghajtó kistérség pedig 93-ban és 2009-ben is Tamási volt, 1993-ban 13,19%-kal, 2009-ben pedig 12,91%-kal. Tolna megyében a Dombóvári kistérség (9,47%-ról, 9,98%-ra nıtt) kivételével mindenhol kedvezıbben alakult a foglalkoztatás. A három megyét összesítve megállapíthatjuk, hogy 2009-ben a Pécsi kistérségben volt mérhetı a legkisebb munkanélküliségi ráta, a legrosszabb pedig a Sellyei kistérség a 21,82%- os rátájával. 7. A foglalkoztatottak számának elırejelzése Dél-Dunántúl kistérségeiben Elızı pontokban tett megállapításaim értelmében bizton állítom, hogy a foglalkoztatottak száma minden kistérségben csökkenni fog. Kistérségi adatok hiányában megbecsültem a foglalkoztatottak számát Baranya, Somogy és Tolna kistérségeiben. Meglévı adataim segítségével a három megyére vonatkozóan meghatároztam a foglalkoztatottak arányát, melyet a foglalkoztatottak számának és a éves népesség hányadosával kaptam meg. Ezek után a trendegyenletek meredekségének segítségével megállapítottam a változás ütemét (meredekség osztva az 1999-es foglalkoztatási arány értékével). Az így kapott megyei átlagos változási ütemet használtam fel az elırejelzés kiszámításához. Következı lépésben megállapítottam, hogy a foglalkoztatás valóban csökken, hiszen mindhárom egyenlet negatív meredekségő. A 2010-es eredményekre a következıképpen jutottam: a 2001-es év adatát megszoroztam az átlagos változás ütemével, mely Baranya kistérségeinél 0,13%, Somogy kistérségeinél 0,53% és Tolna kistérségeinél pedig 0,3%. Ezt még megszoroztam a két idıszak, vagyis 2001 és 11

12 2010 között eltelt évek számával, mely 9. Végül mindezt kivontam a 2001-es adatból. Ezáltal a következı eredmények születtek: 3. tábla A foglalkoztatottak számának elırejelzése (fı) Kistérség Pécsi Mohácsi Siklósi Komlói Pécsváradi Sásdi Sellyei Szentlırinci Szigetvári Kaposvári Fonyódi Balatonföldvári Barcsi Csurgói Lengyeltóti Marcali Nagyatádi Siófoki Tabi Szekszárdi Bonyhádi Dombóvári Paksi Tamási Forrás: Saját szerkesztés a saját számítások alapján KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK Dolgozatom elkészítése során az eredmények és értékelésük alapján a következıkre jutottam: Országos szinten 1992-ben 4028 ezer fırıl 2009-ben 3782 ezer fıre csökkent a foglalkoztatottak száma. A csökkenés minden évben megfigyelhetı volt. A foglalkoztatottak száma a legnagyobb mértékben Dél-Dunántúl és Dél-Alföld régióiban csökkent, ezekben a régiókban az adatok alapján több mint 5%-kal esett vissza a foglalkoztatottak létszáma. Ezzel szemben Közép-Magyarország és Közép-Dunántúl régiókban csupán 1,6%-os volt a visszaesés. Tehát ezek alapján ık voltak a legjobb helyzetben az ország többi részéhez viszonyítva. Megyék esetén a leghátrányosabb helyzetben Vas és Nógrád áll, hiszen ezeken a területeken körülbelül 14%-kal esett vissza a létszám. A legjobb helyzetben lévı megye Pest megye, hiszen itt nemhogy csökkent, hanem 2000-rıl 2009-re nıtt a dolgozók száma összesen 117%- ra. Növekedés még több megyében is megfigyelhetı, a 2000-es és a 2009-es adatokat összehasonlítva Komárom-Esztergom és Gyır-Moson-Sopron megyékben 3%-al nıtt a munkások száma. Az összes többi megyében viszont csökkenés volt a jellemzı. A munkanélküliekrıl pedig elmondható, hogy országos szinten rohamosan nıtt a számuk ben a munkanélküliségi ráta még 5,7% volt, 2009-re pedig már elérte a 10%-ot. 12

13 2009-ben a legrosszabb helyzetben az Észak-Magyarországi régió volt, itt ugyanis 15,65%-os munkanélküliségi ráta volt mérhetı, ezzel szemben a legjobb helyzetben Nyugat-Dunántúl volt 7,52%-os rátával. Somogy megye helyzete sem kecsegtet túl sok jóval, itt ugyanis 7,49%-ról (1993) 11,07%-ra nıtt a ráta 2009-re. A foglalkoztatási helyzet javítására a következık a javaslataim, ajánlásaim: Elsıdleges cél a hátrányos helyzető régiók felzárkóztatása. Véleményem szerint ezt úgy lehetne megoldani, ha növelnék a közmunkások számát, hiszen így megvalósulna a munkahelyteremtés és ezzel együtt a környezet is szebb lenne, az infrastruktúra is megfelelı lehetne, mely által a település magához tudná vonzani a vállalkozásokat. Leginkább a pályakezdık, az 50 éven felüliek, a munkapiacra visszatérı nık, a megváltozott munkaképességőek és az alacsony iskolai végzettségőek szorulnak támogatásra. Nekik ugyanis sokkal nehezebb munkát találni, mint a középkorú, tapasztalattal rendelkezı társaiknak. Elhelyezkedésüket támogatással lehetne segíteni, így a vállalatok is nagyobb kedvvel vennék fel ıket. Megoldás lehet még az otthon végezhetı munka, mely fıleg a szülési szabadságon lévı anyákra vonatkozna. Így a gyereknevelés mellett pénzt is kereshetnének. Motiválni, képezni kell a munkanélkülieket, mert ma már a legtöbben úgy gondolkodnak, hogy nem éri meg nekik dolgozni, hiszen munkával sem kereshetnek sokkal többet, mint amennyi munkanélküli segélyt kapnak. Megoldás a bérek növelése lenne. IRODALOMJEGYZÉK (1) Hanti E.: A bérek közterheinek alakulása , (letöltés: október 23.) (2) Weyer B.: Kölcsönkenyér- Trükkös foglalkoztatás Németországban. HVG (2010) (3) Foglalkoztatáspolitika (letöltés: október 15.) (4) STADAT- táblák (letöltés: augusztus október 11.) (5) év törvényei index.php?a=3&param=7217 (letöltés: szeptember 2.) (6) A teljes munkaidıben foglalkoztatottak bruttó és nettó átlagkeresete, állományi létszáma, (letöltés: október 6.) 13

