Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: OM: honlap:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra."

Átírás

1 Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: OM: honlap: EGYETEM TÉRI ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Legitimációs eljárás Szülői közösség nevében: aláírás Alkalmazotti közösség nevében: aláírás Intézményvezető: Fenntartó nevében:. aláírás Dátum:.. aláírás Ph.

2

3 Tartalomjegyzék 1. A fenntartói MIP-ből az intézményünkre vonatkozó feladatok 1.1. Erősségeink, a fenntartói elvárásoknak való megfelelés 1.2. Óvodánkra vonatkozó általános elvárások 1.3. A mi óvodánkra vonatkozó konkrét elvárások, feladatok 2. Az óvoda minőségpolitikája 2.1. minőségpolitikánk 2.2. óvodánk minőségirányítási programjának rendszere 3. Az óvoda minőségfejlesztési rendszerének működése 3.1. Vezetési folyamatok, a vezetés felelőssége, elkötelezettsége A törvényes és jogszerű működés biztosítása A vezetői ellenőrzés, értékelés folyamata, rendje Feladat-, felelősség- és hatáskör átadásának szabályai Az óvodavezető minőségirányítási feladatai, munkaszervezése, munkafeltételek biztosítása Humánerőforrás biztosítása és fejlesztése Beiskolázási terv Ösztönző rendszer Pedagógus teljesítményértékelés Nem pedagógus teljesítményértékelés 3.2. Tervezési folyamatok, az óvodai munka tervezése A stratégiai tervezés dokumentumainak tartalma és legitimációja A munkatervi tervezés folyamatának tartalma és legitimációja 3.3. Partnerkapcsolatok irányítása, menedzselése A partnerek azonosításának folyamata Partnerigény, elégedettségmérés eljárásrendje, folyamata Kapcsolattartás a partnerekkel Kommunikáció Óvodán belüli kommunikáció Óvodán kívüli kommunikáció A panaszkezelés rendje 3.4. Az óvoda önértékelési rendszere- mérés, ellenőrzés, értékelés rendszere Az óvodai önértékelés alapelveinek, céljainak, területeinek meghatározása Az önértékelési rendszer működtetése A teljeskörű intézményi önértékelés 4. A minőségfejlesztési rendszer működtetése 4.1. A minőségfejlesztési szervezet működésének rendje A minőségfejlesztési vezető feladatai A minőségfejlesztési team feladatai 4.2. A MIP végrehajtása, évenkénti értékelése, a fejlesztési célok meghatározásának eljárásrendje 4.3. Intézkedési terv 5. A MIP felülvizsgálata és módosítása 5.1. A MIP felülvizsgálatának eljárásrendje 5.2. A MIP módosításának folyamata 6. Érvényességi rendelkezések 7. Mellékletek

4 1. A FENNTARTÓI MIP-BŐL AZ INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK 1.1. Erősségeink, a fenntartói elvárásoknak való megfelelés A gyermek személyiségének tisztelete, elfogadása, érdekeinek érvényre juttatása A gyermek személyiségének kibontakoztatása az életkori és az egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása Érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes óvodai légkör Sokszínű tevékenység biztosítása a Néphagyományőrző óvodai program keretén belül A gyermek képességeinek, személyiségének sokoldalú fejlesztése Az egészséges fejlődés és fejlesztés érdekében kialakított tevékenységi kör további érvényesítése gyógytestnevelés, gyógyúszás, kirándulás A fejlesztés érdekében együttműködő alkalmazotti közösség Intézményi arculat: kultúrált, igényes környezet Partneri igények, elégedettségek figyelemmel kísérése, megfelelő kommunikáció alkalmazása Továbbképzési tervek és intézményi szükségletek összhangjának megvalósítása Részvétel a közművelődési és kulturális életben 1.2. Óvodánkra vonatkozó általános elvárások Általános elvárások: - Minden gyermek fontos elvének következetes megvalósítása - A színvonalas gyermekközpontú nevelés biztosítása - Az intézmények alap és speciális feladatainak átlagosnál színvonalasabb ellátása - A gyermekek képességének, személyiségének sokoldalú fejlesztése - A gyermekek eredményes felkészítése, a továbbhaladás biztosítása - A szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, az egészséges életmód, sportolási igény felkeltése - Kultúrált, igényes környezet, intézményi arculat kialakítása - Helyi értékek megbecsülése, képviselete - Partneri igények, elégedettség figyelemmel kísérése, megfelelő kommunikáció alkalmazása - Továbbképzési tervek és intézményi szükségletek összhangjának megvalósítása - Részvétel a közművelődési és kulturális életben, hangsúlyosabb megjelenés a város közéletében - A gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, érdekeiknek érvényre juttatása - A gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása is) - Érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése - Sokszínű tevékenység biztosítása - Az egészséges fejlődés és fejlesztés érdekében kialakított tevékenységi körének további érvényesítése (úszás, gyógytestnevelés, kirándulás)

