Projektmenedzsment jegyzet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Projektmenedzsment jegyzet"

Átírás

1 Nagy Zsolt Projektmenedzsment jegyzet Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Sopron, 2008.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. MI A PROJEKT? A PROJEKTMENEDZSMENT ELEMEI ÉS JELLEMZİI ÁLTALÁBAN A PROJEKTEK SZEREPLİI A PROJEKT-ÉLETCIKLUS MODELL MEGVALÓSÍTHATÓSÁG MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MŐSZAKI MEGVALÓSÍTHATÓSÁG PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTHATÓSÁG A PROJEKT SZERKEZETE FELADATOK ALÁBONTÁSI RENDSZERE A FELADATOK KIVITELEZİINEK MEGHATÁROZÁSA Kommunikációs terv készítése A PROJEKT HÁLÓTERVÉNEK KIDOLGOZÁSA CPM tevékenységélő háló MPM tevékenység csomópontú háló A PROJEKT IDİTERVE ERİFORRÁS-TERVEZÉS A PROJEKT KÖLTSÉGEINEK A FELMÉRÉSE KOCKÁZAT Kockázati tényezık felismerése és elemzése A kockázati tényezık kezelése A PROJEKTINDÍTÓ DOKUMENTÁCIÓ A PROJEKT KIVITELEZÉSE A PROJEKTTEAM MEGBESZÉLÉSE A KIVITELEZÉS SORÁN VÁLTOZTATÁSOK A PROJEKTEN PROJEKTKONTROLLING A PROJEKT ÁTADÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE A PROJEKT ÁTADÁSA A PROJEKT ÉRTÉKELÉSE PROJEKTMENEDZSMENT ÉS SZERVEZETI STRUKTÚRA PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS LINEÁRIS-FUNKCIONÁLIS STRUKTÚRÁBAN PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS MÁTRIX STRUKTÚRÁBAN PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS PROJEKTKÖZPONTÚ STRUKTÚRÁBAN ÁTTEKINTÉS PROJEKTMENEDZSMENT MÓDSZERTAN PRINCE PMBOK PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT (PCM) Logikai keretmátrix (Logical Framework Approach logframe)...65 IRODALOMJEGYZÉK

3 1. MI A PROJEKT? A projektek lényege mindig valamilyen elınyös változtatás megvalósítása, ezért az élet minden területén találkozunk velük. Amikor meghatározott cél érdekében véghezviendı tevékenységsorozat megtervezésérıl van szó, akkor már projektrıl beszélünk. Projekt a vállalatok különleges, egyszeri céljaik elérése érdekében végzett tevékenységsorozata, de az Európai Unió támogatási alapjainak forrásaira benyújtott pályázatok is projekteken alapulnak. Elıször a projekt ötlete születik meg, amelyhez meg kell keresni azt a pályázati formát, amelytıl támogatásra számíthat a tervezett tevékenység. Mindenütt célszerő felkészíteni a szervezetet projektek kezelésére, ugyanis a gazdasági-üzleti környezet gyors változása miatt manapság aligha lehet olyan céget találni, ahol ne lennének projektek, vagyis ne kellene pl. egy új érdekeltségi vagy informatikai rendszert bevezetni. Rendkívül szerteágazóak és változóak lehetnek a projektek, egy pár munkatárs néhány napos vagy hetes erıfeszítésétıl kezdve tucatnyi vagy több száz ember éveken keresztül történı foglalkoztatásáig. A több milliárdos költségvetéső projekt végrehajtása az alapelvek szempontjából semmiben sem különbözik egy mindössze kéthetes projekttıl. Ezeknek az alapelveknek, módszereknek a tárgyalására vállalkozik ez a jegyzet. Mi a projekt? 3

4 A projekt fogalmát a vállalatok, vállalkozások világára koncentrálva három különbözı úton szeretnénk megközelíteni. 1. A vállalat menedzsmentje projekteken keresztül valósítja meg a stratégiát. A stratégia három fı kérdés köré épül fel: Hol tartunk most? Helyzetelemzés, pozícióanalízis belsı adottságok: erısségek, gyengeségek külsı környezeti tényezık: lehetıségek, veszélyek Hogyan? Stratégiai akciók és programok megfogalmazása Hova akarunk eljutni? Célmeghatározás érdekcsoportok elvárásai küldetés és jövıkép célok A stratégiai gondolkodásnak egy adott jelenlegi állapotból egy kitőzött célállapotba való eljutás áll a középpontjában, a stratégia a két pont között légvonalban gondolkodik. A stratégia megfogalmazása után a konkrétabb szint a projektek szintje, a projektek jelentik a két pont közötti konkrét utat, amit a valóságban be kell, hogy járjon a vállalat. Egy-egy projekt a két szélsı pont közötti, konkrét kezdı-, és végponttal kitőzött szakaszt jelent. Például az adott vállalat megfogalmazta a versenyképességének növelésére irányuló stratégiát, a kivitelezésen dolgozva épp egy új szolgáltatás bevezetésére irányuló projektet valósít meg. 4

5 2. Amikor vállalat vezetése végiggondolja a tipikus vállalati tevékenységeket, két csoportot tud elkülöníteni: rutinszerően ismétlıdı, a meglévı rendszer keretében megoldandó feladatok, amire folyamatokat fog definiálni, a standard kiváló minıségő folyamat-végrehajtásra minıségirányítási rendszert mőködtet, ilyen például tipikusan a tömeggyártás, egyedi célok megvalósítására irányuló, nagykockázatú, változó összetételő csoportok (teamek) együttmőködésén alapuló feladatmegoldás, amire projekteket fog felállítani, ilyen például a terméktervezés. Vállalti mőködés: hagyományos vállalati rendszer vagy projekt keretében Tevékenységek Tervezés Végrehajtás Ellenırzés Standard feladatok Mőködés (feladatmegoldás) a meglévı vállalati rendszer keretében Testre szabott, nem standard feladat Feladatmegoldás projektek keretében 5