(i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] , , % % % 5.5% 6.5%

(i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] , , % % % 5.5% 6.5% [] [] [] [] [] [] [] 1961 40 2,000 1990 [] (i) (ii) 38 (i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] 201017,763 201422,457 20152020 7.1% 2010 2020 2010 2015 6.2% 20152020 2010 2015 20152020 7.1% 5.5% 6.5% 2010 2011

Részletesebben

小儿疾病防治(四).doc

小儿疾病防治(四).doc ...1...3...6...10...12...13...14...15...17...20...21...22...23...23...24...25 B...28...31...32 I ...33...35...37...40...41...43 X...44...45...47...49...50...52...52...54...56...57...59...61...62...62...63...66

Részletesebben

银河银联系列证券投资基金

银河银联系列证券投资基金 2-1 ...3...7...8...9...15...23...25...26...27...28...35...35...38...39...39...40...45...45...46...48...50...52...53...56...58...59...59...60...61...61 2-2 1998 12 29 2004 6 8 2004 7 1 2004 6 29 2004 7

Részletesebben

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Részletesebben

真理大學105學年度轉系﹑選修輔系﹑加選學系須知

真理大學105學年度轉系﹑選修輔系﹑加選學系須知 附 件 二 壹 轉 系 : 真 理 大 學 105 學 年 度 轉 系 選 修 輔 系 加 選 學 系 須 知 一 宗 教 文 化 與 組 織 管 理 學 系 : ( 一 ) 對 宗 教 研 究 感 興 趣 者 ( 二 ) 以 書 面 審 查 為 原 則, 必 要 時 得 另 外 進 行 面 試 1. 書 面 審 查 資 料 為 個 人 自 傳 及 大 學 歷 年 成 績 單 2. 若 需 進 行

Részletesebben

,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN G CIP (2003) ( ) : : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125

,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN G CIP (2003) ( ) : : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125 / / / 2003 ,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN 7-313-03506-3................ G647.38 CIP (2003) 087156 ( 877 200030 ) :64071208 : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125 :168 2003 10 1 2004 10 2 2004 10 2 :20

Részletesebben

新时期共青团工作实务全书(三十九)

新时期共青团工作实务全书(三十九) ........................... I II....................... 1990... .................. 1991......... III ,, 3 3 6 30 1990 19 19 ,, 30%, 1986 12 19 1989 12 25 1990 11 10 1989 10 30 1990 830 19 40

Részletesebben

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv CÉLNYELVI MÉRÉS 2014. június 4. Cimke 8. évfolyam KÍNAI nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. Három feladatsort kell megoldanod: először a hallott szöveg

Részletesebben

Microsoft Word - edu-re~1.doc

Microsoft Word - edu-re~1.doc 前 言 學 習, 可 以 為 個 創 造 未 來 ; 教 育, 能 夠 為 社 會 開 拓 明 對 個 而 言, 教 育 可 以 幫 助 每 個 發 展 潛 能 建 構 知 識 及 提 升 個 素 質 ; 它 賦 予 每 個 掌 握 前 途 和 開 拓 未 來 的 能 力 對 社 會 而 言, 教 育 不 單 可 以 培 育 才, 而 且 具 有 ㆒ 個 更 深 層 的 意 義, 它 給 予 社 會

Részletesebben

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc 建 築 物 無 障 礙 設 施 設 計 規 範 內 政 部 97 年 4 年 10 日 台 內 營 字 第 0970802190 號 令 訂 定, 自 97 年 7 月 1 日 生 效 內 政 部 97 年 12 年 19 日 台 內 營 字 第 0970809360 號 令 修 正 內 政 部 101 年 11 年 16 日 台 內 營 字 第 1010810415 號 令 修 正 目 錄 第 一

Részletesebben

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 I 概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 生 和 专 业 结 构 改 进 人 才 培 养 模 式 及 时 回 应 社 会 关 切 的 一 项

Részletesebben

鱼类丰产养殖技术(二).doc

鱼类丰产养殖技术(二).doc ...1...1...4...15...18...19...24...26...31...35...39...48...57...60...62...66...68...72 I ...73...88...91...92... 100... 104... 144... 146... 146... 147... 148... 148... 148... 149... 149... 150... 151...

