Név: MONTÁZS DRÁMAPEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET Székhely: 3535 Miskolc, Vasverő u. 46. Adószám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Név: MONTÁZS DRÁMAPEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET Székhely: 3535 Miskolc, Vasverő u. 46. Adószám: 19335135-1-05"

Átírás

1 Név: MONTÁZS DRÁMAPEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET Székhely: 3535 Miskolc, Vasverő u. 46. Adószám: A évei, mint mérlegfordulónappallezárt évről készült KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS p. h. Montázs Drámapedagógiai Közművelődési Egyesűlet 3535 Miskolc, Vasverő u. 46. Adószám: NYVSZ: Pk /2008/4/1 és Keltezés:

2 Tartalomjegyzék: 1, Számviteli beszámoló: Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló, melynek részei: Mérleg, Eredménykimutatás, Tájékoztató adatok. 2, A költségvetési támogatás felhasználása. 3, A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás. 4, A cél szerinti juttatások nem voltak, erről kimutatás nem készült. 5, A kapott támogatások mértéke. 6, A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nem nyújtott külön juttatásokat, erről kimutatás nem készült. 7, A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.

3 Közhasznú szervezet megnevezése: MONTÁZS DRÁMAPEDAGÓGIAI EGYESÜLET ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰsíTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE ESZKÖZÖK (aktívák) Mérlegfordulónapja: adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) IMMATERIÁLIS JAVAK sorból: Immateriáli javak értékhelyesbítése 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 06. Ill. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZŐK sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 08. B. Forgóeszközök ( sor) KÉSZLETEK 10. II. KÖVETELÉSEK Ill. ÉRTÉKPAPíROK 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások O O ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Miskolc, Mo~.tázs"DráJi(t;pedagógiai és KOZlltuvelődési Bgye.!jü[et 3535 Miskole, Vasverő ll: 46. Adószám: NYVSZ: Pk /2008/4/1 (képviselője)

4 Közhasznú szervezet megnevezése: MONTÁZS DRÁMAPEDAGÓGIAI EGYESÜLET ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰsíTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE FORRÁSOK (passzívák) Mérlegfordulónapja: adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 15. D. Saját tőke ( ) INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 17. II. TŐKEVÁL TOZÁS / EREDMÉNY Ill. LEKÖTÖTT TARTALÉK 19. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENY- SÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalékok O O 23. F. Kötelezettségek ( ) HÁTRASOROL T KÖTELEZETTSÉGEK 25. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Ill. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 27. G. Passzív időbeli elhatárolások O O FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Miskolc, p.h. a szervezet vezetője (képviselője) Montázs Drámapedagógiai Közművelődési EfJYe-sület 3535 Miskola, Vasverő~. 46. Adószám: NYVSZ: Pk /2008/4/1 és

5 Közhasznú szervezet megnevezése: MONTÁZS DRÁMAPEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELÖDÉSI EGYESŰLET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰsíTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA Mérlegfordulónapja: adatok E Ft-ban Tételszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév A Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás O O a alapítótói b központi költséqvetésből c helvi önkormánvzatlól d egyéb 2 Pályázati úton elnyert támoaatás Közhasznú tevékenvségből származó bevétel Taqdflból származó bevétel 3 5 Egyéb bevétel Kapott adomány B Vállalkozási tevékenység bevétele O O C Összes bevétel (A+B) O Közhasznú tevékenység ráfordításai a Anyagjellegű ráfordításai b Személyi ielleoű ráfordítások c Értékcsökkenési leírás d Eavéb ráfordítások 6 e Pénzüovi műveletek ráfordításai o. f Rendkívüli ráfordítások g Adott adomány 118 E Vállalkozási tevékenységráfordításai O O a Anyagjelleaű ráfordításai b Személyi jellegű ráfordítások c Értékcsökkenési leírás d Eqyéb ráfordítások e Pénzüavi műveletek ráfordításai f Rendkívüli ráfordítások F Összes ráfordítás G Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) O O H Adófizetési kötelezettség O O I Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) O O J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-O) Keltezés: Miskolc, M :.1: p.h. O~!UZS Drámapedagógiai Kozmúvelődési Egyesület 3535 M;skolc, Vasverő u. 46. Adószám: NYVSZ: Pk /2008/4// és a szervezet vezetője (képviselője)

6 ...._--~~~~ -- Közhasznú szervezet megnevezése: MONTÁZS DRÁMAPEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELÖDÉSI EGYESÜLET TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Mérlegfordulónapja: Tételszám Megnevezés Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév A Szémélyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - tiszteletdíjak 2 Személyi jellegű egyéb kifizetések ebből: - megbízási díjak 3 Bérjárulékok B A szervezet által nyújtott támogatások Keltezés:MISKOLC, p.h. Montázs Drámapedagógiai és Közművelődés; Egyesület 3535 Miskolc, Vasverő u. 46. Adószám: NYVSZ: Pk /2008/4// a szervezet vezetője (képviselője)

7 2, KÖLTSÉGVETÉSTŐL, ILLETVE AZOK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA: A költségvetéstől, illetve azok szerveitől kapott támogatások a közhasznú tevékenységből. származó bevételekkel összesítve kerülnek felhasználásra kizárólag az alaptevékenységre az alábbiak szerint: Anyagköltség: Igénybe vett szolgáltatások: Egyéb szolgáltatások: Bérköltség: Személyi jellegű kifizetések: Bérj árulékok: Értékcsökkenési leírás: Egyéb ráfordítások: Összesen: 606 eft eft 46 eft OeFt 661 eft OeFt 628 eft 124 eft eft

8 ." ",.",,,,,,,,,..,,,,,,... _--- 3, A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Vagyonelem tételsor Bázisév Tárgyév Változás eft eft eft % Jegyzett tőke O O nem értelmezhető Eredmény Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 4, A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA: Mivel a tárgyév során cél szerinti juttatásra a szervezet pályázatot nem írt ki, ezért ilyen kimutatás nem készült. 5, KÖZONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNíTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL,TELEPÜLÉSIÖNKORMÁNYZATOKTÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: Nemzeti Erőforrás Minisztérium: KIM Ir. Szerv. NeA: Miskolc Önkormányzat: Oktatásért Közalapítvány: Művészeti Alapítvány Nemzeti Kulturális Alap -20 eft 139 eft 200 eft 666 eft 100 eft eft 6. KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐiNEK NYÚJTOTT KÜLÖN JUTTATÁSOK: A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek készült. nem nyújtott külön juttatásokat, erről kimutatás nem

9 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület évi munkájáról A pályázó bemutatása A Montázs Drámapedagógiai és Közművelödési Egyesület 2008-ban alakult. Az alapítók az iskolán kívüli nevelés területén éves tapasztalattal rendelkezö szakemberek és éves, a színházi nevelés, valamint a kortárs ifjúsági segítő munka területén egy-két éves tapasztalattal bíró fiatalok. Szervezetünket azzal a szándékkal hoztuk létre, hogy formális keretek között, a korábbinál hatékonyabb módon folytathassuk több évre visszanyúló közművelődési és az ifjúsági korosztályt támogató munkánkat. Legfontosabb céljaink: -/ a közművelödés és az oktatás-képzés világának összehangolása -/ a drámapedagógia és a színházi nevelés terjesztése és fejlesztése -/ a fiatalok személyes életvezetési készségeinek fejlesztése, szociális érzékenységük, közösségi- közéleti-társadalmi felelősségvállalásuk erősítése -/ a fiatalok közösségi és kulturális életének gazdagítása különbözö művészeti alkotótevékenységek ösztönzésével és koordinálásával Szakmai munkánk területei: -/ Színházi nevelés -/ Előadások, fellépések -/ Oktatási-képzés -/ Szakmai-koordináció és érdekképviselet Az egyesület középtávú céljai: Egyesületünk középtávú stratégiai programjának tengelyében az eddigi tevékenység folytatása és bövítése mellett az alábbi célok megvalósítása szerepel: -/ A drámapedagógia és a színházi nevelés pedagógiai súlyának erősítése -/ A megyei kistérségekkel való szakmai együttműködés erősítése -/ Az ifjúsági öntevékeny kezdeményezések erősítése és szélesítése, ennek érdekében -/ Az ifjúsági öntevékenységet támogató civil szervezetek szakmai együttműködésének és érdekképviseleti erejének megerősítése 1