6 A két fajta tipikus tevékenységcsoport közötti alapvetı különbséget a menedzsmentnek fel kell ismernie, testre szabott, nem standard feladatok megvalósítására projektet kell életre hívni. Rutinszerően ismétlıdı Projekt Feladat jól ismert szokatlan Munkatársak kinevezett, ismert változó, ideiglenes Feladatkörök kialakult minták bizonytalan, változó Szervezeti kultúra szerep vagy hatalom feladat Munkakapcsolat bejáratott együttmőködés eldöntendı Hatáskörök egyértelmő, pozíció szerint nem mindig egyértelmő Koordináció hierarchikus hálózat (mátrix) Információforrás kialakult, rutin új, bizonytalan Tanulás, változás kívánatos létfontosságú Mozgatórugó a rendszer által fenntartott a rendszert veszélyezteti Idıtávlat hosszú távú körülhatárolt, véges 3. A projektmenedzsment alapvetı funkciói közé tartozik a projekt által érintett funkcionális szakterületek tevékenységeinek integrálása. Ha ugyanis a projektet valamilyen funkcionális szakterülethez rendelnénk, természetesen az ı szempontjai lennének dominánsak, nyilvánvalóan a többi szakterület rovására. Papp Ottó (2002) szemléletes példát mutat be arról, hogy mihez vezetne az, ha egy termékfejlesztési feladatot sorra a K+F, a minıségbiztosítás, a marketing, a gyártás kapna meg egyedül. Milyen lenne az így kifejlesztett termék, ami a K+F, a minıségbiztosítás, a marketing, a gyártás szakembere számára a legjobb megoldás. A projektteam egy olyan csoport, ahova minden szakterület küld egy-egy képviselıjét, így a feladatmegoldás során mindenki a saját szakmai érdekviszonyait képviseli. Ebbıl következik, hogy a projekt konfliktussal jár, a projektmenedzser feladatai között fontos szerepet játszik a konfliktuskezelés, amíg a konfliktusban álló érték-, és érdekviszonyok között a lehetı legjobb nyilvánvalóan kompromisszumos megoldást megtalálják. 6

7 A fenti meggondolások után álljon itt három projekt definíció: Projekt minden olyan tevékenység, amely egy szervezet számára olyan egyszeri és komplex feladatot jelent, amelynek teljesítési idıtartama (kezdés és befejezés), valamint teljesítésének költségei (erıforrások) meghatározottak, és egy definiált cél (eredmény) elérésére irányul. (Görög Mihály, 2001) A projekt konkrét célok és eredmények érdekében, adott idı-, költség-, és erıforrás-korlátok között, meghatározott minıségi és teljesítménykövetelmények mellett, lehetıleg minimális vagyonelem (ill. erıforrás) felhasználásával, elfogadható kockázati szint mellett, és valamilyen egyértelmően definiált termék (létesítmény, szolgáltatás) létrehozására irányuló tevékenység (ill. egymással összefüggı tevékenységsor). (Papp Ottó, 2002) A projekt emberek és más erıforrások ideiglenes együttese, amelyeket azért győjtöttek egybe, hogy meghatározott célt érjenek el, rendszerint kötött költségvetéssel és rögzített idıtartammal. A projektek általában olyan termékekkel vagy folyamatokkal kapcsolatos tevékenységek, amelyek elsı ízben valósítanak meg, ill. meglévı folyamatok átalakítására irányulnak (Robert J Graham, 1985) 7

8 Az idı, a költség és a minıség három olyan tényezı, amely minden projektben megtalálható, amellett, hogy fontossági sorrendjük esetenként változik. Sok esetben az idı a legfontosabb tényezı, nincs lehetıség a tervezett befejezési, átadási idıpont eltolására, ilyen ok lehet a médiaszereplés vagy általunk nem befolyásolható külsı körülmény, pl. kiállítás, vásár megnyitója. A mérnöki vagy orvosi projektek esetében általában a tökéletes minıség a legfontosabb, még akkor is, ha ezzel meghosszabbodik a kivitelezési idı, és megnınek a költségek. Ha a megrendelıvel már megállapodtunk a díjazásról, akkor a költségek a kulcsfontosságúak, az adott költségvetés keretein belül kell maradnunk. Mire van szükség ahhoz, hogy egy projekt sikeres legyen? A projektet határidıre, a költségvetésen belül, kiváló minıségben kell befejeznünk. Összegezve azt mondhatjuk, hogy mindhárom szempontot ellenırzésünk alatt kell tartanunk, a bővös háromszögön belül kell maradnunk, hogy a projektünk sikeres legyen. Aki tornyot akar építeni, nem ül-e le elıbb, hogy kiszámítsa a költségeket, vajon futja-e pénzébıl, hogy fel is építse? Nehogy azután, hogy az alapokat lerakta, de befejezni nem tudta, mindenki, aki csaj látja, kicsúfolja. (Lukács 14, 28-29) Az idı/költség/minıség háromszöge Minıség Költség Idı 8

9 2. A PROJEKTMENEDZSMENT ELEMEI ÉS JELLEMZİI ÁLTALÁBAN Az elızı fejezetben megfogalmazottak szerint a továbbiakban is a vállalkozásokra koncentrálunk, a projektmenedzsment eszközeit a vállalati projektek esetére értelmezzük, de ezek természetesen kiterjeszthetıek a nonprofit vagy az intézményi körre is A projektek szereplıi A szereplıket a projekttel kapcsolatos szerepük különbözteti meg. A következı ábra egy leegyszerősített modellt mutat be, a további tárgyaláshoz feltétlenül szükséges szereplıkre korlátozódik. Vállalatvezetı Projektszponzor Megrendelı Projektmenedzser A projekten dolgozó csoport (team) (projektkoordinátor) A projekttel kapcsolatban a vállalatvezetı általában nem tartja magánál a felelısséget, hanem vezetıtársai közül megnevez egy Projektszponzor-t, aki a projekt tervezési és megvalósítási szakaszában a projektmenedzser partnere lesz, meghozza a projektet érintı döntéseket, rendelkezik a szükséges erıforrások felett. A projektszponzor feladatai: segít a projekt érdekeit érvényesíteni a vállalaton belül döntést hoz arról, hogy a projekt egyik életciklus-fázisából a következıbe léphessen döntés a megvalósításról sikeresnek vagy sikertelennek nyilvánítja a projektet 9