Részletesebben

疾病诊治实务(一)

疾病诊治实务(一) ...1...4...5...8...13...14...15...18...18...19...22...25...26...27...29...30...32...35 I ...38...42...43...45...48...51...53...56...59...60...60...61...63...65...67...69...72...74...77...80...82...84 II

Részletesebben

名人养生.doc

名人养生.doc I...1...3...4...6... 11...14...18...22...26...29...31...38...45...49...56...57...59...61...67 ...72...73...75...77...80...83...85...91...92...93...95...96...97... 103... 107... 109... 110... 112... 118...

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63> 嘉 義 地 區 客 家 禮 俗 研 究 第 一 章 前 言 嘉 義 地 區 的 客 家 族 群 約 略 可 分 為 福 佬 客 詔 安 客 與 北 部 客 等 三 種 類 別, 其 分 佈 區 域 以 海 線 地 區 平 原 地 形 沿 山 地 區 為 主 有 相 當 多 的 北 部 客 家 人, 是 二 次 大 戰 末 期 和 戰 後 初 期 才 移 民 嘉 義, 是 什 麼 因 素 令 許 多

Részletesebben

05301930

05301930 國 立 中 正 大 學 法 學 系 碩 士 論 文 河 川 砂 石 法 規 範 之 探 討 - 以 採 取 土 石 及 挖 掘 河 川 認 定 基 準 為 主 指 導 教 授 : 盧 映 潔 博 士 研 究 生 : 王 瑞 德 中 華 民 國 一 百 零 一 年 五 月 目 錄 第 一 章 緒 論... 1 第 一 節 研 究 動 機... 1 第 二 節 研 究 目 的... 3 第 三 節 研

Részletesebben

中老年保健必读(十).doc

中老年保健必读(十).doc ...1...2...3...4...5...6...8...9... 11 - -...13...15...17...18...20...22...23...25...26...28 I II...30...32...34...35...38...40...42...44...46...47...48...50...52...53 X...55...56...57...58...60...61...63...65

Részletesebben

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26 4, 197823 2916.3%29 335, 23 29.5% 23 29 16.3% 14 35 33,535 14 135 13 125 1,292 1,3 1,38 1,314 1,321 1,328 1,335 3 25 2 15 1 5 1. 1.1 13,582 15,988 1.4 18,322 11.6 11.9 21,192 24,953 3,67 9. 8.7 12 1 8

Részletesebben

海淀区、房山区(四)

海淀区、房山区(四) ...1...1...2...7...8...9... 11... 15... 17... 17... 18... 19... 20... 21... 23... 25... 28... 31... 32 I ... 35... 36... 37... 39... 42... 43... 48... 53... 54... 58... 63... 64... 65... 66... 68... 71...

Részletesebben

穨ecr1_c.PDF

穨ecr1_c.PDF i ii iii iv 1 2 3 4 5 5555522 6664422 77722 6 7 8 9 10 11 22266 12833 1894 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 8.14 2.15 2.18 26 27 28 29 30 31 2.16 2.18 5.23 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Részletesebben

穨2005_-c.PDF

穨2005_-c.PDF 2005 10 1 1 1 2 2 3 5 4 6 2 7 3 11 4 1 13 2 13 3 14 4 14 5 15 6 16 7 16 8 17 9 18 10 18 2005 10 1 1. 1.1 2 1.2 / / 1.3 69(2) 70(2) 1.4 1.5 1.6 2005 10 1 2. 2.1 2.2 485 20(8) (a) (i) (ii) (iii) (iv) 571

Részletesebben

北京理工大学.doc

北京理工大学.doc ( )...1...6...8...10...20...22...24...28...30...32...40 I ...53...55...61 ( )...62...71...74 ( )...77...81...84...86...88...89...91...92...96...99... 110...111... 112 II ... 113... 114... 115... 116...

Részletesebben

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮ I...1...2...3...4...5...6...8...9...10... 11...12...13...14...15...16...17...18...19...20...21...22...23...24...26 II...27...28...28...29...30...31...32...34...35...36...37...38...39...39...40...41...43...43...44...45...46...47...48...48...49...50

Részletesebben

东城区(下)

东城区(下) ...1...1...2...3...9...9... 12... 12... 17... 17... 18... 19... 20... 29... 31... 37... 41... 70... 73 I ... 74... 78... 78... 79... 80... 85... 86... 88... 90... 90... 90... 92... 93... 95... 95... 96...

Részletesebben

果树高产栽培技术(一).doc

果树高产栽培技术(一).doc ( ) ...1...1...3...10... 11...12...15...17...18...19...20...22...23...24...26...27...28...30...31...32 I ...36...38...40...41...42...44...45...47...48...49...50...51...52...53...55...58...59...60...61...62...66...67

Részletesebben

物质结构_二_.doc

物质结构_二_.doc I...1...3...6...8 --... 11 --...12 --...13 --...15 --...16 --...18 --...19 --...20 --...22 --...24 --...25 --...26 --...28 --...30 --...32 --...34 --...35 --...37 --...38...40 II...41...44...46...47...48...49...51...52...55...58

Részletesebben

第一節 研究動機與目的

第一節 研究動機與目的 中 國 文 化 大 學 中 國 文 學 研 究 所 碩 士 論 文 華 嚴 一 真 法 界 思 想 研 究 指 導 教 授 : 王 俊 彥 研 究 生 : 許 瑞 菁 中 華 民 國 98 年 12 月 自 序 在 佛 教 經 典 中 最 初 接 觸 的 是 佛 說 無 量 壽 經, 此 經 乃 大 方 廣 佛 華 嚴 經 的 精 華 版 綱 要 版 為 了 瞭 解 經 義, 深 知 宇 宙 運

Részletesebben

水力发电(九)

水力发电(九) ...1...17...20...26...27...30...33...34...36...37...44...47...49...58...77...79...90...96...107 I ...114...115...132...134...137...138...139...140...142...142...144...146...146...146...148...148...149...149...150...151...151...152

Részletesebben

中国古代文学家(八).doc

中国古代文学家(八).doc ...1...5...26...27...43...44...48...50...52...54...55...57...60...61...62...63...65...67...68 I ...69...70...71...75...77...78...82...84...95...98...99... 101... 103... 107... 108... 109... 110...111...

Részletesebben

景观植物(一)

景观植物(一) ...1...5...6...8... 11...13...15...18...21...23...26...29...43...51 5...53...58...62...63...65 I ...67...70...72...74...76...77...78...80...81...84...85...87...88...90...92...94...97... 109... 113... 115...

Részletesebben

Microsoft Word - 目录.doc

Microsoft Word - 目录.doc 教 学 管 理 文 件 汇 编 目 录 教 育 法 规 和 指 导 性 文 件 1. 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法 1 2. 中 华 人 民 共 和 国 教 师 法 8 3. 普 通 高 等 学 校 学 生 管 理 规 定 12 4. 高 等 学 校 学 生 行 为 准 则 18 5. 中 华 人 民 共 和 国 学 位 条 例 19 6. 高 等 学 校 教 学 管 理 要 点

Részletesebben

园林植物卷(三).doc

园林植物卷(三).doc I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 84k 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Részletesebben

厨房小知识_一_

厨房小知识_一_ ... 1... 1... 2... 3... 3... 5... 6... 7... 7... 8... 10...11... 12... 13... 15... 17... 18... 19... 19... 20... 23... 24... 24 ... 26... 26... 29... 30... 31... 32... 33... 34... 37... 38... 40... 41...

Részletesebben

中南财经大学(七).doc

中南财经大学(七).doc ...1...16...20...22...31...32...34...37...38...40...44...46...54...58...59...60...61 I ...62...63...70...77...79...81...84...90...93...95...95...97... 100... 102... 104... 105... 106... 107... 109... 113

Részletesebben

1................................... 1................................... 2......................................... 3......................................... 4.............................. 5.........................................

Részletesebben

赵飞燕外传、四美艳史演义

赵飞燕外传、四美艳史演义 \ I... 1...1...8... 9... 9...9...11...13...16...19...22...25...28...33...36...39...42 II...46...48...51...55...58...62... 67...67...70...73...76...79...83...86...89...92...96...99... 102... 105... 108...

Részletesebben

厨房小知识(五)

厨房小知识(五) I...1...2...3...4...5...6 ()...7 ()...9...10...10... 11...12...13...14...15...15...16...18...19...20...20...21...21 II...24...27...28...29...29...31...32...33...34...35...36...38...38...39...40...40...41...42...42...43...44...44...47...48...50...50

Részletesebben

最新监察执法全书(十八).doc

最新监察执法全书(十八).doc .............. I ..................................................... II .......................................... III ... 2003......... IV ,

Részletesebben

园林植物卷(十二).doc

园林植物卷(十二).doc ... 1... 4... 8... 8... 9... 9...11... 13... 15... 20... 23... 30... 31... 36... 39... 40... 43 I ... 47... 52... 57... 60 1... 65 2... 71 (3)... 78... 81... 87... 89... 91... 94... 95... 97 ( )... 100...

Részletesebben

华东师范大学.doc

华东师范大学.doc ...1...3...4...5...6...7 ( )...9 ( )...10...16...19...21...22...23...27...27...31...31 I II...33...34 ( )...36 () ( )...44 () ( ) ( )...49 ( )...54...56...60 ( )...64...70...81...89 2004...95...97...99...

Részletesebben

國立中山大學學位論文典藏

國立中山大學學位論文典藏 I...1...1...4...4...6...6...13...24...29...44...44...45...46...47...48...50...50...56...60...64...68...73...73...85...92...99...105...113...121...127 ...127...131...135...142...145...148 II III IV 1 2

Részletesebben

乳业竞争_一_

乳业竞争_一_ ...1...7...10... 11...14...17...18...19...21...23...25...26...28 50...30...31 48...31 3000...34...35...37 I ...40...44...45...48...50...51...55...56...58...58...60 ()...62 ()...66...71...72...72...73...76...77

Részletesebben

最新执法工作手册(十).doc

最新执法工作手册(十).doc ......................................... I ......... 2003....................................... II III............................................................ IV..............................................................

Részletesebben

untitled

untitled ...1 1...1...3...5...6...8...8...15...16...19 21...21...24...25...26...29...30...33...36...38...41...41 ( )...41...42...48...48...57...57...63...67...67...67...67...71...74 I ...76...76...79...81...82...82...83...83...83...84...84...85...85...85

Részletesebben

最新执法工作手册(十六)

最新执法工作手册(十六) ............................................. I ................................... II ........................... 2001......... III IV......................................... ........................

