Pr o j e k t m e n e d z s m e n t, p á lyá z at í r á s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pr o j e k t m e n e d z s m e n t, p á lyá z at í r á s"

Átírás

1 Képzési füzetek 3. Pr o j e k t m e n e d z s m e n t, p á lyá z at í r á s (összeállította: Jelinkó Mónika) w w w.n y i c i ta.hu 2011

2

3 Projektmenedzsment, pályázatírás 3 Pr o j e k t m e n e d z s m e n t, p á ly á z a t í r á s Ha hajót akarsz építeni, ne az embereket trombitáld össze, hogy fát szerezzenek, hanem tanítsd meg nekik a végtelen tenger iránti vágyat. (Antoine de Saint-Exupéry) Projekt program Projekt: Olyan folyamat, amely magában foglalja egy cél pontos meghatározását, az eléréséhez szükséges lépéseket, valamint az értékelés mozzanatait. A projekt, mint folyamat több fontos szakaszra bontható: célmeghatározás, források és szükségletek felmérése, tervezés, megvalósítás, értékelés, lezárás. Az egyes szakaszok után értékelést végzünk és meghatározzuk a szükséges korrekciókat. Projektterv Ha a fentiek alapján már sikerült pontosítani a projekt fogalmát, akkor látható, hogy a projektterv nem más, mint a folyamat logikus, egymást követő részekre, majd a részek további feladatokra bontása. Ekkor határozzuk meg a felelősöket, a munkamegosztást, az egyes feladatok elvégzésének határidejét. A projektterv egyes részeit, azok megvalósulását követően azonnal értékeljük és meghatározzuk az esetlegesen szükséges korrekciókat. Program A projekt folyamatának az a része, ami a célcsoport számára is kézzel fogható eseménnyé válik. A program a projekt folyamatához képest egy viszonylag rövid szakasz (még abban az esetben is, ha programsorozatról van szó), hiszen azt megelőzi egy hosszas előkészítési folyamat és követi a viszonylag rövid lezáró, értékelő szakasz. Tehát a program a projekt része, annak egy szakasza.

4 4 Képzési füzetek 3. Projekt egyszeri, egyedi tevékenység (nem ismétlődő) tervezett módon, tudatosan megvalósított konkrét, objektív célja van véges tevékenység (határideje van) nincs kialakult szabályozás a megvalósítás módjára, vagy nincs kialakult gyakorlata, vagy a kialakult gyakorlat nem alkalmazható komplex tevékenység, többféle ismeretet, jártasságot igényel saját munkaszervezete van, mely csak a projekt idejére jön létre menedzselés vezetés (tervezés, szervezés, irányítás, koordináció), ügyvitel, megvalósítás, levezénylés Projektmenedzsment: Egyedi és véges, konkrét céllal bíró, szabályozatlan tevékenység egyszeri, tervezett módon történő megvalósítása Projekt folyamata Igényfelmérés Szükségletek elemzése Meghatározás, definíció (célok) Tervezés Megvalósítás Értékelés Projekt zárása, monitoring, nyomon követés 1. A szükséglet ill. Megoldandó probléma észlelése, ismertetése a probléma egyértelmű megfogalmazása; okainak leírása; súlya és hosszú-távú hatásai, elhanyagolásának következményei; probléma által közvetlenül és közvetve érintettek bemutatása; pontos, hiteles adatok feltüntetése (statisztika, dokumentumok, független jelentések