10 a megvalósítás során a változtatások engedélyezése a megvalósítás során rendszeres ellenırzés a minıségi ellenırzés irányítása értékeli a projektet. A Projektmenedzser felel a projekt hatékony mőködéséért. A fenti kommunikációs ábra középpontjában helyezkedik el. A projekt sikere legfıképpen az ı szakmai hozzáértésétıl és eredményes munkájától függ. A projektmenedzser feladatai: a projekt tervének elkészítése csapatépítés, a csapaton belüli kompetenciák és felelısségek meghatározása a csapattagok motiválása az ellenırzési pontok, mérföldkövek megállapítása kommunikáció a projektcsoporton belül és a többi érintettel a tervezetthez képesti változtatások dokumentálása jelentések készítése (projektindító dokumentáció, a projekt zárójelentése) a tervezett és a ténylegesen megvalósított munka összehasonlítása. A projekt eredményét a Megrendelı fogja majd hasznosítani a projekt befejezése után. Vegyünk például egy olyan projektet, ami egy ISO szabvány szerinti minıségirányítási rendszer kiépítésére irányul. A végfelhasználók ebben az esetben azok a munkatársak, akik munkájuk során alkalmazni a fogják a minıségirányítási rendszer elıírásait. A projekt sikere szempontjából kulcsfontosságú, hogy a rendszerrel kapcsolatos elvárásaik kiderüljenek, a rendszerépítés során bevonják ıket, és folyamatos egyeztetés legyen közöttük és a projektcsoport között. A projekten dolgozó csoport felállításáról a fentiekben már kiderült, hogy a vállalat különbözı funkcionális szakterületei delegálnak oda munkatársakat, de ha ez indokolt, külsı szakértıkkel is kiegészülhet. Nagyobb projekteknél szükség lehet egy Projektkoordinátorra, aki a projektmenedzser munkáját segíti, természetesen kisebb projekteknél a költségvetés ezt nem teszi lehetıvé A projekt-életciklus modell 10

11 Fenti projektdefiníciókból következik a projektek az élılényekhez melyek megszületnek, kiteljesednek, majd elhalnak hasonló tárgyalása, ebbıl az analógiából származtatható a projekt életciklusa. Valamennyi projektre egyetemlegesen érvényes életciklus-modell nem létezik, Weiss és Wysocki (1994) ír le egy ötfázisú modellt: A fı szakaszok közötti átfedı területek azt érzékeltetik, hogy az egyik szakaszból a másikba történı átmenet nem éles. A projekt kialakítási szakasza egy definiálási fázis. Akkor kezdıdik, amikor a projektalapító okiratban megnevezik a projektet, a projekt célját, hatókörét és a projektmenedzsert. A projektalapító okirat a jogkörök hivatalos elismerése. A projekt kialakítási szakaszban javaslatok kerülnek kialakításra, a megvalósíthatóságuk kerül értékelésre. A projektjavaslat indítja el a projektet. A projektjavaslat összefoglalja a szükséges információkat a projektszponzor számára. Egy menjen/ne menjen döntés zárja le ezt a szakaszt. A definiálási szakasz lezárásaként a projektmenedzser az elvárások összehangolása és az egyetértés elérése érdekében elkészíti a munkakimutatást. A munkakimutatás minimális tartalma: célmeghatározás, a projekt hatókörének meghatározás, elérendı eredmények, költség-, és ütemtervbecslés, célokat mérı eredmény (mutatató, indikátor), stakeholderek, 11

12 szolgálati út. A munkakimutatás hivatalos egyetértést jelent a projekt stakeholderei között a projekt céljaiban és feltételeiben. Egy pozitív menjen döntés után a projekt a tervezési szakaszba lép. A tervezési szakaszban elvégzendı feladatok: A feladatok alábontási rendszere (WBS - Work Breakdown Structure) (MIT?) A feladatok kivitelezıinek meghatározása (Kompetenciák és felelısségek mátrixa - KFM) (KI?) A feladatok közötti logikai kapcsolat alapján a kivitelezés technológiája A projekt hálóterve (HOGYAN?) A feladatok végrehajtásának idıbeli tervezése Gantt-diagram (MIKOR?) A kivitelezéshez szükséges erıforrások megtervezése Erıforrás-tervezés (MIVEL?) A projekt költségeinek a felmérése (MENNYIBİL?) A tervezési szakasz végére elkezdıdhetnek a szervezési szakasz munkái. A szervezési szakasz alatt az a cél, hogy a projekt és a szervezet kapcsolata, a projektteam, az ellenırzés, a módszerek, a következı szakaszban igényelt kommunikáció kialakításra kerüljenek. A következı szakasz a végrehajtás/megvalósítás szakasza. Ebben a szakaszban fontos tevékenységek: kommunikáció a vezetıkkel, megrendelıvel, kivitelezıkkel, megrendelıkkel változtatások a projekten a projekt ellenırzése, nyomon követése a kivitelezés során a költségek figyelemmel kísérése minıségellenırzés A projektciklus végsı szakasza a projektzárás. A projektcsapat átadja a projekt eredményének a megrendelınek. Az értékelés az átadás után következı, tehát záró feladat. Átadási teendık: bevonás, egyeztetés, 12

13 elvárások tisztázása. A Görög Mihály által leírt modellben a projekt élete körfolyamatként van szemléltetve. A többi elmélettel ellentétben ez a forma a tevékenységfolyamat bemutatása mellett alkalmas arra is, hogy a stratégiai meghatározottságot, valamint a megvalósítási folyamat egészének és a stratégiai célok teljesülésének kölcsönös összefüggéseit is kiemelje. Fontos elem a modellben a döntési pontok megjelenése. Ezeknek, az adott fázist határoló, lezáró feladatuk mellett elıre mutató az a szerepük, hogy rögzítik a projekt céljait, illetve teljesítésük az eredmény elfogadását is. A modell fent felsorolt elemei már szinte sugallják azt a szemléletet, amely a ciklus során elıtérbe helyezi a folyamatos monitoring és a visszacsatolás szerepét Forrás: Görög Mihály (2001) 13

