Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: OM: honlap:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra."

Átírás

1 Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: OM: honlap: EGYETEM TÉRI ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Legitimációs eljárás Szülői közösség nevében: aláírás Alkalmazotti közösség nevében: aláírás Intézményvezető: Fenntartó nevében:. aláírás Dátum:.. aláírás Ph.

2

3 Tartalomjegyzék 1. A fenntartói MIP-ből az intézményünkre vonatkozó feladatok 1.1. Erősségeink, a fenntartói elvárásoknak való megfelelés 1.2. Óvodánkra vonatkozó általános elvárások 1.3. A mi óvodánkra vonatkozó konkrét elvárások, feladatok 2. Az óvoda minőségpolitikája 2.1. minőségpolitikánk 2.2. óvodánk minőségirányítási programjának rendszere 3. Az óvoda minőségfejlesztési rendszerének működése 3.1. Vezetési folyamatok, a vezetés felelőssége, elkötelezettsége A törvényes és jogszerű működés biztosítása A vezetői ellenőrzés, értékelés folyamata, rendje Feladat-, felelősség- és hatáskör átadásának szabályai Az óvodavezető minőségirányítási feladatai, munkaszervezése, munkafeltételek biztosítása Humánerőforrás biztosítása és fejlesztése Beiskolázási terv Ösztönző rendszer Pedagógus teljesítményértékelés Nem pedagógus teljesítményértékelés 3.2. Tervezési folyamatok, az óvodai munka tervezése A stratégiai tervezés dokumentumainak tartalma és legitimációja A munkatervi tervezés folyamatának tartalma és legitimációja 3.3. Partnerkapcsolatok irányítása, menedzselése A partnerek azonosításának folyamata Partnerigény, elégedettségmérés eljárásrendje, folyamata Kapcsolattartás a partnerekkel Kommunikáció Óvodán belüli kommunikáció Óvodán kívüli kommunikáció A panaszkezelés rendje 3.4. Az óvoda önértékelési rendszere- mérés, ellenőrzés, értékelés rendszere Az óvodai önértékelés alapelveinek, céljainak, területeinek meghatározása Az önértékelési rendszer működtetése A teljeskörű intézményi önértékelés 4. A minőségfejlesztési rendszer működtetése 4.1. A minőségfejlesztési szervezet működésének rendje A minőségfejlesztési vezető feladatai A minőségfejlesztési team feladatai 4.2. A MIP végrehajtása, évenkénti értékelése, a fejlesztési célok meghatározásának eljárásrendje 4.3. Intézkedési terv 5. A MIP felülvizsgálata és módosítása 5.1. A MIP felülvizsgálatának eljárásrendje 5.2. A MIP módosításának folyamata 6. Érvényességi rendelkezések 7. Mellékletek

4 1. A FENNTARTÓI MIP-BŐL AZ INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK 1.1. Erősségeink, a fenntartói elvárásoknak való megfelelés A gyermek személyiségének tisztelete, elfogadása, érdekeinek érvényre juttatása A gyermek személyiségének kibontakoztatása az életkori és az egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása Érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes óvodai légkör Sokszínű tevékenység biztosítása a Néphagyományőrző óvodai program keretén belül A gyermek képességeinek, személyiségének sokoldalú fejlesztése Az egészséges fejlődés és fejlesztés érdekében kialakított tevékenységi kör további érvényesítése gyógytestnevelés, gyógyúszás, kirándulás A fejlesztés érdekében együttműködő alkalmazotti közösség Intézményi arculat: kultúrált, igényes környezet Partneri igények, elégedettségek figyelemmel kísérése, megfelelő kommunikáció alkalmazása Továbbképzési tervek és intézményi szükségletek összhangjának megvalósítása Részvétel a közművelődési és kulturális életben 1.2. Óvodánkra vonatkozó általános elvárások Általános elvárások: - Minden gyermek fontos elvének következetes megvalósítása - A színvonalas gyermekközpontú nevelés biztosítása - Az intézmények alap és speciális feladatainak átlagosnál színvonalasabb ellátása - A gyermekek képességének, személyiségének sokoldalú fejlesztése - A gyermekek eredményes felkészítése, a továbbhaladás biztosítása - A szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, az egészséges életmód, sportolási igény felkeltése - Kultúrált, igényes környezet, intézményi arculat kialakítása - Helyi értékek megbecsülése, képviselete - Partneri igények, elégedettség figyelemmel kísérése, megfelelő kommunikáció alkalmazása - Továbbképzési tervek és intézményi szükségletek összhangjának megvalósítása - Részvétel a közművelődési és kulturális életben, hangsúlyosabb megjelenés a város közéletében - A gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, érdekeiknek érvényre juttatása - A gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása is) - Érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése - Sokszínű tevékenység biztosítása - Az egészséges fejlődés és fejlesztés érdekében kialakított tevékenységi körének további érvényesítése (úszás, gyógytestnevelés, kirándulás)

