Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája"

Átírás

1 Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája október ÁROP 1.A.2/A jel projektje

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezet, vezeti összefoglaló A jelenlegi helyzet bemutatása Jövkép és a stratégiai célkitzések A jövkép elérésének biztosítása A megvalósítás tennivalói... 37

3 1. Bevezet, vezeti összefoglaló Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Informatikai Stratégiájának kialakításakor a jelenlegi helyzet feltárása mellett feltártuk a fbb fejlesztési célkitzéseket is mind települési min pedig hivatali szinten. Az informatikai stratégia kialakításának hátterében az állt, hogy az ÁROP projekt keretében készült egy lakossági és vállalkozói igényfelmérés az önkormányzati ügyfélszolgálati tevékenységek színvonalával, hiányzó, fejlesztend elemekkel kapcsolatosan. Ennek kiértékeléséhez kapcsolódóan sor kerül az egyes munkafolyamatok optimalizálására, az ügymenet és adminisztrációs rend újragondolására és Polgármesteri Hivatal egyes szervezeti egységei közti együttmködés fejlesztésére. A stratégia alkotás módszertanához kapcsolódóan interjúk készültek a releváns szereplkkel (informatikus, jegyz, fejlesztési projekt menedzser), dokumentum és honlap vizsgálat is történt, ezen kívül pedig figyelembe vettük a szervezetfejlesztési részprojekt tartalmi javaslatait is. Ehhez társulóan munkamegbeszéléseket folytattunk az érintett szereplkkel és a kapcsolódó területek fejlesztési terveinek vizsgálata is megtörtén. A most elkészült Informatikai Stratégia a városi kitekintés mellett elssorban a Hivatalra koncentrál, és ügyfélközpontú, minségi, szakszer szolgáltatások létrehozására törekszik a város lakossága, vállalkozásai és az idelátogató turisták elvárásainak megfelelen. A szolgáltatások minségének javítása és a hatékonyság növelésének legfontosabb eszközét az informatikai háttér és ködtetés színvonalának javításában látja. A hivatali informatika fbb célkitzései a szervezetfejlesztési részprojekt során feltárt igényekbl származnak, miszerint a hivatali munka hatékonyságának növelése annak érdekében, hogy a Hivatal a folyamatosan változó környezetben bvül feladatait eddig emberi erforrásival el tudja látni a bels folyamatok fejlesztésére van szükség. A város polgárai, intézményei és vállalkozásai részére minségi szolgáltatásokat szeretnének a Hivatal munkatársai biztosítani, ehhez pedig már elengedhetetlen az eönkormányzat szolgáltatói környezetének kialakítása. A Hivatal feladatai az informatikai stratégia idhorizontján várhatóan jellegükben nem változnak, de bvülésükre számítani kell. A bvül feladatokat a jelenlegi

4 apparátussal és támogatottsággal nehéz ellátni, a hivatali létszámot növelni - pedig elreláthatólag - nem lehet. Ezért a Hivatal a munka hatékonyságának növelésével kívánja megoldani a bvül feladatokból származó többletmunkát az informatikára fejlesztés is ezt segítheti el. Megállapítható tehát, hogy az Informatikai Stratégia az informatika küldetését a Hivatal munkájának hatékonyabbá tételében, újszer és proaktív kezdeményezésekkel történ segítségében látja. Mivel minden stratégia anyit ér, amennyit hasznosítani fognak belle, a hivatali dolgozók részére szervezetünk egy eönkormányzati képzést, hogy a stratégiában foglaltak megvalósításához már tisztában legyek a használt fogalomrendszerrel és az elektronikus közigazgatás fejlesztési trendjeivel, a közeljövben várható, az Elektronikus Kormányzati Központ által koordinált országos fejlesztésekkel. Ezeket figyelembe véve a Hivatal csökkenteni kívánja a papír alapú adminisztrációt, és javítani kívánja az informatikai infrastruktúra használatának minségét. Olyan informatikát kíván alkalmazni, amely hatékonyan segíti a munkatársakat szakmai munkájuk minségi elvégzésében. Mivel azonban erre nincs meg a költségvetési fedezet, a Hivatal csatlakozni kíván majd a most létrehozásra kerül regionális alkalmazásszolgáltató központhoz (ASP) és az annak szolgáltatás portfóliójában kínált szoftver komponensek tekintetében alakítja majd ki a szakrendszerinek struktúráját. A stratégia készítésénél az önkormányzat figyelembe vette az Elektronikus Kormányzati Központ ajánlásait. 2. A jelenlegi helyzet bemutatása A bels és küls információs folyamatok megismerésével, a küls és bels környezettel kapcsolatos információk és dokumentumok összegyjtésével, és az illeszkedések vizsgálatával kezddött a munka. Ennek során számos, különböz színt közigazgatási informatikai fejlesztési dokumentum került tanulmányozásra ezekbl pedig a következtetések levonását követen meghatározásra kerültek a készítend stratégia keretei. A magyarországi információs társadalmi törekvések alapveten az európai uniós szinten megfogalmazott stratégiákból indulnak ki. Az Európai Unió számos, a tagállamok közötti különbségek csökkentésére és a tagállamok versenyképességének növelésére irányuló irányelvet fogalmazott meg.

