MÁRTON ANDREA: A CIVIL TÁRSADALOM HELYZETÉNEK ÉS SZEREPÉNEK VÁLTOZÁSAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÁRTON ANDREA: A CIVIL TÁRSADALOM HELYZETÉNEK ÉS SZEREPÉNEK VÁLTOZÁSAI"

Átírás

1 MÁRTON ANDREA: A CIVIL TÁRSADALOM HELYZETÉNEK ÉS SZEREPÉNEK VÁLTOZÁSAI Az elmúlt évtizedben ismét reneszánszát éli a civil-katonai kapcsolatok kutatása. Az 1990-es években a volt szocialista országokban bekövetkező politikai, gazdasági, társadalmi változások és az új, regionális konfliktusok kezelése, valamint a terrorizmus terjedése újra a kutatások középpontjában állították a civilkatonai kapcsolatokat. Azonban felmerül a kérdés a mai világban mit is jelent az a fogalom civil-katonai kapcsolat? A válasz erre a kérdésre rendkívül összetett, hiszen szociológia több aspektusból is vizsgálja/vizsgálta a kérdéskört 1. Az egyes országok polgári-katonai kapcsolatai bár az adott országok többek között hagyományaik, nemzetközi szerepük révén, meglehetősen különböző sajátosságokkal rendelkeznek, több közös jellemzővel bírnak. Ebből kiindulva a témával foglalkozó társadalomtudósok több kísérletet 2 tettek arra a XX. században, annak is inkább második felében, hogy olyan elméleti közelítési módokat és módszertani megoldásokat találjanak, amelyekkel a közös jellemzők által kirajzolódó trendek, fejlődési folyamatok leírhatóak. A II. világháború után Samuel P Huntington A katona és az állam című művében próbált választ adni arra, hogy milyen változásokon ment keresztül az Egyesült Államok, pontosabban milyen változások érték az amerikai értékrendet. Huntington felismerte a hadsereg és a társadalom kapcsolatának fontosságát, és teóriát alkotott erre a viszonyra. Először elméletet alkotott az Egyesült Államokban uralkodó kapcsolatok magyarázatára, másodsorban pedig olyan általánosan érvényes tételeket fogalmazott meg, amelyek minden demokratikus országban figyelmet érdemelnek. 3 Kutatásának középpontjában a professzionalizmus koncepciója állt. A professzionalizmus amely magában foglalja a speciális szaktudást, az egyetemes felelősséget és a testületiséget a kulcsa a civil kontrollnak a fegyveres erők felett. Szerinte a fegyveres erők fölött álló civil hatalom maximalizálásának szubjektív eszközei helyett a hadsereg professzionalizmusát kívánatos hangsúlyozni a kontroll objektív módszereként. Ez a fegyveres erőket a katonai hatékonyság növelésére ösztönzi, miközben felismerteti velük, az állammal szembeni alárendelt helyzetet, vagyis depolitizálja őket. Huntington elméletének sikere azzal magyarázható, hogy használhatónak bizonyult a XIX. századi amerikai liberalizmustól az új konzervatív irányzat felé való elmozdulás tekintetében a hidegháború idején is. A liberális filozófia ellenséges volt a fegyveres erőkkel és általában az ellenőrzés szubjektív módját és a civil hadsereget helyezte előtérbe, az amerikai társadalom új konzervativizmusa felismerte az állandó hadsereg létének szükségességét, amely nagy szaktudással kell, hogy rendelkezzen a nemzeti biztonság fenntartása érdekében. A professzionalizmus adott némi biztosítékot a biztonság fenntartására, és a megfelelő civil kontroll közötti egyensúly megtartására, mivel a magában foglalja a felelősséget. Ebben az értelemben a felelősség a fegyveres erők elkötelezettségét jelentette, a készültség és a védelem legmagasabb szintje, s az iránt, hogy nem folytat olyan politikát, amely nem összeegyeztethető az általa szolgált társadalom értékeivel és preferenciáival. Morris Janowitz az amerikai hivatásos tisztikar elemzésével vizsgálta a társadalom és a haderő kapcsolatának kérdéskörét. 4 Munkája során kiemelt figyelmet fordított arra, hogy míg változások következtek be a fegyveres erők szervezeti struktúrájában, a katonák speciális szaktudásában, a rekrutáció és a tisztikar politikai tudata terén, addig az amerikai fegyveres erők, igenis megőrizte szakmai jellegét és integritását. Azt a következtetést vonta le, hogy ez a professzionális szakmai etika megfelelőnek bizonyult a civil politikai hatalom elsődlegességének fenntartásához a szükséges önállóság lerombolása nélkül. 1 Lásd például: média és hadsereg viszonyának változását, hivatásos és szerződéses katonák életmódbeli különbségeiről szóló kutatásokat stb. 2 Max Weber Gazdaság és társadalom. Szemelvények. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1967; 3 Samuel P Huntington: A katona és az állam Zrínyi-Atlanti, Budapest, M.Janowitz: The Professional Soldier Free Press, New York,

2 Janowitz Huntington professzionalizmusából egy nagyobb szeletet mégpedig a katonatechnikai környezetet is elemezett. Értelmezése szerint a nukleáris korban a haderőnek felkészültnek kell lenni a stratégiai elrettentésre, és a korlátozott háborúra. Ezt egy új katonai szerepként értelmezi és összekapcsolja a rendfenntartó koncepcióval. Ebben a koncepcióban megjeleníti a háború és béke különbségeit és úgy tűnik a haderő inspirációit inkább a rendőrtiszti image-ből meríti mint sem a harcoséból, mégis Janowitz óvatosan megfogalmazza, hogy a katonák belső rendfenntartásra nem használhatók. Mindemellett Janowitz felismerte, hogy a rendfenntartó szerep a civil kontroll körül új problémákat generál. Úgy gondolta, hogy az új problémák kezelésének legjobb módja növekvő civil beavatkozás a katonai ügyek különböző szintjein és dimenzióiban. Janowitz úgy gondolta, hogy a civil kontroll elsődleges célja azoknak a standardoknak és kritériumoknak a kifejlesztése, amelyek szükségesek a katonai teljesítmények értékeléséhez. Ehhez három fő mechanizmust ismertet, amelyek alapján a civilek ellenőrzést gyakorolhatnak: a költségvetési folyamat, a missziók és szerepek rendszerének kialakítása, illetve az Elnöknek adott külpolitikai tanácsadás, mely a katonai akciók módozataira vonatkozik. 5 Janowitz különös figyelemmel van a finomabb szociológiai szempontokra is a civil katonai kapcsolatok terén. A haderő és a társadalom egymáshoz sok szállal való kapcsolódását kiemelt fontosságúnak tartja. Későbbi művében 6 felhívja a figyelmet a polgári és a katonai szféra közeledésére mind az alkalmazott technológiák, képzés terén, mind pedig a média, a politikai csoportok erős nyomása, ellenőrzése eredményeként. Moskos a civil-katonai kapcsolatokon belül a hadseregek változásainak faktorait kijelölve a hidegháború előtti, hidegháború alatti és a hidegháború utáni korszakok hármas tagoltságába ágyazva jellemzi a folyamatokat. A változás faktorai Hidegháború előtti Fenyegetettség Ellenséges invázió Hidegháború alatti Nukleáris háború Fő feladat Haza védelme Szövetség támogatása Domináns katonai professzió Haderő struktúrája Tömeghadseregek, sorkötelezettség Nagy professzionális hadseregek Harcvezetők menedzser / technikus Hidegháború utáni Regionális és szubregionáli s konfliktusok Új feladatok (Pl.: béketerem-tés, békefenntartás ) Kis professzionális hadseregek, kis tartalék erők Katonadiplomata, vezetőmenedzser 1.) táblázat: Moskos: A hadsereg változásának fatorai Forrás: Moskos Wood: Institution Building in an Occupational, Cotton: The institutional Organization Model and the Military. In.:The Military More than Just a Job? Washington, 1989 Pergamon-Brassey`s International Defense Publishers. Szabó J.: Fejlődés modellek II. vh. utáni katonatársadalmakban 1993; A társadalom és a fegyveres erők 5 Szabó J.: Modern civil kontroll-elméletek, konfliktusok modellek Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet, Budapest, M. Janowitz: Military Conflict Sage Publication, Beverly Hills,

3 A dolgozatom szempontjából a modell legérdekesebb aspektusát, a külső és a belső integráció fogalompárossal, illetve az abba ágyazódó intézményi és foglalkozási majd napjainkban állampolgári katona szereppel való azonosulás rejti. 7 A civil-katonai kapcsolatok számos olyan kérdést is tárgyal, amely egyrészről elemzi a katonai szervezet és a katona másrészről a civil szervezet és normák valamint a katonai struktúra egymásra hatását. Mielőtt a fent említett hatásokra adott válaszokat, illetve a hozzájuk kapcsolódó témaköröket bemutatnám szükséges még egy dolgot tisztázni: a fegyveres erő tényleg teljesen elkülönül a társadalom többi egységétől? A válasz a kérdésre nem egyszerű, hiszen mint tudjuk, a fegyveres erő szervezete, kultúrája, kiképzése, és életmódja különbözteti meg attól a társadalomtól, amelynek részét képezi. Bernard Boëne tette fel a kérdést: Mennyire egyedi a katona és mennyire kell annak is lennie? 8 A kérdésre adott válasz mindig az összehasonlítás szempontjaitól függ, azonban Boëne felelete alapvetően igen. Van azonban néhány állandó, univerzális vonás pl: az engedelmesség, a hűség a korlátlan felelősségvállalás a katonai szolgálatért, és a szervezetben megtalálható nagyfokú kényszerítő erő, annak természetes erőszakos jellegével. 9 Más szerzők egyetértenek ezekkel a megállapításokkal. Martin Edmonds írja: a fegyveres szolgálat, egy teljesen speciális funkció, amely jellegében és földrajzi értelemben is elkülönül a civil társadalomtól. 10 Christopher Dandeker írja: 11 A katonai lét egyedülálló abban, hogy a természetes személyes igényeket a szolgálatnak rendeli alá. A katonák kötelesek a vonat alá ugorva feláldozni magukat, a katonai közösség részt esz olyan munkában, amelyben a vele élő más munkát végző személyek nem, és ha szükséges kész rövidebb-hosszabb időt távol tölteni a családjától. Ezáltal megállapítható, hogy a fegyveres erő mégis különbözik az őt körülvevő társadalomtól, azonban a komplex kölcsönös függőség elve alapján civil-katonai kapcsolatok elemezhetők mind gazdasági, pénzügyi, technológiai, politikai, társadalmi, kulturális aspektusból. A civil-katonai kapcsolatokról szóló elméleteknek és kutatásoknak magyarázatot kellene adniuk nemcsak arra, hogy a társadalom és a fegyveres erő viszonya miért olyan, mint amilyen, hanem arra is, hogy miért változik ez a kapcsolat időről időre. A civil-katonai kapcsolatok alapproblémája A civil-katonai kapcsolatok kutatásainak az alapja a társadalom és politika, valamint a fegyveres erő kapcsolata. A probléma nem a modern kor felvetése, hiszen a történelem folyamán filozófusok, történészek tették fel a kérdést: Hogyan lehet a fegyveres erőt alárendelni a jog és az állam hatalmának? A kérdésre a válasz rendkívül bonyolult, hiszen két antagonisztikus ellentéten alapul: először is a fegyveres erőnek elég erősnek kell lennie, hogy létrejöjjön a társadalmi háború másodszor az alkotmányt kell védenie ellenségeivel szemben, azonban nem szabad elpusztítania a társadalmat, amelyet oltalmaznia kell. Platón a Köztársaság című munkájában már felteszi ezeket a kérdéseket és a válaszban is egy rendkívül nehezen feloldható ellentétet fogalmazott meg: fegyveres erőt alá kell rendelni az állam politikai hatalmának, ugyanakkor a fegyveres erőnek elég erősnek kell lennie, hogy megvédje a társadalmat, azonban az őt fenntartó társadalom erőforrásai végesek 12. Az alapprobléma tehát a katonai funkcionalitás és a társadalmi, politikai alárendeltség közötti egyensúly megtalálása. Természetesen az idő múlásával a közösségek fejlődésével kialakuló funkcionalitás és differenciálódás következtében a társadalom, még inkább az őt vezető kormány 7 i.m. 8 Bernard Boëne: How Unique Should the Military Be? A Review of Representative Literature and Outline of a Synthetic Formulation, European Journal of Sociology XXXI évf, szám 9 i.m. 58. oldal 10 Martin Edmonds, Armed Services and Society, IUS Special Editions on Armed Forces and Societyno. 2 Boulder: Westview Press, 1990, 43 oldal Christopher Dandeker, Flexible Forces for the Twenty-First Century, Facing Uncertainty Report no. 1 Karlstad: Department of Leadership, Swedish National Defense College, 1999, 85 oldal. 11 Christopher Dandeker, Flexible Forces for the Twenty-First Century, Facing Uncertainty Report no. 1 Karlstad: Department of Leadership, Swedish National Defense College, 1999, 85 oldal. 12 Platon: Republic: letöltés ideje: :12 3