14 3. MEGVALÓSÍTHATÓSÁG A 2.2. fejezetben a projekt életciklusának bemutatásakor röviden foglalkoztunk a projekt kialakítás szakaszával. Feltételezzük, hogy rendelkezésre áll egy vagy több javaslat. El kell dönteni, hogy közülük bármelyiket is érdemes-e továbbgondolni. Tehát szükséges a megvalósíthatóságukat értékelni Megvalósíthatósági tanulmány A projekten dolgozó csoport (a projektmenedzser vezetésével) feladatot kap minden érdemesnek tőnı javaslat megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. A tanulmánynak meg kell kísérelnie olyan szcenáriók (forgatókönyvek) kidolgozását, amelyek elfogadásra szóba jöhetı megoldások. A különbözı változatok olyan funkcionális specifikációkat tartalmaznak, amelyek világosan leírják egy javaslat terjedelmét, célkitőzéseit, pénzügyi és idıbeli korlátait, választ adnak a mőszaki és gazdasági megvalósíthatóság kérdéseire. Egy specifikáció megmondja, hogy mit kell tenni, és mindezt milyen korlátok között. Biztosítja, hogy legalább egy megfelelı módja legyen a megvalósításnak, de nem adja meg, hogy a célkitőzést milyen módon kell elérni. Erre a lépésre majd a projekttervezés szakaszában kerül sor. A szcenárió egy, a megfogalmazott célkitőzések eléréséhez szükséges rendszernek, folyamatnak vagy eljárásmódok összességének tömör leírása. Minden célkitőzéshez számos lehetséges stratégia adódhat. A főnyírás célkitőzése kielégíthetı többféle módon is: végezhetjük magunk, beszerezhetünk elektromos vagy benzinmotoros főnyírót, de kölcsön is kérhetjük az eszközt barátainktól, tarthatunk kecskét, ami lelegeli a füvet, vagy a szolgáltatást megvásárolhatjuk egy erre vállalkozó kertésztıl. A felszínre kerülı elgondolásokat alaposan meg kell vizsgálni, módosítani, válogatni, vagy elutasítani Mőszaki megvalósíthatóság A kockázat minimalizálásának szemszögébıl meg kell vizsgálnunk, hogy a választott technológia életképes-e. A sajátosságok elemzése a különbözı, de azonos célt szolgáló és összehasonlítható termékekrıl származó információk győjtésére és rendszerezésére szolgáló módszer. A sajátosságok elemzésének problémái többnyire nyilvánvalóak: 14

15 minden sajátossághoz nagyszámú alkotóelem tartozhat, a sajátosságokat azok viszonylagos fontossága szerint kell súlyozni, a csupán kvalitatív módon rangsoroló rendszereket nehéz elemezni, ritkán létezik teljes körő rendszer a sajátosságok súlyozásánál és rangsorolásánál. A sajátosságok elemzése nagyon hasznos lehet, mert segíti a teamet abban, hogy egy rendszer fontosnak tartott sajátosságairól objektív meghatározást, értékelést, rangsorolást alakítson ki. A mőszaki tényezıkön túl egyre nagyobb mértékben mérlegelik az ökológiai tényezıket minden terv megvalósíthatóságának értékelésénél. Az ökológiai megfontolásokat az a logika hozza felszínre, hogy a potenciális vevık olyan termékek vásárlását részesítik elınyben, melyek a versenytárs termékeknél kevésbé ártalmasak a környezetre. Ökológiai szempontból nemcsak magának a terméknek és a gyártásnál képzıdı szennyezı anyagoknak a vizsgálata fontos, hanem a gyártáshoz felhasznált nyersanyagoknak és a keletkezı hulladékoknak az áttekintése is. A megvalósíthatóság értékelésekor egyre inkább elıtérbe kerül a szociális tényezık értékelése is. A szociális tényezık jelentik a projekttel kapcsolatban a csoporton vagy irodán belüli kapcsolatrendszert, a munkaerı foglalkoztatását, a munkatársak egészségét vagy akár a társadalmi megítélést befolyásoló tényezıket Pénzügyi megvalósíthatóság Mielıtt egy lehetséges projekt kiválasztása és megvalósíthatósága tekintetében elırelépés történne a befektetést illetıen, két kérdéscsoport megvizsgálására van szükség: Érdemes-e a forrásokat egy adott projektbe befektetni? Mennyire éri meg a befektetés? Ahol a források befektetésére több lehetıség áll fenn, melyik változat biztosítja a legmagasabb hozamot? A költség-haszon elemzés olyan módszer, amelyik magában foglalja: a költségek azonosítását, mértékük megállapítását, és értékelését a teljes elıirányzott élettartamra, a javaslat hasznának azonosítását, mértékének megállapítását, és értékelését a teljes elıirányzott élettartamra. 15

16 Meg kell érteni a befektetés és a bevétel közötti különbséget, azt, hogy mik a pénzügyi mőveletek költségei, az általános költségek, értékcsökkenés és infláció. Értékelési módszerek: megtérülési idı (payback period method) nettó jelenérték (NPV) belsı megtérülési kamatláb (IRR) 16

17 4. A PROJEKT SZERKEZETE Mit? Üzleti célok Megbízó céljai Ki? Projektcélok Projektjavaslat Projekt meghatározás Szervezet WBS Feladatok definiálása Feladatok Kompetenciák és felelısségek mátrixa munkatrs1 munkatrs2 munkatrs3 F1 F2 F3 F4 Mivel? Hogyan? Hálóterv Az erıforrás igények ütemezése Mikor? Gantt-diagram F1 F2 F3 F4 Mennyibıl? Erıforrástervezés Költségkalkuláció cash flowszámítások 17

18 4.1. Feladatok alábontási rendszere A feladatok alábontási rendszere (Work Breakdown Structure WBS) az az eszköz, aminek segítségével eljutunk a projekt céljának megfogalmazásától a konkrét feladatok definiálásáig. A WBS egy olyan fastruktúra, amelyben az elvégzendı munka elıször munkacsoportokra van bontva, majd ezek kisebb egységekre, és így tovább olyan mélységig, ahogy ezt a projekt megkívánja, illetve az adott fázisban elıre látható. A legalsó szinten jelennek meg a feladatok, amit egy adott szakembernek kell végrehajtania. A projekt célja A feladatok pontosan meghatározott eredménnyel rendelkeznek, elvégzésükért egy személy felelıs. A kivitelezıt hivatalosan, és nem hivatalosan is meghatározhatjuk, a kivitelezés költségeit egyszerően meg lehet határozni, a kivitelezés minısége könnyen 18

19 értékelhetı. A feladatok alábontásban megjelenı logikát jelöléstechnikailag kódszámokkal tudjuk megmutatni. A feladatok alábontási rendszere nem foglal állást a feladatok sorrendjét, kivitelezésük módját, idıtartamát, és a végrehajtáshoz szükséges személyek számát illetıen. A kapott feladatok jelentik az alapját, a kiindulópontját a projekt szerkezete ábrán található többi eszköznek. Új iroda létesítése 1. A helyiségek átalakítása 2. Az iroda bebútorozása 3. Irodatechnika telepítése 1.1 helyszíni felmérés 1.2 változtatások tervei 2.1 bútorok megrendelése 2.2 bútorok elhelyezése 3.1 irodatechnika megtervezése 3.2 irodatechnika elhelyezése 3.3 irodatechnika ellenırzése 4.2. A feladatok kivitelezıinek meghatározása Az egyes személyek különbözı típusú részvételét a feladatokban a kompetenciák és felelısségek mátrixa segítségével lehet ábrázolni: 19