5 Minden intézményre vonatkozó kiemelt feladat: Az épületek külső és belső környezetének folyamatos, esztétikus fejlesztése Az eszközök és felszerelések teljesítése A minőségbiztosítási, önértékelési rendszer technikai hátterének biztosítása Minőségügyi képzések preferálása Helyi nevelési programok beválásának vizsgálata, önértékelési rendszer működtetése Szakszolgálatok igénybevételének biztosítása 1.3. A mi óvodánkra vonatkozó konkrét elvárások, feladatok Egyetem téri Óvoda Néphagyományőrző óvodai program vegyes életkorú csoportokkal 2. AZ ÓVODA MINŐSÉGPOLITIKÁJA 2.1.Minőségpolitikánk Az Egyetem téri Óvoda minőségpolitikájának célja, hogy Gödöllő Város Önkormányzatával együttműködve - az oktatási törvényben meghatározott oktatáspolitikai célkitűzésekre alapozva -, távlatilag körvonalazzuk a minőségpolitikai és minőségirányítási célokat, a minőségfejlesztés rendszerét a gyermekek, szüleik, az alkalmazottak és a többi vevő igényeinek minél teljesebb körű kielégítésére törekszünk. A minőség, a hatékonyság és az eredményesség alapelve nevelésünkben: nem többet, de jobban!

6 Óvodánk a város oktatáspolitikájával összhangban megalapozva törekszik a vevők, - gyermek, szülők, alkalmazotti közösség minél teljesebb körű kielégítésére 2.2. Óvodánk minőségirányítási programjának rendszere Cél Feladat Sikerkritérium Az óvodás gyermekek testi-, lelki kielégítése. A Néphagyományőrző Óvodai Program elfogadtatása a szülőkkel Az alkalmazotti közösség igényeinek kielégítése Közvetlen és közvetett partnereink bevonása a folyamatos fejlesztésbe Magyarságunk identitástudatának megőrzése Minden gyermek fontos elv következetes betartása A hagyomány, a természet és a család tisztelete Partnerközpontú működés folytatása: - véleményük kikérése, - elvárásaik megismerése, - az elvárások beillesztése a hatékony működés folyamatába Szülők meggyőzése Élmények nyújtása a gyermekek számára, amelyek hozzájárulnak magyarságunk identitástudatának megőrzéséhez A gyermek megismerése, elfogadása, másságának tolerálása Népi hagyományaink jelenléte mindennapjainkban A természetszeretet óvásának, védésének megalapozása A család - mint a társadalom alapja - nevelési értékeinek erősítése hagyományaink tükrében Az Önkormányzat elégedett óvodánk nevelési teljesítményével A gyermekek szeretnek óvodába járni. Az alkalmazotti közösség elégedett munkakörülményeivel. Partnereink elégedettek az óvodában folyó munkával A szülők teljes mértékben elfogadják a nemzeti identitástudat óvodai ismérveit Boldog, kiegyensúlyozott gyermeki állapot A gyermekek örömmel vesznek részt a természet óvását, védését elősegítő tevékenységekben. A családok hozzájárulnak óvodánk nevelési célkitűzéseinek megvalósításához. Szívesen részt vesznek közös programjainkon.

7 Játékba ágyazott néphagyomány éltető tevékenységek fejlesztőhatásainak minél szélesebb körű kiaknázása A gyermekek megismertetése népi hagyományainkkal gyermekvédelem A szociálisan hátrányos helyzetű családok megkapják a támogatást. Folyamatos információ a gyermekvédelmi felelős és a pedagógus között. Szervezeti kultúránk folyamatos fejlesztése A nevelői munka átláthatóságának, hatékonyságának, az intézmény egyenletes, hosszú távra megtervezett működésének biztosítása Hatékony gazdálkodás A minőség, a hatékonyság és az eredményesség alapelvének érvényesülése: nem többet, de jobban! Naprakészség: a törvényi szabályozás, valamint a helyi oktatásirányítás stratégiájával Óvodánk önértékelési rendszerének működtetése A vezetői ellenőrzési és értékelési feladatok folyamatos betartásával önkontroll kialakítása Önismereti gyakorlatokkal önmagunk fejlesztése A FEUVE-ban, Pénzkezelési szabályzatban foglaltak betartása Szakmai ismeretek folyamatos bővítése, annak belsővé válása A teljes alkalmazotti körben a minőségi szemlélet alkalmazása a mindennapokban A jogi szabályozás és a helyi oktatásirányítás stratégiájának figyelembe vételével továbbépíteni az óvoda fejlesztési stratégiáját, amely adatokra és döntések meghozására épít A gyermekek szívesen végzik a népi kismesterségek technikáit Ismerik a kiemelkedő ünnepekhez kapcsolódó hagyományokat húsvét, pünkösd, advent A gyermekek képességei alkalmassá teszik az iskolai életmód elfogadására Mindenki megkapja a segítséget. A gyermekvédelmi felelős ismeri az óvoda minden problémás esetét. Az önértékelés eredményei beépülnek az intézmény fejlesztési folyamatába Az óvodavezető figyelembe veszi az önértékelés eredményeit Támogatást kap a csapatmunka, tudatosan alkalmazzuk a helyzetbehozást Hatékonyan és jól működő intézmény Az óvodavezető elismeri, honorálja a folyamatos minőségi fejlesztőmunkát A fenntartói intézményértékelés az óvodai önértékelésre épül, és elégedettséget mutat

8 3. AZ ÓVODA MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERÉNEK MŰKÖDTETÉSE 3.1. Vezetési folyamatok, a vezetés felelőssége, elkötelezettsége Az óvoda szervezeti kultúrájának fejlesztésében az óvodavezető elkötelezett. Konkrét követelményekkel, következetes és rendszeres ellenőrzéssel, személyre szabott segítő értékeléssel, visszacsatolással támogatja a program megvalósítását. Az alkalmazottak folyamatos tanulási igényét támogatja. A teljes körű minőségirányítás folyamatos, tudatos tevékenység, amelynek fő eleme a közösen felállított (nevelési programban elfogadott) célkövetés. Személyi feltételei: innovatív, igényes, szakmailag felkészült nevelőtestület, alkalmazotti közösség és elkötelezett óvodavezető A törvényes és jogszerű működés biztosítása Az óvodavezető feladatait, jogkörét, felelősségét törvények, végrehajtási rendeletek, és a fenntartó határozza meg: ezeket az SZMSZ tartalmazza. Az óvodavezető feladatai a törvényes és jogszerű működés biztosítása érdekében: Az óvoda működését szabályozó dokumentumok, szabályzatok felülvizsgálata, folyamatos megfeleltetése a jogi változásoknak, használhatósági vizsgálat. Információk továbbítása az érintettek felé. A megismerhetőség biztosítása másolati példány elhelyezésével mindenki által hozzáférhető helyen. Betartásának biztosítása a munkaköri leírások, vezetői és fenntartói ellenőrzés útján. Amennyiben az egyes dokumentumok tartalmát illetően jogszabályi változás következik be, az soron kívüli felülvizsgálatot, módosítást tesz szükségessé, melyet az intézményvezető megbízására az alábbi táblázatban megjelölt felelős, valamint közreműködő munkacsoport végez el. Az 1.sz. melléklet tartalmazza a dokumentáció ellenőrzési lapját.

9 A dokumentumok, szabályzatok elkészítésének, felülvizsgálatának rendje, hozzáférhetőségének biztosítása: Dokumentum megnevezése felelős Résztvevők köre Felülvizsgálat ideje Felülvizsgálat módszere HOP óvodavezető óvodapedagógusok 4 évente Összehasonlító elemzés SZMSZ óvodavezető Kijelölt munkacsoport évente Dokumentum elemzés IMIP MIP vezető MIP team 4 évente Dokumentum elemzés Házirend óvodavezető Óvodapedagógusok évente Dokumentum elemzés Közalkalmazotti szabályzat Tűzvédelmi szabályzat Munkavédelmi szabályzat Közalkalmazotti megbízott Alkalmazotti kör évente Dokumentum elemzés Tűzvédelmi felelős óvodavezető évente Dokumentum elemzés Munkavédelmi felelős óvodavezető évente Dokumentum elemzés hozzáférhetőség Minden csoportban, irodában Minden csoportban, irodában Minden csoportban, irodában Minden csoportban, irodában Minden csoportban, irodában Minden csoportban, irodában Minden csoportban, irodában A vezetői ellenőrzés, értékelés folyamata, rendje Célja: az óvodai nevelési folyamatok gyakorlati segítése, fejlesztése, annak feltárása, hogy milyen mértékben közelítettük meg az általunk kitűzött célokat, feladatokat. Alapelvei: Konkrét tényeken alapuló Humánus Segítő, fejlesztő szándékú Demokratikus Objektív tervszerű Az ellenőrzés rendje: A tervezett ellenőrzések rendjét az éves ellenőrzési tervben kell meghatározni, melyet az alkalmazotti közösséggel meg kell ismertetni és a nevelőtestület fogadja el. Az ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell az alábbiakat: ellenőrizendő területet, ellenőrzés célját, az ellenőrzést végző személyt, módszert, eszközöket, ellenőrzés időpontját, ellenőrzés megállapításának további hasznosítását. Az ellenőrzés végrehajtásáról feljegyzés készül, szükség esetén jegyzőkönyv. Ebben kell rögzíteni a tapasztalatok megbeszélését, a hozott intézkedéseket, szükség esetén a visszatérő ellenőrzések időpontját.

