Tanulmány Magyarország régióinak egészségügyi helyzetérõl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanulmány Magyarország régióinak egészségügyi helyzetérõl"

Átírás

1 Tanulmány Magyarország régióinak egészségügyi helyzetérõl I. rész A tanulmány készítésében részt vettek: Dr. Kincses Gyula Dr. Surján György Kováts Tamás Szilágyi Éva Szirmai László Külsõ közremûködõk: Dr. Nyers Ágnes Lipták Mária Készítette az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest, 23

2 Tanulmány Magyarország régióinak egészségügyi helyzetéről I. rész TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 I. A i régió elemzése... 5 II. A Dél-i régió elemzése III. Az i régió elemzése IV. Az Észak-Magyarországi régió elemzése V. A Közép-i régió elemzése VI. A Közép-Magyarországi régió elemzése VII. A Nyugat-i régió elemzése Az egyes régiók leírásának részletes tartalomjegyzékét lásd a megfelelő fejezetnél!

3 Célkitűzések Bevezetés Jelen tanulmány az Egészség Évtizede program számára készült. Feladata, hogy Magyarország egészségügyi helyzetét közigazgatási régiónként mutassa be a rendelkezésre álló demográfiai, morbiditási, mortalitási, finanszírozási, és egyéb statisztikai adatok alapján. Célja, hogy segítse a regionális szintű egészségügyi ellátás megszervezését, kimutassa az ellátáshoz való hozzáférésben mutatkozó esetleges esélyegyenlőtlenségeket, alapul szolgáljon az ideális mintarégió tervezéséhez. Az egyes régiók egészségügyi rendszerének kialakításához természetesen a mostaninál mélyebb, az intézmények, osztályok szintjére lemenő elemzések szükségesek, amelyek helyismeretet is feltételeznek. A tanulmányhoz tartozó CD melléklet azonban olyan adattáblákat is tartalmaz, amely a ezekhez a részletesebb elemzésekhez fölhasználható. A tanulmány a szociális helyzettel és a szociális ellátórendszerrel csak annyiban foglalkozik, amennyiben ezek az egészségügyi viszonyokra hatással vannak. Módszertani kérdések A statisztikai adatok pontossága körüli problémák közismertek. A megbízható következtetések levonását az nehezíti, hogy a hibák nagyságára vonatkozóan általában csak szubjektív benyomásokkal rendelkezünk, a hiba várható nagyságára vonatkozó számszerű adataink általában nincsenek. Ennek ellenére igyekeztünk mellőzni olyan adatok felhasználását, amelyekkel kapcsolatban valamilyen körülmény arra utal, hogy a szokásosnál is nagyobb pontatlanságot kell gyanítanunk. A tanulmányban szereplő adatok további értelmezésekor a statisztikus hiba lehetőségét mindig figyelembe kell venni. Saját elemzéseink során sem a számszerű pontosságot tételeztük fel, hanem azokat a kirívó szélsőségeket kerestük, amelyekről nehéz feltételezni, hogy statisztikai hiba következményei. A módszer kialakítása kapcsán gondot okozott, hogy mikor tekintsük jelentősnek az országos adattól átlagtól való eltéréseket, és mikor gondoljuk azokat a természetes szórás következményének. A kérdésre egzakt választ csak megfelelő statisztikai szignifikancia-vizsgálatok adhatnának. A rendelkezésünkre álló időkeret ezt nem tette lehetővé. Az elemzés során számos adatot grafikusan megjelenítettünk, melynek csak egy kis töredéke kerülhetett be az anyagba. Ezeken a segédgrafikonokon megjelenítettük a vizsgált indikátor standard deviációját. Azokat az értékeket emeltük ki első sorban, amelyek az átlagtól ennél nagyobb mértékben tértek el. A munka egy olyan "ideális régió" egészségügyi modelljének megalkotását szolgálja, amely az ellátási felelőséget és a gazdasági racionalitást egyaránt figyelembe véve célkitűzésként tekinthető a regionális fejlesztési programok egészségügyi részének készítése során. Munkánkban azokra az adatokra kellett szorítkoztunk, amelyek valamilyen formában rendelkezésünkre álltak vagy valahol elérhetőek voltak. A tanulmány céljára adatgyűjtést nem végezhettünk. Az adatok elégtelensége leginkább a morbiditási adatok körül mutatkozik. A kórházi morbiditási adatok a HBCS finanszírozás bevezetése következtében 1 évre visszamenőleg hozzáférhetők ugyan, de ez a teljes lakossági morbiditásra nem vihető át. A Nemzeti Rákregiszter a daganatos morbiditásra vonatkozó adatai lakossági morbiditásnak szintén csak egy szűk szeletét jelenti. Más adatforrások megbízhatósága nem tűnt olyannak, hogy nyugodt lelkiismerettel bármilyen következtetést levonhassunk belőle. A teljes morbiditásra vonatkozó kép helyett ezért igyekeztünk arról képet adni, hogy mely betegségcsoportok felelősek a legnagyobb mértékben a potenciális 7 évhez viszonyított elveszett életévekért. (A pontos meghatározást lásd a KSH Demográfiai Évkönyvében). Az elvesztett életévek regionális eloszlásáról egyelőre azonban csak négy vezető halálokra vonatkozó becsült adattal rendelkezünk. A becsült érték számítását az országos adatok, és az adott betegségcsoport regionális halálozási aranyszáma alapján végeztük. A tanulmány két fő részből áll. Az első a hét régiót külön-külön, de azonos tárgyalási szerkezetben mutatja be. Amásodik rész összehasonlító elemzéseket tartalmaz, elsősorban a területi egyenetlenségek, aránytalanságok kimutatására törekszik. Az első részben az egyes régiókat bemutató fejezetek tagolódása a következő: 1. Általános demográfiai, szociáális, gazdasági adatok 2. Az ellátórendszer kapacitás adatai 3. Az ellátórendszer teljesítménye és finanszírozása A viszonyítás nélküli (abszolút) mutatókat, mint tájékoztató adatokat szerepeltetjük ugyan (ezek a Regionális Egészségügyi Tanácsok számára saját regiójuk vonatkozásában fontosak lehetnek), de az elemzésekhez igyekeztünk mindent a lakosság számához (vagy esetenként a régió területéhez) viszonyítani, hiszen csak így válnak az egyes indikátorok összehasonlíthatóvá. A régiók elemzése során az adott régióra vonatkozó számok 2