Részletesebben

中国政法大学(六).doc

中国政法大学(六).doc ...1...6...8 2004... 11...15 2003...16...20...29...32...34...38...39...42...43...44...48 I ...53...58...61...63...71...75...77...79...83...91...94...95...98... 100... 102... 102... 105... 106... 107...

Részletesebben

胎儿健康成长.doc

胎儿健康成长.doc ...1...2...5...6...7...8...9... 11...13...15...16...17...19...22...22...23...24...25 I II...26...27...30...31...32...33...36...38...38...39...40...43...44...46...46...47...48...50...52...54...55...59 ...62

Részletesebben

1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之

1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之 1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之異 3. 太醫以王命聚之 中的 以 字與下列哪一項的 以 意思相同 A. 以齧人 B. 而吾以捕蛇獨存

Részletesebben

bnbqw.PDF

bnbqw.PDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ( ( 1 2 16 1608 100004 1 ( 2003 2002 6 30 12 31 7 2,768,544 3,140,926 8 29,054,561 40,313,774 9 11,815,996 10,566,353 11 10,007,641 9,052,657 12 4,344,697

Részletesebben

nb.PDF

nb.PDF 3 4 5 7 8 9..10..15..16..19..52 -3,402,247-699,783-1,611,620 1,790,627 : - - -7,493 - -1,687 2,863 1,176 2,863 - -148,617 - - 12,131 51,325 - -12,131-2,165 14-2,157 8-3,393,968-794,198-1,620,094 1,781,367

Részletesebben

第三章

第三章 第 三 章 :2017 年 行 政 長 官 產 生 辦 法 - 可 考 慮 的 議 題 行 政 長 官 的 憲 制 及 法 律 地 位 3.01 基 本 法 第 四 十 三 條 規 定 : 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 是 香 港 特 別 行 政 區 的 首 長, 代 表 香 港 特 別 行 政 區 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 依 照 本 法 的 規 定 對 中 央 人

Részletesebben

untitled

untitled 1993 79 2010 9 80 180,000 (a) (b) 81 20031,230 2009 10,610 43 2003 2009 1,200 1,000 924 1,061 800 717 600 530 440 400 333 200 123 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 500 2003 15,238 2009 31,4532003 2009

Részletesebben

南華大學數位論文

南華大學數位論文 南 華 大 學 哲 學 與 生 命 教 育 學 系 碩 士 論 文 呂 氏 春 秋 音 樂 思 想 研 究 研 究 生 : 何 貞 宜 指 導 教 授 : 陳 章 錫 博 士 中 華 民 國 一 百 零 一 年 六 月 六 日 誌 謝 論 文 得 以 完 成, 最 重 要 的, 是 要 感 謝 我 的 指 導 教 授 陳 章 錫 博 士, 老 師 總 是 不 辭 辛 勞 仔 細 閱 讀 我 的 拙

Részletesebben

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc 光 明 英 來 學 校 ( 中 國 文 學 之 旅 --- 散 文 小 說 教 學 ) 一 年 級 : 成 語 ( 主 題 : 勤 學 ) 節 數 : 六 教 節 ( 每 課 題 一 教 節 ) 課 題 : 守 株 待 兔 半 途 而 廢 愚 公 移 山 鐵 杵 磨 針 孟 母 三 遷 教 學 目 的 : 1. 透 過 活 動, 學 生 能 說 出 成 語 背 後 的 含 意 2. 學 生 能 指

Részletesebben

第32回独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会 資料1-1 平成22年度財務諸表等

第32回独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会 資料1-1 平成22年度財務諸表等 1 12,403 2,892 264,553 19,517 238,008 10,132 989 36 9,869 2,218 250 122 ( 126 108 1,563 278 159 260 478 35,563 1,073 74 190,283 104,352 140,658 20,349 16,733 21,607 (21,607) 58,689 303,699 339,262 339,262

Részletesebben

Microsoft Word - 08 单元一儿童文学理论

Microsoft Word - 08 单元一儿童文学理论 单 元 ( 一 ) 儿 童 文 学 理 论 内 容 提 要 : 本 单 元 共 分 成 三 个 小 课 目, 即 儿 童 文 学 的 基 本 理 论 儿 童 文 学 创 作 和 儿 童 文 学 的 鉴 赏 与 阅 读 指 导 儿 童 文 学 的 基 本 理 论 内 容 包 括 儿 童 文 学 的 基 本 含 义 儿 童 文 学 读 者 儿 童 文 学 与 儿 童 年 龄 特 征 和 儿 童 文 学

Részletesebben

項 訴 求 在 考 慮 到 整 體 的 財 政 承 擔 以 及 資 源 分 配 的 公 平 性 下, 政 府 採 取 了 較 簡 單 直 接 的 一 次 性 減 稅 和 增 加 免 稅 額 方 式, 以 回 應 中 產 家 庭 的 不 同 訴 求 ( 三 ) 取 消 外 傭 徵 費 6. 行 政 長

項 訴 求 在 考 慮 到 整 體 的 財 政 承 擔 以 及 資 源 分 配 的 公 平 性 下, 政 府 採 取 了 較 簡 單 直 接 的 一 次 性 減 稅 和 增 加 免 稅 額 方 式, 以 回 應 中 產 家 庭 的 不 同 訴 求 ( 三 ) 取 消 外 傭 徵 費 6. 行 政 長 2013 年 1 月 23 日 的 立 法 會 會 議 葛 珮 帆 議 員 就 幫 助 中 產 動 議 的 議 案 ( 經 單 仲 偕 議 員 及 莫 乃 光 議 員 修 正 ) 進 度 報 告 在 2013 年 1 月 23 日 的 立 法 會 會 議 上, 由 葛 珮 帆 議 員 就 幫 助 中 產 動 議 的 議 案, 經 單 仲 偕 議 員 及 莫 乃 光 議 員 修 正 後 獲 得 通 過