10 Az éves ellenőrzési terv elkészítésének folyamata Előző tanév értékelése Ellenőrzési területek kiválasztása Ellenőrzött területek listája Óvodai önértékelési rendszer Éves ellenőrzési terv elkészítése ÖMIP Az ellenőrzési terv ismertetése az alkalmazott közösséggel Jegyzőkönyv Felelősség mátrix Az ellenőrzésért felelős személyek megbízása Az ellenőrzés végrehajtása A tapasztalatok megbeszélése javaslat a továbbfejlesztéshez Írásos megállapodás Az óvodavezető tájékoztatása az ellenőrzés tapasztalatairól Eredményes ellenőrzés Adattárba helyezés

11 Az éves ellenőrzés, értékelés folyamata: Éves munkaterv Az érintett tájékoztatása Ellenőrzőlap készítése szempontsor Az ellenőrzés végrehajtása Kitöltött ellenőrző lap Az ellenőrzés tapasztalatainak megbeszélése Megállapodás a fejlesztésről Döntés a megfelelésről Elismerés

12 Törvényesség, jogszabályoknak való megfelelés Vezetői ellenőrzés és értékelés rendszere Területei Módszerei Gyakoriság és időpont Résztvevők Dokumentáció Az óvoda éves - dokumentumelemzés munkatervében rögzített Óvodavezető, óvodavezető Szabályzatok MIP, ellenőrzési terv alapján helyettes, MIP vezető SzMSz, Közalkalmazotti évente, illetve a törvényi Szabályzat változásokhoz igazodva Pedagógia: - Nevelési programunk és az éves munkatervi feladatok megvalósulása - ellenőrzés - értékelés - félévente, évente - övodavezető, óvodapedagógusok - HOP, éves munkaterv, féléves, éves beszámoló írásos feljegyzés - Pedagógusok munkája - nem pedagógusok munkája - megfigyelés, interjú, kérdőív - az éves ellenőrzési terv alapján - óvodavezető, munkaközösség vezető, óvodapedagógusok - értékelőlapok - írásos feljegyzés - Gyermekek fejlettségi szintje - dokumentumok ellenőrzése - havonta, félévente, évente - óvodavezető, munkaközösség vezető - gyermekek fejlettségi lapja - Utazópedagógus tevékenysége Tanügyigazgatás: - pedagógiai dokumentációk - nevelési év rendje - heti és napirend - törzskönyv - iktatási rendszer - interjú - dokumentumelemzés - helyzetelemzés - ellenőrzés - dokumentumvezetés - iratok rendszeresése - félévente, évente - havonta - évente, augusztusban - szeptember és február - szeptember és május - folyamatos - utazópedagógus, óvodavezető, óvodapedagógusok - óvodavezető, óvodavezető helyettes, munkaközösség vezető - óvodavezető - óvodavezető - óvodavezető - óvodavezető, óvodavezető helyettes - féléves, éves beszámoló - csoportnapló - éves munkaterv - csoportnapló - törzskönyv - iktatókönyv

13 - statisztika - adatgyűjtés, szolgáltatás - minden év október 1. - óvodavezető, óvodapedagógusok - statisztikai adatlap - étkezési nyilvántartás - írásos tájékoztatók - dokumentumvezetés - írásos feljegyzés - havonta - alkalmanként - vezető helyettes - óvodavezető - felvételi- és mulasztási napló, étkezési nyilvántartó lapok, hiányzási füzet - írásos anyag Munkáltatói: - kinevezések, átsorolások - szeptember 1. és január 1. - óvodavezető - munkaügyi dokumentumok - munkarend - helyzetfelmérés - szeptember 1. - vezető helyettes - nyilvántartó lap - továbbképzés, beiskolázás - trendvizsgálat - március 10. ill. dec óvodavezető - beiskolázási és továbbképzési terv - szabadságolási terv - igényfelmérés - február - vezető helyettes, alkalmazottak - nyilvántartó lap - helyettesítési- és ügyeleti rend - helyzetfelmérés - december, június - vezető helyettes - nyilvántartó lap - nyugdíj előkészítés - dokumentumok elemzése - december - óvodavezető - munkaügyi nyilvántartó adatlapok - egészségügyi könyvek - dokumentumok ellenőrzése - évente egyszer, illetve új belépőnél a belépéskor - vezető helyettes - egészségügyi könyv - nyilvántartó lapok