4 mellett feltüntettük az adott indikátor legnagyobb, legkisebb és országos értéket, de nem jeleztük, hogy melyik régióban mutatkozik a legkisebb ill. legnagyobb érték. Ez azonban a grafikonokon jól látható, illetve a táblázatos részben kikereshető. A grafikonok többségét nagyság szerint haladva rendeztük, de mindig az utolsó oszlop mutatja eltérő színnel az országos adatot. Az éppen vizsgált régió oszlopát vonalazással emeltük ki. A szövegben pirossal emeltük ki azokat a részeket, ahol az adott régióra vonatkozó indikátor szélső értéket jelent (legkisebb vagy legnagyobb az országban.) A második főrész egyfelől az előzőekben tárgyalt indikátorok összevetéséből származó elemzéseket, másfelől további összehasonlító adatokat is tartalmaz. Az elemzési mutatók lehetnek úgynevezett relatív teljesítmény- ill. relatív kapacitásmutatók. Ezek az abszolút teljesítmény- ill. abszolút kapacitásmutatókból képzett arányszámok. A relatív teljesítménymutatók egyfajta minőségi paraméterként értelmezhetők. Ilyen például a teljesített ápolási napok és a kórházi osztályos ellátási esetek hányadosa, közismert nevén átlagos ápolási idő. A relatív kapacitásmutatók az ellátási folyamatban a szűk ill. túlmértezett keresztmetszetek kiküszöbölését célzó, ún. egyenletes kapacitás tervezését segítik. Ilyen pl. az egy CT-re jutó kórházi ágyak száma. A tanulmány nyomtatott mellékletében helyeztük el a rendelkezésünkre álló táblázatokat, adatokat, amelyeket a szöveges elemzésben értelemszerűen nem említhettünk teljes körűen. Ahol ez értelmezhető, a táblázatban szereplő indikátorok két legkisebb értékét zöld színnel, két legnagyobb értékét naranccsal jelöltük. Más táblázatokban a színezés jelentése a jelmagyarázatban található. A tanulmány CD melléklete a teljes nyomtatott változatot elektronikus formában is tartalmazza, az adatok továbbfeldolgozásra alkalmas Excel formátumban vannak megadva. A vizsgált indikátorok természetesen nem statikusak, hanem időben folyamatosan változnak. Az időbeli változásokból megbízható következtetést levonni azonban csak akkor lehet, ha hosszabb távon vizsgálhatók azonos körülmények közt és azonos módszerrel. Ilyen adatunk sajnos nem sok van. Pl. a Nemzeti Rákregiszter jelenlegi jelentési rendszere csak 1999 közepe óta működik, a korábbi adatok összehasonlításra alkalmatlanok. Az 1999-es év azonban még nem volt teljes, tehát mindössze két év adataira lehetne támaszkodni. Két adat természetesen statisztikailag nem elemezhető, hiszen két pont mindig egy egyenesbe esik. Törekedtünk viszont arra, hogy minden adat időbeli érvényességét megadjuk. Ahol ez nincs megadva, ott az adatok a 21-es évre vonatkoznak. A lakosságszámra (1, ill. 1, stb. lakosra) vetített adatok esetében minden esetben a 22 január 1-i lakosságszámot használtuk, függetlenül attól, hogy a vetített indikátorra vonatkozó adat milyen időszakra vonatkozott. Ez azonban legföljebb a harmadik számjegyben okozhat eltérést. Adatgyűjtő rendszereink sohasem képezhetik le a teljes valóságot, csak modellszerű képet rajzolhatnak. Néhány területen azonban a modell a tapasztalati valósággal összevetve nemcsak elnagyoltnak, hanem torznak mutatkozik. A legjelentősebb ilyen problémát az orvosi szakmák azonosításának és besorolásának ismert nehézségei okozzák. A szakmák fogalmi rendszere sok szempontból tisztázatlan (alapszakmák, ráépített szakmák, specialitások, helyi szakmai profilok). Ráadásul a szakmai szorzók bevezetése, majd az adminisztratív eszközökkel végrehajtott szakmánkénti kapacitás-szabályzás a 9-es években sokat torzított a rendszeren. Ennek eredményeként a régiókban az egyes szakmák hiányára, alul- vagy túlméretezett voltára tett megállapításaink nem mindig a valós ellátási helyzetet, hanem a finanszírozási szerződésekben rögzített szakmakódok szerinti kapacitásviszonyokat mutatják. A tanulmány azáltal, hogy ezeket az anomáliákat kimutatja, igyekszik hozzájárulni a kérdés rendezéséhez. Megjegyzések a 3. verzióval kapcsolatban Az első illetve a második változat elkészülte után számos észrevételt, visszajelzést kaptunk. Az alapvetően pozitív fogadtatás mellett néhány olyan hibára is fény derült, amely korábban elkerülte a figyelmünket. Minden észrevételt hálásan fogadtunk és fogadunk a jövőben is. Külön köszönet jár Kiss Zsoltnak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Gyógyító Megelőző Ellátási Főosztály vezetőjének és munkatársainak elsősorban Kaló Ilonának akik az adatokat nagyon gondosan ellenőrizték és nagyban hozzájárultak a tanulmány tökéletesítéséhez. Annak ellenére, hogy a feltárt hibák a felhasznált külső forrásokból származott, le kellett vonnunk azt a következtetést, hogy a megbízható információszolgáltatáshoz elengedhetetlenül szükséges az adatok minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása. A harmadik változat a javításokon túlmenően lényeges újdonságokat is tartalmaz. Kibővült a szociális viszonyokat bemutató rész. A cél továbbra sem a szociális helyzet átfogó értékelése, hanem azoknak a regionális eltéréseknek a keresése, amelyek az egészségügyi rendszerre közvetlenül hatást gyakorolnak, illetve amit a regionális egészségügyi ellátás tervezésekor figyelembe kell venni. A szociális helyzetet leíró adatokat az egészségügyi állapottal illetve az ellátórendszerrel fennálló kapcsolatuk alapján csoportosítottuk. Az első csoportba azok a tényezők kerültek, amelyek az egészségi állapotra közvetlen hatást gyakorolnak (pl. kábítószer fogyasztás). A második csoportba az egészségi állapotra közvetlen hatást gyakorló tényezők (lakáshelyzet, 3

5 válások) kerültek. A harmadik csoportba aszociális helyzetre hatást gyakorló egészségi tényezők tartoznak, (pl. rokkantság, táppénz) Külön csoportban vizsgáltuk a veszélyeztetett, ellátásra szoruló gyermekekre vonatkozó adatokat. Végül az utolsó csoportba soroltuk azokat a mutatókat, amelyek az egészségügyi ellátórendszer kapacitásaival összefüggő szociális intézményi kapacitásokat írják le. Az adatok jelentős része a korábbi változatban már szerepelt, különböző helyeken. Az esetek egy részében szándékosan meghagytuk a redundanciát, pl. az ellátórendszer kapacitására vonatkozó adatok többször is megjelennek. Úgy gondoljuk, hogy ugyanaz az adat más-más összefüggésben más jelentést hordozhat. Kibővült a progresszív ellátás vizsgálata. Az előző változatban a progresszivitást csak az intézményrendszer struktúrájában és a betegelvándorlás összefüggéseiben vizsgáltuk. A mostani változat a tényleges aktivitásról is megkísérel képet adni, noha tisztában vagyunk vele, hogy a jelenlegi adatgyűjtési rendszerek nem képezik le a jelenséget maradéktalanul. A mostani változat CD melléklete sokkal több olyan információt tartalmaz, ami a nyomtatott változatban nem szerepel. Gazdagabb az ábra-anyag, mert terjedelmi okokból nem tudtunk minden elkészített ábrát szerepeltetni nyomtatásban kidobni pedig igazán kár lenne. Ugyancsak a CD mellékletben szerepel Dr. Bordás István szíves hozzájárulásával a GYOGYINFOK két munkája. Az egyik a kardiológiai ellátások részletes elemzését, a másik a kórházak sok részletre kiterjedő adatait tartalmazza. Köszönetünket ezúton is kifejezzük. Felhasznált adatforrások Tanulmányunkhoz az alábbi adatforrásokat használtuk: KSH kiadványok Demográfiai Évkönyv Magyar Statisztikai Évkönyv Egészségügyi Statisztikai Évkönyv Szociális Statisztikai Évkönyv GYÓGYINFOK Kórházi ágyszám és betegforgalmi kimutatás Interneten publikált adatok Eseti feldolgozások OEP Statisztikai évkönyv További adatközlők: Nemzeti Rákregiszter (Gaudi István) Országos Gyógyintézeti Központ (Prof. Dr Pálóczi Anna) Országos Onkológiai Intézet (Prof Dr. Németh György) Orvos- és Kórháztechnikai Intézet (Bolváry Gedeon) 4

6 I. A i régió elemzése I.1. Általános, demográfiai, morbiditási és mortalitási adatok...6 I.1.1. Általános adatok...6 I.1.2. Népmozgalmi adatok, korfa, várható élettartam...6 I.1.3. Halálozási, haláloki adatok...7 I.1.4. Gazdasági, szociális adatok...8 I.1.5. Morbiditási adatok...12 I.2. Az ellátórendszer struktúrája...15 I.2.1. Alapellátás...15 I.2.2. Szakellátási kapacitás...15 I.2.3. Speciális diagnosztika...17 I.2.4. Fekvőbeteg-ellátás...17 I.2.5. Gyógyszertári ellátottság...19 I.2.6. Mentőszolgálati kapacitások...19 I.2.7. Szociális ellátás...2 I.2.8. Humán erőforrás...2 I.2.9. Eszközellátottság...2 I.3. Az ellátórendszer teljesítménye és finanszírozása...22 I.3.1. Alapellátás...22 I.3.2. Szakellátás...22 I.3.3. Speciális diagnosztika...25 I.3.4. Fekvőbeteg-ellátás

7 I.1. Általános, demográfiai, morbiditási és mortalitási adatok I.1.1. Általános adatok A régiót három megye: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád alkotják. Nyugatról a Duna, keletről és délről Románia illetve Jugoszlávia határolja. Északról részben az i, részben a Közép-Magyarországi régióval szomszédos. A régió területe km 2. Ez az országban a legnagyobb érték. (min az ország teljes területe: 93.29). A 22. év eleji állapot szerint lakossága fő (min , max , orsz ). Népsűrűsége 75 fő/km 2 (min. 7, max. 49, orsz. 19). Az éves bevándorlás 21-ben,8 fő/1 lakos (min. 1,6, max. 2,), vagyis az elvándorlás meghaladja a betelepülést. I.1.2. Népmozgalmi adatok, korfa, várható élettartam A régióban az 1 lakosra számított természetes szaporodás-fogyás -4.5 fő/1 lakos. Ez az országban a legrosszabb érték. (max. 1,71, orsz. 3,45). Az elvándorlással együtt ez azt jelenti, hogy a következő években a lakosság viszonylag jelentős mértékű csökkenésével kell számolni. Az 1 lakosra számított élveszületés 9,4 fő/1 lakos (min. 8,69, max. 1,76, orsz. 9,53). A halálozás 13,54 fő/1 lakos (min , max.13.57, orsz ). Az 1 élveszületésre számított csecsemőhalálozás 7,56 eset/1 élveszületés (min. 6,31, max. 9,57, orsz. 8,13). A 1 élveszületésre jutó terhességmegszakítás 55,8 eset/1 élveszületés (min. 45,3, max. 64,8, orsz. 58,1). Az 1 élveszületésre eső csecsemőhalandóság és a 1 élveszületésre eső terhességmegszakítások száma egyaránt jelentős regionális különbségeket mutat, és a két adat között összefüggés sejthető.i.1.2./1. ábra A jelenség további vizsgálatra érdemes. Csecsemőhalálozás és terhességmegszakítás összefüggése 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, terhességmegszakítás (1 élveszületésre, jobb oldali skála) csecsemőhalálozás (1 élveszületésre, bal oldali skála) 12, 1, 8, 6, 4, 2,,, Dél- Közép- Nyugat- I.1.2./1. ábra (Abortusz_graf.xls) 1 A lakosság életkori eloszlását a korfa mutatja, melyet a régióra vonatkozóan mutatunk be, bár lényeges különbség az országos és a régióra vonatkozó korfa, illetve az egyes régiók korfája között nem látható.i.1.2./2.. ábra 1 Az ábrák alatt olvasható file-nevek a dokumentumhoz tartozó CD-n lévő Excel táblákra utalnak, amelyek a grafikonok könyvtárban találhatók. 6

8 férfi nő I.1.2./2. ábra A régió korfája (korfa_graf.xls) A lakosság átlagos életkorát, a korcsoportonkénti férfi-nő arányt tekintve regionális szintű különbségek érdemben nem mutathatók ki. Általában jellemző, hogy a korfa 2 éves kor alatt egyenletesen keskenyedik, a 45-5 és a 25-3 éves sávban vannak a legnagyobb értékek, valamint hogy a fiúk születéskori kissé nagyobb aránya 35-4 év körül kiegyenlítődik, és idősebb korban a nők számaránya lesz nagyobb. I.1.3. Halálozási, haláloki adatok A régióban a lakosságra számolt haláleset összesen 1354 eset/1. lakos (min. 1185, max. 1357, orsz. 1298). A vezető halálokok a fő betegségcsoportokat tekintve sorrendjében a régiók között nincs különbség. Az egész országban a vezető halálokot (BNO főcsoportok szerint) a keringési rendszer betegségei adják. (Meg kell jegyeznünk, hogy valószínűleg a keringési és légzési elégtelenséget gyakran tüntetik fel közvetlen halálokként olyan esetekben is, amikor a halálhoz vezető betegség nem szív-érrendszeri.) A régióban a lakosságra vetített halálesetek száma a keringési rendszer betegségei miatt 728,8 eset/1. lakos. Ez az országban a legnagyobb érték. (min. 586,6, orsz. 661,8). Ugyanez daganatok miatt 31 eset/1. lakos (min. 39, max. 361, orsz. 331). Az emésztőrendszer betegségeire vonatkozóan 81 eset/1. lakos. Ez az országban a legkisebb érték. (max. 14, orsz. 94). Itt kell megemlítenünk az alkoholos májkárosodás szerepét, amely az emésztőszervi halálokok között messze a leggyakoribb. A lakosságra vetített haláleset külső okok (baleset, sérülés) miatt 15 eset/1. lakos. Ez az országban a legnagyobb érték. (min. 8, orsz. 93).I.1.3./1. ési.1.3./2. ábra. Vezető halálokok gyakorisága 1. lakosra 21-ben keringési rendszer daganat emésztőrendszer külső ok (baleset, sérülés) Közép- Nyugat- Dél- I.1.3./1. ábra (mortalitás_graf.xls) 7

9 Vezető halálokok a régiókban (1. lakosra jutó haláleset 21-ben) 8 keringési rendszer daganat emésztőrendszer külső ok (baleset, sérülés) Közép- Észak- Alföld Közép- Magyaro. Nyugat- Dél- Észak- Magyaro. Országos adat I.1.3./2. ábra (mortalitás_graf.xls) Az öngyilkosság gyakoriságát tekintve jelentős regionális különbségek mutathatók ki, de általában jellemző, hogy a férfiak között az öngyilkosság lényegesen (mintegy négyszer) gyakoribb, mint a nők közt. A régióban a 1. lakosra jutó öngyilkosság 41,5 eset/1. lakos. Ez az országban a legnagyobb érték. (min. 19,9, orsz. 29,2). A 1. megfelelő nemű lakosra jutó férfi öngyilkosság 7.6 eset/1. férfi lakos. Ez az országban a legnagyobb érték. (min. 32,3, orsz. 47,1). Ugyanez nőkre 15, eset/1. női lakos (min. 8,5, max. 17,, orsz. 13,). Tehát a férfi öngyilkosságok rendkívül magas száma miatt a régió összességében is a szomorú első helyen áll, annak ellenére, hogy a női öngyilkosság gyakorisága valamivel alacsonyabb. I.1.4. Gazdasági, szociális adatok I Foglalkoztatottság A gazdasági aktivitás (a gazdaságilag aktív lakosság aránya a gazdaságilag aktív és nem aktív lakosság számának összegéhez képest) 52,4% (min. 47,8, max. 58,5, orsz. 53,3). A munkanélküliségi ráta 5,4% (min. 4,2, max. 8,5, orsz. 5,7). Általában az ország középső és nyugati területein jellemzően alacsonyabb a munkanélküliség. Az közti négy évben mindenütt jelentős csökkenést mutat. A csökkenés a régióban 23,9% (max. 35,8, min. 17,, orsz. 26,9). Az eltartottsági ráta, a gyermek- és az idős népesség a éves népesség százalékában 47,7% (min. 44,1, max. 49,2, orsz. 46,1). Az öregedési index (a 65 év feletti népesség a -14 éves népesség százalékában) 97,7% (min. 4, max. 11,2, orsz. 93,5). I GDP, beruházások A régióban megtermelt GDP egy főre jutó értéke 2-ben 913 eft/fő (min. 89, max. 1998, orsz. 1288). Az közötti GDP növekedés 68,%. Ez az országban a legkisebb érték. (max. 11,7, orsz. 9,.8). A régióbeli beruházások egy főre eső értéke 2-ben 127,78 Ft/fő. Ez az országban a legkisebb érték. (max , orsz ). Az egészségügyi beruházások értéke 3444 Ft/fő (min. 1698, max. 5694, orsz. 461). A szociális beruházások értéke 1265 Ft/fő (min. 476, max. 1279, orsz. 11). A beruházások alacsony értéke talán magyarázhatja a GDP növekedésének alacsony értékét. Ezek az adatok elég jelentős regionális különbségeket mutatnak, amelyben meghatározó a Közép-Magyarországi régió kiemelkedően legkedvezőbb helyzete. Az egészségügyi és szociális beruházások 1 főre számított értékét hasonlítja össze régiónként az I.1.4./1. ábra. A régióban a 21-es évben folyamatban lévő, címzett támogatásból finanszírozott beruházások összege 5.3 mft (min. max orsz ). Ebből a saját rész 426 mft (min. max orsz.2.238). A 22-ben induló beruházások teljes tervezett összege mft. Ez az országban a legnagyobb érték. (min. orsz ). Ebből a saját rész 2.45 mft (min. max orsz ). 8

10 Egy főre jutó egészségügyi és szociális beruházások 2-ben (Ft) egészségügyi szociális Közép- Dél- Nyugat- Észak- Alföld Észak- Magyaro. Közép- Magyaro. Országos adat I.1.4./1. ábra (euszocberuh_graf.xls) I Jövedelmi viszonyok Az egy főre jutó bruttó átlagkereset a régióban Ft (min , max , orsz ). A nők bruttó átlag keresetének aránya a férfiak bruttó átlagkeresetéhez viszonyítva 8%. Ez az országban a legnagyobb érték. (min. 77,6, orsz. 81,3). Ha ezt az adatot a férfi öngyilkosságok magas számával összevetjük, nem biztos, hogy pozitívan értékelhető jelenségről van szó. További elemzés javasolt. I Lakáshelyzet A régióban a 1 lakásra jutó lakosok száma átlagosan 238 lakos/1 lakás (min. 232, max. 265, orsz. 25). Az 1 lakosra jutó új lakásépítések száma 21-ben 1,8 lakás/1 lakos (min. 1,6, max. 3,8, orsz. 2,8). A lakások vezetékes vízzel való ellátottsága 87,9% (min. 87,5, max. 97,, orsz. 92,9). A csatornázottság 31,8%. Ez az országban a legkisebb érték. (max. 74,8, orsz. 53,5). I Szociális helyzetkép A) Az egészségi állapotra közvetlen hatást gyakorló tényezők Az egészségi állapotra közvetlen hatást gyakorló tényezők közül az alkohol- és kábítószer-fogyasztás adatait emeljük ki, azzal a megjegyzéssel, hogy legalább ilyen fontosnak tekintjük a hajléktalanok számát. Ez utóbbi azonban regionális szinten nem elemezhető, lévén hogy a hajléktalanok értelemszerűen csak tartózkodási hely alapján lennének csoportosíthatók, utolsó bejelentett lakóhelyükre vonatkozóan nincs adatunk. A tartózkodási hely viszont érthető okból a nagyvárosokra koncentrálódik, noha nem egyértelműen a nagyvárosok termelik a hajléktalanságot A régióban pszihátriai ill. addiktológiai gondozókban nyilvántartott alkoholisták számaránya 29 fő/1. lakos (min.21 max.62 orsz.39). (Ez az adat értelemszerűen a gondozóhálózat fejlettségétől és az alkohol-betegek számától egyaránt függ). Ezért ezt az adatot célszerű lenne összevetni az egy főre eső alkoholfogyasztással, ez azonban regionális bontásban jelenleg nem áll rendelkezésünkre 9

11 év folyamán megjelent kábítószer-betegek száma tízezer lakosra vetítve I.1.4./2. ábra (kabitoszer_graf.xls) A régióban a kábítószer betegek száma 8 fő/1. lakos (min.3 max.27 orsz.12). Ezen belül a napi gyakorisággal fogyasztók aránya 6,5 % (min.4,8 max.75,5 orsz.55,2). A kábítószer fogyasztás miatt kórházba utaltak aránya 11,6 % (min.4,3 max.14, orsz.9,2). Az I.1.4./2. ábra a kábítószer-fogyasztók 1. lakosra vonatkozó számát mutatja. B) Az egészségi állapotra közvetett hatást gyakorló tényezők Ezek közül a lakáshelyzetet, a jövedelmi viszonyokat és a munkanélküliséget már bemutattuk. További tényezőként a válások számát vizsgálhatjuk, mely a régióban 2,3 válás/1 lakos (min.2 max.2 orsz.2,4). I.1.4./3. ábra Válások száma 1 lakosra vetítve 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2, I.1.4./3. ábra (valas_graf.xls) C) A szociális helyzetre hatást gyakorló egészségi tényezők A megváltozott munkaképességűek száma a régióban fő (min.11.7 max orsz ). Ez a lakossághoz viszonyítva 249 fő/1. lakos (min.89 max.46 orsz.212). A táppénzes állományban lévők aránya a régióban 3, %. Ez az országban a legkisebb érték. (max.4,2 orsz.3,4). Az egy jogosultra jutó táppénzes nap 11, nap/jogosult (min.1,8 max.15,3 orsz.12,2). I.1.4./4. ábra 1

12 Táppénzesek aránya a táppénzre jogosultak számához képest és egy jogosultra jutó táppénzes nap 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, táppénzesek aránya egy jogosultra jutó táppénzes nap I.1.4./4. ábra (tappenz_graf.xls) A köz-gyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma a régióban fő. Ez az országban a legnagyobb érték. (min orsz ). A lakosságra vetítve 433 fő/1. lakos (min.343 max.77 orsz.488). D) Veszélyeztetett, ill. különleges szociális ellátásra szoruló gyermekek A régióban a -24 éves lakosságra vetítve a kiegészítő családi pótlékban részesülők száma fő/1. lakos (min max.3.98 orsz.2.489). Ennek egy főre jutó átlagos összege 4.96 Ft (min.4.94 max orsz.4.193). I.1.4./5. ábra Kiegészítő családi pótlékban részesültek aránya éves lakosra vetítve I.1.4./5. ábra (kiegeszito_cspotlek_graf.xls) Ugyanerre a korosztályra vetítve a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesített személyek aránya 1.31 fő/1. lakos. Ez az országban a legkisebb érték. (max orsz.1.299). Az egy főre eső támogatási összeg Ft/fő (min max orsz.6.358). Ezer megfelelő korú gyermekre jutó gyámhatóságoknál nyilvántartott veszélyeztetett kiskorú 164,4 fő/1 gyermek korú lakos (min.56,7 max.226,2 orsz.121,8). Ezek ok szerinti megoszlása a következő: Környezeti okból 21,81 % (min.12,75 max.33,19 orsz.2,29). Magatartási okból 6,4 %. Ez az országban a legkisebb érték. (max.18,26 orsz.1,24). Anyagi okból 69,49 % (min.43,63 max.78,31 orsz.66,56). Egészségi okból 2,3 % (min.1,92 max.5,42 orsz.2,91). A tízezer megfelelő korú lakosra jutó védelembe vett kiskorú 73 fő/1. gyermek korú lakos (min.37 max.91 orsz.65). I.1.4./6. ábra 11

13 Védelembe vett kiskorú gyermekek aránya tízezer megfelelő korú lakosra vetítve I.1.4./6. ábra (vedelembevett_gyermek_graf.xls) E) Az egészségügyi ellátórendszer kapacitásaival összefüggő szociális intézményrendszeri kapacitások A régióban a tízezer lakosra jutó tartós bentlakásos szociális intézményben ellátottak aránya 79,5 fő/1. lakos. Ez az országban a legnagyobb érték. (min.54,1 orsz.63,6). A tartós bentlakásos szociális intézmények férőhelyszáma a régióban összesen férőhely (min max orsz.66.49). Az ellátottak száma összesen fő (min max orsz ). A pszihiátriai betegek részére a férőhelyek száma 1.87 férőhely (min.595 max orsz.7.887). az ellátottaké fő (min.62 max orsz.7.962). A szenvedélybetegek férőhelyszáma 215 férőhely (min.12 max.533 orsz.1.334). Az ellátottak férőhelyszáma 212 fő (min.11 max.531 orsz.1.342). Az átmeneti elhelyezést nyújtó otthonok férőhelyszáma összesen férőhely (min.628 max orsz.1.236). Ebből pszihiátriai 2 férőhely. Ez az országban a legnagyobb érték. (min. orsz.56). A házi segítségnyújtás adatai: Tízezer 6 éven felüli lakosra jutó ellátott aránya 214,2 fő/1. 6 éven felüli lakos (min.149,9 max.259,6 orsz.197,3). Az egy gondozóra jutó ellátottak száma 4,7 fő/gondozó (min.4,1 max.6,2 orsz.4,8). I.1.5. Morbiditási adatok I Születéskor várható élettartam A születéskor várható élettartam tekintetében a férfiak esetében érdemleges regionális különbségek nem mutathatók ki. A régióban ez az érték 68,2 év (min. 66,7, max. 69,1, orsz. 68,2). A nők esetében is csupán minimális regionális eltérések látszanak. A régióban a nők születéskor várható élettartama 76,6 év (min. 75,8, max. 77,4, orsz. 76,5). A férfiak és nők közötti jelentős különbség közismert és az egész országban általános.i.1.5./1. ábra Születéskor várható élettartam években, 21-ben férfi nő 8, 75, 7, 65, 6, 55, 5, Észak- Magyaro. Észak- Alföld Dél- Közép- Nyugat- Közép- Magyaro. Országos adat I.1.5./1. ábra (szulvarhat_graf.xls) I Elvesztett életévek A 1. főre eső, a potenciális 7 évből elvesztett életévek számottevő regionális eltérést mutatnak. A régióban ez 8237 év/1. lakos (min. 7487, max. 916, orsz. 8313). I.1.5./2. ábra 12

14 1. főre eső, a potenciális 7 évből elvesztett életévek Nyugat- Közép- Magyaro. Közép- Dél- Alföld Dél- Észak- Alföld Észak- Országos Magyaro. adat I.1.5./2. ábra (elveszett_graf.xls) A négy leggyakoribb halálokként szereplő betegségcsoportban az elveszetett életévek száma.i.1.5./3. ábra Az ábrán a régiók rendezése a daganatos betegség miatt elveszetett évek sorrendjében történt. A régióban alacsony az emésztőrendszer betegségei miatt elvesztett életévek száma, viszont magas a baleset miatt elveszítetteké. Mindkét adat magyarázata további elemzést igényel. A négy leggyakoribb haláloki betegségcsoport miatt elvesztett életévek 1. lakosra daganat keringési emésztőrendszer baleset I.1.5./3. ábra (elveszettévbeteg_graf.xls) I Kórházi morbiditás A kórházi morbiditási adatok között országosan és minden régióban a vezető helyen állnak a keringési rendszer betegségei. A főbb betegségcsoportok sorrendjében a második helytől kezdve már kimutathatók regionális különbségek. A legnagyobb eltérések a légzőrendszeri és a mentális betegségek csoportjában mutathatók ki, ezért az első helyen álló kardiovaszkuláris betegségek mellett ezeket elemezzük részletesebben. A szintén jelentős daganatos betegségcsoportot nem a kórházi morbiditási adatok, hanem a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján vizsgáljuk. 1. lakosra számított kórházi esetszámok: Keringési rendszer betegségei 544 eset/1. lakos (min. 419, max. 616, orsz. 561).I.1.5./4. ábra Légzőrendszer betegségei 194 eset/1. lakos (min. 133, max. 276, orsz. 213).I.1.5./5. ábra 13

15 Mentális és viselkedési zavarok: 186 eset/1. lakos (min. 12, max. 27, orsz. 187).I.1.5./6. ábra 1. lakosra jutó kórházi esetek száma, keringési rendszer megbetegségeiben Nyugat- Közép- Dél- I.1.5./4. ábra (korhmorb.xls) 1. lakosra jutó kórházi esetek száma, légzőrendszer megbetegedéseiben Nyugat- Közép- Közép- Magyaro. Dél- Észak- Magyaro. Észak- Alföld Országos adat I.1.5./5. ábra (korhmorb.xls) 1. lakosra jutó kórházi ellátási esetek száma, mentális zavarokban Nyugat- Dél- Közép- I.1.5./6. ábra (korhmorb.xls) 14

16 I.2. Az ellátórendszer struktúrája I.2.1. Alapellátás A háziorvosi szolgálatok száma a régióban 2-ben 913 (min. 645, max. 1993, orsz. 6869). Ez 1993 óta az egész országban nagyon kisfokú növekedést mutat, a régióban 5,3%. Ez az országban a legnagyobb érték. (min.,2, orsz. 1,6). A háziorvosi praxisok túlnyomó többsége 2-ben területi ellátási kötelezettséggel és vállalkozási formában működött. A régióban a területi ellátási kötelezettséggel működő praxisok aránya 94,2% (min. 91,5, max. 97,2, orsz. 93,9). A vállalkozók aránya 93,2% (min. 9,4, max. 95,9, orsz. 93,9). A háziorvosi ellátottságot a 1. lakosra jutó háziorvosok, illetve a 1. gyermekre jutó házi gyermekorvosok számával jellemezzük. Ez a régióban a felnőttek esetében 4,97 háziorvos/1. lakos (min. 4,76 max. 5,46, orsz. 5,4). A gyermekek esetében 6,9 házi gyermek-orvos/1. gyermekkorú lakos (min. 5,1 max. 9,1, orsz. 6,8).I.2.1./1. ábra A fogászati alapellátásra vonatkozó adatok feldolgozására még nem került sor. Háziorvosi ellátottság lakosra jutó háziorvos 1. gyermekre jutó házi gyermekorvos 1, 8, 6, 4, 2,, Közép- Nyugat- Dél- I.2.1./1.ábra (haziorvos_graf.xls) I.2.2. Szakellátási kapacitás I Házi szakápolás A házi szakellátásokat illetően az összehasonlítás alapja a 1. lakosra jutó házi szakápolási szolgálatok száme lehet. Ez a szám a régióban 3,5 szolgálat/1. lakos (min. 3,, max. 4,8, orsz. 3,6). I Járóbeteg-szakellátás A járóbeteg-szakellátási kapacitások tekintetében durva tájékozódásra alkalmas adat a 1. lakosra jutó rendelési óraszám. Ez ugyanis az intézményi kapacitást és a rendelkezésre álló orvosi erőforrást is magában foglalja. Ennek értéke a régióban óra/év/1. lakos (min. 9.67, max , orsz ). További elemzések során majd a rendelőintézettel való ellátottságot, a lakóhelyhez legközelebb eső járóbeteg-ellátó intézmény átlagos távolságát stb. is figyelembe kell venni. A rendelési óraszámokon belül a szakorvosi és nem szakorvosi óraszámok megoszlását esetlegessége miatt nehezen elemezhető adatnak tartjuk.i.2.2./1 ábra Általánosságban elmondható, hogy a Fővárost is magába foglaló Közép-Magyarországi régió óraszámai abszolút értékben és lakosságszámhoz viszonyítottan is jelentősen magasabbak. A továbbiakban csak az ezen túlmenő aránytalanságokat vizsgáljuk. További elemzést igényel annak eldöntése, hogy ezt mennyire indokolja az a körülmény, hogy a Közép-Magyarországi régió jelentős számban lát el régión kívüli lakosságot. 15

17 1. lakosra jutó éves szakorvosi és nem szakorvosi óra minden szakmára összesen Nyugat- Közép- Dél- I.2.2./1. ábra Szerződéses óraszámok 1. lakosra (jarokapacitas_graf.xls) (Ezek az adatok 2. október 21. szeptember közötti szerződéses időszakra vonatkoznak) Országosan sajátos képet mutató szakma kódok Külön ki kell emelni az alkohológiai szakrendelést, amely négy régióban teljesen hiányzik, a Nyugat-i régióban minimális óraszámmal szerepel, egyedül a központi régióban jelenik meg jelentősebb óraszámmal. Ez az alkoholizmus közismert gyakoriságával nem áll összhangban, de a helyes következtetések levonásához a kérdés további vizsgálata szükséges. (Lehet pl., hogy a megfelelő tevékenység a régiók többségében másként van nevesítve, pl. addiktológia). Hasonlóan furcsa képet mutat a drogbeteg-ellátás, amely csak a i, Észak- Alföldi, Közép-Magyarországi és Nyugat-i régióban szerepel, de mindenütt rendkívül alacsony óraszámmal. (Összesen heti 45 óra!) Csak a Nyugat-i régióban létezik nevesített ESWL ambulancia Csak a Közép-Magyarországi Régióban van nevesített AIDS diagnosztikai laboratóriumi óraszám A régióban kirívóan magas óraszámmal rendelkeznek az alábbi szakma kódok: belgyógyászat gyermek- tüdőgyógyászat A régióban kirívóan kevés óraszámmal rendelkeznek az alábbi szakma kódok: rehabilitáció osteoporosis, klimax Nincs a régióban képviselve: fogászat, szájsebészet (Ugyanakkor szájsebész szakorvos van a járóbeteg-ellátásban!) szívsebészet nukleáris medicina. I Gondozói kapacitás A gondozói kapacitások tekintetében a tüdő- és pszichiátriai gondozókat illetve a gyermek- és ifjúsági pszichiátriai gondozókat vizsgáljuk, abszolút számban, illetve 1. lakosra. A régióban a tüdőgondozók száma 23 (min. 16, max. 35, orsz.16). A pszichiátriai gondozók száma 2 (min. 14, max.36, orsz.142). A gyermek-és ifjúsági pszichiátriai gondozók száma pedig 6 (min. 4, max. 9, orsz.39). Ez a lakosságszámhoz viszonyítva, a tüdőgondozók esetében 1,67 db/1. lakos (min. 1,24, max. 1,99, orsz. 1,57). A pszichiátriai gondozók esetében 1,5/1. lakos (min.,9, max. 1,9, orsz. 1,4). A gyermek-és ifjúsági pszichiátriai gondozók esetében 1,91/1. lakos (min. 1,, max. 2,65, orsz. 1,68). I Művese-állomások Mint különleges helyzetű és jelentőségű ellátási formát, a szakellátások között vizsgáljuk a művese-kezelési kapacitásokat. Az állomások száma 12 (min. 5, max. 16, orsz. 63). A kezelőhelyek száma 125 (min. 92, max. 241, orsz. 927), a lakossághoz viszonyított kezelőhelyek száma 9,1/1. lakos (min. 7,7, max. 11,3, orsz. 9,1). 16

18 I.2.3. Speciális diagnosztika A régióban a CT berendezések száma 11 db (min. 6, max. 24, orsz. 69). Az MRI készülékeké 4 db (min. 2, max. 9, orsz. 26). Mind a CT mind az MR ellátottság terén jelentős regionális különbségek mutatkoznak a 1. lakosra jutó berendezések számában. A régióban ez a CT-re,79 db/1. lakos (min.,38, max.,85, orsz.,67). Az MRI-re pedig,29 db/1. lakos (min.,15, max.,4, orsz.,25). I.2.4. Fekvőbeteg-ellátás A lakosságszámhoz viszonyított kórházi ágyszám alapvető adat. A régióban az aktív és krónikus ágyak lakosságszámra vetített értéke 72,3/1. lakos (min. 71,2, max. 96,4, orsz. 8,1). Ebből aktív 59,1/1. lakos (min. 45,6, max. 69,1, orsz. 6,). Krónikus 13,2/1. lakos. Ez az országban a legkisebb érték. (max. 27,3, orsz. 2,1). A régió kórházának száma 19 (min. 15, max. 57, orsz. 176), összes ágyszáma 9927 (min. 7442, max , orsz ).I.2.4./1. ábra 1. lakosra jutó összes ágyszám 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Közép- Dél- Nyugat- I.2.4./1. ábra (korhaziagy_graf.xls) A régiónak van egyetemi kórháza, nincs állami kórháza. Magánkórház nincs, alapítványi kórház egy van, egyházi tulajdonú kórház viszont nincs a régióban. Aktív ágyak A régióban az aktív ágyak száma 8112 (min. 511, max , orsz ). Ez lakossághoz viszonyítva 59,1 /1. lakos (min. 45,6, max. 69,1, orsz. 6,). A viszonyokat grafikusan is bemutatjuk.i.2.4./2. ábra Itt is jellemző a Közép-Magyarországi régió dominanciája, de ez kisebb mértékű, mint a járóbeteg-óraszámok esetében. Az aktív fekvőbeteg-ellátásban nem jól értelmezhető szakmakódokhoz tartozó (pl. allergológia, felvételi osztály) ágyszámokat nem elemeztük. Országosan sajátságos helyzetben lévő szakma kódok Gyermek és ifjúsági pszichiátria. Mindössze a Közép-Magyarországi régióban van jelen. A többi régióban vélhetőleg pszichiátria osztályokon zajlik az ellátás. Alkohológiai és drogbeteg-ellátási szakmakódon aktív ágy az egész országban nincs. Addiktológiai osztály csak Észak-Magyarországon létezik. Plasztikai égési sebészeti osztály csak a Nyugat-i régióban létezik. A szakmakódok alapján nem kaptunk képet az égési osztályokról, ezek valószínűleg más szakmakód (pl. traumatológia) alatt szerepelnek. A mátrix intézetek (osztályok) még nem terjedtek el általánosságban, valószínűleg kapacitás-megtartási okból nevesítettek ilyeneket három régióban, Dél-, Közép- és Nyugat-on. A gyermekgyógyászati szakágyak (gyermek-fülészet, gyermek-neurológia stb.) nevesítésével gondok vannak, egy részük gyerekgyógyászatként, más részük a megfelelő szakma szerint lehet nevesítve, ezért ezek a számadatok érdemben nem elemezhetők. Kirívóan magas relatív ágyszámmal szereplő szakma kód a régióban: tüdőgyógyászat Kirívóan kevés relatív ágyszámmal szereplő szakma kódok a régióban: sebészet, traumatológia, szülészet-nőgyógyászat, hematológia, endokrinológia anyagcsere, gasztroenterológia, kardiológia Hiányzó szakma kódok a régióban 17

19 angiológia, tüdő- és mellkas-sebészet, a következő szakma kódok nulla ágyszámon teljesítmény jelentés történt: szívsebészet, gyermek és ifjúsági pszichiátria, gyermeksebészet, gyermek fül-orr-gége, dento-alveoláris sebészet, nefrológia 1. lakosra jutó aktív ágyak száma 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Közép- Nyugat- Dél- I.2.4./2.ábra (fekvoaktivagy_graf.xls) Krónikus ágyak A régióban a krónikus ágyak száma 1815 (min. 141, max. 7722, orsz ), a lakossághoz viszonyítva 13,2/1. lakos. Ez az országban a legkisebb érték. (max. 27,3, orsz. 2,1). A krónikus osztályok tekintetében mivel ezeken elsődlegesen nem aktív orvosi kezelés zajlik a szakmaspecifikusság kevésbé érvényesül. Országszerte vannak tisztán ápolási osztályok (sajnálatos módon két, érdemben nem különböző szakmakódon: 23 és 73). Ezenkívül rehabilitációs belgyógyászati, pszichiátriai, tüdőgyógyászati, mozgásszervi és kardiológiai szakmában vannak nagyobb számban nevesített ágyak. Az alábbi elemzés ezekre szorítkozik.i.2.4./3 ábra A Közép-Magyarországi régió dominanciája itt kevésbé érvényesül, mint az aktív ellátások terén. 1. lakosra jutó krónikus ágy összesen 3, 25, 2, 15, 1, 5,, I.2.4./3. ábra (kronikusagy.xls) Kirívóan magas relatív krónikus ágyszámmal szereplő szakma kódok a régióban: szülészet-nőgyógyászat, tüdőgyógyászat Kirívóan alacsony relatív krónikus ágyszámmal szereplő szakma kódok nincsenek a régióban. A kórházi-kapacitások tervezésekor a szakmánkénti ágyszámokon kívül számos fontos tényezőt figyelembe kell venni. Ezek egyike a kórházak nagysága. A vélemények nem egységesek abban a kérdésben, hogy mekkora az optimális kórházi üzemnagyság. Nyilvánvaló, hogy ez a kórház épületszerkezeti viszonyaitól, szakmai sajátosságaitól és az ellátandó terület ill. populáció tulajdonságaitól is függ. A működtetés gazdaságossága miatt az elemzés során mégsem hagyhattuk ki a kórháznagyság vizsgálatát. Eléggé önkényesen a 3, 6, és 9 ágyas határokat vettük figyelembe. A régióban a 9 ágy feletti kórházak száma 3. Ez az országban a legkisebb érték, de 4 18

20 másik régióban ugyanezt látjuk. (max.14, orsz. 34). 6-9 ágy közötti kórház 5 (min. 1, max. 9, orsz. 27). 3-6 ágy között van 4 (min. 2, max. 15, orsz. 42), 3 ágy alatt van 7 (min. 5, max. 19, orsz. 73). Megoszlásukat az alábbi két ábra mutatja.i.2.4./4. ábra ési.2.4./5. ábra. Dél- Alföld 3 ágy alatti 37% 3-6 ágyas 21% 9 ágy felett 16% 6-9 ágyas 26% 3 ágy alatti 42% 9 ágy felett 19% 3-6 ágyas 24% 6-9 ágyas 15% I.2.4./4. ési.2.4./5. ábra A kórházak számának megoszlása ágyszám szerint a régióban és országosan Nyugat- régió Közép- régió Közép-Magyarország régió Észak-Magyarország régió régió 5 5 Dél- régió régió Kórházak ágyszám szerint 9 felett alatt I.2.5. Gyógyszertári ellátottság A régióban a közforgalmú gyógyszertárak száma 32 (min. 182, max. 55, orsz. 1999). A lakosságra számítva 2,31/1. lakos. Ez az országban a legnagyobb érték. (min. 1,87, orsz. 2,4). I.2.6. Mentőszolgálati kapacitások A mentőszolgálat kapacitásait illetően az állomások, a mentőjárművek és a mentőorvosok számát tudtuk vizsgálni. A feladat jellege folytán itt nemcsak a lakosságra, hanem a területre vetített arányszámokat is érdemes figyelembe venni. A régióban a mentőállomások száma 26 (min. 21, max. 38, orsz. 23). Ez lakosságra vetítve 1,9/1. lakos (min. 1,2, max. 2,7, orsz. 2,). Területre vetítve 1,4 db/1 km 2. Ez az országban a legkisebb érték. (max.5,1, orsz. 2,2). A régióban használt mentőkocsik száma összesen 147(min. 81, max. 194, orsz. 978). Ez lakosságra vetítve 1.7/1. lakos (min. 6,2, max. 13,1, orsz. 9,6). Területre vetítve 8./1 km 2 (min. 7,2, max. 25,4, orsz. 1,5). A mentőorvosok száma 16 fő (min. 8, max. 87, orsz. 177). A lakossághoz viszonyított értéke 1,2 orvos/1. lakos (min.,7, max. 3,1, orsz. 1,7). Területre vetítve,9 orvos/1 km 2 (min.,7, max. 12,6, orsz. 1,9). Az Országos Mentőszolgálat nyilvántartása szerint a régióban a cserére szoruló mentőkocsik aránya 43,15 % (min.31,93 max.5,3 orsz.41,). (Ez a szám tehát nem a tényleges műszaki állapot felmérése alapján van meghatározva.) 19

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyűlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetéről

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyűlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetéről Tájékoztató Nógrád Megye Közgyűlése számára Nógrád megye egészségi helyzetéről Készült: 2015. június Összeállította: Dr. Surján Orsolya megyei tisztifőorvos Feketéné Dr. Zeke Ildikó megyei tisztifőorvos

Részletesebben

Magyarország egészségügye és szociális rendszere

Magyarország egészségügye és szociális rendszere Magyarország egészségügye és szociális rendszere Szerkesztette: Dr. Kincses Gyula Az egészségügyi rendszerrõl szóló részt készítették: Borbás Ilona, Dr. Németh György, Dr. Villusz Lászlóné Zelenkáné Lux

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft. Készült a Környezetgazdászok kiútkeresése című kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

Kispesti Egészségügyi Intézet Budapest

Kispesti Egészségügyi Intézet Budapest Kispesti Egészségügyi Intézet Budapest INTÉZETI STRATÉGIA 2011-2015 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Vezetői összefoglaló... 5 3. A kerületi lakosság egészségi állapotának alakulása 1997-2010.... 8

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Gazdasági Program 2014-2019

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Gazdasági Program 2014-2019 1. BEVEZETŐ... 8 2. TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HELYZET... 10 2.1. Demográfiai helyzet... 10 2.1.1. Népesség, népmozgalom... 10 2.1.2. Természetes népmozgalom... 13 2.1.3. Vándorlási különbözet... 15 2.1.4.

Részletesebben

prof. Ádány Róza: A prevenció helyzete Magyarországon és viszonya a lakosság egészségi állapotából adódó prioritásokhoz

prof. Ádány Róza: A prevenció helyzete Magyarországon és viszonya a lakosság egészségi állapotából adódó prioritásokhoz prof. Ádány Róza: A prevenció helyzete Magyarországon és viszonya a lakosság egészségi állapotából adódó prioritásokhoz Tartalomjegyzék A hazai népegészségügyi helyzet globális jellemzése 2 A magyar lakosság

Részletesebben

Rendelőintézet Szentgotthárd bázisán Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) létrehozása című, TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0011 jelű projekt

Rendelőintézet Szentgotthárd bázisán Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) létrehozása című, TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0011 jelű projekt Rendelőintézet Szentgotthárd bázisán Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) létrehozása című, TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0011 jelű projekt KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGTERV Készítette: Szentgotthárd- Szombathely,

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO003 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1 A régió általános jellemzői...

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd 1-128/2010. szám K I V O N A T A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 128/2010. számú Képviselő-testületi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végző munkacsoport tagjai:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (SZEI)

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (SZEI) Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (SZEI) Egészségfejlesztési Terv Készítette: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei az EMESZ Zrt. közreműködésével Szentendre, 2011. január 1/109 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 4.8.5 ÜRES LAKÁSOK... 52 4.8.6 VÁRHATÓ LAKÁSIGÉNY... 52

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 4.8.5 ÜRES LAKÁSOK... 52 4.8.6 VÁRHATÓ LAKÁSIGÉNY... 52 TARTALOMJEGYZÉK 4. BUDAPEST TÁRSADALMA... 27 4.8.5 ÜRES LAKÁSOK... 52 4.8.6 VÁRHATÓ LAKÁSIGÉNY... 52 4.8.7 A LAKÓHELLYEL SZEMBENI ELVÁRÁSOK... 52 TARTALOMJEGYZÉK 4.1 DEMOGRÁFIA... 27 4.8.8 LAKÓTERÜLETI

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉSCSABA 2011. SZEPTEMBER 17. KÉSZÍTETTÉK: BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI, REHABILITÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT MÓDSZERTANI

Részletesebben

Krónikus betegek ellátása: epidemiológia, ellátórendszer, finanszírozás

Krónikus betegek ellátása: epidemiológia, ellátórendszer, finanszírozás Krónikus betegek ellátása: epidemiológia, ellátórendszer, finanszírozás Készítette: Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság Rendszerelemzési Főosztály Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Epidemiológia...

Részletesebben

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA Elfogadva: 430/2012. (XI. 21.) Kt. határozattal. BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST 2012. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

Tájékoztatója. Szolnok, 2014. október 20. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos

Tájékoztatója. Szolnok, 2014. október 20. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos Tájékoztatója a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról a 2013. évi adatok

Részletesebben

NEMZETI KÖRNYEZET EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓPROGRAM. Fontosabb betegségek miatti halandóság területi eloszlása Magyarországon 1986 1997

NEMZETI KÖRNYEZET EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓPROGRAM. Fontosabb betegségek miatti halandóság területi eloszlása Magyarországon 1986 1997 NEMZETI KÖRNYEZET EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓPROGRAM Fontosabb betegségek miatti halandóság területi eloszlása Magyarországon 1986 1997 A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogramot (NEKAP) 1996-ban, a Nemzeti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ

TARTALOMJEGYZÉK 2. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ NEJ2004 Szakértôi Változat TARTALOMJEGYZÉK TÁBLAJEGYZÉK ÁBRAJEGYZÉK 1. KIEMELT MEGÁLLAPÍTÁSOK 2. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ 2.1 DEMOGRÁFIA 2.2 MORTALITÁS 2.3 MORBIDITÁS 2.4 EGÉSZSÉGET MEGHATÁROZÓ TÉNYEZôK

Részletesebben

GYOMAENDRŐD VÁROS Településfejlesztési koncepció. I. kötet - Helyzetelemzés

GYOMAENDRŐD VÁROS Településfejlesztési koncepció. I. kötet - Helyzetelemzés GYOMAENDRŐD VÁROS Településfejlesztési koncepció I. kötet - Helyzetelemzés VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Gyomaendrőd 1982. január elsején Gyoma és Endrőd Nagyközségek egyesülésével jött létre a többszáz éves múltra

Részletesebben

Autizmus Tény Képek Autisták Országos Szövetsége Jelenkutató Alapítvány Budapest 2009

Autizmus Tény Képek Autisták Országos Szövetsége Jelenkutató Alapítvány Budapest 2009 Autizmus Tény Képek Autisták Országos Szövetsége Jelenkutató Alapítvány Budapest 2009 Autizmus Tény Képek Szerkesztette: Petri Gábor Vályi Réka ELŐSZÓ Kedves Olvasó! Autisták Országos Szövetsége Jelenkutató

Részletesebben

Kanizsai Dorottya Kórház

Kanizsai Dorottya Kórház 5. számú melléklet Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Kanizsai Dorottya Kórház Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet. 2011. november

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet. 2011. november PPrrooggrraam jaavvaassl j llaatt aa SSvvááj jcci ii Maaggyyaarr Eggyyüüttttműűkkööddééssi ii PPrrooggrraam 88.. pprri iioorri iittáássaa Huumáánneerrőőf foorrrrááss-- ééss ttáárrssaaddaal lloomf feej

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA

MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA Központi Statisztikai Hivatal Magyarország társadalmi atlasza Budapest, 2012 Központi Statisztikai Hivatal, 2012 ISBN: 978-963-235-391-3 Készült: a Tájékoztatási főosztályon

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Nyílt Lapok 2006/2 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Ruff Tamás, Zugor Zsuzsanna Copyright Echo Nonprofit Network,

Részletesebben

1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. című pályázati felhívásához

1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. című pályázati felhívásához 1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban (Nemek, ellátásfajták és megyék szerinti

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítás...42

Nyugdíjbiztosítás...42 Bevezetés...2 Egészségbiztosítás...7 1. Egészségbiztosítás...7 Nemzetközi összehasonlítás...7 Jogi szabályozás...7 Jogosultság...8 A biztosításból kizárt személyek...9 2. Az egészségügyi ellátórendszer

Részletesebben