X-Mappák #2: feltételes formázás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "X-Mappák #2: feltételes formázás"

Átírás

1 X-Mappák #2: feltételes formázás Tartalom Cím Kategória Rövid leírás Bevezetés Egy beszámoló színesítése Legfelső/legalsó értékek szabálya Mi " ozgatja" az első %- ot? Adatsávok Adatsávok Színskálák Színskálák Cellakijelölési szabályok Ikonkészletek Ikonkészletek Legfelső/legalsó értékek sza ál ai Kategóriák megjelenítése Egy terjedelmes listából rendezés után könnyen láthatók az egyes fajták (árucikkek, -típusok) adatai: Kategória > Termék. Újrarendelési szint A ár is ert listá ól eg szerűe látható, el ter ékek készlete apadt le az újrarendelési szintre. Top ten Eg terjedel es listá ól kö e kie elhető a legjo neve. Első, ásodik, utolsó Az előző példához haso lóa eg terjedel es listá ól kö e kie elhető pl. a legjo, a legrossza vag a második legjobb neve. Többszörös megjelenítése Két oszlopból álló adatbázisban látható, hogy a második oszlop a álló szá az első oszlop tö szöröse-e. Abszolút és relatív hivatkozások ELMÉLET A hivatkozások típusainak meghatározása nagyon fontos. Hog a űköd ek a hivatkozások a feltételes formázásban? Előfordulások Egy terjedelmes listából könnyen láthatók az egyes kategóriák adatai, pl. eg ele há szor fordul elő eg sorban. Értékhatárok Értékhatárok megállapítása: kevesebb, két érték között, nagyobb. Határérték E e a példá a api elle őrzést végez ek. Ha eg apo a érési ered é ől legalá 5 e éri el a határértéket, jelezni kell. Jelölő ég zet TRÜKK/ Jelölő ég zetek feltételes for ázással? Határidő A pl. kiszámlázott összegek beérkezését (megtörténtét) eg szerűe lehet e felis er i: a íg e törté ik fizetés, a ellá ak kitöltőszí e va. Határidő A íg üres eg oszlop, a karakterek auto atikus szí űek. Adatbevitelkor a megváltozott szín jelzi egy esemény megtörténtét. Egy tartomány maximuma, minimuma Egy éves listában az egyes hónapok legnagyobb értékeinek kiemelése.

2 Is étlődések elrejtése Az előző u kalapo található listá a az azo os dátu okat csak egyszer látjuk. Hibaüzenet elrejtése A hibaüzeneteket (bizonyos esetekben) elrejthetnénk. Hibák elrejtése A hibaüzeneteket nemcsak elrejthetnénk, hanem kiemelhetnénk. Kitölte dő ellák A felhasz álót segíti a kötelezőe kitölte dő ellák vizuális kiemelése, ami a kitöltés után eltű ik. Eltérések, több kritérium A különbségek kiemelése több kritérium szerint. Dashboard - eg szerűe Egy unalmas teljesítménymutató vizuális "feldobása" (ikonkészletek). Szöveg keresése Cégneveket tartalmazó hosszú listában egyszerűe lehet a cégformákat (pl. Bt.) megtalálni. Két lista összehasonlítása Két lista eltérései ek feltételes for ázással törté ő megjelenítése. Szabályok kombinálása (VAGY) Kitöltőszí Egy sor - három szabály Sorok kitöltése Oszlopok kitöltése A példában a VAGY() függvénnyel emeljük ki az nál nagyobb és a nél kisebb értékeket. Eg u kalapo tá lázat a a ellák ak kitöltőszí t adható, ha egy meghatározott cellában MEGHATÁROZOTT érték van. Eg kijelölt tarto á kitöltőszí e megváltozik 3 feltétel szerint. A teljes munkalap (vagy csak egy részének) sorai váltakozó kitöltőszí t kap ak. A teljes munkalap (vagy csak egy részének) oszlopai váltakozó kitöltőszí t kapnak. Azonos sorok kiemelése Eg ag tá lázat a eg szerűe kie elhetők az azo os sorok. Egyedi sorok kiemelése Eg ag tá lázat a eg szerűe kie elhetők az eg edi sorok. Dátumok kiemelése A következő x számú napot kiemelhetnénk egy alkal azás a, ahol a határidők ek fo tos szerepük va. Megelőző ap A egelőző x számú napot kiemelhetnénk egy alkal azás a, ahol a határidők ek fo tos szerepük va. Öröknaptár ALKALMAZÁS 2013-tól űködő, for ázott örök aptár. Húsvét ALKALMAZÁS 2013-tól űködő, a Húsvét dátu át utató aptár. Dinamikus összehasonlítás Egy adatsorban az állandó értékek (pl. ár, méret) változtatás, hogy összehasonlításokat, optimalizálásokat végezhessünk el. Szűrés és sorok kitöltése Egy adatsor a, el e a sorok váltakozó szí ű kitöltésűek, a szűrés utá is eg arad a váltakozó i tázat. 3 feltétel - 3 megoldás Egy adatsorban, melyben pl. számok vannak, 3 kategória eg szerűe kie elhető. Minimum és maximum egyszerre Egy adatsorban, melyben pl. számok vannak, a legkisebb és a leg ag o érték eg szerűe kie elhető. 2