14 Gazdálkodás: - létszám és bér - eszközök nyilvántartása - működési kiadások, bevételek Pénzügyi- számviteli: - analitikus nyilvántartások - bizonylati rend - pénzkezelés - dokumentumelemzés - dokumentumelemzés, belső, külső leltározás - dokumentumelemzés - dokumentumelemzés - dokumentumelemzés - igény felmérés alapján - december, negyedévente - folyamatos, félévente, évente - december, negyedévente - folyamatos - folyamatos - alkalmanként - óvodavezető - óvodavezető, óvodavezető helyettes - óvodavezető - óvodavezető - óvodavezető - óvodavezető - éves költségvetés, negyedéves beszámolók - leltárívek, Selejtezési és Leltározási szabályzat - éves költségvetés, számlanyilvántartó - FEUVE, költségvetési dokumentáció - FEUVE, Együttműködési megállapodás - FEUVE, Pénzkezelési szabályzat

15 Feladat-, felelősség- és hatáskör átadásának szabályai Célja: feladatok delegálása, egyéni kompetenciák kiterjesztése Az intézményvezető önállóan dönt egyes feladatainak átadásáról és a hozzátartozó felelősségi és hatásköri átruházásról. A feladat, felelősség és a hatáskör átruházása csak egyidejűleg szóban, vagy írásban történhet, melyről az alkalmazottakat tájékoztatni kell. Az átruházott feladat ellátásáról a megbízottnak beszámolási kötelezettsége van. Felelősségi mátrix Célja: rögzíteni a minőségfejlesztési rendszer működtetéséhez szükséges folyamatok felelőseit. A B C D E Óvodavezető Óvodavezető helyettes Minőségfejlesztési team vezető Minőségfejlesztési team tag Munkaközösség vezető Ssz. folyamat A B C D E 1. Stratégiai tervezés X X 2. Éves tervezés X 3. Nevelési folyamat X X 4. Csoportok pedagógiai tervezése X X 5. Vezetői ellenőrzés, értékelés X X X 6. Tanügyigazgatási feladatok X X X 7. Pedagógusértékelési rendszer X 8. Nem pedagógusértékelési rendszer X 9. Szervezeti működés és fejlesztés X X 10. Gazdasági, pénzügyi folyamatok X 11. Továbbképzési rendszer- beiskolázás X 12. Kiválasztási és betanulási rendszer X 13 Új óvodások felvétele X X 14. Irányított önértékelés X X 15. Partneri igény és elégedettségmérés X X 16. Szolgáltatások X 17. panaszkezelés X

16 Az óvodavezető minőségirányítási feladatai, munkaszervezése, munkafeltételek biztosítása Az óvodavezetőnek irányítani és támogatni kell az alkalmazottakat, valamint be kell vonni őket az alábbi alapelvek követésébe: minden alkalmazottnak folyamatosan a gyermekek és a többi vevő problémáira és szükségleteire kell összpontosítania, folyamatosan javítani kell mindegyik munkafolyamatot és munkamódszert, a folyamatos javításba be kell vonni mindenkit, aki hozzájárulhat a gyermekek, és a többi vevő szükségleteinek kielégítéséhez, tényekre van szükségünk ahhoz, hogy megkönnyítsük a folyamatos javítás/javulás folyamatát. Ennek érdekében: az óvodavezetőnek el kell érnie, hogy minden alkalmazott elkötelezze magát az óvoda küldetése, jövőképe, üzletpolitikája iránt, biztosítani kell a minőségirányítási program működtetésének személyi feltételeit: a minőségfejlesztési vezető és a minőségfejlesztési team tagjainak megbízása, kompetenciájuk meghatározása, egyértelmű követelményállítással, rendszeres ellenőrzéssel, segítő értékeléssel támogatni kell a program végrehajtását, a vezetési funkciókat ki kell egészíteni a rendszerek javításával, szabályozásokkal és ezzel segíteni az eredményes munkavégzést, biztosítani kell a kompetenciaelvű feladatelosztást, az arányos teherviselés megvalósítását, a folyamatos fejlesztéshez szükséges erőforrások feltárását, megteremteni a korszerű munkavégzéshez szükséges feltételrendszert (informatikai háttér), biztosítani kell, hogy mindenki saját teljesítőképességének, készségének és tudásának megfelelően dolgozhasson, képezhesse magát, a munkamegosztás, munkaszervezés terén az óvoda szervezeti struktúrájának jellemzőit, terhelhetőségét szem előtt kell tartania, a testületnek a fenntartóval közösen meg kell teremtenie a munkavégzéshez szükséges anyagok, információk elérhetőségét, biztosítania kell a megfelelő munkafeltételeket, a munkakapcsolatoknak a kölcsönös bizalom elvén kell alapulnia, erősíteni kell a hitet, hogy minden egyes alkalmazott munkájára szükségünk van, megbecsülik, számítanak rá, és, hogy bízik bennük, és ők is bízhatnak benne.