Részletesebben

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 (a) (b) (c) (d) (e) 207 (f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 17.29 17.29 13.16A(1) 13.18 (a) (b) 13.16A (b) 12 (a) 209 13.19 (a) 13.16A 12 13.18(1) 13.18(4) 155 17.43(1) (4) (b) 13.19 17.43 17.29

Részletesebben

专科疾病诊治(二十)

专科疾病诊治(二十) ...1... 11...19...32...43...50...52...53...58...61...64...66...69...84...89...92...95 I ...97... 100... 103... 107... 109 AD...111... 125... 128... 131... 135... 138... 140... 143... 146... 149... 152...

Részletesebben

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KÍNAI NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

untitled

untitled i ii iii iv v 1 2 3 4 5 6 1 3 2 1 2 7 8 9 10 11 12 13 λ 14 λ λ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 聴 24 25 1 1 1 1 2 ( ) ( )2 2 5 26 1 1/7 2/7 Excel 2/7 2/7 1-1 a.3 b.2 3,4 c.2 4,5 d.4 3,4,4,2 3 31/7342 27 28 2/74522/73442

Részletesebben

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * *  利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

Részletesebben

《安全自助手册》

《安全自助手册》 1 1...1...1...2...7...8...10...11...16...16...20...28...30...30...35...42...44...107...107...107 2...110...115...117...120...120...122...128...128...129...131...140...140...140...149...149...153...154...156...158...160...163...165...165...165...166

Részletesebben

扬州大学(上)

扬州大学(上) ...1...1...10...21 2004...28 2003...30...32...33...35...36...37...38...38...39...39...39...40...40...41 I ...42...42...43...44...45...47...48...49...50...50...51...51...52...52...53...62...67...75...83...90...95

Részletesebben

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550 EC(2013-1 4)13 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2014 年 1 月 8 日 總 目 100- 海 事 處 分 目 000 運 作 開 支 總 目 92- 律 政 司 分 目 000 運 作 開 支 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員

Részletesebben

新时期共青团工作实务全书(三十)

新时期共青团工作实务全书(三十) ........................... I II...... 97.................. 13......... ... 1997......... III [1997]45 5 1989 10 1 1 10 160 3700 3000 4 31.2 975 4 48 1000 7000 5 193 133 15 200 52 30 1996 230 100 188 25

Részletesebben

Practical Guide For Employment Of Foreign Domestic Helpers

Practical Guide For Employment Of Foreign Domestic Helpers 僱 用 外 籍 家 庭 傭 工 實 用 指 南 外 籍 家 庭 傭 工 及 其 僱 主 須 知 目 錄 前 言 第 1 章 開 始 僱 傭 關 係 時 須 注 意 的 事 項 第 2 章 發 還 傭 工 申 請 證 件 的 費 用 第 3 章 支 付 及 扣 除 工 資 第 4 章 休 息 日 法 定 假 日 及 有 薪 年 假 第 5 章 醫 療 和 疾 病 津 貼 第 6 章 生 育 保 障 第

Részletesebben

马太亨利完整圣经注释—雅歌

马太亨利完整圣经注释—雅歌 第 1 页 目 录 雅 歌 简 介... 2 雅 歌 第 一 章... 2 雅 歌 第 二 章... 10 雅 歌 第 三 章... 16 雅 歌 第 四 章... 20 雅 歌 第 五 章... 25 雅 歌 第 六 章... 32 雅 歌 第 七 章... 36 雅 歌 第 八 章... 39 第 2 页 雅 歌 简 介 我 们 坚 信 圣 经 都 是 神 所 默 示 的 ( 提 摩 太 后 书

Részletesebben

二零零六年一月二十三日會議

二零零六年一月二十三日會議 附 件 B 有 关 政 策 局 推 行 或 正 在 策 划 的 纾 缓 及 预 防 贫 穷 措 施 下 文 载 述 有 关 政 策 局 / 部 门 为 加 强 纾 缓 及 预 防 贫 穷 的 工 作, 以 及 为 配 合 委 员 会 工 作, 在 过 去 十 一 个 月 公 布 及 正 在 策 划 的 新 政 策 和 措 施 生 福 利 及 食 物 局 (i) 综 合 儿 童 发 展 服 务 2.