10 Helyzetelemzés Az elmúlt év munkájának egyik kiemelt feladatát az előző évben elindított programok folytatása jelentette. 201O-bőlkét jelentősebb projekt húzódott át 2011-re. CIMBIKCivil Háló létrehozása (Regionáliscivil hálózat a fiatalokért - NCA) FA-Ter Irodalmi Alkotóműhely (Tehetségfejlesztő program alkotó diákok számára - Oktatásért Közalapítvány) Mindkét programunk folytatódott a projektidőszak befejezését követően is. A CIMBIKCivil Háló hivatalos szerveződéssé alakult (az alapítók döntése értelmében informális keretek között működő szerveződésként), a FA-Ter Irodalmi Alkotóműhely során született írásokból pedig újabb pályázati támogatással kötetet adtunk ki Próbarepülés címmel. Munkánk másuk fő iránya a művészeti tehetséggondozás erősítése volt. Januárban létrehoztuk a Montázs Tehetségpontot, és az év során tudatosan törekedtünk arra, hogy tehetségtámogató programjainkat egységes rendszerbe illesszük. Így alakult ki a FA-Ter - Fiatal Alkotók Tere Komplex Tehetségtámogató Program. A FA-Ter Program keretei között az eddigieknél hatékonyabban és tervszerűbben kezdtük szervezni és megvalósítani az egyesület működési körébe tartozó kulturális programokat és műhelyeket től szeretnénk ezt a folyamatot tovább erősíteni. Jelentős energiákat fordítottunk a Montázs Színjátszó Műhely fiataljainak szakmai fejlesztésére. Az idei évben (2011) elsősorban nagyszabású szerkesztett műsorokat készítettünk, amelyeket Miskolc M.J.V. ünnepein adtunk elő. Emellett kisebb, vidám színdarabokat késztettünk vagy újítottunk fel, elkezdtünk kialakítani egy vidám repertoárt, amellyel eleget tehetünk a különbözö felkéréseknek. Ehhez kapcsolódóan megindítottuk a Kirakat-színház című projektünket, amely a Batóházban bérelt irodahelyiség kulturális célú kihasználását, és a színház-kultúra köztérivé tételét célozza ben kevés energiát tudtunk fordítani a TIE-programok felújítására, illetve új programok kialakítására. November-december folyamán megerősítettük a felnőttekből álló Montázs Színházi Műhelyet, és új darabok próbáit kezdtük meg. A 2012-esévegyik kiemelt feladata a Színházi Műhely új produkcióinak bemutatása és az alternatív színházi működés kereteinek kialakítása. Ehhez az előző évek során lényegében megteremtettük a technikai feltételeket: fény- és hangtechnikai eszközparkunk lehetővé teszi, hogy könnyen berendezhető, mobil terekben is bemutathassuk előadásainkat. A Színházi műhely folyamatos működéséhet azonban elengedhetetlen egy állandóan működő alternatív színházi tér (pl. szobaszínház) kialakítása. Pályázati tevékenység 2011 Szakmai működésünk pénzügyi alapját 2011-ben is elsősorban a pályázati támogatások jelentették bőlkét pályázati programunk húzódott át 2011-re. 20"11-ben12 db pályázatot nyújtottunk be különböző támogató szervezetekhez, összesen Ft értékben. A 12 pályázat közül 7 pályázatunk nyert összesen Ft értékben. A pályázatok közül hat 2011.december 31-ig lezárult, egy 2012.május 31-ig fut. 2

