Vállalkozók Európában 3. Tartalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozók Európában 3. Tartalom"

Átírás

1

2

3 Vállalkozók Európában 3 Mottó: Amit nem lehet eladni, azt én nem akarom feltalálni. T.A. Edison egyik kedvenc mondása. Idézi: Greguss Ferenc: Élhetetlen feltalálók, halhatatlan találmányok. Móra o. Tartalom 1. Bevezetés A könyv célja A kkv, a K+F és az innováció fogalma A vezetés és az innováció menedzsment fı tennivalói Az innovációk európai és világtrendjei Az európai kutatás-fejlesztés A (nyugat-) európai innovációs tevékenység Európai innováció-politikák Az innovációs folyamat elsı lépései Innovációs ötletek Az innováció tervezése Vállalatalapítás Gazdálkodás a szellemi tulajdonnal A szellemi tulajdon felmérése Szabadalom, használati mintaoltalom A védelem egyéb eszközei Innovációk megvalósítása a kkv-knál Nagy hangsúly a megvalósuláson (!) Beruházás Humán erıforrás gazdálkodás Innovációs marketing Az innovációk megvalósításának irányítása A megvalósítás ellenırzése Pályázatok és projektek Pályázatfigyelés... 92

4 4 K+F és innováció az EU-ban és Magyarországon 6.2. Pályázati lehetıségek bemutatása Megfelelı pályázat kiválasztása A pályázat kidolgozása A projektek megvalósítása Az eredmények értékelése, monitoring Pályázati tapasztalatok A kkv innovációk finanszírozása Finanszírozás meglévı, hosszabb ideje mőködı vállalatban Finanszírozás új cégben, kockázati tıke A forráskeresés és -bevonás célszerő lépései Innovációs szolgáltatások Kapcsolatépítés, kapcsolatkeresés Szellemi tulajdonvédelmi szolgáltatások Marketing- és egyéb üzletviteli tanácsadás Kutatás-fejlesztési szolgáltatások Finanszírozás A fıbb innovációs érdekvédelmi szervezetek Melléklet Titoktartási megállapodás Kölcsönös titoktartási megállapodás

5 Vállalkozók Európában 5 Ajánlás Tisztelt Olvasó, kedves Vállalkozótársam! Ön a Vállalkozók Európában kiadványsorozat egy újabb kötetét tartja kezében. Bízunk abban, hogy ez a kiadvány, ahogyan a sorozat eddig megjelent több mint 30 kötete is, elnyeri tetszését és a napi munkája során jól hasznosítható ismereteket tartalmaz. Az európai uniós választások lezárultával tovább folytatódik az a munka, mely vállalkozásaink megerısítését és versenyképességük javítását célozza. Ez a folyamat napjainkban, a gazdasági világválság által teremtett körülmények között csak abban az esetben lehet eredményes, ha Ön, kedves Vállalkozótársam, kellıen felkészült a kihívások kezelésére, és felvállalja, hogy a rendelkezésére bocsátott információkat megfelelı módon beépíti mindennapi munkájába. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a szerkesztık és szerzık ehhez a munkához kívánnak e kiadvánnyal, ha szerény mértékben is, hozzájárulni. Külön köszönetet szeretnénk mondani a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumnak azért, hogy a Kis- és Középvállalkozói Célelıirányzaton keresztül támogatta a kiadvány megjelentetését. Kárpáti György az MKIK Külgazdasági Kollégiumának alelnöke

6 6 K+F és innováció az EU-ban és Magyarországon Elıszó A század minden gazdasági csodáját a kivételesen nehéz helyzetbe jutott, de a jövıjében bízó társadalom építette. /Kopátsy/ Egy felmérés szerint napjainkban, a válság közepette azon magyar vállalkozások közül, amelyek innovatívak és folyamatosan fejlesztenek, 10 közül csak mintegy kettıt-hármat érint súlyosan a recesszió, szemben a nem innovatívak 60-70%-os arányával. Ez a hosszú távú fejlıdés egyik kulcsa. Csak akkor foglalhatunk el mind magasabb pozíciót a nemzetközi értékteremtési láncban, ha a jelenleginél jóval többet fordítunk kutatás-fejlesztésre, innovációra, és az annak támogatására fordítandó forrásokat pedig a jelenleginél sokkal jobban hasznosítjuk. A GDP 0,48 százalékának megfelelı magyar üzleti innovációs ráfordítási arány kevesebb mint a fele az EU-átlagnak. Ennek is közel háromnegyede teljesen vagy nagy részben külföldi tulajdonú cégektıl származik. Szükséges a kormány elkötelezettsége az innovációs rendszer folyamatos fejlesztése, valamint a stabil támogatási környezet kialakítása iránt. Kulcsfontosságú a természettudományos-mőszaki diplomával bíró emberi erıforrás utánpótlásának biztosítása is, mert e nélkül sem létezhet innováció. Az innovatív technológia versenyképességünk egyik fı kulcsa és záloga annak, hogy nemzeti iparunk megerısödjön, kiszolgáltatott helyzetünk csökkenjen. Egy fiatal magyarnak külföldön érdemes eltitkolnia magyar származását, mert ha kiderül, túl sokat várnak el tıle. Tudni fogják, hogy ı is marslakó. mondta Telegdi Bálint, a Szilárd Leo nemzedékéhez tartozó zseniális atomfizikus. Nem az lenne-e a természetes, hogy ezt a mentalitást keresi, ezt erısíti a magyar tudomány és gazdaság területén minden igyekezetével az, akinek a gazdaságfejlesztés a feladata? A modernkori gazdaságban a kisebb-közepes államok közül azok tudtak átlag feletti sikereket elérni (pl. Ausztria, Svédország, Dél-Korea), ahol a legnagyobb hangsúlyt fektették az oktatás és kutatás-fejlesztés területére. Mondják, amibe nem halunk bele, az megerısít. Próbáljuk hát a válságban közösen, összefogva, egymást támogatva az esélyt megtalálni és a hasonló viharokkal szemben felvértezve túlélni a nehéz idıszakot. A nehéz helyzet megérkezett, kezdjünk hát bízni a jövıben, és törjük a fejünket, hogyan tudja mindenki a maga termékét a versenytársakénál jobbá fejleszteni. Ehhez az szükséges, hogy a kormány megteremtse a szükséges feltételeket és kiemelten támogassa az innovációt. Gaál József MKIK alelnök

