KÖZPOLITIKA KÖZPOLITIKA. A gyakorlat elmélete és az elmélet gyakorlata. Gajduschek György Hajnal György.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZPOLITIKA KÖZPOLITIKA. A gyakorlat elmélete és az elmélet gyakorlata. Gajduschek György Hajnal György. www.hvgorac.hu"

Átírás

1 kozpolitika:borito 9/24/10 12:31 PM Page 1 Mit kell tennie a kormányzatnak a munkanélküliek, a hajléktalanok, általában a szegények vagy a romák megsegítése érdekében? Mi történjék a kis falusi iskolákkal, és mi az alacsony hatékonysággal működő családi gazdaságokkal? Kell-e támogatni a magyar kisvállalkozásokat? Fenn kell-e tartani egyes veszteséges állami vállalatokat, és szabad-e adókedvezménnyel idecsábítani a multikat? Meg kell-e építeni az autópályát, vagy ehelyett nyugdíjemelésre, esetleg az oktatásra fordítsuk inkább az árát? Íme néhány kérdés, amelyre a kormányzatnak választ kell találnia. Közpolitikai kérdések ezek: a közpolitikainak nevezett folyamatban formálódnak, és itt születnek a velük kapcsolatos válaszok, döntések, amelyek nyomán remélhetőleg a közérdeket legalább többé-kevésbé jól szolgáló, értelmes közpolitikák valósulnak meg. E kötet a kormányzati cselekvés egyik mind a kutatásban-oktatásban, mind pedig a kormányzati gyakorlatban meghatározó jelentőségű megközelí - tését mutatja be. Célja, hogy megismertesse az olvasót a közpolitika tudományának és technikájának alapfogalmaival, közelítésmódjával, és a kormányzati gyakorlatban történő felhasználásának lehetőségeivel. Ez a könyv ebben kíván segítséget nyújtani mind a közpolitika elmélete iránt érdeklődőknek, mind azoknak, akik a közpolitikát csinálják és szeretnék jobban csinálni. KÖZPOLITIKA Gajduschek György Hajnal György KÖZPOLITIKA A gyakorlat elmélete és az elmélet gyakorlata 4500 Ft

2 Tartalom Előszó I. RÉSZ Bevezetés. A közpolitika alapkérdései A közpolitika tanulmányozásával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmak A közpolitika fogalma A közpolitika kifejezés Közpolitika-definíciók Mi nem közpolitika? Közpolitika: rendszertani megközelítés Közpolitika kormányzat társadalmi környezet Az output és az outcome Az eredményesség és hatékonyság értelmezése A piaci és az állami összevetése További fogalmak A közpolitikáról való gondolkodás a közpolitika megközelítései A közpolitika elméletének kialakulása A közpolitikai ciklus A közpolitika tudományai : Néhány közpolitikai elmélet és modell Az intézményi racionális választások modellje A tudás, a világkép és a gondolatok felértékelődése: Támogató koalíciók Közpolitika a gyakorlatban: a közpolitikai gondolkodás szerepe, és intézményi-működési kontextusának alakulása A közpolitikai tanácsadás és elemzés a közpolitika mint gyakorlat és mint szakma Az NPM-jelenség NPM és közpolitika; egy poszt-npm korszak felé? tördelt.indd :20:28

3 6 Ta r ta l o m 4. Közpolitika és a magyar kormányzati gyakorlat A közpolitika logikája A kormányzati tevékenység jogias értelmezése Szerepek és szereplők A folyamat II. RÉSZ A közpolitika elmélete A szakpolitikák típusai és eszközei Közpolitika-tipológiák A közpolitikai eszköz fogalma; eszköztipológiák A közpolitika szereplői Kik csinálják a közpolitikát? Milyenek a közpolitika szereplői? A közpolitikai szereplők csoportjai, csoportosítási lehetőségei Állami-kormányzati szereplők Nemzetközi szereplők Hazai társadalmi-gazdasági és politikai szereplők Problémadefiníció a közpolitikában: a közpolitikai napirend és a tematizáció A közpolitikai probléma fogalma, és szerepe a közpolitikai folyamatban A (köz)politikai napirend fogalma és kialakulásának folyamata A tematizáció közpolitikai jelentősége Szelekció A probléma oksági szerkezetével kapcsolatos elképzelések A közpolitikai napirendet meghatározó tényezők Általános gazdasági-társadalmi fejlettség Politikai vezetés Intézményi agendák Lobbi- (szervezett érdek- és nyomás-) csoportok Válságok, katasztrófák, szenzációk (focusing events) Média Nemzetközi trendek utánzása A gondolat ereje : ideológiák, szellemi áramlatok, tudományos ismeretek és városi legendák Néhány összegző gondolat tördelt.indd :20:28

4 Ta r ta l o m 7 8. A közpolitikai alternatívák kidolgozása és értékelése. A döntéshozatal A közpolitika céljai A célmeghatározás nehézségei A közpolitikai célmeghatározás lehetőségei és szükségessége A közpolitika hatásmechanizmusa; a programmodell A tervezett közpolitika, ill. közpolitikai alternatívák hatásainak előzetes elemzése és értékelése A közpolitika-elemzés fogalma és gyakorlati jelentősége Hogyan lehet a közpolitikák hatásait előzetesen értékelni? A közpolitika-elemzés technológiája A közpolitika-elemzés gyakorlata történeti metszetben A megvalósítás tervezése (implementation planning) A racionalitás problémája a döntésben elméleti perspektívák Megvalósítási folyamatok a közpolitikában A megvalósítás néhány alapkérdése és -fogalma Mit nevezünk megvalósításnak? A megvalósításkutatás alapkérdése és lehetséges vizsgálati irányai felülről lefelé versus alulról fölfelé A megvalósítási folyamat szereplői A kormányzat végrehajtó apparátusai A törvényhozás A bíróságok Egyéb állami szervezetek, szereplők Magánvállalatok Nonprofit/civil szervezetek Nyomáscsoportok, érdekcsoportok, kamarák Média A közvélemény, az utca embere Igazgatás és politika; avagy az értékek és a politikum szerepe a megvalósítás folyamatában A kiindulópont: a semleges közigazgatás mítosza A politikum beszüremlése a megvalósításba A megvalósítás inherensen politikai jellege A közpolitikák értékelése Miért van szükség értékelésre? Az értékelés fogalma és funkciója Az értékelés funkciója makroperspektívából Az értékelés funkciója a közpolitikai folyamatokban A programértékelés mint társadalmi praxis tördelt.indd :20:28

5 8 Ta r ta l o m Az értékelések típusai Értékelés versus rendszerszerű, tudományos értékelés Az értékelés ambíciója és időzítése Az értékelés által megcélzott alapkérdések köre A programértékelés néhány további alapkérdése Az értékelendő program azonosítása A programcélok problémája A programmodell Kvantitatív versus kvalitatív kutatások A programhatás fogalmával és mérésével kapcsolatos néhány speciális megfontolás III. RÉSZ A közpolitika gyakorlata (Technikák és módszerek gyakorlati szakembereknek) Bevezetés Eltérő megközelítés A közérdek A racionalitás Gyakorlati megfontolások Átfedések A folyamat Szereplők és szerepük A politikus és a szakértő szerepe, viszonyuk egymáshoz A szakértők két nagy típusa A közpolitikai szakértő etikája Információforrások és információkezelés Milyen információra van szükség? Kik végezzék az információgyűjtést? A szakértő maga végez adatgyűjtést Külső szervezet végzi az adatgyűjtést Az információk típusai Tény és vélemény Kvantitatív és kvalitatív adatok A számszerűség mértéke Skálák Információgyűjtési technikák Az interjú Kérdőív Fókuszcsoport Meglévő statisztikai adatok (másod)elemzése Dokumentumelemzés tördelt.indd :20:28

6 Ta r ta l o m Információfeldolgozási technikák Az összehasonlítás fontossága Az adatok legegyszerűbb statisztikai elemzése, bemutatása Néhány szó a kvalitatív adatelemzésről Amire figyelni kell tipikus hibák Prezentálás outputok /közpolitikai dokumentumok Strukturálatlan helyzetek Strukturált helyzetek prezentáció és szakpolitikai dokumentumok Javaslatok I. lépés: A társadalmi probléma értelmezése A probléma okai A társadalmi probléma következményei Okok és következmények A közpolitikák egymásra hatása II. lépés: A célok meghatározása A célmeghatározás nehézsége A politikai döntéshozó és a szakértő viszonya a célok meghatározásában A célok meghatározásának nehézsége általában A célok megfogalmazásának nehézségei a kormányzatban A célmeghatározás kettőssége A célok azonosítása A célok feltárásának forrásai A célok meghatározása előzetes listával A célok fontosságának értékelése Az értékelés módszerei elvi oldalról A célhierarchia A tévedés lehetőségei a célmeghatározásban Célokkal szembeni elvárások Az okos célmeghatározás: SMART A célmeghatározás megfelelő szintje (Célok, nem eszközök!) Összegzés III. lépés: Alternatívák generálása A közpolitikai eszközökről Változás vagy status quo tördelt.indd :20:28

7 10 Ta r ta l o m Kreativitás Gyakran alkalmazott technikák Máshol alkalmazott-bevált megoldások, mint alternatívák Az adaptáció nélküli átvétel veszélyei Az érdekeltek mint ötletadók Az alternatívák száma IV. lépés: Egyeztetés, az érdekeltek elemzése Elméleti megközelítések Preskriptív-racionális versus deskriptív-empirikus modell A tárgyalási és alkuszituáció Mi a tárgyalás? Az egyszerű alkuszituáció Játszmák: zéró, pozitív, negatív összegű játszmák és az irigység A tárgyalás egy bonyolultabb modellje Egyeztetés-tárgyalás a közpolitika gyakorlatában Társadalomtudományi megközelítések: tárgyalótípusok A kommunikáció A kommunikáció modellje Kommunikációs hibák Metakommunikáció: tartalmi és viszonyszint Asszertivitás Meggyőző közlés A konfliktus Alkalmazott tárgyalási technikák Gyakorlati javaslatok Stakeholder menedzsment A stakeholder menedzsment fontossága: egy példa Az érdekeltek azonosítása A stakeholderek jellemzőinek meghatározása, elemzés A stakeholder stratégia kialakítása Összegzés, főbb üzenetek V. lépés: Alternatívák értékelése Közpolitika-elemzés Az elemzés lehetséges módszerei Intuitív megközelítés Megvalósíthatóság tesztje: mivel jár, ha megvalósítjuk az alternatívát? A társadalmi megvalósíthatóság Politikai népszerűség Költségvetési-pénzügyi megvalósíthatóság Jogi megvalósíthatóság tördelt.indd :20:28

8 Ta r ta l o m Igazgatástechnikai megvalósíthatóság A szempontok értelmezése és együttes alkalmazhatósága Formalizált, kvantitatív eljárások A költség-haszon elemzés Néhány előzetes gondolat Az alapmodell a költség-haszon elemzés mikroökonómiája Illusztráció: néhány hipotetikus alkalmazás Néhány eljárás a nem piaci jószágok értékének becslésére Néhány megjegyzés a KHE korlátairól A többváltozós hasznossági modellek A modell bemutatása lépésről lépésre egy konkrét példán A TVHM és más racionális döntéshozatali technikák alkalmazásának lehetséges előnyei és nehézségei a gyakorlatban Az érzékenységvizsgálat További racionális döntéshozatali technikák A racionális döntési helyzetek tipizálása Döntéshozatal biztos környezetben Döntéshozatal bizonytalan, kockázati környezetben Döntés a teljes bizonytalanságban Kísérletek a jövő előrejelzésére Összegzés VI. lépés: A döntés Vázlatos áttekintés: a magyar kormányzati döntés-előkészítési folyamat: intézmények, funkciók Döntés-előkészítés A döntés-előkészítés funkcionális megközelítésben Döntés VII. lépés: A megvalósítás tervezése Célok és részcélok áttekintése logikai keretmátrix A folyamatok tervezése Gantt-diagram Mérföldkövek Az inputok tervezése A tárgyi-fizikai inputok Az idő Az emberi erőforrás Átválthatóság az inputok között A pénz tördelt.indd :20:29

9 12 Ta r ta l o m 21. VIII. lépés: A közpolitika effektív megvalósítása Megvalósítás jelentősége A megvalósítás elmaradása, torz jellege A pontatlan feladatmeghatározás okai A közpolitikai döntés és az annak megvalósítása közötti eltérés értékelése A közpolitikai szakértő korlátozott szerepe a megvalósítással kapcsolatban A közpolitika fenntartása IX. lépés: A közpolitikák értékelése: az evalváció A közpolitikák értékelésének típusai Monitoring és evalváció Az evalváció problémája A mérés sajátos problémája Az értelmes mérés lehetősége: a kísérlet Egy megoldási lehetőség: a kvázi kísérlet Egy másik út: a programmodell mentén Közpolitika és külső hatások egy általánosabb szinten Illusztráció: a köztisztviselői alapvizsgarendszer evalvációja A program és a vizsgálat háttere A probléma elemzési kerete. A programmodell és a szükségletek értékelése A program hatásainak elemzése A kérdések megválaszolásának módja Lehetséges hibák a mérésben és az adatok értelmezésében Az evalváció eredményei Az értékelés kiterjeszthetősége Okok és továbbfejlesztési lehetőségek Hatékonyság Sok vagy kevés? Az eredmények értelmezése Az értékelés további lehetséges kérdései Közösségi programok értékelése és a közpolitikák értékelése A közpolitikai szakértő szerepe Hivatkozások tördelt.indd :20:29

INDIKÁTOROK A STRATÉGIAI KORMÁNYZÁSBAN

INDIKÁTOROK A STRATÉGIAI KORMÁNYZÁSBAN INDIKÁTOROK A STRATÉGIAI KORMÁNYZÁSBAN Készítette: PPH Közpolitika Elemző Kft. www.kozpolitika.hu Készült a MEH Kormányzati Személyügyi és Közigazgatási Minőségfejlesztési Szakállamtitkárság megbízásából

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Hatásvizsgálati kézikönyv II. kötet: Hatásvizsgálat szervezőknek Készítette: Szepesi Balázs A kézikönyv az ÁROP-1.1.10-2011-2011-0001- Jogszabály-előkészítési folyamat racionalizálása projekt Hatásvizsgálati

Részletesebben

Regionális tervezés és programmegvalósítás

Regionális tervezés és programmegvalósítás Cross border training of economic experts in distance learning network project (CROSSEDU) HUSK/1101/1.6.1-0300 G.Fekete Éva Regionális tervezés és programmegvalósítás Miskolc, 2013. 1 Regionális tervezés

Részletesebben

Fejlesztési lehetőség felismerése. Sikeres működésfejlesztés. Eredmények, pozitív visszacsatolás

Fejlesztési lehetőség felismerése. Sikeres működésfejlesztés. Eredmények, pozitív visszacsatolás Benchmarking és a legjobb gyakorlatok keresése, mint a működésfejlesztés hatékony eszköze Kvalikon Kft. Dr. Németh Balázs, ügyvezető igazgató Németh Csongor, üzleti elemző Működésfejlesztés A vezetőknek

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN

KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi

Részletesebben

Társadalmi részvétel a környezetpolitikai döntéshozatalban (döntéstámogató eszközök és értékelési eljárások alkalmazása)

Társadalmi részvétel a környezetpolitikai döntéshozatalban (döntéstámogató eszközök és értékelési eljárások alkalmazása) Bela Györgyi Pataki György Valené Kelemen Ágnes Társadalmi részvétel a környezetpolitikai döntéshozatalban (döntéstámogató eszközök és értékelési eljárások alkalmazása) 20. szám Budapest, 2003. május ISBN

Részletesebben

Innovációs Kutató Központ

Innovációs Kutató Központ IKU Pénzügykutató Zrt. / Financial Research Corp. Innovációs Kutató Központ / Innovation Research Centre 1023 Budapest, Felhévízi út 24. Telefon/Phone: (36-1) 346-0252 Fax: (36-1) 346-0205 E-mail: iku@uni-corvinus.hu

Részletesebben

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA LEKTOR DR. BIRÓ ZOLTÁN 1 TARTALOM Bevezetés 4 I. Üzleti vállalkozás 6 A. A vállalat tevékenységi rendszere 6 1. A vállalkozási tevékenység általános

Részletesebben

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE VÁTI Kht. - Területfejlesztési Igazgatóság Elemző és értékelő iroda ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 2004. június VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

Irányelvek a belső kontroll standardokhoz a közszférában

Irányelvek a belső kontroll standardokhoz a közszférában INTOSAI GOV 9100 A legfőbb ellenőrzési intézmények nemzetközi standardjai (ISSAI); kiadja a legfőbb ellenőrzési intézmények nemzetközi szakmai szervezete (INTOSAI). További információ: www.issai.org Irányelvek

Részletesebben

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana. MEANS füzetek 1999.

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana. MEANS füzetek 1999. Európai Bizottság * XVI. Főigazgatóság Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana MEANS füzetek 1999. III. kötet Főbb értékelési technikák és eszközök A magyar

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben

3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben 3. fejezet 3. SZERVEZETI MŰKÖDÉS, TÁMOGATÓ KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA... 67 3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben 3.1 Bevezető: a DPR működését meghatározó alapvető

Részletesebben

Gondolatok a vidékfejlesztési programok értékeléséről: Társadalmi tanulás a LEADER programban

Gondolatok a vidékfejlesztési programok értékeléséről: Társadalmi tanulás a LEADER programban MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2009/25 Gondolatok a vidékfejlesztési programok értékeléséről: Társadalmi tanulás a LEADER programban NEMES GUSZTÁV CHRISTOPHER HIGH INSTITUTE OF ECONOMICS, HUNGARIAN

Részletesebben

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

Szent István Egyetem. Gödöllő. Gazdaság-és Társadalomtudományi kar. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Szent István Egyetem. Gödöllő. Gazdaság-és Társadalomtudományi kar. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság-és Társadalomtudományi kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A SZERVEZETI BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ RENDSZERÉNEK KORSZERŰ KIALAKÍTÁSA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

MÓDSZERTAN A TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSHEZ

MÓDSZERTAN A TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSHEZ MÓDSZERTAN A TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSHEZ 2008 Készítette Bank Lajos, Dr. Beregi Anna, Bittó Zoltán, Fekete Gábor, Karsainé Dömsödi Éva, Kemény Emil, Malatinszky Istvánné dr., dr. Németh Péterné, Tóth Pál,

Részletesebben

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET REGIOLINE NONPROFIT KFT. NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET 2014. E - 0 0 0 7 5 4 / 2 0 1 4 / B 0 0 3 PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS ÉS PROJEKT TERVEZÉS 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Projekttervezés 8 Üzletiterv-készítés

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

Félúton vagy tévúton?

Félúton vagy tévúton? OROSZ ÉVA Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika alternatívái EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT EGYESÜLET OROSZ ÉVA Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI A Gazdasági ismeretek tantárgy érettségi követelményeiben - mind középszinten, mind emelt szinten - két nagyon fontos elvárás fogalmazódik

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ FENNTARTHATÓSÁG? SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ "Mindenkinek vannak álmai, azonban az álmodozókat az különbözteti meg a sikeresektől, hogy utóbbiak tudják, a hogyant, és végrehajtják a mikéntet"

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából Az információs társadalom tudástranszfer innovatív módjai Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából MTA Információtechnológiai Alapítvány 2003 A tanulmány készítéséért felelős vezető A tanulmány

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

Skaliczki Judit STRATÉGIAI TERVEZÉS

Skaliczki Judit STRATÉGIAI TERVEZÉS Skaliczki Judit STRATÉGIAI TERVEZÉS 1 TARTALOM Bevezető 1. Általános megjegyzések 1.1 A stratégiai tervezés definíciói 1.2 A stratégiai tervezés érvényességi köre 2. A stratégiai tervezés folyamata - a

Részletesebben