3 Négy feltétel Egy adatsorban, melyben pl. eredmények vannak százalékos for á a, határértékeket jelölhet é k ki eg szerűe. Intervallumok jelölése Egy adatsorban, melyben pl. számok vannak, intervallumokat jelölhet é k ki eg szerűe operátorokkal. Intervallumok dinamikus jelölése Az előző egoldás eg szerű e : léptetővel. Gördülő a i u Egy adatsorban, melyben pl. számok vannak, és amelyek fol a atosa ővül ek, kö e kijelölhető az aktuális maximum, minimum. Eltérés az átlagtól - dinamikus jelölés Eg időre d e állított adattá lázat a kö e ki jelölhető az aktuális az átlagtól való eltérés. Validálás Egy listába eg szerűe elle őrizhetők és kie elhetők az érvényes (valós) adatok, pl. kódok, cikkszámok. Hiányzó adatok formázása Ha egy több oszlopból álló adattartomány adataiból egy (vagy több) hiányzik, akkor az összegzés ne jelenjen meg (két változat). Trend Egy adatsor (valamilyen index) megjelenítése az ingadozások irányának szemléltetésével (Ikonkészlet). Mátrix (MIN, MAX, RÉSZÖSSZEG) Érték összehasonlítása 2 tartomány összegével Összetartozó listaelemek formázása üzletkötő ered é ét látjuk a a eg edévek, az év legjobb és leggyengébb eredménye szerint. Egy értéket EGYSZERRE tudunk összehasonlítani 4 vagy 3 szám összegével. Egy kimutatásban, mely a napi teljesítményeket összegzi, az eg es apok vizuálisa EGYS)ERŰ tagolása. Háro összefüggő u kalap Ez a munkalap egy fiktív kereskedelmi kimutatás, amely 4 terméket 3 országba értékesít, 3 valuta, átváltás; nevek használata. országok árak Beszállítók rangsorolása Több ajánlat közül a legalacsonyabb ár kiemelése. Beszállítók rangsorolása 2 Az előző példá ál jóval összetette egoldás. Karakterszám Egy nagyon hosszú listában, amely pl. neveket tartalmaz, eghatározható és kie elhető, ha eg év eg izo os karakterszámot meghalad. Feltételek lép ső e Eg tö lépés ől álló vizsga, teszt st. ered é ei ől azo al láthat á k, el ik szereplő ek sikerült egfelel ie. Feltételek - még összetettebb Az előző példá ál o olulta feladat: iskolai eredmények: 1-5 osztályzat; megfelelt, pótvizsga, évismétlés. Készenléti szint Tö projekt eseté a efejezési határidőket és a készültségi szintet együttesen lehet kezelni. Folyamat Eg tö lépés ől álló fol a at idő eli állapotát vizuálisan követése. Tee dők listája, he k o, adatsor Jó le e eg ol a eg szerű tá lázat, el e a tee dőket eg szerű lehet e felve i, o o követ i. 3

4 Feltételes formázás és több munkalap Feltételes formázás és több munkalap 2. munkalapon (Összesítés) munkalapon (Észak) munkalapon (Dél) munkalapon (Kelet) munkalapon (Nyugat) Két összefüggő u kalap: feltételes for ázás több munkalapon. Ez az Excel 2010-ben megoldható, az Excel 2007-ben trükkökre van szükség. Feltételes formázás több munkalapon: úgy hogy egy lapon összesítjük az eredményeket: ez az "összes" munkalap. Feltételes "Érvényesítés" A ag szerű "Érvé esítés" egoldásra is alkal azható a feltételes formázás. A feltételes formázás kikapcsolása TRÜKK A feltételes formázást nem lehet ideiglenesen eltávolítani, de "kikapcsolni" lehet. Idő átri Több napos folyamat napi eseményekkel. Mi ősítés Part erek eszállítók, vevők st. eg szerű kategorizálása (forgalom, bevétel, gyakoriság stb.) szempontjából. Tö ször előforduló ele ek helye (címe) Hosszabb listák a a tö ször előforduló evek és ELSŐ előfordulásuk hel et ellájá ak í e. Ütközések jelzése Adott időtarta ra és hel szí re törté ő foglalások ál jelzés, ha a létesítmény már foglalt. Negyedévek megjelenítése dátumok alapján Eg ást követő hetek összesítése Páros-páratlan számok jelzése Dátumok negyedévek szerinti megkülönböztetése. Eg összesítő listá a pl. evételek heti összesítése tetszés szeri ti kezdő és efejező értékkel összesíthetők a evételek. A sorok színezéséhez hasonlóan vizuálisan meg lehet különböztetni a páros és páratlan számokat. Eg szerű Ga tt-diagram Projektek, eg szerű u kák egjele ítéséhez eg ige eg szerű Ga tt-diagram (befejezés - kezdés = napok száma). Adatok kiemelése táblázatban Két dimenziós táblázat az INDEX() és HOL.VAN alkalmazásával keresi a maximumot Órarend Az azonos elemek szereplése csak egy típus esetében kizárt. Is étlődések egelőzése Az eg re ővülő listák a A)ONNAL ki lehet e el i az esetlegese előforduló is étlődéseket. Is étlődések kijelölése (rugalmasan) Két lista dinamikus összehasonlítása A kiváló "Cellakijelölési sza ál ok > Is étlődő értékek" hel ett rugal asa egoldás az is étlődő értékek megjelölésére. Két egymás melletti listában azoknak az elemeknek a kijelölése, melyek az egyikben megvannak, de a másikban nincsenek; és fordítva. 4

5 Egy tartomány, több feltételes formázási szabály Eg ellatarto á ra külö öző for ázási képletek (szabályok). Árlisták összehasonlítása Árlistákat könnyen lehetne kezelni: megtalálni (1) az új termékeket, (2) az áremelkedéseket vagy (3) az alacsonyabb árakat. Összetett keresés 4 régió, 5 termék, 3 méret, több szín összetett keresése. Páros és páratlan hónapok rugalmas színezése Eg felsorolás a az eg ást követő hó apok megkülönböztetése (2 megoldás). Idői tervallu Egy adattartományban azoknak a soroknak a kiemelése, melyekben az adatokhoz kapcsolódó dátum meghatározott idői tervallu a van. Összetett keresés 2 Keresés a feltételes formázás segítségével (lásd összetett keresés). Azonos oszlopok kijelölése Egy több oszlopból álló táblázatban az azonos tartalmú oszlopok kijelölése. Számokat tartalmazó azonos sorok kiemelése A csak számokat tartalmazó oszlopok közül azok kijelölése, amelyekben egy sor azonos. Munkarend Egy munkabeosztás bonyolult táblázatából könnyen egkereshető az adott apo dolgozók eve. Legtöbb azonos elem Az egy oszlopban a LEGTÖBBS)ÖR előforduló azo os ele kiemelése. Legkevesebb azonos elem Az eg oszlop a a LEGKEVESEBBS)ER előforduló azo os elem kiemelése. Partnerkapcsolat alakulása Egy üzleti nyilvántartásban a partnerkapcsolatok alakulásának (megrendelések, szállítások, telefonok stb.) időre di osztál ozása. "Új szabály" készítése TRÜKK/ Ha a Cellakijelölési sza ál ok, a Legfelső/legalsó értékek szabályai, az Adatsávok, a Színskálák és az Ikonkészletek nem elege dőek. 3 legnagyobb és 3 legkisebb érték Egy adatsorban, melyben számok vannak, a (pl. 3) legkisebb és a leg ag o érték eg szerű e utatása. Egy keresés: több eredmény Egy adatsorban, melyben pl. értékesítési eredmények vannak sorrendben, egy kereséssel több eredmény megkeresése. Hét napja Egy csak dátumokat tartalmazó oszlopban tetszés szerint formázható napok. 5

A Z E X C E L T Á B L Á Z A T K E Z E LŐ HASZNÁLA T A H A L A D Ó K N A K

A Z E X C E L T Á B L Á Z A T K E Z E LŐ HASZNÁLA T A H A L A D Ó K N A K A Z E X C E L T Á B L Á Z A T K E Z E LŐ HASZNÁLA T A H A L A D Ó K N A K TARTALOM FÜGGVÉNYEK HASZNÁLATA... 1 A FÜGGVÉNYEK FELÉPÍTÉSE... 1 A FONTOSABB FÜGGVÉNYEK KATEGÓRIA SZERINT CSOPORTOSÍTVA... 2 ADATBÁZISFÜGGVÉNYEK...

Részletesebben

Mutassa meg az önben rejtőző gurut!

Mutassa meg az önben rejtőző gurut! Mutassa meg az önben rejtőző gurut! Bujtár József http://www.offcafe.hu Ha megosztaná a tudást? Ez az ön példánya. Küldje el ezt a fájlt barátainak, ismerőseinek. Remélem, egyre többen kedvelik meg ezt

Részletesebben

Az Excel alapjai. Salamon Júlia. Előadás I. éves mérnök hallgatók számára

Az Excel alapjai. Salamon Júlia. Előadás I. éves mérnök hallgatók számára Az Excel alapjai. Salamon Júlia Előadás I. éves mérnök hallgatók számára 1 Az Excelről A Microsoft Excel egy táblázatkezelő program, amelyet adatbevitelre, számításokra, elemzésekre, adatbázis-kezelésre

Részletesebben

Számlázoo Súgó Tartalomjegyzék

Számlázoo Súgó Tartalomjegyzék Számlázoo Súgó Tartalomjegyzék Számlázoo Súgó...1 Bevezetés...3 A Számlázoo Szoftverről röviden...3 A Számlázoo Szoftver fejleszője...3 Szolgáltató...3 Céljaink...3 Számla kezelés...4 Számla létrehozása...4

Részletesebben

Informatikai tevékenység 2234 Maglód, Széchenyi u. 4. +36.30.215.6737 +36.29.325.854 Mérnöki, tanácsadói tevékenység Iroda: Mobil: Telefon:

Informatikai tevékenység 2234 Maglód, Széchenyi u. 4. +36.30.215.6737 +36.29.325.854 Mérnöki, tanácsadói tevékenység Iroda: Mobil: Telefon: +36.22.534.280 +36.22.534.282 Számlázó és Készletnyilvántartó Program Felhasználói kézikönyv Készítette: Újfalusi Krisztián UFO-INFO Bt. 2006.03.20. UFO-INFO Bt. Kézikönyv: Számlázó és Készletnyilvántartó

Részletesebben

Irodai programcsomagok használata és programozása. e-book. Németh Felicián

Irodai programcsomagok használata és programozása. e-book. Németh Felicián TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Irodai programcsomagok használata és programozása e-book

Részletesebben

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól Pallay Ferenc Szerző: Pallay Ferenc CC Néhány jog fenntartva 2010. július A kiadvány létrejöttét az támogatta. Lektorálták: Dr. Blahota István

Részletesebben

Táblázatkezelés (Excel) 2003-as változat

Táblázatkezelés (Excel) 2003-as változat Táblázatkezelés (Excel) 2003-as változat Szakács Béla Excel 2003: hol, mikor és hogyan használjuk a programot Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... Táblázatkezelés (Excel)... A könyvről...

Részletesebben

Az Access indítása táblák mezők rekordok Űrlapok Lekérdezések jelentések Adatelérési lapok

Az Access indítása táblák mezők rekordok Űrlapok Lekérdezések jelentések Adatelérési lapok Az Access indítása A Start menü - Programok - Microsoft Access ikonra kattintással, vagy az Intézőben valamelyik, az Access-hez társított adatbázis-fájlra kattintva elindul a program. Ha az Access-t a

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tananyag

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tananyag Táblázatkezelés Excel XP-vel Tananyag Táblázatkezelés Excel XP-vel TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 A MICROSOFT EXCEL INDÍTÁSA...9 AZ EXCEL ABLAK RÉSZEI...10 AZ ESZKÖZTÁRAK KEZELÉSE...13 ESZKÖZTÁRAK TESTRESZABÁSA...14

Részletesebben

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08.

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A DOKUMENTUM CÉLJA,

Részletesebben

Statisztikai programrendszerek. Kis-Tóth Lajos Lengyelné Molnár Tünde Tóthné Parázsó Lenke

Statisztikai programrendszerek. Kis-Tóth Lajos Lengyelné Molnár Tünde Tóthné Parázsó Lenke Statisztikai programrendszerek Kis-Tóth Lajos Lengyelné Molnár Tünde Tóthné Parázsó Lenke MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Statisztikai programrendszerek Kis-Tóth Lajos Lengyelné Molnár Tünde Tóthné Parázsó

Részletesebben

SYSA Számla V 1.2 Kezelési kézikönyv 1. oldal. Számla. Kezelési kézikönyv

SYSA Számla V 1.2 Kezelési kézikönyv 1. oldal. Számla. Kezelési kézikönyv SYSA Számla V 1.2 Kezelési kézikönyv 1. oldal Számla Kezelési kézikönyv Tartalomjegyzék: Általános ismertető... 2 Törzsadatok áttekintése... 4 Anyagtörzs... 7 Partnertörzs... 7 Számlázás... 9 Számla stornó...

Részletesebben

Felhasználói leírás. A CKB Trend rendszer felhasználói funkcióiról

Felhasználói leírás. A CKB Trend rendszer felhasználói funkcióiról 1 Felhasználói leírás A CKB Trend rendszer felhasználói funkcióiról Verzió: 3.1 Készült: 2012. október 22. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 4 2 Általános tudnivalók a program kezeléséről:... 5 2.1 A CKB

Részletesebben

Felhasználói leírás. A CKB FREE rendszer felhasználói funkcióiról

Felhasználói leírás. A CKB FREE rendszer felhasználói funkcióiról Felhasználói leírás A CKB FREE rendszer felhasználói funkcióiról Verzió: 2.0 Készült: 2010.március 25. 1/63.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 2. Főképernyő... 6 3. Adatbekérés... 10 4. Díjtájékoztatás...

Részletesebben

Táblázatkezelés Microsoft Excel XP

Táblázatkezelés Microsoft Excel XP Táblázatkezelés Microsoft Excel XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 A MICROSOFT EXCEL PROGRAM HASZNÁLATA...9 A PROGRAM INDÍTÁSA...9 AZ EXCEL ABLAKÁNAK RÉSZEI...10 A TÁBLÁZATKEZELÉS ELSŐ LÉPÉSEI...13

Részletesebben

Számítások, hivatkozások

Számítások, hivatkozások Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel programban alkalmazható különböző hivatkozásokkal (relatív, vegyes, abszolút). Képesek leszünk különböző alapszintű számítások elvégzésére, képletek

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Budapest, 2014 2 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Kezdőképernyő... 5 2.1 A program indítása... 5 2.2 Bejelentkezés... 5 2.3 Elfelejtett jelszó... 6 2.4 Adatmódosítás, jelszócsere...

