A Károli Gáspár Református Egyetem kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Károli Gáspár Református Egyetem kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiája"

Átírás

1 A Károli Gáspár Református Egyetem kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiája Bevezető A évi CXXXIX. törvény 5 (3) szerint a felsőoktatási intézmények kutatási-fejlesztésiinnovációs stratégiáját a következő területeken kell megfogalmazni: 1. kutatási programok; 2. pályázati eljárási rend; 3. tudományos rendezvények; 4. a hazai és nemzetközi tudományos együttműködés fejlesztése; 5. tudományos művek kiadása; 6. kutatási tevékenység támogatása; 7. tudományos eredmények hasznosítási módja. A KRE K+F+I stratégiája ezért értelemszerűen ezeknek megfelelően tagolódik. A törvény nem határozza meg a stratégia kötelező érvényességi idejét. Jelen stratégia középtávú, 3-5 évre szóló célokat fogalmaz meg, először általánosan, majd a fenti részletezés szerint. Általános rész A Károli Gáspár Református Egyetemen mint református intézményben folyó tudományos kutatás szinte természetes tematikus súlypontjai a biblikum és teológia, az ókortudomány, a misztika- és missziókutatás, a vallástudomány és vallástörténet, a bibliai és modern filológia, lexikológia/lexikográfia, modern társadalomtörténet, társadalomtudomány, pedagógia, pszichológia, kommunikáció, illetve ezek társtudományai, továbbá az európai közösségi jog, a munkajog és a szociális-társadalombiztosítási jog. Az Egyetem kutatóintézetei (Közép- és Kelet-európai Missziói Tanulmányi Intézet, Szenczi Molnár Albert Egyházművészeti Intézet, Puritanizmuskutató Intézet, Hermeneutikai Kutatóközpont, Kremlinológiai Intézet, Gyökössy Endre Intézet, a Bibliai és Judaisztikai Kutatóintézet) és kutatócsoportjai, műhelyei (Hittudományi Doktori Iskola, akkreditáció alatt álló Történelemtudományi Doktori Iskola, az interdiszciplinaritás szellemében létrejött Misztikus Hagyományok Kutatócsoport és az Interkulturális Kutatócsoport és Fordítóműhely, a Református Kultúrtörténeti Kutatócsoport, az Erdély- és Reformáció Kutatócsoport, a Terminológia Kutatócsoport, valamint a Projektív rajzvizsgálati kutatócsoport stb.) tanúskodnak arról, hogy az antik és középkori keresztény tudományos hagyomány a modern tudományosság ihletője lehet. A KRE kutatási profiljában tükröződik, hogy ez az átmenet lehetséges, és hogy hit és tudomány, fides et ratio szervesen tudnak összekapcsolódni a ma szolgálatában. A KRE kutatásaiban és tudományos célú fejlesztéseiben, újításaiban azonban nemcsak modernségre, hanem európaiságra is törekszik, amennyiben rövid és középtávú terveiben prioritást kap a külföldi tudományos kapcsolatok erősítése. A 480 éves magyar református felsőoktatási hagyományok szellemében, az európai és a világ református és protestáns felsőoktatási intézményeinek és kutatási centrumainak eredményeit a hazai tudományosság és közvélemény felé kiemelten is igyekszik közvetíteni. Egyetemünk mindezek révén egyértelműen a minőség egyeteme kíván lenni oktatás és tudományos kutatás, fejlesztés, újítás terén egyaránt. A kutatás és fejlesztés kérdését szerves összefüggésben állónak látjuk az oktatás, tehetséggondozás minőségének kérdésével. A modern reformpedagógiai kutatások beépülése karaink oktatási munkájába az MRE Doktorok Collegiumának pedagógiai szekciójával és az RPI-vel közösen kidolgozandó, kívánatos célkitűzés. Általános stratégiai feladatunknak tekintjük, hogy kis egyetemből középméretűvé ( hallgató) váljunk, s hogy megkülönböztetett figyelmet szenteljünk az új tudós- és szakember- generációk kinevelésének, az extrakurrikuláris tehetséggondozásnak. Középtávú fejlesztési célkitűzésünk a kutatóegyetemi státusz megközelítése, elérése. Ehhez 1

2 elengedhetetlen, stratégiai feladatunk a kutatást elősegítő munkakörülmények, infrastruktúra fejlesztése, újabb doktori iskolák létrehozása a szinergiák maximális kihasználásával. A Hittudományi Doktori Iskola oktatási rendjének és kutatási profiljának a bővülését tervezzük 2012-től a BTK Történettudományi Doktori Iskolájával való szoros együttműködés révén, illetve az ÁJK-val való közös Egyházjogi alprogram kialakításával. Hosszabb távú terveink közé tartozik egy interdiszciplináris doktori iskola felállítása. Részletes rész 1. Kutatási programok A KRE négy karát két alapvető célkitűzés kapcsolja össze a kutatási-fejlesztési-újítási stratégia tekintetében: 1. a református értékrend és világnézet tudományos kidolgozása és képviselete a társadalomban; 2. a tudomány modern szemléletű, minőségi és európai irányultságú művelése. A két alapvető célkitűzés a négy karon egyrészt közös egyetemi kutatási projektek formájában valósul meg, másrészt szétágazik a karokon folytatott szaktudományos kutatásokba. Az Egyetem támogatja az alap- és a specializált kutatásokat, az elméleti és a gyakorlati kutatásokat egyaránt. Arra törekszik, hogy a hit-, bölcsészeti és társadalomtudományok egyre szélesebb spektrumában tudjon felmutatni önálló, nemzetközi viszonylatban is elismerésre méltó, nemzetközi fórumnyelven publikált eredményeket. A kutatási területek kiválasztásában érvényesülni hagyja a kutatói kezdeményezést, de ösztönzi (és terv szerint differenciáltan jutalmazza) az eredmények tudományos fórumon (konferencia, folyóirat) való bemutatását, piacon való alkalmazását. Kiemelten támogatja a külföldi partnerekkel való tudományos együttműködést, kifejezetten törekszik nemzetközi kutatási és képzési programokban részt venni. Támogatja kutatóinak belföldi tudományos integrációját, növelni kívánja hazai tudományos konzorciumokban, közös pályázati programokban való részvételi arányát. Mindehhez felkészült, módszertan és szakmai tartalom terén is minőségi munkát végző oktatókutatógárda szükséges. A KRE ezért jól képzett, tudományos fokozattal rendelkező, kiterjedt nyelvtudású oktatók-kutatók felvételére törekszik, és elvárja tőlük a folyamatos szakmai önképzést, fejlődést. 2. Pályázati eljárási rend A kutatások eredményességét belföldi és külföldi, egyéni és intézményi, kutatói és hallgatói pályázatokban (OTKA, NKA, OKA, TÁMOP, Bolyai, Széchenyi, Tempus, Leonardo, Marie Curie stb.) való folyamatos részvétellel kell növelni. Törekedni kell arra is, hogy tudományos díj kiírásakor az Egyetem, a Kar mindig terjesszen elő jelöltet. A pályázatok figyelése az egyetemi pályázati referens, az illetékes dékánhelyettesek és az egyes tanszékek feladata. Ha a tanszék olyan pályázati kiírást talál, amelyen indulni kíván, erről tájékoztatja a Kar vezetését és bemutatja a pályázati dokumentációt. A pályázat előkészítésének ügyrendjét az alábbi folyamatábra írja le. 2

3 Pályázatok beadásának és aláírásának ügyrendje Rektori Hivatal Pályázati szándék bejelentése Pályázatot jegyző személy Kari vezetés -a pályázatot aláírja és elküldi a Rektori Hivatalba rektori aláírásra (amennyiben ez szükséges), más esetben postázza és -egy-egy példányt megküld a GI-nek és az RH pályázati referensének. Szervezeti egység vezetője Gazdasági Igazgatóság - Jóváhagyja a pályázati költségvetést. Kari vezetés BTK esetében: 1. Nemzetközi pályázat esetén a Nemzetközi Dékánhelyettes, 2. Hazai pályázat esetén az Oktatási Dékánhelyettes a továbbító Pályázati referens -Szakmai ellenőrzést hajt végre, melynek eredményéről tájékoztatja a pályázót és a GI-t. Gazdasági Igazgatóság Kontroller - egyeztet a Gazdasági Igazgatóság releváns munkatársaival (Főkönyvelő, Informatikai Osztályvezető, Műszaki Osztályvezető) - Pénzügyi ellenőrzést végez (a pályázati feltételek teljesíthetőségének vizsgálata) - Szükség szerint javítja a költségvetést - visszaküldi a pályázat releváns részeit a kari vezetésnek, valamint a Rektori Hivatalban értesíti a Pályázati referenst Kari vezetés - A pályázóval és a szervezeti egységgel egyeztetett végleges pályázatot elküldi a Gazdasági Igazgatóságnak a költségvetés jóváhagyására. Rektori Hivatal -a Rektor aláírja a pályázatot (amennyiben ő az aláíró), - egy egy példányt megküld a GInek és a kari vezetésnek (pályázónak). Postára adás - egyéni és kari pályázatot a kar adja fel - Az egyetem egészét érintő pályázatot a Rektori Hivatal adja fel Siker esetén a pályázat kezdeményezője és az adott Kar a szakmai, a Gazdasági Igazgatóság pályázati referense a pénzügyi felelős a pályázatért. Az intézményi pályázati felelős koordinálásával együtt gondoskodnak arról, hogy a pályázat pénzügyi zárása időben megtörténjen, és a beszámolók időben eljussanak a pályázat kiírójához. 3. Tudományos rendezvények A KRE tudományos rendezvényei hazai és nemzetközi konferenciák, szimpóziumok, szakmai műhelyek, nyári egyetemek, tudományos és tudományos ismeretterjesztő előadások hazai és külföldi meghívott előadókkal, szakmai kerekasztal-beszélgetések. Az ilyen eseményeket alulról (egyéni kutatói, tanszéki szintről) és felülről jövő kezdeményezésre is támogatja, erkölcsileg s lehetőség szerint anyagilag is elősegíti (például helyszín és infrastruktúra biztosításával, pénzügyi támogatással). Az Egyetem ilyen téren szívesen reagál tudományos társaságok, civil egyesületek, állami szervek külső megkeresésére is, és támogatja a más egyetemmel, tudományos társasággal, társadalmi-politikai szervekkel, intézményekkel közös konferenciák stb. szervezését. A tervezett tudományos esemény bekerül a KRE konferencianaptárába, melyet az ezzel megbízott kari igazgató/hivatalvezető és a Rektori Hivatal PR-referense egy-másfél évre előre vezet. A Karok vezetése folyamatosan várja és gyűjti az egyes tanszékektől a konferencia stb. rendezésére irányuló elképzeléseket, és a rendelkezésre álló költségvetési keret alapján dönt az esemény megrendezéséről, az anyagi támogatás mértékéről. Az Egyetem vezetése kiemelten támogatja a karok közötti együttműködésben megvalósuló interdiszciplináris projekteket. Minden esetben elvárja, hogy a kezdeményező erőfeszítést tegyen külső szponzorok keresésére és az intézmény vezetésével szoros együttműködésben az esemény széles körben való hirdetésére. Elvárja előzetes sajtóközlemény írását, melyet a kari, egyetemi vezetés jóváhagyás után az egyetemi és egyházi periodikák és a nyilvános médiafelületeken egyaránt terjeszt. A rendezvényről annak fontosságától függően televíziós, rádiós felvétel, interjú is készül. Az Egyetem a konferencia stb. megtörténte után egyetemi és más orgánumokban gondoskodik konferenciabeszámoló megjelentetéséről, lehetőség szerint 3

4 támogatja konferenciaközlemények kiadását (adott esetben egyetemi folyóirat különszámaként, egyetemi könyvsorozat köteteként). 4. A hazai és nemzetközi tudományos együttműködés fejlesztése A KRE minél szélesebb körű hazai és nemzetközi tudományos együttműködésre törekszik, és szorosabbra kívánja fűzni meglévő tudományos kapcsolatait belföldi és külföldi tudományos intézményekkel. Ennek érdekében intenzíven növeli Erasmus-szerződéseinek számát egyrészt a nyugat-európai országokban, másrészt a környező kelet-európai régióban, különösen de nem kizárólag a magyar kisebbségek felsőoktatási intézményeiben. Lehetőség szerint részt vesz Erasmus Mundus-programokban és ún. intenzív Erasmus-programokban ( IP ). Törekszik minél több EU-finanszírozású nemzetközi kutatási (pl. Marie Curie), illetve nemzetközi joint degree-programban (pl. EMLex) részt venni. Meglévő folyóirataiban egyre nagyobb mértékben biztosítja a nemzetközi fórumnyelven való publikáció lehetőségét, törekszik nemzetközi szerzőgárda kiépítésére, a peer review bevezetésére. Ugyanakkor a honi intézmények kutatóitól is folyamatosan fogad és kiad kéziratokat. A belföldi pályázatokon (pl. csoportos OTKA) gyakran indul más egyetemmel konzorciumban, szívesen szervez honi társintézménnyel közös konferenciát, vesz részt belföldi partnerrel közös képzés szervezésében. 5. Tudományos művek kiadása A KRE tudományos könyvkiadásának médiuma a L Harmattan Kiadóval közösen gondozott Károli Könyvek sorozat, mely három alsorozatból áll: monográfiák; tanulmánygyűjtemények, konferenciakötetek; műfordítások, fordítások, forráskiadások. A Károli Könyvek az Egyetem reprezentatív, a tudományosság legmagasabb szintjét célba vevő sorozata, mely mind a négy Kar kutatóitól fogad kéziratokat, és a közeljövőben már minden alsorozatában évi több kötet megjelenését irányozza elő. Összegyetemi kutatási program valósul meg a KRE megújult, minden év végén megjelenő évkönyvében, a Studia Caroliensiában, amennyiben ennek szerzői is a négy kar kutatói közül kerülnek ki, és számai olyan átfogó, interdiszciplináris témájúak, hogy minden tudományág tudja bennük képviseltetni magát. A 2011-es szám témája például Európa, melyhez a jogtudomány, hittudomány, bölcsészettudomány, pedagógia stb. szerteágazó szakterületeiről érkeznek tanulmányok. A BTK 2011-ben harmadik évfolyamába lépett folyóirata, az Orpheus Noster olyan, potenciálisan interfakultáris fórum, amely elsősorban a KRE BTK és HTK (ókor)történeti és filológiai kutatásainak nyit publikációs teret. Az Orpheus Noster külső, sőt, külföldi szerzőktől is közöl (adott esetben idegen nyelvű) tanulmányokat, rövidebb műfordításokat, a KRE által rendezett konferenciákról beszámolókat, valamint recenziókat. A HTK Porta speciosa című folyóirata az Egyházművészeti Kutatóintézet orgánuma, mely a szakrális művészetek tárgyköréből közöl elsősorban a HTK kutatói által írott tanulmányokat. A HTK L Harmattannal közös sorozata a Questiones Theologiae sikeres doktori munkákat közöl, ezáltal is széles körben biztosítva a kutatási eredmények azonnali beépülését az oktatási tartalmakba. A KRE stratégiai partnere az ÁJK oktatóiból alakult Patrocinium Kiadó, amely kifejezetten az Egyetemen oktatók által írt egyetemi jegyzeteket ad ki. A Kiadó a hallgatók számára önköltségi áron teszi lehetővé a jegyzetek megvásárlását, a jegyzetírásra vállalkozó kollégák számára mérsékelt honoráriumot is fizet. Az Egyetem gondoskodik a jegyzetek terjesztésbe való bekerüléséről. 4

5 Ezekről a meglévő, erős alapokról kiindulva középtávon el kell jutnunk a nemzetközi tudományos kiadványok piacára külföldi kiadókkal vagy terjesztőkkel való együttműködés révén. Folyóirataink angol, német, francia, olasz nyelvű cikkeket is közölnek, de útjára kell bocsátanunk egy olyan periodikát (évkönyvet) is, amely eleve a nemzetközi tudományt szólítja meg angol nyelven, szakszerű külföldi terjesztéssel. 6. A kutatási tevékenység támogatása Az Egyetem a rendelkezésre álló erőforrásainak mértékében támogatja az oktatók kutatásait. Ehhez biztosítja a szükséges infrastrukturális feltételeket, a kari könyvtárakat, széles sávú internet, wifi hozzáférést, a lehetőség mértékében az elektronikus folyóirat-előfizetést, a tanszéki igények rendszeres lekérdezése útján a költségvetés engedte mértékben a szakkönyvek beszerzését. Rövid-, illetve középtávon kiemelt feladatának tekinti az épületbővítést, az oktatói-kutatói szobák számának nagymértékű növelését, lehetőség szerint összegyetemi kampusz kialakítását. A számítógépparkot folyamatosan megújítja. A munkáltatói jogok gyakorlója igény esetén szombatévet (sabbatical) vagy csökkentett óraszámot engedélyezhetnek kutatóiknak. Támogatják oktatóik külföldi tudományos programokon való részvételét (a szorgalmi időszakban értelemszerű határokon belül), törekednek minél több kutató rövid külföldi tartózkodását lehetővé tenni (pl. Erasmus oktatói ösztöndíj révén). Egyre határozottabban valósítják meg a differenciált, a minőségi munkavégzésre alapuló bérezést. A tanszékeken működő Tudományos Diákköröket (felkészítő oktatókat és hallgatókat egyaránt) az Egyetem minden lehetséges pályázati eszközzel is támogatja. 7. Tudományos eredmények hasznosítási módja A tudományos eredmények hasznosításának előfeltétele és egyben egyik módja a tudományos publikáció. Oktatóinknak folyamatosan publikálniuk kell kutatási eredményeiket. A publikációs tevékenység során törekednünk kell a minőségi szempont érvényesítésére a mennyiségi helyett. A nemzetközi tudománymérés (szcientometria) legértékesebbnek a peer review-val lektorált, fórumnyelven írt, nemzetközi folyóiratokban megjelent tanulmányokat tartja, és csak az ezt követő helyen értékeli a nemzetközi monográfiákat, ezután a nemzeti nyelvű monográfiákat, tanulmányokat. A nemzetközi ismertség szintjére akkor juthatunk el, ha ezt az értékrendet elismerjük. A magyar nyelvű tudomány és a hungarológiai szaktudományok védelmében azonban az idegen nyelvű publikálással egyidejűleg magyarul is művelnünk kell a tudományt. Ugyanígy hivatásunk a magyar kultúra gazdagítása az elsőrendű (és a fontosabb másodrendű) források magyarra fordítása révén, a magyar fordításirodalom kiteljesítése. A Károli Könyvek harmadik alsorozata teret nyit ilyen típusú szövegek közlésének. A KRE közvetlenül társadalmi érdekű vagy cég- és piacorientált szakjain (jog, kommunikáció, szociális munkás stb.) folyó tudományos kutatások az érintett piaci, társadalmi szektorban részben már a szakmai gyakorlatok alatt is közvetlenül hasznosulnak. Más szaktudományos kutatások (teológia, alkalmazott nyelvészet, pszichológia stb.) társadalmi-piaci hasznosulása áttételes: eredményük a jól képzett szakember, a jól elvégzett szakmunka, amely minőségével hat a piacon. Ismét más kutatások (filozófia, ókortudomány stb.) alapkutatás jellegűek, közvetlen piaci hatásuk nincs, mégis nélkülözhetetlenek, mert alapfogalmakat definiálnak, más kutatásokat alapoznak meg. Végül, de nem utolsósorban a KRE feladata a többi hazai és a határon túli református felsőoktatási intézményekkel együttműködve a Magyar Református Egyház küldetésének szellemében a magyar református tudományosság összehangolását segíteni, többi hazai 5

6 protestáns felsőoktatási intézménnyel együttműködve a reformáció 500. évfordulójához közeledve a magyarországi protestáns tudományosság megújulását egyengetni. Ezáltal képes leginkább részt vállalni a magyar társadalom, gazdaság, intézmények, szervezetek és közösségek megújulásában, a Magyarországi Református Egyház társadalmi missziójában. Budapest, szeptember 29. 6

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Bevezetés Az ELFT Közgyűlése 2011. május 21-én elfogadta egy, a

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM STRATÉGIAI TERV 2011.

DEBRECENI EGYETEM STRATÉGIAI TERV 2011. DEBRECENI EGYETEM STRATÉGIAI TERV 2011. TARTALOMJEGYZÉK: Fejezet Oldal 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A bemutatása... 4 2.1. A vezetési struktúrája... 5 2.2. A jövőképe, küldetése.... 7 2.3. A minőségpolitikája......

Részletesebben

pi-net konferencia 2013

pi-net konferencia 2013 pi-net konferencia 2013 Nemzeti Tudományos Kerekasztal π-net A jövő tudósgenerációjának helyzete és a kihívásai a határon túli oktatás és tehetséggondozás szempontjából Szerkesztők: Dr. Czene Gréta, Morvai

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

Tudás és Érték A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI STRATÉGIÁJA. 2O14. június

Tudás és Érték A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI STRATÉGIÁJA. 2O14. június A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI STRATÉGIÁJA 2O14. június Tartalom ELŐSZÓ 7 KÜLDETÉS 10 A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRÓL 11 A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI HAGYOMÁNYAI

Részletesebben

A VKK VERSENYKULTÚRA FEJLESZTÉSE ÉS TERJESZTÉSE KÖRÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGE. 1.1. Mit értünk a versenykultúra fejlesztésén?

A VKK VERSENYKULTÚRA FEJLESZTÉSE ÉS TERJESZTÉSE KÖRÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGE. 1.1. Mit értünk a versenykultúra fejlesztésén? A Gazdasági Versenyhivatal (GVH, hivatal) 2006. évi tevékenységérôl szóló beszámoló mellékleteként külön beszámoló ismerteti a GVH Versenykultúra Központ (VKK) nevû szervezeti egységének tevékenységét.

Részletesebben

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére A tudományos délután programjainak elõadói között szerepelnek: 8 A KAROKON MEGVALÓSÍTANDÓ-, VAGY FEJLESZTENDÕ TEVÉKENYSÉGEK I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZABÁLYZATAI Ikt.szám: 464/1300/1-2/2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1-2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2011. december

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának 2012. évi munkaterve

A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának 2012. évi munkaterve A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának 2012. évi munkaterve A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (versenytörvény) rendelkezései

Részletesebben

AZ ERDÉLYI MAGYAR KÖZÖSSÉGET SZOLGÁLÓ MAGÁNEGYETEM

AZ ERDÉLYI MAGYAR KÖZÖSSÉGET SZOLGÁLÓ MAGÁNEGYETEM JÁNOS-SZATMÁRI SZABOLCS HORVÁTH GIZELLA TOLNAY ISTVÁN AZ ERDÉLYI MAGYAR KÖZÖSSÉGET SZOLGÁLÓ MAGÁNEGYETEM A NAGYVÁRADI PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM 83 A Partiumi Keresztény Egyetem története abból a felismerésből

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

Pályázati útmutató. Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj a konvergencia régiókban

Pályázati útmutató. Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj a konvergencia régiókban Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió PROJEKT: A képzés munkaerő-piaci relevanciájának erősítése komplex intézményi és hallgatói szolgáltatásfejlesztési programokkal a Szent István Egyetemen SZERZŐDÉS SZÁMOK:

Részletesebben

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága konzultációt kezdeményez az új felsőoktatási törvény koncepciójáról. A tervezetet az államtitkárság vitaanyagnak szánja, melyhez december

Részletesebben

A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről

A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2014. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről c. közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

Integrita s Tuda sko zpont - koncepcio

Integrita s Tuda sko zpont - koncepcio Integrita s Tuda sko zpont - koncepcio Pallai Katalin Tartalom Bevezetés... 2 Az alapítás... 2 A koncepció célja... 2 Eddig elért eredmények... 3 Alapvetések... 5 Az ITK küldetése, szerepe és pozicionálása...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZABÁLYZATAI Ikt.szám: 464/1300/1-2/2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 13. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2015. február

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV Óbudai Egyetem Pro Scientia et Futuro INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV BUDAPEST, 2012. június ÓBUDAI EGYETEM :: INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV :: 2012 1 Bevezető... 4 1. Vezetői összefoglaló... 5 1.1. Jövőkép... 5

Részletesebben

Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése

Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014 TÁTK TARTALOM BEVEZETÉS...7 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE...9 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend...9 1.2. A kar szervezete

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009/8/VII/3. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT 2009. október 30. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu Felvételi tájékoztató kiadvány 2012 KRE.hu A 2012-es HVG Diploma különszám kari összesített rangsorában, a bölcsészképzési területen a KRE-BTK ezüstérmes, a jogi és igazgatási képzési területen a KRE-ÁJK

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Szeged, 2015. március 16. A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend

Részletesebben

ACTA DOCTORANDORUM 2014

ACTA DOCTORANDORUM 2014 2014 ACTA DOCTORANDORUM 2014 Kiadja a Doktoranduszok Országos Szövetsége. ISSN 1418-4605 Szerkesztette: Budai Csaba ACTA DOCTORANDORUM 1 Tartalomjegyzék 2014 Lectori Salutem!... 3 20 éves a DoSz - Gondolatok

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Jóváhagyta: Szenátus Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor Kiadás: 7. Dátum: 2014.12.11. Készítette: minőségbiztosítási rektori

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

TEHETSÉG - HATÁROK NÉLKÜL

TEHETSÉG - HATÁROK NÉLKÜL TEHETSÉG - HATÁROK NÉLKÜL Szerkesztette: Mező Ferenc és Mező Katalin (2008) 2 TEHETSÉG HATÁROK NÉLKÜL TEHETSÉG HATÁROK NÉLKÜL 3 TEHETSÉG - HATÁROK NÉLKÜL Szerkesztette: Mező Ferenc és Mező Katalin (2008)

Részletesebben

Megõrizni a hagyományokat, alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövõt. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság programja

Megõrizni a hagyományokat, alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövõt. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság programja Megõrizni a hagyományokat, alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövõt A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság programja 2004 2006 TARTALOM Bevezetõ I. FEJEZET VISSZATEKINTÉS..........................................

Részletesebben

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A 2008-2011-es ÉVEKRE

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A 2008-2011-es ÉVEKRE OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A 2008-2011-es ÉVEKRE A Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság

Részletesebben