4 döntött a biztonságról és létrehozta a fegyveres erőt, amelyet katonaságnak nevezünk. Ugyanakkor a fegyveres erő a társadalom egyik nagy elkülönülő csoportja, és egyben eszköz a kormány kezében, aki, mint a parancsnok, megadja azokat a szükséges erőforrásokat, amelyek általában meghaladják az erejét. Feaver 13 felhívja a figyelmet a problémára: a katonai erőnek erősnek kell lenni, de hogyan rendelhetem a civil társadalom alá, ha nagyobb kényszerítő erővel rendelkezik, mint maga a társadalom? Ez tehát a civil-katonai kapcsolatok alapkérdése, amelyekkel a kutatók időről-időre foglalkoznak. A mai modern korban az alapprobléma mellett sok olyan területre is kiterjed a civil-katonai kapcsolatok kutatása, amelyeknek korábban nem vagy csak alig tulajdonítottak jelentőséget. Dolgozatom következő részében röviden összefoglalom azokat a területeket, amelyek a civil-katonai kapcsolatok kutatása szempontjából fontossá váltak. A mai kor kihívásainak megfelelően a civil-katonai kapcsolatokat nemcsak nemzeti, hanem a demokrácia terjedésével és a békefenntartó műveletek végrehajtásával már nemzetközi szempontok alapján is vizsgálni kell/lehet. Kutatható területek: 1.) Gazdaság: A nemzeti gazdaság szempontjából fontos vizsgálni a haderő fenntartásához, működtetéséhez rendelkezésre álló forrásokat, hiszen a katonai/védelmi szolgáltatásokra költött erőforrásokat is a civil gazdaság állítja elő. A védelmi költségvetés és a hozzátartozó kiadások tervezése és végleges felhasználásának folyamata igazi erőpróbája a feladatot elvégző menedzsment kompromisszumkészségének. Ugyanakkor a gazdasági és költségvetési elemzések nélkül a jelen kor technológia igényes hadereje fenntarthatatlanná, a beruházási programok pedig megvalósíthatatlanná válnak. A védelmi költségvetést és a szükséges beruházási programokat nemzetközi kontextusban sem árt vizsgálni. A NATO tagállamok mindegyike részt vállal a nemzetközi békefenntartó műveletekben. A részvétel költségeit szintén elemezni kell, hiszen ezeknek a kiadásoknak egy részét a védelmi költségvetés, más részét viszont a kincstár állja. 2.) Technológia: Nemzeti szempontból jelentőséggel bír egy állam mindenkori haderejét kiszolgáló technika, technológia. A haderő mindig jelentős hatást gyakorol az adott állam kutatás-fejlesztésére az általa használt technika, technológia révén. Nem elhanyagolható szempont és a gazdasággal szorosan összefügg e terület vizsgálata, hiszen a nemzeti hadiipar jelentős bevételi forrás lehet. E terület nemzetközi szempontú vizsgálata a hadiipari technológiák, technikák exportja és importja ) Társadalom/ kultúra: Fontos szempont a haderő helyzete a civil társadalomban. Dolgozatom korábbi részében már utaltam rá, hogy a haderő egy speciális csoportot alkot a társadalmon belül. E speciális csoport kultúrája, illetve az őt körülvevő társadalom viszonyának a változásai szintén fontos kutatási terület. Míg a hidegháború és az azt megelőző időszakban a harcos (maszkulin) szerepeket részesítették előnyben, addig mára kiderült, hogy a szabályok lazításával megkezdődött a haderő civilesedése. Ez a folyamat ugyanakkor nem jelentette/ jelenti a korábban elfogadott katonai eszmények teljes lerombolását, hiszen a tisztek erkölcsi kódexei a tiszt és gentleman jellemzőit változatlanul előírják. Az azonban már további kérdéseket vet fel és vizsgálatokat tesz szükségessé, hogy a különbö- 13 Peter Feaver: The Civil-Military Problematique:Huntington, Janowitz, and the Question of Civilian Control, Armed Forces & Society 23 évf, szám, 158 oldal. 14 Úgy gondolom, hogy bár két külön pontban írtam a gazdaságról és a technológiáról sok szempontból nem vizsgálható egyik a másik nélkül. A gazdaság, a pénzügy és a kutatás-fejlesztés, valamint a hadiipar állapota egymással szorosan összefüggő kérdések. A szerző megjegyzése. 4

5 ző társadalmi rétegekből érkező tisztjelöltek mennyire szocializálhatók ezen szabályok alapján és az elvárt katonai kultúrát milyen mélységben tudják elsajátítani. A társadalmi nyomásnak eleget téve és az emberi jogok előtérbe kerülésével megnyílt az út a haderőbe olyan csoportok (pl.: nők, homoszexuálisok) előtt is, amelyek korábban nem vállalhattak katonai szolgálatot. A haderő vezetőit is sok esetben megosztja ez a kérdés, hiszen a kulturális váltás kétségtelenül nem konfrontáció mentes. A haderő vezetői számára a dilemma nem más, mint, hogy engedjenek-e a társadalmi nyomásnak, vagy igyekezzenek fenntartani a hagyományos status quo-t. 15 Ez természetesen a civil-katonai kontroll alapkérdéséhez vezet vissza, mert a haderő mindig adott jogi, politikai, társadalmi keretek között működik. Ugyanakkor a kultúra más aspektusaiból is lehet a haderő társadalmi beágyazottságát vizsgálni, ilyen pl.: a film, a zene, az irodalom, valamint az adott hadserege története. A haderő megjelenése az adott kultúrában mindig megmutatja a társadalom viszonyát a saját korának biztonsági és védelmi környezetéhez, valamint a gondolkodásmódját a kérdésről. Ugyanakkor a nemzetközi szakirodalomban kevés összehasonlító tanulmány jelent meg, hiszen a civil-katonai kapcsolatok ilyen egymáshoz hasonlítása rendkívül kényes terület. A több nemzet összefogásával létrejövő katonai műveleteknek is sarkalatos pontja a civil-katonai kapcsolatok, hiszen minden ország másként tekint a kérdésre. NATO tagállamok biztonsági struktúráit is a változatosság jellemzi, hiszen az adott nemzet történelme, katonai kultúrája lényeges eltéréseket mutat, így felmerül a kérdés, hogy a civil-katonai kapcsolatok kutatásában mennyire lehet egységes szempontok alapján vizsgálni az egyes országokat és társadalmaikat. 4.) Politika: A civil-katonai kapcsolatok egyik sarok pontja, hogy a politika és az általa irányított intézményrendszer, hogyan viszonyul a haderőhöz. Milyen mechanizmusokat hozott/hoz létre a haderő ellenőrzésére és a társadalom által elvárt értékek, normák érvényesítésére. A demokráciában szükséges megteremteni azokat az intézményeket, amelyek elősegítik a haderő ellenőrzését ugyanakkor megakadályozzák a teljes elszigetelődését a társadalom többi részétől, és a legitim kormány ellen forduljanak. Ebben a kérdésben Douglas L.Bland 16 meggyőzően érvel. Az ő érvei között a hardware nem más, mint a civil kontroll megvalósulása, vagyis a védelmi minisztériumokba a polgári végzettségű miniszterek és tisztségviselők, valamint a törvényi szabályozás megléte. A szoftver, az az eszmeiség, amely szerint a fejlődő, átalakuló társadalmakban nehezen valósítható meg, a polgári normák, értékek, a katonai struktúrába, valamint a politikai kultúra és a fegyveres szolgálatok beépítése az új demokráciákba. Mindkettő megvalósítása időigényes feladat. A XXI. század kihívásai kitekintés A dolgozatom ebben a részében rövid vázlatos leírást fogok adni a XXI. század jelenleg ismert kihívásairól. A civil-katonai kapcsolatok értékelése szempontjából fontos tényezők a nemzetközi és a hazai viszonyok változása. Míg a hidegháború időszakában az erőből politizálás és a védelem politika kialakította a megfelelő struktúrákat a maga számára. A kétpólusú világban antagonisztikus ellentét feszült a szemben álló felek ideológiája, társadalmi berendezkedése és a katonai struk- 15 Szabó J.: Modern civil kontroll-elméletek, konfliktusok modellek Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet, Budapest, Douglas L.Bland: Patterns in Liberal Democratic Civil-Military Relations, Mil%20Relations.pdf letöltési idő: :12 5

6 túráról, illetve annak irányításáról vallott nézetek között. Az 1989-es kelet-közép-európai rendszerváltozásokkal véget érő hidegháború után, összetörtek a korábbi katonai ellenségképek, és az átalakuló országok is más szemmel tekintettek már a haderőre és elkezdték átértékelni annak szerepét. A világ megváltozott, a korábban egyszerűnek tekintett krízisek, amelyeket az ideológiák szembenállása okozott eltűntek, a helyüket a lokális, regionális sok esetben vallási, etnikai vagy egyéb konfliktuson alapuló háborús válságok vették át. Emellett az emberi jogok előtérbe kerülésével növekvő számú humanitárius, valamint a szélsőséges időjárásnak köszönhetően egyre gyakoribb természeti katasztrófa kezelésébe is bevonták a haderőt. Az előbb említett helyzetek kezelése természetesen más jellegű felkészültséget kíván a katonai szervezettől és az őt kontrolláló civil szervezetektől. Így az 1990-es években már különbséget teszünk a hagyományos és nem hagyományos katonai szerepvállalás 17 között. A szeptember 11-i merénylet óta a világ és benne a fegyveres erők egy új típusú biztonsági kihívással is szembesült. A terrorizmus 18, amely nemcsak a gyengébb és szegényebb államokat fenyegeti a globalizáció felgyorsulásával már a világ legnagyobb területén valóság. Amikor azt gondoltuk, hogy Európa védelmet élvez ezzel a borzalommal szemben sorra jöttek a hírek a különböző európai országokban elkövetett terror akciókról. 19 A terrorizmusnak jelenleg is lendületet ad a globalizáció 20. Az a folyamat, amely alapján a világ valamennyi régiója. Kapcsolódik egymáshoz, és az egyes régiókban zajló gazdasági, politikai és társadalmi folyamatok nem hagyják érintetlenül a tőlük távol esőket sem. A globalizáció jelenségét Keohane és Nye komplex kölcsönös függőségnek 21 nevezi. Bár a globalizáció hatása egy meghatározott térségben is változik, az adott nemzet biztonságát nem lehet csak az országhatárokon belül megteremteni, hanem a komplex kölcsönös függőség miatt, már a külföldről a társadalmi szereplőket érő hatásokkal is számolni kell. A fegyveres erő mindig egy adott politikai, gazdasági, társadalmi egységben létezik. Ugyanakkor a XXI. századi fejlett társadalmak szerkezete megváltozott, és átértékelődött bizonyos csoportok és szervezetek helyzete. A fejlett társadalmak ma már mást gondolnak a jólét, a biztonság kérdéséről, a nők helyzetéről. Számos tanulmány foglalkozik ezekkel a változásokkal 22, amelyekhez a katonai szolgálatnak is alkalmazkodni kell. Mai fejlett társadalmakban megnőtt a nők létszáma a felsőoktatásban és egyre több szakmában nő a számuk, így a katonai pályán is. A jelenlegi társadalmi változások a katonai szolgálat és kultúra megváltozását is megkövetelik, noha a fegyveres erő presztízse országonként eltérő. A katonai szervezetet ebben a változó társadalmi, kulturális és politikai helyzetben folyamatos nyomás éri, hogy a polgári társadalom által értéknek tekintett normákat vegye át. Természetesen ez konfliktust eredményez, azonban a katonai szervezet sikeres alkalmazkodása a társadalmi igényekhez, így például a nők, a homoszexuálisok helyzetéhez a média elvárásaihoz, ma már a civil-katonai kapcsolatok kutatásának egyik fejezete. A fegyveres erők tagjaitól további jelentős alkalmazkodási képességet követel a multikulturális környezetben történő katonai missziók kivitelezése. Ezekben a műveletekben a katonák nemcsak harcosok, hanem diplomaták, rendőrök, és a feladatok jellegétől függően változik a szerepük. 17 Nem hagyományos katonai szerepvállalás: békefenntartás, békeépítés, humanitárius missziók, természeti és ipari katasztrófák következményeinek felszámolása stb. Szerző megjegyzése 18 Terrorizmus elleni küzdelemről lásd pl.: Hadnagy Imre: A háború és terrorizmus letöltési idő: :07; Kőszegvári Tibor: A fegyveres erők szerepe és feladatai a nemzetközi terrorizmus elleni harcban Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények, ZMNE, Budapest, évfolyam 4. szám oldal 19 Lásd: 2003-as isztambuli, 2004-es madridi, vagy 2011-es moszkvai merényleteket. 20 Globalizáció: lásd bővebben: John Baylis and Steve Smith: The globalization of world politics, Oxford University Press Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Power and Interdependence. World Politics in Transition Boston Little, Brown & Co., Lásd például: Ronald Inglehart, The Silent Revolution. Changing values and political styles among western Publics Princeton University Press, 1977; Ulrich Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne Frankfurt: Suhrkamp,

7 Úgy gondolom, hogy ebben a rövid kitekintésben sikerült vázlatot adnom a katonai szervezet előtt álló kihívásokról, és szükségszerű változásokról, amellyel a XXI. század haderőinek folyamatosan szembesülni kell. A dolgozatban a civil-katonai kapcsolatok kutatásának néhány szempontját emeltem ki. Röviden, néhány szerző segítségével bemutattam azokat a változásokat, amelyek érintették a kutatási terület általam kiemelt aspektusait és a valóságban is meghatározták/ meghatározzák a társadalom és a politika viszonyát a haderőhöz. A dolgozat utolsó részében egy rövid, vázlatot írtam a XXI. századi kihívásokról. FELHASZNÁLT IRODALOM: 1.) Douglas L.Bland: Patterns in Liberal Democratic Civil-Military Relations, beral%20democratic%20civ-mil%20relations.pdf letöltési idő: :12 2.) Hadnagy Imre: A háború és terrorizmus letöltési idő: :07 3.) John Baylis and Steve Smith: The globalization of world politics, Oxford University Press ) Kőszegvári Tibor: A fegyveres erők szerepe és feladatai a nemzetközi terrorizmus elleni harcban Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények, ZMNE, Budapest, évfolyam 4. szám oldal 5.) Max Weber Gazdaság és társadalom. Szemelvények. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1967; 6.) Samuel P Huntington: A katona és az állam Zrínyi-Atlanti, Budapest, ) M.Janowitz: The Professional Soldier Free Press, New York, ) M. Janowitz: Military Conflict Sage Publication, Beverly Hills, ) Moskos Wood: Institution Building in an Occupational, Cotton: The institutional Organization Model and the Military. In.:The Military More than Just a Job? Washington, 1989 Pergamon-Brassey`s International Defense Publishers. Szabó J.: Fejlődés modellek II. vh. utáni katonatársadalmakban 1993; A társadalom és a fegyveres erők 10.) Peter Feaver: The Civil-Military Problematique:Huntington, Janowitz, and the Question of Civilian Control, Armed Forces & Society 23 évf, szám, 158 oldal. 11.) Platon: Republic: letöltés ideje: :12 12.) Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Power and Interdependence. World Politics in Transition Boston Little, Brown & Co., ) Ronald Inglehart, The Silent Revolution. Changing values and political styles among western Publics Princeton University Press, 1977; 14.) Szabó J.: Modern civil kontroll-elméletek, konfliktusok modellek Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet, Budapest, ) Ulrich Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne Frankfurt: Suhrkamp,

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

A Biztonság a XXI. században címû könyvsorozatról

A Biztonság a XXI. században címû könyvsorozatról 86 A Biztonság a XXI. században címû könyvsorozatról A Zrínyi Kiadó a Honvédelmi Minisztérium támogatásával és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont szakmai gondozásában

Részletesebben

A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében

A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében Két célt tűztem ki az előadásban. Először, csatlakozva Deák Péter előadásához, szeretném hangsúlyozni, hogy a katonai

Részletesebben

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA A II. világháborút követő évtizedek, a bipoláris világrendszer évtizedei amelyek során

Részletesebben

A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje

A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje Ronkovics József A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje A szerzõ rövid cikkében, kiindulva a 21. század valószínû kihívásaiból, felvázolja a jövõ hadviselésének lehetséges formáit, fontosabb

Részletesebben

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE Szerkesztette: Dr. Szilágyi Tivadar ezredes Budapest, 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. A TUDOMÁNYRÓL ÁLTALÁBAN... 3 1. A tudomány fogalma...3

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E NATO KAPCSOLATOK ÉS FELADATOK SZARAJEVÓBAN NATO POLITICAL AND MILITARY RELATIONS IN BOSNIA-HERZEGOVINA A felbomló Jugoszlávia megoldatlan politikai konfliktusai vezettek a véres boszniai háborúhoz, amely

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. Dr. Rácz Lajos ezredes

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. Dr. Rácz Lajos ezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Dr. Rácz Lajos ezredes A KÍNAI ÖSSZNEMZETI ERŐ NÖVEKEDÉSÉNEK HATÁSA A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKRA ÉS A NAGYHATALMAK GEOSTRATÉGIAI TÖREKVÉSEIRE Doktori (PhD) értekezés szerzői

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa. Dr. Bódi Stefánia tanársegéd

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa. Dr. Bódi Stefánia tanársegéd ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Dr. Bódi Stefánia tanársegéd A magyar biztonságpolitikai gondolkodás etnikai konfliktusok rendezésére irányuló elméletei, különös tekintettel Bibó István

Részletesebben

Ember embernek farkasa

Ember embernek farkasa Jean-Pierre Derriennic: Polgárháborúk. Jelenkor, Pécs, 2004. 271 old. Rendkívül érdekes, a témához kapcsolódó adatokat rendkívül jól szintetizáló munkát vehet kézbe az olvasó, ha Jean-Pierre Derriennic

Részletesebben

5. Az ipari kapcsolatok modellje

5. Az ipari kapcsolatok modellje Létrejöttek (a munkahelyen kívül) a munkavállalók és munkáltatók érdekképviseleti szervezetei és közöttük tárgyalások indultak meg annak érdekében, hogy a kollektív szerződésekben szabályozzák együttműködésüket.

Részletesebben

Az önkéntes professzionális haderõ humánpolitikai mûködésének matematikai modellje

Az önkéntes professzionális haderõ humánpolitikai mûködésének matematikai modellje Az önkéntes professzionális haderõ humánpolitikai mûködésének matematikai modellje PROF. DR. SZABÓ JÁNOS nyá. ezredes Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Hadtudományi Doktori Iskola Az eredeti tanulmány

Részletesebben

The Military Balance 2011

The Military Balance 2011 KITEKINTÕ 81 Csiki Tamás The Military Balance 2011 A korábbi évekhez hasonlóan a Nemzet és Biztonság továbbra is kiemelt figyelmet szentel azoknak a meghatározó nemzetközi kiadványoknak, amelyek a katonai

Részletesebben

NKE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓKÖZPONT ELEMZÉSEK 2013/9 1581 Budapest Pf: 15 Tel: 432-90-92 Fax: 432-90-58 e-mail: svkk@uni-nke.

NKE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓKÖZPONT ELEMZÉSEK 2013/9 1581 Budapest Pf: 15 Tel: 432-90-92 Fax: 432-90-58 e-mail: svkk@uni-nke. NKE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓKÖZPONT ELEMZÉSEK 2013/9 1581 Budapest Pf: 15 Tel: 432-90-92 Fax: 432-90-58 e-mail: svkk@uni-nke.hu ISSN 2063-4862 A gazdasági válság hatása Magyarország és egyes szövetséges

Részletesebben

Tartalékos szövetségek a NATO-ban

Tartalékos szövetségek a NATO-ban TÉZISFÜZET Ujházy László sz. őrnagy Tartalékos szövetségek a NATO-ban Doktori (PhD) értekezés szerzői ismertetője Témavezető: Dr. habil. Deák János ny. vezérezredes, PhD Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Részletesebben

OTKA T048849 LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI. Fejlesztési javaslatunk alapja egy empirikus tapasztalatok alapján kiigazított értékelési módszertan.

OTKA T048849 LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI. Fejlesztési javaslatunk alapja egy empirikus tapasztalatok alapján kiigazított értékelési módszertan. OTKA T048849 A KÖRNYEZETTUDATOS VÁLLALATI MAGATARTÁS KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS 1. KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK A kutatási tervben empirikus vizsgálatokkal

Részletesebben

A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében

A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A mûszakizár-rendszer felépítésének lehetõségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Agyi érkatasztrófák kezelése a MH Honvédkórházban: a személyi állomány sürgősségi ellátásának megszervezése

Részletesebben

Magyarország katasztrófavédelme

Magyarország katasztrófavédelme Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodási és menedzsment nappali szak Tantárgy: civilbiztonság Magyarország katasztrófavédelme Készítette: Tanár: Szendrei Máté (DAI5MO) Dr.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Miklós Zoltán 2008 1

SZAKDOLGOZAT Miklós Zoltán 2008 1 SZAKDOLGOZAT Miklós Zoltán 2008 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT TŐZSDE-PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A VILÁGBANK ÉS A SZOCIÁLIS FEJLŐDÉS Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA IX. Évfolyam 2. szám - 2014. június BODORÓCZKI János bodoroczkijanos@gmail.com A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA Absztrakt A cikk betekintést nyújt a szerző kutatásába, áttekinti a magyar

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3.

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI JOG Különös rész..kiadó 2008. 1 KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. Különös Rész Szerkesztette: DR. NYITRAI PÉTER TANSZÉKVEZETŐ, EGYETEMI DOCENS Szerzők: DR. CZÉKMANN ZSOLT TANÁRSEGÉD

Részletesebben

FENYVESI KÁROLY MK. EZREDES

FENYVESI KÁROLY MK. EZREDES ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács FENYVESI KÁROLY MK. EZREDES A nemzeti fegyverzeti igazgató helye, szerepe, feladatai a NATO szervezeti működési rendjében című doktori (PhD) értekezésének

Részletesebben

Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította Várhalmi Miklós, 2001)

Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította Várhalmi Miklós, 2001) Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította Várhalmi Miklós, 2001) 1. A nemzetbiztonsági tevékenység helye, szerepe, aránya a nemzeti védelmi

Részletesebben

Valószínűleg sokan gondolják úgy, hogy nem szerencsés kérdéssel indítani egy

Valószínűleg sokan gondolják úgy, hogy nem szerencsés kérdéssel indítani egy Az államépítés folyamatának modellezése: fokozatos vagy szakaszos folyamat? Rada Péter Valószínűleg sokan gondolják úgy, hogy nem szerencsés kérdéssel indítani egy tanulmányt, de főleg nem már a címben

Részletesebben

Katonai antropológia?

Katonai antropológia? KULTÚRAKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ Kolossa Sándor Katonai antropológia? Beszámoló A kulturális antropológia lehetõségei a nemzetközi mûveletek támogatásában címû tudományos konferenciáról Akonferenciánharmadikalkalommaltalálkoztakegymássalahadtudományésakulturális

Részletesebben

A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX

A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX Mikor tekinthetjük egy ország társadalmát alapvetően militarizáltnak? Mely okok játszanak közre a világ egyes régióiban a militarizáció szintjének emelkedésében, csökkenésében?

Részletesebben

Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés

Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés Cser Orsolya Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés A biztonság az egyik legalapvetõbb emberi szükséglet, amely sohasem önmagában, hanem mindig a veszélyhelyzetre történõ reagálásként

Részletesebben

Hivatali határok társadalmi hatások

Hivatali határok társadalmi hatások Hivatali határok társadalmi hatások Bevezetés a hatékony közigazgatás módszertanába Hajnal György Gajduschek György Szerzõk: Gajduschek György: 1. fejezet, 2.4 alfejezet, 4. fejezet, 9.8 fejezet Hajnal

Részletesebben

A Nemzeti alaptanterv implementációja

A Nemzeti alaptanterv implementációja 1 A Nemzeti alaptanterv implementációja Összeállította: Vass Vilmos * Az anyag összeállításában közreműködtek: Báthory Zoltán, Brassói Sándor, Halász Gábor, Mihály Ottó, Perjés István, Vágó Irén Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Derzsényi Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Absztarkt Napjainkban ismét kiemelt hangsúlyt kapott a honvédelmi tárca beszerzésének decentralizációja,

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 4 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4 4.

Részletesebben

A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI

A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI ZI ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSASA I. A világgazdas ggazdaság g fogalma, kialakulása és s fejlődése 2007.11.08. 1 I. A világgazdaság fogalma, kialakulása és fejlődése A nemzetközi

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

Kovács Zoltán: A nemzetközi közösség álláspontja és tevékenysége Koszovó kapcsán

Kovács Zoltán: A nemzetközi közösség álláspontja és tevékenysége Koszovó kapcsán Kovács Zoltán: A nemzetközi közösség álláspontja és tevékenysége Koszovó kapcsán Koszovó önállósodása a volt Jugoszlávia szétesésének egyik utolsó állomása a nemzetközi közösség aktív szerepvállalása mellett

Részletesebben

AZ MH ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG FOLYÓIRATA

AZ MH ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG FOLYÓIRATA AZ MH ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG FOLYÓIRATA AZ MH ÖSSZHADERŐNEMI PA RANCS NOK SÁG FO LYÓ IRA TA Megjelenik negyedévente XIII. évfolyam, 4. szám, 2015. október december Fe le lős ki adó Fucsku Sándor

Részletesebben

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON PH.D. ÉRTEKEZÉS MISKOLC 2015 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Hadászat- és Hadelmélet Tanszék 1. A hadikultúrák megjelenése a modern hadügyben 2. A hadikultúrák elméleti kérdései 3. A gerilla hadviselés elméletének

Részletesebben

KATONAI BESZERZÉS II. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE

KATONAI BESZERZÉS II. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE X. Évfolyam 2. szám - 2015. június DERZSÉNYI Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu KATONAI BESZERZÉS II. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE Absztrakt A katonai beszerzésről sokaknak első hallásra

Részletesebben

TOLNAI ÁGNES A MULTIKULTURALIZMUS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI AUSZTRÁLIA ESETÉBEN

TOLNAI ÁGNES A MULTIKULTURALIZMUS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI AUSZTRÁLIA ESETÉBEN TOLNAI ÁGNES A MULTIKULTURALIZMUS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI AUSZTRÁLIA ESETÉBEN NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET TÉMAVEZETŐ DR. ROSTOVÁNYI ZSOLT DSC EGYETEMI TANÁR TOLNAI ÁGNES BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

Részletesebben

JELENKOR Túlélés a forradalom alatt: a Fekete Párduc Párt története

JELENKOR Túlélés a forradalom alatt: a Fekete Párduc Párt története JELENKOR Túlélés a forradalom alatt: a Fekete Párduc Párt története A Black Panther Party (Fekete Párduc Párt) nemcsak az afrikai-amerikai nacionalizmus legellentmondásosabb jelensége, hanem egyúttal az

Részletesebben

FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL.

FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL. Gosi Mariann FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL Az európaiak még mindig nem vették tudomásul, hogy milyen komoly

Részletesebben

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN SZAK Andrea HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN LOCAL CONFLICTS IN THE PRESS A tanulmány a tartalomelemzés módszertanával vizsgálja az írott sajtóban megjelent 2004-es koszovói konfliktus, s egyben vizsgálja

Részletesebben

VÁRHALMI A. MIKLÓS A MAGYAR NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK KOMMUNIKÁCIÓJÁRÓL

VÁRHALMI A. MIKLÓS A MAGYAR NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK KOMMUNIKÁCIÓJÁRÓL VÁRHALMI A. MIKLÓS A MAGYAR NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK KOMMUNIKÁCIÓJÁRÓL A Magyar Hadtudományi Társaság két szakosztálya a nemzetbiztonsági és a hírszerző közös rendezvényt tartott a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

A NEMZETI ÖSSZEKÖTŐ CSOPORT HELYE, SZEREPE ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK RENDJE A MŰSZAKI TÁMOGATÁSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁBAN

A NEMZETI ÖSSZEKÖTŐ CSOPORT HELYE, SZEREPE ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK RENDJE A MŰSZAKI TÁMOGATÁSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁBAN ELŐADÁSOK LADOCSI JENŐ A NEMZETI ÖSSZEKÖTŐ CSOPORT HELYE, SZEREPE ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK RENDJE A MŰSZAKI TÁMOGATÁSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁBAN Ladocsi Jenő őrnagy, mint a Magyar Műszaki Kontingens összekötő

Részletesebben

A BIZTONSÁG DIMENZIÓI, BIZTONSÁGI STRATÉGIA NAPJAINKBAN, HAZÁNKBAN

A BIZTONSÁG DIMENZIÓI, BIZTONSÁGI STRATÉGIA NAPJAINKBAN, HAZÁNKBAN A BIZTONSÁG DIMENZIÓI, BIZTONSÁGI STRATÉGIA NAPJAINKBAN, HAZÁNKBAN A katasztrófavédelem szerepe napjainkban felértékelődött. Sohasem volt olyan központi fogalom a biztonság, mint napjainkban. A biztonság

Részletesebben

Nukleáris kérdések a NATO chicagói csúcstalálkozóján

Nukleáris kérdések a NATO chicagói csúcstalálkozóján MKI-elemzések E-2012/15 péczeli anna Nukleáris kérdések a NATO chicagói csúcstalálkozóján MKI-ELEMZÉSEK A Magyar Külügyi Intézet időszaki kiadványa Kiadó: Magyar Külügyi Intézet Felelős szerkesztő és tördelő:

Részletesebben

A jogi felelősség jogelméleti kérdései. A 2015 április 29-i előadás anyaga.

A jogi felelősség jogelméleti kérdései. A 2015 április 29-i előadás anyaga. A jogi felelősség jogelméleti kérdései. A 2015 április 29-i előadás anyaga. 1/ A jogi felelősség jogelméleti kérdései. A 2015 április 29-i előadás anyaga. Áttekintő vázlat I: A felelősség mint társadalmi

Részletesebben

ABLAKA GERGELY (SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ)

ABLAKA GERGELY (SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ) (SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ) SZEMÉLYES ADATOK: Név: Ablaka Gergely Születési hely és idő: Budapest, 1979. December 14. E-mail: ablakagergely@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2003 szeptemberétől: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000)

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) 14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) Tartalomjegyzék 0.0. Bevezetés........................................

Részletesebben

Magyarország működőtőke vonzása a nemzetközi tőkeáramlás folyamatában

Magyarország működőtőke vonzása a nemzetközi tőkeáramlás folyamatában Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali francia tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány Magyarország működőtőke vonzása a nemzetközi tőkeáramlás folyamatában Készítette:

Részletesebben

A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK HÍRADÓ ÉS INFORMATIKAI TÁMOGATÁSÁNAK ELMÉLETI ALAPJA

A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK HÍRADÓ ÉS INFORMATIKAI TÁMOGATÁSÁNAK ELMÉLETI ALAPJA V. Évfolyam 2. szám - 2010. június Tóth András toth.andras@regiment.hu Farkas Tibor farkas.tibor@zmne.hu Pándi Erik pandi.erik@zmne.hu A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK HÍRADÓ ÉS INFORMATIKAI TÁMOGATÁSÁNAK ELMÉLETI

Részletesebben

XXI. évfolyam, 1-4. szám 2011

XXI. évfolyam, 1-4. szám 2011 XXI. évfolyam, 1-4. szám 2011 SPECIÁLIS MŰSZAKI TECHNIKAI ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A KÁRELHÁRÍTÁSI ÉS KÁRFELSZÁMOLÁSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSA SORÁN, A KATASZTRÓFÁK SÚJTOTTA KÁRTERÜLETEN Laczik Balázs

Részletesebben

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Rada Péter. The Rubik s Cube of Democratic Development

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Rada Péter. The Rubik s Cube of Democratic Development Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola TÉZISGYŰJTEMÉNY Rada Péter The Rubik s Cube of Democratic Development A Normative Model of Statebuilding című Ph.D. értekezéséhez Témavezető: Dr. Kiss J. László, CSc

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT JELENTÉSTERVEZET. Külügyi Bizottság 2008/2003(INI) 31.1.2008

EURÓPAI PARLAMENT JELENTÉSTERVEZET. Külügyi Bizottság 2008/2003(INI) 31.1.2008 EURÓPAI PARLAMENT 2004 Külügyi Bizottság 2009 2008/2003(INI) 31.1.2008 JELENTÉSTERVEZET az európai biztonsági stratégia és az EBVP végrehajtásáról (2008/2003(INI)) Külügyi Bizottság Előadó: Helmut Kuhne

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintű felsőoktatási tevékenység: 1982-ben végeztem a KLKF-n, ahol polgári képesítésként testnevelő

Részletesebben

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod Ani DiFranco Michael Hardt / Antonio Negri BIRODALOM "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco "Férfiak harcolnak, és csatát vesztenek, és a dolog, amiért harcoltak, a vereségük ellenére létrejön;

Részletesebben

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Egyesület kiadványa

Részletesebben

MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN

MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Borsányi András MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN Doktori (PhD) tézisek Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár BUDAPEST, 2003. 1 Montenegró a függetlenné

Részletesebben

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Kazinczy Eszter

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Kazinczy Eszter Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola TÉZISGYŰJTEMÉNY Kazinczy Eszter A BANKRENDSZER ÉS MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZETÉNEK FEJLŐDÉSE DÉLKELET-EURÓPÁBAN című Ph.D. értekezéséhez Témavezető:

Részletesebben

Törökország katonás demokráciája

Törökország katonás demokráciája 50 NEMZET ÉS BIZTONSÁG l 2008. OKTÓBER Tófalvi Fruzsina Törökország katonás demokráciája A katonai vezetés befolyása a török politikai életre Törökország az európai integrációs folyamat egyik vitatott

Részletesebben

AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KERETPROGRAMJA

AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KERETPROGRAMJA Politikai keretprogram Erdélyi Magyar Néppárt AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KERETPROGRAMJA A MEGTALÁLT ÚT ESÉLYT ÉS SZABADSÁGOT ERDÉLYNEK I. ALAPVETÉS az erdélyi rendszerváltás megújított terve Az erdélyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓ

TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓ A MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TÁJÉKOZTATÓJA Lehetséges kiindulópontok a polgári erőforrások igénybevételére a katona logisztikai szolgáltatások területén Lakatos Péter 1 Bevezetés

Részletesebben

Riedel René: A magyar állampolgárok és más emberi csoportok alkotmányos jogai az Alaptörvényben

Riedel René: A magyar állampolgárok és más emberi csoportok alkotmányos jogai az Alaptörvényben Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék A magyar állampolgárság Riedel René: A magyar állampolgárok és más emberi csoportok alkotmányos jogai az Alaptörvényben Témavezető:

Részletesebben

10. OKTATÁS ÉS SZOCIOLÓGIA. AZ ISKOLARENDSZER FEJLŐDÉSE. A FELSŐOKTATÁS. AZ OKTATÁS ÉS A TÁRSADALMI EGYENLŐTLENSÉGEK.

10. OKTATÁS ÉS SZOCIOLÓGIA. AZ ISKOLARENDSZER FEJLŐDÉSE. A FELSŐOKTATÁS. AZ OKTATÁS ÉS A TÁRSADALMI EGYENLŐTLENSÉGEK. 10. OKTATÁS ÉS SZOCIOLÓGIA. AZ ISKOLARENDSZER FEJLŐDÉSE. A FELSŐOKTATÁS. AZ OKTATÁS ÉS A TÁRSADALMI EGYENLŐTLENSÉGEK. Az írni-olvasni tudás és az iskoláztatás kezdeti fejlődése Az iparosodott országokban

Részletesebben

Adatvédelem, adatnyilvánosság, információszabadság. Dr. Jóri András (jori[at]mail.datanet.hu)

Adatvédelem, adatnyilvánosság, információszabadság. Dr. Jóri András (jori[at]mail.datanet.hu) Adatvédelem, adatnyilvánosság, információszabadság Dr. Jóri András (jori[at]mail.datanet.hu) (Megjelent: Fundamentum, 2004. 4. szám szerkesztés előtti változat) I ll tell you something else he continued.

Részletesebben

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel http://www.honvedelem.hu/cikk/14500 Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel Végh Ferenc nyugállományú vezérezredes az elmúlt hetekben több konferencián is jelen volt. A Magyar Honvédség

Részletesebben

Új földügyi szolgáltatások, nemzetközi trendek

Új földügyi szolgáltatások, nemzetközi trendek Új földügyi szolgáltatások, nemzetközi trendek Osskó András A földügyi igazgatás jelentősége a XXI. században Ma már elfogadott a gazdasági élet és a földügyi szakma szereplői részéről, elsősorban a fejlett

Részletesebben

Kérdések és feleletek az alkotmányozással kapcsolatban. Általános kérdések

Kérdések és feleletek az alkotmányozással kapcsolatban. Általános kérdések Kérdések és feleletek az alkotmányozással kapcsolatban Általános kérdések Miért fogad el új alkotmányt Magyarország? Az új alkotmány elfogadásának szimbolikus és gyakorlati jelentősége van. Szimbolikus,

Részletesebben

AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL

AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL A XX. század utolsó két évtizedének fordulóján a bipoláris világrend

Részletesebben

Zrínyi Mikós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Mintál Noémi

Zrínyi Mikós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Mintál Noémi Zrínyi Mikós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Mintál Noémi A tömegpusztító fegyverek elterjedését megakadályozni hivatott nemzetközi exportellenőrző rendszerek

Részletesebben

ELŐSZÓ Csak nem azt hitted, hogy itt és most egyszer és mindenkorra megoldjuk a cigánykérdést? 1

ELŐSZÓ Csak nem azt hitted, hogy itt és most egyszer és mindenkorra megoldjuk a cigánykérdést? 1 MAGYAR AGORA 2005 SZALAI JÚLIA Csak nem azt hitted, hogy itt és most egyszer és mindenkorra megoldjuk a cigánykérdést? 1 Manapság sok szó esik a cigányok helyzetéről, a cigányok és a nem cigányok közötti

Részletesebben

Független tanulmány a médiapluralizmus mutatóiról az Európai Unió tagállamaiban egy kockázat-alapú megközelítés felé

Független tanulmány a médiapluralizmus mutatóiról az Európai Unió tagállamaiban egy kockázat-alapú megközelítés felé Független tanulmány a médiapluralizmus mutatóiról az Európai Unió tagállamaiban egy kockázat-alapú megközelítés felé Készült az Európai Bizottság Információs Társadalmi és Médiaügyi Főigazgatósága számára

Részletesebben

A populáris ezotéria és az olvasás piaca DOKTORI TÉZISEK

A populáris ezotéria és az olvasás piaca DOKTORI TÉZISEK A populáris ezotéria és az olvasás piaca DOKTORI TÉZISEK I. Az értekezés tárgya Umberto Eco talán a Foucault-inga írása idején a következő tapasztalatáról számolt be: A Buchmesse standjai közt járva feltűnik,

Részletesebben

Az SVKI stratégiai és védelmi kutatócsoportja

Az SVKI stratégiai és védelmi kutatócsoportja NB03_bel.qxd 2009.04.08 5:43 du. Page 70 70 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. ÁPRILIS Karácsony Veronika Nõk a haderõben, 2008 Az SVKI stratégiai és védelmi kutatócsoportja 2008 õszén kérdõíves vizsgálatot folytatott,

Részletesebben

KORSZERŰ RÁDIÓFELDERÍTÉS KIHÍVÁSAI AZ INFORMÁCIÓS MŰVELETEKBEN

KORSZERŰ RÁDIÓFELDERÍTÉS KIHÍVÁSAI AZ INFORMÁCIÓS MŰVELETEKBEN III. Évfolyam 2. szám - 2008. június Fürjes János Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem furjes.janos@chello.hu KORSZERŰ RÁDIÓFELDERÍTÉS KIHÍVÁSAI AZ INFORMÁCIÓS MŰVELETEKBEN Absztrakt Az új biztonságpolitikai

Részletesebben

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv 82 Takács Judit A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv Lapunk 2008. szeptemberi számában a Kitekintõ címû rovatban a nemzeti stratégiai dokumentumok rendszerét ismertettük a fontosabb európai stratégiai

Részletesebben

Turizmuspolitika és turizmusmenedzsment

Turizmuspolitika és turizmusmenedzsment Turizmuspolitika és turizmusmenedzsment Szerzô: Soproni Gyula 1 A tanulmány a közszféra gazdasági szerepvállalásának részeként a turizmusban és az ezt érintô területeken folytatott állami tevékenységet

Részletesebben

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.)

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) Tér és Társadalom / Space and Society 27. évf., 3. szám, 2013 Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) GÁL ZOLTÁN Hardi Tamás könyve az Európai Unió Duna-stratégiája

Részletesebben

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére Melléklet a /2009. (..) OGY határozathoz Biztonságosabb társadalom, megtartó közösség Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére 2010-2018 Tartalom Tartalom...2 Bevezetés (a Nemzeti Stratégia szerepe)...3

Részletesebben

Tevékenység szemléletű tervezés magyarországi felsőoktatási intézmények pályázataiban

Tevékenység szemléletű tervezés magyarországi felsőoktatási intézmények pályázataiban Tevékenység szemléletű tervezés magyarországi felsőoktatási intézmények pályázataiban SÜVEGES Gábor Béla Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc stsuveges@uni-miskolc.hu Az utóbbi években egyre

Részletesebben

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: TSZKP/1-262/2010. sz. példány Jóváhagyom! Egyetértek! Budapest, 2010. július - n Budapest, 2010. július - n.............................. Dr. Lakatos László

Részletesebben

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok Szigetvári Tamás: Migrációt befolyásoló tényezők a Közel-Keleten 1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok Az elmúlt évtizedekben a régió rendelkezett a legmagasabb népességnövekedési

Részletesebben

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Vállalkozásgazdaságtan és menedzsment program VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

Részletesebben

VÁLLALATKORMÁNYZÁS A MAGYAR MÉDIÁBAN

VÁLLALATKORMÁNYZÁS A MAGYAR MÉDIÁBAN GÁLIK Mihály BARTÓK István VÁLLALATKORMÁNYZÁS A MAGYAR MÉDIÁBAN A szerzôk dolgozatukban a magyar média legjelentôsebb vállalatainak vállalatkormányzási gyakorlatát mutatják be. Vizsgálatuk alapján megállapítható,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

GONDOLATOK A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKRŐL II. RÉSZ A FEGYVERES ERŐ HELYE, FELADATAI A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKBEN

GONDOLATOK A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKRŐL II. RÉSZ A FEGYVERES ERŐ HELYE, FELADATAI A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKBEN HADTUDOMÁNY BENCE BALÁZS DR. DEÁK JÁNOS DR. SZTERNÁK GYÖRGY GONDOLATOK A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKRŐL II. RÉSZ A FEGYVERES ERŐ HELYE, FELADATAI A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKBEN Biztonságpolitikai elemzők véleménye

Részletesebben

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Gulyás András ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Az MH CKELMK jogállása, rendeltetése és fő feladatai... 4.o.

TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Az MH CKELMK jogállása, rendeltetése és fő feladatai... 4.o. TARTALOMJEGYZÉK Értelmező rendelkezések... 4.o. I. Fejezet Az MH CKELMK jogállása, rendeltetése és fő feladatai... 4.o. 1. Általános rendelkezések... 4.o. 2. Az MH CKELMK jogállása... 7.o. 3. Az MH CKELMK

Részletesebben

Katasztrófa elleni védelem

Katasztrófa elleni védelem - 2006 - 2 Készítette: Janik Zoltán 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 6 1. A katasztrófák jogszabályi megközelítése... 7 1.1. A minősített időszakok fogalma, jellemzői... 7 1.2. Az országvédelem komplex rendszere...

Részletesebben

H. VARGA KATALIN CZANK LÁSZLÓ

H. VARGA KATALIN CZANK LÁSZLÓ H. VARGA KATALIN CZANK LÁSZLÓ Katonai-honvédelmi nevelés a középiskolákban 2. rész Pedagógusképzések, katonai szakközépiskolák a honvédelmi-katonai nevelés szolgálatában A 2011. CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Unus Eademque Libertas

www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Unus Eademque Libertas www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Unus Eademque Libertas Az autonómia alapvetõ kérdései Ruth Lapidoth: Autonomy Flexibile Solutions to Ethnic Conflicts United States Institute

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

VIGYÁZZ! KÉSZ! BALLISZTIKUS RAKÉTA

VIGYÁZZ! KÉSZ! BALLISZTIKUS RAKÉTA VIGYÁZZ! KÉSZ! BALLISZTIKUS RAKÉTA Az utóbbi években a légierő és ezen belül a légvédelmi rakétacsapatok is teljesen új helyzetbe kerültek, hiszen az elmúlt évek háborúinak tapasztalatai azt bizonyítják,

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI

A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI Dr. Kádár Pál ezredes A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Tudományos témavezető: Prof. Dr. TORMA András CSc intézetigazgató, egyetemi

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA GAZDASÁGI IGAZGATÁS Jegyzet Budapest, 2014 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Gazdasági igazgatás A tananyagot megalapozó tanulmány megalkotásában közreműkött:

Részletesebben

ellenõrzés rendszere és módszerei Szerkesztette Kovács Árpád

ellenõrzés rendszere és módszerei Szerkesztette Kovács Árpád Az ellenõrzés rendszere és módszerei Szerkesztette Kovács Árpád Tartalomjegyzék A szerkesztõ ajánlása............................................... 9 I. rész Az ellenõrzésrõl általában........................................

Részletesebben

A TŰZTÁMOGATÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, PROBLÉMÁI A KATONAI VEZETŐK FELKÉSZÍTÉSÉBEN

A TŰZTÁMOGATÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, PROBLÉMÁI A KATONAI VEZETŐK FELKÉSZÍTÉSÉBEN A KONFERENCIA VITAANYAGA DR. HAJDÚ ISTVÁN ezredes 1 DR. SOMORÁCZ ANDRÁS alezredes 2 FODOR JÓZSEF alezredes 3 A TŰZTÁMOGATÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, PROBLÉMÁI A KATONAI VEZETŐK FELKÉSZÍTÉSÉBEN

Részletesebben