20 A PROJEKT KIVITELEZÉSÉBEN RÉSZT- A PROJEKT FELADATAI VEVİ MUNKATÁRSAK A mátrix minden sora egy-egy feladatot jelent, az oszlopok a feladatok teljesítésében résztvevı személyeket. Az adott sor és oszlop metszéspontjában lévı cellába olyan, az adott vállalatra egyezményes betőt írunk, ami megmutatja, hogy az adott személy az adott feladat teljesítésében milyen feladattal, felelısséggel van felruházva. (pl. D dönt a végrehajtásról, V végrehajt, É értesítést kap a végrehajtásról, T támogat) Kommunikációs terv készítése A projekt megvalósítása során emberek döntéseket hoznak, tevékenységeket hajtanak végre. A projektmenedzser koordinálja, és befolyásolja a projekt érintettjeit. Végzetes hiba lehet hagyni, hogy a kommunikáció magától létrejöjjön. A kommunikációs terv a kommunikációs stratégia írott változata, arra a célra, hogy a megfelelı emberek a megfelelı információt a megfelelı idıben kapják meg. A kommunikációs terv kulcskérdései: Kinek van szüksége információra? projektszponzor funkcionális menedzsment - megrendelı projektcsoport projektmenedzser Milyen információkra van szüksége? jóváhagyások változások - koordináció 4.3. A projekt hálótervének kidolgozása A hálós tervezési rendszerek fejlıdése az 50-es évek végén indult meg. Ezen idıszak eredménye a CPM, az MPM és a PERT technikák kifejlesztése. 20

21 A CPM (Critical Path Method) a DuPont Corporation és a Remington Rand nevéhez főzıdik. A CPM háló két alapeleme a tevékenység és az esemény. A CPM egy tevékenységélő háló, egy olyan gráf, aminek a csúcspontjai az események, élei a tevékenységek. Az MPM (Metra Potencial Method) kifejlıdése 1958-ban kezdıdött Franciaországban. Az MPM háló abban különbözik a CPM-tıl, hogy a gráf csomópontjaiban ábrázoljuk a tevékenységeket, és a gráf élei a tevékenységek közötti kapcsolatot jelentik. Az MPM tehát egy tevékenység-csomópontú háló. A PERT (Program Evaulation and Review Technique) technikát az amerikai haditengerészet számára fejlesztették ki. Olyan hálótechnikára volt szükség, ami képes kezelni a nagy kockázattal rendelkezı projekteket. A PERT technika véletlentıl függı, sztochasztikus tevékenységidıkkel (olyan tevékenységidıkkel, aminek ismerjük a valószínőségi eloszlását) dolgozik. Ebben a fejezetben a CPM és az MPM eljárást tárgyaljuk, a PERT technikával ezek között a keretek között nem foglalkozunk CPM tevékenységélő háló A CPM háló szerkesztésénél az alábbi szabályokat kell betartani: A háló két alapeleme a tevékenység és az esemény, a gráf élei a tevékenységek, a csomópontok az események. A tevékenységet nyíllal ábrázoljuk, mert egy kezdıponttól egy befejezési pont felé irányul. Egy eseménybe tevékenységek futnak be. Az adott esemény akkor következik be, ha a befutó tevékenységek mindegyike befejezıdött, és ezután kezdıdhetnek el az eseménybıl kiinduló tevékenységek is. A hálónak csak egy kezdı-, és egy végpontja lehet. A háló nem tartalmazhat kettıs, ill. többszörös tevékenységeket. Ezt a szabályt az indokolja, hogy i eseménybıl induló és j eseménybe érkezı tevékenységet az i,j számpárral azonosítjuk, ha megengednénk a kettıs tevékenységet, akkor a tevékenységjelölés nem lenne egyértelmő. 21

22 i j A háló hurkot nem tartalmazhat, hiszen ez azt jelentené, hogy egy tevékenység csak akkor kezdıdhet el, amikor a logikailag ıt követı tevékenység már befejezıdött. Bevezetjük a látszattevékenység fogalmát. A látszattevékenység olyan tevékenység, ami nem része a projektnek, nem valós tevékenység, használatát ábrázolástechnikai szempontok indokolják. Látszattevékenység segítségével mutatjuk meg, hogy egy adott tevékenység elkezdése összefügg az ıt megelızı tevékenység befejezıdésével. A látszattevékenységeket szaggatott vonallal jelöljük. A háló felrajzolásának kiinduló pontja az ún. megelızési lista, az a táblázat, ami tartalmazza, hogy a WBS eredményeként megszületett tevékenységek között milyen megelızési, követési logikai kapcsolat tárható fel. Példánkban az átláthatóság miatt a tevékenységeket betőkkel, az eseményeket számokkal jelöljük. Példaprojektünk egy minden lakott településtıl távoli tanya vízellátására szolgáló kút telepítésérıl szól. Ha a fentiekre példát keresünk a táblázatunkban, F tevékenység csak akkor kezdhetı el, ha C és E tevékenység befejezıdött. Kód Tevékenység Közvetl. megelızı Idıtart. [nap] Személyz. [fı] A Terület elıkészítése 1 2 B Anyagok beszerzése 2 1 C Szivattyú beszerzése 4 1 D Kútköpeny elıkészítése A, B 2 1 E Kút ásása D 5 2 F Szivattyú beszerelése C, E 1 1 G Személyzet kiképzése C 2 1 H Próbaüzem F, G 2 1 A CPM háló létrehozásának lépései: 1. a háló felrajzolása 22

23 A megelızési lista információinak a felhasználásával, a fenti hálórajzolási szabályok betartásával felrajzoljuk a hálót. A tevékenységek végrehajtásához szükséges idıtartamot zárójelek között szerepeltessük a tevékenység azonosítója mögött. Példánkban látszattevékenységgel mutatjuk meg a D ill. F tevékenységek megelızı, követı logikai kapcsolatait. A (1) D (2) E (5) F (1) B (2) 0 2 H (2) 6 7 C (4) G (2) 3 2. Az események bekövetkezésének legkorábbi idıpontját határozzuk meg a hálóban idıtervezés elıre haladva. A kezdı esemény bekövetkezésének legkorábbi idıpontja definíciószerően 0. A kezdı eseménybıl kiindulva hozzáadjuk a megelızı esemény bekövetkezésének legkorábbi idıpontjához a tevékenységek végrehajtásához szükséges idıtartamot. Definíciószerően a látszattevékenység végrehajtási idıtartama 0. Ha több tevékenység fut be egy adott eseménybe, akkor a különbözı utakon (a különbözı tevékenységeken keresztül) kapott összegek közül a legnagyobbat vesszük figyelembe. Elıre felé haladva a hálóban tehát összeadunk. Az adott esemény bekövetkezésének legkorábbi idıpontját az esemény jobb felsı sarkába írjuk. A záróesemény bekövetkezésének legkorábbi idıpontja megadja az egész projekt végsı határidejét. Ez esetünkben 12 nap A (1) D (2) E (5) F (1) B (2) H (2) C (4) G (2) 3 23

24 3. Az események bekövetkezésének legkésıbbi idıpontját határozzuk meg a hálóban idıtervezés visszafelé haladva. Definíciószerően a záróesemény bekövetkezésének legkésıbbi idıpontja egyenlı a bekövetkezésének legkorábbi idıpontjával. Ebben a lépésben a záróeseménytıl kiindulva, visszafelé haladunk a hálóban. A vizsgált esemény bekövetkezésének legkésıbbi idıpontját úgy kapjuk, hogy az ıt közvetlenül követı esemény bekövetkezésének legkésıbbi idıpontjából levonjuk a két esemény között ábrázolt tevékenység idıtartamát. Ha a vizsgált eseménybıl több tevékenység indul, akkor a különbözı utakon kapott különbségek közül a legkisebbet vesszük figyelembe. Visszafelé haladva a hálóban tehát kivonunk. Az adott esemény bekövetkezésének legkésıbbi idıpontját az esemény jobb alsó sarkába írjuk. Ha már a projekt végrehajtási szakaszában a megvalósítást figyeljük, ha egy esemény a tervezett legkésıbbi idıpontig nem következik be, ez a késlekedés a projekt végsı tervezett határidejét borítja fel. 24

25 2 4 9 A (1) D (2) E (5) F (1) B (2) H (2) C (4) G (2) A kritikus út meghatározása A fentiek értelmében minden esemény bekövetkezésének meghatároztuk a legkorábbi és a legkésıbbi idıpontját. Ha a két idıpont nem azonos, azt jelenti, hogy az adott esemény bekövetkezésénél tartalékidıvel számolhatunk. Ez ismét a végrehajtási szakaszban lesz igazán fontos. Ha viszont az esemény bekövetkezésének legkorábbi és legkésıbbi idıpontja azonos, másképpen nincs az eseménynek tartalékideje, akkor az esemény a végsı határidı tarthatósága miatt kritikus. Kritikus út azokon az eseményeken keresztüli tevékenységek sorozatát jelenti, amelyeknek nincs tartalékidejük, a bekövetkezési legkorábbi és legkésıbbi idıpontok azonosak. A fenti lépéssorozat nélkül kevés alapunk lenne arra, hogy szükség esetén (elıre nem tervezett akadályok már pedig mindig vannak) dönteni tudjunk arról, hogy melyik tevékenységet lehet elhalasztani, és melyiket nem. Példánkban a kritikus út: B D E F H. Pl. a C tevékenység 4 napos tartalékidıvel rendelkezik (a C tevékenységet büntetlenül késıbb indíthatjuk, vagy csúszhatunk a végrehajtásával úgy, hogy a 8. napra befejezzük). Összegezve a CPM technika különösen több tucat (akár száznál is több) tevékenység ill. esemény esetén meglehetısen bonyolult, sok kötöttséggel és hibalehetıséggel járó eljárás, viszont azzal, hogy a tevékenységeken túl eseményeket is tartalmaz, grafikailag nagyon jól áttekinthetı hálót eredményez. 25

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

HELYES zárójelentése) Válasz sikeresnek vagy sikertelennek nyilvánítja a projektet HIBAS

HELYES zárójelentése) Válasz sikeresnek vagy sikertelennek nyilvánítja a projektet HIBAS MC Jelölje be a helyes választ! (több válasz is lehetséges) A projektmenedzser feladatai: döntés a megvalósításról a projekt tervének elkészítése csapatépítés, a csapaton belüli kompetenciák és felelősségek

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Üzemszervezés A BMEKOKUA180

Üzemszervezés A BMEKOKUA180 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésmérnöki Szak Üzemszervezés A BMEKOKUA180 Projekt tervezés Dr. Juhász János egyetemi docens Projekt tervezés

Részletesebben

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA Innovatív ötletek megvalósítása INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA tanácsadó füzet Megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv, különös tekintettel a pénzügyi tervezésre A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati

Részletesebben

Üzemszervezés. Projekt tervezés. Dr. Juhász János

Üzemszervezés. Projekt tervezés. Dr. Juhász János Üzemszervezés Projekt tervezés Dr. Juhász János Projekt tervezés - Definíció Egy komplex tevékenység feladatainak, meghatározott célok elérése érdekében, előre megtervezett módon, az erőforrások sajátosságainak

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.18. Nyert a pályázat! Mit is akartunk megvalósítani? Hogyan akartuk megvalósítani?

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.18. Nyert a pályázat! Mit is akartunk megvalósítani? Hogyan akartuk megvalósítani? Projektmenedzsment 2009.09.18. Nyert a pályázat! Mit is akartunk megvalósítani? Hogyan akartuk megvalósítani? 1 Nyertes pályázat Sikeres projekt Projekt egy konkrét cél érdekében egységes menedzsment irányítása

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

A pályázatírás alapjai. A projektmenedzsment és a pályázatírás alapfogalmai. Projekt. Területfejlesztı BSc szakos hallgatók számára, elıadásvázlatok

A pályázatírás alapjai. A projektmenedzsment és a pályázatírás alapfogalmai. Projekt. Területfejlesztı BSc szakos hallgatók számára, elıadásvázlatok A pályázatírás alapjai Területfejlesztı BSc szakos hallgatók számára, elıadásvázlatok A projektmenedzsment és a pályázatírás alapfogalmai Projekt A projekt olyan megtervezett tevékenység, amely forrásokon

Részletesebben

Minőségmenedzsment: azért felel, hogy a projekt teljesítse az elvárt feladatát és a követelményeket.

Minőségmenedzsment: azért felel, hogy a projekt teljesítse az elvárt feladatát és a követelményeket. Jelölje be a helyes választ: ely projektszereplőhöz tartoznak az következő feladatok: sikeresnek vagy sikertelennek nyilvánítja a projektet a megvalósítás során a változtatások engedélyezése a megvalósítás

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Kisbej András vezető tanácsadó 2007. április 5. Projektszerű működés és a funkcionális szervezeti működés szabályozása nem egyen szilárdságú

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Készítették: Salamon Hugó és Molnár Zsolt, a KONETT Team tanácsadói

Részletesebben

Informatikai projektmenedzsment

Informatikai projektmenedzsment Schwarczenberger Istvánné dr.: Informatikai projektmenedzsment Az informatikai projektek sikeres végrehajtásához megfelelı projektvezetési technikát kell alkalmaznunk, egyébként nem számíthatunk a határidık

Részletesebben

Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel

Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel 1. A mintafeladat kiírása Készítsük el a következı weboldal fejlesztésének projekttervét! A projekt kezdési dátuma: 2009. szeptember 2-a. A projektben

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

PRO JEKT = előre visz

PRO JEKT = előre visz A projekt PRO JEKT = előre visz PROJEKT DEFINÍCIÓK, ISMÉRVEK Angol nyelvben a project szó kettős jelentéssel bír. Jelenthet: tervet vagy beruházást azaz a megvalósítandó feladatok összességét A területfejlesztésben

Részletesebben

A projekt folyamatcsoportok és a projekt tudásterületek kapcsolata. Projektmenedzsment-folyamatcsoportok. Tervezési folyamatcsoport

A projekt folyamatcsoportok és a projekt tudásterületek kapcsolata. Projektmenedzsment-folyamatcsoportok. Tervezési folyamatcsoport A projekt folyamatcsoportok és a projekt tudásterületek kapcsolata Projektmenedzsment-folyamatcsoportok Tudásterületek Kezdeményezési folyamatcsoport Tervezési folyamatcsoport Végrehajtási folyamatcsoport

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI

1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI 1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI 1.1 MIT JELENT ÉS MIÉRT FONTOS A KOCKÁZATMENEDZSMEN T? A Project Management Institute (PMI) definíciója szerint a projekt egy ideiglenes

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mőködési Kézikönyv közvetett támogatások lebonyolításához a Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem (NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/2008-0018 9. részfeladat Pályázati kiírás 12. területe A projekt szemlélet megerősítése Képzési tematika Készítette: SKC Consulting

Részletesebben

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról 2.számú melléklet SZAKMAI ZSŐRI ÉRTÉKELÉSE A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról Ajánlattevı: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok

Részletesebben

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Monitoring, ellenırzés, értékelés Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Fogalmak Az ellenırzés a folyamatok, tevékenységek végrehajtásának állandó felülvizsgálatát jelenti,

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Családi vállalkozás stratégiai tervezése*

Családi vállalkozás stratégiai tervezése* vállalkozás stratégiai tervezése* 2008. január 19. * Randel S. Carlock John L. Ward A családi vállalkozás dilemmája A vállalkozás igényei és lehetıségei A család igényei és szükségletei Irányítás Karrier

Részletesebben

Projektismeretek, projektmenedzsment

Projektismeretek, projektmenedzsment Projektismeretek, projektmenedzsment Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. 01. 29. Projekt fogalma Projekt: Meghatározott eredmények elérése (projekt termékek létrehozása) érdekében, adott erőforrással

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál A polgármesteri hivatal mőködését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérı mutatószámok bevezetése Szervezeti szintő

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

5. A vezetıi dönt. ntéshozatal. A döntéselmélet tárgya. A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, vizsgálata.

5. A vezetıi dönt. ntéshozatal. A döntéselmélet tárgya. A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, vizsgálata. 5. A vezetıi dönt ntéshozatal A döntéselmélet tárgya A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, logikai, matematikai és, empirikus vizsgálata. 1 A döntéselmélet rendeltetése

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT BELSİ AUDIT 1. Cél A Belsı audit címő minıségügyi eljárás-utasítás célja a belsı minıségügyi felülvizsgálás/audit eljárásrendjének szabályozása az auditok hatékonysága érdekében. 2. Alkalmazási terület

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások azonosító

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2652-06/1 Az információáramlás feltételeinek meghatározása a logisztikában. Az E-logisztikai feladatok

Részletesebben

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül 1.tétel a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül létrehozandó vezetıi szintek, azok fontosabb, elkülönült feladatai. b. Az innováció fogalma,szerepe a vállalkozásoknál.

Részletesebben

Projekt siker és felelősség

Projekt siker és felelősség Projekt siker és felelősség dr. Prónay Gábor 10. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2007. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a siker kritériumok összetettségére, az elmúlt

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban Elıadó: Fazekas Rita, környezetvédelmi ügyintézı Európai Parlament és a Tanács 761/2001/EK rendelete alapján a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerében (EMAS) való önkéntes részvételi lehetısége

Részletesebben

Sämling Kft. LEAN menedzsment. A veszteségek folyamatos és szisztematikus kiküszöbölése Több mint eszköztár. 18 év 5 fı terület:

Sämling Kft. LEAN menedzsment. A veszteségek folyamatos és szisztematikus kiküszöbölése Több mint eszköztár. 18 év 5 fı terület: Sämling Kft. 18 év 5 fı terület: 1.Oktatásszervezés (>100 képzés), 2.Projektmenedzsment, 3.Soft-skills, 4.LEAN és SixSigma 5.Szervezetfejlesztés LEAN menedzsment A veszteségek folyamatos és szisztematikus

Részletesebben

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Az ápolási folyamat Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Ápolási folyamat fogalma A humanisztikus ellátás olyan rendszeres módszere, mely költséghatékony módon összpontosít a kívánt eredmények

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és - fejlesztési programjának kidolgozása KÉPZÉS menedzsment VANIN 2009. Erőforrás gazdálkodás- üzemeltetés benchmark Cél,

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

P r o j e k t A l a p í t ó D o k u m e n t u m. Projekt menedzser Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: 2009.07.16. Üzleti titok!