Részletesebben

(1) (2) (3) 1. (1) 2

(1) (2) (3) 1. (1) 2 0386 71.32% 14A 1 (1) (2) (3) 1. (1) 2 (a) (b) (i) (ii) (iii) 3 (iv) (a) (b) (c) (d) 6% 4 2013 3 26 [2013]624 10 5 2013 6 28 [2013]1246 2015 3 [2015]351 0.2 6 [2015]748 180C 7 * * 8 14A (2) 417,800,000

Részletesebben

(Microsoft Word - 1012-2\256\325\260\310\267|\304\263\254\366\277\375.doc)

(Microsoft Word - 1012-2\256\325\260\310\267|\304\263\254\366\277\375.doc) 國 立 屏 北 高 級 中 學 101 學 年 度 第 2 學 期 第 2 次 校 務 會 議 紀 錄 壹 會 議 名 稱 :101 學 年 度 第 2 學 期 第 2 次 校 務 會 議 貳 時 間 :102 年 6 月 28 日 ( 星 期 五 ) 下 午 13 時 10 分 參 地 點 : 本 校 圖 書 館 四 樓 視 聽 會 議 室 肆 出 列 席 人 員 : 詳 如 簽 到 簿 伍 主

Részletesebben

Persuasive Techniques (motorcycle helmet)

Persuasive Techniques  (motorcycle helmet) M O D E A T H E E L E M E N T S O F A N A R G U M E N T 1n t h l s t e s t i m o n y g iv e n b e f o r e t h e M a ry l a n d Se n a t e t h e s p e a ke r m a ke s a s t r o n g c l a i m a b o u t t

Részletesebben

厨房小知识(四)

厨房小知识(四) I...1...2...3...4...4...5...6...6...7...9...10... 11...12...12...13...14...15...16...17...18...18...19...22...22 II...23...24...25...26...27...27...28...29...29...30...31...31?...32...32...33?...33...34...34...35...36...36...37...37...38...38...40

Részletesebben

妇女更年期保健.doc

妇女更年期保健.doc ...1...2...3...5...6...7 40...8... 11...13...14...16...17...19...20...21...26...29...30...32 I ...34...35...37...41...46...50...51...52...53...54...55...58...64...65 X...67...68...70...70...74...76...78...79

Részletesebben

小儿传染病防治(上)

小儿传染病防治(上) ...1...2...3...5...7...7...9... 11...13...14...15...16...32...34...34...36...37...39 I ...39...40...41...42...43...48...50...54...56...57...59...59...60...61...63...65...66...66...68...68...70...70 II

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63> 聘 僱 人 員 管 理 作 業 參 考 手 冊 行 政 院 人 事 行 政 總 處 編 印 中 華 民 國 104 年 3 月 序 人 事 是 政 通 人 和 的 關 鍵 是 百 事 俱 興 的 基 礎, 也 是 追 求 卓 越 的 張 本 唯 有 人 事 健 全, 業 務 才 能 順 利 推 動, 政 府 施 政 自 然 績 效 斐 然 本 總 處 做 為 行 政 院 人 事 政 策 幕 僚 機

Részletesebben

女性青春期保健(下).doc

女性青春期保健(下).doc ...1...4...10... 11...13...14...15...17...18...19...20...21...22...23...24...26...27...30...31 I ...32...33...36...37...38...40...41...43...44...45...46...47...50...51...51...53...54...55...56...58...59

Részletesebben

避孕知识(下).doc

避孕知识(下).doc ...1...3...6...13...13...14...15...16...17...17...18...19...19...20...20...23...24...24...25 I ...25...26...26...27...28...28...29...30...30...31...32...34...35 11...36...37...38...40...42...43...44...44...46

Részletesebben

孕妇饮食调养(下).doc

孕妇饮食调养(下).doc ...1...2...5...9 7...9...14...15...16...18...22...23...24...25...27...29...31...32...34 I ...35...36...37...39...40...40...42...44...46...48...51...52...53...53...54...55...56...56...58...61...64 II ...65...66...67...68...69...70...71...72...73...74...75...76...77...80...83...85...87...88

Részletesebben

禽畜饲料配制技术(一).doc

禽畜饲料配制技术(一).doc ( ) ...1...1...4...5...6...7...8...9...10... 11...13...14...17...18...21...23...24...26 I ...28 70...30...33...35...36...37...39...40...41...49...50...52...53...54...56...58...59...60...67...68...70...71

Részletesebben

中老年保健必读(十一).doc

中老年保健必读(十一).doc ...1...2...4...6...8...9...10...12...14...15...17...18...20...22...23...25...27...29 I ...30...32...35...38...40...42...43...45...46...48...52...55...56...59...62...63...66...67...69...71...74 II ...76...78...79...81...84...86...87...88...89...90...91...93...96...99...

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 2 3 4 5 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 6 7 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 2 456 329 13% 12 120 7.1 0.06% 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) (b) (c) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 =

Részletesebben

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc ...1...2...2...4...5 7 8...6...7...9 1 3... 11...12...14...15...16...17...18...19...20...21...22 I II...23...24...26 1 3...27...29...31...31...33...33...35...35...37...39...41...43...44...45 3 4...47...48...49...51...52

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 g j 2 3 4 ==== ==== ==== 5 ==== ======= 6 ==== ======= 7 ==== ==== ==== 8 [(d) = (a) (b)] [(e) = (c) (b)] 9 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 10 11 12 13 14 15 16 17 ===== [ ] 18 19

Részletesebben

女性美容保健(四).doc

女性美容保健(四).doc ...1...4...6...8...9...10... 11...12...13...15...18...20...21...22...26...33...39...43 I II...47...52...53...59...60...63...65...68...69...71...73 1.5 ml...78...79...85...88...90...94...95...97...98...

Részletesebben

學 習 內 容 元 素 一 直 透 過 中 小 學 校 課 程 相 關 課 題 培 養, 如 : 小 學 常 識 科 人 文 學 科 和 科 學 科 等 這 些 從 沒 有 因 為 德 育 及 國 民 教 育 科 課 程 指 引 在 2012 年 擱 置 而 有 任 何 改 變 4. 教 育 局 持

學 習 內 容 元 素 一 直 透 過 中 小 學 校 課 程 相 關 課 題 培 養, 如 : 小 學 常 識 科 人 文 學 科 和 科 學 科 等 這 些 從 沒 有 因 為 德 育 及 國 民 教 育 科 課 程 指 引 在 2012 年 擱 置 而 有 任 何 改 變 4. 教 育 局 持 立 法 會 CB(4)1287/14-15(01) 2015 年 7 月 15 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 教 育 事 務 委 員 會 在 學 校 推 行 德 育 及 公 民 教 育 前 言 本 文 件 旨 在 就 學 校 教 育 中 推 行 德 育 及 公 民 教 育 的 進 展 ( 包 括 基 本 法 教 育 及 推 廣 對 一 國 兩 制 的 認 識 ), 匯 報 德 育 及 公

Részletesebben

untitled

untitled 45 43 71 48 50 177 45 19 43 19 CEO 178 50 16 8 8011 1159 1191 2358 509 8276 907 3708601() 179 1181 10698305 756 71 1246 1315 48 180 509 28 39 41 41 28 39 181 41 41 182 36 8315 3708 1499 5.28 15 C3 5.34

Részletesebben

新婚夫妇必读(九).doc

新婚夫妇必读(九).doc ...1...3...4...5...9...9...10...12...14 3...19...20...22...27...28...30...31...35...37 I 13...39...44...48...49...50...51...54...55...58...60...62...63...66...67...68...70...71 TOP10...73...77...79...80

Részletesebben

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL 探 性 通 性 圣 重 ' 颠 并 格 洛 丽 亚 奈 勒 小 说 贝 雷 的 咖 啡 馆 对 圣 经 女 性 的 重 写 郭 晓 霞 内 容 提 要 雷 的 咖 啡 馆 中 权 社 会 支 配 的 女 性 形 象 美 国 当 代 著 名 黑 人 女 作 家 格 洛 丽 亚 过 对 6 个 圣 经 女 性 故 事 的 重 写 奈 勒 在 其 小 说 贝 覆 了 圣 经 中 被 父 揭 示 了 传 统

Részletesebben

FEELING COMFORTABLE ABOUT SEX

FEELING COMFORTABLE ABOUT SEX 轻 松 性 谈 只 要 你 轻 松 自 然 的 面 对 自 己 的 性 生 活, 就 能 轻 松 自 然 的 与 人 谈 性 " 1. 自 幼 开 始 用 直 接 而 尊 重 的 态 度 来 解 释 男 孩 子 割 包 皮 和 女 孩 子 的 生 殖 器 官 是 什 么 回 事 让 儿 女 明 白 上 帝 所 创 造 的 身 体 是 可 爱 的. 当 幼 儿 开 始 对 自 己 的 身 体 产 生

Részletesebben

390 1975 23 664 25 117 1986 Km % % % I 3.61 23.1 387.8 15.4 35.8 A 2.21 14.1 300.1 11.9 33.44 B 1.40 9.0 87.7 3.5 2.36 II 6.11

Részletesebben

婴幼儿护理(四).doc

婴幼儿护理(四).doc I...1 &...6...10 5...15...18...21...25...27...29...33...37...38...39 9...40...48...53...57...57 3...58 II...60...61...62...67...70...71...71...72...75...79...80...81...85...86...87...88 20...89...93...94...96...98...99

Részletesebben

說 明 會 內 容 全 民 健 保 暨 施 行 細 則 修 正 之 承 保 重 點 與 案 例 說 明 二 代 健 保 實 施 後 就 醫 權 益 更 有 保 障 補 充 保 險 費 知 識 自 我 檢 測 及 討 論 附 錄 全 民 健 康 保 險 保 險 費 負 擔 金 額 表 ( 四 )- 職

說 明 會 內 容 全 民 健 保 暨 施 行 細 則 修 正 之 承 保 重 點 與 案 例 說 明 二 代 健 保 實 施 後 就 醫 權 益 更 有 保 障 補 充 保 險 費 知 識 自 我 檢 測 及 討 論 附 錄 全 民 健 康 保 險 保 險 費 負 擔 金 額 表 ( 四 )- 職 第 二 三 類 投 保 單 位 二 代 健 保 實 務 說 明 會 行 政 院 衛 生 署 全 民 健 康 保 險 局 南 區 業 務 組 說 明 會 內 容 全 民 健 保 暨 施 行 細 則 修 正 之 承 保 重 點 與 案 例 說 明 二 代 健 保 實 施 後 就 醫 權 益 更 有 保 障 補 充 保 險 費 知 識 自 我 檢 測 及 討 論 附 錄 全 民 健 康 保 險 保 險 費

Részletesebben

怎样使孩子更加聪明健康(五).doc

怎样使孩子更加聪明健康(五).doc ...1...8...13...19...22...27...35...37 0-1...43...47...50...54...58...62...64...66...71...76...78 I ...81...83...84...86...87...88...90...92...93...94...97...99... 102... 105... 109... 110...111 ABC...

Részletesebben

ii

ii 1 7 1 213 16 1 401258) H183 17M ........................................................................ ii.................................................................. 1...................................................................

Részletesebben

名人养生.doc

名人养生.doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) I...1...3...4...6... 11...14...18...22...26...29...31...38...45...49...56...57...59...61...67

Részletesebben