5 Projektmenedzsment, pályázatírás 5 2. Helyzetelemzés, a célállapot megfogalmazása problémaháló, SWOT, STEP-analízis, célcsoport szegmentáció a projekt hosszú távú célja összhangban a pályázó szervezet küldetésével, céljaival ennek elérésével megszűnik, jelentősen enyhül a probléma a projekt rövid távú célkitűzései a projekt végrehajtása során kell elérnünk őket ( mérföldkövek ) konkrétak pontos határidőhöz kötöttek elérésükért felelősöket jelölünk meg a célok elérését tegyük mérhetővé (indikátorok, mutatószámok) a célok legyenek reálisak (időben, térben, a meglévő források segítségével elérhetőek) SWOT-ANALÍZIS Vizsgálja meg szervezetük/projektjük külső, belő környezetét! Strengths = erősségek Weaknesses = gyengeségek Opportunities = lehetőségek Threats = veszélyek PORTFOLIÓ-ANALÍZIS projektjeink vizsgálatára szolgáló helyzetelemző módszer

6 6 Képzési füzetek 3. Tényleg csillaggá válhatnak a kérdőjeleink? Nem kellene teljesen elhagynunk az alvó kutyákat, s helyettük a többi projektre koncentrálni? Van elegendő csillagunk? Működik-e az egyes kategóriák közötti vándorlás, vagy stabil a helyzet? 3. A. Me g o l d á s i Alt e r n at í vá k Ki d o l g o z á s a, Alt e r n at í vá k Ér t é k e l é s e 3. B. Dö n t é s A Vé g r e h a j ta n d ó Alt e r n at í vá k r ó l 4. Tevékenységek Tervezése a tevékenység várható eredménye, a tevékenység szakmai tartalma, a teljesítés fizikai helyszíne, a teljesítésben közreműködő személyek, illetve szervezetek, a tevékenység kezdete és vége, a szükséges előfeltételeket és kockázatokat, a tevékenység forrás, illetve erőforrásigényét (humán és tárgyiasult), a tevékenység elvégzésért, illetve az eredményért felelős személy, illetve csoport. TERVEZÉS KÖRFOLYAMATA helyzetelemzés tervezés tervmódosítás végrehajtás eredmények értékelése

7 Projektmenedzsment, pályázatírás 7 PROJEKTTERV ŰRLAP MUNKATERV ÖSSZEÁLLÍTÁSA a célkitűzések eléréséhez szükséges tevékenységek, módszerek listájának elkészítése a tevékenységek sorrendjének magállapítása az egyes tevékenységekhez szükséges idő kiszámítása időterv összeállítása (Gantt-diagramm, hálós tervezés) az egyes lépésekhez szükséges források meghatározása munkatársak, szakemberek, szakértők, önkéntesek feladatainak ismertetése felhasználandó eszközök, anyagok, infrastruktúra, bemutatása az egyes lépések felelőseinek meghatározása GANTT -DIAGRAM idő-tengely munkalebontási szerkezet (feladat)-tengely előnye az elemi feladatok időbeli áttekinthetősége

8 8 Képzési füzetek 3. KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSA Minden előre látható költséget és bevételt tartalmaz térítésmentes anyag, szolgáltatás és munkavégzés részvétel díj szponzorációmás támogatók Előkészítés, lebonyolítás, utómunkálatok Minden tétel alátámasztható a projekt szöveges leírása alapján nincs benne számolási hiba! reális (aktuális árak) pontos, részletes adatok (egységár X mennyiség) Kiadások bevételek Egyértelmű, könnyen áttekinthető táblázatos forma összes költség: meglévő forrás hiányzó forrás támogató támogatás formája értéke rendelkezésre állása Saját erő önkéntes munka (piaci érték) termék (pl. szakirodalom, pólók, ) szolgáltatás (pl. terembérlet, számítógép, )

9 Projektmenedzsment, pályázatírás 9 5. Me g va l ó s í tá s A kivitelezés eredményessége kb 80%-ban múlik a jó előkészítésen, 20%-ban magán a megvalósításon. Fontos: áttekinthetőség, rugalmasság, pontosság Ezért fontos a munkafolyamatok szervezése, irányítása. 6. Ér t é k e l é s Mennyire volt sikeres a projekt, Célok elérését, A projekt erősségeit, gyengeségeit, Költségvetés betartását, Határidők betartását, Feladatok teljesítését, Mit gondolnak róla akik részt vesznek a projektben, milyen hasznuk származik belőle? Munka szervezettségét, Kommunikációt, média

10 10 Képzési füzetek Projekt zárása, utánkövetés az elszámolások lezárása, pénzügyi beszámoló készítése Tanácsos a projekt során minden dokumentumot, jelenléti ívet, értékelő lapot, feljegyzést, cikket, fotót megőrizni szakmai beszámolók megírása, elküldése szponzorokhoz, támoga- tókhoz, köszönetnyilvánítás a partnereknek, szponzoroknak, résztvevőknek, projekt dokumentációjának elkészítése utánkövetés: Okozott-e változást a projekt? Pr o j e k t-p r o g r a m -p á ly á z a t Pályázati dokumentáció Felhívás Kiírás Pályázati programűrlap Útmutató Egyéb pl. EPER regisztrációs lap

11 Projektmenedzsment, pályázatírás 11 Kiírás főbb fejezetei: A pályázat célja A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke A támogatottak köre A támogatás időszaka, formája és mértéke Támogatható kiadások, sajátos kikötések A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje A pályázat érvényességének vizsgálata (formai) A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai Az elbírálás határideje Pályázók döntést követő kiértesítésről Szerződéskötésről A támogatás folyósításáról A támogatás elszámolása és ellenőrzéséről Egyéb: összeférhetetlenség, hol található az adatlap, Figyelem a pályázati kiírásnál 1. Alaposan, többször el kell olvasni: ki pályázhat? Mennyit? 2. Kijegyzetelni a kiírók által támasztott elvárásokat: célok, támogatandó tevékenységek, határidők, összegek, stb. 3. A kiírók által támasztott elvárások maradéktalanul teljesíteni kell! 4. Projektcélokat összhangba hozzuk a pályázati kiírással 5. Formai követelmények 6. Önrész 7. Vegyük figyelembe, mit kér a támogató Hogyan írjuk le a pályázatban? A projekt oka: helyzetelemzéssel alátámasztva. Milyen igényeket elégít ki a projekt? Mit szeretnénk elérni a projekttel? Eredmények, hatása a környezetre. Hogyan kívánjuk elérni céljainkat? Feladatok, munkaterv, humán erőforrás Milyen erőforrásokra lesz szükség? Költségek kockázat Ki koordinálja a projektet? Adatai, résztvevők. Időbeni ütemezés

12 12 Képzési füzetek 3. Mire számítanak a támogatók? Biztosítékra hogy a projekt sikeresen megvalósul, Az elnyert pénzösszeg a projekt-leírásban megadott módon történő felhasználására, A projekt ismertségére és népszerűségére, A támogató nevének feltüntetésre minden nyilvános megjelenéskor, jól átlátható, világos projektre, a szervezet fejlődésére. Sikeres pályázat tízparancsolata Ragadd meg a figyelmet, és tartsd is meg! Használd a támogató nyelvét. Legyél magabiztos! Érthetőség: átláthatóság, helyesírás Kezelhető méret / Reális program: ne kérj túl sokat. Használd a támogató kiírását:: okkal adott kiírást, szorosan kövesd azt. Falatka teória: vágd akkorára hogy lenyelhető legyen, nem kell rágódnia rajta az olvasónak. Lényegre törő legyen a pályázatod! Ha napenergiáról szól, ne a bálnákról írj. Hitelesség Teljesség: ha 3 másolatot kérnek.. Pénzügyi tervezés Akkor álljunk neki, ha kész a szakmai rész A pályázati kiírással összhangban Tevékenységenként, feladathoz kapcsolva írjuk le a költségeket Költségtípusonként (személyi/dologi/bér/egyéb) Források szerint tervezzünk (támogatás/önrész/természetbeni) Időrendi ütemezés, a támogatási időszakban Bevételek ráfordítások tervezése, plusz kiadások tervezése Legyen összhangban a projekttel Támogatható kiadásokra kérjünk pénzt! Legyen reális, ne legy túlzó vagy túl alacsony a költségvetés

13 Projektmenedzsment, pályázatírás 13 Beszámoló készítése Figyelembe véve a szerzősben aláírtakat, és a pályázati útmutató tartalmát. Szakmai beszámoló: A projekt folyamatának és eredményének értékelése. A beszámoló űrlap minden kérdésének megválaszolása Pénzügyi beszámoló: Számlák, kiadási-, bevételi pénztárbizonylatok, átutalási megbízások másolatai, szerződések, hitelesítés, záradékolás a számlák megfelelő rögzítése a könyvelésben Pályázat Utóélete Beadás történhet : postán személyesen elektronikusan; elektronikus pályázatkezelő rendszeren keresztül Hiánypótlás Szerződés köszönjük meg!!! feltételek tisztázása cégszerű aláírás beadandó igazolások Kapcsolattartás a támogatóval állandó személy támogató tájékoztatása támogató bevonása

14 14 Képzési füzetek 3. Dokumentáció iktatás, irattározás kettős kódrendszer a könyvelésben program szakmai részének dokumentálása Elszámolás Tartalmi-szakmai beszámoló Pénzügyi beszámoló Ha nem nyertünk Érdeklődjünk az elutasítás okáról Ir o d a l o m Eric Verzuh: Projektmenedzsment, HVG, Bp, 2006 Görög Mihály: A projektvezetés mestersége, Aula, 2003 Projektmenedzsment, T-KIT-sorozat, Mobilitás, Bp, 2004 Ha s z n o s l i n k e k: palyazat.lap.hu eupalyazat.lap.hu

15 Projektmenedzsment, pályázatírás 15

16

MUNKAANYAG. Homoky Viktor. Pályázatírás. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul

MUNKAANYAG. Homoky Viktor. Pályázatírás. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul Homoky Viktor Pályázatírás A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul A követelménymodul száma: 1436-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-033-50 PÁLYÁZATÍRÁS ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

ÖTLETEINK MEGVALÓSÍTÁSA avagy hogyan működtessük projektjeinket?

ÖTLETEINK MEGVALÓSÍTÁSA avagy hogyan működtessük projektjeinket? Kaposvári Anikó ÖTLETEINK MEGVALÓSÍTÁSA avagy hogyan működtessük projektjeinket? Sokszor vagyunk úgy, hogy hirtelen támad egy ötletünk, és eltöprengünk azon, hogy is lehetne megvalósítani, vagy éppen egy

Részletesebben

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Hazai és EU-s pályázatok előkészítése, írása, elszámolásával kapcsolatos ismeretek Somogy megyei civil szervezetek fejlesztése A program a Nemzeti Civil Alapprogram

Részletesebben

HEFOP Projekttámogatási Füzetek PROJEKTEK TERVEZÉSE Bevezetés Az EU csatlakozással megnyíló pályázatok új logikát, rendszert és új struktúrát hoztak a projekttervezés módszertanába. A pályázó szervezeteknek,

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata. Működési Kézikönyv. Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt

Gyula Város Önkormányzata. Működési Kézikönyv. Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése DAOP-5.1.2/A-09-2f-2012-0001 Működési Kézikönyv Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében

Részletesebben

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET REGIOLINE NONPROFIT KFT. NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET 2014. E - 0 0 0 7 5 4 / 2 0 1 4 / B 0 0 3 PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS ÉS PROJEKT TERVEZÉS 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Projekttervezés 8 Üzletiterv-készítés

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye

Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2009.09.01. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

22. számú melléklet MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY SZEMPONTRENDSZERE. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

22. számú melléklet MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY SZEMPONTRENDSZERE. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 22. számú melléklet MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY SZEMPONTRENDSZERE a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című

Részletesebben

Folyamatmérnöki ismeretek alapjai

Folyamatmérnöki ismeretek alapjai SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR FOLYAMATMÉRNÖKI INTÉZET Folyamatmérnöki ismeretek alapjai tantárgy tematika és vázlat (nem lektorált kézirat) Összeállította: Göllei Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai

Részletesebben

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1.