11 Pályázati eredmények Pályázati program címe Kiíró/ kiírás Összeg Állapot -,.~ Kért Kapott TALÁLKOZÁSOK NKA Közművelődési Kollégium lezárt A FA-Ter - Fiatal Alkotók Közművelődési rendezvények Tere Ifjúsági Alkotóműhely támogatása... (Kód: 2008) éves programsorozatának megrendezése MONTÁZS Színházi nevelési NKA Közművelődési Kollégium lezárt alkotótábor és drámaműhely Közművelődési célú nyári táborok... (Kód: 2032) Életre kelt szó Oktatásért Közalapítvány lezárt Közoktatásban működő tehetséggondozó műhelyek támogatása" (Kód: NTP- OKA-XXI.) CIMBIK Ifjúsági Kulturális NCA O Találkozó A helyi kisközösségek és szakmai összejogások erősítése... (Kód: NCA- DP-ll-A) Kifdkatban NCA É-mo Regionális Kollégiuma lezárt Civil szervezetek működésének támogatása (Pályázat kódja: NCA-EM- 11) Első Közlés Miskolc MegyeiJogú Város lezárt Kulturális Mecénás Alapból igényelhető támogaiás Áthal(j)lások Miskolc Megyei Jogú Város lezárt Kulturális Mecénás Alapból igényelhető támogatás Az Országos Diákszínjátszó Miskolc MegyeiJogú Város futá Találkozó területi Kulturális Mecénás Alapból igényelhető rendezvényeinek támogatás megvalósítása Születésnap NEFMI O Kábítószer prevenciós program ok támogatása (Kód: KAB-ME-ll-C) Útközben... - Önkéntes fiatalok NEFMI O szakmai képzése Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program) támogatása (Kód: IFJ-GY-ll-A) Szép új világ (...?) - Fiatalok NEFMI O művészeti alkotóműhelye Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program) támogatása (Kód: IFJ-GY-ll-B) Fiatalok afiatalokért II. - NEFMI O Projektmenedzsment az Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági ifjúsági kultúra területén civil szervezetek, (ifjúsági szakemberek) dolgozó fiatalok számára kompetenciajejlesztő képzéseinek támooatása (Kód: IFJ-GY-ll-C) Összesen

12 2011-ben megvalósult események 1. Montázs Tehetségpont létrehozása (2011.január) 2. Partnerség a fiatalokért - Szakmai konferencia (2011.január 27.) 3. Huszártábor (interaktiv színházi játék Miskolc város március 15-i rendezvénysorozatának keretében március 15.) 4. Civil szervezetek helye és szerepe a tehetséggondozásban - Szakmai konferencia (2011.március 24.) 5. "Tövisek és virágok" zenés bemutató az Irodalmi Műhelyben készült írásokból (A civil szervezetek helye és szerepe a tehetséggondozásban című szakmai konferencia keretében március 24.) 6. a CIMBIK Civil Háló hivatalos megalapítása, SZMSZ megfogalmazása, elfogadása, vezetőség megválasztása, a hároméves stratégiai program végrehajtásának megkezdése 7. Életre kelt szó (Komplex Művészeti Műhely április 1-3.) 8. Mezítlábas Impróparti (2011.április 9.) 9. Színésztréning (Nyíregyháza, Zrínyi Gál Vince (KO-MA Társulat) vezetésével április ) 10. CIMBIK Civil Háló stratégiai tervezés (2011.ápr ) 11. FA-Ter Irodalmi Alkotóműhely projekt lezárása (2011.április 30.) 12. Mozgástréning (Uray Péter vezetésével március-május) 13. Nyílt Szín (Nyilvános bemutató a FA-Ter Irodalmi Alkotóműhely írásaiból május 25.) 14. Civilek a kultúrában - Szakmai konferencia (2011.május 26.) 15. A Regionális civil hálózat a fiatalokért című projekt lezárása (2011.május 31.) 16. Irodalmi Montázs (Fellépés az Ünnepi könyvhét rendezvénysorozat keretében június 1.) 17. Miskolci Korzó Fesztivál - a CIMBIK Civil Háló ifjúsági kulturális fesztiválja (2011. június 3.) 18. Montázs Pódium (FelIépések a Miskolci Korzó Fesztivál keretében június 3.) 19. Montázs Pódium (Képzelt beteg című jelenet bemutatója az Ifjúsági és Szabadidő Ház francia kulturális estéjén július 31.) 20. Montázs drámatábor (Balatonmáriafürdő augusztus 3-10.).21. Hősidők (Szerkesztett műsor Miskolc város augusztus 20-i rendezvénysorozatának keretében augusztus 20.) 22. Montázs Pódium (Bemutató az Ifjúsági és Szabadidő Ház projektzáró rendezvényén augusztus 22.) 23. Impró-sok(k) Ifjúsági Színházi Csoportok 3. Miskolci Találkozója (2011. szeptember ) 24. Palló (Dramatikus technikákra épülö játéksorozat az ArtTér kulturális rendezvénysorozat keretében szeptember - december) 4