5 Minden intézményre vonatkozó kiemelt feladat: Az épületek külső és belső környezetének folyamatos, esztétikus fejlesztése Az eszközök és felszerelések teljesítése A minőségbiztosítási, önértékelési rendszer technikai hátterének biztosítása Minőségügyi képzések preferálása Helyi nevelési programok beválásának vizsgálata, önértékelési rendszer működtetése Szakszolgálatok igénybevételének biztosítása 1.3. A mi óvodánkra vonatkozó konkrét elvárások, feladatok Egyetem téri Óvoda Néphagyományőrző óvodai program vegyes életkorú csoportokkal 2. AZ ÓVODA MINŐSÉGPOLITIKÁJA 2.1.Minőségpolitikánk Az Egyetem téri Óvoda minőségpolitikájának célja, hogy Gödöllő Város Önkormányzatával együttműködve - az oktatási törvényben meghatározott oktatáspolitikai célkitűzésekre alapozva -, távlatilag körvonalazzuk a minőségpolitikai és minőségirányítási célokat, a minőségfejlesztés rendszerét a gyermekek, szüleik, az alkalmazottak és a többi vevő igényeinek minél teljesebb körű kielégítésére törekszünk. A minőség, a hatékonyság és az eredményesség alapelve nevelésünkben: nem többet, de jobban!

6 Óvodánk a város oktatáspolitikájával összhangban megalapozva törekszik a vevők, - gyermek, szülők, alkalmazotti közösség minél teljesebb körű kielégítésére 2.2. Óvodánk minőségirányítási programjának rendszere Cél Feladat Sikerkritérium Az óvodás gyermekek testi-, lelki kielégítése. A Néphagyományőrző Óvodai Program elfogadtatása a szülőkkel Az alkalmazotti közösség igényeinek kielégítése Közvetlen és közvetett partnereink bevonása a folyamatos fejlesztésbe Magyarságunk identitástudatának megőrzése Minden gyermek fontos elv következetes betartása A hagyomány, a természet és a család tisztelete Partnerközpontú működés folytatása: - véleményük kikérése, - elvárásaik megismerése, - az elvárások beillesztése a hatékony működés folyamatába Szülők meggyőzése Élmények nyújtása a gyermekek számára, amelyek hozzájárulnak magyarságunk identitástudatának megőrzéséhez A gyermek megismerése, elfogadása, másságának tolerálása Népi hagyományaink jelenléte mindennapjainkban A természetszeretet óvásának, védésének megalapozása A család - mint a társadalom alapja - nevelési értékeinek erősítése hagyományaink tükrében Az Önkormányzat elégedett óvodánk nevelési teljesítményével A gyermekek szeretnek óvodába járni. Az alkalmazotti közösség elégedett munkakörülményeivel. Partnereink elégedettek az óvodában folyó munkával A szülők teljes mértékben elfogadják a nemzeti identitástudat óvodai ismérveit Boldog, kiegyensúlyozott gyermeki állapot A gyermekek örömmel vesznek részt a természet óvását, védését elősegítő tevékenységekben. A családok hozzájárulnak óvodánk nevelési célkitűzéseinek megvalósításához. Szívesen részt vesznek közös programjainkon.

7 Játékba ágyazott néphagyomány éltető tevékenységek fejlesztőhatásainak minél szélesebb körű kiaknázása A gyermekek megismertetése népi hagyományainkkal gyermekvédelem A szociálisan hátrányos helyzetű családok megkapják a támogatást. Folyamatos információ a gyermekvédelmi felelős és a pedagógus között. Szervezeti kultúránk folyamatos fejlesztése A nevelői munka átláthatóságának, hatékonyságának, az intézmény egyenletes, hosszú távra megtervezett működésének biztosítása Hatékony gazdálkodás A minőség, a hatékonyság és az eredményesség alapelvének érvényesülése: nem többet, de jobban! Naprakészség: a törvényi szabályozás, valamint a helyi oktatásirányítás stratégiájával Óvodánk önértékelési rendszerének működtetése A vezetői ellenőrzési és értékelési feladatok folyamatos betartásával önkontroll kialakítása Önismereti gyakorlatokkal önmagunk fejlesztése A FEUVE-ban, Pénzkezelési szabályzatban foglaltak betartása Szakmai ismeretek folyamatos bővítése, annak belsővé válása A teljes alkalmazotti körben a minőségi szemlélet alkalmazása a mindennapokban A jogi szabályozás és a helyi oktatásirányítás stratégiájának figyelembe vételével továbbépíteni az óvoda fejlesztési stratégiáját, amely adatokra és döntések meghozására épít A gyermekek szívesen végzik a népi kismesterségek technikáit Ismerik a kiemelkedő ünnepekhez kapcsolódó hagyományokat húsvét, pünkösd, advent A gyermekek képességei alkalmassá teszik az iskolai életmód elfogadására Mindenki megkapja a segítséget. A gyermekvédelmi felelős ismeri az óvoda minden problémás esetét. Az önértékelés eredményei beépülnek az intézmény fejlesztési folyamatába Az óvodavezető figyelembe veszi az önértékelés eredményeit Támogatást kap a csapatmunka, tudatosan alkalmazzuk a helyzetbehozást Hatékonyan és jól működő intézmény Az óvodavezető elismeri, honorálja a folyamatos minőségi fejlesztőmunkát A fenntartói intézményértékelés az óvodai önértékelésre épül, és elégedettséget mutat