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. Sorozatunkkal az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk a civil non-profit szervezetek életében felmerülő szervezési kérdésekben. Lényegre törő leírásokra törekedtünk, ami alkalmassá

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV ERASMUS+ PROGRAM 2014-2020 STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK A KÖZNEVELÉS TERÜLETÉN 2014. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓ TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Oldal 1 / 61 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 6

Részletesebben

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-13-C Pályázati Útmutató 1/24

Részletesebben

Projekt Alapító Dokumentum V100

Projekt Alapító Dokumentum V100 EKOP-1.1.10.-2012-2012-0001 Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága A katasztrófavédelmi informatikai rendszerek döntéstámogató szerepének és biztonságának növelése projekt Projekt

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola

Eszterházy Károly Főiskola Eszterházy Károly Főiskola Informatikai stratégia 2007-2013 Eger Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETŐ... 5 3. KÜLDETÉS... 6 4. Az EKF INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRÁJA... 7 4.2. Az informatikai

Részletesebben

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében Készült a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége kiadásában a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium irányításával mûködô Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében meghirdetett Az európai

Részletesebben

Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E. Pályázati Útmutató

Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E. Pályázati Útmutató Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E Pályázati Útmutató 1/23 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...3 2. Támogatott tevékenységek

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

Projekt menedzsment kézikönyv

Projekt menedzsment kézikönyv Dávid János Mátyási Sándor Tajti József Projekt menedzsment kézikönyv A projekt tervezés A tervezés értelme Mindennapi életvitelünk, munkánk során szinte folyamatosan tervezünk és ez alapján kezdünk hozzá

Részletesebben

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése Infora Consulting Group ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Csurgó Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Csurgó Város Önkormányzata PROJEKTINDÍTÓ JELENTÉS 2009. MÁJUS

Részletesebben

Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv

Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv Változó Világ Szociális Egyesület Minőségirányítási Kézikönyv Munkaerő-piaci szolgáltatások Debrecen 2013. november Változó Világ Szociális Egyesület 4024 Debrecen Rákóczi u. 62/A. Telefon: 52 /531-565

Részletesebben

Turisztikai pályázatok és projektek menedzsmentje. Dr. Bujdosó Zoltán Főiskolai tanár Károly Róbert Főiskola

Turisztikai pályázatok és projektek menedzsmentje. Dr. Bujdosó Zoltán Főiskolai tanár Károly Róbert Főiskola Turisztikai pályázatok és projektek menedzsmentje Dr. Bujdosó Zoltán Főiskolai tanár Károly Róbert Főiskola A projekt ciklus menedzsment (PCM) A projekt ciklus menedzsmentet az Európai Bizottság vezette

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

Támogatási programok lebonyolítása a nonprofit szektorban

Támogatási programok lebonyolítása a nonprofit szektorban Támogatási programok lebonyolítása a nonprofit szektorban DemNet könyvek 4. 2001 Budapest KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk köszönetet az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala (USAID) Európai

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Projekttervezés Jegyzet

Projekttervezés Jegyzet Projekttervezés Jegyzet Általános áttekintés Tartalom A jegyzet célja projektek tervezésével, előkészítésével, az egyes lépések logikai összefüggéseivel összefüggő tapasztalatok átadása, közérthető, a

Részletesebben

Kitöltési Útmutató az Üzleti Terv sablonhoz

Kitöltési Útmutató az Üzleti Terv sablonhoz Kitöltési Útmutató az Üzleti Terv sablonhoz Az Üzleti Tervet magyar nyelven szükséges kitölteni, kizárólag a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről jóváhagyott sablon szerinti, az MVA oldaláról letölthető

Részletesebben