7 Vállalkozók Európában A könyv célja 1. Bevezetés Könyvünk a versenyképes kis és közepes mérető vállalatok (kkv-k) alapításához, illetve a már mőködı kkv-k sikeres korszerősítéséhez, versenyképességének megırzéséhez, növeléséhez kíván a vállalkozók, illetve a kisvállalati vezetık számára gyakorlati segítséget nyújtani. Kutatások szerint a magyar kis és közepes mérető cégek számos vezetıje irányít rutin alapján, s nem törekszik a nemzetközi gyakorlatban kialakult korszerő vezetési módszerek hasznosítására. Ez számos gond forrása, hiszen a vezetı szakértelme világszerte, s Magyarországon is a vállalatok sikerének legfontosabb záloga. Egy, a nyilvánvalóan sikeres hazai kkv-k körében készített friss kutatás szerint vezetıink többsége nem igazán kívánja cége növekedését, s ez gyakran párosul azzal, hogy (saját közlésük szerint) nem ismerik a menedzsment korszerő módszereit. 1 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara azonban a korszerő üzleti gondolkodással nehezen összeegyeztethetınek ítéli a lehetıségek kihasználatlanul hagyását, s tenni kíván a kialakult gondolkodásmód megváltoztatásáért. A kötet az üzleti folyamatok lényeges, de a hazai vállalkozók, kisvállalati vezetık által leggyakrabban szem elıl tévesztett innovációs összefüggéseire koncentrál. Közérthetı megfogalmazásra törekszünk, az elmélyülést számos statisztikával, (keretbe foglalt) példával, esettanulmánnyal segítjük (de a mélyebb összefüggések, bonyolultabb technikák iránt érdeklıdıknek - többnyire lábjegyzetekben - szakirodalmi ajánlásokat is adunk). Azt reméljük, a könyvet egyaránt haszonnal forgathatják a vállalkozni kívánó fiatalok, illetve a jelentıs üzleti tapasztalatokkal rendelkezı, de cégüket fejleszteni kívánó vezetık is. Az elıbbieknek inkább az elemzések folyamatos olvasását ajánljuk, az utóbbiakat viszont a Tárgymutató segítheti abban, hogy gyorsan megtalálják azt a témát, amelyben ötletet, támogatást keresnek. Az elmúlt évtizedekben a gyorsan fejlıdı mikro-, kis- és középvállalatok világszerte a gazdaság igen fontos szereplıivé, s a gazdasági növekedés, haladás kiemelkedı fontosságú, sıt, gyakran a legfontosabb motorjaivá váltak. Magyarországon szintén a kkv-k adnak munkahelyet a 1 Lásd például: GKI: A mikro-, kis- és közepes vállalatok növekedésének feltételei. NFGM

8 8 K+F és innováció az EU-ban és Magyarországon versenyszférában foglalkoztatottak több mint 70%-ának, s innen származik a nemzetgazdaságban elıállított hozzáadott érték nagyjából fele és az export harmada. Az elmúlt években szinte kizárólag a kkv-knál keletkeztek új munkahelyek. Ezért a szektor gyors elırehaladása, megerısödése, és ebben a kkv szférában dolgozók szakmai ismereteinek gazdagítása kulcs-kérdés nem csak egy-egy kkv, hanem gazdaságunk egésze számára is A kkv, a K+F és az innováció fogalma A gazdasági életben megszokott a vállalatok nagyság szerinti csoportosítása. Az egyes csoportokat gyakran jelölik beszédes elnevezésekkel. A nemzetközi publikációk három csoportba sorolják a vállalatokat: megkülönböztetik a maximum néhány fınek munkalehetıséget teremtı (és gyakran nem is növekvı) egereket, a gyorsan növekvı gazellákat, és a nagy, de lassan reagáló ún. elefántokat. 2 Vecsenyi János a közép-európai sajátosságok figyelembe vételével kissé módosította ezt a terminológiát: az egerek elnevezést az alkalmazott nélküli hazai cégecskék tömegeire utalva hangyákra cserélte, a gazellák nevet változatlanul hagyta, s a nagyok körében megkülönböztette a szocialista örökséget képviselı dinoszauruszokat és a piacgazdasági magatartást követı tigriseket. 3 A kis és közepes mérető vállalat (kkv) hivatalos fogalmát mindenkor hagyományos módon, azaz az EU ajánlások szerint (a létszámot, az árbevételt, a mérleg-fıösszeget és az ún. függetlenségi kritériumot figyelembe véve) értelmezzük. E cégeknek tehát maximum 249 foglalkoztatottja, 43 millió eurós mérleg-fıösszege és 50 millió eurós éves árbevétele lehet, s a függetlenségi kritérium értelmében az állam, az önkormányzat, illetve egy nagyvállalat tulajdoni vagy szavazati részesedése nem haladhatja meg a 25%-ot (2004. évi XXXIV. törvény). Mivel többféleképp lehetne értelmezni, könyvünk kerüli az idehaza gyakori kisvállalkozás kifejezés használatát. A nemzetközi gyakorlatnak megfelelıen vállalkozásnak (entrepreneurship) csak tevékenységeket nevezünk (egyaránt ide értve a vállalat-alapításokat, illetve az innovációk vállalaton belüli megvalósítását), s a gazdálkodó szervezetek megjelölésére a vállalat (enterprise), illetve cég kifejezéseket használjuk. 2 Birch, D. (1987): Job Creation in America: How Our Smallest Companies Put the Most People to Work. New York, Free Press 3 Vecsenyi János (1999): Vállalkozási szervezetek és stratégiák. Aula.

9 Vállalkozók Európában 9 Sajnos nem egyértelmően megválaszolható kérdés, hogy jelenleg hány hazai kkv van. A év végi KSH statisztika ezer regisztrált vállalatot tart nyilván, 4 de e cégek jó része nem valódi vállalat, hanem kisléptékő önfoglalkoztató, ıstermelı, másodállású vállalkozó - vagy fantomcég. Az EUROSTAT adatai szerint viszont ekkor Magyarországon valódi vállalat volt. A valódiak közül is csak nagyjából 228 ezer esetében volt a tulajdonos mellett legalább még egy alkalmazott. S a kkv-k száma mindenkor a megadottakhoz hasonló, hiszen a nagy cégek száma az ezret sem éri el. A kkv fogalom további lényeges sajátossága, hogy a cégek e besorolása nem örök idıkre szól: a legtöbb új cég kicsi, majd ha sikeres, növekszik, olykor közepes, esetleg nagyvállalattá is válik, elıbb utóbb azonban, többnyire valami gazdálkodási nehézség nyomán zsugorodik és megszőnik. A tipikus vállalati életutat leíró ún. életgörbe a közismert termékéletgörbéhez hasonló alakú: megkülönbözteti a cég létrejöttének, piacra bevezetésének, növekedésének, érettségének, hanyatlásának és esetleges 5 újraindításának életszakaszait. E pálya fıbb gazdasági jellemzıit a következı ábra összefüggései szemléltetik (ahol életgörbének a bevétel görbéjét tekintik, s a számok a fenti szakaszokra utalnak). A vállalati életgörbe és fıbb innovációs összefüggései (életgörbének szorosan véve az árbevétel görbéjét tekintik) 4 KSH Gyorstájékoztató február A termék-életgörbék gyakorlatban szokásos alakjairól lásd Cox, W.B.: Product Life Cycles as Marketing Models (Journal of Business oct.)

10 10 K+F és innováció az EU-ban és Magyarországon Jelölések: 1: a cég létrejötte/fejlesztés, 2: piaci bevezetés, 3: növekedés, 4: érettség, 5: hanyatlás, 6: újra dinamizálás Forrás: Saját szerkesztés az OECD: National Systems for Financing Innovation (Ed.: Guinet, J. Paris. 1995, 59. o.) alapján Az ábra elsısorban azt emeli ki, hogy a vállalkozó(k) a cég-alapításkor igen sok és jelentıs bizonytalansággal szembesül(nek), a vezetıi kockázatok azonban a cég néhány éves mőködése során erıteljesen csökkennek. Arra is rámutat továbbá, hogy gyakran nem kevés ráfordítás merül fel már a cégalapítás elıtt, az elıkészületek során is, s valószínő, hogy a vállalat az alapítást követı elsı idıkben veszteséges lesz, így a kezdeti befektetések megtérülése csak hosszabb idı múlva várható. Nem jelzi viszont, hogy a görbének gyakran több csúcsa is van, mert a cégek jelentıs fejlesztésekkel gyakran késleltetik eredményesen sikeres termékeik elavulását. A Kompozitor Kft. autóbusz padlózat céljaira gyártott mőanyag lemezeket. Az Ikarus csıdje után új alkalmazási területet találtak, s ma kémény béléscsöveket gyártanak sikerrel. Ebben az esetben két párhuzamos termék-életgörbét is észrevehetünk: a külsı piac eltőnése miatt kifutó autóbusz-padlót és a béléscsövek felfutását. Képzeljük el, hogy ahogy nı a vállalat, az életgörbék is szaporodhatnak és összefüggéseik is bonyolódhatnak. A tanulmány két további, a mő címében szereplı fogalmára számos definíció ismert. Fontos és az innovációval nem összekeverendı kifejezés a kutatás-fejlesztés (K+F); amely a világszerte elfogadott definíció szerint az a rendszeresen végzett alkotó munka, amelynek célja az ismeretanyag bıvítése, beleértve az emberrıl, a kultúráról és a társadalomról alkotott ismeretek gyarapítását is, valamint ennek az egész ismeretanyagnak az új alkalmazások kidolgozására történı felhasználását. 6 A könyv témájának kulcs-fontosságú fogalma, az innováció pedig a szokásos értelmezés szerint a tudás alkalmazásának folyamata, a termékek és szolgáltatások, valamint ezek piacainak megújítása és növelése, új eljárások alkalmazása a termelésben, az elosztásban és a piaci munkában, a menedzsmentben, a szervezetekben és a munkafeltételekben, a munkaerı szakmai ismereteinek bıvítése és megújítása. 7 6 OECD: Frascati Manual. Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental Development. Paris Magyarul: Frascati Kézikönyv. OMFB OECD: Oslo Manual. Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data. Paris Magyarul: Oslo Kézikönyv. Miniszterelnöki Hivatal EC: Innovation Management and the Knowledge-driven Economy. Brussels

11 Vállalkozók Európában 11 Míg a K+F elsısorban (és olykor csak) tudományos, illetve fejlesztı munka, az innováció mindig gyakorlati, üzleti tevékenység. A technológiai jellegő termékeket/szolgáltatásokat kínáló vállalatoknál az innováció és a K+F szoros összefüggésben is lehet egymással (miként ezt például a számítástechnikai, biotechnológiai, vegyipari, gépipari stb. vállalatok egyes, jelentıs kutatási ráfordításokkal kifejlesztett, majd nagy piaci sikert elért gyártmányai szemléltethetik). De természetesen létezik színvonalas K+F innovációs tartalom nélkül, s létrejöttek világraszóló innovációk is K+F nélkül. Az innovációk tartalmát sokan szőkítik a mőszaki újításokra. Ez azonban távolról sem általános felfogásmód. Kiemeljük P. Drucker-nek, a vezetéstudomány klasszikusának a témára vonatkozó az elterjedt hazai vélekedésekkel ellentétes nézetét. Így ír: Az újítás nem feltétlenül technikai jellegő, sıt, nem is szükségszerően valami megfogható dolog. Nehezen tudnánk olyan technikai újítást találni, amely hatásában felérne azokkal a társadalmi jellegő innovációkkal, mint a napilapok, vagy a biztosítás. A részletre vásárlás szó szerint átalakította a gazdaságot. Ahol bevezetik, az ellátás-központú gazdaságból igényközpontú gazdaság fejlıdik ki, gyakorlatilag függetlenül a gazdaság teljesítıképességétıl. A kórház a mai modern formájában a XVIII. századi felvilágosodás terméke volt és nagyobb hatással volt az egészségügyre, mint bármelyik orvostudományi felfedezés. Technológiailag nem sok újdonság volt abban, hogy a kamiontestet le lehet emelni a kerekekrıl és így felvinni a szállítóhajóra. A konténer-innováció nem is a technológiából fakad, hanem abból az újszerő szemléletmódból, amely a teherhajót áruszállító eszköznek, nem pedig hajónak tekinti következésképp a kikötıben töltött idıt minél inkább lerövidíti. Mégis, ez a vacak újítás megnégyszerezte az óceánjárók forgalmát. E nélkül bizonyára nem jöhetett volna létre a világkereskedelem hihetetlen mértékő növekedése az utóbbi negyven évben. 8 Az innováció a kis- és közepes vállalatok számára azért fontos, mert korunkra a vállalati versenyképesség megteremtésének, megırzésének, növelésének fı módjává vált, s a változások a kkv szektor számára is számos üzleti lehetıséget teremtenek. Sokféle innováció lehet sikeres. Kétségtelen ugyan, hogy pl. az ún. radikálisan (vagy: világszerte) új innovációk amelyeknél a termékek felhasználási területe, konstrukciója, külsı megjelenése, a bennük felhasznált anyagok és alkatrészek, a teljesítménymutatók teljesen újak, jelentısen eltérnek az eddigiektıl igen széles körben tágítják a fejlıdés perspektíváit. A XX. század elején a villamosság, a gépkocsi-ipar, a század végén pedig az 8 Drucker, P.E.: Innováció és vállalkozás az elméletben és a gyakorlatban. Park, Bp oldal

12 12 K+F és innováció az EU-ban és Magyarországon elektronika stb. néhány évtized alatt korábban elképzelhetetlen perspektívákat nyitottak a gazdaság, ennek keretében a kkv-k számára, s a XXI. században további hasonló változások várhatók. 9 De a kisebb, ún. módosító innovációk, egy már létezı megoldás tulajdonságainak jelentıs javításai is komoly korszerősödést és profitnövekedést illetve életmód-javulást eredményezhetnek egy-egy országban vagy vállalatnál. A szakértık általában egyetértenek azzal, hogy az innovációk megvalósítói legtöbbször a vállalatok. Gyakori azonban, hogy a folyamatokban egyéb intézmények is fıszerephez jutnak. Az innovációkhoz szükséges egyes ismeretek például sokszor születnek a kutató-fejlesztı szférában, tehát egyetemeken, kutatóintézetekben. Olykor a két említett szervezet-csoport közt közvetítı hídverı intézmények tevékenysége is jelentıs. Az intézményrendszer további elemei (így az oktatás, a termék- és erıforráspiac, a makrogazdasági környezet és szabályozás, a kommunikációs infrastruktúra) pedig alapvetı hatásokat gyakorolhatnak számos fıszereplı magatartására is A vezetés és az innováció menedzsment fı tennivalói Az e pontban vázolt üzleti szemléletet a született vezetık sokszor a nélkül alkalmazzák, hogy tanulták volna. Ugyanakkor nem mindenki születik üzletembernek azok közül, akik késıbb jelentıs sikereket érnek el. Az Egyesült Államokban, vagy Japánban (de újabban Indiában és Kínában is) az üzleti szemlélet kialakulása társadalmi jelenség is, amit az oktatási rendszer felerısít. Mivel az innovációk sikerre vitele a mai gazdaság egyik nyilvánvaló kényszere, hasznosnak véltük, hogy az alábbiakban összefoglaljuk a hazai kis- és közepes vállalatok számára a legfontosabb vezetési-stratégiai összefüggéseket is, mert gyakori tapasztalat, hogy ezek nem kellı ismerete miatt sokszor a jó innovációs ötletek sem valósulnak meg. A vezetés (közismert angol szóval: menedzsment) a folyamatoknak, illetve tevékenységet végzıknek tudatos irányítása. A színvonalas irányítás az innováció sikerének is kulcs-fontosságú befolyásolója. H. Fayol általánosan elfogadott állásfoglalása szerint a vezetés alapvetı tennivalói (funkciói) a tervezés, a szervezés, az összehangolás, az 9 A technikai fejlıdésnek a gazdasági növekedésre gyakorolt hatására J. Schumpeter már 1911-ben közreadott híres mővében felhívta a figyelmet. 10 A felsorolt szereplık együttesét és a köztük kialakult kapcsolatokat gyakran modellezik az ún. Nemzeti Innovációs Rendszer sémájával.

13 Vállalkozók Európában 13 utasítás/ösztönzés és a szabályozás. A tervezés feladata a céloknak, azaz az elvégzendı tennivalóknak, illetve az eszközöknek, tehát a megvalósítás módjának a meghatározása, a további vezetési funkciók a megvalósítás hatékony irányítását segítik. Egyetértés alakult ki továbbá abban is, hogy a vállalatvezetés lényegét az emberi kapcsolatok építése, az empátia (mások megértése), és a bizalom megteremtése, illetve ápolása képezi. A vezetınek azonban számos egyéb feladata is van. Ha például célként egy üzleti újítást kíván megvalósítani, át kell tekintenie a piaci igényeket és lehetıségeket, meg kell terveznie a szükséges tennivalókat, döntenie kell a szükséges tárgyi, humán és anyagi erıforrásokról, majd figyelnie kell a megvalósítást. Az alábbiakban ennek a valóságban meglehetısen komplex folyamatnak a gyakorlati ismereteit fejtjük ki egy-egy részletre koncentrálva, de mindig szem elıtt tartva a folyamatok egymással való összefüggését Tervezés, stratégia-formálás A terv szót a fayol-i értelmezésben használjuk. Elkészítésének elsı lépése az adott helyzetnek és a várható perspektíváknak, kiemelten a lehetséges jövıvariánsoknak az áttekintése (a döntés-elıkészítés), a második a tennivalók meghatározása (a döntés). A terv tehát lényegében egy cselekvési program (nem pedig valamely, a Kádár-korban megszokott formális dokumentum). A témáról két okból is írunk. Egyrészt jelezni szeretnénk, hogy az innovációról való elızetes gondolkodás és tervezés mindig igen hasznos (hiszen a folyamatok egyediek, rutin alapján aligha irányíthatók), másrészt hogy a (nagyobb) innovációkat a vállalati tervekben is számításba kell venni. A célszerően kialakított vállalati terv középpontjában a piac, a verseny, s a cég versenyképesség áll. A tervezés során ezért az iparágon 11 belüli versenyt befolyásoló tényezıket, ezen túlmenıen a szállítók és a vevık piaci törekvéseit, valamint a piacra belépık és a helyettesítı termékek esetleges kockázatait figyelembe véve az erısségeket és gyengeségeket, valamint a jövıbeli lehetıségeket és veszélyeket kell feltárni (ez a késıbb részletezett ún. SWOT analízis), s tekintettel kell lenni a megvalósítók érdekeire, illetve a társadalom elvárásaira is Az iparág kifejezés itt nem a szó statisztikai fogalmát fedi, hanem a hasonló termelési profilú cégek körét például a cipıipar a cipı-gyártókat jelenti. Se a túl szők, se a túl széles körő vizsgálat nem kívánatos (hiszen téves következtetésre vezet, ha az importverseny figyelmen kívül marad, illetve túl sok munka, ha a termékünkkel nem versenyzı árukra is kitérünk). 12 A SWOT-analízis kiterjesztését lásd Porter, M.E.: Versenystratégia. Akadémiai S hangsúlyozzuk, hogy e bekezdésben igen egyszerő stratégiai tervezési szemléletet vázoltunk, s csak a tárgykörbe tartozó összes témakör áttekintése bıven meghaladná e kötet kereteit.

14 14 K+F és innováció az EU-ban és Magyarországon A vállalati terv elkészítésének három fı lépése /1/ a víziónak vagy a küldetésnek (legtöbbször csak az egyiknek) a meghatározása, /2/ a stratégia kijelölése és /3/ a taktika (a stratégia megvalósulását lehetıvé tevı rövid távú lépések) kimunkálása. Ha az innováció megvalósítására vállalat-alapítást irányzunk elı, mindhárom feladatot el kell látnunk, ha mőködı cégnél korszerősítünk, általában csak az utóbbi kettıt. Egyszerően fogalmazva a vízió a vállalat által prognosztizált kívánatos jövıbeli állapot, a küldetés (mission) pedig arra a kérdésre ad választ, hogy a cég miért van (mit nyújt a vevıinek). Egy jó vízió, illetve küldetés nagyon sokat ér, érdemes idıt szánni a kidolgozására. Ha közérthetı, valódi jövıképet ad, egyszerő formára hozható, s a tulajdonosok és a vezetés komolyan érvényesíti a vállalat egészében, akkor nagyon hasznosan segíti az üzlet felvirágoztatását. Jó példa a Microsoft által követett vízió : számítógép minden asztalon és minden otthonban (B. Gates). A stratégia a hosszabb távú célokat és megvalósításuk módját fogalmazza meg, fı feladata az, hogy tárja fel a versenyképesség teremtésének / megırzésének lehetıségeit, s jelölje ki, majd valósítsa meg az e lehetıségek hasznosításához szükséges legfontosabb tennivalókat. A tárgykör legismertebb kézikönyve, M. Porter már hivatkozott mőve a vállalati versenystratégiák három fı típusát különbözteti meg. Nevezetesen: /1/ Törekvés átfogó költségvezetı szerepre. A cég fı törekvése ekkor a költség-minimalizálás, ami elsısorban a tömegtermelésben monopolpozícióra törı nagyvállalatoknak ajánlható. /2/ Termék megkülönböztetés (egyedivé alakítás). A fogyasztói hőség megszerzése magas termékminıséggel, márkázással, színvonalas értékesítési hálózattal és eladás utáni szolgáltatásokkal; oligopol piacon mőködı cégek célszerő célkitőzése. /3/ Rés-stratégia. A szők piaci szegmensben magas piaci részesedés megszerzése kkv-knek is ajánlható (i.m. 53. oldal). Az innovációnak, az újításoknak mindhárom stratégiatípusban kiemelt szerep jut a sikeres vállalatoknál mindenképp. A jelentıs erıfeszítésekkel végül az egész világon monopol-pozícióba került olcsó és kitőnı termék közismert dán példája a Lego játékkocka. Az üdítıital-, a kozmetikai, vagy a gépkocsi-iparban a gyártók legtöbbször termékmegkülönböztetéssel teremtenek maguknak védett (a márka-hőség miatt nehezen elhódítható) piacot. A múlt század elején a Bosch pozícióit a gépkocsi izzók réspiacán elért siker alapozta meg.

15 Vállalkozók Európában 15 A taktika a stratégia megvalósítását célzó idıszerő rövid idıtávú (operatív) feladatokat határozza meg. Stratégiai döntés volt, amikor a kezdetben kicsi Lego cég a jó minıségő játékkockák tömeggyártásáról, a felhasználandó anyagról, a kockák méretérıl, összeillesztésük módjáról határozott. A megvalósuláshoz azonban idırıl-idıre számos részletrıl (így az egyes idıszakok termelési volumeneirıl, az éppen elıállítandó kockák színérıl, a csomagolás módjáról) is határoznia kellett és kell. Nyilvánvaló, hogy a helyes stratégia illeszkedik a küldetéshez, a taktika pedig a stratégia megvalósításának (egyes) lépéseit részletezi. A tervezésnek nem feltétele a tervek írásban rögzítése. A sok papír különösen gyakran lenne felesleges az egy személy által vezetett néhány fıs cégeknél. Itt is jó reklám-fogás azonban, ha a küldetésrıl például egy jól látható helyre kitett tábla tájékoztatja az alkalmazottakat és a vevıket. E cégek vezetıinek is hangsúlyozottan ajánlható továbbá, hogy a cég indulásakor, valamint legalább évente egyszer állítsák össze ún. üzleti terveiket (az üzleti tervrıl a késıbbiekben adunk leírást). P. Drucker kiemeli továbbá, hogy a hatásos stratégia egyszerő, a kielégíteni kívánt szükségletre, a végtermékre koncentrált. Megvalósítása célszerően kicsiben indul, hogy kezdetben csak kevés emberre, pénzre, s szők piacra legyen szükség. Az innováció elsıre alig több mint egy majdnem jó próba, s a szerény kezdet teremthet lehetıséget az elkerülhetetlen korrekciók olcsó elvégzésére (ibid oldal) A megvalósítás irányítása A vállalatvezetésnek a tervek összeállítása után is sok tennivalója van. A szervezés feladata a tervek köztük az innovációs törekvések megvalósításához szükséges kapacitások elıteremtése, kiemelten a megvalósításra hivatott szervezet/egység/team stb. kialakítása. Az összehangolás a megvalósítás rész-feladatai közt teremti meg a kívánatos kapcsolatokat, az utasítás és az ösztönzés a rész-feladatokon dolgozók irányításának fı technikái. Az ellenırzés pedig kettıs feladatot jelent: Egyrészt a megvalósulást is folyamatosan figyelemmel kell kísérni. E munkának, az ún. monitoringnak nem az elmaradások szankcionálása, hanem a visszacsatolás, az esetleg bekövetkezett piaci és egyéb változások, jelentkezı problémák mielıbbi felismerése, okainak a feltárása, hatásaiknak az elırebecslése és a szükségessé váló korrekciók megtétele a fı feladata. Az innovációk esetén, mivel mindig egyedi jellegőek, a visszacsatolás különös fontossága lehet.

16 16 K+F és innováció az EU-ban és Magyarországon Másrészt bizonyos méret (és gyakran színvonal) elérése esetén fontos ellenırzési feladat a (lehetıleg független szervezet által végzett) ún. audit, a teljesítés utólagos mennyiségi és minıségi kontrollja. Az e munka során vizsgálandó jelzıszámok köre messze meghaladja a szokásos pénzügyi jelzıszámok körét, kitérhet a határidık, az erıforrás-, kiemelten költség-normák, a minıségi elıírások betartására, a vevıelégedettségre, a vállalati tanulást, fejlıdést tanúsító információkra, a feltárt hibák felelıseire stb. A következıkben mindezekrıl is részletesebben szólunk.

17 Vállalkozók Európában Az innovációk európai és világtrendjei A jelen fejezetben vállalati nézıpontokból tekintjük át az innovációk mai trendjeit, az Unió innovációs gyakorlatát, s a magyar innovációs törekvések szerepét az innovációs folyamatokban. Elıbb a K+F-nek, majd az innovációs folyamatoknak fıbb jellemzıit, s az ezek befolyásolására alkalmazott fıbb módszereket mutatjuk be. A technikai részletekre a következı fejezetekben térünk ki Az európai kutatás-fejlesztés Az innovációs folyamatok tudatos irányítása - azaz az innovációs lehetıségek rendszerezett kutatása, s az eredmények átgondolt lépésekben történı üzleti felhasználása - csak korunkban vált általánosan elterjedt gyakorlattá. Az innováció annak ellenére sokáig spontán maradt, hogy egyes vezetési módszerek már igen régiek. A munkamegosztás irányításához szükséges leltári információkat rögzítı technikák például már a történelem elıtti idıkben elterjedtek. A szerzıdések dokumentumokba rögzítése szinte egyidıs az elsı írásokkal. A hitel, a kamat vagy a (hadi) stratégia a bibliai idıkben is ismert fogalmak. A kettıs könyvvitel a középkor találmánya stb. Tudomásunk szerint azonban vezetési technikák nem kerültek rendszeres alkalmazásra a fejlesztımunkában. A XVII. században viszont alapvetı változásokra került sor. Jellemzı, hogy amikor T. Savery hadmérnök rájött a gızgép alapötletére, az akkori angol mentalitásnak megfelelıen azonnal gyártani kezdte a felismerését felhasználó primitív berendezést és eladta a bányatulajdonosoknak, hogy vizet szivattyúzzanak ki vele tárnáikból. Tipikus, hogy Savery üzleti sikere hosszú és cél-orientált kutatásokat indított el, s ennek eredményeként J. Watt már viszonylag korszerő gızgépet szerkesztett majd 1769-ben, vegyük észre ezt is, gépét szabadalmaztatta (!). Utóbbi tette szimbolikus is, hiszen idıpontját szokás az ipari forradalom kezdı momentumának tekinteni. Napjainkban a színvonalas K+F a gazdasági siker 13 és haladás legfontosabb motorja. A fejlıdés centrumaiban az elméleti kutatók, a gyártmány- és technológiafejlesztık, menedzserek korábban elképzelhetetlenül hatékony együttmőködésben dolgoznak az új termék- 13 A szakértık a vállalati siker kritériumait illetıen sem értenek egyet. A klasszikus álláspont a profitot tekintette irányadónak. Ma azonban sokan a vállalat szőkebben a tulajdonosi tıke, a saját tıke értékét, ennek a növekedését tekintik a legfontosabbnak. Lásd: A. Rappaport: Creating Shareholder Value. Free Press. New York

INNOVÁCIÓ MENEDZSMENT KÉZIKÖNV

INNOVÁCIÓ MENEDZSMENT KÉZIKÖNV Magyar Innovációs Szövetség INNOVÁCIÓ MENEDZSMENT KÉZIKÖNV Szerkesztették: Dr. Pakucs János Dr. Papanek Gábor Szerzők: Annus István Bándi Gábor Borsi Balázs Hollóné Kacsó Erzsébet Katona József Lengyel

Részletesebben

A MIKRO-, KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK NÖVEKEDÉSÉNEK FELTÉTELEI

A MIKRO-, KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK NÖVEKEDÉSÉNEK FELTÉTELEI GKI Gazdaságkutató Zrt. Andrási Zoltán dr. Borsi Balázs Farkas László Némethné Pál Katalin dr. Papanek Gábor D.Sc. (kutatásvezető) Viszt Erzsébet A MIKRO-, KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK NÖVEKEDÉSÉNEK FELTÉTELEI

Részletesebben

Hol előnyös a (közgazdasági) tudás a vállalatvezetésben? Óravázlatok A vállalkozás aktuális kérdései című tárgyhoz

Hol előnyös a (közgazdasági) tudás a vállalatvezetésben? Óravázlatok A vállalkozás aktuális kérdései című tárgyhoz Eszterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Kar prof. dr. Papanek Gábor gpapanekmex@gmail.com Hol előnyös a (közgazdasági) tudás a vállalatvezetésben? Óravázlatok A vállalkozás aktuális kérdései című

Részletesebben

A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon*

A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon* Tudomány- és Technológiapolitikai, Versenyképességi Tanácsadó Testület A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon* Koordinátor: Dr. Somlyódy László, a 4T elnöke

Részletesebben

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra)

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata

Részletesebben

Szerb László. Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlıdési Index

Szerb László. Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlıdési Index Szerb László Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlıdési Index Akadémiai Doktori Értekezés Pécs, 2010. szeptember Köszönetnyilvánítások Bár egy akadémiai

Részletesebben

A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM

A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM Budapest, 2008. november Szerkesztette és a kutatást irányította: Dr. habil Báger Gusztáv egyetemi tanár, az ÁSZ

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI PROGRAM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI PROGRAM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI PROGRAM Az üzleti angyalok szerepe a fiatal, növekedésorientált kisvállalkozások finanszírozásában és fejlesztésében Doktori értekezés

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalkozáselmélet és gyakorlat akkreditált Ph.D. Program Programvezetı: Dr. Nagy Aladár, a közgazdaságtudomány doktora HERNÁDI LÁSZLÓ ÜZLETI TERVEZÉS ÉS KONTROLLING A KISVÁLLALATOKNÁL

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3

Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...5 ELİSZÓ...7 1. A LOGISZTIKA SZEREPE A GAZDASÁGI ÉLETBEN...9 1.1 A LOGISZTIKA FOGALMA, ÖSSZETEVİI...9 1.2. AZ ELLÁTÁSI LÁNC...12 1.3. A VÁLLALATI LOGISZTIKA...15

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya Good neighbours creating common future Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Zrt.

GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt. KISVÁLLALATI SIKER A NEMZETKÖZI SZAKIRODALOMBAN Budapest, 2014. április GKI Gazdaságkutató Zrt. 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. 1461 Budapest, Pf. 232. http:// www.gki.hu Tel: 318-1284;

Részletesebben

A kis- és középvállalatok versenyképessége

A kis- és középvállalatok versenyképessége Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Némethné Gál Andrea okleveles közgazda közgazdász tanár A kis- és középvállalatok versenyképessége Doktori értekezés Konzulens:

Részletesebben

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány Kállay László KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 TM 58.sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT 1 A mőhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben

II. Innovációs sikertörténetek

II. Innovációs sikertörténetek Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu II. Innovációs

Részletesebben

3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége

3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége 3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége 3.1. Elméleti megalapozás és a szükséges fogalmak 3.1.1. Az innovációs fogalomkör Az innováció meghatározására a szakirodalomban számos kísérlet

Részletesebben

NEMZETI TECHNOLÓGIAI INKUBÁTOR. és MAGVETŐ TŐKE PROGRAM. Budapest, 2005. július 29.

NEMZETI TECHNOLÓGIAI INKUBÁTOR. és MAGVETŐ TŐKE PROGRAM. Budapest, 2005. július 29. NEMZETI TECHNOLÓGIAI INKUBÁTOR és MAGVETŐ TŐKE PROGRAM Budapest, 2005. július 29. Magyar Innovációs Szövetség INNOSTART Nemzeti Üzleti Innovációs Központ Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége ÚTBAN A VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

Magyarország versenyképességének humántényezői. helyzet- és jövőkép

Magyarország versenyképességének humántényezői. helyzet- és jövőkép Magyarország versenyképességének humántényezői helyzet- és jövőkép Munkaverzió! Nem hivatkozható, nem terjeszthetı! Verzió 1.0 Tartalomjegyzék I. Elıszó... 3 Út a Fehér Könyvhöz... 5 II. Magyarország versenyképességének

Részletesebben

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2.1. A KKV-k felértékelıdésének gazdasági háttérfolyamatai A kis- és középvállalkozások (KKV-k) elıtérbe kerülése, fontosságuk felismerése és elismerése döntıen

Részletesebben

A magyar kis-közepes vállalatok. innovációs képességének fejlesztése

A magyar kis-közepes vállalatok. innovációs képességének fejlesztése MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG A magyar kis-közepes vállalatok innovációs képességének fejlesztése A tanulmány elkészítését az Oktatási Minisztérium Kutatás-Fejlesztési Helyettes Államtitkársága támogatta

Részletesebben

A MAGYAR INNOVÁCIÓS RENDSZER HELYZETE VÁLLALATI NÉZİPONTBÓL

A MAGYAR INNOVÁCIÓS RENDSZER HELYZETE VÁLLALATI NÉZİPONTBÓL BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Kiss János: A MAGYAR INNOVÁCIÓS RENDSZER HELYZETE VÁLLALATI NÉZİPONTBÓL (PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY) VERSENYBEN

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája (A 2008. évben jóváhagyott stratégia aktualizált és felülvizsgált változata) (2011.) Miskolc, 2011. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 3 2. Bevezetés...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER 2009. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER... 1... 1 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 6 2.1. A stratégiai terv céljai... 6 2.2.

Részletesebben

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1.1. Elméleti alapok 1.1.1. A kis- és középvállalkozások fejlesztése, mint közgazdasági probléma A piacgazdaságokban

Részletesebben

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Smahó Melinda okleveles közgazdász Doktori értekezés Témavezetı: Prof. Dr. Rechnitzer János az MTA doktora Gyır 2008. szeptember

Részletesebben