13 25. "Fegyvert s vitézt éneklek...rr (Ünnepi összeállítás az 1956-os forradalom tiszteletére október 23.) 26. Főhajtás (részvétel az 1956-os forradalom tiszteletére készült városi díszelőadásban október 23.) 27. Beugrócska (Improvizációs vetélkedő - Nagykálló November ) 28. Próbarepülés (A FA-Ter Irodalmi Alkotóműhelyben készült írások kötetben történő megjelentetése december) 29. Nyílt Szín (Könyvbemutatóval egybekötött kulturális gálaműsor december 14.) A fenti események mellett számos kisebb volumenű, illetve együttműködésben megvalósuló programban vettünk részt szervezőként, koordinátorként vagy közreműködőként. A rendezvényeken összességében közel hetven fiatal önkéntes rendszeres vagy alkalmi részvétele segítette munkánkat. Az egyesület saját produkcióiban részt vevő közel húsz fiatal mellett programjainkon több mint félszáz ifjú alkotónak teremtettünk be- illetve megmutatkozási lehetőséget. Nagyrendezvényeink telt házas érdeklődés mellett valósultak meg. Az év során - becsült adataink szerint - több mint ezren találkozhattak az egyesület tevékenységévei előadásokon, civil rendezvényeken, drámaórákon, szakmai táborban, valamint az írott és az elektronikus médiában. Eseményeinkről rendszeresen hírt adtunk, illetve beszámoltunk honlapunkon, illetve facebook-oldalunkon, valamint az év folyamán, az NKA pályázati támogatásának köszönhetően átalakítottuk és kibővítettük arculati elemeinket: egyesületi molinót és roll up-ot, valamint Montázs-pólókat készíttettük. Partnereink, támogatóink 2011-ben./ Premier Alapfokú Művészetoktatási Intézmény./ Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala./ Miskolci Kulturális Központ./ Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ./ Nemzeti Kulturális Alapprogram./ Oktatásért Közalapítvány./ Nemzeti Civil Alapprogram./ Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Szakmai elképzelések és feladatok 2012-ben 2012-ben folytatni kívánjuk megkezdett és folyamatban lévő programjainkat. területre kívánunk hangsúlyosan figyelni: A FA-Ter Komplex Tehetségtámogató Program kiterjesztése Két szakmai A Montázs Színházi Műhely megerősítése és erre épülően új bemutatók és TIE programok készítése. Emellett tovább kívánjuk erősíteni az informális képzésben betöltött szerepünket, illetve be kívánunk kapcsolódni az ifjúsági cserekapcsolatokba. Szervezetfejlesztés terén a szervezeti kommunikáció erősítése, a tudatosabb és célszerűbb feladatmegosztás kialakítása, valamint a stratégiai tervezés továbbra is kiemelt feladat. "Marketing területen a külső kommunikáció erősítése, arculattervezés folytatása és a szakmai programok erőteljesebb marketingkommunikácio,/j'aa fő feladatunk. Montázs Drámapedagógiai és 5 Közművelődési Egyesület 3535 Miskolc, Vasverő ll, 46. Adószám: II / NYVSZ: Pk /2008/4// /!~ti: Ji!

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 18198898 8552 569 01 Nemzeti Zenede Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező utca 1. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009 A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Wünsch Kft. 2012.02.18. Virtuális Plébánia Alapítvány 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 38/a 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány A számviteli törvény szerinti Közhasznú szervezetek egyszerűsített beszámolója 2010. év Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Gödöllő, 2011. március 8. Közhasznúsági jelentés 2010. A Hajós Alfréd Általános

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Akadálymentes Tanulásért Alapítvány 2009. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2010. március 01. 2 AZ Akadálymentes Tanulásért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Dunaújváros, 2012. május 19. Katona Dániel elnök Az MTH Magyar Túra Hajó

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329394995692 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 26 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 1 Adószám: 183293-1-2 Statisztikai számjel: 183293-9499-569-2

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4.

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. 2010. évi Közhasznúsági jelentése 1 Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011.

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. Martfűi Városi Sportegyesület 5435 Martfű, Strand út 3. Adószám: 19866358-1-16 Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL Juttatás megnevezése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet. 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet. 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 2012.május 29. Fodorné Szabó Julianna elnök Fejlesztés a Gyermekre

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

francia vendégtanárok alkalmazásának támogatása 11 807 17 954

francia vendégtanárok alkalmazásának támogatása 11 807 17 954 MAGYAR-FRANCIA IFJÚSÁGI ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁM: 18041909-1-41 1054 Budapest, Báthori u. 10. KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Szám Kszt. 19. (3.) bek. e pontja szerint Támogató megnevezése Támogatott

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Magyar Bothmer Gimnasztika Egyesület 2. Elnök: Szalay László 3. Székhely: 9941.Öriszentpéter Galambosszer 16/C.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 6 7 5 9 1 9 9 5 2 9 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 3 egyéb szervezet megnevezése 125 Budapest

Részletesebben

Közhasznú jelentés. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Közhasznú jelentés. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Orgona- és Egyházzenei Alapítvány 266 Balassagyarmat, Jókai u. 9. Közhasznú jelentés Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Az Orgona- és Egyházzenei Alapítványt a Nógrád Megyei Bíróság

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Nagykanizsa, 2012. május T a r t a l o m 1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

BEA ICE DANCE TEAM SPORTEGYESÜLET

BEA ICE DANCE TEAM SPORTEGYESÜLET 1 8 2 0 1 9 1 4-9 3 1 2-5 6 9-0 1 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január 01. - 2011. december 31. Kelt Budapest, 2012. május 24. P. H. A vállakozás beszámolóját

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló (egyszerűsített mérleg, eredménylevezetés) Közhasznúsági melléklet

Egyszerűsített beszámoló (egyszerűsített mérleg, eredménylevezetés) Közhasznúsági melléklet A szervezet megnevezése: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület A szervezet címe: 1154 Budapest, Kisrákos utca 54/a. Bírósági bejegyzés száma: Egyszerűsített beszámoló (egyszerűsített

Részletesebben

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2010. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Ars Erotica Alapítvány 2. Igazgató: Mester Dóra Djamila 3. Székhely: 1024.Budapest Keleti K.u.33.I/4. 4. Adószám:

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2012. február 4. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2008. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2007. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2008. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Magyar Frizbi Szövetség

Magyar Frizbi Szövetség Magyar Frizbi Szövetség székhely: 1118 Budapest, Somlói utca 72. fsz. 3. adószám: 18445011-1-43 nyilvántartási szám: 37248 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Magyar Frizbi Szövetség Egyszerűsített

Részletesebben

Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. február 26. Mezei György elnök 1 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Magyar NetGombász Közhasznú

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 1. SZ. MELLÉKLET AZ PILI ALAPÍTVÁNY SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA 18896053-8040-569-01 Statisztikai számjel 167 Nyilvántartási szám PILI Alapítvány Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE adatok eft-ban Sor A tétel

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

-1- A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

-1- A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. -1-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. 1.2. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008 1. Számviteli beszámoló A Mérleg és az Eredménylevezetés mellékelve. 2. A költségvetési támogatás felhasználása Az egyesület ilyen

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel: 18261774-9499-569-1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 27. év Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány egyéb

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület BODOR KARATE ÉS REKREÁCIÓS KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 6724 Szeged, Körtöltés u. 52. i Közhasznúsági jelentése 1 A Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Ökováros Alapítvány 4025 Debrecen, Mácsai Sándor u. 6/b. 2008. évi közhasznúsági jelentés Debrecen, 2009. május 24. Ecsedi Zsolt elnök Az Ökováros Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2008-as esztendőről

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

PRIZMA KOLLEKTÍVA KORTÁRS ÖSSZMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

PRIZMA KOLLEKTÍVA KORTÁRS ÖSSZMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 1821323-9499-529-1 PRIZMA KOLLEKTÍVA KORTÁRS ÖSSZMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ 164 Budapest, Vörösmarty utca 59. 3/24. KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA 21. JANUÁR 1. - 21. DECEMBER 31. 21 Kelt:

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

2012 évi 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

2012 évi 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31. J Hajlék Nélküliek Jövőjéért Alapitvány az egyéb szervezetmegncvezése 1045 Budapest. Berlini út 47-49. az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben