Témakörök a záróvizsgára való felkészüléshez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Témakörök a záróvizsgára való felkészüléshez"

Átírás

1 BGF - Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fıiskolai Kar, Turizmus Vendéglátás Intézet Turizmus Intézeti tanszék Témakörök a záróvizsgára való felkészüléshez Turizmus-Vendéglátás alapszak Idegenforgalom és szálloda szakirány Készült: A magyar turisztikai piac elemzése; (figyelemmel az EU és a világ turizmusának trendjeire, tendenciáira is) turisztikai piac fogalma, összetevıi; környezeti rendszer és hatótényezık; döntési tényezık a turizmusban; a magyar turisztikai piac területi vonatkozásai területi (regionális, megyei, kistérségi) KSH vendégforgalmi statisztikák; vendégforgalom területi megoszlása (belföldi, külföldi bontásban); szállodai kínálat (és kereskedelmi szálláshelyi) férıhelyek (vagy kapacitás), kereslet (vendégéjszakák), szerkezeti minıségi összetétel és az ott lebonyolódó vendégforgalom területi jellemzıi; piaci pozíció és részarány gazdaságossági jellemzık (kihasználtság, realizált átlagárak, RevPar mutató, stb.) utazási irodák piaca, tevékenységi jellemzık, szervezett be- és kiutaztatás volumene; irodai profilok, piacszegmentáció telepítési hely kiválasztása jogi szabályozás (jogi környezet) - kiemelten fontos (kormány- és miniszteri rendeletek, határozatok) regionális idegenforgalmi bizottságok fejlesztések a magyar turisztikai fogadókapacitás terén szálloda vezetés külsı környezetének hat kiemelt területe turizmus rendszerének belsı környezete, turizmusban résztvevı szakmák és vállalkozások az EU piacának jellemzıi keresleti és kínálati oldalról a gazdasági környezet alakulása, árfolyamok információs technológia fejlıdésének hatása a szolgáltatókra és a fogyasztókra a globalizáció hatásai a turisztikai keresletre, kínálatra a hazai turisztikai vonzerık elemzése és ezek kihasználtsága, leterheltsége, és a fenntarthatóság kritériumai hazai turisztikai termékek és ezek piacravitele, fejlesztési lehetıségek a belföldi és a beutaztató turizmusban (kulturális, egészség, aktív, falusi, passzív sport, hivatás, stb.) a fesztiválok, témaparkok, tematikus utak kínálatának növelése, ezek hatása a keresletre a tematikus évek hatása egyes fogadóterületekre 1

2 2. A turizmus hazai irányítási rendszere, a vonatkozó jogszabályok tükrében Parlament Sport és Turisztikai Bizottsága, Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága, Nemzeti Turisztikai Bizottság, közigazgatási szint, (megyei, helyi) MT. Zrt. szerepe, státusza, feladata (tagozódások) Regionális Idegenforgalmi Bizottságok és Országos Területfejlesztési Koordináció (területi lehatárolása, viszonya), Regionális Marketing Iroda (vonatkozó jogszabályok). Önkormányzati tv. megyei önkormányzatokat érintı része eltérı területi szintek szerepe a turizmusban (régiók, megyék, kistérségek, települési önkormányzatok). (vonatkozó jogszabályok) Turisztikai Célelıirányzat és szerepe a többször módosított 14/2002. (XI. 16.) a Miniszterelnöki Hivatalt vezetı miniszter rendelete a Turisztikai Célelıirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szakmai és civil szervezetek a turizmusban 3. Az idegenforgalom gazdasági, társadalmi jelentısége, a világ turizmusa számokban, tendenciák - Magyarország földrajzának jellemzıi (nemzetközi áramlási irányok, központi fekvés, vonzerık, stb. - a hazai vendégforgalom fontosabb adatai (statisztika) - a belföldi turizmus (életminıség vizsgálata) és a nemzetközi turizmus - a turizmus nemzetgazdasági szerepe, ennek változása Magyarországon - nemzetközi turisztikai bevételek és kiadások, hozzájárulás nemzetgazdaságunk bevételeihez (fizetési mérleg), adózási szempontok - fajlagos költés és költésszerkezet alakulása - Manilai és Hágai Nyilatkozat a turizmusról - fenntartható fejlıdés és feltételei, ökológiai hatások, ökoturizmus - szociológiai hatások (szegregáció, irritáció, elzárkózás, vendégbarátság, stb.) - kulturális hatás - jövıbeli szállodai szolgáltatások, elvárások - Turizmus Szatellit Számla értelmezése 2

3 4. A turizmus vállalkozásainak tulajdonosi és üzemeltetési jogi formái. Tulajdonosi és üzemeltetési konstrukció a szállodaiparban a vezetık folyamatos, naprakész tájékoztatásának szükségessége, a statisztika lényege, fıbb elemei, döntés elıkészítés üzleti stratégiához, üzleti tervhez, fejlesztéshez, stb. az utazási vállalkozások típusai, alapítási, mőködési feltételei utazási vállalkozások típusai a tevékenységi kör szerint, konkurencia a hazai piacon szállodaipar szereplıi üzemeltetési konstrukciók: bérlet lízing management timesharing névhasználati szerzıdés a magyar turisztikai vállalkozások tulajdonosi struktúrájának jellemzıi szállodaipar vállalkozásainak jogi formái: szállodaipar fejlıdése; fıbb trendek Rt., Kft. stb. nemzetközi szállodaláncok magyarországi mőködése, jelentıségük a turizmus hazai piacának sajátosságai 5. Hazai utazási irodák piacának jellemzıi a piacra lépés feltételei, a mőködés engedélyezése, nyilvántartásba vétel (vonatkozó jogszabályok) - Bejegyzés: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (www.mkeh.gov.hu) o o o bejegyzett irodák területi megoszlás a szervezett turizmus mutatószámai a KSH statisztikák alapján külföldi érdekeltségek Gazdasági Kamarák szakmai szövetségek (hazai és nemzetközi) 6. Az utazási irodák tevékenysége az utazási vállalkozások alapítása (szakmai szempontok, jogszabályok) GANTT diagram értelmezése alapvetı és nem alapvetı üzletágak és ezek összefüggései utazásszervezés folyamata ügynöki munka rendezvényszervezés egyes tevékenységekhez szükséges feltételek, szakképesítések nemzetközi vasúti jegykiadás (MÁV elıírások) repülıjegyek értékesítése (IATA - elıírások) 3

4 pénzváltás évi XCIII tv., 297/2001. (XII. 27.) Korm. r., mindháromnál megfelelı tanfolyam elvégzése és vizsga letétele, technikai, tárgyi feltételek idegenvezetés vonatkozó jogszabályok magánszálláshelyek közvetítése üzleti utaztatás sajátosságai 7. Szerzıdések az utazási irodáknál az árualap megteremtése céljából (együttmőködési, eseti, kontingens, bérleti, bizományosi) az árualap értékesítése érdekében (megbízásos vagy ügynöki, bizományosi) az utassal kötött utazási szerzıdés a 281/2008. Korm. Rendelet a garanciális szerzıdések hatása az utazási vállalkozás gazdálkodására 8. Utasvédelem a szervezett turizmusban Az utazásszervezık és közvetítık bejegyzésének szabályozása, vonatkozó rendeletek. (Lásd. 5.pont is) az utazási szerzıdés kötelezı írásba foglalása- 281/2008. Korm. rendelet vagyoni biztosíték különbözı biztosítások alkalmazása (útlemondási biztosítás, utasbiztosítás, repülıjegy biztosítása) Fogyasztóvédelmi törvény (1997. évi CLV tv.) utaspanaszok kezelése 9. Jövedelmezıségi és üzletpolitikai szempontok érvényesítése, az árképzés és áralkalmazás (Kalkuláció és utókalkuláció) Szállodáknál: - marketingterv szerepe a szállodai gazdálkodásban - az árképzés elméleti és gyakorlati szempontjai, kínálati ár kialakításának folyamata - Yield management - értékesítési szempontok, értékesítési csatornák, árszegmentáció - disztribúció és szobafoglalás - package árak, áralkalmazás, speciális árak - szállodai vendéglátás jellemzıi, a jövedelemtermelı képességgel összefüggésben - szállodai vendéglátás árképzése Utazási vállalkozásoknál: az utazási vállalkozások kalkulációs tevékenységének menete. A kiajánlási ár megállapítása (forint, deviza) a kalkulált árrés mértékének megállapítása, az árrés összetevıi az elı- és utókalkuláció közötti különbség okai, az utókalkuláció szükségességének indoklása. általános árrés-elemzés, az árrés alakulására ható tényezık utazási csomag 4

5 Szervezett utazások árának megállapítása Elıkalkuláció Utókalkuláció célja az egy fıre jutó kiajánlási ár (beutazás) vagy részvételi díj (belföld, kiutazás) megállapítása csoportáraknál osztószám alkalmazása autóbuszos utaknál alternatív díjszabás ÁFA felszámítása (változások!) célja az út eredményességének megállapítása, a kitermelt árrés kiszámítása mindig a teljes csoport összes ráfordítását tartalmazza 10. A költséggazdálkodás kérdései, összehasonlító elemzés Szállodáknál: költség fogalma költség csoportosítása költséggazdálkodás vezetıi döntései költségek megjelenési formái szállodai költségviselık fedezeti pont számítása költség standardok szakmai költségek nagysága, jellemzı költségszintek anyagfelhasználás és árrés hatékonyság összefüggései Utazási vállalkozásoknál: Az utazási vállalkozások költségszerkezete. Az ésszerő költségtakarékosság lehetıségei. Költséghatékonyság mérése, a mutatók tartalma. a bér- és létszámgazdálkodás lényege, szerepe bérezési formák, bérrendszerek a bér részei, az egyes tételek hatása a tevékenység hatékonyságára 11. Az eredmény-kimutatás formája és a jövedelmezıség elemzésének kérdései Szállodáknál: szállodai eredmény-kimutatás céljai, formái szállodai tevékenységek eredmény-kimutatása árbevétel és költségek bontása, tartalma eredményszintek és értékelésük, döntési szintek jövedelmezıségi mutatók jövedelemgazdálkodás vezetıi döntései 5

6 Utazási vállalkozásoknál: az eredmény-kimutatás típusai a számviteli törvény elıírásai szerint, tartalmi különbségek az eredmény alakulásának speciális - számviteli összegzı adatokon túlmenı - részletezése az utazási vállalkozások tevékenységének elemzéséhez (árbevétel, alvállalkozói ráfordítások, árrés részletes kimutatása) jövedelmezıségi elemzés, hatékonysági mutatók lényege, tartalma 12. A szállodai vállalkozások céljai, üzleti filozófia, tervezés és stratégia a gazdálkodási tevékenység legfontosabb területeinek ismertetése szállodai vezetés filozófiája szállodák céljainak csoportosítása profit maximalizálás hosszú és rövid távú tervezés stratégiai tervezés tervezés folyamata tervezési elemzési, statisztikai módszerek, szekunder források 13. Szállodai beruházás, rekonstrukció szállodai fejlesztés fogalma beruházás - rekonstrukció szolgáltatásfejlesztés beruházás (elkerülhetetlen, üzemeltetési, stratégiai, fejlesztési) megvalósíthatósági tanulmány tartalma szükséges megtérülési számítások 14. Szállodai erıforrások, élımunka- és vagyongazdálkodás kérdései. Szállodák szervezeti felépítése, szállodai vagyon és élımunka meghatározása (- igényesség) (A témakör az utazási vállalkozásokra analóg értelmezendı) létszámigény és összetétel a szállodákban létszámigényt befolyásoló tényezık bér szerkezete és ösztönzés élımunka költség tartalma, nagyságát meghatározó tényezık termelékenység (mutatószámok) élımunka gazdálkodás elemzése, tervezése oktatás, továbbképzés, tréningek kis és nagy szállodák szervezeti felépítésének összehasonlítása, elemzése erıforrások hatékony mőködtetése a vezetés, management feladatai szállodai tevékenység vagyon igénye 6

7 vagyon és eszközgazdálkodás jövedelmezıségi gazdálkodás vezetıi döntései szállodák sajátos eszköz igénye: az ingatlanból fakadó sajátosságok, szállásértékesítés, vendéglátó tevékenység, gyógyászat, egyéb tevékenység egyes szállodatípusok vezetési és gazdálkodási sajátosságai (pl. gyógy, wellness, kastély, üdülı, konferencia, /termék, értékesítés, vezetés, vendégigény) 15. Pénzgazdálkodás pénzgazdálkodás területei, likviditás (fogalma, mutatók), pénzügyi terv felépítése elemzései: - likviditás elemzése - pénzügyi tervezés direkt, indirekt módszerek - bevételek és kiadások, szállodai specifikációk - szállodai és utazási vállalkozások pénzgazdálkodásának összehasonlító elemzése 16. A marketing koncepció kialakítása és megvalósítása marketing koncepció célja, tartalma helyzetelemzés elırejelzés vállalati célok vállalati stratégia marketing célok marketing stratégia (termékpolitika, árpolitika, értékesítési csatorna-politika, marketingkommunikációs politika) célpiaci marketing és kínálatfejlesztés 17. A marketing mix alkalmazása az idegenforgalmi vállalkozásoknál - az idegenforgalmi marketing sajátosságai, termékpolitika, árpolitika, értékesítési csatorna-politika marketingkommunikációs politika a turizmus vállalkozásainál alkalmazás/példa: egyes szállodatípusokra vagy utazási vállalkozások által összeállított idegenforgalmi termékek marketingje, annak értékesítési csatornái 18. A marketingkommunikációs mix alkalmazása a turisztikai vállalkozásoknál marketingkommunikációs mix tartalma a reklám, a PR (külsı PR, belsı PR, célcsoportok, a PR eszközei) 7

8 az értékesítés-ösztönzés a személyes eladás szponzorálás termékelhelyezés direkt marketing 19. Az emberi erıforrás menedzsment feladatai és funkciói szervezettervezés munkaerı-ellátás teljesítményértékelés személyzetfejlesztés ösztönzés munkaügyi kapcsolatok tartása stratégiai, végrehajtási, interaktív vonatkozások a hagyományos személyzeti tevékenység és az emberi erıforrás menedzsment különbözısége különbség a szervezet, a szerep, a tevékenység, a tervezés, a gazdálkodás, az ellenırzés, a munkaügyi kapcsolatok tekintetében (SEEM modell) 20. A kisvállalkozások jellemzıi és szerepük a hazai idegenforgalomban kisvállalkozások szerepe a piacgazdaságban/turizmusban vállalkozói tulajdonságok a kisvállalkozásokról alkotott kép Magyarországon jogi megfontolások a kisvállalkozások piacra jutási nehézségei a kis- és középvállalkozások támogatása, vállalkozásösztönzés idegenforgalmi kis- és középvállalkozások átalakulási nehézségei és fejlıdési perspektívái 21. Az idegenforgalmi kisvállalkozások sajátos gazdálkodási jellemzıi az üzleti tervezés szerepe a kisvállalkozásban a tervezés jelentısége a befektetı, a menedzsment és a bank számára az üzleti tervezés információ-szükséglete a vállalkozás kockázatának vizsgálata a tervezés során az utazási vállalkozások szabályozási környezete költségcsoportosítások, költséggazdálkodás kisvállalkozások hitelfinanszírozása a turisztikai kisvállalkozások mőködésének sajátosságai, gazdálkodása 8

9 22. A rendezvényszervezés, mint idegenforgalmi üzletág, jelentısége, szervezési sajátosságai rendezvényturizmus gazdasági és társadalmi jelentısége, hazai helyzete piaci jellemzık rendezvények csoportosítása és azok jellemzıi a rendezvénypiac szegmentálása a PCO szerepe a rendezvényszervezés a turizmus szintézise marketing szerzıdések forgatókönyv kalkuláció a rendezvényszervezés tárgyi és személyi feltételrendszere a vendéglátó tevékenység sajátosságai a konferenciaturizmusban a kongresszusi turizmus hazai intézményrendszere (MARESZ, Mt. Zrt. Marketing Igazgatóság (ezen belül Termékcsoport, amely ellátja a korábbi Kongresszusi Iroda feladatait is), Budapest Congress & World Trade Center (korábban Kongresszusi Központ), Hungexpo, Mővészetek Palotája) szállodai fejlesztések jelentısebb helyszínek Budapesten és vidéken, várható fejlesztések 9

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY Zalaegerszeg, 2011. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Tantárgy neve Modul Kredit Vállalkozástan C 6 Projektmenedzsment D.2 3

Részletesebben

Egyéni kutatási témát minden kutatóműhely tagnak választania kell, amelyet feldolgozás után prezentál a kutatóműhelyi foglakozás keretében.

Egyéni kutatási témát minden kutatóműhely tagnak választania kell, amelyet feldolgozás után prezentál a kutatóműhelyi foglakozás keretében. A kutatóműhely egyik legfontosabb tevékenysége az egyéni kutatások segítése, megfelelő szakmai alap nyújtása egy tudományos igényű dolgozat elkészítéséhez. Egyéni kutatási témát minden kutatóműhely tagnak

Részletesebben

BSc Kereskedelem és Marketing szak záróvizsga témakörök A. tételsor témakörei (minden szakirány számára):

BSc Kereskedelem és Marketing szak záróvizsga témakörök A. tételsor témakörei (minden szakirány számára): BSc Kereskedelem és Marketing szak záróvizsga témakörök A. tételsor témakörei (minden szakirány számára): 1. A vállalatgazdaságtan, a marketing és a logisztika tudományok alapvetı céljai és kapcsolatrendszere

Részletesebben

IDEGENFORLAMI SZAKMENEDZSER VIZSGAFELADATOK

IDEGENFORLAMI SZAKMENEDZSER VIZSGAFELADATOK IDEGENFORLAMI SZAKMENEDZSER VIZSGAFELADATOK (Összevont dokumentumok a BGF GKZ ISZM hallgatói számára) TARTALOM: 2356-06/1 Adott terület turisztikai felkészültségének elemzése 2356-06/2 Az elemzés alapján

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.6. Szállodaipar piaci elemei. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.6. Szállodaipar piaci elemei. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Első kötet II.6. Szállodaipar piaci elemei Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2015. 2010, 2015 Dr. Juhász László PhD. 1 Vázlat Szállodavezetés

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági és vezetési

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Első kötet. I.3. Szállodavezetés gazdálkodási környezete. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Első kötet. I.3. Szállodavezetés gazdálkodási környezete. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Management Első kötet I.3. Szállodavezetés gazdálkodási környezete Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 1987, 2005, 2010, 2015 Dr. Juhász László

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Utazás és Turizmus tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanévben,

Részletesebben

Turizmus társadalmigazdasági

Turizmus társadalmigazdasági Turizmus társadalmigazdasági alapjai 7. téma: Az idegenforgalom statisztikai mérése Turizmus szatellit számlák 1 Mirıl lesz szó? Turizmus statisztikai mérése Hagyományos statisztikák, kérdıíves megkérdezések,

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. V.24. Általános tevékenységek gazdálkodása

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. V.24. Általános tevékenységek gazdálkodása Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Második kötet V.24. Általános tevékenységek gazdálkodása Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010 1 Vázlat Szállodavezetés és gazdálkodás

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY TDM Szervezeti Rendszer helyzete Magyarországon a TDM szervezeti rendszer kiépítését támogató pályázati kiírás készítése, céljai,

Részletesebben

Turizmus menedzsment mesterképzés (MA) JAVASOLT ZÁRÓDOLGOZATI TÉMÁK JEGYZÉKE 2013. október hó

Turizmus menedzsment mesterképzés (MA) JAVASOLT ZÁRÓDOLGOZATI TÉMÁK JEGYZÉKE 2013. október hó BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI KAR TURIZMUS VENDÉGLÁTÁS INTÉZET Turizmus menedzsment mesterképzés (MA) JAVASOLT ZÁRÓDOLGOZATI TÉMÁK JEGYZÉKE 2013. október

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.10. Piaci-gazdálkodás tevékenységei. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.10. Piaci-gazdálkodás tevékenységei. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Első kötet II.10. Piaci-gazdálkodás tevékenységei Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2005-2010 - 2014 Dr. Juhász László PhD. 1 Vázlat

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0874-06/1 Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával,

Részletesebben

Kereskedelmi Intézeti Tanszék szakdolgozat témái a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTEL HALLGATÓK!

Kereskedelmi Intézeti Tanszék szakdolgozat témái a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTEL HALLGATÓK! Kereskedelmi Intézeti Tanszék szakdolgozat témái a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTEL HALLGATÓK! Az idei tanévben, a lentebb olvasható témakörökbıl lehet szakdolgozat

Részletesebben

Nemzetközi marketing

Nemzetközi marketing Nemzetközi marketing Nemzetközi vállalati mőködés és stratégiák HJF- Nemzetközi szakirány, levelezı tagozat Dr. Juhász Krisztina 2010. április 0. A nemzetközi marketing szükségességérıl A nemzetközi marketing

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER

KERESKEDELMI MENEDZSER KERESKEDELMI MENEDZSER I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993.

Részletesebben

A turizmus az Európai Unióban és Magyarországon

A turizmus az Európai Unióban és Magyarországon Vállalkozók Európában 1 A turizmus az Európai Unióban és Magyarországon Szerző: Dr.Tasnádi József 2 A turizmus az EU-ban és Magyarországon Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék Bevezetés...6 1. A turizmus

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgy részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása

Részletesebben

2. A gazdasági szféra felépítése

2. A gazdasági szféra felépítése 1.Vállalat célja, környezete A vállalat célja: önmaga fenntartása, illetve növekedése érdekében jövedelem szerzése; jövedelem a vállalkozás tulajdonosainak és alkalmazottainak valamint a felhasznált erıforrások,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA 4. számú melléklet AZ 55 343 0 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 0 000 55 0 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. Általános irányelvek. A képzés szabályozásának jogi háttere

Részletesebben

Szállodai értékesítés (Sales)

Szállodai értékesítés (Sales) Szállodai üzemtan Szállodai és térségi menedzsment szakirány 5. gyakorlat: Szállodai és marketing üzemegység hallgatói referátum Beliczai Edina Gyırfi Tímea Készítette: Magyar Márton 2010. 05. 14. 1 Nem

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR Szakképesítés OKJ azonosító száma: 55 3441 01 Érvényes: 2010. május 3-tól Banki szakügyintéző tételsor 2010. 1. Bankrendszerek felépítése,

Részletesebben

Szakirány tájékoztató

Szakirány tájékoztató Szakirány tájékoztató az alap- és mesterképzésen résztvevı hallgatók részére BUDAPEST 2011 (2011. április 29. napjától hatályos változat) A szabályzatot a Szenátus 2011. április 29-én tartott ülésén a

Részletesebben

Innováció-finanszírozás kockázati tıkével. REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia

Innováció-finanszírozás kockázati tıkével. REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia Innováció-finanszírozás kockázati tıkével REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia 2009 CELIN Az alapkezelı I. V. A befektetés menete II. IV. MFB Fejlesztési Tıkealap III. Innováció és kockázati tıke

Részletesebben

Turizmus társadalmi-gazdasági alapjai. 6. téma: A turizmus gazdasági hatásai.

Turizmus társadalmi-gazdasági alapjai. 6. téma: A turizmus gazdasági hatásai. Turizmus társadalmi-gazdasági alapjai 6. téma: A turizmus gazdasági hatásai. A táblázatok és grafikonok forrása: Központi Statisztikai Hivatal (2008): Jelentés a turizmus 2007. évi teljesítményérıl. www.ksh.hu

Részletesebben