Részletesebben

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 1/63 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 A rendszer rövid jellemzése...3 A program főbb tulajdonságai...3 2. A program használatba vétele...4 3.

Részletesebben

Bevezetés az adatbázis használatába

Bevezetés az adatbázis használatába Base Útmutató Bevezetés az adatbázis használatába Base alapfunkcióinak bemutatása OpenOffice.org Szerzői jog E dokumentum szerzői joga a Szerzőké Copyright 2006-2009. Szabadon terjesztheti és/vagy módosíthatja

Részletesebben

2014 v4.1. Integrált. Felhasználói dokumentáció

2014 v4.1. Integrált. Felhasználói dokumentáció 2014 v4.1 Integrált Felhasználói dokumentáció Fekete Prog-RAM Kft. 1992-2014 Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 Cégadatok... 3 Elérhetőségek... 3 Névjegy... 3 Rendszer követelmények... 5 Javascript engedélyezése...

Részletesebben

Kádár Gábor. Segédanyag az adatbáziskezeléshez. Forrás: www.kadarinfo.extra.hu

Kádár Gábor. Segédanyag az adatbáziskezeléshez. Forrás: www.kadarinfo.extra.hu Kádár Gábor Segédanyag az adatbáziskezeléshez Forrás: www.kadarinfo.extra.hu 1 Definíciók Adatbázis: a rendezett formában - általában táblázatokban tárolt adatokon kívül -, az ezek összefüggéseit kezelő

Részletesebben

infotéka Napló kézikönyv

infotéka Napló kézikönyv kézikönyv I Tartalomjegyzék 3 Fejezet I Kezdő lépések 1 Kezdő lépések... 3 Fejezet II Nézet 8 1 Ikonsor... 8 8 Fejezet III Paraméterezések 1 Felhasználók... és jogok 8 2 Évnyitás... 12 3 Vezérlő rekord...

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 AZ ADATBÁZIS-KEZELŐ ÁLTALÁNOS HASZNÁLATA...9 ADATBÁZIS ALAPFOGALMAI...9 ADATBÁZIS FOGALMA...9 AZ ADATBÁZIS SZERKEZETE...10 ELSŐDLEGES

Részletesebben

Aromo tanfolyam I. Kezdeti adatfeltöltés

Aromo tanfolyam I. Kezdeti adatfeltöltés Aromo tanfolyam I. Kezdeti adatfeltöltés Az Aromo készítői üdvözlik Önt, mint az Aromo Iskola-adminisztrációs Szoftver leendő felhasználóját. Reméljük, hogy az Aromo hosszú évekig hasznos társa lesz Önnek

Részletesebben

BUSTER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

BUSTER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV BUSTER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Bevezetés A mai világba mikor már szinte minden felköltözik az internetre un. felhőkbe felmerül a kérdés, hogy az vállalkozások ügyvitele miért helyhez kötött még mindig.

Részletesebben

gazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

gazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 4. szám, 2013. április T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Mikrogazdálkodói egyszerûsített 1 éves beszámoló Kik választhatják? Számviteli

Részletesebben

Dr. Pétery Kristóf: Excel 2003 feladatok és megoldások

Dr. Pétery Kristóf: Excel 2003 feladatok és megoldások 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012.

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012. Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok Összeállította: Faludi Anita 2012. Tartalom Bevezetés... 4 Mi az adatbázis kezelés?... 5 Adatbázis-kezelés számítógép nélkül... 5 Adatbázis-kezelés számítógéppel...

Részletesebben

GS1 Logger for Staff. Felhasználói kézikönyv. Verzió 2.5, 2015.01.12. GS1 Logger Staff Felhasználói kézikönyv

GS1 Logger for Staff. Felhasználói kézikönyv. Verzió 2.5, 2015.01.12. GS1 Logger Staff Felhasználói kézikönyv GS1 Logger for Staff Felhasználói kézikönyv Verzió 2.5, 2015.01.12. Verzió 2.5 Minden jog fenntartva GS1 Magyarország Zrt. Oldal: 1 / 23 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Funkcionális leírás a szoftver működése...

Részletesebben