Tanulmány Magyarország régióinak egészségügyi helyzetérõl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanulmány Magyarország régióinak egészségügyi helyzetérõl"

Átírás

1 Tanulmány Magyarország régióinak egészségügyi helyzetérõl I. rész A tanulmány készítésében részt vettek: Dr. Kincses Gyula Dr. Surján György Kováts Tamás Szilágyi Éva Szirmai László Külsõ közremûködõk: Dr. Nyers Ágnes Lipták Mária Készítette az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest, 23

2 Tanulmány Magyarország régióinak egészségügyi helyzetéről I. rész TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 I. A i régió elemzése... 5 II. A Dél-i régió elemzése III. Az i régió elemzése IV. Az Észak-Magyarországi régió elemzése V. A Közép-i régió elemzése VI. A Közép-Magyarországi régió elemzése VII. A Nyugat-i régió elemzése Az egyes régiók leírásának részletes tartalomjegyzékét lásd a megfelelő fejezetnél!

3 Célkitűzések Bevezetés Jelen tanulmány az Egészség Évtizede program számára készült. Feladata, hogy Magyarország egészségügyi helyzetét közigazgatási régiónként mutassa be a rendelkezésre álló demográfiai, morbiditási, mortalitási, finanszírozási, és egyéb statisztikai adatok alapján. Célja, hogy segítse a regionális szintű egészségügyi ellátás megszervezését, kimutassa az ellátáshoz való hozzáférésben mutatkozó esetleges esélyegyenlőtlenségeket, alapul szolgáljon az ideális mintarégió tervezéséhez. Az egyes régiók egészségügyi rendszerének kialakításához természetesen a mostaninál mélyebb, az intézmények, osztályok szintjére lemenő elemzések szükségesek, amelyek helyismeretet is feltételeznek. A tanulmányhoz tartozó CD melléklet azonban olyan adattáblákat is tartalmaz, amely a ezekhez a részletesebb elemzésekhez fölhasználható. A tanulmány a szociális helyzettel és a szociális ellátórendszerrel csak annyiban foglalkozik, amennyiben ezek az egészségügyi viszonyokra hatással vannak. Módszertani kérdések A statisztikai adatok pontossága körüli problémák közismertek. A megbízható következtetések levonását az nehezíti, hogy a hibák nagyságára vonatkozóan általában csak szubjektív benyomásokkal rendelkezünk, a hiba várható nagyságára vonatkozó számszerű adataink általában nincsenek. Ennek ellenére igyekeztünk mellőzni olyan adatok felhasználását, amelyekkel kapcsolatban valamilyen körülmény arra utal, hogy a szokásosnál is nagyobb pontatlanságot kell gyanítanunk. A tanulmányban szereplő adatok további értelmezésekor a statisztikus hiba lehetőségét mindig figyelembe kell venni. Saját elemzéseink során sem a számszerű pontosságot tételeztük fel, hanem azokat a kirívó szélsőségeket kerestük, amelyekről nehéz feltételezni, hogy statisztikai hiba következményei. A módszer kialakítása kapcsán gondot okozott, hogy mikor tekintsük jelentősnek az országos adattól átlagtól való eltéréseket, és mikor gondoljuk azokat a természetes szórás következményének. A kérdésre egzakt választ csak megfelelő statisztikai szignifikancia-vizsgálatok adhatnának. A rendelkezésünkre álló időkeret ezt nem tette lehetővé. Az elemzés során számos adatot grafikusan megjelenítettünk, melynek csak egy kis töredéke kerülhetett be az anyagba. Ezeken a segédgrafikonokon megjelenítettük a vizsgált indikátor standard deviációját. Azokat az értékeket emeltük ki első sorban, amelyek az átlagtól ennél nagyobb mértékben tértek el. A munka egy olyan "ideális régió" egészségügyi modelljének megalkotását szolgálja, amely az ellátási felelőséget és a gazdasági racionalitást egyaránt figyelembe véve célkitűzésként tekinthető a regionális fejlesztési programok egészségügyi részének készítése során. Munkánkban azokra az adatokra kellett szorítkoztunk, amelyek valamilyen formában rendelkezésünkre álltak vagy valahol elérhetőek voltak. A tanulmány céljára adatgyűjtést nem végezhettünk. Az adatok elégtelensége leginkább a morbiditási adatok körül mutatkozik. A kórházi morbiditási adatok a HBCS finanszírozás bevezetése következtében 1 évre visszamenőleg hozzáférhetők ugyan, de ez a teljes lakossági morbiditásra nem vihető át. A Nemzeti Rákregiszter a daganatos morbiditásra vonatkozó adatai lakossági morbiditásnak szintén csak egy szűk szeletét jelenti. Más adatforrások megbízhatósága nem tűnt olyannak, hogy nyugodt lelkiismerettel bármilyen következtetést levonhassunk belőle. A teljes morbiditásra vonatkozó kép helyett ezért igyekeztünk arról képet adni, hogy mely betegségcsoportok felelősek a legnagyobb mértékben a potenciális 7 évhez viszonyított elveszett életévekért. (A pontos meghatározást lásd a KSH Demográfiai Évkönyvében). Az elvesztett életévek regionális eloszlásáról egyelőre azonban csak négy vezető halálokra vonatkozó becsült adattal rendelkezünk. A becsült érték számítását az országos adatok, és az adott betegségcsoport regionális halálozási aranyszáma alapján végeztük. A tanulmány két fő részből áll. Az első a hét régiót külön-külön, de azonos tárgyalási szerkezetben mutatja be. Amásodik rész összehasonlító elemzéseket tartalmaz, elsősorban a területi egyenetlenségek, aránytalanságok kimutatására törekszik. Az első részben az egyes régiókat bemutató fejezetek tagolódása a következő: 1. Általános demográfiai, szociáális, gazdasági adatok 2. Az ellátórendszer kapacitás adatai 3. Az ellátórendszer teljesítménye és finanszírozása A viszonyítás nélküli (abszolút) mutatókat, mint tájékoztató adatokat szerepeltetjük ugyan (ezek a Regionális Egészségügyi Tanácsok számára saját regiójuk vonatkozásában fontosak lehetnek), de az elemzésekhez igyekeztünk mindent a lakosság számához (vagy esetenként a régió területéhez) viszonyítani, hiszen csak így válnak az egyes indikátorok összehasonlíthatóvá. A régiók elemzése során az adott régióra vonatkozó számok 2

4 mellett feltüntettük az adott indikátor legnagyobb, legkisebb és országos értéket, de nem jeleztük, hogy melyik régióban mutatkozik a legkisebb ill. legnagyobb érték. Ez azonban a grafikonokon jól látható, illetve a táblázatos részben kikereshető. A grafikonok többségét nagyság szerint haladva rendeztük, de mindig az utolsó oszlop mutatja eltérő színnel az országos adatot. Az éppen vizsgált régió oszlopát vonalazással emeltük ki. A szövegben pirossal emeltük ki azokat a részeket, ahol az adott régióra vonatkozó indikátor szélső értéket jelent (legkisebb vagy legnagyobb az országban.) A második főrész egyfelől az előzőekben tárgyalt indikátorok összevetéséből származó elemzéseket, másfelől további összehasonlító adatokat is tartalmaz. Az elemzési mutatók lehetnek úgynevezett relatív teljesítmény- ill. relatív kapacitásmutatók. Ezek az abszolút teljesítmény- ill. abszolút kapacitásmutatókból képzett arányszámok. A relatív teljesítménymutatók egyfajta minőségi paraméterként értelmezhetők. Ilyen például a teljesített ápolási napok és a kórházi osztályos ellátási esetek hányadosa, közismert nevén átlagos ápolási idő. A relatív kapacitásmutatók az ellátási folyamatban a szűk ill. túlmértezett keresztmetszetek kiküszöbölését célzó, ún. egyenletes kapacitás tervezését segítik. Ilyen pl. az egy CT-re jutó kórházi ágyak száma. A tanulmány nyomtatott mellékletében helyeztük el a rendelkezésünkre álló táblázatokat, adatokat, amelyeket a szöveges elemzésben értelemszerűen nem említhettünk teljes körűen. Ahol ez értelmezhető, a táblázatban szereplő indikátorok két legkisebb értékét zöld színnel, két legnagyobb értékét naranccsal jelöltük. Más táblázatokban a színezés jelentése a jelmagyarázatban található. A tanulmány CD melléklete a teljes nyomtatott változatot elektronikus formában is tartalmazza, az adatok továbbfeldolgozásra alkalmas Excel formátumban vannak megadva. A vizsgált indikátorok természetesen nem statikusak, hanem időben folyamatosan változnak. Az időbeli változásokból megbízható következtetést levonni azonban csak akkor lehet, ha hosszabb távon vizsgálhatók azonos körülmények közt és azonos módszerrel. Ilyen adatunk sajnos nem sok van. Pl. a Nemzeti Rákregiszter jelenlegi jelentési rendszere csak 1999 közepe óta működik, a korábbi adatok összehasonlításra alkalmatlanok. Az 1999-es év azonban még nem volt teljes, tehát mindössze két év adataira lehetne támaszkodni. Két adat természetesen statisztikailag nem elemezhető, hiszen két pont mindig egy egyenesbe esik. Törekedtünk viszont arra, hogy minden adat időbeli érvényességét megadjuk. Ahol ez nincs megadva, ott az adatok a 21-es évre vonatkoznak. A lakosságszámra (1, ill. 1, stb. lakosra) vetített adatok esetében minden esetben a 22 január 1-i lakosságszámot használtuk, függetlenül attól, hogy a vetített indikátorra vonatkozó adat milyen időszakra vonatkozott. Ez azonban legföljebb a harmadik számjegyben okozhat eltérést. Adatgyűjtő rendszereink sohasem képezhetik le a teljes valóságot, csak modellszerű képet rajzolhatnak. Néhány területen azonban a modell a tapasztalati valósággal összevetve nemcsak elnagyoltnak, hanem torznak mutatkozik. A legjelentősebb ilyen problémát az orvosi szakmák azonosításának és besorolásának ismert nehézségei okozzák. A szakmák fogalmi rendszere sok szempontból tisztázatlan (alapszakmák, ráépített szakmák, specialitások, helyi szakmai profilok). Ráadásul a szakmai szorzók bevezetése, majd az adminisztratív eszközökkel végrehajtott szakmánkénti kapacitás-szabályzás a 9-es években sokat torzított a rendszeren. Ennek eredményeként a régiókban az egyes szakmák hiányára, alul- vagy túlméretezett voltára tett megállapításaink nem mindig a valós ellátási helyzetet, hanem a finanszírozási szerződésekben rögzített szakmakódok szerinti kapacitásviszonyokat mutatják. A tanulmány azáltal, hogy ezeket az anomáliákat kimutatja, igyekszik hozzájárulni a kérdés rendezéséhez. Megjegyzések a 3. verzióval kapcsolatban Az első illetve a második változat elkészülte után számos észrevételt, visszajelzést kaptunk. Az alapvetően pozitív fogadtatás mellett néhány olyan hibára is fény derült, amely korábban elkerülte a figyelmünket. Minden észrevételt hálásan fogadtunk és fogadunk a jövőben is. Külön köszönet jár Kiss Zsoltnak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Gyógyító Megelőző Ellátási Főosztály vezetőjének és munkatársainak elsősorban Kaló Ilonának akik az adatokat nagyon gondosan ellenőrizték és nagyban hozzájárultak a tanulmány tökéletesítéséhez. Annak ellenére, hogy a feltárt hibák a felhasznált külső forrásokból származott, le kellett vonnunk azt a következtetést, hogy a megbízható információszolgáltatáshoz elengedhetetlenül szükséges az adatok minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása. A harmadik változat a javításokon túlmenően lényeges újdonságokat is tartalmaz. Kibővült a szociális viszonyokat bemutató rész. A cél továbbra sem a szociális helyzet átfogó értékelése, hanem azoknak a regionális eltéréseknek a keresése, amelyek az egészségügyi rendszerre közvetlenül hatást gyakorolnak, illetve amit a regionális egészségügyi ellátás tervezésekor figyelembe kell venni. A szociális helyzetet leíró adatokat az egészségügyi állapottal illetve az ellátórendszerrel fennálló kapcsolatuk alapján csoportosítottuk. Az első csoportba azok a tényezők kerültek, amelyek az egészségi állapotra közvetlen hatást gyakorolnak (pl. kábítószer fogyasztás). A második csoportba az egészségi állapotra közvetlen hatást gyakorló tényezők (lakáshelyzet, 3

5 válások) kerültek. A harmadik csoportba aszociális helyzetre hatást gyakorló egészségi tényezők tartoznak, (pl. rokkantság, táppénz) Külön csoportban vizsgáltuk a veszélyeztetett, ellátásra szoruló gyermekekre vonatkozó adatokat. Végül az utolsó csoportba soroltuk azokat a mutatókat, amelyek az egészségügyi ellátórendszer kapacitásaival összefüggő szociális intézményi kapacitásokat írják le. Az adatok jelentős része a korábbi változatban már szerepelt, különböző helyeken. Az esetek egy részében szándékosan meghagytuk a redundanciát, pl. az ellátórendszer kapacitására vonatkozó adatok többször is megjelennek. Úgy gondoljuk, hogy ugyanaz az adat más-más összefüggésben más jelentést hordozhat. Kibővült a progresszív ellátás vizsgálata. Az előző változatban a progresszivitást csak az intézményrendszer struktúrájában és a betegelvándorlás összefüggéseiben vizsgáltuk. A mostani változat a tényleges aktivitásról is megkísérel képet adni, noha tisztában vagyunk vele, hogy a jelenlegi adatgyűjtési rendszerek nem képezik le a jelenséget maradéktalanul. A mostani változat CD melléklete sokkal több olyan információt tartalmaz, ami a nyomtatott változatban nem szerepel. Gazdagabb az ábra-anyag, mert terjedelmi okokból nem tudtunk minden elkészített ábrát szerepeltetni nyomtatásban kidobni pedig igazán kár lenne. Ugyancsak a CD mellékletben szerepel Dr. Bordás István szíves hozzájárulásával a GYOGYINFOK két munkája. Az egyik a kardiológiai ellátások részletes elemzését, a másik a kórházak sok részletre kiterjedő adatait tartalmazza. Köszönetünket ezúton is kifejezzük. Felhasznált adatforrások Tanulmányunkhoz az alábbi adatforrásokat használtuk: KSH kiadványok Demográfiai Évkönyv Magyar Statisztikai Évkönyv Egészségügyi Statisztikai Évkönyv Szociális Statisztikai Évkönyv GYÓGYINFOK Kórházi ágyszám és betegforgalmi kimutatás Interneten publikált adatok Eseti feldolgozások OEP Statisztikai évkönyv További adatközlők: Nemzeti Rákregiszter (Gaudi István) Országos Gyógyintézeti Központ (Prof. Dr Pálóczi Anna) Országos Onkológiai Intézet (Prof Dr. Németh György) Orvos- és Kórháztechnikai Intézet (Bolváry Gedeon) 4

6 I. A i régió elemzése I.1. Általános, demográfiai, morbiditási és mortalitási adatok...6 I.1.1. Általános adatok...6 I.1.2. Népmozgalmi adatok, korfa, várható élettartam...6 I.1.3. Halálozási, haláloki adatok...7 I.1.4. Gazdasági, szociális adatok...8 I.1.5. Morbiditási adatok...12 I.2. Az ellátórendszer struktúrája...15 I.2.1. Alapellátás...15 I.2.2. Szakellátási kapacitás...15 I.2.3. Speciális diagnosztika...17 I.2.4. Fekvőbeteg-ellátás...17 I.2.5. Gyógyszertári ellátottság...19 I.2.6. Mentőszolgálati kapacitások...19 I.2.7. Szociális ellátás...2 I.2.8. Humán erőforrás...2 I.2.9. Eszközellátottság...2 I.3. Az ellátórendszer teljesítménye és finanszírozása...22 I.3.1. Alapellátás...22 I.3.2. Szakellátás...22 I.3.3. Speciális diagnosztika...25 I.3.4. Fekvőbeteg-ellátás

7 I.1. Általános, demográfiai, morbiditási és mortalitási adatok I.1.1. Általános adatok A régiót három megye: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád alkotják. Nyugatról a Duna, keletről és délről Románia illetve Jugoszlávia határolja. Északról részben az i, részben a Közép-Magyarországi régióval szomszédos. A régió területe km 2. Ez az országban a legnagyobb érték. (min az ország teljes területe: 93.29). A 22. év eleji állapot szerint lakossága fő (min , max , orsz ). Népsűrűsége 75 fő/km 2 (min. 7, max. 49, orsz. 19). Az éves bevándorlás 21-ben,8 fő/1 lakos (min. 1,6, max. 2,), vagyis az elvándorlás meghaladja a betelepülést. I.1.2. Népmozgalmi adatok, korfa, várható élettartam A régióban az 1 lakosra számított természetes szaporodás-fogyás -4.5 fő/1 lakos. Ez az országban a legrosszabb érték. (max. 1,71, orsz. 3,45). Az elvándorlással együtt ez azt jelenti, hogy a következő években a lakosság viszonylag jelentős mértékű csökkenésével kell számolni. Az 1 lakosra számított élveszületés 9,4 fő/1 lakos (min. 8,69, max. 1,76, orsz. 9,53). A halálozás 13,54 fő/1 lakos (min , max.13.57, orsz ). Az 1 élveszületésre számított csecsemőhalálozás 7,56 eset/1 élveszületés (min. 6,31, max. 9,57, orsz. 8,13). A 1 élveszületésre jutó terhességmegszakítás 55,8 eset/1 élveszületés (min. 45,3, max. 64,8, orsz. 58,1). Az 1 élveszületésre eső csecsemőhalandóság és a 1 élveszületésre eső terhességmegszakítások száma egyaránt jelentős regionális különbségeket mutat, és a két adat között összefüggés sejthető.i.1.2./1. ábra A jelenség további vizsgálatra érdemes. Csecsemőhalálozás és terhességmegszakítás összefüggése 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, terhességmegszakítás (1 élveszületésre, jobb oldali skála) csecsemőhalálozás (1 élveszületésre, bal oldali skála) 12, 1, 8, 6, 4, 2,,, Dél- Közép- Nyugat- I.1.2./1. ábra (Abortusz_graf.xls) 1 A lakosság életkori eloszlását a korfa mutatja, melyet a régióra vonatkozóan mutatunk be, bár lényeges különbség az országos és a régióra vonatkozó korfa, illetve az egyes régiók korfája között nem látható.i.1.2./2.. ábra 1 Az ábrák alatt olvasható file-nevek a dokumentumhoz tartozó CD-n lévő Excel táblákra utalnak, amelyek a grafikonok könyvtárban találhatók. 6

8 férfi nő I.1.2./2. ábra A régió korfája (korfa_graf.xls) A lakosság átlagos életkorát, a korcsoportonkénti férfi-nő arányt tekintve regionális szintű különbségek érdemben nem mutathatók ki. Általában jellemző, hogy a korfa 2 éves kor alatt egyenletesen keskenyedik, a 45-5 és a 25-3 éves sávban vannak a legnagyobb értékek, valamint hogy a fiúk születéskori kissé nagyobb aránya 35-4 év körül kiegyenlítődik, és idősebb korban a nők számaránya lesz nagyobb. I.1.3. Halálozási, haláloki adatok A régióban a lakosságra számolt haláleset összesen 1354 eset/1. lakos (min. 1185, max. 1357, orsz. 1298). A vezető halálokok a fő betegségcsoportokat tekintve sorrendjében a régiók között nincs különbség. Az egész országban a vezető halálokot (BNO főcsoportok szerint) a keringési rendszer betegségei adják. (Meg kell jegyeznünk, hogy valószínűleg a keringési és légzési elégtelenséget gyakran tüntetik fel közvetlen halálokként olyan esetekben is, amikor a halálhoz vezető betegség nem szív-érrendszeri.) A régióban a lakosságra vetített halálesetek száma a keringési rendszer betegségei miatt 728,8 eset/1. lakos. Ez az országban a legnagyobb érték. (min. 586,6, orsz. 661,8). Ugyanez daganatok miatt 31 eset/1. lakos (min. 39, max. 361, orsz. 331). Az emésztőrendszer betegségeire vonatkozóan 81 eset/1. lakos. Ez az országban a legkisebb érték. (max. 14, orsz. 94). Itt kell megemlítenünk az alkoholos májkárosodás szerepét, amely az emésztőszervi halálokok között messze a leggyakoribb. A lakosságra vetített haláleset külső okok (baleset, sérülés) miatt 15 eset/1. lakos. Ez az országban a legnagyobb érték. (min. 8, orsz. 93).I.1.3./1. ési.1.3./2. ábra. Vezető halálokok gyakorisága 1. lakosra 21-ben keringési rendszer daganat emésztőrendszer külső ok (baleset, sérülés) Közép- Nyugat- Dél- I.1.3./1. ábra (mortalitás_graf.xls) 7

9 Vezető halálokok a régiókban (1. lakosra jutó haláleset 21-ben) 8 keringési rendszer daganat emésztőrendszer külső ok (baleset, sérülés) Közép- Észak- Alföld Közép- Magyaro. Nyugat- Dél- Észak- Magyaro. Országos adat I.1.3./2. ábra (mortalitás_graf.xls) Az öngyilkosság gyakoriságát tekintve jelentős regionális különbségek mutathatók ki, de általában jellemző, hogy a férfiak között az öngyilkosság lényegesen (mintegy négyszer) gyakoribb, mint a nők közt. A régióban a 1. lakosra jutó öngyilkosság 41,5 eset/1. lakos. Ez az országban a legnagyobb érték. (min. 19,9, orsz. 29,2). A 1. megfelelő nemű lakosra jutó férfi öngyilkosság 7.6 eset/1. férfi lakos. Ez az országban a legnagyobb érték. (min. 32,3, orsz. 47,1). Ugyanez nőkre 15, eset/1. női lakos (min. 8,5, max. 17,, orsz. 13,). Tehát a férfi öngyilkosságok rendkívül magas száma miatt a régió összességében is a szomorú első helyen áll, annak ellenére, hogy a női öngyilkosság gyakorisága valamivel alacsonyabb. I.1.4. Gazdasági, szociális adatok I Foglalkoztatottság A gazdasági aktivitás (a gazdaságilag aktív lakosság aránya a gazdaságilag aktív és nem aktív lakosság számának összegéhez képest) 52,4% (min. 47,8, max. 58,5, orsz. 53,3). A munkanélküliségi ráta 5,4% (min. 4,2, max. 8,5, orsz. 5,7). Általában az ország középső és nyugati területein jellemzően alacsonyabb a munkanélküliség. Az közti négy évben mindenütt jelentős csökkenést mutat. A csökkenés a régióban 23,9% (max. 35,8, min. 17,, orsz. 26,9). Az eltartottsági ráta, a gyermek- és az idős népesség a éves népesség százalékában 47,7% (min. 44,1, max. 49,2, orsz. 46,1). Az öregedési index (a 65 év feletti népesség a -14 éves népesség százalékában) 97,7% (min. 4, max. 11,2, orsz. 93,5). I GDP, beruházások A régióban megtermelt GDP egy főre jutó értéke 2-ben 913 eft/fő (min. 89, max. 1998, orsz. 1288). Az közötti GDP növekedés 68,%. Ez az országban a legkisebb érték. (max. 11,7, orsz. 9,.8). A régióbeli beruházások egy főre eső értéke 2-ben 127,78 Ft/fő. Ez az országban a legkisebb érték. (max , orsz ). Az egészségügyi beruházások értéke 3444 Ft/fő (min. 1698, max. 5694, orsz. 461). A szociális beruházások értéke 1265 Ft/fő (min. 476, max. 1279, orsz. 11). A beruházások alacsony értéke talán magyarázhatja a GDP növekedésének alacsony értékét. Ezek az adatok elég jelentős regionális különbségeket mutatnak, amelyben meghatározó a Közép-Magyarországi régió kiemelkedően legkedvezőbb helyzete. Az egészségügyi és szociális beruházások 1 főre számított értékét hasonlítja össze régiónként az I.1.4./1. ábra. A régióban a 21-es évben folyamatban lévő, címzett támogatásból finanszírozott beruházások összege 5.3 mft (min. max orsz ). Ebből a saját rész 426 mft (min. max orsz.2.238). A 22-ben induló beruházások teljes tervezett összege mft. Ez az országban a legnagyobb érték. (min. orsz ). Ebből a saját rész 2.45 mft (min. max orsz ). 8

10 Egy főre jutó egészségügyi és szociális beruházások 2-ben (Ft) egészségügyi szociális Közép- Dél- Nyugat- Észak- Alföld Észak- Magyaro. Közép- Magyaro. Országos adat I.1.4./1. ábra (euszocberuh_graf.xls) I Jövedelmi viszonyok Az egy főre jutó bruttó átlagkereset a régióban Ft (min , max , orsz ). A nők bruttó átlag keresetének aránya a férfiak bruttó átlagkeresetéhez viszonyítva 8%. Ez az országban a legnagyobb érték. (min. 77,6, orsz. 81,3). Ha ezt az adatot a férfi öngyilkosságok magas számával összevetjük, nem biztos, hogy pozitívan értékelhető jelenségről van szó. További elemzés javasolt. I Lakáshelyzet A régióban a 1 lakásra jutó lakosok száma átlagosan 238 lakos/1 lakás (min. 232, max. 265, orsz. 25). Az 1 lakosra jutó új lakásépítések száma 21-ben 1,8 lakás/1 lakos (min. 1,6, max. 3,8, orsz. 2,8). A lakások vezetékes vízzel való ellátottsága 87,9% (min. 87,5, max. 97,, orsz. 92,9). A csatornázottság 31,8%. Ez az országban a legkisebb érték. (max. 74,8, orsz. 53,5). I Szociális helyzetkép A) Az egészségi állapotra közvetlen hatást gyakorló tényezők Az egészségi állapotra közvetlen hatást gyakorló tényezők közül az alkohol- és kábítószer-fogyasztás adatait emeljük ki, azzal a megjegyzéssel, hogy legalább ilyen fontosnak tekintjük a hajléktalanok számát. Ez utóbbi azonban regionális szinten nem elemezhető, lévén hogy a hajléktalanok értelemszerűen csak tartózkodási hely alapján lennének csoportosíthatók, utolsó bejelentett lakóhelyükre vonatkozóan nincs adatunk. A tartózkodási hely viszont érthető okból a nagyvárosokra koncentrálódik, noha nem egyértelműen a nagyvárosok termelik a hajléktalanságot A régióban pszihátriai ill. addiktológiai gondozókban nyilvántartott alkoholisták számaránya 29 fő/1. lakos (min.21 max.62 orsz.39). (Ez az adat értelemszerűen a gondozóhálózat fejlettségétől és az alkohol-betegek számától egyaránt függ). Ezért ezt az adatot célszerű lenne összevetni az egy főre eső alkoholfogyasztással, ez azonban regionális bontásban jelenleg nem áll rendelkezésünkre 9

11 év folyamán megjelent kábítószer-betegek száma tízezer lakosra vetítve I.1.4./2. ábra (kabitoszer_graf.xls) A régióban a kábítószer betegek száma 8 fő/1. lakos (min.3 max.27 orsz.12). Ezen belül a napi gyakorisággal fogyasztók aránya 6,5 % (min.4,8 max.75,5 orsz.55,2). A kábítószer fogyasztás miatt kórházba utaltak aránya 11,6 % (min.4,3 max.14, orsz.9,2). Az I.1.4./2. ábra a kábítószer-fogyasztók 1. lakosra vonatkozó számát mutatja. B) Az egészségi állapotra közvetett hatást gyakorló tényezők Ezek közül a lakáshelyzetet, a jövedelmi viszonyokat és a munkanélküliséget már bemutattuk. További tényezőként a válások számát vizsgálhatjuk, mely a régióban 2,3 válás/1 lakos (min.2 max.2 orsz.2,4). I.1.4./3. ábra Válások száma 1 lakosra vetítve 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2, I.1.4./3. ábra (valas_graf.xls) C) A szociális helyzetre hatást gyakorló egészségi tényezők A megváltozott munkaképességűek száma a régióban fő (min.11.7 max orsz ). Ez a lakossághoz viszonyítva 249 fő/1. lakos (min.89 max.46 orsz.212). A táppénzes állományban lévők aránya a régióban 3, %. Ez az országban a legkisebb érték. (max.4,2 orsz.3,4). Az egy jogosultra jutó táppénzes nap 11, nap/jogosult (min.1,8 max.15,3 orsz.12,2). I.1.4./4. ábra 1

12 Táppénzesek aránya a táppénzre jogosultak számához képest és egy jogosultra jutó táppénzes nap 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, táppénzesek aránya egy jogosultra jutó táppénzes nap I.1.4./4. ábra (tappenz_graf.xls) A köz-gyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma a régióban fő. Ez az országban a legnagyobb érték. (min orsz ). A lakosságra vetítve 433 fő/1. lakos (min.343 max.77 orsz.488). D) Veszélyeztetett, ill. különleges szociális ellátásra szoruló gyermekek A régióban a -24 éves lakosságra vetítve a kiegészítő családi pótlékban részesülők száma fő/1. lakos (min max.3.98 orsz.2.489). Ennek egy főre jutó átlagos összege 4.96 Ft (min.4.94 max orsz.4.193). I.1.4./5. ábra Kiegészítő családi pótlékban részesültek aránya éves lakosra vetítve I.1.4./5. ábra (kiegeszito_cspotlek_graf.xls) Ugyanerre a korosztályra vetítve a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesített személyek aránya 1.31 fő/1. lakos. Ez az országban a legkisebb érték. (max orsz.1.299). Az egy főre eső támogatási összeg Ft/fő (min max orsz.6.358). Ezer megfelelő korú gyermekre jutó gyámhatóságoknál nyilvántartott veszélyeztetett kiskorú 164,4 fő/1 gyermek korú lakos (min.56,7 max.226,2 orsz.121,8). Ezek ok szerinti megoszlása a következő: Környezeti okból 21,81 % (min.12,75 max.33,19 orsz.2,29). Magatartási okból 6,4 %. Ez az országban a legkisebb érték. (max.18,26 orsz.1,24). Anyagi okból 69,49 % (min.43,63 max.78,31 orsz.66,56). Egészségi okból 2,3 % (min.1,92 max.5,42 orsz.2,91). A tízezer megfelelő korú lakosra jutó védelembe vett kiskorú 73 fő/1. gyermek korú lakos (min.37 max.91 orsz.65). I.1.4./6. ábra 11

13 Védelembe vett kiskorú gyermekek aránya tízezer megfelelő korú lakosra vetítve I.1.4./6. ábra (vedelembevett_gyermek_graf.xls) E) Az egészségügyi ellátórendszer kapacitásaival összefüggő szociális intézményrendszeri kapacitások A régióban a tízezer lakosra jutó tartós bentlakásos szociális intézményben ellátottak aránya 79,5 fő/1. lakos. Ez az országban a legnagyobb érték. (min.54,1 orsz.63,6). A tartós bentlakásos szociális intézmények férőhelyszáma a régióban összesen férőhely (min max orsz.66.49). Az ellátottak száma összesen fő (min max orsz ). A pszihiátriai betegek részére a férőhelyek száma 1.87 férőhely (min.595 max orsz.7.887). az ellátottaké fő (min.62 max orsz.7.962). A szenvedélybetegek férőhelyszáma 215 férőhely (min.12 max.533 orsz.1.334). Az ellátottak férőhelyszáma 212 fő (min.11 max.531 orsz.1.342). Az átmeneti elhelyezést nyújtó otthonok férőhelyszáma összesen férőhely (min.628 max orsz.1.236). Ebből pszihiátriai 2 férőhely. Ez az országban a legnagyobb érték. (min. orsz.56). A házi segítségnyújtás adatai: Tízezer 6 éven felüli lakosra jutó ellátott aránya 214,2 fő/1. 6 éven felüli lakos (min.149,9 max.259,6 orsz.197,3). Az egy gondozóra jutó ellátottak száma 4,7 fő/gondozó (min.4,1 max.6,2 orsz.4,8). I.1.5. Morbiditási adatok I Születéskor várható élettartam A születéskor várható élettartam tekintetében a férfiak esetében érdemleges regionális különbségek nem mutathatók ki. A régióban ez az érték 68,2 év (min. 66,7, max. 69,1, orsz. 68,2). A nők esetében is csupán minimális regionális eltérések látszanak. A régióban a nők születéskor várható élettartama 76,6 év (min. 75,8, max. 77,4, orsz. 76,5). A férfiak és nők közötti jelentős különbség közismert és az egész országban általános.i.1.5./1. ábra Születéskor várható élettartam években, 21-ben férfi nő 8, 75, 7, 65, 6, 55, 5, Észak- Magyaro. Észak- Alföld Dél- Közép- Nyugat- Közép- Magyaro. Országos adat I.1.5./1. ábra (szulvarhat_graf.xls) I Elvesztett életévek A 1. főre eső, a potenciális 7 évből elvesztett életévek számottevő regionális eltérést mutatnak. A régióban ez 8237 év/1. lakos (min. 7487, max. 916, orsz. 8313). I.1.5./2. ábra 12

14 1. főre eső, a potenciális 7 évből elvesztett életévek Nyugat- Közép- Magyaro. Közép- Dél- Alföld Dél- Észak- Alföld Észak- Országos Magyaro. adat I.1.5./2. ábra (elveszett_graf.xls) A négy leggyakoribb halálokként szereplő betegségcsoportban az elveszetett életévek száma.i.1.5./3. ábra Az ábrán a régiók rendezése a daganatos betegség miatt elveszetett évek sorrendjében történt. A régióban alacsony az emésztőrendszer betegségei miatt elvesztett életévek száma, viszont magas a baleset miatt elveszítetteké. Mindkét adat magyarázata további elemzést igényel. A négy leggyakoribb haláloki betegségcsoport miatt elvesztett életévek 1. lakosra daganat keringési emésztőrendszer baleset I.1.5./3. ábra (elveszettévbeteg_graf.xls) I Kórházi morbiditás A kórházi morbiditási adatok között országosan és minden régióban a vezető helyen állnak a keringési rendszer betegségei. A főbb betegségcsoportok sorrendjében a második helytől kezdve már kimutathatók regionális különbségek. A legnagyobb eltérések a légzőrendszeri és a mentális betegségek csoportjában mutathatók ki, ezért az első helyen álló kardiovaszkuláris betegségek mellett ezeket elemezzük részletesebben. A szintén jelentős daganatos betegségcsoportot nem a kórházi morbiditási adatok, hanem a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján vizsgáljuk. 1. lakosra számított kórházi esetszámok: Keringési rendszer betegségei 544 eset/1. lakos (min. 419, max. 616, orsz. 561).I.1.5./4. ábra Légzőrendszer betegségei 194 eset/1. lakos (min. 133, max. 276, orsz. 213).I.1.5./5. ábra 13

15 Mentális és viselkedési zavarok: 186 eset/1. lakos (min. 12, max. 27, orsz. 187).I.1.5./6. ábra 1. lakosra jutó kórházi esetek száma, keringési rendszer megbetegségeiben Nyugat- Közép- Dél- I.1.5./4. ábra (korhmorb.xls) 1. lakosra jutó kórházi esetek száma, légzőrendszer megbetegedéseiben Nyugat- Közép- Közép- Magyaro. Dél- Észak- Magyaro. Észak- Alföld Országos adat I.1.5./5. ábra (korhmorb.xls) 1. lakosra jutó kórházi ellátási esetek száma, mentális zavarokban Nyugat- Dél- Közép- I.1.5./6. ábra (korhmorb.xls) 14

16 I.2. Az ellátórendszer struktúrája I.2.1. Alapellátás A háziorvosi szolgálatok száma a régióban 2-ben 913 (min. 645, max. 1993, orsz. 6869). Ez 1993 óta az egész országban nagyon kisfokú növekedést mutat, a régióban 5,3%. Ez az országban a legnagyobb érték. (min.,2, orsz. 1,6). A háziorvosi praxisok túlnyomó többsége 2-ben területi ellátási kötelezettséggel és vállalkozási formában működött. A régióban a területi ellátási kötelezettséggel működő praxisok aránya 94,2% (min. 91,5, max. 97,2, orsz. 93,9). A vállalkozók aránya 93,2% (min. 9,4, max. 95,9, orsz. 93,9). A háziorvosi ellátottságot a 1. lakosra jutó háziorvosok, illetve a 1. gyermekre jutó házi gyermekorvosok számával jellemezzük. Ez a régióban a felnőttek esetében 4,97 háziorvos/1. lakos (min. 4,76 max. 5,46, orsz. 5,4). A gyermekek esetében 6,9 házi gyermek-orvos/1. gyermekkorú lakos (min. 5,1 max. 9,1, orsz. 6,8).I.2.1./1. ábra A fogászati alapellátásra vonatkozó adatok feldolgozására még nem került sor. Háziorvosi ellátottság lakosra jutó háziorvos 1. gyermekre jutó házi gyermekorvos 1, 8, 6, 4, 2,, Közép- Nyugat- Dél- I.2.1./1.ábra (haziorvos_graf.xls) I.2.2. Szakellátási kapacitás I Házi szakápolás A házi szakellátásokat illetően az összehasonlítás alapja a 1. lakosra jutó házi szakápolási szolgálatok száme lehet. Ez a szám a régióban 3,5 szolgálat/1. lakos (min. 3,, max. 4,8, orsz. 3,6). I Járóbeteg-szakellátás A járóbeteg-szakellátási kapacitások tekintetében durva tájékozódásra alkalmas adat a 1. lakosra jutó rendelési óraszám. Ez ugyanis az intézményi kapacitást és a rendelkezésre álló orvosi erőforrást is magában foglalja. Ennek értéke a régióban óra/év/1. lakos (min. 9.67, max , orsz ). További elemzések során majd a rendelőintézettel való ellátottságot, a lakóhelyhez legközelebb eső járóbeteg-ellátó intézmény átlagos távolságát stb. is figyelembe kell venni. A rendelési óraszámokon belül a szakorvosi és nem szakorvosi óraszámok megoszlását esetlegessége miatt nehezen elemezhető adatnak tartjuk.i.2.2./1 ábra Általánosságban elmondható, hogy a Fővárost is magába foglaló Közép-Magyarországi régió óraszámai abszolút értékben és lakosságszámhoz viszonyítottan is jelentősen magasabbak. A továbbiakban csak az ezen túlmenő aránytalanságokat vizsgáljuk. További elemzést igényel annak eldöntése, hogy ezt mennyire indokolja az a körülmény, hogy a Közép-Magyarországi régió jelentős számban lát el régión kívüli lakosságot. 15

17 1. lakosra jutó éves szakorvosi és nem szakorvosi óra minden szakmára összesen Nyugat- Közép- Dél- I.2.2./1. ábra Szerződéses óraszámok 1. lakosra (jarokapacitas_graf.xls) (Ezek az adatok 2. október 21. szeptember közötti szerződéses időszakra vonatkoznak) Országosan sajátos képet mutató szakma kódok Külön ki kell emelni az alkohológiai szakrendelést, amely négy régióban teljesen hiányzik, a Nyugat-i régióban minimális óraszámmal szerepel, egyedül a központi régióban jelenik meg jelentősebb óraszámmal. Ez az alkoholizmus közismert gyakoriságával nem áll összhangban, de a helyes következtetések levonásához a kérdés további vizsgálata szükséges. (Lehet pl., hogy a megfelelő tevékenység a régiók többségében másként van nevesítve, pl. addiktológia). Hasonlóan furcsa képet mutat a drogbeteg-ellátás, amely csak a i, Észak- Alföldi, Közép-Magyarországi és Nyugat-i régióban szerepel, de mindenütt rendkívül alacsony óraszámmal. (Összesen heti 45 óra!) Csak a Nyugat-i régióban létezik nevesített ESWL ambulancia Csak a Közép-Magyarországi Régióban van nevesített AIDS diagnosztikai laboratóriumi óraszám A régióban kirívóan magas óraszámmal rendelkeznek az alábbi szakma kódok: belgyógyászat gyermek- tüdőgyógyászat A régióban kirívóan kevés óraszámmal rendelkeznek az alábbi szakma kódok: rehabilitáció osteoporosis, klimax Nincs a régióban képviselve: fogászat, szájsebészet (Ugyanakkor szájsebész szakorvos van a járóbeteg-ellátásban!) szívsebészet nukleáris medicina. I Gondozói kapacitás A gondozói kapacitások tekintetében a tüdő- és pszichiátriai gondozókat illetve a gyermek- és ifjúsági pszichiátriai gondozókat vizsgáljuk, abszolút számban, illetve 1. lakosra. A régióban a tüdőgondozók száma 23 (min. 16, max. 35, orsz.16). A pszichiátriai gondozók száma 2 (min. 14, max.36, orsz.142). A gyermek-és ifjúsági pszichiátriai gondozók száma pedig 6 (min. 4, max. 9, orsz.39). Ez a lakosságszámhoz viszonyítva, a tüdőgondozók esetében 1,67 db/1. lakos (min. 1,24, max. 1,99, orsz. 1,57). A pszichiátriai gondozók esetében 1,5/1. lakos (min.,9, max. 1,9, orsz. 1,4). A gyermek-és ifjúsági pszichiátriai gondozók esetében 1,91/1. lakos (min. 1,, max. 2,65, orsz. 1,68). I Művese-állomások Mint különleges helyzetű és jelentőségű ellátási formát, a szakellátások között vizsgáljuk a művese-kezelési kapacitásokat. Az állomások száma 12 (min. 5, max. 16, orsz. 63). A kezelőhelyek száma 125 (min. 92, max. 241, orsz. 927), a lakossághoz viszonyított kezelőhelyek száma 9,1/1. lakos (min. 7,7, max. 11,3, orsz. 9,1). 16

18 I.2.3. Speciális diagnosztika A régióban a CT berendezések száma 11 db (min. 6, max. 24, orsz. 69). Az MRI készülékeké 4 db (min. 2, max. 9, orsz. 26). Mind a CT mind az MR ellátottság terén jelentős regionális különbségek mutatkoznak a 1. lakosra jutó berendezések számában. A régióban ez a CT-re,79 db/1. lakos (min.,38, max.,85, orsz.,67). Az MRI-re pedig,29 db/1. lakos (min.,15, max.,4, orsz.,25). I.2.4. Fekvőbeteg-ellátás A lakosságszámhoz viszonyított kórházi ágyszám alapvető adat. A régióban az aktív és krónikus ágyak lakosságszámra vetített értéke 72,3/1. lakos (min. 71,2, max. 96,4, orsz. 8,1). Ebből aktív 59,1/1. lakos (min. 45,6, max. 69,1, orsz. 6,). Krónikus 13,2/1. lakos. Ez az országban a legkisebb érték. (max. 27,3, orsz. 2,1). A régió kórházának száma 19 (min. 15, max. 57, orsz. 176), összes ágyszáma 9927 (min. 7442, max , orsz ).I.2.4./1. ábra 1. lakosra jutó összes ágyszám 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Közép- Dél- Nyugat- I.2.4./1. ábra (korhaziagy_graf.xls) A régiónak van egyetemi kórháza, nincs állami kórháza. Magánkórház nincs, alapítványi kórház egy van, egyházi tulajdonú kórház viszont nincs a régióban. Aktív ágyak A régióban az aktív ágyak száma 8112 (min. 511, max , orsz ). Ez lakossághoz viszonyítva 59,1 /1. lakos (min. 45,6, max. 69,1, orsz. 6,). A viszonyokat grafikusan is bemutatjuk.i.2.4./2. ábra Itt is jellemző a Közép-Magyarországi régió dominanciája, de ez kisebb mértékű, mint a járóbeteg-óraszámok esetében. Az aktív fekvőbeteg-ellátásban nem jól értelmezhető szakmakódokhoz tartozó (pl. allergológia, felvételi osztály) ágyszámokat nem elemeztük. Országosan sajátságos helyzetben lévő szakma kódok Gyermek és ifjúsági pszichiátria. Mindössze a Közép-Magyarországi régióban van jelen. A többi régióban vélhetőleg pszichiátria osztályokon zajlik az ellátás. Alkohológiai és drogbeteg-ellátási szakmakódon aktív ágy az egész országban nincs. Addiktológiai osztály csak Észak-Magyarországon létezik. Plasztikai égési sebészeti osztály csak a Nyugat-i régióban létezik. A szakmakódok alapján nem kaptunk képet az égési osztályokról, ezek valószínűleg más szakmakód (pl. traumatológia) alatt szerepelnek. A mátrix intézetek (osztályok) még nem terjedtek el általánosságban, valószínűleg kapacitás-megtartási okból nevesítettek ilyeneket három régióban, Dél-, Közép- és Nyugat-on. A gyermekgyógyászati szakágyak (gyermek-fülészet, gyermek-neurológia stb.) nevesítésével gondok vannak, egy részük gyerekgyógyászatként, más részük a megfelelő szakma szerint lehet nevesítve, ezért ezek a számadatok érdemben nem elemezhetők. Kirívóan magas relatív ágyszámmal szereplő szakma kód a régióban: tüdőgyógyászat Kirívóan kevés relatív ágyszámmal szereplő szakma kódok a régióban: sebészet, traumatológia, szülészet-nőgyógyászat, hematológia, endokrinológia anyagcsere, gasztroenterológia, kardiológia Hiányzó szakma kódok a régióban 17

19 angiológia, tüdő- és mellkas-sebészet, a következő szakma kódok nulla ágyszámon teljesítmény jelentés történt: szívsebészet, gyermek és ifjúsági pszichiátria, gyermeksebészet, gyermek fül-orr-gége, dento-alveoláris sebészet, nefrológia 1. lakosra jutó aktív ágyak száma 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Közép- Nyugat- Dél- I.2.4./2.ábra (fekvoaktivagy_graf.xls) Krónikus ágyak A régióban a krónikus ágyak száma 1815 (min. 141, max. 7722, orsz ), a lakossághoz viszonyítva 13,2/1. lakos. Ez az országban a legkisebb érték. (max. 27,3, orsz. 2,1). A krónikus osztályok tekintetében mivel ezeken elsődlegesen nem aktív orvosi kezelés zajlik a szakmaspecifikusság kevésbé érvényesül. Országszerte vannak tisztán ápolási osztályok (sajnálatos módon két, érdemben nem különböző szakmakódon: 23 és 73). Ezenkívül rehabilitációs belgyógyászati, pszichiátriai, tüdőgyógyászati, mozgásszervi és kardiológiai szakmában vannak nagyobb számban nevesített ágyak. Az alábbi elemzés ezekre szorítkozik.i.2.4./3 ábra A Közép-Magyarországi régió dominanciája itt kevésbé érvényesül, mint az aktív ellátások terén. 1. lakosra jutó krónikus ágy összesen 3, 25, 2, 15, 1, 5,, I.2.4./3. ábra (kronikusagy.xls) Kirívóan magas relatív krónikus ágyszámmal szereplő szakma kódok a régióban: szülészet-nőgyógyászat, tüdőgyógyászat Kirívóan alacsony relatív krónikus ágyszámmal szereplő szakma kódok nincsenek a régióban. A kórházi-kapacitások tervezésekor a szakmánkénti ágyszámokon kívül számos fontos tényezőt figyelembe kell venni. Ezek egyike a kórházak nagysága. A vélemények nem egységesek abban a kérdésben, hogy mekkora az optimális kórházi üzemnagyság. Nyilvánvaló, hogy ez a kórház épületszerkezeti viszonyaitól, szakmai sajátosságaitól és az ellátandó terület ill. populáció tulajdonságaitól is függ. A működtetés gazdaságossága miatt az elemzés során mégsem hagyhattuk ki a kórháznagyság vizsgálatát. Eléggé önkényesen a 3, 6, és 9 ágyas határokat vettük figyelembe. A régióban a 9 ágy feletti kórházak száma 3. Ez az országban a legkisebb érték, de 4 18

20 másik régióban ugyanezt látjuk. (max.14, orsz. 34). 6-9 ágy közötti kórház 5 (min. 1, max. 9, orsz. 27). 3-6 ágy között van 4 (min. 2, max. 15, orsz. 42), 3 ágy alatt van 7 (min. 5, max. 19, orsz. 73). Megoszlásukat az alábbi két ábra mutatja.i.2.4./4. ábra ési.2.4./5. ábra. Dél- Alföld 3 ágy alatti 37% 3-6 ágyas 21% 9 ágy felett 16% 6-9 ágyas 26% 3 ágy alatti 42% 9 ágy felett 19% 3-6 ágyas 24% 6-9 ágyas 15% I.2.4./4. ési.2.4./5. ábra A kórházak számának megoszlása ágyszám szerint a régióban és országosan Nyugat- régió Közép- régió Közép-Magyarország régió Észak-Magyarország régió régió 5 5 Dél- régió régió Kórházak ágyszám szerint 9 felett alatt I.2.5. Gyógyszertári ellátottság A régióban a közforgalmú gyógyszertárak száma 32 (min. 182, max. 55, orsz. 1999). A lakosságra számítva 2,31/1. lakos. Ez az országban a legnagyobb érték. (min. 1,87, orsz. 2,4). I.2.6. Mentőszolgálati kapacitások A mentőszolgálat kapacitásait illetően az állomások, a mentőjárművek és a mentőorvosok számát tudtuk vizsgálni. A feladat jellege folytán itt nemcsak a lakosságra, hanem a területre vetített arányszámokat is érdemes figyelembe venni. A régióban a mentőállomások száma 26 (min. 21, max. 38, orsz. 23). Ez lakosságra vetítve 1,9/1. lakos (min. 1,2, max. 2,7, orsz. 2,). Területre vetítve 1,4 db/1 km 2. Ez az országban a legkisebb érték. (max.5,1, orsz. 2,2). A régióban használt mentőkocsik száma összesen 147(min. 81, max. 194, orsz. 978). Ez lakosságra vetítve 1.7/1. lakos (min. 6,2, max. 13,1, orsz. 9,6). Területre vetítve 8./1 km 2 (min. 7,2, max. 25,4, orsz. 1,5). A mentőorvosok száma 16 fő (min. 8, max. 87, orsz. 177). A lakossághoz viszonyított értéke 1,2 orvos/1. lakos (min.,7, max. 3,1, orsz. 1,7). Területre vetítve,9 orvos/1 km 2 (min.,7, max. 12,6, orsz. 1,9). Az Országos Mentőszolgálat nyilvántartása szerint a régióban a cserére szoruló mentőkocsik aránya 43,15 % (min.31,93 max.5,3 orsz.41,). (Ez a szám tehát nem a tényleges műszaki állapot felmérése alapján van meghatározva.) 19

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról 54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

Részletesebben

Belgyógyászat 0100 40. Angiológia, phlebológia, lymphológia, Haematológia 0102 71. Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia

Belgyógyászat 0100 40. Angiológia, phlebológia, lymphológia, Haematológia 0102 71. Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok a idejére a a idejére a Belgyógyászat 0100 40 Angiológia, phlebológia, lymphológia, 0101 20 Haematológia 0102 71 Endokrinológia,

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE HALÁLOZÁSI MUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN ÉS A MEGYE JÁRÁSAIBAN 2007-2011 A Halálozási Mutatók Információs Rendszere (HaMIR) adatai

Részletesebben

Székhelyének teljes címe Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM

Székhelyének teljes címe Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok jegyű Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM megye Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9000

Részletesebben

Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai

Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai a társadalombiztosítási finanszírozás tükrében 2010. és 2015. között Dr. Kőrösi László Országos Egészségbiztosítási Pénztár Általános Finanszírozási Főosztály

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás utáni kapacitás bejelentett AKTIV krónikus Szolgáltató 6 jegyű Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM

Részletesebben

Mosonmagyaróvár 9200 Régi Vámház tér 2-4 01 Belgyógyászat Belgyógyászat 0100 2012.07.01 53

Mosonmagyaróvár 9200 Régi Vámház tér 2-4 01 Belgyógyászat Belgyógyászat 0100 2012.07.01 53 Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Szakma ÁGYSZÁM ágyszáma a szolgáltató a szolgáltató megnevezés e megye 008030 megye 008030

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Csepeli Egészségügyi Szolgálat szakorvosi és nem szakorvosi kapacitásainak átcsoportosítására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Csepeli Egészségügyi Szolgálat szakorvosi és nem szakorvosi kapacitásainak átcsoportosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csepeli Egészségügyi Szolgálat szakorvosi és nem szakorvosi kapacitásainak átcsoportosítására Készítette: Viszkievicz Ferenc

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek

A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek II. évfolyam 176. szám 2008. december 17. 2008/176 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek A tartalomból 1 Bevezető 1 A haláloki struktúra változásai

Részletesebben

Szakma megnevezése Szakmakód Ágyszám. Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01. Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01. Sebészet 0200 50 2012.07.

Szakma megnevezése Szakmakód Ágyszám. Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01. Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01. Sebészet 0200 50 2012.07. Szolgáltató térség Szakma Szakmakód Ágyszám a idejére a idejére a Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01 Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01 Sebészet 0200 50 2012.07.01 Szülészet 0405 40 2012.07.01 Nőgyógyászat

Részletesebben

DSD DSD. Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból. Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter

DSD DSD. Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból. Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter MTA SZTAKI Department of Distributed Systems Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter Nemzeti regiszterek Európában

Részletesebben

MÁTRIX Igen/Nem. Szakma megnevezése. 3600 Ózd, Béke u. 1-3. igen 01 Belgyógyászat belgyógyászat 0100 2012.07.01 80

MÁTRIX Igen/Nem. Szakma megnevezése. 3600 Ózd, Béke u. 1-3. igen 01 Belgyógyászat belgyógyászat 0100 2012.07.01 80 Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2012.07.01. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás

Részletesebben

Tanulmány Magyarország régióinak egészségügyi helyzetéről II. rész Elemzések

Tanulmány Magyarország régióinak egészségügyi helyzetéről II. rész Elemzések Tanulmány Magyarország régióinak egészségügyi helyzetéről II. rész Elemzések TARTALOMJEGYZÉK Összehasonlító elemzések...2 I. Gazdasági és egészségügyi mutatók összehasonlítása...2 I.1. Egészségügyi beruházások

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés ÁGYSZÁM

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés ÁGYSZÁM szerinti a idejére a idejére a feladatot ellátó megnevezése AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér belgyógyászat 0100 44 2012.001 AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés szerinti térség jegyű Szakma a idejére a idejére a AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér belgyógyászat 0100 44 2012.001 AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház

Részletesebben

:1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu

:1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

Belgyógyászat 0100 47 2012.12.28. Gasztroenterológia 0104 10 2012.12.28. Sebészet 0200 37 2012.12.28. Szülészet 0405 20 2012.07.01

Belgyógyászat 0100 47 2012.12.28. Gasztroenterológia 0104 10 2012.12.28. Sebészet 0200 37 2012.12.28. Szülészet 0405 20 2012.07.01 Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok Szakma a idejére a ellátó Belgyógyászat 0100 47 2012.12.28 Gasztroenterológia 0104 10 2012.12.28 Sebészet 0200 37 2012.12.28

Részletesebben

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Lokalizáció daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon 2009-20011. 2009 2010 2011 Férfi Nő Össz

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2005 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/05 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

SOMOGY MEGYE. Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Kaposvár, 2013. március 25.

SOMOGY MEGYE. Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Kaposvár, 2013. március 25. SOMOGY MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI GYI HELYZETE Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kaposvár, 2013. március 25. A NÉPEGN PEGÉSZSÉGÜGYI GYI HELYZET INDIKÁTORAI Területi elhelyezkedés

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató adatok a Kunszentmiklósi kistérség lakosainak egészségi

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató adatok a Kunszentmiklósi kistérség lakosainak egészségi BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KUNSZENTMIKLÓSI KISTÉRSÉG LAKOSAINAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL Készítette: Dr. Lehoczki Károly, 213 Tájékoztató

Részletesebben

Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról

Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról ÁNTSZ Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Intézete Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról 2008.11.20. Készült Gödöllő Város Önkormányzata Képviselőtestülete számára 1.

Részletesebben

Díjkalkulációs elvek a nemi hovatartozás alapján

Díjkalkulációs elvek a nemi hovatartozás alapján Díjkalkulációs elvek a nemi hovatartozás alapján Tisztelt Ügyfelünk! A 2007. december 1-én hatályba lépett 2007. évi CXXXVII. Törvény (a pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények jogharmonizációs

Részletesebben

Beszámoló Nógrád megye egészségi helyzetéről Megyei Államigazgatási Kollégium 2015.06.18.

Beszámoló Nógrád megye egészségi helyzetéről Megyei Államigazgatási Kollégium 2015.06.18. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Beszámoló Nógrád megye egészségi helyzetéről Megyei Államigazgatási Kollégium 2015.06.18. Dr. Surján

Részletesebben

Hódmezővásárhely halálozási viszonyainak alakulása és főbb jellemzői 2000-2007 között

Hódmezővásárhely halálozási viszonyainak alakulása és főbb jellemzői 2000-2007 között Hódmezővásárhely halálozási viszonyainak alakulása és főbb jellemzői 2000-2007 között Az elemzést végezték: a Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar munkatársai 1 A

Részletesebben

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV Az alábbi oldalakon található adatok közül a félkövér kiemeléssel rendelkezők a szóbeli vizsgán kötelező jellegűek, ezek nem tudása elégtelent eredményez. A többi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Megye Dátum ÁGYSZÁM. Belgyógyászat. Csecsemő- és gyermekgyógyászat. Aneszteziológia és intenzív betegellátás. Sürgősségi betegellátás

Megye Dátum ÁGYSZÁM. Belgyógyászat. Csecsemő- és gyermekgyógyászat. Aneszteziológia és intenzív betegellátás. Sürgősségi betegellátás Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi k Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2012. 07. 01. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3 alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott

Részletesebben

A magyar lakosság egészségi állapota

A magyar lakosság egészségi állapota A -64 éves férfi és női népesség kor szerint standardizált halandóságának alakulása (Magyarország, 193/31-1999) A magyar lakosság egészségi állapota Ádány Róza, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2006 Vezetői összefoglaló Az egészségügyi ágazat létszám- és bérstatisztika (nyilvántartási

Részletesebben

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01 Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM a idejére a a idejére a megyei belgyógyászat 0100 234 2013.04.01 megyei angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01 megyei haematológia 0102 28 2013.04.01 megyei endokrinológia,

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

Sta t ti t s i zt z i t k i a 3. előadás

Sta t ti t s i zt z i t k i a 3. előadás Statisztika 3. előadás Statisztika fogalma Gyakorlati tevékenység Adatok összessége Módszertan A statisztika, mint gyakorlati tevékenység a tömegesen előforduló jelenségek egyedeire vonatkozó információk

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5704 Elektroterápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási

Részletesebben

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz 2015.évi járóbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. július 1. Központi telephely Járóbeteg szakellátás kód szervezeti egység megnevezése óraszám/hét szakorvosi

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Tematikus nap az egyenlőtlenség g vizsgálatáról, l, mérésérőlm Budapest,, 2011. január r 25. VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Vastagh Zoltán Életszínvonal-statisztikai felvételek osztálya zoltan.vastagh@ksh.hu

Részletesebben

VIZSGANAPTÁR. rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak.

VIZSGANAPTÁR. rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak. Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Azon jelöltek esetében, akik 2012. szeptember 15. napja előtt kezdték meg

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai immunológia 2 Betegápoló Irgalmas Rend Budapest I. kerület

Részletesebben

Statisztikai alapfogalmak

Statisztikai alapfogalmak i alapfogalmak statisztikai sokaság: a megfigyelés tárgyát képező egyedek összessége 2 csoportja van: álló sokaság: mindig vmiféle állapotot, állományt fejez ki, adatai egy adott időpontban értelmezhetők

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013

Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013 Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013 dr. Kramer Mihály tanácsadó Magyar Diagnosztikum Gyártók és Forgalmazók Egyesülete (HIVDA) 2014.08.30 MLDT 57 Nyíregyháza 1 Célkitűzések Négy

Részletesebben

belgyógyászat 0100 528 0 2015.05.01

belgyógyászat 0100 528 0 2015.05.01 Szakma Szakmakód szünetelő órák órák a a idejére a megyei angiográfiás diagnosztika 5103 60 0 2013.04.01 megyei MRI diagnosztika 5109 84 0 2013.04.01 megyei teljeskörű ultrahang-diagnosztika 5301 338 0

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2013/2014 I. FÉLÉV

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2013/2014 I. FÉLÉV ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2013/2014 I. FÉLÉV Az alábbi oldalakon található adatok közül a félkövér kiemeléssel rendelkezők a szóbeli vizsgán kötelező jellegűek, ezek nem tudása elégtelent eredményez. A többi

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5707 Thermoterápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében Király Gábor Czirfusz Márton Koós Bálint Tagai Gergő Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia. haematológia 0102 28 2013.04.

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia. haematológia 0102 28 2013.04. Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM a idejére a a idejére a megyei Kórházak belgyógyászat 0100 234 2013.04.01 megyei Kórházak angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01 megyei Kórházak haematológia 0102

Részletesebben

Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása

Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása dr. Helmle László 2012. szeptember 20. A Semmelweis Terv tézisei Az ellátórendszer összhangjának ismételt megteremtése (térségi szervezés, progresszív ellátás)

Részletesebben

Nem szakorvosi óraszám

Nem szakorvosi óraszám Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód Szakorvosi nem a a idejére a Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9024 Vasvári Pál u. 2-4. belgyógyászat 0100 100 0 2011.02.17

Részletesebben

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat?

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? főigazgató főorvos Sok fecske Heti Válasz konferencia 2014. június 19. Kapacitás A kórház jelenlegi ágyszáma: 1 483 Az aktív ágyak száma: 1081

Részletesebben

A stroke ellátás helyzete Magyarországon

A stroke ellátás helyzete Magyarországon A stroke ellátás helyzete Magyarországon Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika Magyar Stroke Társaság Agyi érbetegségek kórházi kezeléseinek esetszáma és a kezelt személyek száma 160 000 140 000 120

Részletesebben

JAK -Járó Kontrolling

JAK -Járó Kontrolling JAK -Járó Kontrolling Kontrolling, finanszírozási benchmark minden járóbeteg ellátónak BSoft Informatikai Kft. Bakallár Sándor ügyvezető igazgató 1.JAK BSoft bemutatkozás Szoftver fejlesztés az egészségügyben

Részletesebben

A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből

A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből Prof. Dr. Pintér Lajos HM miniszteri megbízott Dr. Pápai Tibor Ph.D centrumvezető ápoló 1 A nemzetközi sürgősségi ellátás evolúciója a gazdasági, urbanizációs,

Részletesebben

Szakmacsoport megnevezése. Szakma megnevezése. általános belgyógyászat 0100 77

Szakmacsoport megnevezése. Szakma megnevezése. általános belgyógyászat 0100 77 Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV / krónikus Régió Megnevez ése Szolgáltató 6 jegyű azonosítója Székhelyének teljes

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2011. december 31-ei állapot szerint

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2011. december 31-ei állapot szerint KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2011. december 31-ei állapot szerint

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2011. december 31-ei állapot szerint KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a szenvedélybetegek részére

szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a szenvedélybetegek részére 9. melléklet a 2015. évi... törvényhez A támogató szolgáltatás, a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a szenvedélybetegek

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Nyilvántartásából származó adatok neve Székhelyének teljes címe Szakma a ellátó a ellátó 011200 Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Maglódi út 89-91.

Részletesebben

2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. belgyógyászat 0100 15 2012.07.01. 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. haematológia 0102 20 2012.07.

2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. belgyógyászat 0100 15 2012.07.01. 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. haematológia 0102 20 2012.07. / szerinti Szakma a idejére a a idejére a 77. belgyógyászat 0100 15 2012.07.01 77. haematológia 0102 20 2012.07.01 77. gasztroenterológia 0104 29 2012.07.01 77. nefrológia 0105 32 2012.07.01 77. sebészet

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

Kis város, kis rendelőintézet

Kis város, kis rendelőintézet Kis város, kis rendelőintézet Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Abony Dr. Pusztai Dezső intézményvezető 2011. október 5. dr. Kostyán Andor Rendelőintézet - Abony 1 Kis város, kis rendelőintézet Abony Egészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére 6129/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére Tárgy: Javaslat a megye szociális intézményeiben a szakosított szociális ellátások igénybevételének egyes kérdéseiről,

Részletesebben

Nem 01 Belgyógyászat általános belgyógyászat 0100 77 77. Nem 01 Belgyógyászat csontvelő transzplantáció 0112 3 3. angiológia, phlebológia, lymphológia

Nem 01 Belgyógyászat általános belgyógyászat 0100 77 77. Nem 01 Belgyógyászat csontvelő transzplantáció 0112 3 3. angiológia, phlebológia, lymphológia Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 201 12.23. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 201 0 01-től nyilvántartott A változás utáni

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Beszámoló Alsózsolca I.sz háziorvosi körzetének egészségügyi helyzetéről.

Beszámoló Alsózsolca I.sz háziorvosi körzetének egészségügyi helyzetéről. ALSÓZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLTÉNEK Beszámoló Alsózsolca I.sz háziorvosi körzetének egészségügyi helyzetéről. Az utolsó beszámolót 2009-ben kellett elkészíteni. A helyzet azóta nem sokat változott. Már

Részletesebben

Gondozni vagy nem gondozni?

Gondozni vagy nem gondozni? Gondozni vagy nem gondozni? Kalapos Miklós Péter Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Addiktológiai Osztály Balatonfüred, 2014. szeptember 12. A Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) általános

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés. Szakorvosi óraszám

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés. Szakorvosi óraszám szerinti térség Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód órák 015871 Fog-Mester Bt. 8071 Magyaralmás, Nefelejcs u. 3. fogszabályozás 1302 30 0 2010.02.05 019214 Egészség 97 Bt. 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

EUROP- MED KFT. 2040 BUDAÖ R S, KOS S U T H L. U. 9. BESZÁMOLÓ A BIATOR B Á G Y I EGÉ S Z S É G H Á Z M ŰKÖDÉ S É R Ó L

EUROP- MED KFT. 2040 BUDAÖ R S, KOS S U T H L. U. 9. BESZÁMOLÓ A BIATOR B Á G Y I EGÉ S Z S É G H Á Z M ŰKÖDÉ S É R Ó L EUROP- MED KFT. 2040 BUDAÖ R S, KOS S U T H L. U. 9. BESZÁMOLÓ A BIATOR B Á G Y I EGÉ S Z S É G H Á Z M ŰKÖDÉ S É R Ó L 2010. JANUÁR 01. 2010. DECE M B E R 31. ID ŐS ZAKRÓL BUDAÖ R S, 2011-04-11. ELŐZMÉNYEK

Részletesebben

menopauza és oszteoporózis rendelés 1404 15 0 2010.02.05 2541 Lábatlan, József A. u. 60. gasztroenterológia 0104 4 0 2011.03.04

menopauza és oszteoporózis rendelés 1404 15 0 2010.02.05 2541 Lábatlan, József A. u. 60. gasztroenterológia 0104 4 0 2011.03.04 szerinti órák órák a idejére a a idejére a Magyarország 015060 SANATIO OSSIS Gyógyászati Kft. Béla király körtér 7. fsz. 2. menopauza és oszteoporózis rendelés 1404 15 0 2010.02.05 Magyarország 019532

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés szerinti térség Szakma a a Főváros Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013 Pomáz, Mártírok u. 22 pszichiátria 1800 42 2012.07.01 Magyarország 130900

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5708 Magneto-, fototerápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi

Részletesebben

Szolgáltató neve: Bugyi István Kórház Szolgáltató azonosítja: 060100 Szolgáltató telephelye: Szentes

Szolgáltató neve: Bugyi István Kórház Szolgáltató azonosítja: 060100 Szolgáltató telephelye: Szentes Szakmakód Szakma Ellátási terület Lakosságszám Település közigazgatási kódja 0100 általános belgyógyászat Árpádhalom 529 0619062 0100 általános belgyógyászat Derekegyház 1670 0607834 0100 általános belgyógyászat

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ Módszerek: 1. Fejkvóta, 2. Költségvetési korlát, 3. Kórházi napok díjazása, 4. Szolgáltatásfinanszírozás, 5. Esetfinanszírozás A forrásallokáció két vezérelve:

Részletesebben

Tanulmány Magyarország régióinak egészségügyi helyzetérõl

Tanulmány Magyarország régióinak egészségügyi helyzetérõl Tanulmány Magyarország régióinak egészségügyi helyzetérõl II. rész Elemzések A tanulmány készítésében részt vettek: Dr. Kincses Gyula Dr. Surján György Kováts Tamás Szilágyi Éva Szirmai László Külsõ közremûködõk:

Részletesebben

Szünetelés Egészségügyi szolgáltató szerinti térség. Búcsúszentlászló 8925 PETÖFI UTCA 17. fizioterápia-gyógytorna 5700 0 20 2010.10.

Szünetelés Egészségügyi szolgáltató szerinti térség. Búcsúszentlászló 8925 PETÖFI UTCA 17. fizioterápia-gyógytorna 5700 0 20 2010.10. Szakma a a idejére a Zala megye NYD 012190 BÚCSÚSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÖTESTÜLETE Búcsúszentlászló 8925 PETÖFI UTCA 17. fizioterápia-gyógytorna 5700 0 20 2010.10.29 zala megye NYD 015717

Részletesebben

A MIDAS_HU modell elemei és eredményei

A MIDAS_HU modell elemei és eredményei A MIDAS_HU modell elemei és eredményei Tóth Krisztián Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság A MIDAS_HU mikroszimulációs nyugdíjmodell eredményei további tervek Workshop ONYF, 2015. május 28. MIDAS_HU

Részletesebben