8 3. AZ ÓVODA MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERÉNEK MŰKÖDTETÉSE 3.1. Vezetési folyamatok, a vezetés felelőssége, elkötelezettsége Az óvoda szervezeti kultúrájának fejlesztésében az óvodavezető elkötelezett. Konkrét követelményekkel, következetes és rendszeres ellenőrzéssel, személyre szabott segítő értékeléssel, visszacsatolással támogatja a program megvalósítását. Az alkalmazottak folyamatos tanulási igényét támogatja. A teljes körű minőségirányítás folyamatos, tudatos tevékenység, amelynek fő eleme a közösen felállított (nevelési programban elfogadott) célkövetés. Személyi feltételei: innovatív, igényes, szakmailag felkészült nevelőtestület, alkalmazotti közösség és elkötelezett óvodavezető A törvényes és jogszerű működés biztosítása Az óvodavezető feladatait, jogkörét, felelősségét törvények, végrehajtási rendeletek, és a fenntartó határozza meg: ezeket az SZMSZ tartalmazza. Az óvodavezető feladatai a törvényes és jogszerű működés biztosítása érdekében: Az óvoda működését szabályozó dokumentumok, szabályzatok felülvizsgálata, folyamatos megfeleltetése a jogi változásoknak, használhatósági vizsgálat. Információk továbbítása az érintettek felé. A megismerhetőség biztosítása másolati példány elhelyezésével mindenki által hozzáférhető helyen. Betartásának biztosítása a munkaköri leírások, vezetői és fenntartói ellenőrzés útján. Amennyiben az egyes dokumentumok tartalmát illetően jogszabályi változás következik be, az soron kívüli felülvizsgálatot, módosítást tesz szükségessé, melyet az intézményvezető megbízására az alábbi táblázatban megjelölt felelős, valamint közreműködő munkacsoport végez el. Az 1.sz. melléklet tartalmazza a dokumentáció ellenőrzési lapját.

9 A dokumentumok, szabályzatok elkészítésének, felülvizsgálatának rendje, hozzáférhetőségének biztosítása: Dokumentum megnevezése felelős Résztvevők köre Felülvizsgálat ideje Felülvizsgálat módszere HOP óvodavezető óvodapedagógusok 4 évente Összehasonlító elemzés SZMSZ óvodavezető Kijelölt munkacsoport évente Dokumentum elemzés IMIP MIP vezető MIP team 4 évente Dokumentum elemzés Házirend óvodavezető Óvodapedagógusok évente Dokumentum elemzés Közalkalmazotti szabályzat Tűzvédelmi szabályzat Munkavédelmi szabályzat Közalkalmazotti megbízott Alkalmazotti kör évente Dokumentum elemzés Tűzvédelmi felelős óvodavezető évente Dokumentum elemzés Munkavédelmi felelős óvodavezető évente Dokumentum elemzés hozzáférhetőség Minden csoportban, irodában Minden csoportban, irodában Minden csoportban, irodában Minden csoportban, irodában Minden csoportban, irodában Minden csoportban, irodában Minden csoportban, irodában A vezetői ellenőrzés, értékelés folyamata, rendje Célja: az óvodai nevelési folyamatok gyakorlati segítése, fejlesztése, annak feltárása, hogy milyen mértékben közelítettük meg az általunk kitűzött célokat, feladatokat. Alapelvei: Konkrét tényeken alapuló Humánus Segítő, fejlesztő szándékú Demokratikus Objektív tervszerű Az ellenőrzés rendje: A tervezett ellenőrzések rendjét az éves ellenőrzési tervben kell meghatározni, melyet az alkalmazotti közösséggel meg kell ismertetni és a nevelőtestület fogadja el. Az ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell az alábbiakat: ellenőrizendő területet, ellenőrzés célját, az ellenőrzést végző személyt, módszert, eszközöket, ellenőrzés időpontját, ellenőrzés megállapításának további hasznosítását. Az ellenőrzés végrehajtásáról feljegyzés készül, szükség esetén jegyzőkönyv. Ebben kell rögzíteni a tapasztalatok megbeszélését, a hozott intézkedéseket, szükség esetén a visszatérő ellenőrzések időpontját.

10 Az éves ellenőrzési terv elkészítésének folyamata Előző tanév értékelése Ellenőrzési területek kiválasztása Ellenőrzött területek listája Óvodai önértékelési rendszer Éves ellenőrzési terv elkészítése ÖMIP Az ellenőrzési terv ismertetése az alkalmazott közösséggel Jegyzőkönyv Felelősség mátrix Az ellenőrzésért felelős személyek megbízása Az ellenőrzés végrehajtása A tapasztalatok megbeszélése javaslat a továbbfejlesztéshez Írásos megállapodás Az óvodavezető tájékoztatása az ellenőrzés tapasztalatairól Eredményes ellenőrzés Adattárba helyezés

11 Az éves ellenőrzés, értékelés folyamata: Éves munkaterv Az érintett tájékoztatása Ellenőrzőlap készítése szempontsor Az ellenőrzés végrehajtása Kitöltött ellenőrző lap Az ellenőrzés tapasztalatainak megbeszélése Megállapodás a fejlesztésről Döntés a megfelelésről Elismerés

12 Törvényesség, jogszabályoknak való megfelelés Vezetői ellenőrzés és értékelés rendszere Területei Módszerei Gyakoriság és időpont Résztvevők Dokumentáció Az óvoda éves - dokumentumelemzés munkatervében rögzített Óvodavezető, óvodavezető Szabályzatok MIP, ellenőrzési terv alapján helyettes, MIP vezető SzMSz, Közalkalmazotti évente, illetve a törvényi Szabályzat változásokhoz igazodva Pedagógia: - Nevelési programunk és az éves munkatervi feladatok megvalósulása - ellenőrzés - értékelés - félévente, évente - övodavezető, óvodapedagógusok - HOP, éves munkaterv, féléves, éves beszámoló írásos feljegyzés - Pedagógusok munkája - nem pedagógusok munkája - megfigyelés, interjú, kérdőív - az éves ellenőrzési terv alapján - óvodavezető, munkaközösség vezető, óvodapedagógusok - értékelőlapok - írásos feljegyzés - Gyermekek fejlettségi szintje - dokumentumok ellenőrzése - havonta, félévente, évente - óvodavezető, munkaközösség vezető - gyermekek fejlettségi lapja - Utazópedagógus tevékenysége Tanügyigazgatás: - pedagógiai dokumentációk - nevelési év rendje - heti és napirend - törzskönyv - iktatási rendszer - interjú - dokumentumelemzés - helyzetelemzés - ellenőrzés - dokumentumvezetés - iratok rendszeresése - félévente, évente - havonta - évente, augusztusban - szeptember és február - szeptember és május - folyamatos - utazópedagógus, óvodavezető, óvodapedagógusok - óvodavezető, óvodavezető helyettes, munkaközösség vezető - óvodavezető - óvodavezető - óvodavezető - óvodavezető, óvodavezető helyettes - féléves, éves beszámoló - csoportnapló - éves munkaterv - csoportnapló - törzskönyv - iktatókönyv

13 - statisztika - adatgyűjtés, szolgáltatás - minden év október 1. - óvodavezető, óvodapedagógusok - statisztikai adatlap - étkezési nyilvántartás - írásos tájékoztatók - dokumentumvezetés - írásos feljegyzés - havonta - alkalmanként - vezető helyettes - óvodavezető - felvételi- és mulasztási napló, étkezési nyilvántartó lapok, hiányzási füzet - írásos anyag Munkáltatói: - kinevezések, átsorolások - szeptember 1. és január 1. - óvodavezető - munkaügyi dokumentumok - munkarend - helyzetfelmérés - szeptember 1. - vezető helyettes - nyilvántartó lap - továbbképzés, beiskolázás - trendvizsgálat - március 10. ill. dec óvodavezető - beiskolázási és továbbképzési terv - szabadságolási terv - igényfelmérés - február - vezető helyettes, alkalmazottak - nyilvántartó lap - helyettesítési- és ügyeleti rend - helyzetfelmérés - december, június - vezető helyettes - nyilvántartó lap - nyugdíj előkészítés - dokumentumok elemzése - december - óvodavezető - munkaügyi nyilvántartó adatlapok - egészségügyi könyvek - dokumentumok ellenőrzése - évente egyszer, illetve új belépőnél a belépéskor - vezető helyettes - egészségügyi könyv - nyilvántartó lapok

14 Gazdálkodás: - létszám és bér - eszközök nyilvántartása - működési kiadások, bevételek Pénzügyi- számviteli: - analitikus nyilvántartások - bizonylati rend - pénzkezelés - dokumentumelemzés - dokumentumelemzés, belső, külső leltározás - dokumentumelemzés - dokumentumelemzés - dokumentumelemzés - igény felmérés alapján - december, negyedévente - folyamatos, félévente, évente - december, negyedévente - folyamatos - folyamatos - alkalmanként - óvodavezető - óvodavezető, óvodavezető helyettes - óvodavezető - óvodavezető - óvodavezető - óvodavezető - éves költségvetés, negyedéves beszámolók - leltárívek, Selejtezési és Leltározási szabályzat - éves költségvetés, számlanyilvántartó - FEUVE, költségvetési dokumentáció - FEUVE, Együttműködési megállapodás - FEUVE, Pénzkezelési szabályzat

15 Feladat-, felelősség- és hatáskör átadásának szabályai Célja: feladatok delegálása, egyéni kompetenciák kiterjesztése Az intézményvezető önállóan dönt egyes feladatainak átadásáról és a hozzátartozó felelősségi és hatásköri átruházásról. A feladat, felelősség és a hatáskör átruházása csak egyidejűleg szóban, vagy írásban történhet, melyről az alkalmazottakat tájékoztatni kell. Az átruházott feladat ellátásáról a megbízottnak beszámolási kötelezettsége van. Felelősségi mátrix Célja: rögzíteni a minőségfejlesztési rendszer működtetéséhez szükséges folyamatok felelőseit. A B C D E Óvodavezető Óvodavezető helyettes Minőségfejlesztési team vezető Minőségfejlesztési team tag Munkaközösség vezető Ssz. folyamat A B C D E 1. Stratégiai tervezés X X 2. Éves tervezés X 3. Nevelési folyamat X X 4. Csoportok pedagógiai tervezése X X 5. Vezetői ellenőrzés, értékelés X X X 6. Tanügyigazgatási feladatok X X X 7. Pedagógusértékelési rendszer X 8. Nem pedagógusértékelési rendszer X 9. Szervezeti működés és fejlesztés X X 10. Gazdasági, pénzügyi folyamatok X 11. Továbbképzési rendszer- beiskolázás X 12. Kiválasztási és betanulási rendszer X 13 Új óvodások felvétele X X 14. Irányított önértékelés X X 15. Partneri igény és elégedettségmérés X X 16. Szolgáltatások X 17. panaszkezelés X

16 Az óvodavezető minőségirányítási feladatai, munkaszervezése, munkafeltételek biztosítása Az óvodavezetőnek irányítani és támogatni kell az alkalmazottakat, valamint be kell vonni őket az alábbi alapelvek követésébe: minden alkalmazottnak folyamatosan a gyermekek és a többi vevő problémáira és szükségleteire kell összpontosítania, folyamatosan javítani kell mindegyik munkafolyamatot és munkamódszert, a folyamatos javításba be kell vonni mindenkit, aki hozzájárulhat a gyermekek, és a többi vevő szükségleteinek kielégítéséhez, tényekre van szükségünk ahhoz, hogy megkönnyítsük a folyamatos javítás/javulás folyamatát. Ennek érdekében: az óvodavezetőnek el kell érnie, hogy minden alkalmazott elkötelezze magát az óvoda küldetése, jövőképe, üzletpolitikája iránt, biztosítani kell a minőségirányítási program működtetésének személyi feltételeit: a minőségfejlesztési vezető és a minőségfejlesztési team tagjainak megbízása, kompetenciájuk meghatározása, egyértelmű követelményállítással, rendszeres ellenőrzéssel, segítő értékeléssel támogatni kell a program végrehajtását, a vezetési funkciókat ki kell egészíteni a rendszerek javításával, szabályozásokkal és ezzel segíteni az eredményes munkavégzést, biztosítani kell a kompetenciaelvű feladatelosztást, az arányos teherviselés megvalósítását, a folyamatos fejlesztéshez szükséges erőforrások feltárását, megteremteni a korszerű munkavégzéshez szükséges feltételrendszert (informatikai háttér), biztosítani kell, hogy mindenki saját teljesítőképességének, készségének és tudásának megfelelően dolgozhasson, képezhesse magát, a munkamegosztás, munkaszervezés terén az óvoda szervezeti struktúrájának jellemzőit, terhelhetőségét szem előtt kell tartania, a testületnek a fenntartóval közösen meg kell teremtenie a munkavégzéshez szükséges anyagok, információk elérhetőségét, biztosítania kell a megfelelő munkafeltételeket, a munkakapcsolatoknak a kölcsönös bizalom elvén kell alapulnia, erősíteni kell a hitet, hogy minden egyes alkalmazott munkájára szükségünk van, megbecsülik, számítanak rá, és, hogy bízik bennük, és ők is bízhatnak benne.

17 A humánerőforrás biztosítása és fejlesztése Cél: az emberi erőforrás hatékony felhasználása elégedettebb és jobban képzett alkalmazottak foglalkoztatása Feladatok: a kiválasztás szempontjainak érvényesítése a kiválasztás módjának meghatározása a betanulási rend kidolgozása az igények felmérése alapján a belső és külső képzés rendjének meghatározása A humánerőforrás fejlesztésének célja: az alkalmazottak folyamatos fejlődésének biztosítása az élethosszig tartó tanulás figyelembe vételével. Ezek lehetnek: - módszertani, informatikai, minőségfejlesztési képzések - másoddiploma - - szakvizsga megszerzése - helyi továbbképzések - önképzés Cél: új alkalmazott felvétele. Folyamata: 1. pályázat közzététele közlönyben, országos vagy helyi újságban megüresedett vagy helyettesítői álláshelyre 2. pályázatok értékelése, megfelelnek-e az elvárásainknak 3. a kiválasztottak értesítése a személyes találkozásra, ismerkedésre 4. megfelelés esetén a kiválasztott pályázó kinevezése 5. munkaköri tevékenységének pontos ismertetése, illetve munkaköri leírásának átadása 6. patronáló alkalmazott kijelölése 7. közös megbeszélés az óvodavezető és az érintettek között 8. a betanulás eredményességét, az alkalmazás lehetőségét az óvodavezető ellenőrzi 9. a próbaidő lejárta előtt az óvodavezető dönt az alkalmazhatóságról. 10. a kiválasztott beilleszkedik az óvodai közösségbe, és hatékonyan végzi munkáját. 11. a folyamat értékelése, esetleges korrekciója

18 5 éves Továbbképzési program elkészítésének folyamata Érintett pedagógusok A pedagógusok továbbképzési igényeinek összegyűjtése Továbbképzési igénylista Előző továbbképzési terv Az óvoda továbbképzési szabályzata Akkreditált továbbképzések Az igények megfeleltetése az óvoda nevelési programjával az ellenőrzés, értékelés tapasztalataival A továbbképzési igények szétválasztása alprogramok szerint Javasolt alprogramok elkészítése Közoktatási törvény és végrehajtási rendelete Továbbképzési terv összeszerkesztése Első változat HOP Továbbképzési tervjavaslat nevelőtestület elé terjesztése Nevelőtestület döntése A továbbképzési terv végleges formába öntése Végleges továbbképzési terv

19 Az öt évre szóló Továbbképzési terv tartalmazza a pedagógus továbbképzés alapelvét, célját, feladatát A Beiskolázási Terv elkészítésének folyamatlépései: 1. a továbbképzési jegyzék közzététele 2. továbbképzés kiválasztása 3. kérelem átadása az óvodavezetőnek 4. az igények elemzése 5. kiválasztás 6. előterjesztés 7. véleményezés 8. döntés a képzésen valórészvételről 9. jelentkezés a választott továbbképzésre 10. felvétel 11. költségek kifizetése 12. képzés elvégzésének igazolása Sikerkritérium: a megszerzett ismeretek birtokában napi munkáját még eredményesebben végzi, emellett egzisztenciájának megalapozását is elősegíti Ösztönző rendszer Célja: a kiemelkedő teljesítmény elismerése Formája Véleményez Dönt Kritériuma Ideje 1. Minőségi munkáért Óvodavezető 3./2002. OM tanév alatt járó kereset kiegészítés rendelet szerint 2. Minőségi munkáért Vezetés Óvodavezető Részt vesz a tanév alatt adható kereset kiegészítés minőségfejlesztés folyamatában 3. Jutalmazás Vezetés Óvodavezető Jutalmazási szempontsornak való megfelelés június december 4. Városi kitüntetés Vezetés Óvodavezető Hosszútávú kiemelkedő Pedagógusnap munka, illetve 25, Kiírás 5. Állami kitüntetés Vezetés Óvodavezető 30, 35 éves szerint közalk. jogviszony 6. Önképzés elismerése Vezetés Óvodavezető Szakvizsgát igazoló oklevél Szakvizsgát követően

20 Pedagógus teljesítményértékelési rendszer Célja: a pedagógusok és vezetők munka teljesítményének objektív megítélése, tevékenységük eredményességének értékelése. Pedagógusok teljesítményértékelésének eljárásrendje Előkészítés Adatok gyűjtése Ütemezés Egyeztetés az érintettekkel Önértékelés elkészítése Vezetői értékelés elkészítése Önértékelés Vezetői értékelés Értékelő beszélgetés lebonyolítása Megállapodás az értékelés eredményéről Adattárba helyezés (személyi anyag) Összesített értékelés (megállapodás)

21 Alapelvei: Fejlesztés elvű, a szakmai önmegvalósítás kibontakozását támogatja. A munkaidő (heti 40 óra) egészére vonatkozik. Azonos követelmények alapján kiterjed minden pedagógusra, és vezetői feladatot ellátóra. A pedagógusok értékelése elfogadott, nyilvános eljárásrend szerint történik. A pedagógus önértékelésén, és az óvodavezető értékelésén alapul. Az értékelés 4-es skála szerint történik. Jelentése: 0 pont = nem felel meg 1 pont = megfelel 2 pont = jól megfelel 3 pont = kiváló A pedagógusértékelés összekapcsolódik az óvodán belüli előmeneteli rendszerrel, jogszabályi kereteken belül az illetmény megállapításával. A teljesítményértékelés szintjei, területei, és az értékelés módja: 1. Alapvető szint: minden pedagógusra egységesen érvényes elvárások és teljesítésük mértékének meghatározása. Területei: A NOP-ban megfogalmazott elvek alapján történő nevelőmunka. Óvodai ünnepek, hagyományok szervezése és lebonyolítása. Együttműködés, az intézményen belüli szakmai fórumokhoz, belső szervezeti egységekhez kapcsolódó tevékenység. Az intézmény, mint szervezet fejlesztésével és értékelésével összefüggő tevékenység. Az előírt adminisztráció elvégzése. A területeken belül 40 részterület foglalja magába a minimum és optimum követelményeket. Ezek értékelése 4-es skálán történik, ezért a teljesülési értéke maximum 40*3 = 120 pont lehet. 2. Specifikált szint: a vezetők (vezető-helyettes, minőségfejlesztési vezető, munkaközösség vezető) és egyes speciális tevékenységhez kapcsolódó (pl. gyermekvédelmi felelős) különleges elvárások és teljesítésük mértékének meghatározása. óvodavezető helyettes A NOP-ban megfogalmazott elvek alapján történő nevelőmunka. 22*3=66 pont Vezető-helyettesi tevékenység - 12 részterülettel 12*3*2= 72 pont Teljesülési érték maximum 138 pont Minőségfejlesztési vezető alapvető pedagógus elvárások 40*3= 120 pont minőségfejlesztési vezetői tevékenység - 8 részterülettel 8*3= 24 pont Teljesülési érték maximum 144 pont Munkaközösség vezető alapvető pedagógus elvárások 40*3= 120 pont munkaközösség vezetői tevékenység - 8 részterülettel 8*3= 24 pont Teljesülési érték maximum 144 pont Gyermekvédelmi felelős

22 alapvető pedagógus elvárások 40*2= 120 pont gyermekvédelmi tevékenység - 8 részterülettel 8*3= 24 pont Teljesülési érték maximum 144 pont 3. Kiemelkedő szint: a munkaköri leírásból nem következő, de az óvoda számára hasznos teljesítmény megállapítása. Ennek értékelése nem pontszám alapú, hanem szöveges formátumú. Hozzákapcsolható területek: Tartalom fejlesztése, pl. programfejlesztés, foglalkozási projektek Publikációs tevékenység, Kutatási tevékenység, Szakmai közéleti tevékenység. Az értékelés lebonyolítása, eredménye pedagógus önértékelés az önértékelési lap kitöltésével, amelyet szöveges önértékelés egészíthet ki vezetői értékelés a jóváhagyott, az önértékelési lappal megegyező értékelési lapon vezetői interjú a pedagógussal megállapodás a pedagógus és a vezető között az értékelés eredményéből következő pedagógusi feladatokról és mindkét fél aláírja. Az összesített értékelés 1 példányát megkapja az érintett pedagógus, a másik példány a személyi anyagba kerül. Az értékelés eredményét pontszámok és a hozzá kapcsolódó szöveges kiegészítés, vezetői intézkedés meghatározása jelenti. A pontszámok megállapítása: a pedagógus önértékelése és a vezetői értékelése egyes területekhez kapcsolódó pontszámait összeadjuk és elosztjuk kettővel (területenkénti pontátlag). A minősítés eredménye az önértékelés és a vezetői értékelés által kapott pontszámok területenkénti átlagpontszámának összege. Ha a vezetői értékelés és az önértékelés egyes területeken jelentősen eltér az önértékelés javára, akkor vezetői célvizsgálat keretében szükséges feltárni az eltérés okait. Az értékelés végeredményének megállapításában az egyes értékelési területek eltérő súllyal szerepelnek, melyet az alábbi táblázat tartalmaz. Terület Arány (%) A NOP-ban megfogalmazott elvek alapján történő 50 nevelőmunka Óvodai ünnepek, hagyományok szervezése és 15 lebonyolítása Együttműködés, az intézményen belüli szakmai 15 fórumokhoz, belső szervezeti egységekhez kapcsolódó tevékenység Azt intézmény, mint szervezet fejlesztésével és 10 értékelésével összefüggő tevékenység Az előírt adminisztráció elvégzése 10 Összesen: 100 A kevéssé alkalmas minősítéshez 30-59%, alkalmatlan 30% alatt. Az alkalmas minősítéshez összességében 60-79%-t kell elérni. A kiváló minősítéshez az adott beosztáshoz kapcsolódó maximális pontszám % teljesítményt kell szerezni, amelyen belül a NOP-ban megfogalmazott elvek alapján történő nevelőmunka arányának minimum a 50%-t teljesíteni szükséges.

23 A pontszámok teljesítési százalékra történő átszámítása lehetővé teszi az eltérő munkakörű, ilyen módon esetlegesen eltérő értékelési területszámmal rendelkező pedagógusok értékelésének összehasonlíthatóságát. A teljesítményértékelés gyakorisága: Alapértékelés: a rendszer bevezetésekor, minden pedagógust érintően. Ciklikus (követő) értékelés: évente, ennek konkretizálására az éves intézményi munkatervben, a vezető ellenőrzési ütemtervében kerül sor. Rendkívüli értékelés: rendkívüli esetben, pl. elismerést vagy elmarasztalást megelőzően. A pedagógus és vezetői teljesítményértékelés mérő és értékelőlapjai a minőségirányítási program a 2. számú mellékletben található A nem pedagógus teljesítményértékelése Célja: a nem pedagógus munka teljesítményének objektív megítélése, tevékenységük eredményességének értékelése. Alapelvei: fejlesztési elvű, szakmai önmegvalósítás kibontakoztatását támogatja. a munkaidő egészére vonatkozik azonos követelmények alapján kiterjed minden nem pedagógusra a nem pedagógusok értékelése elfogadott, nyilvános eljárásrend szerint történik a nem pedagógus önértékelésén és az óvodavezető értékelésén alapul az értékelés 4-es skála szerint történik: jelentése: 0 pont= nem megfelelő minősítés 1 pont=kevéssé megfelelő minősítés 2 pont=megfelelő minősítés 3 pont=kiemelkedő minősítés A teljesítmény értékelés szintjei és az értékelés módja: Alapvető szint: valamennyi nem pedagógusra egységesen érvényes elvárások és teljesítésük mértékének meghatározása. Dajka: Pontozás módja: minimum 1 pont optimum 3 pont Területek száma:18 Maximális pontszám:29x3=87 pont A pontszámok megállapítása a következő módon történik: a dajka önértékelése és a vezetői értékelése egyes területekhez kapcsolódó pontszámait összeadjuk és elosztjuk kettővel (területenkénti pontátlag). Így a minősítés eredménye az önértékelés és a vezetői értékelés által kapott pontszámok területenkénti átlagpontszámának összege. Ha a vezetői értékelés és az önértékelés egyes területeken jelentősen eltér az önértékelés javára, akkor vezetői célvizsgálat keretében történik az eltérés okainak feltárása. Minősítés: 30% alatt: alkalmatlan

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Martinovics utcai Óvoda 2100 Gödöllő Martinovics u. 16. Tel./fax: 28 420-786 Email: martiovi@invitel.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Elfogadta: Időpontja: Véleményezte: Időpontja: Jóváhagyta:

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

4.1.1. PALOTAKERTI ÓVODA

4.1.1. PALOTAKERTI ÓVODA 4.1.1. PALOTAKERTI ÓVODA 4.1.2. Minőségirányítási programja Készült: Gödöllő, 2011. 4. Érvényes: 2011. visszavonásig Alkalmazotti közösség elfogadta Gödöllő, 2011.. Szülői szervezet véleményezte: Gödöllő,

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7.

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7. IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub Miskolc, 2013. december 6-7. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat 2015. A panaszkezelési rend a Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben 1 A panaszkezelési eljárás célja, hogy az intézményekben

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Működési dokumentumok frissítésének, tárolásának, jogi szabályzók hozzáférhetőségének, megismerésének, betartásának rendje.

Működési dokumentumok frissítésének, tárolásának, jogi szabályzók hozzáférhetőségének, megismerésének, betartásának rendje. Működési dokumentumok frissítésének, tárolásának, jogi szabályzók hozzáférhetőségének, megismerésének, betartásának rendje. Az eljárás száma: 1.1.1 Oldalszám: 1/1 Célja: Az intézmény működéséhez elengedhetetlenül

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó mérés-értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakítása, amely hatékonyan segíti a nevelési-oktatási

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 212/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére Tárgy: Intézmények átfogó tevékenységéről, intézményvezetők

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

2040 Budaörs, Ifjúság u. 8. 2009.

2040 Budaörs, Ifjúság u. 8. 2009. A JÁTSSZUNK, MOZOGJUNK EGYÜTT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. Tartalomjegyzék A Minőségirányítási program törvényi háttere... 5 1. Bevezetés... 7 2. Minőségpolitikánk Jövőképünk...

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Munkavállaló Munkáltató Személyi anyag 1. Intézmény megnevezése: 2. Az intézmény küldetése MUNKAKÖRI LEÍRÁS Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Minőségpolitikai nyilatkozat: Keszthely város óvodáinak

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23.

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Intézményértékelés, de miért? Mitől jó, milyen a jó iskola? A mi iskolánk jó iskola? Hogyan,

Részletesebben