5 Az egyik legjelentsebb kezdeményezés, amely az Unió szintjén fogalmazza meg a versenyképesség, valamint a foglalkoztatás növelésével kapcsolatos fejlesztési célokat a lisszaboni stratégia ben, Lisszabonban az EU politikai vezeti a következkben állapodtak meg: az Uniót egy évtizeden belül a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává kell tenni, mely több és jobb munkahely teremtésével és nagyobb szociális kohézióval képessé válik a növekedés fenntartására." (forrás: A stratégia keretében, illetve annak bontásaként számos részstratégia került kidolgozásra, melyek elssorban az alábbi területekkel kapcsolatban foglalták össze a fejlesztési célokat: Kutatáshoz szükséges feltételek elteremtése, biztosítása Oktatás elsegítése Különféle képzések támogatása, biztosítása Az európai szociális védelmi rendszer fejlesztése Internet-hozzáférés, penetráció növelése On-line tranzakciók, szolgáltatások fejlesztése. Az információs társadalommal kapcsolatos fejlesztési célokat és elvárásokat ( Információs Társadalmat mindenkinek ) az eeurope 2002, majd az azt kiváltó, illetve a fejlesztési irányelveket tovább kezel eeurope 2005 foglalta össze. A 2000-ben megfogalmazott célok megvalósításában számos szervezet, valamint intézmény különféle szinten vett és vesz részt. Így pl. az Európai Tanács feladata a lisszaboni megállapodás megvalósításának irányítása, a tagállamok felelssége a stratégia alapján a nemzeti programok elkészítése, vagy az Európai Parlament feladata a célok megvalósításának proaktív ellenrzése. Bár a stratégia égisze alatt a tagállamok kisebb-nagyobb eredményt elértek a kitzött célok megvalósításában, mégis szükség volt a stratégia felülvizsgálatára ben a lisszaboni stratégia jelents kiigazításon ment keresztül, és a benne foglalt célok között is némileg eltolódott a fókusz. Az új elképzelések szerint a lisszaboni stratégia legfontosabb céljaként a foglalkoztatottság növelése lépett el. A versenyképesség növelése keretében, a tudástársadalom fejlesztésére az unió külön stratégiát dolgozott ki i2010 Európai információs társadalom a növekedésért és foglalkoztatásért címen. Az i2010 stratégia - a lisszaboni

6 célkitzésekkel összhangban - az e-europe 2002 és a késbbi e-europe 2005 program folytatásaként tekinthet. Az i2010 program célja, hogy a nemzeti politikák kidolgozásához iránymutatásokat adjon. A program három alappillére: 1. Internal market : egy egységes európai információs térség létrehozatala szélessávú infrastruktúrához való hozzáférés növelése, EU-s internet tartalmak fejlesztése, Internet biztonságának növelése. 2. Innovation, investment : az innováció ersítése az információs és kommunikációs technológiákban (IKT) az IKT markánsabb megjelenése a K+F projektekben, a szektorba irányuló magántke beáramlásának megkönnyítése, otthoni munkavégzést serken innovációk támogatása. 3. Inclusion : a mindenkire kiterjed európai információs társadalom létrehozatala az információs társadalmi szolgáltatások elérhetvé tétele minden EU-s állampolgár számára. Az i2010 program alapján Magyarországon az iránymutatások (24) közül 1 foglalkozik az információs társadalom témakörrel. Konkrétan a következ f célkitzések rögzítése történt: Elektronikus kereskedelmi törvény megalkotása on-line kereskedelmi cégek tartsanak fenn hagyományos, valódi üzletet is. A telekommunikációs piaci verseny élénkítése. Az EU-s célokkal és iránymutatásokkal összhangban minden tagállamnak ki kellett alakítania saját nemzeti információs stratégiáját. Ennek eredményeként került kidolgozásra a Magyar Információs Társadalom Stratégia, ismertebb nevén a MITS. A MITS összefoglalja mindazon célokat és elveket, amelyek a hazai információs társadalom fejlesztésére irányulnak. A MITS kialakításával kapcsolatban alapveten 6 cél azonosítható:

7 1. Magyarország információs korba történ belépésének elsegítése 2. Tudásalapú gazdaság és információs társadalom építésére átfogó vízió kidolgozása, konkrét tervek és feladatok meghatározása 3. A magyar gazdaság versenyképességének és eredményességének növelése 4. Az informatikai ágazat presztízsének növelése 5. Az információs társadalom fejlesztéséhez szükséges program megléte (azaz a MITS dokumentum elkészítése) 6. A megvalósítandó programokhoz a MITS, mint alaptervként való mködése. A MITS célkitzései teljes mértékben igazodnak az eeurope programokhoz (illetve az i2010 stratégiához). A Magyar Információs Társadalom Stratégiához kapcsolódóan készült egy e- Önkormányzat részstratégia is, melynek elemeit a hivatali stratégia megalkotásánál figyelembe kell venni az e-önkormányzat részstratégia elemeit, ezáltal a MITS-el azonos alábbi általános feladatokat, célokat fogalmaztuk meg. Megoldandó feladatok: Saját középtávú informatikai stratégia és az ahhoz tartozó akcióterv elkészítése. A mködési folyamatok felülvizsgálatával egy gyorsabb hatékonyabb szervezeti ködés megvalósítására nyílik lehetség. Az informatikai biztonsági stratégia elkészítése. Az informatikai kultúra elmélyítése, az informatikai tudás fejlesztésében az önkormányzatok intézményeik segítségével sokat tehetnek. Prioritások: Az e-önkormányzat kiépítése keretében az elektronikus ügyintézés és ügyfélszolgálat megvalósítása. Az EU csatlakozás szempontjából is nagy jelentség ügy, mivel az unió már megfogalmazta az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos konkrét követelményeit (Common List of Basic Public Services). Az

8 önkormányzati statikus és a dinamikus weboldalak ablakot képesek nyitni a világra, az ún. egyablakos ügyintézéstl a településmarketing hatékony megjelenítéséig. Hatékony eszközhöz jutnak az önkormányzatok a tájékoztatási, küls kapcsolataikkal kapcsolatos feladataik ellátásához. A tudásmenedzsment egy olyan keretet biztosít, mely növeli a szervezet intelligenciáját, a létrejöv integrált tudásbázis hatékonyan képes támogatni a döntéshozatali folyamatot. Az EU-csatlakozást követen fontos szerepet fog betölteni az unió által elvárt megalapozottságú pályázatok elkészítésében, a projektek hatásainak nyomon követésében. Az Unió kohéziós politikájának els számú kedvezményezettjei a NUTS-II. szint régiók. Ennek az elvnek szellemében a régiók kiemelt feladata a rendelkezésre álló forrásokhoz köt, szakpolitikai fejlesztéseiket megalapozó tervdokumentumok készítése, az ehhez igazodó projektgenerálási tevékenységük és a kapcsolódó támogató, pályázati rendszerek kezelése. Az EU programozási idhorizontjának tekintetében önálló, Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program kialakítása várható, mely tematikus részstratégiákon kell, hogy alapuljon. E részstratégiák egyike a Közép-Dunántúli Regionális Információs Társadalom Stratégia (KD-RITS), ami nyilván a régióban köd települési önkormányzatok informatikai célú stratégája számára is iránymutatást, és kereteket adhat. A KD-RITS által érintett fbb területek: Tartalom és szolgáltatások: jelentségük n, akár az életminség, akár a gazdaság szempontjából Infrastruktúra: relatív súlya csökken Tudás és ismeret: jelentsen n, alapfeltétele az információs társadalom kibontakozásának Jogi-társadalmi környezet: a bizalom és a biztonság megteremtése okán lényeges szempont Kutatás-fejlesztés: a remélt felzárkózás eszközeként kiemelt terület Esélyegyenlség: súlya marad, de a helyi sajátosságoknak megfelelen értelmezend.

9 A KD-RITS által megfogalmazott regionális jövkép és küldetés egy olyan stabilan prosperáló gazdasági-társadalmi környezet perspektíváját vetíti elre, amelyben: az információs ágazat társadalmi, gazdasági súlya dominánssá válik a régióban, az információ beépül az egyének, szervezetek és intézmények mindennapjaiba és a kommunikáció nagy része a digitális csatornákon zajlik. az információ mind szélesebb kör, könny elérése, fokozott termelése és átalakítása segíti a társadalom megújulását, mobilizációját, utat nyit az egyéni kezdeményezkészségnek, vállalkozó kedvnek, szélesíti a civilizációs termékek, kulturális javak fogyasztását, továbbá globálissá teszi az emberi tudás megszerzését és megosztását, és soha nem látott mértékben sokszorozza meg azt. A KD-RITS Koncepció szerint a MITS firányainak és horizontális vetületeinek közép-dunántúli értelmezése az alábbiakban szummázható: Tartalom és szolgáltatás-fejlesztés: cél, hogy az információs társadalom globális kialakulását ersít virtuális térszerkezet létrejöhessen. Humán Erforrás Fejlesztés és Tudásmenedzsment: cél a naprakész tudás elérése, valamint a tervezett változásokban szerepet játszó kulcsszakemberek, a munkaadók és munkavállalók felkészültségének és katalizáló szerepének kibontakoztatása. Információs infrastruktúra fejlesztése: cél a szélessávú infrastruktúraszélessávú hálózatok fejlesztése, az egyéni és közösségi hozzáférési, hálózati elérési helyek kialakítása, közcélú, közhasznú adatok és szoftverek szolgáltatása, alkalmazásuk elterjesztése. Jogi és társadalmi környezet fejlesztése: cél az információs alapjogok biztosítása, a jogi szabályozás és a piaci önszabályozás, az informatikai biztonság, a felhasználók védelme, a felhasználói bizalom megszerzése, megtartása. Nyitott, átlátható (e-) közigazgatás, gyorsabb, olcsóbb, átláthatóbb ügyintézés; hatékonyabb együttmködés és kooperáció. Az innováció, a K+F fontossága: cél a régió innovációs milijének fejlesztése, az innovációs kultúra növelése, korszer ismeretek és módszerek alkalmazása

10 Az esélyegyenlség biztosítása: cél a területi-társadalmi esélyegyenlség, a digitális szakadék csökkentése. A MITS és KD-RITS által is eltérbe helyezett szolgáltató kormányzat célkitzéssel összhangban az önkormányzatok célja az ügyfelek, azaz az állampolgárok és az üzleti élet szerepli minél gyorsabb, hatékonyabb, a tér és id korlátokat átlép kiszolgálása (ügyintézés, tájékoztatás). Ügyintézés Gyorsabb, egységes, diszkrimináció-mentes ügyintézés. Azonos ügy - azonos ügyintézés. Hivatal - lakosság közti interakció biztosítása. Az ügyfélfogadás térbeli és idbeli korlátainak kitolása, illetve feloldása. Szervezés Átlátható folyamatok, jogkövet megoldások kikényszerítése. Felelsségek egyértelm definiálása, nyomon követése konkrét esetekben is. Elemzésekhez alapadatok generálása, statisztikai adatok elállítása, jelentések készítése (kb. 40 féle különböz statisztika létezik; pl. minden tárca, ágazat külön-külön kér adatokat; nincs koordináció a különféle statisztikai adatszolgáltatási igények vonatkozásában). Önkormányzatok közötti információ-csere korszer elmozdítása. Minségbiztosítás módszerek bevezetése, egységesítése. Fokozatosan kiépíthet e-önkormányzati (e-kistérségi) modell kialakítása. Eljárási viták, felelsségi kérdések eldöntéséhez tényadatok szolgáltatása. Szükségtelen adatszolgáltatások, párhuzamos munkafolyamatok elkerülése. Párhuzamos irattárak kiküszöbölése. Adatvédelmi rendszabályok betartásának biztosítása. Egységes archiválás biztosítása, törvényes adatrzési idszakok betartatása. Államigazgatási adatvagyon bvítése. Egységes közigazgatási fogalomtár definiálása és felhasználása. Az önkormányzati szervek munkatársainak informatikai felkészültségének

11 elmélyítése. Gazdaságosság A korrupció visszaszorítása, felderítés megkönnyítése. Gazdaságos, korszer, munkaer, és idtakarékos ügyvitel. Önkormányzati munkaer-mobilitás megkönnyítése, a munkaer-képzés egységesítése. Tipizált rendszerek fejlesztésével beszerzési/fejlesztési költségek minimalizálása. A közszolgáltatások végzésére vonatkozó legutóbbi uniós ajánlás, a "Common List of Basic Public Services" az EU a tagállamok számára kötelezettségeket határoz meg az állampolgároknak, ill. az üzleti élet szereplinek elektronikusan nyújtandó közszolgáltatások körére és azok Interneten keresztül történ igénybevételének szintjeire vonatkozóan. Négy fejlettségi szintet különböztet meg: 1. szint: információ - on-line információk nyújtása a közigazgatási szolgáltatásokról 2. szint: egyirányú interaktivitás - nyomtatványok, rlapok, adatlapok letöltésének, kinyomtatásának lehetsége. 3. szint: kétirányú interaktivitás - nyomtatványok, rlapok, adatlapok on-line úton történ kitöltése, beleértve a hitelesítést. 4. szint: ügyintézés - a tejes ügymenet elektronizálása: döntés, kézbesítés, illetékek lerovása. Az ajánlásban szerepl közigazgatási szolgáltatások közül Magyarországon az alábbiak érintik elssorban az önkormányzatokat: 1. Az állampolgárok vonatkozásában személyi okmányok (útlevél, vezeti engedély) gépkocsi regisztráció, súlyadó-fizetés építési engedélyezés hatósági igazolások (születési, házassági stb. anyakönyvi kivonatok) lakcímváltozás bejelentése szociális juttatások, támogatás fizetése

12 helyi adózás egészségüggyel kapcsolatos szolgáltatások (interaktív tanácsadás az egyes intézményekben elérhet szolgáltatásokról, bejelentkezés stb.) 2. Az üzleti szféra szervezetei vonatkozásában cégalapítás bejelentése iparzési adó engedélyek stb. A közbeszerzési törvény változásával, valamint a csatlakozás önkormányzati oldalát áttekintve megállapítható, hogy a gazdálkodás korszersítése, a beszerzések átalakítása informatikai támogatást ( e alapú rendszerek) fog igényelni, melyeknek illeszkedniük kell az uniós pénzalapokból történ támogatásokhoz, továbbá a monitoring rendszerek mködéséhez. Az informatikai fejlesztések általi befogadás kapcsán tervezett intézkedések f eleme, egy az i2010 IKT a befogadásért program tevékenységeivel összecseng, év során kidolgozandó EU szint cselekvési terv, amely a befogadó elektronikus kormányzati célkitzéseket foglalja össze. Emellett 2006 és 2007 folyamán a tagállamok - az Európai Közigazgatási Hálózat (European Public Administration Network, EPAN) révén - kölcsönösen megosztják egymással az olyan politikák kialakítása terén szerzett tapasztalataikat, amelyek kialakításuknál fogva befogadó jellegek (pl. az állampolgár-központú szolgáltatásnyújtás és a többcsatornás architektúrák alkalmazása). Az intézkedéseket és azok alapján kijelölt politikai célkitzéseket összevetve kijelenthetjük, hogy az informatikai tevékenység a befogadás megvalósításához csak a kezdeti lépéseket jelenti, azonban sok olyan az e-kormányzat szakterülete által lefedett további kutatási, szabályozási, folyamatszervezési, racionalizációs, képzési és kommunikációs tevékenységre van szükség, amelyek összessége vezet el az alábbi célkitzések megvalósulásához re minden állampolgár - beleértve a hátrányos szociális helyzetben élket - az elektronikus kormányzás kedvezményezettjeivé válik re az európai közigazgatási rendszerek az IKT innovatív felhasználása segítségével és a lakosság bizalmának növekedésével, az

13 elektronikus kormányzat elnyei növekv tudatosításával és az összes felhasználó készségeinek javításával és támogatásukkal hozzáférhetbbé teszik a nyilvános információkat és közszolgáltatásokat. Az EU által definiált 20 leggyakrabban igénybe vett szolgáltatás a magyar közigazgatásban 27 szolgáltatással fedhet le, melynek magyarázata, hogy az EU dokumentuma közösségi szolgáltatásokról (közszolgáltatásokról), és nem közigazgatási ügyekrl szól. A szolgáltatások definiálása során nem a tartalom, illetve a szolgáltató, hanem a szolgáltatások alanya a rendezési szempont. Ezek Magyarországon is a legkeresettebbek közé tartoznak, ezért a Közigazgatási Eljárási törvény (Ket) végrehajtásához kapcsolódóan a közigazgatási szolgáltatások elektronizálásának keretében e szolgáltatások nálunk is kiemelt prioritást kaptak. Állampolgárok számra nyújtott szolgáltatások 1 Jövedelemadó bevallás, értesítés a kivetett adóról 2/a Álláskeresés interneten keresztül az ÁFSZ állásajánlataiban 2/b Állásbejelentés interneten keresztül az ÁFSZ állásadatbázisába 3/a Munkanélküli járadék igénylése 3/b Munkavállalók gyermekei után járó pótlékok igénylése 3/c Kötelez egészségbiztosítás ellátásai 3/d Tanulói ösztöndíj megpályázása 4/a Útlevéligénylés és útlevéllel kapcsolatos egyéb ügyintézés 4/b Gépjármvezeti engedély ügyintézés, illetleg vezetési jogosultság megszerzése 5 Jármvek nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézés, jármigazgatás (új, használt és importált gépjármvek forgalomba helyezése, mszaki vizsgáztatása, jármigazgatási ügyek) 6 Építési engedély iránti kérelem 7 Rendrségi on-line bejelentések, feljelentések 8 Közkönyvtári katalógusok hozzáférhetsége, keresési lehetségek elérése 1954-ig visszamenleg 9/a Születési anyakönyvi kivonat ügyintézése: kérvényezés, kiadás

14 9/b Házassági anyakönyvi kivonat ügyintézése: kérvényezés, kiadás 10 Felvételi jelentkezés (középiskolákba, felsoktatási intézményekbe) 11 Lakcímváltozás bejelentése (lakcímigazolvány pótlás, csere) 12 Egészségüggyel összefügg szolgáltatások (pl. interaktív tanácsadás kórházi szolgáltatások elérhetségérl, kórházi bejelentkezések) Vállalkozások számára nyújtott szolgáltatások 1/a Munkavállalók és foglalkoztatók számára nyújtott szolgáltatások (munkáltatók bejelentési kötelezettségének elsegítése, munkavállalók számára betekintési lehetség a róluk benyújtott információkba) 1/b Munkáltatók bejelentése nyugdíjbiztosítási adatokról 2 Társasági adó bevallás, értesítés 3 ÁFA: bevallás, értesítés 4 Korlátolt felelsség társaságok és részvénytársaságok bejegyzése, változásbejegyzése 5 Adatközlés a statisztikai hivataloknak 6 Vámáru-nyilatkozatok benyújtása, kezelése 7 Környezetvédelemmel összefügg engedélyek szerzése 8 Közbeszerzési eljárás A Ket. Elektronikus ügyintézésre és hatósági szolgáltatásra vonatkozó részletes eljárási szabályait vizsgálva összességében megállapíthatjuk, hogy a Ket. modern és szinte mindenre kiterjed szabályozást valósít meg az általános hatósági eljárások elektronizálása területén. A Ket.-ben foglalt kivételek és korlátozások a jelenlegi helyzetben logikailag vagy technikailag indokolhatóak. Utóbbi esetben természetesen elvárás a korlátozások mielbbi feloldása. A jelzett nehézségek ellenére is a megalkotott szabályok komoly haladást jelentenek. A Ket. legfontosabb vívmányának az a tény tekinthet, hogy az

15 elektronikus eljárást egyenrangú eljárásként rendeli szabályozni a hagyományos, papír alapú eljárással. Az ilyen eljáráshoz f jogkövetkezmények tehát mindenben azonosak a régi Áe. szerinti eljárásokéval. A korábbi szabályozásban ugyan lehetvé tették már az elektronikus eljárást, azonban erre általános szabályként nem került sor, hanem csak egyes ágazatok tekintetében, miniszteri rendeletekkel lehetett az elektronikus útra is kiterjeszteni a szabályozást. A Ket. részleteiben is átgondolt, összefügg szabályozást ad, annál is inkább, ha a végrehajtási rendeletek által adott hátteret is a kép részének tekintjük. A jogszabályok összességében tartalmazzák a legfontosabb garanciális szabályokat, az ügyfelek alapvet jogainak sértetlenségét. Az egyik leglényegesebb és legkényesebb területen például, (adatvédelem) a célhoz kötöttség követelményének megfelelen került szabályozásra a kezelt adatok felhasználásának jogi keretrendszere, amely szabályok szerint az azonosításon túlmenen kizárólag viszontazonosításra használhatóak fel a fenti adatok. A Ket. és annak végrehajtási rendeletei megfelel háttérszabályozást biztosítanak a hatósági ügyintézés elektronizációjához. A már mköd és érvényesül szabályozást ki lehetne terjeszteni más jogi területekre is, ezzel egységesítve a jelenleg széttagolt és egymásnak sokszor ellentmondó, vagy éppen nem kompatibilis technikai és jogszabályi megoldásokat. Az elektronikus ügyintézés fogalma különbözképpen közelíthet meg. Egyrészt az elektronikus ügyintézés keretébe sorolhatók azok az alkalmazások, amelyek az önkormányzaton belül egy vagy több számítógépen használva támogatják az állampolgári ügyintézést, másrészt azok a szolgáltatások, amelyek az interneten keresztül érhetk el. Az interneten keresztül elérhet elektronikus szolgáltatások különböz szinten valósulhatnak meg: az ügyintézéshez kapcsolódó információk, tájékoztatások nyújtásától kezdve a formanyomtatványok elérésén, illetve azok elektronikus visszaküldési lehetségén keresztül a teljes mértékben elektronikus úton lezajló ügyintézésig, melynek során a hivatal is elektronikus úton küldi meg az állampolgár számára szükséges dokumentumokat.

16 Az interneten keresztül nyújtandó elektronikus szolgáltatások szintjét behatárolja az önkormányzat által használt internet-szolgáltatás minsége. Már a 2., de leginkább a 3. szint szolgáltatások csak szélessávú internet-elérés esetében nyújtják a megfelel minséget. Az elektronikus ügyintézés helyzetének meghatározásához a fentiek figyelembe vételével az alábbi tényezk vizsgálata szükséges, amelyek a helyzetértékelést, valamint a továbblépés lehetséges irányait meghatározzák: Az önkormányzatok a számítógépes ellátottsága; az internet ellátottság mértéke és minsége; az ügyintézést támogató bels informatikai alkalmazások helyzete; honlap megléte; a honlapon nyújtott ügyintézést támogató szolgáltatások mennyisége és szintje. Az önkormányzatok által ellátott feladatok informatikai támogatottsági szintje (back-office) az állampolgárok számára nyújtott elektronikus szolgáltatások egyik meghatározója. A back-office rendszerek léte, azok bels alkalmazása a szolgáltatásoknak az állampolgárok felé 3. szinten történ megnyitását teszi lehetvé a honlapon nyújtott szolgáltatás és a bels rendszer összekapcsolása révén. Az Elektronikus Kormányzati Központ egy korábbi felmérése alapján a számítógéppel rendelkez önkormányzatok bels mködését támogató leggyakrabban igénybevett informatikai alkalmazások közé az adóügyek (73%) és a vagyonnyilvántartás (68%) tartozik. Érdekességként említhet meg, hogy ezeken a területeken nincs jelents tolódás a nagy önkormányzatok, illetve a nagyközségek és községek számítógéppel rendelkez önkormányzatai használati arányai között. A gyakran használt alkalmazások közé tartoznak az iktatórendszerek (41%), személyzeti ügyek (36%), a szociális igazgatáshoz kapcsolódó feladatok (30%), a gazdasági ügyek intézése (29%).

17 A gyakran használt alkalmazásokat a megyei jogú városok és a városok önkormányzatainál nagyobb arányban használják, az iktatásnál ez az arány a fenti önkormányzatoknál 100, illetve 95%, a nagyközségeknél 82%, míg a községekben 30% körüli. Hasonló összefüggés figyelhet meg az önkormányzat mérete és a többi gyakran használt alkalmazás használata között is. Gyengébbnek nevezhet a helyzet az elektronikus ügyintézés szempontjából az igazgatási és hatósági ügyek informatikai támogatottsága esetében, ez mindössze 13%, és csak 3% tervezi ilyen jelleg alkalmazás bevezetését. Az EU által a leggyakrabban igénybevett szolgáltatások közé sorolt építéshatósági ügyek esetében ez az arány pedig mindössze 7%, és 2% tervezi ilyen alkalmazás bevezetését. Az önkormányzati mködési területek informatikával legkevésbé támogatott részei: az ipari és kereskedelmi igazgatás (4%), a lakásügyek intézése, az egészségügyi igazgatás, a szabálysértések kezelése (3-3%). Ennél is kisebb a közterület felügyelet, a mveldési, oktatási, sport és ifjúsági területek kezelése, a beruházások, közbeszerzések intézése, a környezetvédelmi és közlekedési ügyek a számítógépet használó önkormányzatok mindössze 0-1%-a használ ezek kezeléséhez valamilyen szoftvert. A számítógéppel rendelkez önkormányzatok 59%-a rendelkezik saját honlappal (az internet hozzáféréssel ellátott önkormányzatok 61%-a, míg az összes önkormányzat 57%-a), ami összesen 1800 önkormányzati honlapot jelent. A honlapellátottság a városok és a nagy önkormányzatok körében gyakorlatilag 100%-os, míg a számítógéppel rendelkez nagyközségek 76%-ának, a községek 53%-ának van web-oldala. A legtöbb honlappal rendelkez önkormányzat Közép-Magyarországon (78%), míg a legkevesebb Nyugat-Dunántúlon (50%), Észak-Magyarországon és Közép- Dunántúlon (55%) található. A honlapokon leggyakrabban az ügyfélfogadással és az önkormányzati szervekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók (82-82%) érhetk el. Túlnyomó

18 többségük szerepelteti a kulturális és egyéb rendezvények programjáról való tájékoztatást, valamint a turisztikai lehetségeket (75-76%). A honlappal rendelkez önkormányzatok 68%-ánál találhatunk információt a település oktatási, és 64%-ánál az egészségügyi intézményekrl. A települési programokról (például övezet-átsorolások, fejlesztések) a honlapok 66%-a, a teleülésen található vállalkozásokról 51%, az önkormányzati rendeletekrl, szabályokról 50% ad információt. Jóval kisebb arányban találhatók meg az éppen aktuális pályázatok (26%) és közbeszerzések (15%), illetve csekély hányadukon álláslehetségek (7%). A fentiek közül említést érdemel, hogy az önkormányzati rendeletekrl, szabályokról szóló tájékoztatás az információszabadságról szóló törvény, míg a közbeszerzésekrl szóló tájékoztatás az üvegzseb törvény alapján kötelez. Bár az említett törvények nem írják el, hogy a közzétételi kötelezettségeket kötelezen az internetes honlapon kell teljesíteni, a honlappal egyébként rendelkez önkormányzatok esetében ez elvárás szintjére emelhet. Az elektronikus ügyintézéshez lazábban kapcsolható, de mindenképpen említést érdeml szolgáltatásnak tekinthet a polgármester, illetve a jegyz honlapon keresztül történ elérhetsége (28%), a lakossági javaslatok összegyjtésére szolgáló online fórumok (22%), a konkrét önkormányzati tervekkel, intézkedésekkel kapcsolatos online lakossági véleményezés (13%), amelyek az e-demokrácia ersítésére hivatottak. Online ügyfélszolgálat a honlapok 4%-ánál ködik. Figyelemre méltó jelenség, hogy a honlapon keresztüli különböz kapcsolatfelvételekre a városi és a nagy önkormányzati honlapok kétszer akkora hányadánál van lehetség, mint az országos átlag. Az önkormányzati honlapokon nyújtott szolgáltatások a) Ügymenetek leírása Az EU besorolása szerinti 1. szintnek megfelel elektronikus tájékoztatás (ügymenetek leírása) mindössze a honlapok 12%-áról tölthet le. Ezen belül is jelents eltérés tapasztalható: míg a nagy önkormányzatoknál ez az arány 67%,

19 a városi önkormányzatoknál 32%, a nagyközségekben 12%, míg a községekben 7%. Magyarországon 2006 elején még csak 222 olyan önkormányzati honlap volt, amelyen ügymenet leírások találhatók. Ezeken átlagosan 21 ügymenetrl találhatunk információkat: 24%-nál 1-5, 19-nél 6-15, 20%-nál 16-40, míg 10%- nál 41-nél több ügymenetrl lehetett tájékozódni. b) Letölthet nyomtatványok, rlapok Az EU besorolása szerinti 2. szintnek megfelelen nyomtatványok, rlapok az önkormányzati honlapok 22%-áról tölthetk le, azaz 407 önkormányzati honlap biztosít ilyen lehetséget. Az önkormányzatok méretétl függ arányeltolódás itt is megfigyelhet: a nagy önkormányzati honlapok 80%-áról, a városi önkormányzatok honlapjainak 56%-áról, a nagyközségi weboldalak 46%-áról, míg a községi honlapoknak mindössze 13%-áról tölthetk le ilyen nyomtatványok. Az rlapok letöltésére lehetséget biztosító önkormányzati honlapokról átlagosan 20 darab rlap tölthet le, községi, nagyközségi önkormányzatok esetében 11-12, míg a városi és a nagy önkormányzatoknál 29, illetve 39 darab. Ez az összes használatban lev rlap 31%-a, amely arány még a nagy önkormányzatok esetében sem éri el az 50%-ot. A letölthet nyomtatványok esetében a 3. szintnek megfelel elektronikus benyújtás lehetségét csak az önkormányzatok mindössze 2%-a (összesen 35 önkormányzat) biztosítja. Az elektronikus rlapbenyújtásra lehetséget biztosító önkormányzatok közül 14%-nál 1-5, 19%-nál 6-15, 21%-nál pedig 16-nál több rlaptípus esetében fogadnak el online módon iratokat. Ez a lehetség az elektronikus benyújtást lehetvé tev önkormányzatok összes ügytípusának kevesebb, mint 25%-a, csupán 1-1 önkormányzat van, amelynél az összes ügy 26-50, illetve 50% fölötti részében lehet elektronikusan is benyújtani a kapcsolódó nyomtatványokat. c) Internetes szolgáltatások

20 A honlappal rendelkez önkormányzatok 35%-a, 640 önkormányzat nyújt valamilyen internetes szolgáltatást a lakosság vagy a vállalkozások számára. Közülük 394 a községi, 55 nagyközségi, 148 városi és 45 kerületi, megyei jogú városi vagy megyei önkormányzat. Arányait tekintve azonban jelents az eltolódás a nagyobb önkormányzatok irányába: a nagy önkormányzatok 73%-a, a városiak 66%-a, a nagyközségiek 40%-a, míg a községi önkormányzatoknak csupán 28%-a biztosít ilyen szolgáltatást. A leggyakrabban elforduló elektronikus szolgáltatás a honlappal rendelkez önkormányzatok esetében az adóügyekkel kapcsolatos (30%). Ennek 1. szintjét (teljeskör tájékoztatás) 18%, 2. szintjét (letölthet formanyomtatványok) 11%, 3. szintjét (teljeskör tranzakció) 1% biztosítja. Az önkormányzati honlapokon leggyakrabban elérhet további internetes szolgáltatások: szociális, egészségügyi igazgatás (20%), építéshatóság (15%), míg a gyámügy, mveldés, oktatás, sport, ifjúságpolitikai terület, a gépjármvel kapcsolatos ügyek, okmányirodai, szabálysértési, ipari és kereskedelmi igazgatási, közbeszerzési, közterület felügyeleti, statisztikai adatszolgáltatási és környezetvédelmi ügyek esetében egyaránt 10-15%-os az elektronikusan elérhet szolgáltatások aránya. A városok, nagy önkormányzatok esetében ezeknek a szolgáltatásoknak az aránya jelentsebb: a városok honlapjainak mintegy 50%-a nyújt internetes szolgáltatást az adóügyek (57%), az okmányirodai ügyek (55%), az építéshatósági ügyek (53%), a szociális ügyek és egészségügyi igazgatás (52%), valamint a gépjármvel kapcsolatos ügyek esetében (49%). Az adóügyekhez kapcsolódó elektronikus szolgáltatások esetében 23% az 1. szintet, és 32% a 2. szintet biztosító szolgáltatások aránya. A nagy önkormányzatok esetében 59%- os az adóügyek és az okmányirodai ügyek, 56%-os az építéshatósági, a szociális és az egészségügyi igazgatási ügyek; 53%-os a gépjármvel kapcsolatos ügyek aránya. Ezeknél az önkormányzatoknál azonban már jelentsebb az eltolódás a 2. szint irányába.

IKON 2003/8. INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE AZ IHM E-ÖNKORMÁNYZATI ÁGAZATI RÉSZSTRATÉGIÁJA KORMÁNYZATI PROGRAMOK A STRATÉGIAALKOTÁS INDOKOLTSÁGA

IKON 2003/8. INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE AZ IHM E-ÖNKORMÁNYZATI ÁGAZATI RÉSZSTRATÉGIÁJA KORMÁNYZATI PROGRAMOK A STRATÉGIAALKOTÁS INDOKOLTSÁGA IKON INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE Az itársadalom Intelligens Társadalom Szakmai Tudományos Társaság E-kormányzat Szakbizottságának és a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére Tanulmány Budapest, 2009. szeptember

Részletesebben

E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Kalotay Balázs Írták: Kalotay Balázs (I., V.) Kovács Zoltán (II.) Erdősi Péter Máté

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 5. (E-KÖZIGAZGATÁS ÉS ÜGYINTÉZÉSI GYAKORLAT)

Részletesebben

Informatikai Stratégia

Informatikai Stratégia TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008 2016 Módosítva: 2011. április 29. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A jelenlegi informatikai helyzet bemutatása... 4 2.1 Eszközpark... 5 2.2 Informatikai

Részletesebben

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory. Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2004 2006 Verzió: 2.0. Készült: 2004. május TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 4 1.1. A stratégia kidolgozásában alkalmazott módszertan 5 1.1.1. Az alkalmazott tervezési

Részletesebben

Magyar Információs Társadalom Stratégia

Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Preambulum A Magyar Információs Társadalom Stratéga létrehozásának okai, céljai A Magyar Köztársaság Kormányának határozata

Részletesebben

FELBER ZSÓFIA AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN *

FELBER ZSÓFIA AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN * FELBER ZSÓFIA 1. évf. 2. szám: 2011/ 2. Feltöltve: 2011. december 20. AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN * Az új technológia itt van, vagy itt lesz,

Részletesebben

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére NETEN A HIVATAL Közérthetően az e-közigazgatásról Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére TARTALOMJEGYZÉK I. II. III. IV. V. VI. Bevezetés Az e-közigazgatás helye, szerepe, jelentősége

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére 2. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának középtávú (2009-2015) informatikai stratégiája, informatikai

Részletesebben

Önkormányzati Informatikai Kerekasztal. 2005. március 10.

Önkormányzati Informatikai Kerekasztal. 2005. március 10. Önkormányzati Informatikai Kerekasztal 2005. március 10. Piróth István IHM Stratégia és e-szolgáltatások Helyettes Államtitkárság A Magyar Információs Társadalom Stratégia Az információs társadalom stratégia

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

E-közigazgatási alapismeretek

E-közigazgatási alapismeretek InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA A kistérségi feladatellátás rendszerének e- közigazgatási/e-ügyintézési perspektívái (Modellkísérlet) 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 123/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

A KÖZIGAZGATÁS ELEKTRONIZÁLÁSÁNAK GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON

A KÖZIGAZGATÁS ELEKTRONIZÁLÁSÁNAK GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON III. Évfolyam 1. szám - 2008. március Pándi Balázs ZMNE PhD hallgató Takács Attila ZMNE PhD hallgató Pándi Erik Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem pandi.erik@zmne.hu A KÖZIGAZGATÁS ELEKTRONIZÁLÁSÁNAK

Részletesebben

E-közigazgatás az Európai Unióban

E-közigazgatás az Európai Unióban E-közigazgatás az Európai Unióban Szerzı: Molnár Szilárd Budapest, 2007. július A tananyag megírását és kiadását támogatta: Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez

Részletesebben

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM), Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum), Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), Neumann János Számítógép-tudományi

Részletesebben

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FEJLESZTÉS ÁLTAL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEKBE TÖRTÉNŐ BECSATORNÁZÁSA Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP) 2014-2020

KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP) 2014-2020 KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP) 2014-2020 2.6verzió 2014-2020 Tervezet 2014. június7. CCI Cím Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program Verzió

Részletesebben

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Zemplén Bertalan Lektorálta: Budai Balázs Benjámin Kiadja: E-Government Alapítvány a Közigazgatás Modernizációjáért ISSN

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

AZ MVM CSOPORT KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA (2007-2010)

AZ MVM CSOPORT KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA (2007-2010) AZ MVM CSOPORT KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA (2007-2010) Az MVM Rt. Közgy!lésének 39/2005. (VII. 29.) számú határozatával elfogadott csoportszint! középtávú stratégia 2007. évi aktualizált változata Magyar Villamos

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Az eredménykommunikációs kiadvány az ÁROP-1.1.15-2012-2012-0001 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása projekt keretében készült. Tartalomjegyzék PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Az e-közigazgatás fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az idősödő társadalomban

Az e-közigazgatás fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az idősödő társadalomban Az e-közigazgatás fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az idősödő társadalomban Információs Társadalom- és Trendkutatásért Alapítvány 2009 A program a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával, az emagyarország

Részletesebben

1. Tanulmány. A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról

1. Tanulmány. A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról 1. Tanulmány A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról Eredménytermékek hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata ÉRD MEGYEI

Részletesebben

Digitális Magyarország

Digitális Magyarország Digitális Magyarország SZAKMAI PROGRAM A kitörés útjai, a remény programja 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A Digitális Magyarország Program megvalósításának szakpolitikai támogatása... 6 Digitális

Részletesebben