Szabályozási irányok a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabályozási irányok a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében"

Átírás

1 Magyar Energia Hivatal Tervezet Szabályozási irányok a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében Tartalom: I. Célkitőzés II. Jelenlegi szabályozás III. Jelenlegi gyakorlat IV. Nemzetközi gyakorlat és abból levonható tanulság V. Elemzés a szélsıséges idıjárás minısítés hazai szabályozásának megállapítása céljából VI. Érzékenységi vizsgálatok VII. Javaslat a szélsıséges idıjárási esemény figyelembevételére a GSZ Határozatban I. Célkitőzés Az eltelt évek tapasztalatai, különösen a január 27-február 2. közötti üzemzavar, valamint a feltehetıen a klímaváltozás miatt bekövetkezı üzemzavarok miatt megszaporodott felmentési kérelmek indokolttá teszik az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelmények (Garantált Szolgáltatás) jelenleg érvényes szabályozásának felülvizsgálatát. Jelen dokumentum célja a meglévı szabályozás korszerősítése a hosszan tartó áramszünetek szempontjából a hazai és nemzetközi elemzések alapján kidolgozott javaslat segítségével mind a felhasználók, mind az elosztók érdekeinek figyelembevételével. A évi határozat többi részét - az egyes határidık letelte miatti módosítások kivételével - nem érinti a korszerősítés. II. Jelenlegi szabályozás Az évek óta alkalmazott hazai villamos energia ellátás szabályozása jelenleg is figyelembe veszi, hogy szélsıséges idıjárás miatt üzemzavarok következhetnek be. A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a /2008. számú Elosztói engedélyes engedélyköteles tevékenysége folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei határozataiban (a továbbiakban: GSZ Határozat) A. melléklet 1.1. pontjában foglalt Rendkívüli Idıjárás meghatározása a következı: Rendkívüli idıjárás amit az Engedélyes illetékességi területén független szerv annak minısít. A határozatok B. melléklet 8. Mentesülés a kötbérfizetési kötelezettség alól pontja szerint: rendkívüli idıjárás esetében az I., II., IV., V., VIII., IX., XI. és XII. GSZ esetében az Engedélyes nem felelıs a Garantált Szolgáltatás nem teljesítéséért és nem áll fenn az Engedélyes kötbérfizetési kötelezettsége. 1

2 Az engedélyesek felvetésére, velük egyeztetve a Hivatal április 12-én elkészítette a honlapján is megtalálható Eljárási ügyrend a rendkívüli idıjárási körülmények fennállásának megállapítására, a Garantált Szolgáltatás kötbér fizetés vonatkozásában dokumentumot. Az ügyrend célja a Garantált Szolgáltatás határozatokban elıírt rendkívüli idıjárás megállapítására illetékes független szerv minısítési eljárásának egyszerősítése. Az ügyrend megadja a független szerv minısítését helyettesítı események lehetséges eseteit, azaz olyan üzemzavari esemény, amely nél több fogyasztó kiesését eredményezi és az alábbi feltételek teljesülnek: - a 122/2004. (X.15.) GKM rendelet A villamosmő biztonsági övezetérıl szóló rendelet betartása ellenére bekövetkezı idıjárási eredető üzemzavarok, - oly mértékő idıjárási esemény, amely meghaladja a tervezési követelményeket, illetve havazás, közlekedési útjegesedés, árvíz, belvíz, szélvihar (>120 km/h). A rendkívüli eseményekrıl a minısítést követıen legkésıbb 36 órán belül, az illetékes szervezeti egység elıterjesztése alapján az engedélyes a Hivatal részére rövid tájékoztatást ad. A Hivatal a késıbbiekben szúrópróbaszerően ellenırizheti a minısítést. A szélsıséges idıjárással leginkább érintett, több felhasználót érintı áramkimaradásra a következı elıírások vannak érvényben: GSZ II. pontja: A villamosenergia-ellátás több felhasználási helyet érintı kimaradásának megszüntetése II./1 Az Engedélyes berendezésén fellépı, több fogyasztási helyet érintı kis- és középfeszültségő hálózati üzemzavar esetén a villamosenergia-ellátás visszaállításának az Engedélyeshez beérkezett értesítés után egyszeres hiba esetén 12 órán belül, többszörös hiba esetén 18 órán belül meg kell történnie. II./2 Mind egyszeres, mind többszörös hiba esetén 24 óra után kétszeres, 36 óra után háromszoros a fizetendı kötbér. Kötbér kifizetés módja: Felhasználói igénybejelentésre, január 1-jétıl automatikus. Kötbér a minimális követelmény nem teljesítése esetén: KÖTBÉRFIZETÉS LAKOSSÁGI AZ I-IV ÉS VI-XII GSZ FOGYASZTÓ ESETÉN Automatikus, vagy felhasználói igény-bejelentésre a B. melléklet Ft pont 1. számú táblázatában szereplı határidıig EGYÉB FELHASZNÁLÓ Kisfeszültségő Ft Középfeszültségő Ft III. Jelenlegi gyakorlat A GSZ Határozat A. melléklet pontjában szereplı Rendkívüli Idıjárás minısítési eljárása a kialakult gyakorlat szerint jelenleg a következı képen zajlik: 1.) Az engedélyesek a saját minısítésük alapján, a szolgáltatási területükön szélsıséges idıjárás ( Rendkívüli idıjárás ) következtében fellépett üzemzavarokat a Hivatalnak jelentik. 2

3 1.1 Az érintett fogyasztót meghaladó eseményeknél az engedélyesek tájékoztató jelentést küldenek a Hivatalnak, melyben kérik a garantált szolgáltatások felfüggesztésének a tudomásul vételét a Hivataltól, és melyben megadják: 1. Az üzemzavarokat kiváltó - leggyakrabban idıjárási - esemény kezdı idıpontját, idıtartamát, valamint az üzemzavarok fellépésének kezdı idıpontját és elhárításuk idıtartamát (mely idıtartam megegyezik a garantált szolgáltatások felfüggesztésének idıtartamával), a középfeszültségő hálózat üzemzavaros vonalainak a számát, az összesített kiesett villamos energia értékét, az érintett fogyasztók számát, és kisfeszültségen az érintett fogyasztók számát. 2. Az üzemzavarokat kiváltó esemény és az üzemzavarok jellemzı okainak a rövid leírását. 3. A GSZ II. követelményben elıírt 18 órát, 24 órát, 36 órát és 48 órát meghaladó villamos energia ellátás kimaradásokkal érintett fogyasztók számát (kötbérkifizetéssel érintett fogyasztók száma). 1.2 A tervezési követelményeket meghaladó igénybevételek hatására az engedélyesek tájékoztató jelentést küldenek a Hivatalnak, melyben kérik a garantált szolgáltatások felfüggesztésének a tudomásul vételét a Hivataltól, és melyben megadják 1. az érintett fogyasztót meghaladó eseményeknél leírt adatokat. 2. üzemzavarok okainak a tervezési követelményeket meghaladó volta bizonyítékait, független szervek minısítéseivel dokumentálva (az Egyéb hálózati zavar minısítésnél leírtaknak megfelelıen). A tervezési követelményeket meghaladó igénybevételek bizonyítása több hónapot is igénybe vehet - tanulmányok készíttetése, adatgyőjtés, elemzések -, míg a türelmetlen fogyasztók alig várják a kérdéses kötbér kifizetését. 2.) A Hivatal megvizsgálva a jelentésben szereplı adatokat, esetleg újabb adatokat, dokumentumokat kér be, és dönt a kérelemben felsorolt üzemzavarok Rendkívüli Idıjárás minısítésérıl. 3.) A Hivatal minısítését követıen az Engedélyesek mentesülnek a határozat követelményeinek nem teljesítése miatti kötbérfizetési kötelezettségük alól, melyrıl az igénylı felhasználót tájékoztatni kötelesek. IV. Nemzetközi gyakorlat és abból levonható tanulság A szélsıséges idıjárás okozta problémákkal és annak kezelésével nemcsak az egyes országok, hanem nemzetközi szervezetek is foglakoznak (például Eurelectric). A szabályozás miatt kiemelten fontos az európai regulátorok (CEER) ez irányú tevékenysége. A CEER évi elsı Benchmarking Report óta foglakozik a kivételes események meghatározásával és figyelembe vételével, akkor még 3 ország nemzetközi összehasonlításával. A évi 3. Benchmarking Report 19 ország különbözı gyakorlatát mutatta be mellékletben. Ez után egy külön munkaprogramot indított el a kivételes idıjárás kezelésére vonatkozó, nemzetközileg egységes európai ajánlás elkészítése céljából. A célt azonban nem sikerült elérni. A 2008-ban kiadott 4. Benchmarking Report külön fejezetet szentel a kivételes események (exceptional events) témakörnek. A CEER Benchmarking Reportjai alapján a következıkben foglaljuk össze a kivételes eseményekkel kapcsolatos gyakorlatot: Ausztria: Természeti katasztrófát nevezik kivételes eseménynek. Az elmúlt években 4 esetben került erre sor (kétszer dunai árvíz, egyszer UCTE üzemzavar és egyszer vihar miatt). A helyi hatóság minısíti a természeti katasztrófát. GSZ-t nem alkalmaznak. Belgium: Kivételes esemény a Force majeure, amit a Polgári Törvénykönyv határoz meg. Ez esetben nem kell fizetni a felhasználó részére. 3

4 Cseh Köztársaság: Nincs meghatározva a kivételes esemény. Egyesült Királyság: Kivételes esemény: (1) Idıjárással összefüggı események (2) a nem idıjárási események, melyek az elosztó hálózati engedélyesek irányításán kívül esnek és több, mint fogyasztót érintenek, illetve 2 millió perces kiesést okoznak. Ezen események hatására bekövetkezett üzemzavarok - a regulátor felülvizsgálata után - kivételre kerülnek a mutatók meghatározásánál. Az elosztó hálózati engedélyeseknek kérni kell a minısítést a regulátortól. A Garantált szolgáltatás esetén az idıjárással összefüggı események minısítése a következık szerint függ az 1 kv feletti hálózaton fellépett napi üzemzavarszámtól: Normál idıjárás: A villamos energia ellátás visszaállításának kötbérfizetés terhe mellett 18 órán belül kell megtörténnie a következı esetben Az esemény idıtartamának bármely 24 órás idıszakában az 1 kv feletti hálózatokon fellépett üzemzavarok száma nem haladja meg az engedélyesre elızetesen megállapított átlagos üzemzavar számot. Szélsıséges idıjárás: I.. kategória: A villamos energia ellátás visszaállításának kötbérfizetés terhe mellett 24 órán belül kell megtörténnie a következı esetekben I.a) Villámok kialakulásával járó idıjárási esemény idıtartamának bármely 24 órás idıszakában az 1 kv feletti hálózatokon fellépett üzemzavarok száma 8 szorosan meghaladja az engedélyesre elızetesen megállapított átlagos üzemzavar számot. I.b) Villámok kialakulásával nem járó idıjárási esemény idıtartamának bármely 24 órás idıszakában az 1 kv feletti hálózatokon fellépett üzemzavarok száma nagyobb, vagy egyenlı, mint 8 szorosan, de kisebb, mint 13 szorosan haladja meg az engedélyesre elızetesen megállapított átlagos üzemzavar számot és kevesebb, mint 35%-a az üzemzavarokkal érintett felhasználók száma az idıjárási eseménynek kitett felhasználók számának. II. kategória : A villamos energia ellátás visszaállításának kötbérfizetés terhe mellett 48 órán belül kell megtörténnie a következı esetben: Villámok kialakulásával nem járó idıjárási esemény idıtartamának bármely 24 órás idıszakában az 1 kv feletti hálózatokon fellépett üzemzavarok száma nagyobb, vagy egyenlı, mint 13 szorosan meghaladja az engedélyesre elızetesen megállapított átlagos üzemzavar számot és kevesebb, mint 35%-a az érintett felhasználók száma az idıjárási eseménynek kitett felhasználók számának. III. kategória : A villamos energia ellátás visszaállításának kötbérfizetés terhe mellett 2 ÉrintettFogyasztókSzáma 48 KitettFelhasznalokSzamának a 35% a órán belül kell megtörténnie a következı esetben: Idıjárási és nem idıjárási esemény, ha az idıtartamának bármely 24 órás idıszakában az 1 kv feletti hálózatokon fellépett üzemzavaroknál az érintett felhasználók száma nagyobb, vagy egyenlı, mint 35%-a az idıjárási eseménynek kitett felhasználók számának. A kitett felhasználók számát az átlagos üzemzavar számhoz hasonlóan - a regulátor engedélyesenként állapítja meg. Az engedélyes bizonyíthatja a feltétel teljesülését. A regulátor meghatároz egy olyan küszöbszámot is, amely felett minden esetben a III. kategóriába tartozik az engedélyes (összes fogyasztók számának 60%-a). A kitett felhasználók az Egyesült Királyság szabályozása szerint csak a vegyes (10%- nál több a szabad, vagy kábel vezetékek aránya), vagy szabad (90%-nál több a szabadvezeték aránya) vezetékes hálózatokról vételezı felhasználók közül kerülhetnek ki. Finnország: Nincs meghatározva a kivételes esemény. Minden 12 órát meghaladó ellátás kimaradásért fizetni kell a felhasználónak. Kivétel nincs. 4

5 Franciaország: A kivételes események koncepciója: az elıfordulás terjedelme (több mint érintett fogyasztó) vagy a meteorológiai események elıfordulásának a valószínősége (kevesebb, mint 1/20 év az idıjárási jelenség visszatérési valószínősége). A hosszabb, mint 6 óra kimaradás esetén a tarifa állandó részét 2%-kal kell csökkenteni minden egyes 6 órás periódusra. Hollandia: Kivételes esemény a Force majeure vagy Rendkívüli helyzet, például földrengés, nagyobb árvíz. Az engedélyesnek kérelmüket szakvéleményekkel kell bizonyítani, alátámasztani, a regulátor dönt. Lengyelország: Kivételes esemény a Force majeure, ami alatt értendı különösen a természeti csapás, tőz, árvíz, földrengés, hurrikán, állami intézkedés, háború. Még nem alkalmazzák a GSZ-t. Németország: GSZ-t nem alkalmaznak. Norvégia: A kivételes események a Rendkívüli események, vagy Nagyon kritikus termelési helyzetek. A rendkívüli eseményeket az átviteli és elosztó hálózati engedélyesek maguk minısítik. A kritikus termelési helyzeteket a Hivatal minısíti az átviteli hálózati engedélyes adatai alapján. Azonban a bekövetkezett üzemzavarok nem kerülnek kivételre a mutatók meghatározásánál, a gazdasági ösztönzı szabályozásba minden üzemzavar beleszámít. Olaszország: Kivételes események idıszak fogalmat használnak. Az elmúlt idıszakban fokozatosan alakult a fogalom meghatározás, korábban alkalmazták a Force Majeure fogalmat és a tervezési követelményeket meghaladó igénybevétel bizonyítását. A jelenlegi szabályozás szerint a társaságok napi üzemzavar adatainak statisztikai értékelése alapján 6 órás idıtartamokban fellépett üzemzavar darabszámokat hasonlítanak össze az elmúlt 3 év azonos idıszakában fellépett átlagos üzemzavar darabszámok alapján meghatározott határértékkel, például KöF esetén a határérték 2.3+9,4*KöF átlag, KiF esetén 3,5+7,1*KiF átlag. Az elosztó hálózati engedélyes maga alkalmazza a statisztikai algoritmus módszert, mely betartását a Hivatal utólag ellenırzi. Nagyon hosszú kimaradás esetén is kell kompenzációt fizetni a felhasználónak. Portugália: Kivételes esemény: Force Majeure és a biztonsági helyzet. Spanyolország: Kivételes esemény meghatározása: Force Majeure események, melyeket az illetékes szervezet, vagy közigazgatási hivatal, vagy Polgárvédelmi szervezet annak minısít. Valamint minden atmoszférikus hatás, melyet a 300/2004 törvényben leírtak. Ilyen esetekben nem kell kompenzációt fizetni a felhasználónak. Svédország: Törvény alapján minden felhasználónak kell fizetni kompenzációt, ha a kimaradás hosszabb, mint 12 óra. [12-24] óra esetén: az éves hálózati díj 12,5%-át, min 90 ; minden további 24 órás kimaradásért az éves hálózati díj 25%-át, minimum 90, maximum 300%-át. Kivétel: a társaság pénzügyi helyzete és a dolgozók igen nagy kockázatnak lennének kitéve a helyreállítás során. A CEER a évben készített 3. Benchmarking jelentésében ajánlotta a nemzeti szabályozó szervezeteknek, hogy vagy egyértelmően határozzák meg a force majeure -t vagy alkalmazzanak egy, az Egyesült Királysághoz hasonló mechanizmust a hosszú áramkimaradások maximális követelményére az idıjárási körülmények súlyosságának megfelelıen. A Hivatal ezen ajánlásnak megfelelıen az olasz és angol gyakorlat közül az Egyesült Királyságban kialakult mechanizmushoz hasonlóan javasolja az idıjárás miatti kivételek kezelésének szabályozását alkalmazni Magyarországon. 5

6 V. Elemzés a szélsıséges idıjárás minısítés hazai szabályozásának megállapítása céljából A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) földszinti tanácstermében, július 9-én tartott villamos energia ellátás megbízhatósága évi színvonalának értékelı megbeszélésén a Hivatal kezdeményezésére és az engedélyesek támogatásával létrejött a klímaváltozás munkabizottság, melynek feladata megállapítani, hogyan hat a klímaváltozás a villamos energia ellátás megbízhatóságára. A munkabizottság elsı ülése - a klímaváltozás villamos energia ellátás megbízhatóságára gyakorolt hatásának a vizsgálatára október 15-én volt a Hivatalban. Az ülésen a munkabizottsági tagok megállapodtak abban, hogy november 10-ig megadják excel formában a és közötti napi KÖF üzemzavarok számának adatait. A megállapodásnak minden érintett munkabizottsági tag eleget tett. A Hivatal 2008 novemberében ellenırizte és pontosította a beérkezett adatokat, összehasonlítva az engedélyesek korábbi, évi március 31-i éves jelentéseikben szereplı adatokkal, illetve magyarázatot kérve az esetleges eltérések okaira. Mivel 2008 novemberében a évi adatok száma még nem lehetett teljes, június 2-án a Hivatal bekérte a évi adatokat a december 31-ig terjedı idıszakra is. V.1 Az elosztó hálózati engedélyesek napi KÖF üzemzavarok száma adatai Az engedélyesek napi KÖF üzemzavar darabszámainak éves összege a beküldött jelentések alapján : 1. táblázat: Üzemzavar darabszámok (db) Elosztó hálózati engedélyesek / Évszám év összes ELMŐ Hálózati Kft ÉMÁSZ Hálózati Kft DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft E.ON Észak-dunántúli Árh. Zrt E.ON Dél-dunántúli Árh. Zrt E.ON Tiszántúli Árh. Zrt Összesen A 2. táblázatban elosztó hálózati engedélyesenként az egy év alatt legalább egy üzemzavarral érintett napok száma szerepel. A táblázat utolsó sora az év összes napjainak a számát mutatja. A jobb oldali oszlopban engedélyesenként és összesen a évek sorösszegei szerepelnek. 2 táblázat: Üzemzavaros naptári napok száma (db) Elosztó hálózati engedélyesek / Évszám év összes ELMŐ Hálózati Kft ÉMÁSZ Hálózati Kft DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft E.ON Észak-dunántúli Árh. Zrt E.ON Dél-dunántúli Árh. Zrt E.ON Tiszántúli Árh. Zrt Napok száma az évben

7 Az 3. táblázatban engedélyesenként (sorok) és évenként (oszlopok) az 1. és a 2. táblázat megfelelı celláiból vett értékek hányadosai szerepelnek. A táblázat utolsó sorában egy év átlagos értékei szerepelnek, utolsó oszlopa a 7 év átlagos teljesítéseit tartalmazza engedélyesenként. 3 táblázat: Üzemzavaros napok üzemzavar darabszámainak naptári napi átlagai (db/db) Elosztó hálózati engedélyesek / Évszám év átlaga ELMŐ Hálózati Kft. 3,36 2,93 3,08 2,73 3,11 3,23 2,76 3,03 ÉMÁSZ Hálózati Kft. 4,17 3,12 2,88 2,66 2,48 3,20 2,49 3,02 DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 3,34 3,07 2,86 2,83 3,10 4,10 3,46 3,26 E.ON Észak-dunántúli Árh. Zrt. 3,73 3,98 4,31 3,63 3,83 4,03 4,44 3,99 E.ON Dél-dunántúli Árh. Zrt. 2,90 3,18 3,23 3,39 3,23 3,61 3,09 3,24 E.ON Tiszántúli Árh. Zrt. 2,57 2,68 3,16 3,30 2,77 2,85 2,92 2,89 Éves átlag 3,35 3,16 3,25 3,09 3,09 3,50 3,19 3,24 A táblázat jobb alsó cellájában szereplı sarokszám 3,24 db üzemzavar / nap, a évek országos átlag értéke. V.2 Az elosztó hálózati engedélyesek napi KÖF üzemzavarok szám adatainak összehasonlítása Az összehasonlítás alapján megállapítható, hogy - az E.ON Észak-dunántúli, E.ON Dél-dunántúli és az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. az évi március 31-i adatszolgáltatás éves összesített adataival megegyezıen adta meg a naptári napi üzemzavar darabszám adatokat. A hálózati üzemzavarokon kívül a naptári napi középfeszültségő üzemzavar darabszámokba bele számolták a rendkívüli üzemzavarokat, valamint a középfeszültségő alállomási (győjtısín) üzemzavarokat, továbbá a KFMU* idıtúllépések adatait, viszont nem számolták bele a primer patronos hibákat és a nagyfeszültségő alállomási üzemzavaro 1 kat. Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati. Zrt. ennyi év távlatából nem tudott magyarázatot adni a közötti eltérésekre, melyek olyan kis mértékőek, hogy a számítások során fellépett kerekítési hibák is okozhatták. - a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. esetén az éves adatszolgáltatáshoz képesti csekély eltérést az alállomási győjtısín üzemzavarok száma okozza, melyet a naptári napi középfeszültségő üzemzavar darabszám adatokba nem számoltak bele. A hálózati üzemzavarokon kívül a naptári napi középfeszültségő üzemzavar darabszámokba bele számolták a rendkívüli üzemzavarokat, valamint a KFMU idıtúllépések adatait, viszont nem számolták bele 2 * KFMU: Kapcsolási és feszültségmentesítési utasítás, melynek formai és tartalmi követelményeit az elosztói engedélyesek egyedileg határozzák meg, az elosztói szabályzattal összhangban. 7

8 a középfeszültségő alállomási (győjtısín) üzemzavarokat, továbbá a primer patronos hibákat és a nagyfeszültségő alállomási üzemzavarokat. - az ELMŐ és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. a naptári napi középfeszültségő üzemzavar darabszámokba bele számolta a rendkívüli üzemzavarokat, de nem számolták bele a hálózati üzemzavarokon kívül a középfeszültségő alállomási üzemzavarokat, a KFMU idıtúllépések adatait és a primer patronos hibák, valamint a nagyfeszültségő alállomási üzemzavarokat. A hálózati üzemzavarokon kívül a naptári napi középfeszültségő üzemzavar darabszámokba bele számolták a rendkívüli üzemzavarokat, viszont nem számolták bele a középfeszültségő alállomási (győjtısín) üzemzavarokat, továbbá a KFMU idıtúllépések adatait, valamint a primer patronos hibákat és a nagyfeszültségő alállomási üzemzavarokat. A középfeszültségő alállomási üzemzavarok és a KFMU idıtúllépések száma elhanyagolható az összes üzemzavar számához képest. A Hivatal megállapítja, hogy bár az elosztó hálózati engedélyesek tulajdonosi csoportonként eltérıen adták meg az adatokat, a naptári napi középfeszültségő üzemzavar darabszámadatok alkalmasak a következı elemzés lefolytatásához. V.3 Az idıjárási eseményeknek kitett felhasználók száma értékének meghatározása: Az Egyesült Királyság gyakorlata alapján szükséges az idıjárási eseménynek kitett felhasználók számának a meghatározása. Mivel az idıjárási eseménynek kitett felhasználók számának meghatározása nem mindig lehetséges, ezért értékét a következı évekre, az automatikus alkalmazhatóság miatt a Hivatal a következı közelítı módszerrel állapítja meg. A Hivatal a kitett felhasználók számának megállapításánál felhasználta az engedélyesek által minden beszámoló évben március 31-ig megküldött jelentéseiben szereplı - a beszámoló évet megelızı tárgyévre vonatkozó - üzembiztonság adatai 3.2 jelszámú Középfeszültségő hálózat összes hossza, 100 km és jelszámú KöF szabadvezetékes hálózat hossza, 100 km adatait. 4 táblázat: 3.2 jsz; KöF hálózat összes hossza (100km) Elosztó hálózati engedélyesek / Évszám év átlaga ELMŐ Hálózati Kft. 88,02 87,74 90,07 90,00 90,84 91,59 92,10 90,05 ÉMÁSZ Hálózati Kft. 94,00 94,05 94,68 94,49 95,13 93,14 94,37 94,27 DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 116,40 117,68 118,74 119,68 120,25 120,81 121,42 119,28 E.ON Észak-dunántúli Árh. Zrt. 118,77 119,96 120,96 122,39 123,38 126,04 126,50 122,57 E.ON Dél-dunántúli Árh. Zrt. 103,40 104,70 105,10 105,30 105,30 106,80 107,20 105,40 E.ON Tiszántúli Árh. Zrt. 114,50 115,00 115,60 116,46 116,91 117,90 117,90 116,32 Éves átlag 105,85 106,52 107,52 108,05 108,63 109,38 109,91 107,98 5 táblázat: jsz; KöF szabadvezetékes hálózat hossza (100km) Elosztó hálózati engedélyesek / Évszám év átlaga ELMŐ Hálózati Kft. 36,59 36,86 37,00 36,93 36,63 36,62 36,35 36,71 8

9 ÉMÁSZ Hálózati Kft. 84,79 84,61 84,62 85,10 85,31 84,73 85,24 84,91 DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 107,56 108,62 109,39 114,19 114,73 115,28 115,68 112,21 E.ON Észak-dunántúli Árh. Zrt. 104,81 105,29 105,79 106,60 106,92 108,66 108,60 106,67 E.ON Dél-dunántúli Árh. Zrt. 90,10 90,70 90,70 90,80 90,90 92,10 92,30 91,09 E.ON Tiszántúli Árh. Zrt. 102,80 103,10 103,30 103,69 103,84 103,67 103,30 103,39 Éves átlag 87,78 88,20 88,47 89,55 89,72 90,18 90,24 89,16 6 táblázat: Engedélyesek KöF szabadvezetékes hálózat hossza (3.2.1 jsz ) és a középfeszültségő hálózat összes hosszának (3.2 jsz ) aránya (%) 7 év Elosztó hálózati engedélyesek / Évszám átlaga ELMŐ Hálózati Kft. 41,57% 42,01% 41,08% 41,03% 40,32% 39,98% 39,47% 40,78% ÉMÁSZ Hálózati Kft. 90,20% 89,96% 89,37% 90,06% 89,68% 90,97% 90,33% 90,08% DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 92,41% 92,30% 92,13% 95,41% 95,41% 95,43% 95,27% 94,05% E.ON Észak-dunántúli Árh. Zrt. 88,25% 87,76% 87,46% 87,10% 86,66% 86,21% 85,85% 87,04% E.ON Dél-dunántúli Árh. Zrt. 87,14% 86,63% 86,30% 86,23% 86,32% 86,24% 86,10% 86,42% E.ON Tiszántúli Árh. Zrt. 89,78% 89,65% 89,36% 89,03% 88,82% 87,93% 87,62% 88,89% Éves átlag 81,56% 81,39% 80,95% 81,48% 81,20% 81,13% 80,77% 81,21% Az Egyesült Királyságban a hatóság engedélyesenként meghatározza az idıjárásnak kitett felhasználók 35 és 60%-át a szabályozásban. A Hivatal a következı módszerrel javasolja meghatározni az idıjárásnak kitett felhasználók számát az engedélyesenként történı meghatározásánál. Az Engedélyesek adatainak a hiányában, a Hivatal az engedélyesek fogyasztói számának és a KöF szabadvezetékes és középfeszültségő hálózat összes hosszának az aránya szorzatának értékébıl indul ki, és feltétezi, hogy a felhasználók száma ugyanolyan arányban oszlik meg a kábel és szabadvezeték hálózaton ellátott fogyasztók esetén. A számítás módját és eredményét mutatja a 7. táblázat. 7 táblázat: Engedélyesenként a Hivatal által megállapított összes szabadvezetéken ellátott felhasználó száma Elosztói Engedélyes A B C = A*B ELMŐ Hálózati Kft ,78% ÉMÁSZ Hálózati Kft ,08% DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft ,05% E.ON Észak-dunántúli Árh. Zrt ,04% E.ON Dél-dunántúli Árh. Zrt ,42% E.ON Tiszántúli Árh. Zrt ,89% A - Az engedélyesek évi Hivatalnak adott éves Üzembiztonság mérıszámai; 1.4 jelszámú, Fogyasztók száma (1000db) adatai. B - Az engedélyesek évi Hivatalnak adott éves Üzembiztonság mérıszámai; a 3,2 KöF hálózat összes hossza (100km) és jelszámú KöF szabadvezetékes hálózat hossza (100 km) adatai alapján számított 6 táblázat jobb szélsı oszlopának a 7 év átlaga értékei engedélyesenként. C - Az engedélyes összes szabadvezetéken ellátott felhasználói számának az értéke az engedélyesek szabadvezetéken ellátott fogyasztói számát közelíti. A Hivatal a fenti módszerrel meghatározott, a táblázat C. oszlopának értékei alapján javasolja megállapítani az engedélyesekként az idıjárásnak kitett felhasználók számát. 9

10 V.4 Az országosan egységes engedélyesenkénti szorzó értékek meghatározása: Az évek alatt kialakult hazai gyakorlat figyelembe vételével a Hivatal érzékenységi vizsgálatot végzett, melyben megvizsgálta, hogy az Egyesült Királyságban alkalmazott 8- szoros, illetve 13-szoros szorzószámokkal számított naptári napi üzemzavar darabszámok alkalmazásával engedélyesenként hogyan alakult a kivételes napok száma. 8 táblázat: Elosztó hálózati engedélyesek X 8*X 13*X ELMŐ Hálózati Kft. 3, ÉMÁSZ Hálózati Kft. 3, DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 3, E.ON Észak-dunántúli Árh. Zrt. 3, E.ON Dél-dunántúli Árh. Zrt. 3, E.ON Tiszántúli Árh. Zrt. 2, Éves átlag 3, X A 3. táblázat jobb szélsı oszlopának 7 év átlaga értékei. Az üzemzavaros napok naptári napi üzemzavar darabszámainak közötti, 7 éves átlagai engedélyesenként. VI. Érzékenységi vizsgálatok A következıkben engedélyesenként kerül bemutatásra az üzemzavaros napok napi átlagait 8, illetve 13 szorosan meghaladó napok számának alakulása az engedélyesek évi üzemzavaros napok naptári napi átlagos üzemzavar darabszámának és a vizsgált szorzószámok függvényében. 9. táblázat: Az üzemzavaros napok naptári napi átlagos üzemzavar darabszámait 8-szorosan meghaladó naptári napok száma elosztó hálózati engedélyesenként év Évszám / Elosztó hálózati engedélyesek összes ELMŐ Hálózati Kft ÉMÁSZ Hálózati Kft DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft E.ON Észak-dunántúli Árh. Zrt E.ON Dél-dunántúli Árh. Zrt E.ON Tiszántúli Árh. Zrt Éves összes táblázat: Az üzemzavaros napok naptári napi átlagos üzemzavar darabszámait 13-szorosan meghaladó naptári napok száma elosztó hálózati engedélyesenként év Évszám / Elosztó hálózati engedélyesek összes ELMŐ Hálózati Kft ÉMÁSZ Hálózati Kft DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft E.ON Észak-dunántúli Árh. Zrt E.ON Dél-dunántúli Árh. Zrt E.ON Tiszántúli Árh. Zrt Éves összes

11 VI.1 ELMŐ Hálózati Kft. 11. táblázat: ELMŐ Hálózati Kft. napi adatainak megoszlása tartományonként. Év (Napok) (366 nap) (366 nap) = Az üzemzavarok dátumai és darabszáma a 20-nál több üzemzavarral érintett napokon, tartományonként (dılt betőtípus jelöli az Egyéb hálózati zavar minısítéseket). 12. táblázat: ELMŐ Hálózati Kft. 20 db/napot meghaladó üzemzavarainak dátuma és pontos értéke tartományonként. Dátumok Üz. szám db db db db db db db

12 VI.2 ÉMÁSZ Hálózati Kft. 13. táblázat: ÉMÁSZ Hálózati Kft napi adatainak megoszlása tartományonként. Év (Napok) (366 nap) (366 nap) = Az üzemzavarok dátumai és darabszáma a 20-nál több üzemzavarral érintett napokon, tartományonként (dılt betőtípus jelöli az Egyéb hálózati zavar minısítéseket). 14. táblázat: ÉMÁSZ Hálózati Kft 20 db/napot meghaladó üzemzavarainak dátuma és pontos értéke tartományonként. Dátumok Üz. szám db; db db db db; db; db db db db db db db db 12

13 VI.3 DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 15. táblázat: DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.napi adatainak megoszlása tartományonként. Év (Napok) (366 nap) (366 nap) = Az üzemzavarok dátumai és darabszáma a 20-nál több üzemzavarral érintett napokon, tartományonként (dılt betőtípus jelöli az Egyéb hálózati zavar minısítéseket). 16. táblázat: DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.20 db/napot meghaladó üzemzavarainak dátuma és pontos értéke tartományonként. Dátumok Üz. szám db db db db db; db; db db db db db db db 21 db db; db; db db; db db db db 13

14 VI.4 E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 17. táblázat: E.ON Észak-dunántúli Árh. Zrt. napi adatainak megoszlása tartományonként. Év (Napok) (366 nap) (366 nap) = Az üzemzavarok dátumai és darabszáma a 20-nál több üzemzavarral érintett napokon, tartományonként (dılt betőtípus jelöli az Egyéb hálózati zavar minısítéseket). 18. táblázat: E.ON Észak-dunántúli Árh. Zrt. 20 db/napot meghaladó üzemzavarainak dátuma és pontos értéke tartományonként. Dátumok Üz. szám db db db db; db db; db db; db; db db; db; db db db db db db db db db db db db db db 14

15 VI.5 E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 19. táblázat: E.ON Dél-dunántúli Árh. Zrt. napi adatainak megoszlása tartományonként. Év (Napok) (366 nap) (366 nap) = Az üzemzavarok dátumai és darabszáma a 20-nál több üzemzavarral érintett napokon, tartományonként (dılt betőtípus jelöli az Egyéb hálózati zavar minısítéseket). 20. táblázat: E.ON Dél-dunántúli Árh. Zrt. 20 db/napot meghaladó üzemzavarainak dátuma és pontos értéke tartományonként. Dátumok Üz. szám db db db db db db db db db db db db

16 VI.6 E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 21. táblázat: E.ON Tiszántúli Árh. Zrt. napi adatainak megoszlása tartományonként. Év (Napok) (366 nap) (366 nap) = Az üzemzavarok dátumai és darabszáma a 20-nál több üzemzavarral érintett napokon, tartományonként (dılt betőtípus jelöli az Egyéb hálózati zavar minısítéseket). 22. táblázat: E.ON Tiszántúli Árh. Zrt. 20 db/napot meghaladó üzemzavarainak dátuma és pontos értéke tartományonként. Dátumok Üz. szám db db db db db; db db; db VI.7 Tényleges felmentések az elmúlt idıszakban. Az ELMŐ Hálózati Kft. kapott Rendkívüli idıjárás miatt kötbér kifizetés alól felmentést április 19-én, aznap 4 db üzemzavar volt az engedélyesnél. Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. kapott Rendkívüli idıjárás miatt kötbér kifizetés alól felmentést január 27-én és 28-án január 27-én 68 db, január 28-án 23 db üzemzavarra. 16

17 Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. kapott Rendkívüli idıjárás miatt kötbér kifizetés alól felmentést március 1-jén 8 óra 30 perctıl március 3-án 6 óráig 46 db üzemzavarra ( érintett fogyasztó) március 1-én 44 db, március 2-án 6 db március 3-án 2 db üzemzavar volt az engedélyesnél, de a GSZ II. követelményben szereplı 18 órás elhárítási idıt meghaladó üzemzavarok csak március 1-jén 8 óra 30 perctıl március 2-án 12 óráig léphettek fel. Tehát a felmentés gyakorlatilag a március 1-jén fellépett kevesebb vagy egyenlı, mint 44 db, illetve a március 2-án délig fellépett azon, kevesebb, mint 6 db üzemzavarra vonatkozott, melyek elhárítási ideje a 18 órát túllépte, összesen 46 db üzemzavarra augusztus 8-án 17 órától augusztus 9-én 7 óráig 23 db üzemzavarra ( érintett fogyasztó) augusztus 8-án 18 db, augusztus 9-én 8 db üzemzavar volt az engedélyesnél. A augusztus 9-ei üzemzavarok (8 db) elhárítási ideje 5 db üzemzavar esetében lépte túl a GSZ II. követelményben elıírt 18 órát május 22-én 19:30 órától május 23-án 16:30-ig, 37 db üzemzavarra ( érintett fogyasztó) május 22-én 38 db, május 23-án 12 db üzemzavar volt az engedélyesnél. A május 23-ai üzemzavarok (12 db) elhárítási ideje nem léphette túl a GSZ II. követelményben elıírt 18 órát. Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. kapott Rendkívüli idıjárás miatt kötbér kifizetés alól felmentést november 19-én, mikor 15 db Üzemzavar volt az engedélyesnél, és március 24-én 07 óra 28 perctıl kezdıdıen 13 db üzemzavarra ( érintett fogyasztó) március 24-én 13 db üzemzavar volt az engedélyesnél. Az adatok csak a középfeszültségő üzemzavarokra vonatkoznak. VI.8 Összefoglaló megállapítások. A Hivatal által elvégzett érzékenységi vizsgálat alapján megállapítható, hogy a független szerv által minısített és a független szerv minısítését helyettesítı események okán fellépett üzemzavarokra a Hivatal által tudomásul vett kötbér kifizetési felfüggesztések az utóbbi idıben a 8 és a 13 szoros szorzószámok egy részében megfelelt, ezért az adminisztráció csökkentése érdekében indokolt az idıjárási események okán fellépett naptári napi üzemzavar darabszámokat az Egyesült Királyság gyakorlatával megegyezıen alkalmazni. 17

18 VII. Javaslat a szélsıséges idıjárási esemény figyelembevételére az új GSZ Határozat A, B, C mellékleteiben A jelenleg érvényes határozathoz képesti változásokat az áthúzott szöveg jelenti. Az új szöveg részeket az eltérı háttérszín mutatja. A. melléklet 1.1 Fogalmak Elosztói engedélyes engedélyköteles tevékenysége folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei Fogalmakon a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvényben (a továbbiakban: VET) és a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) meghatározottakat, továbbá az alább meghatározott fogalmakat kell érteni: Minimális minıségi követelmény az Engedélyes tevékenységei közül a VET 159. r) pontja és a Vhr 117. (1) bekezdése alapján Hivatal által az e melléklet 1.2. pontja szerint meghatározott követelmények Garantált Szolgáltatások az egyedi felhasználókat érintı minıségi mutatók (minimális minıségi követelmények, elvárt színvonal), melyeket az Engedélyes az üzletszabályzatában szerepeltet, és amelyek nem teljesítése esetén kötbért fizet az érintett felhasználónak Kötbér az Engedélyes a Garantált Szolgáltatások bármely pontjának késedelmes, hibás vagy nem ezen határozat szerinti teljesítése (továbbiakban: nem teljesítés) esetén a B. mellékletben meghatározottak szerinti kötbért fizet automatikusan, vagy az érintett felhasználó igénybejelentésére, az igazolási eljárás után Rendkívüli idıjárás amit az Engedélyes illetékességi területén független szerv annak minısít Egyéb hálózati zavar a. Rendszerüzemzavar, b. Terrorcselekmény, c. Szélsıséges idıjárás, d. Az a), b), c) pontba nem tartozó, az Engedélyestıl független, általa nem befolyásolható, elıre nem látható okból bekövetkezı hálózati zavar (különösen a tervezési követelményeket meghaladó igénybevétel) Szélsıséges idıjárás Az A. melléklet 1.4 pontjában szereplı táblázatban az Engedélyeshez tartozó értéket elérı, vagy azt meghaladó számú üzemzavart okozó idıjárási esemény. A szélsıséges idıjárási kategóriákat az A. melléklet 1.5 pontja határozza meg. 18

19 1.1.6 Engedélyes kitett felhasználóinak a száma Az Engedélyes ellátási területén azon felhasználók száma, akik egy szélsıséges idıjárási esemény hatását elszenvedhetik. A kitett felhasználók csak a szabadvezetékes hálózatokról vételezı felhasználók közül kerülhetnek ki. A kitett felhasználók számának értékét a Hivatal engedélyesenként az A. mellékelt 1.6 pontjában állapítja meg Legfelsı küszöbszám Az Engedélyes ellátási területén egyéb hálózati zavar, vagy szándékos rongálás következtében kiesett felhasználóinak, illetve rendszerhasználóinak a száma. A legfelsı küszöbszám értékét a Hivatal engedélyesenként az A. mellékelt 1.6 pontjában állapítja meg Szándékos rongálás amennyiben a Garantált Szolgáltatás késedelmes, hibás vagy nem ezen határozat szerinti teljesítése bizonyíthatóan (pl. rendırségi feljelentés) szándékos rongálás hatására következik be Esetszám az egyes GSZ pontok körébe tartozó esetek, események száma, amely egy vagy több felhasználót érint Ügyek száma Az adott GSZ ponthoz tartozó összes eseményben érintett összes felhasználó száma Dokumentált megkeresés postai küldeményként beérkezı, vagy személyesen átnyújtott és igazoltan átvett, vagy elektronikus levélben, vagy faxon keresztül megküldött, írásban rögzített megkeresés, továbbá személyesen, vagy telefonon elmondott, ügyintézés során azonnal el nem intézhetı, és bejelentılapon vagy informatikai rendszerben rögzített ellenırizhetı, visszakereshetı megkeresés. A dokumentált megkeresésekre vonatkozó eljárási szabályokat az Engedélyes üzletszabályzata tartalmazza Felhalmozott tartozás a kikapcsolási felszólításban megjelölt, az Üzletszabályzat szerint a kikapcsolásra okot adó számlatartozás és az elızetesen közölt késedelmi kamat. A díjtartozás ezen tételeit a kikapcsolás elıtti értesítés tartalmazza Egyéb kisfeszültségő felhasználó Minden kisfeszültségen vételezı, a VET 3. (42) bekezdése szerinti lakossági fogyasztónak nem minısülı felhasználó Egyéb középfeszültségő felhasználó Minden középfeszültségen vételezı, a VET 3. (42) bekezdése szerinti lakossági fogyasztónak nem minısülı felhasználó Érintett felhasználók száma Üzemzavar vagy hálózati hiba esetén a 3 percnél hosszabb szolgáltatás kiesést elszenvedı felhasználók száma. 19

20 1.2 Elosztói engedélyes Garantált Szolgáltatásai. Elosztói engedélyes szerinti GSZ szám Garantált Szolgáltatás megnevezése I. A villamosenergia-ellátás egy felhasználási helyen történı kimaradás megszüntetésének megkezdése Ha egy felhasználótól bejelentés érkezik, hogy a felhasználási helyén nincs, de környezetében van villamos energia ellátás, akkor az Engedélyes a hiba elhárítása érdekében az értesítés vételének idıpontjától számítva nél több lakosú település belterületén munkanapokon 4 órán belül, hétvégén vagy ünnepnapokon 6 órán belül és közötti lakosú települések belterületén munkanapokon 6 órán belül, hétvégén vagy ünnepnapokon 8 órán belül lakosnál kevesebb lakosú települések belterületén munkanapokon 8 órán belül, hétvégén vagy ünnepnapokon 12 órán belül - külterületen 12 órán belül a helyszínen megkezdi a hiba kijavítását. Ha a hibabejelentés 20 óra után történik, akkor a garantált javítás megkezdése 7 és 10 óra, külterületen 7 és 11 óra között történik. II. III. IV. A villamosenergia-ellátás több felhasználási helyet érintı kimaradásának megszüntetése A) Nem szélsıséges idıjárási körülmények esetén: II./1 Az Engedélyes berendezésén fellépı, több fogyasztási helyet érintı kis- és középfeszültségő hálózati üzemzavar esetén a villamosenergia-ellátás visszaállításának az Engedélyeshez beérkezett értesítés után egyszeres hiba esetén 12 órán belül, többszörös hiba esetén 18 órán belül meg kell történnie. II./2 Mind egyszeres, mind többszörös hiba esetén 24 óra után kétszeres, 36 óra után háromszoros a fizetendı kötbér. B) Szélsıséges idıjárási esemény esetén az A. melléklet 1.5 pontjában leírtak szerint. Felhasználói villamosenergia-igénybejelentésre adandó tájékoztatás Az Engedélyeshez a felhasználótól csatlakozni kívánó jogosulttól, vagy a kereskedıtıl érkezett, és illetékességébe tartozó esetekben: a.) kisfeszültségő csatlakozásra vonatkozó esetben helyszíni felülvizsgálatot nem igénylı esetben 8 napon belül ad érdemben választ helyszíni felülvizsgálatot igénylı esetben 30 napon belül ad érdemben választ b.) minden más esetben 30 napon belül ad érdemben választ, vagy ha ennyi idı alatt nem lehetséges érdemi választ adni, 15 napon belül az érdemi válaszadás idıpontjáról értesítést küld a felhasználónak. Új felhasználási hely bekapcsolása vagy teljesítmény bıvítése Új felhasználási hely bekapcsolás vagy teljesítménybıvítés esetén az Engedélyes a bekapcsolás megrendelése, valamint a szerzıdések megkötése, valamint a bekapcsolás mőszaki és gazdasági feltételeinek teljesülését követıen eltérı megállapodás hiányában a feltételek hiánytalan teljesítésétıl számított - 8 munkanapon belül bekapcsolja a felhasználási helyet. 20

21 V. Az egyeztetett idıpontok megtartása A felhasználó kérésére egyeztetett idıtartamon belül és helyen, az Engedélyes képviselıje megjelenik. Az egyeztetett idıtartam 4 óránál nem lehet hosszabb. Amennyiben szükséges, a felhasználó és az Engedélyes képviselıi a felhasználó kérésének megfelelı formában elızetesen rögzítik az egyeztetett idıtartamot és a felek elérhetıségeit. VI. Információadás dokumentált megkeresésre A villamosenergia-ellátással kapcsolatos dokumentált megkeresés esetén a beérkezéstıl számított 15 napon belül az Engedélyes választ ad. Abban az esetben, ha a dokumentált megkeresés az Engedélyeshez fut be, de a kereskedı tevékenységét illeti, az Engedélyes gondoskodik arról, hogy a másik engedélyeshez az 8 napon belül eljusson, és errıl a felhasználó egyidejőleg értesítést kapjon. Amennyiben az Engedélyes és a kereskedıi engedélyes a megkeresésben egyaránt érintett, akkor 15 napon belül érdemben egyeztetnek. A benyújtástól számított maximum 30 nap alatt a választ meg kell adni. VII. Értesítés a villamosenergia-ellátás tervezett szüneteltetésérıl Az Engedélyes a tervszerő beavatkozással együtt járó üzemszünetrıl az üzletszabályzatban elıírt módon értesítést ad. A felhasználói (rendszerhasználói) csoportokat a következı határidık betartásával kell értesíteni: a) 200 kva rendelkezésre álló teljesítmény alatti rendszerhasználók esetében 15 nappal a munkavégzés megkezdése elıtt; b) 200 kva és az azt meghaladó rendelkezésre álló teljesítmény feletti rendszerhasználók esetében 30 nappal a munkavégzés megkezdése elıtt. Az Engedélyes és az érintett felhasználók ettıl eltérı idıpontban is megállapodhatnak, ha ez nem érint hátrányosan más felhasználót. VIII. Feszültségpanasz kivizsgálása Feszültség panasz esetén az Engedélyes 10 munkanapon belül kapcsolatba lép a felhasználóval, vagy a feszültség javításra vonatkozó javaslattal vagy idıpont egyeztetés céljából a helyszíni mérés elıkészítése érdekében. Az Engedélyes a mérést további 5 munkanapon belül megkezdi és annak eredményérıl a mérés IX. befejezését követı 15 napon belül tájékoztatja a felhasználót. Feszültség a kisfeszültségő felhasználási hely csatlakozási pontján A felhasználási hely csatlakozási pontján az Engedélyes a névleges feszültség ± 7,5 % (leágazási ponton +8/-7%) tartományon belül szolgáltatja a villamos energiát normál üzemállapotú egyhetes mérése alatt (bármely nap) a napi bármely 10 percre átlagolt értékek 95%-ában. Az egyhetes mérés valamennyi 10 perces átlagértékének a névleges érték +10/-10 % tartományába kell esnie. A legnagyobb feszültség-növekedés mértéke a névleges feszültség 115%-át, feszültség-csökkenés mértéke a névleges feszültség 80%-át nem haladhatja meg 1 perces átlagban. X. Visszatérítés téves számlázás esetén Az Engedélyes a rendszerhasználati díjakkal kapcsolatos számlakifogás jogosságának megállapítását követıen 8 napon belül - a felhasználó fizetési módjának megfelelıen - a túlfizetést visszatéríti. 21

22 XI. XII. XIII. A fogyasztásmérı pontosságának kivizsgálása A felhasználó kérésére az Engedélyes intézkedik, hogy 15 napon belül a fogyasztásmérıt a helyszínen egyszerő eszközökkel, szemrevételezéssel, fordulatszám számlálással, stb. megvizsgálják, ellenırizzék. A hibás, pontatlan, álló fogyasztásmérıt az Engedélyes a helyszíni ellenırzéstıl számított 8 napon belül lecseréli. A felhasználó visszakapcsolása Az Engedélyes a saját hatáskörben, vagy a Kereskedelmi engedélyes kezdeményezésére hatályos szerzıdés megléte esetén a felhalmozott tartozás hiánytalan rendezésének hitelt érdemlı igazolását követıen 24 órán belül visszakapcsolja a felhasználót. Nem jogszerő kikapcsolás Nem jogszerő kikapcsolás esetén az Engedélyes kötbért fizet. 1.3 Garantált Szolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség Az engedélyes köteles: az üzletszabályzatba való beépítésen túlmenıen a) a Garantált Szolgáltatásokat nyilvánosságra hozni legalább egyszer évente a számlához csatolt, vagy önálló hírlevélben, b) az ügyfélszolgálati irodáiban szórólapokon és plakátokon nyilvánossá tenni, c) a felhasználói bejelentések kivizsgálását követıen, a nem teljesített Garantált Szolgáltatásról és a kötbérfizetés mértékérıl a nem teljesítést elszenvedett felhasználó(ka)t tájékoztatni, a jogosság megállapítását követı 15 napon belül, d) Az Engedélyes az A. melléklet pontjában felsorolt egyéb hálózati zavarral összefüggı események bekövetkezését követı 24 órán belül, az üzemzavar elhárításának a teljes befejezéséig 24 óránként folyamatosan (megismétel tájékoztatások küldésével) a Hivatalnak jelenteni, e) Az Engedélyes az A. melléklet 1.5 pontja szerinti minısítését követı 15 napon belül a nem teljesített Garantált Szolgáltatásról és az elmaradó kötbérfizetés tényérıl és mértékérıl az érintett felhasználó(ka)t tájékoztatni. f) Az Engedélyes az A. melléklet pontja szerinti okból bekövetkezett üzemzavarok és hálózati hibák esetén az üzemzavaros állapotok felszámolását követı 1 hónapon belül beszámoló jelentést küld a Hivatalnak annak igazolásaként, hogy az Engedélyes minden tıle elvárhatót megtett az üzemzavarok elhárítása érdekében. A Hivatal a késıbbiekben az Engedélyes beszámoló jelentésében szereplı adatokat, és az Engedélyes A. melléklet 1.5 pontja szerinti minısítését szúrópróbaszerően ellenırizheti. A beszámoló jelentés minimum tartalmi követelményei: - Az üzemzavarokat kiváltó - leggyakrabban szélsıséges idıjárási - esemény kezdı idıpontja, idıtartama, valamint az üzemzavarok fellépésének kezdı idıpontja és elhárításuk idıtartama (mely idıtartam megegyezik a garantált szolgáltatások felfüggesztésének idıtartamával), a középfeszültségő hálózat üzemzavaros vonalainak a száma, az összesített kiesett villamos energia értéke, az érintett fogyasztók száma, és a kisfeszültségen érintett fogyasztók száma. - Az üzemzavarokat kiváltó esemény és az üzemzavarok jellemzı okainak a rövid leírása. - A 18 órát, 24 órát, 36 órát és 48 órát meghaladó villamos energia ellátás kimaradásokkal érintett fogyasztók száma. 22

Ügyszám: FVO-1848-16(2009) Ügyintéző: Jarabek Péter Telefon: 06-1-459-7719 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: jarabekp@eh.gov.hu

Ügyszám: FVO-1848-16(2009) Ügyintéző: Jarabek Péter Telefon: 06-1-459-7719 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: jarabekp@eh.gov.hu Ügyszám: FVO-1848-16(2009) Ügyintéző: Jarabek Péter Telefon: 06-1-459-7719 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: jarabekp@ehgovhu HATÁROZAT SZÁMA: 711/2009 Tárgy: EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt (4024 Debrecen,

Részletesebben

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról _)rsma S H vwtala ;rományszá;n9-1 (0 8 /1 < Érkezett : 2012 ÁR 1 7. 2012. évi... törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról 1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés 1. Szerződő felek Egyrészről Dabas Város Önkormányzata mint villamos energia felhasználó,

Részletesebben

Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében

Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében Magyar Energia Hivatal Tervezet 091020 Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében A Hivatal hozzászólás céljából 2009. szeptember 21-i

Részletesebben

A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2. számú módosítás. Érvényes: 2010. július 1-jétől 2010.

A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2. számú módosítás. Érvényes: 2010. július 1-jétől 2010. A magyar villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzata 2. számú módosítás Érvényes: 2010. július 1-jétől 2010. december 31-ig 1 I. A KERESKEDELMI SZABÁLYZAT TÁRGYA, FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK... 7 I./1.

Részletesebben

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet. a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről. 1. A rendelet alkalmazási köre. 2. Értelmező rendelkezések

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet. a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről. 1. A rendelet alkalmazási köre. 2. Értelmező rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (2) bekezdés 1.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y K I V O N A T

H I R D E T M É N Y K I V O N A T H I R D E T M É N Y K I V O N A T A KIFÜGGESZTÉS HELYÉN IGÉNYELHETŐ AZ OTP BANK NYRT ÁRUVÁSÁRLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI GYORSKÖLCSÖN TERMÉKEINEK FELTÉTELEI hiteldíj, díj és költség tételeiről Hatályos 2016.

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzés 2015. évre TÁRGYÚ RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS KÖTELEZŐ

Részletesebben

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT.

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TERVEZET! (egységes szerkezetben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2237/2016. számú határozatában előírt módosításokkal)

Részletesebben

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI. 1. Csatlakozási díj meghatározás társasági tulajdonú elosztóvezeték esetében

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI. 1. Csatlakozási díj meghatározás társasági tulajdonú elosztóvezeték esetében CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI 1. Csatlakozási díj meghatározás társasági tulajdonú elosztóvezeték esetében Az elosztóvezetékhez csatlakozni kívánó új fogyasztóktól és az elosztóvezetékhez már korábban

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Polgári Törvénykönyv 387. -a szerint a Közüzemi Szerződés alapján a szolgáltató köteles meghatározott időponttól a felhasználó számára folyamatosan és biztonságosan a

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház élelmezési üzemének működtetésére vonatkozó Vállalkozási szerződés jóváhagyása

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház élelmezési üzemének működtetésére vonatkozó Vállalkozási szerződés jóváhagyása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 94/2004. (IX. 16.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház élelmezési üzemének működtetésére

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/36. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények

ÉRTESÍTŐ 2015/36. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények 2015/36. SZÁM TARTALOM Egyéb közlemények oldal A MÁV-START Zrt. VBKJ rendszer keretében választható lakáscélú támogatás lakáshitel visszafizetéséhez, törlesztéshez történő igénylésével, illetve felhasználásával

Részletesebben

1. sz. melléklet A HSE HUNGARY KFT. ÁLTAL 2009. DECEMBER 9-ÉN A TARTANDÓ VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA 1 / 14

1. sz. melléklet A HSE HUNGARY KFT. ÁLTAL 2009. DECEMBER 9-ÉN A TARTANDÓ VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA 1 / 14 1. sz. melléklet A HSE HUNGARY KFT. ÁLTAL 2009. DECEMBER 9-ÉN A TARTANDÓ VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA 1 / 14 Tartalomjegyzék 1 VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA... 3

Részletesebben

F1. számú függelék. A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése

F1. számú függelék. A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése F1. számú függelék A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Kereskedelmi és Portfóliókezelési Általános Vezérigazgató Üzletfelügyeleti Főosztály Kereskedelmi Igazgatóság Kereskedelmi

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009.04.02 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelez

Részletesebben

M.1. számú melléklet Az EDF DÉMÁSZ Zrt. által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára

M.1. számú melléklet Az EDF DÉMÁSZ Zrt. által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.1. számú melléklet M.1. számú melléklet Az által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára Egyetemes Villamos Energia

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2015. március 04. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2015. március

Részletesebben

HATÁROZATOT: az ExergB Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Réthy P. kórház Békéscsaba gázmotoros kiserımő

HATÁROZATOT: az ExergB Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Réthy P. kórház Békéscsaba gázmotoros kiserımő 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1058/06 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2014. NOVEMBER 7. HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS 04.

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2014. NOVEMBER 7. HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS 04. E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2014. NOVEMBER 7. HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

A lakáscélú állami támogatások, a K&H állami kiegészítő kamattámogatásos hitel új lakásra, és a

A lakáscélú állami támogatások, a K&H állami kiegészítő kamattámogatásos hitel új lakásra, és a K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény lakásra, és a megelőlegező kölcsön kondícióiról a 2003. december

Részletesebben

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata MÓRHŐ Kft. közüzemi szabályzat Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési Üzletág Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata Mór, 2010... Jóváhagyta: Előszó A Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési

Részletesebben

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály Iktató szám: NGM/8952-60/2015 JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Összeállította: Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály Melléklet: Minisztériumok és önálló szervezetek

Részletesebben

M.1. számú melléklet. Az EDF DÉMÁSZ Zrt. által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára

M.1. számú melléklet. Az EDF DÉMÁSZ Zrt. által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.1. számú melléklet M.1. számú melléklet Az által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára Törölt: 5. január 1-jétől Egyetemes

Részletesebben

2011. évi kockázatkezelési jelentés Erste Lakástakarék Zrt. A közzétett adatok 2011.12.31-i állapotot tükröznek

2011. évi kockázatkezelési jelentés Erste Lakástakarék Zrt. A közzétett adatok 2011.12.31-i állapotot tükröznek 2011. évi kockázatkezelési jelentés Erste Lakástakarék Zrt. A közzétett adatok 2011.12.31-i állapotot tükröznek 1. Bevezetés... 3 2. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 3 2.1. A kockázatok kezelésére

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a Red Bull Air Race repülırendezvény

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: 15516006-2-42

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

25/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.05.02.)

25/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.05.02.) 25/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.05.02.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2012.07.16-tól nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Standard kamatfelár:

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Ajánlatkérési dokumentáció TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérı által indított nyílt közbeszerzési eljárásban Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése 2009. október - november

Részletesebben

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.5. számú melléklete M.5. számú melléklet Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése Törölt: 0. március 1-jétől Hatályos:

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Tordas Község Önkormányzat - Az Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztésére irányuló projekthez kapcsolódó kerékpáros híd megépítése vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

A rendelet alkalmazási köre

A rendelet alkalmazási köre 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet a villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzéséről, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról A villamos energiáról szóló 2007.

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény. Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről

OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény. Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről 1. Kamatbázis Forint lízing: 3 havi BUBOR; Euro-s lízing és euro alapú lízing: 3 havi EURIBOR; Svájci frank lízing és Svájci

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

I. E LŐSZ Ó A felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási feltételrendszer egyértelmű rögzítése és a kiegyensúlyozott felhasználó-szolgáltató kapcsolatrendszer kialakítása érdekében minden szolgáltatónak

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város települési szilárdhulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására

Részletesebben

E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.

E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. MV E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. Munkavédelmi fejezet közcélú szabadvezeték hálózatok létesítéséhez, üzemeltetéséhez és bontásához Munkavédelmi kézikönyv A jelen rendelkezés a társaság szellemi

Részletesebben

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA - TERVEZET - 2013. január Érvényes: 2013. március 1-jétıl Jóváhagyta:

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzata 2013. október 30. 1 / 68 oldal TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére végzett munkanap fényképezésről

ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére végzett munkanap fényképezésről ÉRTÉKELÉS Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére végzett munkanap fényképezésről Készítette: B u d a p e s t, 2009. augusztus 03. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési Cím: Távh -szektor energetikai korszer sítése / KEOP-2009-5.4.0 Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Határid : Folyamatos Pályázhat: 11 Jogi személyiség gazdasági társaság 113 Korlátolt felel sség társaság

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelenő HU02-2013 jelű Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében 1 A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében Előszó A jelen javaslat összeállításánál nem tekintettük feladatunknak, hogy elméleti és szabályozási modelleket,

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

Elosztói szabályzat. Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttmőködési szabályai. 1. számú módosítás. Budapest, 2008. augusztus 15.

Elosztói szabályzat. Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttmőködési szabályai. 1. számú módosítás. Budapest, 2008. augusztus 15. Elosztói szabályzat Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttmőködési szabályai 1. számú módosítás Budapest, 2008. augusztus 15. Elıszó A MÁE, mint a magyar villamosenergia-elosztó vállalatok szövetsége,

Részletesebben

Delikát Gyűjtsön Osztálykirándulásra! Játék Részvételi- és Játékszabályzata

Delikát Gyűjtsön Osztálykirándulásra! Játék Részvételi- és Játékszabályzata Delikát Gyűjtsön Osztálykirándulásra! Játék Részvételi- és Játékszabályzata 1. Az UNILEVER Magyarország Kereskedelmi Kft. (1138 Budapest, Váci út 182., a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya 29/2011. (X. 07.) önkormányzati rendelete a zöldfelület-gazdálkodás helyi szabályairól (A 17/2012. (V.31.) önkormányzati rendeletek módosításával egységes szerkezetben) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat

Részletesebben

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN. Összefoglaló

A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN. Összefoglaló RUZSÁNYI TIVADAR A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN Összefoglaló A tanulmányban a tömegközlekedés igénybevételének alapvető feltételét,

Részletesebben

VI. FEJEZET. LAKBÉRTÁMOGATÁS ÉS LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS A lakbértámogatásra való jogosultság 45.

VI. FEJEZET. LAKBÉRTÁMOGATÁS ÉS LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS A lakbértámogatásra való jogosultság 45. 3. számú melléklet Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, a lakások lakbérének mértékéről, valamint a lakbértámogatásról szóló 23/2007. (VI. 18.)

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. április

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. pályázati koordinátor

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. pályázati koordinátor Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2014. május 26-tól Az 1. sz. módosítása jóváhagyásra benyújtva: 2016. január 15.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat évi mértéke (Referenciakamat és kamatfelár összege) 3,15% 5,00% 8,15% 8,81-8,84

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat évi mértéke (Referenciakamat és kamatfelár összege) 3,15% 5,00% 8,15% 8,81-8,84 HIRDETMÉNY 1. Piaci kamatozású forint lakáshitel és Fundamenta kompakt hitel kondíciói: A kölcsön összege: 500.000 Ft - 20.000.000 Ft A kölcsön futamideje: 12 hónap - 240 hónap Kamat 1 : Hatályos 2013.

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 53/2014. (IV. 29.) VM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 53/2014. (IV. 29.) VM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 8774 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 60. szám A vidékfejlesztési miniszter 53/2014. (IV. 29.) VM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Az EDIMART Tolmács-és Fordításszolgáltató általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF)

Az EDIMART Tolmács-és Fordításszolgáltató általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) Az EDIMART Tolmács-és Fordításszolgáltató általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) Az EDIMART Tolmács- és Fordítóiroda Kft. Megrendelőinek garantált, áttekinthető feltételeket biztosít. A

Részletesebben

M.1. számú melléklet Az EDF DÉMÁSZ Zrt. által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára

M.1. számú melléklet Az EDF DÉMÁSZ Zrt. által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.1. számú melléklet M.1. számú melléklet Az által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára Egyetemes Villamos Energia

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Tata - Kerékpárút - AF

Tata - Kerékpárút - AF Tata - Kerékpárút - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/126 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(21) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 49-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

1. A beszámolókészítés alapjai

1. A beszámolókészítés alapjai 1. A beszámolókészítés alapjai Képzési cél: E fejezetben a hallgató egyrészt az előző évben tanultakat átismételve részletesebben megismerheti a beszámolási kötelezettség és a könyvvitel kapcsolatát, a

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16.

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek Kis- és középvállalkozások számára 2013. április 16. 1173 Budapest,

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában A jelen Szerződés létrejött egyrészről a(z) Magyar Áramszolgáltató Kft. mint energiakereskedő (továbbiakban, mint Kereskedő

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M12. számú melléklet Közcélú közvilágítási használati szerződés és üzemviteli megállapodás 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERZŐDŐ

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista az elszámolással nem érintett forint alapú jelzálogkölcsönre vonatkozik.

Jelen Kondíciós Lista az elszámolással nem érintett forint alapú jelzálogkölcsönre vonatkozik. VII./B Kivezetett, elszámolásban nem érintett, már nem igényelhető jelzálog alapú hiteltermékekre érvényes Hitelek II. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. május 25-től visszavonásig Jelen Kondíciós Lista

Részletesebben

376. számú ügyrend. Nagyfogyasztói mérések kialakítása.

376. számú ügyrend. Nagyfogyasztói mérések kialakítása. 376. számú ügyrend Nagyfogyasztói mérések kialakítása. Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Mérés Szolgáltatási Központ Méréstechnikai Csoport 2012. Nyomtatásban csak tájékoztató jellegű! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI!

A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI! A Kormány../2008. Korm. rendelete a 2008-2012 közötti idıszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv kihirdetésérıl, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairól Az üvegházhatású gázok

Részletesebben