P r o j e k t A l a p í t ó D o k u m e n t u m. Projekt menedzser Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: 2009.07.16. Üzleti titok! Dokumentum információk név: Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánási Polgármesteri Hivatalban projekt Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: 2009.07.16 Üzleti titok! Figyelem: Ez a dokumentum olyan

Részletesebben

Projekt menedzser teszt

Projekt menedzser teszt Question 1 A módszertanok szerint (3 helyes válasz) Projekt menedzser teszt a. A projektek hossza előre nem meghatározható. b. Meghatározott és egyedi termékek jönnek létre a projektek során. c. A projektek

Részletesebben

1. Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel

1. Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel 1. Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel 1. A mintafeladat kiírása Készítsük el a következı gázvezeték-felújítás projekttervét! A projekt kezdési dátuma: 2009. április 2. A projektben

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

Projekt szponzor : siker - felelősség - kompetencia

Projekt szponzor : siker - felelősség - kompetencia Projekt szponzor : siker - felelősség - kompetencia dr. Prónay Gábor 11. Projektmenedzsment a Gazdaságban Fórum 2008. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a projekt tulajdonos/szponzor meghatározó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20.

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20. FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) 2010. október 20. A kutatási terv fogalmának, a különbözı kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtetı kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Dr. Tétényi Tamás a közgazdaságtudomány kandidátusa. A stratégiai és i Fıosztály vezetıje, Nemzeti

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0277/84. Módosítás. Struan Stevenson, Konrad Szymański az ECR képviselıcsoport nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0277/84. Módosítás. Struan Stevenson, Konrad Szymański az ECR képviselıcsoport nevében 10.9.2013 A7-0277/84 84 23 a preambulumbekezdés (új) (23a) A I. mellékletében a hagyományos energiaforrásokból származó kıolaj és földgáz vonatkozásában elıírt termelési küszöbértékek nem veszik figyelembe

Részletesebben

KÉREM, HOGY AMENNYIBEN MÉGSEM TUD RÉSZT VENNI A KÉPZÉSEN LEGKÉSİBB 2013. AUGUSZTUS 19., 12:00-IG JELEZZE!

KÉREM, HOGY AMENNYIBEN MÉGSEM TUD RÉSZT VENNI A KÉPZÉSEN LEGKÉSİBB 2013. AUGUSZTUS 19., 12:00-IG JELEZZE! Kedves Résztvevı! A Két lábon állva Határon átnyúló kapcsolat és erıforrás fejlesztı program / Stojac pevne - Program pre rozvoj cezhraničných vzťahov a zdrojov címő HUSK/1101/1..1/0232 azonosítószámú

Részletesebben

Object Orgy PROJEKTTERV 1 (9) Adattípusok menedzselése Palatinus Endre 2010-09-27 1.0

Object Orgy PROJEKTTERV 1 (9) Adattípusok menedzselése Palatinus Endre 2010-09-27 1.0 Object Orgy PROJEKTTERV 1 (9) Projektterv 1 Összefoglaló 2 Verziók Ez az projekt projektterve, ahol kitérünk a megrendelt szoftver elvárt szolgáltatásaira, és a tárgy keretein belül a projekt során felhasználandó

Részletesebben

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA tanácsadó füzet Innovációs pályázati projektek menedzselése A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 6. ea.: Projekttervezés III.

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 6. ea.: Projekttervezés III. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 6. ea.: Projekttervezés III. Tevékenységek tervezése Időtervezés: Gantt diagramm Hálótervezés: Kritikus út Tartalék idő Példa ismertetése TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE Fel kell vázolni egy

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Az elektronikus napló

Az elektronikus napló Az elektronikus napló I. Bevezetés A napló az iskolai élet egyik fontos velejárója, a tanárok ebben vezetik a diákok jegyeit, hiányzásait, valamint könyvelik az órával és a diákokkal kapcsolatos egyéb

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Projektzáró dokumentum

Projektzáró dokumentum Projektzáró dokumentum Gárdony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0265 ÁROP pályázati összefoglaló 2010. augusztus 1 Pályázati indikátorok Tevékenység megnevezése Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Projektfolyamat. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2)

Projektfolyamat. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2) ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) Projektek életciklusa Projektek bonyolításának folyamata PCM elvárások PCM funkciók PCM modell PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2) Négy (4) fázis: 1) Kezdeményezési

Részletesebben

az értékelemzés alapjai

az értékelemzés alapjai MODUL I. Mőhelyszeminárium az értékelemzés alapjai Tanterv és tematika Összeállította: prof. Dr. habil. Nádasdi Ferenc, Ph.D., CVS 1 Budapest, 2010. január 1 CVS: Certified Value Specialist = Minısített

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Projektmenedzsment projektmenedzsment alapjai logikai kapcsolatban hálótervezés

Projektmenedzsment projektmenedzsment alapjai logikai kapcsolatban hálótervezés Projektmenedzsment A projektmenedzsment alapjai Hálótervezés A könyvtári rendszerfejlesztési projekt A projektmenedzsment alapjai alaptevékenységek a szervezet (rendszerint hosszú távú, a küldetésben és

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.19. Projekt elırehaladás

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.19. Projekt elırehaladás 2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.19. Projekt elırehaladás 1 2009.10.02. EMIR bemutatása Egységes Monitoring Információs Rendszer Egyes pályázatok írása Pályázati projektek menedzselésének nyomon

Részletesebben

Balogh János gépészmérnök, műszaki menedzser MSc., vezető programkoordinációs szakértő 1

Balogh János gépészmérnök, műszaki menedzser MSc., vezető programkoordinációs szakértő 1 Építési projektek ütemtervi bizonytalanságainak, kockázatainak figyelembe vétele a pénzügyi tervezésnél Balogh János gépészmérnök, műszaki menedzser MSc., vezető programkoordinációs szakértő, MVM Paks

Részletesebben

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai...

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai... Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megırzéséhez igénybe vehetı támogatások Mőködtetési és fenntarthatósági tervéhez I. Fejlesztés összefoglaló...2 II.

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások azonosító

Részletesebben

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 1 Adatbáziskezelés alapjai jegyzet Készítette: Juhász Adrienn Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 2 Fogalmak: Adatbázis: logikailag összefüggı információ vagy

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése

Hirdetmény áttekintése Hirdetmény áttekintése https://195.228.171.34/hkm/viewoffer.jsp?id=23264/2011&print=yes Page 1 of 1 Ajánlatkérı Szervezet: Címzett: - Jánoshida Község Önkormányzata Cím: Fı u. 28. Ir.szám: 5143 Város/Község:

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

2012.03.12. TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE IDŐTERVEZÉS. IDŐTERVEZÉS (Gantt diagramm)

2012.03.12. TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE IDŐTERVEZÉS. IDŐTERVEZÉS (Gantt diagramm) ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE. ea.: Projekttervezés III. Tevékenységek tervezése Időtervezés: Gantt diagramm Hálótervezés: Kritikus út Tartalék idő Példa ismertetése TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE Fel kell vázolni egy

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben