Név: MONTÁZS DRÁMAPEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET Székhely: 3535 Miskolc, Vasverő u. 46. Adószám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Név: MONTÁZS DRÁMAPEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET Székhely: 3535 Miskolc, Vasverő u. 46. Adószám: 19335135-1-05"

Átírás

1 Név: MONTÁZS DRÁMAPEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET Székhely: 3535 Miskolc, Vasverő u. 46. Adószám: A évei, mint mérlegfordulónappallezárt évről készült KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS p. h. Montázs Drámapedagógiai Közművelődési Egyesűlet 3535 Miskolc, Vasverő u. 46. Adószám: NYVSZ: Pk /2008/4/1 és Keltezés:

2 Tartalomjegyzék: 1, Számviteli beszámoló: Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló, melynek részei: Mérleg, Eredménykimutatás, Tájékoztató adatok. 2, A költségvetési támogatás felhasználása. 3, A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás. 4, A cél szerinti juttatások nem voltak, erről kimutatás nem készült. 5, A kapott támogatások mértéke. 6, A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nem nyújtott külön juttatásokat, erről kimutatás nem készült. 7, A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.

3 Közhasznú szervezet megnevezése: MONTÁZS DRÁMAPEDAGÓGIAI EGYESÜLET ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰsíTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE ESZKÖZÖK (aktívák) Mérlegfordulónapja: adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) IMMATERIÁLIS JAVAK sorból: Immateriáli javak értékhelyesbítése 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 06. Ill. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZŐK sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 08. B. Forgóeszközök ( sor) KÉSZLETEK 10. II. KÖVETELÉSEK Ill. ÉRTÉKPAPíROK 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások O O ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Miskolc, Mo~.tázs"DráJi(t;pedagógiai és KOZlltuvelődési Bgye.!jü[et 3535 Miskole, Vasverő ll: 46. Adószám: NYVSZ: Pk /2008/4/1 (képviselője)

4 Közhasznú szervezet megnevezése: MONTÁZS DRÁMAPEDAGÓGIAI EGYESÜLET ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰsíTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE FORRÁSOK (passzívák) Mérlegfordulónapja: adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 15. D. Saját tőke ( ) INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 17. II. TŐKEVÁL TOZÁS / EREDMÉNY Ill. LEKÖTÖTT TARTALÉK 19. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENY- SÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalékok O O 23. F. Kötelezettségek ( ) HÁTRASOROL T KÖTELEZETTSÉGEK 25. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Ill. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 27. G. Passzív időbeli elhatárolások O O FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Miskolc, p.h. a szervezet vezetője (képviselője) Montázs Drámapedagógiai Közművelődési EfJYe-sület 3535 Miskola, Vasverő~. 46. Adószám: NYVSZ: Pk /2008/4/1 és

5 Közhasznú szervezet megnevezése: MONTÁZS DRÁMAPEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELÖDÉSI EGYESŰLET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰsíTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA Mérlegfordulónapja: adatok E Ft-ban Tételszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév A Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás O O a alapítótói b központi költséqvetésből c helvi önkormánvzatlól d egyéb 2 Pályázati úton elnyert támoaatás Közhasznú tevékenvségből származó bevétel Taqdflból származó bevétel 3 5 Egyéb bevétel Kapott adomány B Vállalkozási tevékenység bevétele O O C Összes bevétel (A+B) O Közhasznú tevékenység ráfordításai a Anyagjellegű ráfordításai b Személyi ielleoű ráfordítások c Értékcsökkenési leírás d Eavéb ráfordítások 6 e Pénzüovi műveletek ráfordításai o. f Rendkívüli ráfordítások g Adott adomány 118 E Vállalkozási tevékenységráfordításai O O a Anyagjelleaű ráfordításai b Személyi jellegű ráfordítások c Értékcsökkenési leírás d Eqyéb ráfordítások e Pénzüavi műveletek ráfordításai f Rendkívüli ráfordítások F Összes ráfordítás G Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) O O H Adófizetési kötelezettség O O I Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) O O J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-O) Keltezés: Miskolc, M :.1: p.h. O~!UZS Drámapedagógiai Kozmúvelődési Egyesület 3535 M;skolc, Vasverő u. 46. Adószám: NYVSZ: Pk /2008/4// és a szervezet vezetője (képviselője)

6 ...._--~~~~ -- Közhasznú szervezet megnevezése: MONTÁZS DRÁMAPEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELÖDÉSI EGYESÜLET TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Mérlegfordulónapja: Tételszám Megnevezés Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév A Szémélyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - tiszteletdíjak 2 Személyi jellegű egyéb kifizetések ebből: - megbízási díjak 3 Bérjárulékok B A szervezet által nyújtott támogatások Keltezés:MISKOLC, p.h. Montázs Drámapedagógiai és Közművelődés; Egyesület 3535 Miskolc, Vasverő u. 46. Adószám: NYVSZ: Pk /2008/4// a szervezet vezetője (képviselője)

7 2, KÖLTSÉGVETÉSTŐL, ILLETVE AZOK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA: A költségvetéstől, illetve azok szerveitől kapott támogatások a közhasznú tevékenységből. származó bevételekkel összesítve kerülnek felhasználásra kizárólag az alaptevékenységre az alábbiak szerint: Anyagköltség: Igénybe vett szolgáltatások: Egyéb szolgáltatások: Bérköltség: Személyi jellegű kifizetések: Bérj árulékok: Értékcsökkenési leírás: Egyéb ráfordítások: Összesen: 606 eft eft 46 eft OeFt 661 eft OeFt 628 eft 124 eft eft

8 ." ",.",,,,,,,,,..,,,,,,... _--- 3, A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Vagyonelem tételsor Bázisév Tárgyév Változás eft eft eft % Jegyzett tőke O O nem értelmezhető Eredmény Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 4, A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA: Mivel a tárgyév során cél szerinti juttatásra a szervezet pályázatot nem írt ki, ezért ilyen kimutatás nem készült. 5, KÖZONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNíTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL,TELEPÜLÉSIÖNKORMÁNYZATOKTÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: Nemzeti Erőforrás Minisztérium: KIM Ir. Szerv. NeA: Miskolc Önkormányzat: Oktatásért Közalapítvány: Művészeti Alapítvány Nemzeti Kulturális Alap -20 eft 139 eft 200 eft 666 eft 100 eft eft 6. KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐiNEK NYÚJTOTT KÜLÖN JUTTATÁSOK: A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek készült. nem nyújtott külön juttatásokat, erről kimutatás nem

9 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület évi munkájáról A pályázó bemutatása A Montázs Drámapedagógiai és Közművelödési Egyesület 2008-ban alakult. Az alapítók az iskolán kívüli nevelés területén éves tapasztalattal rendelkezö szakemberek és éves, a színházi nevelés, valamint a kortárs ifjúsági segítő munka területén egy-két éves tapasztalattal bíró fiatalok. Szervezetünket azzal a szándékkal hoztuk létre, hogy formális keretek között, a korábbinál hatékonyabb módon folytathassuk több évre visszanyúló közművelődési és az ifjúsági korosztályt támogató munkánkat. Legfontosabb céljaink: -/ a közművelödés és az oktatás-képzés világának összehangolása -/ a drámapedagógia és a színházi nevelés terjesztése és fejlesztése -/ a fiatalok személyes életvezetési készségeinek fejlesztése, szociális érzékenységük, közösségi- közéleti-társadalmi felelősségvállalásuk erősítése -/ a fiatalok közösségi és kulturális életének gazdagítása különbözö művészeti alkotótevékenységek ösztönzésével és koordinálásával Szakmai munkánk területei: -/ Színházi nevelés -/ Előadások, fellépések -/ Oktatási-képzés -/ Szakmai-koordináció és érdekképviselet Az egyesület középtávú céljai: Egyesületünk középtávú stratégiai programjának tengelyében az eddigi tevékenység folytatása és bövítése mellett az alábbi célok megvalósítása szerepel: -/ A drámapedagógia és a színházi nevelés pedagógiai súlyának erősítése -/ A megyei kistérségekkel való szakmai együttműködés erősítése -/ Az ifjúsági öntevékeny kezdeményezések erősítése és szélesítése, ennek érdekében -/ Az ifjúsági öntevékenységet támogató civil szervezetek szakmai együttműködésének és érdekképviseleti erejének megerősítése 1

10 Helyzetelemzés Az elmúlt év munkájának egyik kiemelt feladatát az előző évben elindított programok folytatása jelentette. 201O-bőlkét jelentősebb projekt húzódott át 2011-re. CIMBIKCivil Háló létrehozása (Regionáliscivil hálózat a fiatalokért - NCA) FA-Ter Irodalmi Alkotóműhely (Tehetségfejlesztő program alkotó diákok számára - Oktatásért Közalapítvány) Mindkét programunk folytatódott a projektidőszak befejezését követően is. A CIMBIKCivil Háló hivatalos szerveződéssé alakult (az alapítók döntése értelmében informális keretek között működő szerveződésként), a FA-Ter Irodalmi Alkotóműhely során született írásokból pedig újabb pályázati támogatással kötetet adtunk ki Próbarepülés címmel. Munkánk másuk fő iránya a művészeti tehetséggondozás erősítése volt. Januárban létrehoztuk a Montázs Tehetségpontot, és az év során tudatosan törekedtünk arra, hogy tehetségtámogató programjainkat egységes rendszerbe illesszük. Így alakult ki a FA-Ter - Fiatal Alkotók Tere Komplex Tehetségtámogató Program. A FA-Ter Program keretei között az eddigieknél hatékonyabban és tervszerűbben kezdtük szervezni és megvalósítani az egyesület működési körébe tartozó kulturális programokat és műhelyeket től szeretnénk ezt a folyamatot tovább erősíteni. Jelentős energiákat fordítottunk a Montázs Színjátszó Műhely fiataljainak szakmai fejlesztésére. Az idei évben (2011) elsősorban nagyszabású szerkesztett műsorokat készítettünk, amelyeket Miskolc M.J.V. ünnepein adtunk elő. Emellett kisebb, vidám színdarabokat késztettünk vagy újítottunk fel, elkezdtünk kialakítani egy vidám repertoárt, amellyel eleget tehetünk a különbözö felkéréseknek. Ehhez kapcsolódóan megindítottuk a Kirakat-színház című projektünket, amely a Batóházban bérelt irodahelyiség kulturális célú kihasználását, és a színház-kultúra köztérivé tételét célozza ben kevés energiát tudtunk fordítani a TIE-programok felújítására, illetve új programok kialakítására. November-december folyamán megerősítettük a felnőttekből álló Montázs Színházi Műhelyet, és új darabok próbáit kezdtük meg. A 2012-esévegyik kiemelt feladata a Színházi Műhely új produkcióinak bemutatása és az alternatív színházi működés kereteinek kialakítása. Ehhez az előző évek során lényegében megteremtettük a technikai feltételeket: fény- és hangtechnikai eszközparkunk lehetővé teszi, hogy könnyen berendezhető, mobil terekben is bemutathassuk előadásainkat. A Színházi műhely folyamatos működéséhet azonban elengedhetetlen egy állandóan működő alternatív színházi tér (pl. szobaszínház) kialakítása. Pályázati tevékenység 2011 Szakmai működésünk pénzügyi alapját 2011-ben is elsősorban a pályázati támogatások jelentették bőlkét pályázati programunk húzódott át 2011-re. 20"11-ben12 db pályázatot nyújtottunk be különböző támogató szervezetekhez, összesen Ft értékben. A 12 pályázat közül 7 pályázatunk nyert összesen Ft értékben. A pályázatok közül hat 2011.december 31-ig lezárult, egy 2012.május 31-ig fut. 2

11 Pályázati eredmények Pályázati program címe Kiíró/ kiírás Összeg Állapot -,.~ Kért Kapott TALÁLKOZÁSOK NKA Közművelődési Kollégium lezárt A FA-Ter - Fiatal Alkotók Közművelődési rendezvények Tere Ifjúsági Alkotóműhely támogatása... (Kód: 2008) éves programsorozatának megrendezése MONTÁZS Színházi nevelési NKA Közművelődési Kollégium lezárt alkotótábor és drámaműhely Közművelődési célú nyári táborok... (Kód: 2032) Életre kelt szó Oktatásért Közalapítvány lezárt Közoktatásban működő tehetséggondozó műhelyek támogatása" (Kód: NTP- OKA-XXI.) CIMBIK Ifjúsági Kulturális NCA O Találkozó A helyi kisközösségek és szakmai összejogások erősítése... (Kód: NCA- DP-ll-A) Kifdkatban NCA É-mo Regionális Kollégiuma lezárt Civil szervezetek működésének támogatása (Pályázat kódja: NCA-EM- 11) Első Közlés Miskolc MegyeiJogú Város lezárt Kulturális Mecénás Alapból igényelhető támogaiás Áthal(j)lások Miskolc Megyei Jogú Város lezárt Kulturális Mecénás Alapból igényelhető támogatás Az Országos Diákszínjátszó Miskolc MegyeiJogú Város futá Találkozó területi Kulturális Mecénás Alapból igényelhető rendezvényeinek támogatás megvalósítása Születésnap NEFMI O Kábítószer prevenciós program ok támogatása (Kód: KAB-ME-ll-C) Útközben... - Önkéntes fiatalok NEFMI O szakmai képzése Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program) támogatása (Kód: IFJ-GY-ll-A) Szép új világ (...?) - Fiatalok NEFMI O művészeti alkotóműhelye Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program) támogatása (Kód: IFJ-GY-ll-B) Fiatalok afiatalokért II. - NEFMI O Projektmenedzsment az Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági ifjúsági kultúra területén civil szervezetek, (ifjúsági szakemberek) dolgozó fiatalok számára kompetenciajejlesztő képzéseinek támooatása (Kód: IFJ-GY-ll-C) Összesen

12 2011-ben megvalósult események 1. Montázs Tehetségpont létrehozása (2011.január) 2. Partnerség a fiatalokért - Szakmai konferencia (2011.január 27.) 3. Huszártábor (interaktiv színházi játék Miskolc város március 15-i rendezvénysorozatának keretében március 15.) 4. Civil szervezetek helye és szerepe a tehetséggondozásban - Szakmai konferencia (2011.március 24.) 5. "Tövisek és virágok" zenés bemutató az Irodalmi Műhelyben készült írásokból (A civil szervezetek helye és szerepe a tehetséggondozásban című szakmai konferencia keretében március 24.) 6. a CIMBIK Civil Háló hivatalos megalapítása, SZMSZ megfogalmazása, elfogadása, vezetőség megválasztása, a hároméves stratégiai program végrehajtásának megkezdése 7. Életre kelt szó (Komplex Művészeti Műhely április 1-3.) 8. Mezítlábas Impróparti (2011.április 9.) 9. Színésztréning (Nyíregyháza, Zrínyi Gál Vince (KO-MA Társulat) vezetésével április ) 10. CIMBIK Civil Háló stratégiai tervezés (2011.ápr ) 11. FA-Ter Irodalmi Alkotóműhely projekt lezárása (2011.április 30.) 12. Mozgástréning (Uray Péter vezetésével március-május) 13. Nyílt Szín (Nyilvános bemutató a FA-Ter Irodalmi Alkotóműhely írásaiból május 25.) 14. Civilek a kultúrában - Szakmai konferencia (2011.május 26.) 15. A Regionális civil hálózat a fiatalokért című projekt lezárása (2011.május 31.) 16. Irodalmi Montázs (Fellépés az Ünnepi könyvhét rendezvénysorozat keretében június 1.) 17. Miskolci Korzó Fesztivál - a CIMBIK Civil Háló ifjúsági kulturális fesztiválja (2011. június 3.) 18. Montázs Pódium (FelIépések a Miskolci Korzó Fesztivál keretében június 3.) 19. Montázs Pódium (Képzelt beteg című jelenet bemutatója az Ifjúsági és Szabadidő Ház francia kulturális estéjén július 31.) 20. Montázs drámatábor (Balatonmáriafürdő augusztus 3-10.).21. Hősidők (Szerkesztett műsor Miskolc város augusztus 20-i rendezvénysorozatának keretében augusztus 20.) 22. Montázs Pódium (Bemutató az Ifjúsági és Szabadidő Ház projektzáró rendezvényén augusztus 22.) 23. Impró-sok(k) Ifjúsági Színházi Csoportok 3. Miskolci Találkozója (2011. szeptember ) 24. Palló (Dramatikus technikákra épülö játéksorozat az ArtTér kulturális rendezvénysorozat keretében szeptember - december) 4

13 25. "Fegyvert s vitézt éneklek...rr (Ünnepi összeállítás az 1956-os forradalom tiszteletére október 23.) 26. Főhajtás (részvétel az 1956-os forradalom tiszteletére készült városi díszelőadásban október 23.) 27. Beugrócska (Improvizációs vetélkedő - Nagykálló November ) 28. Próbarepülés (A FA-Ter Irodalmi Alkotóműhelyben készült írások kötetben történő megjelentetése december) 29. Nyílt Szín (Könyvbemutatóval egybekötött kulturális gálaműsor december 14.) A fenti események mellett számos kisebb volumenű, illetve együttműködésben megvalósuló programban vettünk részt szervezőként, koordinátorként vagy közreműködőként. A rendezvényeken összességében közel hetven fiatal önkéntes rendszeres vagy alkalmi részvétele segítette munkánkat. Az egyesület saját produkcióiban részt vevő közel húsz fiatal mellett programjainkon több mint félszáz ifjú alkotónak teremtettünk be- illetve megmutatkozási lehetőséget. Nagyrendezvényeink telt házas érdeklődés mellett valósultak meg. Az év során - becsült adataink szerint - több mint ezren találkozhattak az egyesület tevékenységévei előadásokon, civil rendezvényeken, drámaórákon, szakmai táborban, valamint az írott és az elektronikus médiában. Eseményeinkről rendszeresen hírt adtunk, illetve beszámoltunk honlapunkon, illetve facebook-oldalunkon, valamint az év folyamán, az NKA pályázati támogatásának köszönhetően átalakítottuk és kibővítettük arculati elemeinket: egyesületi molinót és roll up-ot, valamint Montázs-pólókat készíttettük. Partnereink, támogatóink 2011-ben./ Premier Alapfokú Művészetoktatási Intézmény./ Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala./ Miskolci Kulturális Központ./ Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ./ Nemzeti Kulturális Alapprogram./ Oktatásért Közalapítvány./ Nemzeti Civil Alapprogram./ Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Szakmai elképzelések és feladatok 2012-ben 2012-ben folytatni kívánjuk megkezdett és folyamatban lévő programjainkat. területre kívánunk hangsúlyosan figyelni: A FA-Ter Komplex Tehetségtámogató Program kiterjesztése Két szakmai A Montázs Színházi Műhely megerősítése és erre épülően új bemutatók és TIE programok készítése. Emellett tovább kívánjuk erősíteni az informális képzésben betöltött szerepünket, illetve be kívánunk kapcsolódni az ifjúsági cserekapcsolatokba. Szervezetfejlesztés terén a szervezeti kommunikáció erősítése, a tudatosabb és célszerűbb feladatmegosztás kialakítása, valamint a stratégiai tervezés továbbra is kiemelt feladat. "Marketing területen a külső kommunikáció erősítése, arculattervezés folytatása és a szakmai programok erőteljesebb marketingkommunikácio,/j'aa fő feladatunk. Montázs Drámapedagógiai és 5 Közművelődési Egyesület 3535 Miskolc, Vasverő ll, 46. Adószám: II / NYVSZ: Pk /2008/4// /!~ti: Ji!

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Székhely: 4029 Debrecen Víztorony utca 19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: TPk.60.214/2006/2

Részletesebben

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012.

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012. A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2012. ALAPADATOK Készült az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; a 2000. évi C. törvény a számvitelről és a vonatkozó pénzügyi-,

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV 1 8 4 3 9 2 0 5 9 4 9 9 5 2 9 0 5 Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ

Részletesebben

A Misina Néptáncegyüttes Egyesület 2005. évi gazdálkodásáról

A Misina Néptáncegyüttes Egyesület 2005. évi gazdálkodásáról Misina Néptáncegyüttes Egyesület H 7634 Pécs, Ürögi fasor 21. Tel: + 36 72 240 280 Fax: + 36 72 538 002 www.misinadance.hu info@misinadance.hu A Misina Néptáncegyüttes Egyesület 2005. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A KÖTHÁLÓ

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló 2008

Közhasznúsági beszámoló 2008 Közhasznúsági beszámoló 2008 A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja: Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működésének erősítése, hatékonyságuk növelése, annak érdekében, hogy társadalmi

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna.

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Bevezető ismertetés A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Az alapítók 1998. december 28. napján az alapító okirat

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben