PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2"

Átírás

1 PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL március s zám Köszöntő A hírlevél célja, hogy szakmai információkat biztosítson a pályázni kívánó kollégáink számára, tájékoztasson az aktuális pályázati lehetőségekről és röviden betekintést engedjen az intézményben beadott és elnyert pályázatokba. Kérjük a pályázni kívánó kollégák figyelmét a regisztrációs lap időben történő leadására! Adott pályázatok esetén szükség lehet a leadott regisztrációs lapok előzetes rangsorolására vagy projekt ötletek összedolgozására. Jó projekt ötleteket és sikeres pályázatokat kívánunk. PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2 Baja városában megvalósuló, évi közművelődési rendezvények és ifjúsági célú kezdeményezések... 2 Határidő: Felsőoktatási mobilitási pályázatok EGT Finanszírozási Mechanizmus Ösztöndíj program (HU08) Határidő: Közművelődés és Népművészet Kollégium pályázata Határidő: Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet a évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából Határidő: Szakképzési projektek / Stratégiai partnerségek - A jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének vagy alkalmazásának támogatása / Erasmus Határidő: Stratégiai partnerségek / Felsőoktatási projektek Határidő: EJF GYAKORLÓ ÁLT. ISK. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI IKT eszközök kreatív felhasználása az oktatásban Határidő: Multimédiás tananyagok használata az oktatásban - tanártovábbképzés a holokausztról és az előítéletekről Határidő: , , , , , , OKTATÓK, KUTATÓK EGYÉNI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI Fulbright ösztöndíj: 2015/2016-os tanévre szóló ösztöndíjai Határidő: EGT Finanszírozási Mechanizmusok Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása / HU03-C Határidő: , HALLGATÓK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI Fulbright ösztöndíj: 2015/2016-os tanévre szóló ösztöndíjai Határidő: A PÁLYÁZATI IRODA ELÉRHETŐSÉGEI

2 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Baja városában megvalósuló, évi közművelődési rendezvények és ifjúsági célú kezdeményezések Határidő: Kiíró: Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Ifjúsági és Oktatási Bizottsága Tárgymutató: közművelődési, ifjúsági támogatás Pályázhat: A Pályázók köre: 1.1.) Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi bajai székhellyel rendelkező intézmények, gazdasági társaságok, civil szervezetek, civil közösségek nyújthatnak be pályázatot: I. kategória közművelődés: a város kulturális életében jelentős szerepet betöltő intézmények, gazdasági társaságok, legalább 1 éve bejegyzett civil szervezetek, művészeti csoportok, egyházak, jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek, II. kategória ifjúság: Baja város ifjúsági közösségei, legalább 1 éve bejegyzett civil szervezetek, művészeti csoportok, egyházak, jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek I. kategória - közművelődés: Baja város kulturális életének gazdagabbá tételét szolgáló, Baján megvalósításra kerülő kulturális rendezvények, II. kategória ifjúság: támogatása céljából. az ifjúsági korosztály igényeihez igazodó, sajátos közösségfejlesztő és -formáló, maradandó és egyedi értékeket teremtő, a város ifjúsági közéletére hatást gyakorló, a közösségek együttműködését célzó és elősegítő tevékenységek és programok A pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményei, feltételei: A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: a) kitöltött pályázati űrlap (1. sz. melléklet), b) a Pályázó rövid bemutatása, c) a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetése, azok tervezett hatása, időbeni ütemezése, összefüggései a pályázati kiírásban megjelölt pályázati céllal, kulturális jelentőségének (I. kategória), ill. ifjúságfejlesztő szerepének (II. kategória) bemutatása (min. 2 A/4-es oldal), d) a megvalósítandó kezdeményezéshez kapcsolódó teljes költségvetés - bevételek és konkrét dologi kiadások, az igényelt támogatás és meglévő saját forrás felhasználása - részletes bemutatása, időbeni ütemezése és szöveges indoklása (min. 1 A/4 oldal), a költségvetési táblázat kitöltésével (2. sz. melléklet), 2.

3 e) saját forrás igazolása (30 napnál nem régebbi bankszámlakivonat Pályázó által hitelesített másolata vagy a számlavezető pénzintézet által kiállított igazolás), f) 30 napnál nem régebbi, nemleges (eredeti) adóigazolás adótartozásról (NAV és helyi adók) (csak jogi személyiséggel rendelkező Pályázó és pénzügyi befogadó szervezetek esetében), g) a Pályázó jelenlegi működését, jelenleg érvényes képviselőjét/képviselőit igazoló bírósági bejegyzés kivonat 30 napnál nem régebbi, eredeti példánya (csak jogi személyiséggel rendelkező Pályázó és pénzügyi befogadó szervezetek esetében), h) jogi személyiséggel nem rendelkező csoportok, közösségek esetén a pénzügyi bonyolító (kötelezettségvállaló) befogadó nyilatkozata, i) 30 napnál nem régebbi keltezésű Nyilatkozat (3. sz. melléklet) j) banki felhatalmazó levél (4. sz. melléklet) 3.) Beadható pályázatok száma: Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó kategóriánként csak egy pályázatot nyújthat be. További támogatási igény a pályázatban foglalt tárgyban Baja Város Önkormányzat és szervei, mint támogató pályázati és egyéb előirányzatai terhére nem nyújtható be. 4.) A rendelkezésre álló keretösszeg: A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: Ft, azaz négymillióhétszázötvenezer forint. 5.) A költségvetési támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre: a) A pályázat keretében támogatás nyújtható a pályázati program megvalósításához szükséges dologi kiadásokhoz az alábbiak szerint: Anyagköltség irodaszer, egyéb anyagköltség Bérleti díj terembérlet, egyéb eszközök bérleti díja Szállítási költsége fuvarozás, személyszállítás költsége Megbízási díj (számlás kifizetés) Élelmiszer, étkezés költsége élelmiszer alapanyag költségei, étkezés költségei (pl. éttermi szolgáltatás) Étkezési számlák elszámolása csak abban az esetben fogadható el, ha az szervesen illeszkedik a Pályázó tevékenységének, programjainak megvalósításához. Nyomdaköltség Sokszorosítási költség b) A pályázat keretében nem támogatható költségek: - Bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések, egyéb eszközök üzemeltetésének költségei, PR és marketing költségek, kommunikációs költségek, utazási és kiküldetési költségek, üzemanyag költség, immateriális javak (szellemi termékek költségei), felhalmozási kiadások, használt eszköz, gépjármű, szeszesital, dohányáru vásárlása, pénzbeli jutalom, késedelmi pótlék, 3.

4 kötbér, büntetések, pótdíjak, tárgyi eszközök beszerzése, pályázati önerő, üdülési célú kirándulás és tábor költségei, a pályázati tevékenységhez, programokhoz nem kötődő vendéglátás, reprezentáció, illetve üzemeltetési és fenntartási (rezsi) költségek. - A levonható általános forgalmi adó nem támogatható, ezért a Pályázónak a 3. sz. mellékletben szereplő Nyilatkozat -ban nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogával, illetve annak érvényesítésével kapcsolatban. - A pályázó szervezet hivatalos képviselője által, illetve a hivatalos képviselő tulajdonában lévő vállalkozás által kiállított számla a támogatás terhére nem számolható el. 6.) A támogatás és a pályázathoz biztosítandó saját forrás mértéke: Az igényelt támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének maximum 80 %-a lehet. A Pályázó által biztosítandó önrész (saját forrás) a bekerülési költségek minimum 20 %-a. A saját forrás mértékét a Pályázó az igényelt támogatási összegből kiindulva is kiszámíthatja: saját forrásként az igényelt támogatás min. 25 %-át kell biztosítani és igazolni. Az önrésznek készpénzben kell rendelkezésre állnia, meglétét bankszámlakivonattal vagy a számlavezető pénzintézet által kiállított igazolással kell igazolni. Önrésznek kizárólag a Pályázó által biztosított pénzbeli saját forrás minősül, abba más forrás nem értendő bele. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás. Ugyanazon saját forrás csak egyszer számolható el. Az önálló bankszámlával nem rendelkező, nem jogi személyiségű csoportoknak, ill. közösségeknek pénzügyi befogadót, bonyolítót kell igénybe venniük. Esetükben a pályázati önerőt a pénzügyi befogadó bankszámlájára történő befizetéssel, az ennek tényét igazoló bankszámlakivonattal kell igazolni. 7.) A támogatás folyósítása: A pénzügyi támogatás folyósítása a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően, a támogatási szerződésben meghatározott időpontig, a pályázati felhívás 4.) pontjában meghatározott keretösszeg terhére, banki utalás útján közvetlenül a támogatásban részesített Pályázó (továbbiakban: Kedvezményezett), ill. amennyiben a Pályázó nem rendelkezik saját bankszámlaszámmal, az általa a pályázatában megjelölt pénzügyi befogadó szervezet számlájára, a döntést hozó szerv által meghatározott formában az alábbiak szerint történik: 7.1.) Előfinanszírozás formájában, utólagos elszámolás mellett: a támogatási összeg kifizetésére a támogatott tevékenység megvalósítása során keletkező költségek felmerülése előtt kerül sor. 7.2.) Utófinanszírozás esetén az egyösszegű kifizetésre a záró beszámoló elfogadását követően kerülhet sor. 7.3.) Részletekben történő kifizetés előfinanszírozásnál: az adott időszakban időarányosan vagy teljesítésarányosan felmerülő költségeket a támogató megelőlegezi. A támogató a megelőlegezés feltételéül szabhatja, hogy a már lezárult finanszírozási időszakoknak a támogatási szerződésben meghatározott köréről az azokban meghatározott időpontokban a Kedvezményezett beszámolót készítsen. 7.4.) Részletekben történő kifizetés utófinanszírozásnál: a költségvetési támogatás részleteinek 4.

5 átutalására az első finanszírozási időszak kivételével a finanszírozási időszakot lezáró beszámoló elfogadását követően kerülhet sor. 8.) A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázatot a Kulturális, Ifjúsági és Oktatási Bizottságnak címezve, - postai úton vagy személyesen, a pályázati űrlap kitöltésével és az űrlapon megjelölt kötelező mellékletek becsatolásával, 1 eredeti aláírt példányban, - A/4-es papíron, gépelve (nem kézzel írva), lehetőleg kétoldalas nyomtatásban, összetűzve (nem spirálozva) kell benyújtani a döntés-előkészítésben közreműködő szervnek (továbbiakban: Pályázatkezelő). Pályázatkezelő címe: Bajai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Iroda (6500 Baja, Szentháromság tér 1.) Ügyintéző munkatárs: Havasi Ádám ifjúsági és sport előadó, I. em. 12. sz. iroda A pályázati csomag (űrlap és mellékletei) átvehető a Polgármesteri Hivatal portáján vagy letölthető a honlapon. A pályázati dokumentáció anyagait - jogi személyiséggel rendelkező Pályázó szervezet estében a szervezet bíróságnál bejegyzett hivatalos képviselője, - jogi személyiséggel nem rendelkező pályázó esetében a civil közösség, művészeti csoport vezetője és a pályázat pénzügyi befogadója együttesen írhatja alá. 9.) A pályázat benyújtásának határideje: április 3. (csütörtök) Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelynek papír alapú pályázati dokumentációját legkésőbb a pályázat beadási határidejéig postára adták, vagy személyesen legkésőbb a beadási határidő napján óráig a Pályázatkezelő ügyintéző munkatársa részére átadták. A határidőn túl benyújtott pályázatok érvénytelenek! 10.) A pályázat érvényességének vizsgálata és hiánypótlási lehetősége: 10.1.) A benyújtott pályázatok a beérkezést követően iktatásra kerülnek. A pályázatok benyújtását követően, legfeljebb a beadási határidő lejártát követő 5 napon belül kerül sor a pályázatok érvényességi ellenőrzésére. Az érvényességi ellenőrzés a pályázatok formai megfelelőségét jelenti, az alábbi kritériumok mentén: a) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága (pályázati felhívás 1.1.) pontja alapján), b) a pályázati űrlap kitöltöttsége, megfelelősége, a pályázat összköltségvetésének számszaki helyessége, c) a pályázati űrlap mellékleteinek megléte (pályázati felhívás 2. pontja alapján), d) egy Pályázó által benyújtott pályázatok száma kategóriánként, 5.

6 e) papíralapú pályázati dokumentáció postára adási, személyesen benyújtott pályázat átvételi dátumának ellenőrzése ) Amennyiben a Pályázatkezelő a pályázat formai ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat a fenti szempontok alapján hiánypótlással formailag megfelelővé tehető, úgy a Pályázatkezelő a Pályázót egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlási felhívást a Pályázatkezelő elektronikus úton küldi ki a Pályázó által megadott címre elektronikus levélként, a hiányosságok felsorolásával és 5 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével. Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amelyet az értesítésben megjelölt határidőn belül (a határidő utolsó napjának órájáig) papíralapon a hiánypótlásra felszólító értesítésben megjelölt határidő utolsó napján postára adtak vagy a Pályázatkezelő székhelyén a hiánypótlásra felszólító értesítésben megjelölt határidőig benyújtottak, továbbá elektronikus úton a hiánypótlási értesítésben megjelölt határidőn belül a Pályázatkezelő ügyintéző munkatársának címére megérkezett ) A pályázat érvénytelen, ha a) nem a pályázati felhívás 1.) pontjában meghatározott Pályázó nyújtotta be a pályázatot, b) a Pályázó nem a 9.) pontban megjelölt határidőben nyújtotta be személyesen vagy adta postára a postai úton beküldendő dokumentumokat, c) amennyiben a Pályázó nem pótolta a hiányosságokat a hiánypótlási felszólításban megjelölt határidőre vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget. A Pályázatkezelő az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus úton, hivatali kézbesítő útján vagy postai úton értesítést küld a Pályázónak a hiánypótlási határidő lejártától számított 8 munkanapon belül. 11.) Kifogás A Pályázó kifogást nyújthat be a Pályázatkezelő szervhez, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő. A kifogás benyújtására a Pályázó által kifogásolt intézkedésről, döntésről szóló értesítés kézhezvételétől, illetve döntés, intézkedés elmaradásával kapcsolatos kifogás esetén a döntés vagy az intézkedés elmaradásáról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül van lehetőség. A Pályázatkezelő szerv a kifogást a kézhezvételtől számított öt napon belül a kifogás elbírálásához szükséges dokumentumokkal együtt a döntést hozó szerv vezetőjének továbbítja. A kifogásnak tartalmaznia kell: a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő hivatalos képviselőjének nevét, b) a kifogással érintett pályázat vagy támogatási szerződés azonosításához szükséges adatokat, c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett 6.

7 jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és e) a kifogást tevő aláírását. Az elkésett, a kifogás benyújtására nem jogosult személytől származó, a korábbival azonos tartalmú és az elbírálásra alkalmatlan kifogást a döntést hozó szerv elutasítja, és erről az elutasítás indokainak megjelölésével a kifogást tevőt írásban értesíti. A döntést hozó szerv a kifogást annak kézhezvételétől számított harminc napon belül érdemben elbírálja és döntéséről elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével a kifogást tevőt írásban értesíti. 12.) A pályázat elbírálásának főbb határideje, szempontjai: A pályázat elbírálásának határideje: április 22. (kedd) A döntést hozó szerv vezetője a támogatási döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül írásban, hivatali kézbesítő útján, ill. postai úton tájékoztatja a támogatási igény benyújtóját a támogatási döntésről, a támogatási szerződés megkötésének határidejéről. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás indokait. A pályázatok értékelését a döntést hozó szerv végzi, különösen az alábbi szempontrendszer szerint: a) Szakmai megalapozottság: - Mennyiben illeszkedik a pályázat a pályázati felhívásban megjelölt célhoz? - A pályázott tevékenységek a felhívás alapján támogatható tevékenységek-e? - A tervezett tevékenységek szakmailag megalapozottak és indokoltak-e? b) A pályázat költségvetési megalapozottsága: - Mennyire világos, részletes és áttekinthető a költségvetés? - Mennyire szükségesek a javasolt kiadások a szakmai program megvalósításához? 13.) Szerződéskötés: A támogató a nyertes pályázóval a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén, a támogatási döntésről szóló értesítéstől számított 45 napon belül szerződést köt, melyben rögzítik a támogatás felhasználásának és módosításának szabályait, az elszámolás módját és határidejét. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon megjelölt határidőn belül a Kedvezményezett mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. (5) bekezdése alapján a költségvetési támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól történő elállás esetén visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából a támogatási szerződésben megfelelő biztosítékot kell kikötni. Jelen pályázatban biztosítékként elfogadható a jogi személyiséggel rendelkező Kedvezményezett valamennyi fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető 7.

8 fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt, amely biztosítja, hogy a támogató a költségvetési támogatás visszafizetésére vonatkozó igényét maradéktalanul, a lehető legrövidebb időn belül eredményesen tudja érvényesíteni. A beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat a támogatási szerződés mellékletét képezi (pályázati felhívás 4. sz. melléklete). A jogi személyiséggel nem rendelkező Kedvezményezett esetében a biztosítékot a támogatási összeg utófinanszírozás formájában történő kifizetése jelenti: a támogatási összeg második részletének átutalására a támogatott tevékenység megvalósítását, a saját forrás és a támogatási összeg 20 % mértékű, a támogatási szerződés aláírását követően átutalt első részletének felhasználását igazoló pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadását követően kerül sor. A szerződés megkötésének feltételei: - A Pályázó megteszi a jelen pályázati felhívás 3. sz. mellékletben szereplő Nyilatkozat -ot és azt benyújtja. - A Pályázóval kapcsolatban nem merült fel olyan tény, körülmény, amely miatt a szerződésben foglalt nyilatkozatok megtételére nincs lehetősége; - A pályázat benyújtásakor, vagy azt követően nem indult ellene csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, vagy a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség nem kezdeményezte; - A Pályázó a támogató által meghatározott mértékű saját forrás a pályázó rendelkezésére áll és azt igazolja; - A Pályázónak a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével nincs esedékessé vált, meg nem fizettet adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (köztartozás); - A Pályázó rendelkezik a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel; - A támogató által előírt biztosítékokat a Pályázó rendelkezésre bocsátja, legkésőbb a támogatási szerződés megkötésének időpontjáig; - A Közpénz törvény hatálya alá tartozó költségvetésből nyújtott támogatás esetén a Pályázónak nyilatkoznia kell a Közpénz törvény 14. -ában foglaltakról (kizárás, érintettség) érintettség fennállása esetén annak közzétételéről, összeférhetetlenség esetén annak megszüntetéséről; - Az Áht. 53. (2) bekezdése alapján a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, annak felmondása esetén a Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a Ptk. szerinti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. 14.) A támogatás elszámolása és ellenőrzése A támogatás folyósítására, felhasználására, felhasználásának ellenőrzésére és elszámolására az alábbiak az irányadóak. 8.

9 A Kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról elsősorban a beszámoló útján kell meggyőződni. A beszámoló jogszabályban vagy a támogatási szerződésben előírt tartalommal és formában ismerteti a költségvetési támogatás és a saját forrás felhasználásának, a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, tapasztalatait, elemzi a megvalósítás eredményességét, továbbá részletes pénzügyi elszámolást ad a költségvetési támogatás és a saját forrás felhasználásáról. A Pályázónak a pályázat teljes költségvetéséről a kapott támogatásról és a pályázathoz biztosított saját forrásról - a pályázati program befejezését, az esemény lebonyolítását követő 30 napon belül részletes szakmai és pénzügyi elszámolást kell benyújtania a Pályázatkezelő részére a támogatási szerződésben részletezett előírások alapján. a) Pénzügyi elszámolás A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a pályázati program megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg és saját forrás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatási időszakon belül meg kell történnie. Fontos, hogy a számviteli bizonylat tartalma kapcsolódjon a pályázati programhoz, bizonyítsa a program megvalósítását. Az elszámolás során hiányos, vagy hiányosan kitöltött, olvashatatlan vagy nem eredeti, nem szabályos aláírással benyújtott bizonylat másolata nem fogadható el. Az elszámoláshoz benyújtásra kerülő számviteli bizonylatok záradékolására és hitelesítésére vonatkozó részletes előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza. b) Szakmai elszámolás Az elszámolás részét képezi a szakmai beszámoló (min. 1 A/4 oldal). A szakmai beszámoló a pályázatban vállalt feladatok megvalósulását mutatja be. A szakmai beszámolóban felsorolt megvalósított feladatoknak igazodniuk kell a pénzügyi beszámoló költségvetési soraihoz. A beszámolóban kell szövegesen bemutatni a támogatási cél megvalósulásának körülményeit: a támogatásból megvalósított feladat céljainak, eredményeinek, a támogatás hasznosulásának tárgyilagos, konkrétumokat (időpont, létszám, helyszín stb.) tartalmazó ismertetését. A szakmai beszámolóhoz csatolni kell a pályázati program megvalósulását igazoló dokumentumokat: pl. elért eredményeket tanúsító oklevél, meghívók, plakátok, fényképek stb. A pénzügyi elszámolást és a szakmai beszámolót a Pályázatkezelő vizsgálja meg és maximum egy alkalommal a hiányosságok kijavítására, pótlására 15 napos határidővel felszólítja a Kedvezményezettet. A hiánypótlási felszólítás elektronikus úton és hivatali kézbesítő útján, ill. postai úton, tértivevényes küldeményként kerül megküldésre. Ha a Kedvezményezett nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, úgy további hiánypótlásra nincs lehetőség. A beadott beszámoló elbírálásra kerül, amely után az alábbi döntések hozhatók: a) a beszámoló elfogadása, 9.

10 b) a beszámoló elutasítása, c) a beszámoló részbeni elfogadása. A beszámoló elfogadása azt jelenti, hogy megállapítható a szerződésszerű teljesítés. A Pályázatkezelő így dönt abban az esetben is, ha a Kedvezményezett önkéntesen visszafizeti a fel nem használt támogatási összeget. A beszámoló elfogadása esetén a Pályázatkezelő értesíti a szervezetet a pályázat lezárásáról. A beszámoló elutasítása azt jelenti, hogy a Kedvezményezett a támogatással való elszámolási kötelezettségének nem tett eleget vagy szerződésszegést követett el. Elutasító döntés esetén sor kerül a támogatási szerződéstől való elállásra. A szerződést megszegő szervezetnek ilyen esetben a Pályázatkezelő felszólítására vissza kell fizetnie a kiutalt támogatási (rész)összeget a meghatározott kamat összegével növelten. A beszámoló részleges elfogadása azt jelenti, hogy a benyújtott beszámoló alapján csak részteljesítés állapítható meg. Ilyen esetben meghatározásra kerül, hogy a pénzügyi elszámolás mely tételei/összegei, illetve szakmai beszámoló mely elemei kerültek elfogadásra vagy elutasításra. A beszámoló elfogadásáról a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül írásban kell értesíteni a Kedvezményezettet. A Kedvezményezett csak a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása esetén tekintheti a szerződésben foglalt rendelkezéseket teljesítettnek. A Kedvezményezett köteles a támogatás igénybe vételének jogosságát igazoló számviteli bizonylatait elkülönítetten kezelni és nyilvántartani. 15.) További információk: a) Pénzügyi támogatási időszak a április december 31. közé eső időszak. b) A rendezvény megvalósítási időszak a március december 31. közé eső időszak b) A pályázati támogatás harmadik fél számára támogatás címén vagy más térítésmentes jogcímen - nem adható tovább. c) Amennyiben a pénzügyi elszámolás külföldi számlát tartalmaz, ebben az esetben a számla magyar nyelvű fordítását és az aktuális valuta árfolyam igazolását is csatolni kell az elszámoláshoz. d) A döntést hozó szerv a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség. A döntést hozó szerv a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket. e) A pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek. A Közpénz törvény által előírt közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében a döntést hozó szerv döntését követően a Pályázatkezelő a pályázati eredményeket 10 napon 10.

11 belül a honlapon közzéteszi. f) Jelen Pályázati felhívás és a Pályázati űrlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati felhívás és a Pályázati űrlap letölthetők a honlapról. g) A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő ügyintéző munkatárstól, Havasi Ádám ifjúsági és sport előadótól kaphatnak a 79/ as telefonszámon, valamint a címen. Felsőoktatási mobilitási pályázatok EGT Finanszírozási Mechanizmus Ösztöndíj program (HU08) Határidő: Kiíró: Tempus Közalapítvány Tárgymutató: ösztöndíj, felsőoktatási mobilitás Pályázhat: Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező magyarországi székhelyű felsőoktatási intézmények nyújthatnak be pályázatot (gazdálkodási formakód szerint költségvetési intézmények - GFO kód: 31; nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet GFO kód - 552, 563) 1. AZ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÉS A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA Az Ösztöndíjprogram célja, hogy elősegítse a nemzetközi együttműködések és a kölcsönös mobilitási programok megvalósítását annak érdekében, hogy ezzel fokozza Magyarország részvételét a lisszaboni / koppenhágai / bolognai folyamatokban, valamint hozzájáruljon magyar és donor országok intézményei közötti hosszú távú kapcsolatok és szakmai együttműködések kialakításához. A program keretében köz- vagy felsőfokú oktatásban, valamint képzésben érintett egyéb intézmények pályázhatnak tanulási, tapasztalatszerzési célú hallgatói, oktatói, személyzeti mobilitások megvalósítására, illetve felsőoktatási területen projekt alapú nemzetközi együttműködések megvalósítására. Az Ösztöndíj program várhatóan legalább 250 hallgatói mobilitás, 370 oktatói és személyzeti mobilitás, valamint 22 projekt alapú együttműködés megvalósulásához járul hozzá Magyarország és a donor országok intézményei között. Az Ösztöndíj program magyarországi koordinálója a Tempus Közalapítvány (továbbiakban: TKA) mint Program Operátor a pályázati lehetőséghez kapcsolódó információszolgáltatást, a pályázatírással kapcsolatos tanácsadást, a beérkezett pályázatok kezelését és értékelését, a szerződéskötést és a projektek nyomon követését látja el. Az Ösztöndíj program keretében összesen euró2 használható fel a különböző pályázati felhívások révén. A program forrásait az EGT Finanszírozási Mechanizmus és Magyarország központi költségvetése biztosítja. Jelen nyílt pályázati felhívás keretében, mely a "Felsőoktatási mobilitási pályázatok" címmel kerül meghirdetésre, maximum euró3 ítélhető meg a nyertes projektek megvalósítására. 2. PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 11.

12 Jelen felhívás keretében Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező magyarországi székhelyű felsőoktatási intézmények nyújthatnak be pályázatot (gazdálkodási formakód szerint költségvetési intézmények - GFO kód: 31; nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet GFO kód - 552, 563). A pályázók legalább egy donor országbeli (Norvégia, Izland, Liechtenstein) partnerrel kell, hogy együttműködjenek. Partner lehet bármely donor ország Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézménye vagy a programban támogatásra jogosult egyéb intézmény (ld. Előkészítő látogatások pályázati akció felhívása). Magánszemélyek küldő intézményüknél pályázhatnak ösztöndíjra. Az egyéni pályáztatás menetének, feltételeinek és a nyertesek kiválasztásának részleteit a küldő intézmény és partnerei szabják meg. 3. PÁLYÁZAT KERETÉBEN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK Jelen pályázati felhívás keretében a felsőoktatási mobilitás pályázati akciókhoz igényelhető támogatás, az alábbi tevékenységekre: - hallgatói mobilitás: tanulmányi célú mobilitás; külföldi szakmai gyakorlat; nyári egyetemen való részvétel - személyzeti, oktatói, posztdoktori mobilitás: rövid távú oktatói mobilitás, részvétel konferenciákon, szemináriumokon, workshopokon vagy egyéb tréningen, jobshadowing 4. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE, ELŐBÍRÁLATI HATÁRIDŐ Pályázat beadási határidők, előbírálati határidők a következők: - Pályázat benyújtásának határideje: május 5. - Előbírálati határidő: április 21. A határidő előtt az ún. előbírálati határidőre beérkezett pályázatok esetében a TKA formai előbírálatot végez. Kizárólag az előbírálati határidőre beérkezett pályázatok esetén az esetleges formai hibákról az Iroda munkatársai ben értesítik a pályázót, így lehetőség nyílik azok javítására, a hiányzó dokumentumok pótlására, még a hivatalos beadási határidőig. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy ez csak formai bírálatot jelent, tartalmi bírálatot nem. A pályázat előzetes formai bírálatra való beküldése nem kötelező. Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a pályázatot már érvényesítették (benyújtották) az online pályázati felületen, az adott pályázat módosítására már nincs lehetőség. Így amennyiben előbírálati határidőre beküldik a pályázatot (érvényesítik azt az online felületen) és a TKA munkatársai az előbírálat eredményeképpen olyan formai hiányosságra hívják fel a figyelmet, amit a végleges határidő előtt még módosítani kívánnak egy formailag megfelelő pályázat érdekében, akkor a pályázati űrlap kitöltését újra kell kezdeni, mert a korábban elküldött pályázathoz való visszatérést a rendszer nem engedélyezi. Az elektronikus véglegesítési és a postai feladási határidő megegyezik. A határidő után beadott pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek. 5. PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA A pályázatokat az erre a pályázattípusra kidolgozott elektronikus űrlapon kell benyújtani angol nyelven. Az űrlapot az interneten keresztül lehet elérni és kitölteni a https://nora.norvegalap.hu/ címen, amelyhez a szükséges mellékleteket (pályázó intézmény hivatalos nyilatkozata, 12.

13 átláthatósági nyilatkozat, kettős finanszírozás elkerüléséről szóló nyilatkozat, de minimis nyilatkozat - amennyiben releváns) csatolni kell (bővebben ld. Pályázati útmutató). Véglegesen - vagyis nem előbírálatra - benyújtott pályázat esetén az elektronikus pályázati űrlap benyújtását követően nyomtatható a pályázó intézmény hivatalos nyilatkozata dokumentumt (ld. Pályázati útmutató), melyet cégszerűen aláírva, ajánlott küldeményként kell postára adni, legkésőbb a határidő napján 23:59-ig (postai bélyegző dátuma) a TKA címére: Tempus Közalapítvány 1438 Budapest 70., Pf PÁLYÁZATI MENETREND - A pályázatok benyújtásának határideje: május óra 59 perc. A határidő a postai feladás időpontját és az online űrlap kitöltését és elektronikus benyújtását jelenti. - A május 5-i határidővel pályázatot benyújtó intézmények a pályázati eredményről legkésőbb 2014 júniusában kapnak tájékoztatást. 7. A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS KIVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA 7.1.Értékelés A felsőoktatási mobilitás pályázati akció esetében a befogadási és formai kritériumoknak megfelelt pályázatokat ún. technikai bírálatnak vetik alá, amely során megvizsgálják, hogy az adott intézmény számára mennyi támogatás ítélhető meg az akció pénzügyi keretei függvényében (ld. alább: 8. pont). Az igényelt és jóváhagyott támogatási összeg gyakran eltér. Ha a pályázat nem felel meg minden felsorolt befogadási és formai követelménynek, a pályázat automatikusan elutasításra kerül. 7.2.Döntéshozatal Értékelő Bizottság A fenti bírálati eljárás eredményeként felállított rangsort az Értékelő Bizottság véleményezi, és a program keretében támogatandó projektekre javaslatot tesz. A bizottság legalább három szakértőből áll, és a donor program partnerek is képviseltetik magukat benne. Az Értékelő Bizottság feladata, hogy felügyelje a kiválasztási folyamatot, biztosítsa a pályázatok egyenlő elbírálását a rendszer szabályainak méltányos és átlátható alkalmazásán keresztül, valamint hogy támogatási javaslatot tegyen a TKA Kuratóriuma felé A támogatás odaítélésére vonatkozó végső döntés A támogatásról szóló végleges döntést a TKA Kuratóriuma hozza meg az Értékelő Bizottság javaslata alapján. A végső döntésről, és a pályázat elutasítása esetén a döntés indoklásáról a TKA minden pályázó számára írásbeli értesítést küld a döntés megszületését követő 5 munkanapon belül. A TKA pályázati programjaiban a döntések ellen - sem méltányossági, sem más alapon - fellebbezésre nincs lehetőség. Amennyiben eljárási hibát vélelmez a pályázó, panaszt nyújthat be a döntés ellen a TKA címére. A TKA panaszkezelési szabályzatának megfelelően a beérkezett panasz kivizsgálásra kerül, és 30 napon belül írásos választ ad a TKA a pályázónak. 8. FELSŐOKTATÁSI MOBILITÁSI PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI TUDNIVALÓK Pályázásra jogosultak köre 13.

14 Erasmus University Charterrel rendelkező magyarországi székhelyű felsőoktatási intézmények nyújthatnak be pályázatot. Csak intézményi pályázatokat fogadunk el, magánszemélyek csak a pályázó intézményen keresztül részesülhetnek támogatásban. Az egyéni mobilitásokat célzó pályázatokat mindenkinek saját intézményéhez kell majd benyújtania, az intézmény által megszabott feltételek szerint. A pályázó intézménynek minimum egy donor országbeli partnere kell, hogy legyen a pályázat benyújtásához. A donor országbeli partnerek a következő intézményi körből kerülhetnek ki: - felsőoktatási intézmények: hallgatói mobilitás tanulmányút, rövid távú oktatói mobilitás, valamint nyári egyetem esetén - bármely intézmény: hallgatói szakmai gyakorlat, oktatók/személyzet konferencia részvétele, valamint intézmény látogatás szakmai tapasztalatszerzés céljából (jobshadowing) Kölcsönös mobilitás esetén (Magyarországról valamelyik donor országba, és donor országból Magyarországra irányuló mobilitás) a magyar intézmény mint projektgazda pályázik támogatásért és felelős a projekt megvalósításáért. Támogatható tevékenységek és időtartamuk Hallgatói mobilitás felsőoktatásban tanuló hallgatók, doktori képzésben részt vevő hallgatók részére A mobilitásban résztvevő hallgatóknak minimum két lezárt félévvel kell rendelkezniük. - hallgatói mobilitás - a mobilitási időszak hossza minimum 3 maximum 12 hónap lehet, általában azonban nem rövidebb, mint egy szemeszter és egy tanéven belül valósul meg. - a hallgatók mobilitási időszak alatt elvégzett kurzusaiért járó ECTS krediteket elismeri a küldő intézmény - külföldi szakmai gyakorlat hallgatóknak egy partnerországbeli szervezetnél/vállalatnál - hossza minimum 6 hét maximum 12 hónap - Külföldi szakmai gyakorlat esetén a hallgatók mobilitási időszakának elismerése vagy ECTS kreditek megítélésével vagy pedig a mobilitási időszak Europass Oklevélmellékletben történő megemlítésével történik - A hallgatói mobilitási időszak, valamint a külföldi szakmai gyakorlat intenzív nyelvi felkészítő kurzuson való részvételt is magában foglalhat, ami közvetlenül megelőzi a hallgatói mobilitást vagy szakmai gyakorlatot. - nyári egyetemen való részvétel - hossza maximum 1 hónap (30 nap) Oktatói, posztdoktori és személyzeti mobilitás - rövid távú oktatói mobilitás maximális hossza 6 hét. Minimum elvárás 5 óra tanítás/hét - konferencián, szemináriumokon, szakmai műhelyeken, képzéseken való oktatói/személyzeti részvétel minimum 1 napos, maximum 6 hetes lehet - intézménylátogatás szakmai tapasztalatszerzés céljából (jobshadowing). A mobilitás minimális hossza 1 hét (5 munkanap), maximális hossza 6 hét. Mobilitás szervezése A program támogatást nyújt a kiutazó hallgatók és oktatók/személyzet mobilitásának megszervezéséhez, illetve a beutazó hallgatók és oktatók/személyzet fogadásához (előkészítéshez és megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek, mint például tájékoztatás, népszerűsítés, kiválasztás, monitoring, beszámolás). Hallgatók felkészítése 14.

15 A pályázók igényelhetnek támogatást a hallgatók felkészítésére, amely nyelvi, szakmai és pszichológiai felkészítést / órákat / tréninget is magába foglalhat. Támogatás összege és mértéke Minimum támogatás: 5000 euró/projekt Maximum támogatás: euró/projekt Nincs kötelező önrész, de a támogatás csak hozzájárulás a projekt megvalósításához, tehát nem feltétlenül fedezi annak minden költségét. A tevékenység megvalósításához esetlegesen szükséges további forrást a kedvezményezettnek önerőként kell biztosítania. Az igényelhető támogatás számításához az alábbi mértékű ösztöndíjak és átalány alapú költségtérítések vehetők figyelembe: - Kimenő hallgatók (Magyarországról valamely donor országba): - Havi ösztöndíj: EUR 1400 az első hónapra, amely magába foglalja az 500 euró utazási hozzájárulást (átalány), minden további hónapra 900 euró - Finanszírozási forma: átalány támogatás (a havi ösztöndíj és az utazási hozzájárulás egyaránt) - Nyári egyetemen részt vevő kimenő hallgatók esetében az ösztöndíj pontos összegét a küldő intézmény határozza meg. A maximális támogatás 1400 euró maximum 30 napra. - Bejövő hallgatók (valamely donor országból Magyarországra): - Havi ösztöndíj: 900 euró az első hónapra, amely magába foglalja az 500 euró utazási hozzájárulást (átalány), minden további hónapra 400 euró - Finanszírozási forma: átalány támogatás (a havi ösztöndíj és az utazási hozzájárulás egyaránt - Nyári egyetemen részt vevő bejövő hallgatók esetében az ösztöndíj pontos összegét a küldő intézmény határozza meg. A maximális támogatás 900 euró maximum 30 napra. - Kimenő oktatók/személyzet: - Az ösztöndíj, amely magába foglalja az utazási hozzájárulást (500 euró - átalány) a mobilitás hosszától függően a következőképpen alakul. - A támogatott mobilitások maximális hossza 6 hét - Finanszírozási mód: átalány támogatás - 1 hét alatt 7 napot értünk, de ez alatt az időszak alatt minimum 5 munkanapot igazolni kell, és maximum egy egy nap áll rendelkezésre a ki- és hazautazásra. A támogatás az utazással töltött napokra is igényelhető. - A második héttől a támogatás összege 800 euró 7 napra. Tört hetek esetén az ösztöndíj számítása a következőképpen alakul: minden további nap a második héttől számított heti ösztöndíj arányos része (azaz 1 nap 114 euró) - Bejövő oktatók/személyzet: - Az ösztöndíj, amely magába foglalja az utazási hozzájárulást (500 euró - átalány) a mobilitás hosszától függően a következőképpen alakul. - A támogatott mobilitások maximális hossza 6 hét. - Finanszírozási mód: átalány támogatás - 1 hét alatt 7 napot értünk, de ez alatt az időszak alatt minimum 5 munkanapot igazolni kell, és maximum egy egy nap áll rendelkezésre a ki- és hazautazásra. A támogatás az utazással töltött napokra is igényelhető. - A második héttől a támogatás összege 400 euró 7 napra. Tört hetek esetén az ösztöndíj számítása a következőképpen alakul: minden további nap a második héttől számított heti ösztöndíj arányos része (azaz 1 nap 57 euró). 15.

16 Mobilitás szervezése 100 euró átalány költség / résztvevő (hallgató, oktató, személyzet) Hallgatók felkészítése 100 euró átalány költség / felkészítésben részt vevő hallgató Speciális igényű hallgatók, oktatók/személyzet kiegészítő támogatása A kiválasztott speciális igényű ösztöndíjasok egyénileg pályázhatnak kiegészítő támogatásra a magyar intézménynél. A pályázati felhívást a magyar pályázó intézmény teszi közzé. A felhívás szövegéért, a jelentkezési lapért és a bírálati folyamatért a TKA a felelős. Projektek támogatható hossza Minden intézmény maximum 15 hónapos időtartamú projektre pályázhat, azaz a projekt keretében minden egyéni mobilitást 15 hónapon belül kell teljesíteni. Rendelkezésre álló pályázati keret euró Felsőoktatási mobilitás pályázati akció befogadási kritériumai és formai szempontjai - A pályázatot a megfelelő űrlapon nyújtották be. - A pályázati űrlapot hiánytalanul kitöltötték. - A pályázat a határidőig benyújtásra került elektronikusan. - A pályázathoz csatolták a szükséges mellékleteket elektronikus formában (kettős finanszírozás elkerüléséről szóló igazolás, átláthatósági nyilatkozat, de minimis nyilatkozat - amennyiben releváns), postai úton beküldték a pályázó intézmény hivatalos nyilatkozatát. - A postán beküldött hivatalos nyilatkozaton szerepelnie kell az intézmény hivatalos képviselőjének eredeti (cégszerű, kézzel, kék tintával írott) aláírásának, valamint - amennyiben a pályázó rendelkezik ilyennel - az intézmény bélyegzőjének is. - A pályázatot benyújtó intézmény pályázásra jogosult (Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező magyar intézmény). - A pályázatot a magyar intézmény nyújtotta be, mint projektgazda és az együttműködés koordinátora. - A pályázó magyar intézmény partnere(i) a pályázatban részt venni jogosult országok valamelyikében található(k) (Norvégia, Izland, Liechtenstein). - A pályázatot angolul nyújtották be. - Amennyiben a projektben vállalkozás is részt vesz (pályázóként vagy partnerként), esetükben elektronikusan csatolni kell a kitöltött, aláírt Nyilatkozat a pályázat benyújtását megelőzően odaítélt, valamint igényelt csekély összegű ("de minimis") támogatásokról című nyomtatványt is. Amennyiben a pályázat nem teljesíti maradéktalanul a fenti befogadási szempontokat a pályázatot elutasítjuk. Felhívjuk figyelmüket, hogy a felsőoktatási mobilitási pályázatok esetében a formailag megfelelt pályázatokat csak technikai bírálatnak vetjük alá, amely során megvizsgáljuk, hogy az adott intézmény számára mekkora támogatás ítélhető meg az akció pénzügyi keretei függvényében. A program szabályai szerint megítélhető teljes támogatástól a technikai bírálat alapján megítélt támogatás eltérhet, mivel a technikai bírálat során a pályázati konstrukció keretében rendelkezésre álló támogatási forrás leghatékonyabb felhasználása a cél. Felsőoktatási mobilitás pályázati akció technikai bírálati szempontjai 16.

17 - A pályázó intézmény mérete - hallgatók, oktatók és személyzet létszáma (10%). - Korábbi EGT/Norvég Alapok támogatásával történt együttműködési tapasztalatok (20%). - A pályázatban igényelt összes hónapszám, illetve személyzeti és oktatói mobilitás esetében az igényelt hetek vagy napok száma, valamint a maximálisan adható támogatási összegek figyelembevételével történik a jóváhagyott támogatás számítása (50%). - A megítélt támogatás meghatározása és a forrásfelosztás során előnyben részesülnek a kölcsönös mobilitást megvalósító pályázók, valamint oktatói, személyzeti és hallgatói mobilitást egyaránt megvalósító pályázók (20%). 9. PARTNERKERESÉS A partnerkeresés a pályázó intézmények feladata. Partnerkeresésben segítséget nyújthat a norvég donor program partner által üzemeltetett partnerkereső adatbázis, amelyben norvég, izlandi és liechtensteini partnereket egyaránt találhatnak. A partnerkereső adatbázis elérhető itt: SIU s partner search. Ezenkívül az EGT/Norvég Alap hivatalos magyarországi honlapján megtalálható Projektpartner Kereső funkció is igénybe vehető, amely a következő címen érhető el: Partnerkeresési kérelmek beküldhetők a TKA-nak is az címre, hogy azokat a TKA továbbítsa a lehetséges partnerek felé. 10. EGYÉB INFORMÁCIÓK - A pályázattal kapcsolatos információk és dokumentumok letölthetők: o a TKA (http://www.tka.hu) oldaláról, o az EGT/Norvég Alap hivatalos magyarországi honlapjáról: A dokumentumok közti esetleges eltérés esetén a honlapon található dokumentumok tekintendők hivatalosnak. - Jelen felhívás melléklete a pályázati útmutató és a támogatási szerződés tervezete, amely dokumentumok letölthetőek a fenti címekről. - Jelen felhívás szempontjából az alábbi szabályzatok és jogszabályok az irányadóak: o "Szabályzat az EGT Finanszírozási Mechanizmus es időszakának végrehajtásáról"; o 235/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről; o a Szabályzatok értelmében a donor fél által kiadott további útmutatók, különös tekintettel a Guidelines for Programmes under EEA Programme Area Scholarships and Norway Grants Programme Area Bilateral Scholarships Programme című dokumentumra (http://www.eeagrants.org); o 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus es időszakának végrehajtási rendjéről; o évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről; o évi CXCV. törvény az államháztartásról; o 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról; o az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet. - Adatok védelme 17.

18 A pályázó tudomásul veszi az adatvédelem kezelésével kapcsolatos alábbi eljárást. A pályázati űrlap feldolgozása személyes adatok feldolgozását és kezelését is magában foglalja. Az adatkezelés folyamata megfelel - a magyar jogszabályokban (2011. évi CXII. törvény), valamint - az Európai Parlament és az Európai Tanács 45/2001 sz. rendeletében a magánszemélyek védelméről az Európai Unió intézményei és testületei által kezelt személyes adatok, valamint a személyes adatok szabad áramlásának vonatkozásában foglaltaknak. A pályázati űrlap benyújtásával a pályázó hozzájárul, hogy a Program Operátor a pályázatban megadott adatokat (beleértve a személyes adatokat is) kezelje. A személyes adatokat kizárólag az EGT Finanszírozási Mechanizmus HU08 Ösztöndíj program szerződéseinek megvalósulásával és nyomon követésével kapcsolatban a Program Operátor használja fel, meghatározott céllal, melyek: o a pályázati űrlapok esetében: A támogatási kérelem értékelése során a felhívásban foglaltaknak való megfelelés vizsgálata. o a beszámoló nyomtatványok esetében: A projekt statisztikai és pénzügyi nyomon követése. o a pályázatok és beszámolók adatainak felhasználása szükséges továbbá a Program Operátor jelentéstételi, adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséhez, a Nemzeti Kapcsolattartó, vagy donor szervek felé, illetve külső szervek által lefolytatott ellenőrzések esetén a Program Operátornak betekintést kell engedni ezen dokumentumokba/adatokba az ellenőrzésre jogosult szervek részére. o a program eredményeinek disszeminációja, értékelése és kutatása céljából. A pályázó jogosult arra, hogy - írásos kérése alapján a Program Operátor által kezelt személyes adatait megismerje és helyesbítse amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak. Minden a személyes adatokra vonatkozó kérést a Program Operátorhoz kell címezni. A pályázónak jogában áll az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához (http://www.ajbh.hu), illetve az Európai Adatvédelmi Biztoshoz fordulni a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszaival, észrevételeivel. 11. TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK Felsőoktatási mobilitási pályázatok esetében a támogatás folyósítása 3 részletben történik: 80% mértékű előleg a támogatási szerződés megkötését követően folyósítható. A támogatás további 10%-nak utalása egy időközi beszámoló jóváhagyása után történik, míg a fennmaradó összeg (a támogatás 100%-ig) utalásának feltétele a projekt záróbeszámolójának jóváhagyása. A pályázati lehetőségről további tájékoztatást a Tempus Közalapítvány munkatársaitól kérhetnek: Telefon: Közművelődés és Népművészet Kollégium pályázata Határidő:

19 Kiíró: Nemzeti Kulturális Alap Tárgymutató: közművelődési és népművészeti szakmai támogatások Pályázhat: - Közművelődési és népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek - Országos Szakmai Szervezetek Pályázati cél: a közművelődés és népművészet évi szakmai tevékenységének támogatása. Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Támogatás forrása: a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. Felhívjuk pályázóink figyelmét: pályázni csak közművelődési és népművészeti tematikájú pályázatokkal lehet az alább felsorolt három altémában. 1. Pályázati cél: Megyei, országos, és nemzetközi hatókörű közművelődési és népművészeti: nagyrendezvények (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű), kiállítások (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű), fesztiválok (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű), valamint szakmai konferenciák megrendezésére. A kollégium csak olyan közművelődési és népművészeti rendezvényeket támogat, melyek az amatőr művészeti csoportok, a művelődési házakban működő közművelődési és népművészeti csoportok, alkotók, előadók bemutatkozási lehetőségeit biztosítja, profi előadók, zenekarok, szólisták, színművészek tiszteletdíjának kifizetéséhez nem ad támogatást. A kollégium falunapok, népünnepélyek, búcsúk megszervezését nem támogatja. Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 60 millió Ft. Altéma kódszáma: 3607/97 Pályázók köre: Közművelődési és népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek. Magánszemély nem pályázhat! Egy pályázó erre az altémára egy pályázatot nyújthat be, legfeljebb három program (összevont intézmények esetében tagintézményenként három rendezvényre) támogatására. Pályázati cél megvalósításának időtartama: szeptember december 31. Finanszírozás módja: a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 78. (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor, azonban a jogszabály lehetőséget biztosít a beszámoló elfogadása előtt támogatási előleg folyósítására. Nevezési díj összege: A pályázó nevezési díj címen 2 millió Ft, vagy az alatti támogatási igény esetén 5000 Ft nevezési díjat, amely magában foglalja a 27%-os áfát, 2 millió Ft feletti támogatási igény esetén, az igényelt támogatás 1%-a nevezési díjat, amely magában foglalja a 27%-os áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a 19.

20 Pályáztatás/Pályázat beadással kapcsolatos információk "Nevezési díj" pontban leírt feltételeknek megfelelően. A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre! A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő. Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: - előadók tiszteletdíja, - közreműködők tiszteletdíja, - zsűritagok tiszteletdíja, - szakmai anyagköltség (a részletes költségvetésben tételes kifejtése szükséges), - reklám- és propagandaköltségek (kivéve: telefon-, internethasználat, postaköltség), - utazási költség, - szállítási költség, - csoportos étkezés (a támogatás készétel és meleg étel vásárlására igényelhető, alapanyag beszerzésre nem kérhető), - szállásköltség, - terembérlés, - helyiségbérlés, - területbérlés, - eszközbérlés, - hang- és fénytechnika bérlés. Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl és ahhoz támogatást is igényel, azt röviden indokolnia kell. Erre a rendszer figyelmeztet, e nélkül nem tudja a pályázat kitöltését folytatni. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a kollégium dönt. Felhívjuk a pályázók figyelmét: hogy a programok során várható bevételeket (belépőkből, részvételi díjakból stb.) az adatlap költségvetésének elkészítésekor a bevételek rovatban fel kell tüntetni. Amennyiben a pályázó ezt elmulasztja és a tény a kollégium tudomására jut, úgy az a pályázat érvénytelenségét vonhatja maga után. A Kollégium nem támogatja: - az NKA más szakmai kollégiumának illetékességi körébe tartozó rendezvények, programok megvalósítását, - hivatásos művészeti rendezvényeket, - működési kiadásokat, - rendezvény értékeinek biztosítását, - egészségügyi szolgáltatásokat. A kollégium kikötheti, hogy a támogatást milyen konkrét cél megvalósítására adja. Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: altémában benyújtott pályázatok tartalmi és egyéb, a kollégium által meghatározott adatok kifejtését egy, erre a célra szerkesztett betétlapon kell benyújtani. A betétlap tartalmazza a programleírást, így azt külön nem kell csatolni. A betétlap a linkre kattintva nyitható meg! 20.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E. Pályázati Útmutató

Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E. Pályázati Útmutató Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E Pályázati Útmutató 1/23 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...3 2. Támogatott tevékenységek

Részletesebben

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-13-C Pályázati Útmutató 1/24

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítésének támogatására (CSP- KÖZG-11) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítésének támogatására (CSP- KÖZG-11) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítésének támogatására (CSP- KÖZG-11) Pályázati Útmutató 2011. november 21. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok...

Részletesebben

CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015

CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 (Kód: CSP-CSBO-15-A/B/C) Pályázati Útmutató 2015. Tartalom 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) megbízásából az Oktatáskutató

Részletesebben

számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési (A pályázat kódja: KAB-IPP-08)

számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési (A pályázat kódja: KAB-IPP-08) Alap- és középfokú nevelési oktatási intézmények számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatása (A pályázat kódja: KAB-IPP-08) Pályázati Útmutató 2008. április 1. Fogalmak

Részletesebben

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása. Pályázat kódja: CSP-CSBM-15. Pályázati Útmutató

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása. Pályázat kódja: CSP-CSBM-15. Pályázati Útmutató EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása Pályázat kódja: CSP-CSBM-15 Pályázati Útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. március 4. Módosítás dátuma: 2014. április 3. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.1 Pályázat célja. 1.2 A támogatandó tevékenységek köre. A kedvezményezett által elvégzendő tevékenységek:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.1 Pályázat célja. 1.2 A támogatandó tevékenységek köre. A kedvezményezett által elvégzendő tevékenységek: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A tehetségeket segítő szakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülését szolgáló programok kidolgozására és a támogatás odaítélésére (A pályázat kódja: NTP-OKD-M-12) Az Emberi Erőforrások

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-HTTSZ-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-HTTSZ-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-MA-15-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-UN-15-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz

2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz 2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz Budapest, 2015. március 5. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1 Pályázati felhívások tárgya... 6

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Közösségi környezet kollégium Mobilitás és alkalmazkodás kollégium Nemzeti összetartozás kollégium Társadalmi felelősségvállalás kollégium Új nemzedékek jövőjéért kollégium

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-FTP-14

A pályázati kategória kódja: NTP-FTP-14 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A fogyatékkal élő tanulók integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programjainak megvalósulását, tehetségsegítő szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének és a fogyatékkal élő

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak! PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BALASSI INTÉZET ÉS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI HIVATAL NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET ZENEI JELLEGŰ MŰVELŐDÉSI RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSA TÉMAKÖRBEN A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (továbbiakban:

Részletesebben

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 Pályázati útmutató A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 HU08 Ösztöndíj program Tempus Közalapítvány Tartalom 1. Bevezető...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-14)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-14) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-14) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-14-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4)

Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4) Ké zikö nyv az EGT Alap Ö sztö ndí j prögram inté zmé nyi mégvalö sí ta sa höz Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4) Tempus Közalapítvány 2015. 1. kiadás Tartalom 1. Bevezető...

Részletesebben

1 Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.

1 Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak. A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A C I V I L S Z E R V E Z E T E K M Ű K Ö D É S I C É L Ú T Á M O G A T Á S A 2 0 1 3 c. (Pályázat kiírás kódja: NEA-13-M)

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATOTT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROJEKTJEIHEZ SZÜKSÉGES ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B A Gyermek- és Ifjúsági

Részletesebben