17 A humánerőforrás biztosítása és fejlesztése Cél: az emberi erőforrás hatékony felhasználása elégedettebb és jobban képzett alkalmazottak foglalkoztatása Feladatok: a kiválasztás szempontjainak érvényesítése a kiválasztás módjának meghatározása a betanulási rend kidolgozása az igények felmérése alapján a belső és külső képzés rendjének meghatározása A humánerőforrás fejlesztésének célja: az alkalmazottak folyamatos fejlődésének biztosítása az élethosszig tartó tanulás figyelembe vételével. Ezek lehetnek: - módszertani, informatikai, minőségfejlesztési képzések - másoddiploma - - szakvizsga megszerzése - helyi továbbképzések - önképzés Cél: új alkalmazott felvétele. Folyamata: 1. pályázat közzététele közlönyben, országos vagy helyi újságban megüresedett vagy helyettesítői álláshelyre 2. pályázatok értékelése, megfelelnek-e az elvárásainknak 3. a kiválasztottak értesítése a személyes találkozásra, ismerkedésre 4. megfelelés esetén a kiválasztott pályázó kinevezése 5. munkaköri tevékenységének pontos ismertetése, illetve munkaköri leírásának átadása 6. patronáló alkalmazott kijelölése 7. közös megbeszélés az óvodavezető és az érintettek között 8. a betanulás eredményességét, az alkalmazás lehetőségét az óvodavezető ellenőrzi 9. a próbaidő lejárta előtt az óvodavezető dönt az alkalmazhatóságról. 10. a kiválasztott beilleszkedik az óvodai közösségbe, és hatékonyan végzi munkáját. 11. a folyamat értékelése, esetleges korrekciója

18 5 éves Továbbképzési program elkészítésének folyamata Érintett pedagógusok A pedagógusok továbbképzési igényeinek összegyűjtése Továbbképzési igénylista Előző továbbképzési terv Az óvoda továbbképzési szabályzata Akkreditált továbbképzések Az igények megfeleltetése az óvoda nevelési programjával az ellenőrzés, értékelés tapasztalataival A továbbképzési igények szétválasztása alprogramok szerint Javasolt alprogramok elkészítése Közoktatási törvény és végrehajtási rendelete Továbbképzési terv összeszerkesztése Első változat HOP Továbbképzési tervjavaslat nevelőtestület elé terjesztése Nevelőtestület döntése A továbbképzési terv végleges formába öntése Végleges továbbképzési terv

19 Az öt évre szóló Továbbképzési terv tartalmazza a pedagógus továbbképzés alapelvét, célját, feladatát A Beiskolázási Terv elkészítésének folyamatlépései: 1. a továbbképzési jegyzék közzététele 2. továbbképzés kiválasztása 3. kérelem átadása az óvodavezetőnek 4. az igények elemzése 5. kiválasztás 6. előterjesztés 7. véleményezés 8. döntés a képzésen valórészvételről 9. jelentkezés a választott továbbképzésre 10. felvétel 11. költségek kifizetése 12. képzés elvégzésének igazolása Sikerkritérium: a megszerzett ismeretek birtokában napi munkáját még eredményesebben végzi, emellett egzisztenciájának megalapozását is elősegíti Ösztönző rendszer Célja: a kiemelkedő teljesítmény elismerése Formája Véleményez Dönt Kritériuma Ideje 1. Minőségi munkáért Óvodavezető 3./2002. OM tanév alatt járó kereset kiegészítés rendelet szerint 2. Minőségi munkáért Vezetés Óvodavezető Részt vesz a tanév alatt adható kereset kiegészítés minőségfejlesztés folyamatában 3. Jutalmazás Vezetés Óvodavezető Jutalmazási szempontsornak való megfelelés június december 4. Városi kitüntetés Vezetés Óvodavezető Hosszútávú kiemelkedő Pedagógusnap munka, illetve 25, Kiírás 5. Állami kitüntetés Vezetés Óvodavezető 30, 35 éves szerint közalk. jogviszony 6. Önképzés elismerése Vezetés Óvodavezető Szakvizsgát igazoló oklevél Szakvizsgát követően

20 Pedagógus teljesítményértékelési rendszer Célja: a pedagógusok és vezetők munka teljesítményének objektív megítélése, tevékenységük eredményességének értékelése. Pedagógusok teljesítményértékelésének eljárásrendje Előkészítés Adatok gyűjtése Ütemezés Egyeztetés az érintettekkel Önértékelés elkészítése Vezetői értékelés elkészítése Önértékelés Vezetői értékelés Értékelő beszélgetés lebonyolítása Megállapodás az értékelés eredményéről Adattárba helyezés (személyi anyag) Összesített értékelés (megállapodás)

21 Alapelvei: Fejlesztés elvű, a szakmai önmegvalósítás kibontakozását támogatja. A munkaidő (heti 40 óra) egészére vonatkozik. Azonos követelmények alapján kiterjed minden pedagógusra, és vezetői feladatot ellátóra. A pedagógusok értékelése elfogadott, nyilvános eljárásrend szerint történik. A pedagógus önértékelésén, és az óvodavezető értékelésén alapul. Az értékelés 4-es skála szerint történik. Jelentése: 0 pont = nem felel meg 1 pont = megfelel 2 pont = jól megfelel 3 pont = kiváló A pedagógusértékelés összekapcsolódik az óvodán belüli előmeneteli rendszerrel, jogszabályi kereteken belül az illetmény megállapításával. A teljesítményértékelés szintjei, területei, és az értékelés módja: 1. Alapvető szint: minden pedagógusra egységesen érvényes elvárások és teljesítésük mértékének meghatározása. Területei: A NOP-ban megfogalmazott elvek alapján történő nevelőmunka. Óvodai ünnepek, hagyományok szervezése és lebonyolítása. Együttműködés, az intézményen belüli szakmai fórumokhoz, belső szervezeti egységekhez kapcsolódó tevékenység. Az intézmény, mint szervezet fejlesztésével és értékelésével összefüggő tevékenység. Az előírt adminisztráció elvégzése. A területeken belül 40 részterület foglalja magába a minimum és optimum követelményeket. Ezek értékelése 4-es skálán történik, ezért a teljesülési értéke maximum 40*3 = 120 pont lehet. 2. Specifikált szint: a vezetők (vezető-helyettes, minőségfejlesztési vezető, munkaközösség vezető) és egyes speciális tevékenységhez kapcsolódó (pl. gyermekvédelmi felelős) különleges elvárások és teljesítésük mértékének meghatározása. óvodavezető helyettes A NOP-ban megfogalmazott elvek alapján történő nevelőmunka. 22*3=66 pont Vezető-helyettesi tevékenység - 12 részterülettel 12*3*2= 72 pont Teljesülési érték maximum 138 pont Minőségfejlesztési vezető alapvető pedagógus elvárások 40*3= 120 pont minőségfejlesztési vezetői tevékenység - 8 részterülettel 8*3= 24 pont Teljesülési érték maximum 144 pont Munkaközösség vezető alapvető pedagógus elvárások 40*3= 120 pont munkaközösség vezetői tevékenység - 8 részterülettel 8*3= 24 pont Teljesülési érték maximum 144 pont Gyermekvédelmi felelős

22 alapvető pedagógus elvárások 40*2= 120 pont gyermekvédelmi tevékenység - 8 részterülettel 8*3= 24 pont Teljesülési érték maximum 144 pont 3. Kiemelkedő szint: a munkaköri leírásból nem következő, de az óvoda számára hasznos teljesítmény megállapítása. Ennek értékelése nem pontszám alapú, hanem szöveges formátumú. Hozzákapcsolható területek: Tartalom fejlesztése, pl. programfejlesztés, foglalkozási projektek Publikációs tevékenység, Kutatási tevékenység, Szakmai közéleti tevékenység. Az értékelés lebonyolítása, eredménye pedagógus önértékelés az önértékelési lap kitöltésével, amelyet szöveges önértékelés egészíthet ki vezetői értékelés a jóváhagyott, az önértékelési lappal megegyező értékelési lapon vezetői interjú a pedagógussal megállapodás a pedagógus és a vezető között az értékelés eredményéből következő pedagógusi feladatokról és mindkét fél aláírja. Az összesített értékelés 1 példányát megkapja az érintett pedagógus, a másik példány a személyi anyagba kerül. Az értékelés eredményét pontszámok és a hozzá kapcsolódó szöveges kiegészítés, vezetői intézkedés meghatározása jelenti. A pontszámok megállapítása: a pedagógus önértékelése és a vezetői értékelése egyes területekhez kapcsolódó pontszámait összeadjuk és elosztjuk kettővel (területenkénti pontátlag). A minősítés eredménye az önértékelés és a vezetői értékelés által kapott pontszámok területenkénti átlagpontszámának összege. Ha a vezetői értékelés és az önértékelés egyes területeken jelentősen eltér az önértékelés javára, akkor vezetői célvizsgálat keretében szükséges feltárni az eltérés okait. Az értékelés végeredményének megállapításában az egyes értékelési területek eltérő súllyal szerepelnek, melyet az alábbi táblázat tartalmaz. Terület Arány (%) A NOP-ban megfogalmazott elvek alapján történő 50 nevelőmunka Óvodai ünnepek, hagyományok szervezése és 15 lebonyolítása Együttműködés, az intézményen belüli szakmai 15 fórumokhoz, belső szervezeti egységekhez kapcsolódó tevékenység Azt intézmény, mint szervezet fejlesztésével és 10 értékelésével összefüggő tevékenység Az előírt adminisztráció elvégzése 10 Összesen: 100 A kevéssé alkalmas minősítéshez 30-59%, alkalmatlan 30% alatt. Az alkalmas minősítéshez összességében 60-79%-t kell elérni. A kiváló minősítéshez az adott beosztáshoz kapcsolódó maximális pontszám % teljesítményt kell szerezni, amelyen belül a NOP-ban megfogalmazott elvek alapján történő nevelőmunka arányának minimum a 50%-t teljesíteni szükséges.

23 A pontszámok teljesítési százalékra történő átszámítása lehetővé teszi az eltérő munkakörű, ilyen módon esetlegesen eltérő értékelési területszámmal rendelkező pedagógusok értékelésének összehasonlíthatóságát. A teljesítményértékelés gyakorisága: Alapértékelés: a rendszer bevezetésekor, minden pedagógust érintően. Ciklikus (követő) értékelés: évente, ennek konkretizálására az éves intézményi munkatervben, a vezető ellenőrzési ütemtervében kerül sor. Rendkívüli értékelés: rendkívüli esetben, pl. elismerést vagy elmarasztalást megelőzően. A pedagógus és vezetői teljesítményértékelés mérő és értékelőlapjai a minőségirányítási program a 2. számú mellékletben található A nem pedagógus teljesítményértékelése Célja: a nem pedagógus munka teljesítményének objektív megítélése, tevékenységük eredményességének értékelése. Alapelvei: fejlesztési elvű, szakmai önmegvalósítás kibontakoztatását támogatja. a munkaidő egészére vonatkozik azonos követelmények alapján kiterjed minden nem pedagógusra a nem pedagógusok értékelése elfogadott, nyilvános eljárásrend szerint történik a nem pedagógus önértékelésén és az óvodavezető értékelésén alapul az értékelés 4-es skála szerint történik: jelentése: 0 pont= nem megfelelő minősítés 1 pont=kevéssé megfelelő minősítés 2 pont=megfelelő minősítés 3 pont=kiemelkedő minősítés A teljesítmény értékelés szintjei és az értékelés módja: Alapvető szint: valamennyi nem pedagógusra egységesen érvényes elvárások és teljesítésük mértékének meghatározása. Dajka: Pontozás módja: minimum 1 pont optimum 3 pont Területek száma:18 Maximális pontszám:29x3=87 pont A pontszámok megállapítása a következő módon történik: a dajka önértékelése és a vezetői értékelése egyes területekhez kapcsolódó pontszámait összeadjuk és elosztjuk kettővel (területenkénti pontátlag). Így a minősítés eredménye az önértékelés és a vezetői értékelés által kapott pontszámok területenkénti átlagpontszámának összege. Ha a vezetői értékelés és az önértékelés egyes területeken jelentősen eltér az önértékelés javára, akkor vezetői célvizsgálat keretében történik az eltérés okainak feltárása. Minősítés: 30% alatt: alkalmatlan

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program Gyerekkuckó Óvoda 1165 Budapest Centenáriumi stny. 1. 1.sz. tagintézmény 1162 Budapest Hermina u- 66-68. 2.sz. tagintézmény 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Minőségirányítási Program Előzmények Az 1993.

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA Tartalomjegyzék: Bevezetés...4. 1. Az intézmény minőségpolitikája...4. 1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzati

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÉSZÍTETTE: SZATHMÁRYNÉ PAPP MÁRIA Intézményvezető 2010. 1. BEVEZETÉS A Napsugár Óvoda működését helyi nevelési programja alapján végzi. A program mind a belső mind

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 6900 Makó, Kálvin tér 6. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2007. augusztus 15. TÁRGYMUTATÓ 1. Helyzetelemzés 2. Az intézményi

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Készítette:. Hrenkó Lászlóné ( tanító )vezetésével. Bátyiné Nagy Búza Mária ( tanító )..

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) 2011. december 5. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2007. 2 Bevezető A Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

Minőségirányítási program

Minőségirányítási program Minőségirányítási program 2007 TARTALOMJEGYZÉK 1. Küldetésnyilatkozat... 3 2. A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola felépítése... 3 2.1. Békéscsabai Központi Szakképző Iskola tagintézményei és feladatai...

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján, az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT V Á R O S I Ó V O D A INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK Szervezeti és Működési Szabályzata Újszász, 2008. december Tartalomjegyzék

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat EGYESÍTETT ÓVODA és BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzat BALMAZÚJVÁROS 2013. 1 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI és ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1.1. A Szervezeti és Működési szabályzat célja

Részletesebben

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. 1 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 7 2.1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI 7 2.2. AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA 7 2.3. AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben